You are on page 1of 24

ISSN 2082-7938

MIDZY REGAAMI
egzemplarz bezpatny
TORU

GRUDZIE

2014

NR 4/2014 (19)

SPIS TRECI
W STPNIAK
MARCIN KARWOWSKI
O zmianach tu i wdzie...

POPULARNIE

I NAUKOWO

JAGODA RYCHARSKA
Bookcrossing i postcrossingznasz to?

WERONIKA KORGA
Reakcja acuchowa w mediach
spoecznociowych, czyli Facebook
i YouTube pod lup

MARCIN KARWOWSKI
Infografikito jest wykonalne cz. 1

AGATA OLKOWSKA
Poznaj Toru za darmo

12

KATARZYNA FRYSZKOWSKA
Zarzdzanie informacj: przedmiot bada
i narzdzie usprawnie praktycznych

O zmianach tu i wdzie...
Pocztek

nowego

roku

akademickiego

2014/2015 mona by okreli mianem zmiany,


zmiany, zmiany. Wszystko za spraw poczenia
k naukowych; teraz dziaamy w obrbie
StudenckoDoktoranckiego Koa Naukowego
ePRINT. Spowodowao to take zmiany personalne w skadzie redakcji. Najwaniejsze jednak,
e Midzy Regaami nie jest ju takie samo

14

i mamy nadziej, e w odwieonej szacie edytorskiej i ze zmianami w obrbie struktury cza-

B IBLIOTEKA
ALICJA WOJGIENICA
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego

sopisma, pozyska jeszcze szersze grono fanw.


Poza artykuami popularnonaukowymi na stae

17

RECENZJE
PATRYCJA NOWIK
Ksika: Brudna robota

19

ARKADIUSZ LUBAWISKI
Film: Miasto 44

20

AGATA OLKOWSKA
WWW: Tagxedo, Voyant, Wordle

22

zagoszcz dziay: Biblioteka, na amach ktrej


bdziemy opisy placwek bibliotecznych oraz
Recenzje, gdzie zawsze odnajdziemy opisy: ksiek, filmw i stron WWW. Po przerwie wracamy take do wyda w formie tradycyjnej
(drukowanej), z nadziej, e zapach wieych
numerw przycignie nowych czytelnikw.

Marcin Karwowski
Redaktor Naczelny

REDAKCJA MIDZY REGAAMI


StudenckoDoktoranckie Koo Naukowe ePRINT
ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toru
e-mail: sdkn.eprint@gmail.com
www.sdkn.strikingly.com
OPIEKUNI MERYTORYCZNI
dr Dorota Degen
dr Magorzata Kowalska
REDAKTOR NACZELNY
Marcin Karwowski

RADA REDAKCYJNA
Marcin Karwowski
Piotr Rudera
Jagoda Rycharska

KOREKTA
Marcin Karwowski
SKAD I OKADKA
Marcin Karwowski
Patrycja Nowik

Bookcrossing
i postcrossingznasz to?
Jagoda Rycharska

w innych miejscach publicznych w zamie-

W rodowisku bibliologicznym nader

obiegu uwolnionej ksiki. Zgodnie z za-

znan inicjatyw jest bookcrossing. Prak-

oeniem pomysodawcy - Rona Hornba-

tyka ta, jak i jej skutki, omwione zostay

kera, podrujce ksiki powinny trafia

w wielu publikacja naukowych. Postcros-

w rce zainteresowanych odbiorcw na

sing to inicjatywa nie zwizana szczegl-

czas lektury, nastpnie powinny dalej po-

niej z adn z naukowych dyscyplin. Na-

drowa. Omawiane dziaanie spoeczne

tomiast jest zarwno interesujca i warta

charakteryzuje si: nieodpatnoci, uwol-

zaprezentowania. Zwracajc uwag na

nieniem wielu ksiek jednoczenie, udo-

podobiestwo

stpnianiem ksiek szerokiemu gronu

rzeniu

nazewnictwie

oby-

dokonywania

dwch inicjatyw, jakie s tematem tego

odbiorcw,

artykuu, spostrzec mona, e posiadaj

ksiki i czytelnictwa. Uczestnikiem ini-

one wsplne waciwoci. Wskazuje na to

cjatywy sta si moe kada zaintereso-

identyczny

wania

kocowy

czon

wyrazw

nieprzerwanego

osoba,

zarazem

popularyzacj

instytucja,

organizacja.

crossing (ang. przepyw, podr). Jest on

Dziaalno bookcrossingowa opiera si

okreleniem nazywajcym czynno do-

moe na indywidualnej lub rejestrowanej

konywan z pierwszym czonem wyrazu.

aktywnoci, jak rwnie na prowadzaniu

Scalenie wyrazu crossing z book

akcji spoecznych. Druga wskazana for-

(ang. ksika) wyraa czynno przekazy-

ma, aktywno rejestrowana, dostarcza

wania ksiki. Najbardziej znane okrele-

osobie chccej udostpni ksik moli-

nia bookcrossingu wskazuj go jako ide

wo obserwowania jej losw. Rejestro-

skupiajc si na: podrowaniu ksiki,

wana inicjatywa oparta jest na nastpuj-

wdrowaniu ksiki, uwolnieniu ksiki,

cych

kreniu ksiki, dzieleniu si ksik.

do podzielenia si; rejestracji ksiki/ek

Precyzujc inicjatyw - ksik pozosta-

w bazie internetowej na powstaych wi-

wia si na pkach bookrossingowych lub

tryna zapisujcych udostpnienie i pobr

krokach:

wybraniu

ksiki/ek

ksiki/ek

(www.bookcrossing.pl

lub

wych, rozumianych jako przedmiot lub/

www.bookcrossing.com); uzyskaniu nu-

zarazem wymiana za pomoc nich kore-

meru BIP i etykiet informujcych o udo-

spondencji pomidzy nieznanymi osoba-

stpnieniu ksiki/ek; naklejeniu etykiet

mi. Nastpstwem istoty teje inicjatywy

informacyjnych do ksiki/ek; wpisaniu

s dwa rodzaje zainteresowa praktyk

w etykiet informacyjn numeru BIP; po-

postcrossingow. Geneza korespondowa-

zostawieniu ksiki/ek w wyznaczonym

nia z osobami nieznajomymi, ktra siga

przy rejestracji miejscu. Dziaalno bo-

do

okcrossingowa oparta na organizowaniu

z obecnie wystpujc istot postcrossin-

akcji spoecznych formuowana jest w za-

gu, doprowadziy do wytworzenia wielu

kresie czynnoci okazjonalnej lub staej.

funkcjonujcych wariantw postcrossin-

Oglnopolskie wito uwalniania ksiek

gowej praktyki. Najbardziej popularnymi

obchodzone 17 czerwca, to wzorzec

wariantami s: jednorazowa, jednokie-

utrwalonej czynnoci spoecznej. Przyka-

runkowa wymiana karty pocztowej wraz

dem inicjatywy staej, bliskiej mieszkacom Torunia, jest Bookcrossing CSW Toru. Idea bookcrossingu znana jest od lat
80' XX wieku. Rozpowszechniona na
wiatow skal zostaa w 2001 roku wraz
z rozpoczciem funkcjonowania witryny
internetowej

www.bookcrossing.com.

W Polsce inicjatywa zostaa podjta dwa


lata pniej.
Scalenie wyrazu crossing z post
(ag. poczta, korespondencja) ukazuje inicjatyw, ktra polega na odbieraniu i wysyaniu kart pocztowych. Wspomniany
na pocztku brak zwizku tej inicjatywy
z adn dziedzin naukow, charakteryzuje j w kategoriach zainteresowania,
hobby zwizanego z filokartystyk. Istot

postcrossingu jest wymiana kart poczto-

okresw

przedwojennych,

wraz

w systemie, dajcym take moliwo kontrolowania

podry

pocztowej.

karty

Projekt

jest

midzynarodowy. Obecnie posiada on 516 500


uytkownikw

(w tym

25 500 z Polski ). Za jego

pomoc wysano ponad


26 778 390 kart pocztowych. Powsta z inicjatywy studenta Paulo Maz korespondencj, wysyana do osoby za-

galhes z Portugalii w 2005 roku.

interesowanej; jedno- lub wielorazowa

Bookcrossing i postcrossing to inicja-

dwukierunkowa wymiana kart poczto-

tywy przynoszce wiele poytku dla osb

wych lub innych przedmiotw z/lub bez

uczestniczcych w nich. Niweluj wyklu-

korespondencji. Uczestnikiem inicjatywy

czenie spoeczne, mog wesprze w roz-

sta si moe kada zaciekawiona nim

wijaniu

osoba. Postcrossing, tak jak dziaalno

Bookcrossing dodatkowo rozwija nawyk

omawiana

czytania i wzbogaca zainteresowania czy-

w pierwszej czci (bookcrossing) opiera

telnicze. Postcrossing tymczasem wspo-

si moe rwnie na indywidualnej lub

maga nauk jzykw obcych, geografii,

rejestrowanej aktywnoci.

kulturoznawstwa. Daje moliwo pozna-

nowych

zainteresowa.

Projekt www.postcrossing.com to

nia nowych ludzi, a take dostarcza mo-

portal internetowy umoliwiajcy reje-

liwo zaznajomienia si z innymi kraja-

strowanie

mi i ich specyfik.

aktywnoci

oraz

przede

wszystkim, jest on baz osb zaintereso-

WARTO ZAJRZE

wanych tak wymian. Poprzez portal


generowane zostaj adresy osb chccych
otrzyma kart pocztow wraz z numerem ID, ktry jest kodem sucym do po-

prawnego

zapisania

karty

pocztowej

www.bookcrossing.pl
www.bookcrossing.com
www.postcrossing.com

Reakcja acuchowa
w mediach spoecznociowych,
czyli Facebook i YouTube pod lup
Weronika Korga

sieci skojarze wicych si np. z logo

Chyba kady z nas spotka si na Facebo-

ce marketing wirusowy inicjuj sytuacj,

oku z postami znajomych, nazywanymi

wrzucaj do sieci filmiki, zdjcia, czy pu-

acuszkami. S one pewnego rodzaju

blikuj statusy na portalach spoeczno-

spamem, niepodanymi wiadomociami,

ciowych, w ktrej potencjalni klienci sa-

ktre koniecznie musimy rozesa do

mi bd j rozpowszechniali.

firmy czy sloganem. Firmy wykorzystuj-

okrelonej liczby osb w cigu pewnego

Do ju faktw. Chciaam pokaza

czasu. W przeciwnym przypadku spotka

kilka przykadw acuszkw, mniej lub

nas ogromna yciowa tragedia: zgin

bardziej sensownych (a czasem wrcz

wszyscy nasi bliscy, padniemy ofiar de-

idiotycznych). Jaki czas temu gono byo

mona, pies pore karty kredytowe, miasto

o akcji ALS Ice Bucket Challenge. Znane

nawiedzi kataklizm, a my sami zachoruje-

(i mniej znane) postacie ze wiata

my na ebol.

sportu, filmu, biznesu i nie tylko, general-

Jako ludzie doroli zdajemy sobie

nie wszyscy Ci, ktrych chociaby koja-

spraw, a przynajmniej wikszo z nas,

rzymy z telewizji czy internetu, wyleway

e jest to zwyka fikcja, wymys innych

na siebie kuby z lodowato zimn wod.

znudzonych internautw, nie wiedz-

Tym niezorientowanym wyjaniam: caa

cych, czym jest netykieta. Zdarzaj si jed-

akcja miaa na celu rozbudzenie wiado-

nak i tacy, ktrzy padaj ofiar, cho to

moci spoecznej dotyczcej stwardnienia

zbyt szumna nazwa, tej formy spammin-

zanikowego bocznego, czyli wanie ALS.

gu. Najczciej bywaj to dzieci i mo-

Osoby biorce w niej udzia nagryway

dzie.

i wrzucay do sieci filmiki, na ktrych

Podobn form do acuszka i wia-

krtko mwiy o caej idei, poleway si

domoci typu spam, s virale, czyli wy-

wod i nominoway kolejne osoby do za-

twory marketingu wirusowego. Maj one

angaowania si w akcj. Pocztkowo za-

na celu promowanie marki, budowanie

mys by taki, e osoba nominowana, kt-

ra nie chce nagrywa filmiku (np. papie

dziej, pomagaj one chorym, to dlaczego

Franciszek czy Barack Obama) wpaca

nie wykaza si dystansem do siebie

kwot stu dolarw na Stowarzyszenie

i rwnie nie wzi udziau w takiej akcji?

ALS, natomiast Ci, ktrzy podjli wyzwa-

No tak, to by raczej pozytywny

nie wpacali symboliczne 10 dolarw.

przykad zastosowania acuszkw inter-

Czsto jednak bywao, e wpacano wy-

netowych. Jednak o ile czasem zdarzy si

sze kwoty ni byo to wymagane. Kto

taka pereka w sieci, o tyle zazwyczaj je-

podj wyzwanie ALS? Wymieni mona

stemy zalewani morzem idiotyzmw.

wielu, chociaby Billa Gatesa, Harrisona

Niemal codziennie widzimy na swojej ta-

Forda, Eminema czy Davida Beckhama

blicy zdjcia znajomych, ktrzy udostp-

z rodzin. Cae mnstwo znanych twarzy

niaj zdjcia chorych zwierzt, udzc si,

oblewanych wod mona zobaczy na

e za kade udostpnienie schronisko do-

profilu ALS Ice Bucket Challenge na you-

stanie kilka zotych. Publikuj inne bu-

tube. Wydawaoby si: gupawy acu-

dzce

szek, powani ludzie oblewaj si wod.

Zastanawiajce i zdumiewajce jest jed-

Po co? Dla popularnoci, lajkw, sub-

nak to, ile ludzi nabiera si na takie pseu-

skrypcji na Youtube czy Instagramie? Dla

docharytatywne wpisy, nie powicajc

ocieplenia wizerunku?
By moe. Ale jeeli
taki internetowy wirus
przyczynia si rwnie
do czego dobrego, to
dlaczego to potpia?
Jeeli na konto organizacji

charytatywnych

(powyej podana jedynie nazwa stowarzyszenia

amerykaskiego,

ale mona takie znale


niemal w kadym kraju) wpywaj konkretne

pienidze i, mam na-

politowanie

statusy

zdjcia.

nawet minuty na sprawdzenie wiarygod-

modziey. Nominuj XYZ (wstaw do-

noci rda. Podobnie rzecz si ma z a-

wolne imi) eby wypi duszkiem butelk

cuszkami na Facebooku, dotyczcymi

piwa/zjad yeczk cynamonu/ zrobi

praw autorskich do naszych zdj. W ci-

inn gupot. I kolejny status na fejsie,

gu jednego weekendu wpis: W odpowie-

zbieramy lajki, budujemy popularno,

dzi na now polityk facebooka informu-

jest o nas gono.

j... zauwayam u kilkunastu swoich

O ile poprzednie, opisane przeze

znajomych. Przeraa mnie fakt, jak bar-

mnie, acuszki le raczej na przeciw-

dzo naiwni s niektrzy ludzie, zamiast

stawnych biegunach, o tyle chciaabym

przeczyta uwanie regulamin, prbuj

jeszcze przedstawi form, nazwijmy to,

tanich chwytw, ktre nie maj wiksze-

poredni. acuszki, ktre nie wyrz-

go sensu ni opublikowanie picego ko-

dzaj adnej szkody (pomijajc to, e tro-

ta. Poprawka, koty przynajmniej s uro-

ch zamiecaj nam tablic na Facebooku)

cze. Takie acuszki- zdecydowanie nie.

i nie eruj na modzieczej naiwnoci i,

Jeszcze bardziej enujce, o ile to w ogle

bardzo czsto, gupocie. Jednych irytuj

moliwe, s wpisy, a raczej wyzwania

one bardziej, drugich mniej, a jeszcze inni


bior w nich udzia. Przykad: Nie zastanawiajc si dugo wybierz 10 ksiek,
ktre wywary na Tobie najwiksze wraenie/miay na Ciebie najwikszy wpyw.
Pniej nominuj kolejne osoby. Przyznaj,
e sama wziam udzia w takim acuszku. Majc znajomych, ktrzy lubi dobr
literatur, bd maj podobne zainteresowania, moemy stworzy sobie list ksiek wartych przeczytania. To si wcale
nie rni tak mocno od kolejnego Suchaj,
przeczytaam genialn ksik, koniecznie musisz te j przeczyta. Podobnie jak
ksiki mona poleca filmy, piosenki i co
nam jeszcze przyjdzie do gowy. Wane

tylko, eby robi to z umiarem i nie wy-

myla codziennie czego nowego, bo

co niepokojcego, ale w kadym przy-

wszystko w nadmiarze nuy. Szczeglnie

padku- fascynujcego. Pomyle tylko, na

w Sieci - Internet nie lubi monotonii.

co mogam trafi przeszukujc Twittera

Miao by krtko, a wyszo jak zwy-

czy Instagram...

kle. To wszystko dlatego, e Internet jest

WARTO ZAJRZE

studni bez dna. Przekopywanie si przez


zasoby Youtube czy Facebooka przypomina czasem zajcie Indiany Jonesa- cza-

www.facebook.com/
ICEBucketChallenge

sem trafi si na co dobrego, czasem na

Infografiki - to jest wykonalne


cz 1

Marcin Karwowski

ci jednego obiektu do drugiego to ju info-

Infografika, ju samo sowo wzbudza do-

niej definiuje pojcie: infografika, to katego-

z entuzjazmu za spraw wszechobecne-

ria sztuki ilustracyjnej wykorzystujca dia-

go trendu wizualizacji informacji. Jednak,

gramy, mapki, wykresy itp. w celu uwidocz-

czym waciwie s infografiki? S sposo-

nienia skali i struktury okrelonych zjawisk.

bem na przekazanie danych statystycz-

To tyle, jeli chodzi o teori, przejdmy

nych, geograficznych, tekstowych i wielu

do praktyki.

grafika. Sownik Jzyka Polskiego wyra-

innych, za pomoc grafiki. Biblia dzienni-

Infografiki mona oczywicie two-

karstwa mwi, i dwa ustawione obok siebie

rzy przy pomocy programw graficz-

zdjcia zrobione z tej samej odlegoci i per-

nych, czy nawet wykorzystujc edytory

spektywy, na ktrych wida stosunek wielko-

tekstowe. Jest to jednak bardzo czaso-

10

Infografika obrazuje struktur geograficzn afiliacji referentw konferencji, zakres


merytoryczny wystpie oraz statystyk stopni i tytuw naukowych prelegentw

11

i pracochonne. By profesjonalnie podej

niajc to, twrca ma do wyboru kilkana-

do tematu, warto przyjrze si aplika-

cie grafik o rnej strukturze i gradiencie

cjom, ktre su do kompleksowego

kolorw. Ksztaty, to podstawowe figury

tworzenia grafik informacyjnych.

geometryczne, strzaki, chmury tekstowe

Easelly (easel.ly), to pierwsze z pro-

i inne. Tekst mona modyfikowa pod

ponowanych narzdzi. By rozpocz two-

wzgldem czcionek, rozmiaru, koloru,

rzenie wasnej infografiki, niezbdna jest

a take pogrubienia, podkrelenia czy po-

rejestracja w serwisie, ktra odbywa si

chylenia. Wybr wykresw jest ograni-

poprzez rcznej uzupenienie formularza,

czony do piciu typw: kolumnowe, war-

bd wykorzystanie konta Facebooka lub

stwowe, koowe, giedowe i radarowe.

Google+. Nastpnie program proponuje

Przesyanie plikw umoliwia dodanie

nam skorzystanie z gotowego szablonu;

do projektu zewntrznych elementw

uytkownik dysponuje 15 gotowymi mo-

graficznych. Na zakoczenie pracy, przy-

tywami. Jednake liczba ponad miliona

cisk Zaprezentuj, umoliwia pobranie info-

autorskich infografik zawartych w galerii

grafiki w pliku graficznych (wybr pozio-

Easelly, pokazuje, e niewielka pula sza-

mu jakoci), bd w pliku PDF. Gotowy

blonw nie stanowi ograniczenia dla

projekt mona take udostpni przy wy-

twrczoci internautw.

korzystaniu linku bd kodu embed

Aplikacja jest intuicyjna, oparta na


kafelkowym menu. Uywanie kolejnych

wklejanego w tre strony za porednictwem jzyka HTML.

opcji odbywa si na zasadzie zap i upu.


Gwne

przyciski

tematy

rozwija, kilka miesicy temu niemoliwe

to

byo uywanie polskich znakw, a liczba

(shapes),

tekst

obiektw bya o poow mniejsza. Warto

przelij

plik

zainwestowa czas, by zapozna si

(upload) oraz zaprezentuj (present). W ra-

z programem i wykorzystywa jego mno-

mach obiektw, program dysponuje set-

ce si moliwoci.

(vhemes),

obiekty

(backgrounds),
(text),

stanowi:

Aplikacja Easelly dynamicznie si

wykresy

(objects),

ksztaty
(charts),

kami grafik pogrupowanymi w 25 kate-

WARTO ZAJRZE

goriach. Znale tam mona midzy innymi: zwierzta, ikony, jedzenie, ludzi, natur, biznes, transport, sport, zdrowie,

wojn, religi, nauk i kilka innych. Zmie-

www.easel.ly

12

Poznaj Toru za darmo


Agata Olkowska

sa artystycznego z okresu 1233-1793.

Wikszoci z nas Toru kojarzy si z pier-

mieszkacami Torunia warta zobaczenia

nikami i postaci Mikoaja Kopernika.

jest Sala Mieszczaska z galeri portretu

Warto zatem poszerzy swoj wiedz

mieszczaskiego XVI-XVIII wiek. Kolejny

o tej postaci. Doskona ku temu okazj

punkt wycieczki moe stanowi wiea

jest zwiedzanie Domu Mikoaja Koperni-

Ratusza, w ktrej znajduj si wyroby

ka. W kad rod wszyscy zainteresowa-

warsztatw zotniczych.

Dla osb interesujcych si dawnymi

ni mog uczyni to za darmo, poniewa

Ksiga Toru 3D to ciekawa propo-

wanie w rody Muzeum Okrgowe

zycja dla mionikw filmw, poszukuj-

w Toruniu oferuje darmowe zwiedzanie

cych niekonwencjonalnych sposobw na

wystaw staych we wszystkich oddzia-

poznanie miasta. Seans znajduje

ach muzeum, w tym w domu znanego

w ofercie Domu Eskenw . Krtkometra-

astronoma.

owy film trwajcy mniej ni 15 minut,

si

Ekspozycja prezentuje m. in. pitna-

prezentuje w technologii 3D histori mia-

stowieczny Toru oraz rodzin Koperni-

sta, (wybrane fakty z jego dziejw). Pre-

ka, ciek edukacji oraz wszechstronn

zentacja jest przygotowana dla odbiorcw

dziaalno, twrczo Mikoaja. W cieka-

kadego pokolenia, czc elementy histo-

wy

rii z legend i bani. Pokazy rozpoczyna-

sposb

zaprezentowano

rwnie

okolicznoci powstania De revolutionibus


orbium celestium; losy rkopisu i kolej-

nych edycji dziea.


Ratusz Staromiejski - we wschodnim
jego skrzydle mona podziwia galeri

j si o penych godzinach.
W powyej omawianym muzeum

mona napotka takie ciekawostki jak


makieta Ratusza staromiejskiego sprzed
poaru w 1703 roku.

sztuki gotyckiej. Znajduj si tam gwnie

Kolejny punkt wycieczki to Kamie-

dziea bdce wyposaeniem kociow

nica Pod Gwiazd, jeden z charaktery-

z okresu dojrzaego i pnego stylu go-

stycznych budynkw zabudowy toru-

tyckiego, pochodzce z dawnych terenw

skiej starwki. Znale tam mona zbiory

krzyackich. W zachodnim skrzydle Ra-

sztuki orientu oraz ulokowany na podw-

tusza prezentowana jest wystawa rzemio-

rzu budynku, ogrd japoski.

13

wodniku. Natomiast mona odnale


plan z krtk tras dla zwiedzajcych, na
ktrej zamieszczone s te obiekty na stronie torun.pl (zakadka Turystyka).
Ostatecznie osobom, dla ktrych
darmowa roda, nie jest odpowiednim
terminem, a ktre preferuj internetow
form poznania, mona zaproponowa

stron 3d.torun.pl. Dostpny jest na niej


trjwymiarowy plan miasta, zawierajcy
tysic modeli budynkw toruskiej staDla mionikw podry, geografii odpo-

rwki. Umoliwia on poruszanie si po

wiednie miejsce zwiedzania stanowi b-

toruskiej starwce i odkrywanie zabyt-

dzie Muzeum Podrnikw im. Tony'ego

kw on-line.

Halika. Pomys powstania muzeum zrodzi si dziki Elbiecie Dzikowskiej, ktra przekazaa Torunianom ponad 800 eks-

WARTO ODWIEDZI

ponatw ze swoich podry, ktre odbya

Oddziay Muzeum
Okrgowego w Toruniu:

wsplnie z mem, Tonym Halikiem.

Ratusz Staromiejski

Pomocnym elementem dla turystw jest

Dom Mikoaja Kopernika

przewodnik audio zamieszczony na stro-

Dom Eskenw

Kamienica pod Gwiazd

Muzeum Podrnikw
im. Tony`ego Halika

Muzeum Toruskiego
Piernika

nie internetowej toruskiego Orodka Informacji Turystycznej. Zawiera 21 krtkich opisw obiektw znajdujcych si na
obszarze toruskiego starego miasta. Opisy mona odtwarza w dowolnej kolejnoci co powoduje, e zwiedzajcy sam de-

WARTO ZAJRZE

cyduje jakie obiekty chce lepiej pozna


w danym momencie. Minusem tego rozwizania jest brak zacznika w postaci
planu miasta z zaznaczeniem obiektw

w takiej samej kolejnoci jak w audioprze-

www.muzeum.torun.pl
www.3d.torun.pl

14

Zarzdzanie informacj:
przedmiot bada i narzdzie
usprawnie praktycznych
Katarzyna Fryszkowska

cj w przestrzeni cyfrowej rozpocz Marcin

Dnia 14 listopada 2014 roku na Uniwersy-

w Internecie. W niezwykle ciekawy spo-

tecie Jagielloskim odbya si XI Oglno-

sb przedstawiona zostaa analiza forw

polska Konferencja Studenckich K Nau-

internetowych i grup spoecznociowych

kowych pt.: Zarzdzanie informacj: przed-

pod ktem opinii kandydatw, studen-

miot bada i narzdzie uprawnie praktycz-

tw i absolwentw o kierunku informacja

nych. Spotkanie zostao zorganizowane

naukowa i bibliotekoznawstwo. Drugi

przez Koo Naukowe Studentw Instytu-

referat w tej sesji zaprezentowaa Barbara

tu Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw-

Maria Morawiec (UJ) i mia on tytu ACA-

stwa Uniwersytetu Jagielloskiego.

DEMICA cyfrowa wypoyczalnia publikacji

Karwowski z referatem Student o INiBie

Ponad poow referentw stanowili

naukowych od strony uytkownika i bibliote-

studenci Uniwersytetu Jagielloskiego,

karza. Omwione zostay cele wypoy-

pozostali przybyli z Uniwersytetu War-

czalni, midzy innymi: zastpienie trady-

szawskiego oraz Uniwersytetu Mikoaja Kopernika.

sumie

przedstawionych zostao jedenacie referatw,


ktre

podzielono

na

trzy tematycznie zwizane sekcje. Po kadej


sesji prowadzona bya
dyskusja.
Pierwsz

sesj

pt.: Zarzdzanie informa-

15

cyjnego wypoyczania midzybibliotecz-

Western

Digital

nego. Do zasobw maj zosta wczone

i Cloud Orange.

oraz

Google

Drive

ksiki, czasopisma, artykuy naukowe,

Druga sesja nazwana Informacja na-

podrczniki akademickie oraz inne publi-

rzdziem usprawnie praktycznych rozpo-

kacje, a wszystko ma by dostpne bez-

cza si wystpieniem Ekateriny Sheren-

patnie. Trzeci referat zaprezentowaa

govskaja (UJ) - Zmierzy informacj dookoa:

Sylwia Piekarska (UW) Problemy jakoci

sprzt dla pomiarw charakterystyk fizycz-

metaopisw w wirtualnych bazach wiedzy.

nych otoczenia i jego przydatno w instytu-

Prelegentka przedstawia zastosowanie

cjach kultury. Przyblione zostay urz-

oraz cechy metadanych. Na kocu autor-

dzenia do pomiaru temperatury, wilgoci,

ka referatu oznajmia, e jako metada-

wiata, barwy i kwasowoci oraz ich za-

nych w polskich repozytoriach cyfrowych

stosowania w pracy bibliologw, infor-

nie jest zbyt wysoka i warto byoby to na-

matologw, a przede wszystkim bibliote-

prawi. Z ostatnim ju zagadnieniem

karzy. Drugi referat mia tytu Kreowanie

pierwszej sesji wystpia Daria Sulikow-

nowej wiedzy naukowej przy zastosowaniu

ska (UW). Tytu referatu brzmia: Dyski

narzdzi do prezentacji wynikw bada i zo-

sieciowe w chmurze jako narzdzie zarzdza-

sta przedstawiony przez Karolin Pia-

nia informacj osobist. Prelegentka om-

nik (UJ). BigML, Many Eyes, Statwing

wia ide danych w chmurze na przyka-

oraz Infogr.am to narzdzia wymienione

dach: Dropbox, Sugar Sync, OneDrive,

oraz omwione przez referentk. Zwrcia ona uwag na moliwo przekazania wynikw bada naukowych za pomoc ciekawych i twrczych generatorw wiedzy. Kolejny referat przedstawia
Katarzyna Jakusik (UJ)
i mia on tytu: Sowa
kluczowe

jako

element

organizacji wiedzy i ich

kognitywne determinan-

16

ty. Omwione w formie porwnania do

anxiety w polskiej literaturze. Omwia

informatologii

kognitywistyka

przyczyny, objawy oraz skutki niepokoju

oraz jzykoznawstwo kognitywne. Prele-

informacyjnego. Drugi referat przedsta-

gentka wyrnia rne definicje sw

wi Micha Szulc (UW) Manipulacja jako

kluczowych oraz dwa rodzaje determi-

narzdzie tworzenia wasnego wizerunku.

nantw

Prelegent przedstawi wyniki bada, kt-

sw

zostay:

kluczowych:

zwizane

umiejtnociami

rych dokona na grupie

i uwarunkowaniami jed-

17 osb. Omwi dziaa-

nostki, czyli wiek, wie-

nie prowokacji jako for-

dza czy wyksztacenie

my

oraz zwizane z otocze-

dziaaniach tego typu

niem i tekstem, czyli

organizowanych

rodowisko. Ostatni re-

Facebooka. Ostatni refe-

ferat drugiej sesji zosta

rat przedstawia Wero-

przedstawiony

przez

nika Korga (UMK), mia

Dorot Rak (UJ), a nosi

on tytu: Przekaz podpro-

tytu: Potrzeby informa-

gowy jako forma manipu-

cyjne uytkownikw archi-

lowania informacj. Refe-

manipulacji

oraz

przez

wum na przykadzie podhalaskiego zasobu

rentka zwrcia uwag na wszechogarnia-

Dziau Dokumentacji Kontekstw Kulturo-

jc reklam oraz jej zastosowanie mani-

wych Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

pulacyjne.

Analiza poprzedzona wstpem teoretycznym,

przybliya

archiwum

rnorodna a dyskusje po kadej sesji nie-

(blisko 200 000: akwareli, rkopisw, ma-

zwykle uczce. Poza studentami, w obra-

szynopisw, grafik, fotografii, itp.) oraz

dach uczestniczyli: dyrekcja i pracownicy

efekty realizacji potrzeb informacyjnych.

I nst y t ut u

Sesja

trzecia

zasoby

Tematyka konferencji bya bardzo

pt.:

Korzystanie

I nfo r macji

Nauk o we j

i Bibliotekoznawstwa UJ.

z informacji zostaa rozpoczta referatem

WARTO ZAJRZE

Anny Harzy (UJ) Information anxiety


wprowadzenie do zagadnienia niepokoju
informacyjnego. Referentka zwrcia uwa-

g na skromne opracowanie information

www.kns.inib.uj.edu.pl
(Strona Koa Naukowego
IINiB UJ)

17

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Barcin
im. Jakuba Wojciechowskiego
Alicja Wojgienica

Placwka korzystaa z

Programu

Wieloletniego Kultura+ (Priorytet Bibliote-

Ksinica w Barcinie to innowacyjna pla-

ka+ Infrastruktura bibliotek), ktrego za-

cwka na miar XXI wieku. Przyciga

daniem

uytkownikw nie tylko nowoczesnym

gminnych w nowoczesne centra dostpu

wygldem, ale take licznymi przedsi-

do wiedzy, kultury oraz orodki ycia

wziciami organizowanymi przez kadr

spoecznego. Barcin uzyska rodki na bu-

biblioteczn. Wszystko to zostao doce-

dow nowej siedziby w postaci 1 mnl z.

nione i nagrodzone pierwszym miejscem

Uroczyste otwarcie placwki nastpio

w czwartym Rankingu Bibliotek 2014,

6 listopada 2013 roku.

organizowanym przez Rzeczpospolit


i Instytut Ksiki.

jest

przeksztacenie

bibliotek

Nowy, zmodernizowany budynek,


peni nie tylko funkcj biblioteki, ale jest

18

take

centrum

gminy.

skie, wystawy i wernisae, konkursy pla-

24 kwietnia 2012 roku w ramach Progra-

styczne, konkursy gwary pauckiej, wie-

mu Rozwoju Bibliotek placwka zawiza-

dzy o historii Barcina oraz dyskusyjne

kluby ksikowe.

Partnerstwo

kulturalnym

Tradycja

Kultura

Nowoczesno i te trzy sowa w peni

Nowoczesny gmach biblioteki zwra-

oddaj jej charakter. Zbiory gromadzone

ca uwag ju z daleka. Tu nad drzwiami

s tu na podstawie potrzeb 2,5 tys. Czy-

widnieje napis Biblioteka, dziki czemu

telnikw.

Bi-

atwoci

bliotekarze

mona dowie-

czsto rozma-

dzie

wiaj z osoba-

o przeznacze-

mi odwiedza-

niu budynku.

jcymi bibliote-

Due okna za

k, aby potem

pozwalaj

zamwi

po-

zobaczenie

trzebne

im

z zewntrz ele-

ksiki. Dziki temu

tworz przyjazn

mentw wntrza biblioteki.

si

na

W rodku

atmosfer, a uytkownicy mog znale

design urzeka kolorami i przytulnoci.

potrzebne im zbiory i chtnie tu powraca-

Wysokie witryny, ciepe kolory cian,

j. Istotnym jest, i w instytucji due na-

podg i mebli, wygodne kanapy oraz ro-

kady finansowe przeznaczone s wanie

liny doniczkowe, sprawiaj i odwiedza-

na zbiory. Kupowane s gwnie nowoci

jcy mog si poczu prawie jak w domu.

oraz pozycje popularnonaukowe.

Wspaniaym rozwizaniem jest take

Mieszkacy gminy i okolic ju od

wprowadzenie wolnego dostpu w wy-

wczesnych godzin odwiedzaj bibliotek

poyczalni, dziki czemu mona swobod-

nie tylko w celu obcowania z ksikami,

nie przeglda zbiory. Na cianach biblio-

ale i dla rozrywki; Staymi bywalcami s

teki widniej obrazki przedstawiajce

tu bowiem szachici. Trudno tu si take

witego Wojciecha, ktrego historia ma

nudzi, gdy biblioteka organizuje wiele

cisy zwizek z Barcinem.

przedsiwzi. Dla zainteresowanych cze-

Swoim wygldem urzeka take od-

kaj midzy innymi: kursy jzykowe,

dzia dla dzieci. Kolorowe dziecice me-

warsztaty edukacyjne, spotkania autor-

belki i ciany, pluszowe maskotki, obrazy

19

oraz wizerunki postaci z bajek na cianach


i w oknach tworz przepikny magiczny,
baniowy klimat. Warto te zwrci uwag na fakt, i z biblioteki mog korzysta
ju 5 latkowie.
W placwce znajduje si take Czy-

Ksika:
Brudna robota
Patrycja Nowik

telnia z Izb Tradycji. Izba Tradycji to

mier w naszych wyobraeniach to naj-

miejsce powicone pamici miejscowego

czciej pospna posta w powiewajcej

pamitnikarza Jakuba Wojciechowskiego.

czarnej pelerynie z kapturem i ogromn

Znajduje si tam ekspozycja pt. Historia

kos w doni. Czy moe wyglda inaczej?

Barcina i okolicznych miejscowoci. Jest

A gdyby tak nagle przybraa posta prze-

to obszerne rdo informacji o historii

citnego trzydziestolatka? W czarno hu-

gminy i jej mieszkacw. W czytelni znaj-

morystycznej

duje si take projektor i ekran, co umo-

i umieraniu Christophera Moore staje si

liwia organizacj wykadw, projekcj fil-

to moliwe.

opowieci

mierci

mw i innych tego typu wydarze. Jest

Gwny bohater powieci - Charlie

te scena, na ktrej mog si zaprezento-

Asher, wydaje si najszczliwszym czo-

wa zaproszeni gocie.

wiekiem na ziemi. Ma liczn on, ktra

Do barciskiej biblioteki warto si wybra

wanie urodzia ich creczk, jednak prze-

nie tylko by wypoyczy interesujc nas

wrotny los sprawia, e ten najradoniejszy

ksik, ale take by mc podziwia jej

dzie jego ycia staje si rwnie najgor-

ciekaw infrastruktur i ekspozycje oraz

szym. Tego samego popoudnia jego ona

uczestniczy w ciekawych wydarzeniach.

Rachel umiera na rzadko spotykany za-

Z pewnoci jest ona jedn z najlepszych

tor mzgu, a przy jej ku w chwili mier-

tego typu placwk w kraju i moe stano-

ci ukochanej Charlie zauwaa osobliw

wi wzr i by inspiracj dla innych po-

posta ubran w mitowo zielony garni-

dobnych instytucji.

tur , ktrego obecnoci jednak nie rejestruje, ani czujne oko dyurnej pielgniarki,

WARTO ZAJRZE

ani kamery zamontowane w szpitalu.

www.biblioteka.barcin.com.pl

Mczyzna dostarcza rwnie Asherowi


nieznan, tajemnicz ksig, ktrej istnie-

nia zwyky miertelnik by nie podejrzewa.

20

Od tej pory w yciu bohatera zaczy-

wrotna i nietuzinkowa. Czytelnika zaska-

naj dzia si rzeczy zarwno zadziwiaj-

kuje zarwno sugestywnie opisana rze-

ce i niepokojce. Czyby to, e po jakim

czywisto jak te niezwyke, bo humory-

czasie ludzie przebywajcy w jego otocze-

styczne, podejcie autora do tematu takie-

niu umieraj miao jaki zwizek z owym

go jak mier czy strach przed mierci.

mczyzn w zieleni i wspomnian ksi-

Posta Ashera, wietnie wykreowana na

k? Dlaczego Charlie syszy dziwne gosy

samca beta, staje si czytelnikowi bliska

dochodzce z miejskiej kanalizacji, a kru-

i z przyjemnoci zagbia si on w koleje

ki nagle wybray sobie jego dom za ideal-

losu bohatera. Otaczajce Charliego osoby

ne miejsce do spdzania wolnego czasu?

ze wzgldu na sw charakterystyczno

Moe to zwyky przypadek i bdce naj-

nie pozostaj w jego cieniu co jest dodat-

lepszym usprawiedliwieniem na wszyst-

kow przyjemnoci dla czytelnika. Pole-

ko, zrzdzenie losu?

cam wszystkim, ktrych ciekawi wygld

Brudna robota to opowie prze-

mierci.

Ch. Moore, Brudna Robota. Wydawnictwo Mag 2007.

Film: Miasto 44
Arkadiusz Lubawiski

chodzi od pomysu pokazania powstania

II Wojna wiatowa i Powstanie Warszaw-

nie ze wspczesnej perspektywy osoby,

skie to ostatnimi czasy czsty temat filmo-

ktra o powstaniu uczya si w szkolnej

wych scenariuszy. Z tematem tym posta-

awie, czerpic wiedz z ksiek bd In-

nowi si zmierzy rwnie Jan Komasa

ternetu. Odchodzi przy tym od stereoty-

i trzeba przyzna, e trafi w gusta od-

powej

biorcw. Film bowiem bije rekordy popu-

kompromisowej walki, spychajc wojen-

larnoci, przycigajc do kin zarwno

ne realia nieco na margines opowiadanej

starszych jak i modszych widzw.

historii. I cho mierci oraz cierpienia jest

Komasa pokazuje wasny punkt widzenia

na

historyczne

okiem jego uczestnika, lecz spoglda na

wizji wojny jako krwawej, bez-

wiele, to jednak nie s one fundamentem

wydarzenie

prezentowanej akcji historii. Wrcz mo-

w dziejach naszego kraju. wiadomie od-

na by uzna, e mier momentami jest

21

nieco groteskowa, a reyser manipuluje

dziewczyny doznaje te pierwszej, mo-

emocjami widza, zapraszajc go na praw-

dzieczej mioci. Od teraz wojna nie jawi

dziwy rollecoaster uczu, fundujc dar-

mu sie tylko w ciemnych kolorach, a mi-

mow przejadk w gb ludzkiej psy-

o pozwala zapomnie o okrucie-

chiki. Zreszt emocje wydaj si odgry-

stwach, ktre nios za sob dziaania wo-

wa znaczc rol w filmie, Miasto 44 to

jenne.

obraz nie tylko o wojnie, ale przede

Niestety, wybuch Powstania War-

wszystkim opowie o beztrosce, mioci

szawskiego wystawia mio dwojga mo-

i podaniu. Gdzie w tym wszystkim

dych ludzi na cik prb. Od tej chwili

istnieje czowiek i jego potrzeby. Wojna

musz walczy nie tylko o swoje uczucie,

stanowi tu tylko to, pewn egzystencjal-

ale przede wszystkim o ukochane miasto.

n otoczk istniejcej moralnoci.

Miasto, ktre wreszcie, po wielu latach

Fabua filmu wydaje si by niezwy-

okupacji ma szans odzyska wolno. To

kle prosta. Pokazuje on histori modych

w tym momencie mog pokaza swoje

warszawiakw wchodzcych w doroso

oddanie, patriotyzm i bohaterstwo. A jed-

w okrutnych realiach wojny, ktre dla

nak mimo zaistniaej sytuacji znajduj

wspczesnej polskiej modziey wydaj

czas by cieszy si swoj obecnoci.

si by czym niewyobraalnym, odlegym od codziennej egzystencji. Mimo


trudnych czasw, w ktrych przyszo im
y nie chcieli poddawa si wojnie, pragnli by wolni, spenia swoje marzenia.
Tak jak Stefan gwny bohater filmu,
ktry nade wszystko ceni sobie swobod
i moliwo decydowania o wasnym losie. Dlatego te by niechtny by przystpi do ruchu oporu przeciwko hitlerowskiemu okupantowi. Pod wpywem uroczej ssiadki Kamy, a moe przede
wszystkim dziki dziaajcej w ruchu Biedronce, ktr by zauroczony, decyduje

si walczy. To za spraw blondwosej

22

Bo mio jest w stanie znie wszystko,

a jednak trzeba przyzna, e robi to bez

pokonywa

przeszkody.

wikszego pomysu. Sukces Miasta 44 po-

I cho gwny bohater w mioci jest nieco

kazuje te, e Polacy chc oglda rodzi-

rozdarty midzy dwiema kobietami, to

me produkcje filmowe. Udowadnia rw-

ostatecznie dokonuje wyboru.

nie, e nie potrzeba gwiazdorskiej obsa-

najwiksze

Henryk Sienkiewicz uzna, e wojna

dy by przycign widza, gdy w dzisiej-

i mio s dwiema jedynymi rzeczami,

szych czasach ogromn rol odgrywa od-

dla ktrych rodzi si i y warto. Koma-

powiednia promocja i medialne zaintere-

sa zdaje sie idealnie czy obie sfery,

sowanie.

Miasto 44, re. J. Komasa. Akson Studio 2014.

WWW: Tagxedo, Voyant, Wordle


Agata Olkowska

w odpowiednie pole. Ponadto mona do-

Jeli tworzysz prezentacj, a treci w niej

tekst mona zaprezentowa w formie

prezentowane trudno zobrazowa; chcia-

chmury sw o wskazanym ksztacie,

by doda grafik, ale nie wiesz jak odda

mona rwnie doda wasny ksztat, czy

temat twojej pracy, warto aby wyprbo-

wykorzysta zdjcie. Uytkownik wybie-

wa tworzenie chmur sw. Dobrze znane

ra kolor, motyw, dominujc orientacj

z popularnych serwisw internetowych.

sw, ukad tekstu. Na czas pracy nad

Oddaj statystyk sw w tekcie, obrazu-

tekstem

j wag uywanych terminw. Za pomo-

czcionk, orientacj tekstu, tak aby nie

kreatorw

utraci podanego rozwizania. Oczywi-

stworzysz, przy wykorzystaniu sw klu-

cie jeli chcesz zwizualizowa jaki kon-

czowych, bardzo ciekaw grafik, dosto-

kretny tekst musisz go najpierw odpo-

sowujc w niej ksztat, czcionk, eksponu-

wiednio przygotowa. Naley podzieli

jc najwaniejsze sowa.

tekst na pojedyncze wyrazy tokeny,

niej

przedstawionych

kona wizualizacji wasnego tekstu. Dany

mona

zablokowa

motyw,

Pierwszym z prezentowanych jest

ujednolici pisowni, doprowadzi je do

Tagxedo (tagxedo.com), umoliwia on

formy podstawowej, wykorzystujcej tyl-

wizualizacj tekstu z konkretnej strony

ko rdze sowa. Kreator ten skupia si

WWW, ktrej adres URL naley wpisa

gwnie na wygldzie chmury, a nie na

23

zawartoci tekstu. Wyrnia najczciej

wu, czcionki, ksztatu danej chmury sw.

wystpujce wyrazy, poprzez proporcjo-

Wyporodkowane moliwoci ofe-

nalne do wystpowania powikszenie

ruje Wordle (wordle.com). Umoliwia

czcionki, nie mona natomiast w nim od-

tworzenie chmur sw z zastosowaniem

nale statystyk wystpowania danego

statystyk wystpowania danego sowa

sowa.

lub frazy, ale take pozwala na kreowanie

Voyant (voyant-tools.org) to narz-

wygldu chmury. Grafik mona stwo-

dzie nie tylko wizualizacyjne, ale rwnie

rzy z wklejonego tekstu lub korzystajc

statystyczne. Pozwala zastosowa top li-

z adresu strony WWW. Uytkownik de-

st eliminujc z tekstu sowa bez znacze-

cyduje o wyborze czcionki, kolorw, do-

nia informacyjnego np. spjniki. Obrazuje

minujcej orientacji sw. Moe take,

na wykresach czstotliwo wystpowa-

w atwy sposb, wyeliminowa wybrane

nia danego sowa, z kolej wizualizacja

haso, poprzez usunicie go z wykreowa-

tekstu jest staa, nie mona zmieni moty-

nej chmury.

www.tagxedo.com

www.voyant-tools.org

www.wordle.net

24

TO MIEJSCE PRZEZNACZONE JEST DLA CIEBIE.


NAPISZ DO NAS !
sdkn.eprint@gmail.com

You might also like