You are on page 1of 66

DRAF

KSSR SAINS TAHUN 5_2014

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
SEKOLAH RENDAH

SAINS

TAHUN LIMA

BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA


i

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS
TAHUN 5
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMii

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014RUKUN NEGARA


Bahawasanya, Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat
di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu
masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dinikmati secara adil dan saksama; menjamin
satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;
membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita -cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELURUHAN PERLEMBANGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN


iii

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini
adalah

bagi

melahirkan

berketerampilan,

berakhlak

bangsa
mulia,

Malaysia

yang

berilmu

bertanggungjawab

dan

pengetahuan,
berkeupayaan

mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian


dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.iv

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA


Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya
Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.
v

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

Rukun Negara
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Falsafah Pendidikan Sains Negara
Kandungan

iii
iv
v
vii
1
1
1
2
3
5

9
10
11

21

13
15
16
17
18

vi

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

Tema:

1.0

2.0


21
34

Tema:

3.0

4.0

Tema:

5.0
6.0
7.0
8.0

Tema:

9.0

10.0

Tema:

11.0

Tema:

12.0


35
40


42
44
47
49


51
54


55


57

vii

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
1

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

x
x
3

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

6 21

1994 3

2001

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

induktif

deduktif

(KBSB)

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

KBSB
1.
2.
3.
4.
5.

Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan

Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains


(Curriculum Development Centre, 1999)

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

()

()

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
9

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

KSSR 21

KBSR

2020
KBSR

KSSR

10

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

x
x

Pendekatan Inkuiri-Penemuan

KSSR KSSR

3
x

11

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

( Konstruktivisme )

(Pendekatan Kontekstual)

Pembelajaran Masteri

( Pendekatan Sains, Teknologi dan

Masyarakat )

12

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

( Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains)

x
x

x
x
x

( Eksperimen )

13

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

Perbincangan
(Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Bilik

Darjah )

Simulasi

( Kajian Masa Depan )

Projek

14

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

( Penyelasaian Masalah )

21
21

MOE 21

:
x
x

1.

x
x

2.

15

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

10

3.

16

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

17

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

60

120

qualifier

18

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

(tahap penguasaan)

(i)
(ii)
(iii)

19

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.

2.

20

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.0

1.1

1.1.1

21

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.1.2

22

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.1.3

23

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.1.4

24

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.1.5

25

x intrapolasi
ekstrapolasi

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.1.6

26

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.1.7

27

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.1.8

28

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.1.9

29

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.1.10

30

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.1.11

31

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.1.12

32

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

33

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

2.0

2.1

2.1.1

34

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

Sains Hayat
3.0

3.1

3.1.1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

35

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

3.1.2

3.1.3

3.2.1

3.2.2

x
x
x
x
x
x

3.2

llama

36

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

3.3

3.3.1

3.3.2

x
x
x
x

3.3.3

x
x
37

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

x
x
x
x

3.2.4

3.2.5

38

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

3.4

3.4.1
3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

3.4.9

39

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

4.0

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

40

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3

x
x
x
x

4.3.1

41

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

SAINS FIZIKAL
5.0

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.5

5.1.4

42

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

43

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

6.0

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

44

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

6.2

6.2.1

4.

5.

6.

6.2.2

6.2.3

x
x
x

45

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

6.3

.
6.3.1

6.3.2

x
x
x
x

6.3.3

6.3.4

6.3.5

46

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

7.0

7.1

7.1.1

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5


47

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

7.3

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.3.1

7.3.2

7.3.3

48

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

8.0

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

x
x

49

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

8.1.7

x
x
x

8.1.8

50

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

SAINS BAHAN
9.0

:
9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

x
x
x
x

9.1.4

9.1.5


51

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

:
9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.3

9.3.1
9.3.2
9.3.3

52

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

9.4

:
9.4.1

9.4.2

53

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

10.0

10.1

:
10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

54

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

BUMI DAN SAINS ANGKASA


11.0

11.1

:
11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

:
x
x
x

55

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

:
11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

56

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


12.0

:
12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

57

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

12.1.6

12.1.7
12.2

12.2.1

12.2.2

58

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5_2014

59