You are on page 1of 5

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 roku

Od: Michel Marbot


Do: Miosza Wglewskiego, Newsweek Polska
LIST OTWARTY
Szanowny Panie Redaktorze,
Mam nastpujce uwagi do Pana artykuu Makaroniarz na godzie: Szef firmy Malma
godowa w obronie swoich pracownikw, aby pogbi temat, ktry Pan poruszy:
1) Syndyk przejmujc w 2011 roku przedsibiorstwo Malma przej rwnie zaog. Wbrew
opinii anonimowych prawnikw (Banku?), ktrych Pan cytuje, nie wywraca to prawo
upadociowe (PUiN) do gry nogami gdy art. 230 PUiN jest jednoznaczny! Do
kosztw postpowania upadociowego zalicza si przypadajce za czas po ogoszeniu
upadoci nalenoci ze stosunku pracy. Prosz wzi pod uwag opinie w Tygodnik
Solidarno Ministra Kwiatkowskiego i Prof. Jerzego Wratnego (specjalista prawa pracy
w Polskiej Akademii Nauk) oraz dr Moniki Gadoch.
2) Bank Pekao SA nawet na torturach nie udziela oficjalnego stanowiska, ale jednak
zaatwia Panu Redaktorowi informatora z Pekao. To powinno dawa Panu i wszystkim
czytelnikom Newsweek Polska wiele do mylenia, co do uczciwoci tego Banku, gdy
Tajemnica Bankowa jest sednem zawodu bankiera.
3) O moich bdach miaby wiadczy fakt, e nie chciaem wzi kredytu walutowego.
Jednak wielu ekonomistw podzieli moje stanowisko, e dla firmy, ktra zarabia w
zotych, kredyty w walucie s prdzej czy pniej samobjcze. Raczej bdem bya
polityka silnej zotwki w latach 2001-2003, ktra hamowaa gospodark i gratyfikowaa
spekulacj. Powiem wicej, Pekao SA rwnie mi sprzeda opcje walutowe, co
spowodowao due straty Malmy na rzecz Banku. Na zachodzie, za takie straty firmy
uzyskay odszkodowania od bankw, w tym od Unicredit.
4) Nieprawd jest, e biznes rozwija si wycznie dziki kredytom. Malma generowaa
wysoki zysk operacyjny i kapitaowy. Po 10 latach dziaalnoci Malma, ktra
zainwestowaa 200 mln zotych, miaa jedynie 90 mln zotych kredytw. W 2003 roku
Pekao SA przej od innych bankw wszystkie kredyty Malmy. Po tym przejciu
zaduenie Malmy wzroso o 50% (z 90 do 135 mln zotych). A przecie wsplny plan, na
ktry Bank Pekao przysta, zakada wejcie Malmy na gied i spat zaduenia. Stao si
zupenie inaczej. Bank stworzy mechanizm puapki kredytowej: zacz nalicza Malmie
odsetki karne, ktre finansowa z nowych kredytw. Jedn rk rzekomo ratowa
toncego, a drug wpycha mu gow pod wod. Jaki mia Bank w tym interes? aden. A
Zarzd Banku? Wiele. Pekao SA sztucznie wlicza spacane odsetki, ktre sam
sfinansowa, do wasnych zyskw, co zwikszao premie zarzdu Banku, ktre to
podwoiy si w cigu 2 lat. Czy taki proceder, z ca pewnoci przestpczy, mona
okreli jako pomyki?
5) Udziaowcy Banku nie mieli ochrony przed opisanym procederem. Dlaczego? Aby
zneutralizowa biegych rewidentw, ktrzy mogli odkry nieprawidowoci, Bank
zobowiza Malm do zatrudnienia, jak okazao si pniej rewidentw Pekao SA;
czyli w realnym wiecie Bank zapaci swoim rewidentom apwki za porednictwem

Malmy po cenie narzuconej i sfinansowanej przez Bank! Co na to Nadzr Bankowy? Nic!


Aby upi jego czujno, Pekao SA sztuczne powikszy a 5 krotnie warto
zabezpiecze Malmy w celu udowodnienia na papierze, e Bank jest ostronym
kredytodawc. Rwnie prasa bya neutralizowana poprzez groby. Gdy dziennikarz Jan
Fijor spotka si w 2006 roku z Panem Janem Krzysztofem Bieleckim i omieli zapyta o
spraw relacji rewidenta Banku z Malm, ju p godziny pniej straci prac na
bezporednie danie byego premiera i wczesnego prezesa Banku.
6) Malma nie moga nawet skorzysta z ochrony prawa upadociowego, bo Pekao SA majc
cae przedsibiorstwo Malma jako zabezpieczenie, ani nie zgodzi si na restrukturyzacj
zaduenia, ani nie przejmowa majtku, ani nie uczestniczy w postpowaniu
upadociowym (uniemoliwiajc upado, jak stwierdzi Sd w 2008 roku), a
jednoczenie blokowa produkcj, mimo e w silosach firmy pozostawaa pszenica na rok
produkcji! Malma staa, a Bank gra na czas liczc bez adnych skrupuw, e godujcy
pracownicy szybko i sami odejd z Malmy. W ten sposb Bank chcia unikn
zobowiza wobec pracownikw, ktrzy od 1991 roku w ramach ukadu zbiorowego
mogli dochodzi odszkodowa za utrat pracy wysokoci dwu-letnich zarobkw.
Pracownicy Malmy jednak nie poddali si, okupowali zakady, a ja widzc ich
determinacj w 2007 roku wydzierawiem przedsibiorstwo Malma, chronic tym
samym ponad 100 miejsc pracy. Bank zmieni wtedy front i szuka ratunku w nowelizacji
prawa upadociowego. Osabienie pozycji pracownikw obniyo o kilkanacie milionw
zotych koszty postpowania, ktre Bank musiaby pokry. Z pewnoci to tylko
przypadek, e adwokat Banku przeciwko Malmie, Piotr Zimmerman (Wardyski i
Wsplnicy), sta si doradc rzdu w sprawie nowelizacji ustawy przejtej przez Sejm w
2009 roku, co dobrze te tumaczy dlaczego upado Malmy miaa miejsce dopiero w
2010 roku! Kuriozalnie, ten sam Piotr Zimmerman by prezesem warszawskiego Sdu,
gdy w 2006 roku Sd wyda zaskakujcy wyrok, e moja rodzina waciciel 100%
Malmy i gwarant 100% jej zaduenia nie posiada legitymacji prawnej, aby pozwa
Pekao SA!
7) Od 2004 roku, zarzd Malmy dziaa pod staym dyktatem i szantaem Zarzdu Banku,
ktry w praktyce sam decydowa o losie Malmy jej yciu lub mierci. Przykadowo, w
styczniu 2006 roku decyzje zapady po wielogodzinnych, nocnych spotkaniach z
zarzdem i wbrew procederom Banku. Czuem si w ich trakcie jak zakadnik. Pekao SA
antydatowa wtedy umow kredytow i zmusi mnie do powoania nowej firmy, gdy
prawnie nie mg ju finansowa zaduonej Malmy. Przez dugi czas Bank odnawia po
terminie kredyty dajc nowe z zupenie nierealnymi terminami spaty (dwa tygodnie na
kwoty przykracajce proczne przychody). Bank decydowa nawet w ktrych dniach
moemy produkowa. Trudno nie wnioskowa, e Bank cakowicie ingerowa w
zarzdzanie Malm w celu zniszczenia firmy. Jednak 6 lat po fakcie Bank omieli si
wnioskowa o zakazie prowadzenie przeze mnie dziaalnoci gospodarczej, bo w maju
2006 nie zoyem wniosku o upado! Tak kar Sd wymierza na wniosek
poszkodowanego, gdy pozwany ukrywa przed poszkodowanym, e nie reguluje w
terminie zobowiza. W przypadku Malmy Bank posiada wszelk moliw wiedz o
sytuacji finansowej mojej firmy. Bank nie potrafi ustali jakie straty ponis z powodu
rzekomego braku wiedzy, skoro by wiadomy, e to on sam prowadzi Malm do ruiny i
posiada wszystkie moliwe rodki egzekucyjne (w tym penomocnictwa na konta
bankowe)! Sd jednak uzna racje Banku i wyrokowa o omioletnim zakazie.
Absurdalnie Sd uzna, e dat ostateczn do zoenia przeze mnie wniosku o upado
bya data wypowiedzenia przez Bank kredytw Malmy. Zatem logicznie rzecz biorc,

Bank by ponie szkody po tej dacie musiaby zapomnie o wasnej decyzji


wypowiedzenia Malmie kredytw oraz o wasnych uprawnieniach do egzekucji zastawu.
8) 15 czerwca 2005 roku, podpisaem warunkow Umow Dzierawy przedsibiorstwa
Malma. Od roku, Bank niszczy Malm poprzez eskalowanie spirali zaduenia oraz
ignorowanie moich propozycji naprawy finansw przedsibiorstwa. W tej sytuacji moim
obowizkiem byo ratowa rentown dziaalno (mielimy 10% zysk operacyjny),
dowiadczon zaog i siln mark na rynku. W poowie 2005 roku Bank zada ode
mnie penomocnictw do poszukiwania inwestora dla Malmy. Od razu Pekao SA naduy
moje penomocnictwa, gdy na ich podstawie podpisa z kandydatami umowy o
zachowanie tajemnicy wobec mojej osoby - a utajnione przede mn negocjacje z
inwestorami byy sprzeczne zarwno z interesem Malmy jak i moim, bo szybko okazao
si, e prowadziy do likwidacji firmy. W tym kontekcie braku zaufania, warunkowa
Umowa Dzierawy bya uzasadniona jako zabezpieczenie, w razie gdyby Bank celowo
przedua proces poszukiwania inwestora, aby cakowicie zniszczy przedsibiorstwo. I
faktycznie w styczniu 2006 roku, Pekao SA odrzuci trzech powanych inwestorw,
ktrzy mogli Bankowi skompensowa 65% zaduenia Malmy (pniej nie bdzie ju
lepszych ofert). 10 marca 2006 roku, Bank zablokowa dostp do pszenicy i 2 sierpnia
2006 roku zablokowa konta bankowe Malmy, paraliujc dziaalno, produkcj i zbyt
makaronu. Pracownicy pozostawali bez rodkw do ycia. Znak Malma warty 40 mln
zotych znikn z rynku. Zakady pozostaway bez ochrony i ubezpieczenia! W ten sposb
Bank dba o zastaw za udzielone kredyty. Jak inaczej okreli dziaania Banku jak
sowem sabota? Dopiero po 8 miesicy pieka ruszya Umowa Dzierawy. Sd
upadociowy pobogosawi wtedy moj inicjatyw odnotowujc, e Umowa uratowaa
ludzi i mienie. Za to, w 2011 roku zostaem oskarony o dziaanie na szkod Malmy i jej
wierzycieli. Nie mogem zapozna si z a 40 tomami akt sprawy (prokuratura daa mi na
to 1,5 dnia!). Nie zostaem rwnie przesuchany przez prokuratora! Po tak kardynalnym
naruszeniu mojego prawa do obrony, Ambasada Francji udzielia mi ochrony konsularnej.
9) W kwietniu 2007 rok sprzedaem 6000 ton zastawionej pszenicy, ktrej Bank, mimo
moich licznych da przez ten okres, nie odebra z niewentylowanych silosw Malmy.
Wiosna bya ostatnim momentem by uratowa pszenic przed zepsuciem. Bank grozi, e
za zepsucie pszenicy obwini mnie. Po sprzeday, pszenica zostaa wykorzystana do
produkcji makaronu w Malmie, czyli zgodnie z celem, na ktry Bank udzieli na jej zakup
kredytu. Kiedy nastpia sprzeda pszenicy, Malma bya pod nadzorem sdu, ktry mg
uniewani kad moj decyzj, a tego nie zrobi, bo kierowa si interesem
przedsibiorstwa i chcia podtrzyma warto zastawu zgodnie z interesem Banku. W
2008 roku, prokuratura i sd przyznay mi racj. Jednak 4 lata pniej za
przywaszczenie pszenicy dostaem 2 lata w zawieszeniu pomimo braku jakichkolwiek
korzyci osobistych.
10) W lipcu 2011 roku, miesic przed przejciem zakadu przez Syndyka, Neapolitaczyk,
ktry utrzymuje z Syndykiem prywatne stosunki, zaatakowa z siekier i noem 30
pracownikw Malmy. Jego syn kilka miesicy wczeniej zosta zatrudniony przez Bank
Unicredit. Pomimo e Policja zapaa Neapolitaczyka na gorcym uczynku, po dwch
godzinach wypucia go na prob Syndyka, ktry dziaa przecie w imieniu wymiaru
sprawiedliwoci. Prokuratura odmwia ledztwa.
11) Umowa Dzierawy nie bya ani ucieczk z majtkiem (cay majtek jest) ani za
symboliczn opat. Dzierawca przejmowa cae przedsibiorstwo, a nie tylko cenne

nieruchomoci, jak od lat prbuj zrobi Syndyk i Bank. Dzierawca uratowa miejsca
pracy, firm i wprowadzi Malm z powrotem na rynek. Na to wyda 10 mln zotych i
milion zotych kosztw staych miesicznie. Warto firmy wzrosa z 15 mln zotych w
listopada 2006 roku po 8 miesicy postoju zakadu do 90 mln zotych w listopadzie 2011
roku (wedug eksperta sdowego). W 2011 roku, Syndyk wypowiedzia t darmow
(wedug niego) Umow Dzierawy, niszczc Malm po raz drugi wycznie w interesie
Banku (tak jak Pekao SA ten interes rozumie) obiecujc, e znajdzie dzierawc na
rynkowych warunkach. Mia wej nowy dzierawca. Kolejka czekajcych? adna! nawet za symboliczn zotwk. Kandydat do kupna Malmy postawi warunek, e Syndyk
wemie na siebie wszelkie roszczenia pracownikw. Do transakcji nie doszo, dowodem,
e nawet Syndyk nie wierzy, e mona unikn przejcia zobowiza wobec
pracownikw. Teraz, Syndyk zalega z podatkami, a zobowizania wobec zaogi Malmy
rosn.
12) Do 2006 rok nie wiedziaem, e Prezes woskiego banku UniCredit (wikszociowego
udziaowca Pekao SA obok Skarbu Pastwa) zasiada w zarzdzie firmy Barilla
(gwnego woskiego producenta makaronw i do 1997 roku udziaowca Malmy). Co
wicej, Prezes Unicredit zasiada te w zarzdzie Grupy Pirelli. Niszczc Malm, Pekao
uzyskiwa cenn nieruchomo dla Pirelli (Malma posiada 6 ha w centrum Wrocawia) i
otwiera polski rynek dla Barilla (Malma mia 20% rynku makaronu). Co do motywacji
Barilli, jeden z najbliszych wsppracownikw prezesa Alessandro Profumo (oskarony
wraz z nim w 2011 roku przez wosk prokuratur o 700 mln euro oszustw podatkowych),
by przecie w 1996 rok wice-prezesem Malmy z ramienia Barilla. W momencie kiedy
Bank zamierza wypowiedzie kredyty Malmie, Barilla zatrudnia ekip handlow, a
przeprowadzia na rynku w Polsce kosztown kampani handlow opart na reklamach w
telewizji. Faktem jest, e Barilla nie odniosa sukcesu. Jednak z powodu zamknicia
produkcji Malmy przez Pekao SA i Unicredit udzia woskiego makaronu w Polsce nagle
wzrs z 5 do 20%.
13) Pana informator z Pekao SA prowadzi Pana Redaktora w bd, bo Malma bya
rzeczywicie objta Umow Chopin, ktra zostaa podpisana ju 1 czerwca 2005 roku
pomidzy Unicredit, Pekao i Pirelli. Na podstawie Umowy Chopin Pirelli otrzyma za
darmo, bez wyceny, bez przetargu, bez informowania rynku publicznego, na 25 lat,
ekskluzywno na wszelkie nieruchomoci banku i trudnych klientw Banku. Dwa
tygodnie pniej Bank zaliczy Malm do trudnych klientw. Pekao nie mia prawa
podejmowania adnych krokw dotyczcych transakcji nieruchomociowych przez okres
od dnia 1 czerwca 2005 r. do 3 kwietnia 2006 r. z konkurencyjnymi w stosunku do Pirelli
podmiotami gospodarczymi (Raport, prof. Witold Modzelewski). Std, w styczniu 2006
Bank odrzuci 3 inwestorw, w tym TRG razem z Credit Suisse, ktrzy zaproponowali za
Malmy 65 mln zotych (a nie 15 mln, jak Panu donis informator z Pekao - 15 mln
zotych bya to warto spki ustalona przez Sd na koniec 2006 roku po ponad p roku
od zablokowania produkcji w Malmie przez Pekao SA). Dopiero 3 kwietnia 2006 roku,
Bank i Pirelli wykluczyli Malm z pod zapisw Umowy Chopin, ale tylko na krtki okres.
Z kocem 2006 roku, po zajciu komorniczym na zlecenie Pekao SA, Bank musia
zgodnie z liter Umowy Chopin zaproponowa Pirelli ponownie nieruchomoci Malmy.
14) Wbrew temu, jak Pan Redaktor informuje czytelnikw Newsweeka, Umowa Chopin jest
wypeniana przez strony wystarczy zauway billboardy Pirelli Pekao Real Estate. A
mwimy o takich projektach jak Nowe Ogrody, zakup przez Pirelli 93 ha gruntw wok
stacji metra Mociny, czy sprzeda trudnych kredytw Banku Pekao na ponad 1 miliard

zotych, na ktr Pirelli wyrazi przyzwolenie. Czy te fakty nie powinny zainteresowa
niezalenego dziennikarza, ktry z odwag, jak Pan, tropi prawd?
15) Czy te fakty nie powinny dawa do mylenia co do motyww dziaa (zaniechania) przez
szefa Nadzoru Bankowego? Mimo zgoszenia sprawy Malmy do Prezesa Wojciecha
Kwaniaka, ten nie widzia w tym nic zego. Bank promowa karier w Pekao SA ony
Pana Kwaniaka, ktra teraz jest ju czonkiem zarzdu Pekao Bank Hipoteczny SA.
yjemy wszak w kraju nepotyzmu, w ktrym nadzr bankowy nie kontroluje drugiego co
do wielkoci banku z powodu oczywistego i banalnego konfliktu interesu midzy mem
a on. Mao tego, kryminogenny konflikt interesw dotyczy bezporednio kredytw
hipotecznych, czyli Umowy Chopin. Jest i inna koincydencja: Sdzia Komisarz
nadzorujca upado Malmy jest zwizana z Jaromirem Netzelem, byym prezesem PZU,
najwikszej instytucji finansowej w kraju.
16) yjemy oto w wiecie, w ktrym chciwo i absurdalne decyzje bankw doprowadziy do
zaamania w globalnej gospodarce. Malma to tylko jedna z kostek domina, ktra daje
wszak wgld w wielomiliardowe afery. Akcjonariusze Banku Pekao SA wyceniaj
bowiem warto praw majtkowych oddanych przez Pekao na rzecz Pirelli na co najmniej
4 miliardy zotych. C, przy takich kwotach nie licz si:
Godno czowieka. Jak w Europie Syndyk mg przez ptora roku, codziennie i
zoliwie kontrolowa torby kobiet pod rygorem nie wypuszczenia ich po pracy do
domu, jeli nawet policja nie ma takich praw?
Prawa i interes pracownikw - wg standardw midzynarodowych. Jak w Europie
z majtku firmy wartego 90 mln zotych, Bank dostanie niemal wszystko, Syndyk a
800.000 zotych, a pracownicy NIC?
Prawa lokatorw. Jak w Europie Syndyk, czyli wymiar sprawiedliwoci, moe odci
emerytowanym pracownikom Malmy w ich mieszkaniach zim ogrzewanie, a latem
wod? Chyba, aby sami, bez odszkodowa, z tego lokalu i wiata zeszli?
Prawo wasnoci. Jak w Europie Syndyk mg na si przez ptora roku okupowa
portierni wydzierawionego przedsibiorstwa, kontrolowa dostawy i wysyki
Dzierawcy zanim nawet wypowiedzia umowa dzierawy?
Prawo do obrony. Jak w Europie czowiek, czyli ja, po 3,5 lata ledztwa moe zosta
oskarony bez moliwoci zapoznania si z aktami i bez przesuchania?
Prawo do ochrony. Jak w Europie prokuratura moga systematycznie ignorowa
karygodne dziaania Banku, byego premiera, Syndyka, Sdziego Komisarza, Nadzoru
Bankowego i w kocu psychopaty z Neapolu uzbrojonego w siekier?
Panie Redaktorze! W sprawie Malmy chodzi o godno czowieka i o sprawiedliwe pastwo.
Z powaaniem,
Michel Marbot