UDK 311.314 (497.

6)

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Bosnia and Herzegovina
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
INSTITUTE FOR STATISTICS OF FB&H

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
U BROJKAMA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
IN FIGURES

Sarajevo, 2014.

Izdavač: Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo
Publisher: Institute for statistics of FB&H, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo
Telefon/Phone/Faks: +387 33 22 61 51
Elektronska pošta/E-mail:fedstat@fzs.ba
Internetska stranica/Web site: http://www.fzs.ba
Odgovara direktor: Hidajeta Bajramović
Person responsible: Hidajeta Bajramović, Director General

Pripremila: Zehra Kaba
Prepared by:

Molimo korisnike da prilikom korišćenja podataka navedu izvor
Users are kindly requested to state the source

Štampano/Tiskano u 100 primjeraka
Printed in 100 copies

Obavijesti daje Odsjek za odnose s javnošću
Information is available at the Department of Public Relations
Telefon/Phone: +387 33 20 64 52/lok 131
Pretplata publikacija/Subscription : +387 33 20 64 52/lok 132

UVOD

INTRODUCTION

Prema Općem okvirnom sporazumu za
mir u Bosni i Hercegovini potpisanom
u Daytonu 21. novembra/studenog
1995. godine, Bosna i Hercegovina se
sastoji od dva entiteta: Federacije
Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republike
Srpske (RS), a od 08. marta/ožujka
2000. godine i Brčko Distrikta BiH.

By the General Peace Agreement for
Bosnia and Herzegovina, signed in
Dayton 21. November 1995, Bosnia and
Herzegovina is consist of two entities:
Federation of Bosnia and Herzegovina
(FB&H) and Republica Srpska (RS), and
up to 08. March 2000 Brčko District B&H.

Federacija Bosne i Hercegovine kao
jedan od dva entiteta države Bosne i
Hercegovine
ima
svu
vlast,
nadležnosti
i
odgovornosti
koje
Ustavom Bosne i Hercegovine nisu
date u isključivu nadležnost institucija
Bosne i Hercegovine.

Federation of Bosnia and Herzegovina as
a one of two entities in the Bosnia and
Herzegovina have all government,
jurisdiction and responsibility which are
not in exclusive jurisdiction in the
institutions of Bosnia and Herzegovina.

«Bošnjaci,
Hrvati
i
Srbi
kao
konstitutivni
narodi,
zajedno
sa
ostalima i građani Federacije Bosne i
Hercegovine, ravnopravno uređuju
Federaciju Bosne i Hercegovine,
definiranu Aneksom II Općeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i
Hercegovini.»

Bosniacs, Croats and Serbs as a
constitutive people, together with other
citizens in the Federation of Bosnia and
Herzegovina, on an equal footing
ordering FB&H which have been defined
by the Anex II of General Peace
Agreement for Bosnia and Herzegovina.

Zakonom o federalnim jedinicama
("Sl.novine FBiH" broj 9/96) Federacija
Bosne i Hercegovine sastoji se od 10
kantona, a nazivi i sjedišta kantona
utvrđuju se Ustavom kantona. Za svaki
kanton određena su i pripadajuća
naseljena mjesta.

According to the Law on Federal Units
(Sl.novine No. 9/96) there were ten
cantons constituted in Federation of
Bosnia and Herzegovina. Names and
seats of cantons have been defined by
the Constitution of the Cantons.

Broj općina - 79

Number of municipalities - 79

Glavni grad - Sarajevo

Capital city - Sarajevo
kontinentalna,

Clime - In the majority continental,
mediterranean on the south

Struktura stanovnika - Bošnjaci, Hrvati,
Srbi i pripadnici ostalih naroda.

The structure of population - Bosniacs,
Croats, Serbs and other ethnicity

Službeni jezici - Bosanski, Hrvatski i
Srpski

Official languages - Bosnian, Croatian
and Serbian

Zvanična valuta - konvertibilna marka
(KM)

Official currency - convertible mark (KM)

Klima
pretežno
mediteranska na jugu

FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures

3

SADRŽAJ
CONTENTS
Opće informacije o Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013.
................. 7
The Federation of Bosnia and Herzegovina, basic information, 2013
Osnovni pokazatelji ........................................................................................ 8
Basic indicators
Geografski i meteorološki podaci ................................................................ 10
Geographical and meteorological data
Upravno teritorijalni ustroj ............................................................................ 12
Administrative and territorial constitution
Registar ......................................................................................................... 14
Register
Stanovništvo ................................................................................................... 16
Population
Zaposlenost i nezaposlenost ...................................................................... 21
Employment and unemployment
Plaće ............................................................................................................... 24
Wages
Anketa o radnoj snazi .................................................................................. 26
Labour force survey
Anketa o potrošnji domaćinstva ................................................................ 27
Household budget survey
Bruto domaći proizvod .................................................................................. 29
Gross domestic product
Investicije
................................................................................................... 31
Gross fixed capital formation (gross investment)
Poljoprivreda, lov i šumarstvo ...................................................................... 32
Agriculture, hunting and forestry
Industrija ......................................................................................................... 35
Industry
Energetika ................................................................................................... 36
Energy statistics
Građevinarstvo .............................................................................................. 37
Construction
Prijevoz, skladištenje i komunikacije .......................................................... 40
Transport, storage and communication
Ekonomski odnosi s inozemstvom ................................................................ 42
Economic relation with foreign countries
Unutrašnja/unutarnja trgovina
.......................................................... 45
Home trade
Turizam ......................................................................................................... 46
Tourism
Okoliš
......................................................................................................... 47
Environment
Obrazovanje ................................................................................................... 49
Education
Kultura i umjetnost ........................................................................................ 53
Culture and art
FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures

5

SADRŽAJ
CONTENTS
Pravosuđe
................................................................................................... 55
Administration of justice
Informacije i nabava publikacija
.............................................. 56
Information and purchase of publications
Službe i uredi za statistiku za područja kantona
................................... 59
Statistical department in the cantons
SKRAĆENICE/KRATICE
d.n.
drugdje nespomenuto
GWh
gigavat-sat
ha
hektar
hilj.
hiljadu
hl
hektolitar
KD
Klasifikacija djelatnosti
kg
kilogram
KM
konvertibilna marka
km
kilometar
km2
kvadratni kilometar
kom.
komad
kut.
kutija
KVG
Klasifikacija vrsta
građevina
kW
kilovat
l
litra
m
metar
m2
kvadratni metar
m3
kubni/kubični metar
mil.
milion
MWh
megavatsat
SMTK
Standardna međunarodna
trgovinska klasifikacija
t
tona
USD
Američki dolar

ABBREVIATIONS
CEA
Classification of
Economic Activities
CTC
Classification of types
of construction
GWh
gigawatt-hour
ha
hectare
hl
hectolitre
kg
kilogram
KM
Convertible marks
km
kilometer
km2
square kilometer
kW
kilowatt
l
litre
m
meter
m2
square meter
m3
cubic meter
Mfr.
manufacture
MWh
megawatt hour
n.e.c.
not elsewhere classified
.000
thousand
, 000.000 million
p/st
number of items
(pieces/sticks)
SITC
Standard International
Trade Classification
t
tons
USD
American dollar

ZNAKOVI
- nema pojave
... ne raspolaže sa podatkom
0 podatak je manji od 0,5
upotrijebljene jedinice mjere
0 prosjek
1) oznaka za napomenu
* ispravljen podatak

SYMBOLS
- no occurence
... data not available
0 value is less than 0,5
of the unit of measure
0 average
1) footnote
* corrected data

6

FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures

% Uvoz po glavi stanovnika. 2012. in KM Prosječna mjesečna bruto plaća. THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA. Population. tis. procjena sredinom 2013. % 1) Pokrivenost uvoza izvozom.. . KM FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 7 .decembra/prosinca 2013. 000 Grad Sarajevo.337 310 10 61 79 3. % 1) Coverage of imports by exports.275 99. KM Average monthly paid off net earning. KM 1) Exports per capita. 2013 mid . in KM Indeks potrošačkih cijena 2013/2012. KM 1) Imports per capita.4 1) 4.208 1) 2. as on 31 December.procjena sredinom 2013. KM 2. % Consumer price index./hilj.) Gross domestic product per capita (USD. . tis.year estimate./hilj.374 Izvoz po glavi stanovnika. stanje 31..8 56.337 3. population.793 835 1. City of Sarajevo. 2013 Kantoni Cantons Gradovi Towns Općine Municipalities Naseljena mjesta Settlements Bruto domaći proizvod po stanovniku (USD. 2013 mid . stanovništvo.OPĆE INFORMACIJE O FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2013. KM Average monthly gross earning. 000 Teritorijalni ustroj. Territorial constitution. 2013/2012.year estimate. 2012) Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća. BASIC INFORMATION FOR 2013 Stanovništvo .

6 100.2 99.8 105.5 104.0 97.6 87.8 124.8 100. Data refer to the calendar year.4 102.6 103.3 105.12. stanje 31. 2) Total number of unemployed persons.8 102.recalculated in EUR 4) 2012 2011 2013 2012 103.7 101.7 1) Prethodna godina =100 Previous year = 100 2) Izvor/Source : Federalni zavod za zapošljavanje 3) Podaci se odnose na kalendarsku godinu.preračunano u EUR Exports . 2012=100 8 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .5 105. godišnji prosjek Total number of persons in paid employment.3 100.1 100. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće Average monthly paid off net earnings 3) Realne neto plaće 3) Real net earnings Prosječne mjesečne bruto plaće Average monthly gross earnings 4) Izvoz .8 95.0 100.7 114. annual average 2) Ukupan broj nezaposlenih.4 100.8 91.8 101. 2012=100.3 100.6 79.0 96.12.OSNOVNI POKAZATELJI BASIC INDICATORS INDEKSI OSNOVNIH KRETANJA INDICES OF BASIC INDICATORS 2011 2010 1) Bruto domaći proizvod u tržišnim cijenama 1) Gross domestic product at market prices Indeksi obima industrijske proizvodnje .0 101. situation 31.7 100.5 101.9 96.2 107.6 100.4 - 100.ukupno Indices of industrial production .5 123.0 101.total Po glavnim industrijskim grupacijama By main industrial groupings Energija Energy Intermadijarni proizvodi Intermediate goods Kapitalni proizvodi Capital goods Trajni proizvodi za široku potrošnju Durable consumer goods Netrajni proizvodi za široku potrošnju Non-durable consumer goods Ukupan broj zaposlenih.9 101.5 96.4 99.

energija.6 100.6 101. electricity.4 106.0 98.4 95.6 101.5 98.2 101.5 91.preračunano u EUR 4) Imports .recalculated in EUR Indeks potrošačkih cijena Consumer price indices Hrana i bezalkoholna pića Food and non-alchoholic beverages Alkoholna pića i duhan Alcoholic beverages and tobacco Odjeća i obuća Clothing and footwear Stanovanje.8 106.5 102. redovno održavanje Furnishing.7 101.1 99. Producer s prices indices of industrial products on domestic market 2012 2011 2013 2012 114.8 107.6 103.3 100.3 98.8 99.2 101.8 100.9 90.6 102.6 100. household equipment and routine maintenance of the house Zdravstvo Health Prijevoz Transport Komunikacije Communication Rekreacija i kultura Recreation and culture Obrazovanje Education Restorani i hoteli Restaurants and hotels Ostala dobra i usluge Miscellaneous goods and services Indeks cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu .3 99.2 101.9 101. gas and other fuels Namještaj.OSNOVNI POKAZATELJI BASIC INDICATORS INDEKSI OSNOVNIH KRETANJA (nastavak) INDICES OF BASIC INDICATORS (continued) 2011 2010 4) Uvoz . water.8 4) Privremeni podatak Provisional data FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 9 .5 102.3 101.4 104.7 97.2 98.4 100.3 104.0 110. oprema za kuću. voda.8 100.4 97.9 90. plin i druga goriva Housing.2 104.5 101.0 101.4 100.7 108.0 103.2 99.

Dubica Gradina Donja o Trebinje Podštirovnik o Bratunac Žlijebac o Bihać Bugar 16 55'56" o 18 32' 24" o 19 37' 41" o 15 44' 00" 42 33' 00" 44 03' 00" 44 49' 30" Naselje Settlement o o 45 16' 30" Općina Municipality 1) Po Griniču By Greenwich Izvor: Uprava za geodetske i imovinskopravne poslove Source:Geodetic Administration of B&H DUŽINA DRŽAVNE GRANICE.GEOGRAFSKI I METEOROLOŠKI PODACI GEOGRAPHICAL AND METEOROLOGICAL DATA GEOGRAFSKE KOORDINATE KRAJNJIH TAČAKA/TOČAKA BiH GEOGRAPHICAL COORDINATES OF THE EXTREME POINTS B&H Sjeverna geografska širina North geographical latitude Sjever North Jug South Istok East Zapad West Istočna geografska dužina 1) East geographical longitude 1) Bos.538 774 751 13 249 196 53 - 932 494 425 13 357 84 273 - Izvor: Uprava za geodetske i imovinskopravne poslove Source:Geodetic Administration of B&H 10 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures . km LENGHT OF THE STATE BORDER. km Ukupno Total Ukupno Total prema: With: Crnoj Gori Montenegro Hrvatskoj Croatia Srbiji Serbia Suhozemna Land Riječna River Morska Sea 1.

8 8. % Air tempeAir pressure.6 12.GEOGRAFSKI I METEOROLOŠKI PODACI GEOGRAPHICAL AND METEOROLOGICAL DATA 1) SREDNJE GODIŠNJE VRIJEDNOSTI VAŽNIJIH METEOROLOŠKIH POJAVA.maksimalna vrijednost Cmax .2 11.0 987.9 11.5 905.4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 74 87 76 73 81 66 80 68 74 74 1) REZULTATI KONCENTRACIJE SUMPOR DIOKSIDA I DIMA RESULTS OF SULPHUR DIOXIDE AND SMOKE CONCENTRATIONS Grad Town Csr 2011 2012 2010 2013 2010 1) Cmax 2011 2012 2013 3 Koncentracija SO2 (μg/m ) Concentrations SO 2 ( μg/m 3 ) Sarajevo Tuzla 24 22 27 33 22 31 19 - 119 219 159 590 166 167 123 - 378 238 181 138 272 - Koncentracija dima (μg/m3) Smoke concentrations (μg/m3) Sarajevo Tuzla 23 26 32 29 22 20 19 - 309 240 1) Izvor: Federalni hidrometeorološki zavod Source : Federal Weather Bureau Csr .8 989.7 975.2 792. % cloudy days rature C Bihać Bjelašnica Bugojno Gradačac Ivan Sedlo Livno Grad Mostar Sanski Most Sarajevo Tuzla Zenica 11.5 15.3 1003.1 10. Relative air (osmina) o mb humidity.maximum value Csr .prosječna godišnja vrijednost Cmax .5 10.0 997.6 2.2 980.1 950.2 942.5 12. 2013 AVERAGE ANNUAL VALUES OF THE MAIN METEOROLOGICAL PHENOMENA 2013 Temperatura Pritisak/Tlak.9 932.average annual value FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 11 .3 11. Relativna vlaga Srednja o oblačnost zraka C mb zraka.

0 900.0 529.6 121.401.8 32. GRADOVI .9 Unsko-sanski kanton Bihać Bosansko-podrinjski kanton Goražde 1) Broj stanovnika odnosi se na procjenu prisutnog stanovništva.362.162 119.960 19.6 248.7 2.5 2.SJEDIŠTA KANTONA.4 103.638 188.3 119.9 68.7 Kanton 10 Livno 4.7 Zeničko-dobojski kanton Zenica 3.0 158. 2 density per km 1) 2013 2 km Federacija Bosne i Hercegovine 26.175.911 131. POPULATION Broj Broj Površina.0 224.388 112.337.193.2 387.8 38.CENTRE OF CANTONS.557 79. stanje 30.189.570 26.849 31.3 447.9 141.934.3 558.410 346. stanovnika stanovnika 2 cca km2 na km u 20131) Surface area Population Population. 12 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .7 504.1 Srednjobosanski kanton Travnik 3.125.428 29. TOWNS .642 64. POVRŠINA I STANOVNIŠTVO CANTONS.659 16.0 498.UPRAVNO TERITORIJALNI USTROJ ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL CONSTITUTION KANTONI.0 31.621 61.0 294.5 4.6 81.649.0 Tuzlanski kanton Tuzla 2.7 68.2 227.3 Kanton Sarajevo Sarajevo 1.0 253.0 95.460 59.1 Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar 4.9 994.2013 Number of population related to estimation on present population as on 30 June 2013.245 120.5 Kanton Posavski Orašje 324.06.0 1.110.343.4 Zapadnohercegovački kanton Široki Brijeg 1.200 89.0 287.5 398.611 69.276.5 442.655 127.073 51.0 78.669 310.149 54. SURFACE AREA.

0 242.0 220.0 Breza 10189 72.2 Kakanj 10448 377.6 569.0 Sapna 11312 118.8 292.175.0 149.8 Pale 11576 86.0 Gradačac 10391 218.0 256.0 589.0 Olovo 10715 407.8 994.6 47.0 Gračanica 11479 216.169.1 Visoko 11126 230.4 71.0 402.7 780.0 Velika Kladuša 11118 331.6 33.0 286.4 338.0 Živinice 11215 291.8 Banovići 10014 185.4 308.0 Zenica 11185 558.3 1033.0 339.0 165.0 225.šifre i površina 2 MUNICIPALITIES .4 13 .0 158.0 477.0 Lukavac 10600 337.0 Doboj-Istok 11258 41.8 Tešanj 11045 155.4 Orašje 11539 121.3 143. Općina Šifra km2 Municipalities Code Area Bihać 10049 900.0 Srebrenik 10987 248.0 Ključ 11509 358.0 Teočak 11339 29.9 Usora 11622 49.2 9.0 Sanski Most 11541 781.0 181.0 Bosanska Krupa 11428 561.9 Doboj-Jug 11266 10.0 Domaljevac-Šamac 11282 44.3 Foča 11444 169.0 320. km2 Area 361.8 Vareš 11100 390.0 529.8 Zavidovići 11177 556.4 Goražde 11452 248.0 Kalesija 11495 201.0 Bužim 11240 129.0 273.0 59.4 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures Općina Municipalities Šifra Code Bugojno 10197 Busovača 10219 Dobretići 11274 Donji Vakuf 10294 Fojnica 10324 Gornji Vakuf-Uskoplje 10375 Jajce 11487 Kiseljak 10472 Kreševo 10545 Novi Travnik 10774 Travnik 11061 Vitez 11142 Čapljina 10243 Čitluk 10260 Jablanica 10421 Konjic 10529 Grad Mostar 11410 Neum 10685 Prozor 10766 Stolac 11606 Ravno 11304 Grude 10405 Ljubuški 10626 Posušje 10731 Široki Brijeg 10570 Centar Sarajevo 10839 Hadžići 10847 Ilidža 11550 Ilijaš 10863 Novi Grad Sarajevo 10871 Novo Sarajevo 11568 Stari Grad Sarajevo 11584 Trnovo 11592 Vogošća 10928 Bosansko Grahovo 10146 Drvar 11614 Glamoč 10359 Kupres 11517 Livno 10588 Tomislavgrad 10308 Površina.0 306.0 Tuzla 11088 294.0 Kladanj 10499 331.0 301.0 Bosanski Petrovac 11436 709.5 Žepče 11207 282.Area in km and code Površina.0 Maglaj 10634 252.0 1.UPRAVNO TERITORIJALNI USTROJ ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL CONSTITUTION OPĆINE .0 159.0 Cazin 10227 356.7 461.0 Čelić 11231 140.0 331.1 387.0 967.0 1.9 51.4 Odžak 11525 158.

forestry and fishing 215 9 B Vađenje ruda i kamena 218 10 Mining and quarrying 5.181 4. as of 31. plinom.769 2. sewerage.092 468 274 43 269 77 372 80 461 81 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures . popravak motornih vozila i motocikala Wholesale and retail trade. waste management and remediation activities F Građevinarstvo Construction G Trgovina na veliko i na malo.784 2.214 Agriculture.12.060 10.799 1. parom.695 UKUPNO 49.251 A Poljoprivreda. air conditioning supply E Snabdijevanje vodom. šumarstvo i ribarstvo 994 3.427 2.052 13. energijom.235 14.099 10.138 2.883 13.810 2. steam.625 50. stanje 31. REGISTERED BUSINESS ENTITIES ACCORDING TO ACTIVITY.12 2012 2013 Pravne Pravne Obrt Obrt osobe osobe Crafts Crafts Legal Legal entity entity 50. uklanjanje otpadnih voda.175 4. upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Water supply.125 Manufacturing 195 2 230 2 D Proizvodnja i snabdijevanje elektr.243 TOTAL 997 3.154 1.104 14.092 473 1. gas. klimatizacija Electricity.REGISTAR REGISTER REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI PREMA DJELATNOSTI.126 C Prerađivačka industrija 5.336 6.351 6.113 1.212 51. repair of motor vehicles and motorcycles H Prijevoz i skladištenje Transportation and storage I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) Accommodation and food service activities J Informacije i komunikacije Information and communication K Finansijske i djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities L Poslovanje nekretninama Real estate activities 14 301 31 322 38 2.

and servicesproducing activities of households for own use U Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa Activities of extraterritorial organisations and bodies FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 15 .022 - P Obrazovanje 1. entertainment and recreation S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities T Djelatnosti domaćinstava kao poslodavaca.771 4. undifferentiated goods.722 3. obavezno socijalno osiguranje 2.306 793 1. stanje 31.12.018 971 979 752 Administrative and support service activities O Javna uprava i odbrana.060 1 6 1 6 33 - 30 - Public administration and defence.266 370 1.008 - 2.306 370 Education Q Djelatnosti zdravstvene i soc. technical activities N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1.REGISTAR REGISTER REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI PREMA DJELATNOSTI. as of 31.317 796 3.058 2.013 9.741 405 3. zaštite 1.933 2. scientific.12 nastavak (continued) 2012 Pravne Obrt osobe Crafts Legal entity 2013 Pravne Obrt osobe Crafts Legal entity M Stručne.918 Professional. REGISTERED BUSINESS ENTITIES ACCORDING TO ACTIVITY. djelatnosti domaćinstava koja proizvode različita dobra i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe Activities of households as employers. naučne i tehničke djelatnosti 2.911 350 9.010 4. compulsory social security Human health and social work activities R Umjetnost. zabava i rekreacija Arts.

% Mrtvorođeni .ukupno Stillbirths .589 12.6 8.8 76 68 60 20.2 4. mid-year estimate.859 20.9 8.3 -0.4 0.337 21. 000 Živorođeni .ukupno Deaths .BASIC INDICATORS 2011 Stanovništvo.ukupno Live births .ukupno Natural increase .STANOVNIŠTVO POPULATION STANOVNIŠTVO .5 FBiH u brojkama 2014 FB&H in .221 1. u godinama Average duration in years 16 2012 2013 2.472 20.364 97.020 613 -320 0.total na 1000 stanovnika Per 1000 inhabitants izvan braka. 000 Population.8 141 139 148 545 508 501 174 168 175 312 289 278 1.060 11.176 1.338 2.4 10.145 9.4 5.381 5.2 8.OSNOVNI POKAZATELJI POPULATION .total Umrli .8 9.1 9.338 2.total na 1000 stanovnika Per 1000 inhabitants umrla dojenčad Infant deaths nasilne smrti Violent deaths samoubojstva Suicides nesretan slučaj Accident Prirodni prirast .208 20.9 8. procjena sredinom godine.4 8.228 21.6 8.9 1. % Outside marriage.465 8.9 10.total na 1000 stanovnika Per 1000 inhabitants Sklopljeni brakovi Marriages na 1000 stanovnika Per 1000 inhabitants Razvedeni brakovi Divorces na 1000 sklopljenih brakova Per 1000 marriages prosječno trajanje braka.5 119.1 12.0 97.

2 31.8 32.207 21.183 7.358 5.3 34.561 11.866 340 21 89 1. Average mother s age by birth order of livebirths Prvo First Drugo Second Treće Third Četvrto Fourth Peto i više Fifth and more 18 2011 2012 22.9 34.4 31.6 27.228 21.8 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .006 7.014 11.028 393 19 57 1.230 1.8 31.529 5.051 399 9 65 22.609 7.243 2.0 32.3 34.4 33.6 28.6 25.374 21.040 5.285 5.7 28.472 11.6 28.136 5.382 21.447 8 21 25 27.STANOVNIŠTVO POPULATION ŽIVOROĐENI LIVE BIRTHS 2010 Ukupno Total Dječaci Boys Djevojčice Girls Starost majke Age of mother Do 15 godina Under 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+ Nepoznato Unknown Mjesto rođenja Place of birth Zdravstvena ustanova Health institution Drugo mjesto Elsewhere Prosječna starost majke prema redu rođenja .743 5.214 10.154 10.821 10.371 2.318 5 5 2 1.5 27.9 25.4 25.

8 71.764 10.391 45.374 10.7 68.3 50.482 20.ukupno Infant deaths .369 10.115 9.859 10.444 10.2 172 141 139 105 85 85 67 56 54 70.208 20.353 10.108 9.839 10.468 11.1 Total Muškarci Men Žene Women Mjesto smrti Place of death Zdravstvena ustanova Health institutions Drugo mjesto Elsewhere % umrlih u zdravstvenoj ustanovi % of deaths in health institutions Umrla dojenčad .3 67.8 53.3 73.5 70.129 9.STANOVNIŠTVO POPULATION UMRLI DEATHS 2010 Ukupno 2011 2012 20.7 74.8 73.total Muški Males Ženski Females Prosječna starost umrlih osoba Average age of deceased Ukupno Total Muškarci Men Žene Women FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 19 .744 10.2 68.

781 24.257 Saldo migracija Net migration -3.608 Odseljeni Emigrants 26. godini Born in 2013 Rang muškarci žene Rank Men Women ime broj ime broj Name Number Name Number 1 Amar 319 Lamija 324 2 Adin 218 Amina 312 3 Vedad 214 Asja 250 4 Ahmed 206 Sara 233 5 Tarik 195 Merjem 209 6 Ajdin 190 Emina 201 7 Harun 187 Ajna 189 8 Kenan 153 Lejla 189 9 Davud 148 Adna 180 10 Hamza 143 Ajla 174 MIGRACIJE MIGRATION 2010 2011 2012 2013 Doseljeni Immigrants 22.911 -3.870 21.082 22.577 29.649 20 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .896 -2.473 25.104 -4.978 25.STANOVNIŠTVO POPULATION NAJČEŠĆA IMENA DODIJELJENA DJECI NAMES BY FREQUENCY Rođeni u 2013.

667 12.741 Mining and quarrying Prerađivačka industrija 81. forestry and fishing Vađenje ruda i kamena 14.331 435.976 8. steam and & conditioning supply Snabdijevanje vodom. repair of motor vehicles.107 12. 9. waste management and remediation activities Građevinarstvo 23. snabdijevanje elekt.ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH PO KD BiH 2010.392 energijom.526 1.230 14. parom i klimatizacija Electricity. ugostiteljstvo) Accomodation and food service activities Informacije i komunikacije 12076 Information and communication Finansijske/Financijske djelatnosti i 10.039 22. motorcycles Prijevoz i skladištenje 22. annual average 2011 A B C D E F G H I J K L M UKUPNO 440.444 7. plinom.692 Agriculture.899 Real estate activity Stručne. scientific.539 12.510 1.875 Manufacturing Proizvodnja.747 TOTAL Poljoprivreda.774 10.180 7.782 9. upravljanje otpadom te djelatnosti sanacija okoliša Water supply. gas. technical activities FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 2012 2013 437.576 14.844 otpadnih voda. šumarstvo i ribolov 7.443 Construction Trgovina.054 12.344 9. popravak motornih vozila i 77.290 21 . sewerage. uklanjanje 7. godišnji prosjek EMPLOYMENT BY SECTIONS OF NACE Rev.749 79.286 10.713 77.113 7. naučne i tehničke djelatnosti 11.252 Professional.2.012 79.947 17.803 motocikala Trade.663 djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities Poslovanje nekretninama 1.967 77.134 Transport and storage Pružanja smještaja te pripreme 17815 i usluživanja hrane (hotelijerstvo.290 21.102 16.831 22.296 20.

continued 2011 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities O Javna uprava i odbrana/obrana.000 432. annual average.820 4.481 47.218 29.467 2 2 2 10.515 39.647 Ukupan broj zaposlenih (godišnji prosjek) Total number of employed persons (annual average) 441.000 2011 22 2012 2013 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .590 5.804 39. entertainment and recreation S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities T Djelatnosti domaćinstava/kućanstava Activities of households Neraspoređeno Unclassified 2012 2013 6.279 38.000 435.000 436. zaštite Human health and social work activities R Umjetnost.000 433.153 9.962 29.933 4.438 6.000 438.883 4. godišnji prosjek.000 440. osiguranje Public administration and defence.598 5.000 439.680 47. nastavak EMPLOYMENT BY SECTIONS OF NACE Rev.887 5.422 6.000 437. compulsory social security P Obrazovanje Education Q Djelatnost zdravstvene i soc.2.050 6.ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH PO KD BiH 2010. zabava i rekreacija Art.936 48. obavezno/obvezno soc.562 29.000 434.

463 52. higly skilled .865 64.499 4.861 58.892 129.690 3.344 64.total žene Women FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 23 .ukupno Secondary school education .934 5.903 118. 31.798 118.896 54.525 18.ukupno Unskilled .642 201.total žene Women Srednja stručna sprema .781 197.12.486 99.049 54.798 53.248 8.281 3.090 384.302 9.380 135.193 56.673 2.634 25.995 16.ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA PREMA STRUČNOJ SPREMI.661 64.494 89. basic schooleducation žene Women Kvalificirani i visokokvalificirani-ukupn Skilled.250 14.189 3.852 391.258 118.352 3.947 95.968 9.880 Total žene Women Nekvalificirani .ukupno Non-university college degree-total žene Women Visoka stručna sprema .ukupno University degree . 2011 Ukupno 2012 2013 371.508 3.942 190.699 133. stanje 31. UNEMPLOYMENT PERSONS BY PROFESSIONAL ATTAINMENT.total žene Women Polukvalificirani i niža stručna sprema Semi-skilled.201 5.297 12.410 22.12.total žene Women Viša stručna sprema .

gas.PLAĆE WAGES PROSJEČNE MJESEČNE NETO PLAĆE PO ZAPOSLENOM PO PODRUČJIMA KD BiH 2010 AVERAGE MONTHLY NET WAGES.336 1.175 1.358 djelatnosti osiguranja Financial and insurance activities L Poslovanje nekretninama 750 791 822 Real estate activity M Stručne. repair of motor vehicles. steam and & conditioning supply E Snabdijevanje vodom. uklanjanje 788 800 805 otpadnih voda.341 1.TOTAL 819 2012 830 2013 835 A Poljoprivreda. parom i klimatizacija Electricity. 1. snabdijevanje elekt.521 energijom. popravak motornih vozila i 567 579 575 motocikala Trade.500 1.219 Information and communication K Finansijske/Financijske djelatnosti i 1. sewerage. ugostiteljstvo) Accomodation and food service activities J Informacije i komunikacije 1. forestry and fishing B Vađenje ruda i kamena 863 911 929 Mining and quarrying C Prerađivačka industrija 576 581 586 Manufacturing D Proizvodnja. naučne i tehničke djelatnosti 867 894 892 Professional.207 1. motorcycles H Prijevoz i skladištenje 796 815 812 Transport and storage I Pružanja smještaja te pripreme 528 541 539 i usluživanja hrane (hotelijerstvo. upravljanje otpadom te djelatnosti sanacija okoliša Water supply. BY SECTIONS OF NACE Rev. waste management and remediation activities F Građevinarstvo 519 528 532 Construction G Trgovina.479 1. šumarstvo i ribolov 743 774 791 Agriculture. scientific. technical activities 24 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .2 KM 2011 UKUPNO . plinom.

by sections of nace Rev.076 1.PLAĆE WAGES PROSJEČNE MJESEČNE NETO PLAĆE PO ZAPOSLENOM PO PODRUČJIMA KD BiH 2010 (nastavak) AVERAGE MONTHLY NET WAGES. zaštite Human health and social work activities R Umjetnost. compulsory social security P Obrazovanje Education Q Djelatnost zdravstvene i soc. zabava i rekreacija Art.054 Prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom po područjima KDBIH 2010 Average monthly net earnings.054 1.2 835 830 825 820 815 810 2011 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 2012 2013 25 . entertainment and recreation S Ostale uslužne djelatnosti Other service activities 2012 2013 584 562 578 1.173 1.2 (continued) KM 2011 N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Administrative and support service activities O Javna uprava i odbrana/obrana.015 682 692 692 1. obavezno/obvezno soc. osiguranje Public administration and defence.190 835 830 831 978 1.006 1. BY SECTIONS OF NACE Rev.168 1.

9 29.656 828 844 846 678 693 692 247 252 252 Zaposlene osobe 480 490 501 Employed persons Žene Women 168 171 180 Nezaposlene osobe Unemployed persons Žene Women 198 203 191 79 81 72 Neaktivne osobe (15+) 933 940 964 581 592 594 42.2 29.2 28.ANKETA O RADNOJ SNAZI LABOUR FORCE SURVEY RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU WORKING AGE POPULATION BY ACTIVITY AND SEX u/in 000 2011 Radno sposobno stanovništvo Working age population Žene 2012 2013 1.633 1.4 41. labour force survey Žene Women 26 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .611 1.0 30.4 27.8 30.3 21.3 20.3 20.8 29.9 29.1 42.6 32.3 29.1 32.4 Women Radna snaga Labour force Žene Women Inactive persons (15+) Žene Women Stopa aktivnosti Activity rate Žene Women Stopa zaposlenosti Employment rate Žene Women Stopa anketne nezaposlenosti Unemployment rate.8 29.

3 16.0 18.613 1.213.504 4.984 652.611 646.1 potrošnju po domaćinstvu (KM) Average monthly expenditures for consumption per household (KM) .39 432.83 1.783 2.6 15.090.62 535.za neprehrambene proizvode (KM) .043.72 1.649.614 (u hiljadama KM) Total monthly consumption expenditure (in thousands of KM) Prosječni mjesečni izdaci za 1.For non-food products (KM) Procenat domaćinstava koja uštede dio prihoda Percentage of households saving part of the revenue Procenat siromašnih domaćinstava Percentage of poor households Procenat siromašnih pojedinaca The percentage of poor individuals FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 27 .587 Estimated population Prosječan broj članova domaćinstva 3.21 1.489 1.ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTVA HOUSEHOLD BUDGET SURVEY GLAVNI INDIKATORI O STANOVNIŠTVU I DOMAĆINSTVIMA MAIN INDICATOR ON POPULATION AND HOUSEHOLDS 2004 Anketirani broj domaćinstava 2007 2011 4.325 4.672.36 3.53 6.3 16.346.8 17.13 Average number of members Ukupni mjesečni izdaci za potrošnju 870.139.Food and Beverage (KM) .129 Number of surveyed households Procijenjeni broj domaćinstava Estimated number of households Procijenjeni broj stanovnika 2.0 17.176.37 3.3 7.za hranu i piće (KM) .1 18.45 1.599 657.085.487 2.114.51 532.86 913.

000 4.200 5.091 3.942 2.800 5. u KM Gross domestic product per capita.992.726.600 28 4. EUR 2.828. in KM 6.9558 Prosječan godišnji kurs valuta Average annual exchange rate of currencies 1 USD=Konvertibilnih maraka 1 USD=Convertible marks 1 EUR=Konvertibilnih maraka 1 EUR=Convertibile marks Bruto domaći proizvod po stanovniku.129 11.600 5.083 16.063 16.400 5.9558 1. IN CURRENT PRICES 2010* 2011* 2012 Bruto domaći proizvod u 000 KM Gross domestic product in 000 KM 15.953 1.865 2.570 Stanovništvo. in 000.9558 1. TEKUĆE CIJENE GROSS DOMESTIC PRODUCT.581 5.554.854 2. procjena sredinom godine Population.000 5.821 10.BRUTO DOMAĆI PROIZVOD GROSS DOMESTIC PRODUCT BRUTO DOMAĆI PROIZVOD. EU Gross domestic product per capita. in USD 3.867 Bruto domaći proizvod po stanovniku. u hilj.779 4.140 Bruto domaći proizvod u 000 USD Gross domestic product in 000 USD 10.866 2.4769 1. KM Gross domestic product per capita. mid-year estimate 2.775 Bruto domaći proizvod po stanovniku.753 5. in KM 5.793 Bruto domaći proizvod po stanovniku.5227 1.4061 1.489./tis.800 4. US Gross domestic product per capita.871.400 2007* FBiH u brojkama 2013 FB&H in figures BRUTO DOMAĆI PROIZVOD 2008* 2009* 2010* 2011* 2012 GROSS DOMESTIC PRODUCT FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 29 .

at current prices.555.7 102.8 100.354 14.730 28. previous year = 100 Proizvodnja Output Međufazna potrošnja Intermediate consumption Dodana vrijednost (bazne/bazične cijene) Value added (basic prices) Porezi na proizvode i usluge i uvoz minus subvencije Taxes on products and services and imports less subsidies Bruto domaći proizvod Gross domestic product 30 104.348.4 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .7 103.921 13.120 15.904.433 2. value added and gross domestic products.6 106. dodana vrijednost i bruto domaći proizvod.992.140 minus subvencije Taxes on products and services and imports less subsidies Bruto domaći proizvod Gross domestic product Nominalni indeksi.707 19.9 99. intermediate consumption. 000 KM Proizvodnja Output Međufazna potrošnja Intermediate consumption Dodana vrijednost (bazne/bazične cijene) Value added (basic prices) Porezi na proizvode i usluge i uvoz 27. tekuće cijene.BRUTO DOMAĆI PROIZVOD GROSS DOMESTIC PRODUCT 2010* 2011* 2012 Proizvodnja.140 15.924.1 100.590 13. međufazna potrošnja.0 106.976.8 109.7 101.083.512.543 2.3 106.7 100.909. prethodna godina = 100 Nominal indices.489.4 100.063 16.998.660 28.473 2.397.3 103. 000 KM Output.540 13.554.083 16.1 103.067.016.

302 71.898.885.006 2.804.906.849.869.051 Gross fixed capital formation. in 000 USD Ostvarene investicije. u 000 USD 1.929 138.613 94.648 Gross fixed capital formation.114 109.366 Financing of gross fixed capital formation.665 1. 000 KM Payments for gross fixed capital formation by main sources.804.780.363 688. in 000 KM Isplate za investicije. u 000 USD 1.819 Financing of gross fixed capital formation.259 731. 000 KM Ukupno Total Iz sopstvenih sredstava From own financial assets Iz udruženih sredstava From joint assets Iskorišćeni finansijski/financijski krediti From financial credits Finansijski/Financijski lizing Financial leasing Iz sredstava fondova i budžeta/proračuna From assets of funds and budgets Iz ostalih izvora From other sources FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 2.259 670.880.067.776.846.227 154.367 31 .998 140.906.366 2.670 2.956 1.247 142.186 1.969 84.670 2.869.359 112.716 1. in 000 KM Ostvarene investicije. in 000 USD Prosječan godišnji kurs nacionalne valute za USD Average annual exchange rate of national currency per USD 1 USD = Konvertibilnih maraka (KM) 1 USD = Convertible marks (KM) 1.846.4769 2. u 000 KM 2.956 2.168 1.082 1.459 68.5227 Isplate za investicije po osnovnim izvorima finansiranja/financiranja.041.903 60.965 2.676 2.4061 1.739 103.695. u 000 KM 2.710.INVESTICIJE GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (GROSS INVESTMENT) 2010 2011 2012 Isplate za investicije i ostvarene investicije Financing of gross fixed capital formation and gross fixed capital formation Isplate za investicije.

Arable land also covers fallow land as well as uncultivated arable lands and gardens 32 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .145 1. ha ./tis. 000 ha 2011 Poljoprivredna površina Agricultural land Oranice i vrtovi 1) Arable land and gardens od toga zasijano Of which sown with 2012 2013 1.138 1. FORESTRY AND FISHING POLJOPRIVREDNE POVRŠINE AGRICULTURAL LAND u hilj.151 390 396 402 84 85 86 22 22 21 6 5 5 1 1 1 66 63 63 16 17 17 44 43 44 5 5 5 257 275 271 442 424 427 3 2 2 1) žitaricama Cereals krompirom Potatoes mahunastim povrćem Leguminous vegetables duhanom Tobacco krmnim biljem Forage crops ostalim povrćem Other vegetables Voćnjaci Orchards Vinogradi Vineyards Livade Meadows Pašnjaci Pastures Trstici i bare Swamp and pond 1) U površine oranica i vrtova uračunavaju se i ugari te neobrađene oranice i vrtovi. ŠUMARSTVO I RIBOLOV AGRICULTURE.POLJOPRIVREDA.

901 1. st 1) The number of livestock refers to the situation as on 31 December.447 13.total Vuna Wool Jaja Eggs Med Honey hilj.260 330. 000 l tona tons .12. 000000 kom. 000 heads 2011 Goveda Cattle Ovce Sheeps Svinje Pigs Konji Horses Perad Poultry Koze Goats Kunići Rabbits Košnice pčela Beehives 2012 2013 213 215 217 520 517 524 87 92 89 6 6 6 8.788 9. FORESTRY AND FISHING BROJ STOKE1) LIVESTOCK 1) u hilj.kravlje Milk .298 40 41 41 9 9 9 208 209 215 1) Broj stoke odnosi se na stanje 31./tis.281 319.POLJOPRIVREDA. STOČNA PROIZVODNJA LIVESTOCK PRODUCTION Mjerna jedinica Unit of measure Mlijeko . ŠUMARSTVO I RIBOLOV AGRICULTURE.630 1. .387 700 694 683 220 247 278 1.991 33 ./tis l . 000000 pieces tona tons FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 2011 2012 2013 315. grla .

2011 Proizvodnja .955 1. ŠUMARSTVO I RIBOLOV AGRICULTURE.288 154 135 83 724 707 728 1) Prethodni podaci Preliminary data 34 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .948 2.939 918 917 871 75 67 72 174 181 301 697 692 695 1. FORESTRY AND FISHING PROIZVODNJA. PRODAJA I SJEČA ŠUMSKIH SORTIMENATA PRODUCTION.948 2.ukupno Production . SALE AND CUTTING OF FORESTRY ASSORTMENTS .944 1.077 1.955 1.099 916 927 968 75 67 82 161 178 319 724 707 729 1.ukupno Sale .total od toga: of which: Trupci Logs Jamsko drvo Mining wood Prostorno drvo Cord wood Ogrijevno drvo Firewood Prodaja .920 1.total od toga: of which: Trupci Logs Jamsko drvo Mining wood Prostorno drvo Cord wood Ogrijevno drvo Firewood Sječa Cutting Industrijsko drvo Industrial wood Tehničko drvo Lumber Ogrijevno drvo Firewood 2012 000 m 2013 3 1) 1.POLJOPRIVREDA.106 1.099 1.

000 2.605 6.576 2.812 920 887 700 10.000 10.000 8.686 4.910 2.158 2.321 4.000 6.531 2.269 1) Bruto proizvodnja Gross production 1) Električna energija (GWh) 1) Elektricity (GWh) 12.694 9.192 4.708 8.000 4.014 393 325 343 4.618 4.817 4.696 2.000 0 2010 2011 2012 Industrijske energane (GWh)/Autoproducers (GWh) Termoelektrane (GWh)/ Thermal power plants (GWh) Hidroelektrane (GWh)/ Hydroelectric power plants (GWh) 36 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .851 6.329 5.ENERGETIKA ENERGY STATISTICS PROIZVODNJA GORIVA I ENERGIJE FUELS AND ENERGY PRODUCTION 2010 Mrki ugalj (000 t) Brown coal Lignit (000 t) Lignite (000 t) Koks (000 t) Coke (000 t) Električna energija1) (GWh) 1) Elektricity (GWh) Hidroelektrane (GWh) Hydroelectric power plants (GWh) Termoelektrane (GWh) Thermal power plants (GWh) Industrijske energane (GWh) Autoproducers (GWh) Toplotna energija (TJ) Heat (TJ) 2011 2012 3.

000 m Nestambene 2 Floor area.0 614.000 m3 3 Volume. 000 m 3 zapremina.000 m 3 Volume.1 - 712.6 - 351 483 277 639 631 518 216 317 226 61 47 10 1) Prethodni podaci Preliminary data 2) Po Klasifikaciji vrsta građevinskih objekata According to the Classification of Type of Construction (CC) 3) Stambene zgrade bez vikend kuća Residential buildings without holiday house FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 37 . additions. 000 m2 2 Floor area.0 - 446.7 117.8 - 162. 000 m Stanovi broj Dwellings Number 2 površina.1 - 265.obnavljanje) SIZE OF BUILDINGS AND DWELLINGS (new buildings. dogradnja. 000 m 2 Floor area.9 - 87.GRAĐEVINARSTVO CONSTRUCTION GRAĐEVINSKE VELIČINE ZGRADA I STANOVA (novogradnja.3 308.000 m 3 Volume. 000 m 2) 2 Residential Floor area. 000 m 3) Stanovi prema broju soba Dwellings by number of rooms 3) 1-sobni 1 room 2-sobni 2 rooms 3-sobni 3 rooms 4-sobni i višesobni 4 rooms or more 2012 2013 1) 250. 000 m 3 zapremina. 000 m 2 površina.9 74. 000 m Non-Residential zapremina. 000 m 2) 2 Stambene površina.4 102. rebuilt) 2011 Zgrade Buildings Ukupno Total površina.1 219.0 - 1267 1478 - 63.7 306.

313. 2013 1% 22% 27% 1-sobni/ 1 room 2-sobni/ 2 rooms 3-sobni/ 3 rooms 50% 38 4-sobni i višesobni/4 rooms or more FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures . by number of rooms.GRAĐEVINARSTVO CONSTRUCTION GRAĐEVINSKE VELIČINE STANOVA.713.0 15. SIZE OF DWELLINGS.0 Struktura broja završenih stanova prema broju soba. Composition of number of completed dwellings.300. 2013.0 506 287 26.725.613. m2 Floor area. m2 Završeni stanovi Dwellings completed Ukupno Total Po izabranim općinama By selected municipalities Sarajevo Ostale općine Other municipalities 793 41.012. 2013 Broj Number Površina.2013.0 21.0 Stanovi u gradnji Dwellings under construction Ukupno Total Po izabranim općinama By selected municipalities Sarajevo Ostale općine Other municipalities 725 42.0 373 352 21.

in KM 1.0 1.0 400.3 75.3 udio u ukupnoj cijeni share of total price % 77.0 0.536. 2013 Prosječna cijena kvadratnog metra Average prices of square meter Od ukupnog troškovi gradnje za m2 Of these construction costs for m 2 ukupno Total Završeni stanovi Dwellings completed 1.0 1. 2013.5 Stanovi u gradnji Dwellings under construction Ukupno Total Po izabranim općinama By selected municipalities Sarajevo Ostale općine Other municipalities 1.116.143.210.0 800.2 1.1 Ukupno Total Po izabranim općinama By selected municipalities Sarajevo Ostale općine Other municipalities 1.6 1.400.2 78.600.1 1.0 Prosječna cijena m2 završenog stana u KM Average price per 1m 2 dwelling completed.071.0 Ukupno/Total 38 troškovi gradnje construction costs FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures Sarajevo Ostale općine /Other municipalities FBiH brojkama 2013 FB&H in figures ostaliu troškovi other costs 39 .0 1.0 78.8 77.0 1.522. 2 AVERAGE PRICES OF DWELLINGS IN KM BY m AND PRICE STRUCTURE.800.176.0 200.7 1.608.210.0 1.4 1.465.0 1.0 600.0 1.5 1.2 81.200.GRAĐEVINARSTVO CONSTRUCTION 2 PROSJEČNA CIJENA STANOVA U KM PO m I STRUKTURA CIJENA.370.390.000.

Mln. 000 mil./tis. SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE TRANSPORT.PRIJEVOZ.834 26.175 6.517 450.184 8.595 21. 2011 20131) 2012 601 601 601 504 525 416 33 35 25 9.033 8. . STORAGE AND COMMUNICATION VRSTE PRIJEVOZA TYPES OF TRANSPORT Mjerna jedinica Unit of measure Željeznički prijevoz Railway transport Dužina željezničkih pruga Lenght of railway lines Prevezeni putnici Passengers carried Putnički kilometri Passenger-kilometres Prevezena roba Goods carried Tonski kilometri Tonne-kilometres Cestovni prijevoz Road transport Dužina cesta Lenghts of roads Registrirana putnička vozila Registered passenger car 2) Registrirani autobusi Registered buses Prometne nezgode Traffic accidents Poginule osobe Persons killed Ozlijeđene osobe Persons injured Prevezeni putnici u javnom prijevoz Passengers carried Putnički kilometri Passenger-kilometres km km hilj.434 1. Mln.698 179 155 184 6.168 873 734 787 4. t .757 482.903 20. 000 t mil.475 2.552 4.756 1.573 6.512 27. 000 mil. .951 25. Mln.559 4./tis.510 2.328 1. hilj.293 1) Prethodni podaci/Preliminary data 2) Uključeni minibusi i trolejbusi Include motor coaches and trolley buses 40 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures ./tis. km km broj Number broj Number broj Number broj Number broj Number hilj.700 465.637 20.344 2.

hilj.PRIJEVOZ. continued Mjerna jedinica Unit of measure Prevezena roba Goods carried Tonski kilometri Tonne-kilometres 2011 2012 2013 1) hilj.063 2.258 131. . mil. 000 137.622 1. nastavak TYPES OF TRANSPORT. 000 636 658 792 mil.908 mil.592 1. minute Mobile network. 1.050 2. Mln./tis./tis.888 567 525 507 hilj.258 1.448 1. Mln.418 3. 000 2.suburban transport Prevezeni putnici Passengers carried hilj. t .405 121. 000 1. 000 t 3./tis.602 247. .540 4.700 291. min Pretplatnici fiksne telefonije Subscribers in fixed network Pretplatnici mobilne telefonije Mobile network users Internet pretplatnici.115 Prateće djelatnosti u zračnom prijevozu Activities in air transport Promet putnika u zračnim lukama Passengers traffic at airports hilj. . total 1) Prethodni podaci Preliminary data FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 41 . Mln. ./tis.396 1.560 Gradski i prigradski prijevoz Urban ./tis. ukupno Internet subscribers. STORAGE AND COMMUNICATION VRSTE PRIJEVOZA. SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE TRANSPORT.554 1.663 1.621 Telekomunikacijske usluge Telecommunication services Minute u nepokretnoj mreži Minutes in fixed network Mobilna telefonija.133 225.

098.977 Mineralna goriva i maziva Mineral fuels and lubricants 166.177 197.031 738.094 950. EUR 2012 Ukupno Total Hrana i žive životinje Food and live animals 2013 1) 2012 2013 1) 2.642 Razni industrijski proizvodi Miscellaneous manufactured articles 680.866 Sirove materije.439 462.046 Mašine/strojevi i transportna sredstva Machinery and transport equipment 395. 000 EUR Uvoz.499 803. 000 EUR Imports.897 142.736 26.030 467.395 1.436 667. except fuels 260. 000 EUR Exports.598 119.539 2.507 8.762 105. osim goriva Crude materials.EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM ECONOMIC RELATIONS WITH FOREIGN COUNTRIES IZVOZ I UVOZ PO ROBNIM SEKTORIMA SMTK .283 3.841 5. unclassified 1) Prethodni podaci Preliminary data 42 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .865 447.4 EXPORTS AND IMPORTS BY SECTIONS AND DIVISIONS OF SITC Rev.849 655.348 36.161.385 254.625 5.393 31 47 Pića i duhan Beverages and tobacco Životinjska i biljna ulja i masti Animal and vegetable oils and fats Proizvodi nerazvrstani po kategorijama Products and transactions.489 104.078.661 Kemijski proizvodi Chemical products 197.993 905.952 663.556 827. 4 Izvoz.427 Industrijski proizvodi razvrstani po vrsti sirovina Industrial products classified mostly by raw material 852.540 254.230 1.573 159.683.579 150.190 38 492 42.836.Rev.027.350 22.269 962.312 672.

488 Total A Poljoprivreda.PROIZVODNI PRINCIP EXPORTS AND IMPORTS ACCORDING TO SECTION OF NACE Rev.683.090 4.000 5. 000 EUR Exports.000.524.661 2.373 153. šumarstvo i ribarstvo 35.497.709 206.022 34.836. 000 EUR Imports.481 118. plinom.000.000.000 2.000 3.721 električnom energijom.000. 000 EUR Imports.726 54.382 51. forestry and fishing B Vađenje ruda i kamena 29. EUR 43 . steam and air conditioning supply Ostalo 130.716 Other Nerazvrstano po kategorijama 2 4 2 Unclassified according to category 1) Prethodni podaci Preliminary data Izvoz i uvoz Federacije BiH Export and import of the Federation of B&H 6.323 308.000 1.185 4.000.501. 000 EUR FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 2012 2013 Uvoz.EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM ECONOMIC RELATIONS WITH FOREIGN COUNTRIES IZVOZ I UVOZ PO PODRUČJIMA KD BIH 2010 .276 176.625 5.435.203 40.000 0 2012 2013 Izvoz.076 Mining and quarrying C Prerađivačka industrija 2.098.2 PRODUCTION PRINCIPLE Izvoz. 000 EUR Uvoz.899 Agriculture. parom i klimatizacija Electricity.539 2.077 Manufacturing D Proizvodnja i snabdijevanje 52.793 240.954 31.027.000 4.841 5. 000 EUR Exports.820 23.000. gas. EUR 2012 2013 1) 2012 2013 1) Ukupno 2.

247 462.335 Afrika Africa 36.359 5.677 227.EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM ECONOMIC RELATIONS WITH FOREIGN COUNTRIES IZVOZ I UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA EXPORTS AND IMPORTS BY COUNTRIES AND GEOGRAPHIC ZONES Izvoz.377 90.685 236. 000 EUR Imports.027.654 224.124 3.625 5.867 283.347 301.098.002 644.498 460 536 5.683.812 468.421 35.680 845.177 Amerika America 11.990 67.606.376 735.127 Okeanija/Oceanija i Polarni region Oceania and Polar Regions Neraspoređeno Unclassified 1) Prethodni podaci Preliminary data 44 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .512 18.334 282.754 517.159.486 514.732 251.291 505.986 435.558 1.866 213.924 34.509. 000 EUR Exports.539 2.489 1.038 532.687.262 2.065 643.841 5.243 47.359 2.535 32.080 15.206 2 3.360 53.235 300. 000 EUR 2012 Ukupno Total Zemlje EU EU countries Austrija Austria Italija Italia Njemačka Germany Slovenija Slovenia Zemlje Efte Efta countries Ostale evropske/europske zemlje Other European countries 2013 1) 2012 2013 1) 2. 000 EUR Uvoz.622 178.836.164 Azija Asia 82.490 197.423 34.167 12.017 265.632.

KDBIH 2010 RETAIL TRADE BY MAIN (PREVAILING) ACTIVITY.859 5. 000 KM 2012 Ukupno/Total Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama/ prodavaonicama Retail sale in non-specialized stores 47. Retail sale of food.169 1.120.814 1.Ostala trgovina na malo u specijaliziranim 47.651 45 .903 1. 47.152.316 2.859.782 26.060.1 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 2013 6. Nace Rev.9 Other retail sale out of stores Ostale djelatnosti Other activities 47.579 6.395 934. tobacco in spec.838 10.2 Promet bez PDV-a Turnover (VAT excluded). 000 KM 2012 2013 Ukupno/Total 45 46 47 Trgovina motornim vozilima Trade of motor vehicles Trgovina na veliko Wholesale trade Trgovina na malo Retail trade Ostale djelatnost Other activities 17.3 Trgovina na malo gorivima i mazivima Automotive fuel and lubricants 47. pićima i duhanskim proizvodima u spec.121 11.999 2.899 473.8+ Ostala trgovina na malo izvan prodavnica/prodavao 47.062 1.433.030.186 466.253.721 1.7 prodavnicama/ prodavaonicama Other retail sale in specialized stores 47.935 26.422.161. beverages.135.272.448 1.442.893 145.031 174.131.904.574 1.972 5.2 Promet bez PDV-a Turnover (VAT excluded).2 Trgovina na malo hranom.4.435.838 TRGOVINA NA MALOPREMA GLAVNOJ (PRETEŽNOJ) DJELATNOSTI.939.387 18.UNUTRAŠNJA/UNUTARNJA TRGOVINA HOME TRADE DISTRIBUTIVNA TRGOVINA PREMA GLAVNOJ (PRETEŽNOJ) DJELATNOSTI KD BIH 2010 DISTRIBUTIVE TRADE BY MAIN (PREVAILING) ACTIVITY Nace Rev.155.

564 48.950 600.ukupno Tourists arrivals .342 308.12.072 18.761 320.698 495.756 116.163 998.324 269.269 21.097 30. 46 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .374 90. Accommodation capacity.008 15.969 29.402 677. TOURISTS ARRIVALS AND NIGHTS 2011 Kapaciteti u turizmu.537 577.287 51.857 826.911 102.786 49.577 36.077 870.000 18. 31 December Broj ležaja Number of beds od toga: of these: hoteli i sličan smještaj hotels and similar accommodation Dolasci i noćenja turista Tourists arrivals and nights Dolasci turista .655 1) Od 2013.538 48. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA CAPACITIES.TURIZAM TOURISM KAPACITETI.135.199 1.total Noćenja turista .378 18.877 14. godine za kapacitet u turizmu se uzima maksimalan raspoloživi broj ležaja u godini (bez pomoćnih ležaja).447 53.033 15.878 13.total domaćih turista domestic tourists stranih turista foreign tourists od toga: iz of these: from Hrvatska Croatia Slovenija Slovenia SAD USA Italija Italy Njemačka Germany Austrija Austra 2012 2013 18.933 46. 1) From the 2013 capacity in the tourism industry take the maximum available number of beds in a year (without extra bed). 31.ukupno Turists nights .291 19.501 435.639 1) 16.173 17.

klisure na Neretvi-Gradina. Grahovo Vodotok Une i Unca kaskade i slapovi u Martinbrodu. Crni izvor na Uncu. Boračko jezero. vodopad Šištica Park "Treskavica" Vranica planina Regija Region Dijelovi planine Prenj.NATURAL PARKS Park Parks Hutovo blato Blidinje 1) Površina. Štrbački Buk FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 47 . Valentin. km2 Surface area. slapovi u Unsko-sanski kanton Ripču. RARELY OR UNIQUE Park Parks Park "Prenj" Zona pod zaštitom Protected area Diva Grabovica. Čvrsnice i Čabulje te dio vodotoka Neretve općina Trnovo Prokoško jezero Bitovnja planina općina Gornji Vakuf općina Konjic i Kreševo Šator planina Šatorsko jezero (glečersko) općine Glamoč i Bos. RIJETKOST ILI JEDINSTVENOST AREAS WHICH MEANS SPECIALY. klisure Prenja.OKOLIŠ ENVIRONMENT ZAŠTIĆENI PARKOVI PRIRODE PROTECTED AREAS OF NATURE . km2 Regija Region 74 580 Hercegovačko-neretvanski kanton Hercegovačko-neretvanski kanton 1) Park je uvršten u Popis močvara od međunarodne važnosti (tzv. Ramsarski popis) 1) Component part of Ramsar List (international significance) PODRUČJA KOJA ZNAČE POSEBNOST.

605 11.910 471.798 536.825 31.412 744. PREMA IZVORIMA OTPADA QUANTITIES OF WASTE COLLECTED BY COMMUNAL SERVICES Godišnja količina otpada Total yearly amount of waste Otpad iz domaćinstva Waste from households Otpad iz proizvodnje Production waste Otpad iz komunalnih službi Waste from utility services 2010 2011 2012 769.337 9.821 3.474 624.299 - 39.519 89.533 546.527 127.385 144.337 9.544 567.135 594.580 689.516 - PRIKUPLJENI I ODLOŽENI OTPAD COLLECTED AND DISPOSED WASTE 2.520 15.516 - 13.135 613.878 109.OKOLIŠ ENVIRONMENT KOLIČINE OTPADA PRIKUPLJENE JAVNIM ODVOZOM.063 33.145 Komunalni otpad Municipal waste Odvojeno prikupljene vrste otpada Separately collected wastes Otpad vrtova i parkova Garden and park waste Ostali komunalni otpad Other municipal waste Otpadna ambalaža Packaging waste Pakiranje Packing 675.580 689.601 13.281 - 8.011 Ukupno prikupljeni otpad Total amount of collected waste Ukupno odloženi otpad Disposed waste Broj evidentiranih odlagališta otpada Number of recorded disposal sites 48 2012 744.764 34.821 3.060 10.296 46 47 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .790 6.934 614.145 68.564 124.089 15.

učenici Pupils.početak školske godine KINDERGARTENS.111 214 215 212 10.417 8.142 303 338 326 737 729 776 15.765 15.090 112.the beginning of the school year 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Obrazovne ustanove Educational institutions Dječiji vrtići Kindergartens Osnovne škole Basic schools Srednje škole Secondary schools 139 145 156 1.840 109.459 15. nastavnici Teachers Dječiji vrtići Kindergartens Osnovne škole Basic schools Srednje škole Secondary schools FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 49 .976 28. BASIC AND SECONDARY SCHOOLS .219 3.759 8. OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE .660 198. stručne/strukovne.403 76.523 199. art and religious schools Škole za učenike sa posebnim potrebama Schools for handicapped choldren Odgajatelji.823 79.808 208.837 Djeca. umjetničke i vjerske škole Teaching. učitelji.018 28.858 29. students Dječiji vrtići Kindergartens Osnovne škole Basic schools Srednje škole Secondary schools Gimnazije Gymnasiums Tehničke.106 3.116 1.179 10.120 1.674 106.147 3.969 11.OBRAZOVANJE EDUCATION DJEČIJI VRTIĆI.141 74.544 8. srodne škole Technical and related schools Učiteljske.

255 15.232 23. srodne škole Technical and related schools Učiteljske. art and religious schools Škole za učenike sa posebnim potrebama Schools for handicapped choldren 2011/2012 2012/2013 32. umjetničke i vjerske škole Teaching.852 6. stručne/strukovne.808 638 605 531 79 76 76 VISOKOŠKOLSKE USTANOVE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Obrazovne ustanove Educational institutions Visokoškolske ustanove Institutions of higher education Fakulteti Faculties Umjetničke akademije Art academies Vjerski fakulteti Faculty of theology Visoke škole Bachelor . s degree Privatne visokoškolske ustanove Private higher education institutions 50 110 106 108 64 64 66 5 5 5 3 3 3 1 4 4 37 30 30 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures .OBRAZOVANJE EDUCATION UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI ŠKOLOVANJE GRADUATED PUPILS 2010/2011 Osnovne škole Basic schools Srednje škole Secondary schools Gimnazije Gymnasiums Tehničke.168 5.104 21.820 6.629 26.405 18.663 16.644 35.660 28.

863 62. continued 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Upisani studenti Enrolled students Visokoškolske ustanove Institutions of higher education Fakulteti Faculties Umjetničke akademije Art academies Vjerski fakulteti Faculty of theology Visoke škole Bachelor .0352) 1.231 13.601 64. s degree Privatne visokoškolske ustanove Private higher education institutions Upisani studenti na 1000 stanovnika Enrolled students per 1000 inhabitants 74.491 10.465 11.460 72.209 12.OBRAZOVANJE EDUCATION VISOKOŠKOLSKE USTANOVE.4692) 1) Diplomirani studenti 1) Graduated students Visokoškolske ustanove Institutions of higher education Javne visokoškolske ustanove Public higher educationinstitutions Vjerski fakulteti Faculty of theology Visoke škole Bachelor .712 710 725 741 873 855 818 557 529 423 7.177 8. s degree Privatne visokoškolske ustanove Private higher education institutions 1) Podaci se odnose na kalendarsku godinu u kojoj počinje školska godina Data refer to the year in which school year begins 2) Obuhvaćene privatne i internacionalne visokoškolske ustanove Including private and international institutions of higher education FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 51 .565 72.174 61.045 11. nastavak INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION.907 32 31 31 11.766 85 67 83 127 84 173 532 1.562 8.

continued 2011 2012 2013 Osobe koje su stekle naučni/znanstveni naslov Masters and doctors of science Magistri nauka/znanosti i specijalisti Masters of science and specialists Doktori nauka/znanosti Doctors of science Osobe koje su stekle naučni/znanstveni naslov Masters and doctors of science 628 753 629 137 141 165 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Doktori nauka/znanosti/Doctors of science Magistri nauka/znanosti i specijalisti/Masters of science and specialists 0 2009 52 2010 2011 2012 2013 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures . nastavak INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION.OBRAZOVANJE EDUCATION VISOKOŠKOLSKE USTANOVE.

Attendance. 000 Filharmonija Philharmonic Koncerti Concerts Posjetitelji. Attendance./tis. . ./tis. . . Attendance. hilj. FILHARMONIJA THEATRES AND PHILHARMONIC 2009/2010 Profesionalna pozorišta/kazališta Professional theatres Predstave Performances Posjetitelji. hilj. hilj. s theatres Predstave Performances Posjetitelji. Attendance. 000 Dječija pozorišta/kazališta Children .KULTURA I UMJETNOST CULTURE AND ART POZORIŠTA/KAZALIŠTA. hilj. 000 Eksperimentalna pozorišta/kazališta Experimental theatres Predstave Performances Posjetitelji./tis. 000 Broj izvedenih djela Performances Domaćih autora Domestic authors Stranih autora Foreign authors FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 2010/2011 2011/2012 7 7 7 447 575 574 89 108 111 6 6 7 139 88 110 29 17 17 3 3 3 421 314 331 55 41 47 1 1 1 80 62 71 10 15 15 57 52 57 22 20 23 164 202 147 27 17 10 137 185 137 53 ./tis. . hilj. Attendance. 000 Amaterska pozorišta/kazališta Amateur theatres Predstave Performances Posjetitelji./tis.

000 54 2011 2012 19 15 18 11.KULTURA I UMJETNOST CULTURE AND ART KINEMATOGRAFI.161 557 498 527 437 402 514 39 37 56 78 68 83 578.883 154. Attendance. hilj. Attendance. hours Galerije Galleries Broj izložbi Number of exibitions Posjetitelji.084 10./tis. RADIO AND TELEVISION 2010 Kinematografi Cinemas Predstave Performances Prikazani filmovi Films Posjetitelji. sati Programme transmitted. . 000 .697 28 27 29 152. RADIO I TELEVIZIJA CINEMAS.846 618.825 17.478 12 14 13 169 192 216 115 111 101 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures ./tis.495 161. sati Programme transmitted.total Po predstavi Per performance Radistanice/radiopostaje Radio stations Realizirani program. hours Televizijske stanice/postaje TV stations Realizirani program. . hilj.ukupno .893 643.

315 6.680 9.928 410 397 450 381 339 404 29 58 46 1.ukupno Criminal sanctions .966 737 682 646 6.398 574 832 600 595 655 624 217 286 258 1 3 3 216 283 255 Maloljetni počinitelji Juvenile perpetrators Kaznene prijave Complaints Optužbe i osude .PRAVOSUĐE ADMINISTRATION OF JUSTICE POČINITELJI KAZNENIH DJELA PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCES 2011 2012 2013 Punoljetni počinitelji Adult perpetrators Kaznene prijave Complaints Optužbe Charges Osude .ukupno Penalties suspended .220 9.047 15.ukupno Convictions .772 8.total Konfiskacija imovine Confiscation of properties Novčana kazna Fine Mjere sigurnosti Security measures 14.717 8.823 7.632 9.total Maloljetnički zatvor Juvenile prison Odgojne mjere Educational measures FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 55 .total Kaznene sankcije .542 9.441 10.560 8.ukupno Secondary penalties .088 14.860 8.367 6.612 7.635 8.total Sporedna kazna .260 1.ukupno Charges and convictions .total Kaznene sankcije .total Zatvor Imprisonment Novčana kazna Fine Uvjetna kazna .ukupno Criminal sanctions .133 1.

It includes data on population. 56 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures . poljoprivredi. kulturi. kantone i općine. prices. unemployment. tourism. domaćem industriji. turizmu. socijalnoj zaštiti/skrbi itd. nezaposlenosti. as well as selected annual data for the last several years. social welfare etc. prijevozu. On more than 400 pages the book gives a number of statistical data on Federation of Bosnia and Herzegovina. CD JEZIK: bosanski/hrvatski/engleski FORMAT:A4. A packet – size editon issued annually. review by respective cantons and municipalities. Sadrži informacije o stanovništvu. industry. yet comprehensive statistical review of the Federation of Bosnia and Herzegovina (cantons). plaćama. obrazovanju. FORMAT: A4. hardcover. agriculture. culture.PUBLIKACIJE FEDERALNOG ZAVODA PUBLICATIONS ISSUED BY THE FEDERAL OFFICE OF STATISTICS ZA STATISTIKU STATISTIČKI GODIŠNJAK/LJETOPIS STATISTICAL YEARBOOK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Pruža veliki izbor statističkih podataka na oko 400 stranica za Federaciju Bosne i Hercegovine. education. on some 50 pages containing selected data. prve rezultate mjesečnih sadrže istraživanja o privrednim/gospodarskim i drugim kretanjima u FBiH (kantonima). meki uvez JEZIK: bosanski/hrvatski/engleski FORMAT: A4. te izabrane godišnje podatke za nekoliko prethodnih godina. transport. zaposlenosti. paperback LANGUAGE:bosnian/croatian/english OF BOSNIA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE U FEDERATION HERZEGOVINA IN FIGURES BROJKAMA AND KANTONI U BROJKAMA CANTONS IN FIGURES godišnje publikacije koje izabranim statističkim podacima na oko 50 strana daju kratak. FORMAT: A4. wages. employment. gross domestic product. bruto proizvodu. cijenama. provides first results of monthly statistical surveys on economic and other trends in the Federation of Bosnia and Herzegovina (cantons). CD LANGUAGE: bosnian/croatian/english MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED MONTHLY STATISTICAL REVIEW OF THE FEDERATION OF B&H FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED MONTHLY STATISTICAL REVIEW OF FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE THE FEDERATION OF B&H BY CANTONS PO KANTONIMA Mjesečne publikacije na oko 100 stranica. gives a short. ali sveobuhvatan statistički prikaz Federacije Bosne i Hercegovine (kantona u FBiH). tvrdi uvez. Edition on more than 100 pages.

ba -na internetu na adresi:www. 00387 33 20 64 52 -fax: (033) 22 61 51 -e-mail: fedstat@fzs.fzs. biblioteka/knjižnica. meki uvez JEZIK: bosanski/hrvatski/engleski FORMAT: A4. FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 57 . Zelenih beretki 26 U sklopu Odsjeka postoji i specijalna The office has a special library. Podaci su statističkog prikazani za Federaciju BiH. The reports have been issued regulary with some 12 issues published each year.. kantone i općine.m.fzs. a svaka od njih sadrži cjelovit pregled jednog istraživanja.ba Publishing department.FORMAT: A5. FORMAT: A4. FORMAT: A4 JEZIK: bosanski/hrvatski/engleski FORMAT: A4 LANGUAGE: bosnian/croatian/english INFORMACIJE MOŽETE DOBITI: INFORMATION CAN BE GIVEN BY: -telefonom: -phone: Odsjek za publicistiku 00387 33 20 64 52 -faksom: (033) 22 61 51 -elektronskom poštom: fedstat@fzs. cantons and municipalities. 16 sati u ulici Zelenih beretki broj 26.ba Za vanjske korisnike Odsjek radi od 8 do The office is opened from 8 a. A series of publications which provide detailed data from respective statistical areas. meki uvez JEZIK: bosanski/hrvatski/engleski FORMAT: A5. The First releases are short and consise statistical information sheets issued in accordance with regular dynamics of the statistical survey schedule.m. paperback LANGUAGE: bosnian/croatian/english SAOPĆENJA/PRIOPĆENJA FIRST RELEASES Saopćenja/priopćenja su kratke i brze statističke informacije koje izlaze prema provođenja statističkih periodičnosti istraživanja.ba -on internet address: www. – 4 p. Izlaze redovno/redovito a godišnje se izda oko 12 brojeva. each one giving a comprehensive review of a particular statistical survey it refers to. The data are given for the Federation of Bosnia and Herzegovina. paperback LANGUAGE: bosnian/croatian/english BILTENI STATISTICAL REPORTS Godišnje publikacije sa detaljnim podacima iz raznih područja statističkih istraživanja. too.

NAČIN PLAĆANJA PUBLIKACIJA: PAYMENT uplatom na račun: by payment slip to the account of the: FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA . Naplata publikacija i obrada korisničkih zahtjeva vrši se prema Cjenovniku publikacija i usluga Federalnog zavoda za statistiku ("Službene novine FBiH" broj 16/04).direct purchase from the Federal Office of Statistics.pismenom narudžbom na našu adresu: . publikacije koju naručujete. address and the preduzeća/ poduzeća. Zelenih beretki 26 Federal Office of Statistics 71000 Sarajevo. Zelenih Beretki 26 .PUBLIKACIJE SE MOGU NABAVITI: PUBLICATIONS MAY BE OBTAINED BY: . Zelenih beretki 26 (Odsjek za publicistiku) .narudžbom na: fedstat@fzs.narudžbom putem faksa: . Bank costs are paid by beneficiaries U cijenu publikacija su uračunati troškovi Postage costs are included in the price of poštarine po važećem cjenovniku JP BH publications. inozemstvo.kupovinom u Federalnom zavodu za statistiku.Written orders addressed to the Office: Federalni zavod za statistiku 71000 sarajevo. adresu i naziv title of the publication you are ordering.TREZOR Transakcijski račun: BA393389002211529491 FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA .TREZOR Account: BA 39 3389002211529491 SWIFT UNCRBA 22 Molimo prilikom uplate pozovite se na: SWIFT UNCRBA 22 When placing a payment. according to the valid price Pošta unutar Federacije BiH i za list of the Bosnian Post. please cite to: vrsta prihoda – 722613 budžetska organizacija-3401001 type of income – 722613 budget organisation . 58 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures . Charging for publications and execution of requirements are done customers according to the Price List of Publications and Services of the Federal Office of Statistics.Orders by fax: 00387 33 22 61 51 00387 33 22 61 51 .Orders via e-mail: fedstat@fzs. please state the napišete tačan / točan naziv svog title of your company.3401001 Bankarski troškovi terete korisnika. Zelenih beretki 26 (Publishing department) .ba Prilikom naručivanja molimo vas da When placing an order.ba .

Tel: 039/70 37 05 Zapadnohercegovački kanton Statistical department Široki Brijeg. Tarabara 15 Tel: 032/24 46 38 Ured za statistiku za područje Bosansko-podrinjskog kantona 73000 Goražde. Darivalaca krvi 24 Tel: 037/22 78 58 Ured za statistiku za područje Kantona Posavskog 76270 Orašje. Treća ulica 15 Tel: 031/71 23 91 Kanton Posavski Statistical department 76270 Orašje. M. Stari grad bb Tel: 035/36 99 80 Tuzlanski kanton Statistical department 75000 Tuzla . Treća ulica 15 Tel: 031/71 23 91 Služba za statistiku za područje Tuzlanskog kantona 75000 Tuzla . Tarabara 15 Tel: 032/24 46 38 Zeničko-dobojski kanton Statistical department 72000 Zenica. Matije Gubca b. Trg branilaca 1 Tel: 038/22 09 54 Bosansko-podrinjski kanton Statistical department 73000 Goražde. Krpića 3 Tel: 036/58 08 71 Ured za statistiku za područje Zapadnohercegovačkog kantona Široki Brijeg. Tel: 039/70 37 05 Služba za statistiku za područje Kantona Sarajevo 71000 Sarajevo. Bosanska 131 Tel: 030/51 14 30 Srednjobosanski kanton Statistical department 72270 Travnik. Darovalaca krvi 24 Tel: 037/22 78 58 Unsko-sanski kanton Statistical department 77000 Bihać.b. M.b. Trg branilaca 1 Tel: 038/22 09 54 Služba za statistiku za područje Srednjobosanskog kantona 72270 Travnik.SLUŽBE I UREDI ZA STATISTIKU ZA PODRUČJA KANTONA STATISTICAL DEPARTMENT IN THE CANTONS Služba za statistiku za područje Unsko-sanskog kantona 77000 Bihać. Titova 62 Tel: 033/26 58 81 Ured za statistiku za područje Kantona 10 80101 Livno. Trg domovinskog rata 5 Tel: 034/20 21 01 Canton 10 Statistical department 80101 Livno. Krpića 3 Tel: 036/58 08 71 Hercegovačko-neretvanski kanton Statistical department 88000 Mostar. Bosanska 131 Tel: 030/51 14 30 Služba za statistiku za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona 88000 Mostar. Matije Gubca b. Titova 62 Tel: 033/26 58 81 Kanton Sarajevo Statistical department 71000 Sarajevo. Stari grad bb Tel: 035/36 99 80 Služba za statistiku za područje Zeničko-dobojskog kantona 72000 Zenica. Trg domovinskog rata 5 Tel: 034/20 21 01 FBiH u brojkama 2014 FB&H in figures 59 .