PERJANJIAN PENYEDIAAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) PERJANJIAN ini dibuat pada ...........................

(tarikh semasa) antara Kerajaan Malaysia yang bagi maksud Perjanjian ini diwakili oleh Sekolah ...................................................... (kemudian dari ini disebut ‘Kerajaan’, bagi pihak pertama dengan ..................................................(No Syarikat) .............................sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah undangundang Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di ........................................................ kemudian dari ini disebut Pengusaha Kantin sebagai Pihak Kedua. Bahawasanya :1. Kerajaan bersetuju memberikan hak kepada Pengusaha Kantin berkuatkuasa dari 04.01.2010 sehingga 05.07.2010 dengan kadar RM 1.80 bagi seorang murid. 2. Pihak Kedua dengan ini bersetuju untuk menyediakan makanan dengan mengikut kadar yang tersebut di para 1. 3. Pihak Kedua bersetuju menuntut bayaran daripada Pihak Pertama setiap bulan. Pihak Pertama bersetuju membuat bayaran sebaik sahaja peruntukan diterima daripada Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 4. Peralatan dapur, alat memasak dan alatan menghidang makanan adalah tanggungan Pihak Kedua. 5. Keselamatan peralatan dan bahan-bahan yang digunakan adalah di bawah tanggungjawab Pihak Kedua dan Pihak Pertama tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan dan kecurian peralatan dan bahan-bahan tersebut atau kemalangan akibat daripada penggunaannya. 6. Kualiti dan kuantiti makanan hendaklah mengikut ketetapan menu seperti dalam Buku Panduan Rancangan Makanan Tambahan Di Sekolah. 7. Pihak Kedua bersetuju tidak akan meminda mana-mana menu kecuali setelah mendapat kebenaran bertulis daripada Pihak Pertama. 8. Makanan hendaklah disediakan pada waktu yang sesuai agar ianya dapat dihidangkan pada jam .................. pagi untuk murid pagi dan pada jam ...........tengahari/petang untuk murid petang. 9. Pihak Kedua akan mengagihkan makanan kepada murid-murid dengan dibantu oleh guru-guru bertugas. 10. Kebersihan tempat memasak serta peralatan, tempat menghidang dan bekasbekas makanan hendaklah sentiasa dijaga dan diutamakan seperti yang terdapat dalam Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah Keluaran 2008 dan Pekeliling Iktisas 2/1983. 11. Pihak Kedua dan pembantu-pembantunya hendaklah dalam keadaan sihat

HEM/Perjanjian RMT 2010

dan sentiasa menjaga kebersihan diri dan pakaiannya. 12. Pihak Kedua dan pembantu-pembantunya mestilah mendapat suntikan daripada Jabatan Kesihatan. 13. Pihak Pertama berhak menamatkan perjanjian sekiranya Pihak Kedua melanggar mana-mana syarat perjanjian dengan memberi satu bulan notis kepada Pihak Kedua. Pada masa menyaksikan persetujuan-persetujuan dan peruntukan-peruntukan yang tersebut di atas, maka kedua-dua pihak yang diberi kuasa untuk tujuan menurunkan tandatangan mereka di atas perjanjian pada tarikh yang dinyatakan di atas.

Tandatangan oleh : Bagi pihak Kerajaan Malaysia Dihadapan (Saksi) : Ditandatangani oleh : No. K/P :

(...........................................)

................................

(......................................... ) ( )

.......... ..................... ……..........................

Untuk dan bagi pihak penyedia makanan Dihadapan (Saksi) : No. K/P : ( ) ..................................

Catalan : 1. Perjanjian hendaklah ditandatangani oleh Guru Besar & GPK HEM dan Pengusaha Kantin & Pembantu Kantin. 2. Hantar satu salinan perjanjian yang lengkap kepada JPWPKL dan Pejabat Pelajaran masing masing

HEM/Perjanjian RMT 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful