REPASO

unidade

3

1

As paisaxes cambian

Nome: 

Data: 

Curso: 

Observa o debuxo e nomea tres elementos naturais e artificiais da paisaxe.
2

1

ELEMENTOS NATURAIS

3
1.  

2.  
3.  
ELEMENTOS ARTIFICIAIS

1.  
2.  
3.  

2

Define os seguintes termos.
Península
Praia
Acantilado

3

  

  

  

Observa a imaxe e contesta as preguntas.
a. É unha paisaxe natural ou humanizada?


b.  Está pouco ou moi contaminada?


c. Di tres accións humanas que a contaminen.

Ciencias Sociais 3.º EP. Unidade 3 

MATERIAL FOTOCOPIABLE

16

unidade

3

4

REPASO

As paisaxes cambian

Nome: 

Data: 

Curso: 

Indica o nome dos sistemas montañosos e arquipélagos españois.    

5 

Observa esta fotografía e responde as preguntas.
a. A que dous parques nacionais españois podería pertencer esta imaxe?
b. Explica as características deste tipo de paisaxe.

6

Une cada termo coa súa definición correspondente.
VAL ●
MESETA ●
POLOS ●
MONTAÑA ●

Ciencias Sociais 3.º EP. Unidade 3

● Elevación
●Z 
ona

entre montañas pola que flúen os ríos.

● Terreno
● Liñas

do terreo.

plano situado a certa altitude.

imaxinarias que unen o polo Norte e o polo Sur.
MATERIAL FOTOCOPIABLE

17

unidade

3
1

Reforzo

Que son as paisaxes?

Nome: 

Data: 

Observa a imaxe e despois copia na táboa os elementos naturais e artificiais que aprecies na paisaxe.

ELEMENTOS NATURAIS

2

Curso: 

ELEMENTOS ARTIFICIAIS    

As seguintes frases son todas falsas. Escríbeas correctamente.
A.  As paisaxes naturais son aquelas modificadas polas persoas. 

B.  Nas paisaxes urbanas abundan os elementos naturais. 

C.  Campos de cultivo, encoros, estradas ou casas son exemplos de elementos naturais. 

Ciencias Sociais 3.º EP. Unidade 3

MATERIAL FOTOCOPIABLE

18

unidade

3

1

Reforzo

Como é o relevo nas paisaxes?

Nome: 

Data: 

Curso: 

Sitúa correctamente os nomes das formas de relevo de costa.
L
A

P
P
G

C

I

2

Sinala cal é o nome das seguintes formas de relevo interior.

1.  
Ciencias Sociais 3.º EP. Unidade 3

2.  

3.  
MATERIAL FOTOCOPIABLE

19

Reforzo

unidade

3

1

Como é o relevo español?

Nome: 

Data: 

Curso: 

Completa o seguinte debuxo.    

2

As seguintes frases son todas falsas. Escríbeas correctamente.
A.  España está composta pola maior parte da Península e polas illas Canarias. 

B.  A Península Ibérica está rodeada polo océano Atlántico e o mar Mediterráneo. 

C.  No istmo que une a Península Ibérica con Europa hai u­­nha gran cordilleira, os Alpes. 

D.  Os ríos Miño, Douro, Texo e Guadiana separan España de Francia. 

Ciencias Sociais 3.º EP. Unidade 3

MATERIAL FOTOCOPIABLE

20

AMPLIACIÓN

unidade

3

A Meseta e as depresións

Nome: 

Data: 

Curso: 

Ademais das cordilleiras estudadas no libro, en España hai outras formas de relevo.
1

Despois de ler a información e observar os mapas, contesta as preguntas.

A Meseta Central
Gran parte da Península Ibérica está
ocupada pola Meseta Central. É u­­nha
antiga cordilleira aplanada pola erosión ao longo de millóns de anos.
O Sistema Central divide a Meseta na
Submeseta Norte e a Submeseta Sur.

As depresións
U­­nha depresión é u­­nha superficie de
terreo afundida e que ten u­­nha altitude inferior ás terras que a rodean.
Na Península existen dúas grandes depresións, a do Ebro e a do Guadalquivir.

Mar

n
Le tes
ón

D

Submeseta
Norte

a

do

Eb

ro
Eb
ro

Co

rd

st
Co
i r at a l á
e
ill Ca

o

exo
R. T

Montes de
To l e d
R. Guadian

R.

a

ei

ic

em

ón

o

r

Submeseta
Sur

ra

ér

st

al

si

Ib

Si

r
nt

re

Piren
e os

a

A T L Á N T I C O

Ce

ep

em

uro

R. Do

O C É A N O

tes
Moncos
Va s

st

o
M e
d

ira Cantábrica

Si

M
G a cMiño
al izo
ai
co

Cordille

R.

Cantábrico

R. Xúca

Il

la

s

l
Ba

ea

re

s

R. Se
gu
Morena
ra
ir
lquiv
a
d
ua
G
.
R
o
os
nd
tic
sió ivir

u
pre
De adalq
as
m
te
Gu

Serra

Sis

Illas

Canarias
re
Est

e
ito d

ltar
Xibra

a. Que río discorre pola Submeseta Norte? 
b. Que ríos cruzan a Submeseta Sur? 
c. Que cadea montañosa os separa? 
d. Entre que cordilleiras está a depresión do Ebro?


e. Que cordilleiras encerran a depresión do Guadalquivir?


Ciencias Sociais 3.º EP. Unidade 3

MATERIAL FOTOCOPIABLE

21