You are on page 1of 93

Feladadapok

II.

Meixner Ildik

jtkhz
Feladatlapok II. a Kpes olvasknyvhz
az ltalnos iskola 1. osztlya szmra

Nerm:etiTanknyvkiad.Budapesl

DR. RI:DEINI: SlI:CSI:NVI DRA


DR. MTRAINI: GODAKATALlN
PALOTSMRTA

REMECZNI: KoMAR GABRIELLA

lII11sztnll18safadflletrajzolLa
FALTISZ ALEXANDRA

A konyv az Oktathi Mlnlazlrillm mogathval,


a K:r.oklalhl tanknyvl<ladhl
p'OlI",m ka(fllbenJalanl

mag"

Itta

mi boh<:unk.Szinezdki

a ruhjt

gy, ahogy

az olvas6knyvbenJtOd!

~!.
~.$.
""

Utnozd

Itt kt-kt

szines

a boh6c

ngyzetet

ceruzval!

A msodik
hosszabbak!

szjt!

ltsL Az elsoSben

Kezdd

ngyzetbe

mindig

rajzold

van hrom

a pontnJ!

be egyedul

Haladj

szurke

vonal.

a kis stivtJ

a vonalakat!

Ugye

Rajzold

balr61 jobbra!

ltod,

hogy

mindig

Nevezd
Keress

meg 3 kpeket!
egy madarat!

Mondj

Szerszmot!

rluk

V31amit!Tap~old

le! Hnyat

t3p~oltl1

Ia

Eveszkzt!

Szlnezd

ki a virgot!

:"'-

I
~

Vg

el6 ktfle

sz1vfel

szines

Cer1,ltit!

lordulnak,azegyik

Szlnezd

ki a mack6kat!

sZinnel. amelyek

Azokat,

amelyek

a kz fel fordulnak.

a kis

a msik

szinnel!

Nevezd
Keress

meg a kpeket!
eg

llatot!

Mondj

Gpet!

r61uk valamit!

Szerstimot!

",4':'"

Tapsold

Sz(nezd

le! Hnyat

Olpsolc:ill

ki a tzet!

& \3 I!
O

~-

-<':

~~~
~
-<

~!1m!
\~
Nevezd

Keress

meg a kpeket!

egy baromfit!

Mondj

rluk

Egy novnyt!

valamit!Tapsold

Egy takarlt6eszkzc!

le! Hnyat
Sz(nezd

tapsoltl!

ki a nvnyt!

'~cl
Utnozd

a ltkok

hangjt!

~<it)~~

~~~~

Srlnezd

pirosra.

amelyiknek

morg6

hangja

van!

~IMelyjkhangOthallodast6~banIKd-

~~~~
8

Vr;t el ktfle nnes ceruzt! Sznezd ki a lufikat!Azokat. amelyek a kis szv


felreplnek,uer;tiksznnel,amelyekakhfelreplnek,amsikszinnel!

'~"g
NeVi!1.d meg a kpeket!

Mondj

rluk

valamit!

Tapsold

le! Keress

egy llatot!

Szersmot! Gymlcst! Szlnezd ki a darl6t!

~~~0

~
R3jzold
a pontnl!

:it az

CJt:

els

ngyze~n

A msodik

ngytetbe

leveS

vonalat

rajzold

szines

be egyediJI

ceruzval!
a vonalat!

Kezdd

mindig

mm mm
10

Merre muuua trcsa! (Flfel,balra.jobbra nb.)

~,to1et~
Melyikhangot hallod a sz elejn! Ksd ssze a kpet a betOvel!

Merremutatanyln

~y~~q~~~~~~9~~~~
11

I Szlllezdmsszlllreakisszlv.smisszfllreakzfelhajI6wlipillokat!

fl

~~f'~~~~

I Melyikhaogothallodasz6ball!K6sdsszeakpetabetilvel!

~/L~f5
~

~33~

1:)

~vmst

!J/I
~~~
f"

\.l,J)1

' .

.:'

Rajzolditazels6llgyzetbeolevvooalakatnioescerurlval!Kezddmiodiga
ponrnil!A msodik ogyzetbe rajzoldbe egyedla vonalakat!

mE mE
12

Szlnezd ms $z1nurea kis szfv,$ mb szin(lre a kz fel sz6 ka~ku!

Melyikhangot hallod a szbanl Ksd S$Zea kpet a betuvel!

13

14

SlInezd

ms szlnre

a balra,

s ms

nnre

a jobbra

dla

bbukat!

~~~~&1~

Melyik

hangot

hallod

a sz6ban!

Ksd

ssze

a kpet

a betvel!

f~~~

tJ1ltmsv Q1
~O~~J
Rajzold

:it az els

ngyzetben

lev vonalakat

vonalat

a ponto;!l,

a msodikat

az x-jelnl!

eg~d!avonalakat!

15

szines

A m<$odik

ceruuval!
ngyzewe

Kezdd

az els

raj20ld

be

Szrl'lezd

ms szfl'lre

a bal.-a, s ms $zfmlre

a jobb.-a

fordul

tehe.-aurokat!

ceruzval!

Kezdd

~~~~~
~~~~

Rajzold

t az els

I'Igyzetbel'l

VOl'laJat a POl'ltll:iJ, a m:isodikat


egyedl

lev vOl'lalakatszll'les
az x-jelnl!

a vonalakat!

16

A msodik

I'Igyzetbe

rajzold

az els
be

Szmezd ma$ szlore a balra smsszlnrea]obbrahal16klslanyokart

~~~~~~
Melyikhangot hallod a sz6 elejn! Ksd nIe a kpet a betvel!

a~~f!B
~~~~

~I~~~
Rajwldta:r.elsngyzetbenlevvonalakatsznesceruval!
Kezdd a ponto;!'l!
A msodik ngyzetbe rajzold be egyedl a vonalakat.!

m~ mE
17

Szinezd ms szinure a bal kzre. s ms szinre a jobb kzre val6 kesztyket!

Nevezd meg a kpeket! Mit csinlnak! Mondd egy SZ6V31!


Tapsold lel
Hnyattapsoltl!
Szine:z:dkiazokatakpeket.amelyekenazllatokuemberekneksegitenekl

&
~
~

~P

~ '.

:?

-4 ~~

Rajzoldtuels6ngyzetben
lev6vonalatszinesceru:z:V3I!
A msodik ngyzetbe r.tjzold be egyedul a vonalat!

18

I Szinezd ms szinrea

balra,s ms stinre a jobbra repulfaleveleket!

Q~~~~
I

Melyik hangot

hallod

a s16 elejn!

Ksd

ssze

a betvel!

l~~~.
~~~~
Rajzoldtazelsngy:zetbenlevvonalatnlnesceruLival!

A msodik ngyzetbe rai10ld be egyedl a vonalat!

em mm
19

Szinezd misszJnre a balra,es mis ninOrea jobbra n6 vitorlsok,at!

Mit tsinl! Mondd egy szoval! Tapsold le! Hnyat t3psoltl!


SzJnezdki azt a kepet.ametyik YeSzelyesmunktbmo!!

l D\ !in?
I!it
30-' "

1(.

,",WI,'

'"

Rajzoldtazels6n~gyzetbenleYvonalatszlnesteruvaJ!
A msodik n~gyzetbe rajzold be egyedl a vonalat!

20

S1.ille1.d ms s1.illre

Olvasd

a flfel,

s ms

ninre

a lefel

forditott

kalapcsokat!

el! R.aj1.oldle!

ka-pa

ka-pu

pi-pa

~a-ta

mi-ki

pi-pi

21

eu-mi

Stlnetd mb nlnlre a balra. s ms nlnire a jobbra n1: motdonyokat!

~~~~~~
tw~~~~~

Melyikhangot hallod a nban! (Mi[ csInl!) Ksd ssl;e a be[lvel!

~ri.~~
gr
(~~
~

~oe

~=~

~JJM~

Rajtold at n els ngy:zetben levvonalatstnescerutval!


A msodik negy:zetbe rajtotd be egyedl avonalat!

mm mm
22

Sunetd

mois sunOre

Mit csinoil! Mondd


desanya

Rajzold

an

a balra.

egy stval!

mondanoi:

ngyzewe

Tapsold

.Ejnye. en

oit az els/) ngyzetben

A msodik

s mois $llnOre

raizold

a jobbra

le! Stlnezd

nem

hajl Mk

ki azt a kpet,

szabad!"

lev/) vonalat
be egyedl

23

stines
a vonalat!

ceruva!!

ruhoijoit!

amelyikre

Melyik

Ksd

hangot

hallod

a S'Z6ban~ Ksd

a betvel!

ssze!

pi-pa

te-ve

ma-ci

ma-ma

pa-ci

ssze

(:/
~

pa-ci

ka-pu

<iID

pi-pa

ci-p

imll

te-ve

ci-ca

ma-ci

c-pa

ma-ma

pi-pi
24

CD

~
~

ci-p

ka-pu

pi-pi

ci-ca

c-pa

Slineld ms n/nOre 11balra. s ms slinllre a jobbra fordul6 nyus:z.ikat!

kefe

eu-mi

f-ka

eu-mi

ka.pa

ke-fe

lu-fi

~ma-ma

~ka.pa

fa-lu

ko.ca

ma-ma ~

fo-ci

falu ~

paci

pa-ci

fo-ci ~-ka

lufi

~
Rajwldtuels6ng}'letbenlevvonalatnnescerutiival!
Amsodkngy:zetberajlold be egyedl a vonalat!

25

ko-ca

Szlnezd

ms sznre

a baln.,

es ms szinre

a jobbrafordul

helikopterek

et!

~~~

~~~
Melyik

hangot

hallod

a sz elejen!

Kosd

ssze

a betvel!

G??~~tP
~

ft

M./~
R.ajzold

t az els

A msodik

negyz:etberl

negyzetbe

rajzold

levc5vorlalakatszJrles

be egyedl

ceruzval!

a vonalakat!

11111111
26

Szinezd ms szlnre a balra, s ms szlnre a jobbra fordul6 bOgrket!

Ksd ssze!

ke-f~ ~

..

,..

~ ~

'~7J

fu-to
te~ve

r.

kil

()1 fu~t
ki-l

@j

ke-fe

~r,

'

l4"i

pu-li

1"
te-ve
f~.I~~
VIVO

fa-lu

pu-li

v-v

Ralzold it az els6 ngyzetben lev vonalakat szines ceruzval!


A msodik ngyzetbe rajzold be egyedl a vonalakat!

27

SzlnezdmoisszlnOreaflfel,smsszlnreale(elusz6halakat!

RajlOld le!

Iha-ti ll.

~e-ti fut.

&

ma-ma mos.

Ka,dom.'

tik-tak

==jj

ffi

Raizoldtuelsngyzetbenlevvonalakatszinesceruzval!
A masodik ngyzetbe ralzold be egyedl a vonalakat!

28

kip-kop

SzJnezd

ms szinre

a balra, s ms szlnre

a jobbra

(ordtott

cip6ket!

I Ksd ssze!

hal

tl

sl

hat

~tl

vz

SlG

kt~

hal ~Pk

pk
Rajzold
Kezdd

kt

t az els6 ngyzetben
az els vonaJat

hz
lev<5 vonalakat

a pootnJ,

A mlisodkngyzetberajzold

a msodikat

szines

az x-jelnl!

be egyedl a vonalakat!

29

ceruzval!

hz

vz

hat

Szinezdm.isszinreabalra,sm.isszfrlreajobbraugr6mkusokat!

~~
I

Kb,d",.!

~~.~

...:.~.

n,

~_,

'''~,
rt: ;:.;,
,':"-~'~~

Am.tsodik

:"

elsngyzetben
negyzetbe

rajzold

lev vonalat
be egyedl

~ J:;;"
~

oaal

~~"~.~
Rajzold .itu

~.'

szines

@D-~

~el'1,lzval!

a vonalat!

11111111
30

Szinezd

ms szinre

a balra, s ms sznre

a jobbra

dl esernyket!

~~~~~
Olvasd

el lefel, folyamatosan

Minden

sztag

az els

utn gondolkodj,

Jelld meg szinessei

azt. amelyik

sz6tagoszJopot!

hogy jelent-e
jelent

valamit!

valamit
Mondj

Olvasd

el msodszor

vagy nem!
rluk

mondatot!

hal

cel

fi

ml

pal

vel

sl

tl

tal

kel

mi

sl

sal

tel

kl

fl

fal

pel

tl

cl

cai

sei

cl

kl

kal

fel

6'l

vl

31

is!

Sz.inezd

Olvasd

mb

a balra,

s ms szlnure

el lefel, folyamatoun

Minden
Jelold

szlnure

az els6

SZtag utn gondolkodj,


meg sz.inessel

azt,amelyik

a jobbrafordul

sz6tagaszlopot!

hogy jelent-e
jelent

valamit!

Olvasd

valamit,
Mondj

babakocsikat!

el misodszor

is!

vagy nem!
r61uk

mondatot!

kz

dz

lz

miz

mz

hz

dz

kz

sz

pz

fz

vz

lz

cz

sz

lz

fz

mz

lz

hiz

cz

lz

mz

cz

dz

sz

pz

fz

hz

lz

vz

sz

32

Merremutatanyil?

<> 'J <> <> -!7 ci> {r Q ti> 'if <:> <? <> 'if <7 <;'J

Q~vO~
Melyik

hangot

hallod

'lrQ <o9<7 {(<>{\-

a sz elejn? Ksd ssze a betvel!

'J>

c;> ti>

'*olj'

hz

hid

tl

pk

sp

pad

kd

sl

I
Olvasd

el lefel. folyamatosan

Minden

sztag

ninesseI.

~5'Zreveslede!

az els

utn gondolkodj.

amelyik

jelent

vaiamit!

hogy
Mondj

u6tagonlopot!

Olvasd

lelenr.!i!

valamit,

vagy nem! Jelld

rluk

mondatot!

el msodszor

is!

meg

Van itt egy hiba is.

Javtsd!

lt

kit

sl

hy

st

pit

mI

sv

vt

cit

cl

tv

ht

hit

hl

lv

tt

mit

pl

mv

34

SZInezdmas n.1nrea balr.l.s ms szlnre a robbr.l fordlron lampakat!

I Olvasd el! Keresd meg azokat a suvakat, amelyek jelentenek valamit!


fd

ml

lok

zej

hd

tI

cok

tej

md

fl

tok

lej

kd

cl

mok

dej

ld

dl

vok

fej

td

vl

sok

pej

I Rajzolj!

35

Szinezd

ms szJnOre

a balra, s mis

szJnOre

a Jobbra

",z6

al,ltbunokat!

Du-ci ha-ja k-cos.

Do-c ha-ja St-ma.

II lu-fl-ja kk.

II

ha-j~ja kk.

gg gg
Rajzolj!

36

Sz(nezd ms sz(n{lre a balra, s ms sz!n{lre a iobbra fordl,l16 papa.gjokat!

Olvasd el! Keresd meg azokat a szavakat, amelyek jelentenek valamit!

ken

hin

pon

sn

hen

vin

hon

ln

ven

sin

zon

vn

sen

cin

fon

zn

fen

zin

con

kn

pen

kn

von

cn

mmmmm
Rajzolj!

37

S:vnezd

ms nlnOre

Olvasd

el! Rajzoldle!

a balra.

s ms s:vnOre

a jobbra

fordul6

rollereket!

t'nt van a nap.

&~Iat~ta van a fa.

llL

fn t cin-ke.

Rajzolj!

Most

lent kell kezdeni

a vonalakat!

gg gg
38

I Kosd OSSlea betta

kppel!

erm~@
I

f~~~;
Olvasd

el! Keresd

meg azokat

a Slavakae,

amel)'ek

jelentenek

valamit!

jk

kk

fl

kl

fk

dk

sl

dl

sk

hk

jl

nl

ck

zk

hl

pl

lk

nk

vl

cl

tk

pk

tl

zl

39

"O-lvaS-:-:d

"u",v.a"kat,

el!~K'''~.''d mme",'
"'uo,,, 'H

amelyek

jelentenek

valamit!

Iap

lz

vj

nep

kz

zj

dp

map

tz

kj

kp

nap

hz

mj

vp

,ap

dz

tj

lp

zap

mz

hj

tp

kap

40

.
I

Kosd ssze a betta kppel!

~~~~

[gl

mn

ftfl)tl~
1

Kosdsne!

nap
nd

mos

~..

makk

~
~

sin

I
makk

vo-n

pu-ma

nap

p-ni

me-z

nd

ma-n

sin

pu-ma

~1.)),t.;~'r,4' ma-n

me-z

vo-n

mos
41

'-

"

p-ni

Kd,dom,'

szk
szj
szlj
szv
hsz

a
20

szv

sz-na

szk
hsz

szem

sz-I

szn-k'

!ki-nek van hosz-sz ha-ja?


Mi-nek van li-la sz-ne~
szi-t-ja?

!hi-nek van

szn-k-ja?

hinek

szi-ve?

ll!i-nek van fi-nom

ka-Isz

szlj

mi-nek van fe-ke-te sze-me!

van

szj

Ka,ddm,'

van

sz-[

ka-Isz ~

~i-nek van sz-ke ha-ja~

Ih:i-nek

sz-I-je?
42

szn-k

sz-na

Ksd ssze a betOta

Ksd

kppel!

ssze!

fa-szk

(3

ka-Isz

fa-zk

ha-Isz

zok-ni

ha-Isz

fa-zk

ka-sza

ka-Isz
no-tesz

no-tesz

v-za

fa-szk
43

J;

zsz-I
zok-ni
ka-zn

zsz-I ~

ka-sza

ka-zn ~

v-za

I Kosd ossze a kpet a bewveJ!

t Olvasd el! Keresd meg uokat a szavakat, amelyek jelentenek valamit!

mg

tg

fok

vg
zg

hg

lg

nok

zg

zg

sok

tg

vg

fog

tok

mg

lg

mog

pk

hg

44

Olvasd el a Slveget! SIlneld ki a kpeket a sIvegSlerint!

;xii-vi sza-Iag-ja

kk.

!il.

ts-k-ja

koc-ks.

II

ha-ja sz-ke.

!Jl,ci-c-ja fe-ke-te.

ID

ci-p-je

ll.

is kk.

ci-ca sza-Iag-ja zld.

ll-kos haja fe-ke-te.

1), ci-p-je

fe-ke-te.

min-ge

ll.

ts-k-ja

is kk.

lJ.

pa-pa-g-ja

IfJ,

kac-ks.

zak-ni-ja

kk.
45

zld.

S,',,,dkH

:~::rs:i:~:; oe':::".'

II

vi-rg kk.

II

ce-ru-za

sr-ga.

SJ.

ka-ri-ka

fe-ke-te.

~ot\

Rajzolj!

pi-ros zak-ni

ke-rek

kk vi-rg

asz-tal

sr-ga ka-ri-ka

sr-ga tska

pi-ros v-dr

zld cit-rom

46

fe-ke-te ke-rk

Olvasd el a suvakat lefel! Hzd al. amelyik a kphez tartozik!

&tti

ll

[plan-ni

vin~ni

&nna

rge

szl-l

viI-la

inga

in-nen

hol-l

hoz-za

enni

on-nan

ked-di

vit-te

I Rajzolj!
koc-ks f-ze-tet

-res t-Iat

ln-go-I t-zet

sr f-vet

fr-ge l-Ia-tot

tele -ve-get

pi-ros f-st

var-r-tt
pi-ros cr-n-val

res -ve-get

47

RaJlOIJ!

al-mat a tal-ra,

pr-nt

a szk-re,

kor-st

az asz-tal-ra,

ma-da-rat

az gra,

48

I Olvasd el! Keresd meg azokat a szavakat.,amelyek jelentenek valamit!


ksz

fr

szt

tl

tr

bsz

cr

rt

sl

hr

hsz

szr

ht

bJ

sr

msz

br

gt

kt

gr

fsz

kr

ft

hl

vr

vsz

tr

ct

jt

szr

rsz

mr

kt

fl

mr

lsz

zr

mt

nl

zr

I Ksd ssze a bett a kppel!

49

I Merremuutanyil!

{:r Q ti> 'J' ri> <? ~ {r <?


Q<?{7vs> 'l:rQ {r t;/ 'lrQ{J. {( c> <>

<? 'J ct> <? ~ ~

SJ,

gyalu bar na.

6z-zik a gyufa.
ll.

fagyi ml-n-bl van.

$'!1uri haja szke.


4'1

gysz

SJ,

gyr kve pi-ros.

kk.

SJ,

kgy barna.
ri szeme

kk.

11\*1;'

50

Merremutatanyfl!

q.fJ,<>
<;:J

cc> lJv<><7iSQ-o<>

'UQ<? {r(:JfrS>v<:>cVv(!,

I Ksd ssze a betta

kppel!

KsdSSleabettakp~l!

Huzdal,amiroemigaz!

ez egy gyors jr.m:~

me leg

tel:

gyors l-Iat:

reg

tlgy:

he-gyes

.&.

szerszm:

JI

@J/ff;

l3

gya.lo.gos

ma-gas

fr-ge gyik: ~
52

ember~

hegy: _~_

Olvasd el a krdst! Utna a hrom sz6t! Huzd al azt, amelyik a krdsre


felel! Ha gyes vagy.kettt is tallsl..
lI'O'iJi

l a vz-ben?

D'il'ti

re-pl

lI'O'iJi

van a f-zet-ben?

hal~ gyk? cpa?


a le-ve-g-ben?
bka~ lep-ke? sas~

beti

hiba'

fagYil~

Iki l a fo-tel-ban~
apai
D"il'lJi

beka'

lWu1al }

rpa~ cu~kor? tej?


",i van a bg-re-ben:ei'
tl3:i

van a k-v~ban?

sap-kal

meggy-Ie'

van a kr-hz-ban?
be~teg? pk? or-vos~

D"il'lJi

van a bolt-ban?

'l'iJ'jJi

van a gyr-ban?

polc? bor-j?

pult~

rka? gp? zaj?


53

Merre mutata nyil!

Go J c;> <? -17c:> {)Q<?{).Vs;>'lrQ0

rt> 'J' <> <? <> 'if <7 <?


'i>~ '?Q{l- Os><>

~ kocsi bar-na.
li-lat-ta l egy fe-ke~te macska.

1_:

1\ cse-rp

Rajlolj.szJnezz!

Q:u-li-pn

zld.
n

ben-ne.

cse-rp mel-Iett van egy csiga.

&

~Z

il-la

gya.

II pap-lan meg a pr-na kk.


~Z

gy a-Iatt van egy pr pa-pues.

o
~

"ioij'

11111111
54

MerremllUtanyll~

1}2:'>QL)I:)v:

q D2:)<:z

~v~tr>:::;/gv:rL>0Y:D<:z
I

lszlnezdkt!

~m:::::~:"m~ ~

a m-sik kk.

m. egyik csat pi-ros,


a m-sik sr-ga.

ffim

m. egyik ing esi-kos,


a m-sik sima.
egyik kan-cs
a m-sik pi-ros.

!lZ

?;)o

zld,

mm mmm
Rajzolj!

55

Merremutatanylll

eu~oOOOOo00

OVO1JO 000'0
I

fl

i ~
cs c

re

O~

.g.m
I

Rajzolj! Az els

vonalat

a ponmi

kezdd. a msodikat

56

az x-jel nl!

Olvasd

el a mondatot!

flIirn-du-lunk.
~p~kt,

Figyeld

meg. mi hinyzik

wi-sznk

pu-l-vert,

Ib:ics-kt, po-ha-rat,

a kprl!

An raj:wld

ma-gunk-kal:

e-s-ka-b-tot,

szal-v-tt.

flIif-lit. sza-I-mit,

ret-ket,

!bi-cik-lit, lab-dt,

ug-r-k-te-let.

do-bozt.

to-jst.

57

pok-r-cot.

mell!

I Ksdnze!
res veg

flt,

ers bcsi

61

sz-ges

bot'

g gyufa

ugyes al-lat

JI;;:" _~

cip

szo-ges

ulo maCi

lI11ifJ

szu-ros

sum

Rajzolj!

1lld f-vet a fa kr!


::O-tet fel~hot a haz fOle~~
l1:us-ke-ket a bo-kor-ra'

,II

mzor-pot az u-veg-bet

mop-rut a vo-dor

mel-Iet

fu:et ka-put a haz-ral


I!t su-tit a tal-ra'
58

l'

.~~

UJ

UJ

Minden mondathoz tartozik egy kp. Olvasd el a mondatot! Figyeld meg.


mi hi:in)'lik a kprl! Azt rajzold mell!

mit

kap-tak

a gye-re-kek?

:il7n-gyi le-gye-zt,

:il7uszi e-cse-tet,

ba-bto gyn-gyt.

ce-ru-zt,

he-gye-zt.

~~J._
iWuri la-p-tot,

gya-Iut.

uz

fa-gylt, mo-gyo-rt.

eso-kit,

ka-Ia-p-esot.

59

I''om!
l!Ib-ben a s3-rok-ban
II

szo-kott

polc bar-na szn.

ln vo-nat

fe-ke-te,

8).

mac-k

II

nagy aut

j-tk

ke-re-ke

de

sr-ga.

ht kis aut

kk.
sr-ga,

egy meg zld.


III

nagy trom-bi-ta

a rojt pi-ros
31

ltSlabi jr-sza-ni.

I:lok

kk,

raj-ta.

lab-da zld, fe-hr

csk-kal.

lila.

60

van raj-ta.
pi-ros.

Olvasdela kp alatti szavakat! Azutn hzd al azt. amit a kpen ltsz!

I@I~I

QI

fod-rsz

pn-cl

psz-tor

pos-ts

tl-csr

szn-pad

boi-tos

bocs-kor

vn-dor

bog-rcs

kol-bsz

bal-kon

kap-tr

nad-rg

boj-Ier

61

MOJ"lddms szval! Keresd a prjt! Ksd ssze!

ker-get

k-szt

dob

sr

ugat

lop

ron-gyos

ha-jt

gyrt

l-dz

lgy

sza-kadt

csr

csa-hol

ds

puha

la-ci-k hza. In hz fala sr-ga.


te-te-je szr-ke pala. m: ab-Ia-kok zldek.
m ab~la~kok-ban lila vi-r-gok van-nak.
li1. hz mel-Iett van Ihlod-ri lja. m s-tt-bar~na.
lhlod-ri sz-re vi-Igos-bar-na.
II hz e-Itt sr-ga s pi-ros tu-li-p-nok
n-nek.
iEZ

II

62

Ksd

OS$ze a fiur.eveket

a fiu alakjaval.a

lar.yl'leveketa

laoyalakiaval!

Ida

Ti-bor

And-rs

Sn-dor

And-re-a

Mr-ta

Ist-vn

l-Io-na

Mik-Is

An-tal

Sra

M-rj-a

T-me-a

Ott

Itt mondatok

vannak

elvgva.

Ksd

ossze

az elejet

a vegevel!

S-tm

a zok-nit.

To-lom

a le-vest.

Te-r-tem

a le-ve-Iet.

S-zom

a szr-pt.

Mo-som

a tor-tt.

I-szom

az al-mt.

Ol-va-som

az asz-talt.

M-rem

a ko-esit.

Ti-peg

a jg.

M-szik

a szl.

Sa-jog

a kees-ke.

To-lat

a med-ve.

AI-szik

a vo-nat.

S-vt

a esi-ga.

lba.

Me-keg

a mama

S-kos

a kis gyerek.
63

IOfV3Sdef3SZ3V3k.atfefef!HUld3f.3melYik3kPhelt3r'tOlik!

Iil~I.lwl
I

b-nysz

re-dny

pony-va

moz-dony

ny-Jik

ha-nyag

her-ny

pr-kny

nyi-laz

zu-hany

kuny-h

pf-rny

le-gny

sze-rny

kony-ha

br-sony

k~mny

sze-gny

duny-ha

kt-rny

ke-mny

so~vny

nyr-fa

hor-gony

Ksd sne3 krdseket 3 kpekkel!

Mi nylt ki?
Hol a nye-reg?
Mit nyert a fut~
Mi ko-nyul le~
Mi t-r.keny~
Hol a knyv~
Mi k-nyel-mes?
Mi kr-t-kony~

~iQ(Y
~lCJ

1IJB
64

L-vi-a
Nra
Ubul
Ern
E-ri~ka

La~jos

N-zem

az e~b~det.

Le~mo~som a lab-dt.

E-szem

a t-vt.

EI-ka-pom

a vi-zet.

sz~ni

az aut.

Ki~n~tm

a zsz-It.

E~lz

ta-nu~lok.

Len-ge-tem

az ab-Ia-kot.

Kacsa szik

a vo-nat-ban.

U-ta-sok l-nek

a pos-tn.

Ke-nye-ret ve-szek

a t~ban.

Le-ve~let

adok fel
65

a bolt-ban.

Fejezd be a rajzokat!

A ga-rzs-bl

bar-na

Nel-li a-nyu-nak
A m-zsn
A tl-cn

A pi-zsa-ma

A zsi-rf

zse-b-bl

le-rg-ja
van-nak

van.

kk.

ki-gu-rult

Erzsi ke-nyr-re
Mor-zsk

jn ki.

kt lda van.
hat zsm-Ie

Imi pi-zsa-m-ja
A zsk-bl

aut

adja a r-zst.

zsi-neg

lg

kt krump-li.

a fa le-ve-It.
keni a zsrt.
a te-r-tn.

ta=J
~~

~0
~~~J0
66

q~

"~\W

Itt egymshoz hasonl $nvak vannak.Keresd a prjt! Ksd ossze!

spr-ga

ta-Iaj

bi-ceg

ta-kar

lr-ma

hor-zsol

ra-gyog

ts-ke

fd

sn-tt

zsi-neg

s-tl

s-rol

p-zsit

fny-lik

bal-Iag

Is,'om'

~r:~~:tt :a:~:~::~, ;~~


a zSI-nort

kek-re,

pl-zsa-mt

\V

zold-re,

a sap-ktp,-ros-ra'
Itt hasonl jelents szavakattallsz.Keresd a prtat! Ksd ssze!
vg

megy

ro-han

ugat

ka-cag

csuk

fgg

fut

m~zol

bi-ceg

st-kit

ver

zr

sr

jr

ne-vet

sn~tit

lg

nyr

fest

zo-kog

vist

csa-hol

67

I Az igazmondalak el raizoljkeresztet a karikba!Igy:@


a A parzs forr.
a A mz sa-va-ny.
a A medve zm-mg.
a A vii-la-mos repl.
a A rzsa ts-ks.
a A kanyar e-gye-nes.
a A rezs izzik.
a A zsilett les.
a A macska ugat.
a A zsmle nehz.
a A pzsit piros.
a A fecske repl.
Itt hasonllefer'ltssuvakat tallsz.Keresda prjt!Ksdssze!
csapat

bo-rot-va

zr-get

zsilett

ltny

per-zsel

for-gat

rs

cso-port

gnyol

kopog

ruha

bicska

fest

get

zseb-ks

hzag

csavar

mzol

csfol

juh

ne-ve-ts

halk

i-je-ds

fonal

birka

hvs

csen-des

kanyar

he-ve-r

gyva

kcos

ha-ho-ta

pamut

ritka

hideg

dvny

for-du-I

bor-zas

gyr

66

Ksd sste a fineveket a fiu alakjV3l.alnyneveketa lny alakjval!

Bea

Bar-na-bs

Vii-mos

Odn

Vilma

Ce-c-Ii-a

Lszl

Vik-tor

"

Bandi

rs

Vica

Vik-t-ri-a

Nor-bert

!lttmOndatOkVannakelvgva.KSdsszeneleitavgevel!

Vrom

a ker-tet.

-Ie-Iem

az

n-t-zm

a dalt.

Vizs-gl-jk

a le-ve-Iet.

inget.

-ne-ke-Iem

a ruht.

r-tem

a ma-ei-mat.

Var-rom

a gygy-szert.

Va-sa-Iom

a be-te-get.

a buszt.

Be-da-bom

a lee-kt.

Be-ve-szem

Ci-pe-lik

a ko-sa-rat

Be-rg-jk
Varr-jk
ntik

a ru-h-ra.

a lab-dt

a l-bos-ba.

a kap-csot

az e-me-Iet-re.

a tejet

a ka-pu-ba.
69

A:1.

igaz mOlldatok el njzolj kere$z[etakarikiba!

Igy:

O A kutya madr.

O A tyk ggog.

O A lek-vr ketyeg.

O A szo-tyo-Ia

O A ftyol t-tet-sz.

O A ken-d

O A keszty meleg.

O Az asztal pty-tys.

O A szatyor

O A tyk ba-rom-fi.

stl.

O A szamr ftyl.

en-ni-va-I.

pty-tys.

O A keszty btor.

70

Az igaz mondatok el rajzolj keresztet a karikba! Igy:

Busszal u-ta-zunk

a hold-ra.

O {fizzsel esszk a hst.


O

Msszel fes-tik le a falat.

~kba

tl-tik

a mus-tot.

O {fozzsal vetik be a fl-det.


O Vil-I-val eszik a le-vest.
~k.a nni zsr-sza-Ion-nt
Ki-ol-vaszt-ja.

vett'll

A zsrt -veg-be

tl-ti.

A t-pr-ty-bl

St va-la-mit.

Tu-dod-e,

mit?

Raj-zold ide!

Afuzetedbe pedig rajzolj:

pttys

lab-dt.

zld kesz-tyt.

koc-ks pi-zsa-mt,

pttys

kon-tyos

hajas babt,

nnit,

teli sza ty-rot,

bg-rt,

piros kesz-tyt!
71

tyk

dutyi

csaesi

csrg

csuk

kocsi

maty

ltyg

fuccs

kutya

lecs

kcsg

ftty

kacsa

pacsi

ztyg

reccs

bty

bcsi

cspg

~I

I I
o~'

rcs

moty

recseg

meccs

kacs

ketyeg

tocsog

mcs

kocsi

bocst

dicsr

petty

Matyi

locsol

potyog

ltty

csik

fecseg

csokor

72

totyog

Olvasd

el! Rajzold

lea

hi:l.nyz kpeket!

Mit te-nyszt nagy-a-pa?


Disz-nt, nyulat, tykot.

Mit vett nagyi Gyn-gyi-nek?


Pty-tys szok-nyt, kesz-tyt, slat.

~~Q)L
Mit szed Matyi?
Megy-gyet, ba-rac-kot, epret.

00
Mit fogott nagy+pa a tban?
Pon-tyot, har-cst s egy rossz cipt.

Mi n a hegy-ol-da-Ion?
Tlgy, feny, pity-pang.

~I __ ,
73

ls",,,,!
Imla-bolcs szep kpet raj-zalt. Itt a jt-sz-tr.
A fO zld. A homok srga.
~t-sza-nak a gye-re-kek.
Az egyik piros

cr-zs3-5zin a

hintn

ru-h-ja,

l egy kislany.
fehr

szan-dl-ja.

A haja szke. Kk szalag van benne.


A msik piros hintn egy fiu hin--zik.
Barna a haja, zld a nad-rg-ja. srga az inge,
fe-ke-te a ci-p-je.
Hinta,

pa-Iin-ta!

74

Az igaz mondatok el rajzolj kereutet a karikba!

A krokodil veszlyes.

O A bagoly ital.

Kroly finv.

O A kt mly.

O Karola finv.

O A pehely nehz.

O A harkly tarka.

A pocsolya mly.

O A vas nehz.

A selyem tel.

Kosd ssze!

gerely

szerszm

sirly

virg

vz

foglalkozs

kil

plet

pulyka

folyadk

ibolya

helyisg

gereblye

sportszer

szoba

madr

borbly

baromfi

kastly

sly

I Ksdsue!

I A h,1 ,z;k :3.-

'a

A baba alszik

vlynl.
az osztlyban.

A tehn iszik

a bnyban.

A bnysz dolgozik

a folyban.

A mama mosolyog

a plyban.

A lnyok tanulnak

a fnykpen.
75

Olvasd el a krdst! Figyeldmega kpeket! Huzd al a helyesvlant!


Hny klyke van Bodrinak~

2,3,4

Milyen szalagja van Manyinak?

keskeny, szles

Mennyi almt vett Kroly?

sokat. keveset

Hny lyuk van a harisnyn~

2,3,4

Milyen tnyr van az asztalon~

lapos, mly

Hny blyeg van a boritkon?

1,2,3

Hny glya van a fszekben~

2,3,4

Milyen Ica eskpenye1

kk,tltsz

76

Olvasd el a krdst! figyeld mega kpet! Hzd al a helyes vfaszt!


Melyik

labda pttysr

a kicsi, a nagy

Melyik gon l a pintyr

az alsn, a felsn

Melyik

a puli, a tacsk

kuty a csont?

Milyen batyut

visz a nni~

knnyt,

Ki rohan a folyosnr
Ki krtyzik
Melyik

Matyi,

apuval?

Mihly, gi

madr ftyl?

Pityu melyik

nehezet

Kati

a kicsi, a nagy

kezn van keszty?

a jobban,

77

abalan

mzabolcs

folytatja

a kp rajzolst.

Ez a tr msik oldala.
A srga

mszknl

hrom

gyerek

van.

A nagy fi vigyz a kicsire.

A kislny egyedl

A nagy fi nadrgja

a plja

A cipje

szrke,

fekete.

A kisfi zoknija

piros. A nadrgja

A kislny ruhja

piros. A zoknija

A szalagja
A tbbit

sem fl.

vilgoskk.

barna,

a plja

fehr.

is piros.
szinezd

gy, ahogy

neked

78

tetszik.

srga.

Ksd ssze a fineveket a fi alakjval,a lnyneveketa lny alakival!

Emese

Zsuzsanna

Rzsa

Szabolcs

Csaba

Dniel

Gyrgy

Melinda

Gyngyvr

Aranka

Rbert

Rezs

Szilvia

Dorottya

IlU mondatok vannak elvgva.Ksd ssze az elejt a vgvel!

Zsoltnak fj a torka.

mert elesett.

Rudinak fj a trde.

mert sok cukrot evett.

Szilvinek fj a foga,

mert tske ment bele.

Bodrinak fj a talpa.

mert jrvny van.

Doktor bcsi gygyszert ro

hogy kivltsa a gygyszert.

Anyu a gygyszertrba megy.

hogy megvigasztalja.

Nagyi mest mond Gyurinak.

hogy Gyuri meggygyuljon.

H2dalagy6gystereknevt!

ASZPIRIN

METR

PENICilLIN
79

KALMOPYRIN

Olvasd el a suvakat lefel! Jelld meg. amelyik a kphet tartozik!

legel

hmr

leveg

repl

nyalka

parka

lobog

kszr

csecsem

valaki

hever

heged

datolya

lakoma

domin

szamca

jegenye

takar

bort

koszor

pocsolya

kanri

gabona

meszel

mazsola

cinege

dobog

muzsika

fuvola

nevel

jrka

Rajwli!

A bohoc parakaja
A hevern

varas

ket parna van

A fuzet bo"tola ,.ega es zold

;,~:::::::~:annak
A takar

kk kocks.

furulya

kocsonya
reszel

00,PM
o

~()

Jt

IBi!jt
o

,;;

A kanri srga.
80

Itt mondatok vannak elvgva.Ksd ssze az elejt a vgvel!


Pajti nem tudja, milyen hangot adnak az llatok.Te tantsd meg ri!

A macska
A bka
A mhecske
A kecske

Az egr
A kutya
A kakas
A hal

zmmg.
nyvog.
mekeg.
brekeg.

IS:dllen!RajtOljtldfvetnudVarra!

Pajti szre fehr,


vilgosbarna foltokkal.
A nagy kutya sttbarna,
a nyakrve piros.
A kutyal srga,
a teteje pirosra van festve.
A kutya tnyrja kk.
A bka zld.
Az egr szrke.
A macska is szrke,
de kt mells mancsa fehr.
A Miau dm mese
egyik llata nincs a kpen.
Rajzold ide~
B1

kukorkol.
nma.
cincog.
ugat.

KsdSSI~!

Mibl van?

~~

A fzet

porcelnbl.
fbl.

A kifli

vasbl.

A gyr

A szk

borsbl.

A pohr

betonbl.

A kulcs

szvetbl.

A cssze

aranybl.

A fzelk

szrbl.

A szekrny

paprbl.

Az ecset

lisztbl.

A lpcs

vegbl.

A lekvr

tojsbl.

A tet

gumibl.

A rntotta

ezstbl.

Az ajt

vasbl.

A karamella

gymlcsbl.

A kalap

palbl.

Az ablak

vszonbl.

Az oll

lisztbl.

A nyaklnc

cukorbl.

A kenyr

fbl.

A leped

vegbl.

Mibl van~

~~

82

Keresd mega becenevet! Kosdsneaparjaval!

Gergely

Gzu

Mikls

Mrti

Ilona

Imi

Gza

Gizi

Mihly

Miki

Imre

Isti

Gizella

Gabi

Mria

Misi

Ibolya

leo

Gbor

Gerg

Mrta

Maresi

Istvn

Ibi

Olvasd el a kt mondatot! Utina a krdst!


Hlizd al a szvegben a feleletet, Igy:
Nyron

meleg van.

Bori sokat

Tlen hideg van.

Meleg ruht vesznk fel.

szik.

Mikor szokott Bori szni~

Hogyan

mondhawd

ms

nvall

Mikor
Ksd

vesznk fel meleg ruhd

sne!

kutya

diszn

abrosz

csecsem

doboz

smli

aut

tert
burgonya

pokrc

eb

kisbaba

serts

skatulya

erkly

kocsi

takar

krumpli

malter

habarcs

balkon

zsmoly

muzsika
83

I Olvasd el a szavakat lefel!Je!ld meg. amelyik a kphez tartozik!

I~ I~I ~~,I~I
hajol

simt

szeret

fakul

hmez

szerel

dudl

cipel

kezel

meszel

bjik

terel

porol

szuszog

csobog

tert

sorol

sziszeg

dobol

mert

fizet

veszt

ragyog

virt

szakt

rotyog

hajt

nyzsg

IOlvasdelatnnetet!HUZdalafeleleret!SZineZZ!
Kati magasra
Megakadt

dobta

a labdjt.

az gak kztt.

Kati nem ri el. Sr.


Hol van a labdal

Kati haja barna.


A ruhja
A zoknija
A cipje

szalad

pttys.
cskos.
kk. A labdja

zld.
84

Keresd

meg

il.

becenevet!

Ksd

sste

il. prjval!

Domokos

Dri

Kroly

Klmi

Eszter

Emmi

Dnes

Dini

Katalin

Klri

Edit

Eszti

Dniel

Domi

Klmn

Kati

Emilia

vi

Dra

Dani

Klra

Karcsi

va

Ditta

Ksd

ssze

a virgokat

hvirg

a ne\lkkel!

Sznezd

"

nrcisz

"

ibolya

{{$~'

jcint
tulipn

ki ket!

Huzdalafeleletet!Sznen!

A fecske

fszket

pit.

Srbl s szalmbl kszti.


Oda

rakja a tojsait.

Mibl kszt a fecske fszket~

A hztet cserepei pirosak.


A hz fala vilgosbarna.
A kis fecskk

esre

srga. a fejk fekete.


85

A nrcisz

srga.

A tulipn

piros.

Az ibolya
A jcint

lila.
rzsaszn.

A hvirg fehr.

Olv,ud

el a szavakat

lefel! Jelld

meg. amelyik

a kphez

tartozik!

I~I~IIJI.I
kerek

mzes

meleg

hmes

hideg

becses

magas

szeles

csucsos

fagyos

babos

szles

szves

fanyar

habos

kopasz

szges

vegyes

hibs

szur6s

magyar

rcsos

fnyes

vidm

hegyes

finom

hvs

borus
hajas

Egszltsd

A fagyira
A fehr
hmes

szraz
ki a rajzot!

rajzolj
tojst

habot!
rajzold

tojsnak!

Azszl6bl

csinlj

magyarzszl6t!
A bakancs talpa
legyen szges!
A kisfiunak rajzolj
vidm szjat!
A ceruzanak
rajzolj
piros hegyet!
86

fehr

Keresd meg a becenevet! Ksd ssze!

Vilmos

Viki

Lajos

Uvi

Bla

Bori

Veronika

Vili

Lszlo

lali

Beatrix

Blus

Viktria

Vilcsi

Uvia

Lenesi

Borbala

Bandi

Vilma

Vera

Lenke

Laci

Endre

Trixi

f'

KosdoS5zeavirgokatanevLikkel!

k"k,nn

~argarta:

Szfnezd

kiket!

A pipacs piros.

";,

pipacs

o'gon,

rJ3.JJ,~+1

A kankalin

srga.

A musktli

piros.

Az orgona

halvny lila.

mU'ktn~~,

margarta

a kzepe

fehr,

srga.

Huzd a\ a feleletet!

Laci fl a sttben.

vi nem szeret

A szoba stt.

Piszkos a fle.

Mirt

Piszkos a keze.

nem megy be

Mirt

laci a szobbal
87

csnya

mosakodni.

vi!

Olvasd

el a szavakat

lefel! Jelld

meg, amelyik

1-'1_1
1

Hzd

a kphez

dJ

tartozik!

I@ I

lmpa

lepke

szikla

szoknya

hinta

sonka

szikra

csuklya

sska

hint

csirke

hagyma

sska

zokni

tonsa

krtya

bors

torta

csukl

gyurma

kors

torna

cseng

szilva

barka

prna

lpcs

zsmle

balta

patk

szcske

kucsma

al a feleletet!

MISI kukorlcat

Ii

Szinen!

ultetett

C!J

Jol gondozta

._.~"o_ ~
A kukorica

MI hozott

szpen nott.

QCj
O

Ja termest

'

H"om ,Im, 'old. ketto "'ga

~'

A jobb oldali labda kek,

a baloldali

piros.
88

00

I Keresd meg a beceoeveket! Ksd ssze!


ferenc

Norbi

Pl

Zoli

Orsolya

dl

Frigyes

Feri

Pter

Zsolti

Andrea

Olgi

Norbert

Nri

Zsolt

Peti

Olga

Andi

Nra

frici

Zoltn

Pali

Ed.

Orsi

I Szinen!
Nri,

Zoli s Andi bbsznhzat

Egy nagy. szrke

dobozbf

Anyu rgi, zld pongyoljbl


Paprbl

ksztettek

Az els hz sarga,
A msodik

a teteje.

a harmadik

be a sarkon

Paprika

a ruhja

vilgoszld.

Jancsi.

Hossz. piros orra van.


A haja fekete,

meg a para'nc.

lett a fggny.

utct.
s szrke

hz rzsaszn,

Most fordul

jtszanak.

csinltk

piros.

89

IOlvasdelasz.avakatlefel!Jelldmeg.ameIYikakPhelmrtOZik!

I~I~I~I~I
tncos
citrom
cirkusz
cukrsz
pokrc
ketrec
nrcisz

kolbsz
szombat
szerszm
kertsz
termosz
psztor
kszlet

ktrny
tartly
trvny
kastly
kormny
kengyel
pfrny

I Rajzolj!
van egy kk kocka.
A nagy hz eltt
ll egy aut.
A fels polcon van
egy vza,
az alsn kt knyv.

~
c......

~~n:::g~l~t~,
A kisebbik bokron
l egy madr.
~t o:a~~nenl kezben

CA ~

A kt bohc kztt

szobrsz
tlcsr
verseny
persely
szekrny
zskmny
tengely

1""\

lJ' J'M~ ~
,

D CI
CDD

ti Ob C

~
DD

gg

a kislnyban kt lufi
90

Egygyereket cbbf!ekpp is leher bedzl1i,Ksd ssze a keresztnvvel


abecel1eveket!
Ancsa

Anci

Ferk

Bske

Anna

Karesz

Fec
Margit

Annus
Zska

Nusi

Kroly

Karcsi

Marg

Fer

Ferenc
Erzsi

Gitta
Erzsbet

Feri

Bzsi

Kari

Anik

Rajzolj!

A kutyal

mgtt

van egy fa.


A ks a kanl s
a villa kztt
Az asztal

van.

alatt

bujt el a cica.
Az rnak
mutatja

hrom
van.

~k~::~~~b:~::ak
b"na~, ~~~~J

A madr
hosszu

csrben

giliszta, van.

A kutya egy piros


sznyegen
fekszik.

lO

'l

91

I Sllnen!
Ismered ugye, Hfehrke mesjd
Az erdben megtallta a ht trpe hzikjt.
Tudod, Hfehrke ruhja fehr, a haja fekete.
Most ppen a trpk gyn fekszik.
Az gyak barnk, az gynem vilgoskk.
A padl srga, az ajt s az ablak zld.
Az asztal is barna. Rajta piros tnyrok.
Az egyikbl evett Hfehrke.
A kenyr egy zld kocks kendvel van letakarva.
Az ajtn most dugja be a fejt egy trpe.
Piros a sapkja. Nagy fehr szaklla van.

92