You are on page 1of 54

Ghé thăm website http://bstudent.net/ fb https://www.facebook.

com/bstudentenglishcentre
Để cập nhật những đề mới nhất
Exercises
Test 3
Part1
1. C

Transcript

(A) The woman is turning off the
computer.
(B) The woman is looking through some
papers.

Translation

(A) Người phụ nữ đang tắt máy tính.
(B) Người phụ nữ đang xem qua một số
tài liệu.
(C) Người phụ nữ đang nhìn chăm chú
vào màn hình.
(D) Người phụ nữ đang lau bàn.

(C) The woman is staring at a screen.
(D) The woman is cleaning her desk.
2. D

(A) The boxes have been loaded onto a
truck.
(B) Some workers are unpacking the
boxes.
(C) The boxes are stacked on the shelves.
(D) Labels are attached on each box.

(A) Những chiếc hộp đã được chất lên xe
tải.
(B) Một số công nhân đang mở những
cái hộp.
(C) Các hộp được xếp chồng lên nhau
trên giá.
(D) Nhãn được dán vào mỗi hộp.

Ghé thăm website http://bstudent.net/ fb https://www.facebook.com/bstudentenglishcentre
Để cập nhật những đề mới nhất
3. C

(A) A worker is operating heavy
machinery.
(B) The building is being demolished.
(C) The men are working at a
construction site.
(D) The construction work has been
completed.

(A) Một công nhân đang vận hành một cái
máy.
(B) Tòa nhà đang bị phá hủy.
(C) Người đàn ông đang làm việc ở công
trường.
(D) Việc xây dựng đã được hoàn thành

4. B

(A) He’s opening the car door.
(B) He’s holding the car trunk open.
(C) He’s pulling his suitcase.
(D) He’s parking his car near the curb.

(A) Anh ấy đang mở cửa xe.
(B) Anh ấy đang giữ cốp xe mở.
(C) Anh ấy đang kéo va li.
(D) Anh ấy đang đỗ xe gần lề đường.

5. A

They’re going on a carriage ride.
The driver is riding on horseback.
They're feeding the horse. .
The carriage is going down a country
road.
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) Họ đang ở trên xe ngựa.
(B) Người lái đang ngồi trên lưng
ngựa.
(C) Họ đang cho ngựa ăn.
(D) Xe ngựa đang đi xuống đường.

Ghé thăm website http://bstudent.net/ fb https://www.facebook.com/bstudentenglishcentre
Để cập nhật những đề mới nhất
6. D

(A) Some of the windows are open.
(B) The windows are being cleaned.
(C) All the windows look different.
(D) There’s a flowerpot at each window.

(A) Một số cửa sổ đang mở.
(B) Các cửa sổ đang được lau chùi.
(C) Tất cả các cửa sổ trông khác nhau.
(D) Có một chậu hoa ở mỗi cửa sổ.

7. D

(A) They are sweeping the court.
(B) They are paying for a tennis racket.
(C) They are having a break.
(D) They are playing a sport.

(A) Họ đang quét sân.
(B) Họ đang trả tiền cho chiếc vợt tennis.
(C) Họ đang nghỉ.
(D) Họ đang chơi một môn thể thao.

8. B

(A) Some boats are sailing on the open
sea.
(B) The boats are tied at the dock.
(C) One of the boats is pushing the other.
(D) The boats have been pulled out of the
water.

(A) Một số thuyền đang căng buồm ngoài
biển.
(B) Những chiếc thuyền bị buộc vào
ến.
(C) Một trong những chiếc thuyền đẩy các
thuyền còn lại.
(D) Những chiếc thuyền đã được kéo lên
khỏi mặt nước.

Ghé thăm website http://bstudent.net/ fb https://www.facebook.com/bstudentenglishcentre
Để cập nhật những đề mới nhất
9. A

(A) The man is resting his chin in his
hand.
(B) The man is reviewing some
documents.
(C) The man is taking off his glasses.
(D) The man is enjoying the view from
the window

(A) Người đàn ông đang chống tay lên
cằm.
(B) Người đàn ông đang xem tài liệu.
(C) Người đàn ông đang tháo kính xuống.
(D) Người đàn ông đang ngắm cảnh qua
cửa sổ.

10. C

(A) There are some items on sale.
(B) The store is filled with customers.
(C) A variety of items are displayed in
the store.
(D) A salesperson is shelving some
merchandise.
Part 2
11. B
Where is Samantha moving?
(A) Yes, she will be.
(B) To Japan.
(C) Next month.

12. B

How fast can you get here?
(A) No, he’s not coming.
(B) I can be there in 10 minutes.

(A) Có một số mặt hàng đang giảm giá.
(B) Cửa hàng đông khách.
(C) Các mặt hàng đa dạng được trưng
ày trong cửa hàng.
(D) Người bán hàng đang sắp xếp hàng
hóa.

Samantha sẽ chuyển tới đâu?
(A) Vâng, cô ấy sẽ.
(B) Tới Nhật Bản
(C) Tháng tới

Bạn có thể đến đó nhanh như thế nào?
(A) Không, anh ấy không đến.
(B) Tôi có thể ở đó trong vòng 10 phút

Ghé thăm website http://bstudent.net/ fb https://www.facebook.com/bstudentenglishcentre
Để cập nhật những đề mới nhất
(C) Whichever

is faster.

nữa.
(C) Bất cứ cái nào nhanh hơn.

13. A

Will you be able to finish on time?
(A) Yes, if we work quickly.
(B) About three times a week.
(C) Open it when you get off work.

Bạn có thể hoàn thành đúng hạn chứ?
(A) Vâng, nếu tôi làm nhanh.
(B) Khoảng 3 lần một tuần.
(C) Hãy mở nó khi bạn tan làm.

14. C

Can I pay with a credit card?
(A) You can go by train.
(B) More than four days.
(C) You certainly can.

15. B

How long have you been at this
department?
(A) Yes, I enjoyed it very much.
(B) For about two years
(C) In the Personnel Department

16. B

How much have you been paying for
data access costs?
(A) No, I don't have it.
(B) About 200 dollars a week.
(C) Every Tuesday.

Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng
không?
(A) Bạn có thể đi tàu.
(B) Hơn 4 ngày.
(C) Chắc chắn là ạn có thể rồi.
Bạn đã làm ở bộ phận này được bao lâu
rồi?
(A) Vâng, tôi rất thích nó.
(B) Khoảng 2 năm.
(C) Ở phòng nhân sự.
Bạn đã trả cho dữ liệu truy cập này bao
nhiêu?
(A) Không, tôi không có nó.
(B) Khoảng 200 $ một tuần.
(C) Mỗi thứ 3.

17. A

Who will visit the headquarters tomorrow?
(A) Not me.
(B) From the head office.
(C) In the morning.

Ai sẽ tới thăm trụ sở chính vào ngày mai?
(A) Không phải tôi.
(B) Từ trụ sở chính.
(C) Vào buổi sáng.

18. A

Would you like a window or an aisle seat?
(A) It doesn’t matter.
(B) Yes, that would be fine.
(C) I’ll see you later.

Bạn muốn chỗ ngồi cạnh cửa sổ hay giữa
các hàng ghế?
(A) Thế nào cũng được.
(B) Vâng, rất tốt.
(C) Tôi sẽ gặp bạn sau.

19. A

Can someone cover my shift this
weekend?
(A) Yes, If you can cover me on
Monday.
(B) Which magazine cover did you
say?
(C) From nine to four thirty.

Có ai có thể làm thay ca của tôi vào cuối
tuần này không?
(A) Có, nếu bạn có thể làm thay ca của
tôi vào thứ 2.
(B) Bạn nói là bìa tạp chí nào?
(C) Từ 9 tới 34.

20. C

Do you know why it’s so loud upstairs?
(A) She is staring out the window.
(B) It’ll be cloudy all day.
(C) They’re under construction.

21. A

When is the next shipment supposed to
leave the warehouse?
(A) Not until next week.
(B) Yes, I suppose so.

Bạn có biết tại sao các tầng trên ồn thế
không?
(A) Cô ấy đang nhìn chằm chằm ngoài cửa
số.
(B) Nó sẽ ồn cả ngày.
(C) Chúng đang được xây dựng.
Bao giờ thì lô hàng tiếp theo dự kiến rời
nhà kho?
(A) Không cho tới tuần tới.
(B) Vâng, tôi hi vọng thế.
(C) Tôi đã kí nó.

(A) At the convention center downtown. 22. (C) Nó sẽ bắt đầu vào đầu năm tới. B Who should I see about getting a projector? (A) I haven’t seen what Mr. (C) The paintings are on sale. (B) Yes. (C) Cô ấy phải đón khách hàng. (A) Three days a week. . (B) Bạn đã thử tuyến 29 chưa? (C) Tôi ngạc nhiên là bạn không thích mua sắm. (C) Các bức tranh đang giảm giá. (B) The conference room 401. (C) Vâng. (C) Tôi chắc chắn sẽ làm vậy. B Do you ever take a break? (A) It’s okay. Tại sao cô Owen lại tới buổi hội thảo muộn? (A) Lúc 9 giờ tối.Ghé thăm website http://bstudent. 29. (B) No. (B) Không. (B) No. (B) Tôi thích màu xanh da trời hoặc xanh lá cây. bạn có thể gọi lại cho tôi. don’t forget to take notes at the conference. (C) Vâng. B I’d like to make a reservation for tomorrow night at 7. isn’t it? (A) He is under lots of pressure lately. Bạn có nghỉ giữa giờ không? (A) Được thôi. (B) Phòng hội nghị 401. (B) Lễ tân có thể giúp ạn. (C) Yes. (C) Vâng. you can call me back 30. (A) Hội nghị rất hữu ích. Bạn muốn sơn tường màu nào? (A) Tốt. đúng rồi. B I wish I knew a faster way to the shopping center. Kiến thức của anh ấy về môn này khá ấn tượng đúng không? (A) Gần đây anh ấy chịu nhiều áp lực.net/ fb https://www. 27. C 28. I didn’t see your notes. 26. (C) Yes. Ronald. anh ấy đã làm nhiều nghiên cứu. tôi không nhìn thấy ghi chú của bạn. it’s broken. (A) 3 lần một tuần. Ông Ronald. Tôi nên gặp ai để lấy máy chiếu? (A) Tôi chưa nhìn thấy ông Cleary viết cái gì. (B) Cho ao nhiêu người? (C) Thực đơn thật đa dạng. B What color do you want the walls to be painted? (A) That’s fine. C Mr. A Isn’t that your phone ringing? (A) Oh. usually around 4. he’s een doing a lot of research. Cleary wrote. (A) The conference was very helpful. 23. Take your time. C Why was Ms. he hasn’t finished them yet.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất (C) I signed up for it. (B) I called him yesterday. thường khoảng lúc 4 giờ. you’re right. Tôi ước mình biết cách nhanh hơn để tới trung tâm mua sắm. nó bị hỏng. (C) She had to pick up a client. (B) The receptionist can help you. Tôi sẽ gọi cho cô ấy. Owen late for the seminar? (A) At 9:00 in the evening. (C) Yes. Tôi muốn đặt chỗ cho 7 giờ tối mai. (A) Ở trung tâm hội nghị. (B) Have you tried taking route 29? (C) I'm surprised you don’t like shopping. 24. (B) For how many people? (C) The menu is so diverse.facebook. (B) Hôm qua tôi đã gọi cho anh ấy. Bạn cứ từ từ. It Is. đừng quyên ghi chú ở hội nghị. Đúng là nó. (C) It’ll begin at the beginning of next year. (B) Không. (B) Có. (B) I like blue or green. 25. (C) I’ll make sure to do it. anh ấy chưa hoàn thành xong. Có phải điện thoại của bạn kêu không? (A) Ồ. His knowledge on the subject is quite impressive. I’ll call her.

I have a prior arrangement. nhưng tôi thà chịu đựng còn hơn. (B) Very sorry to hear that. sharp. (C) Lúc 7 giờ đúng. (B) Thanks. (C) Tôi không thể. C I don’t think we’ll meet the deadline for the report. A When is the new manager supposed to call? (A) In the evening. ông ấy định nghỉ hưu vào năm tới. but I’d rather stand. (C) It was nice to see you.facebook. thật khó để đáp ứng nhu cầu của (A) (B) . 35. (C) Tôi thích trời mưa nhất. (C) Yes. C Will this suitcase fit in your trunk? (A) This work doesn’t suit you. the line is starting to Tôi không nghĩ chúng ta sẽ kịp hạn cuối bài báo cáo. B 36. (B) Sẽ lạnh và ẩm. we're completely out. Bạn sẽ đi ăn tối với chúng tôi chứ? (A) Tôi đã làm thành viên ở đó rồi. I saw that he planted them there. 34. Tôi ước mình có thể gặp Jim trước khi anh ấy đi. (A) The one on the left seems good. 39. Schatten is working on the plant design. tôi không thể làm nó vào ngày mai. Tiến sĩ Schatten đang thiết kế nhà máy đúng không? (A) Vâng. right? (A) Yes. A Wouldn’t it be great to take our clients out to dinner? (A) Sounds like a good idea. (C) He was assigned to our department. (B) Cảm ơn. (B) The restaurant next to Hilton St. (C) Tại sao chúng ta không thử? 37.net/ fb https://www.m. tôi có kế hoạch trước rồi. (C) Rất vui được gặp bạn. (C) At 7 p. (C) I can’t. (A) Cái bên trái có vẻ tốt.Ghé thăm website http://bstudent. it’s hard to meet the customers’ needs. B I wish I could’ve seen Jim before he left. (C) Anh ấy được phân vào bộ phận chúng ta. Dự báo thời tiết cho ngày mai là gì? (A) Không. (A) Vâng. C Dr. he showed me a draft this morning. What’s the weather forecast for tomorrow? (A) No. I can’t make it tomorrow. A Can you get Nakada to complete the assignment? (A) Is he here today? (B) Sorry. Cái vali này sẽ vừa với cốp xe của bạn chứ? (A) Công việc này không phù hợp với bạn. (C) Why don’t we try it out? 38. (B) Cửa hàng cạnh đường Hilton. C Aren’t you going to join us for dinner? (A) I’m already a member there. sáng nay ông ấy đã cho tôi xem bản thảo. sáng qua. yesterday morning. tôi thấy ông ấy đã trồng chúng ở đó. Sẽ tốt không nếu đưa khách hàng của chúng ta đi ăn tối? (A) Nghe có vẻ là ý kiến hay. chúng tôi hoàn toàn bị loại.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 31. (C) Vâng. Khi nào người quản lý mới sẽ gọi? (A) Vào uổi tối. (C) I like rainy weather the best. (A) Yes. (B) At work. (B) Quá tệ là ạn ở ngoài thị trấn. 33. (B) Không. (C) Yes. (C) Vâng. (B) Too bad you were out of town. Bạn có thể tìm Nakada để hoàn thành công việc được giao không? (A) Hôm nay anh ấy có ở đây không? (B) Xin lỗi. (B) Rất tiếc khi nghe điều đó. (B) It’s going to e chilly and wet. (B) No. (B) Ở chỗ làm. (B) No. 32. he is planning to resign next year.

tôi đang tìm tập tài liệu về việc sáp nhập công ty. hãy tận hưởng phần còn lại của kì nghỉ. it seems you’re right. C move now. mở cửa lúc 8 giờ.m. there’s a gift shop located in the lobby which opens at 8:00. anh có nhìn thấy nó không? M: Không. (B) 9:00 a. W: Không có gì. (B) Because the interest rates are too low. (B) Không. thưa ông. và tôi không thể liên lạc với anh ấy. có vẻ bạn đúng. enjoy the rest of your stay. M: I’ll(46)go check and see if it’s in my office . B What does the man want to buy? (A) A ticket for the bus (B) An umbrella (C) A watch (D) A birthday present Người đàn ông muốn mua gì? (A) Một vé xe buýt (B) Một cái ô (C) Một chiếc đồng hồ (D) Một món quà sinh nhật 43. M: Tốt quá! Tôi có thể ăn sáng và ghé qua cửa hàng quà tặng trước khi xe buýt du lịch rời đi. có một cửa hàng quà tặng ở hành lang. W: Johnny’s on vacation this week. có vẻ như hôm nay trời sẽ mưa và tôi không mang ô.facebook. (C) 2:00 p. (45) Are you sure you don’t know where it might be? I was told you were one of the last people to see it. Hôm nay thì không.Ghé thăm website http://bstudent. W: No problem. and I can’t get in contact with him. it might still be there from the W: Này Jackie. Ở khách sạn này có chỗ nào tôi có thể mua một cái không? W: Vâng. (43) M: Perfect! I can get some breakfast and stop by the gift shop before my tour bus leaves. Tại sao khoản thanh toán gần nhất không thể hiện trong bảng kê ngân hàng của tôi? (A) Tôi sẽ xem xét nó và gọi lại cho bạn. Tasha. M: Xin lỗi.m. Is there anywhere in this hotel where I might be able to buy one? (41. A Part 3 Questions 41-43 refer to the following conversation 41. Thanks for your help. M: Pardon me. dây chuyền đang bắt đầu chuyển động. Cuộc hội thoại này có thể diễn ra ở đâu? (A) Trong cửa hàng quà tặng (B) Trong một nhà hàng (C) Trong một khách sạn (D) Trên xe buýt du lịch 42.net/ fb https://www.m (D) 3:00 p. Did you check with Johnny? He most likely knows where it is.m. have you seen it? M: No. W: Tuần này Johnny đang đi nghỉ. Tasha. (B) Vì lãi suất quá thấp. Not today. I’ve een looking for the file on the company merger(44). (C) Yes. Jackie. it looks like it’s going to rain today and I didn’t ring an umbrella with me. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Cô đã hỏi Johnny chưa? Rất có thể anh ấy biết nó ở đâu. (C) Chúng ta sẽ yêu cầu gia hạn thêm thời gian. Why is the last payment not showing up on my bank statement? (A) I’ll look into it and call you back.42) W: Yes. Anh có chắc là anh không biết nó ở đâu không? Tôi nghe nói anh là một trong những người Questions 44-46 refer to the following conversation .com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất (C) 40. A When does the shop open? (A) 8:00 a. sir! Where is this conversation most likely taking place? (A) in a gift shop (B) In a restaurant (C) In a hotel (D) On a tour bus các khách hàng. (C) Vâng. Khi nào thì cửa hàng mở cửa? (A) 8 giờ sáng (B) 9 giờ sáng (C) 2 giờ chiều (D) 3 giờ chiều W: Hey. (C) We’ll need to ask for an extension.

com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất last meeting on Wednesday. Thanks! What does the woman say about the tickets? (A) They are free. (D) She will mail them. Where is the event being held? (A) At the city park (B) In a town hall (C) In a university (D) At a sports stadium Who is performing? (A) Actors (B) Comedians (C) Musicians (D) Dancers W: How was the orientation for the new managers last week? (51) Jackie nói anh ấy sẽ làm gì? (A) Kiểm tra văn phòng của anh ấy (B) Liên lạc với Johnny (C) Tham gia cuộc họp sắp tới (D) Thăm một phòng ban khác W: Này. A What does Jackie say he will do? (A) Check his office (B) Contact Johnny (C) Attend the next meeting (D) Visit another department W: Hey. Nó sẽ là một chương trình tuyệt vời! M: Nghe tuyệt lắm! Tôi sẽ lấy hai vé. A 48. M: Tôi sẽ đi kiểm tra xem liệu nó có ở trong văn phòng của tôi không. tôi không có gì khác để làm và đằng nào cũng không muốn về nhà. có thể nó vẫn ở đó từ cuộc họp trước vào thứ 4. B 49. D Where is Johnny today? (A) At a car repair shop (B) In a seminar (C) in an employee orientation (D) on vacation Ngày hôm nay Johnny ở đâu? (A) Ở một cửa hàng sửa xe ô tô (B) Ở một hội thảo (C) Ở buổi định hướng nhân viên (D) Trong kì nghỉ 46. there’s a concert (48) eing held at the town hall tonight . Ai biểu diễn tối nay thế? W: Dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng của The Glenfalls University .Ghé thăm website http://bstudent. 44. một cho tôi và một cho bạn tôi. Cảm ơn! Questions 47-49 refer to the following conversation 47.facebook. có một buổi hòa nhạc được tổ chức tại tòa thị chính đêm nay. one for me and one for my friend. Bạn thích một vài vé miễn phí chứ? M: Chắc chắn rồi. (C) They are sold out. (B) They are for tomorrow’s show. Người phụ nữ đang tìm cái gì? (A) Số điện thoại (B) Một tập tài liệu (C) Thẻ bảo mật (D) Chìa khóa 45. Would you be interested in some free tickets? (47) M: Sure. It’ll be a great show! M: That sounds great! I’ll take two tickets. Who’s performing tonight? W: The Glenfalls University symphony orchestra and choir(49). C Questions 50-52 refer to the Người phụ nữ nói gì về những chiếc vé? (A) Chúng miễn phí (B) Chúng dành cho buổi biểu diễn ngày mai (C) Chúng được bán hết (D) Cô ấy sẽ gửi chúng Sự kiện sẽ được tổ chức ở đâu? (A) Ở công viên thành phố (B) Ở tòa thị chính (C) Ở một trường đại học (D) Ở một sân vận động thể thao Ai sẽ biểu diễn? (A) Các diễn viên (B) Các diễn viên hài (C) Các nhà soạn nhạc (D) Các vũ công W: Buổi định hướng dành cho các giám đốc mới tuần trước thế nào? . B What is (A) (B) (C) (D) the woman looking for? A phone number A file A security card A key cuối cùng nhìn thấy nó. I had nothing else to do and didn’t want to head home yet anyways.net/ fb https://www. It’s their annual concert and they are very talented. Đó là buổi diễn hàng năm của họ và họ rất tài năng.

Cô có thể làm gì đó giúp tôi không? W: Tôi nghĩ chúng tôi nên sắp xếp một bàn 6 người cho ông. I almost fell asleep. The person I spoke to last week told me that I would be able to make a reservation for six at 1:00 p.(54) We’re meeting with a very important client. M: Lạ thật. nhưng hơi dài. M: Đúng thế. tôi đã đặt chỗ cho một bữa tiệc 6 người dưới tên là Timberlake. Tôi đã bỏ lỡ một cuộc họp với khách hàng vì nó kết thúc muộn hơn dự tính. Is there anything you can do for me? W: I think we should be able to arrange a ta le of six for you. M: Hi. Is everything all set? W: Hmm. để tôi kiểm tra xem. tôi sẽ sắp xếp việc đó cho ông. I have a reservation for a party of six under the name Timberlake. 50. Nếu ông không ngại chờ đợi một vài phút. Tôi tin rằng họ đã tổ chức một buổi định hướng như thế cho các nhà quản lý ít kinh nghiệm như chúng ta. M: That’s true. If you don’t mind waiting a few minutes. Mọi thứ đã được chuẩn bị rồi chứ? W: Hmm. B 52. Hiện tại tôi không thấy sự đặt chỗ nào trong danh sách. Vui lòng đợi một chút thôi. Tôi gần như ngủ thiếp đi.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất following conversation M: I thought it was informative. họ nên làm cho nó ngắn hơn và có trọng tâm. I don’t see any reservations on the list at the moment. M: Tôi thấy nó chứa đựng nhiều thông tin.facebook. Cô thì sao? W: Tôi nghĩ nó rất tốt. . Chúng tôi thường không cho đặt chỗ cho những nhóm nhỏ hơn 10 người.m. (53)We usually don’t make reservations for groups less than 10. What about you? W: I thought it was good. but a little too long (52). let me check. Tôi thấy phần làm thế nào để quản lý doanh số vùng và tổ chức các cuộc phỏng vấn việc làm là thú vị và hữu ích nhất. (C) It was not announced. (D) It was too long.net/ fb https://www. Chúng tôi sẽ gặp một khách hàng rất quan trọng. (B) It was not helpful. M: That’s strange. I missed a meeting with my clients because it ended much later than I anticipated.Ghé thăm website http://bstudent. (55) One moment. I’m relieved that they held an orientation like that for less experienced managers like us (50). I found the part about how to manage regional sales and conducting job interviews most helpful and interesting. they could have made it much more brief and to the point. Người mà tôi đã nói chuyện tuần trước bảo rằng tôi có thể đặt chỗ cho 6 người lúc 10 giờ tối. A Who most likely are the speakers? (A) New managers (B) Orientation leaders (C) Regional clients (D) Job applicants 51. I’ll go set that up for you. D Questions 53-55 refer to the following conversation What did the speakers attend last week? (A) Interview (B) Orientation (C) Regional sales meeting (D) Employee lunch What did the woman think of the event? (A) It was expensive. Những người nói có thể là ai? (A) Các giám đốc mới (B) Người chỉ đạo buổi định hướng (C) Các khách hàng trong vùng (D) Các ứng cử viên việc làm Người nói đã tham gia cái gì vào tuần trước? (A) Buổi phỏng vấn (B) Buổi định hướng (C) Cuộc họp doanh thu vùng (D) Bữa trưa nhân viên Người phụ nữ đã nghĩ gì về sự kiện này? (A) Nó đắt (B) Nó không hữu ích (C) Nó không được thông báo (D) Nó quá dài M: Xin chào.

(C) Nhà hàng mở cửa quá muộn (D) Việc đặt chỗ không được ghi lại. (B) The group has too many people. Ghế đôi chưa sẵn sàng và chưa thể giao hàng cho tới tuần tới.facebook. 53. (B) Nhóm có quá nhiều người. Fox call Ms. D W1: Cô Alba phải không? Tôi là Megan Fox từ Scan furniture. (C) The restaurant opens too late. Cô có cần tôi thanh toán trước khi giao hàng không? W1: Ồ. Can you deliver them separately? Người phụ nữ có thể sẽ làm gì tiếp theo? (A) Mang thực đơn (B) Sắp xếp một àn (C) Gọi món (D) Nói với quản lý Why did Ms. I’m having a party at home this weekend and I’d really like to have the couches in by then. ut we’ll only be able to deliver the large couch at this time.net/ fb https://www. (D) There is no reservation on record. Alba? (A) To order some furniture (B) To send a pamphlet (C) To request the final payment (D) To set up a delivery schedule Tại sao Fox gọi cho Alba? (A) Để đặt hàng một số nội thất (B) Để gửi tờ rơi (C) Để yêu cầu thanh toán cuối cùng (D) Để sắp đặt lịch giao hàng Questions 56-58 refer to the following conversation 56. Do you need a final payment before the delivery? W1: Well. I’m very sorry. Tôi sẽ có một bữa tiệc ở nhà vào cuối tuần này và tôi thực sự muốn có chiếc ghế trước lúc đó. W2: Ồ. Tôi rất xin lỗi. Họ đang nói về vấn đề gì? (A) Nhà hàng không chấp nhận bất kì phiếu giảm giá nào. (58) W2: That’s not a big problem because I need a large one for the party now. cô chưa cần thanh toán vì đơn đặt hàng của cô chưa hoàn thành.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất please. D What did the man do last week? (A) Attended a retirement party (B) Met an important client (C) Reserved a meeting room (D) Made a restaurant reservation Tuần trước người đàn ông đã làm gì? (A) Tham dự một bữa tiệc nghỉ hưu (B) Gặp một khách hàng quan trọng (C) Đặt chỗ phòng họp (D) Đặt chỗ nhà hàng 55. W2: Oh. Cô có thể giao chúng riêng biệt được không? . W2: Đó không phải là vấn đề lớn vì bây giờ tôi cần một chiếc lớn cho bữa tiệc. Tôi gọi để sắp đặt thời gian giao hàng cho cái ghế dài mà cô đã đặt hàng. nhưng chúng tôi sẽ chỉ có thể giao ghế lớn vào lúc này. Tốt quá.Ghé thăm website http://bstudent. D What problem are the speakers talking about? (A) The restaurant doesn’t accept any coupons. I am calling to try and set up a delivery (56) time for a couch that you ordered. 54. hi! That’s great. B What will the woman most likely do next? (A) Bring a menu (B) Arrange a table (C) Take an order (D) Talk to a manager W1: Ms. xin chào. (57) The love seat is not ready and won’t e delivered until next week. you don’t need to make the payment yet because your order is not complete. Alba? This is Megan Fox from Scan furniture.

com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 57. (B) She sent him an e-mail (C) She left a message through his assistant.m. nhưng nó đến thẳng hộp thư thoại. Có lẽ ông ấy vẫn chưa kết thúc.facebook. M: Chắc chắn rồi. 61.net/ fb https://www. I’ll e usy at the board meeting for the remainder of the day. (B) She has a presentation at 10 a. (61) M: Sure. (D) An invoice will be sent out W: Have you seen Mr. If you get in touch with him. A How did the woman try to reach Mr. có thể bảo ông ấy là tôi rỗi cho tới 2 giờ để bàn về ngân sách với ông ấy không? Sau đó phần còn lại của ngày tôi bận tham dự cuộc họp ban giám đốc. I’ll let him know as soon as I can contact him. can you tell him that I’m free until 2 o’clock to discuss the udget with him? After that. (B) The party will be held. Questions 59-61 refer to the following conversation Vấn đề là gì? (A) Việc thanh toán chưa được thực hiện (B) Ngôi nhà sẽ đông khách (C) Một mặt hàng chưa sẵn sàng (D) Sự kiện bị hoãn lại Việc gì có thể sẽ xảy ra vào tuần tới? (A) Ghế đôi sẽ được giao đến (B) Bữa tiệc sẽ được tổ chức (C) Cô Alba sẽ gọi cho công ty (D) Hóa đơn sẽ được gửi W: Anh có nhìn thấy ông Sandler không? Tôi nhận được email từ ông ấy nói rằng ông ấy sẽ ghé qua văn phòng của tôi lúc 11 giờ để chúng ta có thể bàn về ngân sách của công ty cho năm tới. Perhaps he hasn’t finished yet. C What is the problem? (A) A payment has not been made. nhưng ông ấy chưa đến M: Tôi biết ông ấy có một cuộc họp lúc 10 giờ. (C) One of the items is not ready. Sandler want to discuss with the woman? (A) The plan for a promotional campaign (B) The budget for next year (C) The schedule for interviewing new staff (D) The next board meeting Ông Sandler muốn bàn bạc việc gì với người phụ nữ? (A) Kế hoạch cho chiến dịch xúc tiến (B) Ngân sách cho năm tới (C) Lịch phỏng vấn nhân viên mới (D) Cuộc họp ban giám đốc lần tới 60. Nếu anh liên lạc với ông ấy. (D) The event has to be delayed. Tại sao cô không liên lạc với ông ấy qua điện thoại di động? W: Tôi đã làm. A What will probably happen next week? (A) The love seat will arrive. tôi sẽ nói cho ông ấy biết ngay khi tôi liên lạc được với ông ấy. Sandler? (A) She called his cell phone. 59. but it goes straight to his voicemail. (B) The house will be crowded with guests. M: I know he had a meeting at 10 o’clock. Alba will call the company. Sandler? I received an e-mail from him saying that he would stop by my office at 11 o’clock so we could discuss the company’s udget for the upcoming year(59). C What d What does the woman say about her schedule? (A)She’s busy for the rest of the day. (C) Ms.Ghé thăm website http://bstudent. Why don’t you try reaching him on his cell phone? W: I did(60). Người phụ nữ đã liên lạc với ông Sandler bằng cách nào? (A) Cô ấy đã gọi vào điện thoại di động của ông ấy (B) Cô ấy đã gửi email cho ông ấy (C) Cô ấy đã để lại lời nhắn qua trợ lý của ông ấy (D) Cô ấy đã ghé qua văn phòng của ông ấy Người phụ nữ nói gì về lịch trình của cô ấy? (A) Cô ấy bận cho đến hết ngày (B) Cô ấy có bài thuyết trình lúc 10 giờ sáng (C) Cô ấy sẽ ở cuộc họp sau 2 giờ chiều. . (D) She stopped by his office. B What does Mr. but he never showed up. 58.

is the bank open on weekends? If so. okay. as it gets pretty busy right before we close. Cũng đừng quên mang 2 loại giấy chứng minh còn hiệu lực. và điền vào trước khi đến. M: Hi. được. Tại sao người đàn ông gọi cho ngân hàng? (A) Để kiểm tra số dư tài khoản (B) Để đăng kí làm thẻ tín dụng (C) Để hỏi về đơn xin vay (D) Để hỏi giờ hoạt động của họ 62.net/ fb https://www. but on Saturdays we’re open from 9 a. If you download the application form on our website. người đàn ông có thể làm gì để tiết kiệm thời gian? (A) Kiểm tra bảng kê ngân hàng của ông ấy qua mạng (B) Điền vào mẫu đơn trước (C) Mang một bản sao giấy chứng minh (D) Hẹn một nhân viên ngân hàng W: Hey.Ghé thăm website http://bstudent. tôi vừa biết là có một cuộc họp Questions 65-67 . C What d What does the woman say about Saturdays? (A) The local branch closes late. It’ll save you a lot of time (64). Also. I’d suggest you come as early as possible. I’ve just found out that W: Này. don’t forget to bring two forms of valid identification. Nếu ông định đến vào thứ 7. (D) Cô ấy sẽ ăn trưa với các thành viên của ban giám đốc. D Why did the man call the bank? (A)To check his account balance (B)To apply for a credit card (C)To ask about the loan application (D)To inquire about their hours of operation 63. (B) You can’t open a new account.m.facebook. Do you know approximately how long this might take? W: It should take no longer than half an hour. nó sẽ tiết kiệm thời gian cho ông rất nhiều. B According to the woman. (C) The bank can get crowded. vì ngân hàng khá bận ngay trước khi đóng cửa.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất Questions 62-64 refer to the following conversation (C) She will be in a meeting after 2 p. (D)She is having lunch with board members. If you plan to come on Saturday. ngân hàng có mở cửa vào cuối tuần không? Nếu có thì giờ mở cửa cửa của ngân hàng là mấy giờ? W: Chúng tôi đóng cửa vào chủ nhật. tôi khuyên ông nên đến càng sớm càng tốt. Cô có biết nó mất khoảng bao lâu không? W: Nó không lâu hơn nửa tiếng. (D) Only online transactions are available Người phụ nữ nói gì về thứ 7? (A) Chi nhánh công cộng đóng cửa muộn (B) Bạn có thể mở một tài khoản mới (C) Ngân hàng có thể đông (D) Chỉ có sẵn các giao dịch trực tuyến 64. nhưng thứ 7 chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới trưa. to noon. what are your hours? (62) W: We’re closed on Sundays.m. and fill it out efore you come in. M: Xin chào. tôi muốn mở một tài khoản mới. what can the man do to save time? (A) Check his bank statement online (B) Fill out an application form in advance (C) Bring a photocopy of his identification (D) Make an appointment with a bank teller Theo người phụ nữ. I’d like to open up a new bank account. Nếu ông tải mẫu đơn đăng kí trên trang web của chúng tôi. M: Ồ. (63) M: Oh.

I wish I had known about the meeting. M: Sorry. (66) He'll be officially starting on Monday.facebook. M: Sure. If you can get there by 11:30. but not right now. (C) She was late for work today. meeting with a client. nhưng chúng ta có thể xem nó đầu tiên vào ngày mai. nhân viên vào thứ 3 lúc 11 giờ. Lenny.Ghé thăm website http://bstudent. nếu cô muốn. Ông ấy chính thức bắt đầu vào thứ 2. tôi có một hội nghị quan trọng với một khách hàng vào sáng thứ 3. Tôi có thể gửi bản sao của báo cáo tới email của anh không? Nếu anh có thể kiểm tra nó bất cứ khi nào anh có thời gian thì tôi sẽ vô cùng biết ơn. So. W: Well. but we can go over it first thing tomorrow. Just make sure to let everyone know in advance that you’ll be running late. we can set up some time to Tại sao người phụ nữ lo lắng? (A) Cô j ấy quên gửi email ¡1(B) Cô ấy cần hoàn thành báo cáo doanh số (C) Hôm nay cô ấy đi làm muộn (D) Lịch trình của cô ấy có mâu thuẫn W: Này. 65. W: Tôi sẽ không ở văn phòng cả ngày mai. I have to go to a scheduled doctor’s appointment in a minute (69). nhưng không phải bây giờ. I’ll read it tomorrow (70)and if you’d still like to talk about it. Lenny. Can I send you a copy of the report to your email? If you can look over it whenever you have any time. Anh có thời gian để kiểm tra báo cáo thu nhập và chi phí hàng quý không? Cuộc họp xem xét vấn đề tài chính là vào tuần tới và tôi muốn chắc chắn là mọi thứ đều ổn. (B) She needs to finish a sales report. M: It shouldn’t be a problem. Nếu cô có thể đến đó trước 11 giờ rưỡi.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất there’s a staff meeting on Tuesday(65) at 11 o’clock. Tôi phải đi gặp bác sĩ trong vài phút nữa. cuộc họp với một khách hàng. D Why is the woman worried? (A) She forgot to send e-mails. Questions 68-70 refer to the following conversation W: Hey. if you still like. Chỉ cần chắc chắn cho mọi người biết trước là cô sẽ đến muộn. B Who will be introduced at the meeting? (A) A speaker (B) A manager (C) A client (D)A salesman Ai sẽ được giới thiệu ở cuộc họp? (A) Người phát biểu (B) Giám đốc (C) Một khách hàng (D) Một nhân viên bán hàng refer to the following conversation 67. không vấn đề gì. M: Đó chắc hẳn không phải là vấn đề. nobody told you? We’re going to analyze the sales report and meet the new general manager at the end of the meeting. Tôi sẽ . you probably won’t miss too much. Do you have any time to go over the quarterly income and expenditure report? (68) The financial review meeting is next week and I’d like to make sure everything is okay. W: I’m going to be out of the office all day tomorrow. I’d greatly appreciate it. tôi ước mình biết về cuộc họp. Cho nên tôi không biết liệu tôi có làm nó trước 11 giờ được không. W: Ồ. I don't know if I can make it by 11. (D) She has a conflict in her schedule. M: Chắc chắn rồi. I have an important conference call with a client Tuesday morning (66).net/ fb https://www. Anh có biết việc đó không? M: Không ai nói với cô sao? Chúng ta sẽ phân tích báo cáo doanh số và gặp giám đốc mới vào cuối cuộc họp. Did you know about that? M: Yeah. no problem. B What day is the meeting being held? (A) Monday (B) Tuesday (C) Wednesday (D) Thursday Khi nào cuộc họp sẽ được tổ chức? (A) Thứ 2 (B) Thứ 3 (C) Thứ 4 (D) Thứ 5 66. cô có thể sẽ không bị lỡ quá nhiều. M: Xin lỗi.

D What is the purpose of the message? (A) To postpone a meeting Xin chào.facebook. (B) He has to pick up his car. vì đây là cuộc hẹn đầu tiên của cô. I’d also like to remind you. Người nói đang nói về cái gì? (A) Một email tới giám đốc (B) Một cuộc kiểm tra y tế (C) Sổ tay công ty (D) Một áo cáo tài chính 69. Ms. Lucy Spartan. Thank you and have a great day. This message is for Ms.Ghé thăm website http://bstudent. Cuộc hẹn chắc hẳn kéo dài khoảng 1 giờ. this is Ron Cannon from the reception desk at Dr. Tôi gọi để nhắc cô về việc kiểm tra hàng tháng vào ngày 17 tháng 12 lúc 3 giờ. Đây là tin nhắn dành cho cô Lucy Spartan. vui lòng chắc chắn đến sớm 15 phút để hoàn thành một số giấy tờ. Tại sao người đàn ông lại rời văn phòng? (A) Anh ấy phải gặp ác sĩ (B) Anh ấy phải đi lấy xe (C) Anh ấy sẽ ăn trưa với một đồng nghiệp (D) Anh ấy sẽ tham gia một khóa đào tạo 70. please make sure to call us 24 hours in advance.(70) The appointment should take approximately an hour. If you have any conflicts with the appointment date. I’m calling to remind you of your monthly checkup on the 17th of Decem er at 3 o’clock.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất discuss it later this week. Tôi cũng muốn nhắc cô. vui lòng gọi cho chúng tôi trước 24 giờ.net/ fb https://www. Spartan. B Người đàn ông có thể sẽ làm gì vào ngày mai? (A) Gặp người phụ nữ (B) Kiểm tra tài liệu (C) Nghỉ làm (D) Nói chuyện với người giám sát của anh ấy What will the man most likely do tomorrow? (A) Meet with the woman (B) Review a document (C) Take a day off (D) Speak with his supervisor Part 4 Questions 71-73 refer to the following telephone message Good afternoon. A Why is the Why is the man leaving the office? (A) He has to meet his doctor. vì thế vui lòng nhớ để trống lịch cho khoảng thời gian đó. Asaad’s office (71). (D) He is attending a training session. (C) He is having lunch with a colleague. Mục đích của tin nhắn là gì? (A) Để hoãn một cuộc họp (B) Để đặt hàng một số thứ (C) Để yêu cầu phỏng vấn việc làm (D) Để xác nhận một cuộc hẹn . tôi có thể dành thời gian để thảo luận nó vào cuối tuần này. so please remember to clear your schedule for that time period. tôi là Ron Cannon từ bàn lễ tân ở văn phòng của bác sĩ Asaad. D What are the speakers talking about? (A) An e-mail to the manager (B) A medical checkup (C) A company’s newsletter (D) A financial report đọc nó vào ngày mai và nếu cô vẫn muốn nói về nó. please make sure to come in 15 minutes early in order to complete some paperwork (73). Cô Spartan. since this is your first appointment. Nếu cô có bất kì mâu thuẫn gì với ngày hẹn. Cảm ơn và chúc cô một ngày tốt lành. 71. 68.

không tốt cho sức khỏe? Bạn có đang tìm kiếm một sản phẩm thay thế khỏe mạnh tốt hơn cho phong cách sống của bạn? Ồ. Look for it now at your local supermarket. C What is this advertisement about? (A) Fresh fruit (B) Vitamin tablets (C) New beverage (D) Frozen food 75. a new health conscious beverage brought to you by the Glacier Company(74). dễ dàng mang đi. C What does the caller tell Ms. Loại đồ uống này gồm có vitamin. which makes it easy to carry . or even served as a nutritious snack (76). protein và 20 % nước ép hoa quả thật. Vitamin Splash is the smart and delicious choice for anyone. Nó cũng được bỏ trong một chai thể thao. This wholesome drink is packed with vitamins. trong khi tập thể dục hoặc khi bạn ở bất cứ nơi nào.net/ fb https://www. Spartan to do? (A) Call back later (B) Make a payment (C) Come to the office early (D) Bring an insurance card Người gọi nói cô Spartan làm gì? (A) Gọi lại sau (B) Thanh toán (C) Đến văn phòng sớm (D) Mang thẻ bảo hiểm Questions 74-76 refer to the following advertisement Are you sick and tired of all the highcalorie. không gì hơn Vitamin Splash.Ghé thăm website http://bstudent.facebook. Vitamin Splash có thể được thưởng thức trong bữa ăn. Quảng cáo này nói về cái gì? (A) Hoa quả tươi (B) Thuốc vitamin (C) Đồ uống mới (D) Thực phẩm đông lạnh Sản phẩm có sự tiện lợi gì? (A) Nó dễ mang theo (B) Nó được bán ở các hiệu thuốc công cộng . protein and 20% real fruit juice (76).healthy beverages? Are you searching for a healthy alternative to better your lifestyle? Well.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất (B) To order some supplies (C) To request a job interview (D) To confirm an appointment 72. Hãy tìm kiếm nó ngay bây giờ ở siêu thị công cộng. while exercising or wherever you may be. It is also packaged in a sports(75)bottle. non. look no further than Vitamin Splash. A What is convenient about the product? (A) it is easy to carry (B) It is sold at local Bạn có thấy phát ốm và mệt mỏi với những đồ uống nhiều năng lượng. 74. một sản phẩm đồ uống mới tốt cho sức khỏe được mang đến cho bạn bởi công ty Glacier. D Who is most likely leaving the message? (A) Doctor (B) Security staff (C) Engineer (D) Receptionist Ai có thể là người để lại tin nhắn? (A) Bác sĩ (B) Nhân viên bảo vệ (C) Kĩ sư (D) Lễ tân 73. hoặc thậm chí được phục phụ như một đồ ăn nhẹ dinh dưỡng. Vitamin Splash can be enjoyed with a meal. Vitamin Splash mà sự lựa chọn thông thái và thơm ngon cho bất cứ ai.

D Questions 77-79 refer to the following talk 77. Như các bạn đã biết. Người nói đang làm cho loại công ty nào? (A) Công ty xuất bản (B) Công ty sản xuất máy tính (C) Công ty quảng cáo (D) Công ty xây dựng . Firstly. (C) it is packaged in a freshseal bottle.Ghé thăm website http://bstudent. A Why was the company presented an award? (A) For its customer support (B) For its quality products (C) For its contribution to charities (D) For its employee satisfaction Tại sao công ty được nhận giải thưởng? (A) Cho sự hỗ trợ khách hàng của nó (B) Cho chất lượng các sản phẩm của nó (C) Cho sự đóng góp của nó cho tổ chức nhân đạo (D) Cho sự hài lòng của nhân viên 79. B Theo quảng cáo. Trước khi đi vào. sản phẩm có điểm đặc biệt gì? (A) Vị ngọt của nó (B) Giá giảm (C) Bề ngoài tinh tế (D) Giá trị dinh dưỡng Xin chào. what is special about the product? (A) Its sweet flavors (B) Its reduced price (C) Its unique apprearance (D) Its nutritional value Hello. C What will the audience most likely do next? (A) Try some product samples (B) Take a tour of a facility (C) Discuss their business needs (D) Give a presentation Người nghe có thể sẽ làm gì tiếp theo? (A) Thử một số mẫu sản phẩm (B) Tham quan nhà máy (C) Thảo luận nhu cầu của họ đối với công ty (D) Thuyết trình 76. Năm nay. What kind of business is the speaker working for? (A) A publishing company (B) A computer manufacturer (C) An advertising agency (D) A construction company (C) Nó được đựng trog chiếc chai sạch (D) Nó có thể được chuẩn bị nhanh chóng 78. tôi là Sally Cinado.net/ fb https://www. we won the best customer service award from the Consumer Guide Magazine for our excellent customer support(78). chúng tôi dành được giải thưởng dịch vụ khách hàng tốt nhất từ tạp chí Consumer Guide cho sự hỗ trợ khách hàng xuất sắc của chúng tôi. I’d like to thank you all for coming today so that I can inform you on our outstanding products. I’d like to ask each and every one of you a few questions in order to get an idea of how we can est meet the consumer’s needs and expectations(79). tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã đến hôm nay để tôi thông báo với các bạn về các sản phẩm mới ưu việt của chúng tôi.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất drugstores. This year.facebook. TNT is the world’s second largest manufacturer of computers (77) and is known for our excellent after-sales service. Đầu tiên. As you already know. đại diện bán hàng ở TNT Technologies. tôi muốn hỏi mỗi người các bạn một số câu hỏi để biết ý kiến làm thế nào chúng tôi có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu và nguyện vọng của khách hàng. my name is Sally Cinado. Before I move on. (D) it can be prepared quickly According to the advertisement. a sales representative here at TNT Technologies. TNT là công ty sản xuất máy tính lớn thứ 2 thế giới và được biết tới bởi dịch vụ sau bán hàng .

84).Ghé thăm website http://bstudent. ga tàu không nằm trong khoảng cách đi bộ. It is a three-bedroom apartment with a spacious kitchen and living room. nhưng nó có một khung cảnh khó tin của công viên. please let me know as soon as possible so I can talk to the landlord to ask if we can take a look around. the train station is not within walking distance. và hi vọng nghe tin từ ông sớm. . Thật không may. đáp ứng hầu hết các yêu cầu của ông. Người nói nói gì về căn hộ? (A) Nó gần ga tàu (B) Nó có khung cảnh đẹp (C) Nó cần tu sửa lại (D) Nó vừa mới được xây 82. C What does the speaker ask Shawn to do? (A) Look around the apartment (B) Send a fax to her office (C) Call her mobile phone (D) Talk to the landlord Người nói yêu cầu Shawn làm gì? (A) Xem xung quanh căn hộ (B) Gửi fax tới văn phòng của cô ấy (C) Gọi vào điện thoại di động của cô ấy (D) Nói chuyện với chủ nhà Questions 80-82 refer to the following telephone message 80. Tôi là Michael Bay gọi từ Paris. The mechanic told me that the machine should be up and running by this afternoon. Nó có 3 phòng ngủ với một nhà bếp rộng và phòng khách. Have a great day Shawn. so we'll discuss the issues furthermore at tomorrow afternoon’s meeting. Mr.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất Good morning. Tôi là Clara Johnson.000 dollars a month and if you are interested. I’m calling to inform you that we have found an apartment (80)that. B What does the speaker say about the apartment? (A) It’s near the train station. Shawn. vì tôi sẽ không ở văn phòng. Who is probably the speaker? (A) An apartment resident (B) A building landlord (C) A home decorator (D) A real estate agent Chào buổi sáng.net/ fb https://www. Thợ sửa máy nói với tôi là cái máy nên được sửa và chạy trước trưa nay. An important piece of machinery has been damaged and the materials that I’ve sent from London should have been arrived in the morning. Vui lòng gọi lại cho tôi qua điện thoại di động. Gặp ông sớm. The rent is 1. Tôi sẽ bay về London vào sáng mai. Hanks. (B) It has a great view. (D) It has recently been built. D Questions 83-85 refer to the following telephone message Hello. Một phần quan trọng của máy đã bị hỏng và nguyên liệu mà tôi đã gửi từ London đã đến lúc sáng. Tiền thuê là 1000$ một tháng và nếu ông thích. Tôi gọi để thông báo với ông là tôi đã tìm được một căn hộ dựa trên cuộc nói chuyện điện thoại của chúng ta tuần trước. vì thế chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm sản phẩm ngay sau đó. so we’ll start with the product trial shortly thereafter. I’ll e flying back to London tomorrow morning (85). Unfortunately. I’m calling to let you know that we are having many difficulties here at the factory and by the looks of it we’re going to need to stay here one more day(83. as I will not be at the office. Người nói có thể là ai? (A) Người dân ở căn hộ (B) Chủ tòa nhà (C) Người trang trí nhà (D) Nhân viên đại lý ất động sản 81.facebook. This is Michael Bay calling from Paris. based on our phone conversation last week. Shawn. (C) it needs to be renovated. vui lòng cho tôi biết càng sớm càng tốt để tôi có thể nói với chủ nhà để hỏi liệu chúng ta có thể xem một vòng không. Tôi gọi để cho ông biết rằng chúng tôi đang có nhiều khó khăn ở nhà máy và xem xét nó chúng tôi sẽ cần ở lại đây thêm 1 ngày nữa. meets most of your needs. See you Chào ông Hanks. Please call me back on my cell phone (82). do đó chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn các vấn đề vào buổi họp trưa mai. Chúc ông một ngày vui vẻ. This is Clara Johnson. and hope to hear from you soon. but it has an incredible view of the park (81).

Leonardo Walken. Nếu không có họ. Tôi muốn mời tất cả các bạn tham gia tiệc chiêu đãi. Refreshments will be provided. Without them. Chào mừng đến với lễ khai trương ấn tượng của National Space Museum. Welcome to the grand opening of the National Space Museum(86). First of all. A Where is the speaker calling from? (A) A factory (B) A hotel (C) An office (D) An airport Người nói gọi điện từ đâu? (A) Nhà máy (B) Khách sạn (C) Văn phòng (D) Sân bay 85. C 87. Bài phát biểu này có thể dành cho ai? (A) Các nhiếp ảnh gia (B) Giảng viên đại học (C) Người tham quan bảo tàng (D) Phóng viên đưa tin Tại sao người nói lại cảm ơn một số người? (A) Họ đã ủng hộ một số tiền . C When will the speaker be in London? (A) This morning (B) This afternoon (C) Tomorrow morning (D)Tomorrow afternoon Khi nào thì người nói sẽ ở London? (A) Sáng nay (B) Chiều nay (C) Sáng mai (D) Chiều mai Questions 86-88 refer to the following speech 86.facebook. Đầu tiên. I would like to invite all of you to join me at the reception. không có gì có thể làm được. cảm ơn Cherman Foundation vì tất cả sự hỗ trợ trong việc ủng hộ tiền cho việc xây dựng bảo tàng và cảm ơn Leonardo Walken. At this time. none of this would be possible. A What is the purpose of this message? (A) To explain a delay in work (B) To request machine repairs (C) To book a plane ticket (D) To ask about missing materials Mục đích của tin nhắn này là gì? (A) Để giải thích sự trì hoãn trong công việc (B) Để yêu cầu sửa máy (C) Để đặt vé máy bay (D) Để hỏi về nguyên liệu bị mất 84.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất soon. Who is this speech most likely for? (A) Photographers (B) College professors (C) Museum visitors (D) News reporters Why does the speaker thank some people? (A) They donated some money. Xin chào các quý ông quý bà.Ghé thăm website http://bstudent. who’s sponsoring the photography exhibit. Cảm ơn các bạn đã đến và thưởng thức phần còn lại của buổi tối. thank you to the Cherman Foundation for all of their support in funding the construction of the museum and to Mr. Sẽ có đồ ăn. tôi muốn bắt đầu bằng việc bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới một số cá nhân vì sự ủng hộ tài chính của họ cho bảo tàng. Lúc này. “Scenes from outer space”. A Good evening. bao gồm những bức ảnh qua kính thiên văn và là triễn lãm chính đầu tiên của chúng tôi.net/ fb https://www. which will start at 9 o’clock in the Grand Hall room(88). sẽ bắt đầu lúc 9 giờ ở phòng Grand Hall. người tài trợ triển lãm ảnh “Scenes from outer space”. 83. Thank you for coming and enjoy the rest of the evening. I’d like to start off y expressing our heartfelt gratitude to a few individuals for their financial support of the museum(87). ladies and gentlemen. which features telescopic photos and is our first major exhibit.

facebook. Hunter may find difficult? Người nói nói rằng bà Hunter có thể thấy điều gì khó khăn? (A) Thời tiết lạnh . Nevertheless. nơi mà cô ấy đã dành nhiều năm làm nhân viên viết báo và biên tập. Trước khi bắt đầu. Nhân viên của chúng ta tuyệt vời và tôi chắc bà sẽ thích ứng được. Ms. Chúng tôi rất vui có cô ấy là một phần của toàn thể nhân viên của chúng ta ở đây ở Boston Post. You may feel a little colder(91) compared to the sunny west coast. Sharon Hunter(89). Hunter. Sharon Hunter. Điều duy nhất bà nên cảm thấy khó chịu là thời tiết. Tuy nhiên. Before joining our company.net/ fb https://www. nơi bà từng ở. D Who is Sharon Hunter? (A) A film-maker (B) A TV show host Sharon Hunter là ai? (A) Một nhà làm phim (B) Phát thanh viên của chương trình truyền hình (C) Một nhân viên của đại lý du lịch (D) Một nhà iên tập áo (C) A travel agent (D) A newspaper editor 91. A What is this speech about? (A) To wellcome a new member (B) Họ đã tổ chức triển lãm ảnh (C) Họ đã biểu diễn cho khách tham quan (D) Họ đã trang trí bên trong Điều gì sẽ có thể xảy ra lúc 9 giờ? (A) Một bài phát biểu được truyền tải (B) Một bữa tiệc chiêu đãi sẽ diễn ra (C) Một cuộc triển lãm sẽ được chiêm ngưỡng (D) Một cuộc họp sẽ được tổ chức Chào tất cả mọi người. everyone. (C) They performed for visitors. Bà có thể cảm thấy lạnh hơn một chút so với bờ biển ẩm và nắng. give a warm round of applause to Sharon. Our staff here is wonderful and I’m sure you’ll fit right in. B Questions 89-91 refer to the following speech What will most likely happen at 9 o’clock? (A) A speech will be given (B) A reception will take place (C) An exhibit will be viewed (D) A meeting will be held Good morning. she worked at the San Diego Times. I’d like to introduce everyone to our new senior editor. We’re delighted to have her as part of our staff here at the Boston Post. bà Hunter. The only thing you might find unpleasant is the weather.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất (B) They organized a photo exhibit. which you are used to. Welcome to the Boston Post team! 89.Ghé thăm website http://bstudent. A What does the speaker say Ms. cô ấy đã làm việc ở San Diego Times. 88. tôi muốn giới thiệu với mọi người nhà biên tập kì cựu mới của chúng ta. everyone. (D) They decorated the interior. Bài phát biểu nói về cái gì? (A) Chào mừng một thành viên mới (B) Quảng cáo một vị trí việc làm (C) Thông báo nghỉ hưu (D) Dự báo thời tiết (B) To promote a job opening (C) To announce a retirement (D) To give a weather forecast 90. Chào mừng đến với Boston Post. Trước khi vào công ty chúng ta. where she has spent many(90) years as a staff writer and editor . tất cả mọi người hãy cùng chào đón nồng nhiệt Sharon. Before we start.

If you have any questions or concerns. trước khi ca làm việc tiếp theo bắt đầu.facebook. Nhiệt độ rất lạnh làm cho hệ thống nước của thành phố bị hỏng. A Which department is making the request? (A) The security department (B) The accounting department (C) The marketing department (D) The personnel department Questions 95-97 refer to the following radio broadcast Today’s top news is the extreme winter weather. Cảm ơn. which should be filled out and turned in to Room 103 by 7 p.Ghé thăm website http://bstudent. Our goal is to keep our customers satisfied and safe while they shop for their building and home improvement needs in our shop. có thể liên lạc với tôi qua đường dây 1. Ồ. I’d like to make an announcement. tôi muốn thông báo. extension 3 anytime during your shift.net/ fb https://www. Nhiều đường ống nước đã bị nứt do nhiệt độ . A What does the speaker ask the managers to do? (A) inspect their work areas (B) Conduct a customer satisfaction survey (C) Attend an orientation (D) Record the hours their staff has worked 94. The security department has asked me (94) to remind the managers in the kitchen. before the next shift starts. Thông báo này có thể được thực hiện ở đâu? (A) Một cửa hàng quần áo (B) Một tòa nhà văn phòng (C) Một cửa hàng cung ứng vật dụng tòa nhà (D) Công trường 92. C Where is this announcement probably being made? (A) A clothing shop (B) An office building (C) A building supply store (D) A construction site 93. today. Thank you for your time. Numerous water mains have broken due Người nói yêu cầu các nhà quản lý làm gì? (A) Kiểm tra khu vực làm việc của họ (B) Tiến hành một cuộc khảo sát mức độ thỏa mãn của khách hàng (C) Tham gia buổi định hướng (D) Ghi lại số giờ nhân viên làm việc Bộ phận nào đưa ra yêu cầu? (A) Bộ phận bảo an (B) Phòng kế toán (C) Phòng marketing (D) Phòng nhân sự Tin tức hàng đầu hôm nay là về thời tiết mùa đông. Phòng bảo an đã cung cấp một danh sách cần được điền và gửi tới phòng 103 trước 7 giờ tối nay.(93) The security department has provided a checklist. Mục đích là nhằm duy trì sự an toàn và thỏa mãn của khách hàng khi họ mua sắm cho nhu cầu nâng cấp tòa nhà và nhà của họ ở cửa hàng của chúng ta.m. you can reach me on line 1. Phòng bảo an đã yêu cầu tôi nhắc nhở những người quản lý ở bộ phận nhà bếp. bath. The temperatures are so cold that the city water system has been damaged. đường dây mở rộng 3 trong suốt ca làm của bạn. phòng tắm và sàn thi hành việc kiểm tra an toàn bắt buộc trước khi kết thúc ca làm ngày hôm nay. and flooring departments (92) to perform a mandatory safety check by the end of today’s shift.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất Questions 92-94 refer to the following announcement (A) The cold weather (B) The company regulations (C) The transportation system (D) The working environment (B) Nội quy công ty (C) Hệ thống giao thông (D) Môi trường làm việc Well. Nếu các bạn có bất kì câu hỏi hay sự quan tâm nào.

96. Dr. What is causing the problem? (A) Congested traffic (B) Broken water pipes (C) Street protests (D) Damaged electrical lines đóng băng. vì điều kiện và nhiệt độ được dự báo sẽ không đổi cho đến thứ 5. Bill Road and 7th Street may both be used for detours until Southern Road is reopened. Nhiệt độ sẽ xuống thấp nhất vào thứ 6. All motorists traveling towards that direction will need to find a detour(96). Be sure to stay tuned to find out what’s going on in Xin chào.(97) Please use caution when traveling and stay warm. Southern Road has had the most damage in town and has been closed to all traffic. a professor at NYU’s art school.facebook. Southern Road bị hư hại nhiều nhất trong thị trấn và đã cấm giao thông. here to provide you with some highlights for today's upcoming program after the 5 o’clock news. Mariah Carni. Alanzo Fonsworth. Vui lòng sử dụng lời cảnh báo khi di chuyển và giữ ấm. Tôi là phát thanh viên. Colan will tell us about the upcoming events and activities planned for the orchestra this season. Chúng ta sẽ không sớm nhìn thấy bất kì tia hi vọng nào từ thời tiết khắc nghiệt này. I’m your radio host.Ghé thăm website http://bstudent. music director of the National Symphony joining us on today’s broadcast. Tất cả người đi mô tô di chuyển theo hướng đó sẽ cần tìm một đường vòng. joins us today discussing the new sculptures placed in various parks across the city as part of the Art in Public Places initiative. Tiến sĩ Alanazo. We also have Melissa Colan. B What does the speaker suggest to do? (A) Stay indoors (B) Take an alternative route (C) Drive slowly (D) Leave for work earlier Người nói gợi ý làm gì? (A) ở trong nhà (B) Đi tuyến đường khác (C) Lái chậm (D) Đi làm sớm hơn 97. We won’t be seeing any relief from this harsh weather anytime soon.net/ fb https://www. Bà Colan sẽ nói với chúng ta về các sự kiện sắp tới và 95. hãy tham gia với chúng tôi trong chương trình phát thanh “Arts and Times”. Mariah Carni. B Questions 98100 refer to the following radio broadcast Nguyên nhân của vấn đề là gì? (A) Tắc đường (B) Hỏng ống nước (C) Sự phản kháng trên đường (D) Đường dây điện bị hỏng . ở đây để cung cấp cho các bạn một số điểm nổi bật của chương trình sắp tới của ngày hôm nay sau bản tin 5 giờ. And now over to James Calder for a look a today’s business and financial news. Chúng tôi cũng có Melissa Colan. giám đốc âm nhạc của dàn hợp xướng quốc gia tham gia với chúng ta trong chương trình hôm nay. join us on today’s broadcast of “Arts and Times”. The temperatures will reach a peak low on Friday. Và bây giờ chuyển sang James Calder với các thông tin doanh nghiệp và tài chính ngày hôm nay. as conditions and temperatures are expected to be the same until Thursday.(99) Ms. Bill Road và 7th Street đều có thể sử dụng làm đường vòng cho đến khi Southern Road được mở lại. tham gia với chúng ta để thảo luận về những bức điêu khắc mới đặt ở các công viên khác nhau khắp thành phố như một phần của ý tưởng the Art in Public Places (Nghệ thuật ở nơi công cộng). D When will temperatures be the lowest? (A) On Tuesday (B) On Wednesday (C) On Thursday (D) On Friday Khi nào thì nhiệt độ thấp nhất? (A) Vào thứ 3 (B) Vào thứ 4 (C) Vào thứ 5 (D) Vào thứ 6 Hello. một giảng viên ở trường nghệ thuật NYU.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất to the freezing temperatures (95).

Hãy chắc chắn quay lại để thấy được điều gì đang diễn ra trong thế giới âm nhạc và nghệ thuật trong “Arts and Times” ngay sau bản tin cập nhật.net/ fb https://www. B What will be on air next? (A) A movie review (B) A news update (C) An advertisement (D) A music concert Cái gì sẽ lên sóng tiếp theo? (A) Điểm phim (B) Cập nhật tin tức (C) Quảng cáo (D) Một buổi hòa nhạc . D What is the program focused on? (A) Sports games (B) International business (C) Travel and holidays (D) Art and music 99.facebook.(98. C Who is Melissa Colan? (A) A city planner (B) A newscaster các hoạt động được lên kế hoạch cho dàn nhạc mùa này.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất the world of art and music on “Arts and Times” right after this news update. 100) 98.Ghé thăm website http://bstudent. Chương trình tập trung vào cái gì? (A) Các trò chơi thể thao (B) Kinh doanh quốc tế (C) Du lịch và kì nghỉ (D) Nghệ thuật và âm nhạc Melissa Colan là ai? (A) Người quy hoạch thành phố (B) Phát thanh viên (C) Đạo diễn âm nhạc (D) Một chuyên gia (C) A music director (D) A professor 100.

. . quán Bar and Loung đường Trung tâm sẽ đóng cửa lúc 1h sáng. . Cụm “reservation for sb/st”: Việc đặt chỗ ăn ở cho chuyển việc đặt chỗ ăn ở cho ai/ cái gì công tác của ông Jenkin tới London vừa được nhân viên hãng du lịch xác nhận. Do chủ ngữ “the Main Street Bar & Lounge” nên động từ phải chia số ít Cuối tuần này. Jenkin’s business trip to London has just been confirmed by his travel agent. không thể dự đoán được Chúng tôi đánh giá học sinh sẽ cần xấp xỉ 2h để hoàn thành đơn trực tuyến và nộp đơn lại. xấp xỉ B. cái gì . (A) by (B) about (C) for (D) in 103 We estimate students will need ___ two hours to complete the online application and submit it to us (A) approximately (B) briefly (C) rapidly (D) unpredictably 104 105 Mr.Stock: chứng khoán . chỗ trống D. một cách nhanh chóng D.Investor: nhà đầu từ - B D DỊCH – TỪ VỰNG Cần danh từ trước “of” có nghĩa phù hợp A. (A) about (B) for (C) up (D) from Around 90 percent of individual stock investors were found to be not qualified for direct stock investment due to ___ of knowledge and skills in investment. sự hoãn B.estimate sb/st: đánh giá ai. (A) cancellation (B) deletion (C) vacancy C A GIẢI THÍCH Nói về 1 kế hoạch.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất ĐỀ BÀI STT ĐÁP ÁN This weekend the Main Street Bar & Lounge ___ closing at 1 a.agent: nhân viên Cần tìm trạng từ chỉ mức độ bổ sung ý nghĩa cho danh từ chỉ thời gian “two hours” A.leading: hàng đầu . một ít C.Ghé thăm website http://bstudent. một chút.senior: cấp cao Khoảng 90% những nhà đầu tư chứng khoán cá nhân được nhìn nhận không đủ năng lực để đầu tư chứng khoán trực tiếp do sự thiếu kiến thức và kỹ năng đầu tư . sự xóa bỏ C.reservation: việc đặt chỗ ăn ở .net/ fb https://www.consulting firm: công ty tư vấn .submit: nộp Do câu ở thì hiện tại hoàn thành nên cần “for + khoảng thời gian” làm dấu hiệu Ông Anderson đã làm quản lý kế toán cấp cao khoảng hơn 3 năm ở một trong những công ty tư vấn hàng đầu.facebook.m 101 D (A ) was (B) are (C) (D) has been will be 102 The hotel reservation ___ Mr. Anderson has been a senior account manager ___ over three years at one of the leading consulting firms. sự thiếu hụt .confirm: xác nhận . dự định trong tương lai nên động từ cần chia thì tương lai.

Sales figure: số liệu doanh thu . Tính từ sở hữu D. A. Một chút (trạng từ chỉ mức độ) C.Ongoing: tiếp tục. Trong thời gian ngắn Cần trạng từ chỉ cách thức bổ sung ý nghĩa cho động từ “attended” A. (A) satisfy (B) satisfaction (C) satisfactory (D) satisfactorily 107 The sales figures are not very favorable this quarter. Tính từ C. Trạng từ Cần trạng từ có nghĩa phù hợp A. Cần trạng từ bổ nghĩa cho động từ “communicate” A. Tập đoàn Peterson đánh giá cao những nhận xét của bạn về dịch vụ của công ty . . (A) openly (B) nearly (C) urgently (D) shortly 108 109 110 111 In spite of inclement weather. Gần C. Danh từ C.Value: đánh giá cao . Động từ B. Đạt lại C. Trạng từ Những nhà quản trị nhân lực nên có có những kỹ năng giải quyết tranh cãi và kỹ năng hùng biện xuất sắc để giao tiếp hiệu quả với tất cả các nhân .Customer satisfaction: sự thỏa mãn của khách hàng . Nhiều (tính từ) D. Khẩn cấp D. Khôi phục lại D. (A) well (B) quite (C) many (D) some A responsible financial planner give clients enough advice to help them make a right decision for ___. the staff Christmas party was ___ attended by both management and employees.Favorable: thuận lợi . cởi mở B. but are expected to rise ___. tiếp diễn Những số liệu về doanh thu bán trong quý này có vẻ không thuận lợi nhưng được kỳ vọng sẽ tăng trong thời gian tới. Tính từ D. Đại từ nhân xưng B. (A) they (B) them (C) their (D) themselves The city has received federal funding to ___ the historical City Hall building to its former beauty. Peterson Incorporated values your comments on its service. Tốt B.Quarter: quý Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng bữa tiệc giáng sinh của nhân viên vẫn nhận sự tham dự nhiệt tình của cả cấp quản lý và nhân viên. Thay thế Thành phố vừa nhận được quỹ của bang để khôi phục lại những tòa nhà ở City Hall về vẻ đẹp trước của nó. Một sô (tính từ) Trong những cam kết tiếp theo về việc duy trì mức độ thỏa mãn khách hàng cao nhất.facebook. (A) restart (B) regain (C) restore (D) replace Human resources managers should have excellence speaking and conflict resolution skills to B D A D C C Cần danh từ đi với danh từ “customer” để tạo thành danh từ ghép.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất (D) lack 106 In its ongoing commitment to maintain the highest level of customer ___.Inclement: khắc nghiệt Cần trạng từ phản thân để nhấn mạnh “them” phía trước A. Đại từ phản thân Một nhà hoạch định tài chính có trách nhiệm đưa tới cho khách hàng lời khuyên đủ để giúp họ đưa ra quyết định cho riêng mình Cần động từ có nghĩa phù hợp A.net/ fb https://www. Mở. Động từ B. Bắt đầu lại B.Ghé thăm website http://bstudent. . Tân ngữ C.

.Supervisor: người giám sát Do chưa đủ doanh số phòng vé. (A) then (B) what (C) when (D) that Barnes & Noble can send invoices — for product orders at the customer’s request. Đại từ nhân xưng B. (A) postponed (B) expected (C) scheduled (D) continued Canadian customs and immigration staff report that most of the breaches of security involve travelers who did not — import illegal products into the country. Đại từ phản thân D. . Danh từ D. Động từ ở dạng phân từ B. tranh luận . this evening’s theater performance has been ___ until next week.Be lack of: thiếu gì D B B B viên.Upcoming: sắp tới .Attached: được đính kèm.Conflict: tranh cãi. 112 113 114 115 116 (A) (B) (C) effect effective effectively (D) effectiveness Attached please find the file containing last week’s sales presentation — you requested. Tân ngữ C. . Swanson will manage all operations on the upcoming construction contract. vật đính kèm Cần trạng từ phù hợp A. (A) jointly (B) diversely (C) separately (D) partially Ms.facebook. Cùng nhau B. .com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất communicate ___ with a variety of employees.Resolution: sự giải quyết . nên buổi biểu diễn tối nay đã bị hoãn tới tuần tới. and all supervisors will report directly back to ___. Tính từ Cơ quan hải quan và các nhân viên Canada nhập cư báo cáo rằng hầu hết các vi phạm về an ninh do những khách du lịch những người mà không biết những sản phẩm nhập khẩu vào trong nước . Không cùng nhau D.net/ fb https://www.Customs: cơ quan hải . Kỳ vọng C. Tiếp tục Cần trạng từ bổ sung ý nghĩa cho động từ “import” A. (A) she (B) her (C) herself (D) hers Because of the lack of ticket sales. Hoãn B. Trạng từ C.Human resource: nguồn nhân lực . Lên lịch D.A variety of: đa dạng Cần động từ có nghĩa phù hợp A. Từng phần Barnes & Noble có thể gửi hóa đơn cho những đặt hàng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.Invoice: hóa đơn Cần tân ngữ sau động từ “report back to” A. Đa dạng C. và tất cả các giám sát viên sẽ thông báo trực tiếp tới bà í . Đại từ sở hữu Bà Swanson sẽ quản lý tất cả quy trình của hợp đồng xây dựng sắp tới. Danh từ Chỗ cần điền là đại từ quan hệ của mệnh đề bổ nghĩa cho “ last week’s sales presentation” Làm ơn tìm trong file đính kèm là bản thuyết minh doanh thu tuần trước cái mà bạn yêu cầu.Construction contract: hợp đồng xây dựng . (A) known (B) knowingly D.Ghé thăm website http://bstudent.

Motivated: có động lực D Cần tính từ đi sau “be” A. máy tính nhanh chóng in ra các hóa đơn . Động từ Những người phát triển sản phẩm ở Khu công nghiệp Wellington làm việc độc lập cũng như làm việc phối hợp với những thành viên trong độ . Tự tin D. Động từ B. . Lễ kỉ niệm D. the computer quickly prints — the receipt. Động từ dạng quá khứ D. (A) pleasant (B) tender (C) confident (D) fragile Ms. we strongly believe that a ___ work environment is essential to productive and motivated employees .facebook.Receipt: hóa đơn Cần tìm danh từ có nghĩa phù hợp A. Dễ vỡ.In honor of: để vinh danh . (A) progress (B) approval (C) celebration (D)encouragement When Ms. Vui vẻ B. Danh từ C. . (A) developers (B) development (C) developed (D) develops At Omega Engineering. (A) distract (B) distraction (C) distractedly (D) distracting The monthly staff meeting will start at 1 p. Sự khuyến khích Cuộc họp nhân viên hàng tháng sẽ bắt đầu lúc 1h chiều và tất cả các nhận được mời tớ bữa tiệc chia tay ông Clark nghỉ hưu sau đó.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 117 118 119 120 121 122 (C) knowledge (D) knowledgeable When the sales clerk finishes running all of the items through the scanner. Tính từ Bà Pemberton đã xóa một lượng các biểu đồ tài chính từ bài thuyết trình sau khi thấy rằng chúng quá gây nhiễu . Trạng từ D. Clark’s retirement.Retirement: sự nghỉ hưu A Do động từ cần chia nằm ở Khi bà Plante tới New York A A . mỏng manh ở Omega Engineering.m. and all employees are invited to stay for the ___ being held afterwards inhonor of Mr. Danh từ chỉ người B.Productive: năng suất .Independent: độc lập .Cooperative: phối hợp Cần tìm tính từ có nghĩa phù hợp để bổ sung ý nghĩa cho “work environment” A. Khó khăn C. Quá trình B. (A) of (B) within (C) bet ween (D) out Product — at Wellington Industries work both independently and cooperatively with team members. Plante ___ to Cấu trúc “print out st”: in ấn cái gì D quan .net/ fb https://www. Danh từ C.Immigration: nhập cư Khi thư ký bán hàng kết thúc việc scan tất cả các tài liệu.Ghé thăm website http://bstudent. Sự chấp thuận C.Financial: thuộc về tài chính C Cần danh từ có ý nghĩa phù hợp A. Pemberton removed a number of financial charts from her presentation after deciding they would be too ___. chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng một môi trường làm việc vui vẻ là cần thiết để tăng năng suất và tạo động lực cho nhân viên.

net/ fb https://www. Động từ Sự cạnh tranh giữa những nhà cung cấp mạng Internet được kỳ vọng sẽ tăng đột biết trong năm tới . phản ứng lại Việc tung ra mạng lưới điện thoại di động của công ty bị hoãn do vấn đề nổi lên khi thiết bị được kiểm tra . Có kỹ năng. Danh từ B. Danh từ chỉ người C. CISC Bank posted a net profit of $15. Đứng đắn. (A) emerged (B) engaged (C) revealed (D) reacted Last month. trạng từ D. nghiêm chỉnh C. (A) goes (B) to go (C) was going (D) going Millennium Computer.significant: đáng kể Cần tìm động từ có nghĩa phù hợp A. tiết lộ D.launch: việc tung ra (sản phẩm) Cần động từ chia ở thì quá Tháng trước. các nhà quản lý . Tuy nhiên C. hứa hẹn. (A) signify (B) significant (C) significantly (D) significance The launch of the company’s new cellular phone network was delayed due to a problem that ___ when the equipment was tested. động từ B. Lịch thiệp D. nổi lên B. Cứ như là Theo như 1 bài viết trên tạp chí Neilson Business Weekly. ngân hàng CISC đã đưa ra mức lợi nhuận thực là 15. bà í sẽ ở khách sạn 4 mùa. Inc. Mặc dù D.facebook. (A) Competition (B) Competitor (C) Competitive (D) Compete ___ an article written in Neilson Business Weekly. lành nghề B.8 million for the first quarter. Cần tính từ bổ nghĩa cho danh từ “product” A. is committed toproviding ___ products at a competitive price.Provider: nhà cung cấp . Đáng tin cậy Công ty máy tính thiên niên kỷ được cam kết cung cấp những sản phẩm đáng tin cậy ở mức giá cạnh tranh. marketing D A A B A trạng ngữ chỉ thời gian ở thì tương lai (“next week”) nên trong các đáp án thì đáp án động từ ở thì hiện tại là hợp lý nhất công tác vào tuần tới.Competitive: cạnh tranh Cần danh từ làm chủ ngữ của câu A. cam kết C. she will stay at the Four Seasons Grand Hotel. danh từ Chính quyền thành phố đang thực hiện những biện pháp đáng kể để cải thiện thiết bị công viên ngoài trời trong thành phố .com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 123 124 125 126 127 128 New York nextweek on business. tính từ C.Ghé thăm website http://bstudent. (A) skilled (B) earnest (C) tactful (D) reliable ___ among Internet providers isexpected to increase dramatically over the next year. Theo như B. (A) According to (B) Nevertheless (C) Even though (D) As if The municipal government is taking ___ measures to improve outdoor park facilities within the city.Article: bài báo Cần tính từ bổ nghĩa cho danh từ “measure” A.Dramatical: đột biến Cần liên từ có nghĩa phù hợp A.8 triệu đô trong quý đầu tiên . . Tính từ D.

họp. sau C. Trạng từ D.Annual: thường niên . quá khứ D. Danh từ Báo cáo tài chính quý này chỉ ra rằng công ty nên quan tâm nhiều hơn với doanh thu ngày càng tăng trong thời gian ngắn .com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 129 130 131 132 133 managers from allover the world ___ at the London Business Center for the annual international marketing conference. (A) definite (B) customary (C) elaborate (D) notable This quarter’s financial report suggests that the company has been ___ concerned with increasing sales in the short term. (A) excess (B) excessive (C) excessively (D) excessiveness Attendance at the Grape & Wine Festival was quite low the first year it was held. . chi tiết D. đến sau. she reduced unnecessary travel expenditures from the budget in order to increase the company’s net profits.facebook.Convene: triệu tập. (A) convened (B)convenes (C) convening (D) convene Many ___ financial analysts including William Gibson and Melissa Wales have published articles in the Business Times. Cần trạng từ bổ nghĩa cho động từ “concerned” A. trước B. theo sau Lượt tham dự Festival rượu và nho có vẻ hơi ít trong năm đầu tiên tổ chức nhưng chương trình khuyến mãi cấp tốc đã thu hút được lượng công chúng lớn hơn trong những năm sau đó. cô ấy đã giảm được chi phí du lịch không cần thiết từ ngân sách để tăng lợi nhuận thực của công ty. (A) join (B)joins (C) joined (D)to join We are working on finding a solution ___ the problem D D D khứ vì có “last month” marketing trên toàn thế giới đã gặp nhau tại trung tâm kinh doanh London cho cuộc họp marketing toàn cầu thường niên. Chắc chắn B. Động từ B. tụ tập Cần tính từ có nghĩa phù hợp A. Tỉ mỉ. rộng lớn Cần một tính từ có nghĩa tương phản với “first year” (tương phản logic) vì có liên từ “but”chuyển hướng quan điểm A. Cần động từ chính của câu và chia thì quá khứ để hòa hợp với thì ở mệnh đề còn lại Sau khi Sarah tham gia vào công ty sản xuất Haltion..Travel expenditure: chi phí du lịch Cụm cố định “solution to st”: cách giải quyết cho cái gì Chúng tôi đang làm việc để tìm ra 1 biện pháp cho vấn đề C B . but intensive promotion has attracted larger crowds in ___ years. đáng chú ý Nhiều nhà phân tích tài chính nổi tiếng bao gồm William Gibson and Melissa Wales đã cho ra những bài viết trên tạp chí thời báo kinh doanh.net/ fb https://www. Tính từ C.Ghé thăm website http://bstudent.Excessive: mở rộng. Thông thường C. (A) prior (B) followed (C) past (D) subsequent After Sarah ____ Halton Manufacturing Co. . Nổi tiếng.

Sự giảm sút B.Wear: sự hỏng hóc.attribute to st:quy cho Cần tìm danh từ đi sau tính từ “top” có nghĩa phù hợp A. động từ dạng gerund Sự gia tăng về doanh số của tạp chí Sức khỏe Đàn ông gần đây được quy cho là những cố gắng có chủ ý để duy trì sự khỏe mạnh giữa những người đàn ông trên 40 tuổi. Hola Barcelona sẽ giữ vững vị trí độc tôn trong những công ty truyền thông ở Tây Ban Nha .net/ fb https://www. (A) order (B) schedule (C) position (D) record 137 Since her appointment as Governor General. hao mòn (do dùng nhiều) Chiếc xe đạp đã bắt đầu thể hiện một số dấu hiệu bị hỏng. cách giải quyết .Appointment: sự bổ nhiệm .Attempt to do st: cố gắng. . yêu cầu B. and is in the shop getting the rear wheel replaced. tính từ C. (A) decrease (B) shape (C) limit (D) wear The recent boost in the sales of Men’s Health magazine has been attributed to ___ efforts to maintain wellness among men over the age of forty. Santina đã rất cố gắng để xây dựng mối quan hệ với những công ty trên toàn khu vực . động từ B. Hình dạng C.Rear wheel: bánh sau Cần tính từ bổ nghĩa cho danh từ “efforts” A.facebook. (A) oves (B) to (C) about (D) out 134 135 136 The bike has begun to show some signs of ___. nỗ lực làm gì . vị trí D. (A) deliberates (B) deliberate (C) deliberately (D) deliberating With the purchase of two additional radio stations.additional: thêm - Cần tìm giới từ + “region” có nghĩa phù hợp Khi cô ấy được bổ nhiệm làm thống đốc. bản ghi chép Với việc mua thêm 2 tần số radio. Santina has been attempting to build relationships with companies ___ the region.Relationship: mối quan hệ Vì chỉ có một chút quan tâm tới sản phẩm nên chúng tôi sẽ dần dần ngừng sản xuất nó B Cần tính từ có nghĩa phù hợp A. và đang được thay thế bánh xe ở trong quán . lịch C. Sự giới hạn D. hao mòn . cố ý B. Sự hỏng hóc. trạng từ D. cố ý . . Có chủ ý. (A) somewhat (B) throughout (C) moreover (D)everywhere 138 Since there is only ____ interest in the product. we will phase out its production D C Cần tìm danh từ có nghĩa phù hợp A.Ghé thăm website http://bstudent.Solution: sự giải quyết.wellness: sự khỏe mạnh .Transmission: sự chuyển giao with the transmission by the end of the day. Hola Barcelona will secure the top ___ among Spanish media companies. Nhỏ .deliberate: có chủ ý.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất với sự chuyển giao vào cuối ngày.

phương án Nếu phương án này tốt cho bạn. (A) equips (B) supplies (C) qualifies (D) arranges However. chốc. Gần nửa những khách hàng của ngân hàng đã yêu cầu chuyển sang kế hoạch tiết kiệm mới .. and are able to have it in stock .author: tác giả ...option: sự lựa chọn... ưu điểm ..... Quan trọng.. we are able to order this CD directly from the distributor. Cần một danh từ có nghĩa phù hợp.... (A) Until (B) Between (C) Within (D) Since If this .advantage: lợi thế. (A) Intentional (B) marginal (C) key (D) handy Nearly half of the bank’s clients have inquired about switching over the new ___ plan (A) save (B) saved (C) savings (D) safety The online order form for Amazoncustomers states that any purchase over $350 ___ for free delivery... Author (C) ..... -Moment: lúc này.facebook... Moment (B).....net/ fb https://www...Notify (v) thông báo ..Notification (n) sự thông báo . you when the product is available for pick-up.. Thuận tiện. Sam’s Music sẽ thông báo cho bạn khi sản phẩm có để mua. chúng tôi có thể đặ hàng CD này trực tiêp từ nhà phân phối. kindly respond to this message and provide a contact number where you can be reached. Cần một động từ có nghĩa phù hợp. Advantage (D) .Switch over: chuyển cái gì Mẫu đặt hàng trực tuyến với khách hàng của Amazon nói rằng bất đơn đặt hàng nào trên 350$ Until + Clause (Mệnh đề) Since + Clause Between : không phù hợp nghĩa trong câu này Tuy nhiên. Option Sam’s Music will.Note (v) (n) lưu ý. lát ..... chủ chốt D. và có thể có nó trong vòng vài ngày tới.. chú ý Cần một danh từ có nghĩa phù Tôi rất vinh dự mời bạn tới C D A C ...... works for you.Notice (v) chú ý ...the next few days....com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 139 140 141 142 143 144 over the next four months... (A)..... dễ cầm Cần danh từ để đi với “plan” danh từ ghép C trong 4 tháng tới. . (A) Notify (B) Notice (C) Notification (D) Note It is my pleasure to invite C... bây giờ...Ghé thăm website http://bstudent.... vui lòng trả lời tin nhắn này và cung cấp một số điện thoại mà bạn có thể được liên lạc...

to interview a successful modem industrial B C A Chúng tôi muốn phỏng vấn một giám đốc thành công trong .. offered exclusively to new employees.Episode (n) một sự kiện. Các nhân viên được thuê gần đây được kết hợp với một đội ngũ nhân viên lâu năm.. được cung cấp độc quyền cho các nhân viên mới.... process. Chương trình này được thành lập để cải thiện quy trình đào tạo.. tạp chí xuất bản định kì) .Ghé thăm website http://bstudent.. Cần một danh từ có nghĩa phù hợp.. (A) Interview (B) Recruiting (C) Training (D) Application hợp..Interview (v) phỏng vấn . buổi biểu diễn.. you will be providing necessary guidance…... I am the publisher of an information technology magazine called Today’s Computer. . ứng dụng Recently hired employees will be matched with a senior staff member with whom they will meet regularly during their first few months in order for senior staff members to offer instruction. Gần đây chúng tôi đang có kế hoạch tung ra số tạp chí mới..facebook.Application (n) việc nạp đơn. (A) Show (B) Investment (C) Issue (D) episode We ...Training (n) đào tạo . . tham gia chương trình định hướng của chúng tôi. tức là chỗ trống cần điền phải là một danh từ.. từ cần điền phải có cùng từ loại với từ đứng trước từ “and”.Issue (n) một số báo hoặc tạp chí (của tờ báo... một quãng thời gian trong cuộc đời của một người Would like + to do sth: Diễn đạt lời mời một cách lịch sự Tôi là Francis Arbuckle. ... Provide sth to sb Provide sb with sth Bằng việc tình nguyện cho việc định hướng. mentorship and... buổi hòa nhạc .. Tôi là nhà xuất bản của một tạp chí công nghệ thông tin tên là Today’s Computer... tư vấn và gợi ý.your new colleagues..Show(n) chương trình.. We are currently planning on putting out our next.Recruiting : tuyển dụng .. bạn sẽ cung cấp các chỉ dẫn cần thiết cho các đồng nghiệp mới của các bạn. (A) Suggestions (B) Suggesting (C) To suggest (D) Suggested Lưu ý liên từ “and”. mà họ sẽ gặp nhau thường xuyên trong suốt những tháng đầu để các nhân viên lâu năm cung cấp các chỉ dẫn. mà sẽ tập trung vào công dụng của rô bốt trong nền công nghiệp hiện đại.. A By volunteering for the orientation.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 145 you to participate in our orientation program.. 146 147 148 (A) From (B) To (C) At (D) On My name is Francis Arbuckle... This program has been established to improve the .net/ fb https://www. một tình huống..Investment (n) sự đầu tư .. which will focus on the use of robots in modern industry.

. Nhưng đáp án C không hợp Chỗ trống ở trước động từ và sau chủ ngữ của câu. Vào ngày 15/1.. Cần một động từ có nghĩa phù hợp... thì hiện tại hoàn thành... .. (A) However (B) Therefore (C) Overall (D) Instead In order to solve this problem we... Như vậy đáp án đúng chỉ có thể là đáp án C hoặc D.....Present (v) trình bày.. . kiểm soát .. tặng .. please phone me at 878149 993-2424. we issued a temporary credit to your account of an amount which you disputed... này phải ở thì quá khứ hoặc chúng tôi đã rút số tiền dư ra. vui lòng gọi cho tôi ở số điện thoại 878-9932424... MỘT SỐ CHÚ Ý Chúng tôi chân thành xin lỗi bất kì sự bất tiện nào mà việc này có thể đã gây ra cho bạn. Cần một liên từ có nghĩa phù hợp...Talk to (v) nói chuyện với . we accidentally applied additional credit in the same amount to your card. us over the next couple of weeks. sau đó. .the surplus amount.regret any inconvenience this may have created for you..com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất ngành công nghiệp hiện đại như ông. (A) Sincerely (B) Sincere (C) Sincerity (D) Most sincere A D A Căn cứ vào nghĩa của câu.. chúng tôi vô tình áp tín dụng bổ sung cùng một số tiền vào thẻ của bạn A (A) Talk to (B) Present (C) Regulate (D) Wait for 150 151 152 On January 15... câu Để giải quyết vấn đề này.. afterwards.net/ fb https://www. executive such as yourself...Regulate (v) điều chỉnh. Tuy nhiên.Wait for (v) chờ Nếu bạn quan tâm và sẵn sàng nói chuyện với chúng tôi trong vài tuần tới...Ghé thăm website http://bstudent... (A) Would like (B) Will like (C) Liked (D) Have liked If you are interested and willing to. chúng tôi đã phát hành một khoản tín dụng tạm thời vào tài khoản của bạn một số tiền mà bạn đã tranh luận. (A) Would withdraw (B) Could withdraw (C) Were withdrawn (D) Have withdrawn We. do đó chỗ trống phải là một trạng từ bổ nghĩa cho động từ regret.facebook...

Invoice: hóa đơn hàng hóa.facebook. điện nước…) .Ghé thăm website http://bstudent.Receipt: biên lai. Trên toàn khu vực Travel agent/agency - Senior vs superior to PHÂN BIỆT Agent (n): nhà đại lý Agency (n): đại lý Senior: cấp cao Superior: vượt trội hơn Throughout the region Bill: hóa đơn (điện thoại. đất nước… Customer satisfaction Sự thỏa mãn của khách hàng Competitive price/ salary Giá/ lương cạnh tranh Value = appreciate Đánh giá cao Fill in/ Fill out/ Complete the application/ form Điền/ hoàn thành hồ sơ/ đơn Receipt vs bill vs invoice - TỪ VỰNG HAY GẶP .net/ fb https://www.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất CẤU TRÚC CỤM CỐ ĐỊNH Finish+ving Hoàn thành việc gì Make reservation for sb/st Đặt chỗ ăn ở cho ai/ việc gì Knowledge and skill in st Kiến thức và kỹ năng về cái gì Throughout the region/ country.. hóa đơn của dịch vụ Trên toàn khu vực. dịch vụ .

. .sneakers: giày thể thao 155 -community center director (n) giám đốc trung tâm cộng đồng 154 D Trenton Family Medical Practice is currently seeking a receptionist for a part-time position. (D) It advertises on television. -indicate (v) chỉ ra ..leather boots: bốt da .facebook.Ghé thăm website http://bstudent.net/ fb https://www. (B) It has more than one location.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất STT ĐỀ BÀI ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH DỊCH – TỪ VỰNG This offer is available at all Lockheed Shoe Source stores in the greater Toronto area until August 31. (C) It is opening a new store.advertise (v) quảng cáo Questions 153-154 refer to the following coupon. 153 What is indicated about Lockheed Shoe Source? (A) It is closed on weekends. What is NOT offerd at a discount? (A) Shoes laces (B) Women’s leather boots (C) Sneakers (D) Bags B What position is being advertised? (A) Community center director C Enjoy 20% discount off of specially marked sneakers or boots => B. C And take advantage of fifteen percent off of all shoe accessories => A Questions 155-156 refer to the following job advertisement. -shoe laces: dây giày .

quyền sử dụng .organizational skills (n) kĩ năng tổ chức Questions 157-159 refer to the following advertisement.field (n) lĩnh vực .receptionist (n) nhân viên lễ tân . B The region’s most recognizable name in home furnishing is going out of business. nhắc đến . đòi hỏi .net/ fb https://www.medical manager (n) giám đốc y tế -mention (v) đề cập.supervisor (n) người giám sát .com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất (B) (C) (D) 156 Supervisor Receptionist Medical manager What is mentioned as a requirement for the job? (A)Access to an automobile (B) Experience in the field (C) Organizational skills (D) A college degree B But applicants should have some experience working in a health care facility.degree (n) bằng .facebook. .requirement (v) yêu cầu. cách tiếp cận. -reduce (v) giảm .relocate (v) dời đi .Ghé thăm website http://bstudent.go out of business (v) phá sản .merchandise (n) . 157 Why have prices been reduced? (A)A store is relocating (B) A store is going out of business.access (n) sự truy cập.manufacturing line (n) dây chuyền sản xuất .

việc vận chuyển (C)A manufacturing line has been stopped. absolutely (A) A voucher for their next free.facebook.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất hàng hóa . What will customers who C If you spend more than spend more than $250 $250.delivery (n) việc vận chuyển -registration (n) sự đăng kí . ngả lưng -voucher (n) phiếu giảm giá . purchase (B) Free delivery (C) A desk lamp (D) An additional 15% discount Questions 160-161 refer to the following e-mail. 159 160 What is the purpose of the e-mail? (A) To promote an upcoming event B Email cung cấp cho người đọc các thông tin về địa điểm. giờ tổ chức -reclining chairs (n) ghế dựa .net/ fb https://www.recline (v) dựa.shipment (n) kiện hàng. tựa .Ghé thăm website http://bstudent. 158 (D)A new shipment of merchandise has arrived What product is in limited supply? (A) Handmade tables (B) Reclining chairs (C) Desks (D) Sofa sets D We also have a limited stock of sofa sets at unbelievably low prices. we’ll also throw in receive? a desk lamp.direction (n) chỉ .

.facebook.binder (n) bìa cứng để cặp tài liệu ...please be sure to bring a 3-ring binder and pen with you => binder và pen phải tự mang đi.net/ fb https://www. -muffin (n) bánh mì nướng .com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất (B) sự kiện. to enjoy fresh fruit and muffins => muffins được cung cấp ở sự kiện . những thứ có sẵn dẫn ở sự kiện và những thứ cần mang theo. => B To provide information about an event (C) To cancel someone’s registration (D) To give directions to an event 161 What will be provided at the event? (A) Muffins (B) Juice (C) Pens (D) Binders A So please arrive around 8:30 a.Ghé thăm website http://bstudent. không được cung cấp.m.juice (n) nước hoa quả . Questions 162-165 refer to the following letter.

to 5 p. -attendee (n) người tham dự .employment (n) công việc.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 162 163 What is the purpose of this letter? (A) To invite a speaker to an event (B) To confirm some plans (C) To enroll in a university (D) To offer someone employment By what date does Ms. Vanderburg need to know the number of attendees? (A) April 6 (B) May 1 (C) May 10 (D) May 28 B This letter is intended to confirm your reservation of the Rosewater Auditorium on Tuesday. May 23. -confirm (v) xác nhận .facebook.m.enroll (v) đăng kí .m. from 10 a.Ghé thăm website http://bstudent.net/ fb https://www. tình trạng có việc làm C Please be sure to finalize your numbers in an email to me by May 10 at the latest.

Ghé thăm website http://bstudent. please contact me at 1(A)The fax number of 890-888-8998 => B Florida State University . Mr. confirm your reservation Vanderburg can be reached of the Rosewater (C) The name of the event Auditorium => C location . Vanderburg promise to send to Mr.facebook. Perez? (A) A list of equipment (B) A deposit (C) A reservation form (D) An invitation A 165 What is NOT included in the letter? A 166 To whom should the registration fee be mailed? (A) Leanne Segway (B) Robert Smith (C) Fiona Thompson (D) Gillian Stevens A I will send you a list of the equipment we have available. Florida => D Questions 166-169 refer to the following registration information. Perez Tampa bay.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 164 What does Ms.This letter is intended to (B) The number where Ms.net/ fb https://www.invitation (n) giấy mời .deposit (n) tiền gửi . -If you have any further comments or questions.Florida State University (D) The mailing address for 689 Scholar Lane. Please mail the attached registration form and your personal check to: Regional Organization of Nurse Practitioners (RONP) -equipment (n) thiết bị .

package (n) gói (A)When a dinner reservation must be made (B) When a payment needs to be made by personal check Deadline (n) hạn cuối (C) When accommodation is needed to be booked (D) When a participant wants to. Leanne Segway. . -book = reserve (v) đặt chỗ .facebook.Ghé thăm website http://bstudent.personal check (n) séc cá nhân . -option (n) sự lựa chọn .net/ fb https://www.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất Attn.participant (n) người tham gia D Rooms have been reserved at the Grandview Hotel and are being offered at discounted rates for RONP members. Gillian will happy to assist you in finding a local hotel.cancel their registration 169 What is only available to RONP members? (A)A dinner on Sunday (B) The option to pay credit card (C)Conference packages (D) Discounted hotel rooms Questions 170-172 refer to the following newspaper article. Human Relations Officer Registration forms and complete payment must be submitted by Monday. 167 When is the registration deadline? (A) August 19 (B) August 31 (C) September 2 (D) September 4 A 168 In what case should the event planner be contacted? C If you would like to seek accommodation elsewhere.accommodation (v) chỗ ở . August 19. contact Gillian Stevens at 787545-7566.

com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 170 What kind of company does the article discuss? (A) Technological (B) Educational (C) Safety (D) Environmental A Industry-leading electronics producer Whitmore & Bliss Electronics (n) đồ điện tử 171 When will Whitmore & Bliss open its new conference center? (A) In March (B) In June (C) In October (D) In November C When it opens in October.facebook.make up for: bù đắp cho .safety (n) sự an toàn . all of the facility’s 75 conference rooms will have.. but we expect that the revenue generated from renting the facility will -Electronics (n) điện tử.environmental (adj) thuộc môi trường -recover (v) thu hồi. (C)He states that the idea was devised by the board B Norman Steel explained the benefits of the program: “We’re had to spend a lot of money now in order to move ahead of our competitors.. 172 What does Norman Steel say about the company’s new policy? (A)He explains that his competitors will soon have similar facilities. hồi phục. (B)He expects to recover the costs of the investment in the near future. trang trải .net/ fb https://www.educational (adj) thuộc về giáo dục . thiết bị điện tử -technological (adj) thuộc về công nghệ .Ghé thăm website http://bstudent.

173 What does Julie Lewis ask employees to do? (A)Submit a new policy (B)Fill out a questionnaire (C)Help choose a winner (D) Change their password C We need your help to decide which idea is the best.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất of directors.net/ fb https://www. Questions 173-177 refer to the following memo.Ghé thăm website http://bstudent. soon make up for our (D)He is concerned that the investment” construction may be delayed due to funding problems.facebook. Questionaire (n) bảng câu hỏi .

(C) On September 21 (D) On September 30 Questions 178-180 refer to the following article.Ghé thăm website http://bstudent.net/ fb https://www..submission (n) bài nộp lên ..com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 174 The word “entries” in paragraph 1.facebook. accommodation (C) A paid vacation (D) A car 177 When does contest voting C You can begin voting on end? September 14 and you (A) On September 12 must vote by noon on (B) On September 14 September 21. 176 Opportunity (n) cơ hội Vote (v) bình chọn .. What will the winner D These three employees of the contest receive? will now have the (A) A free dinner opportunity to win a (B) A voucher for hotel brandnew hybrid car.effort (n) nỗ lực As you are aware.. our clothing company began as a family-owned business that..doorway (n) cửa ra vào . line 7 is closest in meaning to (A) submissions (B) doorways (C) efforts (D) products A 175 Where does Roger Waters work? (A)At an environmental firm (B)At a consulting company (C)At an automobile manufacturer (C)At a clothing company D -entry (n) bài dự thi. sự tham gia ..

Presents annual merit awards to employees who demonstrate excellence in the workplace. (C) He is an important customer of the company. -intranet (n) mạng nội bộ . Even though she joined Global (adj) toàn cầu .Ghé thăm website http://bstudent. Singh has been with Maronnier and Felton for 5 years.recipient (n) người nhận 179 What does the article say about Mr.. -nominate (v) chỉ định.net/ fb https://www.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 178 What is the purpose of the article? (A) To introduce new employees (B) To inform employees of the new management intranet (C) To announce award recipients (D) To request sales figures for the last quarter C Maronnier and Felton Co. (D) He has contributed to the success of the company.. (B) He nominated Ms. Rhee? C Mr.. D During his time with the firm.contribute( v) đóng góp 180 What is NOT true about Ms.. he has helped increase profit margins by almost 10 percent.of the firm’s highest profile clients.Singh? (A) He worked as a fashion consultant. đề cử .... Rhee for an award.facebook..

. (B) She helped to develop the global management intranet. the firm only 2 years ago.facebook. Questions 181-185 refer to the following information and e-mail. (D) She has alot of experience in business development. (C)She has been at the company longer than Mr.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất (A)She has brought a lot of important new managers.net/ fb https://www. Singh.Ghé thăm website http://bstudent.

-penalty (n) phạt .resume (v) tiếp tục Those participants who cancel afer May 1 will be subject to an additional 20% administration penalty.workshop (n) hội thảo -renew (v) làm mới = refresh .discussion (v) thảo luận .net/ fb https://www. (B) Participants must contact the organizers by phone about cancellations. and small group discussion -Lecture (n) bài giảng . (C) Participants who cancel can immediately apply for next year’s conference. (D) Participants who cancel after a certain date will have to pay a penalty. line 6 is closest in meaning to (A) repeat (B) return (C) resume (D) refresh D 183 What is mentioned about the cancellation policy? (A) Participants can cancel at any time and receive a complete refund. presentations.Ghé thăm website http://bstudent.return (v) trở lại. the word “renew” in paragraph 1.facebook. D Workshop attendees will participate in lectures. trở về . what will NOT be a feature of the workshop? (A) Presentations (B) Group discussion (C) Document management (D) Lectures C 182 In the information.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 181 According to the information.

Ghé thăm website http://bstudent. (D) it will be free to BCEB members. C All managers are welcome at the workshop... Ferguson D ( Ở E-mail) request? I intend to participate in (A) An itinerary for the the upcoming. (B) It has been changed to a city downtown center.. (C) It will be mainly attended by people in advertising positions.net/ fb https://www.. (B) Cost of cancellation (C) The IP address for the conference website (D) Information about nearby hotels Questions 186-190 refer to the following article and e-mail.facebook.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 184 What can be inferred about the workshop? (A) It will be hosted by local business owners.all of the event information you can. from new manager to experienced corporate managers who wish to renew their knowledge about advertising. What does Ms. 185 .

com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 186 What is NO I mentioned as a feature of the H-989? (A) It has a large display screen. (B) It will be discounted for a certain period.battery (n) pin. online capabilities => A. B . (D) It is easy to use. (B) It can access the Internet. các bạn có thể -screen (n) màn hình .Ghé thăm website http://bstudent.The new product’s easy-to-use touch screen.=> D 187 What is inferred about the H-989? (A) it is the most expensive phone on the market.. 187.net/ fb https://www. ac quy . C -Featuring an unusually large display screen. (C) It is not yet available in stores (D) It will come in 6 different models. (C) it has a long battery life.facebook. C The H-989 will be available to the general public in the beginning of May.. 188 What is the purpose of the email? (A) To suggest the purchase a product A Sau khi trả lời câu hỏi 186.

(D) Amerald Co.’s sales representatives need new phones. C. Questions 191-195 refer to the following article and information. D đều không hợp lý. (C) Mathew Oppenheim will visit China. -imply (v) hàm ý. 189 What does Niko Gomez imply in the e-mail? (A) The price Pendale Mobile is asking is too high. (B) Amerald Co. will release a new cellular phone model. I have told the manager of our sales department to order 45 cell phones for our sales representatives by April 1.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất (B) To request permission to attend a meeting (C) To ask for available funds to order supplies (D) To compare newspaper articles thấy các đáp án B. ngụ ý .net/ fb https://www. D 190 When does Niko Gomez hope to contact the Pendale Mobile Company? (A) In February (B) In March (C) In April (D) In May B I have told the manager of our sales department to order 45 cell phones for our sales representatives by April 1. tung ra .release (v) phát hành.Ghé thăm website http://bstudent.facebook.

thực hiện -rival (n) đối thủ (D) It was started this year What is mentioned about Height? (A) its sales have increased quickly.facebook. 192 193 What is suggested about the Land Skipper? (A) it is designed for offroad racing. which specializes in SUV and off-road vehicles. C 194 How long has the Umbra been on the list of top vehicle sales? A Nhìn vào bảng “List of top vehicles sales”.technique (n) kĩ thuật A Heigh Vehicles. (D) It hasn’t released any new models recently. relatively (adv) tương đối .com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 191 What does the article say about the test-driving program? (A) It Is an ineffective sales technique (B) It is difficult to obtain (C) it can be used for a limited time D through dealership programs that allow customer to test-drive a vehicle for a day or a weekend -ineffective (adj) kém hiệu quả . dòng 7. has noticed a substantial improvement in both domestic and international sales of its vehicles Heigh has also achieved great success with its new Land Skipper truck. (B) It is relatively more expensive than other cars.net/ fb https://www. (C) It will merge with rival Kanga later this year. (C) It received an award. -implement (v) tiến hành. (D) it is only available through special order.Ghé thăm website http://bstudent. which has recently won the “Highest Customer Satisfaction” award from Wheels Magazine. (B) It hasn’t implemented the program yet.

com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất (A) (B) (C) (D) 1 week 3 weeks 4 weeks 8 weeks What will happen on April A It plans to unveil a new 3? version of the Land (A) A new vehicle will be released Skipper on April 3. 195 .Ghé thăm website http://bstudent. (B) A court case will be settled.facebook. (C) A new automobile company will open.net/ fb https://www. (D) A review of a new vehicle will be announced Questions 196-200 refer to the following e-mail messages.

-carnation (n) hoa cẩm chướng .facebook.Ltd in Oakville Distributor (n) nhà phân phối . 197 According to the first e-mail. (B) She works in Thunder Bay.method (n) phương pháp . Rockefeller? (A) She has ordered from Canada Flowers before. Rockefeller? (A) Cancel her order until more flowers D I have a colleague who owns a large flower distribution center called Plants. Peterson offer to do for Ms. sự công khai 198 What does Mr. what has affected the number of orders through Canada Flowers? (A) Production of carnations at nearby gardens (B)An introduction of new shipping methods (C)Publicity provided by a TV show (D)An increase in the number of companies selling flowers C I believe that it is due to a recent television show that described our garden as having the best quality flowers in any of Thunder Bay’s gardens. A Thank you for ordering another shipment from Canada Flowers.Publicity (n) sự quảng bá. (D) She knows someone who works for Canada Flowers. (C) She is host of a television program.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất 196 What does the first e-mail indicate about Ms.Ghé thăm website http://bstudent.net/ fb https://www.

I would be very grateful if they could be sent to my warehouse” . Peterson and Mr. Jackson discuss the price of the carnations? (A) In person (B) Over the phone (C) At a store’s opening (D) By email B B -Trong email thứ 2 có viết: “If you do. which is in Montreal” I will phone you later this afternoon to discuss payment and other details.net/ fb https://www.facebook. (B) Provide her with a discount for a future purchase (C) Fill the remaining order with a different item (D) Check whether another distributor has carnations Where would Plants. .Trong email thứ nhất có địa điểm warehouse: “that was the last shipment this year from our warehouse.Ghé thăm website http://bstudent. Ltd.com/bstudentenglishcentre Để cập nhật những đề mới nhất arrive and I could ask him to send a few more boxes to you. send the order of carnations? (A) To North York (B) To Montreal (C) To Oakville (D) To Thunder Bay 199 200 How will Mr.