You are on page 1of 4

Regulamin Akcji promocyjnej Lokata z premi last minute

(Regulamin)
1. Postanowienia oglne
1. Organizatorem akcji promocyjnej Lokata z premi last minute zwanej dalej Akcj oraz
fundatorem premii pieninej jest Agora S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsibiorcw, prowadzonego przez Sd Rejonowy dla
m. st. Warszawy XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem
KRS 59944, kapita zakadowy 50.937.386 z wpacony w caoci, NIP 526-030-56-44,
REGON 011559486, zwana dalej Organizatorem.
2. Partnerem Akcji jest Idea Bank S.A. z siedzib w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsibiorcw, prowadzonego przez Sd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem
KRS0000026052, kapita zakadowy 135 622 194,00 z wpacony w caoci, NIP 526-030-7560, REGON 011063638 zwana dalej Partnerem .
3. Akcja zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez
Organizatora pod adresem URL: lastminute.zpremia.pl, zwanego dalej Serwisem, za
pomoc dedykowanej do tego celu aplikacji promocyjnej, zwanej dalej Aplikacj w dniach
od 29.12.2014 roku do 31.12.2014 roku,
4. Rozstrzygnicie Akcji (powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania premii) nastpi do
dnia 23.01.2015 roku. O przyznaniu premii pieninej Uczestnik zostanie powiadomiony
przez Organizatora poprzez wysanie wiadomoci na adres e-mail wskazany przy rejestracji.
Warunkiem otrzymania premii pieninej jest midzy innymi uzupenienie w Aplikacji
aktywnego nr konta bankowego nalecego do Uczestnika.
5. Regulamin stanowi podstaw organizacji Akcji i okrela prawa i obowizki jego uczestnikw.
6. Regulamin Akcji jest dostpny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.
7. Poprzez uczestnictwo w Akcji uzyskuje si moliwo zaoenia w banku Partnera Lokaty
Happy o nastpujcych parametrach:

waluta PLN,
minimalna kwota lokaty 1000 PLN,
maksymalna kwota lokaty10 000 PLN,
okres lokaty 3 miesice,
rodzaj stopy procentowej: staa,
oprocentowanie w skali roku: oprocentowanie nominalne 5,00%, kapitalizacja na koniec
okresu,
termin wanoci wniosku 14 dni,
dodatkowe ograniczenia Lokaty z premi last minute: Uczestnik moe zaoy maksymalnie
jedn Lokat HAPPY.
skutek zerwania lokaty przed upywem okresu, na jaki zostaa zaoona utrata nalenych
odsetek,
odnawialno: Tak - Lokata z premi last minute jest automatycznie odnawiana na taki sam
okres (3 miesice), na warunkach przewidzianych dla Lokaty STANDARDOWEJ, zakadanej
na okres 3 miesicy, zgodnie z aktualn na dzie odnowienia Lokaty Kart produktu Lokaty
STANDARDOWEJ dostpn na stronie internetowej www.ideabank.pl, obowizujc w dniu
rozpoczcia kolejnego Okresu umownego.
istnieje moliwo zmiany lokaty na nieodnawialn w dowolnym momencie okresu
umownego.
gwarancja kapitau: depozyty gwarantowane w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
do kwoty stanowicej rwnowarto w zotych 100 000 EUR.

8. Lokata z premi last minute lub Lokata Happy opisana w ust. 7 w dalszej czci Regulaminu
bdzie okrelana jako Lokata

2. Uczestnictwo w Akcji
1. Uczestnikami Akcji mog by penoletnie osoby fizyczne, posiadajce pen zdolno do
czynnoci prawnych oraz posiadajce miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, speniajce warunki okrelone w Regulaminie, jak rwnie speniajce warunki
okrelone w regulaminie zamieszczonym na stronie Partnera odpowiednio pod adresem
URL: ideabank.pl/ideabank2/doc/Lokata_HAPPY_Regulamin20140812.pdf (zwani dalej
Uczestnikami)
2. Uczestnikami Akcji nie mog by pracownicy/wsppracownicy Organizatora oraz ich
maonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzestwo, jak rwnie pracownicy Partnera i jego obecni
klienci, w szczeglnoci osoby, ktre s ju stronami aktywnej umowy z Partnerem.
dotyczcej produktu Lokata Happy.
3. Uczestnik zobowizuje si do przestrzegania okrelonych w Regulaminie zasad, jak rwnie
potwierdza, i spenia wszystkie warunki, ktre uprawniaj go do udziau w Akcji.
3. Zasady udziau w Akcji
1. Aby wzi udzia w Akcji Uczestnik zobowizany jest:
a) w terminie od dnia 29.12.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku na stronie
Serwisu URL: lastminute.zpremia.pl zarejestrowa si i zaoy swj profil w
Aplikacji poprzez podanie adresu email, a nastpnie w celu potwierdzenia
rejestracji klikn w link umieszczony w wiadomoci email przesanej na
podany adres, UWAGA: z jednego adresu email mona zaoy tylko
jedn lokat;
b) klikn aktywny link udostpniony w Serwisie, ktry przekieruje Uczestnika
na stron serwisu Partnera, dostpn pod adresem
URL: wnioski.ideabank.pl/wniosek/indywidualni_happy1/1/55
c) wypeni wymagane dane w formularzu w celu zoenia wniosku o otwarcie
Lokaty: imi, nazwisko, PESEL, seria i nr dokumentu tosamoci, data
wydania, miejsce urodzenia, adres zameldowania. Wniosek naley wypeni
w cigu jednej sesji, co oznacza, i podczas wypeniania wniosku Uczestnik
nie moe by bezczynny duej ni 30 (trzydzieci) minut,
d) Partner na wskazany adres email Uczestnika przesya potwierdzenie zoenia
wniosku o otwarcie Lokaty zawierajce nastpujce informacje:
nazwa: Lokata Happy,
nr wniosku: numer nadany przez Partnera,
kwota: zadeklarowana przez Uczestnika kwota (PLN),
okres lokaty: 3 miesice,
data zoenia wniosku,
termin wanoci wniosku ,
informacj, e wniosek zosta przyjty i oczekuje na realizacj,
instrukcj dotyczc opacenia lokaty.
e) w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu zoenia
wniosku zasili Lokat kwot, zadeklarowan we wniosku nie mniejsz ni
minimalna kwota lokaty tj. 1000 PLN (sownie: tysic zotych).
f) Idea Bank na wskazany adres email Uczestnika jako potwierdzenie zawarcie
umowy o produkt finansowy Lokata Happy przesya w formie
elektronicznej:

Umowa o rachunek bankowy oraz o wiadczenie innych usug bankowych


Regulamin prowadzenia rachunkw bankowych, wiadczenia usug
bankowoci elektronicznej oraz wydawania i uywania debetowych kart
patniczych przez Idea Bank S.A. dla klientw indywidualnych

Umowa o Rachunek Terminowej Lokaty Oszczdnociowej


" Lokata Happy
Owiadczenie o odstpieniu od Umowy

2. Jeden Uczestnik moe zaoy tylko jedn Lokat.


3. O przyznaniu premii pieninej, o ktrej mowa w 4 ust 1 Organizator powiadomi
Uczestnikw do dnia 23.01.2015 r., przesyajc wiadomoci e-mail, na adres wskazany w
sposb okrelony w ust. 1 lit. a) powyej.
4. Uczestnicy, o ktrych mowa w ust 3 powyej, do dnia 28.01.2015, zobowizani s do
zalogowania si w Aplikacji i uzupenienia nastpujcych danych osobowych: imi, nazwisko,
numer telefonu, numer swojego aktywnego konta bankowego na ktry ma zosta przelana
premia gwarantowana, oraz adres zamieszkania.
5. Organizator zastrzega, i wnioski o zaoenie Lokaty skadane z innego rda w Internecie,
ni za porednictwem Serwisu, jak rwnie wnioski o zaoenie Lokaty zoone po
31.12.2014 r. nie bd bray udziau w Akcji.
4. Przedmiot Akcji.
1. Wszyscy Uczestnicy, ktrzy speniaj cznie warunki wymienione w 2 i 3 Regulaminu
otrzymaj premi pienin o wartoci 50 z, ktra zostanie przekazana na rachunek
uczestnika, ktry zostanie podany zgodnie z 3 ust 4 Regulaminu.
2. Premia pienina zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 10.02.2015 r.
3. Jeeli Uczestnik Akcji nie speni ktregokolwiek z warunkw okrelonych w 2 i 3
Regulaminu Akcji, nie nabywa prawa do premii pieninej, o ktrej mowa w ust 1 powyej.
4. Premie pienine zostan wydane wycznie w postaci okrelonej Regulaminem, bez
moliwoci przekazania ich rwnowartoci innemu Uczestnikowi lub zamiany na inn form
premii .
5. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do ktrych Organizator stwierdzi e ich dziaania s
niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, lub ktrych dziaanie ma na celu niezgodn
z Regulaminem ingerencj w mechanizm Akcji lub prbie takich dziaa, mog zosta
wykluczeni z dalszego udziau w Akcji.
5. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe udostpnione przez Uczestnikw Akcji, bd wykorzystywane wycznie w
celach zwizanych z realizacj przedmiotu Akcji przez Organizatora.
2. Dane osobowe uczestnikw Akcji, bd przetwarzane zgodnie z warunkami okrelonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r., poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.
3. Uczestnik Akcji ma prawo dostpu do treci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemoliwia udzia w
Akcji.
6. Postpowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczce spraw zwizanych z Akcj naley skada za porednictwem Aplikacji
lastminute.zpremia.pl w terminie 14 (czternastu) dni od daty wysania przez Organizatora
wiadomoci e-mail, o ktrej mowa w 3 ust 3 Regulaminu.
2. Jeeli podane w reklamacji dane wymagaj uzupenienia, przed rozpatrzeniem reklamacji
Organizator zwrci si do skadajcego reklamacj o jej uzupenienie we wskazanym przez
Organizatora zakresie.
3. Reklamacje rozpatrywa bdzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
otrzymania. Odpowied w sprawie reklamacji zostanie przesana na adres email wskazany w
czasie rejestracji uczestnika w Aplikacji.

7. Odstpienie i rezygnacja z Akcji.


Uczestnik moe odstpi i zrezygnowa z udziau w Akcji w cigu 14 (czternastu) dni
kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztw.
2. Odstpienie i rezygnacja z Akcji zgodnie z ust. 1 powyej wymaga zoenia owiadczenia na
pimie w terminie wskazanym w ust. 1 powyej (Uczestnik moe skorzysta ze wzoru
owiadczenia dostpnego pod adresem URL: lastminute.zpremia.pl/promocja/kontakt/)
1.