You are on page 1of 66

http://thuvienyduoc.tinpee.

com

Tinpee PT

I CNG V K SINH TRNG Y HC

B. Rui nh

1. Ngi mang KST nhng khng c biu hin

C. Ve

bnh l gi l:

D. Con gh

A.Vt ch b bnh mn tnh.


B. Vt ch c min dch bo v.

E. B cht.
7. Bnh KST ph bin nht Vit Nam:

C. Vt ch tnh c.

A. Giun kim.

D. Vt ch ph.

B. St rt

E. Vt ch mang KST lnh.

C. Giun mc

2. n rau sng khng sch, ngi c th nhim

D. Giun a

cc loi KST sau tr:

E. Amip.

A.Giun a.

8. Tc hi hay gp nht do KST gy ra:

B.L amip

A. Thiu mu.

C.Trng roi ng sinh dc

B. au bng

D.Trng lng

C. Mt sinh cht

E.Giun tc

D. Bin chng ni khoa

3. Bch cu i toan thng khng tng khi ngi


nhim loi KST:
A. Giardia intestinalis.

E. Tt c cc cu u ng.
9. Anh hng qua li gia KST v vt ch trong
qu trnh k sinh dn n cc kt qu sau tr:

B. Ascaris lumbricoides.

A. KST b tiu dit.

C. Ancylostoma duodenale.

B. Vt ch cht.

D. Toxocara canis.

C. Bnh KST c tnh cht c hi.

E. Plasmodium falciparum.

D. Cng tn ti vi vt ch.

4. Loi KST c th t tng sinh trong c th


ngi:

E. Cu A v B ng.
10. Bnh KST c cc c dim sau ngoi tr:

A. Giun tc

A. Bnh KST ph bin theo vng

B. Giun mc

B. C thi hn

C. Giun kim.

C. Bnh khi pht rm r.

D. Giun ch.

D. Lu di

E. Sn l gan

E. Vn chuyn mm bnh.

5. Trong chu k ca sn dy ln, ngi c th l:


A. Vt ch chnh.

11. Ngi mang KST nhng khng c biu hin


bnh l c gi l:

B. Vt ch tnh c

A. K ch vnh vin.

C. Vt ch ph

B. K ch chnh

D. Cu A v C u ng.

C. K ch trung gian

E. Cu A v B ng.

D. K ch ch thi

6. Sinh vt no sau y khng phi l KST:


A. Mui ci.
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

E. Ngi lnh mang mm bnh


12. K sinh trng l:
1 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

A. Mt sinh vt sng.

17. K sinh trng mun sng, pht trin, duy tr

B. Trong qa trnh sng nh vo cc sinh vt

ni ging nht thit phi c nhng iu kin cn

khc ang sng.


C. Qu trnh sng s dng cc cht dinh
dng ca sinh vt khc pht trin v duy tr s
sng.

v nh:
A. Mi trng thch hp
B. Nhit cn thit.
C. Vt ch tng ng

D. Cu A v B ng.

D. Cu A,B V C ng.

E. Cu A, B, v C ng.

E. Cu A v C ng.

13. Vt ch chnh l:

18.Trong qu trnh pht trin KST lun thay i

A. Vt ch cha KST dng trng thnh.

v cu to, hnh dng thch nghi vi iu kin

B. Vt ch cha KST thc hin sinh sn bng

k sinh.

hnh thc hu tnh.


C. Vt ch cha KST thc hin sinh sn bng
hnh thc v tnh

A. ng
B.Sai
19. thc hin chc nng sng k sinh, KST c

D. Cu A v B ng.

th mt i nhng b phn khng cn thit v pht

E. Cu A v C ng.

trin nhng b phn cn thit.

14. Ngi l vt ch chnh ca cc loi KST sau

A. na

ngoi tr

B.Sai

A. Giun a.

20. Vt ch ph l:

B. Giun mc

A. Vt ch cha KST dng trng thnh.

C. KST st rt.

B. Vt ch cha KST dng bo nang

D. Giun kim

C. Vt ch cha KST thc hin sinh sn bng

E. Giun ch.

hnh thc v tnh

15. Nhng KST sau c gi l KST n k

D. Cu B v C ng.

ngoi tr:

E. Cu A v C ng.

A. Giun a

21.Nu ngi n phi trng sn dy ln, ngi s

B. Sn l gan

l vt ch:

C. Giun mc

A. Chnh

D. Giun tc

B. Ph

E. Giun kim

C. Trung gian

16. V mt kch thc KST l nhng sinh vt c:

D. Cu B v C ng.

A. Kch thc to nh tu loi KST.

E. Tt c cc cu trn u sai.

B. Khong vi chc ? m

22. Qa trnh nghin cu k sinh trng cn ch

C. Khong vi mt.

mt s c im sau y ngoi tr:

D. Khong vi cm.

A. c im sinh hc cu k sinh trng.

E. Khong vi mm.

B. Phng thc pht trin v c im ca bnh


C. V tr gy bnh ca k sinh trng

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

2 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

D. Anh hng qua li gia k sinh trng v vt

A. Mi trng thch hp

ch

B. Nhit cn thit

E. Kt qu tng tc qua li gia k sinh trng v

C. Vt ch tng ng v khi cm th

vt ch (tn ti hoc thoi trin)

D. m cn thit

23. K sinh trng l mt sinh vt .............., trong

E. Tnh phong ph ca ng vt, thc vt v mi

qu trnh sng nh vo nhng sinh vt khc ang

trng sng to mt qun th thch hp cho k

sng, s dng cc cht dinh dng ca nhng sinh

sinh trng pht trin.

vt , sng pht trin v duy tr s sng.

28. in vo ch trng t thch hp:

A. D dng.

Mi trng thch hp Trng pht trin thnh

B. Sng

A.nang trung

C. T dng

B. au trung

D. Tt c cc cu trn

C. Ky sinh trung

E. Tt c sai

D giun dua

24. Ngi l vt ch chnh ca cc loi k sinh

E. san la ruot

trng sau ngoi tr:

29. Chu k n gin nht ca k sinh trng l chu

A. Sn l gan nh

k:

B. Sn dy b

A. Kiu chu k 1: mm bnh t ngi ra ngoi

C. K sinh trng st rt

cnh vo 1 vt ch trung gian ri vt ch trung

D. Giun ch

gian a mm bnh vo ngi.

E. Giun tc

B. Kiu chu k 1: Mm bnh t ngi thi ra

25. Phng thc sinh sn ca k sinh trng c th

ngoi cnh 1 thi gian ngn ri li xm nhp vo

l:

ngi

A. Phng thc sinh sn hu tnh

C. Kiu chu k 2: Mm bnh t ngi hoc ng

B. Sinh sn n tnh

vt vo vt ch trng gian ri VCTG a mm

C. Sinh sn v tnh

bnh vo ngi

D. Tt c ng

D. Mm bnh ngi hoc ng vt c thi ra

E. Tt c sai

ngoi cnh, sau xm nhp vo vt ch trung

26. Phng thc sinh sn ca k sinh trng c th

gian truyn bnh (cc loi gip xc hoc thu

l:

sinh) nu ngi hoc ng vt n phi cc loi

A. Sinh sn a phi

gip xc hoc thc vt thu sinh s mang bnh

B. Sinh sn ti sinh

E. Tt c cc cu trn u sai.

C. Sinh sn ny chi

30. Yu t no sau y l c im ca bnh k

D. Tt c ng

sinh trng:

E. Tt c sai

A. Bnh k sinh trng ph bin theo ma

27. K sinh trng mun sng, pht trin v duy tr

B. Bnh thng ko di sut i sng ca sinh vt

ni ging nht thit phi c cc iu kin cn v

C. Bnh ph bin theo vng

ngoi tr

D. Bnh thng xuyn c ti nhim

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

3 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

E. Thng khi pht rm r.

C. Vt ch trung gian

31. Bnh k sinh trng c c im sau ngoi tr:

D. Tt c ng

A. Bnh ph bin theo vng

E. Tt c sai

B. C thi hn

36. KST truyn bnh l:

C. Lu di

A. Nhng KST trung gian mi gii truyn bnh

D. m thm, lng l

B. Nhng KST trung gian mi gii truyn bnh v

E. Thng xuyn gy cc bin chng nghim

i khi c th gy bnh

trng

C. Nhng KST gy bnh

32. S tng tc qua li gi k sinh trng v vt

D. Tt c ng

ch trogn qu trnh k sinh s dn n cc kt qu

E. Tt c sai

sau ngoi tr:

37. Vt ch chnh l:

A. K sinh trng b cht do thi hn

A. Nhng sinh vt c KST sng nh

B. K sinh trng b cht do tc nhn ngoi lai

B. Nhng sinh vt mang KST giai on sinh sn

C. Vt ch cht

C. Nhng sinh vt mang KST giai on sinh sn

D. Cng tn ti vi vt ch (hoi sinh)

hu gii

E. Cng tn ti vi vt ch (hp sinh)

D. Nhng sinh vt mang KST th trng thnh

33. Sinh vt b KST sng nh v pht trin trong

E. Nhng sinh vt mang KST hoc th trng

n c gi l:

thnh hoc giai on sinh sn hu gii

A. Vt ch

GIUN A (Ascaris lumbricoides)

B. Vt ch chnh

1. Giun hnh ng (NEMATODA) l tn gi

C. Vt ch trung gian

ch:

D. Vt ch ph

A. Cc loi giun trn k sinh ng rut

E. Tt c cc cu trn u ng

B. Cc loi giun k sinh ngi.

34. c im phn bit KST vi sinh vt n

C. Cc loi giun k sinh ngi v th.

tht khc l:

D. Cc loi giun c thn trn v di, k sinh hoc

A. KST chim cc cht ca vt ch v gy hi cho

khng k sinh.

vt ch

E. Cc loi giun k sinh hoc khng k sinh

B. KST chim cc cht ca vt ch v ph hu tc

ngi.

khc i sng ca vt ch

2. H c quan no khng c trong c th giun

C. KST chim cc cht ca c th vt ch mt

hnh ng.

cch tim tin

A. Tiu ho

D. Tt c ng

B. Tun Hon

E. Tt c sai

C. Thn kinh

35. Nhng KST bng tc hi ca chng thc th

D. Bi tit

gy cc triu chng bnh cho ch l:

E. Sinh dc.

A. KST gy bnh

3.Giun hnh ng l loi:

B. KST truyn bnh


Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

4 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

A. Lng tnh v c c quan sinh dc c v ci

D. Sai v khng ch c giun k sinh ng rut

ring bit trn mi c th.

mi biu hin lm sng bng ri lon tiu ho.

B. n tnh v c c quan sinh dc c v ci

E. ng nu kt hp vi yu t dch t.

ring bit trn mi c th.

7. Ascaris lumbricoides l loi giun:

C. Lng tnh v khng c con c v ci ring

A. C kch thc rt nh, kh quan st bng mt

bit .

thng.

D. Khng phn bit c lng tnh hay n tnh.

B. c kch thc to, hnh ging chic a n cm.

E. C loi lng tnh, c loi n tnh.

C. Hnh dng ging cy roi ca ngi luyn v.

4. ngha ca hin tng giun lc ch trong k

D. Kch thc nh nh cy kim may.

ch l:

E. Giun c v ci thng cun vo nhau nh

A. Gip chng minh mt chu trnh mi ca giun

m ch ri.

trong k ch.

8. Ngi b nhim Ascaris lumbricoides khi:

B. Gip cho chn on lm sng tt hn.

A. Nut phi trng giun a c u trng giun c

C. Gii thch c cc nh v bt thng ca

trong thc n, thc ung.

giun trong chn on.

B. u trng chui qua da vo mu n rut k sinh.

D. Gip tm ra mt bin php tt trong d phng.

C. n phi tht heo c cha u trng cn sng.

E. Gip cho xt nghim chn c k thut ph

D. Mui ht mu truyn u trng qua da.

hp.

E. Nut phi u trng c trong rau sng.

5. Hin tng lc ch ca giun ni ln mi quan

9. Mt trng Ascaris lumbricoides c mang tnh

h gia.

cht gy nhim khi:

A. Ngi v th.

A. Trng giun th tinh.

B. Ngi bnh v ngi khng bnh.

B. Trng giun phi cn lp v albumin bn ngoi.

C. Ngi lnh mang mm bnh vi ngi khng

C. Trng giun phi c u trng pht trin hon

bnh.

chnh bn trong trng.

D. S nh v bnh thng ca giun v c quan k

D. Trng giun phi ngoi cnh t nht trn 30

sinh bt thng.

ngy.

E. S chu du ca giun trong c th ngi bnh.

E. Trng giun phi ngoi cnh t nht 20 ngy.

6. Biu hin ri lon tiu ho ca cc loi giun k

10. nh v lc ch ca Ascaris lumbricoides

sinh ng rut l yu t in hnh chn on

trng thnh c th gp cc c quan sau y,

bnh giun ng rut.

ngoi tr:

A. ng v giun k sinh ng rut s gy nn

A. Rut tha

cc kch thch lm ri lon nhu ng rut.

B. ng mt ch

B. Sai v khng phi tt c cc loi giun ng

C. Gan.

rut u gy ri lon tiu ho.

D. ng tu

C. ng v giun ng rut hp thu cc cht dinh

E. Lch.

ng trong rut s lm ri lon hp thu ca rut.


Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

5 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

11. Trong chu trnh pht trin, khi u trng

D. n tht b ti

Ascaris lumbricoides n phi, biu hin lm sng

E. n rau qu ti khng sch

l:

16. ng xm nhp ca bnh giun a vo c

A. Ri lon tiu ho.

th l:

B. Ri lon tun hon.

A. ng sinh dc

C. Hi chng Loeffler.

B. ng h hp

D. Hi chng suy dinh dng.

C. ng da, nim mc

E. Hi chng thiu mu.

D. ng mu

12. Chn on chnh xc ngi b nhim bnh

E. ng tiu ho

Ascaris lumbricoides bng:

17.Giun a c chu k thuc kiu:

A. Da vo du hiu ri lon tiu ho.

A. n gin

B. Biu hin s tc rut.

B. Phc tp

C. Biu hin ca hi chng Loeffler.

C. Phi qua nhiu vt ch trung gian

D. Xt nghim phn tm thy trng giun a

D. Phi c mi trng nc

trong phn.
E. Xt nghim mu tm thy bch cu toan

E. Phi c iu kin ym kh
18.Giun a trng thnh k sinh :

tnh tng cao.

A. Rut gi

13. Chn on xc nh trn lm sng ngi b

B. ng dn mt

nhim bnh Ascaris lumbricoides khi:

C. Hch bch huyt

A. C biu hin ri lon tiu ho.

D. Rut non

B. C biu hin ca tc rut.

E. T trng

C. Ngi bnh i ra giun.

19.Thc n ca giun a trng thnh trong c

D. C suy dinh dng tr em.

th ngi l:

E. tr em c bng to, xanh xao.

A. Sinh cht rut (nh chp)

14. Trong phng chng bnh Ascaris

B. Dch mt

lumbricoides , bin php khng thc hin l:

C. Mu

A. Gio dc s dng h x hp v sinh.

D. Dch bch huyt

B. iu tr hng lot, ng thi cho nhng

E. Sinh cht rut v mu.

ngi nhim giun

20.Mun chn on xc nh bnh giun a ta

C. n ung ng v sinh.

phi:

D. Dng thuc dit giai on u trng trong

A. Xt nghim mu

c th.
E. Khng dng phn ti trong canh tc

B. Xt nghim m
C. Xt nghim phn

15. Ngi b nhim giun a c th do:

D. Xt nghim dch t trng

A. n c gi

E. Xt nghim nc tiu

B. n tm cua sng

21.Trong chn on xt nghim giun a ta phi

C. n tht ln ti

dng k thut:

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

6 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

A. Xt nghim dch t trng

D.Hi chng suy dinh dng.

B. Giy bng knh

E.Hi chng thiu mu.

C. Xt nghim phong ph KaTo.

27. Chn on chnh xc ngi b nhim giun a

D. Cy phn

bng:

E. Chn on min dch.

A. Da vo du hiu ri lon tiu ho.

22.Bnh giun a c t l nhim cao :

B. Biu hin ca s tt rut.

A. Cc nc c kh hu lnh

C. Biu hin ca Hi chng Loeffler

B. Cc nc c nn kinh t ang pht trin

D. Xt nghim phn tm thy trng giun a trong

C. Cc nc c kh hu kh nng

phn.

D. Cc nc c kh hu nng m

E. Xt nghim mu thy bin chng toan tnh tng

E. Cu a phng chuyn v ngh hm m.

cao.

23.Cc c quan ni tng ca c th m u trng

28. Nhng thuc sau y c th ty giun a, tr:

giun a chu du ngoi tr:

A.Mebendazole

A. Gan

B. Albendazole

B. Phi.

C. Pyrantel pamoate

C. Thn.

D.Piperazine

D. Tim.

E. Metronidazole

E. Rut non.

29.Nhng iu kin sau y thun li cho s pht

24. Biu hin bnh l ca giun a cn can thip

trin ca giun a, tr:

ngoi khoa:

A.Nhit nng v m

A. Suy dinh dng.

B. Dng phn ti ti rau, bn rung

B. Bn tt rut.

C. Tr em a vi t, ct

C. Vim rut th.

D.Khng ra tay trc khi n

D. Ri lon tiu ho.

E. n tht b cha nu chn.

E. au bng giun.

30.on tht 1/3 trc thn giun a ci c

25.Th t cc c quan ni tng ngi m u

ngha v:

trng giun a i qua.

A.Tiu ho

A. Rut, Gan, Tim, Phi.


B. Rut, Tim, Gan, Phi.
C. Tim, Gan, Rut, Phi.
D. Tim, Gan, Phi, Hu.
E. Rut, Tim, Phi.

B. Sinh dc
C. Bi tit
D.Thn kinh
E. Dinh dng
31.Thi hn ty giun a nh k cn thit

26. Trong chu trnh pht trin, khi u trng giun

nhng bnh nhn b giun chui ng mt l:

a n phi biu hin lm sng l:

A.2 thng

A.Ri lon tiu ho.

B. 4 thng

B.Ri lon tun hon.

C. 5 thng

C.Hi chng Loeffler

D.6 thng

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

7 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

E. 1 nm

40. Thuc ty giun a tt nht l thuc c nng

32. Loi thuc ty giun a hin nay khng s

cao trong mu.

dng v gy c thn kinh :

A. ng

A.Piperazine

B. Sai

B. Albendazole

GIUN TC (TRICHURIS TRICHIURA)

C. Santonine

1. Trng Trichuris trichiura c c im.

D.Mebendazole

A. Hnh bu dc, c v mng, bn trong phi bo

E. Pirantel pamoate

phn chia nhiu thu.

33. T l nhim giun a ngi ln cao hn

B. Hnh bu dc, v dy, x x, bn ngoi l lp

tr em

albumin.

A. ng

C. Hnh cu, v dy, c tia.

B. Sai

D. Hnh bu dc, hi lp mt bn, bn trong c

34. T l nhim giun a thn qu cao hn

sn u trng.

thnh ph

E. Hnh ging nh tri cau, v dy, hai u c nt.

A. ng

2. Trichuris trichiura trng thnh c dng:

B. Sai

A. Ging nh si tc, thon di, mnh.

35. Mt trong nhng nguyn nhn gy nn giun

B. Ging nh si ch ri.

a lc ch l thiu thc n.

C. Ging nh ci roi ca ngi luyn v,

A. ng

phn ui to, phn u nh.


D. Ging nh ci roi, phn u to, phn ui

B. Sai
36. Giun a ln nhim vo ngi thng k sinh
gan

nh.
E. Ging nh ci kim may vi phn ui

A. ng

nhn nh mi kim.

B. Sai

3. Khi nhim nhiu Trichuris trichiura, triu

37. Bch cu i toan trong bnh giun a c t l

chng lm sng thng thy:

cao nht khi giun a trng thnh


A. ng

A. au bng v c cm gic nng rt vng


thng v.

B. Sai (u trng)

B. Tiu chy ging l.

38. Trng giun a pht trin nhanh mi trng

C. Sa trc trng.

him kh

D. au vng h chu phi do giun chui rut

A. ng
B. Sai

tha.
E. i ra giun.

39. Trng giun a c th b hng trong dung dch

4. Pht hin ngi nhim Trichuris trichiura

thuc tm vi nng kh trng

mc nh nh vo:

A. ng
B. Sai
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

A. Ngi bnh c biu hin hi chng l trn


lm sng.

8 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com
B. Xt nghim mu thy bch cu toan tnh
tng cao.
C. Tnh c xt nghim phn kim tra sc
kho thy trng trong phn.

Tinpee PT
A. n tht b ti.
B. n tm cua sng
C. n tht ln ti.
D. n c gi.

D. Ngi bnh c biu hin thiu mu.

E. n rau sng, tri cy.

E. Ngi bnh c biu hin sa trc trng.

10. Giun tc c chu k thuc kiu chu k:

5. Chn on xc nh ngi bnh Trichuris

A. n gin

trichiura da vo:

B. Phc tp

A. Xt nghim mu thy hng cu gim,


bch cu toan tnh tng.
B. Xt nghim phn bng k thut trc tip
v phong ph.

C. Phi c iu kin ym kh
D. Cn mi trng nc.
E. Cn c 2 vt ch.
11.Trong iu tr giun tc c th dng thuc:

C. Xt nghim phn bng k thut Graham.

A. Quinin.

D. Cy phn bng k thut cy trn giy

B. Diethyl Carbamazine.

thm.

C. Albendazole.

E. au bng v tiu chy ging l.


6. Ngi b nhim Trichuris trichiura do:

D. Yomesan
E. Fansidar

A. Nut phi u trng c trong rau sng.

12. Thc n ca giun tc l:

B. Nut phi trng giun mi c trong

A. Dng cht trong rut.

nc ung.

C. Bch huyt.

C. Nut phi trng giun cn 2 nt nhy.

D. Mt.

D. Nut phi trng giun c u trng trong

E. Tinh bt.

trng.
E. Nut phi trng giun th tinh.

B. Mu.

13. Phng bnh giun tc cn lm nhng iu ny,


ngoi tr:

7. ng xm nhp ca giun tc vo c th l:

A. Khng n tht b ti.

A. ng tiu ho.

B. Ra tay trc khi n, sau khi i cu.

B. Da

C. Khng n rau sng.

C. Mu

D. Khng phng u ba bi.

D. H hp

E.Tiu dit rui.

E. Sinh dc

14. S lng mu giun tc ht hng ngy:

8. Giun tc trng thnh k sinh :

A. 0,02ml/con/ngy.

A. Rut gi

B. 0,12ml/con/ngy.

B. Rut non

C. 0,2ml/con/ngy

C. ng mt

D. 0,05ml/con/ngy

D. ng bch huyt

E. 0,005ml/con/ngy.

E. T trng.

15. V tr k sinh bnh thng ca giun tc l:

9. Ngi b nhim giun tc c th do:

A. D dy

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

9 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

B. T trng

D.Nhit t 250C -300C

C. Hng trng

E.Nhit t 300C -350C

D. Hi trng

22. Kh nng chu ng vi mi trng bn

E. Manh trng

ngoi ca trng giun tc c u trng ging nh

16.Thi gian t lc ngi nut trng giun tc n

trng giun tc cha c u trng

lc pht trin thnh giun trng thnh trong rut

A. ng

l:

B. Sai

A. 60-75 ngy

23. T l ngi b bnh giun tc ng bng cao

B. 55-60 ngy

hn min ni

C. 30-45 ngy

A. ng

D. 20-25 ngy

B. Sai

E. Khong 2 tun

24. ngoi cnh, thi gian cn thit trng giun

17. Ngi b nhim giun tc t thng khng gy

tc pht trin ti giai on c u trng (khong

triu chng nhng trng hp nng c th c triu

90%) l:

chng :

A. 5 - 10 ngy

- Thiu mu nhc st

B. 11-16 ngy

- Tiu chy ging l

C. 17 - 30 ngy

- Sa trc trng

D. 40-50 ngy

A. ng

E. > 50 ngy

B Sai

25. n rau sng, ngi ta c th nhim cc k sinh

18.Trong c th ngi giun tc c chu k pht

trng sau, ngoi tr:

trin ging giun mc nhng giun tc khng sng

A. Giun a

t trng m ch sng i trng.

B. Amip l

A. ng

C. Giardia lamblia

B. sai

D. Trichomonas Vaginalis

19. Giun a v giun tc c cch phng bnh

E. Giun tc

ging nhau.

26. T l nhim giun tc tr em cao hn ngi

A. ng

ln

B. sai

A. ng

20. Giun tc c th gy cht ngi .

B. Sai

A. ng

27. Ngoi v tr k sinh i trng giun tc cng

B. sai

c th k sinh trc trng

21. Nhit thch hp nht trng giun tc

A. ng

pht trin n giai on c u trng l:

B. Sai

A. Nhit t 100C -150C

28. Tui th ca giun tc trong c th l:

B. Nhit t 150C -200C

A. Trn 20 nm

C.Nhit t 200C -250C

B. T 10 - 15 nm

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

10 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

C. T 4 - 5 nm

B. Ancylostoma braziliense v Necator

D. T 5 - 6 nm

americanus.

E. 1 nm

C. Ancylostoma caninum v Necator

29. Phn u mnh nh si tc, phn ui phnh

americanus

to, l c trng ca:

D. Ancylostoma braziliense v A. duodenale

A. Giun kim

E. Ancylostoma braziliense v Ancylostoma

B. Giun a

caninum .

C. Giun tc

4. iu kin thun li u trng giun mc tn ti

D. Giun mc

v pht trin ngoi cnh:

E. Trichomonas

A. Mi trng nc nh ao h.

30. Yu t quan trng nht nh hung n t l

B. t xp, ct, nhit cao, m.

nhim giun tc nc ta

C. Mi trng nc, nhit t 250C n

A. Dng phn ti cha k bn hoa mu

300C.

B. Cng nng

D. Bng rm mt.

C. S gi nng

E. Vng nhiu ma.

D. m ca t

5. Yu t dch t thun li cho s tng t l nhim

E. V sinh c nhn.

giun mc:

GIUN MC- GIUN M

A. Khng c cng trnh v sinh hin i

(ANCYLOSTOMA DUODENALE -NECATOR

B. Thi quen i chn t ca ngi dn.

AMERICANUS)

C. T l nhim giun tc cao.

1. Bnh phm xt nghim xc nh giun mc:

D. Vng t st cng

A. Phn.

E. Thi quen n ung

B. Mu

6. Vit Nam, vng c t l nhim giun mc cao

C. X quang phi.

thng l:

D. Nc tiu.

A. Ni c thi quen s dng cu tiu, ao c.

E. m.

B. Nng trng ma, cao su.

2. Kh nng gy tiu hao mu k ch ca mi

C. Cc thnh ph, th.

giun trong mt ngy:

D. C dn sng vng sng nc.

A. Giun mc nhiu hn giun m.

E. T l nhim cao tt c cc tnh thnh.

B. Giun mc t hn giun m.
C. Giun mc bng nh giun m.

7. Trnh t biu hin lm sng tng ng vi giai


.

on pht trin ca giun mc:


A. u trng xm nhp qua da gy nn vim

D. Giun mc: 0,02ml/con/ngy.


E. Giun m 0,2ml/con/ngy.

nga da ti ni xm nhp.

3.Ngi l k ch vnh vin ca:


A. Ancylostoma duodenale v Necator

u trng ln phi gy nn hi chng


Loeffler.
Giun t trng gy vim t trng v thiu

americanus
mu.
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

11 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

B. u trng xm nhp qua da khng biu


hin lm sng v qu nh.

C. ng v u trng I giun mc bnh thng


c hnh thnh rut non.

u trng ln phi gy nn hi chng


Loeffler.

D. Sai v u trng I giun mc ch lu thng


trong mu k ch.

Giun t trng gy vim t trng v thiu

E. ng v trong khi thc tp c quan st


thy u trng I trong tiu bn phn.

mu.
C. u trng xm nhp qua da khng biu
hin lm sng v qu nh.

10. Tc hi nghim trng ca bnh giun mc nng


v ko di:

u trng ln phi khng c triu chng lm

A. Thiu mu nhc sc
B. Thiu mu u sc.

sng v qu t.
Giun t trng gy vim t trng v thiu

C. Vim t trng a n lot t trng.


D. Vim t trng a n ung th t trng.

mu.
D. u trng xm nhp qua da gy nn vim
nga da ti ni xm nhp.
u trng ln phi gy nn hi chng
Loeffler.
Giun rut gy tc rut.
E. u trng xm nhp qua da gy nn vim
nga da ti ni xm nhp.
u trng ln tim gy suy tim.
Giun t trng gy vim t trng v thiu

E. Suy tim khng th bi hon.


11. Suy tim trong bnh giun mc nng c tnh
cht.
A. Bnh l thc th ca tim, c kh nng bi
hon.
B. Bnh l thc th ca tim, khng c kh
nng bi hon.
C. Bnh l c nng ca tim, c kh nng bi
hon.
D. Bnh l c nng ca tim, khng c kh

mu.
8. u trng thc qun phnh ca giun mc c
hnh thnh.

nng bi hon.
E. Bnh tim bm sinh pht trin khi nhim

A. rut non t trng do giun ci trong rut.

giun.

B. Do giun ci ra u trng rut non.

12. Dit c giun mc trong rut l gii quyt

C. T trng giun mc ngoi cnh.

c.

D. rut non, t trng do ngi nut vo.

-Tnh trng thiu mu.

E. T u trng thc qun hnh ng ngoi cnh.

-Tnh trng suy tim.

9. Kt qu xt nghim soi phn ti tr li: "Tm

-Tnh trng ri lon tiu ho,

thy u trng I ca giun mc", kt qu ny :

A. ng

A. Khng chp nhn v khng bao gi thy


u trng giun mc trong bnh phm soi ti.
B. C th chp nhn nu phn trn 24

B. Sai.
13. Giun mc/m trng thnh k sinh :
A. manh trng

gi mi xt nghim v xt nghim vin rt c

B. t trng

kinh nghim.

C. ng bch huyt
D. ng mt

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

12 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

E. H tun hon.

D. Gan, Tim, Phi, Hu.

14. Ngi c th b nhim giun mc/m do:

E. Tim, Phi, Rut.

A. Mui t
B.n phi trng giun.

20. Thiu mu bnh nhn nhim giun mc ch


yu l do:

C. Mt tay.

A. Giun mc ht mu.

D. i chn t.
E. n c gi.

B. Giun mc lm chy mu do cht chng


ng.

15. Thc n ca giun mc/m trong c th l:

C. Do c t giun mc
D. Do giun ly dng cht.

A. Mu
B. Dch mt
C. Dch bch huyt
D. Sinh cht rut

.E. Do c ch tu xng
21. Kh nng gy tiu hao mu k ch ca mi
giun trong ngy:

E. Protein

A. Giun mc: 0,2ml mu/con/ngy nhiu hn giun

16.Trong iu tr bnh giun mc/m c th dng:

m: 0,02ml mu/con/ngy

A. DEC

B. Giun mc t hn giun m

B. Quinin

C. Giun mc bng nh giun m

C. Mebendazole

D. Ch c giun mc gy tiu hao mu

D. Metronidazole

E. Ch c giun m gy tiu hao mu

E. Piperazine

22. Ngh nghip c nguy c nhim giun mc cao

17. Mi con giun mc mi ngy ht mt lng

hn:

mu l:

A. Cng nhn hm m v nng dn trng la

A. 0,2ml.

rung kh.

B. 0,02ml.

B. Ng dn nh c.

C. 2ml.

C. Nng dn trng la nc.

D. 0,002ml.

D. Ngi lm ngh trng hoa cy cnh.

E. 0,12ml.

E. Bc s th y.

18. Chu k ca giun mc thuc kiu chu k:

23. Tui th ca giun mc cao hn tui th giun

A. n gin.

B. Phc tp.

A. ng

C. Cn c vt ch trung gian.

B Sai.

D. Khng cn giai on ngoi cnh

24. Giun mc ngi c th gy xut huyt cp

E.Giai on ngoi cnh ging chu k giun a.

tnh nng , gy t vong.

19. Nu th t c quan ni tng ca ngi m u

A. ng

trng giun mc i qua:

B Sai.

A. Gan, Tim, Phi.

25. Trng giun mc c th n ra u trng t

B. Tim, Gan, Phi, Hu.

trng ri pht trin thnh con trng thnh.

C. Rut, Tim, Phi.

A. ng

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

13 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

B Sai.

Chn on xt nghim trng giun kim phi dng

26. u trng giun mc ngoi cnh thng c

k thut:

khuynh hng i ln cao

A. Cy phn.

A. ng

B. Xt nghim dch t

B Sai.

trng

27. u trng giun mc ngoi cnh c th b tiu

C. Xt nghim phong ph

dit bng nc mui

D. Giy bng knh dnh

A. ng

E.Phng php Kato.

B Sai.

Chu k ngc dng ca giun kim:

28. Giun mc c th gy hi chng Loeffler

A. Giun kim t rut gi ln sng rut

A. ng

non.

B Sai.

B. u trng giun kim t rut gi ln sng rut

29. u trng giun mc c th sng v pht trin

non.

qua nhiu th h ngoi cnh khi cha gp k

C. Trng giun kim theo gi bi vo ming.

ch thch hp.

D. u trng giun kim n ra hu mn i ln

A. ng

manh trng.

B Sai.

E. Giun kim ngoi cnh vo hu mn ln rut

30. u trng giun mc v giun m u c th xm

gi.

nhp vo ngi qua ng tiu ho.

Phng bnh giun kim khng cn lm iu ny:

A. ng

A. n chn, ung si.

B Sai.

B. Khng mc qun khng y cho tr em.

GIUN KIM (ENTEROBIUS VERMICU LARIS)

C. Ct mng tay.

Chu k ngc dng l c trng ca :

D. Khng n tht b ti.

A. Ancylostoma duodenale

E. Ty giun kim cho tp th.

B. Necator americanus

Giun kim sng :

C. Trichuris trichiura

A. Rut gi.

D. Ascaris lumbricoides

B. Rut non.

E. Enterobius vermicularis

C. T trng.

ng ly nhim giun kim ph bin nht tr em

D. Vng hi manh trng.

E. Trc trng.

A. u trng chui qua da.

Giun kim khng gy tc hi ny:

B. Ung nc l.

A. Tt rut.

C. Nhim trng giun qua o qun chn chiu

B. Ri lon tiu ho.

chi.

C. Nga hu mn.

D. n rau qu sng

D.Giun kim lc ch vo c quan sinh dc.

E. n tht ln sng.

E. D ng.
Thuc iu tr giun kim:

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

14 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

A. Mebendazole.

E. Vo ban ngy ngay trong lng rut

B. Niclosamide.

Bnh giun kim ly lan do

C. Praziquantel.

A.Kh hu nng m
B.Khng n chn, ung si

D. Fansidar
E. Quinacrine

C.Khng c h x hp v sinh

Tui th ca giun kim:

D.Do thc v sinh km

A. 1 nm.

. Do thc v sinh c nhn km

B. 6 thng.

tui nhim giun kim nhiu nht l

C. 3-4 thng.

A.Tr tui cp mt

D. 1-2 thng

B. Tre tui nh tr, mu gio

E. 2 nm.
Giun kim ci thng trng :
A. T trng.

C.Hc sinh cp 2
D.Ngi tui lao ng
E. Ngi gi

B. Trc trng.

Phng php xt nghim chn on giun kim

C. Rut non.

l:

D. Rut gi.

A.Xt nghim phn trc tip

E. Hu mn.

B.K thut KaTo

chn on bnh giun kim, ngi ta dng k

C.K thut Willis

tht giy bng knh dnh vo

D.K thut giy bng knh dnh

A. Bt k thi im no

E. Cy phn

B. Bui sng sau khi tr thc y

Trng giun kim c c im sau ngoi tr

C. Bui sng sau khi tr lm v sinh thn th

A.C kch thc 50-30 micromet

D. Bui tra

B.V dy, trong sut, hnh bu dc hi lp mt

E. Bui chiu

bn

V tr k sinh bnh thng ca giun kim l:

C.Trng ra c phi bo phn chia 2-8 thu

A.D dy

D.Trng ra c sn u trng bn trong trng

B.T trng

E. Trng giun kim khng vi ngoi cnh yu.

C.Hng trng

Nhim giun kim c c im sau ngoi tr:

D.Hi trng

A.Pht tn ra ngoi qua ng tc gi hu mn, gi

E. Manh trng

qun o, chn chiu

Giun kim ch yu trng :

B.Tr tui nh tr mu gio t l nhim cao

A.Vo ban m, ra hu mn nn thng gy

C.D dng gy ti nhim

nga hu mn

D.C th d phng khng cn iu tr

B. ban ngy, sau khi , giun ci cht

E. Ty giun nh k

C.Tu theo lc m c th ban m hoc ban

Giun kim ci sau khi ht trng, t cung ln ra

ngy

ngoi v cht

D.Vo ban m ngay trong lng rut

A. ng

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

15 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

B. Sai

. n gi c

Thi gian ngi nut phi trng giun kim vo

iu tr bnh giun kim

rut n khi pht trin thnh giun trng thnh

A. Ch cn iu tr ngi nhim

cn khong thi gian 3-4 tun.

B. iu tr hng lot cho tp th

A. ng

C. Ch n thun da vo cc bin php v sinh

B. Sai

c nhn

cc b gi, vim m h, m o thng do

D. Ch cn n chn ung si.

A. Giun a

Phng bnh giun kim cn tin hnh vi tnh cch

B. Giun mc

tp th v gio dc v sinh c nhn

C. Giun kim

A. ng

D. Giun tc

B. Sai

E. Giun m

S lan trn ca bnh giun kim khng ph thuc

Gii quyt tt khu x l phn hp v sinh l c

vo tnh hnh v sinh c nhn

th phng nga cc k sinh trng sau, ngoi tr:

A. ng

A. Giun a

B. Sai

B. Giun mc

Tr em khng cho mt tay, khng cho mc qun

C. Giun tc

thng y s lm gim t l nhim giun kim

D. Giun kim

A. ng

E. Amip l

B. Sai

Hin tng t nhim ca giun kim thng gp

Trng giun kim hng trong vi pht nhit

A. Tr em suy dinh dng

600 C

B. Tr em v sinh km

A. ng

C. Tr mi la tui

B. Sai

D. Tr em tui mu gio

GIUN CH

E. Tr em suy dinh dng dng ph

1. Cc loi giun ch k sinh h bch huyt ngi

Trng giun kim ngoi cnh n thnh u trng

do mui truyn l:

sau:

A. Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia

A. 3 n 5 gi

timori

B. 6 n 8 gi

B. Wuchereria bancrofti, Loa loa, Orchocerca

C. 9 n 12 gi

volvalus

D. sau 24 gi

C. Brugia malayi, Brugia timori, Loa loa

Giun kim ly truyn theo nhng c ch sau ngoi

D. Brugia malayi, Dracunculus medinensis, Loa

tr:

loa

A. T nhim

E. Wuchereria bancrofti, Brugia timori,

B. Nhim ngc dng

Dracunculus medinensis.

C. Nhim trc tip qua thc n, bi bm

2. Kch thc ca u trng giun ch Wuchereria

D. Nhim qua chi tr em

bancrofti l:

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

16 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

A. (10-20)m x 40m

8. Thi gian u trng giun ch pht trin trong c

B. (25-30)m x 40m

th mui:

C. (127-320)m x (4-10)m

A. 1 - 3 ngy

D. (12-30)m x (4-10)m

B. 4 - 7 ngy

E. (127-320)m x (15-20)m

C. 8 - 35 ngy

3. Loi mui no sau y l vecteur ca bnh giun

D. 36 - 60 ngy

ch Wuchereria bancrofti:

E. 8 - 35 ngy ph thuc nhit , m mi

A. Aedes, Mansoni, Anopheles

trng.

B. Anopheles, Aedes, Culex

9. Thi gian u trng giun ch pht trin thnh

C. Mansoni, mui ct, Culex

con trng thnh trong c th ngi:

D. Anopheles, mui ct, Aedes

A. 1 - 2 thng

E. Mansoni, Culex, Aedes

B. 2 - 3 thng

4. Giun ch k sinh h bch huyt v ra u

C. 3 - 18 thng

trng:

D. 18 - 24 thng

A. ng

E. Trn 24 thng

B. Sai

10. Vt ch chnh ca giun ch l:

5. Xt nghim tm u trng giun ch nn ly mu

A. Ngi

vo gi no sau y trong ngy:

B. Mui

A. 1 - 5 gi

C. Kh

B. 6 - 12 gi

D. Ch

C. 13 - 17 gi

E. Ln

D. 18 - 20 gi

11. Bnh giun ch Wuchereria bancrofti ph bin

E. 21 - 24 gi

6. Trong c th vecteur, u trng giun ch lt xc

A. Chu , chu u, chu Phi

bao nhiu ln:

B. Chu , chu Phi, chu M

A. 1 ln

C. Chu , chu u, chu M

B. 2 ln

D. Ch chu

C. 3 ln

E. Ch chu Phi.

D. 4 ln

12. Ngun bnh ca bnh giun ch Wuchereria

E. 5 ln

bancrofti l:

7. u trng giun ch tp trung u trong c th

A. Ngi lnh mang u trng

mui trc khi ln vi mui:

B. Ngi bnh mang u trng

A. D dy

C. Mui mang u trng

B. Tuyn nc bt

D. Kh mang u trng

C. C ngc

E. Mui hoc ngi mang u trng

D. C chn

13. Thi gian bnh ca bnh giun ch

E. Gan

Wuchereria bancrofti l:

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

17 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

A. 1 thng

18. Chn on bnh giun ch Wuchereria bancrofti

B. 2 thng

da vo:

C. 3 thng

A. Triu chng lm sng: ph chn voi

D. 24 thng

B. Ko mu ngoi vi vo ban m tm con u

E. 36 thng

trng giun ch

14. Cc triu chng u tin ca bnh giun ch

C. Ko mu ngoi vi vo ban m tm con giun

Wuchereria bancrofti biu hin l

ch trng thnh

A. St pht ban, ph ton thn, vim hch

D. Xt nghim phn trc tip tm trng giun

B. St pht ban, ph cc b, vim hch

E. Xt nghim phn phong ph tm trng giun.

C. St cao co git, ph chn voi, vim hch

19. chn on bnh giun ch bch huyt ti

D. Khng st, ph ton thn, vim phi

cng ng ngi ta dng:

E. Khng st, ph chn voi, ph sinh dc

A. Test Diethylcarbamazine (DEC) liu 4mg/kg

15. Cc triu chng ca bnh giun ch Wuchereria

duy nht

bancrofti sau 3 - 7 nm b nhim bnh l:

B. Test DEC liu 15mg/kg duy nht

A. St ko di, vim hch bch huyt

C. Test DEC liu 4mg/kg x 3 ngy lin tip

B. Pht ban chi di, vim hch bch huyt

D. Phn ng ni b vi khng nguyn giun ch

C. i mu hoc bch huyt

E. Xt nghim phn hng lot tm trng.

D. Dn mch bch huyt di da hoc su: gy

20. Thuc iu tr bnh giun ch bch huyt:

i bch huyt hoc i mu, chng bng bch

A. Mebendazole

huyt, bch huyt da v di da dn v sn si.

B. Albendazole

E. Vim c quan sinh dc v cc hch bch huyt

C. Diethycarbamazine

chi di.

D. Metrnidazole

16. Biu hin ca bnh giun ch Wuchereria

E. Praziquantel

bancrofti sau 10 nm nhim bnh l:

21. Ngoi DEC (Diethycarbamazine) thuc no

A. Ph cc b phn c th: ch yu chn v c

sau y c th la chn iu tr bnh giun ch

quan sinh dc

bch huyt:

B. au bng, ri lon tiu ho ko di

A. Mebendazole

C. Gan, lch to

B. Albendazole

D. Vim lot nhiu hch bch huyt

C. Diethycarbamazine

E. Ph c quan sinh dc.

D. Praziquantel

17. Bnh giun ch Wuchereria bancrofti, b phn

E. Levamisole

c th thng b ph to l:

22. K thut ly mu tm u trng giun ch bch

A. Ngc, v

huyt:

B. Tay, v

A. Ly mu ngoi vi vo ban m hoc vo c ban

C. Chn, b phn sinh dc

ngy v ban m, lm git mu n.

D. Mt, b phn sinh dc

B. Ly mu ngoi vi vo ban m hoc vo c ban

E. Ch b phn sinh dc.

ngy v ban m, lm git mu dy

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

18 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

C. Chc tu xng vo ban m, lm git mu

E. Mui ct, Anopheles, Aedes

28. Vecteur ca giun ch Brugia timori l:

D. Chc tu xng vo ban m, lm git mu

A. Anopheles

dy

B. Aedes

E. Ly mu ngoi vi vo ban m, lm c git

C. Culex

mu n v git mu dy.

D. Mansoni

23. Phng bnh giun ch bch huyt:

E. Mui ct

A. Kim sot vecteur c kh nng truyn bnh

29. Biu hin ch yu ca bnh giun ch Brugia

B. iu tr ngi bnh

malayi l:

C. iu tr hng lot ti cng ng

A. St

D. Kim sot vecteur c kh nng truyn bnh v

B. Ph chi di

iu tr ngi bn

C. Ph sinh dc

E. Kim sot vecteur c kh nng truyn bnh v

D. Ph chi trn

iu tr hng lot ti cng ng

E. Ph mt

24. Chiu di ca u trng giun ch Brugia malayi:

30. Giun ch Brugia timori thng gy bnh giun

A. 122 m.

ch nng nh ap xe da, li so, sau khi iu tr

B. 222 m

u trng cht gy phn ng nng cho k ch:

C. 322 m

A. ng

D. 422 m

B. Sai

E. 522 m

31. Xt nghim tm u trng giun ch nn ly mu

25. Chiu di ca u trng giun ch Brugia timori:

vo bui sng sm khi bnh nhn cha n ung

A. 110 m

g.

B. 210 m

A. ng.

C. 310 m

B. Sai.

D. 410 m

32. Ngi l vt ch ...chnh...ca giun ch bch

E. 510 m

huyt.

26. Bnh do Brugia malayi lu hnh :

33. Triu chng lm sng in hnh ca bnh giun

A. Trung Quc, Vit Nam, Lo

ch bch huyt l....ph voi........

B. Trung Quc, Nht Bn, Hn Quc

34. Chn on bnh giun ch bch huyt ch cn

C. Trung Quc, Campuchia, Lo

da vo triu chng ph chn voi.

D. Trung Quc, n , Nht Bn

A. ng.

E. Trung Quc, n , cc nc ng Nam .

B. Sai.

27. Vecteur ca giun ch Brugia malayi l:

AMIP K SINH NGI

A. Aedes, Mansoni, Anopheles

1. Chu trnh khng sinh bnh ca E.histolytica c

B. Mansoni, Anopheles, Culex

th chuyn thnh chu trnh sinh bnh gy bnh l

C. Mansoni, Aedes, Culex

amip khi bnh nhn b gim sc khng c th.

D. Mansoni, Anopheles, Aedes


Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

A. ng
19 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

B. Sai.

8. Trong bnh l amip, nu phn c mu, nhy

2. Entamoeba coli l mt n bo.

phi ch tm .........

A. Khng gy bnh sng hoi sinh trong rut


gi.

9. Ngi b bnh amip ch yu l do nut phi


..............

B. Gy bnh kit l.

10. Xt nghim phn tm th hot ng ca n

C. Gy tiu chy xen k vi bn.

bo th dng phng php ....................

D. Gy vng da, tc mt.

11. Trong chn on bnh l amip cn chn on

E. Vim i trng mn.

phn bit vi ..................

3. Bo nang Entamoeba coli l .

12. Th hot ng ca Entamoeba histolytica :

A. Th ly lan.

A. Sng c nhit ngoi tri.

B. Gy bnh tiu chy.

B. D b hu hoi bi nhit bn ngoi c

C. Gy bnh khi c iu kin thun li.

th.

D. Gy bnh kit l.

C. C nhn th gia nhn, khng c chn

E. Gy bnh tr nh suy dinh dng.


4. Thc phm ca E. coli l:

gi.
D. L th gy nhim.

A. Hng cu.

E. C th ly t ngi ny sang ngi khc.

B. Vi khun cn b trong rut.

13. Ngi b nhim Entamoeba histolytica :

C. Khng cn thc phm.

A. Lun lun c biu hin lm sng r rt.

D. Cht tit ca t bo.

B. Khng b bnh g c.

E. Dng cht trong rut non.

C. L ngi mang mm bnh v pht bnh

5. S hin din ca bo nang E.coli trong mi


trng :

khi c iu kin thun li .


D. Ch l ngi mang mm bnh.

A. Khng ng quan tm v khng gy bnh


B. Bo hiu dch khng xy ra.

E. lun gy ap xe gan amip.


14. Th hot ng ca Entamoeba histolytica:

C. Cho bit mi sinh khng ng lo ngi .

A. Khng gy bnh.

D. Ni ln tnh trng nhim mi sinh.

B. Gy bnh cp, c kh nng tr thnh mn

E. L ch s nh gi dch bnh.
6. E.histolytica thng gy abces :

tnh khi c bin chng.


C. Lun lun c bin chng.

A. Rut non. B. Gan. C. No.

D. Gy bnh hng lot.

D. Phi

E. thng gy dch ch yu tr em.

E. Lch.

7. Vit Nam, loi n bo nguy him nht trong


s cc loi sau l:

15. Th hot ng ca Entamoeba histolytica:


A. Ch sng v hi trong lng rut.

A. Entamoeba harmani

B. Gy vt lot rut gi.

B. Balantidium coli.

C. Gy vt lot t trng.

C. Trichomonas vaginalis

D. Sng rut non.

D. Entamoeba histolytica.

E. Sng d dy.

E. Entamoeba coli.
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

20 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

16. Bo nang ca Entamoeba histolytica nhim

21. Yu t no sau y khng phi l c im

vo ngi :

ca amip.

A. Qua ng tiu ho.

A. ng vt n bo

B. Qua ng h hp.

B. Di chuyn bng chn gi

C. Qua ng da.

C. Di chuyn bng roi

D. Do rui l vecteur truyn bnh cho ngi

D. Dinh dng bng cch nut thc n

E. Do rui l vt ch trung gian truyn bnh.

E. Di chuyn bng lng.

17. Khi xt nghim tm th hot ng ca

22. Loi no sau y khng phi l amip sng

Entamoeba histolytica :

rut

A. Phi cy bnh phm.

A. E. histolytica

B. Quan st trc tip l .

B. E. coli

C. Phi tim truyn qua th.

C. E. gingivalis

D. Lm phng php tp trung.

D. E. harmani

E. Phi lm phng php Kato - Katz.

E. Endolimax nana

18. Entamoeba histolytica l n bo c kh nng:


A. Gy bnh c th lan rng, nhiu ngi
mc cng lc.

23. Loi n bo no sau y khng phi l amip.


A. E. histolytica
B. E. harmani

B. Bnh bao gi cng c st.

C. Endolimax nana

C. bnh pht l t khng thnh dch.

D. Trichomonas hominis

D. Bin chng khng c.

E. Dientamoeba

E. Gy bnh thng gp nht l tr em.

24. Th no sau y ca E. histolytica gy l

19. i vi Entamoeba histolytica, khi xt nghim

amip.

bnh phm cn phi:

A. Th hot ng b

A. Khng lu qu 2 gi.

B. Th hot ng ln

B. Cy bnh phm vo mi trng cy.

C. Th bo nang

C. Dng nc mui bo ho tp trung

D. Th hot ng cha n hng c.


E. Th hot ng n hng c

KST.
D. Lm k thut Bauermann.

25. E. histolytica pht trin theo

E. Bo qun lnh nu cha lm kp.

A. Chu trnh trc tip

20. Trong cc phng php chn on abces gan

B. Chu trnh gin tip

do amip sau y. Phng php no cho kt qu

C. Chu trnh t nhin

chnh xc nht:

D. Chu trnh t do trong t

A. Chp X-Quang.

E. Tu theo iu kin mi trng m c chu trnh

B. Cng thc bch cu.

thch hp.

C. Chp hnh gan lp lnh.

26. Trong ming c th tm thy:

D. Chc ht m di siu m.

A. E. coli

E. Xt nghim phn tm kn amip.

B. E. histolytica

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

21 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

C. E. gingivalis

B. Thu phi mt trc

D. Trichomonas intertinalis

C. Thu phi mt sau

E. E.harmani

D. Thu phi st c honh

27. Bin chng thng gp nht ca abces gan

E. Thu tri mt sau.

amip l:

33. Bnh nhn abces gan amip thng

A. L amip

...................tin s hi chng l amip in hnh

B. Vim i trng mng do amip

34. i vi bnh l amip thuc thng dng hin

C. Abces no do amip

nay ditj th hot ng l

D. Apxe mng phi

A. Mebendazole

E. X gan

B. Metronidazole

28.Tnh cht phn ca l amip l:

C. Emetin

A. Phn lng, mu nc ra tht

D. Yomesan

B. Phn nhy mu, m

E. Humatin

C. S ln i cu 20-40 ln trong ngy

35. chn on bnh nhn b l amip, khi xt

D. S ln i cu 5-15 ln trong ngy

nghim phn tm thy

E. Tu theo c a ca bnh nhn

A. Th hot ng n hng cu

29. Triu chng no sau y khng phi ca l

B. Th hot ng b cha n hng cu

amip

C. Th bo nang

A. Bnh khi pht l t

D. Th bo nang nhng c ri lon tiu ho.

B. Tin trin cp tnh

E. Th bo nang vi s lng ln.

C. Thng khng gy st

36. Triu chng no sau y l c trng ca 1

D. Bin chng d xy ra

bnh l amip

E. Soi phn thy th amip hot ng n hng cu

A. au ton bng

30. Triu chng no sau y l ca l amip

B. au qun dc khung i trng, km theo i

A. Thng mc phi hng lot

cumt rn nhiu ln, trn 30 ln trong ngy

B. Din tin cp tnh

C. Phn nhy mu

C. C hi chng nhim trng nng

D. Bnh nhn st cao, mt nc

D. Phn nhy, mu m

E. Bnh khi pht thnh dch

E. Cy phn chn on

TRNG ROI TRNG LNG

31. Bnh amip nu c st th nn ngh n

1. Ba biu hin chnh ca bnh gy ra do Giardia

A. Hi chng l amip

lamblia:

B. Th bnh bn cp

A. i chy, thiu mu, suy dinh dng

C. Th c tnh

B. i chy, au bng, snh bng

D. Abces gan amip

C. Thiu mu, suy dinh dng, suy nhc c th

E. U amip

D. Suy dinh dng, tr tu pht trin chm, au

32. V tr apxe gan thng gp l

bng i chy

A. Thu tri gan

E. au bng, snh bng, suy dinh dng

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

22 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

2. Giardia lamblia sng

E. Nui cy

A. Manh trng, hi trng

8. Chn on Trichomonas vaginalis

B. T trng, manh trng

A. Xt nghim phn trc tip

C. T trng, hng trng

B. Phng php min dch

D. Hng trng v hi trng

C. Phng php xt nghim phn phong ph

E. Rut non v rut gi

Williss

3. Trichomonas vaginalis thng gp

D. Xt nghim kh h

A. Tr em nh

E. Xt nghim dch t trng

B. Ph n la ti sinh

9. Chn on Balantidium coli

C. Ph n mn kinh

A. Xt nghim phn trc tip

D. Nam gii

B. Phng php phong ph

E. ng tit niu nam

C. Xt nghim dch t trng

4. n bo thng gy suy dinh dng v thiu

D. Phng php min dch

mu tr em

E. Xt nghim kh h

A. Entamoeba coli

10. Ly nhim ca Trichomonas vaginalis

B. Entamoeba histolytica

A. Qua ng sinh dc

C. Trichomonas intestinalis

B. Qua ng tiu ho

D. Giardia lamblia

C. Qua ng tim chch

E. Balantidium coli

D. Qua mui t

5. n bo di chuyn bng roi

E. Qua da

A. Entamoeba coli

11. Ly nhim ca Giardia lamblia

B. Entamoeba histolytica

A. Qua ng sinh dc

C. Balantidium coli

B. Qua ng tiu ho

D. Giardia lamblia

C. Qua ng tim chch

E. Plasmodium

D. Qua mui t

6. n bo di chuyn bng lng

E. Qua da

A. Entamoeba coli

12. Ly nhim ca Balantidium coli

B. Entamoeba histolytica

A. Qua ng sinh dc

C. Balantidium coli

B. Qua ng tiu ho

D. Giardia lamblia

C. Qua ng tim chch

E. Plasmodium

D. Qua mui t

7. Chn on Giardia lamblia

E. Qua da

A. Xt nghim phn trc tip

13. Trng lng k sinh

B. Phng php min dch

A. i trng

C. Phng php xt nghim phn phong ph

B. Rut non

Williss

C. Cui rut non v manh trng

D. Phng php lng cn

D. ng sinh dc

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

23 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

E. ng tit niu

B. n phi bo nang ca B.coli

14. tm kn cc loi n bo ng tiu ho

C. do ln b nhim B.coli cn

nn

D. n tht ln nhim B.coli

A. Nhum bng Giemsa

E. Balantidium coli vo ngi qua da

B. P xt nghim phn phong ph

20. Rui c th l vt ch trung gian truyn bnh

C. Nhum bng Lugol kp

trong cc bnh sau y tr:

D. Phng php KaTo

A. Bnh giun a

E. Phng php min dch

B. Bnh giun tc

15. Ph n c kh h c th do cc tc nhn sau

C. Bnh do Giardia lamblia

tr :

D. Bnh do Trichomonas vaginalis

A. Trichomonas intestinalis

E. Bnh do Entamoeba histolytica

B. Trichomonas vaginalis

21. Nhng tc hi sau ydo c t ca Giardia

C. Candia albicans

lamblia gy ra tr

D. Vi khun

A. Ngn cn s hp thu sinh t B12

E. Kh h sinh l.

B. Ngn cn s hp thu ng

16. Trng roi tha Giardia lamblia gy ra cc tc

C. Ngn cn s hp thu m

hi sau y tr:

D. Ngn cn s hp thu tht

A. Vim rut xut tit

E. Ngn cn s hp thu mui khong

B. Trong phn c mu, nhy

22. Metronidazole c tc dng trn cc loi k

C. Khng hp thu c sinh t B12 v acid folic

sinh trng sau y tr

D. Tr em chn n, snh bng

A. Trichomonas vaginalis

E. Khng hp thu c ng, m tht

B. E. histolytica

17. Trng roi m o c mt cc ni ny tr

C. T.intestinalis

A. B thn

D. Giardia lamblia

B. Niu o

E. Candida albicans

C. Tin lit tuyn

23. Trichomonas vaginalis c th iu tr bng cc

D. Ti mt

thuc sau y tr

E. Bng quang

A. Quinacrine

18.Nhim trng roi tha l do

B. Diiodohydroxyquinoleine

A. n phi th hot ng ca trng roi tha

C. Metronidazole

B. n phi bo nang ca trng roi tha

D. Mebendazole

C. do chut cn

E. Cao l nhi (Bischofa javanica)

D. do mui t

24. Giardia lamblia c th iu tr bng cc thuc

E n tht b sng

sau y tr

19. Nhim trng lng i trng Balantidium coli

A. Metronidazole

l do

B. Quinacrine

A. n phi th hot ng ca B.coli

C. Tinidazole

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

24 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

D. Nimorazole

A. ng

E. Clotrimazole

B. Sai

25. Phng bnh trng roi tha khng cn cch ny

31. Trng roi m o khng bao gi gy bnh

A. n chn, ung si

ng tiu ho

B. ra tay trc khi i cu

A. ng

C. cha lnh ngi bnh

B. Sai

D. iu tr cho ngi mang mm bnh

32. Trng lng i trng (Balantidium coli) c th

E. Khng dng chung vt dng v sinh tm ra

gy nn hi chng l ngi.

26. Phng bnh trng roi m o khng cn iu

A. ng

ny

B. Sai

A. cha lnh ngi bnh


B. iu tr cho ngi mang mm bnh
C. Khng dng chung vt dng v sinh tm ra

33. Trng roi c th gy thiu mu tr em.

D. n chn, ung si

A. ng

E. Tuyn truyn v sinh phng bnh

B. Sai

27. Bn lp ca ngnh n bo l:

34. Tr em t b nhim trng roi tha hn ngi

A. Trng roi, trng lng, chn gi v bo t trng

ln.

B. Trng roi, trng lng, chn gi v k sinh trng

A. ng

st rt

B. Sai

C. Trng roi, trng lng, amip l v k sinh trng

K SINH TRNG ST RT

st rt

1. Loi Plasmodium gy bnh st rt thng gp

D. Trng roi, trng lng, amip l v amip i

Vit Nam l:

trng

A. P. falciparum

E. Trng roi, trng lng, k sinh trng st rt v

B. P. virax

bo t trng

C. P. falciparum v P. virax

28. Gp iu kin khng thun li cc loi n

D. P. falciparum v P. malaria.

bo sau c th tr thnh bo nang tr

E. P. malaria.

A. Balantidium coli

2. Trong chu k sinh thi ca KST st rt th

B. Trichomonas vaginalis

ngi l:

C. Giardia lamblia

A. Vt ch chnh.

D. Entamoeba coli

B. Vt ch ph.

E. Entamoeba histolytica

C. Vt ch trung gian truyn bnh.

29. Trng roi m o c ly truyn trc tip

D. Mi gii truyn bnh.

bng th bo nang.

E. Vecteur truyn bnh.

A. ng

3. Th gy nhim ca k sinh trng st rt l:

B. Sai

A. Th t dng.

30. Trng roi tha c th gy nn hi chng l

B. Th phn bo.

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

25 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

C. Th giao bo.

C. Chu k ngoi hng cu th pht.

D. Th thoa trng.

D. Chu k v tnh trong hng cu.

E. Th mnh trng

E. Chu k hng cu tin pht.

4. Trong chu k sinh thi ca k sinh trng st rt

9. Nhit mi trng tt nht cho k sinh trng

th mui Anopheles ci l:

st rt hon thnh chu k hu tnh mui l:

A. Vt ch chnh.

A. 14,5oC

B. Vt ch ph.

B. 14,5oC - 16,50C

C. Vt ch trung gian truyn bnh.

C. 16,5oC

D. Mi gii truyn bnh.

D. 28oC - 300 C

E.Vt ch chnh v l vt ch trung gian truyn

E. 14,5oC - 300 C.

bnh.

10. Thi gian hon thnh chu k v tnh trong

5. Mt th phn chia trong t bo gan ca

hng cu ca P. falciparum.

P.falciparum v ra s cho khong.... mnh trng:

A. 24 gi

A. 10.000

B. 24 gi - 36 gi

B. 20.000.

C. 24 gi - 48 gi

C. 30.000.

D. 48 gi

D. 40.000.

E. 72 gi

E. 50.000.

11. Thi gian hon thnh chu k v tnh trong

6. Mt th phn chia trong t bo gan ca P.virax

hng cu ca P.virax l:

v ra s cho khong ......mnh trng:

A. 36

A10.000.

gi

B. 48 gi

B. 20.000.

C. 24 gi

C. 100.000.

D. 72

D. 200.000.

E. 24-48 gi

E. 40.000.

12. P.vivax k sinh vo loi hng cu no sau y.

7. Trong chu k sinh thi ca P. falciparum khng

A. Non.

c giai on no sau y:

B. Tr

A. Chu k hu tnh mui.

C. Gi

B. Chu k ngoi hng cu tin pht.

D.Trng thnh.

C. Chu k ngoi hng cu th pht.

E. Li.

D. Chu k v tnh trong hng cu.

13. P.falciparum k sinh vo loi hng cu no

E. Chu k v tnh ngi.

di y:

gi

A. Non.
8. Trong chu k sinh thi ca P.vivax khng c

B. Tr

giai on no sau y:

C. Gi

A. Chu k hu tnh mui.

D. C th k sinh c 3 loi hng cu trn.

B. Chu k ngoi hng cu tin pht.

E. hng cu li.

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

26 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

14. Khi mui Anopheles ci ht mu ngi c

19. nh ngha st rt khng thuc: khng thuc l

cha k sinh trng st rt, th no di y ca k

kh nng ca KST st rt vn (A) ........v (B)........

sinh trng st rt c th ph trin c trong c

mc d bnh nhn hp thu mt lng thuc

th mui:

bng hoc nhiu hn liu thng dng c tc

A. T dng.

dng.

B. Phn Chia.

20. K sinh trng st rt khng thuc I (RI)

C. Giao Bo

sch th v tnh ca k sinh trng st rt trong

D.Giao t.

vng by ngy nhng............. trong vng 28 ngy.

E.Thoa trng.

KSTSR xut hin tr li

15. Hnh th ca P.virax trong mu ngoi vi c

21. Ti im X n Ali, xt nghim mu bnh

cc c im sau ngoi tr:

nhn mi c cn st u tin, s thy.

A. C th gp c 3 th: T dng, phn chia, giao

A. Th t dng non

bo mu ngoi vi.

B. Th phn chia

B. Hng cu b k sinh trng trng to, mo m.

C. Th giao bo

C. C th c th t dng dng Amip.

D. Th t dng v th giao bo

D. Giao bo hnh lim.

E. Th phn chia v th giao bo.

E. Hng cu b k sinh c ht Schuffner.

22. Khi c truyn mu c th giao bo ca

16. Hnh th ca P. falciparum trong mu ngoi vi

P.falciparum, ngi nhn mu s b.

c cc c im sau ngoi tr:

A. St rt cn

A. Th t dng c th c 2 nhn.

B. St rt c bin chng.

B. C th gp trong mi loi hng cu.

C. St rt ti pht

C. Him thy th phn chia trong mu ngoi vi.

D. Khng b st rt

D. Hng cu b k sinh c ht Maurer.

E. St rt th tim n

E. Giao bo hnh cu.

23. Giao bo c c im sau:

17. K sinh trng st rt thuc ngnh n bo,

A. Sng ngoi hng cu

gii ng vt, lp bo t trng, h Plasmodideae,

B. Tc nhn gy nhim cho mui

ging Plasmodium.

C. Xut hin trong mu ngoi vi cng lc vi c

A. ng

cn st

B. Sai.

D. Gy dch trong thin nhin

18. Mui Anopheles ci ht mu bnh nhn st

E. xut hin trong mu ngoivi cng vi th t

rt, ht tt c cc th v tnh ln hu tnh ca KST

dng.

st rt, th v tnh b tiu hy trong d dy mui,

24. Cn st u tin xut hin sau khi

th hu tnh gi l giao t s thc hin chu k hu

A. Mui t truyn thoa trng vo ngi

tnh mui.

B. Giai on pht trin gan chm dt

A. ng

C. Giai on sinh sn trong hng cu bt u.

B. Sai.

D. Sau nhiu chu k v tnh trong hng cu

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

27 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

E. Khi mt k sinh trng trong mu t ti

E. C th tm thy tt c cc th v tnh ca

ngng gy st.

KSTSR.

25. Chu trnh pht trin ca k sinh trng st rt

30. Bnh st rt do P.vivax trong vng dch t c

mui tu thuc ch yu vo vo:

th gy ra ngoi tr

A. S lng giao bo mui ht vo d dy

A. St rt th no

B. Loi mui Anopheles

B. Lch to

C. Nhit ca mi trng bn ngoi

C. Sy thai

D. m ca khng kh

D. S suy yu ko di

E. Mt mui trong mi trng

E. Thiu mu huyt tn nng

26.Thoa trng trong bnh st rt c c im

31. Khi b nhim th t dng ca P.vivax do

A. c tim vo ngi khi mui b nhim t

truyn mu bnh nhn c th mc:

B. C th truyn trc tip t mu ngi b nhim

A.St rt cn

st rt

B.St rt c tnh

C. L nguyn nhn chnh ca st rt do truyn

C.St rt cn c ti pht xa

mu

D.Khng b bnh.

D. B tiu dit bi thuc Chloroquin

E. St rt cn c giaia on bnh ngn.

E. Thnh thong tm thy trong pht mu.


27. Ti pht trong st rt do

32. Th t dng ca P.falciparum c c im

A. Loi P.vivax v P.ovale v P.malariae

sau ngoi tr:

B. Tt c cc loi KSTSRgy bnh cho ngi.

A.Thng c hnh nhn gm c nhn, nguyn

C. Do s tn ti lu di ca KSTSR trong mu

sinh cht v khong khng bo.

gia cc cn st

B.C ht Schuffner

D. Do KSTSR tn ti trong gan

C.C th gp 2 hay nhiu th cng k sinh trong

E. Ch xy ra vng nhit i m thp.

mt hng cu

28. Th t dng ca KSTSR ca ngi c c

D.L th gy st

im ngoi tr.

E. Hng cu b k sinh khng thay i hnh dng

A. Gy nhim cho mui

v kch thc

B. Pht trin thnh th phn chia

33. Bnh st rt do P.falciparum c cc c im

C. Thng c khng bo

sau:

D. Lun lun ph hu hng cu ca k ch

A.Thng gy st rt nng v c tnh

E. C th cha sc t st rt

B.C t 0,2-2% hng cu b k sinh

29. Lm pht mu tm KSTSR

C.Khng gy bnh st rt ti pht

A. Tt nht l ly mu vo ban m

D.St rt nh.

B. Nhum bng thuc nhum Giemsa

E. St rt nng hoc c tnh v khng thuc.

C. Git dy c t kh nng tm thy KSTSR hn

34. Th t dng ca k sinh trng st rt ca

git mng

ngi c cc c im sau :

D. Nhum mu Giemsa vi pH=7,3 l tt nht


Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

28 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

A.Gy nhim cho ngi qua trung gian mui

B.Gy nhim cho mui

Anopheles.

C.Xut hin trong mu cng ln vi th t

B.Him khi pht trin thnh th phn chia

dng

C.Thng c dng amip.

D.Khng th dit c bng thuc

D.Ch c mt th t dng trong 1 hng cu.

E. Sng ngoi hng cu.

E. Thng c mt th t dng trong 1 hng cu.

40. Giao bo ca KSTSR

35. Th phn chia trong hng cu ca KSTSR c

A. Gy bnh st rt do truyn mu

cc c im sau

B. Gy nhim cho ngi.

A.Tt c pht trin thnh th giao bo

C. Khng th dit c bng thuc

B.Ph v hng cu gii phng mnh trng

D. Xut hin trong mu mun hn th t

C.L th gy nhim cho mui


D.Tn ti trong mu lu gy st rt ti pht

dng
E. Sng trong gan.
41. Hnh th KSTSR trong c th ngi l nhng

xa
E. V hng cu pht trin chu k v tnh mi
36. Bnh st rt do P. vivax c cc c im sau

th sau ngoi tr:


A. Th t dng

A.Thng gy st rt nh v thng

B. Th phn chia

B.Thng gy st rt nng

C. Th giao t

C. khng vi Chloroquin

D. Th thoa trng

D.Bnh thng gy st rt c tnh

E. Th giao bo

E. Ph bin nht Vit Nam

42. pht trin KSTSR cn hp thu thnh phn

37. Bnh st rt do P. falciparum thng c cc


c im sau ngoi tr

no sau y:
A. Hem

A.Thng gy st rt nng v c tnh

B. Globin

B.Bnh ko di 6thng n 1 nm

C. Hemoglobin

C.Thng gy st rt ti pht xa

D. Heamatin

D. khng vi Chloroquin

E. Oxyhaemoglobin

E. chu k cn st c th 24- 48 gi.

43. Bnh st rt c th xy ra trong trng hp

38. Chu k v tnh ca KSTSR:

no sau y:

A.Ch xy ra trong mu

A. Dng chung kim tim vi ngi khc

B.L nguyn nhn chnh gy v t bo gan

B. c truyn mu ca ngi mang KSTSR

gy st.
C.L nguyn nhn gy st c tnh cht chu
k ca bnh st rt
D.Ch xy ra trong gan.
E. Ch xy ra trong hng cu.
39. Giao bo ca KSTSR
A.Gy bnh st rt do truyn mu
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

cho mu trong vng 10 ngy


C. c truyn mu ca ngi mang KSTSR
cho mu trong vng 30 ngy
D. B mui Anopheles ci nhim KSTSR t
ngi bnh trong vng 3 ngy t
E. Dng chung kim tim vi ngi nghin
ma tu.
29 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

44. Chu k sinh thi ca k sinh trng st rt l

D. Ngi bnh SR lm sng, mui anopheles v

chu k phc tp nn bnh st rt Vit Nam

ngi min dch t nhin i vi SR.

khng ph bin vng th.

E. Ngun bnh, mui anopheles v ngi c tin

ng.

min dch

B. Sai.

49. Ngi bnh SR c th ly truyn bnh SR cho

45. Thi gian hon thnh chu k hu tnh ca

ngi khc ngoi tr:

mui ph thuc ch yu vo:

A. Ngi mang th giao bo ca KSTSR trong

A. Loi mui Anopheles

mu.

B. m mi trng

B. Ngi bnh

C. Nhit mi trng

C. Ngi lnh mang mm bnh

D. Tui th mui Anopheles

D. Bnh nhn SR ang thi k bnh

E. Lng ma

E. Bnh nhn SR c iu tr khng ng cch,

46. V mt dch t hc ngun bnh st rt l:

khng liu.

A. Ngi mang th giao bo ca KSTSR trong

50. Bnh st rt l:

mu

A. Bnh ng vt truyn sang ngi

B. Ngi bnh thi k bnh

B. Bnh k sinh trng c hi

C. Ngi mi nhim KSTSR t mui

C. Bnh do KSTSR c truyn t mui

D. Bnh nhn SR sau khi c iu tr SR ng

anopheles sang ngi

cch v liu

D. Bnh thng gp bnh nhn suy gim min

E. Bnh nhn SR du lch t vng SR tr v vng

dch

khng c dch SR.

E. Ch ly trc tip t ngi ny sang ngi khc

47. Sc t SR c hnh thnh do:

51. Bnh st rt do P.falciparum c c im sau:

A. S to thnh Hematin

A. St cch ngy

B. S kt hp gia heamatin vi 1 protein to

B. Gy ti pht mun

thnh hemozoin

C. St hng ngy hoc cch ngy

C. Do qu trnh oxy ho cung cp nng lng cho

D. Gy st rt nh

KSTSR to nn.

E. Gy st rt thng.

D. Do s to thnh vt Maurer

52. KSTSR P.falciparum c c im sau:

E. THF do KSTSR sn xut ra qua tc ng ca

A. Sinh sn mu ngoi vi

men dihydrofolate reductase (DHFR)

B. t ph bin Vit Nam

48. Qu trnh ly truyn bnh st rt gm c:

C. Sinh sn mu ni tng

A. Ngun bnh l ngi mang giao bo KSTSR

D. Giao bo hnh cu

trong mu, mui anopheles ci v c th cm th.

E. C th ng gan

B. Ngi bnh SR lm sng, mui anopheles v

53. KSTSR P.falciparum khng c c im sau:

c th cm th.

A. Hng cu b k sinh kch thc bnh thng

C. Ngi mang KSTSR giai on bnh, mui

B. C 1, 2, 3, KST trong 1 hng cu

anopheles v c th cm th.

C. Khng c th ng trong gan

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

30 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

D. Thng gp tt c cc dng mu ngoi vi

C. C ti pht xa

E. Thng gy SR nng, c tnh.

D. Thng gy bnh SR khng thuc

54. P. vivax khng c c im sau:

E. Khng iu tr kp thi d dn n t vong

A. Mt hng cu thng b nhim nhiu KSTSR.

60. K thut chn on bnh SR c s dng

B. Hng cu b k sinh to hn hng cu bnh

rng ri l:

thng

A. Min dch hunh quang

C. C th ng gan

B. PCR (k thut khuych i chui gen)

D. Gp tt c cc th mu ngoi vi

C. QBC test

E. Th t dng c dng amip.

D. Parasight test.

55. Tin min dch l min dch thu c c c

E. Ko mu, nhum Giemsa

im sau:

61. Thoa trng trong bnh SR c c im

A. Ton din

A. c tim vo ngi khi b mui t

B. Bn vng

B. C th truyn trc tip t mu ngi b nhim

C. Khng n nh

SR

D. Ngn nga ti nhim

C. L nguyn nhn chnh ca SR do truyn mu

E. C kh nng tiu dit KSTSR mi nhim

D. B tiu dit bi thuc Chloroquin

56. nh gi mc lu hnh bnh SR da vo

E. Thnh thong tm thy trong tiu bn mu

A. Ch s giao bo

62. Tt c cc loi KSTSR gy bnh cho ngi

B. Ch s lch

u c th gy cc triu chng sau ngoi tr:

C. Ch s thoa trng

A. Thiu mu

D. Ch s KST

B. Lch to

E. Ch s mui

C. Hn m

57. Cn SR in hnh xut hin theo th t sau:

D. Sm da

A. St, rt, m hi.

E. Ti pht gn

B. St, m hi, rt.

63. Ti pht trong SR do:

C. Rt, st, m hi.

A. Loi P. vivax v P. ovale

D. Rt, m hi, st.

B. Tt c cc loi Plasmodium gy bnh cho

E. m hi, rt, st.

ngi

58. Bnh st rt do P.vivax c c im

C. Do s tn ti lu di ca KSTSR trong mu

A. C th t gii hn

gia cc cn st.

B. Khng iu tr s t vong

D. Do KSTSR tn ti trong gan

C. Ch c ti pht gn

E. Do P.malariae

D. Ch c ti pht xa

64. Tnh chu k ca bnh SR do:

E. Thng gy st rt nng, c tnh

A. Chu k v tnh trong hng cu gy ra

59. KSTSR P.falciparum khng c c im sau:

B. Bnh nhn nhim P. falciparum

A. Thng gy SR nng, c tnh

C. Sau vi chu k v tnh trong hng cu mi n

B. C ti pht gn

nh

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

31 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

D. Khng xy ra trong SR do truyn mu

C. Min dch t bo

E. Chu k sinh sn v tnh trong c th ngi iu

D. Min dch dch th

khin

E. Tin min dch

65. Chu k v tnh ca KSTSR :

70. Min dch trong SR khng c cc c im:

A. Ch xy ra trong mu

A. C tnh c hiu i vi k ch

B. L nguyn nhn chnh gy ly gii hng cu

B. C tnh c hiu i vi giai on pht trin

C. Ch xy ra trong mch mu ni tng su

ca KSTSR

D. Ch xy ra trong mch mu ni tng su i

C. L min dch t nhin

vi P.vivax

D. Khng bn vng

E. L nguyn nhn gy ra st c tnh cht chu k

E. C tnh c hiu cao i vi loi Plasmodium

ca bnh st rt.

71. Min dch trong SR c th:

66. Cc du hiu lm sng no sau y c th

A. Do cc yu t di truyn

c thy trong tt c cc th SR ngoi tr:

B. Do thu nhn c

A. Rt run

C. c truyn qua nhau thai

B. St

D. Min dch thu c nhng khng bn vng.

C. Sm da

E. Khng c hiu vi loi KSTSR.

D. Du hiu thn kinh khu tr

72. Trong cn cp tnh ca bnh SR c chn

E. Thiu mu

on bng:

67. Lch to trong st rt

A. Tm khng th trong huyt tng

A. Ch to giai on mun ca bnh

B. Tm khng nguyn trong huyt thanh

B. C th gi nguyn kch thc to trong trng

C. Tm KSTSR trong mu

hp nng

D. Tm n bo c cha sc t SR

C. Khng bao gi to ra trong trng hp nhim P.

E. S kt hp cc triu chng: st thnh cn, gim

falciparum

ba dng t bo mu v lch to, kt qu ko mu.

D. Ch to ra giai on bnh nhn ln cn st sau

73. Yu t no sau y to ra tin min dch i

nh li

vi nhim st rt.

E. Khng thy tr v kch thc bnh thng

A. Thiu mu

68. Vi tun hon b tt nghn trong st rt:

B. S ti nhim lin tc

A. C th xy ra vi tt c loi KSTSR

C. p ng min dch t bo

B. Do chu k v tnh gy ra

D. p ng min dch dch th

C. L nguyn nhn gy ra st rt ti pht

E. Cc yu t min dch t nhin

D. L c im ca P. falciparum

74. Bin i bnh l no sau y trong bnh SR

E. L c im ca P. vivax

ch gp nhim P.falciparum

69. Min dch trong SR bao gm cc loi sau

A. Hin tng nhim c lin quan n cc

ngoi tr:

cytokin

A. Yu t khng t nhin

B. Hin tng n c ca hng cu trong mao

B. Min dch t nhin

mch ni tng

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

32 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

C. Hng cu mt mm do

78. Chn on cn lm sng i vi bnh st rt

D. Hin tng min dch bnh l vi s tch t

c s dng rng ri hin nay l:

cc phc hp min dch

A. Ko mu nhum Giemsa

E. S v hng cu khi th phn chia pht trin

B. QBC test

nhiu

C. Xt nghim tm khng th KSTSR trong bnh

75. Bin i bnh l no sau y trong bnh SR

nhn st rt

gp mi loi KSTSR:

D. Pht hin khng nguyn ca KSTSR

A. Hin tng kt dnh hng cu vi lin bo ni

E. K thut PCR

mch mch mu

79. Thuc iu tr st rt no sau y c ngun

B. Hin tng to hoa hng do kt dnh hng cu

gc thc vt

b nhim vi hng cu bnh thng.

A. Chloroquin

C. mm do ca hng cu b gim st

B. Quinin

D. S n c ca hng cu trong mao qun ni

C. Mefloquin

tng

D. Amodiaquin

E. Gy nh hng mi chc nng ca mi loi

E. Primaquin

hng cu t non n gi

80. Thuc iu tr st rt no sau y c ngun

76. Bin i bnh l no sau y trong bnh SR

gc thc vt

ch gp nhim P.falciparum:

A. Chloroquin

A. Hin tng nhim c lin quan n cc

B. Artemisinin

cytokin

C. Mefloquin

B. Hin tng kt dnh hng cu vi lin bo ni

D. Amodiaquin

mch

E. Primaquin

C. Hng cu mt mm do

81. Thuc no sau y c tc dng dit giao bo

D. Hin tng min dch bnh l vi s tch t

v chu k trong gan ca KSTSR

phc hp min dch

A. Pirymethamin

E. S v hng cu khi th phn chia pht trin

B. Chloroquin

nhiu.

C. Primaquin

77. Bin i bnh l no sau y trong bnh SR

D. Proguanin

ch gp nhim P.falciparum:

E. Halofantrin

A. Hin tng nhim c lin quan n cc

82. Thuc dng iu tr bnh st rt do P.vivax v

cytokin

P.falciparum cha khng thuc l:

B. Hin tng to th hoa hng

A. Quinin

C. Hng cu mt mm do

B. Chloroquin

D. Hin tng min dch bnh l vi s tch t

C. Artesunate

phc hp min dch

D. Pirymethamin

E. S v hng cu khi th phn chia pht trin

E. Proguanin

nhiu.
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

33 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

83. Bin php no sau y nhm gii quyt ngun

C. KSTSR gim nhng khng bin mt hon

ly trong phng chng bnh st rt ngoi tr:

ton trong vng 7 ngy. KSTSR phi gim hn

A. Chn on sm bnh st rt

25% so vi mt KSTSR ngy u.

B. iu tr bnh st rt ng phc

D. Sch th v tnh trong vng 7 ngy nhng

C. iu tr d phng

KSTSR xut hin tr li trong vng 21 ngy.

D. iu tr nhm nng cao th trng bnh nhn st

E. Sch th v tnh trong vng 7 ngy v theo di

rt

trong vng 28 ngy khng thy xut hin tr li.

E. Trnh mui t

87. KSTSR gi l khng thuc III (RIII) khi:

84. Khi c dch st rt xy ra bin php d phng

A. Sch th v tnh trong vng 7 ngy v

no sau y c s dng ch yu:

theo di trong vng 21 ngy khng thy xut hin

A. Ci to mi trng, pht quang bi rm quanh

tr li

nh, lp ao t nc ng, khai thng cng rnh,


hun khi.

B. Sch th v tnh trong vng 7 ngy nhng


KSTSR xut hin tr li trong vng 28 ngy.

B. Th c, th cc vi sinh vt dit u trng (b


gy, lng qung).

C. KSTSR gim t, khng gim hay tng sau


48 gi, KSTSR gim t hn 25% so vi ngy u

C. Phun ho cht dit mui trng thnh tn lu.

D. Sch th v tnh trong vng 7 ngy nhng

D. iu tr d phng cho nhng i tng c

KSTSR xut hin tr li trong vng 21 ngy.

nguy c nhim st rt.

E. Sch th v tnh trong vng 7 ngy v theo di

E. Gio dc ngi dn h hiu bng cch no

trong vng 28 ngy khng thy xut hin tr li.

h b mc bnh st rt v t ngi dn tm bin

88. KSTSR gi l khng thuc II (RII) khi:

php tt nht phng bnh.

A. Sch th v tnh trong vng 7 ngy v

85. Bin php no sau y l bin php tt nht

theo di trong vng 21 ngy khng thy xut hin

bo v ngi lnh trong phng bnh st rt :

tr li

A. iu tr d phng cho i tng c nguy c


nhim st rt.

B. Sch th v tnh trong vng 7 ngy nhng


KSTSR xut hin tr li trong vng 28 ngy.

B. Ci to mi trng: pht quang bi rm quanh

C. KSTSR gim nhng khng bin mt hon

nh, lp ao t nc ng, khai thng cng rnh

ton trong vng 7 ngy. KSTSR phi gim hn

C. Th c, th cc vi sinh vt dit u trng

25% so vi mt KSTSR ngy u.

D. Trnh b mui t: ng mn tm ho cht dit

D. Sch th v tnh trong vng 7 ngy nhng

mui, dng hng mui, mc qun o di tay.

KSTSR xut hin tr li trong vng 21 ngy.

E. Phun ho cht dit mui trng thnh

E. Sch th v tnh trong vng 7 ngy v theo di

86. KSTSR gi l khng thuc I (RI) khi:

trong vng 28 ngy khng thy xut hin tr li.

A. Sch th v tnh trong vng 7 ngy v

89. Nn iu tr tit cn cho nhng ngi mc st

theo di trong vng 21 ngy khng thy xut hin

rt ngoi lai v vng st rt khng lu hnh nh

tr li

v:

B. Sch th v tnh trong vng 7 ngy nhng


KSTSR xut hin tr li trong vng 28 ngy.
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

A. H khng c tin min dch nn d b st


rt ti pht xa.
34 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

B. Trnh ly lan chng KSTSR khng thuc.

95. K sinh trng st rt khng thuc ... III

C. Nhm dit giao bo chng ly lan.

(RIII).... l : K sinh trng gim t, khng gim

D. Trnh tnh trng KSTSR pht sinh chng

hay tng. Sau 48 gi, k sinh trng gim t hn

khng thuc.
E. dit th v tnh cn st li trong hng

25% so vi ngy u.
96.K sinh trng st rt khng thuc... II (RII)

cu trnmh ti pht gn.

. . . l : K sinh trng st rt.... V tnh b tiu dit

90. Nn iu tr tit cn cho nhng ngi vng

. . nhng khng bin mt trong vng by ngy.

st rt lu hnh nng i vng sinh sng v vng

K sinh trng phi gim hn....25% . . . . so vi

khng c st rt lu hnh hoc lu hnh nh v:

mt k sinh trng ngy u.

A. H khng c tin min dch nn d b st


rt ti pht xa.

NG VT CHN T
1. Loi mui truyn rt rt vng ng bng ven

B. Trnh ly lan chng KSTSR khng thuc.

bin Vit Nam :

C. Nhm dit giao bo chng ly lan.

A. Anopheles dirus.

D. Trnh tnh trng KSTSR pht sinh chng

B. Anopheles minimus

khng thuc.
E. dit th v tnh cn st li trong hng

C. Anopheles sundaicus
D. Anopheles stephensi

cu trnmh ti pht gn.

E. Anopheles tessellatus.

91.Ngi ch nhim bnh st rt khi b mu

2. Sarcoptes scabiei c th gy bnh khp c th

Anophele ci c cha thoa trng ca k sinh trng

ngoi tr:

st rt t.

A. K tay

A. ng

B. Mt.

B. Sai.

C. Quanh rn.

92.Min dch trong st rt. . . . . kh nng tiu dit

D. Quanh c quan sinh dc.

tc nhn gy bnh, ngn nga ti nhim, m ch l

E. Mng.

mt loi min dch gip cho bnh nhn gi

3. Vit Nam hin nay, vai tr quan trng nht

c......... vi k sinh trng st rt mc

ca ch (Peduculus humanus )l:

thp, ...........biu hin lm sng hoc ch mc

A. Truyn bnh st pht ban do Rickettsia.

bnh nh.

B. Truyn bnh st hi quy do Borrelia.

93.K sinh trng st rt thuc ngnh n bo

C. Nga c th gy nhim trng.

gii.ng vt., l mt loi n bo ng. .........

D. Truyn bnh vim gan B.

k sinh ni bo.

E. gy st chin ho.

94.Tin min dch l min dch thu c ngi

4. c im sau y khng thy mui

sng thng xuyn trong vng dich t st rt nn

Anopheles.

thng xuyn b ti nhim v l mt dng min

A. u trng nm ngang mt nc khi ln th.

dch bn vng.

B. Mt s loi truyn bnh st rt.

A. ng

C. Con trng thnh khi u th ngc v bng

B. Sai.

song song vi vch u.

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

35 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

D. Trng ri rc, c phao 2 bn.

D. Mm bnh dnh trn chn, cnh mui, ri

E. a s con trng thnh c vt en gn cnh.

xung da theo vt chch vo mu.

5. Xenopsylla cheopis c vai tr quan trng trong

E. Gy nga v l ca ng cho vi khun xm

y hc v:

nhp.

A. Lm chut cht nhiu, gy nhim mi

9. Loi Anopheles truyn bnh st rt vng rng

trng.

ni Vit Nam l:

B. Truyn bnh dch hch chut, sau truyn

A. Anopheles sundaicus.

qua ngi.

B. Anopheles vagus.

C. Mt k sinh trng tng lm nh hng n

C. Anopheles tessellatus.

v sinh mi trng.

D. Anopheles dirus.

D. Khi dt ngi s gy l nga ngoi da.

E. Anopheles subpictus.

E. Khng quan trng ngi, ch quan trng

10. Vit Nam, mui Culex c vai tr trong y

th y

hc v:

6. Mui Aedes thng c c im sau ngoi tr:

A. Truyn bnh giun ch Onchocera volvulus.

A. trng nc sch khng c cht hu c

B. Truyn bnh vim no Nht Bn.

B. Ht mu ban ngy.

C. Truyn bnh st xut huyt Dengue.

C. C khong 870 loi

D. Truyn bnh st rt.

D. Truyn virus Dengue.

E. Truyn bnh Leishmania.

E. Tt c u gy bnh xut huyt.

11. Loi mui c vai tr truyn bnh quan trng

7. Vai tr y hc ca ch Pediculus humannus

trong iu kin Vit Nam l:

ngoi tr l:

A. Anopheles dirus truyn giun ch vng rng

A. Truyn bnh st pht ban do Ricketsra

ni.

prowazeki.

B. Culex quinquefasciatus truyn virus Dengue

B. Truyn bnh st hi qui do Borrelia recurrentis.

vng nng thn.

C. Gy nga ni chch.

C. Mansonia spp truyn giun ch th.

D. Truyn bnh st chin ho do Rochalimaea

D. Anopheles sundaicus truyn k sinh trng st

quintana

rt vng ng bng ven bin.

E. Truyn bnh vim gan B.

E. Aedes aegypti truyn virus vim no Nht Bn

8. Mui truyn bnh dch cho ngi do:

khp ni.

A. Mui c thi quen va ht mu, va phng u,

12. Loi mm bnh no khng do mui truyn cho

trong phn c mm bnh.

ngi:

B. Ngi p v ch nt c th mui trn da, mm

A. Plasmodium falciparum.

bnh t dch c th mui theo vt chch vo

B. Brugia malayi.

ngi.

C. Virus st bi lit.

C. Khi ht mu, mui nh nc bt c mm bnh

D. Virus Dengue.

vo da ngi.

E. Virus vim no Nht Bn.

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

36 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

13. Xenopsylla cheopis c th truyn bnh gy

D.L cn trng ht mu.

dch nhanh chng nh vo c ch:

E. L cn trng vn chuyn trng Dermatobia

A. Tit dch coxa cha mm bnh.

hominis gy bnh gii rui.

B. Tc nghn tin phng.

21. Lp cn trng quan trng trong ngnh VC

C. Nghin nt c th tit dch tun hon.

l vi , ngoi tr :

D. Tit nc bt cha mm bnh.

A.C th nh, kh b pht hin khi tn cng k

E. Thi mm bnh dnh trn chn.

ch

14. ng vt chn khp no ch n thun c vai

B.Truyn nhiu bnh nguy him cho ngi cng

tr gy bnh.

nh th

A. Ve cng.

C.Chim 3/4 s lng ca ngnh VC

B. Ve mm.

D.C ng gn ngi v th nui

C. Ch.

E. Ch quan trng vng nhit i.

D. Ci gh.

22. VC c vai tr k sinh gy bnh khi

E. Mui.

A.Gy tn thng cho k ch trong khi k sinh

15. B cht l cn trng c bin thi hon ton:

B.Gy c cho k ch bi c t do chnh VC

A. ng.

tit ra

B. Sai.

C.Truyn mm bnh cho k ch khi ht mu lm

16. Tt c cc loi Anopheles u c kh nng

cho k ch b bnh

truyn bnh st rt:

D.Do s dp nt ca c th VC gy tn

A. ng.

thng ti ch chch.

B. Sai.

E. Nhim trng ti ch xm nhp.

17. Dch hch l bnh ly lan gia ngi sang

23. VC l vector

ngi qua trung gian b cht Xepopsylla cheopis:

A. L mt k sinh trng

A. ng.

B. Tch c c tm mi

B. Sai.

C. Ch truyn bnh khi ht mu

18. Ti Vit Nam Anopheles minimus c phn

D. Nhim mm bnh khi k sinh.

b ch yu ...................

E. Ch truyn mm bnh l k sinh trng.

19.Simulium l vecteur truyn bnh:

24. VC l vector ngoi tr:

A. St rt.

A.Nhim bnh khi ht mu nhng truyn bnh

B. Giun ch W.bancrofti.

bng nhiu cch khc nhau

C. Giun ch O. volvulus.

B.C th va l k ch trung gian va l vector

D. Giun ch Loa Loa

C.Ch truyn mm bnh l k sinh trng

E. St vng.

D.C ch truyn mm bnh ca vector theo trnh

20. Glossina quan trng trong y hc v:

t cc giai on: nhim mm bnh, pht trin

A.L vecteur truyn giun ch Onchocera gibsoni.

mm bnh trong vector, cch truyn mm bnh.

B.L k ch trung gian ca sn dy ch.

E. Mm bnh c th l vi khun, virus, k sinh

C.L vecteur truyn Trypanosoma.

trng.

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

37 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

25. Vector quan trng trong y hc v:

B. C 2 i chn sau to kho

A.Ch ng trong s nhim mm bnh v truyn

C. C i chn sau to kho

bnh

D. C th nh nh

B.Truyn bnh bng hniu cch

E. B cht khng c kh nng nhy

C.C b phn ming kiu chch ht

31. Ch ly lan t ngi ny sang ngi khc

D.C nc bt gip d truyn bnh

A. Tip xc trc tip nh bt tay

E. Chim 3/4 s lng ca ngnh VC

B. Gin tip do dng chung lc nn, o

26. Nc ma, nc my thng l ni trng

qun

ca ging mui:

C. Phn ch

A. Anopheles

D. Dch tun hon ca ch

B. Aedes

E. Khi ht mu

C. Culex

32. c im nhn bit d dng mt VC

D. Mansonia

thuc lp cn trng l

E. Toxorhynchite

A. u ngc bng phn bit r rng

27. Bnh st rt c truyn do mui

B. t ngc gia c mang cnh

A.Anopheles
B.Aedes
C.Culex
D.Mansonia
E. Toxorhynchite

C. u c mang anten v mt kp
D. Cn cn hi cc iu kin trn mi
phn bit c
E. Chn chia lm nhiu t.
33. c im ca lp nhn

28. Aedes aegypti quan trng Vit Nam v l

A. u ngc bng khng phn bit r rng

vector truyn

B. C 4 cp chn

A.Virus dengue gy st xut huyt dengue

C. Khng c cnh

B.Virus st vng gy bnh st vng

D. Khng c anten

C.Virus Chikyngunya gy hi chng ging

E. C chu k bin thi hon ton.

Dengue
D.Virus vim no Nht bn gy vim no
Nht bn
E. Trypanosoma.
29. Loi mui c gi l mui th c tn
A. Anopheles sundaicus
B. Aedes aegypti

34. Glossina quan trng trong y hc v


A. L vector truyn giun ch bch huyt
B. L k ch trung gian ca sn dy ln
C. L vector truyn Trypanosoma
D. L cn trng gy bnh
E. L cn trng vn chuyn mm bnh
35. Rui nh trng thnh l

C. Culex tritaeniorhynchus

A. Vector truyn bnh c hc

D. Mansonia longipalpis

B. Vector vn chuyn mm bnh

E. Toxorhychite

C. Cn trng vn chuyn mm bnh

30. B cht l loi c kh nng nhy xa nh vo


A. C 3 i chn to kho
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

D. Cn trng c vai tr k ch trung gian


E. Cn trng gy bnh
38 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com
36. Rui ly lan nhiu mm bnh cho ngi do

Tinpee PT
B. Thanh ton hon ton VC

A. Hay a dch trong diu khi n

C. Theo di khi c dch th dit tr

B. Hay phng u khi n

D. iu tra nm bit cc chng loi gy bnh

C. Lm ri mm bnh trn chn cnh vo

dch

thc n ca ngi

E. iu tra nm bit cc chng loi khng gy

D. Ht mu khi n

bnh v gy bnh

E. Mang nhiumm bnh trn c th v

42. Kim sot ng vt chn t bng bin php

lmi viva thc n nc ung ca ngi.

mi trng c ngha l:

37. Bnh dch hch d bng n thnh dch v

A. Gi cho mi trng lun sch v xanh

A. B cht c th truyn bnh t ngi sang


ngi v t chut sang ngi.

B. Gim thiu cc yu t gy nhim mi trng


C. Trng cy xanh xung quanh ni c tr

B. Khi chut b bnh hoc cht

D. Lm mt cn bng sinh thi ca VC v duy

C. B cht ri b tm mi khc ht mu

tr tnh trng mt cn bng

D. Mt chut cao, mt ngi dn trong

E. Lm mt cn bng sinh thi v ngn cn s tip

vng cng cao


E. B cht mang vi khun dchhch lun

xc ca VC vi ngi bng bin php c hc


43. Kim sot ng vt chn t bng bin php

nn tch cc tm mi

ho hc:

38. Bnh gh gy ra do

A. Khi dch bnh ang giai on n nh

A. Sarcoptes scabiei ci

B. Khi dch bnh ang xy ra

B. Nhng

C. Ch cn s dng n thun l

C. u trng

D. Cn phi s dng lin tc v lu di

D. Sarcoptes scabiei c

E. C th phi s dng rng ri trong ton dn

E. s k sinh v pht trin ca con gh trn

44. Phng php sinh hc dng trong kim sot

da gy ra.

VC l phng php :

39. Bnh gh ly lan do

A. u tranh lu di

A. Tip xc trc tip qua da, qua giao hp

B. u tranh khn cp

B. Tip xc gin tip qua o qun

C. Tng hp cc k thut di truyn

C. Truyn bnh trc tip hoc gin tip.

D. Nghin cu cc k th t nhin ca VC

D. Do mi trng km v sinh

E. Nghin cu sinh thi hc ca VC

E. Do mi trng sng tp th.

45. Phng php no sau y c dng ch yu

40. S nhim mm bnh ca vecteur l do vecteur

trong phng chng VC khn cp

ht mu b nhim mm bnh trong da bnh nhn.

A. Qun l mi trng

A. ng

B. Ho hc

B. Sai

C. Sinh hc
D. Di truyn hoc

41. Kim sot ng vt chn t l:

E. Lng ghp

A. Gi cho VC di ngng c th gy bnh


Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

39 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

46. Mun c kt qu phng chng VC tt

51. VC no sau y l vector truyn bnh st

bng phng php qun l mi trng cn

rt

A. C kin thc tt v mi trng

A. Mui Aedes

B. C kin thc tt v sinh hc, sinh thi ca cn

B. Mui Anopheles

trng mun kim sot.

C. Mui Culex

C. Ln k hoch cn thn

D. Mui ct Plebotomus

D. Phi hp vi cc phng php khc

E. Rui vng Simulium

E. Phi phi hp tt c cc yu t trn.

52. VC no sau y khng phi l vector

47. VC no sau y c vai tr k sinh gy

A. Mui Aedes

bnh

B. Mui ct

A. Mui

C. Rui vng

B. Ve cng

D. Rui nh

C. Con gh

E. B cht

D. B cht

53. VC no sau y l vector truyn bnh giun

E. Ch

ch Onchocerla volvulus

48. VC no sau y c kh nng k sinh gy

A. Mui Anopheles

bnh

B. Mui ct

A. B cht

C. Rui Simulium

B. Ch

D. Rui Glossina

C. Rn

E. B cht Xenopsylla

D. Di rui

54. VC no sau y l k ch trung gian

E. Gin

truyn bnh sn dy ch

49. VC no sau y l k ch trung gian

A. Tm ng

truyn bnh sn l phi

B. Cua nc ngt

A. Mui

C. B cht Xenopsylla

B. B cht

D. B cht Ctenocephalide canis

C. Cua nc ngt

E. B cht Pulex irritans

D. Ve cng

55. ng vt chn t no sau y l k ch trung

E. Rui

gian ca sn l gan ln

50. VC no sau y l k ch trung gian

A. c Limnea

truyn bnh sn l phi

B. c Planobis

A. Mui

C. Cua nc ngt

B. B cht

D. Con mt bt m (Tennobrio molitor)

C. Rui

E. Kin

D. c nc ngt

56. ng vt chn t no sau y l k ch trung

E. Cua nc ngt

gian ca sn dy ln ( H. nana)
A. c Melania

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

40 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

B. c Planorbus

E. Gy ph tng nhit

C. Cua nc ngt

62. Ve cng (Ixodidae) khng truyn bnh no

D. Con mt bt m (Tennobrio molitor).

sau y:

E. Kin

A. Rickettsia gy st a trung hi

57. ng vt chn t no sau y l vector

B. Rickettsia gy st Queensland

truyn bnh Trypanosoma

C. Gy bi lit hng ln

A. B cht Xenopsylla

D. Truyn Arbovirus gy vim no Taiga

B. Mui Aedes

E. Truyn Arbovirus gy vim no Chu u

C. Rui vng Simulium

63. Ve cng (Ixodidae) khng truyn bnh no

D. Glossina

sau y:

E. Ve cng

A. Vi khun v n bo thng gp ngi

58. VC no sau y l vector truyn bnh

B. Gy bnh Lyme do Borrelia burgdorferi

Kala-azar

C. Truyn Arbovirus gy vim no Taiga

A. Mui Anopheles

D. Truyn Arbovirus gy vim no Chu u

B. Mui ct Plebotomus

E. Truyn Ricketsia gy st a trung hi

C. Simulium

64. c im no sau y khng c ve mm

D. Glossina

A. Thuc lp nhn

E. B cht Xenopsylla

B. C chu trnh bin thi khng hon ton

59. B cht ng vai tr vector truyn cc bnh

C. Con trng thnh ch ht mu mt ln trong

no sau y ngoi tr

A. Dch hch

D. Tui th rt di t 10-20 nm

B. Rickettsia

E. Con trng thnh ht mu nhiu ln trong i

C. Giun ch Oncochera vovulus

65. c im no sau y khng c ve cng

D. Sn dy Dipiliium canium

A. Thuc lp nhn

E. Trypanosoma cho cc loi gm nhm

B. C chu trnh bin thi khng hon ton

60. Bnh no sau y do ch rn truyn ngoi tr

C. Con trng thnh ch ht mu mt ln trong

A. Bnh st chin ho

B. Do Ricketsia

D. Tui th rt di t 10-20 nm

C. Vim no rng Taiga

E. Ve ci ch th tinh sau khi ht mu trn vn

D. Bnh st hi quy ch rn

66. Kh nng truyn bnh ca b xt l:

E. Bnh st pht ban do Ricketsia

A. St pht ban

61. Ve cng (Ixodidae) khng c vai tr gy bnh

B. St chin ho

no sau y:

C. Bnh Chagas

A. Gy nga ti ch chch

D. Bnh Leishmania

B. Gy thiu mu

E. Bnh Lyme

C. Gy bnh Lyme

67. Hp cht no sau y l hp cht v c dit

D. Gy bi lit hng ln

cn trng ve mt

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

41 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

A. DDT

C. Hp cht phospho hu c

B. Acetoaseniate ng

D. Carbamate

C. Dieldrin

E. Pyrethrine v cc Pyrethrynoide

D. Lindane

73. Bin php no sau y l phng php dng

E. Mehtoxychlor

k th t nhin trong kim sot VC

68. Hp cht no sau y l hp cht chlor hu c

A. Dng u trng mui Toxorhynchite tiu dit

dit cn trng

u trng mui gy bnh.

A. Cht xanh Paris

B. Dng Baculorvirus

B. Gel de silic

C. Vi khun

C. Dieldrin

D. Vi nm Coelomyces

D. Malathion

E. Ricketssia

E. Carbamate

74. Bin php no sau y l bin php dng tc

69. Hp cht no sau y l hp cht chlor hu c

nhn gy bnh trong kim sot VC

dit cn trng

A. Dng Isomermis lairdii k sinh u trng

A. Gel de silic

Simulium

B. Chloryprifos

B. Dng u trng mui Toxorhynchite

C. Endosulfan

C. Dng u trng mui Culex (h ph Lutzia)

D. Dichlorvor

D. Dng c dit u trng mui

E. Parathion

E. Vi trng Coelomyces gy bnh cho u trng

70. Hp cht no sau y l hp cht phospho hu

mui.

c dit cn trng

75. Bin php no sau y l bin php dng tc

A. Diethyl toluamide

nhn gy bnh trong kim sot VC

B. Lindane

A. Virus Baculovirus gy bnh cho u trng ve

C. Malathion

B. Bacillus thuringensis israelensis gy bnh cho

D. Propoxur

u trng mui

E. Carbamat

C. Vi nm Lankesteria gy nhim mui

71. Hp cht no sau y l hp cht phospho hu

D. Giun Isomermis lairdii k sinh u trng

c dit cn trng

Glossia

A. Abate

E. n bo Romanomermis culicivorax chng u

B. Chlordane

trng mui.

C. Diehtyl toluamide

76. Phng php no y trong kim sot VC

D. Pyrethrine

l phng php di truyn hc bng cch v sinh

E. Propoxur

con c

72. Nhm ho cht no sau y tt nht kim

A. Cho 2 loi VC cng loi vi nhau nhng

sot VC

khc v cu trc di truyn giao phi nhau, nhim

A. Hp cht v c

sc th ca chng khng kt hp li c F1 tr

B. Hp cht chlor hu c

nn v sinh .

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

42 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

B. To con c v sinh bng tia X, tia ( hay tia (,

78. Phng php no y trong kim sot VC

hoc ho cht nh pholate, Tepa.... giao hp

l phng php di truyn hc bng cch chuyn v

vi con ci ch giao hp 1 ln trong i (mui) th

nhim sc th

con ci s khng sinh sn c

A. Cho 2 loi VC cng loi vi nhau nhng

C. Dng tia phng x cht t cc i nhim sc

khc v cu trc di truyn giao phi nhau, nhim

th thnh tng mnh ri nhau cc mng

sc th ca chng khng khp li c F1 tr

ghp li cn thit cho s tn ti pht trin

nn v sinh .

nhng v sinh

B. To con uc v sinh bng ho cht hay tia x

D. Thay mt loi vector ny bng 1 loi khc k

giao phi vi con ci s khng sinh sn c

cn (hay khc chng) lm gim kh nng sinh

C. Dng tia phng x cht t cc i nhim sc

sn ca loi gy hi

th thnh tng mnh ri nhau cc mng

E. Dng tt c cc iu kin v phng php x l

ghp li cn thit cho s tn ti pht trin

c hiu qu gim kh nng sinh sn cc th

nhng v sinh

thc nguy hi bng s hu hoi hay bin i cht

D. Thay mt loi vector ny bng 1 loi khc k

liu di truyn

cn (hay khc chng) lm gim kh nng sinh

77. Phng php no y trong kim sot VC

sn ca loi gy hi

l phng php di truyn hc bng cch v sinh

E. Dng tt c cc iu kin v phng php x l

bng phng php lai ghp

c hiu qu gim kh nng sinh sn cc th

A. Cho 2 loi VC cng loi vi nhau nhng

thc nguy hi bng s hu hoi hay bin i cht

khc v cu trc di truyn giao phi nhau, nhim

liu di truyn

sc th ca chng khng khp li c F1 tr

79. Cht ho hc no sau y l cht xua cn

nn v sinh .

trng phng v c nhn

B. To con c v sinh bng tia X, tia ( hay tia (,

A. Acetonaseniate ng

hoc ho cht nh pholate, Tepa.... giao hp

B. Endrrine

vi con ci ch giao hp 1 ln trong i (mui) th

C. Diethyl toluamide

con ci s khng sinh sn c

D. Fenitronithion

C. Dng tia phng x cht t cc i nhim sc

E. Propoxur

th thnh tng mnh ri nhau cc mng

80. Loi b cht no sau y c vai tr truyn

ghp li cn thit cho s tn ti pht trin

bnh dch hch t ngi sang ngi

nhng v sinh

A. Xenopsylla cheopis

D. Thay mt loi vector ny bng 1 loi khc k

B. Xenopsylla brasiliensis

cn (hay khc chng) lm gim kh nng sinh

C. Xenopsylla astia

sn ca loi gy hi

D. Pulex irritans

E. Dng tt c cc iu kin v phng php x l

E. Ctenocephalide canis

c hiu qu gim kh nng sinh sn cc th

81. B cht (Siphonaptera ) khng c c im

thc nguy hi bng s hu hoi hay bin i cht

no sau y

liu di truyn

A. C chu k pht trin bin thi hon ton

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

43 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com
B. C i chn th 3 rt di kho thch ng
nhy

Tinpee PT
B. C mu sm, kch thc 1-16mm, mt b,
ru ngn

C. Thuc lp nhn

C. C mu sng, kch thc 1-5mm, mt ln,

D. L vector truyn bnh

ru ngn

E. L k ch trung gian truyn bnh

D. C kch thc nh 1-4mm mu nht, thn c

82. Mui ct Phlebotomidae c c im

nhiu lng, dng g.mnh d. ngten c nhiu

A. C kch thc 1-16mm mu xm m n nu

lng, vi ngn, mt to, xm

sng. u mang 2 mt kp, 3 mt n, ngten 3

E. C kch thc nh 1-5mm mu sm, mt rt

ln, ru ngn

B. C kch thc nh 1-4mm mu xm m thn

85. c im no sau y khng phi ca mui

c nhiu lng, dng g. ngten c nhiu lng, vi

Culicidae

ngn, mt to, xm

A. trng trong nc, trng n thnh b gy, b

C. C kch thc nh 1-4mm mu nht, thn c

gy pht trin thnh qung ri thnh con trng

nhiu lng, vi di, mt nh en.

thnh bay ln khng kh.

D. C kch thc nh 1-4mm mu nht, thn c

B. L vector truyn bnh

nhiu lng, dng g.mnh d. ngten c nhiu

C. Lin quan n y hc gm c 2 h ph:

lng, vi ngn, mt to, xm

Anophelinae v Culicinae

E. C kch thc nh 1-5mm mu sm, mt rt

D. Mui c dinh dng bng thc vt, cn trng

ln, ru ngn

nh, tui th ngn

83. Rui vng Simulium c c im

E. Con ci ht mu dinh dng, pht trin

A. C kch thc 1-16mm mu xm m n nu

trng v giao hp nhiu ln trong i.

sng. u mang 2 mt kp, 3 mt n, ngten 3

86. Bnh giun ch c truyn cho ngi bng

cach
B. C mu sm, kch thc 1-16mm, mt b,

ru ngn
C. C mu sng, kch thc 1-5mm, mt ln,

A. u trng giun ch t tuyn nc bt vo ngi


qua vt chnh vo mu
B. Do s a ma ca mui cha u trng giun ch

ru ngn

qua da.

D. C kch thc nh 1-4mm mu nht, thn c

C. u trng giun ch giai on 3 qua vi mui

nhiu lng, dng g.mnh d. ngten c nhiu

thot ra li g u vi vo lc mui ht mu

lng, vi ngn, mt to, xm

chui qua da k ch ch vt chch

E. C kch thc nh 1-5mm mu sm, mt rt


ln, ru ngn
84. Rui Glossia c c im

D. u trng c thi ra phn nhim vo k


ch qua vt chch
E. Do mui ht mu ngi b nghin nt c

A. C kch thc 1-16mm mu xm m n nu

th t u trng chui vo k ch qua da vt

sng. u mang 2 mt kp, 3 mt n, ngten 3

chch.

87. VC no sau y va l k ch trung gian


truyn bnh va l vector truyn bnh
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

44 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

A. B cht Ctenocephalide canis

B. Con ci anten di bng vi

B. c Lymnea

C. trng tng chic ri trn mt nc.

C. c Planobus

D. B gy c ng th di, thanh

D. Mui Anopheles

E. Khi ngh b gy nm song song vi mt nc

E. Mui

93.Kim sot ng vt chn khp l dng cc bin

88. VC no sau y va l k ch trung gian

php khc nhau nhm tiu dit ng vt chn

va l vector truyn bnh

khp c hi.

A. B cht Xenopsylla cheopis truyn dch hch

A. ng

B. B cht Pulex irritans truyn dch hch

B. Sai

C. Mui Aedes aegypti truyn vir dengue xut

94. Vecteur truyn bnh l ng vt chn t ht

huyt

mu, bo m s truyn sinh hc hay c hc tch

D. Mui Mansonia truyn bnh giun ch

cc tc nhn gy bnh t ng vt ny sang ng

E. Rui nh truyn bnh di rui

vt khc.

89. Nhm VC no c vai tr quan trng nht

A. ng

trong y hc

B. sai

A. K sinh gy bnh

95.Vecteur truyn bnh l ng vt chn t

B. Vn chuyn mm bnh

.........., bo m s truyn sinh hc hay c hc

C. K ch trung gian

tch cc tc nhn gy bnh t ng vt ny sang

D. Vector truyn bnh

ng vt khc.

E. Gy c, gy nga, gy d ng

96.Vecteur truyn bnh l ng vt chn t ht

90. c im no sau y l ca mui Anopheles

mu, bo m s truyn sinh hc hay c hc

A. Con trng thnh khi u, thn song song vi

...........

b tng

ng vt khc.

B. Con ci anten di bng vi

97.Vecteur truyn bnh l ng vt chn t ch

C. trng kt thnh b trn mt nc.

c vai tr truyn bnh nhng khng gy bnh.

D. B gy c ng th ngn, th

A. ng

E. Khi ngh b gy nghing vi mt nc

B. Sai

91. c im no sau y l ca mui Aedes

98. S pht trin mm bnh trong vecteur : va

A. Con trng thnh khi u, thn chch vi b

tng sinh va chuyn i giai on gp trong

tng

trng hp mm bnh l vi khun virus.

B. Con ci anten di bng vi

A. ng

C. trng tng chic ri trn mt nc.

B. Sai

D. B gy c ng th di, thanh

SN L GAN LN - SN L GAN B

E. Khi ngh b gy nghing vi mt nc

1. V mt cu to, tt c cc loi sn ln u c

92. c im no sau y l ca mui Culex

cu to lng tnh, ngoi tr:

A. Con trng thnh khi u, thn chch vi b

A. Sn mng (Schistosoma)

tng

B. Sn l gan b (Clonorchis sinensis)

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

tc nhn gy bnh t ng vt ny sang

45 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

C. Sn l gan ln (Fasciola hepatica)

C. Mu vng, ging qu cau, c np, c gai nh

D. Sn l rut (Fasciolopsis buski)

pha sau

E. Sn l phi (Paragonimus westermani)

D. Mu xm, ging qu u , c np, c gai nh

2. Ngi nhim cc loi sn l lng tnh qua

pha sau

ng tiu ho

E. Mu xm, ging qu u , khng c np, c

A. ng.

gai nh pha sau.

B. Sai.

7. Kch thc ca trng sn l gan nh:

3. Sn l k sinh ngi di dng:

A. (10x20) m

A. Nang sn (kn)

B. (20x27) m

B. Sn trng thnh

C. (30x40) m

C. u trng giai on 1

D. (40x60) m

D. u trng giai on 2

E. (70x80) m

E. u trng giai on 3

8. Trong chu k ca sn l gan nh, vt ch chnh

4. Chu k ca sn l ni chung rt phc tp, cn

l:

nhiu vt ch:

A. c

A. ng

B. C r

B. Sai

C. C chp

5. Loi giun sn no c chu k pht trin theo s

D. C gic

sau:

E. Ngi

Ngi

9. Trong chu k ca sn l gan nh, vt ch ph


Ngoi

cnh

th I l:
A. Cc loi c thuc ging Bythinia, Bulimus
B. C r

Vt ch trung gian II

C. C tr
Vt ch trung gian I

D. C trm c
E. C gic

A. Giun a

10. Trong chu k ca sn l gan nh, vt ch ph

B. Giun mc

th II l:

C. Giun tc

A. Tm

D. Sn l

B. Cua

E. Sn dy

C. c

6. Trng ca sn l gan nh c c im:

D. C nc ngt

A. Mu vng, ging qu u c np, c gai nh

E. Thc vt thu sinh

pha sau

11. Trong c th ngi, sn l gan nh k sinh

B. Mu vng, ging qu cau, khng c np, c gai

v tr no sau y:

nh pha sau

A. Gan hoc ng mt
B. Ti mt

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

46 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

C. ng mt ch

16. T l nhim sn l gan nh hin nay Vit

D. Thu gan tri

Nam khong:

E. Thu gan phi

A. 1-2 %

12. Cc c im sau v chu k ca sn l gan

B. 3-5%

nh u ng, ngoi tr:

C. 6-8%

A. Sn l gan nh k sinh trong gan v trng,

D. 9-11%

trng theo ng dn mt vo rut v theo phn ra

E. 12-14%

ngoi

17. Nhng triu chng thc th ngoi ngi

B. Trng ri vo mi trng nc v pht trin

nhim sn l gan nh khng ph thuc vo phn

thnh u trng lng

ng ca c th v s lng k sinh trng:

C. Ngi hoc ng vt (ch, mo) ung nc l

A. ng

c u trng lng s b bnh

B. Sai

D. u trng lng n k sinh c Bythinia, sau 3

18. Sn l gan nh k sinh ngi gy cc

tun, pht trin thnh vi u trng

thng tn:

E. V u trng ri c n k sinh cc th c ca

A. Dy thnh ng mt, tc ng mt

cc loi c nc ngt to thnh nang trng.

B. Vim gan, x ho lan to khong ca, gan

13. Thi gian t khi ngi n phi nang trng ca

thoi ho m

sn l gan nh cha nu chn n khi pht trin

C. Lon sn t bo, ung th gan.

thnh con trng thnh l:

D. Dy thnh ng mt, tc ng mt ; vim gan, x

A. 1 thng

ho lan to khong ca, gan thoi ho m.

B. 2 thng

E. Dy thnh ng mt, tc ng mt; Lon sn t

C. 3 thng

bo, ung th gan

D. 4 thng

19. Trong bnh l do nhim vi s lng nhiu

E. 5 thng

sn l gan nh c triu chng sau:

14. Thi gian k sinh trong c th ngi ca sn

A. Ri lon tiu ho, chn n, n khng tiu, au

l gan nh:

m vng gan

A. 1-10 nm

B. Nga, d ng, pht ban, ni mn

B. 11-20 nm

C. Bch cu toan tnh 70-80%

C. 21-29 nm

D. Ri lon tiu ho, chn n, n khng tiu, au

D. 30-40 nm

m vng gan ; nga, d ng, pht ban, ni mn

E. K sinh vnh vin

E. Ri lon tiu ho, chn n, n khng tiu, au

15. Ngi b bnh sn l gan nh do n:

m vng gan ; nga, d ng, pht ban, ni mn;

A. Tht b ti

bch cu toan tnh 70-80%

B. Nem tht ln

20. Giai on khi pht ca bnh sn l gan nh,

C. Gi c gic

xt nghim cng thc bch cu toan tnh chim:

D. Cua nng

A. 10-19%

E. Rau sng

B. 20-40%

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

47 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

C. 41-50%

26. Ngoi ngi, vt ch chnh ca sn l gan ln

D. 51-60%

c th l:

E. 61-80%

A. G, vt

21. Chn on bnh sn l gan nh, da vo:

B. Ln

A. Cc triu chng lm sng

C. Tru, b

B. Thi quen n c gi

D. Chut

C. Tm trng (trong phn hoc dch ht t trng)

E. Ch, mo

D. Hnh nh siu m gan

27. Thi gian trng sn l gan ln pht trin

E. Bch cu toan tnh tng cao.

thnh u trng lng trong mi trng nc:

22. Thuc c hiu iu tr sn l gan nh:

A. 1-5 ngy

A. Chloroquin

B. 6-8 ngy

B. Metronidazol

C. 9-15 ngy

C. Albendazlo

D. 16-20 ngy

D. Levamizol

E. 25-30 ngy

E. Praziquantel

28. Vt ch ph th I ca sn l gan ln:

23. Phng bnh sn l gan nh:

A. C gic

A. Khng n c gi

B. Tm

B. Khng n tm sng

C. Cua

C. Khng n cua nng

D. Ngi

D. Khng n c

E. c

E. Ung nc un si

29. Loi c no sau y l vt ch ph th I ca

24. V mt hnh th, sn l gan ln trng thnh

sn l gan ln:

c c im:

A. Bythinia

A. Di 3-4cm, ng tiu ho phn hai nhnh ln

B. Limnea

B. Di 3-4cm, ng tiu ho phn 2 nhnh chnh,

C. Bulimus (sn l gan nh)

sau phn nhiu nhnh nh

D. Planorbis

C. Di 5-6 cm, ng tiu ho phn 2 nhnh ln

E. Melania

D. Di 5-6cm, ng tiu ho phn hai nhnh chnh,

30. Sn l gan ln trng thnh sng v tr no

sau phn nhiu nhnh nh

sau y trong c th ngi:

E. Di 5-6cm, ng tiu ho phn hai nhnh chnh

A. T bo gan

sau chp li mt.

B. Ti mt

25. Kch thc ca trng sn l gan ln:

C. Rnh lin thu gan

A. (40-60) m x (10-12) m

D. ng dn mt

B. (70-90) m x (30-40) m

E. Bao gan

C. (100-120) m x (30-40) m

31. Ngi nhim sn l gan ln do n loi rau no

D. (130-150) m x (60-90) m

sau y cha nu chn:

E. (160-180) m x (60-90) m.

A. Rau ci

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

48 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

B. Rau khoai

C. 0,3ml

C. Rau mung

D. 0,4ml

D. Rau dn

E. 0,5ml

E. Rau ngt

37. Khi nhim vi s lng nhiu sn l gan ln,

32. Ngi nhim sn l gan ln do n:

bnh nhn c triu chng:

A. Cc loi thc vt thu sinh c cha nang u

A. Vng da, bn, thiu mu, au h sn phi

trng cha nu chn

B. Vng da, i cu nhy mu, thiu mu, au h

B. Tm cua nng

sn phi

C. C gi

C. Vng da, tiu chy, thiu mu, au h sn

D. Rau sng

phi

E. Cc loi thc vt thu sinh c u trng lng t

D. Vng da, st, i cu nhy mu, au h sn

bm vo cha nu chn.

phi

33. Trong c th ngi, ngoi ng dn mt sn l

E. Vng da, st, tiu chy, au h sn tri.

gan ln c th lc ch n cc v tr khc nh: da,

38. Chn on bnh sn l gan ln giai on

phi, mt... nu sn non lt vo tnh mch:

trng thnh da vo:

A. ng

A. Tm trng trong phn hay dch ht t trng

B. Sai

B. Siu m gan

34. Trong bnh sn l gan ln, giai on u trng

C. Xt nghim mu bch cu toan tnh tng

chu du, bnh nhn c triu chng:

D. Triu chng lm sng

A. St, au h sn phi, vng da, tiu chy.

E. Tin s n cc loi thc vt thu sinh cha nu

B. St, au h sn phi, nhc u, ni mn

chnh.

C. St, au h sn phi, vng da i cu phn

39. Chn on bnh sn l gan ln lc ch cc

nhy mu

c quan: mt, tim, phi, da da vo:

D. St, au bng vng thng v, vng da tiu

A. Tm trng trong phn hay dch ht t trng

chy

B. Chc d sinh thit cc c quan; mt, tim phi,

E. St, au bng vng h v, vng da, tiu chy.

da

35. Trong bnh sn l gan ln, giai on u trng

C. Hnh nh siu m

chu du, bch cu toan tnh c th tng n:

D. Hnh nh XQ

A. 40%

E. Chn on min dch: tm khng th trong mu

B. 50%

40. Thuc c tr iu tr sn l gan ln l:

C. 60%

A. Metronidazol

D. 70%

B. Levamizole

E. 80%

C. Triclabendazol

36. Mi con sn l gan ln trng thnh, ht bao

D. Emetin

nhiu ml mu mi ngy:

E. Bithiond

A. 0,1 ml
B. 0,2ml
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

49 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

41. Chn on bnh sn l gan nh ch cn da

5. Loi c no sau y l vt ch ph th I ca sn

vo xt nghim cng thc bch cu c bch cu

l rut:

toan tnh tng cao.

A. Bythinia

A. ng.

B. Limnea

B. Sai.

C. Bulimus

42. Chn on bnh sn l l gan ln ch cn a

D. Planorbis

vo lm sng v hnh nh siu m gan.

E. Melania

A. ng.

6. Trng sn l rut sau khi bi xut ra khi c th

B. Sai.

ngi pht trin thnh u trng lng khi gp mi

SN L RUT

trng thch hp no sau y:

1. Kch thc ca trng sn l rut:

A. t xp, nhiu kh O2

A. (130x75) m

B. t ct, nhiu kh O2

B. (27x20) m

C. Nc ngt (sng, ao, h...)

C. (35x55) m

D. Nc bin

D. (40x60) m

E. Nc l (m, ph)

E. (60x90) m

7. Thi gian t khi u trng lng ca sn l rut

2. Ngoi ngi, vt ch chnh ca sn l rut c

xm nhp vo c v hon tt s pht trin trong c

th l:

th c l:

A. G, vt

A. 1 thng

B. Ln

B. 2 thng

C. Tru, b

C. 3 thng

D. Chut

D. 4 thng

E. Ch, mo

E. 5 thng

3. Sn l rut trng thnh k sinh v tr no sau

8. Ngi nhim sn l rut do n cc loi thc

y trong c th ngi:

phm no sau y cha nu chn:

A. D dy

A. Cc loi rau thu sinh ng sen, rau mung, c

B. T trng

u...

C. Hng trng

B. Gi c gic

D. Manh trng

C. Tm sng

E. Trc trng

D. Cua nng

4. Vt ch ph th I ca sn l rut:

E. Nem tht ln

A. C gic

9. Thi gian t khi nhim nang u trng sn l

B. Tm

rut n khi pht trin con trng thnh:

C. Cua

A. 1 thng

D. c

B. 2 thng

E. Ln

C. 3 thng
D. 4 thng

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

50 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

E. 5 thng

D. Triu chng lm sng v tin s n cc loi

10. Trong c th ngi, ngoi rut non sn l rut

thc vt thu sinh cha nu chn

c th lc ch n cc v tr khc nh: da, phi,

E. Chn on min dch: tm khng th trong mu.

tim, mt, no... to nn cc nang sn:

15. Thuc no sau y c dng iu tr bnh

A. ng

sn l rut:

B. Sai

A. Mebendazol

11. Khi nhim vi s lng t sn l rut bnh

B. Albendazol

nhn c triu chng:

C. Metrnidazol

A. Mt mi, thiu mu nh, i khi au bng tiu

D. Niclosamide

chy

E. Emetin

B. Mt mi, thiu mu nng, ph, au bng d di

16. V mt kch thc v hnh th, trng sn l

C. St cn, ph, thiu mu, i cu phn nhy mu

rut gn ging vi trng..sn l gan ln.......

D. St cn, ph, thiu mu, tiu chy t

17. Ngi n cc loi rau thu sinh nh ng sen,

E. St cn, ph, thiu mu, au h sn phi, st.

rau mung... cha nu chn c th b bnh sn l

12. Khi nhim vi s lng nhiu sn l rut bnh

rut v sn l gan ln.

nhn c triu chng:

A. ng.

A. au bng vng h v, tiu chy, mt mi, st

B. Sai.

cn, ph

18. phng bnh sn l rut khng nn n rau

B. au bng vng thng v, tiu chy, mt mi,

sng.

st cn, ph

A. ng.

C. au bng vng h sng phi, tiu chy, mt

B. Sai.

mi, st cn, ph

SN L PHI

D. au bng vng h v, i cu phn nhy mu,

1. Kch thc sn l phi

st

A. (85 x 55) m

E. au bng vng h sng phi, i cu phn

B. (130 x 75) m

nhy mu, st, mt mi.

C. (60 x 40) m

13. Trong bnh sn l rut, bch cu toan tnh c

D. (55 x 35) m

th tng n:

E. (27x 20) m

A. 20-25%

2. Ngoi ngi, vt ch chnh ca sn l phi c

B. 26-30%

th l:

C. 31-35%

A. Tru, b

D. 36-40%

B. Cu, d

E. 41-45%

C. Ch, mo

14. Chn on bnh sn l rut da vo:

D. G, vt

A. Siu m bng

E. Tm, cua

B. Xt nghim mu bch cu toan tnh tng

3. Vt ch ph th I ca sn l phi:

C. Xt nghim phn tm trng

A. C gic

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

51 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

B. Tm

E. 9 - 12 tun

C. Cua

10. u trng ui ca sn l phi sau khi ri khi

D. c

c Melania n k sinh v tr c th no sau y

E. Ln

ca tm cua nc ngt:

4. Loi c no sau y l vt ch ph th I ca sn

A. V

l phi:

B. No

A. Bythinia

C. C ngc

B. Limnea

D. Chn

C. Bulimus

E. Mt

D. Planorbis

11. Ngi b bnh sn l phi do n:

E. Melania

A. Rau sng

5. Vt ch ph th II ca sn l phi l:

B. C gi

A. C gic

C. Nem tht ln

B. Tm

D. Tm, cua nng

C. Cua

E. Tht b ti.

D. C v tm nc mn

12. Thi gian t khi sn l phi xm nhp vo vt

E. Tm v cua nc ngt

ch chnh n khi trng thnh trng khong:

6. Trong c th ca vt ch chnh, sn l phi

A. 1 thng

sng ............

B. 2 thng

7. Trng sn l phi ch c bi xut ra ngoi khi

C. 3 thng

bnh nhn khc m:

D. 4 thng

A. ng

E. 5 thng

B. Sai

13. Biu hin lm sng u tin ca bnh sn l

8. Trng sn l phi sau khi bi xut ra khi c

phi l:

th pht trin thnh u trng lng khi trng ri

A. Ho ra mu

vo mi trng thch hp no sau y:

B. Ho ra m c mu r st

A. Nc ngt (sng, ao, h)

C. Ho khan

B. Nc mn (bin)

D. Ho ra mu ti, st bui chiu

C. Nc l (m, ph)

E. Ho ra mu ti, st cn nhanh chng

D. t ct xp c pH cao

14. Triu chng ca bnh sn l phi trong trng

E. t ct xp c pH thp

hp sn k sinh lc ch:

9. Thi gian trng sn l phi pht trin thnh

A. Tng p lc s no

u trng lng trong mi trng nc khong:

B. Ri lon th gic

A. 1 tun

C. Ri lon cm gic

B. 2 - 3 tun

D. Ri lon cm gic, lit

C. 4 - 5 tun

E. p xe gan

D. 6 - 8 tun

15. Chn on bnh sn l phi da vo:

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

52 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

A. Hnh nh XQ

D. Candida stellatoidea

B. Xt nghim mu bch cu toan tnh tng

E. Candida zeylanoides

C. Xt nghim tm trng trong m hoc phn

2. Ngi kho mnh khi xt nghim trc tip ta c

(bnh nhn nut m)

th tm thy vi nm Candida :

D. Triu chng lm sng

A. Ming

E. Triu chng lm sng v tin s n tm cua

B. Rut

nng

C. m o

16. Hnh nh XQ phi trong bnh sn l phi d

D. Ph qun

nhm vi bnh no sau y:

E. Ming, rut, m o, cc np xp da quanh hu

A. Vim ph qun

mn v ph qun ca mt s ngi c th.

B. Gin ph qun

3. Vi nm Candida albicans sng:

C. Trn dch mng phi

A. Ngoi hoi sinh trong rut ngi

D. Lao hch phi

B. Ni hoi sinh trong rut nhiu loi ng vt

E. Ung th phi

C. Ni hoi sinh trong rut nhiu loi chim

17. Thuc iu tr bnh sn l phi l:

D. Ni hoi trong rut ngi v nhiu loi ng

A. Metronidazol

vt

B. Albendazol

E. Ngoi hoi sinh trong rut ngi v nhiu loi

C. Praziquantel

ng vt

D. Niclosamide

4. trng thi ni hoi sinh, soi ti cc dch sinh

E. Emetin

hc t nim mc c th thy vi nm Candida

18. d phng bnh sn l phi khng nn n:

dng:

A. Gi tm sng

A. Nhiu t bo ht men v si gi

B. Gi c gic

B. Nhiu t bo ht men ny chi

C. Ln nng

C. t t bo ht men, him khi thy dng ny chi

D. ch nng

D. Nhiu t bo ht men ny chi, bo t bao dy

E. Nem tht ln

E. Nhiu t bo ht men, him khi thy dng ny

19. Chn on bnh sn l phi bt buc phi tm

chi

thy trng sn trong m.

5. c trng ca vi nm Candida trng thi k

A. ng.

sinh l:

B. Sai.

A. S lng vi nm tng ln rt nhiu

20. Sn l phi trng thnh c hnh bu dc, dy,

B. C si t nm gi

b mt c gai, mu sm trng ging ht... ... ...

C. S lng vi nm khng thay i so vi trng

BNH VI NM CANDIDA

thi sng hoi sinh

1. Bnh vi m Candida hu ht l do:

D. S lng vi nm tng ln rt nhiu v c si t

A. Candida albicans

nm gi

B. Candida tropicalis

E. C nhiu bo t t.

C. Candida krusei
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

53 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

6. Ngi b bnh vi nm Candida albicans do ly

E. Khng sinh ph rng, liu php corticoides,

nhim qua:

thuc c ch min dch

A. Da

11. Trong bnh n (ta) do vi nm Candida c

B. Tiu ho

cc triu chng sau:

C. H hp

A. Nim mc ming , kh xut hin cc im

D. Sinh dc

trng, sau hp thnh cc mng trng, cc mng

E. Pht sinh t vi nm Candida ni sinh

trng mm, d bc, lun km theo chy mu rng

7. Yu t sinh l thun li vi nm Candida gy

li.

bnh l:

B. Nim mc ming , kh xut hin cc im

A. C thai

trng, sau hp thnh cc mng trng, cc mng

B. Tr nh b m

trng cng, kh bc, lun km theo chy mu

C. Ph n tin mn kinh

rng li

D. N gii tui dy th

C. Nim mc ming , kh xut hin cc im

E. Bo ph

trng, sau hp thnh cc mng trng, cc mng

8. Yu t no sau y khng phi l yu t bnh

trng mm, kh bc

l thun li cho vi nm Candida gy bnh:

D. Nim mc ming , kh xut hin cc im

A. i tho ng

trng, sau hp thnh cc mng trng, cc mng

B. Bo ph

trng cng, kh bc

C. Bnh nm da

E. Nim mc li c mu trng, en hoc rt

D. Suy dinh dng

kh bc, gy chy mu khi bc.

E. Cc bnh ung th ang iu tr thuc c ch

12. Vim thc qun do Candida gp i tng

min dch

no sau y:

9. Nhng ngh nghip sau y d b bnh vim

A. Tr b n nng hoc ngi gi suy kit

quanh mng - mng do Candida tr:

B. Ph n c thai 3 thng cui

A. Bn nc

C. Bnh nhn b bnh bo ph

B. Nhn vin k ton trong cc ca hng n ung

D. Ph n c dng thuc trnh thai

C. Bn c

E. Bnh nhn i tho ng

D. Bn nc gii kht

13. Vim m o - m h do Candida gp :

E. Lm bp trong cc ca hng n ung

A. Ph n c thai

10. Thuc no sau y khi dng iu tr s lm

B. Ph n tin mn kinh

thun li cho vi nm Candida pht trin v gy

C. Ph n b bnh do dng nc khng sch

bnh:

D. Ph n dng thuc nga thai

A. Khng sinh ph hp liu trnh ngn ngy

E. Ph n c thai hoc ang dng khng sinh,

B. Khng histamin

thuc thai.

C. Khng sinh ph rng, liu trnh ngn ngy

14. Vim da do Candida:

D. Khng sinh ph hp, liu php corticoides,

A. Gp ngi da kh, sang thng vng da mt,

thuc c ch min dch

vi nm gy bnh ch yu Candida albicans

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

54 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

B. Gp ngi da m t, sang thng vng da

D. Sabouraud agar +Chloramphenicol +

xp np, vi nm gy bnh ch yu Candida

Cycloheximide (Actidion)

albicans

E. Sabouraud lng.

C. Gp ngi da kh, sang thng vng k tay

19. i vi bnh phm l cht ly t nim mc

chn, vi nm gy bnh ch yu Candida krusei

(ming, m ao, ph qun...) xt nghim trc tip

D. Gp ngi m t, sang thng vng da xp

nm Candida l dng tnh khi thy:

np, vi nm gy bnh ch yu Candida krusei.

A. Mt vi t bo nm men dng trn, bu dc

E. Gp ngi da kh, sang thng vng da xp

B. Mt vi t bo nm men dng ny chi

np, vi nm gy bnh ch yu Candida krusei.

C. Mt vi si nm

15. Chn on bnh vi nm Candida da vo:

D. Nhiu si t nm gi v t bo ht men

A. Lm sng

E. Nhiu t bo ht men.

B. Lm sng, cc yu t thun li: sinh l bnh l,

20. chn on vi nm Candida i vi bnh

ngh nghip, thuc men

phm l nim mc:

C. Xt nghim vi nm hc

A. Cn thit phi cy vo mi trng Sabouraud

D. Ch cn xt nghim nm trc tip

agar

E. Lm sng, cc yu t thun li: sinh l bnh l,

B. Cn thit phi cy vo mi trng Sabouraud

ngh nghip, thuc men v xt nghim vi nm hc

agar c khng sinh

16. xt nghim tm vi nm Candida, i vi

C. Cn thit phi cy vo mi trng Sabouraud

bnh phm l nim mc (m o, ming,...) ngi

agar c khng nm

ta lm xt nghim vi dung dch:

D. Cn thit phi cy vo mi trng Sabouraud

A. KOH 20%

agar c khng sinh v khng nm

B. KOH 80%

E. Khng cn cy nm, quan st trc tip bnh

C. NaCl 9%0

phm quan trng hn cy

D. NaCl bo ho (37%)

21. chn on vi nm Candida vi bnh phm

E. NaCl 100%

l nim mc, khng cn phi cy nm v:

17. xt nghim tm vi nm Candida, i vi

A. Ngi bnh thng c th c t vi nm Candida

bnh phm l bt mng, vy da, ngi ta lm xt

hoi sinh nn cy khng cho php phn bit l

nghim vi dung dch:

nm bnh hay nm hoi sinh

A. KOH 20%

B. Ngi bnh thng lun lun c nhiu vi nm

B. KOH 80%

Candida hoi sinh nn cy khng cho php phn

C. NaCl 9%0

bit l nm bnh hay nm hoi sinh

D. NaCl bo ho (37%)

C. Nui cy nm khng mc

E. NaCl 100%

D. Nui cy nm mc rt chm (sau 1 thng)

18. Mi trng nui cy vi nm Candida l:

E. Mi trng nui cy rt phc tp, cn nhiu

A. Sabouraud agar

ngun dinh dng nn t c s dng trong chn

B. Sabouraud agar + Chloramphenicol

on vi nm hc.

C. Sabouraud agar + Cycloheximide (Actidion)


Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

55 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

22. i vi bnh phm l m ca mt apxe cha

B. Bt u t gc mng km thng tn phn da

v, kt qu xt nghim trc tip vi nm Candida

gc mng. Vi nm gy bnh thng l Candida

dng tnh khi:

albicans

A. C nhiu t bo ht men

C. Bt u t b t do ca mng, km thng tn

B. C nhiu t bo ny chi

phn da quanh mng, vi nm gy bnh l Candida

C. Nhiu t bo ht men v si t nm gi

albicans

D. Nhiu t bo ht men, ny chi v si t nm

D. Bt u t b bn ca mng khng km

gi

thng tn ca da bao quanh mng, vi nm gy

E. Ch cn s c mt ca vi nm Candida th c

bnh l Candida albicans

ngha chn on dng tnh.

E. Bt u t b bn ca mng, km thng tn

23. chn on vi nm Candida i vi bnh

ca d quanh mng, vi nm gy bnh thng l

phm l mu cn:

Candida tropicalis

A. Xt nghim trc tip

27. Vim m o - m h do vi nm Candida c

B. Nui cy

triu chng:

C. Xt nghim trc tip v nui cy trn mi

A. Nga hoc rt bng m h, ra kh h mu

trng Sabouraud agar + Chloramphenicol

xanh c nhiu bt

D. Xt nghim trc tip v nui cy trn mi

B. Hon ton khng nga m h ch ra kh h

trng Sabouraud agar + Cycloheximide

mu xanh c nhiu bt

E. Xt nghim trc tip v nui cy trn mi

C. Nga hoc rt bng m h, ra kh h ging

trng Sabouraud agar + Chloramphenicol +

sa ng

Cycloheximide

D. Khng nga m h, ra kh h ging sa ng

24. Khi nui cy, vi nm Candida mc sau:

E. Nga rt m h, ra kh h lun km theo nhiu

A. 1-3 ngy

mu

B. 4-6 ngy

28. Thuc thng dng r ming cho tr s

C. 7-10 ngy

sinh b n (ta) l:

D. 11-15 ngy

A. Ketoconazole

E. Sau 15 ngy

B. Amphotericin B

25. Vi nm Candida c th gy bnh:

C. Griseofulvin

A. Vim ni mc c tim, nhim trng ng tiu

D. Nystatin

B. Trng tc trng

E. Dung dch cn ASA

C. Vim no - mng no

29. phng bnh n (ta) cho tr s sinh:

D. Lang ben

A. M ung Nystatin trong 3 thng cui ca thai

E. Trng tc en

26. Thng tn mng do vi nm Candida c cc

B. Sau khi tr ra i, cho tr ung Clotrimazole

c im sau:

trong vng 7 ngy

A. Bt u t b t do ca mng, vi nm gy

C. Sau khi tr ra i, cho tr ung Griseofulvin

bnh thng l Candida tropicalis

trong vng 7 ngy

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

56 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

D. Sau khi tr ra i, cho tr ung Nystatin

A. ng.

100.000 n v vo ngy th 2 v 3

B. Sai

E. Sau khi tr ra i, cho tr ung Amphotericin B

BNH NG VT K SINH

vo ngy th 2 v 3

1. Bnh ng vt k sinh l:

30. phng bnh vim quanh mng - mng

A. Nhng bnh v nhng hin tng nhim k

nhng i tng lm ngh thng xuyn tip xc

sinh trng qua li t nhin gia ng vt c xng

vi nc:

sng v ngi.

A. Ung thuc khng nm nh k hng thng

B. Nhng bnh k sinh trng ly t ng vt c

B. Bi thuc khng nm ti ch hng ngy

xng sng sang ngi v ngc li.

C. eo bao tay cao su, i giy cao su

C. Nhng bnh v hin tng nhim k sinh trng

D. Lau kh tay chn sau khi tip xc vi nc

qua li t nhin gia ng vt c v v ngi.

E. Bo h lao ng khi lm vic tip xc vi

D. Nhng bnh v hin tng nhim k sinh trng

nc, v sinh sch s tay chn v lau kh tay chn

qua li t nhin gia ng vt nui gn ngi v

khi lm vic.

ngi.

31. mt s ngi bnh thng xt nghim dch

E. Nhng bnh v hin tng nhim k sinh trng

m o c th thy mt t t bo vi nm Candida

qua li t nhin gia ng vt hoang d v ngi.

A. ng.

2. Bnh ng vt k sinh ch yu gm bnh giun

B. Sai

sn v n bo.

32 Bnh vi nm Candida ly nhim ch yu qua

A. ng.

ng quan h tnh dc khng an ton.

B. Sai.

A. ng.

3. Qu trnh k sinh trng di chuyn t k ch ny

B. Sai

sang k ch khc tu thuc:

33. Ph n c thai l mt yu t bnh l thun li

A. Tnh c hiu k sinh, v tr k sinh

vi nm Candida gy bnh.

B. Yu t cng ng trong mt sinh cnh

A. ng.

C. Kh nng tip nhn k sinh trng ca tng c

B. Sai

th cm th

34. Vi nm Candida albicans nhy cm vi

D. Tnh c hiu k sinh, v tr k sinh, yu t

Cycloheximide ( Actidion).

cng ng trong mt sinh cnh

A. ng.

E. Tnh c hiu k sinh, v tr k sinh, yu t

B. Sai

cng ng trong mt sinh cnh, kh nng tip

35. Chn on bnh do vi nm Candida lun cn

nhn k sinh trng ca tng c th cm th

c xt nghim trc tip v nui cy nm.

4. Khi k sinh trng tn ti trong c th k ch

A. ng.

di dng trng thnh th l k ch chnh

B. Sai

A. ng.

36. iu tr vim m o m h do nm

B. Sai.

Candida cn thit phi dng Nystatin theo ng

5. Khi k sinh trng tn ti trong c th k ch

ung.

di dng u trng th l k ch chnh


Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

57 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

A. ng.

E. Chu Phi, ng Nam

B. Sai.

11. Hi chng u trng chu du da do giun mc

6. Hi chng u trng di chuyn (larva migrans)

ch mo hay gp i tng no sau y:

gy ra do:

A. Tr nh hay chi ni t ct m

A. u trng giun c tnh nng ng cao

B. Ngi lm ngh bc s th y

B. u trng giun sn ni chung

C. Cng nhn lm trng

C. u trng sn dy

D. Ngi lm cng tc xt nghim ti phng xt

D. u trng sn l

nghim k sinh trng

E. u trng giun khng hoc t c tnh nng ng.

E. Ngi tip xc nhiu vi t: nng dn, tr nh

7. Bnh ng vt k sinh gp nhng ngi lm

chi vi t ct... ....

ngh nghip no sau y:

12. c im triu chng bnh do u trng giun

A. Bun bn

mc ch mo:

B. Nui th

A. Ch xm nhp c vt sn nga, vi gi hoc

C. Nui gia cm

2 - 3 ngy sau xut hin ng g ngon ngoo,

D. Nui c

nga, bnh t lnh sau vi tun n vi thng.

E. Nui tm, cua.

B. Ch xm nhp c nt nga, sau ni u cc

8. Hi chng u trng chu du da ca ngi do

, l lot chy nhiu m, bnh t lnh sau 2 tun.

loi k sinh trng no sau y gy ra:

C. Ch xm nhp chy mu, sau thnh u cc

A. Giun mc ch mo

lot, bnh t lnh.

B. Giun ln ch mo

D. Ch xm nhp khng c thng tn g r rt

C. Giun mc ngi

ch hi nga, sau t ht.

D. Giun a ngi

E. Ch xm hp c nt sn nga, sau 2 - 3 ngy

E. Giun a ch

xut hin ng g ngon ngoo, nga. Bnh

9. Trong hi chng u trng chu du da do giun

khng lnh nu khng iu tr c hiu.

mc ch mo, ngi b nhim bnh do:

13. Hin tng vim da do u trng giun mc ch

A. n rau sng c cha trng giun

mo thng gp nht :

B. Ung nc cha un si c u trng giun

A. Bn tay

C. Tip xc vi t nhim phn ch mo c cha

B. Bn chn

trng

C. u gi

D. n phi b cht k sinh trn ch mo

D. Mng

E. Do bng b, hn ht ch mo.

E. B phn c th thng xuyn tip xc vi t.

10. V mt dch t hc bnh do u trng giun mc

14. Chn on bnh u trng giun mc ch mo

ch mo thng gp :

ch yu da vo:

A. Chu Phi

A. Lm sng v xt nghim phn

B. Chu u

B. Dch t c tip xc vi t ct nhim phn

C. Chu c

ch mo

D. Chu
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

58 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

C. Hnh nh lm sng, dch t v p ng tt vi

B. 6 - 9 thng tui

iu tr cng c chn on.

C. 9 - 12 thng tui

D. Lm sng, dch t v xt nghim bch cu toan

D. 12 - 24 thng tui

tnh tng

E. Trn 24 thng tui

E. Lm sng, dch t v xt nghim phn tm

20. Hi chng u trng chu du ni tng do giun

trng.

a ch mo (Toxocara) thng gp tui no

15. Thuc iu tr bnhu trng giun mc ch

sau y:

mo:

A. Di 1 tui

A. Metronidazole

B. 1 - 4 tui

B. Mebendazole

C. 5 - 9 tui

C. Thiabendazole

D. 10 - 15 tui

D. Hexachloro cyclohexan (HCH)

E. Trn 15 tui

E. Thuc khng histamin ti ch.

21. Triu chng ca bnh u trng giun a ch

16. Hi chng u trng di chuyn ni tng do giun

mo tr em:

a ca:

A. St cao, n ung km, ri lon tiu ho, au c

A. Ch, mo, tru, b

v khp, ho khc m, ni m ay, gan to.

B. Ch, mo, heo, nga

B. St nh, n ung km, ri lon tiu ho, au c

C. Ch, mo, g, vt

v khp, ho khc m, ni m ay, gan to.

D. Tru, b, heo, nga

C. St dao ng, tiu chy, ho, ni m ay, gan

E. Tru, b, g, vt

teo.

17. Giun a ch mo (Toxocara) khi lc vo c

D. St cao, au c v khp, ln cn hen, gan teo.

th ngi tn ti di dng:

E. Khng st, ri lon tiu ho, au bng, gan teo.

A. Con trng thnh sng rut non

22. u trng giun a ch mo k sinh gan c

B. Con trng thnh sng rut gi

biu hin triu chng:

C. Con trng thnh sng phi

A. Gan to, cng, b mt nhn, khng au

D. Nang cha u trng h thn kinh trung ng

B. Gan to, mm, b mt khng u, khng au.

E. Nang cha u trng di da.

C. Gan to, s nhn, rung gan (+)

18. Trong c th ngi, u trng giun a ch

D. Gan teo nh, khng au

mo c th k sinh :

E. Gan teo nh, rung gan (+)

A. No, gan
B. Mt, tim

23. Trong hi chng u trng giun a ch mo,

C. Lng rut non

bch cu toan tnh tng:

D. No, gan, mt, tim.

A. 20 - 30%

E. i trng v gan

B. 31 - 40%

19. Giun a ch trng thnh (Toxocara canis)

C. 41 - 49%

sng rut non ca ch:

D. 50 - 80%

A. Di 6 thng tui

E. Trn 80%

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

59 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

24. Bnh u trng giun a ch mo, bch cu

E. Phi

toan tnh tng trong cc th bnh tr th bnh :

29. Bnh do Gnasthostoma spinigerum ngi

A. No

biu hin:

B. Mt

A. Bnh cnh do u trng di chuyn di da

C. Phi

B. Bnh cnh do u trng di chuyn ni tng

D. Gan

C. Bnh cnh do giun trng thnh sng vch

E. Tim

d dy

25. Chn on u trng giun a ch mo da

D. Bnh cnh do u trng di chuyn di da v

vo:

giun trng thnh sng vch d dy

A. Lm sng v xt nghim mu

E. Bnh cnh do u trng hoc giun non di chuyn

B. Sinh thit v cc phn ng min dch

di da v trong cc c quan ni tng.

C. Soi phn tm trng

30. Vt ch ph th nht ca Gnasthostoma

D. Chp ct lp ton c th

spinigerum l:

E. Siu m bng.

A. Cyclops

26. Thiabendazole dng iu tr bnh u trng u

B. B gy Anopheles

trng giun a ch mo cho kt qu:

C. B gy Culex

A. Bnh khi hon ton sau 3 tun

D. B gy Aedes

B. Bnh khi hon ton sau 3 thng

E. B gy Monsonia

C. Cc triu chng lm sng gim 50% cc trng

31. Vt ch ph th hai ca Gnasthostoma

hp sau 3 tun

spinigerum l:

D. Cc triu chng lm sng gim 10% cc trng

A. Cyclops

hp sau 3 tun

B. ch, c, ln, rn

E. Bnh hon ton khng gim sau 3 tun iu tr.

C. Ch, mo, ln

27. Phng bnh giun sn t ch sang ngi:

D. Ngi

A. Khng n rau sng, ung nc un si

E. Tru, b, nga.

B. Cm th ch cng vin, bi ct

32. Ngi b nhim u trng Gnasthostoma

C. nh k x giun cho ch

spinigerum do:

D. Cm th ch cng vin, bi ct ; nh k x

A. n rau sng

giun cho ngi

B. Ung nc cha un si

E. Cm th ch cng vin, bi ct; nh k x

C. n c, ch,ln cha nu chn

giun cho ch

D. n tht b ti

28. Gnasthostoma spinigerum l loi giun k sinh

E. n tht ln cha nu chn

v tr c th no ca ch mo:

33. Cc triu chng du tin khi nhim u trng

A. Vch d dy

Gnasthostoma spinigerum l:

B. Rut non

A. Bun nn, au thng v hoc h sn phi,

C. Rut gi

st

D. Gan

B. To bn, st

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

60 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

C. Tiu chy, st

39. Ngi b nhim u trng ca Angiostrongylus

D. au u d di, nn ma, st

cantonensis do:

E. Ho khc m ln mu, st.

A. n c sng

34. Gnasthostoma spinigerum gy thng tn v

B. n rau sng c u trng giun

tr no sau y ngi:

C. n tm, cua sng

A. Vch d dy

D. n gi c gic

B. Di da

E. n tm cua sng, n rau sng c u trng giun.

C. C quan ni tng: gan, phi, no, mt...

40. Ngi nhim u trng ca Angiostrongylus

D. Vch d dy, c quan ni tng

cantonensis biu hin bnh:

E. Di da, c quan ni tng

A. Vim mng no - no

35. Thuc dng iu tr u trng Gnasthostoma

B. Vim gan

l:

C. Vim phi

A. Albendazole

D. Vim rut non

B. Praziquatel

E. Vim da

C. Piperazin

41. Xt nghim dch no tu trong bnh do

D. Diethylcarbamazine (D.E.C)

Angiostrongylus cantonensis ngi thy:

E. Metronidazole

A. Dch no tu trong, albumin tng 400-500 t

36. Angiostrongylus cantonensis l:

bo/mm3 trong 40-50% l bch cu toan tnh,

A. Giun k sinh ngi

him khi thy giun non.

B. Sn k sinh ngi

B. Dch no tu trong, albumin tng 400-500 t

C. Giun k sinh chut

bo/mm3 trong 40-50% l bch cu toan tnh,

D. Sn k sinh chut

lun c giun non.

E. Sn l n tnh k sinh ngi hoc chut.

C. Dch no tu trong, Globulin tng, 200-300 t

37. Angiostrongylus cantonensis trng thnh

bo/mm3 trong 40-50% l bch cu a nhn

sng v tr c th no sau y ca chut:

trung tnh, c trng giun.

A. Vch ph nang

D. Dch no tu c, Globulin tng, bch cu

B. ng mch phi

lympho chim 40-50%, him khi thy giun non.

C. Tnh mch phi

E. Dch no tu c, Albumin gim, 400-500

D. Kh - ph qun

hng cu/mm3, him khi thy giun non.

E. Khoang mng phi.

42. Chn on bnh do Angiostrongylus

38. Vt ch ph ca giun Angiostrongylus

cantonensis:

cantonensis l:

A. Lm sng

A. C

B. Chc d xt nghim dch no tu

B. c, tm, cua

C. Phn ng ni b vi khng nguyn c

C. Chut

hiu,phnng ni b vi khng nguyn c hiu

D. Cyclops

D. Siu m bng

E. Ln.
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

61 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

E. Chc d xt nghim dch no tu, phnng ni

A. C mi, c thu, mc

b vi khng nguyn c hiu

B. C gic, c tr

43. Thuc iu tr bnh vim mng no - no do

C. Tm, cua bin

Angiostrongylus:

D. C voi

A. Thiabendazole

E. C heo.

B. Diethylcarbamazin

48. u trng ca Anisakinae to nn nhng ht

C. Khng c thuc iu tr c hiu, ch iu tr

bch cu toan tnh :

triu chng trong mt s trng hp.

A. Phi

D. Khng sinh ph rng, liu cao

B. No

E. Khng sinh ph rng, liu cao kt hp vi cc

C. ng tiu ho

thuc iu tr giun sn.

D. Da

44. Con trng thnh ca cc loi giun h

E. Thn

Anisakinae k sinh :

49. Chn on bnh u trng Anisakinae da vo:

A. Rut non ngi

A. Bnh cnh lm sng

B. D dy ngi

B. Ni soi kt hp sinh thit ng tiu ho tm u

C. D dy cc ng vt hu nh bin (c voi, c

trng

he, c nh tng...) v loi chn mng (s t bin,

C. Xt nghim mu: bch cu toan tnh tng

hi cu, hi m...)

D. Chn on huyt thanh lun cho kt qu tt


nht

D. D dy chim

E. Xt nghim phn tm trng.

E. D dy ch, mo.

50. iu tr bnh u trng Anisakinae:

45. Vt ch ph th nht ca cc loi giun h

A. Ct b u ht c k sinh trng

Anisakinae l:

B. Thuc iu tr c hiu l Thiabendazole

A. C bin

C. Thuc iu tr c hiu l cc thuc iu tr

B. Gip xc bin

ung th

C. S t bin

D. Thuc iu tr c hiu l Diethylcarbamazin

D. Hi cu

E. Thuc iu tr c hiu l Piperazin

E. Hi m.

51. u trng Anisakinae cht iu kin no sau

46. Vt ch ph th hai ca cc loi giun h

y:

Anisakinae l:

A. Mui c

A. C thu, c mi

B. Nu chn c hoc ng lnh -200C trong 24 gi

B. Mc, bch tuc

C. Hun khi c

C. Gip xc bin

D. ng lnh c -20C trong 24 gi

D. C thu, c mi, mc , bch tuc

E. Nu chn c hoc ng lnh -200C trong 24 gi

E. C bin.

hoc mui c

47. Ngi b nhim u trng ca Anisakinae do n


loi thc phm no sau y cha nu chn:
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

62 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

52. Vt ch chnh ca sn dy Echinococcus

A. n tht ch

granulosus l:

B. n rau sng c trng sn

A. Tru

C. n tht b ti

B. B

D. n tht d ti

C. Ch

E. n gi c gic

D. Cu

58. Trong c th vt ch ph nang sn

E. D

Echinococcus granulosus tm thy nhng c quan

53. Vt ch ph ca sn dy Echinococcus

sau:

granulosus l:

A. Di da

A. Ch

B. D dy

B. Mo

C. Phi, gan, lch, no, thn

C. Chn

D. Hi manh trng

D. ng vt n c

E. Trc trng.

E. H

59. Ch nhim sn Echinococcus granulosus do:

54. V mt hnh th ca Echinococcus granulosus

A. Nut trng c sn trong thc n

ging vi trng ca:

B. Nut trng sn c trong phn ngi

A. Giun mc ch (Ancylostoma caninum)

C. n phi ca tru b c nang sn

B. Giun a ch (Toxocara canis)

D. Ung nc ao, h c u trng sn

C. Giun a ngi (Ascaris lumbricoides)

E. u trng sn xm nhp qua da.

D. Giun tc ngi (Trichuris trichiura)

60. Triu chng lm sng ca bnh do

E. Sn dy ngi (Toenia)

Echinococcus granulosus ngi biu hin:

55. Ngi l vt ch g ca sn dy Echinococcus

A. au vng gan, vng da

granulosus:

B. ng kinh, tng p lc ni s

A. Chnh

C. Ho ra mu, au ngc

B. Ph

D. au lng tiu ra mu

C. Vnh vin

E. Triu chng bnh tu thuc vo ni k sinh ca

D. Tm thi

nang sn: gan, no, phi, thn, lch, xng...

E. Chnh v ph tu theo giai on pht trin.

61. Nang sn Echinococcus granulosus tng

56. Sn Echinococcus trng thnh sng c

trng c kch thc:

quan no sau y ca ch:

A. 0,1 - 0,5 cm

A. Rut non

B. 0,6 - 1,0 cm

B. Rut gi

C. 1,0 - 20 cm

C. Gan

D. 21 - 30 cm

D. Phi

E. 31 - 40 cm

E. No

62. Khi bnh nhn ho hay gng sc vn ng,

57. Ngi nhim trng ca sn dy Echinococcus

hoc khi ang m nang sn Echinococcus

granulosus do:

granulosus c th v, khi cc u sn pht tn

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

63 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

rng ri ra cc c quan khc sau 2 - 5 nm sau bt

B. n gi c gic

u c cc triu chng ca nang sn th pht:

C. Ung nc c u trng sn

A. ng

D. Nut trng sn qua thc n

B. Sai

E. n tht b ti

63. chn on nang sn Echinococcus

69. Sparganum l tn gi u trng giai on II ca

granulosus tuyt i khng c chc ht nang

sn dy Spirometra mansoni:

sn:

A. ng.

A. ng

B. Sai.

B. Sai

70. Bnh do Sparganum gp v tr no ngi:

64. chn on bnh do Echinococcus

A. Mt

granulosus da vo:

B. Di da

A. Hnh nh siu m

C. M di mng phi, phc mc bng quang

B. Hnh nh XQ

D. Xng

C. Chc ht nang sn

E. Mt, di da, m di mng phi, phc mc

D. Phn ng ELISA

bng quang.

E. Xt nghim mu bch cu toan tnh tng.

71. Bnh vim da do sn mng do loi sn mng

65. Bnh Sparganum do k sinh trng no sau y

no sau y gy ra:

gy bnh:

A. Sn mng ca gia cm v loi gm nhm

A. Toxocara canis

B. Sn mng ngi

B. Echinococcus

C. Sn mng ch mo

C. Diphyllobothrium latum

D. Sn mng tru b

D. Spirometra mansoni

E. Sn mng chut.

E. Toenia solium

72. Trichobilhazia spp. l loi sn mng k sinh

66. Spirometra mansoni l loi sn dy k sinh :

tnh mch mc treo rut ca:

A. Ch, mo

A. Vt v chim nc mn

B. Tru, b

B. Vt v chim nc ngt

C. Nga

C. Vt v g

D. Cu, d

D. Tru, b

E. H, bo

E. Nga, cu

67. Vt ch ph ca Spirometra mansoni l:

73. Microbillharzia spp. l loi sn mng k sinh

A. C

B. Tru, b

A. Vt v chim nc mn

C. ch, nhi

B. Vt v chim nc ngt

D. Ch, mo

C. Vt v g

E. Cu, nga

D. Tru, b

68. Ngi nhim sn dy Spirometra mansoni do:

E. Nga, cu.

A. p tht ch ln mt cha vim kt mc


Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

64 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

74. Schistosomatium spp. l loi sn mng k sinh

B. Albendazole

C. Praziquantel

A. Ngi

D. Thiabendazole

B. Tru

E. Khng c thuc c hiu.

C. Chut

80. Phng bnh vim da do sn mng:

D. Chim

A. Dit c

E. Vt

B. Bi du ri c ln da trc khi tip xc vi

75. Ngi b vim da do sn mng do:

nc

A. Ung nc c u trng lng

C. Ung thuc c hiu

B. Tip xc vi nc (tm sng, tm bin, lm

D. Dit c, bi du ri c ln da trc khi tip xc

rung...) c u trng lng

vi nc

C. n tht vt v chim nc ngt

E. Dit c, ung thuc phng bnh i vi nhng

D. n tht vt v chim nc mn

ngi lm ngh thng xuyn tip xc vi nc.

E. n tht chut.

81. Hi chng u trng chu du da ca ngi ch

76. Triu chng vim da do sn mng:

do u trng giun a ch mo gy ra.

A. Nga d di

A. ng

B. Ni sn

B. Sai

C. Chy mu ko di

82. Chn on bnh u trng giun mc ch mo

D. Nga v vim m ko di

ch cn a vo hnh nh lm sng.

E. Nga d di v ni sn .

A. ng

77. Vt ch trung gian ca sn mng

B. Sai

Trichobilhazia l:

83. Hi chng u trng di chuyn ni tng

A. C gic

ngi lun lun do u trng giun a ch mo

B. Cyclops

gy ra.

C. c Radixovata

A. ng

D. ch nhi

B. Sai

E. Tm cua

84. Trong bnh u trng giun a ch mo, bch

78. Tin trin ca bnh vim da do sn mng:

cu toan tnh c th tng hoc khng tu theo th

A. Bnh nga ko di, khng lnh nu khng iu

bnh.

tr thuc c hiu

A. ng

B. Chy m ko di, lnh nu dng khng sinh

B. Sai

liu cao, ph rng

85. Metronidazol l thuc c hiu iu tr bnh

C. Ni nhiu sn lan khp c th v v m

u trng giun a ch mo.

D. Cc sn nga t ln sau 1 tun

A. ng

E. Bnh tr khi sau 24 gi.

B. Sai

79. Thuc iu tr vim da do sn mng:


A. Metronidazole
Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

65 | Page

http://thuvienyduoc.tinpee.com

Tinpee PT

86. Xt nghim dch no tu trong bnh do


Angiostrongylus cantonensis c th tm thy giun
non.
A. ng
B. Sai

Copyright (c) 2014 Th vin Y Dc

66 | Page