You are on page 1of 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 (BERFOKUS)

TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

MINGG
U
1
11-15
JAN

2
18-22
JAN

1.0
1.1

1.2

NOMBOR BULAT
Nombor Bulat Hingga
Tujuh Digit

Operasi Asas Nombor


Hingga Tujuh Digit

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

FOKUS PEMBELAJARAN

1.1.1

Menamakan sebarang nombor hingga tujuh digit.

i.
ii.
iii.

iv.
v.

Menama dan menulis nombor hingga tujuh digit.


Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga tujuh digit.
Menyatakan nombor bulat bagi
a) perpuluhan
b) pecahan
dalam sebutan juta dan sebaliknya.
Membanding nilai nombor hingga tujuh digit.
Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta terdekat.

1.2.1

Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan nombor hingga tujuh digit.

i.
ii.

Menambah sebarang dua hingga lima nombor hingga 9 999 999.


Menolak
a) satu nombor daripada satu nombor yang lebih besar dan kurang daripada 10 000 000.
b) secara berturut-turut daripada satu nombor yang lebih besar dan kurang daripada 10,000,000.

Kira cepat fakta asas tambah dan


tolak - lisan

iii.

Mendarab nombor hingga enam digit dengan:


a) nombor satu digit
b) nombor dua digit
c) 10, 100, 1000
Membahagi nombor hingga tujuh digit dengan:
a) nombor satu digit
b) 10, 100, 1000
c) nombor dua digit
Selesaikan masalah
a) tambah
b) tolak
c) darab
d) bahagi
yang melibatkan nombor hingga tujuh digit.

Kira cepat fakta asas sifir darab


dan bahagi - lisan

iv.

v.

Page 1 of 16

Menulis dalam perkataan dan angka


Nilai tempat dan nilai digit
Penukaran pecahan kepada
perpuluhan dan sebaliknya
Nilai tempat
Nilai tempat

Kira cepat fakta asas sifir darab


dan bahagi - lisan

Kata kunci - fakta asas yang sesuai


Langkah penyelesaian

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 (BERFOKUS)


TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

MINGG
U
3
25-29
JAN

1.3

2
2.1

4
01-05
FEB

2.2

2.3

Operasi Bergabung

PECAHAN
Tambah Pecahan

Tolak Pecahan

Darab Pecahan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

1.3.1

Melaksanakan operasi bergabung nombor bulat.

i.
ii.
iii.
iv.

Mengira masalah operasi bergabung melibatkan penambahan dan pendaraban.


Mengira masalah operasi bergabung melibatkan penolakan dan pembahagian.
Mengira masalah operasi bergabung yang melibatkan tanda kurung.
Menyelesaikan masalah operasi bergabung nombor hingga 7 digit.

2.1.1

Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10.

i.

Menambah tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya hingga 10.

ii.

Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama hingga 10.

iii.

Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan nombor bercampur.

2.2.1
i.

Menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10.


Menolak tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya sehingga 10.

ii.

Menolak tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama sehingga 10.

iii.

Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan nombor bercampur.

2.3.1

Mendarab sebarang nombor bercampur dengan nombor bulat sehingga 1000.

i.

Mendarab nombor bercampur dengan nombor bulat.

Page 2 of 16

FOKUS PEMBELAJARAN

Hukum 'BODMAS'

Kata kunci - fakta asas yang sesuai


Langkah penyelesaian

1.Penyebut MESTI sama


2. Cara: pengangka dan penyebut
MESTI didarab dengan nombor
yang sama
Kata kunci
Langkah penyelesaian

1.Penyebut MESTI sama


2. Cara: pengangka dan penyebut
MESTI didarab dengan nombor
yang sama
Kata kunci
Langkah penyelesaian

Penukaran nombor bercampur kepada


pecahan tak wajar

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 (BERFOKUS)


TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

MINGG
U
5
08-12
FEB

2.4

3.0
3.1

Bahagi Pecahan

PERPULUHAN
Operasi Bergabung
Melibatkan Perpuluhan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

2.4.1
i.

Membahagi pecahan dengan nombor bulat dan pecahan


Bahagi pecahan dengan
a) nombor bulat
b) pecahan

ii.

Bahagi nombor bercampur dengan


a) nombor bulat
b) pecahan

3.1.1

Melaksanakan operasi bergabung melibatkan tambah dan tolak nombor perpuluhan


sehingga tiga tempat perpuluhan
Menambah dan menolak 3 hingga 4 nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
melibatkan:
a) nombor perpuluhan sahaja
b) nombor bulat dan nombor perpuluhan

i.

6&7

4.0
4.1

15-26
FEB

8
01-05
MAC

5.0
5.1

PERATUS
Hubungan Antara
Peratus, Pecahan dan
Perpuluhan.

4.1.1
i.
ii.

Perkaitan antara pecahan dan perpuluhan kepada peratus.


Menukar nombor bercampur kepada peratus.
Menukar sebarang nombor perpuluhan yang lebih daripada 1 kepada peratus.

iii.
iv.

Mencari nilai daripada peratus diberi.


Menyelesaikan masalah harian melibatkan hubungan di antara peratus, pecahan dan perpuluhan.

WANG
Wang Hingga RM10 Juta 5.1.1
i.
ii.

Mengguna dan mengaplikasi sebarang nombor dalam kehidupan seharian melibatkan


Melakukan operasi bergabung melibatkan nilai wang hingga RM10 juta.
Menyelesaikan masalah harian melibatkan pengiraan wang.

Page 3 of 16

FOKUS PEMBELAJARAN

Penukaran operasi bahagi kepada


darab melibatkan perubahan
kedudukan nombor yang di bahagi

Nilai tempat perpuluhan

Sifir peratus

Kata kunci
Langkah penyelesaian

Nilai tempat dan Simbol 'RM'


Kata kunci
Langkah penyelesaian

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 (BERFOKUS)


TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

MINGG
U
9
08-12
MAC

6.0
6.1

10

MASA
Tempoh Masa

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

6.1.1

Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa.

i.

Hitung tempoh masa sesuatu peristiwa di antara


a) bulan
b) tahun
c) tarikh

13 - 21 MAC

11
22-26
MAC

7.0
12
29 MAC - 7.1
02 APR

UKURAN PANJANG
Pengiraan Ukuran
Panjang

FOKUS PEMBELAJARAN

Rumus Tempoh Masa

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

ii.
iii.

Kira tempoh masa dari situasi yang dinyatakan dalam bentuk pecahan masa.
Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar yang melibatkan pengiraan tempoh masa.

7.1.1
i.
ii.

Guna dan aplikasikan hitungan pecahan kepada masalah yang melibatkan ukuran
panjang.
Mengira ukuran panjang dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan.
Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan ukuran panjang.

8.1.1
i.
ii.

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah yang melibatkan jisim.
Mengira jisim daripada situasi yang dinyatakan dalam pecahan.
Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan jisim.

13
05-09
APRIL

8.0
8.1

JISIM
Pengiraan Jisim

14
12-16
APRIL

9.0
9.1

ISIPADU CECAIR
9.1.1
Pengiraan Isipadu Cecair i.
ii.

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah melibatkan isipadu cecair.
Kira isipadu cecair dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan.
Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan isipadu cecair.

Page 4 of 16

Penukaran unit
Kata kunci
Langkah penyelesaian

Rumus
Penukaran unit
Kata kunci
Penyelesaian Masalah

Rumus
Penukaran unit
Kata kunci
Penyelesaian Masalah

Rumus
Penukaran unit
Kata kunci
Penyelesaian Masalah

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 (BERFOKUS)


MINGG
U
15
19-23
APRIL

16
26-30
APRIL

17
03-07
MEI

TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

10.0 BENTUK DAN RUANG


10.1 Bentuk Dua Dimensi
10.1.1
i.

10.2 Bentuk Tiga Dimensi

11.0 PERWAKILAN DATA


11.1 Purata

11.2 Mentafsir Data

FOKUS PEMBELAJARAN

Cari perimeter dan luas bentuk gabungan 2D.


Cari perimeter bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau lebih bentuk segi empat dan segi
tiga.

Rumus : Perimeter : Tambah semua


Sisi luar

ii.

Kira luas bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau lebih bentuk segi empat dan segi tiga.

Rumus: Segiempat dan segitiga

iii.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan pengiraan perimeter dan luas bentuk 2D.

Kata kunci, Penyelesaian Masalah

10.2.1
i.

Cari luas permukaan dan isipadu bentuk gabungan 3D.


Cari luas permukaan bentuk gabungan 3D yang melibatkan dua atau lebih kubus dan kuboid.

Rumus isipadu

ii.

Cari isipadu bentuk gabungan 3D melibatkan dua atau lebih kubus dan kuboid.

iii.

Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pengiraan luas permukaan dan isipadu bentuk 3D. Kata kunci
Penyelesaian Masalah

11.1.1
i.
ii.

Memahami dan mengira purata


Mengira purata hingga lima nombor.
Menyelesaikan masalah harian berkaitan purata.

11.2.1
i.
ii.

Mentafsir data daripada jadual dan carta.


Bina sebuah carta pai daripada data yang diberi.
Mengenalpasti kekerapan, mod, julat, min, nilai maksimum dan minimum daripada carta pai.

18

10 - 14 MEI

MINGGU ULANG KAJI

19

17 - 21 MEI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Page 5 of 16

Rumus purata
Kata kunci
Penyelesaian Masalah
Memahami istilah penting

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 (BERFOKUS)


TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

MINGG
U
20
24-28
MEI

1.0
1.1

21-22

23
14-18
JUN

24
21-25
JUN

25
28 JUN 02 JULAI

NOMBOR BULAT
Nombor Bulat Hingga
Tujuh Digit

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

1.1.1
iii.

29 MEI - 13 JUN

2.0
2.2

PECAHAN
Tolak Pecahan

Menamakan sebarang nombor hingga tujuh digit.


Menyatakan nombor bulat bagi
a) perpuluhan
b) pecahan
dalam sebutan juta dan sebaliknya.

2.2.1
i.

Menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10.


Menolak tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya sehingga 10.

ii.

Menolak tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama sehingga 10.

Darab Pecahan

2.3.1
i.

Mendarab sebarang nombor bercampur dengan nombor bulat sehingga 1000.


Mendarab nombor bercampur dengan nombor bulat.

2.4

Bahagi Pecahan

2.4.1
i.

Membahagi pecahan dengan nombor bulat dan pecahan


Bahagi pecahan dengan
a) nombor bulat
b) pecahan

ii.

Bahagi nombor bercampur dengan


a) nombor bulat
b) pecahan

3.1.1

Melaksanakan operasi bergabung melibatkan tambah dan tolak nombor perpuluhan


sehingga tiga tempat perpuluhan
Menambah dan menolak 3 hingga 4 nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
melibatkan:
a) nombor perpuluhan sahaja
b) nombor bulat dan nombor perpuluhan

PERPULUHAN
Operasi Bergabung
Melibatkan Perpuluhan

CAT.

Ulangkaji
Teknik kertas 1
Teknik kertas 2
Soalan-soalan contoh UPSR

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN

2.3

3.0
3.1

FOKUS PEMBELAJARAN

i.

Page 6 of 16

Ulangkaji
Teknik kertas 1
Teknik kertas 2
Soalan-soalan contoh UPSR

Ulangkaji
Teknik kertas 1
Teknik kertas 2
Soalan-soalan contoh UPSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 (BERFOKUS)


MINGG
U

TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

26

05 - 09 JULAI

ULANGKAJI / LATIHAN INTENSIF BERFORMAT UPSR

27

12-16 JULAI

UPPM 3 / PERCUBAAN UPSR

28
19-23
JULAI

4.0
4.1

29
26-30
JULAI

5.0
5.1

PERATUS
Hubungan Antara
Peratus, Pecahan dan
Perpuluhan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

4.1.1
i.
ii.
iii.
iv.

WANG
Wang Hingga RM10 Juta 5.1.1
i.
ii.

30
02-06
OGOS

6.0
6.1

31
09-13
OGOS

6.0
6.1

MASA
Tempoh Masa

MASA
Tempoh Masa

Perkaitan antara pecahan dan perpuluhan kepada peratus.


Menukar nombor bercampur kepada peratus.
Menukar sebarang nombor perpuluhan yang lebih daripada 1 kepada peratus.
Mencari nilai daripada peratus diberi.
Menyelesaikan masalah harian melibatkan hubungan di antara peratus, pecahan dan perpuluhan.

Mengguna dan mengaplikasi sebarang nombor dalam kehidupan seharian melibatkan


wang.
Melakukan operasi bergabung melibatkan nilai wang hingga RM10 juta.
Menyelesaikan masalah harian melibatkan pengiraan wang.

6.1.1
i.

Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa.
Hitung tempoh masa sesuatu peristiwa di antara
a) bulan
b) tahun
c) tarikh

6.1.1
ii.
iii.

Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa.
Kira tempoh masa dari situasi yang dinyatakan dalam bentuk pecahan masa.
Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar yang melibatkan pengiraan tempoh masa.

Page 7 of 16

FOKUS PEMBELAJARAN

CAT.

Ulangkaji
Teknik kertas 1
Teknik kertas 2
Soalan-soalan contoh UPSR

Teknik kertas 1
Teknik kertas 2
Soalan-soalan contoh UPSR

Ulangkaji

Teknik kertas 1
Teknik kertas 2
Soalan-soalan contoh UPSR

Ulangkaji
Teknik kertas 1
Teknik kertas 2
Soalan-soalan contoh UPSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 (BERFOKUS)


TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

MINGG
U
32
16-20
OGOS

33
23-27
OGOS

7.0
7.1

8.0
8.1

UKURAN PANJANG
Pengiraan Ukuran
Panjang

JISIM
Pengiraan Jisim

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

7.1.1
i.
ii.

Guna dan aplikasikan hitungan pecahan kepada masalah yang melibatkan ukuran
panjang.
Mengira ukuran panjang dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan.
Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan ukuran panjang.

8.1.1

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah yang melibatkan jisim.

i.
ii.

34
30 OGOS
- 03
SEPT

9.0
9.1

ISIPADU CECAIR
Pengiraan Isipadu Cecair 9.1.1
i.
ii.

Mengira jisim daripada situasi yang dinyatakan dalam pecahan.


Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan jisim.

FOKUS PEMBELAJARAN

Ulangkaji
Teknik kertas 1
Teknik kertas 2
Soalan-soalan contoh UPSR

Ulangkaji
Teknik kertas 1
Teknik kertas 2
Soalan-soalan contoh UPSR

Ulangkaji

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah melibatkan isipadu cecair.
Kira isipadu cecair dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan.
Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan isipadu cecair.

35

06-10 SEPTEMBER

PERSIAPAN UPSR

36

13-17 SEPTEMBER

UJIAN UPSR

37

18 - 26 SEPTEMBER

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

38-45

27 SEPTEMBER - 19
NOVEMBER

PROGRAM SELEPAS UPSR

Page 8 of 16

CAT.

Teknik kertas 1
Teknik kertas 2
Soalan-soalan contoh UPSR