You are on page 1of 4

Regulamin Promocji

600 z na ZUS
z mBiznes konto Start
lub Komfort
Obowizuje od 07.01.2015 r. do 28.02.2015 r.

Strona 1 z 4

Regulamin Promocji 600 z na ZUS z mBiznes konto Start lub Komfort


1. Organizator Promocji
1. Promocja 600 z na ZUS z mBiznes konto Start lub Komfort zwana dalej Promocj organizowana
jest przez mBank S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru
przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia
Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sdowego pod numerem KRS 0000025237, posiadajcy numer

identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpaconym w caoci kapitale zakadowym, ktrego


wysoko wg stanu na dzie na dzie 01.01.2014 r. wynosi 168.696.052 zote, zwany dalej Bankiem
lub Organizatorem.
2. Do zada Organizatora naley biece nadzorowanie, czy w zwizku z przebiegiem Promocji
nie powstaje zagroenie wystpienia konfliktw interesw pomidzy Bankiem a pracownikami Banku
lub Klientami Banku.
3. mBank S.A. jest administratorem danych osobowych Uczestnikw Promocji w rozumieniu przepisw
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu
przeprowadzenia niniejszej Promocji.
4. Uczestnikowi
oraz

ich

Promocji,

poprawiania,

przysuguje
a

take

prawo

prawo

dostpu

dania

do

dotyczcych

usunicia

danych

go

danych

osobowych

osobowych

przetwarzanych

przez Organizatora w zwizku z niniejsz Promocj.


2. Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od dnia 07.01.2015 r. do dnia 28.02.2015 r. wcznie.
2. Zakoczenie Promocji nie wpywa na prawa nabyte przez Uczestnikw Promocji w okresie jej trwania.
3. Uczestnictwo w Promocji
1. Promocja przeznaczona jest dla przedsibiorcw, przez ktrych w niniejszym Regulaminie rozumie
si osoby fizyczne prowadzce jednoosobow dziaalno gospodarcz, spki cywilne, jawne,
partnerskie, spki z ograniczon odpowiedzialnoci, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spdzielnie,
zwanych dalej Uczestnikami Promocji, ktrzy speni cznie nastpujce warunki:
1. w okresie trwania Promocji zo wniosek o otwarcie jednego z rachunkw biecych: mBiznes
konto Start lub mBiznes konto Komfort w promocyjnej cenie 0 z na 12 miesicy, zwanych dalej
rachunkiem biecym, za porednictwem miejsc oznaczonych symbolem Promocja 600 z na ZUS,
ktre znajdowa si bd na stronie www.mbank.pl oraz na stronach Partnerw Banku, a take
za pomoc placwek mBanku, Punktw Obsugi Aspiro S.A oraz operatora mLinii pod numerem
telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800,
2. w okresie trwania Promocji zawr z Bankiem umow o prowadzenie rachunku biecego
wymienionego w ust 1 pkt 1,
3. w okresie 12 miesicy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku biecego bd dokonywa
patnoci skadek ZUS na kwot minimum 250 z miesicznie z nowo otwartego rachunku biecego.

Strona 2 z 4

4. Zasady Promocji
1. Uczestnik Promocji, ktry speni warunki, okrelone w 3, przez 12 miesicy liczc od dnia zawarcia
umowy o prowadzenie rachunku biecego wymienionego w 3 ust. 1 lit. pkt 1, opacajc w kadym
miesicu skadk ZUS na kwot minimum 250 z z nowo otwartego rachunku biecego, otrzyma
premi w wysokoci 50 z miesicznie (maksymalnie 600 z w cigu 12 miesicy).
2. Premia bdzie wypacana Uczestnikom Promocji do 30 dnia miesica kalendarzowego nastpujcego
po miesicu kalendarzowym, w ktrym postanowienia

4 ust. 1 zostay spenione. Premia zostanie

przelana na rachunek biecy prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji.


3. Dodatkowo Uczestnik Promocji, ktry otworzy mBiznes konto Komfort z miejsc oznaczonych symbolem
Promocja 600 z na ZUS, ktre znajdowa si bd na stronie www.mbank.pl oraz na stronach
Partnerw Banku, a take za pomoc placwek mBanku, Punktw Obsugi Aspiro S.A oraz operatora
mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, otrzymuje prowadzenie rachunku
za 0 z przez 12 miesicy od daty zawarcia umowy o prowadzenie rachunku biecego mBiznes konto
Komfort.
4. Jeeli Uczestnikami Promocji s osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, otrzymana premia,
o ktrej mowa w ust. 1 stanowi przychd z tej dziaalnoci zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1328). Na Organizatorze
nie ci obowizki patnika podatku dochodowego.
5. Jeeli Uczestnikami Promocji s podatnicy podatku dochodowego od osb prawnych otrzymana premia,
o ktrej

mowa w ust. 1 stanowi przychd w zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osb

prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1328 ). Na Organizatorze nie ci obowizki patnika podatku
dochodowego.
5. Reklamacje
1. Reklamacje zwizane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji moe skada pisemnie
na adres: mBank S.A., Bankowo Detaliczna Skr. Poczt. 2108, 90-959 d 2 z dopiskiem
600 z na ZUS z mBiznes konto Start lub Komfort- drog elektroniczn za pomoc wiadomoci
e-mail na adres: kontakt@mbank.pl lub poprzez zgoszenie ich na mLinii pod numerem telefonu:
801 300 800, +48 42 6 300 800.
2. Reklamacje naley skada niezwocznie po zaistnieniu zdarzenia budzcego zastrzeenia Uczestnika
Promocji.
3. Reklamacja powinna zawiera: imi i nazwisko Uczestnika Promocji, numer rachunku biecego, adres
do korespondencji, opis zarzutw stanowicych podstaw reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika
Promocji dotyczce sposobu naprawy szkody. Dodatkowo w przypadku reklamacji skadanych
na pimie: numer PESEL oraz podpis Uczestnika Promocji.
4. Postpowanie
aby

obsuga

reklamacyjne
reklamacji

prowadzone
bya

dokonana

jest
z

przez

Bank,

naleyt

ktry

dokada

starannoci,

wszelkich

wnikliwie

stara,

terminowo

z uwzgldnieniem wszystkich okolicznoci sprawy.


5. Reklamacje rozpatrywane bd w terminie nie przekraczajcym 30 dni od daty ich wpywu
do Banku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si przeduenie terminu rozpatrzenia reklamacji
pod warunkiem poinformowania skadajcego reklamacj o prowadzonym postpowaniu wyjaniajcym
i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.
6. O wyniku postpowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem
formy zoenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze zoon przez siebie dyspozycj.

Strona 3 z 4

7. W przypadku nieuwzgldnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z daniem Uczestnika


Promocji, moe on zwrci si do Banku o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty
otrzymania odpowiedzi na reklamacj.
8. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wycza ani nie ogranicza uprawnie
Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszcze na podstawie powszechnie obowizujcych
przepisw prawa w tym wystpienia z powdztwem do Sdu powszechnego.
9. Uczestnik Promocji ma prawo zwrcenia si o pomoc do:
1. Organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta),
2. Arbitra Bankowego przy Zwizku Bankw Polskich.
10. Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
6. Postanowienia kocowe
1. Tre niniejszego Regulaminu jest dostpna:
1. u operatorw Centrum Obsugi Telefonicznej, pod numerem mLinii 801 300 800 (z telefonw
stacjonarnych) lub +48 42 6 300 800 (z telefonw komrkowych),
2. na

stronie

internetowej

http://www.mbank.pl/firmy/promocje/600zl-na-Zus-z-kontem-

firmowym/
2. Niniejszy

Regulamin

jest

jedynym

dokumentem

okrelajcym

szczegowe

zasady

Promocji

pod nazw 600 z na ZUS z mBiznes konto Start lub Komfort. W sprawach nieuregulowanych
niniejszym regulaminem zastosowanie maj: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunkw biecych
dla

firm

ramach

bankowoci

detalicznej

mBanku

S.A.

oraz

Regulamin

przyjmowania

i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowoci detalicznej w mBanku S.A.


3. Kada Promocja organizowana przez Bank jest odrbna i oparta o odrbne regulaminy.
Promocje organizowane Banku nie cz si.
Niniejszy materia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wycznie
informacyjny.
Owiadczenia
1. Owiadczam, e przystpujc do Promocji, mam wiadomo, i mBank S.A. jest uprawniony
do

wprowadzenia

podobnych,

tosamych

Promocji

600 z na ZUS z mBiznes konto Start lub Komfort

po

zakoczeniu

czasu

trwania

Promocji

o nowych lub takich samych parametrach

cenowych, uzalenionych od decyzji mBanku S.A.


2. Owiadczam, e otrzymaem/am, zapoznaem/am si oraz akceptuj tre postanowie Regulaminu
Promocji 600 z na ZUS z mBiznes konto Start lub Komfort.

Data, miejsce i podpis Uczestnika Promocji

mBank S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsibiorcw prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000025237, posiadajcy numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,
kapitale zakadowym, ktrego wysoko wg stanu na dzie 01.01.2014r. wynosi 168.696.052 zote.

Strona 4 z 4

XII Wydzia

o wpaconym w caoci