J4011

SOALAN 1

a)

Lakarkan DUA (2) simbol menggerakkan injap bagi setiap satu daripada kaedah berikut: i. ii. iii. iv. Mekanikal Pneumatik Elektrikal Gabungan (8 markah)

b)

Lakarkan simbol-simbol bagi komponen-komponen pneumatik berikut: i. ii. iii. iv. 3/2-way, single pilot, normally closed 3/2-way, double pilot, normally open 5/2-way, single solenoid and pneumatic actuation, manual override, 5/2-way double pilot (8 markah)

c)

Lakarkan litar asas sistem pneumatik bagi satu selinder pneumatik berdasarkan: i. ii. Kaedah langsung Kaedah tidak langsung (9 markah)

2/6

J4011

SOALAN 2

a)

Satu selinder dua tindakan , digunakan untuk mencengkam dua komponen bergam. Apabila butang tekan ditekan, selinder pencengkam akan bergerak keluar dan menyentuh suis had. Apabila sampai di kedudukan keluar sepenuhnya, selinder itu akan kekal di kedudukan tersebut selama T=6 saat dan kemudian terus kembali ke kedudukan asal. Kitaran semula hanya akan berlaku apabila selinder telah kembali sepenuhnya kekedudukan asal dan kekal selama 5 saat. Kelajuan selinder semasa keluar dan masuk dikehendaki perlahan. (15 markah)

b)

Satu produk plastik dibentuk dengan menggunakan acuan yang ditenagakan dari sebuah selinder pneumatic dua tindakan. Acuan penekan ini dikehendaki keluar dan membentuk produk plastik itu apabila satu butang tekan ditekan. Acuan penekan hanya akan kembali ke kedudukan asal (tidak menekan) selepas selinder pneumatik keluar sepenuhnya dan tekanan yang di set dicapai. Suis had digunakan untuk mengenalpasti kedudukan keluar sepenuhnya. Tekanan yang di set dikehendaki boleh dilaras. (10 markah)

3/6

J4011

SOALAN 3

Dengan menggunakan stesen pemindah dalam RAJAH 3 dibawah, barangan akan dipindahkan daripada “vertical magazine” ke dalam satu bekas. Barangan tersebut akan ditolak keluar daripada “vertical magazine” oleh silinder pneumatik A dan kemudian akan dipindahkan ke dalam bekas (chute) oleh silinder pneumatik B. Silinder A hanya akan kembali pada kedudukan asal selepas silinder B kembali pada kedudukan asal. Untuk memulakan proses, suis butang tekan perlu ditekan. Suis penghad digunakan untuk memastikan kedudukan silinder.

i.

Lukiskan rajah masa/rajah pergerakan silinder. ( 5 markah )

ii.

Lukiskan litar pneumatik. (15 markah )

iii.

Terangkan litar pneumatik tersebut. (5 markah)

Rajah 3 : Stesen pemindah

4/6

J4011

SOALAN 4

a)

Anda dikehendaki merekabentuk satu rajah tangga (sistem US) bagi sistem elektropneumatik untuk dengan merujuk kepada jujukan pergerakkan DUA unit selinder jenis dua tindakan seperti berikut; A+B+A-B-. (15 markah)

b)

Terangkan operasi litar sistem elektropneumatik diatas. (10 markah)

SOALAN 5 a) Senaraikan LIMA (5) komponen asas Sistem Hidraulik dan nyatakan fungsi bagi setiap komponen tersebut. (10 markah ) Apakah yang dimaksudkan dengan operasi sistem pusat terbuka? Nyatakan kebaikan bagi operasi sistem ini. (5 markah ) Bina dan labelkan litar bagi operasi sistem di atas. (10 markah )

b)

c)

5/6

J4011

SOALAN 6 a) Senaraikan EMPAT (4) peralatan tambahan bagi sistem hidraulik. (4 markah) b) Terangkan kesan beban lebih ke atas pam dan nyatakan bagaimana cara untuk memanjangkan jangkahayat pam. (4 markah) Kirakan jangka hayat baru galas sekiranya sebuah pam yang beroperasi pada tekanan 200 bar mempunyai jangka hayat 5000 jam telah dikenakan tekanan tambahan kepada 250 bar. (5 markah) Berdasarkan Gambarajah S6d di bawah, namakan dan nyatakan fungsi setiap peralatan yang ditandakan dengan nombor 1 hingga 6. (12 markah)

c)

d)

Gambarajah S6d

6/6