You are on page 1of 3

Regulamin Promocji

Rachunek
z premi 100 z
Obowizuje od 24.11.2014 roku do 28.02.2015 roku

Zacznik obowizuje od dnia 01.06.2014 r.

1. Organizator Promocji
1.

2.
3.
4.

Promocja Rachunek z premi 100 z, zwana dalej Promocj organizowana jest przez mBank S.A. z siedzib w Warszawie
przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego przez Sd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000025237, posiadajcy
numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpaconym w caoci kapitale zakadowym, ktrego wysoko wg
stanu na dzie 01.01.2014 wynosi 168.555.904 PLN zwany dalej Bankiem lub Organizatorem.
Do zada Organizatora naley biece nadzorowanie, czy w zwizku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagroenie
wystpienia konfliktw interesw pomidzy Bankiem a pracownikami Banku lub Klientami Banku.
Bank jest administratorem danych osobowych Uczestnikw Promocji w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.
Uczestnikowi Promocji przysuguje prawo dostpu do dotyczcych go danych osobowych oraz ich poprawiania, a take
prawo dania usunicia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w zwizku z niniejsz Promocj.

2. Czas trwania Promocji


1.
2.

Promocja rozpoczyna si w dniu 24.11.2014 roku i trwa do 28.02.2015 roku.


Uczestnik Promocji moe do niej przystpi w okresie od 24.11.2014 roku do 31.12.2014 roku.

3. Uczestnictwo w Promocji
1.

2.

Promocja skierowana jest do nowych Klientw Banku - osb fizycznych, majcych pen zdolno do czynnoci prawnych,
zwanych dalej Uczestnikami Promocji, ktrzy w okresie Promocji speni nastpujce warunki:
1) zo wniosek o otwarcie rachunku oszczdnociowo rozliczeniowego eKonto wraz z debetow kart patnicz do tego
rachunku za porednictwem partnerw Bankier.pl, Money.pl, Novem, Comperia, Online Media Group i Polskiej Grupy
Finansowej oraz serwisw nalecych do programu partnerskiego mBanku,
2) zawr z Bankiem umow o prowadzenie rachunku oszczdnociowo rozliczeniowego eKonto, zwanej dalej Umow,
Przez nowego Klienta Banku dla potrzeb niniejszej Promocji rozumie si klienta, ktry przed dniem 24.11.2014 roku nie
by lub w dniu 24.11.2014 roku nie jest stron umowy z Bankiem, na mocy, ktrej Bank prowadzi lub prowadzi na jego
rzecz indywidualny lub wsplny rachunek oszczdnociowo rozliczeniowy. Udziau w Promocji nie moe wzi take
penomocnik strony, o ktrej mowa w zdaniu poprzedzajcym.

4. Zasady Promocji
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi Promocji premii w postaci zwrotu na eKonto w maksymalnej wysokoci 100
z.
Aby otrzyma premi w postaci zwrotu na eKonto kwoty 50 z w pierwszym miesicu, nastpujcym po miesicu, w
ktrym zawarto Umow, Uczestnik Promocji powinien speni w danym miesicu kalendarzowym nastpujce warunki:
1) zapewni w danym miesicu kalendarzowym jednorazowy wpyw na rachunek w kwocie nie niszej ni 500 z.
2) dokona i rozliczy patnoci kart, o ktrych mowa w 4. ust. 5 w danym miesicu kalendarzowym, na czn kwot
minimum 250 z.,
3) nieanulowa transakcji, o ktrych mowa w 4. ust. 5 do koca miesica kalendarzowego, nastpujcego po miesicu,
w ktrym transakcja zostaa wykonana.
Aby otrzyma premi w postaci zwrotu na eKonto kwoty 50 z w drugim miesicu, nastpujcym po miesicu, w ktrym
zawarto Umow, Uczestnik Promocji powinien speni w danym miesicu kalendarzowym nastpujce warunki:
1) zapewni w danym miesicu kalendarzowym jednorazowy wpyw na rachunek w kwocie nie niszej ni 1000 z.
2) dokona i rozliczy patnoci kart, o ktrych mowa w 4. ust. 5 w danym miesicu kalendarzowym, na czn kwot
minimum 250 z.,
3) nieanulowa transakcji, o ktrych mowa w 4. ust. 5 do koca miesica kalendarzowego, nastpujcego po miesicu,
w ktrym transakcja zostaa wykonana.
Istnieje moliwo przyznania Uczestnikowi Promocji zwrotu w penej wysokoci 100 z po spenieniu warunkw opisanych
w 4. ust. 2 i 3 w drugim miesicu nastpujcym po miesicu, w ktrym zawarto Umow.
Za patno kart uznaje si:
1) bezgotwkowe transakcje zakupu dokonane i rozliczone w punktach handlowo-usugowych, w danym miesicu
kalendarzowym,
2) transakcje bezgotwkowe wykonane przy pomocy wydanej do rachunku eKonto karty debetowej lub karty kredytowej,
powizanej z tym rachunkiem.
Premia wypacana bdzie Uczestnikowi Promocji do koca miesica, nastpujcego po miesicu, w ktrym Uczestnik
Promocji speni warunki, o ktrych mowa w 4. ust. 2 i 3.
Uzyskany zwrot, o ktrym mowa w 4 ust. 2 i 3 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych
zgodnie z obowizujcym na dzie wypaty premii brzmieniem art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osb fizycznych (Dz.U.2012, poz. 361).

5. Reklamacje
1.

2.

Reklamacje zwizane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji moe skada pisemnie na adres: mBank S.A.
Bankowo Detaliczna mBanku S.A. Wydzia Obsugi Klientw, Skrytka Pocztowa 2108, d 2, z dopiskiem
Rachunek z premi 100 z, drog elektroniczn za pomoc wiadomoci e-mail na adres: kontakt@mBank.pl,
w placwce Banku lub poprzez zgoszenie ich na mLinii pod numerem telefonu: 801 300 800, +48 42 6 300 800.
Reklamacje naley skada niezwocznie po zaistnieniu zdarzenia budzcego zastrzeenia Uczestnika Promocji.
2/3

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Reklamacja powinna zawiera: imi i nazwisko Uczestnika Promocji, numer rachunku, adres do korespondencji, opis
zarzutw stanowicych podstaw reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Promocji dotyczce sposobu naprawy
szkody. Dodatkowo w przypadku reklamacji skadanych na pimie: numer PESEL oraz podpis Uczestnika Promocji.
Postpowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Bank, ktry dokada wszelkich stara, aby obsuga reklamacji bya
dokonana z naleyt starannoci, wnikliwie i terminowo z uwzgldnieniem wszystkich okolicznoci sprawy.
Reklamacje rozpatrywane bd w terminie nie przekraczajcym 30 dni od daty ich wpywu do Banku.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si przeduenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem
poinformowania skadajcego reklamacj o prowadzonym postpowaniu wyjaniajcym i o przewidywanym terminie
ostatecznej odpowiedzi.
O wyniku postpowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy zoenia
reklamacji, lub w formie zgodnej ze zoon przez siebie dyspozycj.
W przypadku nieuwzgldnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z daniem Uczestnika Promocji,
moe on zwrci si do Banku o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi
na reklamacj.
Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wycza ani nie ogranicza uprawnie Uczestnika
Promocji do dochodzenia swoich roszcze na podstawie powszechnie obowizujcych przepisw prawa w tym
wystpienia z powdztwem do Sdu powszechnego.
Uczestnik Promocji ma prawo zwrcenia si o pomoc do:
1) Organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta),
2) Arbitra Bankowego przy Zwizku Bankw Polskich.
Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

6. Postanowienia kocowe
1.

2.
3.

4.

Tre niniejszego Regulaminu jest dostpna:


1) u operatorw Biura Obsugi Klientw mLinii, pod numerem 801 300 800 (z telefonw stacjonarnych) lub +48 42 6
300 800 (z telefonw komrkowych),
2) na stronach internetowych www.mbank.pl/regulaminy/Rachunek-z-premi-100-zl.pdf
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okrelajcym szczegowe zasady Promocji pod nazw Rachunek z
premi 100 z
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj:
1) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunkw oszczdnociowo rozliczeniowych i oszczdnociowych w mBanku,
2) Regulamin wydawania i uywania debetowych kart patniczych w mBanku,
Kada promocja organizowana przez Bank jest odrbna i oparta o odrbne regulaminy. Promocje organizowane w Banku
nie podlegaj czeniu.

Owiadczenia
1.

2.

Owiadczam, e przystpujc do Promocji, mam wiadomo, i mBank S.A. jest uprawniony do wprowadzenia
podobnych, tosamych promocji po zakoczeniu czasu trwania Promocji Rachunek z premi 100 z o nowych
parametrach cenowych, uzalenionych od warunkw rynkowych.
Owiadczam, e otrzymaem/am, zapoznaem/am si oraz akceptuj tre postanowie Regulaminu Promocji Rachunek z
premi 100 z .

Data, miejsce i podpis Uczestnika Promocji


mBank S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000025237, posiadajcy numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,
o wpaconym w caoci kapitale zakadowym, ktrego wysoko wg stanu na dzie 01.01.2014 wynosi 168.555.904 PLN.

3/3