Αυ Πριϖαϖε − ϑιµµψ Σµιτη Σολο

Ασ πλαψεδ ον τηε 1958 ϑιµµψ Σµιτη αλβυµ ∀Ηουσε Παρτψ∀

Φ

7

Χ µιν7 Φ 7
3

&b

4
4
Β

œ

‰ œj b œ œ œ

Ó

œ nœ

œ

j

œ
œ

j
œ

œ b œ # œj n œ œ # œj œ œ œj œ œ œ œ

b7

Φ7

&b Œ

‰ jbœ œ œ œ
œ

bœ œ

œ

œ bœ œ

Ó

Ó

Α µιν7
j

∆7

œ œ œ œ œ Œ
bœ ‰
#
œ
# œ
œ

5

Γ µιν7

Χ7

Φ7

Χ7
j
j
œ
#œ œ œ œ
œ
Œ ‰ œ œ
J 3

œ
& b œ ‰ œ œ œ œ œ œ # œ œ n œ œ œ # œj œ œj œ œ Œ œ Œ
9

Φ7

œœ
œ

b
œ
Œ
&
œ #œ

œ œ nœ
Œ ‰ J

7
Χ µιν
Φ7
œ
œ
j
j
œ # œ œ # œ n œ b œ # œj n œ œ j
#œ œ œ j nœ

13

Β

b7

Φ7

& b œ œ œ œ œ bœ Œ

Œ

j

Α µιν7

∆7

3
œ. œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ #œ bœ œ œ
J

œ
œ
j
œ
œ
‰ œ œ

17

Γ µιν7

&b

j

Χ7

3
œ œ
j
œ ‰ œ œœœœ œœœ œ
œ œ

Φ7

˙

œ nœ

Œ

Ó

œ

œ

œ nœ

œ.
œ
J

j

3

3

3

21

&b

Φ7

Χ7

œœœœ
bœ œ
œ
œ œœ Œ ‰œ
J 3

œ b œ # œj œ b œ # œj n œ b œ # œj n œ œ
bœ œ nœ

Χ µιν7

œ nœ

œ

Φ7

œ bœ œ Ó

25

Β

b7
bœ nœ

&b Ó

Œ

Φ7

j

Α µιν7

j
n œ b œ # œj n œ œ
#œ œ
j
œ
œ œ # œj n œ b œ j n œ
œ
‰ J

œ œ œj œ Œ ‰ b œ œ
3

29

Γ µιν7

&b

j

∆7

œ

Χ7

œ

œ

œ

œ

Φ7
j

œ

œ

j

œ

Χ7

œ

œ

œ

Œ

Œ

œ
œ
œ
j
‰ œ œ

33

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ

Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.χοµ

Αυ Πριϖαϖε − ϑιµµψ Σµιτη Σολο

œΦœ7

2

œ œœ

&b

œœ œ œ œ

Œ

Œ ‰ œJ b œ

œœŒ

Χ µιν7

œ œ œ œ #œ œ œbœ
œ
œ
œœ
œ œbœ
œ
n
œ
œ
3

3

37

Β

b7

3

3

3

Φ7

œ œ œ

œ nœ

œœœ
3
œ
œ œ
œ
œ
b
œ
œ
& œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ

Φ7

Α µιν7

∆7

œ
œ
jœ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ
‰œ
‰J
‰J

Ó
3

41

Γ µιν7

&b

Χ7

œ œ

œ
Œ ‰ œj œ œ œ

j

Φ7

j

œ nœ œ
œ œ # œj œ
œ
œ

œ

Χ7
j

œ œ œ œj œ Œ

Œ # œj œ

Ó

45

Φ7

Χ µιν7

œ œ œ œ œ œ œ œ

w
&b

œ-

œ.

œ.

Φ7

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ-

49

Β

b7

Φ7
j

. œ- œ. œœ
b
&

œ

Α µιν7

œ œ œ
œ œ œ # œj œ œ Œ

œ

Œ

∆7

‰ # œj œ œ b œ œ # œ œ

Œ

3

3

53

Γ µιν7

Χ7

Φ7

3

œ œ œ
‰ œj œ œ œ œ œ œ œ

&b Œ
Φ7

œ

œ nœ

&b Ó

œ

nœ bœ

Χ7
j

j
œ

œ œ

œ
Œ

Ó

3

3

57

œ nœ

œ.

œ

Χ µιν7

nœ bœ œ œ œ
œ
œ nœ œ œ œ bœ œ œ Œ
Œ

Φ7

‰ jbœ œ œ nœ
œ

61

Β

&b

j

b7

Φ7

œ
˙
Œ

j

œ

œ œ
œ

Œ

j

œ bœ nœ

Α µιν7

∆7 b œ

œ œ œ œ #œ

œ œ

Ó

65

Γ µιν7

7

Χ
œ
œ
#
œ
n
œ
œ
œ # œj œ œj œ œ
œ
œ
œ
œ
œœ
&b
œ

Φ7
j

œ œ
Œ
œ Œ

Χ7

j nœ
œ
b
œ
#
œ
j
Œ ‰ œ bœ

69

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ

Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.χοµ

Φ7

œ b œ # œj n œ b œ

&b

j

nœ bœ bœ

Αυ Πριϖαϖε − ϑιµµψ Σµιτη Σολο
j

Χ µιν7

Φ7

bœ bœ 3
nœ œ bœ bœ œ bœ
œ
bœ œ
Œ ‰ J

bœ œ œ

73

b
jΒ 7

œ bœ œ bœ

&b

bœ bœ œ œ œ nœ

œ

Œ

7
Φ√

Α µιν7

∆7

bœ œ nœ œ. bœ nœ bœ bœ
nœ œ œ œ ˙

77

7
Γ µιν

&b œ

Χ7

œ

j

n œ b œ # œj n œ œ

81

Φ7

˙ œ nœ

&b

Φ7

Ó

Ó

Χ7

Œ bœ nœ

w

œ

œ # œj n œ b œ # œj n œ

œ œ # œj œ œ # œj n œ b œ # œj n œ œ

Χ µιν7

Φ7

œ #œ œ œ
œ bœ œ œ œ

œœ
œ
bœ œ j nœ œ j
b
œ
œ

#œ œ œ ‰ J
œ

3

3

3

85

Β

b7
3

j
& b bœ œ œ œ nœ œ bœ ‰ œ
89

Φ7


3

œœ

œœ

Γ µιν7

œ bœ œ œ œ
#œ #œ nœ œ bœ œ

œ #œ œ

3

Χ7
3

jœ œ œ œ œ œ œ œ
b

&
œ œ
3

93

&b ‰

∆7

3

3

Φ 7 b œœ

j
#œ œ œ
œ
œœ œ

Α µιν7

œ nœ

œ œ œ bœ œ
œ

Φ7

Χ 7b œœ

œœ

‰J

bœ œ œ nœ œ œ Œ Ó
œ œ œ œ

Ó

3

œœ b œœ œ
œ b œœ œœ b œœ œ b œ
œ b œ œœ b œ œ
œ œ b œœ œœ

bœ œ
‰bœ œ œ œ ‰
3

3

97

7
b œ n œ Χ µιν
œ bœ nœ œ

Φ7

nœ bœ bœ
‰ J‰

3

3

b7

Α µιν7
∆7
œ œ œ . Φœ7 œ œ œ
œ
œ
3
œ œ œ œ œœ
3
3
œ bœ œ œ
œœ œ
j
j
œ
œnœ œbœ œ nœ œbœ œ # œ œ œ œ œ
œ bœ œ œ Œ ‰œ œ
&b

Β

3

3

3

3

101

Γ µιν7

3

Χ7

Φ7

œœœ
b
œ
œ bœ nœ bœ œ œ
œ
œ
bœ œ œ œ œ œ bœ œ bœ nœ œ ‰ œ J
Ó
& b nœ
œ
œ
3
3
3
105

3

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ

3

3

Χ 7b œ n œ

˙ ..

3

3

3

Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.χοµ

Αυ Πριϖαϖε − ϑιµµψ Σµιτη Σολο

7
Φ√

4

&b

j

Χ µιν7

œ # œj œ œ œj œ œ b œ œ j
Œ
# œ n œ b œ # œj n œ œ
bœ œ
3

œ œ
Ó

Φ7

Œ bœ nœ

Ó

œ

109

b

7
Β√

&b

Φ7

˙

w

j

œ

j
œ

œ bœ

Α µιν7

œ œ Œ

j

Œ

#œ nœ

∆7

w

œ

113

7
Γ µιν

Χ7

bœ j œ
& b œ nœ œ

Φ7

Χ7

bœ j œ œ j œ bœ j
œ nœ œ

œ
#œ nœ
œ # œj œ œ œj œ Ó

Œ

j

˙.

117

Φ7

&b

˙

Χ µιν7

œ œ

œ œœ œ œœ œ
‰ œœ

J

œ.

Φ7

œœ œ œ ‰ œœ œ
J

œ
œ
‰ J ‰ œœ
J

121

Β

&b

b7

œ.

Φ7

œ œ œ œ
œœ
‰œ
J

œ
œ
‰ J ‰ œœ
J

Α µιν7

œ.

∆7

œ œ # œj œ
‰ J ‰ J

œ œ œ ‰ œ œ
J

125

Γ µιν7

Χ7

j
#œ œ
œ œ
‰ œ œ
&b

Φ7

œ œ
Œ

j

œ

Χ7

œ œ
Œ

œ

œ

œ œ
œ
‰ Jœ

Œ

Œ

129

Φ7

œ œ œ

&b

Ε µιν7

b7

∆ µιν7

7

7

7

Γ
Χ µιν
Φ
b
œ
n
œ
b
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ
œ bœ
b
œ
œ œ
œ

nœ œ œ œ œ œ œ bœ
Ε

3

133

Β

b7


œ
œ
œ
& b Œ ‰ œj b œ

œ
œœ œœœ
3

3

137

7
Γ µιν

œ œ œ nœ œ.
&b

œ
Ó

Α µιν7

∆7

œ
3
3
œ
bœ œ œ œ bœ œ bœ œ
œ
œ œ œ nœœœbœœ œ œ œbœ œ #œœ œnœœ

œ
3

Χ7

Œ

Φ7

j

3

3

3

3

3

Φ7

nœ bœ
œ œ Œ

Χ7

Ó

œ bœ
œ œ bœ nœ

141

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ

Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.χοµ

Φ7

&b

œ bœ

Αυ Πριϖαϖε − ϑιµµψ Σµιτη Σολο

bœ œ œ œ bœ œ
œœœ œœ
œ
œ
Œ Ó
b œ ‰ œJ œ
3
3
3

145

b

Βœ7 b œ

&b

j

œœ
œ bœ
œ

Χ µιν7

œ
œœ
b
œ
‰ J

˙7

bœ nœ Φ

5

3

7
∆7
œ Φ 7 œ b œ œ œ # œ Α µιν
œ
œ
œ nœ œ bœ œ
œ nœ œ œ
j œ
œ
j
œ
J
#œ œ
‰œ œ
Œ ‰

149

Γ µιν7

Φ7
Χ7
œ
b
œ
j
3
b œœ
œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ bœ œ bœ œ
b
j
œ
œ
œ
œ
œ
œ
nœ bœ bœ œ #œ œ

& b ‰ œ œœœ œ
153

Χ7

3

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ

3

Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.χοµ