You are on page 1of 102

PROJEKTANTSKI BIRO RTS

l R
W/mK m2K/W
Z I D O V I:
Puna opeka
[uplja opeka
Blokovi od elektrofilterskog pepela
Silikatna puna opeka
Silikatna {uplja opeka
Termoblokovi od {ljake
Siporeks
Zid od prirodnog kamena

0.870
0.610
0.580
1.100
0.700
0.640
0.230
1.160

M A L T E R I:
Kre~ni malter
Produ`ni kre~ni malter
Cementni malter
Cementni estrih
Fasadni malter
Gipsani malter
Laki gipsani malter
Gipsani malter na rabic mre`i

0.810
0.870
1.400
1.400
0.700
0.700
0.470
0.580

P R I R O D N I K A M E N I Z E M LJ A:
Granit (gnajs)
Dolomiti i mremeri
Kre~njak
Pesak i sitan {ljunak
Obradiva zemlja

3.500
2.3-3.5
1.740
1.16-1.74
1.51-2.56

MATERIJALI ZA ISPUNU:
Pesak (suv)
[ljunak (suv)
Drobljena opeka
Drobljena pluta
Perlit - nasut
Keramzit - nasut
Strugotina
Mineralna i Kamena vuna
Koherentno vla`no tlo

0.580
0.810
0.410
0.040
0.050
0.220
0.090
0.041
2.100

l R
W/mK m2K/W
Strana 1

PROJEKTANTSKI BIRO RTS

BETONI:
Betoni od kamenog agregata
Gas betoni
Beton od {ljake
Beton od opeke

2.330
0.290
0.760
0.760

MATERIJALI OBLOGA:
Azbestno cementne plo~e
Gips-kartonske plo~e
Pune gips plo~e
Plo~e od gipsa sa porama
Klinker-plo~e
Glazirane plo~ice
Linoleum
Gume
Prozorsko staklo
Armirano staklo
[uplji stakleni blokovi
Drvo-hrast
Drvo-borovina
[per plo~a
Panel plo~a
Iverica
Heraklit

0.410
0.210
0.700
0.350
1.050
1.050
0.190
0.160
0.810
0.440
0.440
0.210
0.140
0.140
0.120
0.120
0.140

BITUM ENI I ASFALTI:
Bitumen
Asfalt
Ter-papir

0.170
0.700
0.190

PODNE OBLOGE:
PVC
Tepih
Daske za pod
Hrastov parket
Polietilenske folije

0.230
0.090
0.140
0.210
0.190

K R O V N I M A T E R I J A L I:
Krovna lepenka
PVC krovna traka
Crep
Azbest-cement plo~e

0.190
0.190
0.990
0.190
l R
W/mK m2K/W

M E T A L I:
Strana 2

PROJEKTANTSKI BIRO RTS

^elik
Liveno gvo`|e
Aluminijum
Bakar
Olovo
Cink

58.500
46.500
203.000
380.000
35.000
110.000

T E R M O I Z O L A C I O N I M A T E R I J A L I:
Mineralna vuna
Staklena vuna
Pluta
Plo~e od presovane slame

0.041
0.041
0.041
0.098

K O E F I C I J E N T I P R E L A Z A T O P L O T E:
ZA SPOLJA[NJE ZIDOVE:
8

W/m2K

0.125

as=

23

W/m2K

0.04348

au=

6

W/m2K

ME\USPRATNA KONSTRUKCIJA IZNAD PODRUMA:
au=
8
as=
6

W/m2K

ME\USPRATNA KONSTRUKCIJA PREMA TAVANU:
au=
8
as=
23

W/m2K

au=

POD NA ZEMLJI:

Strana 3

W/m2K

W/m2K

KLIMATIZACIJA - BIJELJINA

ijenti prolaza toplote
debljina
m

l
W/mK

R
m2K/W

UPRAVNA ZGRADA
Spoljašnji zidovi (a)- SZ1
1.
2.
3.
4.

Fasadni betonski blok
Stiropor
Šuplja opeka
Unutrašnji malter

0.090
0.060
0.240
0.020

1.100
0.041
0.610
0.700
K=

0.47

W/m2K

0.041
0.610
0.700
K=

0.55

W/m2K

1.100
0.041
0.610
1.100
K=

0.49

W/m2K

1.100
0.041
0.610
1.100
K=

0.47

W/m2K

1.100
0.610
0.700
K=

1.70

W/m2K

3.500
0.041
0.610
K=

0.59

W/m2K

Spoljašnji zidovi (b)- SZ2
1. Stiropor
2. Šuplja opeka
3. Unutrašnji malter

0.050
0.240
0.020

Spoljašnji zidovi (c)- SZ3
1.
2.
3.
4.

Fasadni betonski blok
Stiropor
Šuplja opeka
Fasadni betonski blok

0.020
0.060
0.190
0.090

Spoljašnji zidovi (d)- SZ4
1.
2.
3.
4.

Fasadni betonski blok
Stiropor
Šuplja opeka
Fasadni betonski blok

0.090
0.060
0.190
0.090

Spoljašnji zidovi (e)- SZ5
1. Fasadni betonski blok
2. Šuplja opeka
3. Unutrašnji malter

0.090
0.190
0.020

Spoljašnji zidovi (f)- SZ6
1. Granitne ploĉe
2. Stiropor
3. Šuplja opeka

0.010
0.050
0.190

Strana 50

KLIMATIZACIJA - BIJELJINA

ijenti prolaza toplote
debljina
m
Spoljašnji zidovi (g)- SZ7
1. Unutrašnji malter
2. Stiropor
3. Armirani beton

0.020
0.050
0.200

l
W/mK

R
m2K/W

0.700
0.041
2.330
K=

0.67

W/m2K

0.700
0.041
0.610
K=

0.55

W/m2K

0.700
0.041
2.330
K=

0.67

W/m2K

0.700
0.041
0.610
K=

0.58

W/m2K

0.700
2.330
0.700
K=

2.54

W/m2K

0.700
0.610
0.700
K=

1.57

W/m2K

Spoljašnji zidovi (c)- SFZ9
1. Unutrašnji malter
2. Stiropor
3. Šuplja opeka

0.020
0.050
0.240

Spoljašnji zidovi (c)- SFZ9.1
1. Unutrašnji malter
2. Stiropor
3. Beton

0.020
0.050
0.200

Spoljašnji zidovi (c)- SFZ9.2
1. Unutrašnji malter
2. Stiropor
3. Šuplja opeka

0.020
0.050
0.190

Unutrašnji zidovi - UZ 2c
1. Unutrašnji malter
2. Armirano betonsko platno
3. Unutrašnji malter

0.020
0.200
0.020

Unutrašnji zidovi - UZ 2a
1. Unutrašnji malter
2. Šuplja opeka
3. Šuplja opeka

0.020
0.200
0.020

Strana 60

KLIMATIZACIJA - BIJELJINA

ijenti prolaza toplote
debljina
m

l
W/mK

R
m2K/W

2.330
K=

1.66

W/m2K

0.140
0.041
2.330
K=

0.65

W/m2K

3.500
1.400
0.041
0.170
2.330
2.330
1.740
K=

0.96

W/m2K

3.500
1.400
0.170
2.330
2.330
1.740
K=

3.62

W/m2K

Betonski stub - BS
1. Armirani beton

1.200

MeĊuspratna konstrukcija (C) - M1
1. Vodootporna drv. Konstr.
2. Stirodur
3. Armirano betonska ploĉa

0.025
0.050
0.150

Pod na zemlji (A) - PNT1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Granitne ploĉe
Cementna košuljica
Stiropor
Hidroizolacija
Armirano betonska ploĉa
Nabijen beton
Šljunak

0.010
0.040
0.030
0.010
0.120
0.080
0.150

Pod na zemlji (B) - PNT2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Granitne ploĉe
Cementna košuljica
Hidroizolacija
Armirano betonska ploĉa
Nabijen beton
Šljunak

0.010
0.040
0.010
0.120
0.080
0.100

MeĊuspratna konstrukcija (C) - M1
1. Granitne ploĉe
2. Cementna košuljica

0.010
0.040

3.500
1.400
Strana 70

Aluminijumski lim 2. Aluminijumski lim 0. Keramiĉke ploĉice Cementna košuljica Stiropor LMT 16+4 Unutrašnji malter 0.700 0.010 0.330 K= R m2K/W 1. Hidroizolacija 4.050 0.041 0.120 0.700 K= 0.050 1. 3.041 1.610 K= 2.100 spratna konstrukcija T2 1.020 Tavanica borilišta T3 1.05 W/m2K 1. 3.020 0.900 0.040 0.010 0. Armirani beton 0.400 0.010 0. 4. Unutrašnji malter 2. Armirani beton 3. 2. Granitne ploĉe Cementna košuljica Hidroizolacija Stirodur Armirano betonska ploĉa 0.050 K= 0.330 K= Unutrašnji zidovi d= 50 cm (armirani beton) 1.77 W/m2K 1. Poliuretan 3.M2 1. Armirano betonska ploĉa debljina m 0.170 0. Unutrašnji malter 2. 2.041 2.020 0. Unutrašnji malter 0.150 3.700 0.020 0.050 0.68 W/m2K 0.400 0.BIJELJINA ijenti prolaza toplote 3.150 l W/mK 0.020 on betonske tribine) T1 1. Stirodur 5.700 K= 1.001 0.500 1.020 0.200 0.050 0.041 2.001 Strana 80 .34 W/m2K MeĊuspratna konstrukcija (D) .37 W/m2K 0.170 0.010 0.610 0. 5.KLIMATIZACIJA . 5. 4.96 W/m2K 0.500 0.

Opeka 3. Unutrašnji malter Unutrašnji zid .200 0.UZ5 1.BIJELJINA ijenti prolaza toplote debljina m l W/mK R m2K/W 0.200 0.850 K= 3.32 W/m2K ministrativnog" dela T4 1. Opeka 3.KLIMATIZACIJA . Unutrašnji malter 2.640 0. Mineralna vuna 2.020 Strana 90 .34 W/m2K 0.250 0. LMT 16+4 3. Unutrašnji malter 0.330 0.850 2.100 0.020 0.65 W/m2K 0.020 0.020 0. Unutrašnji malter 2.041 0. Unutrašnji malter 0.900 0.UZ01 1.850 0.020 Unutrašnji zid .850 K= 1.700 K= 0.

64 3.KLIMATIZACIJA .60 1571. zi.30 3.30 49 3.93 x 8.38*2+2.22 21.54 938.95 405.2 t t t t MKS3 po 5.03 58.16 0.85 x 3.44 42.30 3.30 x 8.15 x 2.30 x 11.80 0.85*3)*2)*.34 149.66 x 2.30 49 3.51 22.80 6.30 3.40 3.50 0. m P=6399.80 4.20 1 1 MKS3 x x x x 3158.30 3.87 12.66 1 1 3.47*49= tu=28 oC O=3890.66 7 7 7 7 155.96 26 MKS3 MKS3 95985 OVO JE KRAJ PRORAĈUNA Prostorija 1 .80 x 2.30 3.30 49 49 49 49 49 49 49 49 663 2150 171 9522 1566 1814 1157 4761 si si si si 7.30 3.54 6.50 3.30 3.40 6.30 49 3. d.22 7.61 180.85 x 3.30 x 11.89 9.85 x 3.cm visina broj širina otvora m povr K šina m2 W/m2K t Q Zd Zh C W - - o BAZENI tu=28 oC Prostorija 1 .22 x x 1 167.93 x 8. m2 1. .67 1454.66 6 6 6 6 133.30 3.30 0.93 x 8.30 3.85 x 3.30 x 11.30 3.30 49 49 49 49 25162 29135 8102 76457 pdz zs zs pdz ji ji ji ji 7.30 49 49 49 49 10783 12486 3472 32767 pdz zs zs pdz i i i i 7. m Page 9 D= V= 95985 .30 3.30 3.30 49 49 49 49 21567 24972 6944 65535 pdz z pdz z pdz z 44.44 3.17 0.18 50.66 3 3 3 3 66.58 3.40 0.80 0.80 7.6*4.Prostor bazena Obim prostorije 49 49 49 49 159723 1172324 0.20 0.32 276.84 3.80 7.69 77.60 7.80 x 2.30 3.30 49 82521 24176 3664 pdz sz pdz sz 32.80 3.45 PNT1 x 6399.38 154.05 Qv=((2.16 29.66 3.Prostor bazena Obim prostorije Površina prostorije vs vs zs pdz pdz zs zs pdz si si si si si si si si pdz zs zs pdz V= O=3890.11 472.80 0.30 3.37 3.80 x 2.60 3.29 3.9*.30 x 11.52 x x 1 510.80 7.85 x 3.BIJELJINA PRORAĈUN POTREBNE KOLIĈINE TOPLOTE duţina zida m oz s.30 49 27091 151734 69640 44737 235208 34644 SFZ9.93 x 8. na sv.69 11.47 202.30 x 11.60 7.45 3.40 x 2.60 7.

35 1.85 x 3.30 3.22 7.03 58.30 x 11.30 0.80 7.30 1.30 3.30 3.66 x 2.34 x x x x x x 1.16 x 13.65 3.69 11.49 x 7. zi.22 BS sz 0.85 x 0.85*3)*2)*.80 4.66 1 1 7.85 x 11.80 x 2.54 938.85 x 0.BIJELJINA PRORAĈUN POTREBNE KOLIĈINE TOPLOTE oz s.17 6399.22 21.50 3.65 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 23 49 49 49 49 26 49 3.37 83.40 3.49 x 7.45 3.54 6.40 x 2.30 3.16 168.00 MKS3 MKS3 MKS3 MKS3 PNT1 MKS2 vs vs zs pdz pdz zs zs pdz si si si si si si si si pdz zs zs pdz si si si si pdz i SFZ9.80 0.30 0.30 3.15 x 2.93 x 8.cm m Površina prostorije pdz zs pdz pdz zs pdz pdz pdz pdz pdz pdz zs zu t t t t po po si si 3.05 Qv=((2.68 61.30 3.30 3.38*2+2.67 1454.32 276.20 0.75 3. duţina na sv.85 x 3.40 6.9*.30 0.40 3.60 48.15 979.40 7.60 7.2 visina broj širina otvora m 7.50 0.65 3.96 0.40 0.58 3.48 0.30 z z z sz sz 1 1 1 16 16 16 1 125.30 49 49 49 49 10783 12486 3472 32767 7 155.80 3.85 x 3.51 22.60 3.30 49 49 49 49 49 49 49 49 663 2150 171 9522 1566 1814 1157 4761 3 3 3 3 66.40 3. zida .80 7.64 3.00 x 2.80 6.47*49= .69 355.66 32.89 9.87 12.85 x 2.80 7.52 x x x 5.32 3158.30 3.66 1.67 26.30 3.23 640.30 3.30 x 11.69 77.45 0.30 3.44 3.69 1.20 x x 8.30 3.30 3. m2 9. d.80 x 2.30 x 8.30 49 25162 1 1 17 1 Page 10 Zd Zh - - 1566 53 4315 57513 1947 158414 82521 24176 3664 27091 151734 6770 21796 69640 44737 235208 34644 159723 5374 1090886 0.30 3.60 1571.34 149.66 167.93 x 8.61 3.16 29.68 510.85 povr K šina m2 W/m2K t o C Q W P=6399.47 202.6*4.80 44.KLIMATIZACIJA .

60 x 11.30 3.84 3.54 938.93 7 7.30 x 11.30 3. . na sv.34 149.30 49 3.85 x 3.30 49 3. d.37 3. zi.80 0.66 3.30 0.30 x 11.11 3.30 3.51 22.44 42.85*3)*2)*.66 6 6 6 6 133.45 3.67 1454.16 0.60 7.38 154.29 3.30 49 472.80 x 3.cm zs i zs i pdz i pdz zs zs pdz ji ji ji ji duţina visina broj zida širina otvora m m 7.30 49 50.45 PNT1 x 6399.30 3.80 7.38*2+2.18 3.9*.20 1 MKS3 x x x x 3158.BIJELJINA PRORAĈUN POTREBNE KOLIĈINE TOPLOTE oz s.KLIMATIZACIJA .60 1571.52 x x 1 510.20 0.30 7 0.66 7 7.80 x 8.93 x 8.95 405.96 26 MKS3 MKS3 Page 11 49 49 49 49 D= 159723 1172324 0.30 49 27091 151734 69640 44737 235208 34644 t t t t MKS3 po 5.6*4.17 0.30 49 3.30 49 82521 24176 3664 pdz sz pdz sz 32.47*49= .30 49 Q Zd Zh W 29135 8102 76457 - - x 2.32 276.80 povr K t šina m2 W/m2K oC 180.22 x x 1 167.30 49 49 49 49 21567 24972 6944 65535 pdz z pdz z pdz z 44.05 Qv=((2.

kol.BIJELJINA pot.KLIMATIZACIJA .59446758 1465405 3149 1468554 m3 Page 12 . toplote W m3 1.

kol.KLIMATIZACIJA .BIJELJINA pot. toplote W 1363608 3149 1366756 Page 13 .

kol.59446758 1465405 3149 1468554 Page 14 .KLIMATIZACIJA . toplote W 1.BIJELJINA pot.

BIJELJINA PRORAĈUN GREJNIH TELA broj naziv prostorije t V Q radijatori registri Q E-500S o C m3 br. br. površ. površ. za zap.ĉlan.80 7998 223756 62 7998 890600 896756 939156 715400 181356 12954 146000 45339 11334.ĉlan.75 167700 13656 Strana 181 . 20 #REF! #REF! 939156 023 Kancelarija 20 #REF! #REF! 024 Kancelarija 20 #REF! #REF! 025 Ostava 20 #REF! #REF! 026 Ostava 20 #REF! #REF! 027 Ostava 20 #REF! #REF! 028 Ostava 20 #REF! #REF! 003 Predprostor 20 #REF! #REF! 002 Stepenište 20 #REF! #REF! #REF! 62 24. m m2 W PRIZEMLJE 006 Restoran stolovi 20 #REF! #REF! 016 Prostor bazena 28 #REF! 896756 017 Ţenski toalet 20 #REF! #REF! 014 Ostava šanka 20 #REF! #REF! 013 Prostor restorana 20 #REF! #REF! 007 Kuhinja restorana 20 #REF! #REF! 008 Ostava restorana 1 20 #REF! #REF! 009 Ostava restorana 2 20 #REF! #REF! 715400 011 Ostava restorana 3 20 #REF! #REF! 167700 012 Ostava restorana 4 20 #REF! #REF! 13656 019 Hodnik 4 20 #REF! #REF! 896756 018 Hodnik 3 20 #REF! #REF! 42400 021 Kabina za presvl.KLIMATIZACIJA .

97 81.4 349.4 33 471956 40447 5.0 422.5 433.4 108 0.9 50 223756 19176 4.7 38 398956 34191 6.8 1.9 439.6 293.0 21 647156 55461 5.4 43 325956 27934 5.4 1550.0 22217.3 680.2 410.1 68.3 540.0 13630.93 45.14 84.0 1.1 56.97 62.0 0.1 420.25 79.1 13 763956 65471 5.1008 1.1250 0.0 159 0.86 49.1 47.6 304.00 65.1 47.3 54375.7 1.1 51.1 20215.5 27 559556 47954 5.17 89.1 780.1 854.5 394.1 30 515756 44200 5.6 133 0.2 40834.6 311.4 108 0.1500 1.5 0.1 475.1500 1.7 17 705556 60466 6.2 53624.8 0.2 31873.1 36688.7 1183.2 274.1500 1.1 0.6 159 0.0 159 0.6 159 0.1008 1.5 1201.6 44075.1 53.1 39.1500 1.1 629.9 620.7 49 238356 20427 5.1 43.4 22711.5 0.6 133 0.0 377.8 40 369756 31688 5.4 0.1 0.89 52.0 48745.6 133 0.7 1493.06 73.06 96.1500 1.8 479.1 55.0 353.0 29 530356 45452 6.0 18 690956 59215 5.7 256.8 24357.4 159 0.10 104.5 380.1 694.4 14 749356 64220 6.5 545.1500 1.KLIMATIZACIJA .0 20215.6 133 0.1008 0.1 63.2 6 866156 74230 5.3 769.1 775.27 82.4 321.19 72.9 0.5 45 296756 25432 5.6 133 0.5 11 793156 67973 6.0 88.15 68.1 363.1 47.4 293.4 88.3 315.83 46.1 547.0 1009.1500 1.95 47.8 1.2 1028.6 133 0. preĉn.9 1.6 159 0.2 28500.7 41231.3 404.1250 1.9 39 384356 32939 5.1 0.1 39387.1250 1.3 50204.2 0.1 23894.4 1122.4 310.4 504.1250 1.1 908.8 0.1500 1.1 700.1 1.2 381.1 782.03 69.8 49250.0 2 924556 79234 8.4 133 0.0 17.2 46 282156 24181 5.1 324.3 0.9 0.4 1.7 50626.0 41 355156 30437 6.13 66.5 418.3 34111.2 258.4 751.19 154.1 497.1 78.9 0.6 133 0.7 23 617956 52959 6.7 0.9 493.1 59.9 37229.5 277.03 55.0825 1.6 159 0.0 25 588756 50456 5.1500 0.3 42099.6 108 0.8 497.1 46962.4 38920.1 406.9 0. cevi m mm du w R R*l mm m/s Pa Pa/m ksi Z Pa Pad pritiska do vazdušne zavese GRAND 2517 (jedinica broj 66) 1 939156 80486 80.4 133 0.1250 0.2 1773.1 65.9 0.0825 1.4 159 0.21 75.97 49.5 16 720156 61717 5.6 345. deo.9 1.5 1234.05 57.4 133 0.9 475.1 61.8 407.15 112.3 382.4 0.9 649.4 26750.1250 0.94 59.06 124.6 159 0.6 0.6 88.11 63.09 77.9 369.89 68.9 518.00 109.6 0.1250 0.9 46318.1 75.9 24 603356 51708 5.4 287.1500 0.1 86.7 28137.23 77.1 0.4 133 0.1 75.8 357.6 159 0.3 421.4 31 501156 42949 5.1250 0.1 683.4 22 632556 54210 5.6 159 0.2 462.6 133 0.6 133 0.80 43.6 108 0.9 0.3 6585.11 80.20 93.7 3 909956 77983 5.1500 1.1 65.6 133 0.3 242.2 40415.4 108 0.8 24804.5 48 252956 21678 5.5 19 676356 57964 5.6 159 0.1250 1.9 28 544956 46703 5.5 0.1 34.6 108 0.28 106.6 159 0.1 986.1 50.6 25927.7 36 428156 36693 5.1 39.0 627.1 29403.1 47 267556 22930 6.8 802.1 72.17 70.9 570.4 1.2 44 311356 26683 6.4 133 0.5 0.1008 1.6 26346.0825 1.4 133 0.26 101.1 56.1 376.1008 1.1500 1.4 9 822356 70476 5.1 419.1008 0.1250 1.6 159 0.4 1.2 30064.93 74.7 457.9 692.4 341.1 42.9 1.3 954.09 61.6 567.1250 1.1008 0.7 21708.4 0.9 35 442756 37944 6.1250 1.5 382.9 55362.0 582.4 0.5 1.9 447.1 37 413556 35442 5.9 0.2 0.1500 1.1500 1.1250 1.9 0.1500 0.5 38430.1 35.1008 1.1 490.4 299.9 42785.19 120.1250 1.0 431.6 20 661756 56712 6.0 1588.6 133 0.3 396.4 31166.0 7 851556 72978 5.6 0.6 108 0.4 621.4 33462.3 34732.5 903.4 332.6 108 0.8 1388.4 48196.0 1.9 991.0 29740.0 347.8 Strana 307 .4 0.7 4 895356 76732 5.1 561.6 159 0.2 615.1500 1.1 0.9 51009.1500 0.1 5 880756 75481 5.1500 1.7 549.0 498.6 159 0.23 97.6 108 0.1 65.0 1.1 60.6 0.3 52782.31 110.6 842.5 15 734756 62969 5.3 509.0 490.8 8 836956 71727 6.1250 1.0825 1.1 32 486556 41698 6.1250 0.1 59.6 88.2 0.1 32.0 26 574156 49205 6.1 791.1008 0.4 42 340556 29186 5.3 45625.3 30867.92 55.3 1.2 707.9 0.01 53.0 466.6 133 0.84 62.6 42453.6 133 0.07 59.5 721.9 643.1250 0.1 618.3 36120.9 638.1250 1.9 868.02 88.1 49.2 1.8 43507.BIJELJINA PRORAĈUN MREŢE koliĉina toplote W de on ce protok vode kg/h duţ.1 337.1 10 807756 69225 5.5 1.4 159 0.1 68.99 51.13 139.9 27760.1250 1.4 0.2 596.4 159 0.1 583.4 43801.5 445.0 778.0 34 457356 39195 5.4 12 778556 66722 5.

5 354.5 0.2 1273.2 20.53 40.6 60821.6 76.1 0.2 52 197956 16965 4.7 146.0 125.1 0.8 0.5 491.1 31.6 3.0703 0. deo.2 28.7 Pa Pad pritiska grejaĉke sekcije vazdušne zavese GRAND 2517 10300.3 60 73556 6304 7.39 34.6 0.0216 0.4 88.3 496.37 21.4 0.8 125.BIJELJINA PRORAĈUN MREŢE koliĉina toplote W protok vode kg/h duţ.6 58564.2 60731.8 0.0 1013.1 11273.8 401.6 57 0.2 438.55 65.2 26.94 98.2 101.01 27.4 Strana 317 .9 0.6 76.0703 1.8 55799.77 81.0825 0.0703 0.42 53.0 237.2 37.0 44.7 1750.7 60482.6 0.2 1/2 0.9 1512.0 8626.2 64 21200 1817 16.5 0.0 0. preĉn.4 61473.6 0.1 0.4 2610.1 0.5 61 60656 5198 3.6 76.0703 0.9 1.0 Pad pritiska trokrakog ventila VXG 44.5 12583.1 0.45 30.9 421.4 2194.0393 0.0 10726 7.6 76.0 61473.2 17.1 44.1 23.5 239.0703 0.4 65 10600 908 5.4 0.2 436.7 621.9 0.0512 0.0 88.0703 0.9 0.0 76.5 650.5 0.6 61347.2 982.2 3/4 0.6 76.8 63 34100 2922 3.9 89.0 1002.6 3.KLIMATIZACIJA . cevi m mm 51 210856 18070 4.6 76.6 112256 9620 3.0 UKUPAN PAD PRITISKA: 84567.5 0.0 1309.6 59 86456 7409 3.1 10821.0 0.0703 0.9 0.9 0.2 30.5 56814.61 52.2 103310.93 116.0 1750.69 66.3 0.0160 1.9 390.82 401.7 263.0512 0.2 184183 80.9 10821.79 70.2544 1.85 98.88 53 176756 15148 14.6 857.7 Pad pritiska do FCK (broj jedinice 64) Prethodno utrošeno na deonicama (Pa): 66 12900 1106 4.3 58955.1 29.8 60307.0 382.1 Pad pritiska hladnjaka FCK 11 26000.0 UKUPAN PAD PRITISKA: 1 2149156 1 13656 64083.2 592.5 m3/h + SQS 65 9771.4 12583.6 76.0 267 0.5 526.1 38.9 1607.8 58 99356 8515 7.3 64496.2 174.62 2168.8 1.0825 53 163856 14042 3.6 57 0.1 0.0 Pad pritiska trokrakog ventila VXG 44.0 0.0216 0.01 136.5 sa kvs= 2.2 13.1 62 47756 4093 7.1 0.1 35.1 0.1 228.6 87.5 57235.0 75.3 62746.4 249.5 sa kvs= 2.15-2.2 59868.0 55 138056 11831 56 125156 57 de on ce du w R R*l ksi Z mm m/s Pa Pa/m 392.1 0.5 m3/h + SQS 65 13227.0 88.6 76.69 290.1 54 150956 12937 15.8 416.1 0.15-2.6 59605.0703 0.5 0.0703 0.1 4.5 1750.9 56221.1 1170 5.0825 0.

2 4 0 0 0 0 0 0 0 16 11.5 Cevi f57 57 Cevi f70 76.3 122.2 55.64 410.2 648 1965 3462 0 0.92 22.1 Cevi f70 88.5 3681.KLIMATIZACIJA .045 1.32 0 0 0 0 0 0 0 43.68 294.8 111.2 43.005 133.4 Cevi 2" 48.7 Cevi 2" 42.3 Cevi 2" 44.2 351.06 216.348 0. preĉn.344 6. cevi m mm DUŢINA CEVNE MREŢE Cevi 3/8" Cevi 1/2" Cevi 3/4" Cevi 1" Cevi 5/4" Cevi 6/4" Cevi 2" Cevi 2" 33.2 m m m m m m m m m m m m m m m m m du w R R*l mm m/s Pa Pa/m litara obim 0 1.84 1901.05 55.2 344.8 44 44 52.1 108 Cevi f108 133 Cevi f133 159 0 5.62 299.BIJELJINA PRORAĈUN MREŢE de on ce koliĉina toplote W protok vode kg/h duţ.52 353.52 675.9 Cevi f76.338 0 0 0 0 0 0 0 2.8 14.7 ksi Z Pa .6 Strana 327 teţina 0 6.6 235.236 2.464 0 0 0 0 0 0 0 19.68 23. deo.

98255583 0.96999318 0.95080133 1.48350713 0.98395527 0.97637372 0.95712893 0.98285492 0.98369364 0.98314391 0.97743975 0.96906491 0.41559354 0.95520868 0.96201438 0.94228245 Strana 337 .97841373 0.KLIMATIZACIJA .98192524 0.9793071 1.98088895 0.94543198 0.9588913 0.40957259 0.98124734 0.98342333 0.96702473 0.95310834 0.96890825 0.97580201 0.97320885 0.9805166 0.97691904 0.97169204 0.96340449 0.97247132 0.97390788 0.97972662 0.98224613 0.97457137 0.98159252 0.96590028 1.9605145 0.97086735 0.97793749 0.98420864 0.97520195 0.98012946 0.BIJELJINA #REF! #DIV/0! 0.96807738 0.

93882081 0.87016386 0.82462342 1.93874708 0.91454464 0.94234791 0.0552037 #REF! #REF! 0 Strana 347 .484311 0.KLIMATIZACIJA .BIJELJINA 0.92127234 0.89692863 0.85079115 0.88508409 0.27668993 0.7140464 1.89290549 1.90655966 0.

KLIMATIZACIJA .BIJELJINA Strana 357 .

5/4 luk=ostalo 0.7 0.3 0.1/2 koleno=3/4.95 0.75 0.42 da/d wa/w 0.1/2 luk=3/4 luk=1.45 0.8 1 0.5 0.57 0.5 0.5 Ventil pravo sedi{te Ventil koso sedi{te Nepovratni ventil 2.5 Radijator 2.5 luk=3/8.5 2 4 Radijatorski ventil. ugaoni 4 2 ogranak xa w Razdvajanje1 wa 2. pravi Radijatorski ventil.5 Razvodnik Sabirnik 0.8 3 .5 0.5 0.3 1.42 wa Razdvajanje2 1.9 wa wa Spajanje2 w Kotao prolaz xd wd 1.5 1 5 wa/w 0.5 0.3 1.1 2 1.8 0.koleno=3/8.9 w w wd Spajanje1 0.

2 10 1005 Usvojena koliĉina vazduha m3/s Usvojena koliĉina vazduha kg/m3 Gustina fluida Razlika temperatura J/kgK o hu 35 26 33 50 65477 53000 C C % % J/kgK J/kgK Qs 457490 W ts tu js ju hs o Specifiĉna toplota vazduha Spoljna projektna temperatura Unutrašnja projektna temperatura Spoljna relativna vlaţnost Unutrašnja relativna vlaţnost Entalpija spoljnog vazduha Entalpija unutrašnjeg vazduha KOLIĈINA TOPL. tub=tu+Dtv W POTREBNA SNAGA GREJNE SEKCIJE Qg=rxcpxVx(tub-tm) o Unutrašnja projektna temperatura Transmisioni gubici toplote Dtv=Qt/(Vxrxcp) Ubacivanje vazduha za Ventilacioni sistem V1 Vod Vod r Dt cp 110000 30. SVEŢ.3 o C C W o C o Spoljna projektna temperatura Unutrašnja projektna temperatura Transmisioni gubici toplote Dtv=Qt/(Vxrxcp) .KLIMATIZACIJA . ZA HLAĐ.5 16.555556 1.2 10 1005 Vod Usvojena koliĉina vazduha m3/s Usvojena koliĉina vazduha kg/m3 Gustina fluida Razlika temperatura J/kgK o hu 35 26 33 50 65477 53000 C C % % J/kgK J/kgK Qs 1133785 W ts tu js ju hs o Specifiĉna toplota vazduha Spoljna projektna temperatura Unutrašnja projektna temperatura Spoljna relativna vlaţnost Unutrašnja relativna vlaţnost Entalpija spoljnog vazduha Entalpija unutrašnjeg vazduha KOLIĈINA TOPL.1 44. ZA HLAĐ. Qs=_Vsxrxcpx(hs-hu) ZIMSKI REŢIM RADA ts tu Qt Dtv tub Qg -21 28 1468553.725 r Dt cp 1.1 5943447 o C C W o C o C Spoljna projektna temperatura Temperatura ubacnog vazduha u prost. VAZD. SVEŢ. Qs=_Vsxrxcpx(hs-hu) ZIMSKI REŢIM RADA ts tu Qt Dtv -21 28 600000 16.BIJELJINA Ubacivanje vazduha za Ventilacioni sistem V1 Vod 272610 75. VAZD.

Kancelarija Qt Qz n Qlj Qlj Qm Qsv 0 0 1 0 0 500 280 W W W W W W Transmisioni dobici toplote Dobici toplote od sun.277778 1.56 110016 35 26 33 m3/s ts tu js J/kgK o C C % o Gustina fluida Razlika temperatura Specifiĉna toplota vazduha POTREBNA KOLIĈINA VAZDUHA Spoljna projektna temperatura Unutrašnja projektna temperatura Spoljna relativna vlaţnost V=Qos/(rxcpxDt) .BIJELJINA C Temperatura ubacnog vazduha u prost. ZA HLAĐ. zraĉenja Broj ljudi u prostoriji Odavanje osetne koliĉine toplote po osobi Ukupni osetni dobici toplote od ljudi Dobici toplote od mašina Dobici toplote od rasvete Qos 780 W OSETNI DOBICI TOPLOTE Ql Qml 55 0 W W Latentno odavanje toplote po ĉoveku Latentno odavanje toplote mašina Ql 55 W UKUPNI LATENTNI DOBICI TOPLOTE r Dt cp 1.3 Qg 1202825 ts tu Qt Dtv o C C W o C o C Spoljna projektna temperatura Temperatura ubacnog vazduha u prost. tub=tu+Dtv W POTREBNA SNAGA GREJNE SEKCIJE Qg=rxcpxVx(tub-tm) o Unutrašnja projektna temperatura Transmisioni gubici toplote Dtv=Qt/(Vxrxcp) Prostorija 126 . VAZD. SVEŢ.3 2405650 o KLIMATIZACIJA . tub=tu+Dtv W POTREBNA SNAGA GREJNE SEKCIJE Qg=rxcpxVx(tub-tm) Ubacivanje vazduha za Ventilacioni sistem V1 Vod Vod r Dt cp 55000 15.3 44.2 10 1005 Usvojena koliĉina vazduha m3/s Usvojena koliĉina vazduha kg/m3 Gustina fluida Razlika temperatura J/kgK o hu 35 26 33 50 65477 53000 C C % % J/kgK J/kgK Qs 228745 W ts tu js ju hs o Specifiĉna toplota vazduha Spoljna projektna temperatura Unutrašnja projektna temperatura Spoljna relativna vlaţnost Unutrašnja relativna vlaţnost Entalpija spoljnog vazduha Entalpija unutrašnjeg vazduha KOLIĈINA TOPL.tub Qg 44. Qs=_Vsxrxcpx(hs-hu) ZIMSKI REŢIM RADA tub -21 28 300000 16.2 10 1005 kg/m3 V 30.

000.0 Qg 1338675 ts tu Qt Dtv o C C W o C o C o C Spoljna projektna temperatura Unutrašnja projektna temperatura Transmisioni gubici toplote W POTREBNA SNAGA GREJNE SEKCIJE o Temperatura ubacnog vazduha u prost.0 600.Kancelarija Qt Qz n Qlj Qlj Qm Qsv 0 0 1 0 0 500 280 W W W W W W Transmisioni dobici toplote Dobici toplote od sun.ju hs hu Vs KLIMATIZACIJA . Qs=_Vsxrxcpx(hs-hu) RASHLADNO OPTEREĆENJE HLADNJAKA Qh=Qos+Ql+Qs ENTALPIJA VAZDUHA U TAĈKI MEŠANJA hm=((V-Vs)xhu+Vsxhs)/V . Qs=_Vsxrxcpx(hs-hu) Qh 187990 RASHLADNO OPTEREĆENJE HLADNJAKA Qh=Qos+Ql+Qs W hm 58103 J/kgK ENTALPIJA VAZDUHA U TAĈKI MEŠANJA hm=((V-Vs)xhu+Vsxhs)/V he te 52977 J/kgK o C 16 ENTALPIJA UDUVANOG VAZDUHA TEMPERATURA UDUVANOG VAZDUHA he=hm-Qh/(rxV) POVEĆANJE VLAŢNOSTI VAZDUHA x=Ql/(Vxr) x 0. SVEŢ.00 g/kg ZIMSKI REŢIM RADA tub tm -21. zraĉenja Broj ljudi u prostoriji Odavanje osetne koliĉine toplote po osobi Ukupni osetni dobici toplote od ljudi Dobici toplote od mašina Dobici toplote od rasvete Qos 780 W OSETNI DOBICI TOPLOTE Ql Qml 55 0 W W Latentno odavanje toplote po ĉoveku Latentno odavanje toplote mašina Ql 55 W UKUPNI LATENTNI DOBICI TOPLOTE r Dt cp V ts tu js ju hs hu Vs Qs 1. SVEŢ.3 44.3 8. Temperatura vazduha u taĉki mešanja Dtv=Qt/(Vxrxcp) tub=tu+Dtv tm=(Vsxts+(V-Vs)xtu)/V Qg=rxcpxVx(tub-tm) Prostorija 126 . VAZD.28 m /s 55008 o C 35 o C 26 33 % 50 % 65477 J/kgK 53000 J/kgK 3 22500 m /h 22500 93578 W Qh 94413 W hm 58103 J/kgK Gustina fluida Razlika temperatura Specifiĉna toplota vazduha POTREBNA KOLIĈINA VAZDUHA V=Qos/(rxcpxDt) Spoljna projektna temperatura Unutrašnja projektna temperatura Spoljna relativna vlaţnost Unutrašnja relativna vlaţnost Entalpija spoljnog vazduha Entalpija unutrašnjeg vazduha Potrebna koliĉina sveţeg vazduha po osobi KOLIĈINA TOPL.0 28. ZA HLAĐ.0 16. VAZD. ZA HLAĐ.2 10 1005 kg/m3 J/kgK 3 15.BIJELJINA Unutrašnja relativna vlaţnost Entalpija spoljnog vazduha Entalpija unutrašnjeg vazduha Potrebna koliĉina sveţeg vazduha po osobi Qs 50 % 65477 J/kgK 53000 J/kgK 3 45000 m /h 45000 187155 W KOLIĈINA TOPL.

00 g/kg ENTALPIJA UDUVANOG VAZDUHA TEMPERATURA UDUVANOG VAZDUHA he=hm-Qh/(rxV) POVEĆANJE VLAŢNOSTI VAZDUHA x=Ql/(Vxr) ZIMSKI REŢIM RADA tub tm -21.0 Qg 604338 ts tu Qt Dtv o C C W o C o C o C Spoljna projektna temperatura Unutrašnja projektna temperatura Transmisioni gubici toplote W POTREBNA SNAGA GREJNE SEKCIJE o Temperatura ubacnog vazduha u prost.8 8.0 28.KLIMATIZACIJA .0 235.BIJELJINA he te x 52954 J/kgK o C 16 0.8 40. Temperatura vazduha u taĉki mešanja Dtv=Qt/(Vxrxcp) tub=tu+Dtv tm=(Vsxts+(V-Vs)xtu)/V Qg=rxcpxVx(tub-tm) .000.0 12.

KLIMATIZACIJA .8108 .BIJELJINA 900 60.

8108 .BIJELJINA 900 60.KLIMATIZACIJA .

64 2.58 Potrebni eksterni pritisak potisnog ventilatora komore V1 je 670 Pa.19 16.6 6875 1.01 0.187 2.6 2291 0.120 13.24 0.52 4.6 2.04 16 1.25 1000 1000 1000 1.11 0.50 27.19 16.87 8 8.240 5.82 720 660 689 0.40 15.28 0.05 Padovi pritiska sistema klimatizacije V1(do poslednje rešetke prve grane) .28 9.3 0.52 6 8.85 0.52 19.32 14 5.00 0.0 45000 12.32 825 225 354 0.63 5.49 14 0.23 44.5 48125 13.64 600 400 480 0.4 20625 5. PRORAĈUN KANALA koliĉina vazduha deonica br.0 0.20 9.01 50.28 9.91 7.186 1.39 0.79 6.05 55000 15.4 6875 1.475 8.40 15.0 22500 6.00 PP klapna sa elektromotornim pogonom tip PL-12-K90 1200X 500 mm (dva komada) 0.20 9.0 1200 1000 1091 1.19 6.00 0.950 8.Odsis Strana 387 .186 1.01 0.BIJELJINA 3.52 4 1.13 13.85 0.45 0.0 1.40 15.53 0.120 13.0 1.28 4 12.64 600 400 480 0.7 1.200 12.64 950 1000 974 0.6 1.27 600 400 480 0.87 7.28 560 2000 875 1.04 0.7 1.240 8.7 0.28 102.25 2000 560 875 1.28 560 2000 875 1.6 0. duţina m3/h m kanali a m3/s x b mm gubitak pritiska dek mm F m2 gubit.13 0.08 0.28 0.240 2.61 5.35 188.00 567.70 0.720 8.Potis 2 0.3 0.4 27500 7.00 2 2.40 15.KLIMATIZACIJA .45 0.85 0.30 3.62 1.97 120.4 41250 11.04 13 1.66 48.0 55000 15.46 1200 1000 1091 1.37 1200 1000 1091 1.88 50.0 0.17.6 6875 1.00 Rešetka AR-1 825x225 mm (sa reg.03 0.240 8.70 3.1 0.35 11 5.20 116.19 6.13 13.55 1200 1000 1091 1. protoka) 8.00 0.04 0.91 600 400 480 0.6 4583 1.05 3 12.40 44. protoka) 8.1 1146 0.1 55000 15.39 0.80 182.26 11.3 45000 12.88 29.120 5.91 600 400 480 0.35 0.240 5.200 11.00 PP klapna sa elektromotornim pogonom tip PL-12-K90 1200X 500 mm (dva komada) 0.6 2.3 0.64 0.00 Rešetka AR-1 825x225 mm (sa reg.00 451.0 0.Sveţ vazduh Spoljna zaštitna rešetka AZR-4 2000x1995mm 51.24 3 2.66 48.00 0.6 1.73 720 1000 837 0.59 12 1.4 0.0 22500 6.71 130.62 5 8.200 8.62 3.02 0.10 10 9.5.40 44.13 0.40 15.1 0.0 55000 15.24 2 2.91 360 660 466 0.39 0.00 113.0 0.90 15.53 0.6 2291 0.50 37.4 13750 3.120 13.20 20.90 15.03 0.73 3 12.00 0.00 1 1.4 34375 9.20 20.990 3.14 Padovi pritiska sistema klimatizacije V1 .40 21.28 560 2000 875 1.71 130.50 22.0 55000 15.00 0.70 3.6 4583 1.1 55000 15.7 0.Potis 1 0.50 2000 1995 1997 3.28 560 2000 875 1.200 9. usled W R Rxl m/s Pa/m Pa ksi Z Rxl+Z Pa Pa Padovi pritiska sistema klimatizacije V1 (do poslednje rešetke) .62 1.08 0.00 0.00 46.21 2.5 0.00 0.0 1.32 4 8.000 6.20 0.00 0.20 116.28 1200 1000 1091 1.49 17 0.98 15 1.7 0.21 2.27 600 400 480 0.1 1146 0.31 9 8.62 4.200 12.01 50.50 1995 2600 2258 5.120 13.32 825 225 354 0.238 8.60 0.7 0. Padovi pritiska sistema klimatizacije V1 .52 7 8.240 2.33 0.24 0.

48 525 325 401 0.97 1200 1000 1091 1.9 0.0 17244 4.02 1.35 450 900 600 0.0 39656 11.51 0.0 32760 9.200 11.6 0.24 4 2.12 17 2.50 21.83 3 1.00 28.3 50000 13.48 Rešetka AR-3 525x325 mm (sa reg.94 Padovi pritiska sistema klimatizacije V1 .10 7.52 26 4.30 11.0 31036 8.0 34484 9.050 9.15 Padovi pritiska sistema klimatizacije V1 .49 0.60 1.59 1.18 0.1 1.0 13796 3.75 650 1000 788 0.10 5.93 1200 1000 1091 1.59 5 2.00 690.20 9.19 0.9 0.188 11.Otpadni vazduh Spoljna zaštitna rešetka AZR-4 2000x1665mm 41.405 8.150 9.7 1.2 3452 0.6 0.0 0.30 9.66 850 1000 919 0.2 8624 2.40 6.22 13 2.88 11.76 3.46 7.37 0.00 0.40 0.0 50000 13.8 0.23 700 1000 824 0.28 0.55 0.82 11.26 0.BIJELJINA koliĉina vazduha deonica br.0 41380 11.76 24 2.0 46552 12.850 9.49 1200 1000 1091 1.5 1.51 31 0.55 2 36.85 1.82 0.78 0.800 9.94 1.00 0.55 0.66 0.63 0.25 30 3.78 1.31 0.18 1.41 14.27 600 1000 750 0.51 6.0 24140 6.20 10.00 0.03 11.64 1.750 8.135 7.41 1200 1000 1091 1.89 1200 1000 1091 1.7 0.62 1724 0.1 1.120 4.270 7.89 2200 540 867 1.66 1.48 15.71 750 1000 857 0.75 1.28 10 2.10 6.75 1.00 316.0 20692 5.96 450 300 360 0.1 0.200 11.8 0.17 0.00 20 2.0 27588 7.0 43104 11.20 9.200 10.94 11.2 10348 2.40 9.97 8.600 8.66 0.23 10.79 550 1000 710 0.04 0.20 8.06 6.92 450 600 514 0.07 13.000 4.87 1.200 11.40 6.171 2.000 9.25 10.2 6900 1.58 1050 1000 1024 1.86 1000 1000 1000 1.360 8.1 2.30 10.550 8.14 21.0 48276 13.1 0.92 10.0 29312 8.39 0.09 0.89 0.20 257.82 0.171 2.2 0.03 4.30 27 4.07 12.69 0.76 3.20 9.83 450 1000 621 0.Odsis (do prve rešetke) 1 0.68 11.62 0.0 17500 4.0 25864 7.00 0.89 2200 540 867 1.95 21 2.10 5.100 9.35 10. protoka) 6.9 0.98 2.72 2000 1665 1817 3.17 71.700 8.500 8.55 2 36.88 22 2.00 0.315 7.44 0.200 10.3 0.0 15520 4.7 1.20 10.0 37932 10.0 50000 13.20 9.0 17500 4.5 12072 3.6 0.40 450 700 548 0.2 5176 1.068 7.10 6.450 8.188 11.06 1100 1000 1048 1.950 9.97 6 2.88 0.1 1728 0.23 0.20 9.61 1.07 11.4 0.03 0.6 0.65 PP klapna sa elektromotornim pogonom tip PL-12-K90 1200X 500 mm (dva komada) 6.76 23.0 44828 12.20 0.0 0.96 4.15 16 2.36 29.05 19 2.3 0.1 0.00 0.63 1.200 10.00 0.20 9.20 9.20 9.00 1 2.00 Rešetka AR-3 525x325 mm (sa reg.24 12 2.10 5.0 18968 5.18 0.72 1.37 7 2.24 9 2.2 0.29 0.20 290.10 1000 1000 1000 1.650 8.93 3.79 8 2.00 0. duţina m3/h m kanali a m3/s x b mm gubitak pritiska dek gubit.87 450 800 576 0.38 11.203 7.8 0.59 11.2 0.18 15 2.900 9.86 2000 560 875 1.02 1200 1000 1091 1.40 12.1 0.6 0.20 257.8 0.67 45.200 9.00 0.7 35000 9.20 14 2.59 16.44 450 450 450 0.0 0.200 9.97 7.1 0.KLIMATIZACIJA .69 25 4.30 9.35 5.64 18.3 50000 13.09 18 2.20 9.0 0.17 0.02 1.10 10.94 33.73 28 4.36 0. usled W R Rxl mm F m2 m/s Pa/m Pa ksi Z Rxl+Z Pa Pa 1 0.0 0.20 9.9 0.96 3 2.50 11.55 0.94 33.1 525 325 401 0.64 1.00 2.18 800 1000 889 0.14 900 1000 947 0.81 1.47 2. Strana 397 .49 9.0 22416 6.80 23 2.89 1.46 0.96 32 0.38 29 4. protoka) 18.87 3.99 11.75 0.81 1.45 1200 1000 1091 1.32 0.0 36208 10.330 2.68 1.26 11 2.09 2 8.75 11.70 1.20 9.70 1.48 450 150 225 0.31 500 1000 667 0.9 1728 0.62 950 1000 974 0.08 Potrebni eksterni pritisak otsisnog ventilatora komore V1 je 765 Pa.8 0.89 1200 1000 1091 1.54 1150 1000 1070 1.20 290.20 8.

89 2200 540 867 1.28 3 82.Sveţ vazduh Spoljna zaštitna rešetka AZR-4 2000x1995mm 51.6 6493 1.330 8.00 PP klapna sa elektromotornim pogonom tip PL-12-K90 0.KLIMATIZACIJA .80 162.20 0.43 0.5 0.57 600 400 480 0.70 30.200 11.50 2000 1995 1997 3.28 0.01 50.1 55000 15.49 23.17 600 400 480 0.04 0.40 16.23 21.15 2.200 9.87 1200 1000 1091 1.46 780 710 743 0.82 0.6 1.6 1018 0.200 12.24 0.70 3.00 0.186 1.65 168.5 1.Potis 1 0.6 2037 0.38 9 8.00 291.000 8.64 3.0 22500 6.39 0.76 385.1 0.00 2 2.240 7.40 22.4 0.51 4.47 1200 1000 1091 1.240 3.1 55000 15.57 10 8.0 0.40 44.6 2.5 55000 15.40 15.28 560 2000 875 1.03 0.00 0.6 0.0 3056 0.70 0.000 6.2 0.04 2.120 13.88 3.28 0.40 15.04 0.92 7 8.0 55000 15.50 37.200 12.90 12.06 1000 1000 1000 1.00 726.77 13.Odsis 1 0.9 0.01 0.4 29028 8.02 0.46 1.59 18 0.45 0.65 465 710 562 0.55 .03 0.44 6.69 0.85 465 400 430 0.03 0.50 1995 2600 2258 5.6 0.44 0.60 37.03 0.00 0.56 16 1. protoka) 8.6 1909 0.66 48. duţina m3/h m kanali a m3/s x b mm gubitak pritiska dek mm F m2 gubit.24 2 2.5 48507 13.24 0.88 7.5 1200 1000 1091 1.120 5.01 50.32 825 225 354 0.00 291.7 0.7 0.00 0.92 0.0 1.65 Padovi pritiska sistema klimatizacije V2 (do poslednje rešetke prve grane) .68 5.25 1000 1000 1000 1.50 37.240 2.25 2000 560 875 1.53 600 400 480 0.70 3.10 0.73 3 1.24 0.00 1 1.45 3.1 0.240 4.554 8.30 0.08 0.13 93.BIJELJINA koliĉina vazduha deonica br.3 45000 12.72 6.01 0.4 42014 11.26 780 1000 876 0.39 0.96 4 1.66 48.09 0.60 19.40 44.186 1.76 385.34 Padovi pritiska sistema klimatizacije V2 .7 1.46 20.40 15.06 5.00 0.4 0.00 22.08 0.00 0.17 0.40 15.00 PP klapna sa elektromotornim pogonom tip PL-12-K90 1200X 500 mm (dva komada) 0.28 1200 1000 1091 1.55 0.59 4.50 0.4 22535 6.40 1.20 1.120 13.240 2.3 50000 13.2 0.24 2 2.28 560 2000 875 1.00 Rešetka AR-1 825x225 mm (sa reg.60 20.24 1.4 16042 4.92 0.58 1.00 0.0 45000 12.71 0.00 0.4 35521 9.41 4 8.62 6 8.33 1.5 22500 6.01 Potrebni eksterni pritisak potisnog ventilatora komore V2 je 820 Pa.50 14 1.87 15 0.0 3056 0.45 0.05 55000 15.80 600 400 480 0.33 5 8.48 17 1.6 2.2 0.120 13.28 600 400 480 0.1 1146 0.3 0. protoka) 8.6 1.186 4.7 1.28 560 2000 875 1.32 825 225 354 0.1 1146 0.0 55000 15.28 90.6 4201 1.00 23.00 Rešetka AR-1 825x225 mm (sa reg.40 13 1.52 24.00 0.00 8.120 13.83 1.85 8 8.990 3.187 2.20 6.4 9549 2.13 93.67 1200 1000 1091 1.28 560 2000 875 1.7 1.58 12 8.240 1.00 0.41 15 5.85 600 400 480 0.05 3 82.780 8.82 45.95 7.92 11 8.00 0.91 4.188 Strana 407 11.2 0.7 0.200 8.64 3.54 21.Potis 1 0.00 680. usled W R Rxl m/s Pa/m Pa ksi Z Rxl+Z Pa Pa Padovi pritiska sistema klimatizacije V2 (do poslednje rešetke) . Padovi pritiska sistema klimatizacije V2 .0 0.

50 21.54 1150 1000 1070 1.000 9.66 0.89 1.1 0.7 0.270 7.135 7.80 23 3.78 1.19 0.49 1200 1000 1091 1.79 8 2.71 750 1000 857 0.18 1.87 450 800 576 0.00 0.9 0.63 0.62 0.15 16 2.171 2.3 0.7 35000 9.64 1.93 3.75 1.95 21 2.00 0.75 1.30 11.39 0.18 0.24 4 2.26 24 2.50 11.03 11.88 0.2 10348 2.95 3.2 0.200 11.79 550 1000 710 0.10 2.81 1.59 5 2.35 10.03 4.18 800 1000 889 0.23 10.69 25 4.89 0.66 0.94 1.68 11.0 20692 5.36 29.750 8.25 10.93 1200 1000 1091 1.20 9.0 41380 11.9 0.3 0.96 4.97 7.96 450 300 360 0.72 1.800 9.44 450 450 450 0.22 13 2.405 8.2 5176 1.120 4.35 5.1 1.950 9.200 10.06 1100 1000 1048 1.46 3 1.0 29312 8.51 31 0.17 70.40 9.20 14 2.23 700 1000 824 0.00 3.31 0.5 1.200 9.97 8.15 3 2.900 9.14 900 1000 947 0.67 45.12 17 2.41 14.76 25.20 9.8 0.03 0.6 0.40 12.87 1.18 15 2.32 0.07 13.51 0.30 10.97 6 2.51 6.20 9.10 5.0 17500 4.64 1.10 6.35 450 900 600 0.6 0.0 27588 7.8 0.36 0.0 36208 10.04 0.83 450 1000 621 0.9 0.68 1.66 1.09 0.0 17500 4.2 0.27 600 1000 750 0.70 1.20 9.94 11.52 26 4.02 1.20 9.85 1.100 9.78 0.17 0.20 8.0 0.38 29 4.14 21.10 5.5 12072 3.49 0.1 0.4 50000 13.0 0.0 0.28 0.87 3.41 1200 1000 1091 1.09 18 2.10 5.500 8.72 2000 1665 1817 3.38 11.1 2.28 10 2.86 2000 560 875 1.31 500 1000 667 0.26 0.0 25864 7.40 450 700 548 0.0 24140 6.02 1200 1000 1091 1.2 3452 0.0 44828 12.00 0.65 PP klapna sa elektromotornim pogonom tip PL-12-K90 1200X 500 mm (dva komada) 6.0 48276 13.20 0.92 450 600 514 0.600 8.70 1.62 950 1000 974 0.050 9.0 0.26 11 2.0 34484 9.50 0.17 0.20 294.92 10.29 0.94 36.06 6.89 1200 1000 1091 1.59 11.48 525 325 401 0.40 6.99 11.09 2 6.0 22416 6.59 1.00 28.88 11.75 0.0 15520 4.0 43104 11.00 695.75 650 1000 788 0.1 1728 0.1 0.25 30 3.200 11.850 9.Otpadni vazduh Spoljna zaštitna rešetka AZR-4 2000x1665mm 41.BIJELJINA koliĉina vazduha deonica br.10 7.5 13796 3.07 11.20 9.10 1000 1000 1000 1.0 18968 5.0 32760 9.48 450 150 225 0.360 8.20 9.05 19 2.20 9.30 9.9 0.1 0.24 9 2.20 10.72 Potrebni eksterni pritisak otsisnog ventilatora komore V2 je 770 Pa. Strana 417 .97 1200 1000 1091 1.60 1.450 8.0 31036 8.00 1 2.63 1.2 6900 1.55 0. duţina m3/h m kanali a m3/s x b mm gubitak pritiska dek gubit.1 1.315 7.650 8.20 9.20 8.81 1.10 6.20 9.330 2.00 20 2.0 46552 12.000 4.37 7 2.700 8.40 0.75 11.200 10.46 7.30 27 4.20 10. protoka) 18.44 0.203 7.150 9.6 0.23 0.550 8.068 7.0 39656 11.4 0.88 22 2.9 1728 0.2 0.82 11.24 12 2.2 8624 2.46 0.0 37932 10.200 9.37 0.73 28 4.00 Rešetka AR-3 525x325 mm (sa reg.48 15.10 10. usled W R Rxl mm F m2 m/s Pa/m Pa ksi Z Rxl+Z Pa Pa 2 39.1 0.200 10.86 1000 1000 1000 1.0 0.8 0.61 1.8 0.20 9.66 850 1000 919 0.6 0.49 9.KLIMATIZACIJA .30 9.20 257.58 1050 1000 1024 1.45 1200 1000 1091 1.07 12.62 Padovi pritiska sistema klimatizacije V2 .69 0.59 16.00 0.98 2.0 17244 4.

1915709 m2 . protoka) 122.8 0.83 Potrebna površina za istrujavanje za izabranu brzinu vef iznosi: F= 0. vazduha u prostoru a=90o L= 11 m vl= 0.9 C Razlika izmeĊu temperature prostora i temp.5 ODSIS VAZDUHA IZ BAZENA V= 50000 V1= 50000/29 vef= 2.18 m/s tz= 5 C Širina vazdušnog mlaza pr brzini vazdušnog mlaza od 0. vazdušnog mlaza Pad pritiska na rešetki: 7 Pa (sa reg. rešetke iznosi: F= Stvarna brzina je vef = 5.89 m3/s = 0.2 m/s Odnos izmeĊu ukupne koliĉine vazduha i istrujne koliĉine vazduha b02= 0.5 387.5 m3/h= 13. protoka) Stvarna površ.32 m3/s m3/s m3/h 1145.1273148 m2 Usvajaja se 6 rešetki proizvod "IMP" tip: AR-1 825x325 mm (sa reg.BIJELJINA REŠETKE SISTEMA VENTILACIJE V1 UBACIVANJE VAZDUHA (Prostorija 006) m3/h= 1.083 m2 m/s Pad pritiska na rešetki: 18 Pa (sa reg.7 0. rešetke iznosi: F= Stvarna brzina je vef = 2.9 m i= 21 tl/tz= 0.KLIMATIZACIJA .5 m/s 0. dovodnog vazduha i temp.5 18.18 tl= .48 m3/s m3/h 1724.5 61.14 m/s Potrebna površina za istrujavanje za izabranu brzinu vef iznosi: F= Usvajaja se 6 rešetki proizvod "IMP" tip: AR-3 525x325 mm (sa reg.5 122.75 112. protoka) Stvarna površ.91 V= 6875 V1= 6875/6 = vef= 2.119 m2 m/s Ugao lamela rešetke Domet Brzina u zoni kretanja Razlika izmeĊu tem.25 37. protoka) Strana 447 0.

486 m2 3.72 m3/s m3/s m/s Potrebna površina za istrujavanje za izabranu brzinu vef iznosi: F= Usvaja se 1 spoljna zaštitna rešetka proizvod IMP tip: AZR-4 2000x1665 mm B1= 2000 mm H1= 1665 mm n= 22 Stvarna površ.9 m/s Pad pritiska na rešetki: 41 Pa Strana 457 2.KLIMATIZACIJA .7777778 m2 Usvaja se 1 spoljna zaštitna rešetka proizvod IMP tip: AZR-4 2000x1995 mm B1= 2000 mm H1= 1995 mm n= 26 Stvarna površ.BIJELJINA SPOLJNA ZAŠTITNA REŠETKA SISTEMA VENTILACIJE V1 . rešetke iznosi: Stvarna brzina je vef = F= 3.1604938 m2 .SVEŢ VADUH V= 45000 V1= 110000 vef= 4.50 m3/s = 3 12.50 m /s m/s Potrebna površina za istrujavanje za izabranu brzinu vef iznosi: F= 2.1 m/s Pad pritiska na rešetki: 51 Pa SPOLJNA ZAŠTITNA REŠETKA SISTEMA VENTILACIJE V1 .018 m2 4. rešetke iznosi: Stvarna brzina je vef = F= 2.5 m3/h= 12.72 = 9.OTPADNI VADUH V= 35000 V1= 35000 vef= 4.5 m3/h= 9.

4 30115.6 1175.77 180.2 12353.1 27.9 0.GREJANJE Pad pritiska grejne sekcije 1 37554 1609 1.5 1.HLAĐENJE Pad pritiska hladnjaka 1 9233 1583 1.5 282.0 2944.0 Pad pritiska do CCTA 012 Sveţ vazduh za juţnu stanu TV Centra (sistem K1) .0 308.0703 0.60 170.0 1 68070 11667 1.5 40876.9 33.8 42.8 2 17857 765 20.59 165.0 Pad pritiska do CCTA 009 Sveţ vazduh za severnu stanu TV Centra (sistem K2) . m preĉn.7 28257.0 Pad pritiska do CCTA 074 TV Studio 2 .4 20552.3 208.6 996.KLIMATIZACIJA .0 1 0.7 0.5 71427.8 22000.8 341.0 33.0 76.4 0.9 18375.66 60.4 42.3 Pad pritiska do CCTA 012 Sveţ vazduh za juţnu stanu TV Centra (sistem K1) .0 1 0.55 134.0 967.4 0.79 282.9 12421.1 1.8 1.GREJANJE Strana 501 .4 59251.7 42.54 130.31 697. deo.9 11341.0 1 156048 26747 1.8 37662.2 12000.0 687.9 2 156048 26747 140.0825 1.8 697.4 170.3 1.7 0.9 0.HLAĐENJE Pad pritiska hladnjaka 22000.2 594.0 182.0 1 0.0272 0.9 727.0285 0.5 22524.9 12175.1 165.0372 0.42 58.0 34931.0 1 0.09 130.8 353.1 68.39 208.6 Pad pritiska do CCTA 074 TV Studio 2 .4 5863.7 22594.8 47750.0 88.3 2252.0 312.0 2 12269 2103 210.0825 1.0272 0.2 33.9 Pad pritiska do CCTA 009 Sveţ vazduh za severnu stanu TV Centra (sistem K2) .29 42.9 23590.0 1524.5 50781.7 0. cevi mm du w R mm m/s Pa R*l ksi Z Pa/m Pa Pad pritiska do CCTA 135/B TV Studio 1 (prostorija 101) Pad pritiska hladnjaka 11000.0 176.3 0.4 Pad pritiska do CCTA 135/B TV Studio 1 (prostorija 101) Pad pritiska grejne sekcije 19000.9 1.4 1.9 33.0 48.9 30240.75 727.6 11000.7 19556.0431 1.0 2 9233 1583 149.0 662.2 2 68070 11667 15.6 37961.0285 0.1 0.0 5156.4 2 89146 3820 156.0 620.0 854.1 76.5 4033.GREJANJE Pad pritiska grejne sekcije 37000.7 0.7 15366.0272 0.1 23.2 38659.0372 0.8 15.5 71334.26 34.0 2 37554 1609 224.7 910.BIJELJINA PRORAĈUN MREŢE koliĉina toplote W de on ce protok vode l/h duţ.0 1 17857 765 1.7 35396.0 4953.0285 1.4 88.0 1 89146 3820 1.6 1552.0285 0.0 34.6 9.2 24252.HLAĐENJE Pad pritiska hladnjaka 1 12269 2103 1.0272 0.2 33.

BIJELJINA PRORAĈUN MREŢE koliĉina toplote W de on ce protok vode l/h duţ.6 15666.5 20631.1 100.46 100.0 0.8 21597.0 Pad pritiska do rashladne mašine CXAN 213 1 382015 65477 0.8 42870.1 21597. m preĉn.1 1.1250 1.1008 1.0 2748.2 132.5 11875.SABIRNIK 1 414249 17751 16.73 60. deo. cevi mm du w R R*l ksi mm m/s Pa 1 0.7 0.3 24645.0 2 28261 1211 162.0272 0.3 24645.1 132.79 264.4 12918.3 0.0 103.1 Pad pritiska hladnjaka 42000.6 27203.4 Pa/m Z Pa Pad pritiska grejne sekcije 1 28261 1211 1.0 1 382015 65477 145.0 133 0.0285 0.0 Pad pritiska vodenog kruga kotla EKO .2 32.1 88.1 Strana 511 .0825 0.1 2000.KLIMATIZACIJA .16 88.9 17.9 0.0 Ukupan pad pritiska 66777.5 108 0.0 23597.8 27000.4 Pad pritiska do RAZDELNIK .1 12769.6 33.KOTAO .CUP S3 460 Ukupan pad pritiska 965.2 78.5 132.5 203.41 79.

2 1073 4.9905 1774.4 Cevi 2"48.1 88.97 0.5 145 1249 m m m m m m m m m m m m m m m preĉn.7 Cevi 2"42.4 2866.6 69.8 367.1 Cevi f76.5 0.905 0 0 0 111.KLIMATIZACIJA .665 1856 5092 ksi Z Pa .BIJELJINA PRORAĈUN MREŢE de on ce koliĉina toplote W protok vode l/h duţ.2 0 58.4 Strana 521 R*l Pa/m teţina 0 0 0 12.23 842 3. m DUŢINA CEVNE MREŢE Cevi 3/8" Cevi 1/2" Cevi 3/4" Cevi 1" Cevi 5/4" Cevi 6/4" Cevi 2" Cevi 2"33.95 0 79. deo.9 Cevi f108 108 Cevi f133 133 0 0 0 5 0 0 0 557.17 60.55 316.53 0.56 73.7 0 0 0 0.529 0 0 0 105.3 Cevi f5757 Cevi f70 76.44 0.2 1 0 15 157.84 43. cevi mm du w R mm m/s Pa litara obim 0 0 0 2.7 2.2 0 0 0 1121 943.189 0 35.

65 0.89 wa wa Spajanje2 w Kotao ogranak xa wd 1 1.7 0. ugaoni 4 2 w Razdvajanje1 wa 2.1 2 1.5 Radijator 2.1/2 koleno=3/4.5 1 prolaz xd 1 0 wa/w 1.koleno=3/8.85 0.33 da/d wa/w 0.5 0.1/2 luk=3/4 luk=1.5/4 luk=ostalo 0. pravi Radijatorski ventil.33 wa Razdvajanje2 2.5 Ventil pravo sedi{te Ventil koso sedi{te Nepovratni ventil 2.5 0.62 0.5 luk=3/8.5 0.8 1 0.5 2 4 Radijatorski ventil.5 Razvodnik Sabirnik 0.5 0.69 w w wd Spajanje1 1 0 1.8 3 .3 1.4 0.

3. Strana 542 . .9.= 50 Kpa P= 350 Kpa 0. Aparata Grejana sekcija sistema V1 Grejana sekcije FWD sistema Grejna sekcija komore za klimatizaciju TV Studija 1 (CCTA 135/B) Grejna sekcija komore za klimatizaciju TV Studija 2 (CCTA 074) Grejna sekcija komore (CCTA 012) .pritisak u cevnoj mreţi Hst= 200 Kpa Prez.CUP S3 460 400-460 KW 705 l DN80 3.BIJELJINA 3.13.2 mm).5 draz= 15+1.Sistem K1 Grejna sekcija komore (CCTA 009) .4(Q) .KLIMATIZACIJA .Sistem K2 UKUPNI KAPACITET ZA GREJANJE I PROVETRAVANJE OBJEKATA Q=51 600 W Q=79 132 W Q=34 829 W Q=75 870 W Q=89 146 W Q=17 857 W Q=37 554 W Q=28 261 W Q=414 249 W Za traţene uslove izabran je kotao na lako loţ ulje u kompletu sa odgovarajućim gorionikom: ProizvoĊaĉ: Tip: Nominalni toplotni kapacitet: Sadrţaj vode u kotlu: Prikljuĉne dimenzije: Centrometal EKO .= 100 Kpa .5.ispitni pritisak instalacije Pc.23. DIMENZIONISANJE VENTILA SIGURNOSTI P= Pc.9 mm Usvaja ventil sigurnosti sa tegom sledećih karakteristika: ProizvoĊaĉ: Tip: Prikljuĉne dimenzije: Pritisak otvaranja: Fasma-Beograd Ventil sigurnosti sa tegom DN50 NP16 5 Usvaja se sigurnosna razvodna cev (do ekspanzione posude) f57x2.1.4x21.C.+Hst+Prez.9 (sa unutrašnjim preĉnikom f51. IZBOR EKSPANZIONE POSUDE TOPLOVODNOG GREJANJA Usvaja se sistem širenja tople vode sa zatvorenom ekspanzionom posudom. IZBOR KOTLA ZA GREJANJE I PROVETRAVANJE BN TELEVIZIJE Potreban toplotni kapacitet pojedinih delova instalacija u objektima je sledeći: Radijatorsko grejanje Grejanje pomoću F.m.5=54. OSTALI PRORAĈUNI 3.m.13.5.unutrašnji preĉnik sigurnosne razvodne cevi draz= 15+1. Proraĉun se izvodi na osnovu stvarne koliĉine vode u sistemu.

KLIMATIZACIJA .250 l. 3.FC aparati i FWD jedinice Cevna mreţa Radijatori 705 240 2152 157 3254 l l l l l K= 0.13. protokom Kvs=V/(DP)0. Kpa 500. tip:UPE 40-102F.8 m3/h Usvojen je trokraki ventil proizvod Simensa tip: VXG 44.Maksimalni radni pritisak Vk .5= V= 3 820 l/h P= 19 000 Pa 8. Kpa 250 l Vk= Vcelx((Pmax-Hst)/Pmax) 150 Usvajaju se ekspanzione posude od 250 l proizvod Gorenje Varfleks L tip: 250/10 .Ukupna zapremina ekspanzione posude 200.xK 94 l Hst . Korisna zapremina odabrane posude je 150 l (predpritisak azota u boci 2.429688799 Autoritet trokrakog ventila Za traţene uslove odgovara cirkulaciona pumpa proizvod "Grundfos" .Statiĉka visina postrojenja Pmax .5 bar). tip:UPS 25-55 180 (III brzina).25-10 sa kvs= 10 m3/h + SKS 65 Dp=(V2x9.029 Dilatacija vode u sistemu DV= Vsist.Korisna zapremina ekspanzione posude V . sledećih karakteristika: Napor: Protok: Snaga motora: Napon: Hras.81x10000)/Kvs2= 14315 71334 Potreban napor pumpe 85649 0.BIJELJINA Kotao Komore.= 100. IZBOR ZAŠTITNE CIRKULACIONE PUMPE GREJAĈA KOMORE CCTA 135/B Protok V= 3 820 l/h Najnepovoljnija deonica 21000 Za traţene uslove odgovara cirkulaciona pumpa proizvod "Grundfos" . 3. sa prom.13.16.4. sledećih karakteristika: Protok: G= 4430 l/h Strana 552 . IZBOR CIRKULACIONE PUMPE GREJAĈA KOMORE CCTA 135/B (TV Studio 1) Protok Pad pritiska na deo. Kpa G= 4000 l/h P= 486 W U= 220 V Prikljuĉak je preko navojne veze DN40.

81x10000)/Kvs2= 1016786 Najnepovoljnija deonica 103310 Potreban napor pumpe 1120096 0.= 74. sledećih karakteristika: Napor: Protok: Snaga motora: Napon: Hras. 3. tip:LPE 100-125/137. protokom 0.BIJELJINA Napor: Snaga motora: Napon: Hras.81x10000)/Kvs2= 22426 Najnepovoljnija deonica 38659 Potreban napor pumpe 61085 0. IZBOR CIRKULACIONE PUMPE FC JEDINICA (TOPLA VODA) Protok Pad pritiska na deo.5 Kvs=V/(DP) = V= 80 486 l/h P= 5 000 Pa 359. protokom 0.5 Kvs=V/(DP) = V= 765 l/h P= 37000 Pa 1.10. Kpa G= 85000 l/h P= 4200 W U= 380 V Strana 562 .KLIMATIZACIJA .3 m3/h 3 Usvojen je trokraki ventil proizvod Simensa tip: VXG 44.1 Kpa P= 119 W U= 220 V Prikljuĉak je preko navoja DN25 3. IZBOR CIRKULACIONE PUMPE GREJAĈA KOMORE CCTA 074 (TV Studio 2) Protok Pad pritiska na deo. sa prom.15-1.= 27. tip:UPS 25-80 180 (rad u III brzini).9 m3/h 3 Usvojen je trokraki ventil proizvod Simensa tip: VXG 44. sa prom.6 m /h + SQS 65 Dp=(V2x9.6 sa kvs= 1.3 Kpa G= 1110 l/h P= 177 W U= 220 V Prikljuĉak je navojni DN25.995106609 Autoritet trokrakog ventila Za traţene uslove odgovara cirkulaciona pumpa proizvod "Grundfos" .5. sledećih karakteristika: Napor: Protok: Snaga motora: Napon: Hras.40-25 sa kvs= 25 m /h + SKS 65 Dp=(V2x9.13.11.= 110.377376957 Autoritet trokrakog ventila Za traţene uslove odgovara cirkulaciona pumpa proizvod "Grundfos" .

0508 m2 A= .13782 m .01227 m2 A= . Strana 572 .3 mm .26.KLIMATIZACIJA .093 m2 Potreban popreĉni presek kolektora A= .13.422 m Usvajaja se sabirnik (razdelnik) tople vode dimenzija f419x6. L= 2000 mm 2 sa površinom od 0.01227 m2 A= .BIJELJINA Prikljuĉak je preko prirubnice DN100 3. DIMENZIONISANJE RAZDELNIKA (SABIRNIKA) TOPLE VODE Popreĉni presek polazne (povratne) cevi tople vode Popreĉni presek polazne (povratne) cevi FC aparata Popreĉni presek polazne (povratne) cevi grejaĉa komore V1 Popreĉni presek polazne (povratne) cevi grejaĉa komore V2 Ukupan protok vode kroz kolektor A= .1395 m2 Potreban preĉnik kolektora d= .DN400 NP6.01766 m2 A= .

KLIMATIZACIJA .BIJELJINA Strana 582 .

BIJELJINA Strana 592 .KLIMATIZACIJA .

KLIMATIZACIJA .BIJELJINA Strana 602 .

KLIMATIZACIJA .BIJELJINA Strana 612 .

BIJELJINA Strana 622 .KLIMATIZACIJA .

BIJELJINA Strana 632 .KLIMATIZACIJA .

KLIMATIZACIJA .BIJELJINA Strana 642 .

kom.TOPLA VODA 1.BIJELJINA PREDMER I PREDRAĈUN A.6 bara. kom. Isporuka i montaţa manometra sa oprugom pritiska 0 . 1 x DM/kompl. Termoizolacija dimnjaĉe izolacijom od jastuka mineralne vune d= 100 mm u oblozi od Al lima. m2 1.5 bar). DM 2. Kotao se isporuĉuje komlpet sa gorionikom za lako loţ ulje.Subotica Tip: Minboz 0817 Kapacitet: 0. kom. Isporuka i montaţa dve dimnjaĉe od ĉeliĉnog lima d= 4 mm. Tip: Gorenje . Isporuka i montaţa zatvorenog ekspanzionog suda kapaciteta 250 l (predpunjenje azotom 2. 3 x DM/kom. Pozicija obuhvata i povezivanje gorionika na izvedenu elektromreţu. DM 5. kg. ProizvoĊaĉ: Osmonics .Tehnosam . DM 7. 40 x DM/kom. Isporuka i montaţa termometra za centralno grejanje o opsega merenja 0-120 C . Gorionik je u kompletu sa finim filterom za lako ulje. DM 4.Varfleks 250/10 ili sliĉno kom. Isporuka i montaţa automatskog omekšivaĉa vode katjonskog tipa u kompletu sa svom potrebnom armaturom. Strana 672 DM . Isporuka i montaţa toplovodnog kotla na lako loţ ulje tip: EKO-CUP S3 kapaciteta Qg= 460 KW proizvod Centrometala. 28 x DM/kom. 1 x DM/kom. posudom za so i upravljaĉkom jedinicom. DM 3.KLIMATIZACIJA . 1 x DM/kompl. PODSTANICA .5 m3/h DN25 (1") kompl.5 x DM/m2 DM 6.

12. DM 2 x DM/kom. 20 x DM/kom. DM 13 x DM/kom. Isporuka i montaţa kuglastih ventila sa holenderom za NP6. 11. Isporuka i montaţa sigurnosnog ventila sa oprugom pritiska otvaranja 5 bar-a (1"). Isporuka i montaţa ventila sa kosim vretenom za regulisanje protoka. kom. Isporuka i montaţa leptir zaustavnih ventila sa prirubnicom i kontraprirubnicom za NP6.DN 32 NP6 kom. sa holenderom proizvod Caleffi ili sliĉno. 1 x Din. DN 80 NP6 kom. Isporuka i montaţa slavine za punjenje i praţnjenje instalacije 3/4".BIJELJINA 8. 1" . Isporuka i montaţa sigurnosnog ventila sigurnosti sa tegom pritiska otvaranja 5 bar-a DN40 NP16. DN25 NP6 kom. 4 x DM/kom. Strana 682 . DM DN32 NP6 kom. 7 x DM/kom.KLIMATIZACIJA . DM 4 x DM/kom. kom. DM 13. Din. DM 10. 1 x DM/kom. 4 x DM/kom./kom. Tip: Fasma Beograd. DM 5/4" . 2" .DN 25 NP6 kom. ili sliĉno kom. DM 9.DN 50 NP6 kom. spojnim i zaptivnim materijalom.

DM 17. 1 x DM/kom. Isporuka i montaţa odzraĉnih lonaca.2 L=200 mm kom. Nabavka. Isporuka i montaţa hvataĉa neĉistoće sa prirubnicom i kontraprirubnicom. isporuka i montaţa nepovratne klapne sa holenderom. DM DN32 NP6 kom. 16. 18. DM x DM/kom. DM 1 x DM/kom. proizvod Caleffi ili sliĉno. 4 x DM/kom. sa prirubnicom i kontra prirubnicom za NP6.BIJELJINA 14.DN 25 NP6 kom. DM f133x4 L=200 mm kom.KLIMATIZACIJA . 24 x DM/kom. 4 x DM/kom. DN25 NP6 kom. Isporuka i montaţa hvataĉa neĉistoće sa holenderom. DN80 NP6 kom.DN 32 NP6 kom. DM 4 x DM/kom. 1 x DM/kom. spojnim i zaptivnim materijalom.5 m sa ventilom DN 15 f88. DM 5/4" . spojnim i zaptivnim materijalom. DN80 NP6 kom. 1" . Cenom lonaca obuhvaćena je i odzraĉna cev duţine 1.9x3. 2 19. Isporuka i montaţa ventila sa kosim vretenom za regulisanje protoka. DM 15. Isporuka i montaţa sabirnika i razdelnika tople vode za NP6 bara (sa 11 prikljuĉaka) raĉunajući i prikljuĉke za termometar i manometar sledećih dimenzija: Strana 692 .

2198 1/2"-21. Za sav spojni i zaptivni materijal.46468 6 x DM/m'. fitinge. Isporuka i crnih bešavnih cevi po JUS C.7x3. DM 55. DM 9.28696 20 x DM/m'. DM 17. 50% x DM Strana 702 DM .7968 x DM/m'.6 mm m'. 22. 225 3/4"-26.65 mm m'. i ostali sitan materijal potreban za pravilnu montaţu cevne mreţe plaća se 50% od cene pozicije 20 i 21. 1"-33.6594 2 x DM/m'.35 mm m'. 170 x DM/m'. Isporuka i montaţa teških navojnih cevi po JUS C.9x2. DM 0. disugas. 2"-60. DM 31.4x2. DM 0. DM 20.65 mm m'.122 f33.25 mm m'.2x2. DM 15.5 L= 3 750 mm kom. 532 x DM/m'. konzole.295176 235 x DM/m'.3x2.04845 130 x DM/m'.6 mm m'.225 3/8"-17.2 mm m'. 43. DM 56.B5.7x2.65 mm m'.3x3.KLIMATIZACIJA .9x3. 2 x DM/kom.18913 21.B5.BIJELJINA f159x4.8292 143. f88.411336 f42.

Pre bojenja cevi oĉistiti ţiĉanom ĉetkom i brusnim papirom.BIJELJINA 23. m2 6 x DM/m2 27. 3/8"-17.3x3. spojnim i zaptivnim materijalom.56498 25.25 mm m2 2"-60.7x3.35 mm m2 63 x DM/m2 DM 86 x DM/m2 DM 26 x DM/m2 DM 223 x DM/m2 DM 105 x DM/m2 DM 1 x DM/m2 DM 12 x DM/m'. DM 1/2"-21. Izolacija razdelnika i sabirnika izolacijom od 5 cm mineralne vune u oblozi od Al lima.9x2.3x2. Bojenje cevne mreţe osnovnom bojom u dva premaza.65 mm m2 3/4"-26. razdelnika i sabirnika. m2 51 x DM/m2 DM 15.9x3.2x2.KLIMATIZACIJA . 26. 2 m 200 x DM/m2 DM 24. Strana 712 DM . Izolacija cevi tople vode izolacijom od 5 cm mineralne vune u oblozi od Al lima. Bojenje vidnih delova cevne mreţe radijatorskom bojom postojanom na temperaturu od 120 oC.65 mm m2 f88. Isporuka i montaţa gumenih amortizera na prikljuĉcima pumpi i komora.25 mm m2 5/4"-42.4x3.65 mm m2 1"-33. komplet sa prirubnicom i kontraprirubnicom.2 mm m'.

Kpa G= 2 640 l/h P= 90 W U= 220 V 1 x DM/kom. DN 80 NP6 kom. Hras.= 74. 12 x DM/kom. DM 2 x DM/kom.= 32.KLIMATIZACIJA . Hras. DM 2 x DM/kom. Strana 722 DM . G= 1110 l/h Hras. DM d) Tip: "Grundfos" UPS 25-80 180 (III brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom. DM 8 x DM/kom. 28.3 Kpa P= 177 W U= 220 V 1 x DM/kom. Hras. DM b) Tip: "Grundfos" UPS 20-60 (III brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom. Isporuka i montaţa cirkulacione pumpe a) Tip: "Grundfos" UPSD 40-60/F ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom. DN 50 NP6 kom.9 Kpa G= 1680 l/h P= 77 W U= 220 V 1 x DM/kom.BIJELJINA DN 25 NP6 kom. DM DN 32 NP6 kom. DM c) Tip: "Grundfos" UPS 25-50 180 (III brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom.= 41 Kpa G= 20 700 l/h P= 485 W U= 420 V 1 x DM/kom.= 29.

Kpa P= 185 W U= 220 V 1 x DM/kom.= 73. G= 4430 l/h Hras.= 7. DM j) Tip: "Grundfos" UPS 15-50 130 (III brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom.= 71. Kpa P= 55 W U= 220 V 1 x DM/kom. Kpa P= 188 W U= 220 V 1 x DM/kom. G= 1460 l/h Hras.BIJELJINA e) Tip: "Grundfos" UPS 25-80 180 (III brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom. G= 4000 l/h Hras. G= 7220 l/h Hras.1 Kpa P= 119 W U= 220 V 1 x DM/kom.9 Kpa P= 76 W U= 220 V 1 x DM/kom. DM g) Tip: "Grundfos" UPE 40-102F ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom.= 35. DM f) Tip: "Grundfos" UPS 25-80 180 (III brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom.= 100. k) Tip: "Grundfos" UPS 25-30 130 (II brzina) ili sliĉno Strana 732 DM .= 27. G= 1350 l/h Hras.KLIMATIZACIJA . DM i) Tip: "Grundfos" UPS 25-55 180 (III brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom. DM h) Tip: "Grundfos" UPS 32-30F (I brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom. G= 1710 l/h Hras. Kpa P= 486 W U= 220 V 1 x DM/kom.

= 21. DM m) Tip: "Grundfos" UPS 25-60 130 (III brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom. DM p) Tip: "Grundfos" UPS 25-50 160 (II brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom. Isporuka i montaţa horizontalnog rezervoara za lako loţ ulje zapremine V= 16 m3 tip: RH-16 proizvod "Teminga"-Beograd.BIJELJINA Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom. Rezervoar isporuĉiti kompletno sa odgovarajućom utikaĉkom glavom Strana 742 .KLIMATIZACIJA . DM o) Tip: "Grundfos" UPS 15-50 130 (III brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom.= 17.= 9. G= 790 l/h Hras. DM l) Tip: "Grundfos" UPS 25-50 160 (III brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom. DM 29.= 26.5 Kpa P= 73 W U= 220 V 1 x DM/kom. G= 2830 l/h Hras. G= 1490 l/h Hras.9 Kpa P= 79 W U= 220 V 1 x DM/kom.8 Kpa P= 38 W U= 220 V 1 x DM/kom.9 Kpa P= 55 W U= 220 V 1 x DM/kom.= 34. G= 2570 l/h Hras. G= 1500 l/h Hras. DM n) Tip: "Grundfos" UPS 15-50 130 (III brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom.= 41. G= 1820 l/h Hras. Kpa P= 90 W U= 220 V 1 x DM/kom.2 Kpa P= 76 W U= 220 V 1 x DM/kom.

90 x DM/m'. kom.BIJELJINA mernom letvom. DM 42. m'. 1 x DM/kom. DM 44. Isporuka i postavljanje metalnog sanduka sa peskom zapremine V= 0. 1 x DM/kom. DM 43. kom. Isporuka i montaţa bakarnih cevi kompletno sa spojnim i zaptivnim materijalom.KLIMATIZACIJA . RADIJATORSKO GREJANJE 1. DM 40. kompl. uregulisavanje instalacije i ostali radovi potrebni za pravilno funkcionisanje instlacije. kom. DM 30. Isporuka ruĉnog aparata za poĉetno gašenje poţara suvim prahom tip: "S-6". Pripremno završni radovi koji obuhvataju probu na hladno i toplo. pokazivaĉem nivoa i usisnom korpom. Isporuka i montaţa aluminijumskih radijatora. 2 x DM/kom.25 m3 kompletno sa lopatom. paušalno DM 45. u baterijama komplet sa odgovarajućim brojem slepih i redukcionih ĉepova proizvod "Lipovica" .Popovaĉa ili ekvivalentno. kom. DM 41. 1 x DM/kom. 1 x DM/kom. Sitni graĊevinski kao što su probijanje otvora za prolazak cevovoda i krpljenje rupa po prolasku instalacija. Isporuka i montaţa loptastih slavina za lako ulje 3/8". Izrada uputstva za odrţavanje i rukovanje sa hidrauliĉkom šemom podstanice u zastakljenom ramu. Isporuka i montaţa automatskog odzraĉnog AT ventila 6/4". paušalno DM UKUPNO POD A: DM B. Strana 752 .

Tip: Caleffi 432 . Strana 762 DM .KLIMATIZACIJA . DM x DM/kom.3/8" kom.Italija ili ekvivalentno. Isporuka i montaţa radijatorskih navijaka sa duplom regulacijom. Isporuka i montaţa radijatorskih ventila sa duplom regulacijom. 92 x DM/kom. 32 x DM/kom. DM Tip: Caleffi 432 . 3. 31 x DM/kom.BIJELJINA Tip: Ekonomik E 500S ĉlanaka 400 x DM/kom. DM Drţaĉa: kom. 6.Italija ili ekvivalentno. 32 x DM/kom. 14 4. Konzola: kom. 5. 3/8" kom. ravnih proizvod "Caleffi" . Isporuka i montaţa konzola i drţaĉa za nošenje aluminijumskih radijatora. DM 14 x DM/kom. DM 1/2" kom.Italija ili ekvivalentno. DM 2.Italija ili ekvivalentno. Tip: Caleffi 560 . ravnih proizvod "Caleffi" .1/2" kom.3/8" kom. Isporuka i montaţa ventila za praţnjenje radijatora proizvod "Caleffi" . DM 46 x DM/kom. Isporuka i montaţa odzraĉnih ventila za radijatore proizvod "Caleffi" .

11 x DM/kom.5 bar) kom. Mašina mora ida ima opciju zaštite od smrzavanja sa vodene strane. 40/45) Mašina radi sa freonom R407C. 40/45) Mašina radi sa freonom R407C. 1 x DM/kom. DM 2. Rashladna mašina je sa low ambient kitom koji joj omogućava da hladi vodu do -18 oC. DM 7. isporuka i montaţa manometra sa oprugom pritiska 0 .6 bara. DM 3. isporuka i montaţa zatvorenog ekspanzionog suda. Nabavka. kom. 7/12 oC ) o Toplotni kapacitet Qg= 425. Nabavka.BIJELJINA Tip: Caleffi 505 . HLADNA VODA 1. isporuka i montaţa rashladne mašine proizvod Trane tip: CGAN 300 sledećih karakteristika: Rashladni kapacitet Qh= 76. 1 x DM/kom. DM 4. Tip: Gorenje Varfleks L tip: 250/10 .80 l (predpunjenje 1.4 KW (pri +7 C. kom. 1 x DM/kom.4 KW (pri +7 oC. 33 x DM/kom. Strana 772 DM . Isporuka i montaţa automatskih odzraĉnih lonaca za vertikale proizvod "Caleffi" . 7/12 oC ) Toplotni kapacitet Qg= 425. isporuka i montaţa rashladne mašine proizvod Trane tip: CXAN 213 sledećih karakteristika: Mašina radi sa freonom R407C. Nabavka.5 bar) kom.. kom. Nabavka. 8 x DM/kom. kom.Italija ili ekvivalentno.250 l (predpunjenje 1. 1 x DM/kom.1 KW ( ts= 35 oC. UKUPNO POD B: DM DM C. DM Tip: Gorenje Varfleks M tip: 80/10 .3/8" kom. Rashladni kapacitet Qh= 410.2 KW ( ts= 35 oC.KLIMATIZACIJA .

isporuka i montaţa termometra za centralno grejanje o opsega merenja 0-120 C . isporuka i montaţa sigurnosnog ventila sa oprugom pritiska otvaranja 5 bar-a (1"). DM 1" . 3/4" . Strana 782 . Nabavka. isporuka i montaţa slavine za punjenje i praţnjenje instalacije 3/4". DM DN 80 NP6 kom. Nabavka. DM 4 x DM/kom. Nabavka. DM 7 x DM/kom. Nabavka. DM 8. 9. DM 6. 30 x DM/kom. 2 x DM/kom. DN 125 NP6 kom. DM 7. Nabavka. 5/4" . 10. kom. isporuka i montaţa kuglastih ventila sa holenderom za NP6. Nabavka. 13 x DM/kom.DN 20 NP6 kom.DN 32 NP6 kom. spojnim i zaptivnim materijalom.KLIMATIZACIJA . DN 65 NP6 kom. DM 4 x DM/kom.DN 25 NP6 kom.BIJELJINA 5. DM 10 x DM/kom. 32 x DM/kom. sa holenderom proizvod Caleffi ili sliĉno. 10 x DM/kom. 2" . isporuka i montaţa leptir zaustavnih ventila sa prirubnicom i kontraprirubnicom za NP6. DM 4 x DM/kom.DN 50 NP6 kom. kom. isporuka i montaţa ventila sa kosim vretenom za regulisanje protoka. kom.

isporuka i montaţa hvataĉa neĉistoće sa holenderom. DM 1 x DM/kom. DM 1 x DM/kom. Nabavka. DM DN 80 NP6 kom. isporuka i montaţa ventila sa kosim vretenom za regulisanje protoka.DN 32 NP6 kom. spojnim i zaptivnim materijalom. 13. DN 65 NP6 kom. 16 x DM/kom. DM 4 x DM/kom.DN 25 NP6 kom.BIJELJINA 3/4" . spojnim i zaptivnim materijalom. DN 65 NP6 kom. sa prirubnicom i kontra prirubnicom za NP6. 5/4" . 12. DM 1 x DM/kom. DM 1 x DM/kom. proizvod Caleffi ili sliĉno. DM 1 x DM/kom.DN 50 NP6 kom. 11. 1" . 2" . Nabavka. 3 x DM/kom. 3 x DM/kom.DN 20 NP6 kom. 1 x DM/kom.DN 25 NP6 kom. DM 5/4" .KLIMATIZACIJA . DM 1 x DM/kom. Strana 792 DM . Nabavka. 2" . DN 125 NP6 kom. isporuka i montaţa hvataĉa neĉistoće sa prirubnicom i kontraprirubnicom.DN 50 NP6 kom.DN 32 NP6 kom. DM 1" .

3x3. DM 1 x DM/kom.3 L= 3 500 mm kom. DM 0. DM DM 2. Strana 802 DM .2 L=200 mm kom. 2 x DM/kom. DM x DM/kom. Nabavka. DM DN 125 NP6 kom. f267x6. Nabavka.072524 14 x DM/m'.581999 6 x DM/m'.KLIMATIZACIJA .7x3.BIJELJINA DN 80 NP6 kom. DM 16. 14. DM f133x4 L=200 mm kom.225 1/2"-21. 1"-33. Cenom lonaca obuhvaćena je i odzraĉna cev duţine 1.9x3. 1 x DM/kom.5 m sa ventilom DN 15 f88. 8 x DM/kom.460573 127 x DM/m'.9x2. DM 16 x DM/kom. 4 15. isporuka i montaţa teških navojnih cevi po JUS C.25 mm m'. isporuka i montaţa sabirnika i razdelnika tople vode za NP6 bara (sa 9 prikljuĉaka) raĉunajući i prikljuĉke za termometar i manometar sledećih dimenzija: f267x6. 6/4"-48. 15. isporuka i montaţa odzraĉnih lonaca.60932 185 x DM/m'. 8.65 mm m'.65 mm m'.3x2. Nabavka.25 mm m'.3 L=200 mm kom. 3/4"-26.B5.

3x2.122 26.66024 57x2. konzole. 208 x DM/m'. 33. 42.6 mm m'. DM 66. m2 481 x DM/m2 20.20994 76.9 mm m'. DM 0. 457 x DM/m'.BIJELJINA 17. 50% x DM DM 19. DM DM 18.6 mm m'.45112 48. 133x4 mm m'. i ostali sitan materijal potreban za pravilnu montaţu cevne mreţe plaća se 50% od cene pozicije 16 i 17. razdelnika i sabirnika.9 mm m'.9x2. 12.B5.6 mm m'.3 mm m'. DM 82. disugas.9x3.37528 44 x DM/m'.33912 1 x DM/m'.4x2. DM 127. Pre bojenja cevi oĉistiti ţiĉanom ĉetkom i brusnim papirom. Bojenje cevne mreţe osnovnom bojom u dva premaza.93852 88. DM 24.7x2.45866 789 x DM/m'.6 mm m'. 619 x DM/m'. 163 x DM/m'.1x2.5305 108x3. 281 x DM/m'. DM 18. isporuka i montaţa predizolovanih cevi Strana 812 DM . 83.2 mm m'. fitinge. Za sav spojni i zaptivni materijal. isporuka i crnih bešavnih cevi po JUS C.72903 151 x DM/m'. DM 37. Nabavka. Nabavka.KLIMATIZACIJA .

9 mm (debljina izolacije 28 mm) m'.6 mm m'.9x2. Izolacija cevi hladne vode izolacijom od poliuretana izoterm 373 ZCL1 metal sa parnom branom (da bi se spreĉilo rošenje). 88. proizvod PEXL ili sliĉno. DM 76.3x2. 110 x DM/m'. debljine 9 mm.65 mm m'. 23. DM 336 x DM/m'.7x3. fitinge. 95 x DM/m'.9x3. 50% x DM DM 22.BIJELJINA f76. DM 3/4"-26.KLIMATIZACIJA . DM 281 x DM/m'. DM f133x4 mm (debljina izolacije 41 mm) m'.3x2. i ostali sitan materijal potreban za pravilnu montaţu cevne mreţe plaća se 50% od cene pozicije 20.9 mm m'.1x2. DM 177 x DM/m'. Izolacija cevi hladne vode izolacijom od poliuretana izoterm 373 ZCL1 metal sa parnom branom (da bi se spreĉilo rošenje). 48. DM 795 x DM/m'. debljine 13 mm. 208 x DM/m'.1x2.4x3.25 mm m'. 1"-33. 57x2. 5/4"-42.25 mm m'.65 mm m'. disugas. 1/2"-21.9 mm m'. 127 x DM/m'. Za sav spojni i zaptivni materijal. DM 21. proizvod PEXL ili sliĉno.2 mm Strana 822 . konzole. DM 619 x DM/m'.

DM 8 x DM/kom. 457 x DM/m'. Nabavka.37528 44 x DM/m'. DM 4 x DM/kom. 2 m 8 x DM/m2 DM 25. 4 x DM/kom. 108x3. DM 10 x DM/kom. Nabavka. DN 125 NP6 kom. DM DM 18. proizvod PEXL ili sliĉno. isporuka i montaţa cirkulacione pumpe a) Tip: "Grundfos" CLM 100-203-3. DM 2 x DM/kom.33912 1 x DM/m'. 25.6 mm m'. DN 50 NP6 kom. 0.= 80. DN 80 NP6 kom.BIJELJINA m'. DM DN 32 NP6 kom. DN 65 NP6 kom. komplet sa prirubnicom i kontraprirubnicom. spojnim i zaptivnim materijalom. DM 24. debljine 13 mm. DM 2 x DM/kom.KLIMATIZACIJA . Izolacija razdelnika i sabirnika hladne vode izolacijom od poliuretana izoterm 373 ZCL1 metal sa parnom branom (da bi se spreĉilo rošenje).3 Kpa P= 2 110 W Strana 832 .0 ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: G= 66 000 l/h Hras. isporuka i montaţa gumenih amortizera na prikljuĉcima pumpi i komora. 133x4 mm m'. DN 25 NP6 kom.

DM d) Tip: "Grundfos" UPS 25-80 180 (III brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom.BIJELJINA Napon: kom.= 68. DM b) Tip: "Grundfos" UPSD 65-60 180F (II brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom. DM f) Tip: "Grundfos" UPSD 50-180 F (I brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom. DM c) Tip: "Grundfos" UPS 25-80 180 (III brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom.= 65. Hras. DM g) Tip: "Grundfos" TP 50-180/2 ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: G= 8200 l/h Hras.= 104. Kpa P= 1140 W U= 420 V 1 x DM/kom.= 97. Kpa P= 518 W U= 220 V Strana 842 . G= 12 100 l/h Hras.= 110 Kpa G= 2 860 l/h P= 1 850 W U= 410 V 1 x DM/kom.= 124. DM e) Tip: "Grundfos" UPS 40-180 F (III brzina) ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: kom. G= 2 020 l/h Hras.1 Kpa P= 667 W U= 420 V 1 x DM/kom. Hras. Kpa P= 193 W U= 220 V 1 x DM/kom.KLIMATIZACIJA . Kpa G= 2360 l/h P= 198 W U= 220 V 1 x DM/kom. U= 420 V 1 x DM/kom. G= 16000 l/h Hras.

uregulisavanje instalacije i ostali radovi potrebni za pravilno funkcionisanje instlacije. isporuka i montaţa ventilator konvektora. 1 x G= 13000 l/h Hras. Kpa P= 608 W U= 420 V DM/kom. D. Tip: Trane FVK 04 ili sliĉno kom. 8 x din.BIJELJINA kom. paušalno DM 27. Strana 852 . isporuka i montaţa ventilator konvektora. radijatorskim ventilima i navijcima. DM h) Tip: "Grundfos" UPE 50-102F ili sliĉno Napor: Protok: Snaga motora: Napon: Prikljuĉak je preko navojne veze DN25 kom./kom. komplet sa zidnim termostatom RDF 10.C. Ventilator konvektori se isporuĉuju bez maske. isporuka i montaţa ventilator konvektora. Ventilator konvektori se isporuĉuju bez maske. okapnicom i odzraĉnim ventilom. Nabavka./kom. radijatorskim ventilima i navijcima. senzorom za prebacivanje leto/zima.KLIMATIZACIJA . komplet sa zidnim termostatom RDF 10. 1 x DM/kom. Ventilator konvektori se isporuĉuju bez maske. radijatorskim ventilima i navijcima. Din. Pripremno završni radovi koji obuhvataju probu na hladno i toplo. komplet sa zidnim termostatom RDF 10. okapnicom i odzraĉnim ventilom. DM 26. Nabavka. 3. 2. okapnicom i odzraĉnim ventilom. senzorom za prebacivanje leto/zima. Sitni graĊevinski kao što su probijanje otvora za prolazak cevovoda i krpljenje rupa po prolasku instalacija. 24 x din. senzorom za prebacivanje leto/zima. Din. Tip: Trane FVK 06 ili sliĉno kom. Nabavka. Izrada uputstva za odrţavanje i rukovanje sa hidrauliĉkom šemom podstanice u zastakljenom ramu. APARATIMA) 1. paušalno DM UKUPNO POD C: DM KLIMATIZACIJA NETEHNOLOŠKIH PROSTORA (KANCELARIJA F.= 74.

1 KLIMATIZACIJA TV STUDIJA 2 (PROSTORIJE 103) 1. Sitni graĊevinski kao što su probijanje otvora za prolazak cevovoda i krpljenje rupa po prolasku instalacija. konzole. uregulisavanje instalacije i ostali radovi potrebni za pravilno funkcionisanje instlacije. paušalno DM UKUPNO POD D: DM E.BIJELJINA Tip: Trane FVK 08 ili sliĉno kom. 3 x din. paušalno DM 7. otpadni vazduh i sveţi vazduh (sa tri ţaluzine) Sekcije ugaonog filtera Sekcije grejaĉa vazduha Grejni kapacitet Qg= 17 857 W o t1w/t2w= 90/70 C t1v/t2v= 1. 4. DM 5. Din. tip: Fusioterm . Izrada uputstva za odrţavanje i rukovanje sa hidrauliĉkom šemom podstanice u zastakljenom ramu. Pripremno završni radovi koji obuhvataju probu na hladno i toplo.2/21. Nabavka.2 oC Sekcije hladnjaka vazduha Rashladni kapacitet Qh= 68 070 W Strana 862 . 215 x DM/m'. Za sav spojni i zaptivni materijal. 40% x DM DM 6. i ostali sitan materijal potreban za pravilnu montaţu cevne mreţe plaća se 40% od cene pozicije 5. isporuka i montaţa klima komore proizvod "Trane" ili sliĉno./kom. fitinge. Nabavka.f20 mm PN10 DIN 1988 (cevi za hladnu vodu) m'.KLIMATIZACIJA . Komora se sastoji iz sledećih sekcija: Tip: CCTA 074 Sekcije potisnog ventilatora sledećih karakteristika: 3 Protok vazduha V= 18 979 m /h Eksterni pad pritiska Dpex= 258 pa Mešna sekcija za uvoĊenje vazduha. isporuka i montaţa PVC cevi za odvod kondezata iz ventilator konvektora.

KLIMATIZACIJA . 1 x DM/kom. 2 Strana 872 . tip: AR-1 1225x525 mm kom. 1025x630 L=100 mm kom. DM 2.BIJELJINA t1w/t2w= 7/12 oC t1v/t2v= 27. tip: AR-1 1025x525 kom. isporuka i montaţa spoljne zaštitne rešetke proizvod "IMP-a" ili sliĉno. isporuka i montaţa rešetki za odsisavanje vazduha bez regulatora protoka proizvod "IMP-a" ili sliĉno. Nabavka. 2 x DM/kom.8/16 oC Sekcije odvajaĉa kondezata Sekcije odsisnog ventilatora slede}ih karakteristika: 3 Protok vazduha V= 18 979 m /h Eksterni pad pritiska Dpex= 247 pa Komora je napravljena od sendviĉ panela. DM 3. proizvod "IMP-a" ili sliĉno. 20 x DM/kom. DM tip: AZR-4 600x1335 mm kom. I potisni i odsisni ventilator moraju imati termostatske prekidaĉe za vazduh. isporuka i montaţa elastiĉnih veza od jedrenog platna za vezu kanalske jedinice sa kanalima. DM 4. 2 x DM/kom. Svaka sekcija klima komore snabdevena je odgovarajućim brojem gumenih amortizera. tip: AZR-4 1000x840 mm kom. Nabavka. DM 775x1300 L=100 mm kom. Rešetke su bez regulatora protoka. Nabavka. koji iskljuĉuju ventilatore kada temperatura struje vazduha preĊe 58 oC. 4 x DM/kom. DM x DM/kom. 2 5. Nabavka. isporuka i montaţa rešetki za ubacivanje vazduha. kom. DM x DM/kom.

kg. Strana 882 DM . isporuka i montaţa PP klapni sa elektromotornim pogonom. isporuka i montaţa vodom hlaĊene kanalske istrujne jedinice FWD 20 proizvod "Trane" ili sliĉno.2 1230 x DM/kg. Nabavka. isporuka i montaţa limenih kanala od pocinkovanog lima debljine prema propreĉnom preseku kanal za odvoĊenje vazduha. Din. klapna je snabdevena i termiĉkim okidaĉem. 2 x DM/kom. U teţinu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal. isporuka i montaţa predizolovanih (poliuretanskih) aluminijumskih kanala debljine 3 cm. Kanali sluţe za ubacivanje i dovod sveţeg vazduha. tip: PL-12-K90 1200x700 mm kom. proizvod "IMP-a" ili sliĉno. DM 6.BIJELJINA 6. DM VENTILACIJA PODRUMSKIH PROSTORIJA . DM 7. tip: DZ-2 d200 s112. m2 257 x DM/m2 DM 7. 2 x DM/kom. Nabavka. proizvod "IMP-a" ili sliĉno.5 2500x900 mm L=3000 mm kom. Nabavka. Nabavka.KLIMATIZACIJA . 1 x din. 20 x DM/kom. 2. Rešetke su bez regulatora protoka. Kanali otpadnog vazduha koji se vode van gabarita objekta takoĊe su izraĊeni od poliuretanskih kanala. tip: AR-1 325x125 kom. E. isporuka i montaţa rešetki za ubacivanje vazduha. Isporuka i montaţa prigušivaĉa buke proizvod proizvod "IMP-a".SISTEM V1 1./kom. U cenu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal za montaţu. Nabavka. Grejni kapacitet Qg= 34 829 W Nominalni protok vazduha u maksimalnoj brzini V= 2736 m3/h pri Dp= 181 pa kom. vatrootpornosti 90 minuta.

1 4. proizvod "IMP-a" ili sliĉno. Nabavka. DM 8. isporuka i montaţa savitljive (fleksibilne) cevi za ventilaciju proizvod "Panafleksa" . 1 x DM/kom. Nabavka. 2 x DM/kom. 2 x DM/kom. 6 x Strana 892 . tip: DL .3 210x200 mm kom. Nabavka. isporuka i montaţa elastiĉnih veza od jedrenog platna za vezu kanalske jedinice sa kanalima. Nabavka. isporuka i montaţa linijskog modularnog difuzora proizvod "Uniklima" ili sliĉno. isporuka i montaţa kanalskog regulatora protoka za kruţne kanale.negorivi f250 mm m'. 1 x DM/kom. DM 5. DM x DM/kom.KLIMATIZACIJA . isporuka i montaţa (ruĉnog) kanalskog regulatora protoka proizvod "IMP-a" ili sliĉno. tip: AR-3 325x225 mm kom. tip: RŢ . DM tip: Aerofleks .negorivi f200 mm m'. Nabavka.BIJELJINA 3. proizvod "IMP-a" ili sliĉno.Bijeljina. 1240x300 L=100 mm kom.1 veliĉina 250 .f 250 mm kom. 1 x DM/m'. 6 x DM/kom. DM DM/m'. DM tip: AR-3 525x225 mm kom. DM 6. DM 7. tip: Aerofleks . Nabavka. tip: ML-3800 L= 1000 mm (sa jednim prorezom) kom. isporuka i montaţa rešetki za odsisavanje vazduha sa kutijom (otvor sa strane) i regulatorom protoka F.

kom. Kvadratni difuzor je sa ugradnom kutijom (prikljuĉak sa strane) i sa regulatorom protoka F1. Nabavka.KLIMATIZACIJA . tip: KD-1/5 410x410 mm veliĉina 5 (istruj sa ĉetiri strane).negorivi f150 mm m'. Strana 902 DM . 200 x DM/kg. 1 x DM/kom. 2. U teţinu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal. isporuka i montaţa limenih kanala od pocinkovanog lima debljine prema propreĉnom preseku kanal za odvoĊenje vazduha. Nabavka. kg. Kanali sluţe za ubacivanje vazduha. Rashladni kapacitet Qh= 12 218 W Grejni kapacitet Qg= 17 528 W 3 Nominalni protok vazduha u maksimalnoj brzini V= 1930 m /h pri Dp= 162 pa kom./kom. DM tip: Aerofleks . Nabavka. 1 x 9. U cenu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal za montaţu.negorivi f180 mm m'. DM DM/m'. isporuka i montaţa vodom hlaĊene kanalske istrujne jedinice FWD 20 proizvod "Trane" ili sliĉno. isporuka i montaţa predizolovanih (poliuretanskih) aluminijumskih kanala debljine 3 cm. 1 x din. Nabavka. Din. m2 E.BIJELJINA tip: Aerofleks .1 29 x DM/m2 DM KLIMATIZACIJA BIFEA I HOLA U PRIZEMLJU (PROSTORIJE 104 I 112) 1. 2 x DM/m'. isporuka i montaţa kvadratnog difuzora proizvod "IMP-a" ili sliĉno. DM 10.

tip: RŢ . tip: Aerofleks . DM 6.f 250 mm kom. Nabavka. isporuka i montaţa savitljive (fleksibilne) cevi za ventilaciju proizvod "Panafleksa" .negorivi f250 mm m'.negorivi f200 mm Strana 912 DM . DM x DM/kom. Nabavka. tip: AR-3 325x225 mm kom. tip: ML-3800 L= 1000 mm (sa jednim prorezom) kom.3 210x200 mm kom. 1 4. isporuka i montaţa elastiĉnih veza od jedrenog platna za vezu kanalske jedinice sa kanalima. 6 x DM/kom. tip: Aerofleks . 1 x DM/kom. 2 x DM/kom. Nabavka.KLIMATIZACIJA . Nabavka. proizvod "IMP-a" ili sliĉno. 1 x DM/kom. Nabavka. Nabavka. isporuka i montaţa rešetki za odsisavanje vazduha sa kutijom (otvor sa strane) i regulatorom protoka F.1 veliĉina 250 . DM tip: AR-3 525x225 mm kom. isporuka i montaţa linijskog modularnog difuzora proizvod "Uniklima" ili sliĉno. isporuka i montaţa (ruĉnog) kanalskog regulatora protoka proizvod "IMP-a" ili sliĉno. 1240x300 L=100 mm kom. DM 7. 2 x DM/kom. 1 x DM/m'.BIJELJINA 3. isporuka i montaţa kanalskog regulatora protoka za kruţne kanale. DM 8. DM 5. tip: DL .Bijeljina. proizvod "IMP-a" ili sliĉno.

2 x tip: Aerofleks . Strana 922 DM . m2 29 x DM/m2 DM D. U cenu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal za montaţu. 200 x DM/kg. Komora se sastoji iz sledećih sekcija: Tip: CCTA 012 Sekcije potisnog ventilatora sledećih karakteristika: Protok vazduha V= 2 950 m3/h Eksterni pad pritiska Dpex= 250 pa Plenuma sa regulatorom protoka(ţaluzinom) Sekcije ugaonog filtera Sekcije grejaĉa vazduha Grejni kapacitet Qg= 37 554 W o t1w/t2w= 90/70 C t1v/t2v= -18/20 oC Sekcije hladnjaka vazduha Rashladni kapacitet Qh= 12 269 W t1w/t2w= 7/12 oC o t1v/t2v= 35/26 C (33%/50%) Sekcije odvajaĉa kondezata Komora je napravljena od sendviĉ panela.2 SISTEM KLIMATIZACIJE K1 (PRIPREMA SVEŢEG VAZDUHA) 1. 6 x DM/m'.BIJELJINA m'. DM tip: Aerofleks . DM DM/m'. kom. Nabavka. isporuka i montaţa klima komore proizvod "Trane" ili sliĉno.negorivi f150 mm m'. U teţinu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal.KLIMATIZACIJA . isporuka i montaţa limenih kanala od pocinkovanog lima debljine prema propreĉnom preseku kanal za odvoĊenje vazduha. DM 10. DM DM/m'. kg.negorivi f180 mm m'. Nabavka. Kanali sluţe za ubacivanje vazduha. 1 x DM/kom. 1 x 9. Nabavka. isporuka i montaţa predizolovanih (poliuretanskih) aluminijumskih kanala debljine 3 cm. Svaka sekcija klima komore snabdevena je odgovarajućim brojem gumenih amortizera.

tip: AKD-4/3 300x300 mm veliĉina 3 (istruj sa ĉetiri strane). 1 x DM/kom.negorivi f150 mm m'. tip: RŢ . Nabavka. Kanali sluţe za ubacivanje i dovod sveţeg vazduha sistema K1. kom. isporuka i montaţa kvadratnog difuzora proizvod "IMP-a" ili sliĉno. tip: Aerofleks . 5 x DM/kom. Nabavka. 6. DM tip: AKD-4/3 300x300 mm veliĉina 3 (istruj sa tri strane). proizvod "IMP-a" ili sliĉno. Nabavka.Bijeljina. isporuka i montaţa savitljive (fleksibilne) cevi za ventilaciju proizvod "Panafleksa" . 1 x DM/kom. DM 460x380 L=100 mm kom. U cenu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban Strana 932 DM . 1 x DM/kom. DM 3. tip: PL-12-K90 400x350 mm kom. 1 x DM/kom. isporuka i montaţa (ruĉnog) kanalskog regulatora protoka proizvod "IMP-a" ili sliĉno. Nabavka. 7. isporuka i montaţa elastiĉnih veza od jedrenog platna za vezu kanalske jedinice sa kanalima. DM 5. DM 1 x DM/kom. DM 4. vatrootpornosti 90 minuta.KLIMATIZACIJA . 425x280 L=100 mm kom. isporuka i montaţa PP klapni sa elektromotornim pogonom.BIJELJINA 2.3 210x200 mm kom. isporuka i montaţa predizolovanih (poliuretanskih) aluminijumskih kanala debljine 3 cm. Kvadratni difuzor je sa ugradnom kutijom (prikljuĉak sa strane) i sa regulatotrom protoka F1. klapna je snabdevena i termiĉkim okidaĉem. kom. 1 x DM/m'. Nabavka. Nabavka.

kom. m2 60 x DM/m2 DM 8. kg. tip: AKD-4/3 300x300 mm veliĉina 3 (istruj sa ĉetiri strane). tip: RŢ . 1 x DM/kom. DM KLIMATIZACIJA SALE ZA KONFERENCIJU (PROSTORIJA 425) 1. isporuka i montaţa vodom hlaĊene kanalske istrujne jedinice FWD 12 proizvod "Trane" ili sliĉno. Nabavka. klapna je snabdevena i termiĉkim okidaĉem. Strana 942 DM . tip: AZR-4 600x510 mm kom.KLIMATIZACIJA .3 400x210 mm kom. 4 x DM/kom. Kvadratni difuzor je sa ugradnom kutijom (prikljuĉak sa strane) i sa regulatotorom protoka F1. 1 x DM/kom. Rashladni kapacitet Qh= 8 119 W Grejni kapacitet Qg= 12 729 W Nominalni protok vazduha u maksimalnoj brzini V= 1000 m3/h pri Dpex= 200 pa kom. isporuka i montaţa (ruĉnog) kanalskog regulatora protoka proizvod "IMP-a" ili sliĉno. 1 x DM/kom. DM 4. DM 9. U teţinu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal. D. Nabavka. DM 2. Nabavka.BIJELJINA materijal za montaţu. Nabavka. 2 x DM/kom. vatrootpornosti 90 minuta. isporuka i montaţa PP klapni sa elektromotornim pogonom. DM 3. proizvod "IMP-a" ili sliĉno. tip: PL-12-K90 300x250 mm kom. isporuka i montaţa kvadratnog difuzora proizvod "IMP-a" ili sliĉno. isporuka i montaţa spoljne zaštitne rešetke proizvod "IMP-a" ili sliĉno. Nabavka.3 65 x DM/kg. isporuka i montaţa plenuma sveţeg vazduha od pocinkovanog lima debljine 1 mm (za montaţu spoljnih zaštitnih rešetki). Nabavka.

Kanali sluţe za ubacivanje i dovod sveţeg vazduha. 1 x DM/kom. DM 7. 3 x DM/kom. 1040x250 L=100 mm kom. isporuka i montaţa predizolovanih (poliuretanskih) aluminijumskih kanala debljine 3 cm. Nabavka. tip: KD-1/3 300x300 mm veliĉina 3 (istruj sa ĉetiri strane). U cenu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal za montaţu. Nabavka. isporuka i montaţa kvadratnog difuzora proizvod "IMP-a" ili sliĉno. isporuka i montaţa elastiĉnih veza od jedrenog platna za vezu kanalske jedinice sa kanalima.4 69 x DM/m2 DM KLIMATIZACIJA RESTORANA U POTKROVLJU (PROSTORIJA 416) 1. kom. DM 2. tip: ML-3800 L= 1000 mm (sa jednim prorezom) Strana 952 DM . Nabavka. isporuka i montaţa linijskog modularnog difuzora proizvod "Uniklima" ili sliĉno. kom. Nabavka. 4 x DM/m'. 1 x DM/kom. m2 D. isporuka i montaţa vodom hlaĊene kanalske istrujne jedinice FWD 30 proizvod "Trane" ili sliĉno. Rashladni kapacitet Qh= 16 169 W Grejni kapacitet Qg= 27 011 W Nominalni protok vazduha u maksimalnoj brzini V= 2739 m3/h pri Dpex= 205 pa kom. Nabavka.BIJELJINA 5.negorivi f160 mm m'. Kvadratni difuzor je u kompletu sa regulatorom protoka F1. DM 6. DM tip: KD-1/3 300x300 mm veliĉina 3 (istruj sa tri strane). tip: Aerofleks . Nabavka. 3. isporuka i montaţa savitljive (fleksibilne) cevi za ventilaciju proizvod "Panafleksa" .KLIMATIZACIJA . 2 x DM/kom.Bijeljina.

DM tip: PL-12-K90 500x200 mm kom. Nabavka. 2 x DM/kom. DM 4. tip: AR-3 325x225 mm kom. DM 5. isporuka i montaţa elastiĉnih veza od jedrenog platna za vezu kanalske jedinice sa kanalima. klapna je snabdevena i termiĉkim okidaĉem.BIJELJINA kom. isporuka i montaţa (ruĉnog) kanalskog regulatora protoka proizvod "IMP-a" ili sliĉno. Nabavka.KLIMATIZACIJA . DM 8. Nabavka. 1 x DM/kom. Kanali sluţe za ubacivanje i dovod sveţeg vazduha. U teţinu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal. isporuka i montaţa rešetki za odsisavanje vazduha sa kutijom (otvor sa strane) i regulatorom protoka F. 1 x DM/kom. proizvod "IMP-a" ili sliĉno. 1 x 7. 5 x DM/kom. tip: PL-12-K90 700x200 mm kom. Nabavka. DM 6. vatrootpornosti 90 minuta. isporuka i montaţa predizolovanih (poliuretanskih) aluminijumskih kanala debljine 3 cm. proizvod "IMP-a" ili sliĉno. isporuka i montaţa limenih kanala od pocinkovanog lima debljine prema propreĉnom preseku kanal za odvoĊenje vazduha. Nabavka. 6 x DM/kom. 390 x DM/kg. Strana 962 DM . 1240x400 L=100 mm kom. U cenu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal za montaţu. isporuka i montaţa PP klapni sa elektromotornim pogonom.3 400x210 mm kom. Nabavka. tip: RŢ . kg. m2 74 x DM/m2 DM 9. DM DM/kom.

KLIMATIZACIJA . Nabavka. DM tip: DZ-2 d100 s66 500x200 mm L=1000 mm kom. proizvod "Trane" ili sliĉno. Kanali sluţe za ubacivanje i dovod sveţeg vazduha. DM 4. Nabavka. U cenu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal za montaţu. 2 x DM/kom. Isporuka i montaţa prigušivaĉa buke proizvod proizvod "IMP-a". isporuka i montaţa vodom hlaĊene kanalske istrujne jedinice FWD 08. Nabavka. Nabavka. isporuka i montaţa elastiĉnih veza od jedrenog platna za vezu kanalske jedinice sa kanalima. DM 6. 1 x DM/kom. DM 3. 840x200 L=100 mm kom. isporuka i montaţa kvadratnog difuzora proizvod "IMP-a" ili sliĉno.BIJELJINA D. DM 2. tip: AR-3 525x325 mm kom. 1 x DM/kom.5 KLIMATIZACIJA PROSTORIJE TEHNIĈKOG VOĐSTVA (PROSTORIJA 305) 1. isporuka i montaţa predizolovanih (poliuretanskih) aluminijumskih kanala debljine 3 cm. tip: DZ-2 d100 s68 840x200 mm L=500 mm kom. 1 x DM/kom. tip: KD-1/4 354x354 mm veliĉina 4 (istruj sa ĉetiri strane). Strana 972 . Nabavka. 1 x DM/kom. kom. Rashladni kapacitet Qh= 4 570 W Grejni kapacitet Qg= 5 579 W Nominalni protok vazduha u maksimalnoj brzini V= 942 m3/h pri Dpex= 50 pa kom. Kvadratni difuzor je bez regulatora protoka. DM 5. isporuka i montaţa rešetki za odsisavanje vazduha bez regulatora protoka proizvod "IMP-a" ili sliĉno. 2 x DM/kom.

DM 5. Nabavka. kg. 1 x DM/kom. 1040x250 L=100 mm kom. 2 x DM/kom. 1 x DM/kom. isporuka i montaţa rešetki za odsisavanje vazduha bez regulatora protoka proizvod "IMP-a" ili sliĉno. Nabavka. Kvadratni difuzor je bez regulatora protoka. tip: DZ-2 d100 s50 600x250 mm L=750 mm Strana 982 DM .KLIMATIZACIJA .6 21 x DM/kg.BIJELJINA 2 m 12 x 2 DM/m DM 7. kom. isporuka i montaţa kvadratnog difuzora proizvod "Uniklima" ili sliĉno. DM 4. U teţinu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal. 1 x DM/kom. D. 4 x DM/kom. Rashladni kapacitet Qh= 6 514 W Grejni kapacitet Qg= 4 854 W Nominalni protok vazduha u III brzini V= 1552 m3/h pri Dpex= 106 pa kom. DM 3. DM KLIMATIZACIJA PROSTORIJE GLAVNE REŢIJE (PROSTORIJA 306) 1. tip: TDC 1S 230x230 mm (istruj sa jedne strane). isporuka i montaţa vodom hlaĊene kanalske istrujne jedinice FWD 12. isporuka i montaţa elastiĉnih veza od jedrenog platna za vezu kanalske jedinice sa kanalima. tip: DZ-2 d100 s73 1040x250 mm L=500 mm kom. Nabavka. Isporuka i montaţa prigušivaĉa buke proizvod proizvod "IMP-a". Nabavka. Nabavka. isporuka i montaţa limenih kanala od pocinkovanog lima debljine prema propreĉnom preseku kanal za odvoĊenje vazduha. tip: AR-3 625x425 mm kom. proizvod "Trane" ili sliĉno. DM 2.

KLIMATIZACIJA - BIJELJINA

kom.

1

x

DM/kom.

DM

6. Nabavka, isporuka i montaţa predizolovanih (poliuretanskih)
aluminijumskih kanala debljine 3 cm. Kanali sluţe
za ubacivanje vazduha. U cenu su uraĉunati
drţaĉi i sav potreban materijal za montaţu.
2

m

12

x

2

DM/m

DM

7. Nabavka, isporuka i montaţa limenih kanala
od pocinkovanog lima debljine prema propreĉnom preseku kanal
za odvoĊenje vazduha. U teţinu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal.
kg.

D.7

36

x

DM/kg.

DM

KLIMATIZACIJA PROSTORIJE MASTERA (PROSTORIJA 307)
1. Nabavka, isporuka i montaţa vodom hlaĊene kanalske istrujne jedinice FWD 12,
proizvod "Trane" ili sliĉno.
Rashladni kapacitet Qh= 6 670 W
Grejni kapacitet Qg= 6 346 W
3
Nominalni protok vazduha u III brzini V= 1586 m /h pri Dpex= 103 pa
kom.

1

x

DM/kom.

DM

2. Nabavka, isporuka i montaţa kvadratnog difuzora
proizvod "Uniklima" ili sliĉno. Kvadratni difuzor je bez regulatora protoka.
tip: TDC 1S 230x230 mm (istruj sa jedne strane),
kom.

4

x

DM/kom.

DM

3. Nabavka, isporuka i montaţa rešetki za odsisavanje vazduha
bez regulatora protoka proizvod "IMP-a" ili sliĉno.
tip: AR-3 625x425 mm
kom.

1

x

DM/kom.

DM

4. Nabavka, isporuka i montaţa elastiĉnih veza
od jedrenog platna za vezu kanalske jedinice
sa kanalima.
1040x250 L=100 mm
kom.

2

x

DM/kom.

Strana 992

DM

KLIMATIZACIJA - BIJELJINA

5. Isporuka i montaţa prigušivaĉa buke
proizvod proizvod "IMP-a".
tip: DZ-2 d100 s73 1040x250 mm L=500 mm
kom.

1

x

DM/kom.

DM

tip: DZ-2 d100 s50 600x250 mm L=750 mm
kom.

1

x

DM/kom.

DM

6. Nabavka, isporuka i montaţa predizolovanih (poliuretanskih)
aluminijumskih kanala debljine 3 cm. Kanali sluţe
za ubacivanje vazduha. U cenu su uraĉunati
drţaĉi i sav potreban materijal za montaţu.
2

m

14

x

2

DM/m

DM

7. Nabavka, isporuka i montaţa limenih kanala
od pocinkovanog lima debljine prema propreĉnom preseku kanal
za odvoĊenje vazduha. U teţinu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal.
kg.

D.8

36

x

DM/kg.

DM

KLIMATIZACIJA PROSTORIJE REŢIJE SATELITSKOG PROGRAMA (PROSTORIJA 308)
1. Nabavka, isporuka i montaţa vodom hlaĊene kanalske istrujne jedinice FWD 12,
proizvod "Trane" ili sliĉno.
Rashladni kapacitet Qh= 4 788 W
Nominalni protok vazduha u III brzini V= 1746 m3/h pri Dpex= 126 pa
kom.

1

x

DM/kom.

DM

2. Nabavka, isporuka i montaţa kvadratnog difuzora
proizvod "Uniklima" ili sliĉno. Kvadratni difuzor je bez regulatora protoka.
tip: TDC 1S 230x230 mm (istruj sa jedne strane),
kom.

4

x

DM/kom.

DM

3. Nabavka, isporuka i montaţa rešetki za odsisavanje vazduha
bez regulatora protoka proizvod "IMP-a" ili sliĉno.
tip: AR-3 625x425 mm
kom.

1

x

DM/kom.

4. Nabavka, isporuka i montaţa elastiĉnih veza
od jedrenog platna za vezu kanalske jedinice

Strana 1002

DM

KLIMATIZACIJA - BIJELJINA

sa kanalima.
1040x250 L=100 mm
kom.

2

x

DM/kom.

DM

5. Isporuka i montaţa prigušivaĉa buke
proizvod proizvod "IMP-a".
tip: DZ-2 d100 s73 1040x250 mm L=500 mm
kom.

1

x

DM/kom.

DM

tip: DZ-2 d100 s50 600x250 mm L=750 mm
kom.

1

x

DM/kom.

DM

6. Nabavka, isporuka i montaţa predizolovanih (poliuretanskih)
aluminijumskih kanala debljine 3 cm. Kanali sluţe
za ubacivanje vazduha. U cenu su uraĉunati
drţaĉi i sav potreban materijal za montaţu.
2

m

14

x

2

DM/m

DM

7. Nabavka, isporuka i montaţa limenih kanala
od pocinkovanog lima debljine prema propreĉnom preseku kanal
za odvoĊenje vazduha. U teţinu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal.
kg.

D.9

36

x

DM/kg.

DM

KLIMATIZACIJA POMOĆNE REŢIJE RADIJA (PROSTORIJA 309)
1. Nabavka, isporuka i montaţa vodom hlaĊene kanalske istrujne jedinice FWD 12,
proizvod "Trane" ili sliĉno.
Rashladni kapacitet Qh= 4 604 W
Nominalni protok vazduha u III brzini V= 1677 m3/h pri Dpex= 117 pa
kom.

1

x

DM/kom.

DM

2. Nabavka, isporuka i montaţa kvadratnog difuzora
proizvod "Uniklima" ili sliĉno. Kvadratni difuzor je bez regulatora protoka.
tip: TDC 1S 230x230 mm (istruj sa jedne strane),
kom.

4

x

DM/kom.

3. Nabavka, isporuka i montaţa rešetki za odsisavanje vazduha
bez regulatora protoka proizvod "IMP-a" ili sliĉno.

Strana 1012

DM

Nabavka. 1 x DM/kom. proizvod "Trane" ili sliĉno. 1 x DM/kom. KLIMATIZACIJA MONTAŢE (PROSTORIJA 310 i 311) 1. DM D. 1 x DM/kom. isporuka i montaţa predizolovanih (poliuretanskih) aluminijumskih kanala debljine 3 cm. isporuka i montaţa elastiĉnih veza od jedrenog platna za vezu kanalske jedinice sa kanalima. isporuka i montaţa limenih kanala od pocinkovanog lima debljine prema propreĉnom preseku kanal za odvoĊenje vazduha. isporuka i montaţa vodom hlaĊene kanalske istrujne jedinice FWD 08. DM 4. Nabavka. Kvadratni difuzor je bez regulatora protoka. m2 11 x DM/m2 DM 7. Kanali sluţe za ubacivanje vazduha. U cenu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal za montaţu. DM 5.BIJELJINA tip: AR-3 625x425 mm kom. Nabavka. kg. 2 x DM/kom.KLIMATIZACIJA . tip: DZ-2 d100 s73 1040x250 mm L=500 mm kom.10. tip: TDC 1S 150x150 mm (istruj sa jedne strane). Strana 1022 . Nabavka. DM tip: DZ-2 d100 s50 600x250 mm L=750 mm kom. isporuka i montaţa kvadratnog difuzora proizvod "Uniklima" ili sliĉno. 36 x DM/kg. U teţinu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal. DM 6. Nabavka. 1040x250 L=100 mm kom. Isporuka i montaţa prigušivaĉa buke proizvod proizvod "IMP-a". Rashladni kapacitet Qh= 2 583 W 3 Nominalni protok vazduha u drugoj brzini V= 738 m /h pri Dpex= 50 pa kom. 2 x DM/kom. DM 2.

kg. DM D. isporuka i montaţa rešetki za odsisavanje vazduha bez regulatora protoka proizvod "IMP-a" ili sliĉno. 8 x DM/kom. 4 x DM/kom. isporuka i montaţa limenih kanala od pocinkovanog lima debljine prema propreĉnom preseku kanal za odvoĊenje vazduha. Nabavka. U cenu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal za montaţu. m2 18 x DM/m2 DM 7. Kanali sluţe za ubacivanje vazduha. Rashladni kapacitet Qh= 4 858 W Nominalni protok vazduha u III brzini V= 1772 m3/h pri Dpex= 127 pa Strana 1032 . DM 4.BIJELJINA kom. Nabavka. DM 5. tip: AR-3 425x225 mm kom. isporuka i montaţa vodom hlaĊene kanalske istrujne jedinice FWD 12. DM tip: DZ-2 d100 s66. 2 x DM/kom.67 500x200 mm L=500 mm kom. Nabavka. Nabavka. 840x200 L=100 mm kom. KLIMATIZACIJA REŢIJE RADIJA (PROSTORIJA 317) 1. Nabavka. DM 3. isporuka i montaţa elastiĉnih veza od jedrenog platna za vezu kanalske jedinice sa kanalima. U teţinu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal. 51 x DM/kg. DM 6. isporuka i montaţa predizolovanih (poliuretanskih) aluminijumskih kanala debljine 3 cm.KLIMATIZACIJA . Isporuka i montaţa prigušivaĉa buke proizvod proizvod "IMP-a". proizvod "Trane" ili sliĉno.11. 2 x DM/kom. tip: DZ-2 d100 s68 840x200 mm L=500 mm kom. 2 x DM/kom.

36 x DM/kg. isporuka i montaţa predizolovanih (poliuretanskih) aluminijumskih kanala debljine 3 cm. DM 3. D. tip: DZ-2 d100 s73 1040x250 mm L=500 mm kom. Nabavka. DM tip: DZ-2 d100 s50 600x250 mm L=750 mm kom. 1 x DM/kom. DM 2. KLIMATIZACIJA RADIJSKOG STUDIJA (PROSTORIJA 318) Strana 1042 DM . DM 6. isporuka i montaţa rešetki za odsisavanje vazduha bez regulatora protoka proizvod "IMP-a" ili sliĉno. Isporuka i montaţa prigušivaĉa buke proizvod proizvod "IMP-a". isporuka i montaţa kvadratnog difuzora proizvod "Uniklima" ili sliĉno. DM 4. 1 x DM/kom. m2 14 x DM/m2 DM 7. kg. 1040x250 L=100 mm kom. U teţinu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal.KLIMATIZACIJA . Kanali sluţe za ubacivanje vazduha.BIJELJINA kom. 2 x DM/kom. kom.12. tip: TDC 1S 230x230 mm (istruj sa jedne strane). tip: AR-3 625x425 mm kom. Kvadratni difuzor je bez regulatora protoka. isporuka i montaţa limenih kanala od pocinkovanog lima debljine prema propreĉnom preseku kanal za odvoĊenje vazduha. 4 x DM/kom. Nabavka. Nabavka. Nabavka. U cenu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal za montaţu. Nabavka. 1 x DM/kom. isporuka i montaţa elastiĉnih veza od jedrenog platna za vezu kanalske jedinice sa kanalima. DM 5. 1 x DM/kom.

DM tip: DZ-2 d100 s33. 1 x DM/kom. 1 x DM/kom. 1 x DM/kom.KLIMATIZACIJA . Nabavka. isporuka i montaţa predizolovanih (poliuretanskih) aluminijumskih kanala debljine 3 cm. tip: DZ-2 d100 s66. Rashladni kapacitet Qh= 1 216 W 3 Nominalni protok vazduha u drugoj brzini V= 627 m /h pri Dpex= 60 pa kom. kom. Nabavka. Nabavka. DM 3. isporuka i montaţa kvadratnog difuzora proizvod "Uniklima" ili sliĉno. isporuka i montaţa limenih kanala Strana 1052 DM .67 500x200 mm L=1250 mm kom. Kanali sluţe za ubacivanje vazduha. proizvod "Trane" ili sliĉno. isporuka i montaţa vodom hlaĊene kanalske istrujne jedinice FWD 08. isporuka i montaţa rešetki za odsisavanje vazduha bez regulatora protoka proizvod "IMP-a" ili sliĉno. Nabavka. Nabavka. tip: AR-3 325x225 mm kom. 1 x DM/kom. Isporuka i montaţa prigušivaĉa buke proizvod proizvod "IMP-a".BIJELJINA 1. U cenu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal za montaţu. Nabavka. DM 5. tip: TDC 4A 305x305 mm (istruj sa jedne strane). DM 4.3 400x200 mm L=750 mm kom. 4 x DM/kom. 1 x DM/kom. 840x200 L=100 mm kom. Kvadratni difuzor je bez regulatora protoka. isporuka i montaţa elastiĉnih veza od jedrenog platna za vezu kanalske jedinice sa kanalima. DM 6. m2 11 x DM/m2 7. DM 2.

Strana 1062 DM . 21 x DM/kg.BIJELJINA od pocinkovanog lima debljine prema propreĉnom preseku kanal za odvoĊenje vazduha. kg.KLIMATIZACIJA . U teţinu su uraĉunati drţaĉi i sav potreban materijal.

700 1.00125 0.900 0.31 47.00 2.200 1.80 11.300 0.300 0.54 4.50 2.05 62.0009 0.20 2.775 TV STUDIO 2 -OTPADNI VAZDUH 1.80 6.630 0.700 0.15 26.10 4.00075 0.0009 172.12 158.00 12.58 200.00 2.00 9.700 0.900 0.70 6.80 6.56 8.75 3.50 5.40 3.39 155.20 10.56 8.50 34.39 4.20 3.40 6.0009 155.630 0.54 278.20 4.0006 0.60 35.00 2.475 1.a b Površina l Debljina kan.58 40.900 0.76 0.20 2.300 6.12 333.700 0.92 3.900 0.40 3.10 5.89 966.250 .39 26.48 10.40 8.475 1.50 2.0009 0.00075 0.00 2.60 24.63 119.80 14.80 6.40 6.21 25.0009 172.900 0.50 5.40 40.43 39.900 0.00 2.00 9.50 9.48 10.64 12.60 35.50 2.76 3.17 41.00 9.00 2.100 0.46 11.00 5.700 0.75 3.10 29.500 1.05 24.60 0.00 2.71 169.80 3.0006 0.40 6.63 119.25 3.700 0.250 0.250 1.90 18.21 25.63 67.17 41.33 11.58 3.00125 0.10 29.00 22.150 1.72 5.99 133.00 5.630 TV STUDIO 2 -SVEŢ VAZDUH 1.00 2.300 0.12 333.900 0.0009 0.30 22.76 3.33 11.76 141.00 12.20 4.67 67.0009 278.00 2.900 0.10 5.50 29.71 102.80 14.80 7.50 22.0009 58.00125 0.00125 0.25 1134.00125 0.05 62.40 8.900 0.500 2.96 333.80 6.0009 0.39 TV STUDIO 2 -ODSIS 0.50 34.150 1.43 0.00125 0.0009 0.850 0.50 6.20 3.64 12.00 2.80 3.00 0.20 5.31 0.50 29.900 0.91 210.0009 0.44 9.92 15.00125 0.900 0.40 147.44 9.700 0.00125 0.900 0.40 26.04 20.00075 0.60 24.72 3.00125 0.900 0.50 39.0009 0.775 9.700 1.20 10.650 2.500 2.00 2.300 6.15 47.80 7.48 34.850 0.850 1.40 40.49 111. teţina obim teţina prirubnica TV STUDIO 2 -POTIS 1.71 SISTEM V1 1.500 2.300 0.71 102.67 67.250 1.43 0.50 2.91 210.

00 26.94 20.91 13.61 25.88 12.25 1.180 0.150 0.87 14.141.20 2.00 5.56 12.450 0.88 32.92 Padovi pritiska Ulaznog hola.200 0.180 0.41 1.13 47.43 1.00 5.24 4.70 4.00 2.85 6.00 4.50 1.00 2.78 .55 27.57 17.500 0.00 5.40 1.Potis 1.50 0.72 169.350 0.300 0.00 2.300 0.275 0.30 2.00 0.93 Padovi pritiska Ulaznog hola.50 11.42 106.200 0.800 0. 111 i 112) .57 6.18 5.91 Padovi pritiska sistema klimatizacije K1 (priprema sveţeg vazduha) 0.40 10.280 0.00 1.40 25.425 0.460 0.250 0.08 1.49 46.16 2.10 23. Recepcije i Bifea (Prostorije 104.46 39.98 4.200 0.00 6.00 21.90 3.70 1.55 9.20 23.68 1.00 2.300 0.60 2.225 2.00 2.00 2.75 0.500 0.89 3.00 5.60 4.Odsis 1.00 19.05 7.425 0.81 5.240 0.380 0.250 0.60 8.51 5.96 1.59 2.56 157. 111 i 112) .37 3.46 1.240 0.69 14.50 2.60 1134.50 5.250 0.300 0.100 0.25 1.08 1.80 0.19 1.175 0.60 1.72 2.250 0.85 1.71 93.93 23.00 6.60 3.88 5.250 0.250 0. Recepcije i Bifea (Prostorije 104.

200 0.200 0.00 2.60 0.28 1.80 1.97 13.96 12.240 0.040 0.22 79.43 22.52 2.75 1.21 4.250 0.55 2.64 6.48 27.70 3.91 33.48 5.200 0.00 6.375 0.0.250 0.00 1.200 0.150 0.200 0.325 0.500 0.13 2.78 3.10 11.40 1.44 26.40 1.75 0.00 6.160 0.40 1.100 0.33 4.300 0.50 15.60 2.50 5.40 5.00 4.10 2.14 16.00 .200 0.78 14.90 62.00 0.200 0. 416-POTIS I SV.150 0.85 0.200 0. VAZDUH 1.50 2.04 3.00 5.88 2.00 RESTORAN PR.36 Padovi pritiska sistema klimatizacije K1 (priprema sveţeg vazduha) 0.240 0.95 298.50 1.50 2.74 3.20 1.300 0.75 9.75 62.00 3.20 6.21 1.30 4.00 6.60 3.40 33.50 4.50 6. VOĐSTVO PR.100 0.10 0.225 TEH.050 0.400 0.08 1.30 4.00 5. 416-ODSIS 1.50 0.150 0.38 14.075 0.50 3.10 1.840 0.04 17.26 25.41 19.67 36.700 0.90 1.36 0.13 246.100 0.13 10.00 7.06 247.16 170.37 285.250 0.13 14.150 0.100 7.20 6.80 3.50 4.98 0.70 2.85 3.22 2.200 0.92 12.00 5.30 74.64 7.20 6.200 0.20 0.54 3.300 0.98 3.60 4.20 8.17 56.20 2.00 2.90 0.96 25.19 36.200 0.20 6.500 0. 305-POTIS 0.150 0.10 23.49 12.04 16.92 3.200 0.89 4.00 6.28 1.500 0.80 0.05 56.93 0.500 0.60 3.10 2.300 0.49 13.400 1.400 0.97 22.275 0.50 5.00 3.61 12.49 25.07 62.56 52.00 5.00 6.500 0.60 7.41 29.20 1.72 3.80 0.300 0.60 58.00 6.76 16.43 43.100 0.70 7.00 4.400 0.250 0.225 0.66 67.36 15.65 5.60 9.10 1.20 2.40 1.16 7.30 6.91 28.58 1.30 21.200 0.90 14.30 13.300 0.30 0.500 0.100 0.80 2.10 4.80 14.62 7.00 48.64 3.76 3.200 0.78 11.200 0.64 98.500 0.56 5.40 4.210 RESTORAN PR.99 9.160 1.400 0.74 2.99 0.30 1.60 0.450 0.

75 2.00 3.00 2.67 7.43 2.04 3.125 PROSTORIJA 306-ODSIS 1.01 11.58 1.92 2.375 0.40 2.62 1.12 12.75 1.00 2.50 0.70 2.01 10.60 10.60 1.44 11.52 TEH.250 0.40 2.75 1.08 2.07 15.30 1.25 1.20 26.70 1.375 0.32 6.70 0.17 3.40 1.250 0.94 3.360 PROSTORIJA 306-POTIS 1.61 5.32 2. VOĐSTVO PR.00 9.08 1.01 11.94 3.70 1.040 0.60 9.32 4.00 1.040 0.45 1.250 0.09 0.360 0.02 1.125 PROSTORIJA 307-ODSIS 1.08 3.40 2.20 1.11 0. 305-ODSIS 0.78 12.75 2.375 0.08 3.500 0.230 PROSTORIJA 307-POTIS 1.20 2.39 16.50 2.66 2.94 2.20 1.230 PROSTORIJA 308-POTIS 1.45 1.250 0.80 2.25 51.040 0.43 2.32 4.00 2.78 12.250 0.20 2.600 0.42 2.58 1.58 1.08 11.52 0.250 0.04 1.04 1.200 0.60 0.250 0.250 0.12 12.39 9.125 .08 11.230 0.25 2.600 0.20 1.230 0.00 3.00 2.25 51.70 0.600 0.375 0.32 6.250 0.10 5.600 0.840 0.20 0.200 0.25 1.39 16.59 11.375 0.250 0.040 0.60 10.250 0.250 0.42 47.20 1.94 2.10 5.00 1.68 0.8.32 2.86 3.00 2.75 2.44 0.75 2.040 0.250 0.92 2.91 4.70 1.58 1.50 2.20 26.61 5.09 0.40 11.60 1.42 40.94 3.44 11.80 0.00 2.58 1.25 1.32 4.00 2.41 10.600 0.39 9.375 0.39 16.

840 0.200 0.600 0.150 PROSTORIJA 311-POTIS 0.32 6.40 2.31 35.94 2.60 15.30 0.24 1.10 5.92 2.45 1.24 15.040 0.92 0.200 0.20 1.42 41.20 26.58 1.75 1.90 8.24 3.08 3.92 4.08 11.00 3.00 2.00 1.200 0.00 8.20 1.200 PROSTORIJA 310-ODSIS 0.840 0.20 1.35 7.40 9.29 2.00 2.840 0.60 1.58 1.25 1.25 6.58 1.04 1.61 5.38 1.90 3.39 18.150 0.31 11.200 0.97 0.00 3.10 2.125 PROSTORIJA 309-ODSIS 1.85 15.20 1.90 3.PROSTORIJA 308-ODSIS 1.08 1.87 2.08 11.600 0.200 0.250 0.94 2.25 1.47 2.400 0.230 PROSTORIJA 310-POTIS 0.32 2.70 0.40 0.92 2.65 7.200 0.250 0.75 3.400 0.39 9.70 0.78 9.250 0.45 1.375 0.75 1.75 3.500 0.60 7.22 PROSTORIJA 309-POTIS 1.250 0.70 1.040 0.20 1.60 1.86 4.32 2.230 0.20 2.08 1.92 4.08 3.600 0.24 14.24 1.75 1.72 3.20 1.20 2.70 0.13 34.20 1.91 3.230 0.65 2.250 0.20 1.70 0.00 2.61 5.20 26.39 8.250 0.25 2.10 5.94 1.02 0.00 6.32 2.09 1.040 0.50 2.375 0.32 6.30 0.08 1.39 9.300 0.50 2.230 0.04 1.300 0.200 PROSTORIJA 311-ODSIS .81 11.09 0.250 0.00 2.68 0.

61 5.25 8.39 8.04 7.200 0.60 1.30 1.840 0.00 1.32 12.60 1.65 0.60 10.62 2.01 14.04 6.63 PROSTORIJA 317-POTIS 1.00 2.25 1.200 0.36 11.45 1.30 2.40 9.04 3.08 1.20 1.09 2.200 0.200 0.39 9.040 0.04 1.72 16.43 0.09 0.230 0.98 2.94 1.50 2.75 1.91 3.08 11.93 2.97 39.68 0.20 26.70 3.02 0.150 0.50 3.400 0.500 0.230 PROSTORIJA 318-POTIS 0.07 2.150 0.78 3.32 2.200 PROSTORIJA 317-ODSIS 0.00 2.12 32.840 0.35 7.125 PROSTORIJA 317-ODSIS 1.250 0.0.20 2.08 1.00 0.840 0.25 1.00 8.30 14.96 51.10 5.375 0.40 3.375 0.70 0.02 3.20 1.250 0.94 2.58 1.500 0.75 4.20 0.75 2.250 0.60 1.040 0.70 1.600 0.50 5.40 0.71 7.250 0.58 1.67 18.92 2.88 3.600 0.45 0.08 1.94 4.20 1.32 6.32 2.200 .40 1.75 1.67 11.13 3.250 0.

40 8.76 .79 39.92 15.64 9.00 9.48 34.20 10.44 9.43 1100.40 8.00 22.60 1304.85 24.50 34.50 34.04 20.44 9.50 29.50 29.50 22.43 39.20 10.00 5.49 111.00 181.80 7.29 22.uk obim 24.80 7.00 12.43 325.00 5.00 12.76 141.

46 1.98 4.78 .00 2.76 2.00 5.56 132.00 5.88 5.141.91 197.16 2.00 19.39 5.00 21.88 32.81 5.37 3.19 1.40 10.50 2.64 2.60 1304.

20 2.00 48.30 13.60 3.50 5.21 4.00 2.80 .97 13.00 7.33 4.20 2.56 52.05 56.75 62.19 36.00 3.62 7.00 5.06 2.50 5.30 4.97 0.5.92 12.78 3.49 310.74 3.14 353.44 305.40 4.80 2.88 2.64 6.49 373.92 3.20 6.07 1.50 3.30 21.10 1.

62 1.50 2.40 2.95 1.94 3.59 58.94 3.30 1.94 2.30 1.42 50.95 .17 19.44 63.94 2.60 10.94 3.08 32.25 2.68 0.40 2.08 32.52 0.44 63.8.10 5.00 9.93 1.04 1.04 1.60 10.86 3.40 2.50 2.46 1.10 5.

60 42.25 1.94 2.00 8.36 1.94 2.00 6.50 2.04 1.31 51.1.94 1.68 0.72 3.10 5.87 2.08 32.90 3.85 43.30 2.25 6.03 2.08 32.21 1.69 .10 5.30 1.90 3.70 0.65 23.70 0.04 1.

60 10.04 1.25 1.04 7.38 1.00 8.08 32.10 5.30 1.61 .70 3.04 48.1.94 1.68 0.62 2.13 3.51 1.74 0.71 23.36 63.78 3.94 2.02 18.40 3.

Minor loss of fidelity # of occurrences Some formulas in this workbook are linked to other workbooks that are closed. 78 Defined Names .XLS Run on 2/6/2011 11:05 The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel.Compatibility Report for Akva park. These features may be lost or degraded when you save this workbook in an earlier file format. When these formulas are recalculated in earlier versions of Excel without opening the linked workbooks. characters beyond the 255-character limit cannot be returned.