You are on page 1of 30

54

OR! 5.

Irii bee li o jade fun Ahabu ti ko fi bo ogun Ramoti Gileadi.
i Oba xxii, 19-22.
Nigbati a ba ro ilan awon apeere ti a mii wpnyi jinle, a oo
kiyesi i pe isan iwa buburu a maa gba elese lo titi de ibiti ko si
iyipada mo ninu ase iku ti o jade fun esan sori elese. Nigbati
iru ase bee ba si ti jade, o ya-ni-lenu pe Id igbo etutu. Ka eseifa yi ki o si fi i we awon iwe mimo ti o tele e.

48. “ ‘Eesi ’un-tu-kan,’—Iku pa Erikiija; ‘Eesi ’lin-tii“kan,’- iku pa Imoioogbe: *ko ku e.mi omp kekere inu won,
“ebp mi ko ko ’ru ko kp’we na, ko di ki ng maa Ip ku i?”
Irete-Egutan.
t *Nigba atijo, E§u, Orunmla ati Aje jum p nspre, nwpn si nrin pp.
Bi nwpn ti nip spna oko nijp kan, nwpn gbp igbe buruku kan bi ti awon
ti nru oku bp, nwpn si yara sa sinu igbo nitoripe eewp ni fun won lati fojukan oku. Adi awon pmp-iya meta kan-Erikija, Imoioogbe ati aburo wpn
ti o Ip spdp li o pa odidi agbpnrin kan, ti nwpn te e sori patako kan, nwpn
fi asp funfun bo o, pnikan ninu wpn gbe e ru nkc bp bi-enipc fun oku.
Bi nwpn ti kpja ibiti Esu, Orunmla ati Aje sapamp si, Aje dahun o ni
“eran ni nwpn m a nru lo ti nwpn pe li oku y i!” Sugbpn awpn ore rp
meji iyokun njiyan pe ki ise eran. Ajp ni bi nwpn ba ba on jiyan, ki nwpn
jum p pada tele wpn Ip sile ibiti nwpn ngb’pran naa !p. Nwpn se bpe,
nwpn si ran Esu wple Ip iwo o wa. Nje, E?u parada di arugbo kegekpge,
o de o m’pwp le ilekun pe on yio wple fpnna, awpn pmp meta naa dahun
pe aye ko si nitori awpn nse nkan Ipwp o. Arugbo pada. Esu tun parada
di omidan pekepeke, o kan ’lekun pe on yio wple fpnna, nwpn tun kp
nwpn ni awpn koi ti raye se o. Omidan pada. Esu tun parada di pmp
kekere ti o ses? nra, o si f ’ori silpkun wple; nwpn jpwp re o ri gbogbo eran ti
nwpn kun siie, o si pada Ip isp fun Aje on Orunmla pe eran ni nitootp.
O si wa je pe b?e ni awpn pmp-iya meta nwpnyi ti ima se nigbagbogbo si
awpn ara-iie wpn nibe.
Nigbanaa ni Aje dahun o ni “ je mo ti wi bee? Nje pipin I’ao pin awpn
metepta naa paje: iwp Qrunmla, mu pkan tire, iwp Esu mu tire, eniti ko ba
pa tire yio ma kan nkan ke! Iwp Orunmla saa ni oninu dindinrin ti
ngba gbogbo aiye sile.”
Q

'

K i ale to ile Ipjp na otutu aburadi kplu Erikija, Imploogbe sare wa ida
a wo Ipdp Orunmla: Orunmla ?an ppele waa o ni “ Haa! Eesiun-tu-kan.”
e.n. pe “ ko si nkan;” sugbpn ki Imologbe to ipada de’le, Erikija ti ku!
Nijp keji ti nwpn kita-kije oku yi tan ni otutu aburadi kplu Imoioogbe,
aburo phin re si sare tp Orunmla, on si dahun bi ti isaaju. Lphin pjp
meje ti oku Imoioogbe, nigbati otutu kplu aburo wpn yi ni on tikararp sare
Ip beere Ipdp Qrunmla; Orunmla dahun pe ko si nkan? N igbanaa ni
aburo yi nspkun bpwa ile nwipe; “Esi un-tu-kan, - iku pa Erikija,
Esi un-tu-kan, - iku pa Imoioogbe: ko ku emi pmp kekere inu wpn, pbp
mi ko kp’ru ko kp’we na, ko di ki ng maa Ip ku i?”

ORI 5.

55

vi. Oro fiifii yi je Angeli Iku ti Olodumare ki Iran jade
fun ohim miran bikose fun ati-re ikeke iku lori awpn ti 6
j’owun.
Angeli Iku naa yi li a ran jade la Egipti ja, ti o si pa
gbogbo akobi omo ni ile won lorn kansoso. Eksod. x, 4;
xii, 29.
Angeli Iku naa yi li a ran jade la Israeli ja, ti o si pa egbaa
marundilogoji enia ni ojo meta.- i Kron. xxi; 14-15.
Angeli Iku naa yi li a ran jade la ibudo-ogun Sennakeribu
ja, ti o si pa oke mesan enia o !e egbeedogbpn ninu ogun re loru
kansoso.— ii Oba xix. 28 ati 35.
49, “Opo ile Orunmla To difa fun Ogun nlo s’ogun Igbo
“Akara, a ni ki 6 ni aja kan ki ogun ti o nip yi le san a. O
“gbp o ru, G d’phun o mu obirin kansoso-le-ligba, o bp dele o
Ninu ohunrere ekun yi li o ko P^tpbi kan Iona ti o bi i leere idi ekun,
o ko o ro fun u tan ni eleyini beere pe “pran kan ti p nyan ni ojumina nyin
ni, p ti jp p tan bi? yara Ip ko gbogbo re wa pplu eru isu kan ati i?a epo
kan wa ifi-bp Orunmla.”
Aburo kekere yi yara Ip ko gbogbo re wa bi Pptpbi ti sp fun u. §ugbpn
nigbati Orunmla ri nkan wpnyi ti ‘Kekere inu wpn’ ko wa, o binu; o ni
“ tani ha yan pbp fun p bayi ki o to lo ko nkan wpnyi wa? Bi o ko ba jpwp
ng ko je gba wpn.” Qmp naa si fi ibpru nlanla jpwp gbogbo oran naa.
Njp inu bi Orunmla si Pptpbi naa, o yi wple fi pwp ptun mu owo aba, o fi
pwp osi mu t ’asp, o si jade Ip pade Pptpbi na ipna odo, o gegun fun u pe
“ Lai, ibiti o wa ni ni ki o duro si, ki ladugbo ori rp mase tun pada de ilp m o’
Pptpbi yi ati ladugbo ori rb li o si wa di Tbterpgun pplu eso ori re.
Orunmla pada wale wa ifi kekere-inu wpn pamp sinu yaara; o se pran
agbpnrin naa lobe, o fi i§u guyan, o pe Esu ati Aje o ni ki nwpn wa ba on
jp pran ti on o : o ni 5 ugbpn ajppp ma ni on njp ti on o. Nwpn ba a j? p tan
patapata: sugbpn nijp keji ni Orunmla we Kekere-inu-wpn sode, o si mu u
sphin lo ki Esu on Aje Nwpn binu lati ri omp naa, nwon si wipe
Qrunmla dale wpn: sugbpn Orunmla dahun wipe “Se mo ti wi fun nyin
tpip pe ajppp ni mo njp temi?”
Fi eyi si egbe i Sam. i n , 12-14 “Li pjp naa li emi o mu gbogbo ohun ti
mo ti sp si ile Eli sp: nigbati mo ba bbre emi yio si se e de opin. Nitoriti
emi ti wi fun u pe, emi yio san esan fun'ile Eli titi lai, nitori iwa buburu ti
on mp, nitori awpn pmp re ti sp ara wpn di eni pgan, on ko si da wpn
Ipkun. N itorinaa emi ti bura si ile Eli, pe iwa buburu ile Eli li a ki yio fi
pbp tabi pre wp-nu lailai.”
Ki akiyesi pe a sp prp wpnyi I’pdun mptadilpgbpn siwaju mimusp re

56

OR!

5.

“mii igba obiriii fifun Olofin, o fi okan li o ku ti 6 sian ju se
“aya; o tun pada lo sogun. Ki ogiin to I'bo ni Olofin ranse lo
“Imu obirin kansoso naa ti Ogiin fi siL; tont’oyun ninu, o si fi i
“s’aya. A robin yi fun Ogiin bi o ti mbp leekeji t’on ti pkanle“nirinwo erii ti o mii I’ogun, inu bi i o ni on yio pa gbogbo ile
“Olofin run, o si nrun ilu yika nitooto titi o fi yipada wa ikolii
“ Ife Opye’liiagbo paapaa ko nip pe ilii Olpfin nibiti on naa paa“paa ti jade Ip ni, o run ilu ku pgbpn mefa ki arugbo obirin kan
“ti ko le salp to in ohim rara kigbe-daro si Ogiin bayi pe
“Gbajiire-e-e-e-e! Okpnrin gogorogo ti ngbojuto ijade!’
“Nigbati Ogiin gbp igbe aro yi, o wa imp pe on de igboro ibiti
"a njuba on, o si te ida re bp’le, ko tiin pa won mo. Icja.-na._
mbe titi di oui nibiti Ogiin te e bp n’tle Ife.”—6guda-’Se.
50.
“A je, a ko wiin elerii je; a rnu, a ko wiin eleriimu;
“e ko ri i , igbe a se pspsp cpa ti a ko wun ekru je, ti a ko wiin
“elerii mu, * ti eleni giin ese spna de-ni i ?—O gbe- ’Wpnrin.
Iru ero bayi ni awpn baba nla wa ni li pkan wpn nigbakugba ti ajakale arun tabi iku ajpkii bii rija ni ilti, nwpn a maase

0

*Nigba atijp ni lie If^, nigbati pdun ba jo, ti gbogbo ilu ba se ase ti
nwpn ba si nse ajpyp odun titun, kiki pmp-ibilp ni imaa se e, eru ko gbpdp
jade ba wpn se e; eru ki iba wpn je, eru ki iba won m u; awpn pmp a se eru
wpn mole kije nwpn ki si ifun wpn li onje, opplppp pru a si maa ku sinu
isemp naa Ipdppdun: awpn pmp ro pe nwpn nfi pna bayi jaiye. Sugbpn
lehin pdun pupp awpn eru nwpnyi peropp, nwpn gun oro silp igbo-malp de
awpn pmp tobee ti ppclppp pmp ti o farakan oro naa ku lodun naa.
Awpn eru si nse bpp Ipdppdun, iku si nja larin awpn pmp-ibile Ife gidigidi.
Nigbati iiu fere run tan ni awpn iyokun ronu, nwpn se ajo ip beere Ipwp
Orunmla ohun ti awpn iba se ti pdun naa ti nwpn nfe ise le san wpn.
A ri Ogbewpnri. Orunmla bi wpn leere pe “pna wo li e ti ngba se pdun
ti ko san nyin?” N wpn dahun pe awpn a maa se pru mpie kije laij? laimu,
sugbpn gbogbo pmp-ibilp a m aa jp nwpn a maa mu, nwpn a maa jaiye pmp
kiri ilu. Nigbanaa ni Orunmla yan obukp kan ati pgbaata aridin li pbp
fun wpn, a ni k in w p n k e d e y ig b o g b o ilu a tiig b e rik o k a p e “T ’pru-t’pmp ni Male pe ki o bo on Toduunni o” Ife gbp, lie r u : enu si ya awpn
eru pe a kede bayi: nwpn si yara mu pro ip buwpn igbo-malp naa, tobp?
nigbati t’pru-t’pmp papp se pdun naa, nwpn jum p je, nwpn jum p mu,
iku aburadi ko si ja lodun naa bi ti atphinwa. Ayaani o ko ri i, -“A se
pspsp epa, a ko wun plpru je, a ko wun plpru mu, plpru ng’psp spna
de-ni!”

ORI 5. adifa fun “ojiile “abeesan.” — Oyekiibiwori. . “Nkan wiiyewuye labe irawe. Nwon s’eti gbgnran si ebo nwon se “aran-igbo s’Esii. H **Nigba atijp. Nigbati iwa yi tubo nwp . ogbo“kanla. Ka awon ese-ifa wonyi. a ni ki nwon rii agutan kan. 52. 53. *Eyini ni pe on ki ise Ifa ti olobirin kansojo ida ti ifl jafara ati-rubp nigbati o ri bi olobirin pupo ti o kp ode aafin gbpgbprpgbp da on.jasi Agbo ile kan ti o ni idile mesan ni kikun.— 51.—ohun “gbogbo di mejimeji!’” — Oyekiibiwori. “Agbo-ii-jojo-wple. I **‘oju le abeesan’ . e ko ri ojiile abeesan ma yo-kii po!” — Oyekiibi-wori. o rii. a ni “k’Oba Ado ni agbo kan. 54. 57 aniyaa lati wadi isise won ti o mu ohun abami bee ba wpn: nwon ni imo yi li okan pe arun ati iku bee ki ijade lasan bikose fun esan isise kan ti o farasin. 6 se iku sehin : adifa fun “won rifg Ooy?-ilii-Agbo. Ero yi li o mii awon baba-nla wa maa se aniyan lati petutu si agbo-ile kan bi nwon ba kiyesi pe iku nja pipoju ninu re. Ayaani“okookan. ti on sp ode aafin r^ dahoro fun u. ejeeji. nwpn ki iko eruku fun u.3 . Nwon ni ‘kini a ise ti o ko “tiin so ile gbogborogbp dahoro?’ O ni ‘ewusa meji ati “egbejilelogun ni ebo. “O se kpkg siwaju sasa. iku deo mpa won n’igba-n’igba: “nwon wa ike to babalawo won wipe ‘eyiti e wi ma ?e o !’ “Babalawo ni ’bi e ba fe ki ikii daworo. adifa fun Oba Ado Ajaniwa “nijp ti ati Lisa ati Jpmu **njoko ti i nfpwp kp p Iprun.”—Irosu-’Sa. nwon ko rii. eru goke. **a ni ki ojule abeesan rii agutan kan ati ogbokanla “ki nwon ma baa yo-kii. nitori ikii de. ti ko tete rubp. awpn enia re ki imu isin odpodun wa ifun u. Oba Ado gbp. \ s 6 a si ma s6 oba loju won. 5 . “Oyekiibiwori ni on ki i?e Ifa olobirin kan: * o ni on “a-so-ile gbogborggbo-di-ahoro. ki o ba le gb’aiya Ipwp gbogbo ara “ile re. egbaata pelu ida kan ti mbe Ipwp “re ki a se nkan si i fun u. Qba A do ko niyi loju ara ile r? rara tobe? ti awpn ijoye $ ki iwol? fun u. ojiile abeesan ko riibo.

nitori nwon ko mo eyiti o ku ti yio se. nwpn tun funka sinu igbo. nitorina iduro ti awpn vya yi dara to. nwpn si mpa erin. Ii Atijpnaa ni awpn ara Ado ko ti nffS i'balf nile pba wpn titi di oni oloni. o di iberu fun wpn lati wa fojukan pba. nwon ni awpn yio kuku to Olodumare Ip ki O kuku tikalare run wpn leekan.” Eru ba wpn nwpn si sare wa iwi nile. Bi nwpn ti nmura ati-kuro nibe. O pe die ni nwon ko pkpnrin kan nti prun b p : o bi wpn pe kini gbogbo wpn nwp !p se lorun bayi? Nwpn ro fun u pe awpn mbinu tp Olodumare Ip ki O le tikare pa wpn I’eekan. O ko ko ru. Beeni gbogbo w'pn forile pna orun. fa ida re yp lojiji ki o be Lisa lori ki o si so p lu Jpmu li aiya.” Bi nwpn ti gbp eyi. o lo. beeni o gbp ori gbigbe ti a fi paalele e n k e w ip e “m afpw pkana. nwon gbe ori re lo ipaale le ikan “Foko Ipetu.a da a “fun Leemikan—iwo mi kan mi ki ng mi kan o. Nwpn de phun nwpn se titi ori gbigbe kp ko fphun. Oba jiyan sugbpn Olppbede tenump p pe bi ko ba ri bee ki pba pa on: pba sileri afi-fi idaji ijpba r^ jin Olppbede bi ohun naa ba ri bee nitootp.”—Otura-’Bara. Nigbati pba wa wo wpn. aiya wpn ja. nitorinaa ni a se mu eru-eran wpnyi wa ifun p. Bayi ni nwpn leri titi gbogbo ilu yan ijoye meji tele Olppbpde pe bi ori gbigbp ko ba fphun ki nwpn pa Olppbpde sibe. “Enu p’elenu. nwpn si fi ileri ti i gege bi Olppbede ti se nigba tire: a tun yan enia bi mejp le awpn naa ki o Ip igbp wa ki o si pa wpn sibe bi ohun naa ko ba ri bee.” O ba Ado wipe ki nwpn joko ki on ri wpn. pfpn ati oniruuru eran kaakiri nwpn ndi i li eru titi olukuluku fi ni eru tire: nwpn si ru gbogbo re Ip spdp Oba Ado. nwon a si maa fowQko oba lorun laiberu. o rp mi sii-sii-sii. m afpw pkana. a si pa awpn meji naa sibe. 55. o bi wpn pe “ kini e tun nfe nihin?” ?ru ba wpn. adifa fun Ologbede Ipetu. ***a ni ki o ni “obuko kan ati obe owg re ki o to ilg soko. nw'pn dahun pe awpn ko ro pe o to ki nwpn maa ba pba joko. nwpn pehinda. nwpn si dahun pe “ nigbati a ronu wa wo a ri pe a koi ti sin p lati pjp ti o ti jp b a . o lo “soko naa dandan. o Ip rohin li aafin pba pe on ri ori gbigbe ti nfphun I’oko loni. “ogun ba a nwon pa a soko. “Paarakoda. **01ppbede Ipetu sise tan o mbpwa ile li al? o ya sidi ikan yi lati ji die ' ka ninu re. Lisa ati Jomu nio ba oba joko lori ite re. ori gbigbe dahun o ni “E seun o. Bi o ti nawp lati ka ikan naa. Ado lara.58 ORI 5. . o sun loru o ri baba re nko o bayi pe “ Nijo miran bi ajp ba kun tan.” Oba se bee tootp gbogbo ilu funka si igbo. nwpn nwariri. Okpnrin na beere pe “ eni melo ni gbogbo nyin?” nwpn dahun pe awpn to pke mefa en ia: Okpnrin naa ni “O mase o! o si ku pke meta enia ki e le to eyiti onibode prun nfi rubp owurp Olodumare. sugbon bi nwpn ti yipada nip. eiiu mi ma ma gba mi la 6 :. N inu ibanuje yi gbogbo wpn gbarajp. tabi o ko ri mi nihin ni?” Eru ba Olppbede Ipetu o sare wa ile. O kg ko ru. Nigbati nwon de idi ikan naa Olppbede se titi ori gbigbe kp ko fphun a si pa Olppbede sibe.—a ni ki o rii “obuko kan ati obe owo re ki o to ilo soko. ki pba yan ’nia kalp wo o. Sugbon nigbati oba rubp Irosu-sa tan ti a si se ifa si ida re fun u.

Nwpn si se bee gege. enyin gba ori gbigbe ke si wpn o ni “e seun-seun o. o se mi sii-sii-sii!” Awon mejo sare wale wa iwi nile. a-gbpn ’mi ni “I'wo’le eja. nwpn binu. ' Nigbanaa ni awpn agba ilu wa ironu. Ka awpn ese-ifa wpnyi:— 56. o rii. lo si oju ogun.” A pe Orunmla ni atoobajaiye. ewe “agbagba ni ilu-’ra-wpn gbamkp-gbamkp.ORI 5 59 “Oliiwa mi atoobajaiye. nwpn gbe onje n aa danu. “Ewe emp ni ilu-’ra wpn pelembe-pelembe. ni Qrunmla fi se pbp ainiru-ainepo olomi sooro.* Orunmla gbp. a wo’le prun ^ nil fun u. pe oju obukp naa kun fun ipin). NimTerb won ylTprirn ati ibugbe prun j jiiina fere sf pkan v/pn. Bayi ni gran yi ntobi si i titi a nka bi egberun enia fi a ti nio ipa sidi ori gbigbe ti a fi paale le ikan I’oko Ipetu. nitoripe awon_bab%:nla-Wa gbagbp pe bi Orunmla ba wa^lodp wpnjJabrbTawon b a wa \ lodo re nigbagbogto.n. o nkprin o si njo bayi p e“ Mo wo’le prun nu mee ku. Ero yi li_p inu w p i i d r E m o r a lo si ona ajo. nitoripe: 1 I (/) Orunmla paapaa ko fe ni ibugbe tabi ile prun: ati pe (//■) Orunmla paapaa ko fe lati kuro li aiye. Bawo ni eyi ti yatp si iwa Jesu Kristi to—eniti o sp fun awpn pmp-ehin Re pe “E mase je ki pkan nyin baje.”— Ireete-meji. I tabi si ibi ew_u rnirap.— pkan re li aiye. “A ni ki o ru obukp t’o beju. o si wa awpn adete ati ologodo o fi nkan wpnyi ran si awon ti nkple de e li pmn. Nigbati awpn ti nsise ile na ri ohun iwpsi nlanila ti Qrunmla se si wpn yi. 5^4?’' Obukp ti o beju (e.” . a-p’ajuba ni iwo’le aparo:-a da a fun Orunmla a ^ “nkple meji sile de e. pran akufa naa si dawpduro. nwpn si wo ile ti nwpn ti nkp dfe e danu tu u tu u :' Nigbati a pada wa rohin fun Orunmla. pelu iyan aisan ati pbe aisan ki a •j '-'' “le wo ile prun nu fun u. nwpn sa-tp Orunmla Ip ibeere oliun ti nwon iba se ki akufa yi le dawpro: Orunmla yan ebp fun wpn o si wipe ki nwpn Ip imu ori gbigbe naa kuro lori ikan naa. ki nw pn kiita-kiije re. pkan re li prun. ki nwpn gbe e si posi ki nwon si sin i teye-teye. ti o si gun iyan ti o kun fun koko Ipppippp. yeye atupuru. Atiipuru ye. ko si ohun buburu kan ti oTe ba won.

* A ni agbo kan pelu “egbaata I’ebp: a ni ki o ma ma ge§in. Bi ipin ti ero ti rprun to. gbogbo pna si je Jesu. c si gba mi gbo pelu. On ni ilu kan ti oju re mp. Jesu! Jesu! Haa gbogbo pna si je Jesu. pe nibiti emi gbe wa. Irora on iku ki ide ’be. Gbogbo pna si je Jesu. 57. emi iba ti so fun nyin. O ni ki gbogbo won yara gesin “vva fojukan On. Mo nip sile ki ng ma kii m p.. Olorun gbg. Gbogbo pna si je Jesu. “awpn li o difa fun Orunmla nijp ti Olodumare ranse pe “gbogbo iriinmale lode prun. Bi emi ba si lo ipese aye sile fun nyin. o kehin gbogbo irunmale: sugbpn . emi o si tun pada wa.” *Orunmla gun agbo re yi nitoto. Mo nip sile ki ng ma ku mo” tabi eyi— “Mo m’ajo mi ppn soke Sioni. o rii. Iru igbagbo bayi ti o kun fun itunu ninu Kristi li o le mu awon omo Jesu maa kcrin ti o yato si ti omo Orunmla nipa ti ile prun won bayi pa: “ Daradara ni ile prun. 1-3. ‘gun 6! Orunmla gbp. gbogbo pna si je Jesu. Gbogbo pna si je Jesu. Orunmla da. Orun ko dan to ile-isp re.60 ORl 5. nibe li enyin o maa gbe pelu. Emi nlo ipese aye sile fun nyin. Gbogbo pna si je Jesu. agbo yi ni ki 6 ma Ogbewpnrin. ohun ti on le se ki on ma ba “won de prun? A ri Ogbewpnrin. emi o si mu nyin lo sodo emi tikarami. Baba Osiigbo. ki ng ma ku mp. Nimi ilc Baba mi opglgpg ibugbe li o wa : ibamascpe beeni. Mo nip sile.” John. xiv. mo nip sile. “Baba Ordgbo. Gbogbo pna si je Jesu: Jesu! Jesu! Haa. Onu si mp siwaju sibe si i. Jesu! Jesu! Haa. Gbogbo pna si je Jesu. On ni irprun ti aiye ko ni. Mo nip sile ki ng rna ku mp Ki ng ma kii mp. Jek’ iji gba-jo ki wahala nde. Ajana Magbotiyetiye.

O rin siwaju o ya “Ipna o suba le ori oka. odide ni “ki o bp sile. bibp “ti o ti odo bp li o ba ti Akukp su petepete si gbogbo ile. “o ni o nwa pmpran Ip ini li pkp.” O ko’gba sile. tabi nwon ngbe e io si ajo won nitori aabo ti nwon nreti lowo re li aiye yi. Orunmla gbe “iporun re le’le. Kini Orunmla gbp eyi §e? O yipada biri. Nje. a ri Ogbe-sete o ni. o de’le Odide 6 nf’ese m’eyin “senu. o mii “irere §pyin. oju ti Odp o binu o kd jade. o ni on sa nwa pkp pmpran Ip ini. o re eri. 6 mu ago aasara mp asp ro. “akuko daja. onibode si ti tile kun ki Orunmla to ide. “Haa! Odp. o ni on yio s’aya re. eewp ni. ngo s’aya re. o de “le odide o ba ikd mbe sekeseke. o ri odide nf’ese mu eyin nile si “enu. o nkandi o si ngbe Qrunml a WQ inu igbo kiri. o ni “Akuko o siansian o yeniyeni.ORI 5. “Oju ti Odp. ewe ti o 16 siiba bp sori eran edii: Odp ko fura titi “o fi de ile Orunmla ti o ni ki o jare ye on wo. O d’ijp keji. ago aasara pelu ogoji pwp re bp sibe “pelu. “Odp ji kiitu o ni on nwa okp pmpran lo ini. o spkalp lori agbo o nfa a sare bpw a ’le aiye nkprin bayi pe:— “Olprun tikun mee wa. o beresi ise iypnu. Nigbati Qrunmia nkankun ibode prun ni onibode dahun pe “ M aa pada sphun o.isilekun prun nigba meji. asehinwa-asehinbp o fori le agbo ti ko ri iru oran bee ri. aiye yi nikan si ni opin aniyan okan won. Odp ji o pa ile pa pna 6 gbe isa. Awon irunmald nke si Orunmla pe “ M aa kalp o-o-o-o I” On si nda won lohun pe:— “ O-o-o-o-o! E m a wi fun won o-o-o-o! Agbo Edu ma re korin o-o-o-o!’’ Ninu sise bayi gbogbo irunmale fi • sile de prun. “Odp mu ogoji mp asp ro. aki. 61 Awon apeere nwonyi filianni pe ni pipe Orunmla ni Atoobajaiye. Odp binu ko jade. o de’le Akukp 6 nsu sile. Ka awpn ese wpnyi 58. o mp idaja. §igidimpgba. awon baba wa ngba Orunmla sile won. Odp rin siwaju o de ’le “akukp. Ni kutu pjp keji. orun ati ibugbe orun jinna rere si ero awon baba-nla wa. sigidimpgba-si!’’ . o da a.

nwpn mu u nwpn si nwp p Ip si ibudo wpn. “pka si nyan wpn Ipkppkan titi gbogbo won fi kii. “bi mo bapuro ki ng yan-ni-le o!” — Ogbeseete.' X 59. sugbpn Qrunmla “fi irpfa pwp re si pka o si gbe e sinu pke Petebi. “Qrunmla gbo. 5 ? *N ihin ni Qdp fgwp lu ara wo bi yio ri ago aasara ati ogoji. nwpn jade lojiji si Petebi “Qrunmla. Qrunmla nmura ati-lo s’egbe. “Nwpn de pna nwpn ba pka. . ki ibiti o nlo le san a. ogun mu mi Ip o:’ Sugbpn “Qrunmla ndahun bp lehin pe ‘maa ba wpn nso o! Nibo ni “nwpn yio mu p de?’ Nwpn mu Petebi de iwaju tan ni “nwpn ntu pke re nwpn njijadu tpwpbp p lati mii ohun inu re. o si joko ti Qrunmla lati pjp naa o n?e aya rp. “Qrunmla ti nrose wpn bp lehin wa ide ibudo wpn 6 ba “Petebi re nikanso?o laarin gbogbo oku ogun. a rl Ogiidabede. V ' . apere irawe pelu akuko adie kan. Petebi ti mba a Ip binu pe kini yio ha fi “se pkpnrin Ipna nigbati o Ip ifi ada re rubp bayi? Qrunmla “dahun pe irpfa on to ifise pkpnrin. E nu si ya Qdp o wa imp pe on de pdp pniti o to iba jaiye w'ayi o. Iforifo awo Ijero ati Akdnije-munita awo “Ql’Qgptun nko gbogbo ero nigbesin. Petebi Ipgun. ewe ti o “16 bo sori edii. nwpn de oju ida awpn onisiimpmi nibiti “Igara ile Ara. o ya Iona subaa o se e le oka lori. ago aasara pelu ogoji *bp saarinmeji ibe. “Nwpn rin siwaju. a ni ki o ru ada owo “re. Petebi “nke wipe ‘Qrunmla gba mi o. Qrunmla si wp “inu ibudo Ip o ko gbogbo eru aimoye ti nwpn ti nko sibe o si “kiiku ngbe ibe. Qrunmla si wa iyan awpn Amoosu ati Am ppre tele e ki nwpn b a a Ip si ibiti o ti ya subaa: nwpn ba gbogbo nkan wpnyi nibp gpgp bi C runm la ti wi. o ko “iporiin re lele o da a. §ugbpn ko ri won. o ni.62 ORI 5. Ayaani oo ri i a nwipe ‘Qrunmla do sinu aje “tont’asp sasii. “ile emi Qrunmla. “Ojiimo mo.’ ’’—Ogudabede.

nitori nwon gbagbo pe i . Ni kutu pjp keji Ewi tp Ifa re o ransp pe Ogbe ki o wa iwo o fun on. ogun ja ile Eleriwo o!” Enu ya Ewi o si beere pe “ Kini pbp?” A ni agbebp adip meji ni. Ka ese . Li ppkpta ti lyanhun ti rnpaara bayi ni o ji ada Ogbe pplu pppip re ati pwpifa kan ninu Ifa rp sinu okp laijeki Ogbe mp. 63 Eleriwo. v1 . Awon babalawo “dahun nwon ni ‘Orunmla nigbati o mii ori sile Ikii. o m’ese sile Arun.*”— “Oro a-b’iku-jigbo. O pp dip o tun pada wa igbe bi itadogun Ipdp Ogbe. o “m’eegbe mejeeji si Ojiji Barisa iko Ikii. se ng ba mu ada mi bpni!” lyanhun yara tu pkp o mu ada Ogbe fun u: nwpn si tun jum p nsprp rin Ip.' *Iyanhun ni ise Qmo ^l??wi. lyanhun mu Ogbe Ip iwp si yaara iya rp o si wa Ip sp fun baba re li odi pkppsan Iphun pe on ti mu Ogbe de o I Ewi ni ki a mu u wa iki on. —Orunmla nikansoso li o to Ikii iba-sire laifarapa.” E?u ko iwu adip wpnyi Ip ilp-mp iwaju awpn ara ile Ogbe ki a le mp wpn sptp bi a ti nko wpn wple Ewi wa.’Wori. o si tele e Ip sile. Ikii ko ni pa o L C. Ogbe m ura o nsin i spna. “Orunmla Ji o m’ ori sile Ikii. o mu egbinrin obi kan bpni. o ni on ti ngburo re pe on si wa ise aya rp nisisiyi. Loru pjp naa gan ni Ewi ran ogun Ip ko ilu Eleriwo. Nwpn de ile tan o ki i o mu obi fun u. Nigbati o fura o ni “H aa! bi mo mp pe ngo Jinna to eyi. ati pe i i . A ri Ogbe . 60. pran iwu. Ogbe fi ibugbe fun u. Titi bpp Ogbfe ko mp igbati on ba lyanhun wple Ewi. “Aisi Ogbe mi ehin. eleyiini wipe on ni njp bpe. O to itadogun lyanhun ni on nyara Ip iwo baba on ki on bp: o padawa iyp fun Ewi pe on ti ri Ogbe na o.ifa wonyi— 61. O tun pp ni Ogbe tun duro pe on iba mp on a mu pppip on bpni: nibp lyanhun mu ppple r^ fun u. Ewi si ko wpn pada patapata fun Ogbe.Wori. o ni ki o maa pada Ip ijoko si Eleriwo ile re o. o de phin odi ilu naa o ko Ogbe.” Awon baba wa mpe Orunmla ni “a-b’iku-jigbo. nwpn nsprp Ip o ndun-mp Ogbe ko mp igbati on rin jinna. ogun ja ile “Ogbe . lyanhun jpeje fun baba re pe on nwa Ogbe Ip. o beere pniti nje bep Ipwp re. nwpn si ko gbogbo enia ibp wa fun Ewi. Ogbe pa pkan si pppip rp o tu iwu rp kiri ile nkprin wipe— “Otete pmp oliwu Qran iwu To dun aladip. o pe ti ?w i ti ngbogun Ip si iiu Eleriwo ti Ogbe nkifa fun Eleriwo spetp Ewi. — Orunmla nikansoso li o to Ikii iba-ja laigbe si i. o mura o ni on nip bp baba on wo wa o. Ogbe dahun o ni “H aa! Aisi Ogbe mi phin. nwpn si segun.ORI 5. o si ta a Iprp gidigidi.

Orunmla ki i o ni on wa ba Iku sire ni.64 ORI 5 ni pa o bayi? Nigbati o m’ese sile Arun. Orunmla rubp. ki o si gbe agba-pti tirp. Oluwa mi. agba pti mprin ati egberin. V. Iku se bep o je o mu. o foribalp fun Orunmla gegp bi olukuluku ninu awpn balogun rp ti se. o sete. bi nwon tile nfarapon ikii-oniku ati arun'^arun kiri li oruko Orunmla. Latinu Ifa yi ni aw<?n babalawo ti gbagbo pe awon wa labe aahcrOrunmla. 6 nk’egbe mejeeji si “Ojiji Barisa. o ni. $ugbpn Orunmla ti rubp adip merin. Fi eyi we Marku xvi. “Oke se geere wp’do. Nwon yan akuko adie meji. Orunmla tun §e bakannaa funw pn. adifa fun Orunmla Tkii ntp p “bpwa ipa a.”— Oyeku-meji. o foribalp fun Orunmla. 63. “Eke s’owo gbagidi mii’le. Iku yp o ni pniti on ti nwa kiri li o tile mu ara-rp wa ifun on Ippfp-loofu yi nitorinaa o fi Qrunmia wp si yaara kan ni ireti pe on mbpwa lu u pa mp ib'^ loru. ki o gbe adie tirp. 6 mba Ikii yaju Iku ko le pa a. nwpn si wi fun u pe ki o ko o bpni ki o tikarp tp Iku Ip li alp pjp naa. igbodo iyan merin. “atesimesi igbin ti nip. on paapaa si ku silp fun pjp meta. “ati egbefa. abon se rigidi d’eyin. Orunmla gbp. o ke-si Orunmla pe on de: Orunmla dahun pe “ Bi o ba d6 ki o duro nibe ki o gbe iyan tire. 16-18. ewusa mefa* -Ogbesete. o si gbe agba pti kan fun u ki o mu u le onjp lori. enu ewu I’o mp:—awpn I’o difa fun “Orunmla nip do s’ikorita Ikii .” Iku binu o ran Ofo ati Arun wa. ki o jeki o do sibp o. Ofo ati Arun lati Ip yp p lenu fun on.” o si pada Ip wi fun Iku pe “Okpnrin naa ki ise enia buruku rara o. 62. o ran awpn balogun re metpta—Ejp. o si wipe “Nip o. 6 “nkese le Arun Arun ko le so o lojo. o ki yio ku titi o. Ejp ti o kp de o ku si Orunmla o beresi igbo logun. Enu ya Iku lati ri Orunmla. Nigbati o jaja ji. Arun ko ni iso “o lojo bayi? Nigbati o si m’eegbe mejeeji si Ojiji Barisa. epo opolopo “fun u. A ni ki Orunmla ni olugbdro mefa. Oluwa mi. o ki yio ri ejp titi o. EJp jp o mu tan o ku sil? rangbandan.” ** Awpn babalawo se Ifa sara olugboro mefa naa fun Qrunmia. ko si le se e li ohunkohun. “ko ha ni ise o lohun bayi? Orunmla ni ki nwon jowo “yan ebo fun on. ati Matteu viii.”—*Ogbe-meji. §ugbpn Orunmla fa a m pra o gbe igbodo iyan kan ati isaasun pbe kan fun u ti a fi odidi adie kan se. 17. Nikphin ni Iku tikarp de. $ugbpn Qrunmia dide jpp kuro nibe o Ip sun sibomiran: Iku . *Nigbati Iku gbp pe Orunmla ma wa ido si ikorita on. o sure fun u pe “Nip o. tobep ti nigbati o jaja ra pala dide.

pkan ninu aya rp m arun iyoku li o Jp lu . Nigbati ile pjp kejp mp Orunmla ki Iku. Gen iii. Ebp ati pbp prp. ki o maa spfp awpn obirin re. O mu ti isaaju kuro. o wipe. o fi lu okan ninu aya re mefa pa. x. bppni iwp ko ni inudidun si i ti a nru nipa ti ofin. 15 wipe “ Oii yio fp Iku li ori. 14 wipe “ Nje niwpnbi awpn prnp ti §e alabapin ara on ejp . eyini ni E§u. pe nipa iku ki o le pa pniti o ni agbara iku run. 4-10 bayi pe “Nitori o soro ti ejp akp maalu ati ti ewure. on nip.” Jesu Kristi tikalarp si tum p ifi ara-rp tprp yi ninu Markii X. Nigbanaa ni mo wipe. Iku yio si pa a ni gigiis^. ati pbp nitori psp ni iwp ko fp. ?ugbpn ara ni iwp ti pese slip fun mi: ninu pbp prp sisun ati pbp nitori p§p iwp ko ni inudidun si. nigbanaa li o wipe. ati pbp prp sisun. N ipa ifp yi naa li o nsp wa di mimp nipa ifi ara Jesu Kristi tprp lppkan§oso. ati lati fi pmi re se irapada fun ppplppp enia” Olugbala bi iru eyi ti o fi pmi rp lele fun awpn pmp araiye ko si loju Qppn Ifa.ORI 5. bikose lati m aa §e iran§p funni. Kiyesi i. N itoi inaa nigbati o wa si aiye. ii. a si turrip r$ ninu Heb. Lati ojo naa ni a ti nki Qrunmla ni “A-ba-Iku-jigbo. yio fi m u psp kuro. Nitisaaju nigbati 6 wipe. Orunmla ni ki o mase sin on. ki o le fi idi ekeji mulp.” Heb. 45 bayi pe “Gpgp bi pmp-enia ko ti wa ki a se iransp fun u. o ni on nip sile wayi o.” Iwe Mimp Qlprun sp daju pe ebp piyp ati pran ko le tan gbese iku ti pmp araiye ti je sprun afi bi Olugbala naa ba le fi pmi ara r6 ati ori tir^ tati gbese naa.pa dipo ** nkan naa rin titi Iku fi pa gbogbo aya re tan ni ireti ati -pa Qrunmla. mo de lati se ifp tirp Qlprun(ninu apo iwe ni li a gbe kp p nipa ti emi). Enu ya Iku lowurp lati ri pe ki ise Qrunmla ni on pa.” N inu awpn itan wpnyi a ri bi iwa Qrunmla ti yatp si ti Olugbala ti a fihan-ni ninu Iwe Mimp Qlprun to. . mo de lati se ifp tirp. on tikarare pelu si mu ipa ninu re naa. Qlprun. pbp ati pbp pip iwp ko f |. 65 mu olugboro de loru. Ninu Psalmu xi 6-8 aspt^l6 naa daju. o roju dake o si tun fi Orunmla w6 sibomiran lal? naa: §ugbpn loru. Lati ibpre Bibeli Mimp li a ti sptele pe pniti yio se Olugbala araiye ko le jai-gbpgbp. Kiyesi i. Orunmla wa iji gbogbo olugboro ti Iku nfi pania o ko o le ejika o Ip. Iku ni on yio sin Orunmla Ip. ki isi ise Qrunmla ti awpn babalawo ilp wa nki.

Odudu ti idu ori emere O tun ori eni ko sian set Orunmla ni gbogbo babalawo imaa kotete ki nigbati nwon ba ji li owuro. Ina “ku-ku-ku I’ahere. “Awo Ajiki I’awo Ajiki. Oluwa mi.-a da a fun awpn meteeta “nip bp Ori -Elu. ti awo yo. Orunmla! Ilaji. mo ki Asiila. Awo Ajiki I’awo Ajiki. Ninu adura wgn si Orunmj^li y owuro ati li ale. ma jeki tire yp o!” 64. on kannaa ni nwon imaa ki kehin li ale. •^65. o ni ‘Ti awo yp. 66 ORI VI r O “ Oluwa mi Ajiki. Okete ki Ori-Elii titi “Ori-Elii ko gba’bp Ipwp re.” “Awo Ajiki I’awo Ajiki. Lehin eyi ni babalawo ikunle.— “Ilaji. enia ku-ku-ku I’aba. Nitorinaa ni nwon se mpe e ni Ajiki. mo ki Atola. Awo “Ajiki I’a ipe awo Aja-ale-gbun. pgbpjp.—adifa fun Ogbojo “fim o. Ori . ogbojo.’ Nje. mo ki Asiirunenene. Orunmla! “ Mo ji. ki nwon si rnaa wipe. Nje lesi kan maa bp Ori-Elu ti “Ori-Elu yio gba Ipwp re?” .ORI 6. Awo Ajiki I’awo Ajiki’ “Awo Ajiki I’a ipe awo Aja-ale-gbun. a da a fun Okete f ’pwp “winnniwinni t’6 ni on yio bp Ori-Elii. Oruunmla! Ilaji. 6 je apakan ilana-isin Tun won lati durb mw^if ile OriinmlaTci nwon batewo nigba meta fun u. Qgege a-gb’ aiye-gun.Elu ko gb’ebp Ipwp wpn. a si maa rawp si Orunmlj.

Iki ji 6 wewo fini 6 wese “finf. “01pgbpn-k6-ta’mi-seti-a§p. Orunmla rubp pgbpn tan 6 n?e ‘Ogbpn ro si mi “ninu toki. Awo “Ajiki I’a I'pe awo Aja-ale-gbun:—a da a fun Iki t’6 m on yio “bo Ori-Elu.’ Igbanaa ni Iki m’ekiin “s’ekun igbe. “Qrunmla ti o gbon ju gbogbo iriinmale Ip li a nki ni ‘Agiri lie “Ilpgbpn. Olodumare ni “ki ng da igba ori wa o!’ Gbogbo Ife gbp nwpn ho Ip kuhii.” ’Enit’ 6 mp’ §e jije ni ije ‘Oni§e. korogbingbin pkp I’omi akurp. eja meji. Awo Aye! Gb’obi pa o. 6 m’dhiin s’ohun yere nkorin wipe. Ori-Elu gba lowp re.— 66. — ‘Gb’obi pa o. 67 “Awo Aji'ki I’awo Ajiki. Qmpran-ko-mp’y e “eriiku ile. Eku meji. awpn I’o difa fun Orunmla nijp ti nip m’dwo sile mii “pgbpn.’ .’-a da a fun Ogun pmp eleegbe oole-nijp ti Olodumare “nran a re Ife Oye Ilii Agbo Ip gba igba ori wa.”’ Awpn babanla wa gbagbp pe pgbpn ti Orunmla kp gbogbo prp sile lati ni yi li Olodumare fifun u ju gbogbo irunmale Ip.— 67. on naa li 6 si fi ntun aiye se ju gbogbo wpn Ip pelu.’ aimpjije ni ije “ ‘Onise.’ aimpjije ni ije ‘Oni?e.” Awon babanla wa gbagbp pe Orunmla ni Olodumare fi ise atunse aiye le Ipwp nitori on li 6 gbpn julp ninu gbogbo orisa ati imale ti aiye mbp. “nwpn ni ‘Haa kinla! ori ’ye re tabi ti ’ba re i? O di kitikitikiti. agbebp adie meji ati prinlenirin“wo li ebp. “Enit’ 6 mp’se jije ni ije ‘Onise.ORI 6.’ Ayaani e ko ri i. Ogiin d6 Ife “6 duro I’pja o k € wipe ‘E kii o enyin ara Ife. 6 wa imu obi o naa si Ori-Elu. yio gba ibo lowo on. ‘Ogege a-gb’aiye-giin. “nwpn 16 Ogun gbpnre. Awo Ajiki I’awo Ajiki. Awo Aye!’’—Irete ’Sa. 6 ni ‘“Iwp Iki eleyinju ege To to mi ibo.

“nwon le Qbalufon gbpnre.’“a da a fun Qrunmla Qsingbo nijp ti Olodumare nran a re Ife “Ooye Ilu Agbo Ip gba igba ori wa. kinla! ori ’ye re tabi ti ’ba re i? O di kitikitikiti.” “Enit’ 6 mp’se jije ni ije ‘Onise.’“a da a fun Sango Onikoso Ilaju nijo ti Olodumare nran a re “Ife Ooye Ilu Agbo Ip gba igba ori wa. o wii re 0 -0 -0 !’ O di wiriwiri “gbogbo Ife yara da priin eku tont’pnin eja wa fun Qrunmla “ki 6 jpwp ip ba wpn fi be Olodumare wipe awpn nwa iyokun “bplaipe o. Qbalufon de Ife o duro 1’ “Qja o ke wipe ‘E ku o enyin ara Ife. ‘aimpjije ni ije ‘Onise’ “a da a fun pkanlenirinwo Iinale nijp ti Olodumare nran “wpn re Ife Ooye Ilu Agbo Ip gba igba ori wa. nwpn nwa . Qrunmla de Ife 6 duro “I’pja 6 ke wipe ‘E kii o enyin ara Ife. Qrunmla gba eku on eja naa ogbeede pdp Olodu“mare o ni ‘Eyiti awpn ara Ife §i ri mii wa ni’yi o. nwon ni “ ‘Haa.” “Enit’ o mo’se jije ni ije ‘Onise. “a da a fun Qbalufon Eyinde nijo ti Olodumare nran a re Ife “Ooye Ilu Agbo 1q gba igba ori wa. Olodumare ni ki ng da “igba ori wa o!’ Gbogbo Ife gbo nwpn ho lo kiihii. Olodumare ni k’a da igba ori wa o l’ Gbogbo Ife “gbp nwpn ho Ip kiihii.’ aimojije ni ije ‘Oni§e. Olodumare ni ki ng da “igba ori wa o!” Gbogbo Ife gbp nwpn ho Ip kiihii. awpn ara Ife le Qkanle“nirinwo Imale gbpnre. nwpn ni ‘Haa kinla! ori iya nyin tabi “ti baba nyin ni?’ O di kitikitikiti. aimpjije ni ije ‘Oni§e. Olodumare ni ki ng “gba igba eku tont’igba eja wa o !’ Gbogbo Ife gbp nwpn ho “Ip kuhu.” “Enit’ 6 mp’se jije ni ije ‘Onise’. “nwpn ni ‘Haa. Sango de Ife o duro “I’pja o k6 wipe ‘E ku o enyin ara Ife.^8 ORr 6. kinla! ori ’ye re tabi ti ’ba re i?’ O di kitikitikiti nwpn le Sango gbpnre. nwpn n i ‘Qrunmla. Qkanlenirinwo Imale de Ife nwpn duro I’pja nwpn ke wipe ‘E kii o enyin ara “Ife.

o ni on ko ma ni le lo si orun o! “Tani ki on fi ile aiye sile fun?” “Qde s’apo yp oro. Qmplihorogbo ati Onisoso tun $e adehun fun ati ri okete ’keji: Onisoso gba.” Orukp naa ‘Qmplihorogbo’ ntpka si bi pran aiye ati pran prun ti dun Qrunmla bakannaa. Bayi ni Qrunmla §e “pada ti prun wa ijoko sinu aiye. “Qmplihorogbo gbp o rii. “Qde s’apo yp oro. o si mu okete ’keji naa Ip fun Olodumare. Okete mefa ii ebp. Omplihorogbo dahun wipe okete kansoso naa li o ku IpwQ on.ORI 6. O tp pm p naa dagba tan lo^u mpta o tun pada sprun o ba Olodumare nsan dipdip. Nijp ’keji Oni§o§o rin wa si aiye o ba Omplihorogbo o si tgro okete kan Ipwp re.— 68.” 6 *Nigbati Olodumare reti Qmglihorogbo ti ko tete de. o si mu okete kan naa Ip fun Olodurnare fi spbp. on ko si le fifun enikpni bikoje pniti yio se aya on. ti o si fi apakeji ara-re ba prun tan. ni bi on paapaa ti fi apakan ara-re ba aiye tan. a da a “fun Oniso§o ti nspmp Ajalprun nijp ti on nikanjojo gbehin “si prun Ipphun. Bayi ni Oni?oso paara Ip . a da “a f ’Qmplihorogbo ti nspmp Ajalaiye. ti ojojo nse Olodumare*—ko rihun ?ebp: “okete mefa I’ebo. pnin eku ati priin eja ti Ife “san-kii nijpnaa ni Qrunmla si ti ngba Ipdp araiye titi di oni:”Q?e’ -Wori. Arpni-maja s’apo yp oogiin. Olodumare iiranse pe e “ki 6 wa wo On Ipprun—ojojo n§e On. a wi fun Onijoso pe Olodumare iba ti san tan biosepe a ri okdte ’keji: eyi li o mu Onisoso tun saajo Ip iba Qmplihorogbo Ippkeji. awpn baba-nla wa fun Qrunmla ni orukp pataki kan: eyini ni ‘Qmplihorogbo. “nje wa tun pada Ip ijoko sinu aiye titi gbogbo wpn yio fi “da kdape eja ati adape eku naa yika. Arpni-maja §’ap6 yp oogun. 0§u mpta li a iyun ti a ibi nigba iwa njp O nijojo pada wa ibimp fun Qmplihorogbo l’o?u ’kpta. Onisojo si pada wa ibimp ’keji fun Qmplihorogbo I05U ’kpta. ojojo tubp san dip si i. ojojo rfe si san dip. ti yio si bi pmp kan fun on fi jikeji ara. Oniso?o gba. (a) Fun ise titun-aiye-se yi. 69 “iyokun lowo o’? Olodumare tewpgba priin eku on prun eja “naa 6 yp 6 ni ‘Lotitp ni iwo Qrunmla yio mg aiye itun§e. o daro r? leti Onijo^o.

ki Olodumare “saa yan-ni wa ikiin wpn lode aiye li awpn mp. pmp enia.” Ode s’apo yp ord.’ ” paara bo laarin aiye on orun titi o fl ri okete mef?efa gba lo fun Olodumare ti ojojo si fi san fun u tan patapata. O ni ki nwpn maa Ip ba pmp araiye gbe: O si tun mu igba pranko wpnni o . Olodumare ni “ O dara. a naa titi ko ni igbp: a ba iru-pmp aworan fp titi ko gbp pplu.—mpta pkonrin. Igba aworan** “ati igba eranko li ebp. njp e ko pbp pwp nyin silp ki p maa pada Ip sile aiye. ti on bimp mpfa fun Qmplihorogbo ki pwp on to le te okete mefa wpnni. a ba iru-pmp pranko wi titi. njp ki Onisoso mase tun ?isp Ip siiiu aiye mp. Oni§o§o wa isp gbogbo rp fun u bi on ti paara Ip sinu aiye nigba mpfa. Arpni-maja s’apo yp oogun. . Ayaani o ri i a nwipe “Ojeun. Nitorinaa nigbati araiye ransp si prun lati beere Oni?o§o. Awon pmo ti Omolihorogbo fi b?e ni si jp mpfa. Aroni-maja s’apo yp oogun: a da a fun “pmp araiye nijp nwpn nbinu Ip sprun Ip iba Olodumare wijp “pe eni-tere-eji-tere ti awpn mbimp yi ko rprun.70 ORI 6. Olodumare wa ibinu pe njp On ko mp pe Omplihorogbo tile jere tobp? lara On.se ‘Sii’! si wpn lori nwpii di enia. **Nigbati pmp araiye rojp wpn bayi fun Olodumare. O ni ki nwpn maa Ip iba pmp araiye gbe. ki nwpn si maa ba ra-wpn bimp: nitoripe Onisoso Qmp Ajalprun ko waiye mp o. Inu pmp araiye dun nigbati nwpn ri irinwo enia ya ti prun wa iba wpn jo k o : sugbpn ko n’pjp ko n’o§u ki iyatp wpn to ifarahan. *Nigbati Olodumare san tan patapata li O wa ibeere pe nigbawo ni Omplihorogbo ti On ransp Ip ipe wa iwo On ninu aisan? A dahun pe Omplihorogbo ko m a wa titi. Olodumare ran§p pada pe ki awpn pmp araiye mpta pkpnrin rpra mu mpta obirin ni Ipkppkan.” Njp iru-pmp ti enia li a mba sprp ti o si ngbpran si-ni-lpnu.” Nijp ‘karun Olodumare mu igba aworan wpnni O se ‘Sii’! si wpn lori nwpn di enia. “Qde j’apo yo oro. ngo yan-ni wa ikun nyin titi prun. mpta obirin. —a da “a fun Omplihorogbo nijp ti awpn pmp araiye pp tan ti nwpn “nyaju s’Olorun pe ‘kini yio se? ‘Ko saa ni enia poju ti araiye lo. Arpni-maja s’apa yp oogun: a da a “fun pmp araiye nijp nwpn nran§e Ip ibeere Iprun ee§e ti Oni“§oso** ko wa ibimp fun wpn mp?” “Ode s’apo yp oro. nitorinaa ki Olodumare saa kuku maa ti pdp rp yan -ni wa ikun wpn lode aiye. Olodumare tun tpnump p fun wpn pe §ebi On ti ransp si wpn pe suuru ni ki nwpn mu lati m aa fi ba ara-w pn bimp ki nwpn le maa pp si i ? $ugbpn awpn pmp araiye si tun nke wipe pna eyiini pp-ju o si nira ju fun wpn. O tun beere pe nibo ni nwpn ha ti ri okete mefppfa fi se pbp On.

O mbp 6 ba afin “Ipna 6 ni ‘kil’ 6 se iwp ti ara re funfun gboo bayi?’ O fi ppd “ptptpptp kan a. a “da a fun Qrunmia nip gba ppa ptptpptp w’aiye. lesekannaa afin di dudii. Akiyesi. O si fi ase sinu ppa kan fun u lati maa mii u bpni nigbagbogbo. 71 “Nje Olodumare ran§e si Omplihorogbo ki 6 pe gbogbo “araiye wa ifojukan on I’orun.” — Ejiogbe. . O mbp o ba “arp Iona 6 ni ‘kil’o se iwp ti o ri wpngu-wpngu bayi? “O ifi ppa ptptpptp kan a. a da a “fun Qrunmla nip gba ppa ptptpptp w’aiye.” “Asese-pa ajuba ni if’ese le ori eran geregeregere. 69. Ayaani “a nwipe Omplihorogbo ni ko je k’aiye baje.” “A§ese-pa ajuba ni if’ese le ori eran geregeregere. on I’o tun iwa “aiye se. a da a “fun Qrunmla nip gba ppa ptptpptp w’aiye. awpn baba-nla wa gbagbp pe Olodumare fun Qrunmla ni ase-iwosan lati ipilese. lesekannaa abuke na. ase ati agbara. O mbp o ba abu“ke Ipna 6 ni ‘kil’ 6 §e iwp ti etiin re §e gannaku bayi? O fi ppa “ptptpptp kan a. Olodumare gbp “ipe. pe on “li 6 wa ipe araiye lo fifun Olodumare pa. Nibi pipp li a ri ti Bibeli Mimp nfi ppa se apeere pla. a da a “fun Qrunmla nip gba ppa ptptpptp w’aiye. Nigbanaa ni “Omplihorogbo beresi ibebe fun wpn pe ki Olodumare jpwp “wo ti on—ti a ran Ip ipe wpn-bi a o ti maa Ipgun on. “Asese-pa ajuba ni if’ese le ori eran geregeregere. O si da gbogbo wpn sile fun Omplihorogbo.” “Asese-pa ajuba ni if’ese le ori eran geregeregere. O mbp 6 ba “aboyiin Ife ndaawp ati-bi spna.ORI 6. lesekannaa arp na. o ni ‘kil’ 6 se iwp aboyun Ife “ ti 6 nrapala bayi?’ O fi ppa ptptpptp kan a.— A se akiyesi ninu Bibeli Mimp awpn pna ti imp yi gba de pkan awpn baba-nla wa. Nwpn de prun tan Olodumare “da wpn joko O ni nwpn ko gbpdp Ip mp. lesekannaa “aboyun Ife bi tibi-tire. Latihin ni awpn baba-nla wa ti nka ppplppp i§e iyanu iwosan ati omiran ti Qrunmla se laarin araiye. (b) Fun ise titun-aiye-§e yi.”—Oyekulogbe.

Aaroni si na pwp re pelu ppa re. nitori ti Iwp wa pelu mi. je ppa ise iyanu. ati iha opin ile li prp-ile re.72 ORI 6. Iwp joko li pwp ptun mi. “Emi o si robin ipinnu Oluwa: O ti wi fun mi pe. ati lara eran. bi mo tile nrin laarin afonifoji ojiji iku.(4) Opa yi Ipwb Olprun je ppa agbara. Sp fun Aaroni pe. ki e sprp si apata ni li oju wpn. o mu mi Ip nipa pna ododo nitori orukp re. o fi ara ti ori ppa tite re. Ipwp Elisa ati Ipwp angeli ti o farahan Gideoni. 16-17. titi emi o fi sp awpn pta re di apoti-itise re. Mu ppa ni. iwp o si run wpn wdmu-womu bi ohun-yo amp. beeni olofin ki yio kuro laarin ese re. 21. Opa irin ni iwp o fi fp wpn. titi Siloh yio fi de. 11. o sure fun awpn pmp Josefu mejeeji. 7-9. 20 7-8. ina si wa lara enia. . o fonbale.—Psa.” Psalmu 2. eriii'ki yio beru ibi kan. “Oluwa si sp fun Mose pe. Nitootp. 1-2. “Oluwa li Olusp-agutan mi. “Opa-alade ki yio ti pwp Judah kuro. Oluwa yio na ppa agbara re lati Sioni wa.” (e) Opa naa Ipwp eya Judah je ppa-alade fun ipo pla ninu Ijpba — Gen. O mu mi dubule ninu papa-oko tutii. 23. emi o si fi awpn orile-ede fun p ni ini re. on li awpn enia yio gbp tire. ki o si lu eekuru ile. 8. nigbati o wa ni ibule ikii. iwp.idile— Heb. “Nipa igbagbp ni Jakpbu. iwp o si mu omi .” (b) Opa yi Ipwp Jesu Kristi je ppa Olusp-agutan fun aabo ati itunu awpn agutan re. emi ki yio se alaini. “Oluwa si wi fun Mose pe. loni ni mo bi p.” (e) Opa naa Ipwp Mose ati Aaroni.” Num. Beere Ipwp mi. 49: 10. Na ppa re. Nwpn si se bee.—“Oluwa wi fun Oluwa mi pe. pgp re ati ppa re nwpn ntii mi ninu. iwp jpba laarin awpn pta re. Psalni'a' i 10. ki o si pe ijp awpn enia jp. Iwp li pmp mi. yio si tu omi re jade. ki o le di ina ja gbogbo ile Egipti. o mu mi Ip si iha omi didake rprp.— Eksod.” (d) Opa naa lowo Jakobu Je opa ase enu agba . 1-4. ati Aaroni arakpnrin re. ppa irin. gbogbo eekuru ile li o di ina ja gbogbo ile Egipti. O tu pkan mi lara. o si lu erupe ile.

70. ki o si mu opa mi li owp re.’” “Orunmla ni ‘Asape.’ 6 ni ‘bi a ba sa-pe “osowo a gbe owo anakii re. 29 “Elisa si wi fun Gehasi pe.’”—Osa-meji.ORI 6.’ 6 ni ‘bi a ba sa-pe “‘emi Orunmla. On si se bee. emi a mu Irpfa ide. ki o si Ip. 6 si jo eran naa ati akara alaiwu. ki o si da omi eran naa sile. mase dd a lohiin: ki o si fi ppa “mi le iwaju pmp naa. ati akara alaiwu naa. ina si la iati inu okuta naa jade. ma§e ki i.’ mo ni ‘Asape. . 21.’ 6 ni ‘bi a ba sa-pe “ajagun a gb’asa re. Oba 4.’ ” “Orunmla ni ‘Asape. angeli Oluwa naa si Ip kuro niwaju re. (d) Awpn ohun miran ti Olodumare fun Orunmla lati maa mu bpni fun ise titun-aiye-se ni Irpfa ati Irukere. Mu eran nad. 9 Mose si mu opa naa lati iwaju Oluwa lo. p si fi ori re kan eran naa ati akara alaiwu naa. 73 lati inu apata naa jade fun won wa: iwo o si fi fun ijo ati fun erah won mu. b i o ti fun Li li ase'’ ii.’ mo ni ‘Asape. Onid. ki o si fi wpn le ori okuta yi.’ mo ni ‘Asape. Latihin ni gbogbo Oluwo (eyini ni Olu awo tabi Olori ninu egbe awpn babalawo nibikibi) a maa je ‘Asape’ li ooki oye re. bi enikeni ba si ki p. 6.’ ” “Orunmla ni ‘Asape’ mo ni ‘Asape. “ ‘ko si eniti o le gba adie temi sin. (e) Ohun pataki miran ti awpn baba-nla wa gbagbp pe Olodumare tun fifun Orunmla ni ‘Osumare Egp ti imaa bi ohun rere gbogbo jade fun ilo Orunmla ni oniruuru ati ni iwpnkiwpn ti Orunmla ba ti fe fun atunse aiye. okun. Nigbanaa ni angeli Oluwa na ppa ti o wa li pwp re .’ 6 ni bi a ba “sa-pe pde a gb’apo re. “Orunmla ni ‘Asape. emi a mu Irukere.” Oniruuru pna wpnyi ni awpn baba-nla wa nfe ki a mp-mp Opa Otptpptp Ipwp Orunmla fun ise atunse-aiye ti nwpn gbagbp pe Olodumare ti fi le e Ipwp. bi iwp ba ri enikeni li ona. “Angeli Olprun si wi fun Gideoni pe. Di amure re.

O si ro o fun baba re. ati fun awon arakonrin re: baba re si ba a wi. o si ro o fun awon arakonrin re. Lati ni ohun gbogbo je apakan ola Olorun. Kili a o je? tabi.—Matt. A kiyesi i pe ati Osumare ati ojuyosii. enyin ko le se alaini gbogbo nkan wonyi. Osumare Ego ni i§u okim. Olorun ti ise Eleda won li 6 gbin i sibe. 74 . Osumare Ego ni isu ide: “Osumare Ego! iwo ko je pada ki o wa su temi fun mi. sugbon baba re pa oro naa ■ mo. Sugbon e tete maa wa ijoba Olorun ati ododo re: gbogbo nkan wonyi li a o si fi kun u fun nyin. Baba nyin ti mbe li orun mo pe. Irukere mi ki ise ida.” Itumo oruko vi ‘Osumare’ jasi ‘Osu ti o tobi julo’. o si wi fun u pe. Bi enia tile je alaimona naa ti a igba ini ohun gbogbo. Ala kili eyi ti iwo la yi? Emi ati iya re. sibe eyiini ko wipe ki aare ki 6 mu u. Sugbon. Akiyesi:—Iro yi ko de okan av/on baba-nla wa lasan. o wipe. iwo ti nka iwe yi. “Irofa mi ki ise e§i. kotete saferi Olorun ati Kristi Re. 71. mo fe ite e mo o lokan nihinyi pe bi iwo ba life ni ohun gbogbo. oorun ati osupa. mo tun la Ma kan si i .ORI 6. Sa wo o. “Osumare Ego Qlooja Ororo. 6 di ploro nmu ohun gbogbo nipa agbara ibisi ti Osumare ni. ati nipa ase Qrunmla. ati awon arakonrin re yio ha wa nitooto. 37. “Nitorinaa e ma gbero wipe. “Osumare Ego!” Latihinvi nelu ni awon ogbo awo ati olosanvin ati adahunse ni iie^wa iti imiaa's'alen ohun awamaari kan ti nwoma maape_ ni ‘Imi O su m are/ nwnn nehagho pe 6 ni agbara lati maa bi ohun alumoni gbogbo fun enikeni ti 6 ba m i sil^ nito'ri' nigbati Qrunmla ni Usumare. 9-11 “O si tun la Ma miran. ko si eyiti o le le soju orun ninu ewa ati ogo re laisi agbara ooriin. ati irawo mokanla nforibale fun mi. nje enia ti a da li aworan Olorun ko le saife lati ni ohun gbogbo pelu. Lati wadi oran yi siwaju kiyesi ifiwe ti ala Josefu ni legbe awon ibukiin re. Latinu ogo oorun ni osumare ti ijade soju sanma:—Latinu agbara oorun kannaa ni ohun oro gbogbo lori ile ati ninu omi nisale ile ti njade wa pelu. kili a o mu? tabi. Gen. a da a fun Qrunmla nlo fe Osumare Ego se aya “Osumare Ego ti i§’omo Qlpoja Ororo.-Osumare Egg ni i§u “owd. Iboju mi “ki ise apata. nibo H a o ti fi aso wo wa? Nitori gbogbo nkan wonyi li awon keferi nwa kiri. tabi ki suuru tan a ninu sise aferi ipa naa. si wo o. 6: 31-33. ti 6 si imaa 16 fun. lati foribale fun o bi? Awon arakonrin re si se ilara re.

fun ohun iyebiye orun. ati fun ohun iyebiye oke aiyeraiye. Iwp olufe mi ti nka iwe yi.ORI 6 75 Gen. titi de opin oke aiyeraiye wpnni: nwpn o si maa gbe ori Josefu. ati ppe fun eniti o joko lori ite. Ati lati ibi ite naa ni manamana ati aara ati ohiin ti jade wa: fitila ina meje si ntan nibe niwaju ite naa. ati fun ohun iyebiye aiye ati ekiin re. jpwp tenump prp orin yi rere. nwpn si fi ade wpn lele niwaju ite naa wipe. Lojukannaa mo si wa ninu Emi. ibukiin pgbun ti o wa nisale. ati fun ohun iyebiye ti ndagba li osoosii. 13-16. a te ite kan li prun. fun iri. ati ti inu. iwp li o ye lati gba ogo ati pla ati agbara: nitoripe iwp li o da ohun gbogbo. si kiyesi i. awpn alagba merinlelogun naa wole niwaju eniti o joko lori ite. ti o wipe. Ani lati pwg Qlorun baba re wd. ti ise Emi meje ti Olprun.Ifihan 4. Nigbati awpn eda alaaye wpnni si fi ogo ati pla. Eniti o si joko je eniti a ba maa wo bi okuta jasperi. 24-26. ti o mbe lai ati lailai. 49.” Deut 33. (lati ibe li olusg-agutan. ibukun pmii. si kiyesi i. ati fun ibii ti o ba nisale. ati li atari eniti a yasptp laarin awpn arakpnrin re. ati fun eso iyebiye ti ooriin miiwa. “Ati niti Josefu o wipe. eniti yio ran o lowo. ati fun ife inurere eniti o gbe inu igbe: je ki ibukun ki o wa sori Josefu. Ibukun awpn baba re ti ju ibukun awpn baba nla mi Ip. ati nitori wiwii re ni nwpn fi wa ti a si se da wpn. ilekun kan si sile li prun: ohun ti mo si tetekp gbp dabi ti ipe ti mba mi sprp. Oluwa. a si mu apa owQ re larale. ati si atari eniti a yasptp laarin awpn arakpnrin re. ati sardi: osumare si ta yi ite naa ka kiri. nitori o kiin fun imp ijinle gidigidi fun enikeni ti nwa Agamrara ati Imi Osumare kiri:—“nitoripe Iwp Odp-agutan Olprun . enikan si joko lori ite naa. 9-11. nwpn si teriba fun eniti mbe laaye lai ati lailai.” Yio si tubp ya-ni lenu gidigidi pe Ori ’kerin Iwe Ifihan ti o sp kinikini nipa ti ite Jesu Kristi ati Osumare elewa ti o yi i ka. “Sugbon orun re joko Ji agbara.1 -3 “Lehin eyi li emi wo. ni wiwo re bi okuta smaragdu. fi Orin lyin ti gbogbo eda prun nkp yi ite naa ka han -ni pelu bayi. ati lati owo Olodumare wa eniti yio fi ibukun lati oke orun busi i fun o. AbukiinOluwa ni ile re. ati fun ohun pataki okenla igbaani. okuta Israeli). 5. Goke wa ihin emi o si fi ohun ti yio hu lehin pla han p. lati pwo Alagbara Jakobu wa.

Eniti on nikansoso ni aiku.” Awpn baba-nla wa gbagbp pe pwp awpn emi buburu kan wa ti imaa le pmp tootp kuro ninu aboyiin lati gba ipo nibe. a ti tan wpn je kuro ninu igbagbp. Nigbati a ba bi iru pmp bee. suuru. sa fun nkan wpnyi. eni. eniti enikan ko ri.” “Odudu ti idii ori emere. o si daniloju pe awa ki yio si le mii ohun lean jade Ip. iwabi-Olprun. Nitori awa ko mu ohun kan wa si aiye yi. ti nsp ohun gbogbo di aaye. ati Oluwa awpn oluwa. nibiti a gbe pe p si pelu ti iwp si se ijewp rere niwaju eleri pupp.” Nitorinaa. ati niwaju Jesu Kristi. O tun ori eniti ko sian §e. 6. Iwo Qdo-ajgutan ti a pa. ife. o tedo sinu imple ti enikan ko le sunmp. ati sinu were ifekufe pipp ti ipanilara.” Nje lehin gbigbo ati mimo orp-orin yi daju. Bi a ba si li onje ti on ti asp.76 ORI 6. ti si nri enia sinu iparun ati egbe. Amin. Eyi ni ije didii-ori emere. Maa ja ija rere ti igbagbp. ti o si tiia mbe laaye lai ati iailai. fi pwp le iye ainipekun. Nitoripe ife owo ni gbomgbo iwa buburu gbogbo: eyiti nigbati elomiran nfi ojukokoro wa kiri. iwo onigbagbp ati olufe Kristi yio pa ara-re mp kuro Ipdp awpn ti nsaferi Agamrara ati Imi Osumare (aii Ipdp awpn ti ndeda) fun ati-ni prp pipp: iwp yio kiikii maa tele impran iyebiye ti Paulu fifun gbogbo enia Olprun bi a ti kp p sinu i Tim. enia Olprun. nwpn si fi ibinuje pipp gun ara-wpn li pkp. Ki iwp ki o pa ase yi mp li ailabawpn. awpn emi emere ki yio le pa orirere ti pmp-titun naa mba bpwa aiye di buburu mp p ninu. 16. ati Alagbara naa kansojo. Iru awpn eni bee li awpn enia ile wa mpe ni ‘emere. ti nko ese aiye lo. nwpn a dagba de akoko ti iwp gbogbo enia lara tan. awpn pkp a maa fa aya wpn fun babalawo tpju bi nwpn ba ti loyun: nwpn ni igbekele pe nipa riru ebp igbagbogbo fun aboyiin bee. niwaju Ppntiu Pilatu. nwpn ki ipe iku mp iya wpn Ipwp: tabi. ti o o jeri ijewp rere. Olubukun. eniti yio fihan. ki eyiini ki o te wa Iprun sugbpn awpn ti nfe di plprp a maa bp sinu idanwo ati idekiin. Mo fi ase fun p niwaju Olprun. Oba awpn pba. igbagbp. ki o si maa tp ododo. lati du ori rere fun awpn emere tabi eleere be. iwa tutu lehin.—“Sugbpn iwabi-Olprim pelu itelprun ere nla ni. nigbanaa nwpn a se-kii mp gbogbo enia loju. li ainibawi. beli a ko le ri i: ti pla ati agbara mbe fun Iailai. . Sugbpn iwp. ati nitori wiwii re ni nwon fi ti a si §e da won. titi ifarahan Jesu Kristi wa: Ni igba tire. ani IwQ JESU KRISTi li o da ohiiii gbogbo.

ninu igbagbo ile wa. “Qrunmla ni ‘Arode’ mo ni ‘Arode.—Ka ese . Ayaani o ri ojoojuliigba naa li a nsan fi gbp ori “pmp. ippnju tabi idaamu mba ni abale-abale ni ol’ori aisian.’ “Qrunmla ni ‘A-ro-de’ mo ni ‘A-ro-de’. ti prp godogbo t’o wa “n’ikiile Olodumare fu imii lese sarasara.ifa wpnyi.’ ” “Orunmla ni ‘A-ro-de’ mo ni ‘A-ro-de’. Qrunmla bebe fun wpn.— 72.'V O RI 6 .”—Ogoofu. o si san ojoojuliigba “lori wpn. O ni ‘Enyin “igiripa ti nip sinu aiye. nigbawo li e o pada bp?’ Nwpn “dahun wipe nigbati pja ba ti to gaan li awpn mpada bp. “Orunmla ni ‘A-ro-de’ mo ni ‘A-ro-de. O wa m’ekiin “s’ekiin igbe.’ O ni ‘Nje. o dara.’—a da a fun “awpn pmp weere-weere nip sinu aiye ti Onibode nda wpn “dehin Ipna— nwpn nkii li pmp k6k^k6. nigbawo li e o pada bp?’ Nwpn “dahun wipe nigbati pjp ba ti kan ’tari gaan li awpn mpada bp. e “e maa kalp. bee gege ni gbogbo eni rere ti i?ubu spwp eni buburu je ol’ori aisian: bee gege ni gbogbo enia ti wahala. “Orunmla ni ‘Mo wp! emi ki iba awpn eleyi se ajprin. 74.’ Orunmla ni “Een-een! mo ri awpn ti ngo ba se ajprin wayi o’. \9 ^ / 77 Ewe. “ ‘Iware prun ’ m’ aa ba-rin “ ‘Mee b’emere rinl’ ” 73. Awpn baba-nla wa gbagbp pe Orunmla a maa tun ori aisian bawpnni §e nipa yiyan ebp igbagbogbo lati tii wpn. Onibode nfe da “wpn dehin. 6 n§e “ ‘Akp eranla f ’ori tarapo. 6 m’ohim s’ohim iyere. Meji tpkpnrin“tobirin ninu wpn ti Qrunmla beere Ipwp wpn pe “Tani e ha “duro de?’ Nwpn ni ‘Iwp Qrunmla ni.’ Nwpn ba Qrunmla de ibode.’ O ni ‘Enyin “pmp weere ti nip sinu aiye. awpn enia ti ifiiwa buburu titi kan iku gbigbona je ol’ori aisiin. “Qrunmla ni ‘Qkanrandi’ mo ni ‘Qkanrandi’ O ni “ ‘Ori pmp eku ti Qkanrandi ha gbo bi?’ Mo ni ‘Ori pmp eku “ko ma gbo o!”’ “Qrunmla ni ‘Qkanrandi’ mo ni ‘Qkanrandi’ O ni ‘Ori “pmp eja ti Qkanrandi ha gbo bi?’ Mo ni ‘Ori pmp eja “k6 ma gbo 6!’” . A ni ‘Eetiri?’ A “ni nwpn ko duro de Qrunmla ni. nigbawo li e o pada bp?’ Nwpn “dahun pe ‘O di pjp ti a ti ile di agube.titun titi di oni. “Orunmla ni ‘Mo wp! emi ki iba awpn eleyi se ajprin. O ni ‘Enyin “agbaagba ti nip sinu aiye.

’ o ni ’Tani ‘mbe lehin ti nweri? A ni ’Se iwp Orunmla nil’ O wa “im’ekun s’ekiin igbe.”—Ogudata-’Tiira. “Oloojomsuru I’awo Ikiyinwiin:—a da a f ’Orunmla nip weri “awegbd.’ O ni ‘Ori “omo araiye ti Qkanrin di ha gbd bi?’ Md ni ‘Ori omo araiye “ti Qkanran di ko ma gbo 6! A ni ‘Kili a o ha se ki ori omo “araiye le gbd?’ Orunmla ni ‘igiripa obuko kan ati otalegbeta ebo.’ ‘Osdwemimp. “Ori awo we.’ ‘Ifawemimp.2 78 y ORI 6. V) i /75. ori aisian ni ota idi li adipa. pipa ni ki nwon o maa p’ara won lo “beerebe.’ ^ gbg a ni. ki nwon k’ 6 maa p’ara won. awegbd ma n i. “Ori rere ni isegun ota. “Nje tani bi mi 6? Ogiida t a ’tura pa! E je ki nwon o maa «^“subu le ’ra won. ori omo araiye wa igbd. awemp ma n i!”—Otura-’Ka. “Orumnla ni ‘Okanrandi’ mo ni ‘Okanrandi. “Ori awo we.” — adipa. 76. Sugbpn emi kd ma m’pta emi ko ma m’odi 6!” \ I \. pna wpn ko si le yd iburu. o nse— “Ori awo we.” Q k a n r ^ ’Di. Gbogbo pta ti “mo ba ni ko ni iye. Ajo ati-ri eniti yio we wpn yi ni awpn oobi wa se de pdp awpn irunmale ati igbamale titi nwpn fi bi wa sinu ibprisa ti nwpn si nsp orukp wa ni ‘Sangowemimp. “Agbp-ini I’awo agbp-irii. ppp iru orukp bawpnni ti njewp aimp ati eeri ti a bi-ni-bi. akp “alaamgba ki ib’ara wpn re bprpbprp.—asubulebu ni ki “ota maa subu le ’ra won: pta mi ko ni ib ’ara wpn re.’ ‘Osunwemimp. on ni ije ori aisian.—adipa. y awegbd ma n i. “Tani ije ‘ori aisian’? —Eni a ba ndi t’d ni ko si eni t’d “le di on.’ ati. o mu ohim s’ohun iyere. pran araiye ko le ye idiju. ) - “Nje asubulebu ma-ma ni t’egbee o. Agbp-itu I’awo agbp-itu. Akiyesi:— Awpn ese-ifa ti a ka lati 72 de 76 fihan-ni daju pe ori awa enia ti burn latinu iya wa wa. awetp ma ni. “Ori awo we. ati pe laisi iwenump kan ti o daju. .” “Orunmla ni ‘Osuru-suru’ mo ni ‘Osuru-siiru. “Ori awo we. awetp ma n i! awemp ma ni. “Ori awo we.

sugbpn iwp o mp p nikehin. nigbati Jesu mp pe wakati re de tan. ati eje Jesu Kristi Omp re ni nwe wa nil kuro ninu ese wa gbogbo. Jesu si wi fun u pe. bi on ti mbe ninu imple. beeni iwe Orunmla ko to lati so-ni-di mimo. ti O si kp wa pe ki a sa tp JESU Ip fun iwenump ti o pe. Ope ni fun Jesu Kristi Olugbala wa Eniti o fe wa tobe ti o si fi eje ara-re se iwe wa— ani etutu fun ese araiye. ati lati mu alafia aii iyonu Olorun ti a ti sonu pada bo sori omo enia. awa tan ara-wa je. sugbpn ki ise gbogbo nyin. o si fi agbada re lele li apakan. nigbana li Esu fi i si aiya Judasi Iskariotu pmp Simoni lati fi i han. iwp ko ni ipa Ipdp mi. Nigbanaa li o de pdp Simoni Peteru: Peteru si wi fun u pe. sugbpn o mp nibi gbogbo: enyin si mp. o si nfi gele ti o fi di amure nu wpn. on si nip spdp Olprun: O dide ni idi onje ale. 7-10 “§ugbpn bi awa ba nrin ninu imple. o si beere si imaa we ese awpn pmp ehin re. otitp ko si si ninu wa. Iwp ki yio we mi li ese lai. Bi awa ba wipe awa ko li ese. Jesu si ti mp pe Baba ti fi ohun gbogbo le on Ipwp. fife ti o fe awpn tire ti o wa li aiye. . nigbati on o ti aiye yi kuro Ip spdp Baba. sugbpn pwp ati ori mi pelu. awa mo daju pe Grumvila ko le we ori aisian ti ebi-ese ko-ba omo araiye. Oluwa. Oluwa. o si mu gele o di ara-re li amure. awa ni idapp pelu ara-wa. ti o daju. lati fun-ni ni iyipada okan si iwabi-olgrun. Nigbati onje ale si pari tan.ORI 6 79 Bi onigbagbp ati orno imole. ati pe Ipdp Olprun li on ti wa. ki ise kiki ese mi nikan.” Ope ni fun Olprun Olodumare Eniti o fun wa ni prp mimp Re. 1-10 “Nje ki ajp irekpja ki o to de. Peteru wi fun u pe. Bi emi ko ba v/e p. Jesu da a lohun pe. Orunmla ko le yi ibinu Olorun pada kuro lori elese. Simoni Peteru si wi fun u pe. Lehin eyini o bu omi sinu awokoto kan. Nje bi Orunmla beere lowp onigbagbp pe ‘Tani mbe lehin ti nweri?’ awa dahun pe “JESU KRISTI Oluwa mi ati Olprun mi ni Enikansoso naa ti mbe lehin ti nweri awemp ati awegbo fun gbogbo eniti o sadi I. iwp nwe mi li ese? Jesu dahun o si wi fun u pe. ti 6 si le gba-ni-la de opin. i John 1. Eniti a ti we ko tun fe ju ki a we ese re. John 13. o fe wpn titi de opin. Ohun ti emi nse iwp ko mp nisisiyi.

tabi awon alonilowogba ni yio jogun ijoba Olorun. ati nipa ti idajo: ati ti O si nil bee mii won maa se aferi Olugbala. Jesu Kristi olododo: On si ni etutu fun ese wa: ki isi ise kiki tiwa. tabi awon elegan.” Orin. i Kor. Ope ni fun Emi Mimo Olorun wa ti ko dekun ifoye ye araiye nipa ti ese. sugbon a ti da nyin lare li oruko Jesu Oluwa. repititia. awa mu u li eke. A baa f ’gsa wese. tabi awon aborisa.— “A baa f ’okun weri o. ati nipa Emi Oigrun wa. tabi awon ti nfi okonrin ba ara won je.” i John 2. Gege bee si li awon elomiran ninu nyin ri: sugbon a ti we nyin nil. tabi awon ole. 9-11. Bi awa ba wipe awa ko se. ki e mase se. . ati nipa ti ododo. sugbon a ti so nyin di mimo. tabi awon pansaga. 1-2.—“Enyin omode mi.80 ORI 6 Bi awa ba jswo ese wa olooto ati olododo li on. tabi awon omutipara. “Enyin ko mo pe awon alaisooto ki yio jogiin ijoba Olorun? Ki a ma tan nyin je: ki ise awon agbere. Eni Jesu we I’d mo t’okan-t’ara. ati lati we wa nil kuro ninu aisododo gbogbo. sugbon fun ese gbogbo araiye pelu. lati dari ese wa ji wa. awa ni alagbawi kan lodo Baba. oro re ko si si ninu wa. tabi awon olojukokoro. tabi awon alailera pkan.” IPARI IWE NAA. Bi enikeni ba se. 6. iwe nkan wonyi ni mo ko si nyin.

Osumare mbi ohun rere gbogbo fun ilo Qrunmla: bawo? ewe 73-75. Araiye ko ro ati-tumba fun ara orun:—laisi ebo on etutu ko si ojurere Olorun:— lati orun ni oniilaja ti wa. ORI IV — Itumo ‘Owa ati ‘Olowa’ ati Olpwa aiyere? ewe 39. 45. 5158. Amu-ide-s’oju? ewe 44. ewe. —bawo li 6 ti se ntiin ori aisian se? Kili a mpe ni ‘Ori aisian ’? ewe 76-80. Owun—Opa-arekii—Ase—Angeli Ikii: ewe. 3-8. A pe Orunmla ni ‘Atoobajaiye. ati ori fun gbogbo irunmale: ewe 12-16. Itumo ebo: ewe 20. Titori kini awon keferi se mbo esu? ewe 21. Qgege agb’aiye-giin? ewe 66-68.— on li 6 kapa Esu: ewe 18 ati 21.— Ajo ati Abemo.’—nitori kini? ewe 63-65. Awpn ami Orunmla bi ikp Olodumare. Omplihorogbo: ewe 69-70.— Onamgba ni afose-lfa lenu: ewe. Orunmla je Ibikeji Olodumare nitori tonti Re I’o here iwa: ewe 17. .’—nitori kini? ewe 59-62.—Eese ti a ko gbodp ye Orunmla nipo? ewe 40-43. ORI VI —Tori kini a se mpe Orunmla ni Ajiki. Eese ti Ifa fi soro iko li akojari? ewe 33. Ibojii: ewe 71-73.Eese ti a mpe Orunmla ni ‘Opoki. nitori kini? ewe. ewe 1-2. ORI III — Itumo ‘Oluwa’ ninu isin: ewe 23. Bawo ni Orunmla ti se ndii ori fun enia. Ija laarin aiye ati orun. ORI V — Itump ‘Igbo’ bi oriiki Orunmla: ewe 4 7 .— Orunmla je Ekiin. A pe e ni ‘A-b’iku-jigbo. ORI II — Orunmla je Eleeri-ipin —nitori on je Igbimg Olodumare. 24-32. Irpfa ati Irukdre. ewe 9-11.-‘Orp’: ewe 48-50.—Opa Otptpptp.— Bi Orunmla ti se je ‘Amoimotan’: ewe.—33-38.ASOJO AWON ORI — IWE NA A ORI I — Ooki ati Itumo Orimmla.

For treating stroke. general debility. Box 76. 64. stroke and paralysis.EZADEL ENTERPRISES (NIG ) REGD 136832 {MANUFACTURER OF YORUBA N A TIV E DRUGS & CHEMICALS) SANCTUARY PRODUCTS 1.O. 2. Lagos. dysentery. Branch Office: 5. E. R e v d . s a n c t u a r y s o A p : . Stiff neck. 3. For treating and preventing noise making or bell ringing in the head. S a n c t u a r y o i n t m e n t :- £2 10s External only. sleeplessness. 5. low blood presure and rheumatism. Campbell Street. Tel. Ondo. Ajihinrerelofe Flouse. 10s For reducing heavy v/eights.£5 : 5s For treating and preventing attack of hypertension and lo'w blood pressure. 4. a . constipation and other hypcohondriac diseases. undue tiredness after little work or when ascending or descending hills or staircases and rejuvenating weak nerves. Yours sincerely. You can seek our help on other matters. P. C o n c e n t r a t e d s a n c t u a r y s o Ap . paralysis. It cures r h e u m a t i s m .- £6 . s a n c t u a r y po w d e r :- £2 For checking rapid heart beatings. L ij A d u . . high and low blood pressure. unnecessary fear. Lokun Street. 85. Sa n c t u a r y o il :- 17/-6 For eliminating diarrhoea.