You are on page 1of 46

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.

COM

SNG KIN KINH NGHIM

P DNG PHNG PHP QUY I


GII BI TP V ST, HP CHT
CA ST V MT S PHNG PHP
GII BI TP HA HC HU C 11

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

PHN I. M U

I-L DO CHN TI.


- Cn c vo tnh hnh k nng gii bi tp trc nghim ca hc sinh cn yu
km.
- y l loi bi tp ph bin trong chng trnh hc ph thng; chng trnh thi
i hc cao ng v tt nghip hin nay.
- Bi tp trc nghim l bi tp nng cao mc t duy, kh nng phn tch phn
on, khi qut ca hc sinh ng thi cn k nng gii nhanh chnh xc hiu qu
thch hp vi thi gian ngn(bnh qun 1,8 pht/1 cu i vi thi i hc cao ng
v 1,5 pht/1 cu i vi thi tt nghim).
- Ngi gio vin mun ging dy, hng dn hc sinh gii bi tp loi ny c
hiu qu cao th bn thn phi nm vng h thng kin thc c bn ca chng trnh, h
thng tng loi bi. Nm vng c s l thuyt, c im v cch gii cho tng loi bi.
T mi la chn phng php gii thch hp cho tng loi bi v tch cc ho c
cc hot ng ca hc sinh.
- Xut pht t tnh hnh thc t hc sinh lp 11 ti ang ging dy hin nay: K
nng gii nhanh cc bi tp ho hc cn cha tt do vy cn phi gip hc sinh nm
chc kin thc c bn v c k nng gii tt c cc bi tp trc nghim khch quan.
- Trong thc t ti liu vit v phng php gii bi tp v st v hp cht ca st
c nhiu nhng phng php nhanh, hiu qu cn t. V vy, khi gp cc bi ton v
st v hp cht ca st cc em thng lng tng trong vic tm ra phng php gii ph
hp.
- Qua qu trnh tm ti, nghin cu trong nhiu nm ti h thng ha cc dng
bi tp bi tp v st, hp cht ca st v phng php gii cc dng bi tp cho hc
sinh mt cch d hiu, d vn dng, trnh c nhng lng tng, sai lm v nng cao
kt qu trong cc k thi.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

- Kh nng gii ton Ha hc ca cc em hc sinh cn hn ch, c bit l gii


ton Ha hc Hu c v nhng phn ng trong ho hc hu c thng xy ra khng
theo mt hng nht nh v khng hon ton. Trong dng bi tp v phn ng cng
hiro vo lin kt pi ca cc hp cht hu c, bi tp v phn ng t chy
hirocacbon, ... Khi gii cc bi tp dng ny hc sinh thng gp nhng kh khn dn
n thng gii rt di dng, nng n v mt ton hc khng cn thit thm ch khng
gii c v qu nhiu n s. Nguyn nhn l hc sinh cha tm hiu r, vng cc nh
lut ho hc v cc h s cn bng trong phn ng ho hc a ra phng php gii
hp l
T nhng l do trn, ti chn ti:
P DNG PHNG PHP QUY I GII BI TP V ST, HP CHT CA
ST V MT S PHNG PHP GII BI TP HA HC HU C 11
II. C S KHOA HC.
1. Cc phng php gii nhanh cc bi tp ha hc THPT
2. H thng ho cc kin thc ha hc c bn.
3. Phng php gii nhanh bi tp trn c s nng vng h thng l thuyt ho
hc v cng thc ton hc.
4. Kh nng khi qut, tng hp bi nhanh, pht hin im mu cht ca bi
ton la chn phng php ph hp nht gii bi tp mt cch nhanh, gn, chnh
xc.
5. Thc trng v k nng gii bi tp trc nghim ca hc sinh khi 12 khi lm
cc bi kim tra v bi thi th i hc cao ng.
III- MC CH CA TI.
- Gip hc sinh nghin cu c s l thuyt v phng php cc gii bi tp trc
nghim ha hc ph thng.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

IV- NHIM V CA TI.


- H thng, phn loi cc bi tp trc nghim v xc nh phng php gii thch
hp, qua gip hc sinh h thng li cc kin thc c bn nht v c k nng tt
gii nhanh cc bi tp trc nghim ha hc trong chng trnh THPT hin nay t kt
qu cao trong cc k thi tt nghip THPT v i hc cao ng,...
V- PHNG PHP NGHIN CU.
- Qua cc ti liu, sch gio khoa, sch bi tp, sch tham kho, cc thi tuyn
sinh vo i hc cao ng, cc thi tt nghip THPT t nm 2007 2012 v cc
thi th i hc cao ng ca cc trng THPT trn ton quc t phn loi thnh
cc dng bi tp v rt ra phng php gii tng ng.
- Hng dn cho hc sinh khi 12 p dng mt s phng php gii nhanh
gii cc bi tp trc nghim.

VI. NI DUNG TI.


A. CC PHNG PHP GII NHANH BI TP TRC NGHIM.
1. p dng phng php quy i gii bi tp v st v hp cht ca st
2. Mt s phng php gii bi tp trc nghip hu c 11

B. NGUYN TC P DNG.
C. MT S V D C TH
D. H THNG BI TP P DNG T GII

VII- K HOCH THC HIN TI.


1. Nghin cu thc trng hc sinh khi 11, 12, kho st v kh nng gii bi tp
trc nghim.
2. Lp k hoch thc hin ti t u hc k I nm hc 2012 - 2013 2 lp
11A1 v 11A2
3. Nhn xt kt lun v hiu qu ca ti hc sinh lp 11A1, 11A2 v hon
thin ti: cui thng 3 nm 2013.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

C Th:
1. Thng 10/2012
Kho st 2 lp 11A1, 11A2
2. Thng 11/2012 n thng 12/2012
Hng dn hc sinh cc phng php gii nhanh bi tp ha hc
3. Thng 1/2013 n ht thng 3/2013
Hng dn hc sinh gii cc v d trong cc ti liu, sch gio khoa, sch
bi tp, sch tham kho, cc thi tuyn sinh vo i hc cao ng, cc thi tt
nghip THPT t nm 2007 2012 v cc thi th i hc cao ng ca cc trng
THPT trn ton quc.
4. Hon thin ti cui thng 3/2013 .

PHN II. NI DUNG TI

P DNG PHNG PHP QUY I GII BI TP


ST V HP CHT CA ST
I. C S L THUYT.
Mt s cch quy i thng gp:
+ Mt hn hp gm (Fe v oxit FeO, Fe2O 3, Fe3O 4) hoc hn hp gm (cc oxit
st FeO, Fe2O 3, Fe3O4) thng quy i thnh (Fe + O) hoc hn hp gm (Fe + mt
oxit) hoc hn hp hai oxit
+ Mt hn hp gm (Fe, S, FeS, FeS2) thng quy i thnh (Fe + S)
+ Mt hn hp gm (FeO, Fe2O3, Fe3O4) cng c th quy i thnh hn hp (FeO
+ Fe2O3)
+ Mt hn hp gm (FeO, Fe2O3, Fe3O4 vi s mol ca FeO = s mol Fe2O3 ) th
quy i thnh Fe3O4

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

II. BI TON P DNG:


Bi ton 1: ( Trch thi tuyn sinh H C- Khi A- 2010). Cho 11.36 gam hn hp
gm Fe, FeO, Fe2O 3 v Fe3O4 phn ng ht vi dung dch HNO3 long d thu c
1.344 lt kh NO (sn phm kh duy nht ktc) v dung dch X. C cn dung dch X
sau phn ng c m gam mui khan. Gi tr m l:
A. 34.36 gam.

B. 35.50 gam.

C. 49.09 gam

D. 38.72

gam.
Bi gii.
Cch 1: Quy i hn hp v hai cht: Fe, Fe2O3
Ho tan hn hp vi HNO3 long d 1,344 lt NO
Fe + 4HNO 3 Fe(NO 3)3 + NO + 2H2O
0,06mol

0,6mol

Fe2O3
0,05
n NO

(1)

0,06mol

2Fe(NO 3)3

(2)

0,1mol

1, 344
0, 06mol;
22, 4

T (1) mFe = 56 . 0,06 = 3,36 g


n Fe2O3

m Fe2O3 11, 36 3, 36 8g

8
0, 05mol mX = 242 (0,06 + 0,1) = 38,72g D ng
160

Cch 2: Quy hn hp v hai cht: FeO, Fe2O 3


3FeO + 10HNO3 3Fe(NO 3)3 + NO + 5H2O
0,18
Fe2O3
-0,01

0,18mol

0,06

2Fe(NO 3)3

-0,02

mFeO = 12,96g; m Fe2O3 1, 6g


m Fe( NO3 )3 242(0,18 0,02) 38,72g D ng

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Bi ton 2: Ho tan ht m gam hn hp X gm Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dch HNO3
c nng thu c 4,48 lt kh mu nu duy nht (ktc). C cn dung dch sau phn ng
thu c 145,2gam mui khan, gi tr m l:
A: 78,4g

B: 139,2g

C: 46,4g

D: 46,256g

Bi gii:
p dng phng php quy i: Quy hn hp X v hn hp hai cht
Cch 1: Quy hn hp X v 2 cht Fe v Fe2O3:
Ho tan hn hp X vo dung dch HNO3 c nng d.
Ta c: Fe + 6HNO3 Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
0,2/3

0,2/3

0,2

Fe2O3 + 6HNO3 2Fe(NO 3)3 + 3H2O


Ta c: n NO2

(1)

(2)

145, 2
4, 48
0, 2mol ; n mui khan n Fe(NO3 )3
0, 6mol
22, 4
242

T pt (2): n Fe O 1 n Fe( NO ) 1 0,6 0, 2 0,8 (mol)


2 3
3 3
2
2
3 3
m 2 m Fe n Fe2O3 0, 2 .56 0,8 .160 46,4g C ng
h X
3

Nu m h 2X m Fe n Fe2O3 0,66.56 0, 266.160 46, 256g D sai


Cch 2: Quy hn hp X v hn hp 2 cht FeO v Fe2O 3 ta c:
FeO + 4HNO3 Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 + 2H 2 O (3)
0,2
0,2
0,2
Fe 2 O3 + 6HNO3 2Fe(NO 3 )3 +3H 2 O
0,2mol

n Fe( NO3 )3

(4)

0,4mol

145, 2
0, 6mol , mX = 0,2 (72 + 160) = 46,4gam C ng
242

Ch : + Nu t (4) khng cn bng n Fe2O3 0, 4mol


mX = 0,2 (72 + 2 . 160) = 78,4 gam A sai
Bi ton 3: Ho tan hon ton 49.6 gam hh X gm Fe, FeO, Fe2O 3 v Fe3O4 bng
H 2SO4 c, nng thu c dung dch Y v 8.96 lt kh SO2(ktc). Thnh phn phn

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

trm v khi lng ca oxi trong hn hp X v khi lng mui trong dung dch Y ln
lt l:
A. 20.97% v 140 gam.

B. 37.50% v 140 gam.

C. 20.97% v 180 gam

D.37.50% v 120 gam.


Bi gii:

Cch 1: + Quy hn hp X v hai cht FeO v Fe2O 3 ta c:


2FeO 4H 2SO 4 Fe 2 (SO 4 )3 SO2 4H 2 O

49,6gam 0,8
0, 4
0, 4mol

Fe 2 O3 3H 2SO4 Fe 2 (SO4 )3 3H 2O

0, 05

0, 05

m Fe2O3 49, 6 0, 8.72 8g


n Fe2O3

8
0, 05mol
160

noxi (X) = 0,8 + 3.(-0,05) = 0,65mol


%m O 0, 65.16.100 20, 97% A v C
49, 6

m Fe2 (SO4 )3 [0, 4 ( 0, 05)).400 140gam A ng


Ch : + Nu m Fe2 (SO4 )3 (0, 4 0, 05).400 180g C sai
+ Tng t quy i v hai cht khc
Cch 2. p dng phng php quy i nguyn t
Ta xem 49,6 gam hn hp gm Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 l hn hp ca x mol
Fe v y mol O.
Ta c: mHH =56x+16y =49,6 (1).
Mt khc qu trnh cho v nhn electron nh sau
0

Fe 3e Fe
x 3x

O 2e O
y 2y

S 2e S
...0,8 0, 4

p dng LBT E ta c:

n e 2y 0,18 3x, 3x 2y 0,8

(2)

Gii h (1) v (2) => x=0,7 mol, y=0,65 mol.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

0,65.16
1
100% 20,97%, n Fe2 (SO4 )3 n Fe 0,35mol
249,6
2
m Fe2 (SO4 )3 0,35.400 140gam A dung

%O

Bi ton 4: kh hon ton 3,04 gam hn hp X gm FeO, Fe3O 4, Fe2O 3, cn 0,05


mol H2. Mt

khc ho tan hon ton 3,04 gam hn hp X trong dung dch H2SO 4 c

nng th thu c th tch


A.112 ml

V ml SO2 (ktc). Gi tr V(ml) l:

B. 224 ml

C. 336 ml

D. 448 ml.

Bi gii:
Quy i hn hp X v hn hp hai cht FeO v Fe2O3 vi s mol l x, y
0

t
Ta c: FeO H 2
Fe H 2 O

(1)

Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O


y

3y

(2)

2y

x 3y 0, 05
x 0, 02mol
T (1) v (2) ta c:

72x 160y 3, 04 y 0, 01mol

2FeO + 4 H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO 2 + 4H 2O


0,02mol

(3)

0,01mol

Vy VSO 2 0,01 22,4 = 0,224 lt hay 224ml B ng


Ch : Nu (3) khng cn bng: VSO2 = 0,02 22,4 = 0,448 lt = 448ml D sai
Bi ton 5: Hn hp X gm Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O 4 vi s mol mi cht l 0.1 mol
ho tan ht vo dung dch Y gm ( HCl, H 2SO4 long) d thu c dung dch Z. Nh
t t dung dch Cu(NO3)2 1M vo dd Z cho ti khi ngng thot kh NO. Th tch dung
dch Cu(NO3)2 cn dng v th tch kh thot ra ktc thuc phng n no:
A. 50 ml v 6.72 lt

B. 100 ml v 2.24 lt.

C. 50 ml v 2.24 lt

D. 100 ml v 6.72 lt.


Bi gii:

Quy hn hp 0,1 mol Fe2O3 v 0,1 mol FeO thnh 0,1 mol Fe3O4
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Hn hp X gm: Fe3O 4 mol: Fe(0,2mol) + dung dch Y


Fe3O4 + 8H+ Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O
0,2mol

0,2

(1)

0,4mol

Fe + 2H + Fe2+ + H2
0,1

(2)

0,1

D 2 Z (Fe2+: 0,3mol; Fe3+: 0,4mol) + Cu(NO3)2

(3)

3Fe2 NO3 4H 3Fe3 NO 2H 2 O

(4)

0,3

0,1

0,1

VNO = 0,1 22,4 = 2,24 lt; n Cu( NO ) 1 n 0, 05mol


3 2
NO
2

n d2Cu( NO

3 )2

0, 05
0, 05 lt (hay 50ml) C ng
1

Ch : + Nu n Cu (NO3 ) 2 n NO 0,1mol VCu (NO3 )2 100ml B sai


3

+ T (4) nu khng cn bng: VNO = 0,3 22,4 = 6,72 lt A sai


Bi ton 6. Ho tan ht m gam hn hp X gm Fe, FeS , FeS2, v S bng HNO3 nng
d thu c 9,072 lt kh mu nu duy nht (ktc, sn phm kh duy nht ) v dung
dch Y. Chia dung dch Y thnh 2 phn bng nhau.
Phn 1 cho tc dng vi dung dch BaCl2 d thu c 5,825 gam kt ta trng.
Phn 2 tan trong dung dch NaOH d thu c kt ta Z, nung Z trong khng kh
n khi lng khng i c a gam cht rn.
Gi tr ca m v a ln lt l:
A. 5,52 gam v 2,8 gam.

B. 3,56 gam v 1,4 gam.

C. 2,32 gam v 1,4 gam

D. 3,56 gam v 2,8 gam.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Bi gii.
Xem hn hp cht rn X l hn hp ca x mol Fe u v y mol S.
Qu trnh cho v nhn electron nh sau
3

Fe 3e Fe
x 3x

S 6e S
y 6y y

N 1e N
...0, 405 0, 405mol

p dng LBT E ta c:
n e 3x 6y n NO2

9, 072
0, 405mol, 3x 6y 0, 405
22, 4

(1)

Mt khc trong 1/2 dung dch Y:


3

3OH
t
Fe
Fe(OH)3 (Z)
Fe 2 O3

x
mol
2
6

x
................................ mol
4
2

Ba
S(SO 24 )
BaSO4

y
y
mol..................... mol
2
2
y 5,825
n BaSO4
0, 025mol y 0,05mol
2
233

Thay vo (1) ta c x=0,035 mol


m = mX=56x+32y=56.0,035+32.0,05=3,56 gam

x
0,035
a m Fe2O3 .160
.160 1, 4gam => B ng.
4
4
Bi ton 7: Ha tan ht 7,52 gam hn hp A gm Cu v 1 oxit ca st bng dung dch
HNO 3 long d , sau phn ng gii phng 0,1493 lt NO ( ktc - l sn phm kh duy
nht ) v cn li 0,96 gam kim loi khng tan. C cn dung dch sau phn ng thu c
16,44 gam cht rn khan. Cng thc ca oxit st l :
A.FeO

B.Fe2O3

C.Fe3O4

D.FeOv Fe2O 3

Bi gii
Ta quy i hn hp thnh hn hp gm Cu a mol + Fe b mol + O c mol
=> 64a + 56b + 16c = 7,52

(I)

Kim loi d l Cu (0,96/64 = 0,015 mol) => to mui st (II)


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Cu Cu2+ + 2e

O + 2e O-2

a 0,015

2a 0,03

Fe Fe2+ + 2e
b

2c

N +5 + 3e N+2

2b

Bo ton electron

0,02

0,0066652

=> 2a - 0,03 + 2b = 2c + 0,02 (II)

Cht rn khan thu c l Cu(NO 3)2 (a 0,015) mol v Fe(NO3)2 b mol


=> 188(a 0,015) + 180b = 16,44

(III)

T (I), (II), (III) ta c: a = 0,045; b = 0,06; c = 0.08


=> Cng thc ca oxit st FexOy c x/y = 0,06/0,08 = => Fe3O4 p n
C
III. BI TP T GII
Bi 1: Ho tan ht m gam hn hp X gm FeO, Fe2O3 v Fe3O 4 bng HNO 3 thu c
2.24 lt

kh mu nu duy nht (ktc). C cn dung dch sau phn ng c 96.8 gam

mui khan. Gi tr m l:
A. 55.2 gam.

B. 31.2 gam.

C. 23.2 gam

D. 46.4 gam.

Bi 2: Ho tan 52.2 gam hh X gm FeO, Fe2O3 v Fe3O4 bng HNO3 c, nng thu
c 3.36 lt kh NO2 (ktc). C cn dd sau phn ng c m gam mui khan. Gi tr m
l:
A. 36.3 gam.

B. 161.535 gam.

C. 46.4 gam

D. 72.6 gam.

Bi 3: Vo th k XVII cc nh khoa hc ly c mt mu st nguyn cht t cc


mnh v ca thin thch. Sau khi em v phng th nghim do bo qun khng tt nn
n b oxi ha thnh m gam cht rn X gm Fe v cc xit ca n. xc nh khi
lng ca mu st th cc nh khoa hc cho m gam cht rn X trn vo vo dung
dch HNO3 long thu c kh NO duy nht v dung dch mui Y, c cn dung dch
mui Y cn nng 48,4 gam cht rn khan. Mu thin thch bng st nguyn cht c
khi lng l:
A. 11,2gam.

B. 5,6 gam

C. 16,8 gam

D. 8,4 gam

Bi 4: Vo th k XIX cc nh khoa hc ly c mt mu st nguyn cht t cc


mnh v ca thin thch. Sau khi em v phng th nghim cc nh khoa hc ly 2,8
gam Fe trong ng th nghim khng y np kn n b xi ha thnh m gam cht rn
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

X gm Fe v cc xit ca n. Cho m1 gam cht rn X trn vo vo dung dch HNO3


long thu c 896 ml kh NO duy nht (ktc) v dung dch mui Y, c cn dung dch
mui Y cn nng m2 gam cht rn khan.
1. gi tr ca m2 l:
A. 72,6 gam

B. 12,1 gam.

C. 16,8 gam

D. 72,6 gam

B. 3,04 gam.

C. 6,68 gam

D. 8,04 gam

2. gi tr ca m1 l:
A. 6,2gam.

Bi 5: mt chic kim bng st lu ngy b oxi ha, sau ngi ta cn c 8,2 gam st
v cc xit st cho ton b vo dung dch HNO3 c nng thu c 4,48 lt kh mu
nu duy nht (ktc) v dung dch mui Y, c cn dung dch mui Y thu c m gam
mui khan.
1. khi lng chic kim bng st l:
A. 6,86 gam.

B. 3,43 gam.

C. 2,42 gam

D. 6.26 gam

2. gi tr ca m gam mui l:
A. 29,645 gam.

B. 29,5724 gam.

C. 31,46 gam

D. 29,04 gam

Bi 6: Cc nh khoa hc ly m1 gam mt mnh v thin thach bng st nguyn cht


do bo qun khng tt nn n b oxi ha thnh m2 gam cht rn X gm Fe v cc xit
ca n. xc nh khi lng ca mu st th cc nh khoa hc cho m2 gam cht
rn X trn vo vo dung dch HNO3 long d thu c 6,72 lt kh NO duy nht(ktc)
v dung dch mui Y, c cn dung dch mui Y cn nng 121 gam cht rn khan.
1. gi tr ca l: m1
A. 28 gam

B. 56 gam.

C. 84 gam

D. 16,8 gam

2. gi tr ca m2 l:
A. 32,8 gam.

B. 65,6 gam.

C. 42,8 gam

D. 58,6 gam

Bi 7: cc nh thm him tm thy mt cht rn b g st di i dng, sau khi a


mu g st xc nh khi lng st trc khi b oxi ha th ngi ta cho 16 gam g st
vo vo dung dch HNO3 c nng d thu c 3,684 lt kh NO2 duy nht(ktc) v
dung dch mui X, c cn dung dch mui X cn nng m gam cht rn khan.
1. khi lng st ban u l:

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

A. 11,200 gam

B. 12,096 gam.

C. 11,760 gam

D. 12,432

gam
2. gi tr ca m l:
A. 52,514 gam.

B. 52,272 gam.

C. 50,820 gam

D. 48,400 gam

Bi 8: cho 12,096 gam Fe nung trong khng kh thu c m1 gam cht rn X gm Fe v


cc xit ca n. Cho m1 gam cht rn X trn vo vo dung dch H2SO4 c nng thu
c 1,792 lt kh SO2 duy nht (ktc) v dung dch mui Y, c cn dung dch mui Y
cn nng m2 gam cht rn khan.
1. gi tr ca m1 l:
A. 14 gam

B. 16 gam.

C. 18 gam

D. 22,6 gam

2. gi tr ca m2 l:
A. 43,6 gam.

B. 43,2 gam.

C. 42,0 gam

D.

46,8

gam
Bi 9: Sau khi khai thc qung bxit nhm c ln cc tp cht: SiO2, Fe, cc oxit ca
Fe. loi b tp cht ngi ta cho qung vo dung dch NaOH c nng d thu c
dung dch X v m gam cht rn khng tan Y. xc nh m gam cht rn khng tan
chim bao nhiu phn trmtng qung ta cho m gam cht rn vo dung dch HNO3
long d thu c 6,72 lt kh NO duy nht(ktc) v dung dch mui Y, c cn dung
dch mui Y cn nng 121 gam cht rn khan. Gi tr ca l m1
A. 32,8 gam

B. 34,6 gam.

C. 42,6 gam

D. 36,8 gam

Bi 10: Ha tan hon ton mt xit st FexOy bng dung dch H2SO4 c nng thu c
2,24 lt kh SO2 duy nht (ktc) v dung dch mui Y, c cn dung dch mui Y cn
nng 120 gam cht rn khan. Cng thc phn t ca xit st l:
A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D.

Khng

xc

nh c
Bi 11: Nung y mol Fe trong khng kh mt thi gian thu c 16,08 gam hn hp A
gm 4 cht rn gm Fe v cc xit st. ha tan ht lng hn hp A trn bng dung dch
HNO 3 long d thu c 672 ml kh NO duy nht(ktc) v dung dch mui. Gi tr ca
l y:
A. 0.21 mol

B. 0,232 mol.

C. 0,426 mol

D. 36,8 mol

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Bi 12: Ha tan m gam hn hp X bn cht rn gm Fe v cc xit st bng dung dch


HNO 3 d thu c 4,48 lit kh NO2 duy nht(ktc) v 145,2 gam mui khan. Gi tr ca
l m gam:
A. 44 gam

B. 46,4 gam.

C. 58 gam

D. 22 gam

Bi 13. t chy hon ton 6,48 gam hn hp X gm: FeS , FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2
th cn 2,52 lt xi v thy thot ra 1,568 lt(ktc) SO2, mt khc cho 6,48 gam X tc
dng dung dch HNO3 nng d thu c V lt kh mu nu duy nht (ktc, sn phm
kh duy nht ) v dung dch Y. Cho dung dch Y tc dng vi dung dch Ba(OH)2 d
thu c m gam kt ta trng.
Gi tr ca V v m ln lt l:
A. 13,44 lt v 23,44 gam.

C. 16,80 lt v 18,64 gam.

B. 8,96 lt v 15,60 gam.

D. 13,216 lt v 23,44 gam.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

PHNG PHP GII TON PHN NG CNG HIRO VO LIN KT PI


CA HIROCACBON KHNG NO.

I. C S L THUYT CA PHNG PHP


Lin kt l lin kt km bn vng, nn chng d b t ra to thnh lin kt

vi cc nguyn t khc. Trong gii hn ca ti ti ch cp n phn ng cng


hiro vo lin kt ca hirocacbon khng no, mch h.
Khi c mt cht xc tc nh Ni, Pt, Pd, nhit thch hp, hirocacbon khng no
cng hiro vo lin kt pi.
Ta c s sau:
Hrocacbon no CnH2n+2

Hirocacbon khng no

xc tc, t

Hn hp kh X gm
v hiro (H2)

Hn hp kh Y gm hirocacbon khng no d
v hiro d

Phng trnh ho hc ca phn ng tng qut


xuc tac
C nH 2n+2-2k + kH2
CnH2n+2 [1] (k l s lin kt trong phn t)
t
0

Tu vo hiu sut ca phn ng m hn hp Y c hirocacbon khng no d hoc


hiro d hoc c hai cn d
Da vo phn ng tng qut [1] ta thy,
- Trong phn ng cng H2, s mol kh sau phn ng lun gim (nY < nX) v chnh bng
s mol kh H2 phn ng

nH2 phn ng nX - nY

[2]

Mt khc, theo dnh lut bo ton khi lng th khi lng hn hp X bng khi lng
hn hp Y (mX = mY).
Ta c:

MY =

d X/Y

mY
m
; MX = X
nY
nX

mX
MX n X mX nY n Y
=
=
=

=
>1 (do n X > n Y )
M Y mY n X mY n X
nY

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Vit gn li : d X/Y =

MX nY
=
MY nX

[3]

- Hai hn hp X v Y cha cng s mol C v H nn :


+ Khi t chy hn hp X hay hn hp Y u cho ta cc kt qu sau

nO (t chy X) = n
2
O2 (t chy Y)
nCO (t chy X) = n
2
CO2 (t chy Y)

[4]

nH O (t chy X) = n
2
H2O (t chy Y)
Do thay v tnh ton trn hn hp Y (thng phc tp hn trn hn hp X) ta c th
dng phn ng t chy hn hp X tnh s mol cc cht nh: n O2 pu , n CO2 , n H 2O .
+ S mol hirocacbon trong X bng s mol hirocacbon trong Y

nhidrocacbon (X) = nhidrocacbon (Y)

[5]

1) Xt trng hp hirocacbon trong X l anken


Ta c s :

CnH2n+2
CnH2n
Hn hp kh X gm

xc tc, t0

H2

Hn hp Y gm

CnH2n d
H2 d

Phng trnh ho hc ca phn ng


xuc tac
C nH2n + H2
CnH2n+2
t
0

t n Cn H2n = a;

n H2 = b

- Nu phn ng cng H2 hon ton th:


+ TH1: Ht anken, d H2

n H 2 pu = n Cn H 2n = n Cn H2n +2 = a mol
n Y n Cn H2n +2 n H 2 du = b
n H 2 du = b - a

Vy: n H 2 (X) = n Y

[6]

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

+ TH2: Ht H2, d anken

n H 2 = n Cn H2n pu = n Cn H 2n +2 = b mol
n Y n Cn H 2n +2 n CnH 2n du = a
n Cn H2n du = a - b

Vy: nanken (X) = n(Y)

[7]

+ TH3: C 2 u ht

n H 2 = n Cn H2n = n Cn H2n +2 = a = b mol n Y n Cn H2n +2 = a = b


Vy: n H 2 (X) = nanken (X) = n Y

[8]

- Nu phn ng cng hiro khng hon ton th cn li c hai


Nhn xt: D phn ng xy ra trong trng hp no i na th ta lun c:

nH

2 phn ng

nanken phn ng = nX - nY [9]

Do khi bi ton cho s mol u nX v s mol cui nY ta s dng kt qu ny


tnh s mol anken phn ng.
Nu 2 anken c s mol a, b cng hiro vi cng hiu sut h, ta c th thay th hn
hp hai anken bng cng thc tng ng:
Ni
Cn H 2n + H 2
Cn H 2n+2 .
t0

Vi: nanken phn ng = n H

2 phn ng

(a+b).h

Ch : Khng th dng phng php ny nu 2 anken khng cng H 2 vi cng hiu


sut

2) Xt trng hp hirocacbon trong X l ankin


Ankin cng H2 thng cho ta hai sn phm
xuc tac
C nH2n-2 + 2H2
CnH2n+2
t

[I]

xuc tac
C nH2n-2 + H2
CnH2n
t

[II]

Nu phn ng khng hon ton, hn hp thu c gm 4 cht: anken, ankan,


ankin d v hiro d.
Ta c s :
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

CnH2n+2
CnH2n -2
Hn hp kh X gm
H2

xc tc, t0

CnH2n
Hn hp Y gm
CnH2n - 2 d
H2 d

Nhn xt: n H2 phn ng

nX - nY / n ankin phn ng

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

II. MT S V D
V d 1: Hn hp kh X cha H2 v mt anken. T khi ca X i vi H2 l 9. un nng
nh X c mt xc tc Ni th n bin thnh hn hp Y khng lm mt mu nc brom v
c t khi i vi H2 l 15. Cng thc phn t ca anken l
A. C2H4

B. C3H6

C. C4H8

D. C4H6

Bi gii:

M X = 9.2 = 18;

M Y = 15.2 = 30

V hn hp Y khng lm mt mu nc Br2 nn trong Y khng c anken


Cc yu t trong bi ton khng ph thuc vo s mol c th ca mi cht v s
mol ny s b trit tiu trong qu trnh gii. V vy ta t chn lng cht. bi ton
tr nn n gin khi tnh ton, ta chn s mol hn hp X l 1 mol (nX = 1 mol) mX =
18g
Da vo [3] v [6] ta c:

18 n Y
18
=
n Y = n H 2 (X) =
= 0,6mol
30 1
30

nanken = 1- 0,6=0,4 mol


Da vo khi lng hn hp X: 14n 0,4 + 2 0,6 = 18 n = 3 .

CTPT : C3H6. Chn B


V d 2: Hn hp kh X cha H2 v hai anken k tip nhau trong dy ng ng. T
khi ca X i vi H 2 l 8,4. un nng nh X c mt xc tc Ni th n bin thnh hn
hp Y khng lm mt mu nc brom v c t khi i vi H2 l 12. Cng thc phn t
ca hai anken v phn trm th tch ca H2 trong X l
A. C2H4 v C3H 6; 70%

B. C3H6 v C4H8; 30%

C. C2H4 v C3H 6; 30%

D. C3H6 v C4H 8; 70%


Bi gii:

M X = 8,4.2 = 16,8;

M Y = 12.2 = 24

V hn hp Y khng lm mt mu nc Br2 nn trong Y khng c anken


T chn lng cht, chn s mol hn hp X l 1 mol (nX = 1 mol)
mX = 16,8g

Da vo [3] v [6] ta c:

16,8 n Y
16,8
=
n Y = n H2 (X) =
= 0,7mol
24
1
24
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

n2 anken = 1- 0,7=0,3 mol

Da vo khi lng hn hp X:
Ta c: 14n 0,3 + 2 0,7 = 16,8 3 n =
CTPT: C3H 6 v C4H 8; %VH 2 (X)

11
3,66 4
3

0,7
100% 70% . Chn D
1

V d 3: ( TSC nm 2009) Hn hp kh X gm H 2 v C2H4 c t khi so vi He l


3,75. Dn X qua Ni nung nng, thu c hn hp kh Y c t khi so vi He l 5. Hiu
sut ca phn ng hiro ho l
A. 25%

B. 20%

C. 50%

D. 40%

Bi gii:

M X = 3,75.4 = 15;

M Y = 5.4 = 20

T chn lng cht, xem hn hp X l 1 mol (nX = 1 mol)


Da vo [3] ta c:

15 n Y
15
=
nY =
= 0,75mol ;
20 1
20

p dng s ng cho :
15-2=13

a mol C2H4 (28)


M=15
b mol H2 (2)

13

13

a=b=0,5 mol

28-15=13

Da vo [9] ta c:

nH

H=

2 phn ng

nanken phn ng = nX - nY=1-0,75=0,25 mol

0,25
100% = 50% . Chn C
0,5

V d 4: ( TSH KB nm 2009) Hn hp kh X gm H2 v mt anken c kh nng


cng HBr cho sn phm hu c duy nht. T khi ca X so vi H 2 bng 9,1. un nng
X c xc tc Ni, sau khi phn ng xy ra hon ton, thu c hn hp kh Y khng lm
mt mu nc brom; t khi ca Y so vi H2 bng 13. Cng thc cu to ca anken l
A. CH 3-CH=CH-CH 3.

B. CH2=CH-CH2-CH3.

C. CH 2=C(CH3)2.

D. CH2=CH2.
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Bi gii:

M X = 9,1.2 = 18,2;

M Y = 13.2 = 26

V hn hp Y khng lm mt mu nc Br2 nn trong Y khng c anken


T chn lng cht, chn s mol hn hp X l 1 mol mX = 18,2gam
Da vo [3] v [6] ta c:

18,2 n Y
18,2
=
n Y = n H2 (X) =
= 0,7 mol
26
1
26

nanken = 1- 0,7=0,3 mol

Da vo khi lng hn hp X: 14n 0,3 + 2 0,7 = 18,2 n = 4 .


CTPT: C4H 8. V khi cng HBr cho sn phm hu c duy nht nn chn A.
V d 5: Hn hp kh X cha H2 v mt ankin. T khi ca X i vi H 2 l 4,8. un
nng nh X c mt xc tc Ni th n bin thnh hn hp Y khng lm mt mu nc
brom v c t khi i vi H2 l 8. Cng thc phn t ca ankin l
A. C2H2

B. C3H4

C. C4H6

D. C4H8

Bi gii:

M X = 4,8.2 = 9,6;

M Y = 8.2 = 16

V hn hp Y khng lm mt mu nc Br2 nn trong Y khng c hirocacbon khng


no.
T chn lng cht, chn s mol hn hp X l 1 mol (nX = 1 mol) mX = 9,6g
Da vo [3] ta c:

9,6 n Y
9,6
=
nY =
= 0,6mol ;
16
1
16

Da vo [2] n H 2 phan ung = 1 - 0,6 = 0,4 mol


Theo [I] nankin (X) =

1
1
n H2 phan ung 0,4 = 0,2 mol
2
2

Da vo khi lng hn hp X: (14n - 2) 0,2 + 2 (1- 0,2) = 9,6 .

n = 3 . CTPT: C3H 4. Chn B


V d 6: Hn hp X gm 3 kh C3H4, C2H2 v H 2 cho vo bnh kn dung tch 9,7744 lt
250C, p sut atm, cha t bt Ni, nung nng bnh mt thi gian thu c hn hp kh
Y. Bit t khi ca X so vi Y l 0,75. S mol H 2 tham gia phn ng l
A. 0,75 mol

B. 0,30 mol

C. 0,10 mol

D. 0,60 mol
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Bi gii:

nX =

1 9,7744
= 0, 4 mol
0,082(273 + 25)

Da vo [3] ta c: d X/Y =

MX nY nY
=
=
= 0,75 n Y = 0,3 mol
M Y n X 0,4

n H 2 phan ung = 0,4 - 0,3 = 0,1mol . Chn C


V d 7: ( TSH KA nm 2008) un nng hn hp kh X gm 0,06 mol C2H 2 v
0,04 mol H2 vi xc tc Ni, sau mt thi gian thu c hn hp kh Y. Dn ton b hn
hp Y li t t qua bnh ng dung dch brom (d) th cn li 0,448 lt hn hp kh Z (
ktc) c t khi so vi O2 l 0,5. Khi lng bnh dung dch brom tng l:
A. 1,04 gam.

B. 1,20 gam.

C. 1,64 gam.

D. 1,32 gam.

Bi gii:
C th tm tt bi ton theo s sau:

0,06 mol C2H2


0,04 mol H2

Ni, t0

Z (C2H6, H2 d)
(0,448 lt, dZ/H2 = 0,5)

C2H4, C2H2 d, Br2 (d)


C2H6, H 2 d

mbnh = mC H d+ mC2H4
2 2

Theo nh lut bo ton khi lng: mX = mY = m tang + m Z

M Z = 0,5 32 = 16;n Z =

0,448
= 0,02 m Z = 0,02 16 = 0,32gam
22,4

Ta c: 0,06.26 + 0,04.2= m +0,32 m =1,64 0,32=1,32 gam. Chn D


V d 8: Hn hp kh X cha H2 v mt hirocacbon A mch h. T khi ca X i vi
H 2 l 4,6. un nng nh X c mt xc tc Ni th n bin thnh hn hp Y khng lm
mt mu nc brom v c t khi i vi H2 l 11,5. Cng thc phn t ca hirocacbon
l
A. C2H2

B. C3H4

C. C3H6

D. C2H4

Bi gii:

M X = 4,6.2 = 9,2;

M Y = 11,5.2 = 23

V hn hp Y khng lm mt mu nc Br2 nn trong Y khng c hirocacbon


khng no.
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

T chn lng cht, chn s mol hn hp X l 1 mol (nX = 1 mol)


mX = 9,2g

Da vo [3] ta c:

9,2 n Y
9,2
=
nY =
= 0,4mol ;
23
1
23

Da vo [2] n H 2 phan ung = 1 - 0,4 = 0,6 mol . Vy A khng th l anken v nanken = n hiro
p =0,6

mol (v l) loi C, D.

Ta thy phng n A, B u c CTPT c dng CnH2n-2. Vi cng thc ny th


nA (X) =

1
1
n H2 phan ung 0,6 = 0,3 mol n H 2(A) = 1- 0,3 = 0,7 mol
2
2

Da vo khi lng hn hp X: (14n - 2) 0,3 + 2 0,7 = 9,2 .

n = 2 . CTPT: C2H 2. Chn B


V d 9: Cho 8,96 lt hn hp kh X gm C3H8, C2H2, C3H 6, CH4 v H 2 i qua bt
Niken xc tc nung nng phn ng xy ra hon ton, sau phn ng ta thu c 6,72
lt hn hp kh Y khng cha H2. Th tch hn hp cc hidrocacbon c trong X l:
A. 5,6 lt

B. 4,48 lt

C. 6,72 lt

D. 8,96 lt
Bi gii:

Da vo [5] Vhirocacbon (Y) = Vhirocacbon (X) = 6,72 lt. Chn C


V d 10: Cho 4,48 lt hn hp kh X gm CH4, C2H2, C2H 4, C3H 6, C3H 8 v V lt kh H2
qua xc tc Niken nung nng n phn ng hon ton. Sau phn ng ta thu c 5,20 lt
hn hp kh Y. Cc th tch kh o cng iu kin. Th tch kh H2 trong Y l
A. 0,72 lt

B. 4,48 lt

C. 9,68 lt

D. 5,20 lt
Bi gii :

Da vo [5] ta c : V hirocacbon (Y) = Vhirocacbon (X) = 4,48 lt

Th tch H2 trong Y l: 5,2 - 4,48=0,72 lt. Chn A


V d 11: Cho 22,4 lt hn hp kh X (ktc) gm CH4, C2H4, C2H2 v H2 c t khi i
vi H2 l 7,3 i chm qua ng s ng bt Niken nung nng ta thu c hn hp kh Y
c t khi i vi H2 l 73/6. S mol H2 tham gia phn ng l
A. 0,5 mol

B. 0,4 mol
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

C. 0,2 mol

D. 0,6 mol
Bi gii:

M X = 7,3.2 = 14,6; M Y =

73
73
2 ; nX = 1 mol
6
3

Da vo [2] v [3] nY = 0,6 mol; n H 2 phan ung = 1 - 0,6 = 0,4mol . Chn B


V d 12: ( TSC nm 2009) Hn hp kh X gm 0,3 mol H2 v 0,1 mol
vinylaxetilen. Nung X mt thi gian vi xc tc Ni thu c hn hp kh Y c t khi so
vi khng kh l 1. Nu cho ton b Y sc t t vo dung dch brom (d) th c m gam
brom tham gia phn ng. Gi tr ca m l
A. 32,0

B. 8,0

C. 3,2

D. 16,0
Bi gii:

Vinylaxetilen: CH 2 = CH - C CH phn t c 3 lin kt


nX = 0,3 + 0,1 = 0,4 mol; mX = 0,3.2 + 0,1.52 = 5,8 gam mY = 5,8 gam

M Y =29 n Y =

5,8
= 0,2 mol . Da vo [2] n H 2 phan ung = 0,4 - 0,2 = 0,2mol ch bo ho
29

ht 0,2 mol lin kt , cn li 0,1.3 0,2=0,1 mol lin kt s phn ng vi 0,1 mol
Br2. m Br2 = 0,1160 = 16 gam . Chn D
V d 13: un nng hn hp kh X gm 0,06 mol C2H2, 0,05 mol C3H 6 v 0,07 mol H2
vi xc tc Ni, sau mt thi gian thu c hn hp kh Y gm C2H6, C2H4, C3H8, C2H2
d, C3H 6 d v H2 d. t chy hon ton hn hp Y ri cho sn phm hp th ht vo
dung dch nc vi trong d. Khi lng bnh dung dch nng thm l
A. 5,04 gam.

B. 11,88 gam.

C. 16,92 gam.

D. 6,84 gam.

Bi gii:
Da vo [4] th khi t chy hn hp Y th lng CO2 v H2O to thnh bng lng
CO2 v H 2O sinh ra khi t chy hn hp X. Khi t chy X ta c cc phng trnh ho
hc ca phn ng:
C2H2 + 2,5O2 2CO2 +

H 2O
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

0,06

0,12

C3H6 + 4,5O2 3CO 2


0,05
2H2 + O 2
0,07

0,06
+

0,15

3H2O
0,15

2H2O
0,07

n CO2 = 0,12 + 0,15 = 0,27 mol;

n H2O = 0,06 + 0,15 + 0,07 = 0,28mol

Khi lng bnh dung dch tng bng khi lng CO2 v khi lng H 2O.
m = 0,27 44 + 0,2818 = 16,92 gam . Chn C

III. MT S BI TP TNG T
Bi 1: (Bi 6.10 trang 43 sch bi tp Ho 11)
Hn hp kh A cha H 2 v mt anken. T khi ca A i vi H2 l 6,0. un nng
nh A c mt xc tc Ni th n bin thnh hn hp B khng lm mt mu nc brom v
c t khi i vi H2 l 8,0. Xc nh cng thc phn t v phn trm th tch tng cht
trong hn hp A v hn hp B.
S:

Hn hp A: C3H 6 (25,00%); H2 (75,00%)


Hn hp B: C3H8 ( 33%); H2 (67%)

Bi 2: (Bi 6.11 trang 43 sch bi tp Ho 11)


Hn hp kh A cha H2 v hai anken k tip nhau trong dy ng ng. T khi
ca A i vi H2 l 8,26. un nng nh A c mt xc tc Ni th n bin thnh hn hp
B khng lm mt mu nc brom v c t khi i vi H2 l 11,80. Xc nh cng thc
phn t v phn trm th tch ca tng cht trong hn hp A v hn hp B.
S:

Hn hp A: C3H 6 (12%); C4H8 (18%); H2 (17%)


Hn hp B: C3H8 (17%); C4H10 (26%); H2 (57%)

Bi 3: (Bi 6.11 trang 48 sch bi tp Ho 11 nng cao)


Cho hn hp X gm etilen v H2 c t khi so vi H 2 bng 4,25. Dn X qua bt
Ni nung nng (hiu sut phn ng hiro ho anken bng 75%), thu c hn hp Y.
Tnh t khi ca Y so vi H2. Cc th tch kh o ktc.
S:

d Y/H 2 = 5,23

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Bi 4: Cho 22,4 lt hn hp kh X (ktc) gm CH4, C2H 4, C2H2 v H 2 c t khi i vi


H 2 l 7,3 i chm qua ng s ng bt Niken nung nng ta thu c hn hp kh Y c t
khi i vi H2 l 73/6. Cho hn hp kh Y di chm qua bnh nc Brom d ta thy c
10,08 lt (ktc) kh Z thot ra c t khi i vi H2 bng 12 th khi lng bnh ng
Brom tng thm
A. 3,8 gam

B. 2,0 gam

C. 7,2 gam

D. 1,9 gam

Bi 5: Cho 22,4 lt hn hp kh X (ktc) gm CH4, C2H 4, C2H2 v H 2 c t khi i vi


H 2 l 7,3 i chm qua ng s ng bt Niken nung nng ta thu c hn hp kh Y c t
khi i vi H2 l 73/6. Khi lng hn hp kh Y l
A. 1,46 gam
C. 7,3 gam

B. 14,6 gam
D. 3,65 gam

Bi 6: Mt hn hp kh X gm Ankin A v H2 c th tch 15,68 lt. Cho X qua Ni nung


nng, phn ng hon ton cho ra hn hp kh Y c th tch 6,72 lt (trong Y c H2 d).
Th tch ca A trong X v th tch ca H 2 d ln lt l (cc th tch o iu kin tiu
chun)
A. 2,24 lt v 4,48 lt

B. 3,36 lt v 3,36 lt

C. 1,12 lt v 5,60 lt

D. 4,48 lt v 2,24 lt.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

MT S PHNG PHP GII NHANH TRC NGHIM


HA HU C 11

1. Da trn cng thc tng qut ca hirocacbon


Th d: Cng thc tng qut ca hirocacbonA c dng (C nH2n+1)m. A thuc dy
ng ng no?
A) Ankan

B) Anken

C) Ankin

D) Aren

Suy lun: CnH 2n+1 l gc hidrocacbon ha tr I. Vy phn t ch c th do 2 gc


hydrocacbon ha
tr I lin kt vi nhau, vy m = 2 v A thuc dy ankan: C2nH2n+4.
2. Da vo phn ng t chy hidrocacbon
Khi t chy hirocacbon th cacbon to ra CO2 v hidro to ra H2O. Tng khi
lng C v H trong CO2 v H2O phi bng khi lng ca hidrocacbon.
Th d: t chy hon ton m gam hn hp gm CH4, C3H6 v C4H 10 thu c 17,6g
CO2 v 10,8g
H 2O. m c gi tr l:
A) 2g

B) 4g

Suy lun: Mhn hp = mC + mH =

C) 6g

D) 8g.

17
10,8
12
2 6 gam .
44
18

2.1. Khi t chy ankan: thu c nCO2 > nH2O v s mol ankan chy bng hiu s
ca s mol H2O v s mol CO2.
C nH2n+2 +

3n 1
O2
2

nCO2 + (n + 1) H2O

Th d 1: t chy hon ton 0,15 mol hn hp 2 ankan thu c 9,45g H 2O. Cho
sn phm chy
vo dung dch Ca(OH)2 d th khi lng kt ta thu c l:
A. 37,5g

B. 52,5g

C. 15g

D. 42,5g

p n: A
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Suy lun:
nankan = nCO 2 - nCO2 nCO2 = nH2O - nankan
nCO 2 =
CO2

9, 45
= 0,15 = 0,375 mol
18

+ Ca(OH)2

CaCO 3

+ H 2O

nCaCO 3 = CO2 = 0,375 mol


mCaCO 3 = 0,375.100 = 37,5g
Th d 2: t chy hon ton hn hp 2 hidrocacbon lin tip trong dy ng ng
thu c 11,2
lt CO2 (ktc) v 12,6g H2O. Hai hidrocacbon thuc dy ng ng no?
A. Ankan

B. Anken

C. Ankin

D. Aren

Suy lun:
nH2O =

12, 6
= 0.7 > 0,5. Vy l ankan
18

Th d 3: t chy hon ton hn hp 2 hidrocacbon lim tip trong dy ng ng


thu c 22,4 lt CO2(ktc) v 25,2g H2O. Hai hidrocacbon l:
A. C2H6 v C3H8

B. C3H8 v C4H 10

C. C4H10 v C5H 12

Suy lun: nH2O =

nH 2O > nCO 2

D. C5H 12 v C6H14

25, 2
= 1,4 mol ; nCO2 = 1mol
18

2 cht thuc dy ankan. Gi n l s nguyn t C trung bnh:

Cn H 2 n 2 +

3n 1
2 O2

n CO2

n 1 H2O
C2H6

Ta c:

n
1

n = 2,5
n 1 1, 4

C3H8

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Th d 4: t chy hon ton hn hp gm 1 ankan v 1 anken. Cho sn phm chy


ln lt i
qua bnh 1 ng P2O 5 d v bnh 2 ng KOH rn, d thy bnh 1 tng 4,14g, bnh 2
tng 6,16g. S mol ankan c trong hn hp l:
A. 0,06

Suy lun: nH 2O =

B. 0,09

C. 0,03

D. 0,045

6,16
4,14
= 0,23 ; nCO2 =
= 0,14
44
18

nankan = nH2O nCO 2 = 0,23 0,14 = 0,09 mol


Th d 5: t chy hon ton 0,1 mol hn hp gm CH4, C4H10 v C2H4 thu c
0,14 mol CO 2 v
0,23 mol H2O. S mol ankan v anken c trong hn hp ln lt l:
A. 0,09 v 0,01

B. 0,01 v 0,09

C. 0,08 v 0,02

D. 0,02 v 0,08

Suy lun: nankan = 0,23 0,14 = 0,09 ; nanken = 0,1 0,09 mol
2.2. Da vo phn ng chy ca anken cho nCO2 = nH2O
Th d 1: t chy hon ton hn hp 2 hidrocacbon mch h trong cng dy ng
ng thu c
11,2 lt CO2 (ktc) v 9g H2O. Hai hidrocacbon thuc dy ng ng no?
A. Ankan

Suy lun: nCO2 =

B. Anken

C. Ankin

D, Aren

9
11, 2
0,5
0,5 mol ; nH2O =
22, 4
18

nH 2O = nCO2

Vy 2 hidrocacbon thuc dy anken.


Th d 2: Mt hm hp kh gm 1 ankan v 1 anken c cng s nguyn t C trong
phn t v c

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

cng s mol. Ly m gam hn hp ny th lm mt mu va 80g dung dch 20%


Br2trong dung mi CCl4. t chy hon ton m gam hn hp thu c 0,6 mol CO2.
Ankan v anken c cng thc phn t l:
B. C3H 8, C3H 6

A. C2H6, C2H4
C. C4H10, C4H8

Suy lun: nanken = nBr2 =

C nH2n

D. C5H 12, C5H10

80.20
0,1 mol
100.160

3n
O n CO2 + n H2O
2 2

0,1

Ta c: 0,1n =

0,1n

0, 6
0,3 n = 3 C3H 6.
2

2.3. t chy ankin: nCO2 > nH 2O v nankin (chy) = nCO 2 nH 2O


Th d 1: t chy hon ton V lt (ktc) mt ankin th kh thu c CO2 v H2O c
tng khi
lng 25,2g. Nu cho sn phm chy i qua dd Ca(OH)2 d thu c 45g kt ta.
a. V c gi tr l:
A. 6,72 lt

Suy lun: nCO2 = nCaCO 3 =

nH2O =

B. 2,24 lt

C. 4,48 lt

B. 3,36 lt

45

0,45 mol
100 14 n 2 49,6 n 3,4.

25,2 0, 45.44
0,3 mol
18

nankin = nCO2 nH2O = 0,45 0,3 = 0,15 mol


V ankin = 0,15.22,4 = 3,36 lt
b. Cng thc phn t ca ankin l:
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

B. C3H4

A. C2H2

C. C4H6

D. C5H8

nCO2 = 3nankin. Vy ankin c 3 nguyn t C3H4


Th d 2: t chy hon ton V lt (ktc) 1 ankin thu c 10,8g H 2O. Nu cho tt c
sn phm
chy hp th ht vo bnh ng nc vi trong th khi lng bnh tng 50,4g. V c gi
tr l:
A. 3,36 lt

C. 6,72 lt

B. 2,24 lt

D. 4,48 lt

Suy lun: Nc vi trong hp thu c CO2 v H2O


mCO 2 + mH2O = 50,4g ; mCO2 = 50,4 10,8 = 39,6g

nCO 2 =

39,6
0,9 mol
44

nankin = nCO 2 nH 2O = 0,9

10,8
0,3 mol
4418

2.4. t chy hn hp cc hidrocacbon khng no c bao nhiu mol CO2 th sau


hidro ha hon ton ri t chy hn hp cc hidrocacbon khng no s thu c by
nhiu mol CO 2. l do khi hidro ha th s nguyn t C khng thay i v s mol
hidrocacbon no thu c lun bng s mol hidrocacbon khng no.
Th d: Chia hn hp gm C3H6, C2H4, C2H2, thnh 2 phn u nhau:
- t chy phn 1 thu c 2,24 lt CO2 (ktc).
- Hidro ha phn 2 ri t chy ht sn phm th th tch CO2 thu c l:
A. 2,24 lt

B. 1,12 lt

C. 3,36 lt

D. 4,48 lt

2.5. Phn ng t chy ca ancol.


ancol: CnH2n + 2 2k - m (OH)m hoc CnH2n + 2 2k Om ( m l s chc)
Phn ng t chy:
C nH2n+2 2k - m(OH)m

nCO2 + (n + 1 - k) H2O

- Nu s mol CO2 > s mol H2O => L ancol no mch h (k = 0) v nancol = n H O 2

n CO (ging ankan).
2

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

- Nu s mol CO2 = s mol H2O => L ancol khng no c 1 lin kt i C = C, no


mch h(ging
anken) hoc ancol no mch vng(ging monoxicloankan)
-Ancol khng no, c 2lk pi(Ging ankin): CnH2n+2 -4-m(OH)m = CnH2n-2Om
Ging ankin =>n ancol = nCO2 nH2O
VD1: t chy hn hp 2 ru ng ng c cng s mol nhau, ta thu c kh CO2
v hi nc H2O c t l mol nCO2:nH2O = 3:4. Bit khi lng phn t 1 trong 2 cht l
62. Cng thc 2 ru l
A.CH4O v C3H8O

B,C2H6O v C3H8O

C. C2H6O v C4H10O2

D.CH4O v C2H6O 2

p dng CT: nH2O>nCO2 => ru no


n = nCO2/(nH2O nCO2) = 3/(4-3) = 3 => C

VD 2: Khi t chy mt ancol a chc thu c nc v kh CO2 theo t l khi lng .


Cng thc phn t ca ancol l:
A. C2H6O2

B. C4H10O2

C. C3H8O2

D. C5H10O2

mCO2:mH2O = 44:27 => nCO2/nH2O = 2/3 => ( Ru no v nH2O > nCO2)


=> n = nCO2/(nH2O nCO2) = 2 /(3-2) =2 => A
2.6. Da trn phn ng t chy anehit no, n chc cho s mol CO2 = s mol
H 2O.
0

H 2 , xt
O2 ,t
Anehit
ru
cng cho s mol CO2 bng s mol CO2 khi t

anehit cn s mol H2O ca ru th nhiu hn. S mol H2O tri hn bng s mol H2
cng vo anddeehit.
Th d: t chy hn hp 2 anehit no, n chc thu c 0,4 mol CO2. Hidro ha
hon ton 2 anehit ny cn 0,2 mol H2 thu c hn hp 2 ru no, dn chc. t
chy hon ton hn hp 2 ru th s mol H2O thu c l:
A. 0,4 mol

B. 0,6mol

C. 0,8 mol

D. 0,3 mol

Suy lun: t chy hn hp 2 anehit c 0,4 mol CO 2 th cng c 0,4 mol H2O.
Hidro ha anehit nhn thm 0,2 mol H2 th s mol ca ru tri hn ca anehit l
0,2 mol. Vy s mol H2O to ra khi t chy ru l 0,4 + 0,2 = 0,6 mol.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

2.7. t 2 cht hu c, phn t c cng s nguyn t C, c cng s mol CO2 th


2 cht hu c mang t chy cng s mol.
Th d: t chy a gam C2H 5OH c 0,2 mol CO 2. t chy 6g C2H 5COOH c 0,2
mol CO2.
Cho a gam C2H5OH tc dng vi 6g CH3COOH (c H2SO 4 xt, t0 Gi s H = 100%)
c c gam este. C c gi tr l:
B. 8,8g

A. 4,4g

13,2g

D. 17,6g

Suy lun:

1
nC2H 5OH nCH3COOH nCO2 = 0,1 mol.
2

nCH3COOC2 H 5 0,1mol meste c 0,1.88 8,8 g


3. Da v cch tnh s nguyn t C v s nguyn t C trung bnh hoc khi lng
mol trung bnh

+ Khi lng mol trung bnh ca hn hp:

+ S nguyn t C:

mhh
nhh

nco2
nC X HY

+ S nguyn t C trung bnh:

nCO2
nhh

n1a n2b
ab

Trong : n1, n2 l s nguyn t C ca cht 1, cht 2


a, b l s mol ca cht 1, cht 2
+ Khi s nguyn t C trung bnh bng trung bnh cng ca 2 s nguyn t C th 2
cht c s mol
bng nhau.
V d 1: Hn hp 2 ankan l ng ng lin tip c khi lng l 24,8g. Th tch
tng ng ca
hn hp l 11,2 lt (ktc). Cng thc phn t ankan l:
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

B. C2H 6, C3H 8 C. C3H8, C4H10

A. CH4, C2H6

D. C4H10,

C5H 12
Suy lun:

M hh

24,8
49,6 ; 14 n 2 49,6 n 3,4.
0,5

2 hidrocacbon l C3H 8 v C4H10.


V d 2: t chy hon ton hn hp 2 hidrocacbon mch h, lin tip trong dy
ng ng thu
c 22,4 lt CO2 (ktc) v 25,2g H2O. Cng thc phn t 2 hidrocacbon l:
B. C2H 6, C3H8

A. CH4, C2H6
C. C3H8, C4H10

D. C4H10, C5H12

V d 3: Cho 14g hn hp 2 anken l ng ng lin tip i qua dung dch nc Br2


thy lm mt
mu va dd cha 64g Br2.
1. Cng thc phn t ca cc anken l:
A. C2H4, C3H6

B. C3H8, C4H10

C. C4H10, C5H12

D. C5H10, C6H12

2. T l s mol 2 anken trong hn hp l:


A. 1:2

B. 2:1

C. 2:3

D. 1:1

Suy lun:
1.

8,81
64
0,2mol nanken nBr2
0,4mol
44
160

M anken

14
35 ; 14 n 35 n 2,5.
0,4

l : C2H4 v C3H6

Th d 4: Cho 10,2g hn hp kh A gm CH4 v anken ng ng lin tip i qua dd


nc brom
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

d, thy khi lng bnh tng 7g, ng thi th tch hn hp gim i mt na.
1. Cng thc phn t cc anken l:
A. C2H4, C3H6

B. C3H6, C4H10

C. C4H8, C5H10

D. C5H10, C6H12

2. Phn trm th tch cc anken l:


A. 15%, 35%
C. 25%, 25%

B. 20%, 30%
D. 40%. 10%

Suy lun:
1. VCH 4

V2 anken nCH 4 n2 anken

m2 anken 7 g ; nCH4

10, 2 7
7
0,2 ; 14n
n 2,5 .
16
0,2

Hai anken l C2H4 v C3H6.


2. V n 2,5

23
trung bnh cng nn s mol 2 anken bng nhau. V cng
2

iu kin %n = %V. %V = 25%.


Th d 5: t chy 2 hidrocacbon th kh k tip nhau trong dy ng ng thu
c 48,4g
CO2 v 28,8g H2O. Phn trm th tch mi hidrocacbon l:
A. 90%, 10%

B. 85%. 15%

C. 80%, 20%

D. 75%. 25%

Th d 6: A, B l 2 ru no n chc k tip nhau trong dy ng ng. Cho hn hp


gm 1,6g A v 2,3g B tc dng ht vi Na thu c 1,12 lt H2 (ktc). Cng thc phn
t 2 ru l:
A. CH3OH, C2H 5OH
C. C3H7OH, C4H9OH

B. C2H5OH, C3H7OH
D. C4H9OH,

C5H11OH

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

4. Da trn phn ng tch nc ca ru no n chc thnh anken nanken nru


v s nguyn t C khng thay i. V vy t ru v t anken tng ng cho s mol
CO2 nh nhau.
Th d: Chia a gam ancol etylic thnh 2 phn u nhau.
Phn 1: mang t chy hon ton 2,24 lt CO2 (ktc)
Phn 2: mang tch nc hon ton thnh etylen, t chy hon ton lng etylen
m gam H 2O. m c gi tr l:
A. 1,6g

B. 1,8g

C. 1,4g

D. 1,5g

Suy lun: t chy c 0,1 mol CO2 th t chy tng ng cng c 0,1 mol CO2.
Nhng t anken cho mol CO2 bng mol H2O.
Vy m = 0,1.18 = 1,8.

5. Da vo cng thc tnh s ete tao ra t hn hp ru hoc da vo LBTKL.


Th d 1: un hn hp 5 ru no n chc vi H2SO 4 , 1400C th s ete thu c l:
A. 10

C. 15

B. 12

Suy lun: p dng cng thc :

D. 17

x ( x 1)
ete thu c 15 ete.
2

Th d 2: un 132,8 hn hp gm 3 ru n chc vi H2SO4 c, 1400C hn


hp cc ete c s mol bng nhau v c khi lng l 111,2g. S mol ete l:
A. 0,1 mol

B. 0,2 mol

C. 0,3 mol

D. 0,4 mol

Suy lun: un hn hp 3 ru to ra 6 ete.


Theo LBTKL: mru = mete + mH 2O
mH 2O = 132,8 111,2 = 21,6g
Do

ete

nH 2O

21,6
1,2
1,2mol nmi ete =
0,2mol .
18
6

6. Da vo phng php tng gim khi lng:


Nguyn tc: Da vo s tng gim khi lng khi chuyn t cht ny sang cht
khc xc nh khi lng 1 hn hp hay 1 cht.
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

C th: Da vo pt tm s thay i v khi lng ca 1 mol A 1mol B hoc


chuyn t x mol A y mol B (vi x, y l t l cn bng phn ng).
Tm s thay i khi lng (AB) theo bi z mol cc cht tham gia phn ng
chuyn thnh sn phm. T tnh c s mol cc cht tham gia phn ng v ngc
li.
i vi ru: Xt phn ng ca ru vi K:

R(OH ) x xK R(OK ) x

x
H2
2

1
H2
2

Hoc ROH + K ROK +

Theo pt ta thy: c 1 mol ru tc dng vi K to ra 1 mol mui ancolat th khi


lng tng: 39 1 = 38g.
Vy nu cho khi lng ca ru v khi lng ca mui ancolat th ta c th
tnh c s mol ca ru, H2 v t xc nh CTPT r.

i vi anehit: xt phn ng trng gng ca anehit


0

NH 3 , t
R CHO + Ag2O
R COOH + 2Ag

Theo pt ta thy: c 1mol anehit em trng gng 1 mol axit

m = 45 29 = 16g. Vy nu cho manehit, maxit nanehit, nAg CTPT anehit.


i vi axit: Xt phn ng vi kim
R(COOH)x + xNaOH R(COONa)x + xH 2O
Hoc RCOOH + NaOH RCOONa + H 2O
1 mol

1 mol

m = 22g

i vi este: xt phn ng x phng ha


RCOOR + NaOH
1 mol

RCOONa +

ROH
m = 23 MR

1 mol

i vi aminoaxit: xt phn ng vi HCl


HOOC-R-NH 2 + HCl
1 mol

HOOC-R-NH3Cl

1mol

m = 36,5g

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Th d 1: Cho 20,15g hn hp 2 axit no n chc tc dng va vi dd Na2CO3


th thu c V lt CO2 (ktc) v dd mui.C cn dd th thu c 28,96g mui. Gi tr
ca V l:
A. 4,84 lt

B. 4,48 lt

C. 2,24 lt

D. 2,42 lt

Suy lun: Gi cng thc trung bnh ca 2 axit l: R COOH


Ptpu: 2 R COOH + Na2CO3 2 R COONa + CO2 + H 2O

Theo pt: 2 mol

2 mol

1 mol

m = 2.(23 - 11) = 44g

Theo bi: Khi lng tng 28,96 20,15 = 8,81g.


S mol CO2 =

8,81
0,2mol Th tch CO2: V = 0,2.22,4 = 4,48 lt
44

Th d 2: Cho 10g hn hp 2 ru no n chc k tip nhau trong dy ng ng


tc dng va vi Na kim loi to ra 14,4g cht rn v V lt kh H2 (ktc). V c gi tr
l:
A. 1,12 lt

B. 2,24 lt

C. 3,36 lt

D. 4,48 lt

Suy lun: Theo ptpu: 1 mol ru phn ng 1mol ancolat +0,5 mol H2 th khi lng
tng:

C6 H 6 n ( NO2 ) n
n 1,4
n
N2
2
14,1
78 45n

m 23 -1 = 22g

Vy theo u bi: 1 mol mui ancolat v 0,5mol H2 bay ra th tng


14,4 10 = 4,4g. S mol H2 =

4,4.0,5
0,1mol
22

Th tch H2: V = 0,1.22,4= 2,24 lt.


7. Da vo LBTNT v LBTKL:
Trong cc phn ng ha hc, tng khi lng cc cht tham gia phn ng bng
tng khi lng ca cc sn phm to thnh.
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

A + B C + D. Th mA + mB = mC + m D
- Gi mT l tng khi lng cc cht trc phn ng
MS l tng khi lng cc cht sau phn ng
D phn ng va hay cn cht d ta vn c: mT = mS
- S dng bo ton nguyn t trong phn ng chy:
Khi t chy 1 hp cht A (C, H) th nO ( CO2 ) nO ( H 2O ) nO ( O2 pu )

mO ( CO2 ) mO ( H 2O ) mO (O2 pu )

Gi s khi t chy hp cht hu c A (C, H, O)


A + O 2 CO2 + H2O
Ta c: mA mO2 mCO2 mH 2O Vi mA = mC + mH + mO
Th d 1: t chy hon ton m gam hn hp Y: C2H6, C3H4, C4H8 th thu c
12,98g CO2 v 5,76g H2O. Tnh gi tr m? (p s: 4,18g)
Th d 2: cho 2,83g hn hp 2 ru n chc tc dng va vi Na th thot ra 0,896
lt H2 (ktc) v m gam mui khan. Gi tr ca m l:
A. 5,49g

B. 4,95g

C. 5,94g

D. 4,59g

Th d 3: Cho 4,2g hn hp gm ru etylic, phenol, axit fomic tc dng va


vi Na thy thot ra 0,672 lt H2 (ktc) v 1dd. C cn dd thu c hn hp rn X. Khi
lng ca X l:
B. 5,52g

A. 2,55g
C. 5,25g

D. 5,05g

Suy lun: C 3 hp cht trn u c 1 nguyn t H linh ng S mol Na = 2nH2 =


2.0,03 = 0.06 mol
p dng LBTKL:
mX = 4,2 + 0,06(23 - 1) = 5,52g.
Th d 4: Chia hn hp 2 anehit no n chc lm 2 phn bng nhau:
P1: em t chy hon ton thu c 1,08g H2O
P2: tc dng vi H2 d (Ni, t0) th thu hn hp A. em A t chy hon ton th
th tch CO2 (ktc) thu c l:
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

A. 1,434 lt

B. 1,443 lt

C. 1,344 lt

D. 1,444 lt

Suy lun: V anehit no n chc nn s mol CO2 = s mol H2O = 0,06 mol
nCO2 ( P 2) nC ( P 2) 0,06mol
Theo BTNT v BTKL ta c: nC ( P 2) nC ( A) 0,06mol nCO2 ( A) 0,06mol
VCO2 22,4.0,06 1,344 lt
Th d 4: Tch nc hon ton t hn hp Y gm 2 ru A, B ta c hn hp X
gm cc olefin. Nu t chy hon ton Y th thu c 0,66g CO2. Vy khi t chy
hon ton X th tng khi lng CO2 v H 2O l:
A. 0,903g

B. 0,39g

C. 0,94g

D. 0,93g

8. Phng php nhm nguyn t trung bnh:


Nhm y c th l s nhm -OH, -NH2, NO2
Th d1: Nitro ha benzen thu c 14,1g hn hp gm 2 cht nitro c khi
lng phn t hn km nhau 45 vc. t chy hon ton hn hp 2 cht nitro ny c
0,07mol N2. Hai cht nitro l:
A. C6H5NO2 v C6H4(NO 2)2
C. C6H3(NO2)3 v C6H2(NO2)4

B. C6H4(NO 2)2 v C6H 3(OH)3


D. C6H2(NO 2)4 vC6H(NO 2)5

Suy lun: Gi n l s nhm NO2 trung bnh trong 2 hp cht nitro.


Ta c CTPT tng ng ca 2 hp cht nitro: C6 H 6 n ( NO2 ) n (n < n < n = n +1)

C6 H 6 n ( NO2 ) n

n
N2
2

1 mol

n
mol
2

14,1
78 45n

0,07 mol

n 1,4 , n = 1, n = 2 p n A.
V d 2: Hn hp X gm 2 ru no c s nguyn t bng nhau. t chy hon
ton 0,25 mol X thu c 11,2 lt CO2 (ktc). Mt khc 0,25 mol X em tc dng vi
Na d thy thot ra 3,92 lt H2 (ktc). Cc ru ca X l:
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

A. C3H 7OH v C3H6(OH)2

B. C4H9OH v C4H8(OH)2

C. C2H5OH v C2H4(OH)2

D. C3H7OH v C3H 5(OH)3

p n: C

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

PHN III. KT LUN V KHUYN NGH


A. KT QU T C
1. V mt nhn thc: Gip cho c hc sinh v gio vin c c kt qu tt trong
hc tp v ging dy.
Trn y l mt s k nng v phng php gii mt s dng bi ton c bn st,
hp cht ca st v cc bi tp hu c lp 11. Qu trnh tm ti nghin cu ti gii
quyt c nhng vn sau:
- Nghin cu c s l thuyt ca st v hp cht ca st; cc qu trnh xy ra
trong .
- Nghin cu c s l thuyt ca phn ng cng H2 vo lin kt pi ca
hirocacbon khng no.
- Nghin cu c s l thuyt ca phn ng t chy hirocacbon, ancol, anehit,...
- Nghin cu c s l thuyt ca phn ng ete ho ancol.
T rt ra cc bc thng thng gii mt bi ton v st, hp cht bng
phng php quy i. Phng php gii bi tp ho hc hu c 11.
- Sp xp mt cch c h thng cc dng bi tp.
- a ra c cc dng bi tp c bn nht v hng dn gii chi tit, ngn gn
cc dng bi tp .
2. Rn luyn cho hc sinh tip cn v nm vng cc phng php gii bi ton
trc nghim ha hc mt cch nhanh gn, chnh xc.
- Trong qu trnh thc hin ti ny ti nhn thy, vn dng c cc phng
php ny s gip cho qu trnh ging dy v hc tp mn ho hc c thun li hn rt
nhiu bi trong qu trnh gii ton ta khng cn phi lp cc phng trnh ton hc (vn
l im yu ca hc sinh) m vn nhanh chng tm ra kt qu ng, c bit l dng cu
hi TNKQ m dng ton ny t ra.
- K nng gii nhanh cc bi tp trc nghim ha hc ca hc sinh nhanh, chnh
xc t kt qu tt p ng tt nhim v thi i hc cao ng cho hc sinh, to c cho
hc sinh s t tin khi bc vo cc k thi qua t c kt qu tt trong cc k thi.
Kt qu c th:

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Kt qu thng k kt qu im bnh qun cc bi kim tra(15pht v 45 pht v


bi hc k) hai lp 11A1 v 11A2 trc khi c p dng v sau khi c p dng cc
phng php gii bi tp trc nghim(ca ti):

* Kt qu trc khi c p dng cc phng php gii bi tp trn(nm lp 11)


Lp

S s

% Kh Gii

% TB

% Yu - Km

11A1

50

31 h.s 62%

15 h.s 30%

4 h.s 8%

11A2

49

25 h.s 51%

19 h.s 38,77%

5 h.s -10%

* Kt qu sau khi c p dng cc phng php gii bi tp trn(hc k 1-lp


12)
Lp

S s

% Kh Gii

% TB

% Yu - Km

11A1

50

40 h.s 80%

8 h.s 16%

2 h.s 4%

11A2

49

37 h.s 75,5%

10 h.s -20,4%

2 h.s 4,1%

* Kt qu sau khi c p dng cc phng php gii bi tp trn(hc k 2-lp


12)
Lp

S s

% Kh Gii

% TB

% Yu - Km

11A1

50

47 h.s 94%

3 h.s 6%

0 h.s -0%

11A2

49

45 h.s -91,8%

4 h.s 8,2%

0 h.s 0%

3. Gip hc sinh cng c v h thng ho cc kin thc c bn mt cch c c s


khoa hc, bn vng.
4. Nng cao t duy lgic ca hc sinh.
5. Gip ng nghip nng cao cht lng chuyn mn chung ca b mn.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

B. XUT V KIN NGH NG DNG.


1. ti ch yu dng lm ti liu hc tp cho hc sinh ban khoa hc t nhin
hay hc sinh ban c bn nhng hc nng cao mn ha hc. Hc sinh ban c bn cng
c th tham kho. Hc sinh khi THCS c th tham kha mt s phng php trong
ti.
2. ti c th l ti liu ging dy cho cc thy c ging dy b mn ha hc
trng THPT v THCS.
3. Trong ni dung ca cc phng php gii nhanh bi tp trc nghim ha hc
ca ti, mi phng php c nhiu VD p dung, khi ging dy gio vin c th la
chn mt s VD sao cho ph hp vi tng i tng hc sinh.

C. TI LIU THAM KHO.


1. SGK Ha hc 10,11,12 ban KHTN Nxb gio dc
2. Sch BT ha hc 10,11,12 ban KHTN- Nxb gio dc
3. Cc thi i-cao ng khi A,B t nm 2007 2012 .
4. Cc thi th i hc cao ng ca cc trng trn ton quc t nm
2007 2013 .
5. H thng cc phng php gii nhanh bi tp ca cc bn ng nghim.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

D. MC LC
Phn I. m u

Trang

I-l do chn ti.

II. c s khoa hc.

III- mc ch ca ti.

IV- nhim v ca ti.

V- phng php nghin cu.

VI. ni dung ti..

VII- k hoch thc hin ti.

Phn II. ni dung ti

P DNG PHNG PHP QUY I GII BI TP V ST V

HP CHT
I. C S L THUYT

II. CC V D MINH HA

III. BI TP P DNG

PHNG PHP GII TON PHN NG CNG HIRO VO LIN

12

KT PI
CA HIROCACBON KHNG NO.
I. C S L THUYT CA PHNG PHP

12

II. MT S V D

15

III. MT S BI TP TNG T

20

MT S PHNG PHP GII NHANH TRC NGHIM HA HU

22

C 11
Phn III. Kt lun v khuyn ngh

34

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON