You are on page 1of 4

WWW.VBO.

BE
>INFORVBO
Nieuwsbrief voor decision makers

[ 14 JANUARI 2010 – Nr. 2 ]

Ons land stuurt zijn WERK-GEVERS


gehandicapt in een bikkelharde strijd
Daarenboven heeft België de hoogste lasten klaarstomen voor de toekomst. Alleen op basis
op midden- en hoge lonen en wordt ons soci- van de juiste inzichten in de gevolgen van de
aal systeem getekend door automatische uit- vergrijzing voor onze pensioenen en alleen op
gavenmechanismen die hoger zijn dan de basis van de juiste inzichten in de impact van
economische groei en die zorgen voor een de automatische uitgavenmechanismen kan
opwaartse fiscale en parafiscale druk. de sense of urgency een duurzame verande-
Onrechtstreeks speelt het feit dat er ondanks ring inluiden. De juiste inzichten gekoppeld
de crisis nog steeds 60.000 openstaande aan de nodige daadkracht natuurlijk.
Vandaag meer dan ooit verschijnen onze vacatures zijn, een niet te onderschatten rol.
ondernemers met enkele zware handicaps aan Daarnaast heeft België één van de minst acti-
verende werkloosheidsstelsels ter wereld en
Bedrijven krijgen er een sociale
de start in de concurrentiestrijd met andere
bemoeilijkt de ongekende wildgroei van verlof- en economische omgeving bij die
landen. Verandert er niets, dan zullen ze de
strijd steeds vaker verliezen. Ze zullen niet de stelsels de arbeidsorganisatie. Elk van deze doet denken aan ware survival.
nodige ruimte hebben om jobs te creëren eens factoren bemoeilijken de werking van onze
de economie opnieuw aantrekt. En zonder de bedrijven. Alsof de uitdaging om kwalitatieve
Nood aan een roadmap
creatie van jobs – en dus inkomens – voor de producten en diensten af te leveren op hun
Er moet dan ook een roadmap opgesteld wor-
mensen, staat onze welvaart onder druk. respectieve markten en zodoende het verschil
den om onze handicaps weg te werken en de
Die jobs kunnen er echter maar komen als de te maken, qua uitdaging niet volstaat, krijgen
sterke punten van ons systeem verder te ver-
Belgische bedrijven beter zijn dan hun buiten- bedrijven er in ons land een sociale en econo-
sterken. Doen we dat niet, dan dreigt het
landse concurrenten. En ook hier geldt dat er mische omgeving bij die doet denken aan
interprofessioneel overleg aan het eind van dit
geen 1001 manieren zijn om dit te bewerk- ware survival.
jaar op de klippen te lopen en is de kans reëel
stelligen. Hoe men het ook draait of keert, een Toegegeven, deze feiten en cijfers opgelijst in
dat de overheidsbegroting van Leterme II ont-
zeer belangrijk aspect van het concurrentiever- het VBO-Zakboekje zijn zeer somber. Ze heb-
spoort. Doen we het niet, dan zullen we te
mogen van bedrijven is het verminderen of ben echter één grote verdienste. Ze objective-
weten komen welke gevolgen de nederlaag van
vermijden van kosten, direct of indirect. Het ren het debat. Ze dwingen – publicatie na
onze bedrijven op het internationale strijdto-
VBO Statistisch Zakboekje (www.vbo.be) toont publicatie winnen ze aan kracht – de schijn-
neel keer op keer zal
op basis van naakte cijfers en feiten aan waar baar eenvoudige toverformules en waanideeën
hebben voor de werk-
het schoentje wringt. die ook recent weer de kop opstaken, plaats te
gelegenheid. Voor de
Eerst en vooral zijn er de factoren die een ruimen voor de juiste inzichten. Want alleen
koopkracht én dus
rechtstreekse negatieve impact hebben op de op basis van de juiste inzichten in de obsta-
voor de welvaart van
kosten. Zo zijn de loonkosten in ons land kels die onze arbeidsmarkt kenmerken, kun-
ons land.
gemiddeld 11% hoger dan in buurlanden nen de structurele ingrepen worden
PIETER TIMMERMANS,
Nederland, Frankrijk en Duitsland. doorgevoerd die onze arbeidsmarkt moeten BESTUURDER-DIRECTEUR-GENERAAL

BLIKVANGER CIJFER VAN DE WEEK


> NIEUWE MAATREGELEN OP 1 JANUARI 2010
Een astronomisch deficit
• Op fiscaal vlak
• Op sociaal vlak
• Op juridisch vlak
• Op economisch vlak
20
MILJARD EUR
Eén van de vele gevolgen van de crisis: ons
land zou voor het dienstjaar 2009 een specta-
culair tekort van 20 miljard euro vertonen,
dat is 5,89% van het bbp. Dit is het grootste
deficit sinds 1993. Het ziet ernaar uit dat de
weg naar een begrotingsevenwicht tegen 2015 lang zal zijn.
WEKELIJKS – AFGIFTEKANTOOR: SINT-NIKLAAS – P409959
www.vbo.be > publicaties > cijfers en feiten
[ INFOR VBO 2 — 14 JANUARI 2010 ]

Nieuwe maatregelen op 1 januari 2010


Begin 2010 zijn een reeks nieuwe maatregelen voor de bedrijven in werking getreden. Hierna
volgt een overzicht van de voornaamste op fiscaal, sociaal, juridisch en economisch vlak.

Op fiscaal vlak Bevriezing notionele intrest op 3,8% ting en tussen 50% en 120% in de vennoot-
in 2010 en 2011 schapsbelasting. Deze aftrekbeperking gold
Gelijke behandeling van papieren De intrestvoet voor de notionele intresten wordt echter niet voor de brandstof- en financie-
facturen en elektronische facturen voor de aanslagjaren 2011 en 2012 geblok- ringskosten. Sinds 1 januari 2010 geldt de
Elektronische facturen worden voortaan in gro- keerd op maximum 3,8%. Het verhoogde tarief aftrekbeperking van 75% echter ook voor de
te mate gelijkgeschakeld met papieren factu- voor de kmo’s blijft behouden (= bevriezing op brandstofkosten en dit zowel voor natuurlijke
ren. Bedrijven zullen nu zelf kunnen kiezen op maximum 4,3%). In 2005 werd er uitdrukke- personen als voor vennootschappen. Samen
welke wijze ze hun facturen willen uitwisselen lijk voor gekozen de intrestvoet van de notione- met de verhoging van de accijnzen op brand-
le intrestaftrek te koppelen aan een stoffen resulteert dit dus in een dubbele belas-
objectief en relevant economisch ting.
gegeven: de lineaire overheidsobliga-
tie op 10 jaar (OLO). De bevriezing Verdere variabilisering in functie van
van het tarief doet hieraan afbreuk en de CO2-uitstoot van de fiscale aftrek
is een bijzonder slecht signaal met van bedrijfswagens in de vennoot-
betrekking tot de stabiliteit van het schapsbelasting
investeringsklimaat in België. Sinds 1 april 2007 zijn de autokosten in de
vennootschapsbelasting beperkt aftrekbaar in
Verhoging van de minimum- functie van de CO2-uitstoot van het voertuig
drempel voor de DBI-aftrek (60% voor de meest vervuilende voertuigen en
De aftrek van dividenden als defini- 90% voor de properste). Op 1 januari 2010
tief belaste inkomsten (DBI) vereist werden de uitstootnormen en de aftrekpercen-
een deelneming van minimum 10% tages verstrengd. De meest vervuilende wagens
of een bedrag van minstens zullen voortaan maar voor 50% aftrekbaar zijn.
1.200.000 euro. Dit laatste bedrag De meest propere wagens (minder dan 60 gram
werd op 1 januari 2010 verhoogd tot CO2 per kilometer) zullen aftrekbaar zijn aan
2.500.000 euro. Deze verhoging zal 100%. Voertuigen met een nuluitstoot (bv.
(per e-mail, met een elektronische handteke- tot gevolg hebben dat bepaalde ondernemin- elektrische voertuigen) zullen zelfs aftrekbaar
ning, met EDI, een andere techniek of nog gen de toepassing van het DBI-stelsel voor al worden aan 120%. Voor natuurlijke personen
steeds op papier) zowel wat het verzenden, het of voor een deel van hun aandelen niet langer blijven autokosten ook na 1 januari aftrekbaar
ontvangen, het verwerken alsook de archivering zullen kunnen garanderen. Deze ondernemin- aan 75%, ongeacht de CO2-uitstoot.
van facturen betreft. Daar de administratie gen dreigen uitgesloten te worden van de markt
zelfs niet meer zal bepalen welke methode ver- voor risicokapitaal. Berekening van het voordeel van alle
plicht gebruikt moet worden om de authenti- aard voor een bedrijfswagen in functie
citeit en de integriteit van een factuur te Beperking tot 75% van de fiscale van de CO2-uitstoot
waarborgen, zullen de bedrijven zelfs kunnen aftrek van de brandstofkosten Het belastbaar voordeel van alle aard dat voort-
kiezen welke methode voor hen de meest aan- Autokosten zijn sinds lange tijd slechts beperkt vloeit uit de terbeschikkingstelling door de
gewezen is. fiscaal aftrekbaar: 75% in de personenbelas- werkgever aan de werknemer van een bedrijfs-

VBO-ACTIE

> Staatssecretaris Olivier betreft, benadrukte Rudi Thomaes de noodzaak Olivier Chastel,
Staatssecretaris
Chastel op het VBO van een totaal andere aanpak in de toekomst. voor Europese
Zaken.
Op 5 januari jl. ontving Rudi Thomaes, gedele- De EU 2020-strategie, de opvolger van de
geerd bestuurder, samen met het Europees Lissabonstrategie, moet alle focus op groei en
departement Olivier Chastel, Staatssecretaris jobs leggen. Het EU-budget moet in die zin
voor Europese Zaken, op het VBO. 2010 wordt geheroriënteerd worden. Een nieuwe visie voor
voor ons land een bijzonder Europees jaar. de groeilanden in de wereld is essentieel. Voorts
Gedurende het tweede semester neemt België moet Europa de vergrijzingsstrategie van de lid- tijdens het Belgisch voorzitterschap aan de orde
immers het EU-voorzitterschap waar. Er was staten evalueren en de druk op de lidstaten zullen zijn, alsook een aantal belangrijke events
een gedachtewisseling over alle grote uitdagin- substantieel opvoeren om echt werk te maken die het VBO zal organiseren.
gen voor de komende maanden. van de noodzakelijke hervormingen. Daarnaast Michael Voordeckers – mv@vbo-feb.be

Wat de herziening van de Lissabonstrategie kwamen tal van concrete dossiers aan bod die
[ INFOR VBO 2 — 14 JANUARI 2010 ]
wagen zal voortaan berekend worden rekening Brugpensioen en nachtarbeid: van de DIMONA-verplichtingen.
houdend met de CO2-uitstoot van het voertuig. geen herwaardering in 2010 • In de bouwsector komt een elektronische
Gezien het zeer lage percentage van de jaar- registratie van de arbeidsprestaties van werk-
Inwerkingtreding van het avenant lijkse verhoging van de regelingslonen tussen nemers op een bouwwerf – de concrete invul-
inzake de grensarbeiders bij het september 2008 en september 2009 hebben ling ervan gebeurt nog in overleg met de
dubbelbelastingverdrag tussen België de in de NAR verenigde sociale partners beslo- bouwsector.
en Frankrijk ten de herwaarderingscoëfficiënt voor het jaar • De werfmelding door aannemers op bouw-
Op 17 december 2009 is het avenant inzake 2010 niet toe te passen. werven wijzigt (artikel 30bis RSZ-wet): de
de grensarbeiders bij het dubbelbelastingver- De aanvullende brugpensioenvergoedingen, het informatieplicht wordt bijgestuurd en de
drag tussen België en Frankrijk in werking brutoplafond van het referteloon voor de bere- sanctie ingeval van onjuiste aangifte wordt
getreden. Op diezelfde datum heeft de fiscale kening van het brugpensioen (3.476,03 opgeheven.
administratie een circulaire gepubliceerd met euro/maand) en de aanvullende vergoedingen • Er wordt een nieuwe administratieve geld-
betrekking tot de nieuwe regels. Deze circulai- voor nachtprestaties (126,64 euro/maand) zul- boete ingevoerd voor werknemers die naast
re kan geraadpleegd worden op www.vbo.be > len dus in 2010 niet worden aangepast ten een hoofdactiviteit als werknemer, zelfstan-
dossiers fiscaliteit. opzichte van 2009. dige of ambtenaar, een bijkomende bezol-
Bij de berekening van de toekomstige coëffi- digde activiteit uitoefenen die niet
ciënt 2011 zal echter rekening worden gehou- aangegeven is via DIMONA, op voorwaarde
Btw op diensten en teruggaaf van
den met de evolutie van de regelingslonen in dat deze niet-aangifte wetens en willens
buitenlandse btw
de loop van de twee laatste jaren. gebeurde en tegen de werkgever een proces-
Op 1 januari 2010 veranderden de btw-regels
verbaal werd opgesteld.
met betrekking tot grensoverschrijdende
Toevoeging van een criterium in de
dienstprestaties, administratieve verplichtin-
antidiscriminatiewetgeving Wijzigingen inzake het
gen en teruggaaf van buitenlandse btw funda-
De wet van 30/12/2009 houdende diverse ouderschapsverlof
menteel (= het zogenaamde btw-pakket). Alle
bepalingen voert in de lijst van de door de anti- • Een werknemer die in het kader van het
officiële documentatie kan geraadpleegd wor-
discriminatiewetgeving beschermde criteria het ouderschapsverlof ervoor kiest om zijn
den op www.vbo.be > dossiers fiscaliteit.
criterium ‘syndicale overtuiging’ in. De invoe- arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen,
ging van dit criterium heeft tot gevolg dat in het wordt voortaan beschouwd als een deeltijd-
Verlaging van het btw-tarief in de kader van de arbeidsbetrekkingen iedere recht- se werknemer. Op grond van artikel 11bis
horeca tot 12% streekse of onrechtstreekse discriminatie op van de arbeidsovereenkomstenwet moet de
Sinds 1 januari 2010 geldt het verlaagd btw- grond van de aansluiting bij of het lidmaat- wijziging van de arbeidsregeling het voorwerp
tarief van 12% voor de restaurant- en cate- schap van een vakorganisatie en van de activi- uitmaken van een schriftelijke overeenkomst.
ringdiensten, met uitsluiting evenwel van het teiten die in het kader van een vakorganisatie • In navolging van het arrest Meerts van het
verschaffen van dranken. Deze btw-verlaging worden gevoerd, verboden is. Europees Hof van Justitie wordt de opzeg-
geldt niet alleen voor de traditionele restau- gingsvergoeding van een werknemer die deel-
rants en brasseries, maar ook voor de bedrijfs- Forfaitaire terugbetaling van kosten tijds ouderschapsverlof neemt, niet langer
restaurants. eigen aan de werkgever: omkering van berekend op basis van het werkelijk verdien-
de bewijslast de loon, maar op basis van het loon dat hij
De datum van 1 januari 2010 vormt een keer- zou verdiend hebben indien hij voltijds was
punt op het gebied van kosten die eigen zijn
Op sociaal vlak blijven werken.
aan de werkgever. In feite moet, in geval van • Voor de andere thematische verloven wijzigt
Versterking lastenverlaging betwisting over het reële karakter van de kos- er niets, en wordt de opzeggingsvergoeding
De door het VBO in het IPA 2009 – 2010 beko- ten ten laste van de werkgever, de werkgever nog steeds berekend op grond van het ver-
men versterking van de fiscale lastenverlagin- voortaan door middel van documenten met minderde deeltijdse loon.
gen (gedeeltelijke vrijstellingen van bewijskracht, of wanneer dat niet mogelijk is,
doorstorting van bedrijfsvoorheffing) krijgt ver- met alle andere bewijsmiddelen die worden Nuttige bedragen voor de werkgevers
dere uitvoering. De interprofessionele looncor- aanvaard door het gemeenrecht, behalve de Sinds 1 januari 2010 is het bedrag van som-
eed, aantonen dat die kosten reëel zijn. Als de mige sociale uitkeringen en van sommige
rectie (gedeeltelijke vrijstelling van
werkgever dit bewijs niet levert, worden de sociale drempels opgetrokken ten gevolge van
bedrijfsvoorheffing voor álle werknemers die
eigen kosten door de RSZ als loon beschouwd reglementaire en conventionele wijzigingen of
een werkgever tewerkstelt) verhoogde met
en kan de RSZ, op voorstel van de bevoegde van jaarlijkse aanpassingen. Twee wijzigingen
ingang van 1 januari 2010 verder van 0,75%
inspectiediensten die de werkgever hebben worden hieronder vermeld. De integrale socia-
naar 1% van de brutolonen, een verviervoudi-
gehoord, ambtshalve een bijkomende aangifte le bedragen op 1 januari 2010 zijn beschik-
ging tegenover vroeger. En het aantal overuren
doen, rekening houdend met alle dienstige baar op www.vbo.be.
dat recht geeft op een fiscaal voordeel werd
informatie waarover hij beschikt.
opgetrokken van de eerste 100 naar de eerste 1. Loondrempels
130 overuren/kalenderjaar. De versterking van Aanpak sociale fraude Sinds 1 januari 2010 werden de loondrempels
de fiscale lastenverlagingen voor onderzoekers • De RSZ kan sedert 1 januari 2010 ook reke- die zijn bepaald in de wet van 3 juli 1978
(van 65% naar 75%) en voor ploegen- en ning houden met de Pro Justitia’s, opgesteld betreffende de arbeidsovereenkomsten gewij-
nachtarbeid (van 10,7% naar 15,6%) werd door de officieren van de Gerechtelijke poli- zigd volgens de evolutie van de regelingslonen
reeds in 2009 verwezenlijkt. tie, inzake de niet-naleving door werkgevers (BS 9 december 2009). Voor deze wijzigin-
[ INFOR VBO 2 — 14 JANUARI 2010 ]

Nettoloon
Nettomaandloon Loongedeelte
Voor beslagdat
of in Maximum
Maximum dat in Auteursvergoeding voor kopiëren voor
per kalendermaand
in EUR genomen of overgedragen
overdracht genomen of overgedragen
beslagbaar of eigen gebruik
kan worden
vatbare gedeelte kan worden
overdraagbaar Het koninklijk besluit van 17 december 2009
tot 978 EUR - - betreffende de vergoeding voor het kopiëren
van 978,01 tot 1.050 EUR 20% 14,40 EUR voor eigen gebruik voor de auteurs houdt reke-
van 1.050,01 tot 1.159 EUR 30% 32,70 EUR ning met de technologische evolutie en breidt
van 1.159,01 tot 1.268 EUR 40% 43,60 EUR het toepassingsgebied van de vergoeding voor
boven de 1.268 EUR 100% volledig boven de 1.268 EUR het kopiëren voor eigen gebruik uit tot nieuwe
apparaten en dragers zoals MP3- of MP4-spe-
gen, zie Infor nr. 43 van 17 december 2009. VBO heeft samen met de andere werkge- lers, USB-sleutels, geheugenkaarten en exter-
versorganisaties een compromis uitgewerkt ne harde schijven. Het voorziet in een jaarlijkse
2. Voor beslag of overdracht vatbare over een vereenvoudigde procedure voor aan- evaluatie van de markt en in een studie van het
loonbedragen gifte en inning. De tarieven maken geen deel statuut van andere apparaten, zoals de spel-
De sedert 1 januari 2010 voor beslag of over- uit van het onderhandeld compromis. console met harde schijf en de Blu-ray dvd. De
dracht vatbare loonbedragen zijn weergege- vergoeding voor het kopiëren voor eigen
ven in bovenstaande tabel (KB van 3 december Meer informatie: zie briefing in bijlage gebruik wordt gebaseerd op een forfaitair
2009, BS 14 december 2009). en FAQ op www.vbo.be bedrag, rekening houdend met de gemiddelde
Het forfaitaire bedrag voor de verhoging voor verkoopprijs van de beoogde apparaten.
kinderen ten laste is vastgesteld op 60 euro. Controle op vennootschappen voor
beheer van rechten Op economisch vlak
Op juridisch vlak De wet van 10 december 2009 betreffende
het statuut van en de controle op de vennoot- Belgacap
Nieuwe aangifte muziekbeluistering Elke onderneming die, in het kader van een
schappen voor het beheer van de rechten, die
in ondernemingen kredietverzekeringsovereenkomst, geconfron-
na 10 jaar tot stand kwam, voorziet in wette-
Vanaf 15 januari 2010 verzenden SABAM teerd wordt met een verlaging van de krediet-
lijke verplichtingen voor de beheersvennoot-
en SIMIM (de beheersvennootschappen voor verzekeringslimiet of die slechts een
schappen om de transparantie van hun
de rechten van de auteurs en de muziekpro- gedeeltelijke aanvaarding verkrijgt van de
activiteiten en in het bijzonder van hun boek-
ducenten) een mailing onder de naam UNI- gevraagde kredietverzekeringslimiet, kan een
SONO naar alle Belgische ondernemingen. houding te vergroten, gelet op hun opdracht
beroep doen op Belgacap voor het verkrijgen
Deze mailing bevat het verzoek om aangifte van algemeen belang en hun rol van verplich-
van een complementaire dekking. Belgacap is
te doen van de muziekbeluistering in de te partner. Ze pakt ook de vastgestelde mis-
geldig voor leverancierskredieten toegestaan
bedrijfsruimtes die uitsluitend toegankelijk bruiken aan en voorziet in sancties in
door Belgische ondernemingen aan klanten in
zijn voor personeelsleden, zoals de werk- verhouding met de inbreuken die bij de de Europese Economische Ruimte. Deze maat-
plaatsen, de kantoren of de kantines. Het beheersvennootschappen werden vastgesteld. regel blijft gelden tot eind december 2010.

Federale bijdrage op elektriciteit 56%


Deze maand in Forward, het VBO-magazine omhoog
De federale bijdrage op elektriciteit die alle
• Anders, beter, best. consumenten (gezinnen en ondernemingen)
Topmanagers over de strategische ommezwaai
op hun elektriciteitsverbruik moeten betalen,
• M. Miller (Alstom) verheugd over stijgt 56%: van 2,6194 naar 4,0685
terugkeer openbaar vervoer euro/MWh. De degressiviteit van deze bijdra-
• De 15 topklanten van de nv België in 2010 ge, die vanaf een verbruik van 20 MWh/jaar Grafische productie: The Mailshop – tel. 03 771 12 30 – mail@themailshop.be

• Werk, concurrentiekracht, energie: van toepassing is op ondernemingen die


40 minuten met Yves Leterme milieuakkoorden hebben gesloten, wordt in
de meeste gevallen 5% afgezwakt (minder
• Special: Elektrische wagens
interessant). Het plafond voor ondernemingen
Meer info: www.vbo.be (publicaties > Forward)
met een milieuovereenkomst die meer dan
250.000 MWh/jaar verbruiken, wordt opge-
trokken van 200.000 euro tot 250.000 euro.
VBO – Verbond van Belgische Ondernemingen vzw
Ravensteinstraat 4 – 1000 Brussel – tel. 02 515 08 11 – fax 02 515 09 15
AGENDA

REDACTIE: Anne Michiels – tel. 02 515 09 44 – am@vbo-feb.be


Linda Janssens – tel. 02 515 08 18 – lj@vbo-feb.be
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:

PUBLICATION MANAGER:
Olivier Joris – Wolvenbergstraat 17 – 1180 Brussel
Stefan Maes – tel. 02 515 08 43 – sm@vbo-feb.be
Agenda
ADVERTENTIEBIJLAGEN:

ADRESWIJZIGING:
ADeMar bvba – tel. 03 448 07 57 – nele.brauers@ademaronline.com
VBO – Dienst Mailing – tel. 02 515 09 06 – fax 02 515 09 55 – mailing@vbo-feb.be
zie www.vbo.be
COPYRIGHT: overname met bronvermelding is toegestaan

Voor het drukken van Infor maken we gebruik van papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer houdt
rubriek 'Events'
rekening met het bosecosysteem, heeft respect voor sociale aspecten (zoals inheemse bevolkingsgroepen of rechten van
bosarbeiders) en is economisch leefbaar.