‫ د ا ء

ا ‬
‫‪Détraction de la lumière par un réseau‬‬

‫‪ I‬ــ '&‪#$%‬‬
‫ا   ال
هة د‬
‫ا'ء ا‪ !" #$%‬ن ار ‪ .‬وه‪ +‬رة *)‪$‬‬
‫" ة ‪ /‬ت د‪ /$0‬و‪.‬از ‪ 3.‬و ا‪2 3‬‬
‫‪. !4$ $2‬‬
‫‪56 78‬ة ا ‪pas d’un réseau‬‬
‫‪ 3‬ا‪5E : $ .. $/ $ 2 3‬ة ا و‪D‬‬
‫‪ G‬ف ‪. a‬‬
‫‪ D$.‬ا ‪8‬د ا‪ /‬ت ‪ +2‬و‪J‬ة ا‪5‬ل أي د‬
‫‪1‬‬
‫ا‪ /‬ت ‪ . +2‬وا‪ . J‬و‪ 8‬ه‪L‬ا ا‪8‬د ‪n = 0K8‬‬
‫‪a‬‬
‫‪ M$J‬و‪J‬ة ‪ a‬ه‪ +‬ا‪. .‬‬
‫‪ $ " N‬ا ت ‪:‬‬
‫ــ ذات ‪ QR 2 ) J 3‬ا‪ P .3‬و‪ /."O  3‬ل ‪.‬‬
‫ــ ذات ‪ J 3‬آ‪ QR 3‬ا‪0%‬اص ا ذي ا‪/‬اءة ‪K‬زر و‪ 3‬‬
‫ ‪ 8"O‬س‬
‫ ‪ +2 / 400 X' : +/$5‬ا‪ . .‬ا‪5E [3J‬ة ا ‪. a‬‬
‫ ‪ . a=10-3mm !5E‬ا‪ n [3J‬د ا‪ /‬ت ‪+2‬‬
‫ا‪. .‬‬

‫‪ II‬ــ ا‪%
1‬از ا ‪ , -$%./‬د ا ء ا‪*+‬دي‬
‫ا ‪ 3‬ن
ا ‪.‬‬
‫‪ II‬ــ ‪ 1‬ــ '‪: 
%.‬‬
‫"‪ Qb‬ا‪ !N 5b‬ز ا‪K‬زر ‪ $Pa DJ‬د‪ /$0‬أ‪ J‬د ا ن‬
‫  ‪ /."O‬ل ) ذات ‪N ( 2 ) J 3‬‬
‫أ م ‪. 8 b‬‬
‫"'‪ +2 h‬ا‪.3‬ى ا‪f‬ري ارة ‪.  b8‬‬
‫‪ II‬ــ ‪ 2‬ــ ا‪*<=/‬ر ا ‪ 89*/:‬ا ‪$%./‬‬
‫‪ 1‬ــ *‪  7‬ه‪ j‬ا ؟‬
‫" ه ‪ $Pa h/  3 b‬أ‪ J‬د‬
‫ا ن ‪.‬از و‪ 3.‬و ا‪ $2 2 3‬‬
‫‪ !4$‬و‪ 8/ 34  .‬اآ‪. D‬‬
‫ ا‪ Xb‬ه‪ jL‬ا‪ k‬هة ؟‬

هة ا‪$‬د ‪ .‬وه‪ lR +‬ا‪8$5‬‬
‫ا‪' $N‬ء و‪.‬ف ‪/‬ق ا آ‪ N M8 ، " n $Pa h 4‬ت ‪h$N +2 $Pa‬‬
‫ا ه ت ا‪.3‬ى ‪.‬‬
‫‪ 2‬ــ ا‪ 8/‬اآ‪ D‬ه‪ +‬ا‪ 8/‬ا‪  4‬ا‪ D‬ا'‪ $P‬ا‪ . +.‬ز ا دون ا"اف ‪.‬‬
‫و‪ r 5‬إ ‪ 5‬ء ا ‪ jL! k=0‬ا‪ . 8/‬و‪ X0‬ا‪ h/‬ا‪E%‬ى ا"‪  0K5‬ر ا‪8/‬‬
‫اآ‪, D‬‬
‫‪ 2‬ــ ‪ $ v/ 1‬أن إ‪ a‬ءة ا‪D h u/4 h/‬ا ر! ‪.‬‬
‫‪Page 1‬‬

‫‪http://sciencephysique.ifrance.com‬‬

‫‪Allal mahdade‬‬

‫‪KE r'.‬ل ا‪ Q‬أ"‪ G‬آ ا‪ "8.‬ا‪ 8/‬اآ‪D. D‬ا د ا[ ‪ 4$‬ا‪ aw‬ءة‬
‫‪u/4‬‬
‫‪3‬ــ "‪8‬ض ا ا‪0 5b‬ص ‪x‬‬
‫‪ 3‬ــ ‪ 1‬ذا ‪ zJK‬؟‬
‫"‪ zJK‬ة أ‪ 8‬ذات أان ‪ ) .6‬أ‪ J‬د أو {‪ 7$‬ا‪%‬ان ا'ء ا‪ #$%‬و‪ GN‬ا‪/‬ص ‪.‬‬
‫‪ 3‬ــ ‪ 2‬أ [ و‪ ha‬ا  ل ‪ $Pa h/‬؟‬
‫[ و‪ ha‬ا ‪ +2‬ا ن ا‪L‬ي ‪ G$2 N‬ا'ء ا‪ |84‬ا‪ 5b‬ا‪/‬ص ‪.‬‬
‫ ‪ M. 4‬ا‪ 8 zJK‬ع و‪ GN‬ا‪/‬ص و}‪ $‬ا ه‪ G‬ا‪D‬اوي ‪ jL! 34‬ا‪zJK 5/4‬‬
‫ ة أ{‪ $‬ف و‪ GN‬ا‪/‬ص ا‪ J%‬إ ا‪. +3)4‬‬
‫‪ 3‬ــ ‪ 3‬ه‪ Q‬ا‪/‬ص ا‪ /."O  x‬ل ؟‬
‫‪ /."O  l3$‬ل ه  ‪ 8"w‬س ‪.‬‬
‫‪ II‬ــ ‪ 3‬ــ '‪ %AB‬و'&‪ * : ?3‬ورود ‪. -<C:D‬‬
‫‪ +2‬ه‪ jL‬ا ن ا ‪ j‬ا‪ D‬ا'‪ $P‬ا‪5b%‬ا"‪ $‬ااردة‬
‫ ا د وه‪L‬ا ‪ +48‬أن آ‪ Q‬ا‪ /‬ت ) أو ا‪ I ( [/R‬و ’‪I‬‬
‫‪. ....‬ف وآ "! ‪ $Pa h 4‬أ‪ J‬د ا ن ا‪.‬ا‪ +2 v2‬ا‪5‬ر ‪ N M8 ،‬ت ‪+2 $Pa‬‬
‫‪ h$N‬ا ه ت ا‪.3‬ى ‪/" :‬ل إن ا ‪$J +2 lb‬د ا'ء ا‪ J%‬دي ا ن ‪.‬‬
‫• ‪2‬ق ا‪$3‬‬
‫‪ .8" : 78‬ا‪ 2 ، 1 $.N‬ا‪ $.R84‬‬
‫ا‪ I $/‬و ’‪ " M$ I‬ن زاو ‪ h θ‬ا‪€6‬‬
‫ا‪ +k4‬ا ‪8" .‬ف ‪2‬ق ا‪$3‬‬
‫ا‪ H M$ I’H 2 3‬ا‪ /bw‬ط ا‪8‬دي ‪I 5/4‬‬
‫ ا‪ [3J 2 N‬ا‪: Q‬‬
‫‪ M$ δ = d 2 − d1 = I ′H‬أن ‪ d1‬ا‪2 3‬‬
‫ا‪{  5/‬ف ا‪ 1 N‬و ‪ d2‬ا‪2 3‬‬
‫‪{  5/‬ف ا‪.2 N‬‬
‫و‪′IH ) 4‬‬
‫‪ θ = ( I‬إذن‬

‫‪I ′H I ′H‬‬
‫=‬
‫‪⇒ I ′H = a sin θ‬‬
‫‪II ′‬‬
‫‪a‬‬

‫= ‪sinθ‬‬

‫‪δ = a sin θ‬‬

‫أي أن‬
‫• ‪ ha‬ا‪ €/4‬ذات اإ‪ a‬ءة ا‪/‬ى‬
‫آ‪ Q‬ا‪ N‬ت ا'‪ $P‬ا‪ J%‬د ا ن ا‪.4‬ة و‪ v2‬ا‪ O‬ه ت ‪. θ‬اآ[ ‪ !4$ $2‬ـ ‪+2‬‬
‫ا‪ !"K‬ـ ‪ّ +‬ن ه‪ jL‬ا‪ N‬ت ‪ 8/‬ذات إ‪ a‬ءة ‪0‬ى ‪ [ ،‬أن ن ‪2‬ق ا‪ δ $3‬دا‬
‫' ) ‪5‬ل ا‪ N λ N‬ا'‪. $P‬‬
‫‪δ = k λ avec k ∈ Z‬‬
‫أي أن ‪ a sin θ = k λ‬و أ"‪ 4 G‬‬

‫‪1‬‬
‫‪n‬‬

‫=‪a‬‬

‫و ‪ M$ sin θ = k λn : + .‬أن ‪k ∈ Z‬‬
‫ه‪ jL‬ا‪ sin θ = k λn : 0K8‬د زوا ا"اف ا‪ O‬ه ت اا‪ a† /2‬ءة ا‪. /‬‬
‫إذا ا‪.0‬ت ارا‪ b‬ا‪ €/4‬ذات ا‪ aw‬ءة ا‪ ) /‬ا‪f‬ر ا‪ " R‬ارة ( ا‪ /‬ا‪f‬رة‬
‫ا‪ $3$P‬ارة ’‪ b8 F‬ا‪ˆ2 ، 8‬ن زاو ا‪"O‬اف ‪ θ‬ن *}‪$‬ة ‪N‬ا ‪[/. [.42 ،‬‬
‫‪/‬ل ‪:‬‬
‫‪Page 2‬‬

‫‪http://sciencephysique.ifrance.com‬‬

‫‪Allal mahdade‬‬

F F′ 1′
f′
. b8 ‫ارة‬
: [." k ‫ ا‬J +2‫و‬
F F′ ′ x
sin θ ≈ tan θ = 1 = k
f′
f′ 

‫ر‬f‫ ا‬2 3‫ ا‬f’ M$J sin θ ≈ tan θ =

xk
≈ k λ n : ‫ " أن‬sin θ = k λn ‫و أن‬
f′
xk
λ
≈ k λ n ⇒ x k = kf ′ : ‫إذن‬
f′
a
F’2 ، F’1 /‫ ءة ا‬aw‫€ ذات ا‬/4‫ˆن ا‬2 + . ‫و‬
. !4$ Q$2 2 3‫ و ا‬3. F’3 ،
λ
i = x k +1 − x k = f ′. : +‫ ه‬2 3‫ ا‬jL‫ه‬
a
. /‫ ءة ا‬aw‫€ ذات ا‬/4‫• د ا‬
k λn ≤ 1 [." sin θ ≤ 1 ‫ و أن‬sin θ = k λn 0K8‫ دا ا‬. ‫ا‬
1
1
: ‫ أن‬42
≤k ≤
λn
λn
-<C:D %F ‫? * ورود‬3&'‫ و‬%AB' ‫ ــ‬4 ‫ ــ‬II
. δ $3‫ق ا‬2 [3" . ‫ د ا ن ا‬J%‫ ا‬$P'‫ ا‬8%‫ زاو ورود ا‬θ0 .8"
4
′ − IH
δ = d 2 − d1 = I H 

′ , θ = I

θ = II
H
IH
. /‫ ءة ا‬aw‫€ ذات ا‬/4‫ وه د ا‬k ∈ Z M$J −

0IH
IH
′ = a sin θ
=
⇒IH
II ′
a
H ′I H ′I
sin θ0 =
=
⇒ H ′I = a sin θ0
II ′
a
δ = a(sin θ − sin θ0 )

sin θ =

+‫ ه‬$3‫ق ا‬2 ‫ˆن رة‬2 $P "‫ت إ‬KE‫ا‬.‫و أن ا‬
δ = k λ avec k ∈ Z :
: .‫ي  آ‬L‫ء ا‬+‫ا‬
k λ = a(sin θ − sin θ0 )


a
sin θ = sin θ0 + k λ n avec k ∈ Z

sin θ = sin θ0 +

G
+‫ د ا ء ا‬, -$%./ ‫از ا‬%
1‫ ــ ا‬III
. ‫
ا‬
. ‫ ــ‬1
‫ د‬#$%‫ ا'ء ا‬$"‫ا‬5b‫ أ‬$Pa DJ Qb"
. L2 8 b ‫ أ م‬N ‫ ل‬/."w 
Allal mahdade

http://sciencephysique.ifrance.com

Page 3

‫"'‪ +2 h‬ا‪.3‬ى ا‪f‬ري ارة ‪.  L2 b8‬‬

‫‪ 1‬ــ *‪  7‬ه‪ j‬ا ‪ .‬ا‪ Xb‬ا‪ k‬هة ؟‬
‫"‪ zJK‬ا 
هة د ا'ء ا‪ " M$J #$%‬ه ‪  3 b‬أ{‪ $‬ف ا'ء ا‪#$%‬‬
‫ ا ا‪ 8/‬اآ‪ '$ D‬ء‪.‬‬
‫‪ 3‬ه‪ jL‬ا‪ k‬هة ‪$‬د ا'ء ا‪ #$%‬ا‪. 5b‬‬
‫‪ 2‬ــ ‪ 32‬ذا ن ا‪ 8/‬اآ‪ '$ D‬ء ا ن ؟‬
‫‪.‬اآ[ ‪ h$N‬ا‪ 8%‬ا'‪ $P‬ا‪ J%‬د ا ن ‪ 8/ +58.‬آ‪ '$ D‬ء ا ن ) اآ[ ا'ء‬
‫ا‪( #$%‬‬
‫‪ 3‬ــ ‪ 7$5 34‬ذي ا ‪: k=1‬‬
‫ــ ا'ء ا‪%‬آ‪ R‬ا"ا‪ 2‬ا‪ J%‬أم ا‪ +3)4‬؟‬
‫ــ ا"اف ا'ء ا‪ J%‬ن أآ ا"اف ا'ء ا‪+3)4‬‬
‫‪ 4‬ــ ه‪. Q‬ا‪ v2‬ه‪L‬ا ‪ 34 G.kJK l h‬ر ؟‬
‫‪. O‬ا‪ 34 G.kJK l h v2‬ر ) ا'ء ا‪ +3)4‬أآ ا"اف ا'ء‬
‫ا‪ ( J%‬ا ‪$J‬د ود ا'ء ا‪. #$%‬‬
‫"‪ x.4.3‬أن ‪ :‬زاو‪ $‬ا‪%,I‬اف ا ء ا‪*+‬دي ا ‪ 3‬ن )‪ (θ‬ا ‪K' LM 8'*:‬د ا ء
‪ J‬دا ‬
‫'‪ $KM*P‬ل ا < ‪ N <3 λ N‬ا ‪. 9‬‬
‫‪ III‬ــ ‪ 2‬زوا‪ *$‬ا‪%,IQ‬اف ‪θ‬‬
‫‪ J‬ورود ‪: +k4‬‬
‫"‪ .8‬ا ا‪ +.‬ن ‪ !$2‬ورود ا'ء ا‪ $k4 #$%‬‬
‫ ا ‪ r.2 θ0=0‬ا‪ 0K8‬ا‪ 8 +.‬‬
‫ا‪ aw‬ءة ا‪ /‬ه‪: +‬‬
‫‪sin θ = sin 0 + k λ n‬‬
‫‪θ0 = 0 ⇒ sin θ = k λ n‬‬

‫‪k ∈Z‬‬
‫ ‪D 34‬او ‪$}* θ‬ة ‪N‬ا ‪ r‬ه‪ jL‬ا‪: 0K8‬‬
‫‪λ‬‬
‫‪θrad = k = k λ n‬‬
‫‪a‬‬
‫ أن ا'ء ا‪. #$%‬ن ة أ‪ 8‬أ‪ J‬د ا ن ! {ل ا‪ +.4 N‬إ ا ل‬
‫‪ˆ2 400 nm ≤ λ ≤ 800 nm‬ن زاو ا‪"O‬اف ‪ λ $/ v 8.‬أي ن ا‪ 8w‬ع ا‪ J%‬دي ا ن ‪.‬‬
‫و‪N‬ول ا‪ +58 + .‬رات ‪' 34 sinθ‬ء ا‪ J%‬وا‪ )*%‬وا‪ +3)4‬اا‪[ /2‬‬
‫‪ k=0‬و ‪ k=1‬و ‪ ${ k=2‬ف ‪.‬‬
‫‪Page 4‬‬

‫‪http://sciencephysique.ifrance.com‬‬

‫‪Allal mahdade‬‬

k=0

sin θ = 0 ⇒ θ = 0

‫ اارد‬#$%‫د ا'ء ا‬.O 
8/‫ن ا‬.2 ‫ ا‬
. ‫' ء ا ن‬$ D‫اآ‬ 

‫ ااء‬8/‫ل ا‬2‫ أ‬x 1R

k=1
sin θR = 2 λR n

k=2

sin θR = 2 λR n

sin θ J = 2 λJ n

sin θ J′ = 2 λJ n

sin θV = 2 λV n

sin θV′ = 2 λV n

‫ ءة‬aw‫€ ذات ا‬/4 34 ‫وآ ه ا ن‬ 
G"ˆ2 ‫ دي ا ن‬J%‫ 'ء ا‬34 /‫ا‬ 
‫ وراء ا‬$"O 8 /$0‫ ر‬b ha‫و‬
h +3$P‫ ره اي ا‬KR v54 M$J
(k=1) ‫ ذي ا‬7$5 )*%‫ ا'ء ا‬j ‫ا‬
‫ري ارة‬f‫ى ا‬.3‫ ا‬+2 ‫ ا'ء‬7${ ‫ن‬.$2
. b8‫ ا‬jL!
# ‫ض ا‬%M ‫ ــ‬3 ‫ ــ‬III 
‫ ذي ا‬+P‫ ا'ء ا‬7$5‫ ض ا‬8
= f ′λR n M$J x 1 R − x 1V : ‫ ا ب‬5b‫ ا‬Q‫ ا‬k=1

7$5‫ ")| ا‬$3)4‫ ا‬8/‫ل ا‬2‫ أ‬x 1V = f ′λV n ‫ و‬D‫ اآ‬8/‫ ا‬0K5"‫ ا‬7$5‫ا‬
(k=0,x=0) ‫' ء‬$‫ ا‬D‫ اآ‬8/ 34 
x 1 R − x 1V = f n′ ( λR − λV ) ‫ˆن‬2 + . ‫و‬

′ ( λR − λV
x kR − x kV = kf n

) : ‫ ه‬k '% ‫ ذي ا‬-9%< ‫ ا ء ا‬#U ‫ض‬%M : S<&'

a ‫ة ا‬5E ‫داد آ *}ت‬D k=1 ‫ ذي ا‬7$5‫ أن ض ا‬$. 0K8‫ ا‬jL‫ل ه‬KE 
G"‫ أ‬0K8‫ ا‬jL‫ ه‬$‫ و‬. ‫ة‬$E%‫ ا‬0K8‫ ا‬h v2‫ا‬. ‫ا‬L‫ وه‬، .‫ ا‬+2 ‫ق‬/‫ د ا‬n ‫ أي آ‬،
‫ة و د‬$‫ آ‬f’ ‫ر‬f 2 3 ‫ ذات‬b ‫ ر‬$.E‫ [ ا‬، 7$5 $‫ ل ض آ‬
. '‫ أ‬$‫ آ‬.‫ ا‬+2 !0/

Allal mahdade

http://sciencephysique.ifrance.com

Page 5