You are on page 1of 3

RINGKASAN PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF /


EVIDENS

MINGGU 1

PENGENALAN

skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 1


pentaksiran sekolah dan pentaksiran pusat

MINGGU 2

1.0 Kedudukan
a. Koordinat
b. Relatif

MINGGU 3

2.0 Arah
a. Empa t mata angin
utama
b. Empat mata angin
perantaraan
c. Kompas

MINGGU 4

3.0 Skala dan Jarak


a. Skala
i. Skala penyata
ii. Skala lurus
b. Jarak
i. Jarak relatif
ii. Jarak mutlak
4.0 Graf

Graf bar mudah

BIDIE1
Menyatakan kedudukan relatif sesuatu
tempat
B2D1E1
Menentukan kedudukan sesuatu
menggunakan lajur dan baris
B1D1E2
Menyatakan arah mata angin utama
B2D1E2
Mengenal pasti lapan arah mata angin
B3D1E1
Menentukan arah berdasarkan lapan mata
angin dengan menggunakan kompas
B1D1E3
Menyatakan jarak mutlak dan jarak relatif
B1D1E4
Mengenal pasti skala lurus
B2D1E3
Melukis skala lurus
B3D1E2
Mengukur jarak menggunakan skala
B2D1E5
Mengenal jenis graf bar mudah dan graf
garisan
B3D1E3
Membina graf bar dan graf garisan

MINGGU 5

MINGGU 6
MINGGU 7

Graf garisan

MINGGU 8

5.0 Peta

Ciri fizikal

Ciri budaya
5.0 Peta

MINGGU 9

1.1

MINGGU 10
MINGGU 11

a.

MINGGU 12

b.

MINGGU 13

c.

MINGGU 14
MINGGU 15

d.

B1D1E5
Mengenal simbol peta lakar
B2D1E4
Mengenal simbol fizikal dan budaya dalam
peta lakar
B4D1E1
Mentafsir peta lakar dan bahan grafik
Bentuk muka bumi
B1D2E1
Menamakan pelbagai bentuk muka bumi di
Malaysia.
Tanah tinggi
B2D2E1
Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi
Rangkaian banjaran
tanah tinggi
Gunung
B3D2E1
Sistem gunung lipat
Mengenal pasti taburan kepelbagaian
bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia.
Tanah pamah
B2D2E2
Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi
Dataran utama dan
tanah pamah
Kepentingan
B3D2E2
Mengenal pasti taburan kepelbagaian
bentuk muka bumi tanah pamah di Malaysia
CUTI SEKOLAH PENGGAL 1
Pinggir laut
B2D2E3
Menyatakan jenis/contoh bentuk muka
bumi pinggir laut
Saliran
B2D2E4
Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi
di sepanjang aliran sungai
B3D2E3
Mengenal pasti taburan saliran di Malaysia.

CATATAN

MINGGU 16
MINGGU 18

1.2

Potensi dan halangan


bentuk muka bumi kepada
kegiatan manusia

Potensi bentuk muka bumi


kepada kegiatan manusia

MINGGU 19MINGGU 20

MINGGU 21

MINGGU 22

MINGGU 23

Halangan bentuk muka bumi


kepada kegiatan manusia

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN


1.3 Kesan kegiatan manusia
*B5D1E2
Membuat keputusan yang rasional daripada
terhadap alam sekitar.
maklumat geografi yang diperoleh
*B6D2E2
Mencadangkan langkah-langkah
mengurangkan kegiatan manusia terhadap
alam sekitar
2.1
Pergerakan bumi di dalam
B2D3E1
Menyatakan kesan pergerakan bumi dalam
sistem suria
sistem suria terhadap cuaca dan iklim
Cuaca dan iklim negara Malaysia
B1D3E1
Menamakan jenis iklim di Malaysia
B2D4E1
Menyatakan ciri iklim di Malaysia
B3D3E1
Menjelaskan faktor yang mempengaruhi ciri
cuaca dan iklim Malaysia
B5D1E1
Mempersembah maklumat geografi
daripada pelbagai sumber yang diperoleh

MINGGU 24
MINGGU 25

2.2

MINGGU 26

Pengaruh cuaca dan iklim


terhadap kegiatan ekonomi
negara Malaysia
2.3 Pengaruh manusia
terhadap cuaca dan iklim

MINGGU 27
MINGGU 29

B4D2E1
Menghuraikan potensi bentuk muka bumi
(tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan
pinggir lain) di negara Malaysia
B4D2E2
Membandingkan kepentingan bentuk muka
bumi kepada kegiatan manusia antara
Malaysia dengan negara lain
B4D3E1
Menghuraikan kepentingan ciri bentuk muka
bumi negara Malaysia.
Menyenaraikan bentuk muka bumi yang
menghalang kegiatan manusia.

Pengaruh cuaca dan iklim


terhadap kegiatan manusia

B3D4E1
Menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim
terhadap cara hidup di Gurun Thar, Siberia
dan Greenland
B4D2E3
Membandingkan cara hidup di Malaysia
dengan 3 zon iklim (Zon Panas, Zon Sejuk,
Zon Sederhana Sejuk)
B4D3E2
Menghuraikan pengaruh (keistimewaan) ciri
cuaca dan iklim negara Malaysia
Menyenaraikan kesan kegiatan manusia
terhadap cuaca dan iklim.

MINGGU 30
MINGGU 31

2.3 Pengaruh manusia


terhadap cuaca dan iklim

*B5D2E1
Menghasilkan kajian kes/laporan kesan
kegiatan manusia terhadap cuaca dan
iklim

MINGGU 32

Tumbuhan semulajadi dan


hidupan liar
3.1 Jenis taburan tumbuhtumbuhan semulajadi dan
hidupan liar

B1D4E1
Menamakan
B1D4E2
Menamakan
B2D5E1
Menyatakan
B2D5E2
Menyatakan
habitatnya

tumbuhan semula jadi


hidupan liar
ciri tumbuhan semula jadi
jenis hidupan liar mengikut

MINGGU 33

MINGGU 34
MINGGU 35

Faktor-faktor yang
B3D5E1
Menjelaskan faktor yang mempengaruhi
mempengaruhi pelbagai
tumbuhan semula jadi di Malaysia
jenis tumbuh- tumbuhan
semula jadi
CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
b. Jenis tumbuh-tumbuhan
B4D2E5
semula jadi dan hidupan liar di Membandingkan ciri tumbuhan negara
Malaysia dengan negara lain
negara-negara lain

MINGGU 36

3.3

MINGGU 37

MINGGU 38

MINGGU 39

MINGGU 40

MINGGU 41
MINGGU 42

3.2

Kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi

B4D2E4
Menghuraikan kepentingan tumbuhan
semula jadi di negara Malaysia dan negara
lain
3.3 Kepentingan tumbuhB4D3E3
Menghuraikan keunikan dan keistimewaan
tumbuhan semula jadi
tumbuhan semula jadi negara Malaysia
3.4 Kesan kegiatan manusia
Menyenaraikan kesan kegiatan manusia
terhadap tumbuh-tumbuhan
terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi
semulajadi dan hidupan liar
dan hidupan liar.
3.4 Kesan kegiatan manusia
Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan
terhadap tumbuh-tumbuhan
berikut terhadap tumbuh-tumbuhan semula
semulajadi dan hidupan liar
jadi dan hidupan liar.
3.5
Pemeliharaan dan
B5D3E1
Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti
pemuliharaan tumbuhperingkat sekolah / komuniti setempat
tumbuhan semulajadi dan
mengenai penjagaan alam sekitar
hidupan liar
B6D1E1
Mempersembahkan idea/ dapatan/
ciptaan/produk untuk
kesejahteraan persekitaran
3.5 Pemeliharaan dan
B6D2E1
Mencadangkan langkah-langkah
pemuliharaan tumbuhpengurusan tumbuhan semula jadi dan
tumbuhan semulajadi dan
hidupan liar
hidupan liar
B6D3E1
Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra
alam sekitar
CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN