You are on page 1of 17

{27}{80}My�l�, �e 35.

{103}{134}Jak dla mnie, to za du�o.


{135}{235}To uczciwa cena | dla towaru takiej jako�ci.
{237}{260}Dam ci 30.
{347}{401}Co? My�la�em, �e �artujemy.
{403}{435}Ja nie...
{436}{471}Z kim ja si� uk�adam, Eddie?
{472}{495}Z tob� czy z nim?
{497}{526}Mickey, spokojnie.
{527}{599}Teraz, kiedy ruszymy z G�rskim,
{600}{631}Wpu�ci nas do Filadelfii,
{632}{664}Wtedy mo�e opuszcz�.
{666}{710}Opu�cisz teraz
{711}{747}albo ju� G�rskiego | nie zobaczysz.
{835}{880}Marco...
{882}{931}My�la�em, �e si� dogadali�my.
{963}{994}ho, ho.
{995}{1043}Tommy, nie b�d� g�upi. | Od�� bro�.
{1045}{1087}Najpierw on ci oka�e troch� szacunku.
{1088}{1136}Hej, ty, us�uchaj swojego szefa.
{1138}{1166}W porz�dku, g�upku?
{1167}{1189}Ty si� zamknij.
{1191}{1237}Spokojnie, kole�.
{1312}{1361}Aaa!
{1363}{1415}O, Bo�e!
{1417}{1454}Co� ty, u diab�a, sobie my�la�?
{1455}{1495}- Nie postrzeli�em go! | - Jeste� pewien?
{1497}{1530}Sp�jrz na niego. | Le�y twarz� do ziemi!
{1531}{1562}Przygwo�dzi�em w�asn� stop�!
{1563}{1588}Bo�e!
{1680}{1735}Nie s�dz�, | �e jest postrzelony.
{1737}{1760}To co si� sta�o?
{1762}{1786}Spadajmy st�d!
{1827}{1853}Dawaj, Mickey, obud� si�.
{1855}{1901}Mickey! Obud� si�!
{2021}{2092}House M.D. | 6x11 "The Down Low"
{2094}{2280}..:: Grupa TWH ::.. | www.twh.housemd.info.pl
{2783}{2815}D�ugo jeszcze?
{2816}{2908}Przypuszczaj�c, �e zrobi�e� to | podczas golenia czo�a�
{2910}{2935}W porz�dku.
{2936}{2975}Zlecam tomografi� g�owy.
{2977}{3029}Nie, nie boli mnie g�owa. | Nie mam te� zawrot�w.
{3031}{3054}Eddie, musz� wraca�.
{3055}{3094}Powiniene� tu zosta�.
{3095}{3156}Jutro doko�czymy t� | spapran� spraw� z Marco.
{3158}{3207}Pozw�l lekarzowi | wykonywa� jego prac�.
{3208}{3240}W zasadzie zszywanie
{3242}{3283}to praca lekarzy z ostrego dy�uru.
{3285}{3329}Taa.
{3331}{3362}Zbyt d�ugo trzeba czeka�.
{3363}{3475}Taa. I zbyt du�o tam gliniarzy.
{3476}{3502}Nie, �eby� si� tym przejmowa�.
{3538}{3574}Zatem � co si� sta�o?
{3659}{3713}Taa, macie racj�. | To by�o g�upie pytanie.
{3715}{3761}Bo odpowied� jest w zasadzie prosta.
{3763}{3806}Nie ma zadrapa� | na twojej d�oni,
{3807}{3837}a to oznacza, | �e nie broni�e� si� przed upadkiem.
{3839}{3886}A to oznacza, �e albo | jest zimno na zewn�trz,
{3887}{3941}albo straci�e� orientacj�, upadaj�c.
{3943}{3991}Nie ma te� urazu obok rozci�cia,
{3993}{4042}a to oznacza, �e nikt ci� nie uderzy�.
{4043}{4078}Spalony proch na r�kawie twojej kurtki
{4079}{4131}oznacza, �e kto� wystrzeli� z broni.
{4187}{4265}Dobra, Eddie. Chod�my.
{4267}{4315}Nie dbam o wasze sprawy.
{4316}{4339}Je�li jednak nie poddasz si� badaniom,
{4341}{4371}to zn�w si� zdarzy.
{4372}{4435}Co si� zdarzy?
{4436}{4458}To.
{4627}{4671}Fajnie.
{4699}{4738}M�czyzna w wieku 32 lat,
{4739}{4797}z objawami zawrot�w g�owy | na skutek g�o�nych d�wi�k�w.
{4799}{4851}Tomografia czysta.
{4852}{4883}Brak krwawie� wewn�trznych, | brak obrz�k�w.
{4884}{4919}Reszta jest w papierach.
{4920}{4972}Cameron wzi�a | twoje w�osy po rozwodzie?
{4974}{5031}Facet nadwer�y� plecy | trzy lata temu.
{5032}{5061}I to wszystko.
{5063}{5105}Pozosta�e strony s� puste.
{5107}{5143}Tak, on niczego nam nie powie.
{5144}{5215}Zrozumia�e, skoro jest dilerem.
{5216}{5284}Jest niebezpieczny | i nie chce wsp�pracowa�.
{5286}{5326}A to argument nieodparty.
{5327}{5380}Ale tacy faceci nigdy | o tym nie m�wi�.
{5382}{5429}Powiedzia�, �e jest dilerem?
{5431}{5470}Nie na g�os.
{5471}{5526}Ale mia� solidny zegarek Patka.
{5527}{5568}A jego przyjaciel � Rolex.
{5570}{5612}Za to telefony mieli przep�acone,
{5614}{5653}�eby mogli je podrzuca� | tak szybko, jak to robili.
{5655}{5685}To nie ma znaczenia,
{5687}{5715}czy ten facet jest dilerem, | czy nie.
{5716}{5767}Zaburzenia r�wnowagi przy g�o�nych d�wi�kach | oznaczaj� ucho lub
m�zg.
{5769}{5796}G�owa by�a czysta.
{5798}{5827}My�l�, �e to nerwik s�uchowy.
{5828}{5874}Musimy zrobi� badanie s�uchu.
{5875}{5907}Nerwik s�uchowy pasuje.
{5909}{5956}A tak�e zatrucie lidokain�.
{5958}{6014}Albo benzokain� � w zale�no�ci od tego, | z czym miesza kokain�.
{6015}{6045}A zatem nie jest tylko dilerem.
{6047}{6072}Jest tylko dilerem kokainy.
{6074}{6105}Wygl�da na ostrego.
{6107}{6150}Zr�bcie badanie uszu.
{6151}{6191}A ja zbadam jego kokain�.
{6193}{6223}S�dzisz, �e facet grzecznie otworzy
{6225}{6266}torb� pe�n� narkotyk�w,
{6267}{6297}{y:i}dlatego, �e grzecznie poprosisz?
{6299}{6330}Mam nadziej�, �e nie.
{6447}{6500}A zatem najlepsza kawa jest u Geeny,
{6502}{6554}A najlepsza pizza u Gina.
{6555}{6592}Taa, nie pomieszaj tego,
{6594}{6652}Bo kawa u Gina mo�e ci� zabi�.
{6654}{6695}A co powiesz o pralni na rogu?
{6697}{6731}Dwa bloki dalej jest pralnia ekologiczna.
{6733}{6763}W tej na rogu strz�pili
{6765}{6793}wszystkie koszule mojego ch�opaka.
{6795}{6845}Dobrze wiedzie�.
{6847}{6924}Patrz�c wstecz, powinnam | podzi�kowa� tym, kt�rzy to zrobili.
{6926}{6960}Zerwali�my.
{6962}{6994}To m�j przystanek.
{6995}{7023}Je�li masz wi�cej pyta�
{7025}{7059}dotycz�cych s�siedztwa,
{7061}{7084}jestem do us�ug.
{7086}{7130}Ulubione miejsce, gdzie serwuj� sushi.
{7131}{7178}Mo�e mogliby�my czasem zje�� wsp�lnie.
{7179}{7253}Jasne� Je�li obiecasz, �e przyprowadzisz
{7255}{7280}Tego przystojniaka z lask�.
{7282}{7328}Masz na my�li House�a?
{7330}{7372}Tw�j ch�opak nazywa si� House?
{7410}{7459}O-on nie jest moim ch�opakiem.
{7461}{7487}Ooo�
{7488}{7519}Hej, przepraszam.
{7520}{7575}Jak�jak siebie nazywacie?
{7577}{7611}M��? Partner?
{7613}{7651}{y:i}Kochanek?
{7652}{7691}Nie jeste�my gejami.
{7693}{7739}Serio?
{7791}{7843}Us�yszysz serie stukni�� i gwizd�w.
{7844}{7892}Czujnik zmierzy aktywno�� elektroniczn�
{7894}{7931}na twoje nerwy s�uchowe.
{7933}{7978}Jak d�ugo to potrwa?
{7979}{8048}Godzin�, mo�e p�torej.
{8050}{8151}Chyba, �e chcesz wyj�� | z guzem w uchu.
{8194}{8244}Facet jest chyba sp�niony na napad.
{8246}{8276}Oporno�� wygl�da dobrze.
{8278}{8357}Zacznij od 13 stukni�� na sekund� | w 50 decybelach.
{8359}{8380}Sprawd� to.
{8455}{8506}Drugie imi� Trzynastki to Beauregard?
{8507}{8572}Fala oczekiwania to 3.8.
{8574}{8630}Nieznacznie op�niona, ale nieistotna.
{8631}{8656}Tylko to ci� zainteresowa�o?
{8658}{8703}House najwyra�niej z nami pogrywa.
{8705}{8735}To fa�szywy czek.
{8736}{8766}Wygl�da na prawdziwy.
{8767}{8805}Nie ma mowy, �eby tyle zarabia�a.
{8807}{8846}Ja tyle zarabiam.
{8908}{9000}A�wygl�da na to, �e ty nie.
{9002}{9053}Potrzebuj� narkotyk�w.
{9055}{9109}Pracujemy w odzie��wce.
{9111}{9199}Potrzebuj� narkotyk�w!
{9201}{9242}Hmm... Dzia�a na Jacka Bauera.
{9243}{9301}Czy to naprawd� konieczne?
{9303}{9363}Krzes�a na korytarzu | s� du�o bardziej wygodne.
{9365}{9415}Ale du�o mniej stylowe.
{9416}{9465}{y:i}Dobrze, um�wmy si�.
{9467}{9495}Potrzebuj� informacji.
{9497}{9541}Ty masz powody, | aby mi ich nie udziela�.
{9543}{9635}Zatem albo wycisn� to z ciebie,
{9636}{9705}albo nie.
{9707}{9774}Chcia�bym ci wszystko powiedzie�.
{9775}{9847}Dobra, spr�bujmy inaczej.
{9849}{9913}Zapomnij o narkotykach. Pom�wmy o odzie��wce.
{9915}{9952}Jaki jest wasz najlepszy wyr�b?
{9954}{9991}Czy to "h"?
{9993}{10035}I mam tu na my�li "haleczki."
{10037}{10126}To bardziej...
{10127}{10152}Culottes (Sp�dnico-spodnie)
{10154}{10187}To "c" czy "k"?
{10188}{10215}"c."
{10216}{10253}Nikt ju� nie chce "k".
{10257}{10303}Czy tw�j przyjaciel szyje w fabryce?
{10305}{10356}Nie, on jest sprzedawc�.
{10358}{10417}Pewnie czasem przycina spodnie tu i tam...
{10419}{10479}Nikt ich nie dotyka.
{10531}{10556}Przepraszam.
{10558}{10578}Mog� z tob� pogada� przez chwil�?
{10619}{10668}Przes�uchuj� podejrzanego.
{10670}{10707}Tylko szybko.
{10799}{10839}Wszyscy w naszym bloku my�l�, �e jeste�my gejami.
{10932}{10987}Jeste�my doros�ymi m�czyznami po trzydziestce,
{10988}{11022}Kt�rzy razem mieszkaj�.
{11023}{11078}Jeste�my dwoma tygrysami | oddalonymi od szale�stw w Vegas.
{11079}{11130}W ko�cu si� domy�l�, | �e nimi nie jeste�my.
{11131}{11166}W ko�cu to nie najlepsza pora na randk�
{11167}{11209}ze �liczn� dziewczyn� z 3-b.
{11211}{11270}Czy m�g�bym dosta� troch� wody?
{11271}{11301}Gdyby tylko znale�� spos�b,
{11303}{11351}Aby jej t� informacj� przekaza�.
{11352}{11395}Na przyk�ad u�ywaj�c - bo ja wiem? - d�wi�k�w.
{11396}{11445}{y:i}Gdyby tylko krta� mog�a temu podo...
{11447}{11476}Nie uwierzy�a mi.
{11478}{11536}Odrzuci�a moj� propozycj� wsp�lnej kolacji.
{11538}{11589}{y:i}A kobieta mo�e ci� odrzuci�
{11591}{11619}{y:i}tylko dlatego, �e obawia si�
{11621}{11656}twojego ni� zainteresowania.
{11658}{11695}Rozmawiali�my, by�o fajnie.
{11696}{11728}Naprawd� iskrzy�o.
{11730}{11779}Kiedy my�la�a, �e jeste� gejem.
{11781}{11831}Jeste� pewien, �e tw�j przyjaciel po kryjomu nie szy...
{11833}{11886}Co to jest culotte, nawiasem m�wi�c?
{11887}{11940}Spodnie uk�adaj�ce si� jak sp�dnica.
{11978}{12011}Tylko...
{12054}{12089}Mickey tego nienawidzi.
{12091}{12148}{y:i}To jeden z kilku ch�opak�w, kt�rym powierzam
{12150}{12208}pilnowanie produktu noc�.
{12210}{12279}{y:i}Zabrali go godzin� temu.
{12281}{12311}My�lisz, �e wszystko w porz�dku?
{12312}{12343}To test uszny.
{12344}{12381}Z pewno�ci� go prze�yje.
{12443}{12500}�renice zw�one. T�tno zwalnia!
{12502}{12543}Drogi oddechowe czyste.
{12545}{12580}Potrzebny w�zek reanimacyjny!
{12582}{12609}To pewnie ci�nienie krwi.
{12611}{12651}Musimy je obni�y� | zanim dostanie wylewu!
{12653}{12689}W ko�cu wiemy, �e jego uszy s� w porz�dku.
{12736}{12759}Podali�my pacjentowi �rodek rozszerzaj�cy naczynia,
{12773}{12799}i kontrolujemy jego nadci�nienie.
{12801}{12842}Pogorszy�o mu si� tu, w szpitalu.
{12843}{12918}Widocznie �ycie zbira | nie jest przyczyn� jego choroby.
{12919}{12972}Co oznacza, �e mo�emy odst�pi� | od krwawych gangsterskich procedur
{12974}{13005}i na powr�t sta� si� lekarzami.
{13006}{13049}Ale jeste�my lekarzami ca�y czas.
{13050}{13099}To takie nudne.
{13150}{13189}W porz�dku.
{13190}{13214}To mo�e by� objaw chorej zatoki.
{13215}{13254}Nie ma b�lu w piersiach, skr�conego oddechu.
{13255}{13331}{y:i}Wt�rny aneuryzm m�zgowy | z wielotorbielowym uszkodzeniem
nerek?
{13333}{13363}{y:i}Wydalanie moczu w normie.
{13365}{13391}Nerki funkcjonuj�.
{13393}{13460}Czy... to nowy zegarek?
{13462}{13524}Pomy�la�am, �e zrobi� sobie ma�� przyjemno��.
{13526}{13550}{y:i}A je�eli to nie jest w m�zgu,
{13551}{13574}ale na drodze do niego?
{13575}{13602}Zw�enie t�tnicy szyjnej.
{13650}{13682}Zr�bcie USG jego t�tnic.
{13684}{13727}Sprawd�cie, czy �y�y s� dro�ne.
{13912}{13958}Ile zarabiasz??
{13999}{14037}Chc� podwy�ki.
{14038}{14099}A ja ch�tnie o tym porozmawiam
{14101}{14146}{y:i}na twoim nast�pnym przegl�dzie... W sierpniu.
{14148}{14184}Wiem, �e mi p�acisz
{14186}{14225}{y:i}mniej ni� pozosta�ym w zespole.
{14226}{14255}Nie mog� rozmawia� o zarobkach innych.
{14257}{14290}Wiesz o tym.
{14292}{14316}Teraz, kiedy wiedz�, | �e zarabiam mniej, ni� oni,
{14318}{14346}Nie b�d� mnie szanowa�.
{14347}{14384}A kto im powiedzia�, ile zarabiasz??
{14416}{14457}To nie jest w porz�dku p�aci� mi mniej
{14458}{14486}ni� ludziom, kt�rych nadzoruj�.
{14488}{14537}W wyp�atach nie chodzi o sprawiedliwo��.
{14538}{14598}Chodzi o to, ile mo�esz | postawi� w negocjacjach.
{14599}{14673}A nie ma tego wiele | bez oferty wsp�zawodnictwa na stole.
{14674}{14708}A oboje wiemy, �e takiej nie masz.
{14824}{14857}USG nie wykaza�o zw�e�
{14858}{14902}ani zator�w w t�tnicy szyjnej pacjenta.
{14903}{14958}Nic takiego, co mog�oby go zmartwi�, | ci�gle pyta, kiedy b�dzie
m�g� wyj��.
{14960}{15011}{y:i} Miejsce w biznesie uzdrawianych | ludzi,
{15013}{15034}{y:i}my�lisz, �e maj� lepszy ros�?
{15035}{15078}Za�o�y�e� pluskw� w jego pokoju??
{15079}{15102}Nasz pacjent sypia w miejscu,
{15103}{15141}gdzie trzymaj� sekretne zapasy.
{15142}{15171}By� mo�e powie co�,
{15173}{15222}co pomo�e nam to miejsce znale��.
{15224}{15259}I dowiemy si�, co wywo�a�o chorob�.
{15261}{15304}Ale wykluczyli�my przyczyny �rodowiskowe.
{15306}{15350}{y:i}Wy wykluczyli�cie te przyczyny.
{15352}{15390}{y:i}A ty udawa�e�, �e si� zgadzasz,
{15392}{15434}{y:i}aby�my zabrali go z pokoju,
{15436}{15479}umo�liwiaj�c ci pod�o�enie pluskwy.
{15481}{15522}Zw�enie t�tnicy szyjnej to by� przyzwoity pomys�.
{15524}{15590}Ale jeszcze bardziej przyzwoitym jest
{15591}{15639}zmagazynowanie toksyn w kom�rkach t�uszczowych.
{15641}{15686}Ka�da spalona kaloria czyni go bardziej chorym.
{15688}{15725}{y:i}Je�li chcemy odnale�� toksyny,
{15726}{15795}Powinni�my zacz�� testy | od najbardziej podejrzanych.
{15797}{15823}Pluskwa to lepszy pomys�
{15825}{15866}ni� testy na �lepo, zajmuj�ce wiele dni.
{15958}{15996}Powied�cie mu, �e to zajmie tygodnie.
{16028}{16082}B�dzie szybciej.
{16084}{16107}Jak to tygodnie?
{16109}{16141}Testy zabieraj� du�o czasu.
{16142}{16192}Jest mn�stwo mo�liwo�ci.
{16194}{16238}Nie, ja...ja nie mog� zosta� tu tak d�ugo.
{16240}{16289}Mam sprawy, kt�rymi musz� si� zaj��.
{16290}{16326}Je�li si� martwisz o te wszystkie | biedne dzieci,
{16327}{16364}kt�re p�jd� do szko�y bez swych narkotyk�w...,
{16366}{16388}{y:i}Jestem pewien, �e kto�...
{16390}{16422}Wypiszcie mnie.
{16465}{16493}Wezm� papiery.
{16862}{16887}{y:i}To idiotyczne.
{16889}{16915}Lepiej siedzie� w laboratorium ca�y dzie�.
{16917}{16947}W laboratorium
{16949}{17011}jest zdecydowanie mniej | szans utraty �ycia.
{17013}{17038}{y:i}Jeste� zbyt blisko. Zwolnij.
{17040}{17060}{y:i}Jeste�my w aucie, na szerokiej drodze | w bia�y dzie�.
{17062}{17093}Co si� mo�e sta�?
{17094}{17126}Naprawd� my�lisz, �e on | nie ma broni w tym aucie?
{17127}{17160}T�, z kt�rej b�dzie strzela� do lekarzy?
{17162}{17214}Po prostu... Zachowaj odst�p.
{17312}{17351}Hej, nawiasem m�wi�c, | dobra zagrywka z tym zegarkiem.
{17353}{17387}Po�yczy�am od przyjaci�ki.
{17389}{17422}Jak d�ugo jeszcze | b�dziemy go ok�amywa�?
{17424}{17460}A� przestanie nas to bawi�.
{17499}{17539}Wszyscy zgodzili�my si�, �e trzeba go
{17541}{17569}troch� przykr�ci�.
{17570}{17629}Wi�c tylko si� bawimy, | nie wymierzamy sprawiedliwo�ci?
{17658}{17687}O, cholera.
{17689}{17707}{y:i}ooo, ooo, ooo!.
{17709}{17730}Ucieknie nam.
{17942}{17976}Zamknij si�.
{18152}{18180}3-b?
{18182}{18228}Jeste� Nora, prawda?
{18230}{18270}M�j wsp�lokator powiedzia�, �e jeste� jedyn�,
{18271}{18305}kt�ra wie wszystko o s�siedztwie.
{18306}{18352}Greg. Mi�o ci� pozna�.
{18410}{18447}S�ysza�em, �e my�lisz o Wilsonie i o mnie
{18449}{18488}jak o wzajemnych polerowaczach naszych mieczy.
{18530}{18590}I m�wi�c miecz, mam na my�li pistolet.
{18592}{18638}Oczywi�cie, �e ci o tym powiedzia�.
{18640}{18674}Och, nie przejmuj si�.
{18675}{18734}W�a�ciwie jestem zdziwiony, | �e to nie trafia si� cz�ciej.
{18736}{18782}Obaj jeste�mi hetero.
{18937}{19006}O, m�j... Bo�e.
{19008}{19061}{y:i}To jest pi�kne.
{19062}{19101}Wreszcie mamy miejsce, aby to wyeksponowa�
{19102}{19134}tak, jak na to zas�uguje.
{19203}{19264}Czy mog�aby�...czy mog�aby� mi pom�c | przenie�� to do g�ry?
{19266}{19304}Absolutnie.
{19360}{19400}A tak przy okazji, �adne buty.
{19402}{19443}Louboutin?
{19445}{19482}Rozmawia�e� z Cuddy?
{19483}{19514}Sprowadzi�a mnie do parteru.
{19515}{19560}To, hm, co teraz zrobisz?
{19562}{19590}Zaczekam na m�j przegl�d do sierpnia.
{19592}{19654}Oh.
{19656}{19687}Co?
{19689}{19714}Nic.
{19716}{19759}Tak ja bym zrobi�.
{19761}{19801}Ale ja jestem tch�rzem.
{19982}{20030}Przyjaciel przywi�z� go 15 minut temu.
{20031}{20068}{y:i}Temperatura 41 stopni.
{20070}{20098}Puls s�aby i nitkowaty.
{20099}{20138}To nie ma sensu.
{20140}{20164}Za du�o forsy, Eddie.
{20166}{20190}Nie taka by�a umowa.
{20192}{20227}Nie taka by�a umowa.
{20229}{20254}Czy on wyzdrowieje?
{20256}{20280}Eddie!
{20346}{20380}{y:i}Jest na �rodkach przeciwgor�czkowych | i lekkich sterydach,
{20398}{20430}{y:i}aby zlikwidowa� gor�czk� | i zapobiec uszkodzeniu narz�d�w.
{20432}{20467}Ju� nie ma majak�w.
{20469}{20510}Pacjent wyszed� ze szpitala, | a wr�ci� w jeszcze gorszym stanie.
{20512}{20536}Czyli wracamy do czynnik�w �rodowiskowych,
{20538}{20568}{y:i}zwi�zanych z jakimkolwiek miejscem.
{20570}{20593}Nie, nie wracamy.
{20594}{20618}Gdzie jest Foreman?
{20619}{20654}Ma spotkanie z Cuddy.
{20655}{20691}{y:i}Co rozumiesz przez | nie wracamy??
{20693}{20721}Zawalili�my po�cig. | Skonfiskowali mi auto.
{20722}{20746}{y:i}Prawdziwe,
{20747}{20790}zabawne i nie na temat.
{20791}{20850}Foreman znalaz� czek ?
{20913}{20953}Uh, tak.
{20954}{20992}Mazel tov.
{20994}{21022}Musi by� zabawnie patrze� na to.
{21058}{21091}Eliminujemy �rodowisko?
{21093}{21115}Gdziekolwiek si� uda�,
{21117}{21146}nie by� tam wystarczaj�co d�ugo.
{21148}{21202}Dodajcie gor�czk�. | Infekcja jest bardziej prawdopodobna.
{21204}{21235}A je�li to jest infekcja,
{21237}{21290}objawy sugeruj�, �e przesun�a si� w stron� m�zgu.
{21291}{21343}Co oznacza...
{21345}{21377}Zrobimy punkcj� kr�gos�upa.
{21480}{21514}Nast�pnym razem, kiedy b�dziecie kogo� �ledzi�,
{21516}{21588}We�cie dwa samochody.
{21590}{21630}Wiedzia�e�, �e za tob� jedziemy?
{21663}{21714}Przepraszam, musia�em was zgubi�.
{21716}{21761}Mia�em spraw� do za�atwienia.
{21762}{21835}Racja, przecie� jeste� biznesmenem.
{21837}{21882}{y:i}Czy wiesz, ilu �pun�w
{21884}{21927}trafia na ostry dy�ur ka�dego tygodnia | z topniej�cym m�zgiem?
{21929}{21978}Za�o�� si�, �e jest wi�cej pijak�w | wyzbywaj�cych si� w�troby.
{21980}{22017}{y:i}Sprzedawca likier�w
{22018}{22049}le��c na tym stole,
{22050}{22077}jak zgaduj�, nie musia�by tego wys�uchiwa�.
{22078}{22107}Aaa!
{22109}{22142}Trafi�em na ko��.
{22143}{22173}{y:i}Stara kontuzja plec�w
{22174}{22218}{y:i}przesun�a jego dyski.
{22220}{22261}Przepraszam, ale musz� spr�bowa� jeszcze raz.
{22262}{22288}W porz�dku? Tak.
{22290}{22330}{y:i}Kiedy doros�y cz�owiek chce si� zmarnowa�,
{22332}{22403}Dlaczego wszyscy si� wtr�caj� | do wyboru substancji, kt�rej u�yje?
{22405}{22468}Bo niekt�re z nich | nie s� uznawane przez prawo.
{22470}{22544}Zatem wasz problem nie jest natury moralnej.
{22546}{22600}Macie problem z legalno�ci�.
{22654}{22694}Mia�em ten sam problem.
{22695}{22735}{y:i}Jestem w �rodku.
{22816}{22862}Sp�jrz na pr�dko�� jego serca.
{22864}{22886}Jest w normie.
{22888}{22915}Wiem.
{23026}{23074}Wpad�em dzi� rano na Nor�.
{23075}{23148}{y:i}Powiedzia�a mi o waszym party | i s�uchaniu Evity.
{23150}{23254}P�yty z Londynu s� tak r�ne | od tych z Nowego Jorku.
{23256}{23314}Mia�e� jej powiedzie�, | �e jeste�my hetero.
{23316}{23368}Mnie te� nie uwierzy�a.
{23370}{23433}Robisz to, �eby pogrywa� ze mn�.
{23434}{23482}Poprawka - zacz��em, | aby z tob� pogrywa�.
{23483}{23540}Teraz g��wnie staram si� j� przelecie�.
{23542}{23578}Udaj�c, �e jeste� gejem
{23580}{23617}i �yjesz w zwi�zku ze mn�?
{23618}{23674}Jeste�my w zwi�zku, | ale bardzo nieszcz�liwym.
{23675}{23713}Zawsze trudno by�o nam si� porozumie�.
{23714}{23752}Prawdopodobnie dlatego, | �e siedzimy w takim bagnie.
{23754}{23790}{y:i}Musz� to wszystko z siebie wyrzuci�.
{23791}{23826}{y:i}Nora i ja sp�dzimy kilka nast�pnych tygodni
{23828}{23854}poza domem,
{23855}{23887}Staniemy si� najlepszymi przyjaci�kami.
{23889}{23942}Zwierz� si� jej ze wszystkiego.
{23943}{23986}Nie potrafi� zdecydowa�, czy ten plan
{23988}{24058}jest bardziej pod�y, czy nielogiczny.
{24059}{24118}P�niej, pewnej nocy, upijemy si�...
{24119}{24173}Odwr�cimy si� przodem do siebie...
{24174}{24210}{y:i}Nast�pnego ranka,
{24211}{24265}"Nigdy wcze�niej nie czu�em | czego� takiego do kobiety".
{24266}{24323}To... rodzaj zaanga�owania, kt�re aran�ujesz,
{24325}{24375}aby przelecie� dziewczyn�, | z kt�r� chcia�bym si� spotyka�.
{24377}{24416}Ja chcia�bym p�j�� z ni� na randk�.
{24418}{24472}Aby j� przelecie�, | ale nie tylko raz.
{24474}{24506}Zobaczy�em j� pierwszy.
{24508}{24571}Naprawd�? Odwo�ujesz si� do m�skiego honoru?
{24573}{24622}Jeste�my m�czyznami, | a to jest honorowa sprawa.
{24624}{24661}Wyci�gasz to na wierzch,
{24662}{24714}bo wiesz, �e przegrasz.
{24716}{24758}To nie jest infekcja,
{24759}{24823}ale mo�e by� autonomiczne zaburzenie nerwu.
{24825}{24868}Twoje w�osy ci�gle mnie bij� po oczach.
{24870}{24898}Obci��e� je,
{24900}{24932}bo jeste� gotowy na nast�pny | rozdzia� albo...
{24934}{24993}Wk�uli�my si� dwa razy | w jego kr�gos�up.
{24994}{25036}{y:i}Jego serce nie przyspieszy�o.
{25038}{25084}{y:i}Je�li dodamy to | do innych objaw�w...
{25086}{25142}To b�dzie b��d.
{25182}{25216}Ona nie da si� na to nabra�.
{25218}{25254}C�, nie masz si� zatem czym martwi�, cukiereczku.
{25385}{25414}Jeste� mi�czakiem.
{25458}{25493}Powiedz to, kiedy poczuj� si� lepiej.
{25494}{25538}A co, uderzysz mnie?
{25539}{25571}To brzmi stresuj�co.
{25573}{25643}Mo�e powiniene� najpierw odstawi� | jeden z twoich beta blocker�w.
{25645}{25690}Masz problemy z sercem?
{25692}{25726}Nie z medycznego punktu widzenia.
{25727}{25760}Powiedzia�by nam o tym.
{25762}{25798}A w przeno�ni...
{26043}{26127}To wynik dzia�a� | poza obr�bem prawa.
{26129}{26210}Czasem musz� robi� z�e rzeczy.
{26212}{26247}I nie tylko z�ym ludziom.
{26249}{26302}Ostatnich kilka miesi�cy
{26304}{26370}nie by�o zbyt �atwych.
{26371}{26405}Kto� da� mi tabletki,
{26406}{26478}{y:i}kt�re kontroluj� stres.
{26479}{26534}Prosz�, nie...nie m�wcie o tym Eddiemu,
{26536}{26559}{y:i}dobrze?
{26561}{26594}Ostatni� rzecz�, kt�rej potrzebuj�,
{26595}{26646}s� kumple my�l�cy, �e staj� si� delikatniejszy.
{26648}{26675}Kiedy bra�e� tabletk�
{26677}{26704}ostatni raz przed hospitalizacj�?
{26706}{26758}Dzie� wcze�niej, wieczorem.
{26759}{26802}Zatrzymali�my ci� tutaj,
{26804}{26842}odstawi�e� beta blockery.
{26843}{26882}To spowodowa�o nadci�nienie.
{26884}{26922}Kiedy wyszed� wzi�� kolejn� tabletk�,
{26923}{26951}i nadci�nienie ust�pi�o,
{26953}{26984}co oznacza, �e nigdy nie by�o objawem.
{26986}{27014}Je�li to wykluczymy,
{27016}{27058}mamy zawroty g�owy, gor�czk�...
{27059}{27087}{y:i}I stres.
{27089}{27124}Jest w tej grze ju� od jakiego� czasu.
{27126}{27182}Albo w ci�gu ostatnich miesi�cy | ruszy�o go sumienie,
{27184}{27234}albo ma nadprodukcj� adrenaliny.
{27235}{27291}Przyzwojak z�o�liwy.
{27293}{27342}- Co? - Po grecku to znaczy,
{27344}{27371}�e ju� nie b�dziesz robi� | z�ych rzeczy
{27373}{27394}dobrym ludziom.
{27396}{27452}Zr�bcie rezonans �o��dzia pr�cia.
{27454}{27482}Nie masz nic przeciwko, prawda?
{27484}{27519}Nie przyci�niesz poduszki do jego twarzy?
{27646}{27682}Och, �wietnie.
{27683}{27749}pod��czyli kabl�wk�.
{27750}{27786}{y:i} Wiesz o tym? Idzie dobrze.
{27788}{27829}{y:i}A je�li tylko naucz� si�, | jak trzyma� ludzi z dala od naszego
biznesu?
{27830}{27856}{y:i}I to jest prawdziwe.
{27858}{27887}Cze��.
{27889}{27925}Witaj, James.
{27926}{27975}Zosta�o nam troch� kung pao.
{28017}{28067}Och! �wietnie. W�a�nie tam.
{28069}{28102}{y:i}Och. Och.
{28103}{28179}Mamy piknik... z winem.
{28181}{28208}Nalej� ci do kieliszka.
{28210}{28237}On nie pije.
{28238}{28288}Och. C�, wi�cej dla nas.
{28366}{28418}C�...
{28419}{28449}My�l�, �e m�g�bym...
{28483}{28531}Spr�bowa� troszk�...kung pao.
{28769}{28843}Jak si� maj� sprawy z Cuddy?
{28844}{28955}Powiedzia�a mi, �e musz� mie� �rodki, | wi�c doda�em,
{28957}{28998}�e mam obj�� oddzia� neurologiczny w Mercy.
{28999}{29084}Wow.
{29086}{29126}Naprawd� chcesz wzi�� t� prac�?
{29127}{29175}Tej pracy nie ma.
{29176}{29226}Blefowa�em. Sprawdzi�a telefonicznie.
{29227}{29283}Nie b�d� si� p�aszczy� za zani�on� stawk�.
{29285}{29343}Odchodz� po zako�czeniu tego przypadku.
{29420}{29492}House ci� ok�amuje.
{29494}{29525}Wiem.
{29527}{29565}I ty tak�e.
{29567}{29616}Jest 2010 rok, no wiesz...
{29618}{29667}Wiesz, �e nikt ju� nie dba o to, | czy jeste�cie gejami.
{29668}{29726}Nie musicie si� ukrywa�.
{29727}{29780}Ja nie, ja...
{29782}{29808}Rozejrzyj si�.
{29810}{29844}Czy to miejsce naprawd� wygl�da
{29846}{29875}jak mieszkanie gej�w??
{29877}{29942}Opr�cz tego postera.
{29943}{29979}Te sto�ki to nasze jedyne meble.
{29981}{30033}Okna nie s� umyte.
{30035}{30084}C�, m�j by�y ch�opak
{30086}{30124}nawet nie wiedzia�, �e takie rzeczy si� robi.
{30163}{30219}Czy ten album Carpenters jest Grega, | czy tw�j?
{30220}{30291}Pos�uchaj, House nienawidzi musicali, mody
{30292}{30317}i bez.
{30319}{30366}Zachowuje si� tak,
{30367}{30462}aby pozyska� twoje zaufanie...
{30463}{30526}A potem si� z tob� przespa�.
{30568}{30593}Teraz rozumiem.
{30595}{30631}Wreszcie.
{30633}{30665}Jeste� zazdrosny.
{30667}{30727}Wiesz, je�li chcesz sp�dzi� | wi�cej czasu z Gregiem,
{30728}{30791}powiniene� mu to powiedzie� .
{30913}{30941}{y:i}Nie mia�e� racji.
{30943}{30991}Rezonans nie wykaza� �lad�w | przyzwojaka z�o�liwego,
{30993}{31013}Co oznacza, �e stress Mickey'a
{31015}{31042}Jest tylko stresem.
{31043}{31078}Wracamy do zawrot�w g�owy i gor�czki.
{31079}{31107}{y:i}I wp�yw �rodowiska wraca na szczyt
{31109}{31140}naszej listy podejrzanych.
{31142}{31172}Staramy si� zaw�zi� list� mo�liwo�ci.
{31174}{31219}Ta s�uchawka nie dzia�a | na r�cznym sterowaniu.
{31221}{31269}Mo�e gdyby� zdj�a bluzk�...
{31271}{31314}W�a�ciwie, to uciek�am si� do czego� | bardziej egzotycznego.
{31315}{31365}Z instrukcji dowiedzia�am si�,
{31367}{31414}�e je�li pod��czysz anten�
{31415}{31448}do z�ego gniazdka,
{31450}{31521}{y:i}to wtedy nie b�dzie dzia�a�.
{31523}{31569}Zgubili�my Mickey'a tu� ko�o Trenton.
{31701}{31770}Powinno wy�apywa� otwarte cz�stotliwo�ci.
{31771}{31813}W tej okolicy wi�kszo�� dom�w
{31815}{31852}wybudowano mi�dzy 1920 a 1940 rokiem.
{31854}{31890}Zestawiamy list� toksyn | najcz�ciej tam wys...
{31891}{31934}Musi tu by� zatem przynajmniej jedna | u�ywana cz�stotliwo��.
{32103}{32151}Potrzebuj� kilku minut z twoim przyjacielem.
{32191}{32239}Albo zosta�, je�li chcesz.
{32241}{32311}Badanie odbytu.
{32313}{32352}P�jd� do kawiarni.
{32558}{32602}Dlaczego beta blockery?
{32603}{32664}O co ci chodzi?
{32666}{32740}Valium i xanax w�a�ciwie redukuj� stres.
{32742}{32801}Beta blockery usuwaj� tylko jego objawy.
{32803}{32825}Hej...
{32827}{32851}Powstrzymuj� przyspieszanie bicia serca,
{32852}{32880}r�ce od dr�enia
{32882}{32931}i wszystkie inne objawy przera�enia.
{32932}{33031}I dlatego niekt�rzy za�ywaj� je | przed wyst�pami.
{33066}{33102}Co to jest, do diab�a?
{33103}{33154}To jest moja pluskwa.
{33155}{33195}A to...
{33197}{33227}- Um... - To...
{33284}{33309}To jest twoja.
{33355}{33406}Za�o�y�e� pluskw� we w�asnym pokoju?
{33407}{33467}Jeste�...informatorem?
{33469}{33521}Informator sprzeda�by nam swoich kolesi
{33523}{33567}przy pierwszym objawie kataru.
{33569}{33633}Ten facet...jest gliniarzem.
{33742}{33775}{y:i}Nie wiem, jakie to ma znaczenie.
{33791}{33825}W krainie ponurak�w,
{33827}{33879}dosta�by� poka�n� rezydencj�.
{33881}{33908}Daj mu spok�j.
{33951}{33997}Wiedz�c, �e ten facet jest tajnym gliniarzem,
{33999}{34022}nie przybli�amy si� do jego wyleczenia.
{34024}{34066}S�usznie. Wiesz, co m�wi�.
{34067}{34108}Informacja nie ma �adnej mocy.
{34110}{34136}Zaczekaj...
{34138}{34165}{y:i}M�wisz, �e powinni�my wykorzysta� to odkrycie,
{34167}{34196}aby zmusi� go do m�wienia?
{34198}{34231}Zmusi�?
{34233}{34304}M�wi� o kobiecej sztuce przekonywania.
{34306}{34357}Powiedzia�em kobiecej.
{34541}{34574}{y:i}Je�li nie chcesz z nami rozmawia�,
{34575}{34606}{y:i}znajdziemy kogo�, kto zechce.
{34607}{34646}Na pewno masz jakiego� kierownika.
{34647}{34686}Trenera.
{34688}{34730}Powodzenia.
{34732}{34773}Nie znacie mojego prawdziwego nazwiska.
{34775}{34827}Nie wiecie, czy jestem lokalny czy stanowy,
{34829}{34866}F.B.I., D.E.A.
{34868}{34906}Prosz� bardzo, dzwo�cie.
{34908}{34948}Rozumiem. Ci kolesie to lekkoduchy,
{34950}{35002}kt�rych chcesz zabra� z ulicy.
{35003}{35053}{y:i}To nie tylko lekkoduchy.
{35055}{35127}Eddie zabi� szpicla trzy tygodnie temu.
{35129}{35209}Rozkaz szefa.
{35211}{35288}Ten szef jest jednym z najwi�kszych | importer�w kokainy
{35290}{35321}w ca�ym stanie.
{35323}{35397}I chce rozszerzy� to na Filadelfi�.
{35399}{35449}Jutro wieczorem on i Eddie
{35451}{35497}Maj� spotkanie z grub� ryb�.
{35499}{35553}A gliniarze maj� tam wkroczy�.
{35555}{35614}Ale je�li wy zaczniecie tu w�szy�,
{35615}{35672}Wszystko zostanie odwo�ane.
{35674}{35716}To szlachetne,
{35718}{35774}ale nie mo�esz ryzykowa� swojego �ycia.
{35775}{35871}By�em tajniakiem przez 16 miesi�cy.
{35873}{35943}Nie widzia�em mojej �ony...
{35945}{35993}Domu, psa.
{35995}{36056}{y:i}Zbyt du�o w to w�o�y�em,
{36058}{36124}aby teraz to zepsu�.
{36193}{36226}Po prostu...
{36227}{36312}Po prostu utrzymajcie mnie przy �yciu | przez nast�pne 24 godziny,
{36314}{36392}a powiem wam wszystko, | co chcecie wiedzie�.
{36438}{36477}Cze��.
{36479}{36519}{y:i}Um, mog� wej��?
{36521}{36594}{y:i}Piel�gniarki nie potrafi� | r�k ode mnie oderwa�.
{36639}{36713}Casanova, no nie?
{36715}{36756}Przynios�e� mi kanapk�?
{36758}{36841}Nie. A wiesz, czemu?
{36843}{36866}Bo nie potrafi� czyta� my�li.
{36929}{36979}W porz�dku?
{36981}{37048}Aggh! Gah!
{37124}{37173}Ma z�amanie G.I., spowodowane zatorem
{37175}{37228}w g�rnej �yle krezkowej.
{37230}{37260}{y:i}Musieli�my usun�� jedzenie z jelita.
{37262}{37286}Je�li wyst�pi wi�cej zator�w,
{37288}{37329}mo�e nie prze�y� 24 godzin.
{37331}{37375}A ten kretyn ci�gle nie chce m�wi�.
{37377}{37427}Z�y facet, fajnie; dobry facet, kretyn?
{37429}{37452}No pewnie.
{37454}{37489}Ten go�� jest bohaterem.
{37491}{37546}Ryzykowa� swoje �ycie, aby wsadzi� | tych diler�w do wi�zienia.
{37548}{37586}My�l�, �e ich nast�pcy
{37587}{37613}b�d� mu bardzo wdzi�czni.
{37615}{37645}Zatem zawroty g�owy,
{37647}{37695}gor�czka i zakrzepy.
{37697}{37748}Ju� odrzucili�my raka i infekcj�.
{37750}{37782}Pogorszy�o mu si� na sterydach,
{37784}{37823}co sugeruje brak schorze� autoimmunologicznych.
{37825}{37870}{y:i}Utkwili�my przy wp�ywach �rodowiska.
{37871}{37898}Ale jakiego rodzaju?
{37899}{37930}Toksyny, paso�yty, alergeny.
{37932}{37973}Powinni�my wybra� dziesi�� mo�liwo�ci
{37975}{38008}i leczy� na wszystkie.
{38010}{38043}{y:i}Ale takie leczenie na wszystko
{38045}{38080}mo�e zabi� go szybciej, | ni� to, co go zabija.
{38082}{38124}Masz lepszy pomys�?
{38126}{38166}Tak jakby. Chase ma racj�.
{38167}{38206}Nasz pacjent chroni tajemnic� dla szlachetnego celu:
{38207}{38235}{y:i}ochrania ca�� akcj�.
{38237}{38275}{y:i}Gdyby ktokolwiek z tej czeredy zachorowa�,
{38277}{38328}byliby du�o bardziej ostro�ni.
{38448}{38472}Dzi�ki.
{38530}{38574}Operacja przebieg�a dobrze.
{38576}{38598}B�dziesz m�g� go wkr�tce zobaczy�.
{38668}{38761}Taa, zawsze chodzi�o o wychowywanie dzieci.
{38763}{38810}Teraz m�wi�, �e to mo�e im w g�owach pomiesza�.
{38812}{38861}Heh.
{38863}{38921}M�j... moje ma sze�� i p� roku.
{38950}{39014}Mickey'owi si� pogarsza.
{39015}{39055}Zator to bardzo niedobry znak.
{39057}{39110}Naprawd� powiniene� nam powiedzie�, gdzie przebywa�.
{39111}{39138}Heh.
{39140}{39186}Je�li to zrobi�...
{39187}{39224}Istnieje du�a szansa,
{39226}{39278}�e sko�cz� jako NN, | gdzie� w hrabstwie me.
{39280}{39346}Pos�uchaj, Mickey zachorowa�, | bo by� najbardziej eksponowany.
{39348}{39385}Inni ch�opcy te� ryzykuj�.
{39387}{39429}Nie chcesz...
{39430}{39454}W porz�dku?
{39455}{39530}Kr�ci mi si� w g�owie.
{39531}{39578}Jeste� cukrzykiem?
{39579}{39616}Nie.
{39618}{39662}Kiedy ostatni raz | byli�cie poza biurem?
{39663}{39730}- Whoa...Na�pa�a� mnie? | - Co?
{39731}{39781}Pr�bujesz mi wm�wi�, �e jestem chory,
{39783}{39841}abym zabra� ci� do kryj�wki.
{39843}{39880}Oczywi�cie, �e nie, ale je�li jeste� chory...
{39882}{39956}Nie czuj� si� chory, tylko na�pany!
{39958}{40000}Wierz mi, znam r�nic�.
{40089}{40120}Nie wypi�e� nawet po�owy.
{40122}{40156}Wr�cisz do normy w ci�gu godziny.
{40158}{40197}My�lisz, �e Mickey mo�e umrze�?
{40321}{40422}Ach, to tylko sprzeda�.
{40424}{40460}Zabior� ci� tam.
{40599}{40630}Nie m�g� nam chocia� podrzuci�,
{40632}{40668}�e �y� w suszarce?
{40670}{40715}To tak, jakby �y� w zbiorniku z trucizn�.
{40717}{40759}To wszystko? Mo�emy st�d wyj��?
{40761}{40798}Musz� pozbiera� wszystkie pr�bki.
{40800}{40852}Dobrze, popatrz...Tam z ty�u.
{40854}{40882}Pospiesz si�.
{41241}{41275}A to co, wi�cej chemikali�w?
{41277}{41319}{y:i}Och, niezupe�nie.
{41321}{41389}Uh...Je�li to by�o przyczyn�,
{41391}{41427}Du�o wi�cej ludzi zachoruje.
{41521}{41544}Dzwoni�a� na policj�?
{41546}{41568}Nie.
{41603}{41631}Nikogo tu nie powinno by�.
{41679}{41710}Chod� tu.
{41711}{41755}Powiedzia�am, bez ca�owania!
{41757}{41786}{y:i}Eddie.
{41788}{41818}Nie wiedzia�em, �e tu b�dziesz.
{41820}{41848}Um...Uh...
{41850}{41892}Pos�uchaj, umowa dotyczy�a tylko ciebie.
{41894}{41957}Je�li ten kole� chce popatrze�, musisz dorzuci� pi�� dych.
{41959}{42002}Taa, prywatna imprezka.
{42003}{42056}Uh...Mam to dzi� sprawdza�.
{42379}{42401}Pi�knie.
{42461}{42553}Ta zazdro��...mnie zabija.
{42554}{42623}C�... najwyra�niej zale�y mu na tobie.
{42625}{42654}Bardzo.
{42656}{42751}Czemu nie mo�e tego okaza� w... w normalny spos�b??
{42753}{42805}Jestem taki zm�czony...
{42807}{42862}T� ca�� cisz� i obra�alstwem.
{42863}{42937}Nie wiem, czy mog� dzisiaj tam wr�ci�.
{43000}{43041}Potrzebuj� troch� czasu.
{43092}{43122}Mo�esz zosta� u mnie.
{43174}{43197}Naprawd�?
{43198}{43242}Mm-hmm.
{43244}{43290}B�dzie fajnie.
{43291}{43318}Wiesz, jak...jak spanie poza domem.
{43355}{43441}To by�oby...to by�oby...
{43442}{43469}To by�oby bardzo pomocne.
{43471}{43518}Dzi�kuj�.
{43520}{43558}{y:i}House.
{43610}{43651}Co ty tu robisz?
{43653}{43710}Jestem tu, poniewa�...
{43711}{43803}Cokolwiek powiesz, | niczego nie mo�esz zmieni�.
{44027}{44049}Kocham tego m�czyzn�.
{44094}{44147}I nie zmarnuj� ju� ani jednego momentu
{44149}{44182}w moim �yciu,
{44183}{44206}zaprzeczaj�c temu.
{44328}{44366}Gregory House...
{44396}{44425}Czy zechcesz mnie po�lubi�?
{44426}{44496}Wow.
{44498}{44528}Tego nie oczekiwa�em.
{44649}{44671}Powiedz tak!
{44794}{44822}P�jd� ju�.
{44824}{44847}Nie...nie, nie, nie.
{44849}{44878}Wy dwaj najwyra�niej
{44880}{44938}macie co� do om�wienia.
{44939}{44976}Przepraszam.
{45308}{45344}Masz ju� co�?
{45346}{45376}Na razie nic.
{45378}{45428}Dywan, farba, izolacja,
{45430}{45473}nawet t�uste jedzenie w lod�wce,
{45475}{45502}wszystko jest czyste.
{45503}{45540}Co oznacza czyszczenie chemiczne.
{45542}{45574}Wyniki powinny by� w ci�gu kilku minut.
{45576}{45598}Foreman ju� zacz�� mu podawa�
{45600}{45658}albuterol wziewnie.
{45660}{45697}Jest szansa, �e ten przypadek dobiega ko�ca.
{45698}{45733}Musimy mu powiedzie�.
{45735}{45766}Nie mo�emy mu powiedzie�.
{45768}{45800}To nie zmieni faktu, | �e Cuddy pozwoli�a mu odej��.
{45802}{45829}Dowie si� tylko,
{45831}{45860}�e to z powodu g�upiego wybryku.
{45893}{45926}Musimy powiedzie� Cuddy.
{45927}{45989}{y:i}Wyznamy wszystko i ub�agamy j�, | aby przyj�a go z powrotem.
{45990}{46031}Gdyby b�agania dzia�a�y, mia�by podwy�k�,
{46033}{46057}a my nie byliby�my w do�ku.
{46058}{46115}Albuterol nie dzia�a.
{46117}{46144}Pacjent zacz�� kaszle� krwi�.
{46146}{46186}A mo�e doda� ipratropium?
{46187}{46234}Mo�e...niewa�ne.
{46235}{46303}Za�o�yli�my, �e u�ywali tam perchloroethylen.
{46305}{46372}Odwr�cone... Rozpuszczalnik.
{46374}{46436}Dilerzy narkotyk�w u�ywaj� rozpuszczalnika?
{46438}{46493}{y:i}Nie chcia�bym rezygnowa� z ironii,
{46494}{46542}ale nasz pacjent krwawi do p�uc,
{46543}{46624}A my nie mamy nic.
{46636}{46659}Skan z zesz�ej nocy
{46660}{46704}pokaza� t�tniaka p�ucnego,
{46706}{46736}kt�ry wyja�nia krwawy kaszel.
{46738}{46785}Stworzy�em zator, aby zatrzyma� krwawienie,
{46787}{46836}{y:i}ale dzi� rano zn�w si� zacz�o.
{46837}{46876}Kolejne trzy t�tniaki.
{46877}{46924}Te wygl�daj� jak t�tniaki grzybicze,
{46925}{46956}wskazuj�c na infekcj� grzybicz�.
{46958}{47002}I to by si� zgadza�o z innymi objawami:
{47004}{47048}zawrotami g�owy, gor�czk�.
{47049}{47070}Nie znalaz�am �adnych grzyb�w w tamtym miejscu,
{47072}{47096}ani na pr�bkach...
{47098}{47140}Wygl�da na to, �e kto� co� przeoczy�,
{47142}{47192}co dla niekt�rych jest k�opotliwe.
{47193}{47241}A sterydy, kt�re mu dali�my
{47243}{47296}{y:i}mog�y st�umi� jego system immunologiczny.
{47298}{47363}Je�li to by� grzyb, mia� 30 t�tniak�w.
{47364}{47406}Kto� to dobrze wymy�li�.
{47408}{47475}Jedno do czterech krwawie� w ci�gu ostatnich 12 godzin?
{47476}{47510}To wygl�da denerwuj�co.
{47512}{47565}Musimy poda� mu leki antygrzybicze,
{47567}{47613}zanim utopi si� we w�asnej krwi.
{47667}{47700}Zr�b to.
{47751}{47794}Kiedy to zacznie dzia�a�?
{47796}{47836}Za kilka godzin.
{47838}{47868}Wr�cimy, �eby to sprawdzi�.
{48330}{48362}Ju� dobrze.
{48364}{48392}Spokojnie.
{48560}{48590}Nie powiniene� by� jej tam zabiera�,
{48592}{48618}kretynie.
{48620}{48703}Niczego nie znale�li.
{48704}{48767}M�zg m�g� ci si� rozlecie�.
{48768}{48814}Musia�em co� zrobi�.
{48816}{48860}Nie mog�em tylko siedzie� i patrze�, i...
{49031}{49078}Jeste� moim przyjacielem.
{49132}{49180}Dzi�ki.
{49227}{49279}Zrobi�by� dla mnie to samo.
{49337}{49376}Ach.
{49377}{49417}Powinienem i��.
{49419}{49479}Spotka� wielkiego cz�owieka z Filadelfii.
{49642}{49693}Je�li chcesz, �ebym zosta�, zostan�.
{49695}{49802}Jimmy wie wszystko to samo, co my.
{49804}{49828}Nie.
{49830}{49884}{y:i}Wrzucili�my w to
{49885}{49979}sze�� miesi�cy...
{49980}{50048}Powiniene� tam by�.
{50177}{50222}Nie b�dzie mnie do jutra.
{50254}{50278}Hej, Eddie.
{50280}{50334}Taa?
{50389}{50417}Przepraszam.
{50472}{50551}No, wiesz...�e nie mog� i�� z tob�.
{50863}{50906}To wszystko nasza wina.
{50908}{50944}Pogrywali�my z Foremanem,
{50945}{51025}pozwalaj�c mu my�le�, | �e zarabia mniej, ni� my.
{51027}{51076}Najwyra�niej wymkn�o si� to spod kontroli.
{51078}{51126}C�, kiedy kto� zrobi co�
{51128}{51164}g�upio czy niewra�liwie,
{51165}{51236}zawsze odnajdywa�am za tym House'a.
{51238}{51272}Dobrze wiedzie�, �e to zara�liwe.
{51273}{51313}Pos�uchaj, on nie ma innej pracy.
{51315}{51343}Chcia� tylko dosta� podwy�k�.
{51344}{51383}Zostanie, nawet je�li podniesiesz mu pensj�
{51384}{51412}tylko nieznacznie.
{51414}{51456}{y:i}Nie dam Foremanowi podwy�ki,
{51457}{51516}tylko dlatego, | �e wasza tr�jka chcia�a sie zabawi�.
{51517}{51557}Wiemy i dlatego chcemy,
{51559}{51601}aby� odj�a to z naszych pensji.
{51603}{51668}Wy dwaj zgadzacie si� z tym?
{51732}{51757}A czy jest jakie� inne wyj�cie?
{51759}{51799}Zgadzamy si�.
{51800}{51862}Foreman jest dobrym nadzorc� grupy.
{51864}{51887}Zas�uguje na to.
{51921}{51964}W porz�dku.
{51965}{51987}Tak w�a�nie zrobi�.
{52044}{52097}{y:i}A do waszej wiadomo�ci...
{52099}{52147}Nie mam poj�cia, o czym m�wicie.
{52148}{52184}Nie widzia�am Foremana od trzech dni.
{52501}{52597}Przychodzi na my�l pytanie: | kto jest twoim tatusiem?.
{52884}{52919}Masz ochot� na kaw�?
{52920}{52967}Nienajlepszy moment.
{52968}{53009}Przepraszam.
{53011}{53056}Uh, powiedzia�e� mi, �ebym wpad�a, wi�c...
{53057}{53084}{y:i}A w�a�nie teraz mia�am czas.
{53086}{53114}Racja.
{53116}{53143}Wejd�. Taa...
{53303}{53360}Ta ca�a zabawa z Wilsonem...
{53361}{53413}To moja wina.
{53415}{53484}Nie zamykamy si�, bo nie jeste�my gejami.
{53516}{53544}Naprawd�.
{53545}{53586}Spodoba�a� si� Wilsonowi,
{53588}{53688}a ja po prostu poci�gn��em za jego sznurek.
{53689}{53723}Mo�e to nie najlepsze okre�lenie.
{53724}{53789}Zatem sp�dza�e� ze mn� czas tylko po to,
{53791}{53830}aby z nim pogrywa�?
{53832}{53856}Bo�e, nie.
{53858}{53884}Sp�dza�em czas z tob�,
{53886}{53914}bo chcia�em dotkn�� twoich cyck�w.
{53916}{53955}{y:i}Tak bardzo, �e dwukrotnie wys�ucha�em Evity.
{53956}{53988}{y:i}A jej naprawd� nie znosz�.
{53989}{54021}W�a�nie tak bardzo | podobaj� mi si� twoje cycki.
{54147}{54172}Zaczekaj, oo, oo, oo...
{54174}{54213}Zaczekaj, zaczekaj.
{54264}{54331}{y:i}Wilson... To naprawd� mi�y facet.
{54332}{54382}I naprawd� ci� lubi.
{54461}{54508}Co�, to naprawd�...
{54510}{54553}To s�odkie, �e tak jeste� przywi�zany do swego przyjaciela.
{54664}{54699}I ci�gle starasz si� ze mn� przespa�.
{54736}{54776}Wiesz, mo�e do niego zadzwoni�.
{54778}{54804}Mia�by� wtedy racj�.
{54805}{54842}Wilson to te� palant.
{54844}{54896}Ale przynajmniej stara si� post�powa� dobrze.
{54898}{54954}Rozwodzi� si� trzy razy.
{54956}{55001}Sypia� z umieraj�c� pacjentk�.
{55003}{55035}Jasne, �e wygl�da jak skaut,
{55036}{55068}ale dalej...
{55532}{55570}{y:i}T�tniaki
{55572}{55609}wygl�daj� na grzybicze, ale nie s�.
{55611}{55648}{y:i}To stan zapalny,
{55650}{55708}Bo tam nie ma infekcji grzybiczej.
{55709}{55774}{y:i}Nadci�nienie by�o prawdziwym objawem.
{55776}{55809}{y:i}Niechc�co za�y�e�
{55811}{55844}{y:i}beta blockery.
{55846}{55939}Przesta�e� je bra� i ci�nienie skoczy�o w g�r�.
{55940}{55983}To Hughes-Stovin.
{56043}{56090}Dobra, a jakie...jakie jest leczenie?
{56240}{56276}Nie ma �adnego.
{56278}{56343}{y:i}Hughes-stovin to choroba | autoimmunologiczna.
{56344}{56375}W stanie zaawansowanym jest nieuleczalna,
{56376}{56416}niewiele mo�emy zrobi�.
{56417}{56489}{y:i}T�tniaki si� mno��.
{56491}{56563}Kt�ry� z nich na pewno p�knie.
{56616}{56663}Jeste� pewien?
{56664}{56746}Je�li umrzesz do jutra, to b�d�.
{56819}{56880}Nawet gdyby� powiedzia� nam wszystko, | co chcieli�my wiedzie�,
{56881}{56911}nie zrobi�oby to r�nicy.
{56979}{57016}Post�pi�e� s�usznie.
{57166}{57231}My�l�, �e teraz powinienem | zadzwoni� do mojej �ony.
{60001}{60036}Przykro mi z powodu twojego pacjenta.
{60094}{60154}Umar� w przekonaniu, �e jest bohaterem.
{60156}{60207}Zgadywanie jest lepsze ni� nic.
{60208}{60259}Wpad�em na Nor� w windzie.
{60260}{60312}Ju� nie my�li, �e jeste�my gejami.
{60314}{60365}Teraz my�li, �e jeste�my zak�amanymi, | brudnymi robakami.
{60367}{60489}Dla mnie zak�amane, brudne robaki | s� bardziej naturalne.
{60491}{60540}Przynajmniej pozb�dziemy si� tego.
{60542}{60580}Nawet mi si� to podoba.
{60611}{60635}Nie lubi� tej sofy.
{60636}{60672}To 500 dolc�w.
{60700}{60772}I mo�na na niej le�e�.
{60832}{60871}* jedna *
{60872}{60924}* pojedyncza sensacja *
{60926}{60989}* ka�dy jej ma�y kroczek *
{60991}{61031}Dostaniesz pi�ci� w twarz.
{61032}{61069}Przestan�, je�li pozb�dziesz si� sofy.
{61104}{61132}Nie ma szans.
{61134}{61164}* buh duh duh duh duh duh *
{61165}{61193}{y:i}* jedna *
{61195}{61225}* emocjonuj�ca kombinacja *
{61227}{61289}* ka�dy jej ruch *
{61291}{61325}* buh buh, buh buh, buh buh *
{61327}{61372}{y:i}* jeden u�miech i nieoczekiwanie *
{61374}{61420}* will, boom *
{61421}{61449}* will, boom *
{61451}{61712} ..:: Grupa TWH ::.. | ..:: www.twh.housemd.info.pl ::..
{61760}{61832} Wszelkie uwagi prosz� przesy�a� na admin@housemd.info.pl