SMK GELAM, MELAKA

SMK GELAM, MELAKA

SMK GELAM, MELAKA

KANDUNGAN
Bil
1 2 3 Senarai Tugas Carta Organisasi Staf Sokongan Kedudukan Perjawatan Sekolah

Perkara

Muka Surat
1 2 3

Peraturan-peraturan pentadbiran Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Urusan penyediaan alat b agi keperluan pembelajaran Urusan Pesanan dan Pembelian Alatan /Bahan untuk Makmal Urusan Terimaan, Simpanan Bahan , pelupusan Stok Urusan Kebersihan dan Keceriaan Makmal Urusan Menyelia dan Mengawasi Pembantu Am Rendah Makmal Urusan Membantiu Guru Sains Semasa Ujikaji & mengawasi Kelas Amali Urusan Langkah - Langkah Keselamatan Dalam Makmal Senarai Uindang-Undang dan Peraturan-peraturan yang diperlukan Senarai Jawatankuasa yaang dianggotai dan borang yang digunakan Norma kerja-kerja bagi tugas-tugas Senarai Tugas Harian 4-7 8 - 11 12 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 35 36 36 37 38

SMK GELAM, MELAKA

SMK GELAM, MELAKA

SENARAI
Nama Anggota Jawatan No. Kad Pengenalan : : : :

TUGAS

PEMBANTU MAKMAL GRED C17

Tarikh mula bertugas di sekolah ini

Waktu tugas rasmi : Isnin hingga Khamis mulai Jumaat " Sabtu "

7.30 pagi - ptg / ptg - 3.30 ptg 7.30 pagi - 12.15 t/hari / 2.45 ptg - 4.30 ptg

PENGURUSAN MAKMAL SAINS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Menyediakan alat-alat dan bahan untuk keperluan amali sains. Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan. Bertanggungjawab keatas Makmal Sains. Mengawal Keselamatan Makmal Sains. Memastikan Alat Pemadam Api dalam keadaan baik dan boleh digunakan. Menyediakan borang pesanan bagi keperluan makmal sains. Merekod stok terimaan alat-alat dan bahan makmal sains. Mengemas dan menyimpan barang atau peralatan ke tempat asal selepas digunakan. Memastikan peralatan tidak dibawa keluar dari Makmal Sains. Memastikan semua suis lampu, kipas angin, paip gas dan paip air ditutup selepas digunakan. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua

SMK GELAM, MELAKA

SMK GELAM, MELAKA

1

KEDUDUKAN PERJAWATAN SEKOLAH SEPERTI PADA :
BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 JAWATAN PENGETUA / GURU BESAR PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PEN. KANAN KO-KURIKULUM PENYELIA PETANG GURU KANAN M/PEL BAHASA GURU KANAN M/PEL SAINS SOSIAL GURU KANAN M/PEL TEKNIK & VOKASIONAL GURU MEDIA KAUNSELOR GURU KELAS AL-QURAN (KKQ) GURU PENOLONG JUMLAH GURU :14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 KETUA PEMBANTU TADBIR GRED N22 KETUA PENYELIA ASRAMA GRED N22 KETUA PEMBANTU MAKMAL GRED C22 PEMBANTU TADBIR GRED N17 PENYELIA ASRAMA GRED N17 PEMBANTU MAKMAL GRED C17 JURUTEKNIK KOMPUTER PEMBANTU TADBIR RENDAH GRED N11 PEMBANTU MAKMAL RENDAH GRED C11 PEMBANTU AM RENDAH ( PEJABAT ) GRED N1 PEMBANTU AM RENDAH ( MAKMAL ) GRED N1 PEMANDU KENDERAAN BERMOTOR GRED R3 0 0 0 LULUS ISI KOSONG

GURU KANAN M/PEL SAINS & MATEMATIK ………………………………………………………………………………………………

SMK GELAM, MELAKA

SMK GELAM, MELAKA

25

PEKERJA RENDAH AWAM JUMLAH BUKAN GURU :0 0 0 0 0 0

JUMLAH BESAR :3

SMK GELAM, MELAKA

SMK GELAM, MELAKA

SMK GELAM, MELAKA

SMK GELAM, MELAKA

SMK GELAM, MELAKA

SMK GELAM, MELAKA

SMK GELAM, MELAKA

SMK GELAM, MELAKA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

SMK GELAM, MELAKA

SMK GELAM, MELAKA

SMK GELAM, MELAKA

PERATURAN PENTADBIRAN, PROSES KERJA, CARTA ALIRAN DAN SENARAI SEMAK PEMBANTU MAKMAL GRED C17
1 Urusan Penyediaan Alat-Alat untuk keperluan pembelajaran murid- murid yang perlu menggunakan makmal bagi menjalankan ujikaji. 1.1. Peraturan-peraturan Pentadbiran i. Borang pesanan persediaan hendaklah dikemukakan tiga (3) hari sebelum tarikh diperlukan. Persediaan keperluan dibuat satu hari lebih awal dari tarikh diperlukan. `Keperluan perlu disediakan dengan lengkap dalam keadaan baik, berfungsi serta selamat digunakan. Waktu semasa keperluan perlu dikenal pasti. Bilangan peralatan yang telah digunakan perlu dikembalikan dengan bilangan yang mencukupi. Sebarang kerosakan perlu direkodkan. Mengetik Kad Perakam Waktu atau menandatangani Buku Kedatangan Kakitangan Sekolah waktu masuk bekerja dan balik.

ii iii

iv v.

vi vii

4
1.2. Proses Kerja : Urusan Penyediaan Alat -alat untuk keperluan pembelajaran Murid-Murid yang perlu menggunakan makmal bagi menjalankan Ujikaji. Pegawai yang meluluskan / Dirujuk Guru Sains Undang-Undang / peraturan

Bil.

Proses Kerja

1 2

Sediakan borang pesanan persediaan. Terima borang pesanan persediaan daripada guru Sains. Semak bilangan stok keperluan. Rujuk kepada guru sains sekiranya diperlukan. Keperluan disediakan berdasarkan borang pesanan. Tentukan waktu keperluan. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. Berada di dalam bilik persediaan dan bilik makmal ketika kelas amali sedang dijalankan. Semak semula bilangan peralatan yang telah digunakan dan dikembalikan. Rekodkan kerosakan sekiranya ada, Bersihkan peralatan simpanan dalam digunakan sekiranya diperlukan, Bersihkan peralatan ke tempat simpanan dalam keadaan bersih dan teratur. Rekodkan keperluan stok.

3 4 5

6

7

8

9 10

11

12

5
1.3. Carta Aliran :Urusan Penyediaan Alat-Alat Untuk Keperluan Pembelajaran Murid-Murid yang perlu menggunakan Makmal bagi menjalankan ujikaji.

Sediakan Borang Pesanan Persediaan. Tempatkan Borang Pesanan Persediaan di setiap bilik makmal. Terima borang pesanan persediaan. semak keperluan. Maklum kepada guru sains sebarang kekurangan stok atau sebarang permasalahan yang berbangkit. Persediaan waktu keperluan. Tentukan waktu keperluan. Tempatkan peralatan keperluan di bilik makmal mengikut waktu keperluan. Berada di bilik makmal ketika kelas amali sedang dijalankan sekiranya diperlukan. Berada di bilik persediaan ketika kelas amali sedang dijalankan. Berada di bilik makmal 5 minit sebelum kelas amali tamat. Semak bilangan peralatan yang dikembalikan. Rekodkan kerosakan. Bersihkan dan susun semula untuk kelas amali berikutnya. Bersihkan dan simpan keperluan yang tidak digunakan ke tempat simpanan.

6
1.4 Senarai Semak : Urusan penyediaan alat-alat untuk keperluan pembelajaran murid-murid yang perlu menggunakan makmal menjalankan ujikaji Tindakan Semak jadual pesanan guru yang akan menggunakan makmal pada tiap-tiap hari Arahkan PAR (Makmal) menyiapkan keperluan dan di tempatkan ke bilik makmal Semak balik apa yang disediakan oleh Pembantu Am Rendah Makmal Semak balik bilangan peralatan yang telah digunakan selepas tamat kelas amali Tandakan ( _/ ) Catatan

Bil 1

2

3

4

5

Pastikan sebarang kerosakan direkodkan. Pastikan peralatan yang telah digunakan dibersihkan oleh PAR Makmal dan disimpan ke temapt simpanan dalam keadaan bersih. Rekodkan kemasukan / pengeluaran stok.

6

7

Catatan :Ketika kelas amali sains dijalankan, Pembantu Makmal hendaklah berada di makmal untuk memberi bantuan kepada guru sekiranya diperlukan.

7

2

Menyediakan Senarai Pembelian barang-barang yang diperlukan oleh Makma; 2.1. Peraturan-peraturan Pentadbiran i. Senarai pembelian hendaklah berpandukan kepada semakan stok di akhir tahun.

ii

Pastikan ada sebutharga daripada pembekal sebelum membuat pesanan pembelian barang-barang makmal.

iii

Perbincangan dan persetujuan perlu diperolehi dengan guru mata pelajaran Sains dan Pengetua sebelum dibuat.

8
2.2. Proses Kerja : Urusan menyediakan senarai pembelian barang barang yang diperlukan oleh makmal

Bil.

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan / Dirujuk Guru Sains

Undang-Undang / peraturan

1

Senaraikan pembelian berpandukan baki terakhir semasa semakan stok dan juga senarai tambahan guruguru sains. Mengisi borang permintaan dan dapatkan sokongan Guru kanan Mata Pelajaran Sains & Matematik

2

Pembantu Makmal / Guru kanan Mata Pelajaran Sains /Maths Pengetua

3

Serahkan kepada Pengetua untuk kelulusan Pengetua. Sediakan borang pesanan dalam 3 salinan dan dapatkan tandatangan Pengetua. Serahkan Borang Pesanan Tempatan kepada pembekal Terima bekalan barang-barang yang dipesan Semak barang-barang dari segi kualiti dan kuantitinya. Masukkan barang-barang kedalam stok. Sahkan Borang Pesanan Tempatan dan Nota Penghantaran atau Invois dan serahkan kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk bayaran

4

Pembantu Makmal

5 6 7 8 9

" " " " Pembantu Tadbir Kewangan

9
2.3. Carta Aliran :Menyediakan Senarai Pembelian Barang-Barang Yang Diperlukan oleh Makmal

Membuat senarai pembelian Mengisi Borang Permintaan. Serahkan kepada Guru kanan Mata pelajaran Sains dan Pengetua untuk sokongan dan kelulusan. Sediakan Borang Pesanan Tempatan. Dapatkan tandatangan Pengetua.

Serahkan Borang Pesanan Tempatan kepada pembekal Terima barang-barang daripada pembekal, semak kualiti dan kuantitinya Masukkan kedalam stok makmal. Sahkan Borang Pesanan Tempatan dan Nota Penghantaran /Invois sebagai tanda akuan terima. Serahkan Borang Pesanan Tempatan, Invois / Nota Penghantaran kepada Pembantu Tadbir Kewangan.

10
2.4. Bil 1 Senarai Semak : Pembelian Barang yang diperlukan di makmal Tandakan ( _/ ) Catatan

Tindakan Semak senareai pembelian

2

Isi borang permintaan dan dapatkan kelulusan Guru Kanan Matapelajaran dan Pengetua Isi borang pesanan tempatan

3

4

Serahkan borang pesanan tempatan kepada pembekal

5

Terima barang dari pembekal semak kuantiti dan kualitinya sebelum disahkan akuan terima. masukkan kedalam stok

6

7

Serahkan invois, borang pesanan dan Nota Penghantaran kepada Pembantu Tadbir Kewangan

11

3

Menguruskan penerimaan, penyimpanan bahan pelupusan stok serta mengemaskini strok tahunan. 3.1. Peraturan-peraturan pentadbiran. i Pastikan yang diterima dalam keadaan baik menempati jenama dan kuantiti dipesan.

ii

Alat dan bahan disimpan dengan baik dan selamat mengikut cara penyimpanannya.

iii

Alat / radas dan bahan yang pecah / rosak / tarikh luput direkod untuk hapus kira.

iv

Borang (Kew 300V) hapus kira dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri sebelum 8 Jun setiap tahun ( 8 salinan ).

12
3.2. Proses Kerja : Urusan Penerimaan, penyimpanan , pelupusan stok serta mengemaskinikan stok tahunan.

Bil.

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan / Dirujuk Pembantu Makmal "

Undang-Undang / peraturan

1 2

Terima barang-barang yang dipesan daripada pembekal Semak dan pastikan kualiti, kuantiti dan jenama mengikut yang dipesan Tandatangani nota penghantaran (DO) , terakan cop dan tarikh diruangan penerima. Terima invois berserta Borang Pesanan dari pembekal. Catat dan rekod dalam buku stok serahkan invois dan borang pesanan yang telah lengkap kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk bayaran. Menyimpan alat radas kedalam stor mengikut cara penyimpanannya. Merekod pengagihan alat / radas ke makmal-makmal. Menyemak rekod alat/radas yang pecah untuk hapus kira. Isi borang pelupusan Serahkan kepada Ketua Panitia Sains

3

"

4 5 6

" " Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Makmal

7

8 9

" "

10 11

"

13
3.3. (a) Carta Aliran :Urusan penerimaan, penyimpanan bahan, pelupusan stok serta mengemaskinikan stok tahunan.

Terima barang dari pembekal kemukakan semula kepada pembekal tidak memuaskan kualiti / kuantiti memuaskan Ya Terima invois Catat / Rekod dalam buku stok

serah invois dan borang pesanan ke pejabat simpan alat / radas ke dalam stor

rekod pengagihan alat/radas yang ke makmal-makmal lain. semak buku rekod alat / radas yang pecah untuk dihapus kira

Buat senarai

isi borang pelupusan

serah kepada Ketua Mata Pelajaran Sains

3.3. (b)

Carta Aliran :-

Urusan Pelupusan alat / radas (Bahan Kecil )

14

Mengenal pasti rekod pecah

buat permohonan dalam borang kew 300V

Lembaga Pemeriksa (sekolah) semak semula dan lengkpkan tidak lengkap Lengkap Ya

hantar permohonan ke JPN

terima kelulusan

ambil tindakan seperti dalam kelulusan

Laporan maklum balas Kew 300V

15
3.4. Senarai Semak : Menguruskan penerimaan, penyimpanan bahan, pelupusan stok serta mengemaskinikan stok tahunan. Tandakan ( _/ ) Catatan

Bil 1

Tindakan Menyemak barang-barang yang diterima

2

Menandatangani Nota Penghantaran

3

Terima Invois dan Borang Pesanan Tempatan (asal) Rekod didalam stok Menyimpan alat/radas ke dalam stor

4

5

Membuat senarai alat / radas untuk dihapuskan

6

Isi Borang pelupusan.

16

4

Menguruskan Kebersihan dan Keceriaan Makmal 4.1. Peraturan-peraturan Pentadbiran i. Bilik-bilik makmal mestilah berkeadaan bersih, kemas dan teratur.

ii

Peralatan-peralatan perlu dipastikan berkeadaan bersih dan boleh digunakan.

iii

Penyimpanan alat / radas ke tempat simpanan yang betul.

iv

Aspek keceriaan bilik-bilik makmal dipertingkatkan dari masa ke semasa

17
4.2. Proses Kerja : Urusan Kebersihan dan Keceriaan Makma;

Bil.

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / peraturan

1

Membersihkan dan mengemas bilik makmal./ i papan hitam dibersihkan ii meja guru dan meja murids dilap. iii lantai makmal disapu. iv bakul sampah dikosongkan. v sinki dibasuh. vi siling, cermin tingkap dan kipas dilap. Membasuh dan menyimpan radas-radas yang telah digunakan. i radas-radas kaca dan plastik direndam dan dicuci ii mikroskop dibersihkan dari spesimen dan habuk sebelum disimpan. iii barang-barang elektrik disimpan. Menggantung / mempamerkan carta-carta yang bersesuaian. Memasang papan petunjuk seperti :i II II DILARANG MEMBUANG SAMPAH KEDALAM SINKI JAGALAH KEBERSIHAN MAKMAL GUNAKAN TONG SAMPAH

2

3

4

5

Membersihkan Taman Sains. i mencabut rumput dan tumbuhan yang tumbuh liar. ii memberi makanan binatang-binatang. peliharaan. iii menanam tumbuhan-tumbuhan untuk tujuan ujikaji. iv membela binatang-binatang kecil untuk tujuan ujikaji.

18
4.3. Carta Aliran :Urusan Kebersihan dan Keceriaan Makmal

menjalankan kerja pengawasan kecemasan bilik makmal dari masa ke semasa

Membasuh peralatan sains dan menyimpan ke tempat simpanan dalam keadaan teratur sekiranya tidak digunakan lagi. Mempamerkan carta-carta sains yang bersesuaian di bilik-bilik makmal

Memasang papan petunjuk tanda amaran yang bersesuaian

Menyelia kebersihan taman sains dari masa ke semasa

19
4.4 Bil 1 Senarai Semak : Menguruskan Kebersihan dan Keceriaan Makmal; Tandakan ( _/ ) Catatan

Tindakan Pastikan kebersihan keseluruhan makmal

2

Radas-radas telah dibasuh dan disimpan.

3

Pastikan carta-carta di tempat asalnya

4

Pastikan papan-papan petunjuk di tempat asalnya.

5

Taman haiwan telah dibersihkan.

6

Binatang-binatang peliharaan telah diberi makan

20

5

Menyelia dan mengawasi Pembantu Am Rendah (Makmal) 5.1. Peraturan-peraturan pentadbiran.

i

Panduan dan bimbingan mesti diberikan kepada kakitangan baru mengenai kerja-kerja yang perlu dibuat.

ii

Peralatan dan bahan yang digunakan hendaklah dibersihkan oleh kakitangan makmal.

iii

Setiap persediaan di makmal yang dilakukan oleh kakitangan makmal (PAR) hendaklah diawasi.

21
5.2 Proses Kerja : Menyelia dan Mengawasi Pembantu Am Rendah (Makmal)

Bil.

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / peraturan

1

Memberi panduan dan bimbingan kepada kakitangan makmal (PAR) dan menyediakan setiap pesanan yang dikehendaki oleh guru sains. Memastikan makmal dan peralatan di makmal berkeadaan bersih dan disimpan mengikut tempat asal. Memastikan kakitangan makmal membersihkan makmal setiap kali selepas tamat kelas.

2

3

22
5.3 Carta Aliran :Menyelia dan Mengawasi PAR Makmal

Terima pesanan guru minta guru sains lengkapkan tidak lengkap Lengkap Ya berbincang dengan guru sains

mengarahkan dan memberi panduan kepada kakitangan makmal membuat persediaan df makmal minta PAR sediakan tidak lengkap lengkap

Ya

PAR berada di makmal semasa kelas berlangsung

mengemas kembali makmal selepas tamat kelas

5.4.

Senarai Semak :

Menyelia dan Mengawasi PAR Makmal

23

Bil 1

Tindakan Semak Jadual Pesanan guru yang akan menggunakan makmal dan lain-lain keperluan yang mesti disiapkan./ Mengarahkan PAR Makmal menyiapkan pesanan guru berkenaan. Membantu dan menunjuk cara apa yang disediakan oleh PAR Makmal Semak kembali apa yang disediakan oleh PAR

Tandakan ( _/ )

Catatan

2

3

4

5

Memastikan mamkaml bersih, peralatan dibersihkan dan disimpan ke tempat asal selepas tamat kelas

24

6

Membantu Guru Sains Semasa Ujikaji, mengawasi kelas amali harian dan makmal sains. 6.1 Peraturan-peraturan pentadbiran i Pembantu Makmal mesti berada di bilik sekiranya diperlukan.

ii

Alat / radas dan bahan mesti mencukupi dan berfungsi.

iii

Setiap pesanan yang dibuat oleh guru, disediakan menepati kehendak ujikaji atau amali.

iv

Langkah-lanmgkah keselamatan sentiasa dipatuhi oleh murid murid ketika amali sedang dijalankan.

25
6.2 Proses Kerja : Membantu Guru Sains Semasa Ujikaji Mengawasi Kelas Amali Harian dan Peperiksaan Amali.

Bil.

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / peraturan

1

Menerima arahan guru dan berada di makmal semasa ujikaji dijalankan. Memastikan alat radas yang dikehendaki mencukupi dan berfungsi dengan baik. Membantu guru-guru sains dalam pemasangan dan pemindahan alatan sains sekiranya diperlukan. Menyediakan keperluan "URGENT" (SEGERA) sepertimana diminta oleh guru ketika sesi amali sains. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji. Membantu guru menyediakan peralatan dan radas semasa peperiksaan amali mengikut arahan Kertas Penyediaan Peperiksaan. Memastikan setiap peralatan radas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan dan disimpan di tempat asal.

2

3

4

5 6

7

26
6.3 Carta Aliran :Membantu Guru Sains Semasa Ujikaji, Mengawasi Kelas Amali Harian dan Peperiksaan Amali.

Terima pesanan guru

semak dan sediakan alat mengikut keperluan bincang dengan guru sains tidak lengkap lengkap[ Ya

penyediaan alat / radas

bantu guru semasa kelas ujikaji

merekod sebarang kerosakan

membersihkan radas dan menyimpan selepas ctamat amali / ujikaji

6.4

Senarai Semak :

Membantu guru sains semasa ujikaji , mengawasi kelas amali sains dan peperiksaan amali. Tandakan ( _/ ) Catatan

27

Bil 1

Tindakan Disemak pesanan guru dan tandatangan yang dikehendaki semasa ujikaji Memastikan peralatan yang dikehendaki mencukupi dan berfungsi Membantu guru menyediakan keperluan "URGENT" seperti mana diminta oleh guru. Langkahj-langkah keselamatan dipatuhi oleh murid semasa kelas ujikaji.

2

3

4

28

7

Mengawasi Langkah-Lanmgkah Keselamatan Dalam Makmal. 7.1 (i) (a) Peraturan Am Dalam Makmal dan Bilik Persediaan. Tidak sesiapa pun boleh makan, minum atau merokok dalam makmal atau bilik persediaan.

(b)

Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk ke dalam makmal sains bilik persediaan tanpa urusan rasmi.

(c)

Semua peralatan sains , bahan kimia dan bahan biologi hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan.

(d)

Kelas amali yang masih berjalan di makmal tidak boleh ditinggalkan sedemikian tanpa sebarang pengawasan.

(e)

Makanan dan minuman adalah dilarang simpan di dalam peti sejuk di bilik persediaan untuk kegunaan persendirian.

(f)

kakitangan makmal haruslah berpakaian sesuai dan kemas semasa dalam makmal dan bilik persediaan

(g)

Peralatan sains , bahan kimia dan bahan biologi yang berada di dalam makmal dan bilik persediaan tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran.

(h)

Langkah-langkah keselamatan makmal mesti dipatuhi semasa berada di dalam makmal atau bilik persediaan.

(i)

Jangan menjadikan bilik persediaan sebagai tempat rekreasi.

(j)

Setiap kemalangan di dalam makmal mestilah dicatat di dalam Buku Kemalangan Dalam Makmal.

29
7.1. (ii) (a) Peraturan Makmal Bagi Pelajar Makmal dan Bilik Persediaan ialah kawasan larangan . Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk tanpa kebenaran. Peralatan sains , bahan kimia atau bahan biologi dalam makmal tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru. Peralatan sains, bahan kimia atau bahan biologi hanya boleh digunakan atas arahan dan panduan guru Semua peralatan sains, bahan kimia atau bahan biologi yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dan kebenaran guru. Setiap kerosakan , pecah atau hal kemalangan perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru atau akitangan makmal. Dilarang main-main dengan segala peralatan dan kelengkapan di dalam makmal. Tidak dibenarkan berpindah dari tempat lain tanpa kebenaran guru. Kerusi makmal hendaklah diatur dengan kemas , keadaan dalam makmal hendaklah bersih dan kemas selepas tiap-tiap waktu makmal. Kertas tidak boleh digunakan untuk menghidupkan api penunu bunsen. Kayu mancis dan bahan-bahan lain yang masih berbara mesti dipadamkan sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Kayui mancis, kertas turas atau pun sebarang sampah dalam bentuk pepejal tidak boleh dibuang ke dalam atau pun ke bawah sinki, tetapi mesti dibuang ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Makanan dan minuman tidak dibenarkan bawa masuk ke dalam bilik makmal dan bilik persediaan. Beg pelajar tidak dibenarkan bawa masuk ke dalam bilik makmal. Air pili di dalam makmal tidak voleh diminum. Tidak dibenar menggunakan peti pertolongan cemas tanpa pengetahuan guru. Langkah-langkah keselamatan mesti dipatuhi setiap masa.

(b)

(c)

(d)

(e) (f) (g)

(h) (i) (j)

(k) (l)

(m)

(n)

(o) (p) (q) (r)

30
7.1. (iii) (a) Peraturan Penggunaan Bahan Kimia Label pada botol mestilah dibaca teliti untuk memastikan bzhawa bahan kimia yang akan digunakan itu betul. Gunakan sedikit bahan-bahan sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia, adalah mencukupi untuk memberi pemerhatian yang jelas. Jangan membazirkan bahan kimia. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia pepejal. Jangan gunakan jari tangan. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup semula dengan segera setelah diambil bahannya. Bahan kimia biasanya adalah beracun dan menghakis. Jangan cuba merasa sebarang bahan kimia sungguh pun ia dalam larutan cair.

(b)

(c)

(d)

(e)

AMARAN
Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seorang pelajar itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas.

31

7.2

Proses Kerja :

Mengawasi Langkah-Langkah Keselamatan Dalam Makmal

Bil.

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / peraturan

1

Menyediakan dan mengedarkan peraturan am makmal kepada kakitangan makmal. Menyediakan peraturan makmal bagi pelajar-pelajar dan diberi kepada guru sains untuk diedarkan kepada pelajar-pelajar. Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantar untuk diservis sekali setahun serta disahkan oleh jabatan Bomba dan Penyelamat. Menyediakan 'gebur api' di setiap makmal. Memastikan baldi air dan baldi api sentiasa berisi. Mengadakan satu latihan kecemasan kebakaran khas untuk murid-murid di bilik makmal. Menyediakan satu pelan gambarajah tentang laluan yang patut diikuti jika berlaku kecemasan / kebakaran. Memastikan kandungan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap. Meletakkan notis amaran "MERBAHAYA" di pintupintu bilik stor dan bilik gas. Memberi rawatan yang mudah keatas kecederaan kecil yang berlaku di dalam makmal. Menyediakan buku rekod kemalangan di dalam makmal. Mempamerkan simbol-simbol bahan kimia yang merbahaya dan juga langkah-langkah keselamatan yang patut diketahui. Menutup semua suis alat kelengkapan asas.

2

3

4 5 6

7

8

9

10

11 12

13

32
7.3 Carta Aliran :Mengawasi Langkah-langkah Keselamatan Dalam Makmal

Menyediakan Pekeliling 1. Peraturan Am, Makmal 2 Peraturan Makmal bagi pelajar, Pengedaran Pekeliling. 1. Peraturan Am Makmal 2 Peraturan Makanan bagi pelajar. Menyemak kelengkapan peralatan mencegah kebakaran.

Merekodkan peralatan yang telah berfungsi atau rosak.

Memamklumkan kepada pihak pengetua.

Mendapatkan kelulusan untuk penghantaran servis peralatan yang tidak berfungsi.

Rekodkan pengeluiaran untuk servis peeralatan. Terima peralatan yang telah dibaiki dan disemak dan ditempatkan ke tempat asal.

memaklumkan kepada pihak Pengetua,.

semak kandungan bekalan peti pertolongan cemas.

33

rekodkan kekurangan ubat-ubatan

laporkan kepada Ketua Bidang Sains untuk kelulusan.

proses perbekalan

terima ubat-ubatan

kemasukan / pengeluaran stok

lengkapkan peti pertolongan cemas

pamerkan tanda-tanda amaran keselamatan di dalam bilik-bilik makmal. labelkan kod tanda keselamatan pada botol bahan-bahan kimia yang merbahaya. menokok tamnbah lawatan pengawal bagi bahan-bahan mudah terbakar pamerkan langkah-langkah pencegahan kawalan "First Aid".

menutup / mematikan suis bekalan keperluan asas.

7.4

Senarai Semak :

Mengawal langkah-langkah keselamatan dalam Makmal

34

Bil 1

Tindakan Semak dsan sediakan peraturan am makmal

Tandakan ( _/ )

Catatan

2

Semak , sediakan dan memberi peraturan kepada guru sains peraturan makmal bagi murid. Memeriksa alat pemadam kebakaran sekali setahun oleh jabatan Bomba dan Penyelamat Memriksa peti pertolongan cemas sama ada alat / ubat mencukupi atau tidak. Membuat pesanan pembelian jika tersapat kekurangan. Latihan pencegahan kebakaran satu kali setahun.

3

4

5

6

Kenyataan :"JAGALAH KESELAMATAN ANDA" dipamerkan di setiap makmal Bahan kimia merbahaya / beracun disimpan di tempat berkunci. Menyediakan buku kemalangan dalam makmal

7

8

9

Bahan radioaktif disimpan di tempat yang selamat

10

Mempamerkan simbol-simbol bahaya.

35

8

Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal 8.1. Buku Panduan Penyelenggaraan Makmal.

9

Senarai Jawatankuasa yang dianggotai 9.1. Jawatankuasa Panitia Sains

10

Senarai Borang yang digunakan. 10.1 10.2 Borang Permintaan Pembelian. Borang Pesanan Bahan atau alatan untuk Amali Sains.

36
9

Norma Kerja Bagi Tugas-tugas
Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu.

37
10

Senarai Tugas Harian
JAWATAN : PEMBANTU MAKMAL GRED C17

NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas saya hari ini Catatan

38

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful