You are on page 1of 25

TEKNIK-TEKNIK

SOALSIASAT DAN PENCARIAN BUKTI

JSJN KEDAH

OLEH
ASP MIOR ABDUL KHALIL
PEGAWAI TURUS
RISIKAN/OPERASI/TAHANAN
JSJN, KEDAH
PADA :
12HB OGOS 2014

PUSAT LATIHAN AADK SG PETANI KEDAH.

SKOP
 Pendahuluan
 Keperluan Asas
 Teknik-teknik Berkesan

Ingredients & Prinsip 5 W 1 H
 Admissibility of Evidence
 Kuasa Penyiasatan
 Rakaman Percakapan
 Diari Penyiasatan
 Gambar
 Bantuan Pakar
 Pengelidahan dan Rampasan
 Senarai Gelidah
 Pengendalian Barang Kes
 Mengkaji Keterangan
 Reconstruction
 Sumber Maklumat
 Lain-lain
 Penutup

PENDAHULUAN
Soal siasat yang baik :
 Lengkap, rapi dan adil
 Cukup keterangan untuk mensabitkan pesalah

KEPERLUAN ASAS
Bagi menghasilkan satu soal siasat yang lengkap, rapi dan adil, seseorang
pegawai perlu:
 SIKAP yang positif
 Jujur, adil, disiplin, inisiatif, minat, inquisitive, imaginative, observant,
meticulous
 Pengetahuan undang-undang
 Undang-undang jenayah – ingredients (sek 4 ADB LLPK, AKTA
KETERANGAN 1950, SEK 37A ADB)
 Garis Panduan Jabatan (Eg: Garis Panduan Penyiasatan JSJN 2009)
 Keterangan – admissibility, relevancy (boleh diterima/berkaitan)
 Kuasa – semua tindakan mestilah berpandukan peruntukan undangundang/prosedur
- Kanun Prosedur Jenayah

 Pengetahuan lain

Saintifik, Human behaviour, Criminology, Pengetahuan am,
Perakaunan, Perniagaan, etc.
 Common sense
Resourceful
Perhubungan awam
 Orang ramai
 Rakan sekerja/anggota bawahan
 Jabatan/organisasi lain – networking
Banyak sumber maklumat – informants
Teknologi moden, cth. ICTTEKNIK-TEKNIK BERKESAN

INGREDIENTS DAN
PRINSIP 5 W & 1 H
Berpandukan ramuan (ingredients) kesalahan dan prinsip 5 W & 1 H
 Pengetahuan undang-undang jenayah
 Apakah kesalahan?
 Definisi kesalahan yang disiasat – ramuan
 Memperolehi keterangan untuk membuktikan setiap ingredient – 5W
& 1H
 what, where, who, when, why & how

ADMISSIBILITY OF EVIDENCE
 Pengetahuan undang-undang keterangan
 Memperolehi keterangan yang boleh diterima oleh Mahkamah –

admissible evidence/ relevant facts
Lisan

 Keterangan

Fizikal (termasuk Dokumen)
Direct
 Keterangan

Circumstantial (tidak langsung)

KUASA SOAL SIASAT
 Pengetahuan undang-undang prosedur

Kanun Prosedur Jenayah
 113 KTJ – INSPEKTOR(Penyiasat Agensi –AADK) KE ATAS
(admissible evidence)
 Lain-lain pangkat membantu proses soalsiasat
 Sebarang tindakan yang tidak sah di sisi undang-undang mungkin
“back-fire”,
keterangan yang diperolehi mungkin juga tidak boleh diterima
Mahkamah.

RAKAMAN PERCAKAPAN
 S. 111/112 KPJ

 Sebarang orang yang dirasai tahu tentang fakta / keadaan kes

Dikesan dan ditemubual,
 Jika perlu, rakamkan percakapan.
 “Speed is the essence (intipati) of war” – Sun Tzu

 Saksi – temubual
 Saspek dan saksi “hostile”(bermusuhan) – soal
desak
Inquisitive (penyelidikan latar belakang)
Hanya seorang saksi ditemubual pada satu masa.
Soalan – mudah, jelas dan terang (unambiguous)
Rakaman – tepat dan adil
Cross-check dengan percakapan saksi-saksi lain
dan keterangan yang diperolehi.

Untuk keseragaman dan jelaskan sebarang percanggahan

 pemerhatian ke atas demeanour

(sikap/kelakuan)saksi / saspek – cakap benar atau
bohong
 Fakta baru yang didedahkan – “follow-up”
 Pembelaan / alibi – perlu disiasat lanjut

DIARI SOALSIASAT
s. 119 KAJ – butir-butir penyiasatan.
 Refreshing memory – kadang-kadang perbicaraan diadakan bertahuntahun selepas penyiasatan – butir-butir telah dilupa.
 S.119 KAJ - ID ditulis setiap hari  maka ditandatangani setiap hari.
 Buku catitan

 Perkara-perkara yang perlu dicatitkan dalam ID:

tarikh dan masa arahan / siasatan
 tempat dilawati
 butir-butir siasatan
 pendapat / hasil siasatan
 keterangan mengenai perkara / barang yang dijumpai dan butirbutirnya
 pergerakan / serah-menyerah barang kes
 pengendalian barang kes - bungkus, label, hantar, daftar, simpan
dsb
 arahan yang diberi - eg ambil gambar, kesan cap jari
 Jika pegawai / anggota lain jalan siasatan, misalnya jumpa barang
kes,  dapatkan ID

GAMBAR
‘a picture says a thousand words’
 gambar diambil untuk
 tempat kejadian (pejabat)
 barang kes, mayat, kenderaan, dsb
 kesan-kesan - cap jari, tayar, kecederaan, darah dsb
 kes perhimpunan haram / rusuhan
 diambil untuk menunjukkan kedudukan / keadaan objek untuk
dikaitkan dengan jenayah
 gambar jarak jauh, jarak dekat

BANTUAN PAKAR
 Bantuan pakar diperlukan dalam penentuan fakta yang memerlukankepakaran sesuatu bidang, eg kepakaran saintifik. – cap jari,
pemalsuan tandatangan/dokumen, perubahan dalam dokumen, dsb.
Pengetahuan teknikal/sains
 apakah jenis kepakaran yang ada dan dapat membantu siasatan?
 apa jenis ujian / analisis yang patut dilakukan?
Hantar barang kes yang sesuai/relevan sahaja ke pakar
IO sendiri bincang dengan pakar
barang kes diambil, dibungkus, dilabel dengan sempurna

PENGELIDAHAN DAN RAMPASAN
SEARCH AND SEIZURE
 Premis mesti dikawal sepenuhnya – mengelakkanpemusnahan/kehilangan barang bukti.
Jika boleh, cordon
Halang pergerakan orang keluar/masuk, panggilan telefon
“Speed” – terutamanya keterangan dalam Komputer
Bantuan orang yang berpengetahuan tentang barang yang hendak
dicari.

SENARAI GELEDAH
 S. 64 KAJ
 Keluarkan Senarai Geledah jika ada rampasan – di

tempat pengelidahan
 Ditandatangani oleh tuan rumah atau orang yang
menjaga premis
 Barang-barang yg dirampas – dicatit dalam senarai
 Salinan dilampirkan dalam K/S

PENGENDALIAN BARANG KES
Kelemahan dalam pengendalian barang kes boleh mengakibatkan
terputusnya‘chain of evidence’
 catit dalam ID
 Daftar, bungkus, label, sil, stor barang kes
 jenis barang kes yg berlainan memerlukan cara pengendalian yg
berlainan

 Kurangkan bilangan pegawai mengendali barangkes
pengakuan serah menyerah barang kes
Jangan dimasukkan salinan asal dokumen (eg cek)
ke dalam K/S
Barang rampasan yang tidak berguna – pulangkan
kepada tuan punya.
Barang kes dipulangkan kepada tuan punya –
mengikut prosedur (S.413 KAJ)

MENGKAJI KETERANGAN
 Dari masa ke semasa, kaji perkembangan siasatan – segala

keterangan/fakta/ maklumat yang telah diperolehi
 Merancang tindakan
selanjutnya
 Pendapat/nasihat
dari penyelia atau
penasihat undang-undang

RECONSTRUCTION(BINA SEMULA)
 Membentuk satu teori yang rational untuk jenayah berkaitan
 Bermula dengan “deductive reasoning”(pertimbangan)
 Buktikan teori dengan keterangan/fakta/

maklumat

Kelemahan / kekurangan dalam penyiasatan boleh
membawa kepada ketidak-adilan.

Pendakwaan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan kes
tidak dapat dibuktikan
Ketidak-adilan kepada mangsa / masyarakat / negara

PENUTUP
 Kejayaan sesuatu penyiasatan tidak bergantung semata-mata kepada

kecerdikan otak seorang pegawai atau nasib.
 Hasil kerja tungkus rumus (painstaking and labourious hard work),
kadang kala juga sedikit nasib
 Memerlukan sikap positif dan kejujuran