You are on page 1of 23

Dokument podpisany

przez Jarosaw
Deminet; RCL
Data: 2014.11.27
16:25:24 CET

rcl
.go
v.p
l

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r.
Poz. 1662
US T AW A

z dnia 7 listopada 2014 r.

o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej1)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) w art. 229:
1)

1 otrzymuje brzmienie:

1. Wstpnym badaniom lekarskim, z zastrzeeniem 11, podlegaj:

2)

1)

osoby przyjmowane do pracy;

2)

pracownicy modociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska
pracy, na ktrych wystpuj czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciliwe.;

po 1 dodaje si 11 i 12 w brzmieniu:

11. Wstpnym badaniom lekarskim nie podlegaj osoby:

przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich
samych warunkach pracy w cigu 30 dni po rozwizaniu lub wyganiciu poprzedniego stosunku pracy z tym
pracodawc;

2)

przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w cigu 30 dni po rozwizaniu lub wyganiciu poprzedniego stosunku pracy, jeeli przedstawi pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajce
brak przeciwwskaza do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie,
a pracodawca ten stwierdzi, e warunki te odpowiadaj warunkom wystpujcym na danym stanowisku pracy,
z wyczeniem osb przyjmowanych do wykonywania prac szczeglnie niebezpiecznych.

ww
w.

1)

1)

Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustaw z dnia 30 maja 1989 r. o izbach
gospodarczych, ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, ustaw z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osb prawnych, ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Pastwa ubezpieczeniach
eksportowych, ustaw z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
ustaw z dnia 8 maja 1997 r. o porczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pastwa oraz niektre osoby prawne, ustaw
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustaw z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych, ustaw z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoci handlowej artykuw rolno-spoywczych, ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, ustaw z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej, ustaw z dnia 18 wrzenia 2001 r.
o podpisie elektronicznym, ustaw z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiaach wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego,
ustaw z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci, ustaw z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej, ustaw z dnia 12 grudnia 2003 r. o oglnym bezpieczestwie produktw, ustaw z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie rolin,
ustaw z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynkw owocw i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynkw lnu
i konopi uprawianych na wkno, ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, ustaw z dnia 19 marca 2004 r.
Prawo celne, ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym, ustaw z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczestwie ywnoci i ywienia, ustaw z dnia 22 wrzenia 2006 r. o przejrzystoci stosunkw finansowych pomidzy organami publicznymi a przedsibiorcami publicznymi oraz o przejrzystoci finansowej niektrych przedsibiorcw, ustaw z dnia
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej, ustaw z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych, ustaw z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i grnicze oraz ustaw z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektrych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Poz. 1662

3)

rcl
.go
v.p
l

12. Przepis 11 pkt 2 stosuje si odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostajcej jednoczenie w stosunku pracy z innym pracodawc.;
4 otrzymuje brzmienie:

4. Pracodawca nie moe dopuci do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzajcego brak przeciwwskaza do pracy na okrelonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.;
4)

po 4 dodaje si 4a w brzmieniu:

4a. Wstpne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza si na podstawie skierowania wydanego
przez pracodawc.;
5)

8 otrzymuje brzmienie:

8. Minister waciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw pracy okreli,
w drodze rozporzdzenia:
1)

tryb i zakres bada lekarskich, o ktrych mowa w 1, 2 i 5, oraz czstotliwo bada okresowych, a take sposb dokumentowania i kontroli bada lekarskich,

2)

tryb wydawania i przechowywania orzecze lekarskich do celw przewidzianych w niniejszej ustawie


i w przepisach wydanych na jej podstawie,

3)

zakres informacji objtych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim, a take wzory tych dokumentw,

4)

zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o ktrej mowa w 6 zdanie drugie,

5)

dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spenia lekarze przeprowadzajcy badania, o ktrych
mowa w 1, 2 i 5, oraz sprawujcy profilaktyczn opiek zdrowotn, o ktrej mowa w 6 zdanie drugie

uwzgldniajc konieczno zapewnienia prawidowego przebiegu i kompleksowoci bada lekarskich, o ktrych


mowa w 1, 2 i 5, profilaktycznej opieki zdrowotnej, o ktrej mowa w 6 zdanie drugie, a take informacji umoliwiajcych porwnanie warunkw pracy u pracodawcy oraz ochrony danych osobowych osb poddanych badaniom..

Art. 2. W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710) w art. 12 dodaje
si ust. 5 w brzmieniu:
5. Krajowa Izba Gospodarcza poprzez Polsk Izb Handlu Zagranicznego moe wystawia uniwersalne wiadectwa pochodzenia towaru, o ktrych mowa w art. 48 rozporzdzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca
1993 r. ustanawiajcego przepisy w celu wykonania rozporzdzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiajcego
Wsplnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z pn. zm.)..

ww
w.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,
z pn. zm.2)) wprowadza si nastpujce zmiany:

1)

w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Warto pienin wiadcze w naturze, z zastrzeeniem art. 12 ust. 22c, okrela si na podstawie cen
rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzgldnieniem
w szczeglnoci ich stanu i stopnia zuycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.;

2)

w art. 12 po ust. 2 dodaje si ust. 2a2c w brzmieniu:

2a. Warto pienin nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania


samochodu subowego do celw prywatnych ustala si w wysokoci:
1)

250 z miesicznie dla samochodw o pojemnoci silnika do 1600 cm3;

2)

400 z miesicznie dla samochodw o pojemnoci silnika powyej 1600 cm3.

2b. W przypadku wykorzystywania samochodu subowego do celw prywatnych przez cz miesica warto wiadczenia ustala si za kady dzie wykorzystywania samochodu do celw prywatnych w wysokoci
1/30 kwot okrelonych w ust. 2a.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529
i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215,
1328, 1563 i 1644.

Dziennik Ustaw

Poz. 1662

3)

w art. 14:
a)

rcl
.go
v.p
l

2c. Jeeli wiadczenie przysugujce pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celw prywatnych jest czciowo odpatne, to przychodem pracownika jest rnica pomidzy wartoci okrelon
w ust. 2a albo ust. 2b i odpatnoci ponoszon przez pracownika.;

w ust. 1c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Za dat powstania przychodu, o ktrym mowa w ust. 1, uwaa si, z zastrzeeniem ust. 1e i 1h1j, dzie wydania rzeczy, zbycia prawa majtkowego lub wykonania usugi, albo czciowego wykonania usugi, nie pniej
ni dzie:,
b) po ust. 1i dodaje si ust. 1j1l w brzmieniu:

1j. W przypadku pobrania wpat na poczet dostaw towarw i usug, ktre zostan wykonane
w nastpnych okresach sprawozdawczych, podlegajcych zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarw i usug, za dat powstania przychodu uznaje si dzie pobrania wpaty, jeeli podatnicy w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatnikw
rozpoczynajcych ewidencjonowanie obrotw przy zastosowaniu kasy rejestrujcej w terminie do 20 dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym rozpoczli ewidencjonowanie obrotw przy zastosowaniu kasy rejestrujcej, zawiadomi waciwego naczelnika urzdu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

1k. Wybr sposobu ustalania daty powstania przychodu, o ktrym mowa w ust. 1j, dotyczy rwnie lat nastpnych, chyba e podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego nastpujcego po roku podatkowym, w ktrym korzysta z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi waciwego naczelnika
urzdu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.
1l. W przypadku prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej w formie spki niebdcej osob
prawn obowizek zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1j i 1k, dotyczy wszystkich wsplnikw.,
c)

po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:

3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje si do przychodw, o ktrych mowa w ust. 1j.;
4)

w art. 21:
a)

w ust. 1:

po pkt 14 dodaje si pkt 14a w brzmieniu:

14a) warto wiadczenia otrzymanego przez pracownika z tytuu organizowanego przez pracodawc dowozu pracownikw autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z pn. zm.3));,

ww
w.

po pkt 117 dodaje si pkt 117a w brzmieniu:

117a) warto nieodpatnego wiadczenia z tytuu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej
i pobierajcej wiadczenie z pomocy spoecznej lub zasiek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach okrelonych odpowiednio w przepisach o pomocy spoecznej oraz
w przepisach o wiadczeniach rodzinnych;,

b) dodaje si ust. 34 w brzmieniu:

34. Osoba, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 117a, jest obowizana zoy wiadczeniodawcy pisemne owiadczenie o uprawnieniu i pobieraniu wiadczenia z pomocy spoecznej lub zasiku rodzinnego, na zasadach okrelonych odpowiednio w przepisach o pomocy spoecznej oraz w przepisach o wiadczeniach rodzinnych, podajc
imi i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie ktrej osoba ta pobiera
wiadczenie z pomocy spoecznej lub zasiek rodzinny..

Art. 4. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851,
z pn. zm.4)) w art. 12:
1)

w ust. 3a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Za dat powstania przychodu, o ktrym mowa w ust. 3, uwaa si, z zastrzeeniem ust. 3c3g, dzie wydania rzeczy, zbycia prawa majtkowego lub wykonania usugi, albo czciowego wykonania usugi, nie pniej ni dzie:;

3)

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446
i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457 i 1563.

Dziennik Ustaw
2)

Poz. 1662

po ust. 3f dodaje si ust. 3g3i w brzmieniu:

rcl
.go
v.p
l

3g. W przypadku pobrania wpat na poczet dostaw towarw i usug, ktre zostan wykonane w nastpnych
okresach sprawozdawczych, podlegajcych zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarw i usug, za dat powstania przychodu uznaje si dzie pobrania wpaty,
jeeli podatnicy w terminie do 20. dnia pierwszego miesica roku podatkowego, a w przypadku podatnikw rozpoczynajcych ewidencjonowanie obrotw przy zastosowaniu kasy rejestrujcej w terminie do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym rozpoczli ewidencjonowanie obrotw przy zastosowaniu kasy rejestrujcej, zawiadomi waciwego naczelnika urzdu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.
3h. Wybr sposobu ustalania daty powstania przychodu, o ktrym mowa w ust. 3g, dotyczy rwnie lat nastpnych, chyba e podatnik w terminie do 20. dnia pierwszego miesica roku podatkowego nastpujcego po roku podatkowym, w ktrym korzysta z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi waciwego naczelnika urzdu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.
3i. W przypadku prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w formie spki niebdcej osob prawn obowizek
zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 3g i 3h, dotyczy wszystkich wsplnikw.;
3)

po ust. 4g dodaje si ust. 4h w brzmieniu:

4h. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje si do przychodw, o ktrych mowa w ust. 3g..

Art. 5. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Pastwa ubezpieczeniach eksportowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z pn. zm.5)) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

po art. 6 dodaje si art. 6a6e w brzmieniu:

Art. 6a. 1. Produkt lub usug, eksportowane w ramach kontraktu eksportowego, uznaje si za krajowe, jeeli
udzia skadnikw pochodzenia zagranicznego, w zalenoci od rodzaju eksportowanych produktw i usug lub okresu kredytu, w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego wynosi maksymalnie od 50% do 90%.

2. W przypadku reasekuracji, udzia skadnikw pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji


kontraktu eksportowego oblicza si w stosunku do czci kontraktu eksportowego realizowanej przez krajowego
przedsibiorc.
Art. 6b. 1. Ustalenie pochodzenia produktu lub usugi, eksportowanych w ramach kontraktu eksportowego, nastpuje na podstawie dowodw przedstawionych przez ubezpieczajcego.

2. Udzia skadnikw pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego


ustala si w odniesieniu do ogu produktw lub usug, eksportowanych w ramach kontraktu eksportowego.

ww
w.

3. Pochodzenie produktu lub usugi moe by wykazane przez udowodnienie minimalnego procentowego
udziau skadnikw pochodzenia krajowego, liczonego jako rnica 100% i wyraonego w procentach maksymalnego udziau skadnikw pochodzenia zagranicznego, o ktrym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6e.
Minimalny procentowy udzia skadnikw pochodzenia krajowego moe by wykazany przez udowodnienie pochodzenia krajowego jedynie wybranych skadnikw.

Art. 6c. 1. Skadnikami pochodzenia zagranicznego produktu lub usugi s koszty wytworzenia lub cena nabycia w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z pn. zm.6)) poniesione przez przedsibiorc w zwizku z realizacj kontraktu eksportowego na rzecz:
1)
dostawcw i usugodawcw, bdcych osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadajcymi osobowoci
prawnej, majcymi siedzib poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
pracownikw, dostawcw i usugodawcw, bdcych osobami fizycznymi nieposiadajcymi miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
organw wadzy publicznej pastw obcych.
2. Skadnikami pochodzenia krajowego produktu lub usugi s:
1)
inne ni wymienione w ust. 1 koszty wytworzenia lub cena nabycia w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzenia
1994 r. o rachunkowoci,
2)
koszty zakupu surowcw lub pfabrykatw, ktre nie s wydobywane ani wytwarzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ktrych odpowiedniki wydobywane lub wytwarzane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nie posiadaj parametrw okrelonych w kontrakcie eksportowym
poniesione przez przedsibiorc w zwizku z realizacj kontraktu eksportowego.

5)

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 143, poz. 1204
oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277 i Nr 215, poz. 1662.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100.

Dziennik Ustaw

Poz. 1662

rcl
.go
v.p
l

3. Skadnikiem pochodzenia krajowego jest rwnie mara na realizacj kontraktu eksportowego wyliczona jako rnica przychodu netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz ogu kosztw wytworzenia produktu lub usugi
poniesionych w zwizku z realizacj kontraktu eksportowego.

Art. 6d. 1. W przypadku niezrealizowania kontraktu eksportowego w caoci pochodzenie produktu lub usugi,
eksportowanych w ramach kontraktu eksportowego, na wniosek ubezpieczajcego, ustala si w odniesieniu do zakadanego w dniu zawierania kontraktu eksportowego ogu produktw lub usug, ktre miay by dostarczone
w ramach tego kontraktu.

2. W przypadku wystpienia w trakcie realizacji kontraktu eksportowego okolicznoci skutkujcych utrat


przez eksportowane produkt lub usug statusu krajowego, ktre s niezalene od przedsibiorcy, pochodzenie produktu lub usugi, eksportowanych w ramach kontraktu eksportowego, ustala si, na wniosek ubezpieczajcego, zgodnie z ust. 1.
3. Okolicznoci, o ktrych mowa w ust. 2, obejmuj w szczeglnoci zmian kursw walutowych, cen podstawowych surowcw, pfabrykatw i usug wykorzystywanych w trakcie realizacji kontraktu eksportowego.

Art. 6e. Minister waciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw finansw
publicznych okrela, w drodze rozporzdzenia:

2)

1)

maksymalny procentowy udzia skadnikw pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego, uwzgldniajc rodzaj eksportowanych produktw i usug lub okres kredytu, oraz

2)

rodzaje dowodw, na podstawie ktrych ustala si pochodzenie produktu lub usugi, uwzgldniajc moliwo
ustalenia na ich podstawie udziau procentowego skadnikw pochodzenia krajowego lub skadnikw pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego.;

w art. 8 uchyla si ust. 2.

Art. 6. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z 2013 r. poz. 2 oraz
z 2014 r. poz. 1161) po art. 30 dodaje si art. 30a w brzmieniu:

Art. 30a. Mikroprzedsibiorca w rozumieniu art. 2 ust. 3 zacznika I do rozporzdzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajcego niektre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewntrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) za rok kalendarzowy, w ktrym uzyska wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej albo do rejestru przedsibiorcw
w Krajowym Rejestrze Sdowym, podlega obowizkowi przekazywania informacji i danych statystycznych,
o ktrych mowa w art. 30 pkt 3, jeeli obowizek ich przekazywania wynika z umw i zobowiza midzynarodowych lub przepisw prawa Unii Europejskiej..
Art. 7. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z pn. zm.7))
w art. 38a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

ww
w.

4. W gwarancjach, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 1, gwarant zobowizuje si na pimie do zapacenia, bezwarunkowo i nieodwoalnie, na kade wezwanie Prezesa URE dziaajcego z urzdu lub na wniosek waciwego organu
zabezpieczonej kwoty nalenoci wraz z odsetkami za zwok, jeeli jej zapacenie stanie si wymagalne..

Art. 8. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o porczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pastwa oraz niektre
osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z 2013 r. poz. 198 oraz z 2014 r. poz. 84) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 2 w ust. 1:
a)

w pkt 3:

uchyla si lit. bd,

lit. e otrzymuje brzmienie:

e) fundacje, w ktrych fundatorami s osoby prawne, o ktrych mowa w lit. a;,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:


5)

7)

rezydencie naley przez to rozumie rezydenta w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036);,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 457, 490,
900, 942 i 1101.

Dziennik Ustaw
c)

Poz. 1662

pkt 9a otrzymuje brzmienie:

rcl
.go
v.p
l

9a) mikroprzedsibiorcy, maym i rednim przedsibiorcy naley przez to rozumie odpowiednio mikroprzedsibiorc, maego i redniego przedsibiorc speniajcego warunki okrelone w zaczniku I do rozporzdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajcego niektre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewntrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,
str.1);,
d) uchyla si pkt 11;
2)

w art. 34d ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Do przekazania akcji (udziaw), o ktrym mowa w ust. 2, nie stosuje si przepisw ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z pn. zm.8)) dotyczcych trybu
zbywania akcji i udziaw Skarbu Pastwa..

Art. 9. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wprowadza
si nastpujce zmiany:
1)

w art. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:


4)

2)

prowadzenie rejestru zbiorw danych oraz rejestru administratorw bezpieczestwa informacji, a take udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i zarejestrowanych administratorach bezpieczestwa informacji;;

po art. 19a dodaje si art. 19b w brzmieniu:

Art. 19b. 1. Generalny Inspektor moe zwrci si do administratora bezpieczestwa informacji wpisanego do
rejestru, o ktrym mowa w art. 46c, o dokonanie sprawdzenia, o ktrym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a, u administratora danych, ktry go powoa, wskazujc zakres i termin sprawdzenia.

2. Po dokonaniu sprawdzenia, o ktrym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a, administrator bezpieczestwa informacji, za porednictwem administratora danych, przedstawia Generalnemu Inspektorowi sprawozdanie, o ktrym
mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a.

3. Dokonanie przez administratora bezpieczestwa informacji sprawdzenia w przypadku, o ktrym mowa


w ust. 1, nie wycza prawa Generalnego Inspektora do przeprowadzenia kontroli, o ktrej mowa w art. 12 pkt 1.;
3)

w art. 36 uchyla si ust. 3;

4)

po art. 36 dodaje si art. 36a36c w brzmieniu:

Art. 36a. 1. Administrator danych moe powoa administratora bezpieczestwa informacji.


2. Do zada administratora bezpieczestwa informacji naley:

zapewnianie przestrzegania przepisw o ochronie danych osobowych, w szczeglnoci przez:

ww
w.

1)

a)

sprawdzanie zgodnoci przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz
opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o ktrej mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej okrelonych,
c)

2)

zapewnianie zapoznania osb upowanionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami


o ochronie danych osobowych;

prowadzenie rejestru zbiorw danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjtkiem zbiorw,
o ktrych mowa w art. 43 ust. 1, zawierajcego nazw zbioru oraz informacje, o ktrych mowa w art. 41 ust. 1
pkt 24a i 7.
3. Rejestr, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, jest jawny. Przepis art. 42 ust. 2 stosuje si odpowiednio.

4. Administrator danych moe powierzy administratorowi bezpieczestwa informacji wykonywanie innych


obowizkw, jeeli nie naruszy to prawidowego wykonywania zada, o ktrych mowa w ust. 2.
5. Administratorem bezpieczestwa informacji moe by osoba, ktra:

8)

1)

ma pen zdolno do czynnoci prawnych oraz korzysta z peni praw publicznych;

2)

posiada odpowiedni wiedz w zakresie ochrony danych osobowych;

3)

nie bya karana za umylne przestpstwo.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1643 oraz z 2014 r. poz. 598 i 612.

Dziennik Ustaw

Poz. 1662

6. Administrator danych moe powoa zastpcw administratora bezpieczestwa informacji, ktrzy speniaj
warunki okrelone w ust. 5.

rcl
.go
v.p
l

7. Administrator bezpieczestwa informacji podlega bezporednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub


osobie fizycznej bdcej administratorem danych.

8. Administrator danych zapewnia rodki i organizacyjn odrbno administratora bezpieczestwa informacji


niezbdne do niezalenego wykonywania przez niego zada, o ktrych mowa w ust. 2.
9. Minister waciwy do spraw administracji publicznej okreli, w drodze rozporzdzenia:
1)

tryb i sposb realizacji zada, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b,

2)

sposb prowadzenia rejestru zbiorw danych, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2

uwzgldniajc konieczno zapewnienia prawidowoci realizacji zada administratora bezpieczestwa informacji


oraz niezalenoci i organizacyjnej odrbnoci w wykonywaniu przez niego zada.
Art. 36b. W przypadku niepowoania administratora bezpieczestwa informacji zadania okrelone w art. 36a
ust. 2 pkt 1, z wyczeniem obowizku sporzdzania sprawozdania, o ktrym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a, wykonuje administrator danych.
Art. 36c. Sprawozdanie, o ktrym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a, powinno zawiera:

5)

1)

oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania;

2)

imi i nazwisko administratora bezpieczestwa informacji;

3)

wykaz czynnoci podjtych przez administratora bezpieczestwa informacji w toku sprawdzenia oraz imiona,
nazwiska i stanowiska osb biorcych udzia w tych czynnociach;

4)

dat rozpoczcia i zakoczenia sprawdzenia;

5)

okrelenie przedmiotu i zakresu sprawdzenia;

6)

opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje majce istotne znaczenie dla
oceny zgodnoci przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;

7)

stwierdzone przypadki naruszenia przepisw o ochronie danych osobowych w zakresie objtym sprawdzeniem
wraz z planowanymi lub podjtymi dziaaniami przywracajcymi stan zgodny z prawem;

8)

wyszczeglnienie zacznikw stanowicych skadow cz sprawozdania;

9)

podpis administratora bezpieczestwa informacji, a w przypadku sprawozdania w postaci papierowej dodatkowo parafy administratora bezpieczestwa informacji na kadej stronie sprawozdania;

10)

dat i miejsce podpisania sprawozdania przez administratora bezpieczestwa informacji.;

tytu rozdziau 6 otrzymuje brzmienie:

ww
w.

Rejestracja zbiorw danych osobowych oraz administratorw bezpieczestwa informacji;

6)

art. 40 otrzymuje brzmienie:

Art. 40. Administrator danych jest obowizany zgosi zbir danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi,
z wyjtkiem przypadkw, o ktrych mowa w art. 43 ust. 1 i 1a.;

7)

w art. 43:
a)

w ust. 1 w pkt 11 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 12 w brzmieniu:

12) przetwarzanych w zbiorach, ktre nie s prowadzone z wykorzystaniem systemw informatycznych,


z wyjtkiem zbiorw zawierajcych dane, o ktrych mowa w art. 27 ust. 1.,

b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:

1a. Obowizkowi rejestracji zbiorw danych osobowych, z wyjtkiem zbiorw zawierajcych dane,
o ktrych mowa w art. 27 ust. 1, nie podlega administrator danych, ktry powoa administratora bezpieczestwa
informacji i zgosi go Generalnemu Inspektorowi do rejestracji, z zastrzeeniem art. 46e ust. 2.;

8)

po art. 46a dodaje si art. 46b46f w brzmieniu:

Art. 46b. 1. Administrator danych jest obowizany zgosi do rejestracji Generalnemu Inspektorowi powoanie i odwoanie administratora bezpieczestwa informacji w terminie 30 dni od dnia jego powoania lub odwoania.

Dziennik Ustaw

Poz. 1662

2. Zgoszenie powoania administratora bezpieczestwa informacji do rejestracji powinno zawiera:


oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotw gospodarki narodowej, jeeli zosta mu nadany;

2)

dane administratora bezpieczestwa informacji:


a)

rcl
.go
v.p
l

1)

imi i nazwisko,

b) numer PESEL lub, gdy ten numer nie zosta nadany, nazw i numer dokumentu stwierdzajcego tosamo,
c)

adres do korespondencji, jeeli jest inny ni adres, o ktrym mowa w pkt 1;

3)

dat powoania;

4)

owiadczenie administratora danych o spenianiu przez administratora bezpieczestwa informacji warunkw


okrelonych w art. 36a ust. 5 i 7.
3. Zgoszenie odwoania administratora bezpieczestwa informacji powinno zawiera:

1)

dane, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b;

2)

dat i przyczyn odwoania.

4. Na danie administratora danych lub administratora bezpieczestwa informacji Generalny Inspektor wydaje
zawiadczenie o zarejestrowaniu administratora bezpieczestwa informacji.

5. Administrator danych jest obowizany zgosi Generalnemu Inspektorowi zmian informacji objtych zgoszeniem, o ktrym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia zmiany. Do zgaszania zmian stosuje si odpowiednio
przepisy o zgoszeniu powoania administratora bezpieczestwa informacji.
Art. 46c. Generalny Inspektor prowadzi oglnokrajowy, jawny rejestr administratorw bezpieczestwa informacji, zawierajcy informacje, o ktrych mowa w art. 46b ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c.

Art. 46d. 1. Wykrelenie administratora bezpieczestwa informacji z rejestru administratorw bezpieczestwa


informacji nastpuje po powiadomieniu o jego odwoaniu albo w przypadku jego mierci.

2. Generalny Inspektor z urzdu wydaje administratorowi danych decyzj o wykreleniu administratora bezpieczestwa informacji z rejestru administratorw bezpieczestwa informacji, jeeli:
1)

administrator bezpieczestwa informacji nie spenia warunkw okrelonych w art. 36a ust. 5 lub 7;

2)

administrator bezpieczestwa informacji nie wykonuje zada okrelonych w art. 36a ust. 2;

3)

administrator danych nie powiadomi o odwoaniu administratora bezpieczestwa informacji.

3. Do administratora danych bdcego adresatem decyzji, o ktrej mowa w ust. 2, nie stosuje si zwolnienia,
o ktrym mowa w art. 43 ust. 1a.

ww
w.

Art. 46e. 1. W przypadku ponownego zgoszenia przez administratora danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi powoania administratora bezpieczestwa informacji wykrelonego z rejestru administratorw bezpieczestwa informacji na podstawie art. 46d ust. 2, Generalny Inspektor, w drodze decyzji administracyjnej:
1)

wpisuje administratora bezpieczestwa informacji do rejestru administratorw bezpieczestwa informacji po


stwierdzeniu, e nie zachodz przyczyny wykrelenia z rejestru, o ktrych mowa w art. 46d ust. 2 pkt 1 i 2;

2)

odmawia wpisania administratora bezpieczestwa informacji do rejestru administratorw bezpieczestwa


informacji, jeeli nie zostay usunite przyczyny wykrelenia z rejestru, o ktrych mowa w art. 46d ust. 2
pkt 1 i 2.

2. Do administratora danych, ktry ponownie zgosi do rejestracji administratora bezpieczestwa informacji


wykrelonego na podstawie art. 46d ust. 2, zwolnienie z obowizku rejestracji zbioru okrelone w art. 43 ust. 1a stosuje si po wpisaniu zgoszonego administratora bezpieczestwa informacji do rejestru administratorw bezpieczestwa informacji.

Art. 46f. Minister waciwy do spraw administracji publicznej okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory zgosze administratora bezpieczestwa informacji, o ktrych mowa w art. 46b ust. 2 i 3, uwzgldniajc konieczno zapewnienia Generalnemu Inspektorowi informacji niezbdnych do prawidowego realizowania jego zada.;

9)

art. 48 otrzymuje brzmienie:

Art. 48. 1. W przypadkach innych ni wymienione w art. 47 ust. 2 i 3 przekazanie danych osobowych do pastwa trzeciego, ktre nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, moe
nastpi po uzyskaniu zgody Generalnego Inspektora, wydanej w drodze decyzji administracyjnej, pod warunkiem e

Dziennik Ustaw

Poz. 1662

administrator danych zapewni odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony prywatnoci oraz praw i wolnoci
osoby, ktrej dane dotycz.

rcl
.go
v.p
l

2. Zgoda Generalnego Inspektora nie jest wymagana, jeeli administrator danych zapewni odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony prywatnoci oraz praw i wolnoci osoby, ktrej dane dotycz, przez:
1)

standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisj Europejsk zgodnie
z art. 26 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 padziernika 1995 r.
w sprawie ochrony osb fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepywu
tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995, str. 31, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 15, str. 355, z pn. zm.) lub

2)

prawnie wice reguy lub polityki ochrony danych osobowych, zwane dalej wicymi reguami korporacyjnymi, ktre zostay zatwierdzone przez Generalnego Inspektora zgodnie z ust. 35.

3. Generalny Inspektor zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, wice reguy korporacyjne przyjte
w ramach grupy przedsibiorcw do celw przekazania danych osobowych przez administratora danych lub podmiot,
o ktrym mowa w art. 31 ust. 1, do nalecego do tej samej grupy innego administratora danych lub podmiotu,
o ktrym mowa w art. 31 ust. 1, w pastwie trzecim.

4. Generalny Inspektor przed zatwierdzeniem wicych regu korporacyjnych moe przeprowadzi konsultacje z waciwymi organami ochrony danych osobowych pastw nalecych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na ktrych terytorium maj siedziby przedsibiorcy nalecy do grupy, o ktrej mowa w ust. 3, przekazujc im
niezbdne informacje w tym celu.
5. Generalny Inspektor, wydajc decyzj, o ktrej mowa w ust. 3, uwzgldnia wyniki przeprowadzonych konsultacji, o ktrych mowa w ust. 4, a jeeli wice reguy korporacyjne byy przedmiotem rozstrzygnicia organu
ochrony danych osobowych innego pastwa nalecego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego moe uwzgldni to rozstrzygnicie..

Art. 10. W ustawie z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442,
z pn. zm.9)) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 41:
a)

uchyla si ust. 7,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

9. Przepisy ust. 18b stosuje si odpowiednio do skadek na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeeniem


ust. 9a10a.,
c)

ust. 10 otrzymuje brzmienie:

ww
w.

10. Patnik skadek jest zwolniony z obowizku przekazywania informacji wynikajcej z ust. 9
w przypadku pobierania wycznie skadek na ubezpieczenie zdrowotne.,

d) po ust. 10 dodaje si ust. 10a w brzmieniu:

10a. Patnik skadek jest obowizany przekaza informacje wynikajce z ust. 9 na danie ubezpieczonego nie czciej ni raz na miesic za miesic poprzedni, z wyczeniem przypadkw pobierania skadek
z emerytur i rent.;

2)

w art. 47 ust. 3b otrzymuje brzmienie:

3b. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 3 i 3a, stosuje si odpowiednio art. 41 ust. 7a i 7b.;

3)

w art. 98 w ust. 1 uchyla si pkt 6a.

Art. 11. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoci handlowej artykuw rolno-spoywczych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 669 i 1146) w art. 10 po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu:
2a. Organ Inspekcji Jakoci Handlowej Artykuw Rolno-Spoywczych przeprowadzajcy kontrol graniczn
jakoci handlowej w portach morskich wsppracuje z organami celnymi w zakresie tej kontroli, w szczeglnoci informuje naczelnika urzdu celnego waciwego dla portu morskiego o terminie, w tym o godzinie, i miejscu planowanej kontroli. Organ Inspekcji Jakoci Handlowej Artykuw Rolno-Spoywczych przeprowadza kontrol granicz-

9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 567,
598, 1146 i 1161.

Dziennik Ustaw

10

Poz. 1662

rcl
.go
v.p
l

n jakoci handlowej w portach morskich w sposb pozwalajcy na zachowanie terminw, o ktrych mowa
w art. 20a ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z pn. zm.10))..
Art. 12. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z pn.
zm.11)) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 400h:
a)

w ust. 1 w pkt 7 w lit. b kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 8 w brzmieniu:


8)

ustalanie zasad i trybu udzielania porcze, w tym dopuszczalnej cznej wysokoci udzielanych porcze
oraz dopuszczalnej wysokoci porcze za zobowizania podmiotu lub grupy podmiotw, oraz trybu
i zasad pobierania opat prowizyjnych od porcze.,

b) uchyla si ust. 3,
c)

w ust. 4 po pkt 5 dodaje si pkt 5a w brzmieniu:

5a) zatwierdzanie wnioskw zarzdu wojewdzkiego funduszu o udzielenie porcze, jeeli zobowizanie
z tego tytuu przekracza 0,5% przychodw uzyskanych przez ten fundusz w roku poprzednim;,
d) dodaje si ust. 5 i 6 w brzmieniu:

5. Dopuszczalna czna wysoko udzielanych porcze nie moe by wysza ni 60% wartoci funduszu
wasnego odpowiednio Narodowego Funduszu albo wojewdzkiego funduszu.
6. Dopuszczalna wysoko porcze za zobowizania podmiotu lub grupy podmiotw nie moe przekroczy 20% wartoci funduszu wasnego odpowiednio Narodowego Funduszu albo wojewdzkiego funduszu.;
2)

w art. 411:
a)

w ust. 1 w pkt 2 w lit. d rednik zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. e w brzmieniu:

e) dopaty do rat lub innych opat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu przepisw art. 23a
pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,
z pn. zm.12)) i art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z pn. zm.13));,
b) po ust. 3a dodaje si ust. 3b w brzmieniu:

3b. Dopaty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, stosuje si do rat lub innych opat ponoszonych przez
korzystajcych, ustalanych w umowach, ktrych przedmiotem jest leasing rodkw trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych podlegajcych amortyzacji i sucych realizacji celw z zakresu ochrony rodowiska lub
gospodarki wodnej.,
c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

ww
w.

5. Narodowy Fundusz oraz wojewdzkie fundusze mog udziela porcze:

1)

spaty kredytw lub poyczek,

2)

spaty odsetek od kredytw lub poyczek,

3)

zwrotu przyznanych rodkw

pod warunkiem przeznaczenia tych kredytw, poyczek lub rodkw na cele z zakresu ochrony rodowiska lub
gospodarki wodnej oraz ustanowienia zabezpiecze odpowiednio na rzecz Narodowego Funduszu albo wojewdzkich funduszy na wypadek roszcze wynikajcych z tytuu wykonania obowizkw porczycieli.,

d) po ust. 5 dodaje si ust. 5a i 5b w brzmieniu:

5a. Porczenia s terminowe i udzielane do kwoty okrelonej w umowie.

5b. Narodowy Fundusz oraz wojewdzkie fundusze pobieraj opat prowizyjn od porcze, uwzgldniajc w szczeglnoci kwot zobowizania.,

10)
11)

12)

13)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 1395 i 1662.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822,
1101, 1146 i 1322.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529
i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215,
1328, 1563, 1644 i 1662.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1563
i 1662.

Dziennik Ustaw
e)

11

Poz. 1662

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

f)

rcl
.go
v.p
l

8. Narodowy Fundusz oraz wojewdzkie fundusze udzielaj dotacji, poyczek, porcze oraz przekazuj
rodki finansowe na podstawie umw cywilnoprawnych.,
ust. 10 i 10a otrzymuj brzmienie:

10. Narodowy Fundusz oraz wojewdzkie fundusze mog udostpnia rodki finansowe bankom
z przeznaczeniem na udzielanie kredytw bankowych, poyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy
i przedsiwzicia z zakresu zada ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a take dopaty do oprocentowania lub czciowe spaty kapitau udzielanych na ten cel kredytw bankowych, lub dopaty,
o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e.
10a. Narodowy Fundusz oraz wojewdzkie fundusze mog zawiera umowy o udostpnienie rodkw finansowych, o ktrych mowa w ust. 10, z bankami wybranymi na podstawie okrelonych przez te fundusze procedur, zapewniajcych poszanowanie zasady przejrzystoci i rwnego traktowania bankw oraz zawarcie umowy z kadym bankiem speniajcym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki okrelone
w tych procedurach.,
g) uchyla si ust. 10b i 10c,

h) ust. 10d i 10e otrzymuj brzmienie:

10d. Do wyboru bankw, o ktrych mowa w ust. 10a, nie maj zastosowania przepisy o zamwieniach
publicznych.

10e. Umowy, o ktrych mowa w ust. 10a, okrelaj w szczeglnoci tryb i terminy przekazywania bankom
przez Narodowy Fundusz oraz wojewdzkie fundusze rodkw finansowych, o ktrych mowa w ust. 10..
Art. 13. W ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) w art. 6
w ust. 1 w pkt 4 w lit. a dodaje si tiret trzecie w brzmieniu:

tre orzecze sdw powszechnych, Sdu Najwyszego, sdw administracyjnych, sdw wojskowych, Trybunau Konstytucyjnego i Trybunau Stanu,.
Art. 14. W ustawie z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) wprowadza si
nastpujce zmiany:
1)

w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

ww
w.

5. Przed zawarciem umowy o wiadczenie usug certyfikacyjnych, ktrej przedmiotem jest wydawanie kwalifikowanego certyfikatu, kwalifikowany podmiot wiadczcy usugi certyfikacyjne jest obowizany uzyska potwierdzenie zapoznania si z informacj, o ktrej mowa w ust. 2, w formie pisemnej lub za pomoc rodkw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).;
2)

w art. 16:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Umow o wiadczenie usug certyfikacyjnych zawiera si w formie pisemnej.,

b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:

1a. Umow o wiadczenie usug certyfikacyjnych, ktrej przedmiotem jest wydawanie kwalifikowanego
certyfikatu, zawiera si w formie pisemnej pod rygorem niewanoci.,

c)

3)

uchyla si ust. 2;

w art. 24:
a)

w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6)

informacje o kwalifikacjach i dowiadczeniu zawodowym oraz zawiadczenie albo owiadczenie


o niekaralnoci osb, o ktrych mowa w art. 10 ust. 3;,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

2a. Owiadczenia, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 4 i 6, skada si pod rygorem odpowiedzialnoci karnej za
skadanie faszywych owiadcze. Skadajcy owiadczenie jest obowizany do zawarcia w nim klauzuli nastpujcej treci: Jestem wiadomy odpowiedzialnoci karnej za zoenie faszywego owiadczenia.. Klauzula ta
zastpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych owiadcze.;

Dziennik Ustaw
4)

12

Poz. 1662

w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

rcl
.go
v.p
l

1. Kwalifikowany podmiot wiadczcy usugi certyfikacyjne jest obowizany zawiadamia niezwocznie, nie
pniej ni w terminie 14 dni od zmiany stanu faktycznego lub prawnego, ministra waciwego do spraw gospodarki
o zmianie danych zawartych we wniosku, o ktrym mowa w art. 24 ust. 2..

Art. 15. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiaach wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1329, z pn. zm.14)) w art. 10 dodaje si ust. 5 w brzmieniu:

5. Jeeli roboty strzaowe w ruchu zakadu grniczego albo zakadu bd wykonywane przez przedsibiorc,
o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, uzyskanie pozwolenia przez:
1)

przedsibiorc, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1 wycza obowizek uzyskania pozwolenia w zakresie tych samych materiaw wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego przez przedsibiorc, o ktrym mowa
w ust. 2 pkt 2;

2)

tego przedsibiorc wycza obowizek uzyskania pozwolenia w zakresie tych samych materiaw wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego przez przedsibiorc, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1..

Art. 16. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645) w art. 43a:
1)

uchyla si ust. 9;

2)

po ust. 9 dodaje si ust. 9a w brzmieniu:

9a. Szczegowe zasady wsppracy midzy organami celnymi a organami wyspecjalizowanymi mog zosta
okrelone w drodze porozumienia..

Art. 17. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 424) po
art. 4 dodaje si art. 4a w brzmieniu:

Art. 4a. Graniczny lekarz weterynarii przeprowadzajcy weterynaryjn kontrol graniczn w portach morskich
wsppracuje z organami celnymi w zakresie tej kontroli, w szczeglnoci informuje naczelnika urzdu celnego waciwego dla portu morskiego o terminie, w tym o godzinie, i miejscu planowanej kontroli. Graniczny lekarz weterynarii przeprowadza weterynaryjn kontrol graniczn w portach morskich w sposb pozwalajcy na zachowanie terminw, o ktrych mowa w art. 20a ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1404, z pn. zm.15))..

Art. 18. W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o oglnym bezpieczestwie produktw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275,
z pn. zm.16)) w art. 33:
1)

uchyla si ust. 4;

2)

po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu:

ww
w.

4a. Szczegowe zasady wsppracy midzy organami celnymi a organami, o ktrych mowa w art. 16 ust. 1,
mog zosta okrelone w drodze porozumienia..

Art. 19. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie rolin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, 822 i 907) wprowadza si
nastpujce zmiany:
1)

w art. 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:


1)

paszport rolin wydany przez:


a)

wojewdzkiego inspektora albo

b) waciwy organ innego pastwa czonkowskiego, albo


c)

2)

podmiot upowaniony na podstawie art. 16 ust. 15, lub;

w art. 16:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Paszport rolin wydaje, na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru przedsibiorcw, wojewdzki inspektor waciwy ze wzgldu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, skadowania lub przechowywania
rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw lub miejsce zakoczenia granicznej kontroli fitosanitarnej tych
rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw pochodzcych z pastwa trzeciego, z zastrzeeniem ust. 15.,

14)
15)
16)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 775 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 295.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 1395 i 1662.
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586.

Dziennik Ustaw

13

Poz. 1662

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

c)

rcl
.go
v.p
l

4. Paszport rolin wydaje si dla rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw, jeeli zastosowana przez
wojewdzkiego inspektora ocena organoleptyczna, badania makroskopowe, badania laboratoryjne lub kontrola
dokumentw potwierdziy, e s one wolne od organizmw kwarantannowych i speniaj wymagania specjalne,
wymagania okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 oraz w przepisach o nasiennictwie
w zakresie wytwarzania i oceny oraz obrotu materiaem siewnym.,
po ust. 9 dodaje si ust. 9a w brzmieniu:

9a. Informacje, jakie powinien zawiera paszport rolin, ktre powinny zosta umieszczone na etykiecie,
mog zosta umieszczone bezporednio na opakowaniu rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw albo na
etykiecie handlowej przytwierdzonej do rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw albo ich opakowa, jeeli
taka forma paszportu rolin zostaa okrelona w przepisach wydanych na podstawie ust. 13.,
d) uchyla si ust. 11,
e)

ust. 13 otrzymuje brzmienie:

13. Minister waciwy do spraw rolnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia, minimalne wymagania dotyczce formy, wymiarw i materiau, z jakiego powinny by wykonane paszporty rolin, oraz sposb ich wypeniania, uwzgldniajc zakres informacji, jakie powinny zawiera paszporty rolin, rodzaje rolin, produktw
rolinnych lub przedmiotw, dla jakich wydaje si paszporty rolin, oraz ujednolicenie wystawianych paszportw rolin.,
f)

ust. 15 otrzymuje brzmienie:

15. Wojewdzki inspektor waciwy ze wzgldu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, skadowania lub przechowywania rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw przez podmiot wpisany do rejestru
przedsibiorcw moe upowani ten podmiot, w drodze decyzji, do wydawania w swoim imieniu paszportw
rolin dla tych rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw.,
g) po ust. 15 dodaje si ust. 15a15f w brzmieniu:

15a. Upowanienie, o ktrym mowa w ust. 15, wydaje si na wniosek podmiotu, ktry:
1)

w dniu zoenia wniosku jest wpisany do rejestru przedsibiorcw od co najmniej roku;

2)

daje rkojmi zgodnego z przepisami ustawy wydawania paszportw rolin;

3)

w okresie 2 lat przed dniem zoenia wniosku nie by karany za naruszenie przepisw o ochronie rolin lub
przepisw o nasiennictwie.

15b. Podmiot upowaniony do wydawania paszportw rolin, na podstawie ust. 15, jest obowizany prowadzi dokumentacj dotyczc wydanych paszportw rolin, w postaci papierowej lub elektronicznej, w sposb
umoliwiajcy wskazanie:

numerw partii rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw, dla ktrych zostay wydane paszporty
rolin, lub numerw wydanych paszportw rolin;

ww
w.

1)
2)

aciskich nazw botanicznych rolin lub nazw produktw rolinnych wraz z acisk nazw botaniczn
rolin, z ktrych zostay one wytworzone, lub nazw przedmiotw, dla ktrych zostay wydane paszporty
rolin;

3)

iloci rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw, dla ktrych zostay wydane paszporty rolin.

15c. Dokumentacj, o ktrej mowa w ust. 15b, przechowuje si przez okres 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym zostaa sporzdzona.
15d. Upowanienie, o ktrym mowa w ust. 15, nie moe by udzielone do wydawania:

1)

paszportw zastpczych, o ktrym mowa w art. 17 ust. 1;

2)

paszportw rolin dla rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw, ktre stwarzaj szczeglne zagroenie rozprzestrzenienia si organizmw kwarantannowych, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 15f.
15e. Wojewdzki inspektor odmawia, w drodze decyzji, wydania upowanienia, o ktrym mowa w ust. 15:

1)

jeeli podmiot nie spenia wymaga okrelonych w ust. 15a lub

2)

w przypadku, o ktrym mowa w ust. 15d pkt 1 i 2.

15f. Minister waciwy do spraw rolnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia, roliny, produkty rolinne
lub przedmioty, dla ktrych paszporty rolin nie mog by wydawane przez podmioty upowanione do ich wydawania na podstawie ust. 15, majc na uwadze stwarzane przez nie szczeglne zagroenie rozprzestrzenienia
si organizmw kwarantannowych.,

Dziennik Ustaw

14

Poz. 1662

h) w ust. 16:

2)

rcl
.go
v.p
l

pkt 2 otrzymuje brzmienie:


roliny, produkty rolinne lub przedmioty, dla ktrych paszporty rolin mog by wydawane przez
upowaniony podmiot.,

uchyla si pkt 3,
i)

ust. 18 otrzymuje brzmienie:

18. Upowanienie, o ktrym mowa w ust. 15, cofa si, w drodze decyzji, jeeli upowaniony podmiot:

j)

1)

zosta wykrelony z rejestru przedsibiorcw;

2)

przesta spenia wymagania okrelone w ust. 15a pkt 2, w szczeglnoci w zwizku z wydawaniem paszportw rolin z naruszeniem przepisw o ochronie rolin;

3)

zosta ukarany za naruszenie przepisw o ochronie rolin lub przepisw o nasiennictwie.,

po ust. 18 dodaje si ust. 18a i 18b w brzmieniu:

18a. Upowanienie, o ktrym mowa w ust. 15, cofa si lub okrelony w tym upowanieniu zakres rolin,
produktw rolinnych lub przedmiotw, dla ktrych paszporty rolin mog by wydawane przez upowaniony
podmiot, zmienia si, jeeli te roliny, produkty rolinne lub przedmioty zostay objte przepisami wydanymi na
podstawie ust. 15f.

18b. Podmiot, ktremu na podstawie ust. 18 cofnito upowanienie, o ktrym mowa w ust. 15, moe ponownie ubiega si o jego udzielenie nie wczeniej ni po upywie 2 lat od dnia cofnicia tego upowanienia.,
k) uchyla si ust. 19 i 20,
l)

ust. 21 otrzymuje brzmienie:

21. Ostateczny nabywca rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw, o ktrych mowa w ust. 1, zajmujcy si zawodowo lub zarobkowo upraw rolin lub wytwarzaniem produktw rolinnych lub przedmiotw
przechowuje przez rok od dnia nabycia tych rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw paszporty rolin,
w ktre byy one zaopatrzone.;
3)

w art. 21:
a)

ust. 11b otrzymuj brzmienie:

ww
w.

1. Wprowadzanie bezporednio z pastw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw, ktre przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny
zosta poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, jest dozwolone przez wyznaczone punkty wwozu, ktrymi s: lotnisko w przypadku transportu powietrznego, port w przypadku transportu
morskiego lub rzecznego, stacja w przypadku transportu kolejowego oraz przejcie graniczne, przez ktre nastpuje przekroczenie ldowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku innego rodzaju transportu.

1a. Organ celny, z zastrzeeniem ust. 1b, nie moe nada rolinom, produktom rolinnym lub przedmiotom, ktre przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zosta poddane granicznej
kontroli fitosanitarnej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, procedury celnej umoliwiajcej ich wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli te roliny, produkty rolinne lub przedmioty, w przypadku ich wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezporednio z pastw trzecich, nie s wprowadzane przez
wyznaczone punkty wwozu.

1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do opakowa drewnianych, w ktrych przewoone s towary inne ni
roliny, produkty rolinne lub przedmioty, ktre przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
powinny zosta poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, oraz do drewna uywanego do unieruchamiania lub zabezpieczenia tych towarw.,

b) po ust. 1b dodaje si ust. 1c w brzmieniu:

1c. Minister waciwy do spraw rolnictwa udostpnia na stronie internetowej administrowanej przez obsugujcy go urzd wykaz rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw, ktre podlegaj granicznej kontroli fitosanitarnej, oraz wykaz rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw, ktrych wprowadzanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub do okrelonych stref chronionych jest zabronione, zgodnie z przepisami art. 20
ust. 1 pkt 3 i 5, wraz z odpowiadajc im klasyfikacj towarw wedug kodw taryfy celnej.;

4)

w art. 22 uchyla si ust. 1c;

Dziennik Ustaw

Poz. 1662

w art. 23:
a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

rcl
.go
v.p
l

5)

15

3. Organy celne wsppracuj z organami przeprowadzajcymi graniczn kontrol fitosanitarn


w zakresie tej kontroli, w szczeglnoci informuj wojewdzkiego inspektora waciwego dla punktu wwozu albo ze wzgldu na miejsce wprowadzania rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw podlegajcych granicznej kontroli fitosanitarnej o ich wprowadzeniu lub zamiarze ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.,
b) po ust. 3 dodaje si ust. 3a i 3b w brzmieniu:

3a. Niezwocznie po otrzymaniu informacji, o ktrej mowa w ust. 3, dotyczcej wprowadzania rolin,
produktw rolinnych lub przedmiotw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3, przez przejcie graniczne niebdce punktem wwozu wojewdzki inspektor waciwy ze wzgldu na miejsce ich wprowadzania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza graniczn kontrol fitosanitarn. Przepisy art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 1 i 2
oraz art. 27 ust. 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 6 stosuje si odpowiednio.

3b. W przypadku przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej w portach morskich wojewdzki inspektor informuje naczelnika urzdu celnego waciwego dla portu morskiego o terminie, w tym o godzinie,
i miejscu planowanej kontroli. Wojewdzki inspektor przeprowadza graniczn kontrol fitosanitarn w portach
morskich w sposb pozwalajcy na zachowanie terminw, o ktrych mowa w art. 20a ust. 25 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z pn. zm.17)).;
6)

w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Graniczn kontrol fitosanitarn przeprowadza si:


1)

w punkcie wwozu, z zastrzeeniem ust. 3, 4, 6 i 9, albo

2)

w miejscu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw, niebdcym punktem wwozu, w przypadku:
a)

opakowa drewnianych, w ktrych przewoone s towary inne ni roliny, produkty rolinne lub przedmioty, ktre przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zosta poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, lub drewna uywanego do unieruchamiania
lub zabezpieczenia tych towarw lub

b) gdy zaistniay przesanki, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3.;


7)

w art. 79 pkt 5 otrzymuje brzmienie:


5)

wydawanie wiadectw fitosanitarnych, paszportw rolin i zawiadcze oraz nadzr nad podmiotami upowanionymi do wydawania paszportw rolin, w tym w zakresie prawidowoci ich wydawania;.

ww
w.

Art. 20. W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynkw owocw i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu
paszowego oraz rynkw lnu i konopi uprawianych na wkno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243
i 1258) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 4 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:


1)

2)

w art. 5 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:


3)

3)

informacj o numerze wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sdowym;;

w art. 12 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:


1)

6)

informacj o numerze wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sdowym.;

w art. 9 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:


1)

5)

informacj o numerze wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sdowym.;

w art. 6 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:


4)

4)

informacj o numerze wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sdowym;;

dokumenty wskazujce organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy;;

w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Handlowiec, ktry prowadzi dziaalno gospodarcz, do informacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, docza
informacj o numerze w Krajowym Rejestrze Sdowym, a w przypadku osb fizycznych prowadzcych dziaalno
gospodarcz informacj o numerze identyfikacji podatkowej NIP..

17)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 1395 i 1662.

Dziennik Ustaw

16

Poz. 1662

1)

rcl
.go
v.p
l

Art. 21. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,
z pn. zm.18)) wprowadza si nastpujce zmiany:
w art. 33a dodaje si ust. 12 w brzmieniu:

12. Podatnik, o ktrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadajcy status upowanionego podmiotu gospodarczego w rozumieniu art. 5a rozporzdzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 padziernika 1992 r. ustanawiajcego Wsplnotowy Kodeks Celny:
1)

dziaajcy we wasnym imieniu i na wasn rzecz lub

2)

w imieniu i na rzecz ktrego jest skadane zgoszenie celne przez przedstawiciela bezporedniego w rozumieniu
przepisw celnych

moe rozliczy kwot podatku nalenego z tytuu importu towarw w deklaracji podatkowej skadanej za okres,
w ktrym powsta obowizek podatkowy z tytuu importu tych towarw. Przepisy ust. 24, 6, 7 oraz 911 stosuje si
odpowiednio.;
2)

w art. 96 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Naczelnik urzdu skarbowego rejestruje podatnika jako podatnika VAT czynnego, a w przypadku podatnikw, o ktrych mowa w ust. 3 jako podatnika VAT zwolnionego, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie..
Art. 22. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149 oraz z 2014 r. poz. 768)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

art. 10 otrzymuje brzmienie:

Art. 10. 1. Na pisemny wniosek eksportera lub nadawcy towaru wiadectwa pochodzenia towarw wywoonych z terytorium kraju s wystawiane przez organy celne, chyba e umowy midzynarodowe stanowi inaczej.

2. Uniwersalne wiadectwa pochodzenia, o ktrych mowa w art. 48 Rozporzdzenia Wykonawczego, towarw


wywoonych z terytorium kraju mog by wystawiane rwnie przez inne podmioty upowanione na podstawie odrbnych ustaw.;
2)

w art. 52 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. W przypadku instytucji kredytowej, o ktrej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z pn. zm.19)), oraz zakadu ubezpiecze, ktry wykonuje dziaalno
na podstawie przepisw dziau II rozdziau 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dziaalnoci ubezpieczeniowej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 950, z pn. zm.20)), Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje informacj, o ktrej mowa w ust. 4,
niezwocznie po otrzymaniu informacji od waciwego organu nadzoru pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej..

ww
w.

Art. 23. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1155 oraz z 2014 r. poz. 1322) art. 60 otrzymuje brzmienie:
Art. 60. Organizacja odzysku sprztu elektrycznego i elektronicznego jest obowizana zoy Gwnemu Inspektorowi Ochrony rodowiska, w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania, kopi statutu i informacj o numerze
organizacji w Krajowym Rejestrze Sdowym..

Art. 24. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczestwie ywnoci i ywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136,
poz. 914, z pn. zm.21)) w art. 80 po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:
1a. Pastwowy graniczny inspektor sanitarny przeprowadzajcy graniczn kontrol sanitarn w portach morskich wsppracuje z organami celnymi w zakresie tej kontroli, w szczeglnoci informuje naczelnika urzdu celnego
waciwego dla portu morskiego o terminie, w tym o godzinie, i miejscu planowanej kontroli. Pastwowy graniczny
inspektor sanitarny przeprowadza graniczn kontrol sanitarn w portach morskich w sposb pozwalajcy na zachowanie terminw, o ktrych mowa w art. 20a ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1404, z pn. zm.22))..

18)

19)

20)
21)

22)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r.
poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312 i 1171.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036,
1289 i 1567 oraz z 2014 r. poz. 586, 1133 i 1585.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1289 oraz z 2014 r. poz. 586 i 768.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511 oraz
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 1395 i 1662.

Dziennik Ustaw

17

Poz. 1662

rcl
.go
v.p
l

Art. 25. W ustawie z dnia 22 wrzenia 2006 r. o przejrzystoci stosunkw finansowych pomidzy organami publicznymi a przedsibiorcami publicznymi oraz o przejrzystoci finansowej niektrych przedsibiorcw (Dz. U. Nr 191,
poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775) w art. 4 dodaje si ust. 57 w brzmieniu:
5. Obowizki, o ktrych mowa w ust. 1 i 4, nie dotycz przedsibiorcw publicznych, ktrzy nie uzyskali
przysporzenia ze rodkw publicznych w ostatnim roku obrotowym i nie wykorzystywali w ostatnim roku obrotowym przysporze ze rodkw publicznych uzyskanych w latach poprzednich, jeeli nie s przedsibiorcami,
o ktrych mowa w art. 17.
6. Przedsibiorca publiczny w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 5, skada waciwemu organowi nadzorujcemu, w terminie okrelonym w ust. 1, owiadczenie pod rygorem odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych
owiadcze o nieuzyskaniu i niewykorzystywaniu przysporze okrelonych w ust. 5. Skadajcy owiadczenie jest
obowizany do zawarcia w nim klauzuli nastpujcej treci: Jestem wiadomy odpowiedzialnoci karnej za zoenie
faszywego owiadczenia.. Klauzula ta zastpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych owiadcze.
7. Przedsibiorca publiczny, o ktrym mowa w ust. 5, przekazuje waciwemu organowi nadzorujcemu na
jego danie, w zakresie i terminie okrelonych w daniu dokumenty, materiay i informacje, o ktrych mowa
w ust. 1. Przepisy ust. 4 i art. 6 stosuje si odpowiednio..
Art. 26. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 i 1559) wprowadza si
nastpujce zmiany:
1)

w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Do celw poboru akcyzy i oznaczania wyrobw akcyzowych znakami akcyzy, a take do wicych informacji akcyzowych, zwanych dalej WIA, stosuje si klasyfikacj w ukadzie odpowiadajcym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodn z rozporzdzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wsplnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z pn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z pn. zm.).;
2)

w art. 7b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ww
w.

1. Wica informacja taryfowa, o ktrej mowa w art. 12 rozporzdzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 padziernika 1992 r. ustanawiajcego Wsplnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992, str. 1,
z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z pn. zm.), ma odpowiednio zastosowanie w obrocie wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi na terytorium kraju oraz w ich nabyciu wewntrzwsplnotowym, zgodnie z przepisami rozporzdzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 padziernika 1992 r.
ustanawiajcego Wsplnotowy Kodeks Celny oraz rozporzdzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r.
ustanawiajcego przepisy w celu wykonania rozporzdzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiajcego Wsplnotowy
Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 2, t. 6, str. 3, z pn. zm.).;
3)

po dziale I dodaje si dzia Ia w brzmieniu:

DZIA IA

Wica informacja akcyzowa

Art. 7d. 1. WIA jest decyzj wydawan na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyz, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobw, ktra
okrela:
1)

klasyfikacj wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w ukadzie odpowiadajcym Nomenklaturze


Scalonej (CN) albo

2)

rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegowoci, ktry jest wystarczajcy
do okrelenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyz, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub
oznaczania znakami akcyzy tych wyrobw.

2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, WIA wydaje si, gdy podanie kodu klasyfikacji w ukadzie
odpowiadajcym Nomenklaturze Scalonej (CN) nie jest wystarczajce do okrelenia opodatkowania wyrobw akcyzowych akcyz, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobw.

3. WIA wie organy podatkowe wobec podmiotu, na rzecz ktrego zostaa wydana, w odniesieniu do wyrobw akcyzowych albo samochodw osobowych, wobec ktrych czynnoci podlegajce opodatkowaniu akcyz zostay dokonane po dniu, w ktrym zostaa wydana.

Dziennik Ustaw

18

Poz. 1662

Art. 7e. 1. WIA jest wydawana na wniosek i obejmuje tylko jeden wyrb akcyzowy albo jeden samochd osobowy.

rcl
.go
v.p
l

2. Wniosek o wydanie WIA powinien zawiera w szczeglnoci:


1)

imi i nazwisko lub nazw wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2)

imi, nazwisko i adres zamieszkania penomocnika wnioskodawcy, o ile zosta ustanowiony;

3)

szczegowy opis wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego pozwalajcy na tak ich identyfikacj, aby
dokona ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklatur Scalon (CN) lub okreli rodzaj wyrobu akcyzowego;

4)

opis skadu wyrobu akcyzowego oraz metody bada lub analiz stosowanych dla jego okrelenia, w przypadku
gdy zaley od tego dokonanie jego klasyfikacji lub okrelenie jego rodzaju.

3. Do wniosku o wydanie WIA zacza si dokumenty odnoszce si do wyrobw akcyzowych albo samochodw osobowych, w szczeglnoci prbki, fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta, lub inne dostpne dokumenty umoliwiajce organowi podatkowemu dokonanie waciwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub okrelenie rodzaju wyrobu akcyzowego.
4. Jeeli wniosek o wydanie WIA nie spenia wymogw, o ktrych mowa w ust. 2 i 3, organ podatkowy wzywa
do uzupenienia brakw w terminie 7 dni, z pouczeniem, e nieuzupenienie wniosku spowoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia wydaje si postanowienie, na ktre suy zaalenie.

6. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr wniosku
o wydanie WIA, majc na uwadze zakres danych okrelonych w ust. 2 oraz ujednolicenie przekazywanych wnioskw.

Art. 7f. 1. Wnioskodawca jest obowizany do uiszczenia opaty z tytuu przeprowadzonych bada lub analiz
wyrobw akcyzowych albo samochodw osobowych, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA wymaga przeprowadzenia badania lub analizy.

2. Badania lub analizy wyrobw akcyzowych albo samochodw osobowych mog by wykonywane przez laboratoria celne lub inne akredytowane laboratoria, a take przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub midzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrbnych przepisw, dziaajce na terytorium kraju, dysponujce wyposaeniem niezbdnym dla danego rodzaju bada lub analiz.
3. Opata, o ktrej mowa w ust. 1, pobierana za badania lub analizy wykonywane przez laboratoria celne stanowi dochd budetu pastwa.

ww
w.

4. Na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca jest obowizany do uiszczenia, w terminie nie krtszym
ni 7 dni, zaliczki na pokrycie opaty za badania lub analizy, o ktrych mowa w ust. 1. W przypadku nieuiszczenia
zaliczki w okrelonym terminie organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA
bez rozpatrzenia.

5. Kwota opaty, o ktrej mowa w ust. 1, i termin jej uiszczenia s okrelane przez organ podatkowy w drodze
postanowienia, na ktre przysuguje zaalenie.
6. Kwota opaty, o ktrej mowa w ust. 1, powinna odpowiada rzeczywistym wydatkom poniesionym z tytuu
przeprowadzonych bada lub analiz. W przypadku gdy badania lub analizy s przeprowadzane przez laboratoria celne kwota opaty, o ktrej mowa w ust. 1, powinna odpowiada ryczatowym stawkom opat okrelonym w przepisach
wydanych na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727,
z pn. zm.23)), jeeli stawki te zostay okrelone w tych przepisach.
7. W przypadku gdy kwota zaliczki uiszczonej na pokrycie opaty, o ktrej mowa w ust. 1, jest wysza ni
kwota opaty okrelona w postanowieniu wydanym na podstawie ust. 5, a take w przypadku gdy opata jest nienalena, zwrot kwoty nienalenej nastpuje nie pniej ni w terminie 3 miesicy od dnia zakoczenia postpowania
w sprawie WIA.
Art. 7g. Organ podatkowy wydaje WIA bez zbdnej zwoki, jednak nie pniej ni w terminie 3 miesicy od
dnia otrzymania wniosku o wydanie WIA. Do tego terminu nie wlicza si terminw i okresw, o ktrych mowa
w art. 139 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Art. 7h. 1. WIA traci wano w przypadku zmiany przepisw prawa podatkowego w zakresie akcyzy odnoszcych si do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, w wyniku ktrej WIA staje si niezgodna z tymi
przepisami.

23)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1149 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1662.

Dziennik Ustaw

19

Poz. 1662

rcl
.go
v.p
l

2. Podmiot, na rzecz ktrego wydano WIA, ktra traci wano zgodnie z ust. 1, moe j stosowa nie duej
ni przez okres szeciu miesicy od daty utraty wanoci, pod warunkiem e dotyczy ona wyrobu akcyzowego albo
samochodu osobowego, bdcego przedmiotem dziaalnoci gospodarczej posiadacza WIA.
Art. 7i. Organ podatkowy wydaje decyzj o odmowie wydania WIA, jeeli wniosek o wydanie WIA:
1)

nie dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego;

2)

o ktrej mowa w art. 7d ust. 1 pkt 1, dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, dla ktrego
podmiot, na rzecz ktrego ma by wydana WIA, posiada obowizujc wic informacj taryfow, o ktrej
mowa w art. 7b ust. 1, i nie zachodzi okoliczno, o ktrej mowa w art. 7b ust. 2;

3)

dotyczy informacji o rodzaju wyrobu akcyzowego, dla ktrego podmiot, na rzecz ktrego ma by wydana
WIA, posiada w tym zakresie interpretacj indywidualn w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Art. 7j. Organ podatkowy w celu wykonywania zada w zakresie wydawania WIA moe przetwarza dane zawarte we wniosku o wydanie WIA, z zachowaniem przepisw o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
Art. 7k. WIA wraz z wnioskiem o jej wydanie, po usuniciu danych identyfikujcych wnioskodawc i inne
podmioty wskazane w treci wniosku o wydanie WIA oraz danych objtych tajemnic przedsibiorcy, s zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej organu podatkowego waciwego w zakresie WIA.;
4)

w art. 14:
a)

po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:

1a. Organem podatkowym waciwym w zakresie WIA jest dyrektor izby celnej.,
b) dodaje si ust. 12 w brzmieniu:

12. Minister waciwy do spraw finansw publicznych wyznaczy, w drodze rozporzdzenia, dyrektora lub
dyrektorw izb celnych waciwych do prowadzenia spraw, o ktrych mowa w ust. 1a, oraz dyrektora izby celnej
waciwego do prowadzenia tych spraw jako organ odwoawczy, uwzgldniajc potrzeb sprawnego wykonywania zada oraz zapewnienia jednolitoci postpowania.;
5)

w art. 32 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Ewidencja, o ktrej mowa w ust. 5 pkt 3, moe by prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.;
6)

w art. 41 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

11. Ewidencja, o ktrej mowa w ust. 10, moe by prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.;
w art. 47 uchyla si ust. 5;

8)

w art. 53 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

ww
w.

7)

6. Ewidencja, o ktrej mowa w ust. 5, moe by prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.;

9)

w art. 59 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Ewidencja, o ktrej mowa w ust. 2, moe by prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.;

10) w art. 62c ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Ewidencja, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 2, moe by prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.;

11) w art. 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dostawa wewntrzwsplnotowa lub nabycie wewntrzwsplnotowe, na potrzeby wykonywanej dziaalnoci gospodarczej na terytorium kraju, wyrobw akcyzowych, od ktrych zostaa zapacona akcyza, s dokonywane na
podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszcego.;

12) w art. 78 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ewidencja, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 4, moe by prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.;

13) w art. 80 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Ewidencja, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 3, moe by prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.;

14) w art. 82 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:


2)

potwierdzenie otrzymania wyrobw akcyzowych przez odbiorc z pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej
na uproszczonym dokumencie towarzyszcym lub na kopii dokumentu handlowego, o ktrym mowa w art. 77
ust. 2;;

Dziennik Ustaw

20

Poz. 1662

15) w art. 89:


ust. 8a otrzymuje brzmienie:

rcl
.go
v.p
l

a)

8a. Owiadczenie, o ktrym mowa w ust. 5, moe by zastpione owiadczeniem zoonym w okresowej
umowie zawartej midzy sprzedawc a nabywc wyrobw akcyzowych okrelonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a,
ktre wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobw akcyzowych w iloci wynikajcej z tej
umowy, zawierajcym dane okrelone w ust. 6 lub 8, pod warunkiem:
1)

przekazania kopii tej umowy waciwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzdu celnego przed dokonaniem
pierwszej sprzeday tych wyrobw;

2)

potwierdzenia kadej sprzeday tych wyrobw faktur.,

b) ust. 15 i 16 otrzymuj brzmienie:

15. Miesiczne zestawienie owiadcze powinno zawiera:


1)

w przypadku sprzedawcy, o ktrym mowa w ust. 14:


a)

imi i nazwisko albo nazw oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu przekazujcego zestawienie,

b) ilo i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobw, ktrych dotyczy owiadczenie,


c)

dat i miejsce sporzdzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby sporzdzajcej zestawienie,

d) w przypadku owiadcze, o ktrych mowa w:

ust. 5 pkt 1 imi i nazwisko albo nazw oraz adres zamieszkania lub siedziby, a take NIP lub
REGON skadajcego owiadczenie,
ust. 5 pkt 2 imi i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL skadajcego owiadczenie;
2)

w przypadku importera, o ktrym mowa w ust. 13 dane, o ktrych mowa w pkt 1 lit. ac.

16. W przypadku gdy warunki, o ktrych mowa w ust. 512, nie zostay spenione i w wyniku postpowania podatkowego, postpowania kontrolnego albo kontroli podatkowej ustalono, e wyroby, o ktrych mowa
w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostay uyte do celw opaowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobw,
stosuje si stawk akcyzy okrelon w ust. 4 pkt 1.;
16) w art. 91 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ewidencja, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, moe by prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.;
17) w art. 91a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Ewidencja, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, moe by prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.;
18) w art. 91b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

ww
w.

3. Ewidencja, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, moe by prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.;
19) w art. 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Podmiot, ktry naby prawo rozporzdzania jak waciciel samochodem osobowym niezarejestrowanym na
terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w momencie dokonywania jego dostawy wewntrzwsplnotowej albo eksportu, od ktrego akcyza zostaa zapacona na terytorium kraju, ma prawo do zwrotu akcyzy na
wniosek, zoony waciwemu naczelnikowi urzdu celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewntrzwsplnotowej tego samochodu osobowego albo jego eksportu.;

20) w art. 116 po ust. 1a dodaje si ust. 1b w brzmieniu:

1b. Producent wina bdcy rolnikiem wyrabiajcym mniej ni 100 hektolitrw wina w cigu roku gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobw winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina wycznie z winogron pochodzcych z upraw wasnych, ktry nie zoy zgoszenia rejestracyjnego, o ktrym mowa w art. 16 ust. 1, przed wprowadzeniem wyrobw akcyzowych do obrotu, ma obowizek oznaczania tych wyrobw podatkowymi znakami akcyzy.;

21) w art. 118 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Ewidencja, o ktrej mowa w ust. 4, moe by prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.;

22) w art. 125 po ust. 1b dodaje si ust. 1c w brzmieniu:

1c. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje rwnie producent wina, o ktrym mowa w art. 116 ust. 1b.;

23) w art. 131 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ewidencja, o ktrej mowa w ust. 1, moe by prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej..

Dziennik Ustaw

21

Poz. 1662

rcl
.go
v.p
l

Art. 27. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z pn. zm.24)) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

uyte w art. 1 w ust. 1, dwukrotnie w art. 2 w ust. 1 w pkt 3, w art. 17 w ust. 4, dwukrotnie w art. 19 w ust. 1
w pkt 11, w art. 30 w ust. 2 w pkt 1, w art. 39 w ust. 1 i 3, w art. 44 w ust. 1 w pkt 1 i 2, w art. 88 w ust. 1, dwukrotnie w ust. 2 i w ust. 4, w art. 90 w czci wsplnej oraz w art. 100 w ust. 1 w rnych liczbie i przypadku wyrazy
Wsplnota Europejska zastpuje si uytymi w odpowiednich liczbie i przypadku wyrazami Unia Europejska;

2)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 lit. d otrzymuje brzmienie:

d) przyrodzie, okrelonych w art. 128 i art. 131 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z pn. zm.25)),;
3)

w art. 7 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

W zwizku z realizacj zada Suby Celnej, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, organy wadzy publicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z pn. zm.26)) oraz podmioty
prowadzce rejestry, o ktrych mowa w ust. 3, mog, w drodze decyzji administracyjnej, wyrazi zgod na udostpnianie za pomoc urzdze telekomunikacyjnych informacji zgromadzonych w rejestrach organom Suby Celnej,
bez koniecznoci skadania pisemnych wnioskw, jeeli jest to uzasadnione rodzajem lub zakresem wykonywanych
zada albo prowadzonej dziaalnoci oraz jeeli organy Suby Celnej posiadaj:;
4)

po art. 20 dodaje si art. 20a w brzmieniu:

Art. 20a. 1. Naczelnik urzdu celnego waciwy dla portu morskiego:


1)

informuje organ upowaniony na podstawie przepisw odrbnych do przeprowadzania kontroli towarw przywoonych z pastw trzecich o przywozie na obszar celny Unii Europejskiej towaru, ktry podlega obowizkowi kontroli przeprowadzanej przez ten organ;

2)

ustala termin, w tym godzin, i miejsce kontroli towarw przywoonych z pastw trzecich, w uzgodnieniu
z operatorem portowym i dysponentem towaru, uwzgldniajc informacj o planowanych kontrolach przekazan przez organ, o ktrym mowa w pkt 1.

2. Z wyczeniem przypadku gdy zachodzi konieczno przeprowadzenia bada laboratoryjnych lub poddania
towaru kwarantannie lub w przypadku ywych zwierzt izolacji, czas trwania w portach morskich kontroli towarw przywoonych z pastw trzecich, w tym kontroli wykonywanej przez organy Suby Celnej, nie powinien przekracza 24 godzin liczonych od chwili przedstawienia towaru do kontroli, zoenia kompletnego wniosku
o dokonanie kontroli do waciwych organw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, oraz przekazania informacji, o ktrej
mowa w ust. 1 pkt 2, do zwolnienia towaru do procedury celnej. Termin ten ulega wydueniu do 48 godzin
w przypadkach uzasadnionych w szczeglnoci wzgldami bezpieczestwa publicznego, ochron ycia lub zdrowia
ludzi lub zwierzt lub ochron rodowiska.

ww
w.

3. Terminy, o ktrych mowa w ust. 2, nie biegn, jeeli przeprowadzenie kontroli towarw przywoonych
z pastw trzecich jest niemoliwe z przyczyn niezalenych od organw, o ktrych mowa w ust. 1.
4. Terminy, o ktrych mowa w ust. 2, nie biegn w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

5. Przepisw ust. 24 nie stosuje si, jeeli przepisy Unii Europejskiej okrelaj inne terminy dokonywania
czynnoci kontroli towarw przywoonych z pastw trzecich, w tym kontroli wykonywanej przez organy Suby
Celnej.;

5)

w art. 72 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:


3)

zatrzymywania osb i przedmiotw, ktrych dane wprowadzone zostay do systemw, o ktrych mowa
w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen
oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203), w celu podjcia wnioskowanych we
wpisie dziaa albo do bezzwocznego przekazania osoby lub przedmiotu uprawnionemu organowi;.

Art. 28. W ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z pn. zm.27))
w art. 68:
1)

24)
25)

26)

27)

uchyla si ust. 6;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215 i 1395.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850,
926, 1002 i 1101.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911,
1146 i 1626.
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657 oraz z 2014 r. poz. 1138.

Dziennik Ustaw
2)

22

Poz. 1662

po ust. 6 dodaje si ust. 6a w brzmieniu:

rcl
.go
v.p
l

6a. Szczegowe zasady wsppracy midzy organami celnymi a Prezesem Urzdu mog zosta okrelone
w drodze porozumienia..
Art. 29. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497 i 1585) w art. 4:
1)

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:


2)

2)

leasingu, jeeli umowa nie przewiduje obowizku nabycia przedmiotu umowy przez konsumenta;;

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Ustaw stosuje si do umw leasingu i najmu, jeeli umowa odrbna od tych umw przewiduje obowizek
nabycia przedmiotu umowy, uzaleniajc go od dania kredytodawcy..

Art. 30. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i grnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.28))
wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 3 po pkt 2 dodaje si pkt 2a w brzmieniu:

2a) wykonywania wkopw oraz otworw wiertniczych o gbokoci do 30 m w celu wykonywania uj wd podziemnych na potrzeby poboru wd podziemnych w iloci nieprzekraczajcej 5 m3 na dob poza obszarami grniczymi utworzonymi w celu wykonywania dziaalnoci metod otworw wiertniczych;;
2)

w art. 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Projekt robt geologicznych nie wymaga zatwierdzenia, jeeli roboty geologiczne obejmuj:

3)

1)

wiercenia w celu wykorzystania ciepa Ziemi albo

2)

wykonywanie wkopw oraz otworw wiertniczych o gbokoci do 30 m w celu wykonywania uj wd podziemnych na potrzeby poboru wd podziemnych w iloci nieprzekraczajcej 5 m3 na dob na obszarach grniczych utworzonych w celu wykonywania dziaalnoci metod otworw wiertniczych.;

w art. 115:
a)

ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:

1. Przechowywanie lub uywanie w ruchu zakadu grniczego sprztu strzaowego wymaga pozwolenia
wydanego, w drodze decyzji, przez organ nadzoru grniczego waciwy dla miejsca wykonywania robt strzaowych, a jeeli roboty te bd wykonywane w granicach waciwoci miejscowej co najmniej dwch organw
nadzoru grniczego organ nadzoru grniczego waciwy dla siedziby zakadu grniczego.
2. Jeeli roboty strzaowe w ruchu zakadu grniczego bd wykonywane przez podmiot wykonujcy
w zakresie swojej dziaalnoci zawodowej czynnoci powierzone mu w ruchu zakadu grniczego, uzyskanie pozwolenia, o ktrym mowa w ust. 1, przez:

przedsibiorc wycza obowizek uzyskania pozwolenia w zakresie tego samego sprztu przez ten
podmiot;

2)

ten podmiot wycza obowizek uzyskania pozwolenia w zakresie tego samego sprztu przez przedsibiorc.,

ww
w.

1)

b) w ust. 5 uchyla si pkt 1.

Art. 31. W ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 598) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 7 w pkt 2 uchyla si lit. a i b;

2)

w art. 31 pkt 3 otrzymuje brzmienie:


3)

art. 7 pkt 2 lit. c, ktra wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r..

Art. 32. 1. Przepisw ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, nie stosuje si do orzecze
lekarskich stwierdzajcych brak przeciwwskaza do pracy, wydanych przed dniem wejcia w ycie art. 1.
2. Do skierowa na badania lekarskie wydanych przed dniem wejcia w ycie art. 1 oraz do bada lekarskich rozpocztych przed dniem wejcia w ycie art. 1 stosuje si przepisy dotychczasowe.

28)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 850 i 1133. Tekst jednolity nie uwzgldnia
zmiany ogoszonej w Dz. U. z 2014 r. poz. 587.

Dziennik Ustaw

23

Poz. 1662

rcl
.go
v.p
l

Art. 33. 1. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 229 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do dnia wejcia w ycie nowego aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 229 8 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.
2. Zachowany w mocy akt wykonawczy, o ktrym mowa w ust. 1, moe by zmieniany przez ministra waciwego
do spraw zdrowia, w granicach okrelonych w art. 229 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz
ustaw.

Art. 34. Do umw z zakresu ubezpiecze eksportowych zawartych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy
oraz spraw z zakresu ubezpiecze eksportowych wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej
ustawy stosuje si przepisy ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym, chyba e ubezpieczajcy zoy
wniosek o zastosowanie przepisw ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.
Art. 35. Administrator bezpieczestwa informacji wyznaczony na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy zmienianej
w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym, peni funkcj administratora bezpieczestwa informacji w rozumieniu art. 36a
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, do czasu zgoszenia go do rejestru, o ktrym
mowa w art. 46c ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, nie duej jednak ni do dnia
30 czerwca 2015 r.

Art. 36. Do postpowa rejestracyjnych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
na podstawie zgosze, o ktrych mowa w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 9, wszcztych i niezakoczonych
przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe.

Art. 37. Do udzielania porczenia zgodnie z art. 411 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje si przepisy obowizujce w dniu zoenia przez podmiot ubiegajcy si o udzielenie porczenia wniosku
o jego udzielenie.
Art. 38. Do umw, o ktrych mowa w art. 411 ust. 10a ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu dotychczasowym,
zawartych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy oraz do spraw wyboru bankw, o ktrych mowa w art. 411
ust. 10b i 10c ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu dotychczasowym, rozpocztych i niezakoczonych przed dniem
wejcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe.

Art. 39. W przypadku gdy wniosek o wydanie Wicej Informacji Akcyzowej okrelonej w ustawie zmienianej
w art. 26, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, dotyczy informacji o rodzaju wyrobu akcyzowego, dla ktrego na rzecz
tego samego podmiotu zostao wszczte i niezakoczone postpowanie o wydanie w tym zakresie interpretacji indywidualnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z pn. zm.29))
przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu tego wniosku
bez rozpatrzenia.

ww
w.

Art. 40. Do spraw wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepis
art. 89 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 26, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.
Art. 41. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjtkiem art. 1, art. 32 i art. 33, ktre wchodz
w ycie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

29)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985,
1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644.