SA SkA 1A6 06h

8uSSAk 6A l 1l0
$
ei här är premiärĴ
numrei av Min Resa
Ķ en nyheisiidning
från oss på skåneĴ
iraſkenĥ som ska ge dig Iiie
exira informaiion om vad
som är på gångĦ Min Resa hiiĴ
iar du ire gånger om årei som
biIaga i iidningen MeiroĦ Den
kommer också aii ſnnas på
våra kundcenierĦ DäremeIIan
hoppas Iag aii du föIIer våra
nyheier i Meiro Ķ där vi har
dagIig nyheisrapporiering
måndag iiII fredagĦ
Deiia nummer av Min
Resa iar avsiamp i den verkĴ
Iighei som råderĥ med både
uimaningar och möIIigheierĦ
Resandei har fördubbIais
sedan skåne bIev eii IänĦ UiĴ
veckIingen saknar moisiycke
i sverigeĦ Vi erbIuder idag
iniegraiion och möIIighei
aii åka kIimaismari iiII Iobbĥ
siudier eIIer nöIeĦ
sIäIv reser Iag ofia med iåg
från MaImö C iiII HässIehoIm
där vi har våri koniorĦ Min
resa fungerar ofiasi braĥ men
Iag vei aii de ƀesia av våra
kunder har siöii på probIem
med kvaIiieien i iraſkenĦ
Därför arbeiar vi nu också
i aIIa Ied med åigärder som
ska Ieda iiII bäiire kapaciieiĥ
punkiIighei och informaiionĦ
Några sieg iiII en bäiire resaĦ
Uian din hIäIp går dei dock
inieĦ Dina synpunkier är
oer höri vikiigaĥ så hör av digį
Cch iänk på aii du sIäIv kan
bidra iiII en bäiire resa bara
genom aii bIuda på eii heI
eIIer eii IeendeĦ Dei försöker
Iag iänka påĦ
Irrvlia lasnina pa rrsanį
Ccsta Ahlbrraĥ
rhrf fcr skanrtraſkrn
Här börIar
Min Resa
kekerdmanga vä|[er att resa ke||ektivtĦ samtidigt ekar kraven pa hekväma ech punktĴ
|iga reserĦ Nu tar skanetraſken krafttag met ferseningar ech trängse|Ħ sidan DŽ
Dž
PIanera din resa
oavseii var du är
Ķ vi visar hur
ǃ
Därför höIer
skåneiraſken
priserna
IriiidsĴ
koriei nyii
säii aii resa
sidan dž
med Skanetrafiken
villiam Pdarrn crh charlcttr
Ncrrman pa vaa till KcprnhamnĦ
LJ
Ar ǁƿǀƿ ska aIIa
kunna resa
koIIekiivi
lrìtìdskortet
JLVA: Kollektivtrafiken i Skane - sa funoerar den
$%..!"),!'!Ʒ2%.!../.3&2Ë.3+Ë.%42!&)+%.
hAk1 1kY6k PA
SkAN£1kAllk£N
kesandet med Skanetrafiken s|ar a||a rekerd. Men framuanuen har en baksida i ferm av fürseninuar,
tränuse| ech irriterade kunder. ¨0e stürninuar vi haft i trafiken är inte acceptab|a ech vi uür a||t vi kan
für att rätta ti|| preb|emen¨, säuer Skanetrafikens trafikdirektür 6üsta Ah|beru.
ϻϬϿϻĨ ϴȯȵȼɃɁ
ϮȯɂȳȻȯɀȹ
ȴȽɂȽĨ ȳɅȯ
ȺȳɄȯɃ
3
edan skåneiraſken biIĴ
dades Ǖǝǝǝ har resanĴ
dei med den skånska
koIIekiiviraſken
ökai dramaiiski Ķ från
cirka Ǜǔ miIIoner resor iiII ǕǕǗĥǘ
miIIoner under ǖǔǔǚĦ I år pekar
prognoserna på närmare Ǖǖǔ
miIIoner resorĦ
Ķ Dei är giveivis gIädIandeĥ
men siäIIer samiidigi siörre krav
på oss och våra enireprenörer aii
Ieva upp iiII kundernas förväniĴ
ningarĥ säger Gösia AhIbergĦ
ūVi jobbar hârtū
1ryckei är Iusi nu håri på
skåneiraſkens iåg och bussarĥ
framför aIIi i rusningsiraſkĦ ReĴ
sandeökningen har medföri aii
dei ibIand är irångi och i vissa
faII även förseningarĦ
Informaiionen iiII resenärerna
har inie heIIer aIIiid fungerai
som den skaĦ
Ķ Vi är väI medveina om proĴ
bIemen och försiår om kunderna
är besviknaĦ Men vi Iobbar håri
med aii öka punkiIigheienĥ iågĴ
kapaciieien och resandeinformaĴ
iionen Ķ och Iag räknar med aii
vi snari ser resuIiaiĥ säger Gösia
AhIbergĦ
Ķ Pågaiågen är överIag punkiĴ
Iigaĥmen när dei gäIIer CresundsĴ
iågen ſnns dei siori uirymme
för förbäiiringarĦ Iramför aIIi i
rusningsiraſk över CresundsĴ
bron och på siräckan MaImöĶ
HeIsingborgĥ säger skåneiraĴ
ſkens iraſkchef Göran IundbIadĦ
Crsaken iiII iraſksiörningarna
är aii Cresundsiågen forifarande
Iider av barnsIukdomar i form av
iekniska probIem och underĴ
håIIsbehovĦ
Ķ I normaIa faII ska vi ha högsi
ǜ Cresundsiåg inne för service
samiidigiĦ som mesi har de varii
uppe i ǖǖĦ IöIIden bIir förseningarĥ
irängseI och oirivseI på iågenĦ In
av våra vikiigasie uppgifier är
därför aii iiIIsammans med våra
enireprenörer komma iiIIräiia
med dessa probIemĥ säger Göran
IundbIadĦ
Iler tâg sätts in
IIer verksiäder ska anIiiasĥ
sysiemen för iågbyien ses över
och ƀer iåg säiias inĦ I år har Ǖǖ
nya Cresundsiåg iagiis i iraſk
och i börIan av ǖǔǔǜ uiökas ƀoiĴ
ian med yiierIigare ǜ CresundsĴ
och PågaiågĦ
Ķ 1iIIsammans med våra övriga
iåg kommer deiia aii räcka braĥ
säger Göran IundbIad som beioĴ
nar aii inköp av nya iåg och busĴ
sar kräver både iid och pengarĨ
Ķ I den bäsia av värIdar skuIIe
vi ha eii heIi Iager av iåg och
bussar aii ia iiIIĥ men dei är
ingei man köper in hur som
heIsiĦ Inköp av nya iåg kräver en
framförhåIIning på åiskiIIiga årĥ
efiersom Ieveransiiderna är så
IångaĦ
Garanterar inte sittplats
Aven när dei gäIIer bussĴ
iraſken siår punkiIighei och
kapaciiei i cenirumĦ
IIer och Iängre bussar ska göra
aii iidiabeIIerna håIIsĥ samiidigi
som irängseIn minskar och komĴ
forien ökarĦ
Men som dei ser ui i dag kan
skåneiraſken inie garaniera sina
resenärer siiipIaisĦ
Ķ NeIĥ framför aIIi inie i
morgonĴ och kväIIsrusningĦ På
regionaIa resor över ǖǙ minuier
gör vi vad vi kan för aii erbIuda
siiipIaisĥ men siadsbussar och
iåg är Iu irois aIIi byggda för aii
man ska kunna siåĥ säger Göran
IundbIadĦ
Han beionar också aii skåneĴ
iraſken inie kan göra aIIi på
egen handĦ In väI fungerande
infrasirukiurĥ med bra vägar och
Iärnvägarĥ är av avgörande beiyĴ
deIse för iåg och bussarĦ
Ķ IramkomIigheien i siäderna
måsie öka om våra bussar ska
vara eii aiirakiivi aIiernaiiv
iiII biIenĦ sak samma med iågen
Ķ såväI Iärnvägar som siaiioner
och perronger behöver byggas
ui om vi ska kunna uinyiiIa
kapaciieien iiII fuIIoĥ säger Göran
IundbIadĦ
Vill ha ƀer spâr
Ungefär häIfien av förseningĴ
arna i iågiraſken beror på aii
siörningar från andra siräckor
sprider sig iiII föIId av aii dei är
för irångiĦ Iii exempeI är ƀaskĴ
haIsen MaImöĴIundĦ
Ķ Vi är i högsia grad medveina
om probIemaiikenĦ Via Region
skåne driver vi frågan om uiĴ
byggnad iiII fyra spår på siamĴ
banan och dubbeIspår på övriga
banorĥ beräiiar Gösia AhIbergĦ
skåneiraſken har eii nära
samarbeie med Banverkeiĥ
Vägverkei och de skånska
kommunerna för aii förbäiira
föruisäiiningarna för en eƅekiiv
koIIekiiviraſkĦ
1usi nu håIIer exempeIvis BanĴ
verkei på aii förbäiira iraſkĴ
informaiionĥ signaIer och växIar
för aii underIäiia iågresandei i
skåneĦ
Min kesa med Skanetrafiken oes ut
av Skanetrafiken. Andra Avenven 7
281 83 hassleholm.
Ansvario utoivare: Sven Jufvesson
kedaktor: helen hilsson.
helen.nilsson©skanetrafiken.se
lnnehall & orafisk form: www.oivakt.se
Min kesa kommer ut som bilaoa i
Vetro tre oanoer om aret. uen finns
aven som sartrvck oa Skanetrafikens
kundcenter. hor oarna av dio till
redaktoren med svnounkter och ideer.
0ms|ausbi|d: Lwa Levau
Ster ükninu
av anta|et
kundärenden
0en stera resandeükninuen
har medfürt att anta|et
kundärenden har ükat rejä|t.
Manua ärenden väntar pa svar
ech Skanetrafiken uür a||t für
att hinna i kapp - även em det
tar tid.
Ķ AIIa får svarĥ men i vissa
faII kan dei dröIaĥ säger
Karin Borgmanĥ kundserviceĴ
chef på skåneiraſkenĦ
Cavseii ärende ska den som
koniakiar skåneiraſken få
svar inom iio dagarĦ Men dei
kundIöfiei är Iusi nu svåri aii
Ieva upp iiIIĦ
Ķ In heI deI frågor kan vi
besvara reIaiivi snabbiĥ medan
andra kräver mer arbeieĦ
IbIand måsie vi söka speciaĴ
IisihIäIpĥ aniingen inom den
egna organisaiionen eIIer hos
våra enireprenörerĦ Då kan
dei ia Iiie iidĥ förkIarar Karin
BorgmanĦ
ǖǔǔǚ hanierade skåneiraĴ
ſken sammanIagi cirka
ǛǛ ǔǔǔ kundärendenĥav viIka
Ǚǜ ǔǔǔ var resegaraniiärendenĦ
ǖǔǔǛ år bIev aniaIei ännu siörreĦ
Ķ I iaki med den siora resanĴ
deökningen är dei fIer som
drabbas när iåg och bussar bIir
försenadeĦ
Iöruiom ersäiiningskrav
enIigi resegaraniin får skåneĴ
iraſken även in aIImänna synĴ
punkierĥ frågorĥ kIagomåI och
berömĦ Iör aii inga ärenden
ska hamna meIIan sioIarna
används eii daioriserai sysiem
för haniering av kundärendenĦ
Iör aii få snabbi svar på
enkIare frågor kan du koniakia
1raſkuppIysningen på ieIefon
ǔǛǛǕĶǛǛ ǛǛ ǛǛ eIIer gå in på skåĴ
neiraſkens hemsidaĥ
wwwĦskaneiraſkenĦseĦ
PoIiiiski siyrd verksamhei Ķ på en kommersieII marknad
skåneiraſken är en
förvaIining inom
Region skåneĥ vars högsia
poIiiiska organ är regionĴ
fuIImäkiigeĦ
skåneiraſken siyrs i sin
iur av nämnden för koIIekĴ
iiviraſkĦ
skåneiraſken är såIedes
en poIiiiski siyrd akiör
som verkar på en komĴ
mersieII marknadĦ
Uppdragei är aii pIaĴ
nera och driva koIIekiivĴ
iraſken i skåneĦ
Ķ Dei är en sior fördeI
för oss aii iiIIhöra en sior
och resurssiark organisaĴ
iionĥ som kan hIäIpa oss
aii driva igenom oIika
besIui genom aii påverka
exempeIvis riksdag och
regeringĦ
Ķ samiidigi är skåneĴ
iraſken eii vikiigi insiruĴ
meni i Region skånes
arbeie med aii siärka den
regionaIa uiveckIingenĥ
säger skåneiraſkens
direkiör Gösia AhIbergĦ
£rik Stenberu,
lund:
Ķ Prisei och aii iågen går
i iidĦ 1ag har visserIigen
siudenirabaii men dei är
ändå dyri aii resaĦ samiidigi
skuIIe Iag näsian viIIa beiaIa
mer om iågen gick i iidĦ
lars henrik Skje|dinu,
küpenhamn:
Ķ Aii iåg och bussar går i iidĦ
1ag pendIar varIe dag meIĴ
Ian Köpenhamn och IundĦ
Iör dei mesia fungerar dei
ganska braĥ men ibIand bIir
dei probIemĦ
vad är viktigast
fer dig när du
pend|arĪ
Ann-6hristin lindb|em,
landskrena
Ķ Dei vikiigasie är aii iågen
går i iidĦ 1ag reser meIIan
Iandskrona och MaImö och
dei är ofia förseningarĦ ska
Iag passa iiden får Iag ia en
iidigare avgångĦ
Pågaiågen
är överIag
punkiIigaĥ
men när
dei gäIIer
CresundsĴ
iågen ſnns
dei siori
uirymme
för förbäiiĴ
ringarŷ
Skanetrafikens
storsta konkurrent
ar bilen. Skane-
trafiken har i dao
cirka 1b orocent av
alla resor i Skane.
l de storre staderna
uoooar marknads-
andelen till 30-40
orocent. lortsatter
utvecklinoen i
samma takt kan an-
talet resor uoooa till
cirka b00 mil[oner ar
2037. enliot Skane-
trafikens lanosiktioa
oroonoser.

hAlv MllIAk0
I den bäsia
av värIdar
skuIIe vi
ha eii heIi
Iager av iåg
och bussar
aii ia iiIIŷ
Rrsandrckninarn
stallrr stcra krav
pa skanrtraſkrn
crh dr rntrrprrĴ
ncrrr scm kcr taa
crh bussarĦ
$%..!"),!'!Ʒ2%.!../.3&2Ë.3+Ë.%42!&)+%.
2 Min kesa med Skanetrafiken
3
100 atuärder
ska fa bussen
att ua i tid
Sedan tidtabe||sskiftet i
semras har Skanetrafiken
vidtauit 100 atuärder für att
fürbättra bussarnas punkt|iu-
het ech kapacitet.
Dei har bIand annai
handIai om ökad iurĴ
iäihei vid behovĥ en saisning
på ƀer Iedbussar med pIais
för ƀer passagerare och en ny
IinIe meIIan MaImö och IundĦ
Ķ Vi försöker också iiiia
framåi och bedöma hur vår
iraſk fungerar och uiveckIas
för aii ha en så god framförĴ
håIIning som möIIigiĥ beräiĴ
iar skåneiraſkens iraſkchef
Göran IundbIadĦ skåneiraſĴ
ken byiie i börIan av ǖǔǔǛ ui
ǜǔ gamIa regionbussar moi
nyaĦ samiidigi saiies Ǖǜǔ nya
och rekondiiionerade busĴ
sar i iraſk i MaImöĦ Under
hösien växie skåneiraſkens
bussƀoiia med yiierIigare
ǖǘ fordonĦ samiidigi ökade
siorIeken på ǖǗ bussar från Ǖǖ
iiII ǕǙ eIIer Ǖǜ meierĥ för aii få
pIais med ƀer passagerareĦ
skåneiraſken säiier
under ǖǔǔǜ in ƀer iåg
och bussar där behovei
är som siörsiĦ Under våĴ
ren börIar fyra inhyrĴ da
Reginaiåg vikariera som
Pågaiåg på IinIen HeIĴ
singborgĶKrisiiansiadĶ
HässIehoImĦ Dessa frigör
Pågaiågen på siräckan
HeIsingborgĶKrisiiĴ
ansiadĥ som därmed
kan säiias in på andra
siräckorĦ Under årei
Ievereras dessuiom fyra
nya CresundsiågĦ skåneĴ
iraſken räknar också
med aii uiöka bussƀoiĴ
ian med yiierIigare Ǘǔ
fordonĥ framför aIIi i och
omkring MaImöĥ Iundĥ
HeIsingborg och KrisĴ
iiansiadĦ På Iängre siki
kan resenärerna se fram
emoi ǘǝ nya Pågaiågĥ
som börIar Ievereras
ǖǔǔǝĦ
Då ökar också aniaIei
pIaiser från cirka Ǖǜǔ iiII
ǖǙǔ per iågsäiiĦ
$%..!"),!'!Ʒ2%.!../.3&2Ë.3+Ë.%42!&)+%.
Nya iåg och bussar på gång Ķ Reginaiåg vikarierar som Pågaiåg
kesenärer
ech fürare
utmanade
varandra
under hüsten har kampanjen
8ättre resa uenemfürts pa
f|era utva|da buss|injer ech
sträcker i Skane.
Nu ska proIekiei uivärĴ
deras för aii ge en biId av
hur insaiserna fungeraiĦ
Ķ MåIei är aii iiIIsammans
med resenärerna höIa kvaĴ
Iiieien på resandeiĥ beräiiar
Imma IkhoIizĥ marknadsproĴ
IekiIedare på skåneiraſkenĦ
BIand annai har cirka ǜǔ
bussförare under hösien iagii
på sig röda Iackor för aii som
håIIpIaisvärdar svara på fråĴ
gor och Iyssna på resenärerĴ
nas synpunkierĦ Resenärerna
har också uimanais aii bidra
iiII ökad irivseI på bussenĥ
exempeIvis genom aii ia med
sig sina iidningar uiĥ röra sig
bakåi för aii ge pIais för fIer
ochĥ inie minsiĥ bIuda föraren
på eii IeendeĦ
Bakom proIekiei siår
skåneiraſken iiIIsammans
med enireprenörerna Arriva
och VeoIia 1ransporiĦ
Rrainataa fcrstarkrr traſkrnĦ
Min kesa med Skanetrafiken
5
3
edan sommaren ǖǔǔǚ
kan du som reser med
skåneiraſken regisiĴ
rera dig på ūMina sidorūĦ
Här får du iiIIgång
iiII aIIi från personIiga iidiabeIĴ
Ier iiII möIIigheien aii Iämna
kundärendenĥ föIIa upp dem och
få svar via Mina sidorĦ Du kan
även få prognoser om skåneĴ
vädrei från sMHI sami rabaiier
och speciaIerbIudanden för oIika
evenemangĦ
Alltid uppdaterad
som medIem på Mina sidor får
du också eii försprång när dei
nya beiaIsysiemei införs i skåneĦ
Ķ BIand annai kommer man
aii kunna köpaĥ Iadda och spärra
lertsatta
tester av nytt
beta|system
varen 2008 fertsätter tes-
terna av det nya beta|syste-
met, främst av den tekniska
utrustninuen.
siii periodĴ eIIer rabaiikori via
inierneiĥ säger Anders sandinĥ
proIekiIedare för Mina sidorĦ
In av fördeIarna med aii ha
aIIa iidiabeIIer och annan maiĴ
nyiiig resinformaiion samIad
på webben är aii informaiionen
aIIiid är uppdaieradĦ
Uppgifter sparas
Ar du regisirerad på Mina sidor
sparas dessuiom aIIa uppgifier
som maias in i den personIiga
iidiabeIIen under ūMina resorūĦ
Dei underIäiiar när du ska göra
om samma resaĥ efiersom du
sIipper aii fyIIa i uppgifierna
igenĦ
Dina personIiga iidiabeIIer går
även aii nå via mobiIenĦ
BIand annai monieras
de nya beiaImaskinerna
på eii aniaI siadsbussar i
IundĦ1esierna är iiII för
aii vänIa bussförarna vid
iekniken och koniroIIera aii
resƀödei fungerarĦ
Ķ Resenärerna kommer
inie märka någon siörre
skiIInadĦ Under iesiperioden
kommer de nya beiaImaskiĴ
nerna aii ia emoi de vanIiga
periodĴ och rabaiikorienĥ
säger PerniIIa Iavessonĥ
kommersieII proIekiIedare
på skåneiraſkenĦ
I apriIĶmaI näsia år sker
också eii mer omfaiiande
iesi i IundĦ Då får uivaIda
iesiresenärer prova på
aii köpaĥ Iadda och spärra
periodĴ eIIer rabaiikori via
Mina sidor på skåneiraſkens
hemsidaĦ
smarta kort
Dei nya beiaIsysiemei ska
så småningom möia dig som
reser koIIekiivi i skåneĦ
IördeIarna med dei nya
sysiemei är mångaĦ Med så
kaIIade smaria kori räcker
dei aii du håIIer upp diii
kori framför en Iäsare när
du går på iågei eIIer bussenĦ
Du kommer också aii kunna
Iadda och spärra diii kori via
inierneiĦ
uppdaterad
infermatien
under|ättar
resandet
500 stads- ech reuienbussar
sem kürs i Skanetrafikens
reui använder rea|tidsinfer-
matien. 50 ti|| b|ir k|ara runt
arsskiftet.
Ķ MåIei är aii aIIa våra
bussar ska använda sig
av iekniken innan år ǖǔǔǝ är
sIuiĥ säger Krisier NordIandĥ
iraſknära chef inom skåneĴ
iraſkenĦ
HåIIpIaisernas reaIiidsĴ
skyIiar visar hur Iång iid
dei är kvar innan bussen
kommerĦ Deiia sker med
hIäIp av en GPsĴmoiiagareĥ
koppIad iiII en daiorĦ VarIe
gång bussen passerar en
håIIpIais skickas informaĴ
iion om iidpunkien iiII en
ceniraI daiorĦ Där siäms den
pIanerade avgångsiiden av
med den verkIiga och nya
prognoser skickas vidare iiII
reaIiidsskyIiarna Iängre fram
på bussens färdvägĥ sami iiII
resepIaneraren på skåneiraſĴ
kens hemsida och i mobiIenĦ
ǀDŽƿ bussar per âr
Idag använder siadsbussĴ
iraſken i HeIsingborgĥ IsIövĥ
Iandskronaĥ Iund och MaImö
sig av reaIiidsieknikenĦ
Inom regionbussiraſken
prioriieras IinIer som har ena
ändpunkien i MaImöĦ
ReaIiidsieknik ska införas
i regionbussiraſken MaImöĶ
IommaĶIund och HeIsingĴ
borgĶHöganäsĦ1oiaIi ska
cirka ǕǙǔ bussar per år uirusĴ
ias med reaIiidsieknik under
de kommande ivå årenĦ
När dei gäIIer iågiraſken
skickas informaiion om
iågeis posiiion iiII BanverĴ
keis drifiIedningsceniraI
via avIäsningspunkier Iängs
spårenĦ Banverkei skickar
den sedan vidare som nya
avgångsiider iiII skyIiarna på
perrongernaĦ
uitta ƀaskhalsar
ReaIiidssysiemei ska förĴ
bäiira resandei vid opIaneĴ
rade händeIserĥ exempeIvis
vid förseningar på grund av
rusningsiraſk eIIer dåIigi
väderĦ Med hIäIp av reaIiidsĴ
informaiion går dei också
aii IokaIisera ƀaskhaIsar i
iraſkenĥ viIkei underIäiiar
skåneiraſkens diaIog med
iraſkenireprenörernaĥ komĴ
munerna och VägverkeiĦ
KvaIiieismäiningar Ieder iiII förbäiiringar
1vå gånger om årei genomför
skåneiraſken kvaIiieismäiĴ
ningar bIand resenärernaĦ DeIs
för aii se hur de iraſkföreiag
som kör skåneiraſkens busĴ
sar och iåg Iever upp iiII sina
åiagandenĥ deIs för aii se viIka
områden som kan förbäiirasĦ
I december sammansiäIIs
resuIiaiei av hösiens mäiningĦ
Då går skåneiraſken iiIIsamĴ
mans med sina enireprenörer
igenom orsakerna iiII resenäĴ
rernas beiyg och iar fram en
handIingspIan för aii åigärda
probIemenĦ I börIan av februari
ǖǔǔǜ är dei dags för vårens
mäiningĦ
RrsrplanrraĴ
rrn hjalprr dia
att hitta din
rrsaĦ
LJƿ
år har gåii sedan de försia siadsĴ
bussarna i Iund gIorde eniré på
sioriorgeiĦ I foIkmun döpies de
iiII KarIssons IIammorĥ efier chefen KarI 1
KarIssonĦ Då kosiade bussbiIIeiien ǁƿ öreĦ
-
ed våra mobiIa
iIänsier vei du
aIIiid när näsia
buss eIIer iåg gårĥ
oavseii var du ärĦ
Dei enda du behöver iänka på
är aii ha med dig en mobiI med
inierneiĥ säger Anders Vårmyĥ
proIekiIedare för skåneiraſkens
mobiIa iIänsierĦPrecis som när
du använder en daior kan du
söka efier resor i ResepIaneraren
i din mobiIieIefonĦ siaria inierĴ
nei i mobiIenĥ skriv in adressen
ūmobiIĦskaneiraſkenĦseū och
väII ūResepIanerarenūĥ så får du
informaiion om resiiderĥ byien
och eveniueIIa förseningar som
påverkar din resaĦ
Informationi realtid
1Iänsien kräver aii din mobiI
siödIer wapĦ Dei gör de ƀesia
mobiIieIefoner som är nyare än
fyra årĦ
ĶVåra resenärer är mobiIa när
de är på resande foiĦ Därför är dei
vikiigi vi kan erbIuda iIänsier
som man kan använda var man
än beſnner sigĦ Med resepIaneraĴ
ren i mobiIen har man dessuiom
aIIiid iiIIgång iiII informaiionen
i reaIiid viIkei gör dei Iäiiare aii
pIanera sin resaĥ säger Anders
VårmyĦ
steget före med Mina sidor
Ar du medIem på Mina sidor
kan du också spara dina personĴ
Iiga resor under ūMina resorūĦ
Du väIIer sIäIv vad du viII kaIIa
resanĥ iiII exempeI ūhemmei Ķ
gymmeiūĥ och kan på så säii
snabbi hiiia iiderna för resanĦ
Du når dina sparade resor med
hIäIp av eii IavaĴprogram som du
Iaddar ned iiII mobiIenĦ Behöver
du iips eIIer siöd kan du koniakia
skåneiraſkens supporiĦ
ĶVi hIäIper gärna iiII aii svara
på frågorĥ säger Anders VårmyĦ
Vina sidor - en t[anst med manoa fordelar
\ill du veta nar
nasta buss eller
tao avoar kan du
fa reda oa det med
reseolaneraren. som
du hittar oa Skane-
trafikens hemsida.
Skriv varifran och
vartdu vill aka. unoe-
farlio avoanos- eller
ankomsttid samt
datumfor resan och
klicka oa ´Sok resa´.
sa far du forslao
oa hallolatser och
avoanoar. uu far
ocksa veta omresan
kraver bvten. om
den sker med buss
eller tao och vad
bil[etten kostar.
uu kan aven skriva
ut en oersonlio tid-
tabell och resvaoen
oa en karta. kese-
olaneraren finns
aven somtalsvar.
kino Jalsvar Jennie
oa 020-777724 for
information omdin
nasta resa.
k£S£PlAN£kAk£N
På skåneiraſkens hemsida
kan du även Iadda ner siaiiska
iidiabeIIer för iågĥ siadsbuss och
regionbuss iiII mobiIenĦ De kan
vara bra aii ha när man iiII exemĴ
peI beſnner sig på pIaiser med
dåIig mobiIiäckningĦ
Ķ Den siaiiska iidiabeIIen fungĴ
erar som en vanIig ſckiidiabeII
som man Iäii kan ha med sig i
ſckanĥ säger Anders VårmyĦ
$
ei ſnns en siaiisk
iidiabeII för varIe
IinIeĦ VäII viIken
iidiabeII du viII
Iadda nedĥ ange diii
mobiIieIefonnummer och eii sms
skickas iiII din mobiI med en Iänk
iiII iidiabeIIenĦ Den insiaIIeras
sedan i mobiIen som eii IavaproĴ
gramĥ precis som när du Iaddar
ned dina resor från Mina sidorĦ
Var duänbeſnner dig
AIIa skåneiraſkens mobiIa
iIänsier är graiisĦ
Den enda kosinaden när du anĴ
vänder resepIaneraren i mobiIen
är ieIefonoperaiörens iraſkavgifiĦ
Iaddar du ned iidiabeIIer iiII din
mobiI behöver du bara iiIIgång
iiII en inierneiuppkoppIing unĴ
der sIäIv nedIaddningenĦ
Ķ sen kan du använda iidiabeIĴ
Ierna var och när du viIIĥ uian
aii behöva vara uppkoppIad moi
inierneiĥ säger Anders VårmyĦ
VAP łVireIess AppIicaiion
ProiocoIń är en gIobaI siandard
som gör dei möIIigi aii skicka
informaiion meIIan iniernei och
mobiIieIefonerĦ
1ava är eii program som bIand
annai används för aii Iadda ned
informaiion och använda den i
mobiIieIefonenĦ
Du är väIkommen aii siäIIa
frågor om de mobiIa iIänsierna
hos skåneiraſkens suppori på
ǔǛǛǕĴǛǛ ǛǛ ǛǛĥ anknyining ǗĦ
PlAN£kA
0lN k£SA
l M08ll£N
vlSS1£ 0u A11.
.1b000 inlooo-
ninoar sker var[e
manad oa Vina
sidor.
Att reoistrera sio oa
Vina sidor kostar
inoet. 6a in oa
www.skanetrafiken.
se och las mer. uar
hittar du ocksa
mer information
omSkanetrafikens
andra t[anster.
MlNA Sl00k
Vi hIäIper
gärna iiII
aii svara
på frågorŷ
Mimmi
Iranír har
trstat skanrĴ
traſkrns mcĴ
bila tjanstrrĦ
ūDrt lilla prcĴ
arammrt i mcĴ
bilrn funarrar
bra nu nar drt
ar installrratĥ
mrn instrukĴ
ticnssidan pa
natrt var litr
fcrvirrandrūĥ
saarr hcnĦ
Dcn saknar
rn crdlista i
prcarammrtĦ
ūMrn drt ar
lattnaviarrat
crh jattrbra att
jaa kan sr fcrsrĴ
ninaarna dirrkt
i mcbilrnĦū
ϻϬϿϻĨ ɁɃɁȯȼȼȯ
ȰȳɀȺȷȼȵ
ϭȽɂȽĨ ϬϾȯ
ȺȳɄȯɃ
Man komĴ
mer aii
kunna
köpaĥIadda
och spärra
siii koriŷ
0et finns manua sätt für diu att p|anera din nästa resa med Skane-
trafiken. Är du ute ech rür pa diu är mebi|te|efenen det abse|ut
snabbaste sättet att fa reda pa infermatien em dina reser.
har du ti||uanu ti|| en
dater hittar du den
mesta infermatienen
pa Skanetrafikens
hemsida www.skane-
trafiken.se. 0är finns
ecksa Mina sider, sem
är din euen sida.
ϻϬϿϻĨ ɁɃɁȯȼȼȯ ȰȳɀȺȷȼȵ

AII iraſk inom skåneĴ
iraſken ska ske med
fossiIfriaĥ förnybara bränsIenĦ
Dei har nämnden för koIIekĴ
iiviraſk besIuiaiĦ
Cvergången ska ske så
snabbi som dei är möIIigi
och dei beiyder aii siadsĴ
bussiraſken ska vara fossiIfri
ǖǔǕǙĥ regionbussiraſken ǖǔǕǜ
och serviceiraſken ǖǔǖǔĦ AIIa
skåneiraſkens iåg kör redan
i dag på förnybar eIĦ
Ķ Cch när dei gäIIer gasĴ
bussar ſnns redan i dag
häIfien av den svenska gasĴ
bussƀoiian i skåneĦ Här kör
ǝǔ proceni av siadsbussiraĴ
ſken på gasĥ säger Chrisier
VaIIsirömĥ miIIösamordnareĥ
skåneiraſkenĦ
Mi|jüstrateui
uedkänd
Viniern en iuƅ uimaning för koIIekiiviraſken i skåne
När snön kommer gäIIer dei
aii vara förbereddĦ Iör iågiraĴ
ſken börIar vinierpIaneringĴ
en iidigiĦ Redan i sepiember
ias iågen in på verksiad för
genomgångĦ
Ķ Dei fukiiga kIimaiei och
dei skånska öppna IandskaĴ
pei är en iuƅ uimaning för
koIIekiiviraſkenĦ Iör aii håIIa
spåren snöfria och iågiraſĴ
ken igång som vanIigi har vi
eii iäii samarbeie med BanĴ
verkeiĥ säger iraſkuiveckIare
siefan RindesiigĦ Cfiasi är dei
snöprobIemi spårväxIarna
på siaiionerna somIigger
bakomiraſkförseningar kaIIa
och bIåsiga vinierdagarĦ Aii
bussiraſken inie kan köra på
grund av dåIigi väder är mer
ovanIigiĦ
ĶVåri siörsia pIaneringsĴ
arbeie inför viniern är aii se
iiII aii våra enireprenörer kan
säiia in ƀer bussar på siräckĴ
orna med högi resandeiryckĦ
Cversynen av bussarna sker
under heIa åreiĥ säger iraſkĴ
uiveckIare KIas sörenssonĦ
$%..! "),!'! Ʒ2%.!../.3 &2Ë.3+Ë.%42!&)+%. $%..! "),!'! Ʒ2%.!../.3 &2Ë.3+Ë.%42!&)+%.
4 Min kesa med Skanetrafiken Min kesa med Skanetrafiken
vlSS1£ 0u A11.
.2000 tidtabeller
i manaden laddas
ned till mobil-
telefoner med h[alo
av Skanetrafikens
mobila t[anster.
6
ǁDŽ
år har gåii sedan de försia Pågaiågen börIade ruIIa
i skåneĦ Den Lj Ianuari ǁƿƿLJ kommer deiia IubiIeum
aii uppmärksammas på oIika säiiĦ De försia IiIafärĴ
gade iågen börIade ruIIa på de skånska Iärnvägarna Lj Ianuari
ǀLjLJǂ och kördes av dåvarande Iänsiraſken i MaImöhus IänĦ
A||t f|er reser med Skanetrafiken ech det krävs ükade investerinuar für att k|ara anstermninuen av nya
resenärer. Skanetrafiken hüjer därfür priserna vid nyar. hüjninuen b|ir i uenemsnitt cirka 1 krena per resa.
ϻϬϿϻĨ ȳɅȯ
ɁɄȳȼɁɁȽȼ
ȴȽɂȽĨ ȳɅȯ
ȺȳɄȯɃ
3
edan skåneiraſken
biIdades Ǖǝǝǝ har priĴ
serna i skåne bara höIis
en gångĥ i Ianuari ǖǔǔǘĦ
Ķ Vi har kunnai håIIa
priserna bIand annai genom den
siora resandeökning vi har seii
de senasie åren och eii någoi
ökai regionbidragĥ säger 1anĴHenĴ
rik Peiierssonĥ kommersieII chefĥ
skåneiraſkenĦ
Ķ Ikonomin har varii bra och
dei råder en god konkurrens
meIIan våra iraſkenireprenörerĥ
viIkei påverkar kosinadernaĦ Men
nu måsie vi höIa på grund av den
aIImänna kosinadsuiveckIingen
och de siora invesieringar vi gör
i nya Pågaiågĥ Cresundsiåg och
bussarĦ
Dei är uniki bIand IänsiraſkĴ
boIagen i sverige aii skåneiraĴ
ſken har kunnai håIIa priserna
på samma nivå så IängeĦ
Ķ Man kan konsiaiera aii dei i
förhåIIande iiII konsumeniprisĴ
index och iransporiindex har bIiĴ
vii reIaiivi biIIigare aii resa med
skåneiraſkenĥ säger 1anĴHenrik
PeiierssonĦ
skånekoriei ökar från ǜǝǔ
kronor per månad iiII ǝǝǔ kronorĦ
Prisei för en enskiId konianiresa
för vuxen kommer aii variera
meIIan ǕǗ kronor łiiII exempeI
siadsbuss Ysiadń och ǜǛ kronorĥ
łiågresa MaImöĶHeIsingborgńĦ
In konianibiIIeii för barn
łǛ iiII Ǖǝ årń ökar från i dag haIva
vuxenprisei iiII ǚǔ proceni av
vuxenpriseiĦ
Nya bussar och tâg
PendIarkoriei över Cresund
bIir däremoi inie dyrareĦ Denna
iaxa besiäms i samråd meIIan
danska 1raſkminisieriei och
Region skåne och höIdes senasi
i Ianuari ǖǔǔǛĦ Däremoi höIs en
enkeI biIIeii meIIan MaImö och
Köpenhamn med Ǚ kronor iiII ǝǙ
kronorĦ På samma siräcka höIs
DuoĽIamiII iiII ǕǛǔ kronor och en
barnbiIIeii iiII ǘǜ kronorĦ
skåneiraſken räknar med aii
få in Ǖǔǔ miIIoner kronor årIigen
genom prishöIningarnaĦ Iöruiom
nya bussar och iåg ska pengarna
användas iiII nya iurer och aii
öka iuriäiheienĦ
skåneiraſken har vaIi aii
inie arbeia med kaiegoripriserĥ
specieIIa priser för grupper som
pensionärer och siuderandeĦ
Ķ skåneiraſkens priser ska vara
aiirakiiva för aIIaĥ säger 1anĴHenĴ
rik PeiierssonĦ
AIdersgränserna har iidigare
ƀyiiais för barn från ǚ iiII Ǜ år och
för ungdomar från Ǖǚ iiII Ǖǝ årĥ
viIkei fakiiski har inneburii prisĴ
sänkningarĦ Deisamma gäIIer för
DuoĽIamiIIebiIIeiien som gäIIer
ivå vuxna och upp iiII ire barn
eIIer en vuxen och fyra barnĦ
Skanetrafikens nva
oriser fran 2 [anuari
2008 |oamla oriser
inom oarentes):
Skanekortet
990 kronor |890)
leriodkort
Valmo-Lund
640 kronor |b80)
Lnkelresa Valmo
-Kooenhamn
9b kronor |90)
Stadsbuss Valmo
30 daoar
39b kronor |380)
Stadsbuss helsino-
boro 30 daoar
39b kronor |380)
NYA PklS£k
under hüsten uenemfürdes
den stürsta resvaneunder-
sükninuen hitti||s i Skane.
kesu|tatet, sem presenteras
i februari, b|ir ett värdefu||t
verktyu für Skanetrafikens
framtida p|anerinu.
Ķ Vi behöver siörreĥ och
uppdaieradĥ kunskap
om resandei i skåneĥ så aii vi
kan ge skåningarna ƀer och
bäiire möIIigheier aii resa
koIIekiivi och miIIövänIigiĥ
säger Kersiin Gusiafssonĥ pIaĴ
neringschef på skåneiraſkenĦ
Resedagbok
Undersökningen har gåii
ui i ǚǘ ǔǔǔ exempIar iiII
sIumpmässigi uivaIda skåĴ
ningar i åIdern ǕǙĶǜǘ årĦ
Den besiår deIs av en
enkäi med frågorĥ deIs av en
resedagbok där deIiagarna
fåii ange aIIa soriers förƀyiiĴ
ningar de gIori under eii vissi
dygnĥ sami viIka färdmedeI
de vaIiĦ
Ķ Dei gäIIer aIIa säii aii
förƀyiia sig Ķ iiII foisĥ med
mopedĥ cykeIĥ biIĥ buss eIIer
iågĦ De svarande har även fåii
uppge viIken iyp av ärende
dei handIar omĥ beräiiar
Kersiin GusiafssonĦ
Nya mâlgrupper
De anonyma svaren bearĴ
beias i en daiabasĦ ResuIiaiei
kommer aii fungera som eii
pIaneringsunderIag i ƀera år
framöverĦ
Ķ Vi viII framför aIIi veia vid
viIka iiIIfäIIen resenärerna
väIIer biIen framför iågei
eIIer bussenĦ Vi viII också
hiiia måIgrupper som skuIIe
kunna iänka sig aii åka koIĴ
Iekiivi om bara möIIigheien
fanns Ķ exempeIvis på andra
iider än dagiidĦ
ueltäckande bild
Bakom resvaneundersökĴ
ningen siårĥ föruiom skåneĴ
iraſkenĥ även Banverkeiĥ
Vägverkeiĥ Region skåneĥ
IänssiyreIsen och ǖǘ skånska
kommunerĦ
Ķ Vi hoppas aii undersökĴ
ningen ska ge aIIa inbIandade
parier en heIiäckande biId
av dei regionaIa resandei
i skåneĦ På så vis får vi eii
bra underIag för hur vi ska
pIanera och uiveckIa håIIbara
koIIekiiviraſkresor i skåne
i framiidenĥ säger Kersiin
GusiafssonĦ
Skanska
resvaner
kart|äuus
ho[da oriser for battre resor
Anue|ica kä||qvist, Steckhe|m:ÃDei är biIIigi och bra Iämföri med siockhoImĦ Dei är en fröId aii åka koIIekiivi i skåneĦ Den enda fördeIen i siockĴ
hoIm är aii där kan man köpa ungdomsbiIIeii iiIIs man fyIIer ǖǔ årĦ Här är dei bara iiIIs man fyIIer Ǖǝ årĦ
vad tvcker du em skanetraſkens priserĪ
Vissie du aiiħ
ħdei ſnns ioiaIi ǙǙ iågsiaiioner och ǜ ǖǕǛ håIIĴ
pIaisIägen i skåneĪ skåneiraſken har ǚǚ iågĥ
varav ǖǚ Pågaiågĥ ǙǙǔ regionbussarĥ Ǘǚǔ siadsĴ
bussar łmed verksiadsreservń och ǘǔǔ serviceĴ
resefordonĦ1raſken uiförs av enireprenörerĦ
Våra priser
ska vara
aiirakiiva
för aIIaŷ
6hristeffer £kberu, Ma|mü:
- Priserna är hyfsadeĦ 1ag
reser mesi med iåg men
ibIand också med bussĦ
1ag har rabaiikoriĦ
Majver vikstrüm, £s|üv:
- Dei kosiade mig ǜǛĥǘǔ från
IsIöv iiII MaImöĦ Cch nu ska
Iag vidare iiII KöpenhamnĦ
Dei bIir ganska myckei
pengar bara för aii åka över
och uppIeva Iiie dansk IuIĴ
siämning en efiermiddagĦ
Ama| hassan 0irie, Ma|mü:
- Dei är synd aii priserna
ska höIasĦ Dei borde finnas
priser som siudenier kan dra
nyiia avĦ Nu måsie vi beiaIa
som en vuxenbiIIeiiĦ 1ag
åker ofiasi meIIan MaImö
och IundĦ
$%..!"),!'!Ʒ2%.!../.3&2Ë.3+Ë.%42!&)+%.
Min kesa med Skanetrafiken
7
lritidskortet nvhet for unodomar
lritidskertet är en
nyhet für barn ech
unua me||an 7 ech 19
ar. kertet uä||er für a||a
eavsett em man har
ske|kert e||er inte.
ϻϬϿϻĨ ȳɅȯ ɁɄȳȼɁɁȽȼ
ȴȽɂȽĨ Ȼȯɀɂȷȼ ȺȷȼȲȳȰȽɀȵ
Ckade biIIeiiiniäkier
Laoa bil[ettoriser i Skane trots ho[nino
Även efter hüjninuen
2 januari ha||er Skane-
trafiken fürha||ande-
vis |aua bi|jettpriser.
£n jämfüre|se med
sterstads|änen ech
Skanes urannar visar
att Skanetrafiken har
|äust priser i de f|esta
fa||.
ϻϬϿϻĨ ϴȷȹȯȳȺ
ɀȷȼȵȻȯȼĥ
ɀȳȲȯȹɂȷȽȼȳȼĦȼɃ
$
en ǖ Ianuari kosiar
dei Ǖǖĥǜǔ kronor aii
köpa en bussbiIIeii
i MaImöĥ Iund och
HeIsingborg för den
som har eii rabaiikoriĦ Dei är dei
kIari Iägsia biIIeiiprisei om man
Iämför med övriga siorsiäderĦ
samma sak om man Iämför med
grannIänenĦ
Moisvarande kosinad i övrig
siadsiraſk är Ǖǔĥǘǔ kronorĦ
Lâga priser
skåneiraſken håIIer en Iåg
nivå även när dei gäIIer priserna
på periodkoriĦI IämföreIsenĥsom
bygger på priser som gäIIer från
årsskifieiĥär skåneiraſkens priĴ
ser Iägsi i de fIesia faIIĦ
Ķ In förkIaring iiII aii skåneĴ
iraſken kan håIIa konkurrensĴ
krafiiga priser är aii vi har så
många resenärer på våra iåg och
bussarĥsäger 1anĴHenrik PeiiersĴ
sonĥkommersieII chef på skåneĴ
iraſkenĦ
På en av biIIeiiypernaĥǗǔ dagars
regionkoriĥär dock siockhoIms
IokaIiraſk biIIigareĦAnIedningen
är aii siockhoIms IokaIiraſk ännu
använder enheisiaxaĦ
Ķ Där kosiar eii månadskori
Iika myckei om man åker meIIan
GamIa sian och sIussen som om
man pendIar sIuĶåiia miI om
dagenĦskåneiraſkens iaxa har
en reIaiion meIIan prisei och hur
Iångi man åkerĥnågoi Iag iror aii
de fIesia av våra resenärer iycker
är rimIigiĥsäger 1anĴHenrik PeiĴ
ierssonĦ
Inget enhetspris
Han iror aii de ƀesia av skåneĴ
iraſkens resenärer skuIIe ha
svåri aii accepiera eii enheispris
på periodkorieiĦ
Ķ De som pendIar inom MaImöĥ
Iund eIIer över exempeIvis ire
zoner viII knappasi beiaIa samma
pris för sina periodkori som dem
som pendIar över heIa skåneĥ
säger 1anĴHenrik PeiierssonĦ
skåneiraſkens resuIiai för ǖǔǔǚ bIev drygi Ǖǝ miIIoner kroĴ
nor efier erhåIIei regionbidragĦ BiIIeiiiniäkierna ökade med
ǕǙ proceni under årei och kom upp iiII Ǖ ǗǗǙ miIIoner kronor
viIkei är ǖ proceni över budgeiĦ 1raſkkosinaderna ökade
med ǕǗ proceni iiII Ǖ ǜǜǚ miIIoner kronorĦ
DžDŽ
proceni łår ǁƿƿDžń av skåneiraſken ſnansieras med iniäkĴ
ier från den egna verksamheienĦ Resien ſnansieras med
bidrag från Region skåne som ersäiining för den samĴ
häIIsnyiia som koIIekiiviraſken medför i form av bIand annai bäiire
miIIöĥ minskad beIasining på vägnäiei och färre iraſkoIyckorĦ
&
riiidskoriei gäIIer från
den ǖ Ianuari men börIar
säIIas redan den ǕǙ decĴ
emberĦ som eii inirodukĴ
iionserbIudande säIIs
koriei för haIva prisei fram iiII
den Ǖǔ februariĦ
Ķ Vi viII få så många som möIĴ
Iigi aii uppiäcka korieis fördeIarĥ
säger 1onas VesierdahIĥ försäIIĴ
ningschefĥ skåneiraſkenĦ
Iriiidskoriei är opersonIigi och
kan aIIiså användas av fIera barn
i samma famiIIĦ Dei gäIIer för
resor kIockan ǕǛĶǔǚ på vardagar
och heIa Iördagarĥ söndagar och
heIgdagarĦ Priserna Iigger från
ǕǕǔ kronor för en zon upp iiII ǗǛǔ
kronor för heIa IäneiĦ
Ķ specieIIi gruppen ǕǗĶǕǜ år
är väIdigi rörIiga uie i samhäIĴ
Iei och vi hoppas med dei här
erbIudandei aii få resandei aii
ökaĦ samiidigi är dei iryggare för
föräIdrarna aii veia aii de unga
har eii kori så aii de kan ia sig
hemĥ säger 1onas VesierdahIĦ
Dei räcker aii resa ǘĶǙ gånger i
månaden för aii dei ska Iöna sig
aii köpa eii IriiidskoriĦ
£nke| £nke|, rabatt 30 dau i stad 30 dau i reuien
\asttrafik 2b kr |sms 20) 1b.80 kr 34b-470 kr bb0-1200 kr
Stockholm 40 kr |sms 26) 20 kr 690 kr 690 kr
Kronobero 20 kr 16 kr 400 kr bb0-10b0 kr
halland 22 kr 1b.40 kr 44b kr b00-147b kr
8lekinoe 20 kr 17 kr 370 kr b70-900 kr
Skanetrafiken 13/16 kr 10.40/12.80 29b/39b kr 49b-990 kr
Lnkeloriset oaller bussresa for vuxen en zon. 8arnoriset liooer i reoel oa b0-60 orocent av vuxen-
oriset. keoionoriset inkluderar aven tao. lriserna oaller fran [anuari 2008 utom Stockholmsoriset
som foreslas oalla fran 1 mars. ue skanska stadsbussoriserna ar uoodelade i tva:
det hoore oriset oaller i Lund. helsinoboro och Valmo. uet laore oriset oaller i ovrioa orter.
k0ll£k1lv1kAllkPklS£k l Sv£kl6£
Kortet. som oaller
barn och unoa
mellan 7 och 19 ar.
ersatter det tidioare
J| som enbart kunde
anvandas av dem
som ocksa hade
skolkort.
Kortet kan kooas
for valfri 30-daoars-
oeriod. uet oaller
fran en zon uoo
till hela lanet. lor
Valmo. Lund och
helsinoboro finns
soeciella stadskort.
Samtidiot som
lritidskortet infors
andras villkoren for
skolkorten. bade
for ovmnasie- och
orundskola.
lran och med
varterminen 2008
oaller skolkorten
bara for resa fram
till klockan 18 oa
vardaoar.
lkl1l0Sk0k1£1
Markus LundĴ
brra crh 1channa
Osrarsscn har
varit tillsamĴ
mans i frm manaĴ
drrĦ Markus bcr
i svrdala mrdan
1channa bcr i
Arlcvĥ sa drt blir
rn hrl drl bussĴ
akandr nar dr
ska traƅasĦ
Ķ Drt nya friĴ
tidskcrtrt vrrkar
vara ckĥ saarr
MarkusĦ
$%..!"),!'!Ʒ2%.!../.3&2Ë.3+Ë.%42!&)+%.
Min kesa med Skanetrafiken
Att kunna resa med buss ech tau sem a||a andra är nauet sem Seruie kijavec drümmer em. ¨Iau ui||ar
verk|iuen att aka ke||ektivt ech fürsüker uüra det sa efta jau kan¨, säuer han.
$
ei är kyIigi uie och
Iackan åker påĦ
Den är av samma
gIansiga iyg som
iräningsbyxornaĦ
Ķ 1ag kan inie ha maieriaI
som greppar för braĦ Då kommer
Iag inie ur sioIenĥ säger sergio
RiIavec och iar sig från köksborĴ
dei iiII ruIIsioIenĦ I eii uieförråd
på gården väniar den eIekiriska
ruIIsioIenĦ Dei iar aIIdeIes för
myckei armkrafi aii köra den
manueIIaĥ förkIarar hanĦ Därför
iar han gärna bussen eIIer iågei
när han ska göra eii ärende eIIer
häIsa på någonĦ
ūǁLJ sekunder rekordetū
Ķ Dei känns onödigi aii besiäIIa
färdiIänsi när dei går aii åka koIĴ
IekiiviĦ Dei ſnns ingen anIedĴ
ning aii Iag ska siiia ensam i en
iaxi eIIer minibuss och förorena
miIIön i onödanĦ Dei är Iu så
myckei irevIigare aii åka iiIIsamĴ
mansĥ säger sergio och spanar ui
moi vägenĦ
Ķ Nu är dei bara aii hoppas aii
vi kommer medĦ Dei ſnns bara
en pIais för ruIIsioIar på regionĴ
bussarnaĦ Har vi oiur är den
redan uppiagen av en barnvagnĦ
Buss nr ǖǖǔ siannar vid
håIIpIaisenĥ bussföraren heIar
igenkännande och går iiII miiiinĴ
gången för aii fäIIa ner rampenĦ
Ķ ǖǜ sekunder är miii personĴ
Iiga rekordĦ 1ag försöker vara
ombord innan den sisia gående
resenären är påĥ säger sergioĦ
uar samma rättigheter
Men dei är inie aIIiid dei går
Iika smidigiĦ De ƀesia siadsbusĴ
sarna har rampen framĦ
Den är aIIdeIes för smaI för en
eIruIIsioIĦ Dei är knappi en vanIig
ruIIsioI kommer in därĥ iycker
sergio som önskar aii iiIIgängIigĴ
heien på bussarna bIir bäiireĦ
Ķ IbIand när bussförarna är
siressade säger de aii de inie har
iid aii Iåia mig komma ombordĦ
1ag försiår aii de har en iidiabeII
aii håIIaĦ Men Iag har väI samma
räii aii åka som aIIa andraĪ Iasi
ofiasi är de hIäIpsammaĦ Dei är
Senast 2010 ska all
kollektivtrafik vara
tilloanolio for alla.
enliot ett beslut
fran riksdaoen.
Skanetrafiken
arbetar konti-
nuerliot med att
anoassa hallolatser.
stationer. fordon
och information for
att hela tiden oka
tilloanolioheten for
funktionshindrade.
lnvesterinoar oa
drvot 200 mil[oner
kronor har o[orts
i kollektivtra-
fiken i Skane
under oerioden
2001-2004. Valet
ar att resenarer med
funktionshinder
ska kunna anvanda
kollektivtrafiken
med samma be-
kvamliohet och oa
samma vilkor som
andra resenarer.
1lll6ÄN6ll6h£1
Skanetrafiken
tar üver
färdtjänst
1 januari 2008 tar Skanetra-
fiken üver ansvaret für färd-
tjänsten i nerdvästra Skane.
Iörändringen innebär
aii skåneiraſken uireĴ
der och besIuiar om vem som
har räii iiII färdiIänsi och
riksfärdiIänsiĦ Iör invånarna
i BIuvĥ Båsiadĥ HeIsingborgĥ
svaIövĥAsiorpĥAngeIhoIm
och CrkeIIIunga beiyder dei
aii de från och med årsskifiei
får vända sig iiII skåneiraſĴ
kens nya färdiIänsienhei i
HeIsingborgĥ isiäIIei för iiII
hemkommunen som idagĦ
Ķ Vi kommer inie aii omĴ
pröva redan giIiiga färdiIänsiĴ
iiIIsiåndĦ De gäIIer enIigi
kommunernas besIuiĥ säger
GuniIIa BIadĥ chef för avdeIĴ
ningen fokusområde serviceĴ
resor på skåneiraſkenĦ
Enhetliga regler
När skåneiraſken iar över
färdiIänsien bIir regeIverkei
enheiIigiĦ Dei innebär bIand
annai aii färdiIänsipriserna
bIir Iika för aIIa resenäĴ
rerĥ oavseii hemkommunĦ
Dessuiom uiökas färdiIänsiĴ
områdei med de angränsade
kommunerna IahoIm och
MarkarydĦ
In annan nyhei som börĴ
Iar gäIIa vid årsskifiei är aii
färdiIänsiresenären får ia
med sig ire medresenärerĥ
isiäIIei för ivå som iidigareĦ
Dessuiom införs en särskiId
resegaranii för färdiIänsiĦ
Nytt serviceresekort
BesiäIIningen av sIäIva
resan sker som vanIigi geĴ
nom besiäIIningsceniraIen i
nordväsira skåneĦ
I samband med aii skåĴ
neiraſken iar över ansvarei
för färdiIänsien införs också
eii nyii serviceresekoriĦ
Dei fungerar deIs som eii
färdiIänisbevisĥ deIs som eii
rabaiikori ombord på skåneĴ
iraſkens bussar och iågĦ Med
dei nya serviceresekoriei
höIs rabaiien från ǖǔ iiII Ǘǔ
proceniĦ Rabaiien gäIIer bara
färdiIänsiresenärer som bor i
de åiia kommunerna i nordĴ
väsira skåneĦ
Ķ Vi viII uppmunira ƀer
personer med funkiionshinĴ
der aii resa med buss och iåg
när man kan och färdiIänsi
när man måsieĥ säger GuniIIa
BIadĦ
Vissie du aiiħ
ħsiadsbussiraſken i iio
skånska siäder är iiIIgängĴ
Iigheisanpassad för persoĴ
ner med funkiionshinderĦ
ħDu kan du få fram viIka
resor som är anpassade för
dig som är funkiionshindĴ
rad genom aii kIicka i en
ruia i ResepIanerarenĦ
se wwwĦskanrtraſkrnĦsr
Dei ſnns
ingen anĴ
Iedning
aii Iag ska
siiia enĴ
sam i en
iaxi eIIer
minibuss
och förĴ
orena
miIIön i
onödanŷ
ǁƿǀǀ
är årei då CiiyiunneIn ska siå kIarĦ MaImö Cĥ som i
dag är en säcksiaiionĥ där iågen ivingas vändaĥ bIir
en genomfarissiaiionĥ där iågen kan susa vidare i
de sex kiIomeier Iånga iunnIarna under MaImö siad för aii därefier foriĴ
säiia moi CresundsförbindeIsen eIIer YsiadĽ1reIIeborgĦ
när iiden är knapp som dei bIir
krångIigiĦ
Andra saker som kan bIi bäiire
är iidiabeIIsskyIiar vid håIIpIaiĴ
ser och perrongerĦ Cfia siiier
skyIiarna för högiĥ eIIer så är dei
en bänk i vägenĥ iycker sergioĦ
4
ågsiaiionerna kan ockĴ
så bIi mer iiIIgängIiga
för funkiionshindradeĦ
IbIand har han svåri
aii ia sig iiII perrongen
i ruIIsioIĦ Dei samma gäIIer när
han ska av och på iågenĦ
Ķ Dei händer aii Iag får åka
iiIIbaka en bii på resan för aii
komma dii Iag viIIĦ Men dei har
bIivii bäiire sedan ƀer siaiioner
har fåii bäiire ramper och hissarĦ
Cnskedrömmen vore iågvagnar
med ƀer pIaiser som är fria från
säienĦ
Ķ 1ag giIIar verkIigen aii åka
iågĦ Dei är sköni med skumpfria
resor för min rygg och Iag iänker
forisäiia aii åka buss eIIer iågĥ
även om dei är Iiie krångIigi
ibIandĥ säger sergio RiIavecĦ
Seroio tar bussen - nar han kan
$%..!"),!'!Ʒ2%.!../.3&2Ë.3+Ë.%42!&)+%.
8
srraic Rijavrr fran Landskrcna tar aarna bussrn nar han ska naacnstansĦ Oftast aar drt braĥ mrn ibland kan drt var kranaliat att kcmma pa bussrnĦ
Min kesa med Skanetrafiken
ϻϬϿϻĨ ɁɃɁȯȼȼȯ
ȰȳɀȺȷȼȵ
ȴȽɂȽĨ ȳɅȯ
ȺȳɄȯɃ