20V

i. Bài tập BJT – FET
Mạch phân cực cố định cực E chung:
Bài 1: Cho mạch phân cực như hình vẽ vớI =150
hãy xác định
Xác định trị phân cực IC, VC, VE, VCE .
1.
Phương trình đường tảI ADLL
2.

270

Vcc = +22V

5.6k
10F

Vi

Vi

220
Bài 2: Cho mạch phân cực như hình hãy xác định:
Các giá trị điện trở trong mạch vớI điểm
làm việc ICQ=2mA, =70.
RB
Vi

Vo

20V

RC

10F
Vcc = +22V

10F

Vi

RE

Vo

Vo

10F
VCC_CIRCLE

Mạch phân cực cầu phân áp:
Bài 1: Cho mạch như hình vớI  = 100
Tìm phương trình đường tảI một chiều ADLL
2.
Xác định giá trị điện trở R1, R2
3.
khi cho giá trị ICQ = 4.05mA.

-6V
R1

2k

10F
1k

VCC_CIRCLE

R2

100
100

Bài 2: Cho mạch phân cực như hình, vớI transistor có =100.

Hãy thiết kế một mạch phân cực dùng cầu chia
điện thế với nguồn điện VCC=12V, BJT sử dụng
có =100 và làm việc tạI điểm tĩnh (ICQ=4mA, VCEQ=8V).
Chọn VE=1/10VCC.

10F
+6V

+6VVCC_CIRCLE
R1

Vcc = +22V

RC
Vo

Vi

Vi

10F
R2

RE

10F

Vo

20V
Mạch phân cực hồI tiếp từ collector:
Bài 1: cho mạch như hình vẽ hãy xác định:
1. Phương trình đường tảI tĩnh ADLL
2. Xác định giá trị ICQ và VCEQ tạI điểm làm việc tĩnh Q

2.7k

180k

Vc

Vo

0.1F

Vi

Vi
1k

Bài 2: Hãy thiết kế một mạch phân cực hồI tiếp từ collector để có I CQ = 3mA,
VCEQ = 10V, điện áp nguồn VCC = 24V, RC = 10RE.
1) JFET :
a) Maïch phaân cöïc coá ñònh :
Ví duï 1 : Xaùc ñònh doøng cöïc maùng ID vaø ñieän aùp cöïc maùng –
nguoàn VDS cho maïch ñieän phaân cöïc coá ñònh ôû hình
+ 12V
sau :
Giaûi :

ID

VGS  VGG   1,5V


V
I D  I DSS  1  GS
VP

V D  V DD  I D R D

1,2k

2

 1,5V 

  12 mA 1 
  4,69V
 4V 


 12V   4,69 mA1,2 k   6,4 V

D

G

IDSS = 12mA

VDS

1M

VP =  4V

S

V DS  V D  V S  6,4 V  0 V  6,4 V
1,5V

+ 16V

Caâu 1 : Xaùc ñònh doøng cöïc maùng vaø
aùp
cöïc maùng – nguoàn cuûa maïch ñieän ôû
sau :
Vi

ñieän
0

0

ID

Vo

D

G

VDS

1M

S

3V

0
0

hình

2,2k

IDSS = 10mA

VP =  4,5V

Caâu 2 : Xaùc ñònh doøng cöïc maùng vaø ñieän aùp cöïc maùng –
nguoàn cuûa maïch ñieän ôû hình sau :
+ 16V

ID

2,2k

G

Vi

Vo

D
VDS

1M

IDSS = 10mA

VP =  4,5V

S

1,5V

Caâu 3 : Söû duïng giaù
ñieän aùp cöïc maùng laø +8V + 16V
0
sau :
ID
Vi

trò naøo cuûa RD ñeå coù
maïch ñieän ôû hình

0 trong

RD
Vo

D

G

VDS

1M

IDSS = 10mA

VP =  4,5V

S

3V

Caâu 4 : Tìm VDS trong maïch ñieän ôû 0 hình sau :
0

+ 16V

ID
Vi

2,2k
Vo

D

G

VDS

1M

S

3V

0
0

IDSS = 8mA

VP =  4V

Caâu 5 : Giaù trò naøo cuûa nguoàn cöïc coång caàn ñeå coù doøng I D
= 5mA trong maïch ñieän ôû hình sau :
+ 16V

ID

2,2k

G

Vi

Vo

D

IDSS = 8 mA

VDS

1M

VP =  4V

S

VGG

b) Maïch töï phaân cöïc cuûa FET : 0
0
Ví duï
Caâu 1 : Xaùc ñònh ñieän aùp phaân cöïc V D cho maïch ñieän ôû hình
sau :
+ 20V

1,5k
Vo
Vi

IDSS = 8 mA
1M

VP =  6V

750

0
Caâu 2 : Xaùc ñònh ñieän aùp V
ñieän ôû hình sau :
0 S cho maïch

+ 20V

1,5k
Vo
Vi

IDSS = 8 mA
1M

0

VP =  6V

1,2k

0

Caâu 3 : Ñieän aùp VDS baèng bao nhieâu trong maïch ñieän ôû hình
sau :
+ 20V

5,1k
Vo
Vi

IDSS = 8 mA
1M

VP =  6V

750

Caâu 4 : Giaù trò cuûa RS baèng bao
nhieâu
trong maïch ñieän ôû hình
0
0
sau ñeå dôøi ñieåm phaân cöïc tôùi + 20V VGS =  2V :
1,5k
Vo
Vi

IDSS = 8 mA
VP =  6V

1M

RS

Caâu 5 : Xaùc ñònh doøng ñieän 0cöïc maùng
trong maïch ñieän ôû hình
0
sau :
+ 20V

1,5k
Vo
Vi

IDSS = 8 mA
1M

0

VP =  6V

RS

0

10µF

0

Caâu 6 : Xaùc ñònh ñieän aùp VS trong maïch ñieän ôû hình sau
 18V
RD
3,3k
Vo
Vi

IDSS = 12 mA
VP = + 5V

RG

RS

1,5M

1,2k

0 maïch 0 ñieän ôû hình sau :
Caâu 7 : Tìm giaù trò cuûa VDS trong

 18V
RD
3,3k
Vo
Vi

IDSS = 12 mA
VP = + 5V

RG

RS

1,5M

1,2k

c) Maïch töï phaân cöïc baèng0 caàu phaân
aùp:
0
Baøi 1: Xaùc ñònh doøng cöïc maùng vaø ñieän aùp cöïc maùng
– nguoàn cuûa maïch ñieän ôû hình sau:
 18V

R1
1M

RD
3,3k
Vo

Vi
R2

RS

1,5M

1,2k

0

0

IDSS = 12 mA
VP = + 5V

Baøi 2: Söû duïng giaù trò naøo cuûa RD ñeå coù ñieän aùp cöïc maùng
laø +8V trong maïch ñieän ôû hình sau :
+18V

RD
3,3k
Vo
Vi

IDSS = 12 mA
VP = - 5V

R2

RS

1,5M

1,2k

0

0
Caâu 2 : Tính giaù trò RB seõ
ñöôïc söû duïng ñeå coù VC = 8V cho
maïch ñieän ôû hình sau :

VCC = + 18V

RC

RB

Vi

C1

IC

IB

2,4 k
C2
+

Vo

10µF

VCE

10µF

Caâu 3 : Tính RC ñeå coù VCE = 6V cho maïch

 = 90

ñieän ôû hình sau :

VCC = + 22V

RC

RB

510k
Vi

C1
10µF

IB

IC

C2
+

10µF

Vo

VCE

=
120

Caâu 4 : Tính RC ñeå coù VC =  8,4V cho maïch ñieän ôû hình sau :

VCC =  22V

RB

RC

IC

IB

680K

VC
C1

Vi

VB

Vo

 = 85

20µF

Caâu 5 : Xaùc ñònh caùc ñieän aùp vaø doøng
ñieän moät
chieàu taïi caùc cöïc cuûa transistor trong maïch ñieän ôû hình sau. Khi
 taêng thì caùc giaù trò ñoù taêng hay giaûm?
VCC = + 12V

RC

RB

3 k
C2

220k

Vi

C1

IC

IB

+

10µF

VCE

10µF

Vo

 = 60

2. Maïch phaân cöïc coá ñònh oån ñònh
cöïc Emitter (coøn
goïi laø maïch phaân cöïc coá ñònh hoài tieáp cöïc phaùt) :
Caâu 1 : Tính ñieän aùp phaân cöïc VCE vaø doøng ñieän IC cho maïch
ñieän phaân cöïc oån ñònh cöïc phaùt VCC = 18V nhö hình sau :

RC

RB
220k

2,7k
C

IC
IB

C

VCE
VCC = 16V

Vi

VBE

VB
RB

Caâu 2 : Xaùc ñònh giaù trò 
ñieän ôû hình sau, daãn ñeán
coù VE = 3V.

330k

 = 55
VC

RE
1,5k
IE
IC

VE

RC
1,8k
C

IB

C

VCE

Vi
VBE

VB

Vo

RE
1k
IE

Vo

=?

VC
VE

cho maïch
keát quaû

Caâu 3 : Xaùc ñònh giaù trò cuûa ñieän trôû RB ñeå phaân cöïc cho
maïch ñieän ôû hình sau sao cho IC = 0,5ICbaõo hoøa.
VCC = 20V

RC

RB

1,8k
C

IC
IB

C

VCE

Vi
VBE

RE

VB

620
IE

VC

Vo

=
110

VE

Caâu 4 : Xaùc ñònh söï thay ñoåi phaàn traêm
maïch ñieän ôû hình sau :

cuûa VC cuûa

VCC = 15V

RC

RB
680k
C
Vi

Caâu 5 : Tính giaù trò gaàn ñuùng cuûa 
maïch ñieän ôû hình sau baõo hoøa.

IC

2,2k
C

IB

Vo

VCE
 = 90180
VCC = 25V
VBE
VC
ñeå
RE
VB
VE
910
RC
RB
IE
I
820
C
180k
C
Vo
IB
C

Vi
RE
200

c) Phaân cöïc coá ñònh ñoäc laäp vôùi heä soá  :
Caâu 1 : Tính IB vaø IC trong maïch ñieän ôû hình sau :
VCC = + 18V

RB1

IC

91k
C1

Vi

VB

10µF

RC
4,7k
C2
VC
VCE

Vo

10µF
 = 70

VE

RB2

IE

11k

RE
1,2k

Caâu 2 : Giaù trò naøo cuûa RE seõ cho
quaû VC = 6V trong maïch ñieän ôû hình sau :

CE
10µF

keát
VCC = + 16V

RB1

IC

82k
C1

Vi

VB

10µF

VCE

Vo

10µF
 = 150

CE
10µF

I RE
VCC E= + 18V

24k

RB1

IC

220k

Vi

5,6k
C2
VC

VE

RB2

Caâu 3 : Xaùc ñònh giaù trò RE ñeå
ñöa ñeán vieäc phaân cöïc taïi
ñieåm coù IC baèng 0,5ICbaõo hoøa trong
maïch ñieän ôû hình sau :

RC

C1

VB

10µF
RB2
51k

RC
3,3k
C2
VC
VCE

Vo

10µF
 = 130

VE
IE

RE

CE
10µF

Caâu 4 : Xaùc ñònh söï thay ñoåi phaàn traêm cuûa VCE trong maïch
ñieän ôû hình sau khi  thay ñoåi töø 80 ñeán
160 :
VCC = + 16V

RB1

IC

75k
C1

Vi

VB

10µF

RC
2,4k
C2
VC
VCE

Vo

10µF

VE

RB2

IE

24k

CE
10µF

RE
1,2k

VCC = +30V

Caâu 5 : Veõ ñöôøng taûi moät chieàu vaø
ñieåm laøm vieäc tónh Q cuûa
RB1
ñieän ôû hình sau :

bieåu dieãn
maïch

IC

6,8k
C1

Vi

VB

10µF
RB2

1k
Caâu 6 : Tìm doøng ñieän qua LED
trong maïch ñieän ôû hình sau (VZ = 6,2
V) :
+12V

200 

620 

RC

3k
VC
VCE

C2

Vo

10µF
 = 120

VE
IE

RE
750

CE
10µF

3. Maïch phaân cöïc hoài tieáp cöïc goùp :
Caâu 1 : Xaùc ñònh giaù trò ñieän trôû hoài tieáp caàn söû duïng
trong maïch ôû hình sau ñeå coù VC = 0,5VCC = 8V :
+ 16V

3,6 k
R

VC
 = 120

Caâu 2 : Xaùc ñònh giaù trò cuûa
tieáp maø noù seõ phaân cöïc cho maïch
sau rôi vaøo ñuùng traïng thaùi coù
hoøa :

ñieän trôû hoài
ñieän ôû hình
+ 16V
0 IC = 0,5 ICbaõo
6,2 k
R

VC
 = 90

1,5k

0

Caâu 3 : Xaùc ñònh giaù trò nhoû nhaát vaø giaù trò lôùn nhaát cuûa
doøng ñieän IC trong maïch ñieän ôû hình sau
trong tröôøng
+ 12V
hôïp bieán trôû ôû vò trí 1 M
vaø 0  :
4,7 k
150 k

1 M
VC
 = 180

3,3 k

0

0

4. Phaân tích nhöõng maïch ñieän phaân cöïc moät chieàu
khaùc :
Caâu 1 : Tính VC trong maïch ñieän ôû hình sau :
 12V
4,7 k
VC
 = 65
680 k

Caâu 2 : Tính ñieän aùp VC trong maïch

1,8 k
+ 12V

ñieän ôû hình sau :
+ 18V

510 k

9,1 k
 = 130
VC

510 k

7,5 k
 18V

5.Thieát keá maïch phaân cöïc :
a) Thieát keá maïch phaân cöïc vôùi ñieän trôû hoài tieáp cöïc
phaùt :
Caâu 1 : Thieát keá moät maïch phaân cöïc vôùi ñieän trôû oån ñònh
cöïc phaùt ñeå laøm vieäc taïi ñieåm coù VCE = 8V, IC = 5mA, söû duïng
ñieän aùp nguoàn laø VCC = 18V vaø moät transistor coù  = 100.
Caâu 2 : Thieát keá moät maïch phaân cöïc vôùi ñieän trôû oån ñònh
cöïc phaùt ñeå laøm vieäc taïi ñieåm coù IC = 0,5ICbaõo hoøa. Ñieän aùp
nguoàn laø VCC = 22V vaø transistor coù  = 120.
Caâu 3 : Thieát keá moät maïch phaân cöïc vôùi ñieän trôû oån ñònh
cöïc phaùt ñeå laøm vieäc taïi ñieåm coù VCE = 0,5VCC. Ñieän aùp
nguoàn laø VCC = 16V, transistor coù  = 180 vaø RC = 4,3 k.
b) Thieát keá maïch phaân cöïc coù heä soá khueách ñaïi doøng
oån ñònh ( ñoäc laäp) :

Caâu 1 : Thieát keá moät maïch phaân cöïc ñoäc laäp vôùi  ñeå laøm
vieäc taïi VCE = 12V, IC = 5mA. Nguoàn VCC = 25V vaø transistor coù  =
140.
Caâu 2 : Thieát keá moät maïch phaân cöïc ñoäc laäp vôùi  ñeå laøm
vieäc taïi VCE = 0,5V. Nguoàn cung caáp VCC = 12V, transistor coù  =
80 vaø RE = 1,2k.
Caâu 3 : Hoaøn taát moät thieát keá maïch phaân cöïc ñoäc laäp vôùi
 coù RB1 = 68k, RB2 = 7,5k, VCC = 16V vaø transistor coù  = 80 ñeå
maïch laøm vieäc taïi VCE = 6V vaø IC = 2mA.
Caâu 4 : Thieát keá moät maïch phaân cöïc hoài tieáp cöïc goùp, hoäi
ñuû caùc quy caùch sau :
VCC = 20V, IC = 5 mA vaø  = 150.
Caâu 5 : Thieát keá moät maïch khueách ñaïi hai taàng, duøng phaân
aùp beàn vöõng. Ñieän aùp nguoàn nuoâi laø 15V, vaø doøng ñieän
cöïc goùp tónh baèng 1,5 mA cho moãi taàng. Giaû söû  = 125.
Caâu 6 : Thieát keá laïi caâu 5 ñeå coù maïch phaân aùp vöõng chaéc.
III. MAÏCH PHAÂN CÖÏC CHO FET :
1. Maïch phaân cöïc coá ñònh :
Caâu 1 : Xaùc ñònh doøng cöïc maùng vaø ñieän aùp cöïc maùng –
nguoàn cuûa maïch ñieän ôû hình sau :
+ 16V

ID
Vi

2,2k
Vo

D

G

VDS

1M

S

IDSS = 10mA

VP =  4,5V

3V

Caâu 2 : Söû duïng giaù trò naøo cuûa RD ñeå coù ñieän aùp cöïc
0
maùng laø +8V trong maïch ñieän0 ôû hình
sau :
+ 16V

ID
Vi

G
1M
3V

RD
Vo

D
VDS
S

IDSS = 10mA

VP =  4,5V

Caâu 3 : Giaù trò naøo cuûa nguoàn cöïc coång caàn ñeå coù doøng ID
= 5mA trong maïch ñieän ôû hình sau :
+ 16V

ID

Vo

D

G

Vi

2,2k
IDSS = 8 mA

VDS

1M

VP =  4V

S

VGG

2. Maïch töï phaân cöïc cuûa FET :
0
Caâu 1 : Xaùc ñònh ñieän aùp phaân
cöïc VD cho maïch ñieän ôû hình
0
sau :
+ 20V

1,5k
Vo
Vi

IDSS = 8 mA
1M

Caâu 2 : Giaù trò cuûa
maïch ñieän ôû hình sau
tôùi VGS =  2V :

VP =  6V

750

RS baèng bao nhieâu trong
ñeå dôøi ñieåm phaân cöïc
0

0

+ 20V

1,5k
Vo
Vi

IDSS = 8 mA
1M

0

VP =  6V

RS

0

Caâu 3 : Tìm giaù trò cuûa ID trong maïch ñieän ôû hình sau :
+ 30V
2,4k
Vo
Vi

IDSS = 16 mA
Vp =  3V

1 M

1,2k

0

Caâu 4 : Tìm giaù trò cuûa RS ñeå
phaân cöïc cho maïch ñieän ôû hình
0
sau taïi  1V :

+ 30V
2,4k
Vo
Vi

IDSS = 16 mA
Vp =  3V

1 M

RS

3. Maïch phaân cöïc
baèng caàu
phaân aùp :
0
Caâu 1 : Xaùc ñònh VGS vaø ID cho maïch ñieän
ôû hình sau :
+ 20V
910k

0

2,2k

IDSS = 10 mA

Vp =  3,5V

110k

1,1k

Caâu 2 : Tìm giaù trò cuûa RS caàn ñeå ñaët ñieåm phaân aùp cuûa
maïch ñieän ôû hình sau tôùi VGS =  2V?
+ 20V
910k

2,2k

IDSS = 10 mA

Vp =  3,5V

110k

RS

Caâu 3 : Doøng ñieän cöïc
maùng trong maïch ñieän
ôû hình sau taêng hay giaûm neáu giaù trò0 cuûa RS thay ñoåi baèng
750?
+ 20V

0

910k

2,2k

IDSS = 10 mA

Vp =  3,5V

110k

Caâu 4 : Xaùc ñònh ñieän aùp
trong maïch ñieän
21 M

1,1k

+ 15V 0

cöïc coång-nguoàn
ôû hình sau :

0
1,2k

Vo
IDSS = 12 mA

Vi

Vp =  4V

10 M

1k

Caâu 5 : Giaù trò cuûa ID taêng hay giaûm neáu MOSFET trong maïch
ñieän ôû hình sau ñöôïc thay theá bôûi moät con khaùc coù VP = 
2,5V?
+ 15V
21 M

1,2k
Vo
IDSS = 12 mA

Vi

Vp =  4V

10 M

1k

4. Maïch phaân cöïc
hoài tieáp cuûa
MOSFET :
0
Caâu 1 : Xaùc ñònh giaù trò cuûa VD trong maïch ñieän ôû hình sau :
+ 25V

0

2,4k
Vo
VT = 5V
K = 0,3mA/V2

10 M
Vi

Caâu 2 :
Xaùc ñònh keát quaû giaù trò
cuûa VD trong maïch ñieän ôû hình sau :
+ 25V
0

1,8k
Vo
10 M
Vi

VT = 5V
K = 0,3mA/V2

Caâu 3 : Xaùc ñònh giaù trò cuûa K trong maïch ñieän ôû hình sau :
+ 10V

2,4k
Vo
VT = 5V

10 M
Vi

Caâu 4 : Doøng ñieän
cöïc maùng trong
maïach ñieän ôû hình
sau taêng hay giaûm
neáu MOSFET trong maïch ñöôïc thay theá baèng moät con khaùc coù
VT = 7,5V?
+ 25V
0
2,4k
Vo
10 M
Vi

VT = 5V
K = 0,3
mA/V2

5. Moät soá maïch
khaùc :

phaân cöïc

0
Caâu 1 : Xaùc ñònh giaù trò phaân cöïc moät
chieàu cuûa ID vaø VDS
trong maïch ñieän ôû hình sau :

 20V

1,1k
IDSS = 22 mA
VP = + 8 V
2,4k
+ 10V

Caâu 2 : Tìm giaù trò cuûa IDSS trong maïch ñieän ôû hình sau vôùi VP =
 3V?
+ 20V

91k

6V
30k

1,5k

6. Thieát keá maïch phaân cöïc
cuûa FET vaø
MOSFET :
Caâu 1 : Thieát keá moät maïch phaân cöïc cho JFET nhö maïch ñieän
0 V
ôû hình sau ñeå ñieåm laøm vieäc coù ID = 3 mA,
DS = 10V, söû duïng
nguoàn cung caáp laø 22V vaø JFET coù
IDSS = 6 mA vaø VP = 
+ 20V
0
4V.
3,3k

Vi

Vo

0.01µ
F

IDSS = 6 mA

VP =  3 V

100
1 M
20µF

1,1k

Caâu 2 : Thieát keá
moät maïch
0
MOSFET keânh coù saün nhö hình sau ñeå laøm
vieäc
taïi ID = 4 mA
0
vaø VD = 10V, söû
duïng nguoàn laø
+ VDD
30V vaø moät FET coù
IDSS = 10mA, VP = 
0
4V.
RG1
RD
Vo
Vi
RG2

RS

Caâu 3 : Thieát keá moät maïch phaân cöïc MOSFET keânh caûm öùng
nhö hình sau ñeå laøm vieäc taïi ID = 6mA, VD = 8V, söû duïng moät
nguoàn ñieän aùp 18V vaø moät FET coù VT = 3,5V, K = 0,3mA/V2.
+ 18V

RD
Vo
VT = 3,5V
D K = 0,3
mA/V2

RG

Caâu 4 : Hoaøn taát
maïch ñieän ôû hình

G

Vi

S

thieát keá cuûa
sau :

+ 25V
RD
016V

IDSS = 12 mA

1V
100 M

VP =  3 V

RS

6. Phaân cöïc moät chieàu
söû duïng ñöôøng
cong phaân cöïc cuûa JFET thoâng thöôøng :
0
Xaùc ñònh ñieän aùp phaân cöïc VGS cho maïch ñieän ôû hình sau, söû
duïng moät JFET vôùi VP =  4,5V vaø IDSS = 8,5mA söû duïng ñöôøng
0
ñaëc tuyeán truyeàn ñaït cuûa JFET thoâng
thöôøng.
+ 20V
910k

2,2k

IDSS = 8 mA

Vp =  4,5V

110k

1,1k

OPAMP
Baøi 1: Cho maïch ñieän nhö hình veõ:
Uv = 12V; R1 = 1K; Rht = 2,2K.
Tính Ur = ?

Baøi 2: Cho maïch ñieän nhö hình veõ:
Uv = 12V; R1 = 1K; Rht = 2,2K.
Tính Ur = ?
Baøi 3: Cho maïch ñieän nhö hình veõ:
U1 = 3V; R1 = 1K;
U2 = 6V; R2 = 1,5K;
U3 = 9V; R3 = 2K;
Rht = 4K.
Tính Ur = ?
Baøi 4: Cho maïch ñieän nhö hình veõ:
U1 = 3V; R1 = 1K;
U2 = 6V; R2 = 1,5K;
U3 = 9V; R3 = 2K;
Rht = 4K.
Tính Ur = ?
Baøi 5: Cho maïch ñieän nhö hình veõ:
U1 = 6V; R1 = 1K;
U2 = 9V; R2 = 2K;
R3 = 2K;
Rht = 2,2K.

Tính Ur = ?

Baøi 6: Cho maïch ñieän nhö hình veõ:
U1 = 3V; R1 = 3,3K;
U2 = 6V; R2 = 4,7K;
R3 = 2R2;
Rht = 1,2K.
Tính Ur = ?
Baøi 7: Haõy thieát keá maïch tröø hai ñieän aùp duøng OPM.
Bieát Ur = 2U1 – 3U2.
Baøi 8: Haõy thieát keá maïch coäng hai ñieän aùp duøng OPM.
Bieát Ur = U1 + 3U2.
Baøi 9: Cho maïch ñieän oån aùp nhö hình veõ:
IC LM317
R2 = 5R1 = 10K;
Uv = 25V;
Tính Ur = ?
Baøi 10: Haõy thieát keá maïch oån aùp duøng IC LM317. Bieát
ngoõ vaøo 25V, ngoõ ra 9V.
RF

1k
Vi

VCC_CIRCLE

+

+

Vi

-

10k

VCC_CIRCLE

+12V

-12V

Vo
-

VCC_CIRCLE

+

Ri

100k
Ri

100k
+12V

VCC_CIRCLE

-

Bài 11: cho mạch khuếch đạI như hình vẽ
- RF
Chứng minh AV = VCC_CIRCLE
Ri
Tính hệ số khuếch đạI áp AVV
1)
i
+
Vẽ Vo(t) trong trường hợp:
2)
a.
Vi1(t) = 15sin100t (mV)
b.
Vi2(t) = 150sin100t (mV)
Nhận xét dạng sóng ra Vo(t)
RF
bài 12

-12V

+
-

Vo

VCC_CIRCLE

VCC_CIRCLE

1) Chứng minh AV = 1+

RF
Ri

2) Tính AV
3) Vẽ Vo(t) trong trường hợp Vi(t) = 10sin100t (mV)