Τηερε Ωιλλ Νεϖερ Βε Ανοτηερ Ψου

Ωαρρεν/Γορδον
τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

Σχορε

Ε

b6

∆ µιν7 („5)

Γ 7 („9)

3

4
&4

Γυιταρ

‰b œ œ œ œ œ œ b œ œ Œ Ó

Œ

œ œ bœ œ œ œ
3

œ bœ œ œ ˙ bœ bœ œ œ œ. œ
J

b

Χ −7

3

Β −7

Ε

b7

bœ bœ œ bœ
œ
b
œ
b
œ
b œ œ n œ # œj n œ # œ œ
& œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

6

Α µαϕ7

b

& bœ bœ Ó

Ó

b7(#11)

b

Ε µαϕ7

bœ bœ bœ bœ

Χ7

Γ −7

œ
œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ

10

Φ7

Β

Φ −7

j ~œ
œ ~~ œ
œ
& œ.

b7

œ bœ œ #œ œ œ bœ œ œ nœ œ bœ bœ
Œ ‰ J
bœ bœ

3

14

Ε

b6

∆ µιν7 („5)

Γ 7 („9)


& œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ
œ œ bœ bœ
18
b

Χ −7

&

22

Β −7

Œ Ó

j
œ bœ bœ œ œ. œ
Ε

b7


œ
Œ ‰ J ‰ J ‰ Jœ b œ œ b œ b œ b œ b œ œ œ b œ b œ

Ó

œœ
b

Α µαϕ7

b7(#11)

Ε

j bœ œ
.
b
œ
œ
b
œ
bœ œ œ
& bœ œ œ

b6

Α µιν7 („5) ∆ 7(„9)

œ œ œ bœ œ œ ‰ œ œ œ

26

Β

b6

Ε

b6

Γ −7

Χ7

Φ −7

Β

b7

Ε

b6

Β

b7

œ œ œ nœ #œ œ œ #œ bœ bœ œ bœ
b
œ
bœ œ bœ œ nœ œ #œ #œ œ #œ œ #œ œ œ bœ bœ
&‰

30

Τηερε Ωιλλ Νεϖερ Βε Ανοτηερ Ψου

2

Ε

b6

∆ µιν7 („5)

Γ 7 („9)

& œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ bœ œ œ Œ
œ
34

Ó

3

b

Χ −7

Β −7


& œ Œ Ó

Ε

‰ œ œ bœ œ

œ b œ n œ œ. œ
b7

œ bœ œ œ
œ #œ œ

38

b

Α µαϕ7

b7(#11)

b

Ε µαϕ7

Χ7

Γ −7

3
j
œ
j
.
& b œ b œ œJ œ b œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ . œj œ b œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ œ Œ Ó
42

Φ7

Β

Φ −7

b7

bœ œ œ #œ œ
œ
œ
œ
#
œ
n
œ
œ
œ
Œ

œ
b
œ
œ
œ
b
œ
œ
b
œ
&
œœ œ
#œ œ
J
œœ

46

Ε

b6

&

∆ µιν7 („5)

œ

.
œ
‰ J Œ bœ œ Œ

Γ 7 („9)

‰ Jœ œ ‰ ‰ b œj œ œ b œ
J

œ œ œ

50

b

Χ −7

Β −7

& œ bœ bœ œ œ œ

54

b

& bœ bœ Œ

Œ

Ó

b7

œ b œ b œ œj œ b œj œ n œ # œ œ
œ

œ bœ bœ œ œ bœ

Α µαϕ7

Ε

b7(#11)

Ε

‰ b œ b Jœ b œ œ b œ
J

b6

Α µιν7 („5) ∆ 7(„9)

œ bœ œ œ

œ œ

58

Β

b6

Ε

b6

Γ −7

Χ7

Φ −7

Β

b7

Ε

b6

Β

b7

Ε

b6

bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ bœ œ nœ
j 3 Ó

œ
œ #œ #œ nœ œ œ #œ bœ nœ œ. œ bœ
&

62

Related Interests