You are on page 1of 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI
TINGKATAN 2

MINGGU/
TARIKH
1

TAJUK
Pengenalan
Sukatan
Pelajaran
Geografi
tingkatan 2
Kedudukan

KONSEP

Garisan
tarikh
antarabangsa
(GTA)

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Murid memahami:
Skop sukatan pelajaran Geografi
Tingkatan 2
Pentaksiran Berasaskan Sekolah
(PBS)
Melabel garisan latitud dan longitud.

Guru menerangkan:
Skop sukatan pelajaran
Geografi Tingkatan 1
Pentaksiran sekolah dan
pentaksiran pusat
Menentukan kedudukan garisan
latitud dan longitud di atas
glob.

Menyatakan kedudukan sesuatu tempat


berasaskan garisan latitud dan longitud.

CADANGAN
BBM
HSP
DSP

KOD
EVIDENS
-

Glob
Peta topo
Gambar
rajah

B1D1E1
B2D1E1
B3D1E1

Lembaran
kerja

B3D1E2

Kompas

B3D1E3

Menentukan garisan latitud dan


longitud di atas peta.

Kedudukan
3

Arah
4

Garisan
Meridian
Pangkal
(GMP)

Arah

Mengenal zon waktu di atas peta dunia.


Mentakrif waktu piawai dan waktu
tempatan.

Menentukan arah dengan menggunakan


bearing sudutan.
Menyatakan bearing sudutan.
Mengukur bearing sudutan.

Menentukan kedudukan sesuatu


tempat berdasarkan titik
persilangan.
Menentukan garisan Meridian
Pangkal.
Menunjuk cara menentukan
waktu piawai.
Menunjukkan cara
mendapatkan waktu tempatan.
Menunjuk cara mengukur
bearing sudutan dengan
menggunakan jangka sudut .

MINGGU/
TARIKH
5

TAJUK
Skala dan
jarak

KONSEP
Jarak
Skala Lurus

HASIL PEMBELAJARAN
Menentukan jenis skala lurus mudah
dengan skala lurus penuh.
Mengukur jarak antara dua tempat di
atas peta dengan menggunakan skala
lurus.
Menukar jarak di atas peta kepada jarak
sebenar dengan menggunakan skala
lurus.

Graf
6

Menunjuk cara mengukur jarak.


Menukar jarak pada peta
kepada jarak sebenar mengikut
skala peta.

CADANGAN
BBM
Peta
Benang
Pita
pengukur
Buku teks

KOD
EVIDENS
B3D1E4

Kertas graf
Pembaris
Buku teks

B1D1E2
B3D1E5

Aktiviti berkumpulan mengukur


jarak dan melukis pelan
sekolah.

Menunjuk cara mengumpulkan


data.

Melukis graf bar berganda dan graf


garisan berganda .

Menunjuk cara melukis graf.

Graf

Mentafsir jadual, graf bar berganda dan


graf garisan berganda.

Menunjuk cara mentafsir graf.

Kertas graf
Buku teks

Rajah

Mengaplikasikan maklumat dalam


bentuk rajah.

Membincangkan teknik-teknik
melukis rajah seperti peta
minda, kitaran.

Buku teks
rajah

7
8

Pola taburan

Menukar jarak di lapangan kepada jarak


di atas peta dengan menggunakan skala
lurus.
Mengenal pasti graf bar berganda dan
graf garisan berganda.

CADANGAN AKTIVITI

Mengumpulkan maklumat.
Menunjuk cara mentafsir rajah.
Melukis dan melabel rajah berdasarkan
maklumat.
Mentafsir rajah.

B3D1E6
B4D1E2

MINGGU/
TARIKH

TAJUK
Peta

10

11

Taburan
penduduk

Taburan
penduduk

KONSEP
Pola saling
kaitan

Kepadatan
penduduk

HASIL PEMBELAJARAN
Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya
dalam peta bergambar seperti tempat
bersejarah, tempat rekreasi, pusat beli
belah, kemudahan pengangkutan,
kemudahan penginapan.
Menyatakan kedudukan dan taburan ciriciri.
Menerangkan definisi taburan iaitu
padat, sederhana, jarang.

CADANGAN AKTIVITI
Menunjuk cara menentukan
kedudukan dan taburan ciri-ciri
fizikal dan budaya dalam
gambar.

Membincangkan taburan
penduduk Malaysia.

Mengenal pasti taburan penduduk


Malaysia dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

Menghasilkan peta minda


faktor-faktor yang
mempengaruhi taburan
penduduk Malaysia.

Menghuraikan faktor-faktor yang


mempengaruhi taburan penduduk.

Mengadakan aktiviti kumpulan


untuk mengumpul maklumat
taburan penduduk negara
Malaysia daripada pelbagai
sumber.

CADANGAN
BBM
Peta
Buku teks

KOD
EVIDENS
B1D1E3
B4D1E1

Buku teks
Peta kosong
Lembaran
kerja.

B1D2E1
B2D2E1
B3D2E1

Buku Teks

B3D2E2

MINGGU/
TARIKH
12

TAJUK
Perubahan
penduduk

KONSEP
Kadar
kelahiran
kadar
kematian
migrasi

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Mengenal pasti pengiraan kadar


kelahiran dan kadar kematian.

Simulasi tentang perubahan


penduduk .

Memahami perubahan penduduk


Malaysia dan faktor yang
mempengaruhinya.

Menghasilkan peta minda faktor


perubahan penduduk.

Mendefinisikan perubahan penduduk.

CADANGAN
BBM
Buku teks
Peta minda

KOD
EVIDENS
B2D3E1
B3D3E1

Buku teks
Lembaran
kerja

B1D2E2
B2D3E2
B3D3E2
*B5D2E1

Meramalkan perubahan
penduduk Malaysia pada masa
depan.

Menyenaraikan dan menghuraikan faktor


yang mempengaruhi kadar kelahiran,
kadar kematian dan migrasi.
Merumus perubahan penduduk Malaysia
berdasarkan kadar kelahiran, kadar
kematian dan migrasi.

13

Migrasi
Penduduk
sebagai tindak
balas terhadap
faktor
ekonomi,
politik
(governan),
sosial dan
fizikal.

Cuti pertengahan penggal 1


Menerangkan pola migrasi penduduk.
Membina peta minda pola
migrasi penduduk dan faktor
Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi.
migrasi penduduk luar bandar ke bandar
dan luar bandar ke luar bandar.
Mengumpul maklumat daripada
pelbagai media.

MINGGU/
TARIKH
14

15

TAJUK

KONSEP

Migrasi
Penduduk
sebagai tindak
balas terhadap
faktor
ekonomi,
politik
(governan),
sosial dan
fizikal.
Kesan
perubahan
penduduk
terhadap alam
sekitar

HASIL PEMBELAJARAN
Menerangkan pola migrasi penduduk.

CADANGAN AKTIVITI
Membina peta minda pola
migrasi penduduk dan faktor
migrasi.

CADANGAN
BBM
Buku teks
Lembaran
kerja

KOD
EVIDENS
B1D2E2
B2D3E2
B3D3E2
*B5D2E1

Menyenaraikan dan menghuraikan faktor


migrasi penduduk luar bandar ke bandar
dan luar bandar ke luar bandar.

Mengumpul maklumat daripada


pelbagai media.

Mengenal pasti kesan-kesan perubahan


penduduk terhadap alam sekitar.

Melukis rajah kesan perubahan


terhadap alam sekitar.

Carta aliran
peta minda
lembaran
kerja

B4D2E1
*B5D1E2
*B5D4E1
*B6D1E1

Menghasilkan peta minda.

Buku teks
Peta minda

B2D3E3

Menyenaraikan kesan penduduk


terhadap penerokaan tanih, hutan dan
air.
Menghuraikan kesan perubahan
penduduk terhadap penerokaan sumber.

16

Hubungan
penduduk
dengan sumber

Penduduk
berlebihan
kurang
penduduk
penduduk
optimum

Mencadangkan langkah-langkah
penerokaan sumber terancang.
Memahami hubungan penduduk dengan
sumber dan implikasinya.
Mentakrif konsep penduduk berlebihan ,
kurang penduduk dan penduduk
optimum.
Menyatakan kesan penduduk berlebihan
dan kurang penduduk terhadap sumber.

Membincangkan ciri-ciri
penduduk berlebihan, kurang
penduduk dan penduduk
optimum.

MINGGU/
TARIKH
17

TAJUK

KONSEP

Hubungan
penduduk
dengan sumber

Petempatan
awal
18

HASIL PEMBELAJARAN
Menghuraikan ciri dan contoh penduduk
berlebihan (bangladesh) kurang
penduduk (Kanada).

Kedudukan

Menjelaskan kesan penduduk berlebihan


dan kurang penduduk terhadap sumber
untuk memenuhi keperluan makanan,
tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan,
perubatan dan kemudahan asas.
Menyatakan lokasi petempatan awal
iaitu pinggir pantai, delta dan muara
sungai, pinggir sungai, bukit/gua, tanah
pamah.
Menyenaraikan faktor-faktor yang
mempengaruhi petempatan awal.

CADANGAN AKTIVITI
Membina peta minda.

CADANGAN
BBM
Buku teks

KOD
EVIDENS
B3D4E1
*B5D1E1
*B5D1E2

Peta
petempatan
awal

B1D3E1
B2D4E1
*B5D1E1
*B6D1E2

Berbincang dalam kumpulan


tentang perbandingan negara
lain dengan Malaysia.

Perbincangan dan sumbang


saran.
Mengumpulkan maklumat
tantang lokasi petempatan awal
daripada pelbagai media.

Carta
Buku teks

Melengkapkan lembaran kerja.

19

Faktor yang
mempengaruhi
petempatan

Menghuraikan faktor yang


mempengaruhi petempatan awal seperti
fizikal dan keperluan asas.
Menyenaraikan faktor-faktor yang
mempengaruhi petempatan Malaysia
iaitu sejarah , fizikal, ekonomi, sosial
dan governan.

Perbincangan faktor yang


mempengaruhi petempatan di
Malaysia.
Menghasilkan peta minda.

Menjelaskan faktor yang mempengaruhi


petempatan Malaysia iaitu sejarah,
fizikal, ekonomi, sosial dan governan.

Sumbang saran peranan


kerajaan.

Buku teks
Lembaran
kerja

MINGGU/
TARIKH

TAJUK
Pola-pola
petempatan

20

Pola-pola
petempatan
21

22

Fungsi
petempatan
luar bandar
dan bandar

KONSEP
Pola

HASIL PEMBELAJARAN
Menyenaraikan pelbagai pola
petempatan di Malaysia seperti
berselerak, berjajar, berpusat dan
berkelompok.

CADANGAN AKTIVITI
Perbincangan dan sumbang
saran.

KOD
EVIDENS
B2D4E2

Melukis gambar rajah.

Menyatakan ciri-ciri pola petempatan


Malaysia.
Cuti pertengahan tahun
Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola Menjelaskan ciri-ciri pola
petempatan di Malaysia iaitu berselerak, petempatan Malaysia.
berjajar, berpusat dan berkelompok.
Melengkapkan pengurusan
Membandingkan dan membezakan pola
grafik pola petempatan
petempatan Malaysia- berselerak,
Malaysia.
berjajar, berpusat dan berkelompok.
Menghuraikan fungsi petempatan
Membina peta minda.
Malaysia dari aspek ekonomi, sosial dan
politik.
Perbincangan dan sumbang
saran fungsi dan contoh.
Menjelaskan dengan contoh fungsi
petempatan luar bandar dan
petempatan bandar.
Membandingkan dan membezakan
fungsi-fungsi petempatan luar bandar
dan petempatan bandar.

CADANGAN
BBM
Buku teks
Lembaran
kerja

Buku teks
Kertas sebak
gambar
Peta minda

Buku teks
peta minda

B3D5E1
*B5D1E1
*B6D1E2

MINGGU/
TARIKH

TAJUK
Pembandaran

23

KONSEP
Pembadaran
negara
membangun
dan negara
maju

HASIL PEMBELAJARAN
Menerangkan proses pembandaran.

Perbincangan faktor.

Menyenaraikan faktor-faktor yang


mempengaruhi pembandaran Malaysia
iaitu dasar kerajaan, peluang pekerjaan
dan migrasi.

Menghasilkan peta minda.

Menyatakan kesan pembandaran


Malaysia.
Menyenaraikan langkah-langkah untuk
mengurangkan masalah pembandaran
Malaysia.

Pembandaran
24

Pembandaran
25

CADANGAN AKTIVITI

Menghuraikan ciri-ciri pembandaran


Malaysia iaitu saiz penduduk , kegiatan
ekonomi dan kemudahan asas.
Menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi pembandaran Malaysia
iaitu dasar Malaysia, peluang pekerjaan
dan migrasi.
Menghuraikan kesan-kesan pembandaran
Malaysia iaitu positif dan negatif.
Menghuraikan langkah-langkah untuk
mengatasi masalah pembandaran
Malaysia.

KOD
EVIDENS
B3D5E2

Buku teks
Lembaran
grafik

*B5D2E1

Buku teks
Lembaran
kerja
Peta minda

B4D2E2
*B6D1E2
*B6D2E1
*B6D3E1

Perbincangan kesan seperti


kesesakan lalu lintas ,
kekurangan tempat tinggal dan
pencemaran udara.
Sumbang saran langkah
mengurangkan masalah
pembandaran.

Mengumpulkan maklumat
tentang proses pembandaran
daripada pelbagai media.
Perbincangan kesan
pembandaran Kuala lumpur
berbanding Bangkok dan Tokyo.
Perbincangan dan sumbang
saran.
Membina peta minda.

Menghuraikan kesan pembandaran


Negara lain iaitu Bangkok(Thailand) dan
Tokyo(Jepun)

CADANGAN
BBM
Buku teks
Peta minda
Lembaran
grafik

MINGGU/
TARIKH
26

TAJUK
Keperluan
pengangkutan
dan
perhubungan
awal

KONSEP
Interaksi
ketersampai
an

HASIL PEMBELAJARAN
Menyenaraikan jenis-jenis
pengangkutan.
Menyatakan cara pengangkutan dan
perhubungan awal Malaysia.

Menyenaraikan keperluan
pengangkutan dan perhubungan awal
Malaysia.
Menghuraikan keperluan pengangkutan
dan perhubungan awal Malaysia.

CADANGAN AKTIVITI
Sumbang saran cara
pengangkutan dan perhubungan
awal.

CADANGAN
BBM
Buku teks
Atlas

KOD
EVIDENS
B2D5E1

Buku teks
Atlas

B2D5E2
B2D5E3

Perbincangan keperluan
pengangkutan dan perhubungan
awal.
Mengumpul pelbagai gambar
dan maklumat daripada
pelbagai media.
Perbincangan dan sumbang
saran.
Membina peta minda.

27

Perkembangan
pengangkutan
dan
perhubungan

Menyatakan perkembangan
Mengelaskan jenis
pengangkutan dan perhubungan Malaysia pengangkutan dan perhubungan
iaitu darat, air, udara dan
Malaysia.
telekomunikasi.
Mengkaji peta untuk melihat
jaringan pengangkutan
Malaysia.
Perbincangan perkembangan
jaringan pengangkutan
Malaysia.

MINGGU/
TARIKH
28

TAJUK

KONSEP

Perkembangan
pengangkutan
dan
perhubungan

HASIL PEMBELAJARAN
Menghuraikan perkembangan sistem
pengangkutan Malaysia.

CADANGAN AKTIVITI
Membincangkan perkembangan
sistem pengangkutan Malaysia
iaitu kereta api, komuter, LRT,
monorel dll.

CADANGAN
BBM
Buku teks
Internet
Akhbar
majalah

KOD
EVIDENS
*B6D1E2
*B6D2E1

Buku teks
Lembaran
grafik

B3D6E1

Membincangkan perkembangan
sistem perhubungan serta
teknologi maklumat dan
komunikasi seperti pos,
telegraf, telepon, faksimili,
teleks dan internet.

29

Faktor yang
mempengaruhi
jaringan
pengangkutan
dan
perhubungan

Jaringan

Menyenaraikan faktor yang


mempengaruhi jaringan pengangkutan
dan perhubungan Malaysia.
Menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi jaringan pengangkutan
dan perhubungan Malaysia seperti
bentuk muka bumi, ekonomi, dasar
kerajaan dan kemajuan teknologi.

Sumbang saran faktor yang


mempengaruhi jaringan
pengangkutan dan
perhubungan.
Membina peta minda.

MINGGU/
TARIKH
30

TAJUK
Kepentingan
jaringan
pengangkutan
dan
perhubungan

KONSEP
Integrasi
Lingkungan
Pengaruh

HASIL PEMBELAJARAN
Menyatakan kepentingan jaringan
pengangkutan dan perhubungan
terhadap pembangunan negara iaitu
ekonomi- perdagangan, sosial integrasi
kawasan dan politik keselamatan
Menghuraikan kepentingan jaringan
pengangkutan dan perhubungan
terhadap pembangunan negara iaitu
ekonomi- perdagangan, sosial- integrasi
kawasan dan politik- keselamatan.

31

32

Kesan
perkembanga
n
pengangkutan
dan
perhubungan
terhadap
alam sekitar.
Kesan
perkembanga
n
pengangkutan
dan
perhubungan
terhadap
alam sekitar

Membuat rumusan tentang kepentingan


pengangkutan dan perhubungan negara
Malaysia dan Kanada.
Menyenaraikan kesan perkembangan
pengangkutan dan perhubungan
terhadap alam sekitar.
Menyatakan langkah-langkah
mengurangkan kesan negatif
perkembangan pengangkutan dan
perhubungan atas alam sekitar Malaysia.
Menjelaskan dengan contoh kesan
perkembangan pengangkutan dan
perhubungan terhadap alam sekitar
Malaysia.
Menghuraikan dengan contoh langkahlangkah mengurangkan kesan
perkembangan pengangkutan dan
perhubungan atas alam sekitar Malaysia.

CADANGAN AKTIVITI
Perbincangan dan sumbang
saran.

CADANGAN
BBM
Lembaran
kerja
peta minda

KOD
EVIDENS
B4D2E3

Buku teks
Risalah

B3D6E2

Buku teks
Lembaran
kerja

B4D2E4
B5D3E1

Mengumpul maklumat.
Membanding beza antara
Malaysia dan Kanada.

Mengumpul maklumat daripada


pelbagai sumber.
Membincangkan langkah
mengurangkan kesan negatif.

Membina peta minda.


Perbincangan dan sumbang
saran.

MINGGU/
TARIKH

TAJUK

KONSEP

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

PP (Jadual Mengikut LP)


33
Cuti Pertengahan penggal 2
PP (Jadual Mengikut LP)
34
PP (Jadual Mengikut LP)
35
Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas
36
Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas
37
Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas
38
Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas
39
Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas
40
Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas
41
Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas
42
Cuti Akhir Tahun

CADANGAN
BBM

KOD
EVIDENS

EVIDENS
B5D1E1
B5D1E2
B5D4E1
B6D1E1
B6D1E2
B6D2E1
B6D3E1

Pernyataan Evidens
Mempersembahkan maklumat Geografi dalam bentuk grafik daripada
pelbagai sumber yang diperolehi
Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat Geografi yang
diperolehi
Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/ komuniti/
setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap
penjagaan alam sekitar.
Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/ produk untuk kesejahteraan
persekitaran.
Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari/
Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan
lestari.
Merekacipta satu model petempatan/ pembandaran/ jaringan sistem
pengangkutan di Malaysia.
Mempamerkan sikap/ tingkah laku mesra alam sekitar

RANCANGAN PELAJCatatan:

Catatan

Boleh ditaksir mengikut kesesuaian topik


dan kebolehan pelajar