НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

Универзитет

СЕМИНАРСКИ РАД
Тема: Уговор о продаји робе
Предмет: Пословно право

Професор:

Студент:

Београд, децембар, 2012.

.....................................................................1................................................................................................................................... Елементи уговора о продаји робе ...................... 9 4.......Садржај 1............................дефиниције и карактеристике .................................................. 14 2 ............... Заједничке обавезе продавца и купца.............. Уговор о продаји робе ............................... Накнада штете ................................................ 3 2..........................................1....................3.......2......................... 5 2.................................................................. 10 5............................................................................... 8 3......................................................... Обавезе уговорних страна ........................... 7 3.............................3............................................................. Предмет купопродаје – роба .... 5 2....................... Цена . 13 7............................................ 6 2.........................1............................................................................................................................ Обавезе продавца .. Врсте уговора и случајеви продаје ..... 6 3..2....... Врсте уговора............................................................... Литература ..................................................... 12 6................ Споредни елементи .............. 9 4................................... 7 3... 9 4.................................. Обавезе купца ......................................................2.................................................................................................................... Раскид уговора.................................... 11 5....2..........................................................................................1................................................................................................................................................ 11 5.............................. Случајеви продаје................................... Уговор о продаји робе .............................. Раскидање уговора и накнада штете .................

дефиниције и карактеристике Када се набавља роба или када се иста продаје привредном друштву. Роба обухвата производе или услуге које за главни циљ имају задовољавање потреба купаца који исту могу набавити разменом или куповином. па тако представља формалну врсту уговора који је неважећи ако нису испуњени услови у вези са формом. на пример. али такође ће одговарати и за кашњење у некој од тих активности. закључује се да уговор о продаји подразумева правни посао којим се продавац обавезује да ће купцу испоручити уговорену робу чиме купац стиче право својине. купац одговара када не изврши своје обавезе које на првом месту подразумевају плаћање и преузимање робе. за шта. Дакле. и обрнуто. треба да плати уговорену цену. тј. односно пренети власништво над одређеном робом. грешке. Као што је поменуто он је обавезан за обе уговорне стране из разлога што и купца и продавца обавезује да изврше све тачке дефинисане уговором. Према томе. купац. па је из тога произишао термин „купопродаја“ који се користи у пословној пракси. То значи да термин „уговор о продаји“ укључује и куповину. предузетнику или неком другом субјекту који у том случају представља купца. Тако. Роба подразумева како материјална тако и нематеријална добра. Значи.1. као и о средствима којима ће се то постићи. нема продаје без куповине. Са друге стране. продавац се тим уговором обавезује да ће купцу предати. свака страна мораће да одговара за евентуалне недостатке или неиспуњавање неке од тачака уговора. услуга или имовине која се размењује између продавца и купца за договорен износ новца који се плаћа или ће се платити у одређеном временском периоду. Друга страна. односно процесу којим се постиже опште слагање о стварима од заједничког интереса за обе стране. има обавезу да за поменуту робу или услугу плати договорену цену у новцу. На основу тога. односно закључење. наравно. продавац може да одговара у случају да роба има одређене недостатке. Уговор о продаји непокретних добара представља изузетак. Ово није формалан уговор због тога што је за његово креирање. Уговор о продаји робе је специфична врста правног уговора – представља веома стар начин размене. аутоматски подразумева куповину (од стране купца). потребна само сагласност о његовим важним елементима. код ког се роба мења за другу робу. а уговорне стране слободно бирају форму у којој ће га закључити. продавца уговор о продаји обавезује да ту услугу пружи. Уговор о продаји робе заснива се на једногласном доношењу одлука. Уместо термина „продаја“ користи се термин „купопродаја“ из разлога што продаја неке робе (од стране продавца). Уговор о продаји робе представља правни уговор о размени робе. кварове и сл. овде се размењује роба за новац и по томе се овај уговор разликује од рецимо уговора о размени. Уговор о продаји робе . Уколико је у питању услуга. Због теретности тог уговора. као и да преузме купљену робу. а данас је регулисан законским правима. У неким земљама 3 . због тога што мора да буде у писменој форми. потребно је да се закључи уговор о продаји.

У старом римском праву сви уговори су били апстрактни и строго формални. а да при томе своју обавезу није извршила. Такође.бродови и ваздухоплови сматрају се непокретном имовином. што значи да обе стране споразумно одређују све елементе и услове под којима се склапа уговор. што подразумева да уговор поседује елементе карактеристичне за један тип уговора. Писмени уговори креирају се у онолико примерака колико има уговорних страна.не прихватају) и продавац и купац. који подразумева да се на унапред припремљеном и одштампаном обрасцу (формулару) добија садржај уговора који прихватају (или уколико им услови не одговарају . Тако. а ко по закљученом уговору дугује. и шта за то даје (плаћа). на пример. у писменој форми. Уколико је циљ недопуштен. У алеаторне уговоре спадају на пример разни уговори о осигурању – јер није познато да ли ће се десити случај који је осигуран. продавац може да има обавезу да одмах по закључивању уговора испоручи робу или пак да испоруку изврши из неколико пута. тј. уговори о продаји приноса неких плодова. уговор о продаји може да буде и типски. што значи да је на њима јасно означен њихов циљ – тј. Ови уговори могу бити означени као уговори са тренутним или са трајним извршавањем обавеза. Из тога произилази да уговор о трајном извршавању обавеза може бити закључен тако што ће се оквирно утврдити права и обавезе уговорних страна. То подразумева рецимо обавезе у случајевима када једна странка тражи извршење обавезе. уговорне стране могу уговор о продаји да закључе непосредно или посредно. преко 4 . постоје и комутативни уговори код којих се у моменту закључења зна ко шта добија. па тако сваки уговор мора да има допуштен циљ (основ). продаја жетве. Уколико није познато ко какву робу добија и ко колико дугује у питању је алеаторни уговор. тј. То су каузални уговори. тај уговор ће бити погођен санкцијом ништавости (постаће неважећи). већ то зависи од неког неизвесног и обично временски неодређеног догађаја. па се такви уговори такође закључују формално. подразумева се да је уговор о продаји уговор са споразумно договореном садржином. након чега ће се у одређеним временским интервалима закључивати посебни уговори у вези појединачних количина или врста робе која се испоручује. Осим тога. познато је ко шта од кога прима. у више наврата. па се тачно зна из којих разлога или циљева се уговорне странке обавезују. и сл. онда је он недопуштен. Осим наведеног. јавним поретком и добрим обичајима. даље. Са друге стране. кауза. уговори о опкладама – не зна се ко ће у крајњем исходу бити дужник. уговори везани за испоруку будућих роба које или треба тек да се увезу или тек да се произведу. Уколико се циљ не слаже са прописима. Уговори о продаји су једноставни (не мешовити). Касније су се развила одређена правна средства која су имала задатак да заштите циљеве које су странке имале на уму приликом закључивања уговора. уговори о доживотном издржавању. Код ових уговора у тренутку закључења није познато колика ће бити висина обавеза.

често се као битни елементи узимају и они који су важни за било коју уговорну страну – елементи по споразуму уговорних страна. за количину могу да се користе и трговачки термини као што је дефинисање превозног средства и количине („цистерна. а у њих спадају услови. тада важе одређени посебни услови. Уобичајено је да уговорне стране саме могу утврдити квалитет робе. Што се тиче врсте. Поред њих. У супротном. роба. тј. роба која је предмет уговора мора да буде у промету. итд. као и 5 . тј. Осим тога. Ако је роба у ограниченом промету. док оквирно значи написати „од – до“. неки прехрамбени производ). дакле. тачну запремину или килажу. тј. На пример. што важи и у случају када се уговором дефинише више врста робе. купац се о томе мора обавестити. и цена – то су битни елементи по природи посла. одређена врста генеричке робе мора да буде тачно и јасно наглашена у уговору. и сл. које се углавном одређују мерењем или бројањем.других лица. Ако је производ делимично оштећен купац може да изабере између два случаја – први је да раскине уговор. вино. уговор је неважећи. то су они без којих сам уговор уопште не би ни постојао. ако се деси да се производ из уговора оштети. рок или било који други елемент који је битан макар једној страни и од ког зависи закључивање уговора. а изузетак овом правилу су уговори о продаји будућих добара. ништаван.1. Предмет купопродаје – роба Предмет има обавезу да задовољи услове који се односе на могућности и саму дозвољеност продаје. уговор неће имати правно дејство. на начин из ког се јасно може закључити њихова сагласност. уколико роба није у промету. Ствари које су генеричке. бруто/нето“. Роба мора да постоји у моменту закључивања уговора. као што су на пример жито. постоје случајеви када се то ограничава – постоје прописи о квалитету робе. Сви битни елементи се свакако своде на предмет и цену. па ће овде бити издвојено неколико редова за њих. Такође. тј. јер у супротном може да раскине уговор уз тражење накнаде настале штете.). Уговор се може сматрати закљученим уколико су се странке усагласиле о битним ставкама уговора. поквари или пропадне (уколико је у питању нпр. 2. одређују се по количини. Уговор ће такође бити неважећи ако роба не постоји у тренутку закључивања уговора. јаја. врсти и квалитету (рецимо 100 литара црног вина „Вранац“). Елементи уговора о продаји робе Битни елементи уговора су они који су потребни да би уговор уопште важио. толико и толико килограма. заступника (пуномоћника). а чине их предмет купопродаје. 2. Уколико се продаје ствар која није у поседу продавца. Ипак. а други је да договори снижавање цене које је у складу са насталим кваром. Количина која се наводи у уговору може да буде прецизно или приближно дефинисана – прецизно подразумева одређен број комада. „најмање – највише“ или нешто треће што одговара врсти робе.

да буде правно ваљан. а под новцем се подразумева законско средство плаћања у неком правном систему. тј. Дакле. рок и место за предају/плаћање робе. Осим предмета купопродаје и цене. средство којим се роба транспортује. ови елементи морају бити или одређени или одредиви како би уговор постојао и био важећи. обим испоруке. рок отпреме. У уговорима појединачни производи треба јасно и прецизно да буду означени како би се разликовали од других производа који су им слични. Осим тога. Уколико је купац већ уплатио уговорену цену. квалитативан и квантитативан пријем робе и приговори. надлежност суда. основи по којима се постиже ослобађање од одговорности. уговор постаје неважећи уколико то није. и непоштовање тих правила доводи до одређених санкција. уговор неће бити важећи. Цена свакако треба да буде стварна – а уколико није. предмета купопродаје и цене. из разлога што се у том случају квалитет одређује према узансама (пословним обичајима који се примењују у трговинским трансакцијама). разни трошкови везани за робу (порези. који представљају главне (обавезне) елементе. ако се утврди да цена није праведна. предмети продаје могу бити и преносива имовинска права. Поред наведеног. У одређеним случајевима цена може да се одреди и од стране надлежних органа и тада купац плаћа ту цену. паковање (амбалажа). у неким случајевима ови елементи не морају бити тачно одређени. у уговорима се могу дефинисати и споредни елементи у које спадају: начин предаје/плаћања робе. може тражити и има право на повраћај новца у висини разлике између уговорене и цене прописане од стране надлежног ограна. итд. 2.). тј. права за коришћење туђих ствари и сл. Она треба да буде изражена у количини новца. Уколико се квалитет не пропише уговором. Осим добара (ствари. таксе. осигурање робе (приликом транспорта). опет. нема уговора о продаји. производа). Цена Цена је новчана накнада за предмет купопродаје и представља други елемент уговора о продаји који је обавезан.обавезни стандарди. тј. већ могу да буду и одредиви и зависни од будућих догађаја и околности за које се зна да ће сигурно наступити. сразмерна вредности робе. као што су: ауторска или проналазачка. последице 6 . Из наведеног следи да без јасно дефинисана ова два елемента. ако је фиктивна. при чему вредност новца мора да буде већа од вредности ствари. страна која ће тиме бити оштећена може затражити раскид.3.2. уговор ће свакако бити пуноважан. Споредни елементи Сама реч „споредни“ указује на то да су то они елементи без којих уговор о продаји може да постоји. захтев за раскид уговора и последице раскида. Ипак. може се исказати делимично. Потребно је да буде одредива или одређена при чему. односно поништење уговора. 2. у некој ствари.

На пример. Обавезе продавца Закључивање уговора продавцу доноси обавезе у које спадају оне које произилазе из закона. закључно са 20. накнадно се утврђује договором између уговорних страна. прописа и оне из уговора о продаји – обавеза да се роба испоручи.. дана у месецу. Тада целокупан ризик и трошкови прелазе са продавца на купца. Такође. Једна од основних и главних обавеза коју продавац има по уговору о продаји јесте та да он робу мора да преда (испоручи) купцу.неизвршења уговора. Обавезе уговорних страна 3. које су дефинисане уговором. трговинским обичајима и пракси продавац има на располагању да робу преда купцу. Роба се предаје према одредбама за место. завршне одредбе. када је купцу уручена роба или документ на основу ког он робу може да преузме. 7 . подразумева се да је продавац извршио ову своју обавезу. заштита од евикције. Када се ради о међународним уговорима. санкције. „Крајем месеца“ је термин за период од 21. као и многи други који зависе од различитих фактора и услова под којима одређени субјекти послују. даном у месецу. дана у месецу. продавац ће често имати обавезу прибављања одређених дозвола и одобрења везаних за увоз и извоз робе. па ће тако „друга половина месеца“ подразумевати од 16. време се може поставити и тако што ће га једна страна самостално (накнадно) одредити. Када време испоруке није специфицирано у уговору. Термини као што су „одмах“.. У тренутку када купац преузме предмет купопродаје. уколико у уговору стоји „почетком месеца“ то обично подразумева између 1. као и време. и сл. елементи везани за разна документа (фактуре. документа за превоз робе. Битни и споредни елементи заједно сачињавају садржај уговора о продаји. тј. чиме купац добија гаранцију да ће имати право да користи робу која је предмет купопродаје.. па до краја месеца. и 10. док „средина месеца“ обухвата време од 11. што значи да све трошкове пре предаје сноси продавац (уколико уговором није другачије назначено). Рок испоруке подразумева оно време које према уговору. Овај појам врло је сложен и обухвата низ радњи које продавац предузима да би робу безбедно и у складу са уговором предао купцу. обавеза за испуњење физичких карактеристика производа. „Прва половина месеца“ подразумева да продавац изврши испоруку најкасније 15.1. до последњег дана у месецу.). означавају да продавац има обавезу да испоруку изврши у најкраћем могућем року (обично у року од 8 дана од закључења уговора). 3. обавезе продавца се завршавају. начин. Дакле. „хитно“ и др. Постоји и неколико „подразумеваних“ ознака. Споредни елементи постају битни оног тренутка када било која уговорна страна на неком од њих инсистира и тиме условљава закључивање уговора.

и др. Договором се такође дефинише и начин плаћања који може бити у готовини. Продавац одговара и за трошкове везане за припремање робе за испоруку. порези на промет. продавац мора заштитити своју робу од евентуалних материјалних или правних недостатака. ако уговором није другачије одређено. а уколико ништа није уговорено сва роба се испоручује одједном. као и други порези и доприноси који произилазе из закона. на пример. то могу бити и документа која купац мора да преда продавцу чиме се обезбеђује плаћање. плаћање ће се извршити у просторијама продавца.Начин испоруке обично је одређен уговором. Дакле. одређену уговором или законом. што је посебно згодно ако купац код продавца и преузима робу. у случају да је предмет непокретно добро – уписивањем у земљишне књиге. чекови и сл. Што се тиче времена исплате. Даље. а на међународном тржишту то су ИСО (ISO) стандарди. јер се тиме све завршава на једном месту. уколико није исправна или легална. предати симболички. Главна обавеза купца је плаћање уговорене цене. Такође.2. и то на начин како је предвиђено уговором. затим. Начини на које продавац може предати робу су:    предати физички. када 8 . укључујући и обезбеђивање адекватне амбалаже. на пример дати кључеве од стана. унапред или тек након добијања робе. које у ширем смислу подразумевају инструменте кредита и плаћања као што су менице. Уколико купац није назначио и изабрао превозника. да роба нема својства која су уговорена. обавеза плаћања уговорене цене. тј. и купац има одређене обавезе које подразумевају следеће: његове законске обавезе. нема својства за употребу због које је купљена или да није послата количина робе која је у уговору назначена. купац има неколико опција на располагању: да затражи раскид уговора. плаћање уз неки документ или хартијама од вредности. продавац ће бити задужен за избор истог. Уколико роба има неке материјалне или правне недостатке. Неки од квалитативних и кнватитативних недостатака могу бити. предати робу „из руке у руку“. плаћање се може и одложити док се не изврши процена количине и квалитета испоручене робе. Уколико место исплате није уговором одређено. Купац мора да исплати договорену количину новца. надокнаду штете или може да тражи смањење цене робе. Законске обавезе могу да обухватају добијање неких дозвола за пријем или увоз робе које су обавезне за одређене врсте роба. може се сматрати његовом обавезом и да испуни одређене стандарде – код нас су то СРПС (бивши ЈУС. Што се тиче законских обавеза продавца у погледу квалитета. обавеза да испоручену робу прими. односно СЦС) стандарди. тј. 3. У зависности од договора са продавцем он то може учинити у целини (одједном). Обавезе купца Са друге стране. или у ратама.

затим. отварање акредитива. Купац има и следеће обавезе: потребно је да достави спецификацију. у одређеним случајевима мора доставити и амбалажу за робу. То је тзв. у случајевима када продавац не врши испоруку (транспорт) робе. јер у случају да то не учини велика је вероватноћа да ће одлагањем да изгуби право на жалбу (рекламацију робе). и обрнуто. због тога што се сматрају сигурним и прихватљивим за све учеснике у платном промету јер пружају заштиту интереса купца и продавца. Уколико се деси да нека страна нема могућност да испуни захтеве дефинисане уговором. Све обавезе продавца битне су и купцу као уговорној страни. 3. плаћања разних трошкова. наравно. Врсте уговора и случајеви продаје 4. обично се подразумева да ће се плаћање извршити у тренутку испоруке робе.оно није дефинисано у уговору. као и да тражи надокнаду штете. друга страна може без последица да раскине уговор. то не мора учинити ни друга страна (осим у случају када је другачије дефинисано уговором). Поред исплате и преузимања. 4. Он мора да преконтролише примљену робу или. и сл. Врсте уговора Врсте уговора о продаји одређују се у зависности од четири главна фактора: 1) Према начину плаћања уговорене цене имамо: 9 . преузимање робе – он мора предузети све неопходне мере и акције којима ће омогућити продавцу да без проблема испуни своју обавезу предаје робе. антиципативни раскид који подразумева да једна страна може да одустане од уговора када се из акција и понашања друге стране или одређених других околности јасно увиђа да она неће извршити своју обавезу. јер свако неиспуњавање било које ставке уговора омогућава једној страни да захтева накнадно извршавање тих обавеза или да тражи одређену накнаду штете под претњом раскида уговора. обавеза давања диспозиције.1. купац мора обезбедити транспортно средство. уколико једна уговорна страна не испуни обавезе које су уговором дефинисане. уколико он не може адекватно и прецизно да изврши контролу. треба посао да препусти некоме ко је за ту контролу стручан. купац има и низ других обавеза у које спадају неке које су везане за плаћање – давање гаранције да ће робу платити. Одмах након контролисања треба да обавести продавца уколико је уочио неке недостатке или кварове. а такође. Акредитиви су једни од највише употребљиваних средстава плаћања.3. Заједничке обавезе продавца и купца Као што је раније поменуто. Друга битна обавеза купца је.

веб камере. како би установио да ли му иста одговара или не. домаћу продају. друга страна по истеку тог рока уговор може да раскине. Уговор о продаји на даљину – Подразумева ситуацију која се односи на продају робе уз помоћ неког средства на даљину. о чему продавца мора да обавести у одређеном. и у њих спадају: интернет. па тек након тога купи. местима у којима се налазе продавац и купац имамо: a. купац има обавезу да обавести продавца о намери да прода робу трећем лицу и да понуди продавцу да купи робу за исти износ. грађанска продаја. b. b. Продавац сноси ризике за било 10 . b. Случајеви продаје Фиксна продаја . 3) Према карактеристикама уговорних страна и њихових делатности то су: a.a. договореном. Продавац има рок од тридесет дана од дана када је обавештен о томе да купцу одговори и да му изнесе своју одлуку. 4) Према географском критеријуму. продаја непокретне робе. У случају да се он не испоштује (било за предају или за плаћање робе). међународну продају. Продаја са правом прече куповине – У овом случају. при чему се за склапање уговора користи једно или више средстава за даљинску комуникацију. уколико жели да прода робу. плаћање у готовини. c. телефон. тј. 4. плаћање на кредит.Представља случај када је рок битан елемент уговора. телефакс. Уколико му одговара. плаћање у једнаким ратама. року. мобилни телефон. мора прво да је понуди продавцу на кога се односи право прече куповине. Куповина на пробу – Овде купац може пре куповине да испроба понуђену робу. Право прече куповине престаје пет година након закључивања уговора. санкција). претплата. без последица (казни. d. а тај рок може бити и скраћен. То су средства која омогућавају склапање уговора између уговорних страна које се не налазе на истом месту у исто време. 2) Према предмету купопродаје разликујемо: a. и сл. али под условом да је купац прво испроба и утврди да ли одговара његовим жељама и потребама. трговинска продаја. У овом уговору назначена је роба која се продаје. b. Тиме се ограничава слобода уговарања на страни купца због тога што купац. купац је дужан да о томе обавести продавца. продаја покретне робе.2. при чему се сматра да је купац одустао од куповине уколико се у предвиђеном року не јави продавцу.

осим ако је у самом уговору то другачије дефинисано или у случају ако једна страна (нпр. када је испуњење обавеза отежано. купац приликом пријема робе треба да изврши контролу како би утврдио да ли је она одговарајућа. са једне уговорне стране или према одлуци судских органа. све до тренутка када је купац дужан да обавести продавца да ли остаје при уговору. Када је очигледно да неко неће испоштовати уговор. Дакле. а такође обезбеђује да роба остане у његовом поседу уколико купац не плати. тада се по истеку уговорног рока он аутоматски раскида.какво оштећење робе која је послата на пробу купцу. губи право на рекламацију примљене робе. Такође. Са друге стране. тада ће уговор престати да важи по сили закона. У околности које отежавају испуњење уговора 11 . Продаја по узорку или моделу – Бира се узорак или се прави модел одређеног производа. Свака уговорна страна има право да захтева да јој се врати све што је до тада дала (роба или новац). За ту контролу одређује се рок. На тај начин продавац има гаранцију да ће купац платити производ. Купац се обавезује да прими само ону робу која је иста као узорак. Дакле. Законски прекид уговора (по одлуци суда) настаје када дође до неких околности које отежавају испуњење уговорних обавеза. друга страна може (једнострано) да га раскине и пре истека предвиђеног рока. а не обавести продавца о томе у назначеном року. Треба правити разлику између немогућности испуњења уговора и услова који само отежавају испуњење. Раскид уговора Раскид уговара може се извршити: споразумно. Ризик у случају оштећења робе у овом случају сноси купац од оног тренутка када је преузео предмет купопродаје. Раскидање уговора и накнада штете 5. али такође има обавезу и да измири дуг на основу користи коју је имала од робе или новца који треба да врати. чијим истеком се сматра да је испоручена роба одговарајућа узорку. поверилац) ипак затражи да друга страна (у овом случају дужник) ипак испуни уговорену обавезу. Случај једностраног раскида подразумева ситуацију када једна страна захтева раскид због тога што друга није испунила своју обавезу. Уколико купац утврди да роба није одговарајућа. Продаја са задржавањем права својине – У овом случају продавац задржава право својине и након предаје робе купцу и то право траје све док купац у потпуности не исплати уговорену цену робе (на пример случај плаћања робе на рате). та страна може тражити од суда да уговор раскине.1. а предмет купопродаје представља роба која је иста као тај узорак или модел. уколико је у уговору рок битна ставка. роба која се продаје мора у потпуности да одговара презентованом узорку или моделу. уз евентуална одступања која су незнатна и која не одузимају роби карактеристике које је чине истоветном са узорком. 5. односно до тренутка када је купац био дужан да врати робу продавцу. У случају да је испуњавање обавеза једне стране онемогућено.

2. Дакле. Такође. итд. целокупна настала штета ће се надокнадити у новцу. тј. „оштећеној страни“ се надокнађује део који недостаје да би уговор био испуњен. Сви подаци у уговору који следи су измишљени и нису намењени даљем коришћењу. може се надокнадити и корист. обезбеђивање да страна која је извршила своју уговорну обавезу не буде оштећена. промене одређених прописа који су од важности за куповину или продају робе. Накнада штете Када једна уговорна страна (пословни партнер) не испуни своје обавезе. па се тако та страна доводи у ситуацију као да је уговор у потпуности испоштован. Ублаживање одштете може да се постигне и ако се докаже да је оштећена страна на неки начин утицала да дође до штете или немогућности испуњења уговора од стране друге уговорне стране. Када је у питању дуг у одређеној количини новца.спадају на пример неке природне појаве. односно профит или зарада коју би оштећена уговорна страна остварила да је уговор испуњен. када касни са испуњењем обавеза или када испуњење обавеза није у потпуности у складу са уговором. велики пораст или пад цена. позитивни уговорни интерес. оштећени има право и на законску затезну камату. суд ће за ту разлику у штети досудити и новчану накнаду. или ако је оштећена страна осим штете имала и одређену корист. Сврха ове надокнаде је тзв. Осим тога. Пример уговора о продаји робе налази се на следећој страни. уколико није могуће успоставити стање какво је било раније. уколико страна која није испунила своју обавезу законским путем докаже да је то испуњење изостало из оправданих разлога. друга страна може од суда да затражи да јој се надокнади штета коју је претрпела. независно од тога да ли је при томе настала и нека штета или не. Наравно. 5. тада она не мора платити тражену одштету. Ако се враћањем на „старо стање“ штета не отклони у потпуности. 12 . Суд треба стање да врати на оно какво је било пре настанка штете.

„Telix d.2012. Члан 2 Купопродајна цена обострано је уговорена између Продавца и Купца. а ступа на снагу од дана потписивања.6. Члан 3 Продавац се обавезује да робу. а Купац се обавезује да плати следећу робу: 40 комада таблет рачунара марке Prestigio Multipad 7. Члан 6 Уговорне стране сагласне су и прихватају да за све што овим уговором није предвиђено. Члан 7 Евентуални спорови по овом уговору уговорне стране решаваће споразумно. Члан 8 Овај уговор направљен је у 4 истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2. а уколико то не учини плаћа затезну камату за време од дана доспећа исплате до подмирења према важећим прописима. а трошкове одношења. у циљу провере квалитета и квантитета робе. Београд. која мора да буде стандардног квалитета.o. све укупно 360. а спорове које не реше споразумно решаваће Привредни суд у Новом Саду. 512 MB DDR3 RAM . Члан 1 Продавац се обавезује да Купцу прода.“. као и све трошкове након предаје. ког заступа Јована Јовановић (у даљем тексту „Продавац“) и 2. у износу од 9. Купац је дужан да исплати цену у износу наведеном у овом члану у року од 15 дана од датума пријема робе. Нови Сад. Члан 4 Уговорне стране споразумеле су се да се пријем и предаја предмета продаје изврши у присуству овлашћених представника Купца и Продавца. важе одредбе из Закона о облигационим односима и добри пословни обичаји. ког заступа Марко Марковић (у даљем тексту „Купац“).12. са процесором од 1 GHz и резолуцијом екрана 800х480 пиксела.000. модела ознаке PMP3270B. сноси Продавац. Уговор о продаји робе Закључен у Београду. сноси Купац.000. године. између: 1.00 (словима: триста шездесет хиљада) динара. КУПАЦ _________________________ Марко Марковић ПРОДАВАЦ _________________________ Јована Јовановић 13 . испоручи најкасније у року од 8 дана од датума закључења уговора. на адресу седишта Купца. дана 18.o.0 Prime 7'' 4 GB. као и оне трошкове који претходе предаји. Члан 5 Трошкове предаје. „Gigatron Shop“.00 (словима: девет хиљада) динара по комаду.

децембар 2012..) http://www.knowledgebanks.) http://www.rs/lt/articles/zakonodavna-aktivnost/pozitivnozakonodavstvo/gradjanska-materija/ (датум приступа: 21. Интернет странице:           http://en.jura. Д. 2004. М. децембар 2012. Д.org/poslovno_pravo_10_nfps_2_svi_02/lekcije/lekcija27.knowledgebanks. „Међународно пословно право“. М.wikipedia.kg.. „Економија“.asp (датум приступа: 21. Милићевић.asp (датум приступа: 17.) http://www. Ђуровић.htm (датум приступа: 18. децембар 2012. Станковић. децембар 2012.org/poslovno_pravo_10_nfps_2_svi_02/lekcije/lekcija28.com.com/Contracts+for+the+Sale+of+Goods (датум приступа: 18. децембар 2012.) http://www. ФОН.) http://www.. 2006. Р.au/contract.mikeigbokwe. Литература     Васиљевић.hr/potrosac/ugovor_o_prodaji.com/new1/Contracts%20of%20sale%20&%20Carriage %20of%20Goods. „Међународно привредно право“.htm (датум приступа: 18.htm (датум приступа: 18. ЈП Службени гласник.ac. Крагуљ.ugovori.thefreedictionary..poslovniforum.relv.rs/gp/2/l/clanci/djurdjic. 2009.) 14 . Станковић. Београд.gov. децембар 2012.html (датум приступа: 17.mpravde.. децембар 2012. Београд. децембар 2012.pdf (датум приступа: 21.. „Трговинско право“.) http://legal-dictionary.rs/ugovor. децембар 2012.7. 2002.org/wiki/Contract_of_sale (датум приступа: 16.) http://www.) http://www. С. децембар 2012. Правни факултет.) http://www.

Related Interests