You are on page 1of 10

Krant:

Sectie:
Datum:

AlgemeenDagblad

BIBU

09/12/2009

Politiehoudtrekeningmeteerwraak
Vrouw(23)inbrandgestoken
SAMENVATTING
ZEISTDepolitieinUtrechtheefteen25mansterkrechercheteamsamengesteldomde
moordopeen23jarigevrouwuitZeistoptelossen.Zijkwammaandagavondomhetleven
nadatzeinbrandwasgestoken.BARTLAURET

VOLLEDIGETEKST:
Erzijnnoggeenaanhoudingenverrichtindezezaak.Depolitiedachtaanvankelijkaan
zelfdoding,maarhoudtnuallemogelijkhedenopen,ookdievaneerwraak.Eendagnade
gruwelijkedoodzijnopdegalerijwaardevrouwenhaarverloofdewoondennogslechtsstille
getuigenindevormvanspeciaalblusmateriaalendegeur.BuurvrouwJoyceBierstekers
namvanochtenddetrapvanafde12deverdieping.,,Deluchthangtnogindelift.Erwasook
nogeenexplosie,ofiniedergevaleenhardeknal.Watdatisgeweest,ikweethetniet.''

Bierstekerswasnetbenedentoenhetgebeurde.Haarbuurvrouwwasalseerstebijde
brandendevrouwdieluidomhulpriepopdegalerij.Zijdoofdedevlammendooreenjasover
devrouwheentewerpenenschakeldeanderegalerijbewonersinomdevrouwnatte
houden.

HetslachtofferkomtuitAfghanistanenzouvolgensmensenuitdeflatgaantrouwen.Al
eerderzouhethuwelijkvolgensdeislamitischewettenzijnvoltrokken.Datzouookverklaren
waaromdevrouwenmanongehuwdsamenwoonden.

DepolitiehoudtinhetonderzoekvolgenswoordvoerderAlingmet'alles'rekening,ookeen
mogelijkeeerwraak.

Defamiliewordtookinverbandgebrachtmetoplichtingspraktijken.Tegenhenisin
iedergevalaangiftegedaandooreenbenadeelde.Dezeiszelfweergedagvaardom
volgendeweekvoorderechterteverschijneninverbandmetsmaad.Hijzou
gedurendelangeperiodedevrouweenexwerkneemsterhebbenbelaagdmet
emailsenhaareerengoedenaamhebbenaangetast.

Krant:

AD/UtrechtsNieuwsblad

19

10/12/2009

Pagina
Datum:

23jarigeZeistersemogelijkslachtoffer
vanbrandbomOntsteltenisna
brandmoord
ZEISTDe23jarigeNargesAchikzeidiemaandagavondinZeistomhetlevenkwam,is
mogelijkslachtoffergewordenvaneenaanslagmeteenbrandbom.Devrouwwas
alleenthuistoenbenedenwerdaangebelddooriemandomeenpostpakketafte
leveren.BARTLAURET

Zeismethetpakketnaarhaarwoningopdetwaalfdeverdiepinggegaan.Verschillende
bronnenbevestigendatzeeenhardeknalhebbengehoord,voordatdevrouw
brandendwerdaangetroffenopdegalerij.Depolitiewilinhetbelangvanhet
onderzoekgeenbevestigingvandezelezinggeven.

DeinbrandgestokenAchikzeienhaarvriendhaddeneenheftigconflictmetde
32jarigeUtrechtseexwerkgevervandevrouw.

Depolitieheeftdezezaakinhetonderzoekbetrokken,maarhoudtookandereopties
open,zoalseerwraak.Ofdemanalgehoordis,wildepolitienietbevestigen.,,Maar
iedereendieinrelatiestaattotdezevrouwwillenwegraagspreken,''aldus
politiewoordvoerderAling.

Dejongevrouw,vanAfghaansekomaf,overleedmaandagaandegevolgenvanzware
brandwonden.Ineersteinstantiewerdgedachtaanzelfmoord,maarsnelwarener
aanwijzingenvooreenmisdrijf.

PAGINA20

Motiefmoordonduidelijk

Krant:

AD/UtrechtsNieuwsblad

Pagina
Datum:

20
10/12/2009

MotiefbrandmoordZeistonduidelijk
Gedodevrouwalmaandeninonminmet
exbaas
ZEISTDedoodvande23jarigeNargesAchikzeiinZeistheeftgeleidtotgeschokte
reactiesbijbetrokkenenenindeflatwaarzijmethaarvriendwoonde.Depolitie
onderzoektdezaakmeteen25mansterkrechercheteam.

BARTLAURET

Deinbrandgestokenvrouwleefdealmaandeninonminmethaarexwerkgever.Ook
haarzus,vriendenadvocaatwerdendoordemanintalvanpublicatiesvanoplichting
enbedreigingbeticht.

Ofditconflictheeftgeleidtotdegruwelijkedood,isnietzeker.HetOpenbaarMinisterie
wilnietingaanopvragen,omdatdezaakinonderzoekis.Depolitieneemtde
verwikkelingenwaarinAchikzeiverzeildwasgeraaktwelmeeinhetonderzoek.Maarer
isvolgenswoordvoerderAlingnognietstezeggenoverhetmotief.Erzijnnoggeen
verdachtenaangehouden.

WelisduidelijkdathetconflictAchikzeienanderebetrokkensterkonderdrukzette.

Achikzeihadeenjaarcontractbijhetbedrijfvande32jarigeUtrechter.Haarzuslieper
stage.Deeerstemaandenverliepenzonderproblemen.Inmei2008echterliepde
arbeidsrelatiespaak.IndeperiodedaarvoorgingAchikzeisamenwonenmeteennet
alszijuitAfghanistanafkomstigeman.Dewerkgeverhaddaarmoeitemeeomdat,zo
schrijfthijopeenaantalinternetfora,dezemaneenzwareinvloeduitoefendeopde
jongevrouw.Zijzouineensinbedekkendekledingmoetenlopenengeendirecte
instructiesvanhaarbaasmeeropvolgen.Hijageerdeooktegenhet'illegale'
moslimhuwelijkvandevrouwenhaarvriend.

Deexwerkgever,Nederlandervangeboorte,iszelfooktotdeislambekeerd,maarzet
zichaftegenhetsalafisme,eenfundamentalistischestromingbinnendeislam,
waartoehijAchikzeirekent.Inhonderdenemailsisdezaaksteedsverderopdespits
gedreven.Op7mei2008monddedatuitinontslagopstaandevoet,omdatvolgensde
exwerkgeverdoodsbedreigingenaanzijnadreswarengedaan.

Dezaakliethemnietmeerlos.Veletelefoontjes,emailsenpublicatiesvolgden.Daarin
beschuldigdedeUtrechterhaarendefamilievanhaarvriendvanoplichting.Achikzei,
haarzusenhunadvocaat,mr.PeterRuijzendaaluitZeist,dieookbelasterdwerd,
dedenuiteindelijkaangiftewegenslasterensmaad.Eederaldiendenkortgedingen
waarindemanopstraffevaneendwangsomwerdgesommeerdoptehoudenmetde

publicaties.

FAILLISSEMENT

Achikzeienhaarzusvroegentevenshetfaillissementaanvanhetbedrijfvande
Utrechter,omdatzijnogloontegoedhadden.Derechtbanksprakhetfaillissementop1
septemberuit.Alsapotheosezoudeexwerkgeverkomendedinsdagvoorde
politierechtermoetenverschijnenvanwegelasteraanhetadresvanAchikzei.Ofdeze
zaakdoorgaat,isnognietbekend.

DeZeisteradvocaatRuijzendaaliszichrotgeschrokken.,,Ongelofelijk.Ditisnog
allemaalzoonwerkelijk.Ikhebevenmetdefamiliecontactgehad.Deschokisdaar
enorm.''Volgenshemwasdevrouweenheelprettigepersoon.,,Ikhebooknooit
gemerktdaterietsaandehandzoukunnenzijn.''

Decuratorvanhetbedrijf,mr.J.Dingemans,isookaangedaan.,,Ikkrijgtoevallignette
horendatdemannietmeeropzijnlaatstewoonadresverblijft.''

Krant:
AD/UtrechtsNieuwsblad
Pagina
18
Datum:
14/12/2009

Kortnieuws
ZEIST

UitstellasterzaakgedodeZeisterse

Destrafzaaktegende32jarigeR.G.uitUtrechtvanwegehetstalkenviaemailenlaster
tegende23jarigeNargesAchikzei,isuitgesteld.Dezaakstondvoormorgenopderol.
DejongevrouwuitZeistwerdmaandagomhetlevengebrachtdoordatzeinbrand
werdgestoken.Eenverbandtussendezetweezakenisinonderzoekbijhet
rechercheteam,netalsalleanderemogelijkemotieven.Indezezaakzijnnoggeen
verdachtenaangehouden.VolgenshetOpenbaarMinisterieisdezaaktegenG.
aangehoudenomnaderonderzoektedoen.,,Ookalsdebenadeeldeindezezaakniet
wasomgekomen,haddenweomuitstelgevraagd,''alduswoordvoersterHallebeekvan
hetOM.,,Erisweleenreclasseringsrapport,maarerismeerpsychologischof
psychiatrischonderzoeknodig.''G.isdeexwerkgevervandevrouwenhaarzus.Er
wasalmaandenlangsprakevanruzie.

Krant:
Pagina
Datum:

AD/AmersfoortseCourant
22
15/12/2009

'Daderbrandmoordzelfookgewond'
ZEISTDepolitievermoedtdatdedadervanhetinbrandstekenvande23jarige
ZeistseNargesAchikzei,vorigeweekmaandag,zelfookgewondisgeraakt.Volgens
politiewoordvoerderAlingisdiekansaanzienlijk,geziendeheftigheidvanhetvuur.
,,Webaserendemogelijkheidoptechnischonderzoek.''

Gistermiddagenavondheeftdepolitieeengrootpassantenonderzoekgehoudenbij
deflataandeLaanvanVollenhoveinZeist.

AchikzeiwasvanAfghaanseorigine.Dezaakheeftdanookveelemotieslosgemaaktin
deAfghaansegemeenschap.Opdiverseforumsopinternetwordtdrukgespeculeerd
overdeaanleidingvoordebrandmoord.Depolitieheeftnoggeenaanhoudingen
verrichtenhoudtalleoptiesopen.Ofermeerdadersbetrokkenzijnbijhetmisdrijf,wil
depolitienietzeggen.,,Waarhetspecifiekgaatomdegebeurtenisopdegalerij,
sprekenwevanndader.''

Devrouwstondophetpunttegaantrouwenmethaarvriend,eveneensvanAfghaanse
origine.Aleerderwashetislamitischehuwelijkvoltrokken.DeZeistsewasmethaar
zusalmaandenverwikkeldineenjuridischestrijdmethaarexwerkgever.Ineenaantal
kortgedingenisdeze32jarigeUtrechteropstraffevandwangsommenopgedragente
stoppenmetstalkenvanAchikzeiviaemailenhetaantastenvanhaareerengoede
naam.Devrouwenvroegenookhetfaillissementaanvanhetbedrijfomachterstallig
loontevorderenendedwangsomteinnen.Ditwerd1septemberuitgesprokendoorde
rechtbank.

Krant:
Pagina
Datum:

AD/AmersfoortseCourant
25
08/01/2010

ZEISTVerdachtevan'brandmoord'is
eenvrouw
Depolitieverdenkteennogonbekendevrouwvanbetrokkenheidbijdedoodvande
23jarigeNargesAchikzeiuitZeist.Zijkwamop8decemberomhetleven,doordatzein

brandwerdgestokenopdegalerijvanhaarflatwoningaandeLaanvanVollenhove.

Depolitievermoedtbovendiendatdeverdachtenietalleenheeftgehandeld.Enze
heeft,volgenswoordvoerderThomasAlingvandepolitie,hoogstwaarschijnlijk
brandwondenopgelopen.,,Wehopendatmogelijkegetuigenzichmelden.''

Depolitieheefteenzeersummiersignalementvrijgegeven.Hetzougaanomeen
vrouwvanongeveer1.60metermetdonkerhaar.Meerwildepolitieinhetbelangvan
hetonderzoeknietbekendmaken.

Dezaakkomt26januariaanbodinhetpolitieprogrammaOpsporingVerzocht.Hetis
nognietduidelijkofdaarbijgebruikgemaaktwordtvancamerabeelden.Deportieken
vandeflatsaandeLaanvanVollenhovezijnuitgerustmetcameratoezicht.Erwordt
naarallewaarschijnlijkheidweleenreconstructiefilmgemaakt.Depolitieheeftnog
steedseenteamvan25rechercheursopdezaakzitten.

DepolitiehoudtinhetonderzoeknaarhetinbrandstekenvaneenvrouwinZeistnog
alleoptiesopen.Vaneenvolstrektuitdehandgelopenconflictmetdeexwerkgever
vanhetslachtoffertoteenmogelijkeeerwraak.

Hetslachtoffer,dataanhaarbrandwondenbezweek,stondophetpunttetrouwenmet
eeneveneensuitAfghanistanafkomstigeman,metwiezealenigetijdsamenwoonde.

Methaarexwerkgevervochtendevrouwenhaarjongerezuseenjuridischgevechtuit
overachterstalligsalarisenoverhetinnenvaneeninkortgedingopgelegde
dwangsom.

Diedwangsomwerddeexwerkgeveropgelegdvanwegehetnietverwijderenvan
allerleibeschuldigingenopinternetaanhetadresvandevrouw,haarvriendenzus.

Ookliepereenstrafzaaktegendemanvanwegehetstalkenperemailenhet
aantastenvaneerengoedenaamvanhetslachtoffer.

DezerechtszaakisvoorlopigaangehoudenopverzoekvanhetOpenbaarMinisterie.
Dievindtdatereerstnaderonderzoekgedaanmoetworden.

GeenKop:ZEISTVerdachte
brandmoord28jarigevrouwDe
verdachtediezichmelddebijdepolitie
inverband....

ZEIST

Verdachtebrandmoord

28jarigevrouw

Deverdachtediezichmelddebijdepolitieinverbandmetbetrokkenheidbijdedood
vanNargesAchikzeiuitZeist,iseen28jarigevrouwuitArnhem.

Zemelddezich24januaribijdepolitieinOss.De23jarigeNargeswerd7december
vorigjaaropdegalerijvanhaarflataandeLaanvanVollenhoveinZeistdooreennog
onbekendevrouwovergotenmeteenbrandbarevloeistofeninbrandgestoken.Ze
overleeddiezelfdeavond.

VolgenshetOpenbaarMinisteriewordtdeaangehoudenvrouwverdachtvan
betrokkenheidbijdemoord,maarstaatnietvastofzijookdedaderis.Depolitiegaat
ervanuitdatmeermensenbijdezaakbetrokkenzijn.

DeArnhemsezitsinds27januariinbewaringenwordtvandaagvoorgeleidinde
raadkamer.Diebeslistoverhaarvoorlopigehechtenis.

Krant:
Pagina
Datum:

AD/UtrechtsNieuwsblad
19
27/01/2010

AanhoudinginZeistermoordzaak
ZEISTEenvrouw,vanwiedepolitiedeidentiteitnietbekendmaakt,heeftzichzelf
gemeldalsbetrokkenebijdedoodvanNargesAchikzei(23)op7decemberinZeist.

PolitiewoordvoerderThomasAlingkannietzeggenofdevrouwookdegeneisdie
gisteravondwastezienopcamarabeeldeninhetprogrammaOpsporingVerzocht.
DezebeeldentoondenhetmomentwaaropeenvrouwdeGeroflataandeLaanvan
Vollenhovebinnenkomtenindeliftstaat.Devrouwisnietherkenbaar.Zeheefteen
zwartejasmetbontkraagaan,eenzwartwittesjaal,eenglimmendezwartetas.Later
heeftzeookeenAlbertHeijnkersttasbijzich,zoistezien.

DezevrouwwordtervanverdachtNargesindevroegeavondvan7decembermeteen
brandbarevloeistofovergotentehebbenendaarnainbrandtehebbengestoken.De
politievermoedtdatzijdaarbijzelfgewondisgeraakt.

Nargeswoondeindeflatmethaarvriend,metwiezedieaankomendeweekzou
trouwen.

Dejongevrouwwerdmetspoednaarhetziekenhuisgebracht,maaroverleefdede
aanslagniet.

DevrouwdiezichzondagbijeenpolitiebureauergensinNederlandmelddeis
aangehouden.Overdeaardvandebetrokkenheidisnognietsbekend.Deaanhouding
betekentvolgensAlingallerminstdatdezaaknurondis.,,Wemoetenuiteraardnagaan
watzeallemaalverklaartenwatdeaardvanhaarbetrokkenheidis.Haaraanhouding
sluitandereaanhoudingenzekernietuit.''

DezaakwerdgisteravondinOpsporingVerzochtbehandeld.

DepolitieheeftinformatieenvragenoverdezaakookvertaaldinhetDari,devoertaal
inAfghanistan.DepolitiehooptdaarmeeookmensendiehetNederlandsnietof
onvoldoendemachtigzijn,teinformeren.Naastdeopsporingsprogramma'sgaatde
zaakook'online'opdesitewww.politieonderzoeken.nl.

Directnadeaanslagdedentweetheorienderondeoverdeachtergrondvande
aanslag.Desuggestiedathetomeerwraakzougaan,isdoornabestaandenvande
vrouwtegengesproken.Ookdepolitiezegtopdeonderzoekssitedatergeen
aanwijzingenvooreerwraakzijn,maardatzehetooknognietuitsluit.Deandere
theorieheeftbetrekkingopeenarbeidsconflictdatdevrouwenhaarzushadden.

Depolitieismetdietheorienbekend,maarheeftnogveelvrageninhetonderzoek.
VolgensAlingiseenheelandermotiefookdenkbaar,bijvoorbeeldiemanddiejaloers
wasdatzegingtrouwen.Desiteoverhetonderzoekisvandaagonline.

Krant:
Pagina
Datum:

AD/UtrechtsNieuwsblad
18
28/01/2010

TientipsovermoordinZeisterflat
ZEIST/UTRECHTDepolitieinUtrechtheeftnaaraanleidingvandeuitzendingvan
OpsporingVerzochttientipsbinnengekregenoverdemoordopde23jarigeNarges
AchikzeiinZeist.
VolgenspolitiewoordvoerderThomasAlingwordenalletipsnuuitgezocht.

Devrouwdiezicheerderdezeweekmelddebijdepolitie,omdatzijbetrokkenzouzijn
geweestbijdedoodvandeAfghaansevrouw,blijftinvoorlopigehechtenis.

DepolitiehooptdatdeuitzendingenvanOpsporingVerzochtdinsdagenBureau
Hengeveldvangisterenveeltipsopleverendieietskunnenophelderenoverhetmotief.

NargesAchikzeiwerd7decembervorigjaaromhetlevengebracht,vlakvoordatze
meteenAfghaansemanzoutrouwen.Zewerdopdegalerijvanhaarflatovergotenmet
eenbrandendevloeistofeninbrandgestoken.Zewerdinallerijlovergebrachtnaareen
ziekenhuis,waarzeoverleed.

Afghaansebruidstierfeenafschuwelijke
dood

De23jarigeNargesAchikzeiwerdmetgrotespoedovergebrachtnaarhetziekenhuis,
maardatmochtnietmeerbaten.ARCHIEFFOTOAD/ANEOKONING
UPDATEZEISTDe28jarigeverdachtevandebrandmoordinZeist,A.R.uitArnhem,
wordtdezeweekterobservatiegeplaatstinhetPieterBaanCentruminUtrecht.De
vrouwverblijftnuinhetPenitentiairPsychiatrischCentrumvandevrouwengevangenis
vanZwolle.
DatstaatinhetAD.

DeobservatieinhetPBCduurtzevenwekenenmoetmeerinzichtgeveninde
geestestoestandvandevrouw.Zemelddezichzelf24januari2010bijdepolitieinOss,
waarzeinhaarouderlijkhuisverbleef.DejongevrouwookafkomstiguitAfghanistan
gafaandatzebetrokkenwasbijdedoodvanNargesAchikzeiop7decembervorig
jaar.

Maarwaardiebetrokkenheiduitblijkt,isnogaltijdnietopgehelderd.Eenmotiefisniet
gedestilleerd,ondankstalrijkegetuigenverhoren.WellijktaannemelijkdatR.inZeistis
geweest.OpdeplekwaarNargeseenafschuwelijkedoodstierfzewerdmetbenzine
overgotenenaangestokeniseenaanstekergevondenwaarophetDNAprofielvan
A.R.isaangetroffen.Dekansdatditprofielvaniemandandersis,iszeerklein.

Verderheeftdepolitieveeltechnischonderzoekgedaannaarsporendieopdeplaats
vanhetdelictzijnaangetroffen.Opvallendisverderdatzezich8decemberziek
melddebijschoolenwerkgever,vanwegebrandwondenaanhaarhand.

EndingiszekerNargesenR.kendenelkaar.R.is,deeluitmakendvaneen
vriendengroepje,zelfsopdebegrafenisvanNargesgeweest.Zewasdaarhevig
gemotioneerd.

NargesstondophetpunttetrouwenmeteenAfgaanseman,metwiezeal

samenleefdeindeflataandeLaanvanVollenhove.Ineenaangrenzendeflatwoont
haarfamilie.Haarverloofdewasweerbevriendmeteenfamilielidvandeverdachte.
Vandaardatinhetpolitieonderzoekookeencrimepassionelnietwordtuitgesloten.

LeesmeerinhetAD.
04/05/1016u10