You are on page 1of 10

CONTABILITATEA STOCURILOR LA

S.C. WELT BETON CO S.R.L.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezentarea generala a S.C. WELT BETON CO S.R.L.
Stocurile – Definitie, continut, structura.
Obiectivele contabilitatii stocurilor
Evaluarea stocurilor
Organizarea contabilitatii stocurilor
Monografie

1. Prezentarea generala a S.C. WELT BETON CO S.R.L.
S.C. WELT BETON CO S.R.L. a fost infiintata in anul 2010 de un personal cu experienta
indelungata in domeniul statiilor de betoane si al producerii de betoane pentru constructii
civile, hidrotehnice si drumuri.
S.C. WELT BETON CO S.R.L. are personalitate juridica romana, avand forma juridica de
societate comerciala cu raspundere limitata cu doi asociati defasurandu-si activitatea potrivit
legislatiei din Romania.
S.C. WELT BETON CO S.R.L este inregistrata la Registrul Roman al Comertului sub nr.
J18/178/2010 avand ca activitate principala fabricarea produselor din beton pentru
constructii. Are sediul social in municipiul Tg. Jiu strada Unirii nr. 96A judetul Gorj iar ca
punct de lucru strada Narciselor F.N. judetul Gorj. Capitalul social subscris este de 200 ron si
s-a constituit in momentul infiintarii societatii comerciale prin aport in numerar al celor doi
asociati.

Stocurile sunt elemente de activ. ambele fiind considerate active circulante materiale. .Asigurarea delimitarii cheltuielilor de transport – aprovizionare fata de valoarea materialelor aprovizionate. in cazul prestarilor de servicii.Evaluarea realista a stocurilor si determinarea influentelor asupra patrimoniului si rezultatelor.Productia in curs de executie. materii prime. . Stocurile pot fi bunuri achizitionate in scopul revanzarii. Stocurile. .Asigurarea integritatii patrimoniale a stocurilor la locurile de depozitare si urmarirea permanenta a miscarii lor. utilitati ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie.Produse . Stocurile in contabilitatea financiara sunt clasificate si delimitate in functie de patru criterii: fizic. costul serviciului pentru care entitatea nu a recunoscut inca venitul aferent.Materii prime. .Evidenta si urmarirea stocurilor de produse in procesul obtinerii si livrarii la preturi competitive. Obiectivele contabilitatii stocurilor Obiectivele contabilitatii stocurilor si a productiei in curs de executie sunt. bunuri finite sau in curs de executie fabricate de entitate.Urmarirea utilizarii mijloacelor materiale aprovizionate. .Materiale de natura obiectelor de inventar.Urmarirea si controlul realizarii programului de aprovizionare.Inregistrarea si controlul valorificarii stocurilor de marfuri si a celorlalte categorii de stocuri destinate a fi livrate tertilor.2. se pot grupa in stocuri si productia in curs de executie. . lucrari si servicii destinate sa fie consumate la prima lor utilizare.Evaluarea la data ieşirii din întreprindere. . sub aspectul gestionarii.Materiale consumabile. taxele vamale si alte taxe nerecuperabile. prin aplicarea corecta a regulilor de evaluare. 4. 3. Stocurile reprezinta materiale. . sa fie vandute in situatia cand au starea de marfa sau produse rezultate din prelucrare precum si produse in curs de executie. destinatie.Marfuri. iar costul de achizitie al acestora cuprinde pretul de cumparare.Ambalaje. Evaluarea stocurilor La evaluarea stocurilor se disting următoarele momente principale: . . legate de realizarea functiilor comerciale ale entitatii. . .Evaluarea la data intrării în întreprindere.Promovarea principiului prudentei si principiului continuitatii activitatii la evaluarea si inregistrarea in contabilitate a stocurilor. . faza ciclului de exploatare si locul de creare a gestiunilor. . . materiale. . cheltuieli de transport – aprovizionare. Principalele obiective ce revin contabilitatii in acest domeniu sunt: . Corespunzator acestor criteri sunt individualizate urmatoarele stocuri: .

a. . Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor. comisioanele.Materiale directe. cheltuielile de transport.Cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricarea acestora.Evaluarea stocurilor si productia in curs de executie la incheierea exercitiului financiar.Ristumele – sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului tranzacţiilor efectuate cu acelaşi terţ în decursul unei perioade determinate.Costul proiectării produselor.Energie consumată în scopuri tehnologice. Evaluarea la data intrării în întreprindere. Costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie a materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuite bunului.Manopera directă. taxele notariale. c. în măsura în care acestea sunt legate de perioada de producţie. . La valoarea justă – pentru bunurile deţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar. Remizele – se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărărtorul are un statut preferenţial. care se stabileşte astfel: a. . atribuite direct bunurilor respective. La cost de achiziţie – pentru bunurile cumpărate cu titlu oneros. Cheltuielile de transport sunt incluse în costul de achiziţie şi atunci când funcţia de aprovizionare este externalizată. precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei şi anume: . În contul de achiziţie se includ. II. manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. La data intrării în întreprindere bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare. de asemenea. Reducerile comerciale pot fi: I. cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile. Rabaturile – se primesc pentru defecte de calitate şi se practică asupra preţului de vânzare. b. precum şi regiile corespunzătoare. d.Alte cheltuieli directe de producţie . Reducerile comerciale acordate de furnizori şi înscrise pe factura de achziţie ajustează în sensul reducerii costului de achiziţie al bunurilor. La cost de producţie – pentru bunurile produse în întreprindere. . taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale)..Evaluarea stocurilor cu ocazia inventarierii. b. În costul de producţie poate fi inclusă o proporţie rezonabilă din cheltuielile care sunt indirect atribuite bunului. . La valoarea de aport – pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social. Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor. . Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare. III.

bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). Metoda costului mediu ponderat – CMP. Potrivit metodei „ultimul intrat – primul ieşit” (LIFO). anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie. Metoda ultimului intrat – primul ieşit – LIFO. cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie. bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot). c. întreţinerea secţiilor si utilajele. .Regia fixă nealocată costului. indiferent de volumul producţiei cum sunt: amortizarea. manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limetele normal admise. Regia fixă de producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care rămân relativ constante.Regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi locul final. c. în ordine cronologică. . La ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile. bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate. La data ieşirii din întreprindere sau la darea în consum. Metoda „costului mediu ponderat” (CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similarea aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elemetelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. printr-o evaluare efectuată. care se recunoaşte drept cheltuială în perioada în care a apărut. Metoda primului intrat – primul ieşit – FIFO. Evaluarea la data ieşirii din întreprindere. Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepţie. . Prin valoarea justă se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. inclusiv pierderile datorate risipei. se substituie costului de achiziţie. de profesionişti calificaţi în evaluare. valoarea justă. Valoarea justă a activelor se determină. după datele de evidenţă de pe piaţă. Cheltuielile de depozitare se includ în costul de producţie atunci când sunt necesare pentru a aduce stocurile în locul şi în starea în care se găsesc.Cheltuielile de depozitare. Perioada de calcul nu trebuie să depăşească durata medie de stocare. precum şi costurile cu conducerea şi administrarea secţiilor. b. .Pierderile materiale. Pe măsura epuizării . în general.Costurile de desfacere.Exemplu de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor. Valoarea de aport şi respectiv. Potrivit metodei „primul intrat – primul ieşit” (FIFO). bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor. Pe măsura epuizării lotului. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacităţii normale de producţie (activitate). ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit sunt următoarele: . de regulă. acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea uneia di următoarele metode: a.

se stabileşte prin utilizarea următoarei formule: Sf = Si + I – E unde . În situaţia aplicării acestei metode este caracteristic faptul că toate operaţiile de intrare şi ieşire în şi din gestiune. Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. O întreprindere trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinarea a costului pentru toate stocurile care au naturi şi utilizări similare. deci ca şi în cazul celorlalte operaţii economice şi financiare. şi pe total sub forma soldurilor finale stabilite în conturi analitice şi sintetice. La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenţei. Noţiunea de „utilizare similară” este proprie fiecărei entităţi. Stocurile sunt evaluate pe sortimente. În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar. conducerea întreprinderii trebuie să stabilească proceduri proprii. Această metodă asigură furnizarea în tot cursul perioadei de gestiune a informaţiilor de detaliu privind existenţa şi evoluţia stocurilor. Ajustările pentru depreciere se constată inclusiv la stocurile fără mişcare. bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului anterior. valoarea stocurilor se diminuează. Daca. prin constituirea unei ajustări pentru depreciere. Soldul fiind aferent oricărei categorii sau fel de valori materiale. Evaluarea cu ocazia inventarierii. Conform legislaţiei în vigoare întreprinderea trebuie să efectueze cel puţin o dată pe an inventarierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie. . în ordine cronologică.Efectele sale asupra rezultatului. până la valoarea realizabilă netă.Motivul modificării metodei. În scopul efectuării inventarierii. administratorii decid să modifice metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile. Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvenţă pentru elemente similare de natura stocurilor şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul. cu respectarea prevederilor legale. se înregistrează în contabilitatea curentă în mod distinct. în situaţii excepţionale. potrivit căruia se va ţine seama de toate ajustările de valoare. Fac obiectul evaluării şi stocurile în curs de execuţie. câtşi valoric. document cu document. sau prin intermediul unor documente centralizatoare. urmărite în mod distinct în contabilitate. categorii. În momentul inventarierii acestea se evaluează la valoarea actuală avându-se în vedere preţurile pieţei şi utilitatea bunurilor. această diferenţă se reia pe seama altori venituri din exploatare. pe feluri. Metoda inventarului permanent.lotului. mai puţin ajustările pentru depreciere constatate. În cazul în care aplicarea metodei LIFO conduce la solduri creditoare în conturi de stocuri. în notele explicative trebuie să se prezinte următoarele informaţii: . ceea ce asigură determinarea şi cunoaşterea în permanenţă a mărimii stocurilor atât cantitativ. Activele de natura stocurilor se evaluează la valoarea contabilă.

folosindu-se fişe de cont analitic pentru operaţii diverse. la intervale de câteva zile. fişe în care se înscriu valorile aferente intrărilor şi ieşirilor în şi din gestiune precum şi soldul final corespunzător gestiunii respective.Metoda operativ contabilă (pe solduri). compartimentul contabilitate preia documentele justificative de intrări şi ieşiri.Metoda cantitativ valorică (pe fişe de cont analitic). Metoda cantitativ valorică (pe fişe de cont analitic) ocazionează un volum mai mare de muncă însă asigură informaţii suplimentare privind stocurile. Evidenţa cantitativă a stocurilor pe categorii sau feluri de valori materiale se organizează numai în cadrul locurilor de depozitare (magazii. a. etc) cu ajutorul fişei de magazie. dar şi cele cu profil de producţie şi prestări de servicii. fiind adoptată în mod frecvent de întreprinderile mici şi mijlocii. iar în cadrul acestora pe grupe sau subgrupe de bunuri. Totodată. utilizând una din următoarele trei metode: . prin evaluarea stocurilor cantitative stabilite în fişele de magazie şi preluate în registrul stocurilor. după cum se apreciază că este necesar. . În cadrul compartimentului de contabilitate. La nivelul locurilor de depozitare se organizează evidenţa analitică cantitativă pe feluri de bunuri.Sf – soldul final. I – valoarea iniţială. precum şi de la nivelul gestiunii. b. efectuând totodată verificarea exactităţii înregistrărilor din fişele de magazie. În cadrul compartimentului de contabilitate se organizează numai evaluarea valorică desfăşurată pe gestiuni. În cursul lunii. E – valoarea ieşirilor. Această metodă constă în organizarea la nivelul compartimentului contabilitate a evidenţei cantitativ valorice cu ajutorul fişelor de cont analitic pentru valori materiale care se deschid pe feluri de bunuri existente în cadrul gestiunii. În măsura în care se adoptă metoda inventarului permanent este necesar ca întreprinderea. Această metodă presupune renunţarea la fişele contabile analitice cantitativ valorice deschise pe feluri de valori materiale. . folosindu-se fişele de magazie. Metoda operativ contabilă (pe solduri) ocazionează un volum redus de muncă datorită simplificării lucrărilor de evidenţă analitică a stocurilor. care se complectează de gestionar sau altă persoană cu asemenea atribuţii de serviciu. Controlul exactităţii şi concordanţei înregistrărilor din evidenţa cantitativă organizează la locurile de depozitare şi cele de contabilitate se realizează prin efectuarea punctajului . în funcţie de specificul activităţii şi necesarul propriu de informaţii. lunar. depozite. complectate de gestionar sau altă persoană desemnată de acesta. de regulă. se ţine evidenţa valorică numai la nivelul gestiunii.Metoda global valorică. Controlul exactităţii şi concordanţei înregistrărilor din evidenţa depozitelor cu cele din contabilitate se realizează. unde se înscriu valorile parţiale şi cele totale privind soldurile finale de la intervalul subgrupelor şi/sau grupelor de valori materiale. să-şi organizeze contabilitatea analitică a stocurilor. existente la locul de depozitare a valorilor materiale. Si – soldul iniţial.

Organizarea contabilitatii stocurilor Operatii specifice activitatii unei entitati economice.Registrul de comenzi.Operatii de eliberare din depozit.Operatii de aprovizionare si conservare. I – valoarea intrărilor. în principal. . pentru evidenţa mărfurilor şi ambalajelor aflate în unităţile de desfacere cu amănuntul şi pentru alte bunuri. si totodata un act justificativ pentru decontarea contravalorii. fiind recomandată. Această metodă constă în stabilirea şi înregistrarea în contabilitate a ieşirilor numai la sfârşitul perioadei de gestiune.Contractele economice. Aceste operatiuni sunt consemnate in diferite documente si evidente operative distincte. se incheie cu furnizorii pe baza comenzilor. este un document de insotire a stocurilor pe timpul transportului. Valoarea ieşirilor sau a diferenţei de stocuri se stabileşte ca diferenţă între valoarea stocurilor iniţiale cumulată cu valoarea intrărilor şi valoarea stocurilor finale.Operatii de inventariere. Si – sold iniţial. 5. . oferă un volum redus de informaţii şi posibilităţi restrânse de exercitare a controlului asupra integrităţii valorilor materiale gestionate. activele circulante materiale ocazioneaza numeroase operatii. . care pot fi grupate dupa continutul lor in: . iar pe de altă parte în fişele de cont analitic pentru valori materiale de la compartimentul de contabilitate. La sfârşitul fiecărei luni se efectuează verificarea concordanţei dintre datele înregistrate în conturile şi în cele analitice de valori materiale prin intermediul balanţei de verificare a conturilor analitice.Avizul de insotire a marfii.periodic între cantităţile înregistrate. sau document de primire in gestiune a cumparatorului. pe baza inventarierii faptice a stocurilor de valori materiale. Operatiile de aprovizionare si conservare sunt evidentiate in urmatoarele documente: . Metoda global valorică. pe de o parte. . c.Comenzi. In cadrul entitatii. Diferenţa între stocul final şi cel iniţial influenţează cheltuielile de exploatare sau veniturile din producţia stocată. document pe baza caruia se intocmeste factura fiscala. este utilizat pentru urmarirea modului in care sunt realizate contractele de aprovizionare. . Sf – soldul final. realizeaza pe langa functiile avizului de insotire si cele de transport pentru viza de control financiar preventiv. se emit de unitatile patrimoniale catre furnizori. din producţie proprie. determinate pe baza inventarierii după formula: Ve = Si + I – Sf unde Ve – valoarea ieşirilor. . după cum valorile materiale de la care provin sunt obţinute prin achiziţionare şi respectiv. . în cazul unităţilor care nu au o dotare adecvată Metoda inventarului intermitent.Factura fiscala. în fişele de magazie.

S-a aprovizionat cu nisip sort 0/4 mm si pietris sort 8/16 conform facturii nr.5 R de la S.C.R.C.98 lei si T. 401 Furnizori = 5121 1662.40 lei aprovizionarea cu ciment conform facturii si N.a deductibila 695.C.00 lei t. cu ordin de plata.03.L a efectuat in luna martie 2012 urmatoarele operatiuni: 1.R.L.a deductibila 7710. conform facturii nr.I. se intocmeste la sosirea stocurilor de la furnizor si la intrarea acestora in depozitul unitatii.12 Materii prime Furnizori 4426 321. in valoare de 1662. % = 401 301 1662.00 lei/to = 645.v.R.6 lei t.pietris: 26.52 lei t.A deductibila Achitarea obligatiei catre S.00 lei/to = 695.03.00 lei x 24% = 1850.V. 5853/03.C. WELT BETON CO S.98 1341.6 lei x 24% = 154. este un document de evidenta operativa a magaziei si se intocmeste separat pentru fiecare fel.98to x 24. calitate sau sortiment de stocuri materiale. 6.Nota de intrare receptie. DACOREX COM S.R.2012 de la S.94 lei aprovizionarea cu nisi psi pietris conform facturii si N.v..V.52 lei x 24% = 166.2012 la prêt de 300 lei/to si T. . Operatiile de inventariere sunt evidentiate in contabilitate prin intermediul listelor de inventar.C. MACOFIL S.A. Monografia contabila a S.nisip: 28. 55926/07.R.L.A 24% .86 T.R. DACOREX COM S. Operatiile de eliberare din depozit sunt evidentiate in urmatoarele documente: bonuri de consum si fisa limita de consum.v. WELT BETON CO S.90 to x 24.7 to x 300 lei/to = 7710. S-a aprovizionat cu 25. S.A 24% .ciment: 25.I. .a deductibila 645.Fisa de magazie.V.L.98 Conturi la banci in lei 2.92 lei .7 to ciment marca CEM II A-S 42.

% = 401 301 Materii prime 9560.4 lei 160 lei Furnizori 4426 38. la un prêt de 8 lei si T.A deductibila Se achita obligatia catre S. MACOFIL S.L.00 lei Furnizori 4426 1850. cu ordin de plata 401 Furnizori = 5121 9560.A deductibila Se achita obligatia catre S.C.4 lei T.4 lei Se inregistreaza aprovizionarea cu rulmenti 6024 % = 401 3024 Piese de schimb 198.40 lei 7710.A deductibila 4720 lei x 24% = 1132.72 lei/l = 4720 lei T.V.R.R.40 lei Conturi la banci in lei 3.L cu ordin de plata 401 Furnizori = 5121 198.L.R.4 lei Conturi la banci in lei 4. ROMPETROL DOWNSTREAM S.C.motorina: 1000 l x 4.V.C.C.72 lei/l cu T.V.8 lei Se inregistreaza aprovizionarea cu motorina de la S.rulmenti: 20 buc x 8 lei/buc = 160 lei T.V.V.A deductibila 160 lei x 24% = 38. PRIMAGRA S. ROMPETROL DOWNSTREAM S.L se aprovizioneaza cu 1000 l motorina de la S. S.C.40 lei T. WELT BETON CO S.A 24% .8 lei 4720 lei Furnizori . % = 401 3022 Combustibili 5852.L la un prêt de 4. Se aprovizioneaza rulmenti 6204 20 buc de la S.V. PRIMAGRA S.A.A 24% .C.R.R.

R.A deductibila Se inregistreaza achitarea obligatiei catre S.C.V.L.8 lei Casa in lei Va multumesc! . cu numerar.4426 1132. ROMPETROL DOWNSTREAM S. 401 Furnizori = 5311 5852.8 lei T.