You are on page 1of 25

FORUM OLYMPIAVN

K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2015

BOX HA HC

THI LUYN TP S 1
MN: Ha hc
PHN: Ha hc v c
Thi gian lm bi: 180 pht

Bi 1:
1) Theo thang m in Pauling th m in ca Xe l 2,60, rt gn vi m in ca
mt nguyn t khc trong chu k 3.
a) Khng dng bng tun hon, hy th xc nh nguyn t ny.
b) So snh ha tnh ca hai nguyn t v gii thch c th.
2) Mt mu Poloni nguyn cht c khi lng 2 g, ht nhn Poloni-210 phn r v chuyn
thnh ht nhn bn ZXA.
a) Vit phng trnh phn ng v gi tn ZXA.
b) Xc nh chu k bn r ca Poloni phng x, bit trong 365 ngy n to ra mt lng kh
He (ktc) c th tch 179 cm3.
c) Tm tui ca mu cht trn bit rng ti thi im kho st t s gia khi lng ZXA v
khi lng mu cht l 0,4.
3) Dng th hnh cristobalit ca SiO2 c cu trc nh sau: Cc nguyn t Si sp xp cc v tr
ging nh cc nguyn t C trong kim cng v gia 2 nguyn t Si l mt nguyn t O.
a) V cu trc ca cristobalit.
b) Xc nh thng s mng a bit khi lng ring ca cristobalit l 2,32 g/cm3; M(SiO2) =
60,1 g/mol.
4) Cc nh khoa hc Trung Quc gn y tng hp c anion tetranitrosyl ferat (1-).
a) Da theo m hnh VSEPR hy cho bit cu trc hnh hc ca phc ny.
b) D on tnh bn ca phc. Gii thch l do

Bi 2:
1) PbCO3 c mu trng v c dng lm cht mu.
a) Khng kh c ln H2S vi hm lng 7,0.10-9 g.L-1 c cn tr vic dng cht mu ny
khng?
b) Khi cht mu trn b en bi H2S, ngi ta thng dng H2O2 khi phc li mu
trng. V sao?
c) Nu ch cht ni thong kh th c th thu c kt qu tng t khng? V sao?
Cho bit cc phn ng xy ra 25C, 1,000 bar. p sut tiu chun l 1,000 bar.
Thnh phn phn trm v th tch ca khng kh:
N2: 77,900% ; O2: 20,700% ; CO2: 0,026% ; H2O: 0,400% ; Cc kh khc: 0,974%
Cht
PbCO3(r) H2S(k)
PbS(k)
CO2(k)
H2O(k)
PbSO4(r)
-1
Gs(kJ.mol ) -626,0
-33,0
-92,6
-394,2
-228,5
-811,5
2) Xt mt bnh chn khng dng hnh lp phng, kn hon ton v cch nhit. Xc nh
di cnh ti thiu ca bnh ny khi thm 3,785 lt H2O lng 25C vo bnh, nc s tn
ti trng thi kh. Cho M(H2O) = 18,02 g/mol, d(H2O) = 0,988 g/cm3 , Ts(H2O,P=1atm) =
373,15 K, Hho hi(H2Ol) = 40,68 kJ/mol (khng ph thuc nhit ), R = 8,314 J.mol-1.K-1 =
0,082 lt.atm.mol-1.K-1
3) Hiu ng nhit ca phn ng ho tan vng (III) hiroxit bng axit trong mi trng c cha
ion Cl- hoc Br- c gi tr ln lt l -96,1 kJ/mol v -153,8 kJ/mol. Thm 4 mol HCl vo 1L
dung dch phc [AuBr4]- 1M thy hp thu mt lng nhit l 2,13 kJ.
a) So snh kh nng to phc ca Au3+ vi cc ion halogenua: Cl-, Br- v I-. Gii thch iu .
b) Cho hng s bn ca phc [AuCl4]- l 2.1021 Tnh hng s bn ca [AuBr4]Bi 3:
1. Kho st ng hc phn ng gia KI v anion peroxodisunfat 25oC nhn c kt qu s
ph thuc gia tc u v0 vo nng u cht phn ng C0 bng di.
C0(S2O82-), mmol/L
0.10
0.20
0.20

C0(KI), mmol/L
10
10
5.0

v0 108 mol/(Ls)
1,1
2,2
1,1

a) Vit phng trnh phn ng xy ra (chp nhn phng trnh ion thu gn).
b) Xc nh bc ring phn ca mi cht, vit biu thc ng hc v tnh hng s tc phn
ng 25oC.
c) Theo cc kt qu nghin cu th nng lng hot ha ca phn ng vo khong 42kJ/mol.
Tnh nhit cn thit tng vn tc phn ng ln 10 ln (oC) nu cho rng nng cc
cht c gi khng i.
d) Tnh thi gian cn thit (gi) gim nng cht phn ng i 10 ln nu nng u
ca mi cht u l 1,0 mmol/L 25oC.
2. C ch phn ng 2A + B P c ngh nh
sau:

A2

k1
k1

2A

k2
A B
P

a) Xy dng biu thc tc tng qut cho phn


ng ny.
b) th biu din s ph thuc nng cc cht A,
B, A2 v P vo thi gian c cho hnh bn. Hy
cho bit cht no ng vi ng biu din no.
Bi 4:
1) Tnh pH cc i nu cho rng phn ng gia KI v KIO3 xy ra c 25 oC nu bit rng
[KIO3] = 0,25M v [KI] = 0,10M. Eo(I2/I-) = 0,536 V, Eo(IO3-/I2) = 1,195 V.
2) Axit photphoric H3PO4 l mt axit ba chc. Tin hnh chun dung dch H3PO4 0,1000M
bng NaOH 0,1000M. Hy c lng pH ti cc thi im sau, bit ba gi tr Ka ca H3PO4
ln lt l K1 = 7,1.10-3 , K2 = 6,2.10-8 v K3 = 4,4.10-13.
a) Gia im bt u v im tng ng th nht.
b) Ti im tng ng th hai.
c) Ti sao rt kh xc nh ng cong chun sau im tng ng th hai?

3) Mt dung dch cha 530mmol Na2S2O3 v mt lng cha xc nh KI. Khi dung dch ny
c chun vi AgNO3 th dng c 20,0mmol AgNO3 trc khi bt u vn c v
AgI kt ta. Hy xc nh hm lng KI (mmol). Bit th tch sau cng l 200mL.
Cho cc gi tr sau:
Ag(S2O3)23- Ag+ + 2S2O32-(aq)

Kd = 6,0.10-14.

AgI(r) Ag+(aq) + I-(aq)

Ksp = 8,5.10-17.

Bi 5:
Khong A chim mt hm lng kh ln vng bin gii pha Bc Vit Nam. Nu nung
khong A cng vi ct v than cc trong l nung thu c cht B. un nng B trong mt thi gian
di thu c hp cht C c mu . B chy trong khng kh to ra nh sng mu xanh da tri v rt
d bt la. Xk vi bn tnh khoe khoang khoc lc gii thch vi Nbita rng hp cht B pht
quang c do trong cu trc ca n c cha obitan p c bit. Xk a ra cho Nbita nm v d
chng minh.
-

V d 1: B khng pht quang trong nc do nc ha tan ht nhng obitan p c bit .

V d 2: Nu 1 th tch th nc v d 1 vo hai th tch dung dch HCl 2M th pH ca


dung dch s v 0.

V d 3: Nu cho B phn ng vi dung dch kim s thu c mt kh F bc chy trong


khng kh do F c cha obitan p c bit .

V d 4: F tan trong nc m khng lm pH thay i nhiu. Tuy nhin nu cho F li qua


dung dch HCl th pH ca dung dch ny s gim mnh. Xk gii thch rng do cc obitan p
ca chng tng tc vi nhau c.

V d 5: Obitan p c bit sinh ra t phn ng gia khong A vi axit sunfuric gp phn


khin cho cy c tt ti.

1. Hy cho bit Xk phm sai lm nghim trng no?


2. Vit tt c cc phng trnh phn ng xy ra v xc nh nhng cht cha bit.

P N V C
p n

im

Bi 1:
1. C th xc nh nguyn t l S ( m in 2,58) da trn quan h
ng cho (Cc nguyn t phn nhm chnh c tnh cht tng t nhau s

0,5

cng nm trn mt ng cho), chng hn Be v Al.


Thc t cng cho thy hai nguyn t ny to ra c mt s hp cht c
thnh phn tng t nhau (SO3 v XeO3, SF4 v XeF4...). Tuy nhin cc hp

0,5

cht t Xe c kh nng phn ng cao hn, v S c th to c hp cht vi


C v N cn Xe th khng.
2.
a)

210
84

X l

Po

206
82

206
82

Pb + 42

Pb

b) T1/2 =

t.ln2
t.ln2
t.ln2

m0
m0
m0
ln(
) ln(
) ln(
)
VHe
m
m0 mHe
m0 .M He
22,4

Thay t = 365 ngy ; m0 = 2 g ; VHe = 0,179 l ; MHe = 4 g/mol

0,25
0,25
0,25

0,25

=> T1/2 = 15703 ngy


3. Mng tinh th crystobalit nh sau:

0,5

a) Lu : bi c cp n vic gia 2 nguyn t Si l 1 nguyn t O,


ng ngha vi vic nguyn t O ch nm gia 2 nguyn t Si gn nhau
nht trong mng. Trong hnh v th 2 nguyn t Si chnh l nguyn t
nh hoc mt tm ca khi lp phng ln v nguyn t hc t din
ca khi lp phng nh.
b) S nguyn t Si/1 = 8.1/8 + 6.1/2 + 4 = 8
S nguyn t O/1 = 16

0,25

=> S phn t SiO2/1 = 8


Ta c cng thc: D =

8.MSiO
m tt
= 3 2 => a =
Vtt
a NA

8.MSiO2
D.N A

Thay M(SiO2) = 60,1 g/mol ; D = 2,32 g/cm3 ; NA = 6,022.1023 mol-1


=> a 7.10-8 cm = 7 .

0,25

4. Do NO l phi t trung ha nn trong phc cht ny st s c s oxy ha m


(-1) vi cu hnh d9. Do m hnh VSEPR khng xt n phn lp d nn c

0,5

th xem nh phc c dng AX4E0, tc phc cht c dng t din.


Bn cnh mi phi t trung ha NO ch c th dn vo 2 electron nn
tng s electron xung quanh nguyn t st trung tm s l: 8 + 1 + 2x4 = 17
< 18e nn c th khng nh phc cht ny s khng n nh.
Ph ch: Tht ra nhng khng nh ca p n v c bn l khng chc chn v
qu l tng khi b qua hiu ng Jahn Teller ng vi cu hnh d9 (chnh y
l nguyn nhn dn n vic nhiu phc d9 ca ng c cu hnh vung phng)
Bn cnh , thuyt VSEPR khng p dng cho cc phc cht cc nguyn t
chuyn tip. Do i vi nguyn t chuyn tip, lp ha tr cn bao gm c phn
lp d v f bn trong. Nht l i vi phc cht, s tham gia gia cc in t ghp
cp v c thn ca phn lp bn trong tr nn rt quan trng trong vic xc nh
cu trc phn t ca phc cht.
i vi phc cht ny, c 4 phi t NO khng ging nhau hon ton. C 2
phi t NO l phi t trung ha nitrosyl, cn 2 phi t cn li mang in tch -1 -

0,5

phi t nitroxyl. iu ny dn n s oxi ha ca st l +1, cu hnh d7, hon ton


ph hp vi cu trc t din m bi bo chnh thc cp. Tnh ton lng t
cho thy st trong phc cht ny mang in tch ~ +0.8, rt gn vi +1.
(Rt cm n bn Lu Nguyn Hng Quang pht hin ra sai st trong cu hi ny)
Bi 2:
1. Lu ring cu 2.1: Sai cch vit s thp phn c lm trn tr 0,25
im ng vi 2 li.
a) Ta c phng trnh phn ng:
PbCO3(r) + H2S(k) PbS(r) + CO2(k) + H2O(k)
T bi tnh c :
P(CO2) = 2,600.10-4 bar

0,25

P(H2O) = 4,000.10-3 bar


m H 2S
P(H 2S) =

M H 2S

.R.T

VH 2S

m H 2S
VH 2S

22,4
.298
RT
-9 273
.
=7,0.10 .
=5,0.10-9 bar
M H 2S
34

Gphn ng = -56,3 kJ/mol


=>Gphn ng = Gphn ng + RTln

PCO2 .PH 2O
PH 2S

= -43,1 kJ/mol < 0

0,25

=> Trn thc t phn ng trn xy ra theo chiu thun.


=> PbCO3 b ho en (PbS c mu en) d vi mt hm lng rt nh ca

0,25

H2S trong khng kh, cn tr ln n vic dng cht mu ny.


b) Khi dng H2O2 khi phc li mu trng th xy ra phn ng sau:
PbS + 4H2O2 PbSO4 + 4H2O
PbSO4 c mu trng nn c th khi phc mu trng li c.
c) Nu ni thong kh:
PbS + 2O2 PbSO4
P(O2) = 2,070.10-1 bar

0,25

Gphn ng = -718,9 kJ/mol


G phn ng = Gphn ng + RTln

0,25

1
= -711,1 kJ/mol < 0
PO22

V mt nhit ng hc phn ng hon ton c kh nng t din bin. Thc


t, nhit thng phn ng khng xy ra v nng lng hot ho ca

0,25

phn ng ln.
2.
Qu trnh bay hi din ra trong bnh chn khng: H2O(l) H2O(h)
0,25

Vi KP = P(H2Obh) v Hphn ng = 40,68 kJ/mol


( P(H2Obh) l p sut hi bo ho ca nc ).
Ta c phng trnh:
P(H 2Obh )(373,15K) H 1
K (373,15K)
1
ln P
=
=ln

K P (298,15K)
P(H 2Obh )(298,15K) R 298,15 373,15

0,25

=> P(H2Obh)(298,15K) 0,037 atm.


nc trong bnh kn tn ti trng thi kh th p sut ca hi nc
trong bnh b hn hoc bng p sut hi bo ho ca nc 25C

m H 2O
=> P(H2Obh)

M H 2O
a

d H 2O .VH 2O

RT
=

M H 2O

0,5

RT

a3

=> a 5,157 cm.

3. a) Kh nng to phc ca Au3+ vi cc ion halogenua: Br- > Cl- > I-

0,25

L do:
-

Br- c bn knh ph hp vi Au3+ v ng mc nng lng nn kh nng

0,25

to phc vi Au3+ tt hn so vi Cl-.


-

I- c kh nng to phc km nht v I- kh Au3+ xung thnh Au.

0,25

b) Ta c cc cn bng sau:
Au(OH)3 + 3H+ + 4Cl- AuCl4- + 3H2O

H1 = -96,1 kJ/mol

(1)

Au(OH)3 + 3H+ + 4Br- AuBr4- + 3H2O

H2 = -153,8 kJ/mol

(2)

Ly (1)-(2) => AuBr4- + 4Cl- AuCl4- + 4Br-H3 = 57,7 kJ/mol

(3)

0,25

Nhn thy Qthu vo = 2,13 kJ


=> C(AuBr4-phn ng) =

2,13
= 0,037 M
57,7

=> [AuBr4-] = 0,963 M ; [Cl-] = 3,852 M ; [AuCl4-] = 0,037 M ; [Br-] = 0,148 M


K3 =

0,25

[AuCl 4 - ][Br - ]4
0,037.0,1484
=
= 10-7
- 4
4
[AuBr4 ][Cl ]
0,963.3,852

[AuCl 4 - ]
AuCl 2.1021
[Au 3+ ][Cl - ]4
-7
4
=>
=
=
10
=>
[AuBr
]
=
= 2.1028
4
-7
[AuBr4 - ]
AuBr 10
4
3+
- 4
[Au ][Br ]

0,25

Bi 3:
1.
a) Phn ng: 2I- + S2O82- 2SO42- + I2

0,25

b) Bc ring phn l 1 i vi mi cht phn ng

0,25

v = k[I-][S2O82-]

0,25

k = 0,011 L.mol-1.s-1

0,25

c) Tnh ton nhit :

k 25 E A 1
1

kT
R TT T25
k
42 000 1
1

ln 0.1
ln 25
10 k 25 8.314 TT 298
1
1
8.314 ln 0.1

4.558 10 4
TT 298
42 000

ln

1
1
4.558 10 4
2.9 10 3
TT
298
T 344.8 K 345 K 72 oC
d) Do phn ng bc hai vi cc cht c nng bng nhau nn:

0,5

1 1

k t
C C0
1
1

0.011 t
3
0.1 10
1 10 3
t 818181 s 227 h 230 h

0,5

2.
a) Do giai on 2 l giai on chm nn biu thc tc phn ng s c dng
v = k2[A][B].
Cn bng (1) l nhanh nn ta c [A]2/[A2] = K1 (K1 = k1/k-1)

Nh vy [A] = K11/2 . [A2]1/2


Thay vo biu thc tc phn ng ta c v = ktng[A2]1/2[B]

0,5
0,5

b) Cc ng tng ng trn th s nh sau.


Trong bn ng th c
mt ng xut pht t
0, chnh l ng ng
vi sn phm P vn ch
xut hin mt thi
im no ca phn
ng.
ng gim tuyn tnh
th hai ng vi cht B,
do vn tc tiu th cht
ny tun theo quy lut ng hc bc nht.
ng gim phi tuyn l ng A2, vi nng gim theo hm m.
ng cui cng ng vi tiu phn trung gian A, vn ban u tng dn,
nhng n khi t c s n nh (t c cn bng nhanh) th gn nh
khng i.

0,25 x 4

Bi 4:
1. Tnh pH cc i
KIO3 + 5KI + 6H+ 3I2 + 6K+ + 3H2O
IO3- + 6H+ + 5e- I2 + 3H2O

Eo = 1,195 V

(1)

I2 + e- I-

Eo = 0.536 V

(2)

Phng trnh Nernst:

E Eo

RT c red
ln
zF coks

E cho bn phn ng (2):

E2 E o 2

RT [ I ]
8,314 298
ln
0,536
ln(0,10) 0,595V
zF
1
1 96485

0,25

E cho bn phn ng (2) l mt hm ca pH:


E1 E o1
E o1

RT
1
ln

zF [ IO3 ] [ H ]6

RT
1
RT
1
ln

ln 6

zF [ IO3 ] zF [ H ]

RT
1
RT
E
ln
2,303 6
pH

zF [ IO3 ]
zF

1,00

o
1

8,314 298
1
8,314 298
ln
2,303 6
pH
5 96485
0, 25
5 96485
1,188 0, 0710 pH

1,195

pH t cc i lc E1 = E2

0,595 1,188 0,0710 pH


1,188 0,595
pH
8,35
0,071
2.
a) Gia im tng ng th nht ta c dung dch m H3PO4 v H2PO4-

0,5
0,25

H K H PO
H PO

H 3 PO 4 7,1.10

0,25

pH 2,15

b) Ti im tng ng th hai, c HPO42- nn:


[H+] = (K2K3)0,5 = 1,7.10-10M

0,25

pH = 9,77
c) HPO42- (K3 = 4,4.10-13) c tnh axit khng mnh hn H2O bao nhiu (Kw =
1,00.10-14). Thm baz mnh vo dung dch HPO42- tng t nh thm

0,5

baz mnh vo nc.


3. Do hng s to phc ca Ag(S2O3)23-, Kf = (Kd)-1 = 1,667.1013 l rt ln nn
hu ht Ag+ thm vo s to phc vi S2O32- v:
[Ag(S2O3)23-] = 0,100M
s mmol S2O32- t do = 530 (2.20) = 490mmol.
[S2O32-] = 2,450M

0,5

Nng ion Ag+ t do c tnh t Kd

Ag S O 6,0.10
K
Ag (S O )
Ag 1,0.10

2 2
3
3
3 2

14

15

Ag+ + I- AgI
T = [Ag+][I-] = 8,5.10-17
[I-] = 8,5.10-2M

0,25

Tc c 17,0mmol KI trong dung dch u.

0,25

Bi 5:
1. Sai lm nghim trng nht hn l v d 5, s sn sinh ra obitan p. Obitan
vn d l mt khi nim tru tng m t xc sut c mt ca electron

trong mt vng khng gian xc nh. Obitan khng th c sn sinh ra

0,5

trong mt phn ng ha hc.


2. Hp cht A y l canxi photphat. T cc phn ng xy ra nh sau:
2Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 10C = P4 + 10CO + 3Ca2SiO4 (c th vit CaSiO3 nh

0,5

SGK vn c im).
B l photpho trng P4

0,25

C l photpho Pn

0,25

Trong nc khng c oxy oxy ha photpho. S pht sng xy ra do qu


trnh oxy ha mt phn theo phn ng P + O2 = PO2

0,75

Pha long dung dch HCl 2M hai ln thu c dung dch HCl 1M, tc pH = 0.

0,25

P4 + 3NaOH + 3H2O = 3NaH2PO2 + PH3

0,25

Phn ng ny sinh ra sn phm ph P2H4 khi mo s chy ca PH3

0,25

Photphin khng c tnh base. Tuy nhin vi axit rt mnh s xy ra phn


ng trung ha khin pH dung dch tng ln:

0,5

PH3 + HClO4 = PH4ClO4


Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 = Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4.
Phn ng sinh ra supephotphat gip cy c tt ti.

0,5

FORUM OLYMPIAVN

K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2015

BOX HA HC

THI LUYN TP S 1
MN: Ha hc
PHN: Ha hc hu c
Thi gian lm bi: 180 pht

Bi 1:
1. Hp cht A (C12H4Cl4O2) c tm i xng v ba mt phng i xng. A bn nhit, khng lm
mt mu dung dch brom v kali permanganat.
a) Lp lun xc nh cu trc A.
b) D on trng thi tn ti ca A nhit thng v tnh tan ca n.
c) T cu to, hy cho bit liu A c bn vi nh sng, kim v axit hay khng.
2. T l mt nghin cu sinh ngnh ha. Anh nhn thy thy ca anh thc hin phn ng sau
cho sn phm mong mun hiu sut tt:

ng dng kt qu nghin cu trn, T tin hnh mt phn ng tng t:

Tuy nhin, phn ng T lm hon ton khng cho sn phm mong mun.
a) Gii thch v sao phn ng T lm tht bi?
b) Nu bn l thy ca T, bn s hng dn T gii quyt vn nh th no?
Bi 2:
1. ngh c ch cho cc phn ng sau y:

2. Nm 2005, Paul A. Clarke ng dng phn ng ngng t Maitland Japp tng hp hiu
sut cao Centrolobine. Phn ng Maitland Japp c ng dng tng hp cht trung gian
X nh sau:

a)

xut c ch phn ng to thnh X

b)

T X hy xut cch tng hp Centrolobine c cu trc nh sau:

Bi 3:
Thc hin chui chuyn ha sau:

1. Xc nh cu trc cc cht A C
2. T nhng hp cht hu c khng qu 2 carbon cng nhng cht v c v nhng cht
xc tc cn thit khc, hy xut cch tng hp tc nhn s dng trong qu trnh
chuyn ha t B sang C
Bi 4:
1. Hp cht A (cng thc nh hnh bn) khi un nng trong axit s
chuyn ha thnh B (C15H22O4). Oxy ha B bng CrO3 tip sau
x l sn phm thu c vi H+ trong metanol thu c C
(C18H26O5). Kh ha C bng LiAlH4 ri tip cho phn ng vi
PDC/DMF thu c tetraxiclic D (C15H20O3).
Hy xc nh cu trc cc cht cha bit.
2. Trong qu trnh dn kho phng th nghim th nhn vin phng th nghim v tnh tm thy
mt chai ha cht b mt nhn. Khi c m np kim tra th l mt th cht lng mu tm
m bc mi kh ngi. C quyt nh th nhn dng hp cht mu tm ny ch bng phn
ng thy phn.
u tin c tin hnh thy phn cht ny bng KOH, un nng mnh trong nhiu gi.
Nhng sau khi c cho nc vo tch ly lp hu c th ngc nhin cha, ch c nht
mt pha nc.
Tht vng, c thay i iu kin phn ng, chuyn sang s dng axit sunfuric c v cng
tin hnh un nng thy phn trong vi gi. Nhng pha sau mt ni bun l mt ni bun
ln hn, khi c tin hnh x l vi nc ly pha hu c th kt qu th nghim cng
chng khc g ln u tin c.
Khng cn cch no khc, c cu Bt ph h. V vi cu hi quen thuc Ti sao con khc
th Bt a ra cho c mt li khuyn hu ch: Hy thy phn trong iu kin m du.
V ln ny vi xc tc axit photphoric, mi lm pht un nng, sau thm base yu th
c thu c mt cht kt ta mu trng. Xc minh sau cho thy sn phm mu trng ny
l mt dn xut thm c cng thc phn t C7H8N2O.
a) Hy gii thch qu trnh th nghim v a ra nhng cu trc c th c ca cht ny.

b) Ti sao hp cht ny lu li c mu tm m?
Bi 5:
1. un D,L-alanin v -cloroacrylonitrin 1000oC trong anhydrit axetic d, ngi ta nhn
thy c s thot kh CO2 v sn phm duy nht thu c l 3-xiano-2,5-dimetylpyrole (A).
xut c ch cho s to thnh sn phm A.
2. X l mt andohexoz tn ti dng -pyranoz vi ch duy nht mt nhm th trc. Thoi
phn Wohl X thu c mt andopentoz m khi x l vi NaBH4 cho sn phm quang hot.
Lp lun xc nh cc cu trc c th c ca X v ngh mt phng php xc nh chnh
xc X.
3. Hy xut cch thc n gin nht nghch o cu hnh ca mt -aminoaxit.

P N HU C
p n

im

Bi 1:

0,5

B c t tng tc hn nn bn hn
y gi s v p dng cng thc =
%A + %B = 100%

0,25

Gii ra s c %B = 66%

0,5

0,25
%A = 80%

0,5

%B = 99.9%

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

A<B<C
Trung gian phn ng ester ha c lp th cng knh nn nu nhm OH v tr

0,25

trc, trung gian rt kh hnh thnh => C nhanh nht


Mt c nhm methyl v tr trc nn tng tc trc ln nht => A chm nht

0,25

D phn ng nhanh hn C

Bi 2:
1. C ch phn ng

0,75

0,75

2. Sn phm cc phn ng hon v:

0,75

0,5

0,75

C2H4 ng vai tr l cht khi mo trong phn ng, v cc diene trong phn ng to ra A
v C c cu trc km linh hot t b khung kiu hon, C2H4 ban u s tham gia phn

0,5

ng hon v m vng kiu hon, sau s c ti to t phn ng hon v sau .


Bi 3:
A, B, C
mi
cht
0,25
Bn
cht
cn
li
mi
cht
0,5

Chui
ngh
c s
bc
chnh
vi p
n 1
giai
on
cho
im.
C mi
di
hn
tr
0,25

Bi 4:
1. Cu trc cc cht cha bit:
A, B, C
mi
cht
0,25.
D, E, F
mi
cht
0,75
2. Da trn nhng d kin ca bi c th xc nh cu trc ca caryophylen v
isocaryophylen ch khc nhau dng hnh hc cis, trans (hay E, Z) ca lin kt

Xc
nh
ng

i trong vng xiclononen. Bn cnh n cn c mt ni i exocyclic (ngoi

mi

vng), do khi ozon phn thu c HCHO (tc phi c C = CH2).

cu
trc
(c
lp
lun)

Lu : Cc d kin ca bi KHNG CH R LP TH ni i trong vng


xiclononen, v th c th c p n ngc li. p n ny vn c chp nhn.

0,5
im

Bi 5:
1. Khi ct mch bng trypsin ch c duy nht mt phn on khng c ui C l Arg
hay Lys, phn on ny chc chn l on cui ca chui peptit (2).

0,5

Cng thm kt qu t chymotrypsin c th khng nh trt t sp xp ca chui


peptit s l: His Ser Gln Gly Thr Phe Thr Ser Asp Tyr Ser Lys

1,0

Tyr Leu Asp Ser Arg Arg Ala Gln Asp Phe Val Gln Trp Leu
Met Asn Thr.
2. Chui tng hp Vitamin C

0,5 x
5
cng
thc
chiu