‫בחיכוות עולם‬

‫שחבר החכ‪ 0‬השלם י‬
‫המליץ ה ג ד ו ל • המחקר האמיתי ״‬
‫הרב ד ם י ן מגדול ‪n * u‬‬

‫ידעך הפניני הבדרשי ״‬
‫מחושבי בארסעלאנע במדינת שפאניע ‪:‬‬
‫ובתוכו עץ הדעת •‬
‫כולל דברי הכמה ומוסר •‬
‫אמרי דעת • אמרי בינה •‬
‫ובמליצתו שלש ע^זרה עקרים ״‬
‫כאשר עיניכם תחזינה משרים ‪:‬‬
‫נעתק ללשון עגגליש‬

‫עיי התורני ה ד ר טובי• שמואל‬
‫בן הגאון חגדול מו״ח ישראל זצ״ל ״‬
‫מקאללין במדינת פיהם ‪:‬‬

‫נ י י י י ת ן ח כ מ ה • מפיו דעת ותבונה ‪%‬‬

‫*™ תקס׳׳ו ליק‬

/‫לבחינות עולם‬
AN

INVESTIGATION
OF

CAUSES * X I 5 I H C PKOM T H E

Organization

of the
IS

MAN

World,

WHICH

IS PARTICULARLY INTERESTED:
WMTTEK

R A B B I

BY

J A D A I A ,

Of Barcelona, Spain.

CONTAINING

THEOLOGICAL and METAPHYSICAL
SEJVTEJVCES*

T R A N S L A T E D INTO ENGLISH

BY

R A B B I TOBIAS G O O D M A N .

tor the Lord gireth wisdom; out of his mouth cometh knowleilp
•nderattodiag.
• "‫• ־‬
P r o v

h

‫)‬

‫‪7‬‬

‫(‬

‫דע כי תורתינו הקדושה עם החכמה דמליינה נקשרת ״‬
‫וכל החכמות• כולן בה נבללין‪ :‬ואין לך כל מצרה •‬
‫שלא יהא נכלל בה ־ מין *‪.‬דד ממיני ההכמה • וזה כוונת‬
‫המשורר * באמת תירת יי תמימה‪:‬‬

‫הקדמת המעתיק‬
‫ב נ פ ש י עברה רוח קנאות• על הלשון העברית היורדת‬
‫פלאות י כי ברבות הזמן והתלאות • ילדה הנר‬
‫ילדים חמודים י ותהי שרה עקרה • השפהה תייש גברתה‬
‫היא נושאת כתר מלוכה י והנבירת י^כל רגל דרוכה • מהגר רצון‬
‫יפיקו • ובילדי נכרים ישפיקו • והגכירת בכל יום ‪5‬ראש המיות‬
‫תקרא ואומרת • מה עול מצאתם במפעלי י כירהקתםמעלי•‬
‫הלא ביום דבר יי עם אבותיכם • אנוכי עמדתי בין יי וביניכם •‬
‫ולוחות הברית ברחת פי נכתבו • ומצור לשוני נהצבו •‬
‫אף על זאת פקהתי את עיני • אשר היוונים מרהיבים פה •‬
‫מאריכם לשון * לאמר החכמות ממנו יצאו י ועמנו‬
‫נולדו • קולם ברמה נשמעים • ועל ספרי הפילוסיפי״ • שמות‬
‫הכמי דעבריים נעלמים ־ ושמם נזכרים ונרשמים * מהם‬
‫הרימו קרנם • לירות בהץ הלעג • להוציא עתק מפיהם •‬
‫שהתורה והחכמה זה לזה מתנגדים ־ וההסרון מצידם ־ שלא‬
‫הבינו אמרותי״• לא ירדו לעמקותי״ י כי מישלאירעסודה י‬
‫לא ראה הודה‪:‬‬

‫ולזה דמו התורה למים ׳ כי אשר יודע לשהית י יוציא‬
‫פנינים ומרנליות מקרקע הים • כן תימת דברי תירה‬
‫הם המי־נליות ־ ומי שיכול לירד לעומקה של תירה • יוציאם •‬
‫ומה מאד מתקו דברי הר״מב״ם זיל • בביאורו על הפסוק‬
‫תפוחי זהב במשכיות כסף י דבר דבור על אופניו • ואמר •‬
‫שהדבר שהיא בעל שני פנים * ר׳׳ל שיש לו ננלה ונסתר •‬
‫צריך שיהא נגלהו טוב ככסף • וצריך שיהא תוכי טוב‬
‫מיגלהו • עד שיהא תוכו * בערד אל גיירו • כעיר הזי‪ :‬ב אל‬
‫הכסף * וכשיראה מרהוק • או מבלי התביננת • יאבד לו הזהב‬
‫לעיניו • וכשיסתכל איש הד הראות • השתכלות טובה *‬
‫יתבאר לו מה שבתוכו • וידע שהיא זהב י ועתה • כל זמן‬
‫שתתעסק בהכמות הלמודיות • שהם נקראו הצעות לחכמת‬
‫זאלהיות ־ אתה מכת המתהלכים סביב בית המלך • לבקש‬
‫השער • וכשתבין הכמת הטבעיות ־ שהיא מצרנית לחכמת‬
‫אלהיגת י כבר נכנסת בפרוזדור הבית ־ וכשתשלים הטבעיות •‬
‫ותבין האלהיות ־ כבר נכנסת אל המלך • אלהדזצר הפנימית •‬
‫ובתורה תשיג כל החכמות ־ והניע לשלמות האהרון‪:‬‬
‫וזה משפט ההעתקה ותועלותיו • להראות כה הלש‪-‬ן הקודש‬
‫בספר ת ה • קטן הכמות ׳ ורב האיכות ־ למען דעת‬
‫כל עמי הארץ־ כי אין ערוך אליה בצחת מיליה ונועם‬
‫םשליה • מה מתקו משליו ־ ומה נעמו מחלליו • צל עדן‬
‫צלליו • וטל אורות טלליו י כי בלשון הקודש • דבר האל‬
‫עם נביאיו • והקדיש קרואיו ‪:‬‬
‫גם למען רבות דעת בקרב הארץ י אמרתי הפץ יי כיח‪-‬‬
‫יצליח • ויעשה פרי • ובאתי במשעול ההעתקה הצר‬
‫האד‪ • .‬אשר גדר מזה וגדר מ ה • לזנות את האנשים ההם •‬

DEDICATION.

(

*

)

‫ר מקוצר המ׳^זיג י ועומק המושג י מימיהם לא דלו ישתו‬1‫»ש‬
: ‫מימיו• מי עדן‬
TO T H E MOST

Rev.

Solomon

Hierschell,

PRESIDING RABBI OF T H E G E R M A N JEWS IN LONDON

UNDER

a firm persuasion of your attachment
to useful literature, and convinced of the sineerily of your wishes for the extension of useful
knowledge, I cannot, for a moment, doubt with
what satisfaction you will receive the work which
now solicits your patronage and support. When
I reflect that the original work is the production
of a character eminently distinguished for the
superiority of his wisdom, I should consider that I
deviated from that duty and respect which I owe
to you, did I seek to usher it into the world under
any other sanction than yours.
The author of the following work represents an
accomplished man as supported by two pillars of
inestimable value—the knowledge and the prac¬
tice of virtue. To you, most Reverend Sir, as
firmly established on so high a basis, I am con¬
strained to address myself. You are not only intitled, but qualified, to be the patron of the present
undertaking. Highly distinguished for the ex¬
tent of your erudition, the sublimity of your sentinients, and equally signalized by a life of strict
integrity, the world cannot censure, nor will you,
I trust, feel reluctance to afford that protection
which is now solicited. That the w ork should
r

‫ולהראות לעיגי העמים והשמם • א ת יופי מעלת הספר‬
‫המה • אשר לו דומיה תהלה • הלא כתיב על‬
• ‫ספר דברי הישר י כי היא חכמתכם ובינתכם לעבי העמ־ם‬
‫ובפרט לפני העם • אשי אנחנו הוסים בצלם • בחכםוות‬
‫נבנימוסץ מוכתרים ומפורסמים • מפיהם אנו היים י ומברכותם‬
s ‫אנו מבורכים • יי יהיה בעזים רשלם גמולם‬
• ‫אר נודל פאר הספר הזה הנחמד י מושך דעת האדם‬8‫מי י‬
‫יהלב הומד • ישתעשעו בו נסיכי אדם ־ אף ימצאו‬
‫מרגוע לנפשם ־ הוא הורה לנו את הדרך אשר נעלה י במעלות‬
‫הסולם מוצב ארצה ־ וראשו מניע השמימה • בו יכירו חסרון‬
‫העולם הזה י הבלה והכלה י ומעלות העולם העליון הנצת‬
‫המעולה • שם עונג הצפון לצדיקים ־ בכל תענוג גשמי לא‬
: ‫יסולה‬
‫ואם ק ח ו אזננכם שמץ מנהו • בו תחבולת תקנו ־ כי ממחצב‬
:‫החכמה העליונה נחצב • ומימיו מן הקודש הם יוצאים‬
‫וספר ת ה כולל תורה ומרות ־ אשר״לקט וחיבר מספרי‬
‫חמודות ־ הספד הזה נפלא בערכו ־ וההעתקה ימצא מתוק‬
‫על חכו * לכן עורו יעדני לב הקיצו ישיני דעה ־ המוכרים חיי‬
‫בתי שעה • למה תשנו ־ תראו פגי האל ־ ונכחו‬- ‫עולם‬
.‫תחנו • אמרו לחכמח אחותי היא • והיא גס היא תאמראחי‬
‫ באורח היים תנחהו מעמלו‬- ‫הוא • החכמה תעוז לחכם י‬
‫תניחהו י בה ינצל מרדת שאולה • רעלה אל המעלה הגדולה‬
: ‫וזאת תורת העילה‬

that much atten¬ tion is paid to it. amply repay the most rigid attention. O f the justice and propriety of these remarks. T o the honor of the British nation. in the language of divine truth. The general tendency of the work. and fully aware of the peculiar advantages.P R E E A C E . the biblical stu¬ dent is firmly persuaded . it defies competition. will. and that its characters were formed by Deity himself. it is difficult to determine the cause why the treasure*. and which your abilities adorn. and ex¬ hibit. are not more eagerly sought after. while. when he reflects that the sacred code. Saith the great and profound A f i D t s o w (when writing on the dignity of the inspired langauge). as you are. that the mere mention of your patronage is adequate to give it weight. May the Almighty long preserve you in health and prosperity—enlarge the extent of your wis¬ dom—and bestow every qualificationfwhich your exalted station. and more extensively admired Was this language (which bears evident testimony.i i t a i . and highly commendable) serve but to place its superiority In a more conspicuous point of view. and more extensively understood. and affords the most deci¬ sive evidence of being the original tongue. but such attempts (though originating from a good and laudable motive. anr) noble sublimity. " there is a peculiar coldness and indifference in• iv fail. and more than compensate for the most minute investigation. that the Superior pathos. when literature is. The imagery. To say more would be superfluous -•to have said less would have been criminal. it may be recorded. inore universally cultivated. . was con¬ veyed to man through the medium o f the Hebrew language. on the tablets of stone delivered on M o u n t i . and a bulwark so impregnable. and consequently forming the base on-which every othei language is founded) more generally known. to the moralist." I am. and confirm its evident superiority. and so must every rational being. the motive on which it is founded. and establish for it a reputation which art or malice cannot destroy. and the ultimate object it embraces. on all occasions. I am therefore solicitous to possess a defence so pow¬ erful. In an age like the present. boldness. perhaps. the volume of divine inspiration. and especially those of our community. Imitation of It may be studiously cultivated and regard*d. is next to impossibility. Your obliged and obedient servant. the pecu¬ liar advantages. requires you should possess. and captivating sublimity of the Hebrew language. more highly valued. It challenges. so intimately counected with it. it would afford the highest satisfaction to the scholar. containing the will of the Most High. and your unblemished in¬ tegrity form. Every man of sound penetration is firmly convinced of the necessity. A t the same time it may be said. than at any former period. and preponderating power of the Hebrew language. TOBIAS G O O D M A N . With the profoundest respect. I fervently supplicate that the Holy One of Israel would " cause Solomon to fill the chair of his father for ever. are particulars so intimately con¬ nected with that high and important situation you hold. as your abilities will afford. result¬ ing from the study of the sacred language. when supported by a luminary so eminently characterized by men of learning in general. the richest fund of instruction. rises superior to every other language.

It treats of the vanities of the w o r l d . hear that luminary Buxtorf—he thus speaks of it in his Bibliotheque des Rabbins. as important for the dignity o f the subject. a clear. So high an encomium from so learned a man. equally valliable for the stile. each sentence conveys ideas. *) the European languages. it affords profitable instruction—and to qualify the mind for the discharge of th« . cannot be equalled.' will shine transcendant. by which man may attaiti the summit of all felicity. on the other. by just degrees. and resurrection. innnortal celebrity. The author of the following work. thus qualified. " Bechenas O l a m . we need only refer to the commentaries and laborious glossaries of the word o f G o d with which the public are favored. to gratify the admirers of the beautiful and sublime. with accumulated weight. aud V i r g i l i n the capital o f Italy. evidence may lie Adduced. The noble simplicity with which it abounds. death. Those distinguished men of erudition. and. penned for the general welfare of man. T o adduce a high testimony of its value.V duties of life. to the neglect of the inspired stile—let what is eminent. how to elevate his soul. In what conctrns man most to know. and engage the powers of the great¬ est. and possess a just concep¬ tion of its real value. and the demands of re»son. It resembles a monarch divested of his splendor. in the original. so is the intellectual food our author gives. or add to its intrinsic excellence. Eben E z r a . it affords powerful admonition. the will o f G o d . It iustructs—it qualifies—it enables man. Mote* A l t h u c h . on the one hand. for the first time. " which may be justly rendered. could not 6urply have been bestowed on an insignificant production. and sometimes v. and resided at Barcelona. were first conveyed. be productive of peculiar happiness. Isaac Balaqueda. veneration and respect. what it justly merits. from the testimony afforded by the most illustrious writers. It contains philosophical. whose ability to determine has been always admitted. attempted i n English. !is it leads to a full. Let not then the works of science. Buxtorf (a name which needs only to be mentioned to command confidence and respect) calls it the light of the century in which the author lived. and impress the chains of justice.«S> iv ! i | ^ •. was held i n high esteem and distinguished repute by those of his own nation. " The examination of the world is an excellent production. animated. When translated in the most correct and elegant manner. and energy of argumrut. from the pens o f those great luminaries. to the summit of that celtstial ladder which reaches from earth to heaven. it is admired. our author enjoyed. and fervid—his instruction superlatively good—his object dignified with universal approbation. he was. O f its merit and its worth. from the original. has stamped. when compared with holy writ. While the English tongue is languid. the enjoyment of heaven . that much of its native grace and exclusive advan¬ tages are lost. A n attention to the precepts and injunctions it contains. & c . a translation o f which. For the hour of solitude aud retirement. : ‫ן‬ 1^ <‫־‬ ‫ז‬1) . Abarband. and expressive. aud this. can pay due honor to the original. there appears no poverty of stile —no frivolity of intention—no deficiency of energy: a l l is grand. For the reasons before given. and given. This work is called. not only i n imagination. To hebraists. WWat Homer obtained at Athens. and the productions of indefatigable labor. receive its due regard. & c . and stripped of every appendage of royalty. whose veracity has never been doubted. it is highly beneficial. is now.—the Rabbins Motet Maimonidet. theological. H i s stile is bold. and benefit the learned reader. The sublimity aud grandeur. abound with numerous quotations from Greek and Roman author?. Like the T a l m u d . it is here necessary to re¬ mark. and discovers those means. that neither the English or any other language. majestic. will. Exaraination of the W o r l d . above a l l . and metaphysical sentences. B y every character. The Jlabbi Jadaia lived i!1 the thirteenth century . in which the sentiments of man. and comprehensive account ol lile. abovementioned. to the author. diffuse. the im¬ portant truths it conveys.**— In the Hebrew language. a Spaniard. and laise. but by rendering clear the unerring road. dignified with so much elo¬ quence of persuasion. with so much perspicuity. T o prove the justice of these remarks. and. it stands in need of no recommendation—it is not the power of language that will enhance its value. it will necessarily follow. requires a familiar and classical ac¬ quaintance with the Hebrew. Fully to appreciate its mf rits. form the mind to a true sense of virtue. to examine its high pretensions. worthy of the Author from whom it had its origin. and the glory of that lan¬ guage. aud claim. by birth. sufficient to occupy the pens of the learned. that even to imitate his stile constitutes an enviable eloquence." Like the fruit of the garden of Eden.

and acquire knowledge and substantial instruction. he submits his arduous attempt (labouring under the disadvantages before mentioned) to his fellow-creatures. and thus promote the best interests of society. is the only character who may be pronounced ignorant of its worth. if you descend into the depth of the sea. to make men wiser and better. but an adequate strength of sight. But the language of the poet will palliate the asperity of i l l nature. none were received into the community of Israel: and it is an .'' H e trusts. and that the production wiP be found equally deserving the protection of a generous nation. to disceni the embossed figure. the beauties it possesses are so obviously manifest. as the most admired production of classical labor. with advantage. like straws. that the scholar will not be disap¬ pointed. grandeur captivated. that this attempt to translate an ancient Hebrew poet. Rabbi Moses Maimonides. and power commanded Proselites. and steady supporters of useful literature. and the whole class of readers compensated for their labour. your research will be rewarded by the discovery of pearls. it has not perfection attached to it. with all due respect and deference. A t the same time. and the diligent attention of the scholar. ingenious. L i k e every other labor and work of man. dispassionate investigation. nor e'er shall be. " He who would search for pearls mast dive below. iu the Hebrew. but not unconscious errors and imperfections merit. that the man who is determined not to allow merit its due reward. drawn from the word of divine truth. iutitled " M o r y Nebouchim. which intentional. A s in the former instance it requires. why the law is. The translator. would say— " Whoever thinks a faultless piece to see. so will it require the calm. and eminently distinguished divine. the golden design on the silvery surface. because. that every virtuous man. A n idea. The learned. submitted to the English nation—the inhabitants of which. and divine sentenets. it is only observed. upon the surface flow. will be happy in the world to come. and viestr. which. have ever been distinguished patrons of the arts and sciences. as several pieces o f copper are required to equal the worth of the same weight of silver or gold. i n his cele¬ brated work. who studiously adheres to the principles of rectitude and integrity. and the acquisition of precious stones: in like manner.'' In the law. and far from the intention of making converts : for. fails adequately to express the boldness of a lively imagina¬ tion. " Errors. succinct and solid. to discover the peculiar advantages and high qualifications with which the work abounds.—the Hebrew is clear and nervous. with all true Israelites. however. to such as expect a production. free from every deftct. This precept was dictated by an expanded benevolence . it is written— lay your wisdom and your understanding in the sight of the nations which shall hear the statutes thereof. by penetrating into the depth of the law. when interest might have made. not only a sufficient nearness of approach. you discover wisdom. nor is. A s (saith the wise king Solomon) a word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. coinpaied to water. F u l l y conscious of having sedulously endeavoured to promote the best interests of society. " Thinks what ne'er was. and satisfied with their invesligation and researches. requires many in the English. drawn from the oracles of G o d . and the discerning critic Ameliorate the asperity of that reproof. whose writings embrace the noble object of a laudable motive. The work abounds with words. which had its origin'from G o d . so are the beauties aud peculiar graces of the work which now solicits the patronage of the public. in the days of David and Solomon (vide Talmud). but amply satisfied and amused—the critic divested of censure—the intelligent reader pleased—the more o r d i m r y capacity instructed. firmly persuaded that the indulgent reader will excuse bis unknown defects. Upon the whole.vii vi axiom. i n a figurative sense." adduces this leason. phrases. is expressed in two or three words. is. and thus forms an auxiliary to that sacred volume.

‫ ׳־‬T o the inquiries of man there is no bounds. neither can the sea contain so much as the boundless faculty of the heart of man. T H E heavens are limited in height. undisturbed by all surrounding tJbjetts. The extent of the heart ol an intellig¬ ent man is without bounds : it penetrates etherial space. ‫שמים לרום ״ וארץ לעומק ״ ורוחב לב נבון‬ ‫ אוהב התחקות על שרשי‬:‫אין חקר‬ ‫ אין חקר לתבונתו ״ רבים‬:‫מחצב אנושותו‬ ‫ רבות מחשבות בלב‬:‫חקרי לב אשר אתו‬ ‫ בקרביו יקדש קדוש‬:‫צדיק״ צדקות אהב‬ ‫ אין‬:‫ישראל י ובשפתיו יכבד אלהי הכבוד‬ ‫חכמה * ואין עצה ״ ואין תבונה • אשר אין‬ ‫ מי משפלים מבלעדי השלם ״‬:‫להם רועה‬ ‫ היכלכל לב שמים • היכיל‬: ‫יתכהשו לו‬ : ‫לב ימים ״ מחקר כללוהו קירות לב‬ ‫היסוככו כנפי רוח על רוח חכמה • מרחפת‬ p a ‫ חיקיפו רחבי‬:‫על מי מנוחות ונחלי עךן‬ :‫מחשבה מושבה עלית קיר קטנה ככף איש‬ . $ W a t e r i o f repose and torrents o f pleasure. None of the inferior created animals are placed beyond the control of this wise and accomplished being. nor science that claims not man for its patron. The heart produces diversity of thought . This ex• pression supposes man to be in the full enjoyment of every intelleftual faculty. that of the just man tends to truth alone : his inward jjarts san&ify the Holy One of Israel. and aspires to learn the primitive cause. and.C H A P . Can the wings o f the wind rise ec^ual to the spirit of wisdom. From his knowledge their nature is not concealed. when moving t>pon ^ waters of repose and torrents of pleasure ‫י‬ Can the extent of the earth encompass his thought. he honors the God of glory. 1. at!d possessing an unruffled serenity. with his lips. which holds its seat in a small inclosure not exceeding the palm of a hand. The heavens cannot Comprehend. The causes by which he is aftuated he attempts to explore. from whence it had its origin. There is neither wisdom. . nor counsel. the earth in depth.

‫בחינות עולם‬ ‫ד א ת זה חלק א ד ם מאל ״ וחלק אלות‬ ‫ האלהים בשמים ״ וזה לבדו על‬:‫מעולמו‬ ‫ דורש רשומות בכתב‬:‫הארץ • הולךנכוחו‬ ‫ גדולים מעשיו ב ד ת ודין ״ לולא‬: ‫אמת‬ • ‫בעתות זמנו יבהלוהו ״ ורוח עתו מבעהו‬ ‫אל יעצור לו לרכוב שמים ״ לחבק זרועות‬ :‫קולם • עד היותו כאלהים לדעה טוב‬ ‫ב‬ ‫על זאת ישתומם ״ כל חסיד יבהל ״ כי‬ ‫ כ• אראה חמם וריב בעיר‬:‫אזלת יד‬ •‫צלמי א מ ה • כי אתבונן לתמורות•במדינות‬ • ‫ אמרתי הן האדם הלז בתבל‬:‫שנאתי נפשי‬ ‫היה כאחד מצבא מרום במרום ״ לבבו מגי‬ . bfi thinks it wauevmy ta »dd thing more. life be¬ comes burdensome. from embrac¬ ing aH parts of the world. Consider . vyrhile advancing to¬ wards Deify. recorded in the scripture of truth. CHAP.St A N INVESTIGATION. God has not his resemblance in heaven. & C . when he contemplates the vicissitudes of a state. He concludes that man came into this world to assimilate himself to the heavenly host: The extent of his heart surpasseth the boundless sea. that under this sentence it implied a knowledge of spiritual good. He examines. || T r u e knowledge o f good. he questions the purity of his image . and thus discovers the mysteries. nothing would divert him from elevating himself to heaven. from resembling an angel. wholly divested of evil. this is the portion which man has from God . that the hebrew runs thus:‫כי אראה סיב‬ but the liberty which he has taken. and the mutability of seasons. A judicious commentator observes. II. and the same which God has of the universe. on this expression. and his glory departed. being sanctioned by universal suffrage. having the || true knowledge of good. W H E N the virtuous man refle&s he trembles: when he meditates he is confused . Jn Jaw and justice how great are his aftions ! If not tor the vicissitudes of life. * Here the translator thinks necessary to observe to the learned reader. nor man his equal upon earth. because the excellency of his nature is lost. When * he beholds the disasters of a town.

‫בחינות עולם‬ AN INVESTIGATION. By the gradual improvement of each faculty his wisdom is enlarged. By the avidity of his power. thete in the most secret places he discovers a variety of unknown causes. HI. ‫לאיש אשר א ל ת לו • אנכי הריתי עמל‬ ‫וכעס ״ הטוב היות גזרת ספיר אשר‬ . lie forms an invaluable cabinet of wisdom. From the most high seat of the celestial arcana. he is led to discourse of him who is the great First Cause of all. He mounts from the most low habitation. he calls the most remote things to his familiar acquaintance. the confines of the earth. that he should be subjeft to so many infirmities. till he i$ enabled to grasp within his fist. 111 the profound ab) ss. teaches him how in each gradation to distinguish the species. his anger raises. and penetrate the celestial mansions. he discovers the mystical rliariot of all sciences. When he spreads his wings to the north. ‫ידבר נפלאות״ ומילין לצד עילאה ימלל‬ CHAP.. and his indignation is kindled. inter the highest heavens. & C . ‫ים רחבו גדותיו * יפרוש כנפיו לתימן י‬ ‫ הןקדםיהלוך״ ויבין‬:‫בחדריו סתום יגלה‬ ‫ יסיק שמים • שמה מרכבות‬:‫תעלומות חכמה‬ ‫התחכמותו ״ יציע שאול • ה נ ח עליות‬ ‫ ייעלה משפל מצבו לרום‬: ‫בתהומות יקרה‬ ‫שמיו ״ ירד מגבהי שמיו על ארצו ־ עד‬ • ‫ רצוא ושוב‬:‫יסקלו לפניו נתיבות עולמו‬ ‫עד בקלות הרגל שכלו ״ ורוח בינתו בסצוי‬ ‫ מוליך ומכיא * מעלה ומוריד ״‬: ‫הבריאה‬ ‫עד יאסוף בחפניו ״ גלילי ארץ בתעצומו‬ ‫ עד יכלול מדעו ״‬:‫ורומו י ובגאותו שחקים‬ ‫טבעי היצורים ותכונתם י תקבץ •בחינתו ״‬ ‫ ועל אל אלים‬:‫אמיתת הנבראים למיניהם‬ . Thus is the crooked path made strait. he is taught to ap‫»־‬ prehend sublime mysteries . and the extremity of nature he beholds. and the exercise of his intelligence. W hen he soars to the east. When to the heaven he wings his flight. Thus by meditating on the marvels of God. he descends to'the most hidden recess. The sublimity of his knowledge also enables him to include within his science the nature of all created beings. and the intersected road adjusted. and distinguished by so many eminent^ perfe£lions. W H E N he contemplates man thus nobly formed.

who sustained his seat in the circle of doctors. with a view to render the expression clearly intell¬ igible. and continue eternally in forgetfulness ? The pastor of * heavenly light shall he finally cease. and fall into obscurity and oblivion ? • Heavenly light. excelling far the highly beautified saphire.4 AN INVESTIGATION. shall he for ever remain silent. should be exposed to so many evils. to everv capacity. so well qualified in youth to sustain the infirmities to which he is exposed. to support the evils attendant on old age ? The man that sat in the cl^air of learning. and as a being so insignificant ? W h y does he. and de» pended on his wisdom. to render it thus:—The original it will be seen is ‫אמינה‬ ‫בחינות עילפ‬ ‫ הנכון‬: ‫מ ח למקרה • ופגע כמטרה לחץ‬ . and his teaching feed only the wind ? He that laid down lessons of wisdom. receive no additional supply. and. &C. held converse with the sages of wisdom. and like the animals of the field and the beasts of the forest be no more? Shall this stone of the sanAuary cleave to the clods of the yalley. and raised the fabric of truth. derated as a mark to receive the arrow of destr 1161 ion ? How is it that he appears destined to exist as an object of misery. shall he expire. The translator thought it most eligi¬ ble. that taught the foundation. רועח אמונת • איכדז‬ ‫ירעה רוח * מרביץ חכמה ומוסר • איכה‬ • ‫ נשק על בינתו לחמלט‬:‫ירבץ ת ח ת משאו‬ * ‫ מחזיק בתומתו‬:‫איך חכמתו לא עמדה לו‬ ‫ או אם תחת מסבות‬:‫איך תרפנה ידיו‬ ‫יתהפך • למה זה יגועאדם ואיו * כבהמות‬ ‫ למה אבני קדש בין רגבים‬:‫שדה וחיתו יער‬ . ‫התעתדו לבוז ולקלון ״ כאהד הריקים‬ :‫היאות שאתו עול והרפה * בנעוריו ובזקוניו‬ ‫איך יושב בשבת תחכמוני ישב בדד * וידום‬ ‫דמי לבר אלחין. and resembled an angel. appar¬ ently. shall it fail to support Jiim ? He that was upholden by his integrity shall his hands wax feeble ? If by external causes he is elevated artd de¬ pressed. How is it that this stoneof so inestimable value. shall Jje sink under his infirmities ? He that relied upon his prudence.

O child of the earth. BUT nature.—Why then canst thou mourn that thy arms. points out to man. Having the prospect of eternal residence in the palace of the great King . when quitting this life. a source of joy eternal. IV. wonderfully formed by the hand Supreme. no real imperfe&ion. מארזים‬ ‫ אלהים ״ כי יעלה ה כ ו ר‬. it grieves him . points out. dost thou complain ? W h y mourn that thou must be laid in the habitation of re¬ pose. o f 6‫צדוינות עול‬ : ‫ידבקו • ת ח ת צאלים תשתפכנה‬ ‫׳לגויה במחוגה אלהות מתוארת ״ יי אמר‬ * ‫ רע עליי המעשה ואין מנחם‬:‫לשכון בערפל‬ ‫ממלאכת יי בשובה נמבזה ונמם.5 AN INVESTIGATION. to hope for a perfect assurance of un¬ interrupted bliss . T o behold thus mutable the works of God—the cedar which Deity has Slanted cut down by the hand of death. and discovers when wisely he contemplates. as a compensation. the source of consolation seems lost. W i l l God permit the frame. &C.‫נטעו באצבע‬ * ‫ אבינה באנוש י אבהינה יצירתו‬:‫עליהם‬ ‫ולא מצאתי בה הסרון י רק את המות‬ : ‫הזה‬ ‫ד‬ ­‫מקור חיים הכיןלנו הטבע בחכמת בודאו ״ל‬ ‫השאיר לנו בהשאיר נפשותינו‬ I ‫אחריו ברכה ״• בה נוכל חתנחם ממעשח‬ 1 ‫ תשועת עולמים‬: ‫החבל מעצבון העדרים‬ ‫ן‬ ‫ן‬ ‫ן‬ ‫יש לנו בביות המלך ״ ומה תתאונן בן‬ ‫אדמה י כי הצבת לך פה קבר. J i I i ‫ן‬ ‫תת‬ CHAP. examines his faculties. Thus does he consider the animal frame of man . which he ha‫״‬ himself so beautifully adorned. fills the soul with the prospeft of immortality. necessitated to wage in battle. and intombed in the sepulchre of death ? Thou wast formed to anticipate an enjoyment with God. מושב‬ ‫*להימ תקוה לשבת שוקט ובוטח • ו מ ת‬ . but that his infirmity is death. to inhabit endless (darkness ? Surely when man but superficially reflets. will be delivered from warfare. to soften the calamity which arises from the terrors of death. everlasting glory. and. when he meditates. dislra&s is soul.—wherefore.

fascinating allurements deceive. From the day that God saw fit to form the earth a receptable for thy soul.—why then dost thou demur to leave this low and miserable valley ? The pleasures of life. thy boasted weapons a defenceless armour. thou must aft. are but as thorns. As thou wouldest avoid the contagion of a de‫־‬ banched companion. prove but a demon of destru&ion—arm thy mind then against a vain attachment. and the delights of sense. T h y desires are the sources of e v i l . every pleasure of man. gold may wing its eager flight‫~־‬and. thy riches the inlets of grief. extracting the good and reje&ing the evil.6 A N INVESTIGATION. so through life. pride is a blazing flame . The hours of thy enjoyment are like the shadows tf ‫בחינות‬07 ‫ דמית‬: ‫תדאג פה ״ להפקר כלי • ל ח מ ה‬ ‫מבני עליה י מה יהסרך * עזיבות שפל‬ * ‫ אף כי מחמדי תבל אשר תבקש‬:‫ומורד‬ ‫ מיום אשר פקד‬:‫סלונים והרבים הם אתנו‬ ‫יי א ת האדמה * להסגיר בגושיה רוה היים‬ ‫הלזו ותהי לאדם * הן המה ארבו לדמו ״‬ • ‫ ההשקיםמהשכיס‬:‫ו ה ם היו בעוכריו‬ • ‫וכלי הנשקים שקים ״ הפנינים צנעים‬ • ‫והשושנים קמשונים * הרהבים להבים‬ ‫והזהובים זבובים * ותענוגות בני אדם שדה‬ ‫ושרתן • ואתה תבקש לך תאוות גדולת‬ ‫ ומה לעשות״ רק להנהיג‬:‫כאלה ״ אל תבקש‬ ‫הזמן• כהנהיגךהבר עקש ופתלתוליתאהבהו‬ ‫אבל על פי מדותיו • תיסרהו אבל כפי‬ ‫ תשמח במעט המושג מתועלותיו‬:‫תכונותיו‬ • ‫והשגתו • ועיני הבחינח תעצים מראות‬ ‫ אפס כי‬:‫במה שיתרעול מהועיל או שיזיק‬ * ‫חברתהזמן* מצללי ערב מהירת הנטיה‬ . Be not dismayed because thou canst not obtain more : with whqt thou possessest be content. and unfriendly as the briar. Thou boastedst thy origin from heaven. & C . it has exhibited a covert to secret thy greatest enemies—the cause? of sorrow and woe.

They serve but as snares to decoy him and work the destruction of those powers which he has in slaved to produce them. ‫בחינות עולם‬ ‫כע^ם יאסוף אל ידו • ניצוץ השמש מלא‬ ‫קומצו ״ ובפתהו עומד מרעיד • כי איננו‬ : ‫רואה את כל מאומה בידו‬ ‫ה‬ ‫ראה זה רעה חולה• לא זורה ולא הובשה״‬ ‫בהתעצם תשוקת משכיל • לתכלית‬ • ‫ בהגדילו מועצות נמרצות‬:‫בלא הועיל‬ ‫ועשתונותמשתנות• להרבותמהרולהרהיב‬ ‫ בהלפו ״ נעזבים‬p ‫מתן • נטושים עלי א‬ ‫אהרי נפלו • כי מה הלקו בביתו ״ מכל עמל‬ ‫שיעמול לגויתו ואדמתו • מלבד ארוחת‬ ‫ ושאר מכמניו י‬:‫תמיד ״ ומ^זה שולהנו‬ ‫ובתי נכאת וצרי * אשר הפיל לנפשו הבלים‬ ‫בנעימות• * מה כשרון לו מהם ״ כי אם ראות‬ ‫ אף כי הם יהיה לו למוקש ״ ברוממו‬:‫עיניו‬ ‫חלקי נפשו העבדים ״ והעבידו ההפשי מהס‬ . When he projects a multiplicity of designs and forms plans for the increase of wealth and the extent of riches. V.‫ך‬ AN INVESTIGATION. which satisfy only his animal senses. vainly grasp¬ ing within his hand the departing ray. of the evening sun: and as a child. there arises no real enjoyment but mere¬ ly the display of a luxurious table and the ability to exhibit a sumptuous repast. For a moment only they please. What advantage can he boast after they are gone ? AH that he enjoys is the mere recolleftion. opens it and is astonished to find nothing. WHEN a wise man direCts his attention to frivolous obje6ts it creates a malady of alarming magnitude. so are those who depend on time. CHAP. though obtained at the expence of much pain. These treasures and reservoirs of boasted plea¬ sures are but deadly drugs. & C .

‫בחינות עולם‬ ‫ כל אשר תאמר הברת פחותי‬: ‫החשוב‬ ‫בחותיו ״ יגתן לה ״ ובכל אשר יאוו ״ הם‬ *‫יקחו חלקם * וככלב יחידתו בירכתים תרדם‬ ‫י ח ז ה היא ״ וחיא מתנכרת * אם יבקשו‬ ‫תבונות מפיה תסכל ״ תאלם עצתה ״ נתקו‬ ‫מורשי׳כהנתקפתיל הנעורת״ בהריהו אש‬ ‫ הזה פועל הכם • הימתק‬: ‫ביראה ודעך‬ ‫מיד עדשים * בו תמכר בכורה ״ או היטב‬ ‫מל» כף נחת הלש מושב * ממלא הפנים אלף‬ • ‫עמל מכאוב ״ הטוב שישישו בני מעי‬ ‫ אדמתי עצם תאדם ״ ונשמתי‬:‫ונפשי תאבל‬ • ‫ ומה יתרון מולך בחזיון לילה‬:‫השם‬ ‫ ״ או‬. Is it more rational to enjoy for a moment the transient pleasure which terminates in the greatest evil ? Shall the sensual part re¬ joice while the soul is in mourning ? Shall the animal frame desolate the spiritual faculties ? What advantage is it to enjoy the phantom of an airy imagination which only contains the ap¬ pearance of pleasure ? Woe to the man that thus causes his fall. The result of his labour is vain. his wisdom lays dormant and the more noble faculty deserted and. A s the flaxen thread instantly yields on the approach of the flame. Can such conduft merit the applause of the wise ? Shall a plate of !entiles be considered a sufficient equivalent for the more dignified endowmenfs. which if stiiflly adhered to in the english translation. but render the original work less splendid . though onwillingly.8 AN INVESTIGATION.‫ובחזקתו וגובה לבו יעור י והנה הלוג‬ ‫במראה יתוךע יתחכם * אליו יאספו עךרי‬ ‫ אוי לו‬:‫בעלי אסופות • והקיץ וריקה נפשו‬ ‫איש זרוע שיפול י וזרועו תשבר ״ אי י א‬ ‫איש זרוע ״ ארץ תנחלהו ־ כי לא לו יהיה‬ : ‫הזרע• אשר ירש הארץ‬ . & C . and willingly destroys the power of his nerves. so do the lessons of integ¬ rity lose their influence with the sensual. to abridge the hebrew idioms. and the end of his exertions fail to produce solid happiness.— There ate various peculiar expressions iri the hebrew. If the dilates of reason admonish they are disregarded and every lesson of prudence despised. that in this chapter! and several others. he has been necessitated. Thus while his abjeft powers are gratified and his sensual appetites pleased. NOTE. forgotten sits solitary and is treated with con¬ tempt. would not only appear unharmonious . the translator therefore thinks necessary to observe.

when his soul may be overwhelm¬ ed in contusion and fear.‫בחינות עולם‬ AN INVESTIGATION. who urges the revolution of the days. He longs for a jubilee. may bring the period of his calamity. when at sun-set the time of their dis-union may arrive ? He hopes for the day when he may be con¬ sumed . when he knows not but that himself may be forsaken. when perhaps he may leave his inheritance for the enjoyment of the crafty ? Shall he rely on the junction of his soul and body. f ‫ורעה עוד מזאת עוצם תשוקות האיש‬ ‫ההמונ* ־ שיגיעו תקופות הימים ״‬ ‫להגיע למבוקשיו ״ ואולי עם ז ת לראות‬ • ‫ברעתו ״ כלתה נפשו שתכלה שנה‬ ‫ ואיכה ישמור מה‬: ‫וקללותיה תגלינה‬ ‫מלילה • שבין לילה יאבד י או יאמר מי‬ • ‫ איך ישאף צל‬:‫יתן ערב ״ בו ימולל ויבש‬ ‫אשר עם נם הצללים ״ ינוס ליהה ״ ושאף‬ ‫ או יבטח על הברת נשמתו וגוו ״‬:‫צמים הילו‬ ‫ יצפה ליום יספה״‬:‫כבוא השמש מועד צאתה‬ • ‫יחכה לקץ ימים ״ יקוץ באימים ״ למועדים‬ ‫ לשנים ישתנוסדריו״ לשמיטות‬:‫ימעדורגליו‬ ‫ נכספה נפשו ״‬: ‫ישמט ־ ליוביים יתאבל‬ ‫שיכספו פנית י תשבע בהרפת ״ ה כ ת ת‬ ‫שתוכה בלי המלה׳ העל זאת לאשמתלבך״‬ . ‫ו‬ VI. B u T there is a man on whose actions attend greater peril• The mean man. and over¬ taken with shame . for the change of seasons when his feet may slip. he may be the subject of mourninsr. perhaps. &C. and embrace the object of his designs . he wishes for the end of days when he may find himself seized with terror. when he may decay and be for ever gone ? Why should he breathe after the shadow. or why shall he solicit the evening. that he may arrive to the summit of his wishes. He thirsts for the year of release—the time of the forsaking of lands . while he does not consider that the accomplishment of the anticipated moment. CHAP. W h y shall he desire an acquaintance with the events of the night. when. and be the season when his iniquities shall be revealed to the world.

But i! you serve the earth with such an ardency of attachment. and attentively consider. ‫בחינות עילם‬ * When therefore you are inclined to anti¬ cipate the conclusion of a year. what may come to pass. why do you wish for the cessation of time. ‫ברצותך לדלג במהירות בהרף עין ״ מראשית‬ ‫ ואם חשקת‬: ‫השנה • ועד אחרית השנה‬ ‫עבוד האדמה * כעבור אלהים מאהבה י‬ ‫איך תאוה יום תשמטנה ונמשתה ״ אין זה‬ : ‫כיאםרועלב‬ reasons assigned at the end of the fifth translator has omitted purposely ‫לשנים‬ construction of which is peculiar to that would appear il translated an unnecessary | • ‫אם לוקהת נפשי שמץ מנתיבות כאלה‬ * ‫למה לי היים י אם קצרו מסעי ומהלכי‬ ‫אל מחוז החפץ* מה יועילני במעברות ״ כי‬ ‫ארכו לי שם הימים * אם להשגת תכליות‬ ‫רהוקנבראתי * ואני אתנהלה לאטי י מתעצל‬ : ‫טומן יד נלאה להשיב אל שולחי דבר‬ ‫מהי תמרצני שיבה טובת * ושנות היים‬ ‫ אם לעגזות‬:‫שיוסיפו לי * מה יוסף ומה יתן‬ * ‫מלאכתי שולחתי הנה * ואני רפה ידים‬ ‫נגוע הטיול ומוכה הבטלה * מה ייטיב ומה‬ 4 . which may probably bring the period of your departure. Surely it cannot but arise from the perverseness of your heait. T i l E N . the ‫ ן כ ס ס ה ועו‬the language. why are my hands unbent. or what use the life protracted to many years ? When I reflect that 1 am sent here to do my work. and my de¬ light the pleasure of promenacfe ?—What good * For the chap'er.10 AN INVESTIGATION. What advantage is the hoary head. why will you not reflect. ‫ז‬ VII.repetition. if thou embracest the least of these ways. CHAP. O my soul. while the days allotted to thee are too short to enable thee to arrive to the haven of thy wishes—the place so much longed for— what use is the passage on which such a portion of time is spent ? W h y my soul dost thou travel so slowly. and sit like the sluggard with folded hands. . you should serve God . even on the motive. but . &C. from the first day thereof.

CHAP. & C . in the heavenly palace. will my imagina¬ tion make me the more powerful ? Shall I be recognized by the Eternal King. as that being to which pride would elevate me ? What strength will my imagination impart. for a moment. and the boundaries are without comprehension. without considering whether it is so in the eyes of God ?—To walk with pride seems pleasant. T H I S world is a tempestuous sea . ‫בחינות עולם‬ will result if I inhabit the house short or long. what advantage is it if I am not able to choose the one. they may in the end be bitter. If I say that my ways are sweet to my palate.tt AW I N V E S T I G A T I O N . be sweet. unfathom• ably profound . chuse it. I ‫י‬ ‫ ואם‬: ‫ירע * שבתי הבית מעט או הרבה‬ ‫רואה אני הרעות והטוב ״ ובהור בטוב בל‬ ‫ וכי‬:‫אייע * מה טוב כי אדע ״ וכי אבין‬ ‫אומר ״ מה ג־תוקילהכי דרכי ״ מה טוב כל‬ ‫בעייני לעיני ״ היתאמת בחירתי״ • היאמן‬ ‫דברי * כי יטיב לנפשי אורח אבחרהו ״‬ ‫ או התישר דרכי ״ לדרוך‬:‫הייטב בעיני יי‬ :‫במותי גאותי ״ כי היא ישרה בעיני‬ ‫האתעצם י כי נסכתי מלכי ״ ישפרעלי• אם‬ ‫ךיץ עצתי‬/‫בהצר מלכי י שקר נסכי ״ או כי א‬ ‫הנבלה״ אם נערץ בסוד קדושים * המוני‬ ‫יערוץ * או כי אאמיר אמרתי ״ אם מרה‬ : ‫תהיהבאהרונה‬ VIII. Time forms the bridge over which man must * ‫ה‬ ‫העולם ים זועף״ רב מצולה י רהב ידים״‬ ‫ ראשו‬:‫והזמן גשר רעוע בנוי עליו‬ . When I behold the good and the bad. and my thoughts agreeable to my eyes. shall I be believed ?—If my way seems pleasant. but is it right ? If I imagine myself equal with a monarch. and rejeft the other. if the counsel of Omnipotence destroys it ? Though my words may. therefore. shall I.

pass. and the covetousness which creates riches ? Or. rejoice in those things. the object should be to behold the beauties of God . thy hands remain firm ? Wilt thou exult in avarice. he begins his journey. with violence thou hast attained.12 ‫בחינות עולם‬ AM INVESTIGATION. O man. The extremeties are suspended by * attenuated cords While travelling its extent. and the road direct. ^ ‫ז‬ * ‫אחת בחבלי העדר • הקידם לז־ריתו‬ ‫ותכליתו לראות בנועם מתמיד לאור באור‬ ‫ רוהב הגשר אמת איש ״ וגם‬: ‫פני המלך‬ ‫ ואתה בן אדם ״ על כרהך‬: ‫אפסו המסגרת‬ ‫אתה הי * עובר עליו תמיד • מיום היותך‬ ‫לאיש ״ בהביטך קוצר המסלול ״ ואין דרך‬ * ‫לנטות ימין ושמאל ״ התתפאר ביד ושם‬ ‫בהציצך אבדון ומות לך הומה • מימינך‬ ‫ומשמאלך * היעמור לבבך ״ התהזקנה‬ ‫' וכי תתחלל בחמדת קנין * ורב ענין‬:‫ידיך‬ ‫אשראספתו * בזרוע חשפתו י אשר בקשתו‬ ‫ מה‬: ‫בקשתיך * ותרד לרשתו ברשתך‬ ‫תעשה לזעף הים והכונו כי יתגעש ״ ושטף‬ ‫ועבר • ובית מלוגך • אף הו א יהשב להשבר ״‬ ‫זה הים הגדול אשר אתה בקרבו * התפאר‬ ‫עליו * גם השתרר על פרשיו ורכבו • צא נא‬ ‫ גם כי תהוג ותנוע ״ מיין‬:‫עתה והלחם בו‬ ‫הגואות גאונך• אשריונוך י מעסיס רמוני‬ . wilt thou glory ? In what wilt thou rejoice ? The rampart on thy right hand is death! on thy left. The path is narrow. as the foetus m a y die before parturt• tion. where wilt thou rest ? This sea thou hast to encounter 1 W h y dost thou hope to come off conqueror ? What will become of thee in the day. what wilt thou do ? When the foaming surge flows and arises. and. and discover the splendor of the Eternal which shines conspicuous. that as the bridge is suspended from the moment of animation. T h e meaning of the author appears to be. There exists no avenue to the right hand or the left. destruction ! Can then thy heart sustain its ordinary courage ? or. and gathered with thy net of wickedness ? In the tempests of the great sea. and the borders fail From the moment man exists. the uncertainty nevertheless exists. the juice ol the * T h e original words i m p l y c o r J s o f n o t h i n g . The breadth of the bridge is the measure of a man. when the wine of arrogance stupefies thee . & C . which. In what. and thy lodging house is doomed to destrudlion.

& C . From one precipice to another thou wilt go .‫ יקורי ע כ ב י ש‬a cobweb j—!‫ ע‬3‫ת וג‬10‫ רא‬precious stones and corals. In the mighty abyss thou wiit be lost.— "‫ אפוו־ן שט׳י‬the point of an iron pen. cast my soul behind * The original is frtyno *‫כנן‬ the wings of a flea.. deem a temporary residence secure as the lofty tower. and the time passes sweetly away. or pleasing as the royal palace ? Shall I persuade myself that the most * con¬ temptible things are worthy my highest regard ? If the days are pleasant. every moment bringing rest. ‫גחינות עולם‬ pomegranate fills thee with haughtiness ? By an inclination to th3 right hand or the left thou mayesl destroy thyself. IX.»3 AN INVESTIGATION. ‫י‬ e ‫רוממותיך • שהמה רמוך • כמעט במעט‬ ‫נטותך אנה ואנה ״ תאבד ברגע במצולות‬ ‫מבהילות״ ודמך מידם אין מבקש ״ תלך‬ ‫מתהום אל תהום״ נבוךבנבכיים״ ואין‬ : ‫אומר השב‬ ‫ט‬ ‫האבטה על שקר ־ האשען על משענות‬ ‫קנה רצוץ י להשוב מלון אורהים‬ ‫אשר כזה ״ מבצר משגב ובית מקדש מלך ״‬ ‫כ נ ף פרעוש ״ צפורן שמיר ״ קורי עכביש י‬ ‫ כי תראה הימים נעימים ״‬: ‫ראמות וגביש‬ ‫והזמן מפזז ומכרכר ״ והרגעהולך להרגיעך ״‬ ‫והשעה משתעש עת ״ משחקת לפניך בתבל‬ ‫ותבז בלבבך לאחרית הימים ״ על שקר אתה‬ ‫ צל הקיקיון אתה רואה ־ כהר‬: ‫בוטח‬ ‫ העל אלה השלכת נשמה‬: ‫גבוה ותלול‬ . S H A L L a lie deceive me ? Shall I recline on a broken reed ? Or. and every hour its delights. no one will exhort thee to retuin. CHAP. no one will retrieve thee \ Float¬ ing in the floods of the deep. shall these things tempt me to forget the latter days ? Shall the shadow of a gourd appear as eminent as the lofty mountain ? Shall I. for these things.

when she should appear in the temple of God. the answer will be haughti¬ ness and bad advice Shall a servant destroy the work. my end will be loaded with the produdl of these things. and irritate the soul.AN INVESTIGATION. X . me ? Or. and the flower thereof de¬ cayed. shall I give up the prospefl of eternity and ever¬ lasting joy ? Behold ! it will come to pass. which his master appoints him to perform. and. & C . to increase the splendor of thv ‫בחינות עולם‬ ‫וגי‬: ‫אחרי גיו ״ הסיבות דרכיך ״ אל מול‬ ‫תענוגי בשר • וכל אשר תראנה אוהבת‬ ‫אלהיחי מוכרת אחריתה * כמצטיידת‬ ‫לדרך בעמל ידיה * תרגזנה י מידי עלותה‬ ‫ העל הבלי המורות‬: ‫בבית יי כן תכעסינה‬ : ‫מדומות * תמוש יקרה נצה המרת עולם‬ ‫והיה כי ישאלך לבבך מחר ״ בקפוץ ילדי‬ ‫היום ״ מי ילר לי את אלה • אף אתה אמור‬ ‫ היקלקל‬:‫לו ״ שרירות לבך ועצתך הרע‬ * ‫בד מלאכת הקו * ורוח המושל לא תמאסנו‬ ‫ויתהלך איש את אדוניו בבלי דעת ״ והוא‬ : ‫לא שונא לו‬ ‫יוד‬ ‫ומה תתהלל הגבור • בדעות נאות דשא י‬ * ‫אחרי הבחורים לעיני השמש‬ ‫ש‬# ‫בזזתדץ בפוך אבניך בצהרים י‬ . and. and receive no reproof ? Or. Then will my heart ask what brought them . when the fever of youth is abated. and basking with inexperienced men in the sun-shine ? Or. for (he miserable pleasures of the flesh shall I oppose. provoke }1er tQ anger ? How ! for these vain and imaginary pleasures. glory in promenading over the grassy mead. WILT thou then. delight to adorn thy rooms with carbuncles and precious stones. behave with disrespe£t and merit no chastisement ? CIIA P. O valiant man.

and destroyed thy * T i e i‫׳‬Jea of the poet seems to be founded on that of Solom«<n. retire not. with thy companions. and the result of his wise decree. Knowest thou not that all thy aCtions are re¬ gistered ? and that the eye of Omniscience sees. that this is the will of God. They. and yet are strangers to prudence. by putnng ram ‫עדרי הבריך האומדים לנפשם אכול ושתה י‬ ‫ולבם בל עמם * אשר אין לפניהם • כי אם‬ ‫גרתם וגובה רימם המדומי י נשיאים וגשם‬ ‫ הלא ידעת כי יש למעשיך זכרון י‬:‫ורוה אין‬ ‫וכי יש למעלה מ מ ך עין רואה ״ ואוזן שומעת״‬ ‫ ועתה‬:‫אתכלשאננך״ ואתכלהתרגזך‬ ‫על מי בטחת לפרוץ גדרות ״ אשר יסדו אבירי‬ ‫ המבלי אין אלהים עליך י לדעת‬:‫הרועים‬ ‫את מוצאך ואת מבואיך ״ המבלי אין קברים‬ ‫ ואיך‬:‫תחתיך * להנקם בתוכם מאויבי יי‬ ‫לא שמת על לב״ כי התמורות המגיעות ״‬ ‫שלוהי ההשגהה לא יסבו בלכתן י לגמול‬ ‫ וכי מפי עליון‬:‫ולענוש פרטי האדם וכתותיו‬ ‫תצא* השפלת הנדיב והרמת הנבל״ יום‬ ‫יעלה במעלות איש הבליעל י מיי היתה‬ ‫נסבה י ויום משמים ירד איש האלהים ״‬ ‫ ואיך על אלה לא פקחת‬:‫המלך דבר רדה‬ ‫עיניך״ הסיתוך וגם יכלו לך״ רעיונים זדונים‬ . and the ear of the Almighty hears thee ? On what foundation wilt thou dare to make a' breach in those ordinances. till they have executed the vengeance. and inili£ted the punishment due to man.‫בחינות עולם‬ 15 AN INVESTIGATION. who is fully acquainted yvith aty thy goings out and comings in ? Dost thou not consider. 25. and feeble thoughts have overpowered thy reason. and teach thee that the am¬ bassadors of the Most High. the decree comes from the Eternal. who are such as say continually. there is a God above thee. Piov. which the wisdom 0£ the prudent have established ? Is it because thou dost not refleft. Why then openest thou not thine eyes to these things ? Vain imaginations.y nniwitiillanding the former changes the conftruttiun of the pluase. sometimes to debase the highest. 14. consider only the body. Jet us eat and drink. and are like the barren * cloud which produces no rain. and to elevate the most humble ! When one falls and another rises. and the executioners of divine vengeance ? Why didst thou not represent these things to thyself? that this diversity of change might im•!• press thy«heart. & C festivities. lor his crimes ! equally to men in general as individuals in particular ! Consider. that there are graves underneath thee.

w i n d n n s p i r i N ‫בחינות עולם‬ ! ‫ יומם יעצוך כליות כלות‬: ‫וסעיפים נרפים‬ ‫ המתיקו לחכך‬: ‫אף לילות יסרוך בשוטים‬ ‫רגבי הכשלון ״ בחמאת פתנים * בחמת‬ ‫ ובעלילות השחיתו התעיבד‬:‫תנינים מסוכח‬ ‫הכאיבו לךכלהלקת טובה ותשתה־ בחלקת‬ ‫ מה לך נרדם ״ למה‬:‫אמרים רכו משמן‬ ‫רמוך י לתהך יורש עשר ארצות באלה ״ כל‬ ‫ימי עולם * ואתה שאול בירכתי ביתך מדת‬ ‫ ארורים הם כי גרשוך• מהםתפה‬:‫הימים‬ ‫בנחלת גןדושים ״ מצורם נהצבת * בהתערב‬ ‫בסוד חיות ההויך * ומעונות אריות היו לך‬ ‫ ואם על אוצרות מופז * וסגולות‬: ‫למעין‬ * ‫מדינות אשר כנסת ״ הוספת גאוה לגויה‬ ‫בהשפילך לפניו רוח נדיבה ראה הוכת‬ ‫ העל אוצרות‬:‫בשבט סכלות * ונגעי עוררן‬ ‫י‬ . the end whereof abounds with difficulties. for ever. sensibility. and thorns. by representing flatterie3 apparently as sweet as oil. whose sting is death. and destroyed with the plague of blindness. They have defamed thy reputation j destroyed the glory of thy nature.—consider how thou art hurt with t h e rod of folly. be the cause of that pride which t h o u h a s t nourished. which t h o u possessest. neither dost thou understand ! In the day time. thy conscience re¬ monstrates w‫׳‬th thee ! They have pointed out a pleasant path. thy pleasures fascinate thee . and believe that they will cause thee to possess so much of the earth. T h e reason seems to be that an allegorical sense alluding to the charaftera spoken of might be ap» proptiated—e. but in the end big with destruction ! W h y slumberest thou ? W h y dost thou suffer thyself to b e deceived. for out of the same rock as them thou wast hewn. and peculiar productions of different countries. when thou only tabernaclest here for a few days ? Cursed are they which have driven thee away. and. & C . so that thou canst not discern. in the night season. g. and rendered thy heart impure. and prevented thee from enjoying the pleasures of the saints . before wind. If the rich treasures. the word cloud ‫ נשיאים‬in the hebrew meanidg haughtiness. rain t ^ c o r p o r a l i t y .AM INVESTIGATION. and com¬ pelled to reside with the lion in his den. By folly thou art hindered from assimilating thyself with angels. tending to reduce thy soul. They have taught thee to embrace the envenomed serpent.

‫בחינות עולם‬ : ‫הרשך ״ צררת שנאת צרורה בצרור ההייפ‬ ‫העל רצי כסף ״ עשקת ורצות״ כיסף אמיתי י‬ ‫ אפס כי לא תהיה תפארת‬:‫ותשוקה נכבדת‬ ‫הממונות נמשכת • עור מעט י ויצא דוה‬ * ‫אלהים למור רכושך י והיה כלא היה‬ :‫המשים אלפיזהב״אשרבקיינם מכרתנפשך‬ ‫יתהפך הזמן כמעט רגע ״ לקחת הן וכבוד‬ ‫מעל ראשיך * תרד אש מן השמים ״ ותאכל‬ : ‫אותך ואת המשיך‬ CHAP. will then be as though they never had existed. with suchaffeflion. which may consume thee. & C . A reverse of fortune may rob thee of all thy honor and glory. W h y for the treasures of darkness dost thou hate and afflift thy soul. and all thy boasted treasures. for the perishable silver. What pleasure is it to hear of the greatest ad‫־‬ vantages. produdlive of shame and perpetual disgrace. art earth which may one day become as Admah. even those who have sworn the greatest amity. and pleasure which may resemble Zeboim ? These animal pleasures bring wrath and anger on their most zealous admirers . In a short time a tempestuous wind may arise. that will dissipate and scatter all thy treasures. which should be bound in the bundle of life ? W h y .פה‬ ‫בשרי • בהתבשר על רוב שנים י ומתבוסת‬ . if you G ‫יא‬ •‫ומה אהמוד אדמה כאדמה * וצבא כצבוים‬ ‫שמורה עגרהה בהברתה ״ אמיץ‬ ‫ מתקה וציפה * כקש‬: ‫קשורה בקשורה‬ * ‫בסופה ״ אהריתה וסופה ״ כקנה בסופה‬ ‫ או מה יתענג‬: ‫קלון מתמיד והרפה רצ. and the promise of a long life. Their sweetness is like straw in a whirlwind : their end like a reed in the red sea . dost thou destroy thy purity ? Reflect that all thy riches are of no duration. and produce dissension among those most in alliance with them. In the place of thy riches may descend a violent fire from heaven. W H Y will you desire.‫ך‬1 AN INVESTIGATION. XI. and the myriads for which thou hast bartered thy soul.

then we learn. labouring to possess the know¬ ledge how thou wast formed—to discover if thou art able to bestow happiness. and those reptiles which melt in an instant. Though for a day or two they may exist. from treading you under his feet. ‫ מה יגבר לגבורות ״‬:‫תמותה אין מנוסה‬ ‫עברת וקברות אחריתם ״ או ישמן לשמונים ״‬ ‫אשמנים בצדם * או יתעשת לתשעים ״ אין‬ ‫ היתנשאו למלוך נמלים‬: ‫תשועה בגבולם‬ ‫יתמוללו וימולו • רמשים ימסו כמו מים ״‬ ‫ואם יום או יומים יעמודו ״ הלנצההרבלא‬ • ‫יאכלו * ואיך תצלחנה שדמות סדום‬ : ‫ועמריעמורה‬ ‫יב‬ CHAP. re•! member it is not for an eternity—they will soon be destroyed. What the happier will you be. we make inquiry. and commence a diligent research. presumptuously contend to reign. that the causes which establish thee. and still there exists no hope to protraft the evil ? Shall the insignificant pismire so easily des¬ troyed. o world thou art the source of all vanity and the cause of corruption ! From thy vanities can we hope to obtain unfading pleasures ? Thou art the origin of every failure ! Can we then from thee expect immoriality ? When after the source from whence thou comest. or what advantage will you boast if even you are healthy at ninety. The fields of Sodom will not prosper. and then find the grave. cannot prevent death.‫בחינות עולם‬ 18 AN INVESTIGATION. XII. are those which tend to thy ‫תבל מקור הבליה וההפסד ־ המהבליך‬ ‫נייחל להתנחל ״ להשאיר לנו אחרית‬ ‫ מוצא העדרים • הממךנקוח למצוא‬:‫ותקוה‬ ‫ כי אתור בחקירת שרשך‬: ‫שם ושארית‬ ‫ומוצאך י מאין באת * ואיך נוצרת י לדעה‬ ‫ מצאתי‬:‫התוכלי להטיב * התצלהי למלוך‬ ‫בוניךהיובעוכריךי ועןשיךמהרסיך! ידי‬ . & C . and qualified to reign over us . if by reason of strength you attain fourscore years. nor the bundles of Gomorrah flourish.

thou publishest loudly O furious woman thy villany and meanness. and dis¬ covered thy imperfedlions. Since we have found thy defers. and drawest nigh to the most despicable—such a£lions cannot but testify thy origin ! Mischievous pedlar and dealer in disappoint¬ ments. which appears so only externally. are people without virtue . heap on thee afflictions ! The foundation on which thou standest. embracest the vile. and be reduced to nothing. confusion ! that what organizes thee leads to thy destruction ! that what with care adjusts thy parts. that thy composition will melt.‫ ־‬that thou gatherest the shell and rejeflqst the kernel. who shall have courage to follow thee ? Shall we glory in thy company ? Shall we covet thy beauty. while to the heart thou appearest contemptible ? W h y shall we delight in such folly when the soul will be cast off ? Can we expeft to gather agreeable fruit from the sour grape ? Can we extra£l sweetness from the putrid ul¬ cer corroded with the venom of the serpent ? Or.19 AN INVESTIGATION. are those thou hatest . Thus do we fearn. and men of merit. cause honey to flow from the lion or the bear ? Moreover. Every day in the excess of folly and wicked- ‫בחינות זגולם‬ : ‫מעצביך מעציביך ״ ומציביך מהריביך‬ ‫הרביצוך בעש ־ יסדוך ברקב * המציאו אפס‬ ‫ אבל אחרי עמדי‬:‫מזגך ״ נמסה הרכבתן‬ ‫על מומך וגלותי הרפתךלכל מוצאך האלך‬ ‫אחריך * האתכבדבהברתך • האוסיף עוד‬ ‫השוק כיופיך • הנראח לעיני * אחרי בדתיו‬ ‫ ואיך אסכל * '!נפשי אשכל ״‬: ‫בלבבי‬ ‫ומאשכול מדורות מרוריך י ומלענות ענביך‬ ‫ המעוז צחנות‬: ‫אקר עשות פרי ותנובה‬ • ‫שחינים • בהמת תנינים י אוציא מתוק‬ ‫ אף כי‬:‫ומנויות הארי והדוב ״ ארדה דבש‬ ‫בהזותי * השוקיך בני בלי שם * ואנשי השם‬ ‫המה שנואיך • ראיתיך תלקטי הקליפות ״‬ ‫והתוכות תזרקי ״ תאספו האספסוף י תקרבי‬ ‫ בזאת תעידי על‬:‫הריק ״ והמלא תסיעי‬ ‫שורשך רוכלות המכשולות • סוהרות‬ ‫החסרונות * בזאת תכריזי על נבלותך ״‬ ‫אשת לפידות * בהשתדליך כל היום ״‬ 4 . when we consider that those who court thee. &C. causeth thee to totter ! thou leanest on worms ! thou art founded on rottenness.

T h y votaries for a moment thou Ieadest in glory clad in luxurious robes. Thou grantest a trifling honor and then ‫בחינות עולס‬ ‫ברוב דשעתך ״ בהשתגעיך כל היום ״‬ ‫להתוות על דלתי בתי נדיבים ״ תיו השחתה‬ ‫ומפלה ״ ואת בתי הנבלים * תבנה מיז ואכן‬ ‫יקרה • אש הרונך בגן אלהים * בשי הלבנון‬ *‫מתלקהת׳ והסנה איננו אוכל ״ ארזים תגדע‬ ‫ תאפילי הוללת‬: ‫ולשקמים תחליפי כח‬ :‫מהללי הילל בן שחר י תשרזירי לבנת םפיריו‬ ‫ לזייף‬: ‫תכבסי בנתר הלאות נכתמי עון‬ ‫ ומה לי ולך גברת‬:‫גלויים * ובתוכם ארבם‬ ‫הנבלות * תדברי רכות * לרכי הלבב ״ אהד‬ ‫ תיטיבי ראשך * תשקיפי‬: ‫תשברי גרמיהם‬ :‫בשחר בער חלונך • ואהר תעיף עינם ואינך‬ :‫יוצץכבורך סביבות אהלם מעט ״ ואחר יעלם‬ • ‫שולי מעיליהם על במות זמנם תסהבי‬ ‫במעט רגע אחר תנהגם בסבהיהמלהים ״‬ ‫ יאצילכרגעקטון רצונך״ על‬: ‫סהובוחשלך‬ ‫ראשיהם לוית הן והדר ״ ועוד מעט ישולח‬ :‫קצפך משוך לויתן בחכה מכת הרב ואבדן‬ . and in the morning lookest through thy windows and scarcely before an eye is fixed on thee thou disappearest. The trees of Lebanon also feel thy fury. Daily in the height of wickedness thou delightest to delineate upon the doors of the worthy and deserving the index of sorrow and destruction. T o thee O mistress of folly what profit is it to express sentiments of afle&ion and words of tenderness to people without courage only with a design to destroy them. Those that are polluted with sins thou washest with soap that the external may appear pleasant while in their inward parts they project snares and cherish deceit.20 AN INVESTIGATION. Among those plants that are destined to flourish in the house of God the fire of thy anger rages. and the splendor' of its sapphire thou eclipsest. The beauty of the morning star thou renderest dim. The bush tree is exempt from thy rage. The houses of the senseless and foolish thou buildest with marble and adornest with precious stones. Thou cut test down the cedar and causest the sycamore to recover its vigor. but in an instant of time thou coverest them with poverty and rag's. nes9 thou studiest malice. T h y beauty beams but as a spark round their pavillions and then is no more. T h y benevolence thou communicatest but for a season. & C . With all the artifice of coquetry thou appearest.

In an in¬ stant of time. and perfidiously dashes her children against a rock. the more thou deceivest. tfith the fish-hook of destru6lion thou catchest all their grandeur. shall I dare to repose ? The balance is supported in a whirlwind. Hear therefore. Therefore do I behold thee as a debauched. and gluttonous woman. XIII. and turn your eyes from her habitation for ever. that at the moment H ‫בחינות עולם‬ ‫היית בעיני כאשה זרה ״ סכלה זוללה ״ כל‬ ‫אשר יוסיפו לאכול מפתה י ולשכב בחיקה י‬ ‫והיה לה ל ב ך אז תפשע לבנה בעת ההיא י‬ ‫ שמעוני אחי‬:‫ואח או בן השנואה לא תכיר‬ ‫ועמי ״ זאת המרטשת עולליה • ברוע מעלליה ״‬ ‫זאת עצתי עליה * סורו מפתהיה שהמה‬ ‫פתיהות ״ ומנגד עיניכם העירוה ״ אל תפקדו‬ :‫א ת הארורה הזאת וקברוה‬ ‫ינ‬ ‫ואיך אבטה על זמן י ירופפו עמודיו * הרריו‬ ‫תלויים בסערה סובבת ״ אין מעצור‬ ‫לריהה׳ ישתנה בכל הלק מרגעיו ״ בעלות‬ ‫ בהזותי סביבי יקרו ״‬:‫וברדת אין מספר‬ ‫אכיר הבל ובוז אהוז בצד עקרו ״ ובראותי‬ ‫באוצרי זהבו • ארגיש נהש הנהושת כרוך‬ ‫בעקבו כל אשר יוסיף להטיב * אומר‬ . The more one hopes to eat of thy bread. who is hated by his master. CHAP. and which there is no power to stop. UPON the pillars of time which are so infirm. without number.21 A N I N V EST I G A t I O N j & C pourest out anger. and con^ template all its glory. I behold a serpent incircfing the heel. which continually circulates. and be valued as thy offspring. I behold that vanity and contempt are suspended to its root. Even when I consider all its glittering splendor. a corrupt. Keep from her doors. with a diversity of motions. i n the time of distress thou acknowledgest not thy son. the more I discover. to repose on thy bosom. &nd deprivest them of their ornament. When I refle& on its circumference. on account of thy wickedness. and pay attention—She is a treacherous step •mother. The more 1 see it. it mounts and descends. and.

in a short time. than of the natu• of God. that a dire& opposition is intended. He erreth not. W o to them.— Sorrowful on account of the past. is but a mere recolle&ion . I :‫לרעיוני דעו נא וראו״ כי רעה זה מבקש‬ ‫ואני כרהל נאלמה ״ משתאה מהריש ״‬ :‫מתעצב לעבר • נבהל להווה ״ ירא לעתיד‬ ‫מתנהל לאטי ״ נושא עול סבלו״ סובל על‬ ‫כרהי • עד תום כהי ונוס להי ״ המון תמורות‬ ‫בזמן קצר וצבא הרפות ״ עשרת אלפים‬ :‫בהדשהליפיית‬ XIV. the translator thinks proper to observe. that from the minute• oess i f time. but his words are just. Then do 1 remain mute. and yet attach themselves more strongly to i t : who. CHAP. trembling for the present . The past. the present. till the period of mortality. bearing the yoke against my will. full of wonder and absorbed in contemplation. and cannot be comprehended. and the iuture no one can discover. when attentively considered. * T1ME (saith a certain philosopher) is divine. have bqheld the miseries. The sentiment clearly im‫־‬ plies.32 AN INVESTIGATION. from his greatness : and in this view only. is gone betoie the smallest reflexion can be indulged. Iam promised the greatest good. and. and full of fear for the future. defer to forsake ‫ י‬Lest it should be imagined that the author. treading with silent step. does he support the idea of time being divine. seen a multitude of changes. no more of it can be understood. &C. who asserted an eternity of matter . which arise from the effect of time. here fall• into the opinion of those. who with their eyes. even till my substance is lost. and quiet as a iamb. and my moisture dried u p : having beheld innumerable alterations. notwithstanding the more they are sported with and imposed on. ‫בחינות עולם‬ ‫ן‬ ‫יד‬ ‫ו‬ ‫עתה אומר שצדק מאמר ההכם י אשר‬ ‫השבנו שסכל הבנתו ״ באמרו הזמן‬ ‫ או לעונים‬:‫עניןאלוה״ לאתושגאמתתו‬ ‫שכך רואות מצבאות שואות מהומותיו ״‬ ‫ויוסיפולהתאבק בהיקו בלי ישביתו מלאכת‬ ‫ כל עוד יוסיף להתעולל בם ״‬:‫המשוש‬ ‫השמחים אלי גיל ״ בראותם יתעב שיאם ״‬ 5 ‫יינשא תועבותם לעניהם ״ ולא יסקלוהו‬ . evil is designed.

They delight in playing and dancing : they rise early. ‫בחינות עולם‬ & C ‫בשפכולמעמםות תוכחות לזזוצות * ונאצות‬ ‫ ועיניהם הרואות‬:‫נמרצות בראש כל חוצות‬ ‫ולא יחושו י כאלו יצחק אליהם * ולא יאמינו ״‬ ‫לא האמינו לשמועתו ״ אורבי מחולות ״‬ ‫אוהבי כלולות״ הושקי יעלות״ נושקי אילות״‬ ‫שוהרי עדניו ״ סוהרי רנניו ״ השבוהו כמהתל״‬ : ‫ויהי כמצחק בעיע חתניו‬ the pleasures of the flesh. and calamity a cause for mockery. or inquire if it possesses ability to honor. Such. to search for a golden cup. Though time pours out an abundance of punishment. to enjoy their iestivities. think not proper to quit the cause of misery. and that the abomination increases. It does not possess a sceptre to rule. nor strength to com¬ fort.*3 AN INVESTIGATION. % WHEN I look into the sacks of time. and f ‫ובהפשי אמתהתעתותי אםאמצאנביעי‬ ‫הוד וקני מנורה ״ האם יוכל זמני‬ ‫ שבתי ואראהו‬:‫כבדני • גם כי יהיה כעוזרי‬ ‫קצרידמהושיע״ למשול כמכאובי להסירם‬ ‫ לא יסור שבט פחדו עליהם ״ ולעצור‬:‫מעלי‬ ‫ כי יבחרני מיתר‬: ‫במחריבי לא יעצור כ ח‬ ‫שכיני ״ לצפני בסוכה מרוכסי מהומות‬ ‫מקריות״ מרגשת שואות רצוניות״ ונתנני‬ . ‫טו‬ CHAP. neither will they open their eyes. that it' is deficient—not able to help me. X V . and hidden me. I discover. or precious candlestick. they do not consider . from the multitude of affli£lions. and chastisement. dispensing in the open streets. in a pavillion of safety. though they see their greatness is rendered abominable. or remove my affliflions : neither to command them to depart. and pursue their follies. the greatest vexations ahd in¬ juries. Notwithstanding it has selefled me from my neighbours. T o these chara6\ers accidents appear as sport. and assist me.

distresses which rage. I discover. arising from eleClion. who have cut 1 ‫עליון נגד אחי ״ נמלט משבכת המבוכות‬ ‫ היש לאל ידו להצילני‬:‫הנמשכות לבחירה‬ ‫מכמה פגעים טבעיים מוכרהים * והמון‬ ‫תוצאות תלאות משמיםילהמו בי • כי אראה‬ ‫כדורים יקרים מסודרים סביבותי • כדור‬ ‫יצנפגי צניפה ־ והמה נפלאו ממני בפלאי‬ ‫מעליהם וגבורותיהם • תאבד כל הכמה ״‬ • ‫וכל בינה תסתתר • לשער גודל רהקיהם‬ ‫ומרחבי קצותם על נכון • ארץ נתנה‬ ‫באמצעותם מערה שפלה י אליה ישפכו כל‬ ‫ ובשאתיעיני‬: ‫מותרות הטבעים ועפושיהם‬ ‫ואבינה בעליונותם המופלא ממני • ורבבות‬ ‫גדודיהם עוטרים עלי י ועל אנשי אשר בקצה‬ ‫המערה יושבים • בקצה נקודה קטנה * שפלות‬ ‫המקומות • אחרי התהלקה לאיקלימים‬ ‫ומדינות ועיירות ובתים * מקומי כשיעור‬ ‫יתוש כשיעור קומתי וצל קורתי הקטנה ״‬ ‫ היתפאר הלש‬:‫מאחד בתי עיר קטנה אהת‬ . Then do I Jift up my eyes. and the other beings. or exempt me from the influence of fate. the shadow of my roof. wisdom is lost. distanceand grandeur: they make this earth. wrapt up in the great globe . resemble a miserable cavern. so well arranged round me. After having thus divided this valley into climates. into which is poured the superfluity of uncleanness.*4 ‫בחינות עולם‬ AN INVESTIGATION. and habitations. forming one of these little houses. and the tilth of nature. When I consider the glory of the spheres. and the desolations which take place—though it has elevated me. the end of this small point. the lowest. who inhabit the corners of this cavern. & C . and carry my re¬ fleCtions to the celestial host above me. it possesses no power to proteCt me from the last conflict of nature. Against those powerful giants. provinces. placed in the centre. and most miserable part of the universe. when I contemplate their movements and their power. in com¬ parison of my companions. the circuit of my residence : and. and enabled me to escape the destructive snare. and under• standing fails to discover their remoteness. may be compared to the extent of a fly. towns. and those tens of thousands which constitute the armies that surround me . that the place which I occupy.

Admirably disposed. )without weariness they rehearse his righteous n t h . confined in a dungeon. without speech or voice his. out my grave before I began to enist. so weak as 1 am. shall I assume the arrogance to establish myself. XVI. and thrust in a cage. who engaged before the time of my formation. T H O S E great and admirable bodies. and know no trouble or distress. the Cre‫ ץ‬tor has established. and not formed for sorrow. surrounded with the hosts of heaven. when I reflet that they have power to bow me down. as ministers . who continu¬ ally rejoice to proclaim. to guard him on the right hand and the left. and digged for my feet. and incline me which way they please. The Creator has invested them with power J ‫בחינות עולם‬ ‫אשר כמוני על אלה הגבורים ״ החוצבים‬ ‫ וכל הימים אשר אני הי‬: ‫קברי טרם היותי‬ ‫על האדמה* האכון אני ומלכותי ״ והמה‬ ‫ מה ישתרר צעיר‬:‫יטוני לכל אשר יהפצו‬ ‫זבובים * קצוץכנפים י שקועבכלא״ מעוך‬ ‫בכלובי וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו‬ ‫ומשמאלו ״ היוכל זמני מלטני מפחד אהת‬ • ‫הפהתים קטנים * אשר ממרום יכרו לרגלי‬ :‫אשר מעת היצירה ערבים להובילני אליהם‬ ‫טז‬ ‫אלו הגופים הנוראים ״ שמם בוראם עבדים״‬ ‫מתמידים להתענג בסיפור כבודו מבלי‬ ‫ מבלי היות ללאות ולעמל ״ מעמדם‬:‫שפה‬ ‫במערכות שם יתנו צדקות״ ולא נתנו‬ ‫לצוקות ״ המה יעבדון שדי ״ ולא ידעו‬ •‫ ואף גם זאת ביכולת הטביעס בוראם‬:‫שדון‬ . deprived of his wings. dare to attribute to himself? Shall time enable me to escape.25 AN INVESTIGATION. What dominion shall a fly. shall a being. or protect me from the nets and snares. they serve the Omnipotent. which tho$e hosts have planned for my footsteps. or deliver me from one fear or anguish . and eAcellent in order. dare to rise. apd aspire to reign. to condu6l me thither ? CHAP. or elevate himself ? During the progress of life. glory.

and produce many effects in the ijiierior world—in animating dead bodies. and has reserved to himself. by the sublimity of his appointment. and appointed them contrary movements : by which they subserve many causes. to form an iron needle. for they are more glorious than them. and with design. and the appointments they fulfil. and the immortal. they re¬ vive and cover them that are ashamed of their nakedness. admirably represents the apparent dignity of the celestial hosts. they first receive the favor of heaven . low conceptions formed of the dignity ‫בחינות עולם‬ • ‫בגזרתם היקרה * נתנם בחילוף מצבם‬ ‫ומהלכים הפכיים ״ מהייבי פעלים בשפלים י‬ ‫בהנעת גופים שובתים מתים* ונתינת הכנות‬ ‫לקבל צורות ״ להשיב מתלבש המתבייש‬ ‫ לא שלכך נוצרו״ לעבוד יצורים‬:‫ממערומיו‬ ‫אובדים * שהמה נכבדים מהם ונבוהים‬ ‫עליהם ״ הלילה ליוצרם ״ להכניע היקר‬ ‫ ולא יהשב פועל‬:‫לזולל ״ והעומד לאובד‬ ‫הכם • שיכין כלים משקלם עשרת אלפים ככר‬ ‫ אבל בראם‬:‫כסף • לעשות מהט ברזל אהד‬ ‫בתבונה״ לא ידעה בלתו ״ אשר דרךסבובם‬ ‫ולכתם לעשות מלאכתם * הוהן להם מן‬ ‫הטוב ״ שיעור רחב ידים ״ כיד אלהיהם‬ ‫הטובה • אשר כן יסד י וישבעו ויותית כדבר‬ ‫ יוקה להם מיטב השפעראשונה* לתתם‬:‫יי‬ ‫יושבים ראשונה במלכות ״ וכל המלאכה‬ ‫נמבזה ונמס השליכו ארצה ״ ותבל ובניה‬ % ‫תהיה בנותר‬ . much injury is done to thepoer. which qualifies them to communicate to others. placed them in different orders . the cogniz¬ ance :—yet in the movements they make. by the appointment of the Fternal. * This sentence considered in an allegorical point of view. alone. Sitting nearest to the Eternal. and disposing them to receive their figures . they are designated with the commission. and. It is far from the design of the Creator. Not to serve these perishable creatures were they formed . will prepare tools of the value of ten thousand talents. and the superfluity they cast to the children of men. But. For who will imagine that a wise manufacturer. if confined to this view only. by which they exist.* God created them in wisdom . to humble those exalted ones. &C. to them that perish. and satiated with the benevolence of Deity. and grandeur of the planetry system over roan. to the vile and abjeCi.26 AN INVESTIGATION.

like a smooth-edged razor.‫׳‬. Before I was formed in the womb. The dust. their nets were Spread to entangle me. and disjointed members . xvir.AN INVESTIGATION. they gather¬ ed. 1 fall. witt ‫עולים‬ . they have made a bulwark to inclose me . &C. gluttony will destroy my body. of man. I am young.‫בהינו‬ ‫יז‬ ‫צעיר אני לימים י והמה ישישים * בער אנכי‬ ‫מאיש י והמה חכמים מחוכמים * טרם‬ ‫אוצר בבטך שפכו הסוללות להסגירני י טרם‬ ‫הבראי• כוננו המצודות לצודדני * ועד לא‬ ‫אצא מרחם * לכדו המעברות לתפשני־ י המה‬ : ‫צברו עפרי * המה קרוני וימינם טפהוני‬ ‫ואולם כפי חיוב המערכות * לא משנאתם‬ ‫אותי * שמוני מתחילת זדצירח ״ חלוש‬ ‫ההרכבה* רפוי המזג י נתר הקשרים • וכי‬ ‫יפגשני עת ופגע * כי יקרבו שמש ושרב‬ ? ‫להלחם בי * או תער שכירה * וקרה נורא‬ ‫או אחטא בשפתי להתקשר במעדנות • פי‬ ‫כסיל מהיתת הגופים העלולים ־ רגע ימסו‬ • ‫אסורי בניני * ושפל שיאי * נופל למשכב‬ :‫וחליתי והייתי כאהד האדם אשר מאסתיו‬ . the benevolence of God will appear limited. and humbled to the bed. Neither malice or bad intention led to this conduCl—but the effeft of that arrangement by which they a£t. till I become equal with those whom I once despised. and the terrible frost. and with their right hand they have levelled me. so that When the least accident arises. If I attach myself to intemperance. cut me asunder. even to sickness. From the moment of my form¬ ation. in order to surprize me. and above all. The heat of the sun attacks me . CHAP. Scarcely did I exist. I have been but of a weak composition. before they seized every avenue. but they are old . a slender frame. I am the most ignorant among men . and mutability. the cold. whereof my composition is formed. Whoever attentively reflefb. which is subjedt to in¬ continence. and my glory be brought low. and before 1 came into the world. In a moment my members will be disunited.‫ ־‬but their wisdom extends beyond the wisdom of the sages.

and cause to descend. and exalted scale in which man stands. let them not spare the drugs of health. to restore my vigor. Gather now togeiher the men of virtue. and repair what the order of heaven has destroyed. This sentence metaphyfically contemplated. let the physicians of Gilead attend.*8 AM INVESTIGATION. readily perceive the evident superiority. W h o among the wise men of Galilee can tell ? T o such as can. &C. XVIII. and every advantage. with which 1 was honored during the period 1 courted time. when in thefirftchapter he said. from the pceulia* ‫ובלעדי אלח י חאתפאר בחברת זמני‬ ‫ובריתו מאימות עצומות ובהלות‬ . and those most intimately acquainted with my state. and restore me to perfedt health. if there be any that can point out the means. Convinced. from the moment of my being. and terrors more horrible. to draw from the heaven fresh strength. that my power was vain.—Consider this is the portion which and the same which God has o f the universe. but let them investigate the healing precepts of antiquity. of no importance. ability to render me again green as the tree. BUT laying aside these reflexions can I flatter myself with the company and friendship of time ? 1 here are greater fears. conneQed with the Deity. study the wisest sciences of Egypt. will shew the exalted idea our author had of God. ‫בחינות עולם‬ Then will it be seen. CHAP. would I afford my house full of silver and gold. my riches insignificant. m a n has o f ‫שקר אז ההון• והבלההצלהה״ והיתרון‬ ‫ אספו‬:‫אשר יעניקני זמני ״ באהבתי אותה‬ ‫לי הסירי ״ רופאי גלעד יקראו לי נאמני יודעי‬ ‫צירי * עוד היסיפו צרי ״ הפשו אלי ספר‬ ‫רפואות הגנוז • וחקרו כל הכמת מצרים‬ ‫ושאלו את חחרטומים ״ היש מגיד לי במה‬ ‫ישוב כחי • במח אוכל לתקן ״ א ת אשר‬ ‫עותו המצב חשמימיי מיום חוסדי ״ חיוכלו‬ ‫כל הכמי הגלילות * ואם יותן להם מלא ביתי‬ ‫כסף וזהב ״ לעשות ארובות בשמים * להזיל‬ • ‫ולהשיל מהם דרך ארובה כוהות אהרות‬ ‫ובנין הדש להשיבני רענן כברוש ובריא‬ : ‫אולם‬ ‫יח‬ God. It wa< in this high sense the poet spake. and consult the magi.

29 AM INVESTIGATION. ace covered with the accumulated torrent. and inundates the lower ])laces . the waters quite congealed. A t other times. M111 on U»c other the •clajin <>f its author. causeth the snow to de¬ scend. bursting from the windows of heaven ? When it darts from the firmament. though surrounded with ex¬ tensive barriers ? Can I secure myself from the explosion of the thunder. in the stormy day. No walls or shelter. In what security will my body then be. till all the streets and public places. are ‫בחינות עולם‬ . afford a safe retreat from the condensing power. Sometimes the waters half *condensed. A t a time when I sit in my house. to cause me to venerate aud respeCt h[rr. a tempestuous wind may arise. on the one hand. overflows the provinces. and not all its treasures can expel its power. with the greatness of the frost. no enemy however formidable can be compared. ‫ישקיע מקומות ״ וכל מהנות ישים להרדה ״‬ ‫כל גגות בפלגות ״ מזרם וממטר כל חוצות‬ 1 ‫י‬ ‫יי‬ and astonishing capacity ofthe intelligence of m A r u ^ a l the soii) must form a portion of the essence of D e i t y . enjoying the greatest tranquility. and destructive lightning. &C.. ‫גדולות מאלה ״ האלהים עשאם שאירא‬ ‫ בהערות עלי ״ ואני שליו בביתי ״‬:‫מלפניו‬ ‫דוה ממרום גדולה והזק • ישבר הסלעים‬ ‫הגבוהים * יפיל החומות הבצורות התבטח‬ : ‫גויתי ״ ואם בקיר ההומה היא יושבת‬ ‫חולת זה • האמלט מרגז הזיז • קולות במקלות‬ ‫ ביום הגשם ״ בהראות‬:‫ישברו מפרקת‬ ‫הברקים נמרקים י מהרבי ארקים נזרקים‬ I ‫בהשפך מבהיקי רקיעים * זועים משקיעים ״‬ ‫ וזיקים הזקים ונזקים ״‬:‫לא יערכם כל הרוץ‬ ‫ וקול הגשם כקול‬:‫כל צר איננו שוה בהם‬ ‫מים רבים כקול שדי • ישטוף מדינות ״‬ . causes the mighty host to tremble and adds to the rolling stream. be -could nobbut assert. The quick descending rain. the earth quakes. tl£ K ! ‫ קפאים‬: ‫רחוצות • ורחובות תלכנה מים‬ ‫קצות הקפאה לחחק חקור י וישליך שלג‬ ‫כפתים• לא ימגנו קירות מקרירותו ״ ולא‬ • ‫תציל צנח מצנתו י או קפאו קפיאות שלם‬ . the origin of the divine principle. terrific flames. which God has sent into this world. Contemplating. falls in torrents! like the cataraCt . from the vivid lightning. which in an instant may cause ruin ? Or. I t than those just mentioned. swells the foaming surge. that will split the loftiest rock. T o the. and de‫־‬ molish the strongest wall.

are subservient to his good . will not qualify me to resist the shaft. The apparent depression of man. appears. What power. and point out a place of refuge ? Consider. in their fall. If however. and whatsoever man can wish to enjoy. who threaten me. together with all the morning stars. From all these disasters my soul only re¬ mains free. bu$. to form an iron needle. which. which exist in those signs. agents in the hands of the Alipighty. when his immortality is vic\Ved. together with all the riches of the world. and wonderful things subject in this light. am sent here as a mark. through the mercy of the Eternal. and destroy the finest trees. re¬ presents the stone drawn from the marble quarry. CHAP. may lead him to be considered as insignificant. God may be said. XIX. that the fiosts of heaven. on earth. and consequently. or diminish the intention of the Almighty's archers. which never fail to hit me . and what¬ soever time and fortune have placed under me. to have expended an incalculable number of talents.30 AN INVESTIGATION. what prosperity afford protection. to promote the happtness of his favorite man. has placed arrows in the power of the sun. or. whilst I. They break down all opposition. &C. and set his rainbow in the clouds . a poor miserable being. to receive the arrows of the tempest. that the Omnipofence of the Eternal. it then. can resist these a£ts . petrified into hail stones. I escape the confusions and accidents of nature. my companions. The revelation which he has ‫בחינות עולם‬ ‫והיהלאבך ונתך ברד ארצה״ עד הראות‬ ‫אבנים גדולות ״ ממחצב אבני שיש טהור י‬ * ‫למק הכות כל מוצאם * וכל עץ טוב יפילו‬ ‫היעמוד שלטון * היועיל הצלהה * לפקוח‬ ‫ אהם רעי ״ ראו כי יי‬:‫עיני אן אנוס לעזרה‬ ‫נתן את ההצים ביד השמש בנבורתו י ואת‬ ‫קשתו נתן בענן ״ ואני עני וכואב שולחתי‬ ‫הנה כמטרה להץ • אל הצעד והסערה ולא‬ ‫ כי ישימני זמני מולך על כל שכיות‬:‫יהטיאו‬ • ‫ההמדה ״ מושל בכל משאלות עינים‬ ‫הישכילני סגולתי בכל זאת * לההטיא‬ ‫כונות רבי המלך רובי קשת י והיתה לי‬ : ‫נפשי בכל שוללי לשלל‬ ‫יט‬ ‫ובי אמלט בהמלתיי עלי * ממהומות בקרי‬ ‫הטבע האלה ״ בכל האותות והמופתיס‬ .

arising from the proper disposition of the season.cause. and fcVke place at times very remote. The summer renders my life tiresome . to such a degree as makes it impossible to support it. from one another. or it does not possess a quality adequate to repair. and teaches me not to rely too much to its assistance. o f and Jacob. The winter produces a vehement cold . and the heavy rains devour me without . they cause more trouble. N o mention » ‫ב ח י נ ו ת ׳׳מיגים‬ * ‫בשמים ובארץ ״ אשר תמעט הווייתם‬ ‫ היוכל עןד כהי‬: ‫ומציאותם אפשרי רחוק‬ • ‫ועוצם ידי להסיר מעלי נגען תקופות הימים‬ :‫הסובבים עלי בתמידות ״ וחדושםהכרהי‬ ‫האביב לא יאבה השקיטני ״ כאובות‬ ‫במכאובות חדשים יבקעני ״ הקיץ יקוץ‬ ‫בהיי י במצוקות יציקני ״ יקיצני משנות‬ ‫ ההורף יהרפני למות ״‬:‫מנוהה בקטב מרירי‬ ‫ הסתיו‬:‫יהרף לבבי מהיות שליו מפגעיו‬ ‫יסית צנה י וסנריר לבלעןני הנם ״ כאלו ישוב‬ ‫הגלנל יתפלא בי י להוציאני מרעה אל רעה ״‬ ‫לדהותי מדהי אל דהי ״ וגם בהיות טבעי‬ ‫ ויותר‬:‫הפרקים האלה • על תכלית סדורם‬ • ‫מהמה בהתעות סדריהם עוד יוסיפו צרה‬ ‫בהתהדש לאהד מהם מכוכבי המזרים * מצב‬ ‫מיוהד מן השמש ״ יכפול הוזק איכות‬ :‫התקופה בשיעור נמרץ י לא אוכל שאתו‬ ‫או יהסרנו מהצריך להשלים תקין עוות הזמן‬ . or make condescended to impart. & C . and produce greater pain. The autumn exposes me to death . then it re¬ doubles the vehemence. produces the conjunction of a planet with the sun. points out his benevolent can* on pamn's behalf. When a strange phenomenon. as they ought to do . affliCts T>ye with different evils. like new bottles. deliver me from the plagues that arise.31 AN INVESTIGATION. to cause me to pass from evil to evil. and also to remove me from one affliction to another . trom the change Of seasons. but when they are disordered. E p h n u m is my beloved. the tranquility of that repose 4 should enjoy. which perpetually vary. but ready to burst. It appears as if the heavens moved only with a view to exhibit their mighty movements. through fresh pains. in heaven and earth. can my valor and the forae of my hands. I am (saith he) the G o d of Abraham. and this when all the seasons move in due order of nature. destroys with the violence of a burning fever. which are rare. producing a multitude of renewals ? The spring will not leave me peaceful.

he is G o d over all . together with the declara(ion of the rojal psalmist. wliert considered as the God of the univeise. J. in their orbs. and malice ? If length of days./behold that they come to announce my ruin. *hereby man Has qualified to impede that great luminary the sun. in its diurnal revolution. arising from the pre* ceding season. They point their spears against me : the arch• ers surround me. and terrors. wrought by M o s e s . These changes excite in my members new pains. together with the divine assistance. with an individual relation to be G o d iu such a par¬ ticular manner. When the stars. in this low and barren part of the universe. that the £. evidently communicated in many instances. for the sake of some opposition. and also stir up the old ones. amends for the deficiency. XX. with all my share of this world. The surprizing miracles. which I am unable to support. but of no other than man has he asserted himself. and fortune have delivered me from other adversities. who can insure me the stability of my seed ?—Who knows if time will not withdraw those favors it has granted.3« AN INVESTIGATION. a!1H the various interpositions of providence. and troubles . I F however. can it ex* empt me from these ? CHAP. on behalf of man. of Gabriel. poor and miserable as 1 am. appear as maleing war one with another. they have in the order of their aftions. or any rtther j though. How shall I support the fury Of their hatred. made of his being the God of M i c h a e l . 1 am spared. &C. which is nothing but vanity . mentioned in holy writ.ord will-fulfil the desire ‫בחינות עולם‬ ‫אשר הלף ״ ויעוררו תמורתם ביצורי נידוים‬ ‫וכאבים* חדשים גם ישנים״ גדולים מנשוא‬ • ‫ ראח זח חדש ונפלא‬: ‫וכלכל לא אוכל‬ ‫הכוכבים ממסילותם כאלו נלחמים איש‬ ‫ברעהו * לקצת התנגדות בפעליחם‬ ‫ ואני רש ונקלה * והלקי הבל‬:‫המיוהדים‬ * ‫בעולמי י יפקדוני בשפלי משכנות מלהה‬ ‫יכונו נגדי הניתותם ״ יסובו עלי רביהם ״‬ ‫ כי‬: ‫גם שנאתם גם קנאתם אני אסבול‬ ‫הצילני זמני מיתר בעתות ובהלות * היצילני‬ : ‫מאלו‬ ‫כ‬ ‫ובלעדי זאת * חיבטיהני על שלוה זרעי‬ ‫שיבא אחרי * ומי יודע אם ישוב‬ ‫וניהם על טובות גמלני * ויעעה עמהם רעה ״‬ ‫בהתהפך לבב עתי להם לאכזר ! אחרי‬ .

under con• sideration. and then cut them down with his sword ? Shall he command the soul. or impose trouble on himself. place the declaration. which had its of them that fear him. and carry my thoughts to the period of old age. and the time which betrays me. Though this forms one of the affli&ions that generally await men.33 AN INVESTIGATION. whether those who come after me. or dwell with the solitary fold. I tremble not for i t . & C . in the desart ? Where is the wise man that will feel sorrow. feed a vast multitude of flocks. to me. O ye heavens be astonished ! W h y did the Eternal create beings. neither do I torment myself. and treat my posterity with cruelty. all my riches and glory subject to iriany changes and alterations . after 1 am reduced to dust ? Instead of keeping continually with me. and that 1 can receive no consolation. and refle6l on the infirmities conne&ed therewith. when I reflect that all my possessions are vain appearances . of what importance is it. dis¬ pensing its favors and gifts. For. merely for those things ? or. at the hour of death break off its alliance. mourn for what will happen. it may. ‫בחינות עולם‬ ‫שובי לעפרותי ״ ת ח ת לכתו אתי בשלום‬ ‫ אבל‬: ‫את מות‬. liable to be trodden under foot all the days of my life—Then 1 consider. that it is unnecessary 1ft JmM any thing further. so beautiful and perfeft. anticipate distress. if peace ex•* ists in his own days ? The complaints that I make are directed ta my own state .‫ובמישור * וכופר בריתו‬ ‫זח • ואםהוא מין ממיני עצבונות האנשים ״‬ ‫לא עליואהרד או אתעצב ״ כי מח יגיע לי ״‬ * ‫אם חבאים אחרי ירעו בחמות בחררי אלף‬ ‫ ומי גבר חכם‬:‫או מעט הצאן החנה במדבר‬ ‫יהוש לבאים העתידים עורר לויתן למועד‬ ‫כלנאקתי‬:‫•שמוריאםשלום ואמת יהיה בימיו‬ ‫וצעקתי על עתי בבגדו י כי בהזותי הזות‬ •‫שוא אהזתני • בתתו המוני וצבאי לתמורות‬ ‫ אדעה מה הדלהלדי ״‬: ‫כל ימי צבאי מרמס‬ ‫ אי שמים‬:‫מה נאלח כלהי * ואמאן הנהם‬ ‫ישומו על זאת ״ אם בריאו»ת • בריאות‬ ‫וטובות יברא יי • וברא אתהן בהרבות ״‬ ‫יצוה על רוה ממרום ממקום קרשו * יתהלך‬ ‫לנועמעציעדך על עצי השדה״ ואהר כן‬ ‫ ואיךאראה אריות יוארו ״‬:‫יאכלם עש ורקב‬ ‫גורים יגורו ״ כבשים יבושו •י והורים פניהם‬1 . in so conspicuous a light. in a distant period of time. on the mountains.

and cause to descend. to so mean a country. should they be cursed. the mighty. if I hate her ? If my hands afflict and torment me with vanities. which never ceases to reduce its spirit. O thou Eternal. to solitary things . into the shadows of death. and their young ones filled with lear . thou madest appear to my soul. delighted with dishonorable things . shall I supplicate from thee. turn pale.34 AN INVESTIGATION. and tremble O earth . to depart from the orchard oF Eden. who shall for me ? What use is the great friendship. wither . life and mercy. if my own heart meditates my destruction ?• . XXI. how canst thou rejoice me with thy actings ? If m-y imaginations r o b me of my glory and excellence. of so inestima¬ ble value. J B l J T if my misfortunes depend on myself. and are the result of my actions. suffered to fall. seek to hide himself in a hole . the lambs. ‫בחינות עולם‬ ‫יחורו * סגנים בגנות ענוגים * בחורים בחורים‬ ‫נחבאים ״ ופחות כשפחות בפחת ופח‬ ‫ השמים והארץ רגזו ואל תחדלו ״‬:‫נלכדים‬ ‫מנפש קדושה תשבות ממעשה תקפה ״ ולא‬ ‫תנפש * מחשיב רוח יקר הולך למושעות ״‬ ‫מהוריד נשמת אנוש״מחדרים עליים לצלמות‬ : ‫תהתיה ״ מני שים אדם עלי ארץ‬ ‫כא‬ CHAP. into ditches and snares ? Hear O heaven . what advantage is it if thou adornest rtje w i t h splendor ? ‫חמתי על מעשי ועל פועל ידי * ומה אזעק‬ ‫ואשוע ״ ומה יי אלהים אדרוש ממך‬ ‫חיים והסד ״ אם הפץ לבבי להמיתני • אם‬ ‫ מה בצע ״ באותה‬:‫אין אני לעצמי ״ מה אתי‬ :‫הבה יתירה שתודיעלי • אם אנכי שנאתיה‬ ‫אם ידי ?מגבוני • הכעסוני בהבליהם ״ מזו‬ ‫ ואם סעיפי גוזלי כבודי‬:‫תשמחני יי בפעלך‬ ‫ ואס‬:‫הלו ג ת ״ מה תעניקני יקר וגדולה‬3 . origin from heaven. and. what avail is my cries and complaints ? W h y . & C . the captains.I f I a£t not on my own behalf. the most noble. to putrefy and become food for the worm ? W h y . like the lions. the young man. when ye behold the soul quit its principal work. a frame of so high a degree of perfection. like the menial servant. since man was placed upon earth.

His days and nights thou renderest firm. increase his flax. The wings of the morning thou expandest. those that were in the most profound cavern. 6 ^ ^ jj ![ ! ! * ‫יי אלהים אתה ידעת את האיש ואת שיהו‬ ‫בהנת בנת לרע־ * תתאר כל גבוליו ״‬ ‫הדרי יצוריו וסתריו אתה הופשת• כי מששת‬ ‫ עליות העולה על רוהו‬:‫א ת כל כליו‬ ‫מרווחים * כוני כונתו פתוחים שקופים אל‬ *‫מול פני מדעך ״ אתה חצבת מוקשי הרונך‬ • ‫ אתה מושל בגאותו‬: ‫ילכדנו בערמתו‬ ‫תסוב פלכיו נסיכיו מטריפי חוקיו ״ נותני‬ ‫ אתה כוננת‬:‫לחמו פשתו שמנו ושקרו‬ ‫ כנפי‬:‫דרכיו מערכיו ״ הניכיו ילידי ביתו‬ * ‫שהר תשא י יומין וליליו אתה יסדת‬ ‫ומספר רגעיו תגיד ־ תשים שפלים מבור‬ ‫ת ה ת י י ת למרים • ונבוהים עליהם צוללים‬ . ‫אני ״ אני הוא המונע ממני הטוב ברבות‬ If I cast away. and investigatest all his members. thou carest for. Thou set test on high. his oil. to create happiness.35 ‫בחינות עולם‬ A N INVESTIGATION. Thou rulest over his arrogance. destined to serve him. wilt thou grant me ? CHAP. orderest his princes. O thou Eternal God. thou discernest his words. & C . and the windows ol his intention. Thou surroundest his provinces . I % * . The days of his life thou numberest. are swallowed up in obscurity. :‫הטובה י יי אלהים מה תתן לי‬ ‫כב‬ XXII. thou knowest man . and drink. in such abundance. and from thee. His projefls. Thou hast formed snares. and such as were ex¬ alted above them. as the ministers of thine anger. what p r e ¬ sent. to surprize him in his bad designs. and governors . Thou determinest his limits. searchest his inward parts . and such as are born in his house. His ways thou estabJishest. his thoughts are not hid. provide his bread. and reje£f the good which comes from thee. and those that furnish his necessaries. Those whom he has to instruft. are open and manifest to thy knowledge.

There thou shewest thy grandeur. The heads of the ignorant thou bruisest. and there. elevated above all our a£lions. Thou searchest their heart. Thou seest from the beginning of our years.36 ‫בדוינוח עולם‬ AN INVESTIGATION. Though thou art above all creatures and things. and yet thou discernest and beholdest them. thou elevatest to heaven. who obey thy law and delight in justice. v Thou formest an alliance with those. Thou art removed far from our vanities. and knowest all their work. . & C . and beside me there is none other. There is the chariot of thy glory. thy watchful eye is below. The loftiest part of the earth is thy footstool. With the rod of thine anger thou throwest from heaven. upon earth. I am alone. the mighty and noble. in a marvellous manner. ‫ תפיל משמים ארץ גדיבי ארץ‬: ‫במצולה‬ ‫בשבט עברתך * תתן מחבק אשפתות רוכב‬ ‫ אתה חזקת בריתי שערי‬: ‫שמים בעזרך‬ ‫ אתה ש ב ר ת‬:‫שומרי תורת נוצרי משפט‬ * ‫ראשי עם הארץ ״ אתה רואה כליות ולב‬ ‫ הדומך מרום עולם‬: ‫ומבין אל כל מעשיהם‬ ‫על גפי מרומי היצירות • יאריכו ראש‬ ‫ שם הביון‬:‫להפליא כבור ״ ליהד ממשלה‬ ‫עוזך ״ שמה מרכבות כבודך ״ לאמר אני‬ ‫ שמה צפנת דודך ״ הגדולה‬: ‫ואפסי עור‬ : ‫והגבורח והמתנשא לאמר אני אמלוך‬ ‫גבהת מכל יש ״ התרוממת מכל נמצא ״‬ ‫ועיני רצונך בשפל טצבינו י ישוטטו מראשית‬ ‫ גדלת מאד‬: ‫שנותינו בהם עד אחריתם‬ :‫מהבלי פעלינו ־ והבלי פעלינו תבהן‬ ‫נוראות נפלאה על כל המעשים ״ וזכר כל‬ : ‫המעשים לבניך בא‬ . and yet the remembrance of them is ever before thee. glory tfnd power . he that is situate on the dunghill. Thou art far beyond the reach of the most ex¬ alted creatures. who raise their heads to magnify thee. Thou art. and thus glorious. and triest their reins. thou sayest. # Through thy favor and assistance. In that place thy strength is unsearchable. and proclaim thy dominion. declarest thy tinlimited sovereignty. and to the end thereof.

thou knowest. which are not yet in being. however secret. which is the lowest part of the universe ! * Shall we wonder. at one glance. or minute. CHAP. the secret of which thou knowest not. that passes in my thought. The highest heavens are low in comparison of thy wisdom. or assume an unexpected change. and change without number and end. thou knowest with Unerring knowledge. M ‫היעשה יי אלהים דבר ״ בלתי אם נגלה לך‬ ‫ התעלה על‬:‫סודו טרם העשותו‬ ‫רוחי בחדרי משכבי * גדולה או קטנה י ואתה‬ ‫ שכלך הגבוה ״ גובה‬: ‫אדני מלך לא ידעת‬ ‫גבהי שמים שפלו בערכו * ידע א ת כל אשר‬ ‫נעשה בעמק מצולותינו ״ אשר היא תכלית‬ ‫ ואין עלינו להפליא איך‬:‫תהתית כל עמוק‬ ‫ואיככה אתה לבדך תדע־ ואיך תדע‬ ‫ההפכים והמינים השונים ״ בידיעה אהת‬ ‫לבד י מכל צד ״ ופרטים משתנים בלי‬ ‫תכלית במספר ״ במדע אהד קיים ומקיף‬ ‫ והדברים העתידים • אשר לא‬:‫על כולם‬ * ‫יצאו אל המציאות ״ בידיעת אמתית‬ ‫בלי התלות בהעדר והצודק ״ משני קצות‬ * ‫האפשר בעתיך י בהכרעה סגוליית נפלאה‬ . that thou comprehendest such a variety of actions. &C. before it begins to exist ? Is there any aft.37 AN INVESTIGATION. which. that we inhabit. and still thou art ac¬ quainted with all that passes in this low valley. and glory . day by day. Ogo d ! is there any thing transpires. Whether the effeft will follow the cause. ever so great. is renewed. but which will come to pass. of which thou hast no knowledge. A l l things. ‫בחינות עולם‬ ‫כג‬ XXIII. that thou only hast the knowledge of it ? or. let the termination be what it may ? Thou also art acquainted with every particular.

* without infringing on the election of man. does it not limit the e'eflk n of man. O G)d ! who besides thyself knowest those things ? Our knowledge is imperied and vain : Our sciences fail to determine how thou knowest us. clear belore h i m . &C. Thou puttest no confidence in the saints . thou comprehendest. that thy providence extends to all thou hast formed. who puts this question . Behold. and c o n • sequemly render vain ihe equity of reward and punish¬ ment . O God ! thou art the truth itself. with the most perfect knowledge. and the children of error be impressed. * T h e learned M a m o n i d e s .38 AN INVESTIGATION. when no man can read it.s. neither are my ways your 1va. thou hast engraven on the tablets of their hearts . who believe on thee continually. The remote contingences of all things. How shall the scornful know. as what is revealed. and how shall we be able to understand. How then. with the knowledge of what thou art. the angels comprehend not the full secret of the writing. for can the potter remain ignorant of his work ? Whatever thy wisdom saw fit thou hast pro¬ duced.‫ההכמה‬ ‫אלו המסכים והמגיעות ״ וסודם השארת‬ ‫ א ת ח‬:‫רשום בהותם כתב אמתך האמת‬ : ‫הוא לבדך יי אלהינו ״ והאמת הוא אתה‬ ‫התורע למושב לצים י התגלה לפני בני עולה ״‬ ‫הגה המלאכים לא עמדו על סור מכתבך‬ ‫האמיתי ״ ההרות בלוהותיהם״ ואיך נעמוד‬ ‫אנהנו י די לא אית אנוש ״ די כתב׳ יכיל‬ *‫ הן בקדושיך אשר בך יאמינו לעולם‬:‫למקרי‬ . and thou hast enveloped our knowledge with the curtains of obscurity. W h a t he intends to convey is. Who can bear comparison with thy sell ? Thou formedst all things . as well what is secret. Who that beholds this. but is persuaded. while the secret remains recorded in the scripture ol truth. whatever we behold. nt. that G o d and his knowledge ars ‫בחינות עולם‬ ‫טשאדת טבע אפשרותם ״ מי ידע בכל אלה‬ ‫ וידיעותינו בלות ומטולאות • קצרו‬:‫!ולתן‬ ‫מהשיג • איך ידעתנו עס רוהק היהס בינותינו‬ * ‫ ואולם כל אשר יצא אל היש‬:‫מצדך ומצדנו‬ • ‫אתה יצרתו ״ וכל אשר אתה רואה לך הוא‬ ‫הנסתרות לנו־ והננלות״ ואי זה לבב הכם‬ :‫יתפלא • כי תשוב תתפלא במעשה ידיך‬ ‫היפלא מהיוצר * דבר ממלאכת החומר‬ ‫ אתה המצאת״ כל אשר ראתה‬:‫ומעשהו‬ ‫להמציא ״ ותתן בטבע מידענו ״‬. It the foreknowledge 01 G o d rtnders every ev. replies f r o m I s a i s h — M y thoughts are nor your thoughts. and. belongs to thee. and the aiftnal termination ot every event.

By con¬ templating what thou art not.39 AN INVESTIGATION. arising from this view. it is absurd to make any inquiries with respeft to the latter. find favor in thy sight. || we kindle a dis¬ position to pay thee homage. and consequently just The translator would Considerably extend this note. and withall. shalt thou bless. we are led to adore thee. and. " Thou canst not sec my face. with thy influence. that we know thee not. for the degree in which it is hidden. or aspire to know thee ? The termination. || Reference to the case of Moses. those who revolt against their King and God ? How shall an insert. and the result of our inquiry is. it would exceed the work no*r translating. by the intelligence. in thy holy temple. contemptible as a fly. we are constrained to acknowledge. & C . From the most intimate knowledge we have of thee. God said. is. TTHE fruit of our labor. will best explain •what is here intended. for there shall bo man ‫כד‬ ‫ואולם נדעהיותך נמצא י זה הלקנו מכל‬ ‫עמל ההשתכלות ״ וידיעות‬ * ‫ לבד בהשגת קצת שולליות‬: ‫ההשקפה‬ ‫ילבש צדקה מבקר בהיכלך ״ ובהבנת‬ ‫ ואיך‬:‫הרהקות י יקרב איש להשתחוות לך‬ ‫יעלם מציאותך עם גודל פרסום פלאי מעשיך‬ ‫ ואם תכלית הראותם ״ מהייב‬:‫והגלותם‬ ‫לנו העלמם י לקצורינו י לא בכל זאת נחדל‬ ‫לחכיר גדלך ״ כי חוזק הסתרו ״ יעיד עליו‬ ‫למקצרים ״ כמו שיגלחו חוזק חראותו ״‬ ‫ כמו חעטלף * אשר אור יקרות‬: ‫למשיגים‬ . that yve are not excluded to know thy greatness. of the knowledge we have of thee. who desired to see the glory of God. The sentiment therefore of the poet is in unison with the inspired Prophet. and as we cannot comprehend the former. that our deficiency renders it dark . CHAP. which is ot such importance to be rightly understood. How ! shall thy nature remain hid. bears testnot distinft. that if accurately discussed. that we know thou art. were it not. ‫בחינות עולם‬ ‫לא תאמין * ואיך תשכין בשפעך י בועט‬ * ‫ או איך יתוש נואש‬:‫במלכו ובאלהיו‬ ‫ תכלית מה שנדע‬: ‫ימצא הן בעיניך וידעך‬ : ‫בך״ שלאנדעך‬ XXIV. while the glory of thy wonderful works shines so con¬ spicuous.

that thy wisdom excelleth the wisdom of the wisest: for thou hast created works. thou hast created admirable things. perhaps. " see me and l i v e . • ‫לא ראתה דנו ־ לחולשת כהו והושר‬ • ‫והוא בהכרה * מצייר חוזק ניצוץ השמש‬ ‫אהרי היותו בורח ממנו ״ כמו שיציירוהו‬ ‫הנשר ״ ציור אמיתי * ברוב התקרב אליו י‬ ‫להתענג בזיוו ואם שני מיני הציור י אין‬ : ‫ביניהם הדמוח‬ CHAP. and woe . ‫גח־נוח ערים‬ imony of thy being. TTHY knowledge. attain. " — N o w . In the formation of my figure. & C . surpasseth the knowledge of all. e. O God. thou madest the body of a vile and abjefl nature. it is impossible to know what God is. their knowledge." i. the nearer we approach to a knowledge of what he is : and this is what is meant by the conclusion of the passage. while the eagle discovers the true and real figure. sensible of the dignity of its extraction.40 A N INVESTIGATION. surpassing all imagination. and though the medium of intelligence may be different. as well as those who do. " Thou shalt see my ‫ ״‬back part. yet nevertheless is sensible of the strength of the light. wonderfully grand. then a spirit noble and glori¬ ous. on account of the impedi¬ ment of his organs." n ‫בה‬ ‫אתה ידעת מכל יודע״ ומעשיך מוכיחים‬ ‫כי הכם מכל הכם אתה ״ ועשיות‬ ‫כהכמתך י מלאכות בלי נערכות * נפלאות‬ ‫לא ישוערו * נוראות לא ידמו ״ המצאת‬ ‫ מעש\ם אשר לא יעשו י עשית‬:‫בציור יצירתי‬ ‫ אתה הרכבת אנוש מראש ״ מגויה‬:‫עמדי‬ ‫שפלה סבלח שכולח ״ הצוללת היא‬ ‫ ורוה יקו ו ץ‬: ‫בתהימות נקמות ומארות‬ ‫יודעת מה טיב אצולה מכבוד י העולה היא‬ . resembles each other. to those who cannot com¬ prehend it. as was before. even while it is compelled to run off from it. and the further we go in discovering what he is not. In the beginning. Thy works demonstrate. XXV. observed. the do&rine is. by approach¬ ing to it. which cannot be expressed. which cannot support the splendor of the sun. and rejoices in its splendor. that a l l the knowledge we Car. So the mole. what I am notj " But my face that is iny being) " Shall not be seen. is an idea what G o d is not. plunged in the abyss of misery.

Thou hast covered the members with moisture —thus is the sun darkened. thou art magnified by the disposition of a work. ‫למעלה * והיתה למאורות * יי אלהי בתבונת‬ : •‫מלאכת מערכת תבנית יצורי גדלת מאד‬ ‫ אתה‬:‫נפלאים מעשיך ״ בנפשי היודעת‬ ‫עשית לנו את הנפש הזאת * גנובת היכלי‬ ‫מלך״ שכונהבאהלים* עליונה* במורד‬ ‫ אתההקציה‬:‫מתגוררת * שושנת העמקים‬ ‫לשבתה״ מצעקצרבכסליהשך״ משהור‬ • ‫תארוז פנית הבית״ הכינות כסא לה‬ ‫משכן עלטה בצלעי ״ ותעשה לה רגבי רקב ״‬ ‫מחולקים בקו מסגרת טופה סביב ״ ותכסה‬ ‫בחלאה י וקדרות מצופים על חרם ״ ותהמרה‬ : ‫בחמר ובזפת‬ which may rise up :!gain. N ‫זאת כבודה בת מלך פנימה י תזכור יקר‬ ‫משפחתה ובית אביה ״ ולא ידעה מי‬ I k ‫ בשננה רעיונה ״ בעת‬: ‫הביאה הלום‬ . TTHIS soul. and her father's house.41 ‫בחינות עולם‬ AN INVESTIGATION. in the centre of the brain. O Eternal God. to become a shining luminary. Thou hast designated this soul. XXVI. hounded by the spine. CHAP. to be¬ come a rose of the cavern. more obscure than darkness itself. a gloomy paviltion. remembers the dignity of her family. Through the excellence of her mind. & C . she brings to her recoIJeflion the glory of her solitude. drawn from the palace of a king. How admirable are thy anions. and disposed for its throne. to inhabit this miserable tent. in the sight of the soul that comprehends it. and daubed with clay. a narrow bed. Thou hast connected with it clods of rotten¬ ness. the daughter of a king all glorious within. yet knows not who brought her hither. Thou hast hewn out. to live as a stranger in a low abode. for its habitation. so wonderfully ordered ia its formation. Thou hast prepared a house.

this amiable hind. while. to glean in the field. when she considers the time she was adorned. like a spouse. and placed in a desaft. and compelled her to taste the clods of the earth. she exclaims—Have I not been stolen r ‫הביובה• ושגבה מהשבח כמחצבת ״ לא‬ ‫יחרידוה העךר וכלה ״ וככלח תעדח כלי‬ ‫ ובתתהעללב• כישולחחממנוחה‬:‫יקר‬ ‫ וכי‬: ‫לאף והמת * לעבוד א ת האדמח‬ • ‫גורשה מהצד המלכות • ללקטבשדת‬ ‫לבקש טרפה * בזעה אפה ״ ולהבק אשפה‬ :‫ככבי נשפה ״ ולשבועבהרפה • בימי הורפה‬ • ‫תתעצב כמעצבת • כי הכלימה אביה‬ ‫ מה זאת‬:‫תתכס בצעיף אלמנותה ותתעלף‬ ‫עשה אלהים לה * להעתיק אהלה מזבולה ״‬ ‫ לשלה‬:‫לגור בין הנכרים * אשר לא ירעה‬ ‫לעזאזל • אילת דהוקים ״ אשר לא נסתה כף‬ ‫ אם צורה מכרה ״ ועךשה‬:‫רגלה הצג על הארץ‬ ‫הכעיסה וישת עפר להמת ״ ורגבים‬ ‫הטעימה ״ לבעבוד הרעימה • הלא תבוש‬ ‫ותאלם י ואבית ירוק ירק בפניה ״ הלא‬ ‫ ובין כה וכה * יהיה בשתה מבעהה‬:‫תכלם‬ ‫יהכרת טומאתה יהזיק בשוליה * לאמר ״‬ # . and the corruption she beholds. W h y has God treated her thus. with precious jewels. has she no cause to be ashamed. Seeing the impurity attached to the skirts of her robes. among strangers whom she knows not *. and gat he her bread by the sweat of her brow.4* ‫בחינות עולם‬ AN INVESTIGATION. and carries her reflections to the quarry from whence she was drawn. and divested of a royal habitation. in the interim. and transported the tabernacle of her abode. surely she has reason to be grieved. her shame causeth her to tremble. Shall this star of the twilight cleave to the dunghill. for her father has covered her with shame—She covers herself with the veil of widowhood. and caused her to fret. which for delicacy. can scarcely put a foot to the ground ? If her Creator has sold her. to a situation of misery and woe. cause her to tremble. and become filled with shame ? During the time of her youth she affliCts her¬ self greatly. to serve the body . She grieves that she was sent from a place of tranquility and repose. & C . given her the dust for her food. and her Maker grieved her. Shall not the privation she endures. and faints for want of courage. and become mute. If her father spits in her face.

without me. to remain in his palace. around my camp. yet •can i discern an abundance of benedi&ion. If a wind has carried me off. and ‫בחינות עולם‬ ‫אםגנוב גונבתי ממקום שלמות וכבוד״וגס פה‬ ‫לא עשיתי מאומה י להשלים הסרוני ״ הלא‬ : ‫טוב לי עוד אמנה י עם אשר ערן לא היה‬ ‫בכל כהי אעבוד את אלהי ״ אעלה אל בית‬ ‫אבי י בתמרות עשן הקטורת ״ המורח‬ ‫ בכל יכלתי אדמה לעליון י‬:‫לאפימריהו‬ • ‫אוחזה בסנסני ההנהגה ״ היורדת מכוכבי‬ ‫ ידעתי כי למהיה שלחני אלהים‬:‫רקיעיו‬ ‫ לא‬:‫ליושבי הארץ • כי כולם פנרים מתים‬ ‫כונה ההבמה להמיתני ״ אבל לההיותם ״‬ ‫אף לא להשפיל כבודי * כי אם להרבות‬ ‫ ואם נשאתני דוה אלהים ״ וישליכני‬:‫ביקרם‬ ‫ב א ה ת הגאיות * עוד יעטרני רצון אהר‬ :‫ ככהי אז כהי עתה לעמוד בהיכלו‬:‫שלוהי‬ ‫הן עוד היום גדול ״ בהשקעהדרתי ביון‬ ‫מצולה ״ יזל בטל סביב מהנותי • כבוד‬ ‫ ואף כי שמו‬:‫אלהים מאיר עיני השכתי‬ ‫אותי בבור• שפעה אני רואה״ שפעשבע‬ . so will it be again. I shall afterwards be crowned with the glory of God : When J have finished my embassy.43 AN INVESTIGATION. which. with a degree of lile. as my strength was. that God has sent me here. and go up to the house of my father with columns of incence : and with all my power. Notwithstanding 1 was put into this well. if 1 was with those who never were here. Neither will 1 depart from the precepts of that condu&. Now do I know. and though I am plunged in the deep mire. I wilt endeavor to resemble the Most High. not to depreciate my honor. and thrown me in a cavern. & C from a place of honor and perfe&ion ? and here have done nothing to repair my defefls. the inhabitants of the earth. Behold it is now high day . would be dead.—Surely it would be better. to enlighten the obscurity of my eyes.—To the extent of my strength 1 will serve my God. the glory of God will fall like the dew. His wisdom never had a design to destroy me . but increase their glory. but to make them live . which is derived from the stars of his firmament. then. to animate.

and feed only the wind. till my body. ‫ יספיק ברוחב‬: ‫חנון ״ מכלא בל גדרתי‬ ‫שיעורו י לעבור ממני לזולתי • להכהות‬ ‫השכנים אלי י עד תרגילי גויתי * גם הוא‬ ‫הקרוב אל ביתי במכסת נפשות ־ לבלתי‬ ‫השתמש במושגיהם • או לעשות כל‬ : ‫מלאכה‬ CHAP. A s the intellectual. With my glorious perfume. when they feed on the herbs of content¬ ment (which will in the end be bitter) to satisfy their animal lite. any more. * By this expression. ‫גהינות עולם‬ *n affluence of grace through my ele&ion) which will overflow all ihe banks. and a long train of voluptuousness and pleasure seduces them. is 1rought to be numbered among the souls. which is near to me. I have parted with my glory to its powers. t i » t the senses are to be understood. be sufficient to pass to the • neighbouring owers. in abundance. have they been embalmed. covets the company ofthfe body. to serve itself. Jn the day when they negleCl to study to succor me. that moves upon the face of the flame kindled by their vanity. which repeatedly occurs. & C . v?hen violent affections. T o every one have 1 given. so as not. or corporal actions. the transia'or sol!ci‫׳‬s permission to State. XXVII. and. ‫כז‬ ‫פי אם הפץ בה השכל * לחעור בהצלהח‬ ‫לכלם * הלקתי מכבודי איש לפי אכלו ״‬ :‫ובנרדי הודי התבשמו ״ וגם שמו בכליהם‬ ‫ויום התרשלם מהתאמץ לעזרתי י כי יפתום‬ ‫אהבים מרהיבים ״ ומהוגות תענוגות ״‬ ‫יתהלכו להתעלם בעצבי עשבי עדנים ״‬ ‫ ולרעות רוה‬: ‫להשביע נפש בהמתם‬ ‫ אחליק‬:‫המרהפת * על פני שלהבת תאותם‬ ‫להם אמרים אמת ״ לבלתי לכת אחרי‬ . from the extent Of it. according to their exigeney. to promote its prosperity. m i \ 3 a reader unaccustomed to the hebrew diftion may appear singular. wnh sensual operations.44 AH INVESTIGATION.

45

AN INVtSTIpATtOW, & C .

W i t h die words of <‫־‬rnth ‫״‬1iH i eodeavor to
dissuade them, from following those that desire
my destruction, and to forsake those that wish
my ruin, saying—Why, «1y friends, do you
seek misery, and follow after those enemies which
cause you to err ? Leave these pearls and oorals,
to the ignorant and senseless. Know you not,
that we have sciences to instruct ? and yet we
care not to reign through them, but fall into
sin ! 1 am among you, like a fleece of wool upon
the parched and dry earth. When the dew
falls, it is poured upon the fleece, but the earth
remaineth dry ; and after moving the drops, the
plaee still resents the benefieience and the
moisture, by the proximity of the wool ; but
when it remaineth dry, notwithstanding its soft¬
ness, how shall it render moist the parched earth*
So then will J study to render perlect
my ways, and attach myself to the iiifluence and grace of God till I am enabled
to say, within myself, I shall Jive, and
prosper under his shadow ; and upon my account
you will also be blessed, for the grace of God
falls upon those that belong to me, and shall
bless 1/on for my sake. But if you forsake me,
to dress yourself with the vain honor ol time, to

‫ב ח ע ו ת עולם‬

:‫מחרפי * ולשוב מאחרי מחריבי אשר בהרו‬
• ‫לאמר ״ מה לכם ריען • לבקש אחרי רעתכם‬
‫ הגיהו גביש‬:‫ולתור אהרי שונאיכם מנריכם‬
‫וראמותלאויל ־ הידעתם כי לנו הכמות‬
‫רמות ״ ואנהנו מהשים ממשול בהמדתם ״‬
‫ הנני בתוכם כגיזת צמר ״‬: ‫ומצאנו ערן‬
‫שוכבת בארץ צמאה * ברדת שכבת הטל י‬
‫באמת על הגיזה יהיה הטל״ ועל הארץ יהיה‬
‫״ אהד התנער רסיסיה ע ל מקום‬.‫הורב‬
‫מושבה• תרטבגםהיאמעט ״ בתמידות‬
‫ אבל בהיות הורב על הגיזה ״ עם‬:‫שכוגתה‬
‫רפיונה וםפוגיותה ״ איך ע ל הארץ העיפה‬
• ‫ וכן כל אשר תתישר דרכי‬: ‫יהיה טל‬
‫וארוץ להקשר בשפע ״ אמרתי אני בצלו‬
‫אהיה ״ וגם אתם ייטב לכם בעבורי ״ והייתם‬
‫בגללי ׳׳ כי היתה ברכת יי בכל אשר יש לי ״‬
‫ אכן בנטותכם מעלי ״‬:‫ויברך אתכם לרנלי‬
‫להתכסות באפר תפארת העתיםי להתפלש‬

AN HfVMTieATIOU, & c .

‫בחינות עולם‬

array yourself in the earth of Ophir, and rover
you with gold dust, then do you become my
persecutors, and make yourself my adversaries !
— O ! how easy is it for you to cut the thread of
mercy, that extends to me. Moreover, 1 shall
be beset with a multitude of obstacles that hinder
me, and the difficulties of time that surround
me. Those that endeavored to carry off my
felicity, they will take away what 1 hold most
precious ; and you, that are by nature inclined
to corruption, will be destroyed first. Your
company will be but snares, to destroy me with
you. Then will follow a change of resolutions;
yoa will call for deliverance : But wherefrom
shall [ then be able to save you ? Is it from the
harvest of sciences that I have forgotten ? O r ,
with my vigor and strength, that 1 have rejecled ? If we receive not the good from God, neither
to you or me, will be prosperity.

‫באפר אופיד •לעפרבעבדות זהב * ונהפכתם‬
‫ מה‬:‫אל הרודף • והייתם לי לאויבים‬
• ‫נקל לכם י להפסיק הוט ההסד המשוך עלי‬
‫ ומצאוני עוד‬:‫כי במהרה ינתק להולשתו‬
‫המונעים ההכרהייס ״ היושבים ממולי ״‬
‫ימכשולי הזמן הסובבים בעיר ״ העוטרים‬
‫ והיח כל מחמד עיני‬:‫ודותילתפשם‬7‫עלהג‬
‫ישימו בידם ולקהו ״ ואבדתם מהרה אתם‬
‫ראשונה• המוטבעיםבהפסד• והיתהלי‬
:‫הברתכם למוקש ״ להאבידני גם אני עמכם‬
• ‫וכי יהפך לבבכם • וקראתם לי לתשועה‬
‫ המגרני תבונות אשר‬: ‫מאין אושיעכם‬
‫סכלתי י או המיקבי גבורותי אשר שכלתי ״‬
• ‫כי אם את הטוב לא נקבל מאת אלהים‬
: ‫גם לי גם לכס לא יהיה‬

46

C H A P .

XXVIII.

‫כה‬
O my King and God, these are the words of
that rational soul (thy servant) which thou hast

;

‫מלכי <אלהי ״ אלה דברי אמתך י נפשי‬

47

AN

INVESTIGATION,

& C .

formed, to render me, at all times, a spectacle
of thy pleasure.
From the result of her actions, and the corsection of her neighbouring powers, which thoif
hast given to serve her, and obey her commands,
her abode in the body is rendered pfeasant.
.
She prefers, as her engagement, the
service and science of God, she loves the comfcrts of a life, far from the superfluities of the
world ; and delights in contemplation, which
are the steps, by which she ascends to her
original abode, and to the furrows of her plant¬
ation, to cultivate, and water the garden of
£<ten<
So that after the time of her old age, she may
renew her strength, and behold the salvation of
Cod, which manifests his presence among them,
By these means, she is relieved from the earth,
till she mounts in peace, to her fathers house,
to become as she was in the time of her youth,—•
to descend no more.
CHAP.

XXIX.

D l J R I N G the days that this daughter of the
King, is connected with her miserable body,
how are her thoughts troubled ? How great

‫ ישחק בי • לפניך‬m r ‫דלרבדיז; • אשד‬
‫ בהנהגת אודותיה י ותוכחת‬:‫בכל עה‬
‫וד עבודתה ״‬3‫שכניה א ש ר נתת עבד־ ״ לע‬
: ‫ולשמיר משמרתה ״ מה טובו אוהליה‬
‫תבהד מסהד ׳• העבודה והמדע ״ כי ת א ה ב‬
‫?חב הפרישות וחעיי) • שניהם מדרגות‬
‫לסולם עלותה למעונה ״ וערוגת מטעה ״‬
‫ אתרי בלותה ״ לחדש‬: ‫להשקות גן ^ נ ה‬
‫עדנה ״ ומתוכם לתשועה בשורה מוצאת ״‬
‫ ן׳אתהמלאכה י ח ה מ ר י ח‬: ‫ובתוכםיי‬
‫להקימה מע^״רה * עד עלותה בשלוס עליה ״‬
‫לא תדד תמיד אחריה \ ושבה ־אל ב י ת‬
: ‫אביה בנעוריה‬
4

‫כט‬
• ‫וכל הימים• אשרהתהברהבתהמלך‬
•‫אל הגוף הנגיךהלדמה רגשורעיוניה‬

48

AN INVESTIGATION,

&C.

is her affliction, the want of intelligence is
great between them.
In their tents they strive together, and murinur, and there is no one to deliver them.
Woe to the house thus filled with the quarrel
of the husband, and wife, who during their lite,
irritate one another, with malediction, cruel as
death, and violent as the thorns and briars.
Their discourse is as the noise and crackling of
thorns, and the violent cries of the wounded and
afflicted. They destroy the figure of their faces,
which from a field of the finest olives, appears
covered with thorns and thistles, or as the fire
devouring the four corners of a house.
This is the portrait of the soul and the body,
during their union—The latter cultivates decep¬
tion ; while the lormer delights to abide in the
tents of learning. The soul endeavors to join
herself with the Eternal, and purify herself from
the uncleanness and impurity, with which they
wished to defile her, while the body gives itself
up to shame and lolly.
From the womb it goes astray, quits itsCreator,
throws off the yoke of God, and mocks his glory;
forms for itself a ceiling of marble and porphyry,

‫בחינות עולם‬

‫מה גדל צערה ״ כי הזק העדר ההםכמח‬
*‫ביניהם* וינצושניהם* ויתנובאהליהם‬
‫ אוי לבית• כי ישא עול‬:‫ואין מושיע להם‬
‫מריבת איש ואשתו כל יבותם * מזעןמים‬
‫האהד לרעהו • שרשי רתמים זעומים ״‬
‫ואפונים י מענים איש אל רעןזו • קוצים‬
‫מקיצים ״ ושיכים מציקים * וספור דבריהם י‬
* ‫כקול סירים י מפצירים * והבלים מהבלים‬
‫וראות פניהם י כראות שמיר ושית * מקופ‬
:‫יפה פרי זית ״ או אש אוכלת בפינות הבית‬
‫כן מריבת הרוח והגויה * כל ימי היותם‬
‫ זה יאהב הציד * וזאת תשב‬:‫יחדיו במצודה‬
‫אהלים י זאת דבקה ביי * מתקדשת‬
‫ ׳ אשר נתנו בלבה * וזה‬.:‫בטומאת העול‬
‫עזור לבושת דרך כרמים * נבדל מצורו‬
‫מצאתו מרחם * כי נזיר אלהים יהיה מן‬
‫הבטן ״ והוא בכבודו יתקלס * יעשה לו‬
‫בבהט רעש רצפה * ובידו רצפה ״ לשלה‬

With the angels she endeavors to be recon¬ ciled.—the oppressions of life. if. and exterminate All sanctity. whither she hopes to return . which she is surround¬ ed with : she minutely considers from the place where she is hidden. from meditating on spiritual things. in this cavern.49 A N INVESTIGATION. and to learn. like the aurora. Her recompence will be by measure of the gifis she offers. nor prevent the influence of a favoiable rain. &C. through the windows of the earth. The hody cannot hinder her. will be according to the traffic she made in the world. a light. She looks through the holes. and the result of her sense. breaks forth. she makes an opening in the body. holds in its hand. ‫בחינות עולם‬ ‫ והיא‬: ‫רשפה • לבער הקודש מן הבית‬ ‫שלובת רוה ״ יוצאת לשאוב מיס טהורים מן‬ ‫המקדש• לכבות את השריפה ״ ער כי הזק‬ ‫ע^!לה בפעלה ״ וטוב שכלה במחקרה ״‬ • ‫ ולא יעצרנה הגשם‬:‫שלם ישלם את הבערה‬ ‫מהשקות בגשם נדבות • הדסיה במצולה ״‬ ‫ולא יטרידוה הדאגות ושאגות ״ והמון‬ ‫ תציץ‬: ‫תוגות • מהנות לבה תבונות‬ ‫מחרכי מצוקי הלדה ״ תשגיה מהלונות‬ ‫קלונות זמנה ״ צוהר תעשה לגויה ״ בעד‬ ‫האשנב נשקפה כמו שהר ״ לרעה ערכת‬ ‫ביצירות ״ הטובה היא אם רעה ״ בעיני‬ : ‫ תעשה לה שלום במרומיו‬: ‫אדוניה‬ ‫תתעורר משנתה י תלטש אישוניה ״ מארבות‬ ‫ תשלה עיני‬: ‫הורי עפר ״ וכיפים הקיפוה‬ :‫בהינתה מן ההורים ״ אשר נתהבאה שם‬ ‫והיה שכרה אשכרה י ויקרה מקורה כפי‬ :‫במכרה • ותגמולה ממולה ־ כפי מפעלה‬ . the ignominy of her days . goes to draw water from the san6luary. The excellence of the place of her birth. in the eyes of her master. and looks attentively with the apples of her eye. The soul thus afflicted. and deliver herself from embarrassment. she is agreeable. and multitude ofaffli£lions will not divert or interrupt the heart. to extinguish the fire . to find what is equivalent to her among allcreatures. is enabled to put an end to it. she beholds through the windows. and from her aft ions. AH the cries. and the ex¬ tent 01 her work. on the myrtles. and. She awakes from her slumber. to s e t fire ta the house.

Sometimes the price of a dog is her. that stand before him. It she remains in innocence and purity. and deliver her up into the hands of the cruel. & C . a cruel angel is destined to reign over her. and most low habitation. and tranquility . XXX. she is introduced to the counsel of the saints. CHAP. Sometimes her dealings and gifts are con¬ secrated to the Kternal—At one time she is carried upon the wings of the seraphs. When she becomes refra&ory and departs from his precepts. so that when she ascends the summit of the highest mountain.קד • להסגירה ביר‬ . God has established various departments. to a place of repose. In the height of her folly and imperfeflion. o f f e r i n g . of the God of Israel. adapted for her punishment or reward.£0 AN INVESTIGATION. the god of darkness inherits her. The pleasures of the world. which is like the hire of a stubborn harlot were her delight. and at other times. she is made to descend to the lowest. ‫בחינות עולם‬ ‫פעם מהיר כלב • מעדני עולמה עךנה י‬ ‫ועולמה נצהה ״ אתנן הקדשה הסוררת ״‬ ‫ פעם על‬:‫יפעם סהרה ואתננה קודש ליי‬ ‫כנפי שרפי שגיא כה אלהי העברים • אל‬ ‫ ופעם אשר‬: ‫המנוחה ואל הנהלה תנשא‬ :‫יורישנה כמוש אלהי העררים י ואותו תירש‬ • ‫אתה יסדת בזבולך הדרים עליים נכונים‬ ‫ בישרה ״‬:‫מכוונים מוכנים לאידה ולכבודה‬ : ‫תביאנח בסוד קדושים ״ עומדים ממעל‬ ‫בעוותה * תכלנה מלמעלה ״ הפקדתה‬ ‫עליה בכסלתה מלאך אכזרי * יצוה‬ ‫משתיתים מהבלים י אשר בעלותה מרום‬ •‫הרים ״ לתחתיות יריצוה ״ ויאמר שמטוה‬ : ‫וישמטוה‬ ‫ל‬ BlJT why shall I betray my soul. who will have no mercy ? ‫ואיך אעשה בנפשי •־׳. she is reduced to nothing.

be thinks proper to observe : that. The most subtle cannot deceive thee. and the subsequent sen• fence. Surely it is more wise to cultivate the excell¬ ency of her desire. O God ! thou that hast ordered this spirit. It is better to relinquish her to thee. and also the external appearance. and be carried in my ^rms. and become the spouse of my youth ? shall 1 deal treacherously towards the love of my espousals ? shall 1 forget my right hand. lest the phrases should be misunderstood. than to make her hated in my reins. which is thine. to sleep in my bosom. TlIOU. CHAP. & C . i n the eyes of man. take away the right that she ought to enjoy. than to diminish and debase her glory. and send her to a place of reproach and contempt ? Behold ! how good. by the expression. while he attends but to his body. and contusion. the translator has not indulged the smallest liberty with his author .51 AN INVESTIGATION. bodily strength is Dot to be up• ‫עורם‬ ‫בחינות‬ ‫ ואם בירי הפקדת‬: ‫אכזרים לא יחמולו‬ • ‫רוחך ״ לשבת בצלי * להיות אצלי‬ ‫בזרועי תנשא י ובהיקיתשכב ״ ותהי לי‬ ‫ האבגור באהבת כלולות י‬: ‫לאשת נעורים‬ ‫האשכה ימיני • להסירה מגבירה ״ לשלהה‬ ‫ הנה מה טוב ומה נעים ״ העלותי‬:‫לחרפות‬ • ‫יקרתה שמי השמים ״ לכלכלה שם‬ ‫מהשפילי כבודה לעמק עכור ״ להומח‬ • ‫ מה נכון חשיבי מחמודיה‬: ‫ולאבדה‬ ‫קרואים אל על * משומם בכסלי שנואים‬ ‫ונזופים ״ טוב תהי אותה לך * מתתי‬ : ‫אותה לגידופים‬ ‫לא‬ ‫אתה תראה ללבב ולעןנים י לאיונוךרב‬ ‫ גבור בארץ ״ ועובד אדמתו ״‬:‫אונים‬ ‫הדל לקטר בשמי שם ושמן טוב להיושבי‬ . to enable her to mount to the highest heaven. and be there entertained. than to give her up to ignominy and shame. to repose under my shadow. remain with me. and therefore. beholdest the heart of man. and. * In the translation of this. O God. and how pleasant it is. in a cavern of trouble. jtTRON'G and V A L I A N T . aspiring to the Most High. but studioufly attended to tbe hebrew. XXXI. he may appear * strong and valiant.

and alludes to the tyranny of the infeiior part of man. and seest his broken projeds. He that meditates fraud. however they may afflift themselves with fast¬ ing.ve of the nin !1 veue . and dissimulation of the scorn¬ ful. and crying. Thou clispensest not thy covenant of peace.l. ‫מ ר ק עוזב דלים ״ ומתעבה בצום ובכי‬ I • ‫תקלל מקלקל מהשבתו ״ מכלכל דבריו‬ j « f ‫בל תשפות שלום י לשפתים נעות בלב‬ ‫ תשנא מעול והומץ י גם כי ירבה‬: ‫רהוק‬ ‫ תכהן אנוש ״ מועצותיו רקות‬: ‫תפלה‬ . thou knowest. with all their heart. The falshood. through poverty of $ spirit.AN INVESTIGATION. as well as his actions—which are manifest. ajul yet makes many prayers thou hatest. - ‫ לא ירמוך רמי הקומה קרואי‬: ‫בשמים‬ derstoo. and those that oppress and plunder the poor. Thou senrchest the vain counsels of man. though their integrity be not known to the world. or pour forth oil. but an ability to surmount the tendency of the passions—according to the idea given by the talmudists. to those whose hearts are not influenced by the movement of the lips. The thoughts of the heart of man. | * 5> ‫מקוצר רוה * נגרשים מעדן‬ i \ 1 | J * ‫שאול‬ ‫ אתה תבהן מהשבות בלב‬: ‫מעבודה קשה‬ ‫ תשפוט סתריו ״‬: ‫איש י להרעולהטיב‬ ‫ ראה תראה בעוני‬: ‫ומנגלהו לא תתעלס‬ ‫נלהצים • עובדיך בלבותם * ואם יושר‬ ‫ תכיר כזבי מתלוצץ‬: ‫לבבם לא יתפרסם‬ j . Thou judgest his secret projects. and the latter CJau. The proud who were hurled to the abyss of hell. | • * ‫בחינות עולם‬ and neg!e6h to offer incense. and for cruel bondage expelled the garden of Eden. The afflictions of those who serve thee. to the praiie of thy holy name. § The phraseology oi this sentence. appears evidently founded o n the fixth chapter of Levit. and disguises 11 is discourse thou cursest. whether directed to good. & C . or tending to evil thou discernest. are not able to elude thee. thou seest. over the more noble and fpirituiil. He that delights in wickedness and violence.

so that they shall not return Turn back their heart. & C - The * divided hoof. the throne of his justice. and take away their sight. who rejoices m affii&ion. and brought to light. and 7th veise of l. Who shall boast that he helongs to the King of Israel. in some instances. He whose sentiments &t‫־‬e pure. will not. so that they may never ascend. O God. and free from vanity. § The sense in which this woid is here used. jhpu beholdest the snares which he spreadeth. thou art acquainted with. that they may not be delivered . the ohje& of their counsels that they may fail ! Envelope their path. Defeat. X X X I I. and arrive in the house ofGod. first ascend the mountain of the Eternal. render it necessary. WHO shall. CHAP. Q ‫בחינות עולם‬ ‫נמרקות ״ דקות ושדופות ־ עשתונותיו‬ ‫נשברות ופרוסות ״ פרסותיו פרוסות י‬ ‫ומנכון פרושות * ובמותר פרוצות• ומצודותיו‬ ‫ דרכי‬: ‫פרושות * וכפיו פרושות השמים‬ ‫יתם תנדוד למען האבידם ־ ונתיבות‬$‫ע‬ • ‫תשובתם תעות ״ תםיב לבותם אהורנית‬ ‫ולא יושעו * עיני האנשים ה ה ם תנקר לא‬ : ‫יעלו‬ ‫לב‬ ‫מי יעלה לנו בתהילה אל הר יי ״ מקום‬ ‫אשר דבר המלך • ששם ישב כסאו‬ ‫למשפט ״ ששם הסתרים גלוים • והכל‬ ‫צפוי י מי משלנו את מלך ישראל * וסבב‬ •‫ טהורהרעיונים‬:‫המצפה• ועלה בית אל‬ ‫נקי התשוקות * אשכלות הכשרון על‬ ‫ שמה לנכה השאות‬. but as referring to an exercise ol the reflming faculties. the place where are the concerns of the great King. and the impurity wh ch dwells within. Toe present. be underwood in a geological point of view. where all his secrets are revealed. of course.es. and Joves tt The irany biblical expressions sefefted by the an!hor. tecorded in the nth chapter. who possesses a branch bearing the Iruit of virtue. when Cortipated with that on which it is founded. or go round § Mizpah. to p-1y a pellicular regard to the spirit and Constrnftion ot the srnu-nt.-vit. Though the hands may be elevated to heaven. will lully explain what is !trended.53 AM I N V E S T I G A T I O N .‫עוללות עלילותיו ״‬ .

and worships God at all times. and worship him in his palace. when f shall be deprived the opportunity of entertaining my heart. before the time of my departure.0‫בחינות עול‬ 54 AN INVESTIGATION. XXXIII. The body resembleth the wigk.—If they agree together. in which the light is displayed. & C . form a divine light upon earth. *he whole edifice is in splendor. I will form discourses of instruction. he shall pluck as much frnit of the tree of knowledge as he can enjoy . the orders of God—attributes the cause of his afflictions.‫מתפרד‬ ‫ גיר‬:‫בשני חלקיו ״ אבוקה שואבת אורו ־‬ : ‫פתילה נפתלת ״ ונשמתו ישמן זית זך‬ ‫בהסכמתם והצמדתפ ״ יתמלא הבית כולו‬ . and the soul the oil of a pure olive. o my heart I my heart 1 the law and man when in union. and. to his adVions. ‫לבי לבי התורה והאדם ״ הבורם הוא נר‬ ‫ התורה היא להב‬:‫אלרדם בארץ‬ ‫ והאדם‬:‫״ משביבהיושבי בשמים‬. Therefore will I purify my reins. emanating from the source of fight. with humility he will eat of it. Man in his two parts formeth the lamp. With his hands. ‫ממריי מרודו ״ ומכלכל אמירי אמריו ״‬ ‫קושר על זמנו * עובד את אלהיו • בכל‬ ‫ זה יבא אל ביתו ״ לשרתו‬:‫סעיפי סעיפיו‬ ‫ ידיו מפרי עץ‬:‫במחיצתו״ לעבוד עבודתו‬ 0‫הדעת• כפי אכלו לקטו״ ושלח ירו י ג‬ ‫אל עץ החיים ״ בלב נשבר ונכלם ״ ואכל‬ ‫ גם אנכי אשנן כליותי ״ ואסיר‬:‫וחי לעולם‬ ‫טיח תפל מטוחותי י ודברי תוכחות אחבר ״‬ : ‫אבי טרם אכלה לדבר על לבי‬ ‫לג‬ CHAP. and under every circumstance. extend his arm to the tree of life . and the unpleasing plaster will I remove. and live for ever.—lie will enter into his house. The law is the flame that reffe&s from the celestial fire. and re¬ proof. at the same time.

o my heart! call to memory thy Creator : he has put into thy hands. which he has granted to his creatures : but their disunion. that their union is the mercy of God. and violent rain . she retires into thy ‫בחינות עולם‬ ‫ יגלה לעיניך אוצרות ההנהגה‬: ‫אורה‬ * ‫ ונבעו לך מצפוני המעשים‬: ‫הכוללת‬ • ‫אשר בהם תתפאר ״ בהשאר בקיום‬ ‫וממשלת מהמורות העתים ־ בכל אשר‬ ‫ ובהעזב שמירת המרת‬: ‫תאוה נפשך‬ ‫כתב הדת ״ תשארעשהזמן ״ כנודריהיר״‬ ‫במדבר נורא ״ ונתיבה מעוותת ״ בליל‬ ‫השוך ״ ורוה סערה ״ וגשם שוטף ״ באין‬ ‫משען ומשעלה ״ יהיה דרכו הושך וחלקלקות ״‬ ‫ ודע‬: ‫ומלאך יי רודפו ״ ובמה יושעאיפה‬ :‫נא ״ וראה כי הבורם • הסד יי על ברואיו‬ ‫ הגה ידיך‬:‫זפרודם ״ מעשה ידי אדם‬ : ‫עשוךויכונגוך‬ ‫לד‬ ‫לבי זכור בוראיך * הפקיד בידך דוה‬ ‫ בגר בארץ ״ נאספת לביתך ״‬:‫נדיבה‬ . a dignified soul. that thy hand has done it. and possess. in the height of time. In what manner shall he save himself ? Learn. then. what in time. and placed thee in this condition. persecuted by the angel of God.I 55 A N INVESTIGATION. lost in the storm. C H A P . and the high secrets of ail command¬ ments are communicated . Learn also.—through which he may glory and obtain immortality. A s a stranger upon earth. like an uninstru&ed man in a terrible desart— like the traveller uninformed of his way in a tempestuous night. & C . is most precious. the work of the hands of man. and what the soul most wishes for. without refuge or support in a dark and slippery path. by way of trust. But when he declines to observe this glorious scripture of the law. XXXIV. The treasures of providence are uncovered to the eyes. he is.

sit in solitude. As a pnsseng^r she J&ys herself down in th> hosom. Have pity on her . while she is in mourning. what you seek for is remote . she Jilts up her eyes to the place from whence she was drawn She refle&s on the humility of her s:ate. Through the wickedness of this wanton. house. speak to her words of comfort. bow much more ‫בחינות עולס‬ ‫ ומדי היותה‬:‫כאורה• בהקיך נטתה ללון‬ • ‫במאסד בבית אפל ״ נושאת עיניה למרום‬ ‫אשר מקהה משם ז מהשמתה משפלותה ״‬ • ‫בגבהות רעיותה ״ הנצכות בראש פינה‬ ‫ המול‬: ‫במקום קדוש ״ והיא מתאבלת‬ :‫עליה ״ ודבר על לבה ״ כי אין זולתך לגאול‬ ‫*היא אתך ״ כמו הצפוד הנלכדת ״ קשורה‬ ‫ תביט המון צפרים ״‬: ‫ידי הפתי היונק‬1 ‫עןיות מימינה ומשמאלה ״ יעופפו בקניהס ״‬ ‫עם חולשת זה הצעיר ״ אשר יעצור בה ״‬ ‫ ואם הפצת לבלתי‬:‫ולבה בקרבה המס ימס‬ ‫שלוה יד י בפקדון הלז ״ הכבד ושב בביתך‬ ‫ ולמהתתני־ה ״ בדעת‬: ‫לעברה ולשמרה‬ ‫מבוכות ״ מבוכות השכונות רבים י להנדיל‬ ‫ ואתה‬: ‫תלאות מעשים ־ ועצבון ידים‬ ‫רואה י מלאכת בתי הנפש הזאת ״ ארוכה‬ ‫ורחבה י וימי שנותינו קצרים מהשיג • ואלו‬ ‫היינו אלף שנים פעמים • לרוחק המבוקש •י‬ . and embroil yc/urself in a multitude of concerns. fluttering to the right hand and the left.56 AM I N t f E S T t C A f I O N . who rest in the summit of heaven. She is with you. while the days of your years are too short. and inhabit a place ol holiness. and consider not the affairs of your soul. for nont but you can deliver her. and returning to their nests. that retains it. to increase your troubles and. to serve and guard her. and he sublimity of those companions from whom she descended. W h y will you perplex yourself with confused opinions. its heart is filled with sadness and grief. ScC. to pass the night there-—and dur¬ ing the time she was placed in this prison—1 his house of obscurity. of so greai an extent. If however you live two thousand years. If you will not lay hands on this depository honor her . It beholdeth others. to attain thither.afltic* tions . like a sparrow in the hands of a wanton youth.

that time creates folly. G 1 V E ear and listen with attention. What hast thou to do with merchandize. W i t h the most exquisite things of the earth. Consider. Abandon her.57 A N ' INVESTIGATION. take of the sweets of life with prudence. and leave the excess for those who re¬ semble the beasts of the field. nnd causeth a multitude of pain. and treasures that consume ? The bustle of the multitude is nothing but a continual dream. to take of it only that which is necessary to life. and filled with misery. that the body falls into death. which is subjefl to decay. and I will teach you what shall prove beneficial. a ‫בחינות עולפ‬ • ‫ובה גם עתה ״ בהיות ימי שני חיי מגורינו‬ • ‫ ורעים ״ ולא ה^ייגו ״ מדבר קטן‬9‫מע‬ : ‫ועדדבדנו־ול‬ ‫לה‬ ‫שמעוני אזני • אלמדכם להועיל * דאה‬ * ‫לבי • נם ראה • הזמן סכל‬ ‫ הניההו • הסתפק ממראה‬: ‫הבור עונבים‬ ‫עיניך • כשעור ההכרהי לעמידת ההי ״‬ •‫ קום בהר לך‬: ‫אשר לא יעזבנו האדם והי‬ ‫וקה מזמרת הארץ ״ מעט צרי לשמירת‬ ‫ מעט דבש ללקיהת תענונ ״‬: ‫בריאות‬ ‫ואת היותר תחרים • והיה למאכל לבהמת‬ ‫ ומה‬: ‫השדה* ולבני האדמה הדומים לה‬ : ‫לך לרכלות רקב • וםנולת עש כלה‬ * ‫המונם ושאונם הלום אהד הוא * פתרונו‬ ‫?לחת הגויה בלא עתה * ורדת הרוה ״‬ . necessary to thy preservation learn temperance. X X X V . Beware of super ‫י‬ fluity. and be content with what thine eyes shall see. C H A P . Yet for relief and contentment. O my heart. then. and the end thereof proves. before its time. when the days of the yeafs of your pifgrimage are so short. and prevent a fulJ attainment of knowledge. & C .

&C. Arise. thy courage will sink into effemin¬ acy . O my heart! let this dream be for thy enemies. that thou mayest be found. and the purity of thy example. and the opportunity of doing good will be past. and the spirit is reduced to a level. There will be no more strength. to go out or come in. This is the advice. and these the lessons I give. before the evil days overtake thee. and seek deliverance. will make a mock at thee.$8 A N INVESTIGATION. and seek after wisdom. while thou possessest strength to flee to the host. and the company of time. j ‫ לבי חלמא‬: ‫כרוח הבהמה אחרי מות‬ ‫ לבי * זאת‬: ‫לשנאך * ופשריח לערך‬ ‫עצתי • אם תאבח שמוע * בעוד כפתך‬ * ‫נח ״ לכסות שמשך‬:‫רעננה * ואין ע‬ ‫ואתה בהוד וטוב ״ ואשר כה בך ״ לרוץ‬ ‫אל המערכה * קל כאחד הצבאים להשיג‬ ‫ ורבים מישיני שנת עולם ״‬: ‫ולהציל‬ ‫ותענוגות זמן ״ יקיצו לטוב ריהך • ואור‬ ‫ ואתה למה תשכב ותררם ״ למה‬: ‫ירהך‬ ‫תתעצל * לנצל עדים כצל • ולהתנצל‬ • ‫ קום קרא לתבונה‬: ‫מעון העצלה והכסלה‬ • ‫ותבאנה * ער אשר לא יבואו ימי הרעה‬ ‫עד אשר לא יצאו גרודים חלוצי שיבה י יהליפו‬ •‫כה גדול בענות הלושה * וימירו גבורה‬ ‫ וחזמן אשר הברתו הסתה‬: ‫במורך לבב‬ ‫ בנבול‬:‫אותך״ יתיצב מנגד כמצחק עליך‬ ‫עליך י באבוד פעליך • בבלוי נעליך ״‬ ‫עפר שעליך • ומוצק דעליך ״ מכוס מעליך ״‬ . and thou answerest with a weak and Jeeble voice. By the integrity 0 / thy life. while there is no cloud to envelope thy sun. and the explication fall on thy adversaries. and such as are given to perpetual slumbering be awakened. if thou will but hearken—if yet thou will attend. and acquittest not thyself of the sin of laziness. Thy beauty will be worn out. Thy leaves will wither. and are nimble and swift as a roe-buck to attain pieferment. which has de¬ ceived. W h y layest thou down to sleep ? Why art thou so indolent in delivering others ? Whilst thou art but a shadow upon earth. and ignor¬ ance. Thy lot will be the cup of trembling for \hy past wickedness and misery. and delivered. while thy branch is green and verdant. infirmitities arrive. through the in- ‫בחינות עולם‬ j ‫י‬ >. with the beast. the sweetness of thy manners. those that are dull may be aroused. When the gray hairs increase.

or of the evil that awaits thee.these re¬ bellious thoughts. Notwithstanding thou imaginest that the days of thy youth will endure as long as those of the heavens. the further thou removest thy¬ self from perfection. it is a lie which thou alledgest. saying what have we done. are nothing but vanity . Thy sentiments will also change their objects. and time who has brought thee up. when I am at leisure. for ‫בחינות עולם‬ ‫ובלות כמוליך ״ בכובד עולך• וכהשבך״‬ ‫ וסעפי סעיפים‬:‫אהרי היותה באמנה אתך‬ ‫אשר שנאך * בהתנכרם על נעורי • למכרם‬ : ‫לאויביהם ״ ואין ד\לה מהם על מהלחי‬ ‫גםהמחיהפךלבבם • יכירו אשר הרעו ״‬ ‫ויביטו אשר דקרו ״ •לאמר מה זאת עשינו ״‬ ‫כי שלהנו הימים הראשונים מעבדנו י והס‬ ‫היו טובים מאלה י לעאת ולבוא * ולעשות‬ • ‫ וכי תהשוב אורך ימי בהרותיך‬: ‫היל‬ ‫כימי השמים לרוב * וכי יש עדן עדנק‬ ‫להרעולהטיב ״ ותאהב על זאת התקוח ״‬ ‫לחטוא היום ומהר תשוב • ויש אתך‬ ‫ממשלה ״ לעזוב נס חיום • מרי שיחך ״‬ ‫ כי‬: ‫ומעוות פעליך • שקר אתה דובר‬ ‫הבל ימיך עלי ארץ ״ וכל אשר תתרשל על‬ ‫דטוב מעשותו ״ בדהותו למהרתו ־ תוסיף‬ ‫ וכל אשר תאמר ״ לכשאפנה‬: ‫ס ר ח‬ ‫אשנה ״ תשגה באולת • כי מי יודע‬ . till the following day. and by such means delightest thyself with offending God to day. and this perversity of a&ion. firmities of age.59 AN INVESTIGATION. to let pass the pre¬ ceding days which were destined to serve us. to enable us to animate the soul and lortify it with courage. will then deny thee. with penitence tomorrow. The oftener thou say est I will reform. Having sold thy youth to thy enemies. They will consider what they have destroyed. while it is to day in thy power ta abandon. & C . and hopest to return to him. and the more thou neglect* est to do good. by continual delays. no one will be sorrowful for thy sake. For the days of thy life. thou redoublest thy folly . in vain ? They have been better than the present. and that there remaineth times to do good and evil. upon earth. and acknowledge their esrar.

and salvation. and be favored. thou dost not redeem thy soul. endeavoring to reach the perfection of the soul. It afFords cause for the greatest sorrow. to take a nights repose in the anus of love.me.time. which appertained not to thee Learn therefore. if. by the artifice of the serpent. and glorious methods. Listen unto . XXXVI. that knows how to charm thee—whose deceitful tricks thcu canst not but know. T o attain one. attach thyself to the other.‫בחינות עולם‬ 60 AN INVESTIGATION. o my heart ! after having beheld thee with great earnestness and affe&ion. since thou wast in this world.of. Thou puttest thy trust upon a world. will remain forever deceitful. I beseech thee. ‫ז‬ '‫׳‬ ' ‫לו‬ ‫אך אמנם ״ אחרי ראיתיך לבי • עם‬ ‫הוזק התשוקח ״ וחחשק לשלמיות‬ ‫הנפשיים י התה שוכב בהיק הזמן ״ ללון‬ ‫ גם אתה לאהוז בזה ״‬: ‫בין שדי אוהביו‬ ‫ גשה נא אלי • ואורך‬: ‫וגם מזה י לא תוכל‬ ‫ גס‬:‫גדולות ובצורות ״ להשיג הפציך אלה‬ ‫הם תהלת אמרי י ופתה דברי י היות רע‬ ‫ להתפתות ללהש‬: ‫ומר עלי המעשה הזח‬ ‫זזנחשהמנהש״ אשר ידעת עיתתו ״ מיום‬ . in this world. how thou rnayest attain the obje61 of thy wishes— T o accomplish this. and 1 will utter sound speech. and at the same time. ‫ ואם יותר • לנבל‬: ‫מהרתך • התשיננו‬ ‫כל מאומה ״ עד אור חבוקר * ונמצאות‬ : ‫מתאמץ ובוטח י על עולם שאינו שלך‬ ‫ראח תוחלת חתועלת • והתשועה נכזבת ״‬ ‫לך לעולמים • אםאינךממלטאתנפשיך‬ : ‫חלילח‬ who can tell whether thou shalt behold the light of the morning sun. then have I beheld thee. with the means thou promisedst thy¬ self. &C. which lasts but for a night. on the morrow. laying down and slumhering in the lap. was the beginning and introduClion of my discourse. that the hope thou entertainest of profit. is not within thy power. that thou shnnldest allow thyself to be imposed on. C H A P .

for my nourishment. wishing for sweet days. XXXVII. and who put exaltors of others rights. causing a multitude of vessels laden with gold. whose ignorance thou hast experienced—neither venture thyself to lean upon them. ‫בחינות עולם‬ ( ‫״‬ « ‫ ולהתעורר מנעירת אתונך י אשי־‬:‫הי־ותו‬ ‫בהנת סכלותה ״ להתהלך בהוץ על‬ ‫משענתם ״ הומה למרמי הימים * צמא למי‬ ‫ ככל המון רעיך • הממלאים‬: ‫תמורתם‬ ‫ לקרא מלחים ורוכלים * מעמיקים‬:‫א ת הארץ‬ ‫מחזיקים תורן וחבלים ־ להריץ מאה ספינות‬ ‫ ולשים‬: ‫בים י נושאות זחב ״ וכל חון עתק‬ ‫וגשים * ושרי מסים * על ששים כרכים‬ ‫ כי מח בצע ״ בחמון חמודות‬:‫ביבשח‬ : ‫ושעשועים ״ הבל המה מעשח תעתועים‬ ‫אבל אהרי אשר למצוא הפץ ״ להשיג איל ״‬ ‫ולהוסיף עלוי ותלוי ראש ״ לא המלת ת ת‬ ‫בברותי • ראש הרישול ״ אשר תיתני ״‬ : ‫ומדורות קנאות ״ שככה השבעתני‬ ‫לז‬ ‫לכה שמעה בקולי איעצך ״ הפלנ השקידה‬ . neither fearedst to give me. Increase your attention to study. neither awake by the bray¬ ing of the ass. that fill the earth.. and seek what is truly profitable. whilst thou so ardently wishedst fo obtain these riches. C0ME hearken to my voice. thou hadst no pity upon me . thirsting for the waters of pleasure. and subje&s of error ? Moreover. as the animal troops of thy company. and with the bitterness of envy thou hast filled me. & C . and precious merchandize to sail on the mighty deep. with ardency. which in reality are nothing but vanity. in many towns and provinces.61 A S INVESTIGATION. the venom of laziness . the same thou gavest me for my drink. CHAP. What advantage is there in a multitude of pleasures. Be not disturbed. and honor. and I will ad¬ vise you.

or impress a belief. conne&ed with time. and destroyed more. for the lan¬ guage of the sacred text is. do not negleft. and in what he doeth he maketh him to prosper. that despair and negleft have cast down. imagine. &C. Do not.' that without do¬ ing any thing you shall prosper . therefore. ‫החרותה * אשר היא נהמת הפתאים‬ * ‫בטח לכי אחרי תכלית חבטחוןבבוראי־ך‬ ‫בעודההריצות ״ ותשועת העצה * כי בם‬ ‫ וכי יברך אלהים את האדם ״‬:‫יבורך נבר‬ ‫ישלה עזרו במעשהו • ואת כל אשר הוא‬ • ‫ יכול אפילו יושב ובטל‬: ‫עושה * יי מצליח‬ ‫תלמוד לומר ״ בכל אשר תעשה . what you can w»th integrity possess. and who understand not the dignity of the soul. that there are ordinances..$2 AN INVESTIGATION. in all that thou under¬ takest. »nd that therefore difigence shall be vain. and cause them clearly to discern the darkness of (heir ‫בחינות עולם‬ • ‫ והזדרז‬:‫על הלימוד ״ ועל בקשת התועלת‬ ‫ יגם‬: ‫על בל מה שתשלט על קנינו בצדק‬ ‫ א‬. Give them an answer of wisdom. on thy Creator. that the Eternal will bless you in all that you perform. This is the advice of those.‫אהד יניעה ״ נסכלת • כל אשר ת ג ׳‬ . a perfect confldence. By these means. God sendeth his assistance on all his works. be with justice. than those that fell by divine appointment. and consider. with diligence. and your exertions not succeed. a man is loaded with benedidfiion. Let neither the weakness of your thoughts. and however all your trouble and en¬ deavors may be considered vain.‫ לא ימ‬: ‫ידך לעשות בכוהך • עשה‬ ‫ ופקח‬: ‫ממך הולש רעיון ״ ועצלות ידים‬ ‫עיניך וראה י כי רבים הללי היאוש ״‬ ‫ועצלות ידים י אשר חפיל ־ מחללי הנזירה‬ . Have therefore. the belief that the latter only operates. O my heart. ואל‬ ‫ישיאך הרפיון והעצלה ״ שיש לזמן גזרות‬ • ‫רשומות י כל השתדלות עמהם שקר‬ ‫בי זאת עצת נפתולי לבב • בל ידעך‬ * ‫ ודעת‬0‫ השיב להם טוב טע‬: ‫בנפשותם‬ . whose hearts are perverse. and good adviee. Beware that whatever you possess. is the consolation of the simple and ignorant. nor the laziness of your hands divert you from it. Let not weakness or indolence deceive yon. Open your eyes.

to justity iheir destruClive counsel. ‫בחינות‬ ‫להאיר לחם * פני מצפוני מחשכי זמנם י‬ ‫ וחם‬: ‫ולסקל לעיניהם * נתיבות עולמם‬ ‫נשארים באפלת המקרים * והתמורות‬ • ‫המגיעות י כעור ימשש ננד השמש‬ ‫מוכים בסנורי הפתיות • לואים למצוא‬ • ‫פתהי התשובה ״ המושמת ננד פניהם‬ ‫והיא רהוקה • הרהק מאד ״ מאדם‬ ‫ ועתה כאשר צר להם • וראותם‬:‫שכמותם‬ ‫תכלית הכלה והאבדן ״ יתרעמו מזמנם ״‬ ‫ואל עליונם עופפו יד ״ לזכות עצתם‬ ‫הנבערה * לאמר נקיים אנהנו ״ מה‬ ‫ מה לעשות עוד‬: ‫לעשות ״ ואלהיםגזר‬ :‫בהיל ובכה ״ ובעצת שכל י ולא עשינו‬ ‫אךשקרהתהללות הגבור • ביום רעה ״‬ ‫ושוא תשועת אדם ״ ביום עברה ״ מפי‬ ‫עליון תצא הרעות ״ אך לשקר שמרנו‬ • ‫המעותד הכרחי ״ ואין לאל ידינו לדחותו‬ ‫ זאת‬: ‫הגזרה אמת * ואנהנו בדאים‬ . to find his way. and all that we can do is full of lies. and yet to them appears remote. time. It is in vain to study a prevention of that which must necessarily come to pass. The divine ordinance is true. & C . in the noon day. God has destined it so. in the day of anger. which stands open before them. that we have not done.. alf the paths Of the world. ig‫־‬ norant of the accidents and changes which happen. and overtake them. they are weary in searching for the door of penitence. courage. When they behold misery. while we. with power. lift up their hands to God. and which Is not in our power to prevent. they complain of their time. and ignorance . His misfortunes. The glory of a strong man in the day of mis¬ fortune is a lie. For they are in the midst of obscurity. like the blind man. before them. or wisdom. who gropes. depart from the lips of the Most High. and the salvation of man is vain. W e are innocent (say they) and what is to be done. and make conspicuous.‫עולים‬ 63 A N INVESTIGATION. What more remaineth to be done. and the consumm¬ ation of destruction. They are hurt with the blindness of simplicity.

&C. which merits no pity. blessing and cursm! : therefore chute life that feofb rfa&u aod thy seetj may Live. and wittingly * The sentiments of the poet in this Chapter. The thorns are in their side. they perceive it not. prosper. willingly corrupting the dictates of his judgment. and le<ld him to reject what would destroy him . that are beneficial. or fully illustrated. and ate perhaps. ‫בחינות עולם‬ ‫בודאי חכת חעניח ־ שאין ראוי לחמול‬ ‫עליה * לרובסכלותח ״ אחרשחצנינים‬ ‫בצדיה • והשיכים בעיניה י ובל ידעה‬ : ‫מה‬ ‫לה‬ ‫מה יתאונן אדם הי • מדבר בעל היים י‬ ‫להתקרב בהם למועילו ״ ולתת‬ ‫ ובעל שבל ״ להוסיף‬: ‫משומר ממזיקיו‬ ‫בו עלילות ותהבולות ״ בתקון ודחיית‬ ‫המועיל והמזיק מהם י על פגעים ״ כי‬ ‫ידביקוהו בפועל ידיו״• לבלתי ירצה ״‬ ‫ והיא לא‬: ‫במלאכתו ״ לתתח חרם‬ ‫תצלח ״ אחרי אשר בכוונתו ״ גזל סגולות‬ ‫חיותו ״ לחכביד •בנטל עצלות * קלות‬ ‫ ואחרי אשר בדעתו ״ הפסיד‬: ‫תנועתו‬ ‫דעהו ״ ובחרנו סבל את ידיו ״ לביאור‬ .* CHAP. however. and ele&ion. so great is its ignorance. as in the SOth chapter of Deuteronomy. and the igth verse — I Call heaven and earth to record this day against you. by which he would lose the produce of his exertion.€4 AN INVESTIGATION. to adopt circumstances. while he takes away that which is most noble of his being. XXXVIII. that has a reasonable soul* which teaches him to aspire after things. through laziness. that I have set before you life and death. feel disposed to complain. Truly this is a poor-and miserable sefl. Reason will afford him means and inventions. He cannot. so that when an adverse event happens. and guard against whatever annoys. are in unison with the sacred pages. in no place so ably support d. he is enabled to overcome it. the briars in their eyes. and renders heavy the 8gility of his movements. that are profitable. W H Y shall man.

in the hand of a blind man. guiding his band to draw upon him. and will not produce the desired effeCt. C O N S I D E R now. & C . ‫ על‬: ‫הדיח עליו ״ בשתי ידיו את הרעךז‬ ‫כן לבי ״ לא תספיקך חנחת המעשים א ל‬ : ‫הזמן* מבליתקוןעצתך ״ וטוב העצה‬ ‫גם היא הבל ״ בזולת עוצם הזריזות • על‬ ‫ וחבור שניהם י בכתבי‬: ‫הוצאת הפועל‬ ‫ והנה‬:‫הנבואה נקרא * דוה עצה ונבורה‬ ‫שכל העצל * ככנפי הנמלה * וכאבוקה ביד‬ ‫ שניהם להוסיף מעמם לבעליהם ״‬: ‫העור‬ ^‫לא לשר ״ ולא להועיל‬ ‫לט‬ • ‫ אדם‬p ‫ודע נא וראה • כי כאשר אתה‬ ‫נתנךאלהים ״ עליק על כל מוצאות‬ • ‫ וכי תראה שמיך * גבהו ממך‬:‫הבהירות‬ ‫ לא‬:‫ותביט כוכבים נשגבים * כי רמו‬ ‫תדמה י ולאתהשוב * היות רצונך ת ה ת‬ ‫משפטיהם * יאשר נבלו ראשונים . are denomina¬ ted by the prophet. since God has. all manner of evil. לך‬ . leave not thy aCtions to time. Behold. a spirit of indolence is like the wings of a pismire. Wisdom and diligence united. the spirit of counsel and strength. or contemplatest the stars. as some ancients have determined. which instead of affording assistance. imagine not that thy will is under the control of their influence.‫בחינות עולם‬ 65 AW I N V E S T I G A T I O N . O man. with both hands. arising from good counsel. Yet remember. by election. without connecting order. forms but an unprofitable load. and resembleth a flambeau. that are higher than thee. Therefore my heart. XXXIX. when thou beholdest the heavens. elevated thee above all creatures. which are so majestically grand. that counsel without diligence is vanity. CHAP.

‫מ‬ C E R T A I N L Y thou hast reserved for thyself.$6 AN INVESTIGATION. What chance putteth in thy mouth that thou wilt utter. ‫י»י‬ number. If thou refleflest and ablest with insensibility. neither the means ot constraining it.‫למעשיך יש זכרון‬ • ‫ וכי תבצור ״ כרמי זממיך‬: ‫ספורות‬ ‫ועלילותיך תעולל • כאיש נדהם ־ וכמו‬ ‫שיזדמן * לא בבהירה • ולא בהשכל י‬ ‫זאת אשר ישים המקרדז כפיך • אותו‬ • ‫ ראה הובשת היום‬:‫תדבר• ובו תדבק‬ • ‫א ת פני ההולכים בקדב ״ לשלול שלל‬ . ‫הלא אצלת לך ברכות * בהשבון‬ ‫מהשבותיך * וגיוב אזונם ״ כי‬ ‫ ומן האלהים ידעת‬. In it they have no power . thou renderest ashamed those that go in battle. and knoweth the pdmber of them. and disqualifies! them to bring home their booty. it dependeth to choose thy way. T o thee alone. or fill their treasury. yet darest thou attach thyself to it ! Consider. God has given the earth. and adopt the path thou hast so well examined. CHAP. the fruit thereof will be according to chance. tfrfr ‫בחינות‬ ‫לבדך נתנה הארץ ״ אין להם בתוכה‬ ‫ממשלה והכרה ״ בכל מה שיש לך‬ * ‫ כי תבהר‬: ‫התלות גמור בבהירדז‬ ‫תקרב דרכים נערכים ״ ומסלולים שקולים‬ : ‫במספר ״ במשקל לכל‬ ^L. for God holds a regU<er of all thy aftions. in having thus reflefled• and exa6Hy weighed . and not according to the advantage of thy eleftion. incomparable benediftions. and measure. that from the moment thou thus aftest. On the absolute freedom ol thy eledTUon. & C . and the result of deliberation. weight.

and aspire to taste their meats. Gather into one heap. and. ‫בחינות עולם‬ ‫למלא הדרים י ופחז המהירות • רי<ם‬ • ‫ כי בוהר א ת ה במענישי‬: ‫השיבנום‬ * ‫ וכהריסי ומהרירי‬:‫לבשתך וגם להרפתי‬ ‫ ומח אחשוד אז גזירת‬: ‫ממך וממני יצאו‬ ‫ כי‬: ‫עירין * על יבשת חבצלת חשרון‬ ‫בתרדמות עצלותי • חלום חלמתי ״ ואין‬ ‫לאלחים פתרוניה. עלינו תלונותינו ״ לא‬ : ‫עליי‬ CHAP. exalt their name. o my heart! my heart 1 seek after the wise. draw the stream of instruction. It is against ourselves. 1 have dreamed a dream . By chusing such things. Let their benevolence provoke thee to emulate their perfections. that the introduction of the personal pronoun ( M E I here used. The promptitude with vfhich thou hast pre¬ cipitated thyself. the streams of their waters. * Lest some should imagine. and not against the Eternal. the interpretation of which belongeth not to God. that we must murmur. the translator observes. that it is the order of heaven. and thee confused. thou hast chastised me. like a standard. and from the fountain of their secrets.* and caused me to be ashamed. caused them to retire in con¬ fusion. XLI. Listen to their most desirable words. & C . that with a view to preserve the idiom •‫לבי לבי לך אל הלניים • ותאו למטעפיותם‬ ‫היח שביליתם כונס כנד • וכנס‬ ‫ זאת עשה * עשה‬: ‫תשא את שמותם‬ • ‫ רצונם יכעיםך‬:‫דדי י מהמדיהםוסורותם‬ ‫לקנא בעצמתם ״ וכעסם ירצך * לעבוד‬ :‫ קה נא ברכה * עלי קללתם‬: ‫עבודתם‬ . W h y then will thou imagine. and their anger appease thee to render them service.67 AN INVESTIGATION. to cause to wither this rose of Sharon In the slumber of my laziness. My destruction and corruption pro¬ ceed from thee and me. is improper.

between the soul and body : the former being. thou shalt in t h e first place. The most extensive knowledge of an intelligent man. and to whose perfections no Jirniis can be assigned. as wfth all the treasures of the world. and ft ] will take upon myself their malediction* re¬ joicing under their correction.68 AN INVESTIGATION. he has intentionally introduced the con• chiding dialogue. and the ef>d of *aeh :—immutable. and their common discourses. Receive. that he is not cor¬ poreal. nor his power like unto ours. multitude and division. in whatever form it may be considered. either of such as are intermixed. || T h e poet must be understood in this place. can to him. O N E which is the cause of all causes. inaiwo- ‫ במשפט ובחסר ״ שהם‬: ‫לגמול ולהוכיח‬ * ‫ ושהוא חנצחי‬: ‫שני חלקי הנהנת החכם‬ . be»d‫׳‬ joined . ‫עולם‬ ‫בחינות‬ ‫ כי‬: ‫ישמח לבי י כעל כל חון בגעךתם‬ : •‫תוצאות תשועה • יפוצו לך ממעונות‬ ‫ועל שרשי האמת י יעמוד לבך • מנקלי‬ ‫ לבי ״ ראשית כל דרכיך ״‬: ‫שיהותם‬ ‫תאמין ״ שיש על כל יש ״ מי שהוא‬ ‫סבתו * וסוף כל הסבות ״ אהת אשר‬ ‫ הוא הנמצא ״ שאין גבול‬: ‫לא תשתנה‬ * ‫ ולא תקיף על הלק מצער ממנו‬:‫לשלמותו‬ ‫ ותאמין שאיננו‬:‫ידיעת כל בעלי שכל‬ • ‫גוף י ולא כח מכהותינו * מתערב‬ ‫ ושחוא אחד י לא‬: ‫או בלתי מתערב‬ ‫אחדות חכמח • אבל נמנעחרבוי וחחלוקח‬ ‫ ושתארי חחיוב מנועים ממנו ״‬:‫בו מכל צד‬ ‫מדרך שיהיו נוספים עליו ״ או חלקים‬ : ‫ ושיש לו ידיעה בפרטינו‬: ‫שונים מכנו‬ of the hobrew. O my heart. for to his nature. unlold the origin of truth. or unmixed with matter. For an issue of salvation flows from their fountain. so as to form component parts of hijn• He possesses a comprehensive knowledge of all particulars. and reproof. he will recompence and chastise. prevented ffom-attaning that extent of puiity. through the preverseness of the latter. believe that there is above all beings. cannot comprebend the most minute part. which are essential to the character of a wise leader. and through the attributes of justice and mercy. & C . not by unity of quantity . are alike impossible• No attributes of necessity. which it is capable 0(enj0M‫׳‬ng. He is one. their blessing. And now. Thou shalt also believe. I beseech thee.

These are holy from the beginning. Human nature is. deprecated a curse and not a blessing. the chosen fold point of view : as a distinft charaSer and a moralist. there is an angel advocate. only do as I have said. Among them. ‫בחינות עולם‬ AN INVESTIGATION. Reference to the case of Rebecca. or sur¬ rounded with obscurity. Irom the case of a tutor and his 4 ‫ ושאליו לבדו‬: ‫אשר לא םר מדדות‬ ‫ ושכל מה‬: ‫יאתה העבודה והתפלה‬ ‫שזולתו ״ גברא ומהודש ״ ובלתי ראוי‬ •‫ ושישבמציאות־ מלאכיעליון‬:‫שיעבד‬ ‫גבוה מעל גבוה ״ וקדושים המה מראשית‬ :‫דרכם ״ ודבר אין ל ה ם • עם ענן וערפל‬ ‫הם המה ״ אשר יי קורא ״ לשבת אהריו‬ ‫ ימשיכו הקיום לראשוני‬: ‫ראשונה במלכות‬ ‫ מלאך‬/ ‫ ושיש מהם‬: ‫הגופות ונכבדיהם‬ ‫מליץ • בשפל מדרגותם * שמהו בוראו ״‬ • ‫הונן שכלינו • תחת שמי יי * המציאות‬ ‫ ושחיצירדז‬: ‫ו ח ח ש ל מ ח • וחדזשאר‬ : ‫האנושית מבהר כל המשתנים בעצמם‬ : ‫אבל כל נצוד באישו • יותר נכבד ממנו‬ *‫וכי זרע ישראל ״ עדת יי ״ צאן מרעיתו‬ . & C .69. which is immortal. All others have been created. but are those whom God has determined to sustain the most exalted place. The seed of Israel. from which immort¬ ality arises. and proteCior. the construflion of this phrase will be rendered clear. He is eternal. there are different angels : some are more noble and sublime than others. to assist man. will illustrate the passage. and her son. whom they up¬ hold. among all mutable beings. are companions of the Eternal. is more noble. Jacob tearing the 1 eault ot such an aflion. and to him alone is due worship and adoration. the flock of his pasture. and merit no worship. By thus viewing it. who holds a lower degree. and never has ceased to be so . who endeavored to deprive Essau of his blessing. Him the Creator has designated. but that within. in the highest heavens. to whom RebecC* replied. the most excellent . They are the conservators and guardians of the most elevated and noble. The same may also be further elucidated. I will take upon me the curse. In the scale of creation. and con¬ vey the didlates of wisdom. They are not enveloped in darkness.

more particular . the superior of all prophets that ever have existed. the first people in wisdom and science. and the blessings of the earth. and filled with shame ! The knowledge they had of the divine law. aware of the importance of his do&rine.0‫ו‬ . may be led. But afterwards. and it lacked but little. toinforce his lessons. ‫בחינות עולם‬ ‫ היתה‬: ‫מבהר האנוש ״ וסגולת האדם‬ • ‫מפני זה ״ ההנהגה והעיון במעשיהם‬ * ‫ ובהמלת יי עליהם‬: ‫יותר חזקה ומיוהדת‬ ‫ואהבות אבותיחם • נתיחדו בתורתו‬ ‫ ד ת‬: ‫הקדושת • אשר לא תשהנת‬ • ‫נ ת נ ת מאביר הרועים ״ אשר הוא‬ ‫ עור‬:‫אדון כל הנביאים ״ אשר מעולם‬ ‫בארץ נבחרת * רהבת ידים • מקור כל‬ ‫ עוד בחכמות‬: ‫שלמות אמתי ״ ומדומח‬ ‫אמתיות • ומושכלות נקיות * בעבורם ״‬ : ‫יקרא לחם בראשונח • עם נבון וחכם‬ ‫ושאחרי ז א ת ״ בהבדיל מעבת ענני‬ * ‫עונותיהם י בין האור חאלחי י ובינם‬ ‫כמעט נדעך עליחם ״ קצת מבהירות‬ ‫ההשגהה י להעזב אל המקרים • חמתם‬ ‫ והיתה ארצם לשמה ולהרפה ״‬:‫המארדיכ‬ ‫וחלשה בהם ״ ידיעות אמיתות התורת‬ : ‫תתה י והסתתרה חכמתם ובינתם‬. has been eclipsed ! Their wisdom and sciences have failed. and the love which he bare towards their fathers. aud his attention to their aCtions. & C . he caused them to inherit a holy Jaw. and possessed purity of knowledge. and their misery has increased. It was given by the prince of all pastors.70 AN INVESTIGATION. Through the pity that he had for them. which knows no change. Moreover. separated between them. the source of all true perfe&ion. They have been nurtured in certain sciences. while his anger is directed to produce a good effeft. accidents. the passage thus referred to. The former. he caused them to inhabit a chosen land. and of the secrets of God. Their land has been desolated. There•• fore is the providence of God. and the treasure of creation. must be considered. for which reason they were denominated. among men. that they were not wholly abandoned to all the troubles. more minute. and the light of God. disciple. and afflictions of life. In this light. the thickness of the cloud of transgression. The splendor of providence was obscured . through the ignorance of his pupil to an impetuosity ol temper.

Now my heart. will come. ‫בחינות עולם‬ &0. J The sight of their hearts. will be clear. The accomplishment of all temporal good. the works of God. and grandeur will return to their first state . 1 But the time. < When God shall cause his people. even in the most mysterious places. do I conclude. that believed the last of our great teachers—the last in time. and providence increase. son of the dignified Maimonides. of the secrets of the law. but the first in merit—the great doCtor Rabbi Moses. The nations in whose land they sojourned. held them in derision. with the same body and soul that were first united : by which will be made manifest. to whom the wise men of Israel are not to be compared. our eyes shall behold it. Then wisdom will shoot up. . by recom¬ mending thee to believe those. and despised their disperson. when all their treasures. which are terrible and great. who are in captivity.Ji AN INVESTIGATION. to return. will be the resurrection of Israel. when the kingdom of the house of David shall be re-established. ‫ויחזק עליהם העונש ״ עד שמאסו• וישנאו‬ ‫פזוריהם ״ בארצות חנוים * אשר נעתקו‬ ‫ ושאחרי כן ״ במה שיבא מהזמן ״‬: ‫שם‬ ‫תשובנה הסנולת חחמודות• כלם * על‬ ‫ ישוב המלכות ״ ותצמה‬: ‫עצמותם הקדומה‬ ‫חחכמח • ותחזק חחשנחה ״ ויאות עיני‬ : ‫הלבבות י בהדרי הסתרים התוריים‬ ‫בשוב יי א ת שבות עמו ״ ועינינו‬ • ‫ ותכלית כל הטובות הזמניות‬:‫תהזינה‬ ‫היות מתי ישראל בגויתם ונפשותם‬ ‫הראשונות • להראות בהם • את מעשה‬ ‫ סוף דבר ״ תשמאיל‬: ‫יי י כי נורא הוא‬ ‫לבי או תימין • תאמין בכל מה שהאמין‬ ‫בו ״ אהרון הגאונים בזמן ״ ראשם‬ ‫ הרב הגערה הגדול ״ רבינו‬: ‫בהשיבות‬ ‫משת בן הרב הגדול • רבינו מיימון‬ ‫זצ״ל ״ אשר אין ערוך אליו ״ בכלהכמי‬ ‫ישראל ״ אהד התימת התלמוד • בזאת‬ .

imagine that his author can be understood in any other light. The author. it is hoped. That such peculiarities may be traced to their original. on which he forms correspondent aCtions. under every disadvantage mentioned in the preface. that in the secrets of wisdom. than a teacher of pure morals. for a moment. and the translator hopes. except the fulfilment of his duty as a transla¬ tor. is now translated. any thing apparently dark or intricate may be understood. CONCLUDING REMARKS. brought to a conclusion. may be gathered by every attentive reader. & C . and the tendency they took. Every author has his peculiar sentiments. and a commentator on moral phil¬ osophy. the translator has no share in it. T H E work is now. whose work. dace the accomplishment of the Talmud. for in whatever point of view. con• taining the treasures of the law. most unquestionably had his peculiar sentiments.72 AM INVESTIGATION. to the satisfaction of his readers in general. is the object of this note . thou wilt fear God. By so believing. for the benefit and instruction of mankind. and the law. What they were. that the work will prove as interesting as was ‫בחינות עולם‬ ‫אני בוטה • אשר בכל הדרי החכמה‬ : ‫והתורה • את יי אלהיך תירא‬ ‫השלים דבריו המסול״אים ״‬ ‫עליון המשוררים ״ תפוהי זהב‬ ‫במשכיות כסף * ואין ערך להם ״‬ : ‫בדיך רהמנא‬ ‫ובכאן‬ . He cannot however. in general. Writing therefore. an expounder of holy writ. and ideas. shall 1 rely on thee.

or whether it be evil. in the 12th chap. 14. that what he alluded to in the preface—the benefit of his readers—will be fully accomplished." Eccle. 12. eh. ver. namely— Let us hear the ccn" elusion of the whole matter/' the translator begs may be regarded. if the whole is carefully perused . . But whatever particular part may. What Solomon saith. he leaves the event. whether it be good. in the eyes 0F some. or only those very passages.CONCLUDING REMARKS• anticipated. to that God who shall bring every work into judgment. viewed in their conneftion and dependance with other parts. wear this appearance. cannot but be pure . For as the work is drawn from the sacred pages. the translator entertains a confident hope. some things will conseqttently appear dark. the stream it forms. with respect to this work: for thus only can its merits be duly appreci¬ ated. or partially read the work. with every secret thing. and the importance of its do&rines. 44 With a mind thus candidly disposed. and under this firm conviction. of Ecclesiastes. fully impressed on the mind. the source of unpolluted truth. 44 44 44 44 THE END. To those who have either inattentively. the final issue. and as beneficial as was intended. ambiguous and confuted. will assume a differ¬ ent aspect. and 13th ver.