You are on page 1of 22

Albert Einstein

Quotes / Alıntılar
“When you sit with
a nice girl for two hours,
it seems like two minutes.

“When you sit on a hot stove for two


minutes,
it seems like two hours.”

“That’s relativity.”

*********
“Hoş bir kızla iki saat oturmak
iki dakika gibi geçer”.

“Sıcak bir sobanın üzerinde iki dakika


oturmak, iki saat gibi gelir.

“Bu izafiyettir” With Charlie Chaplin.


Charlie Chaplin ile birlikte.
“If I had only known, I would
have been a locksmith.”

“Gravity cannot be held


responsible for people falling
in love.”

*****
“Bilseydim çilingir olurdum.”

“Yerçekimi (veya çekim) aşık


olmanın sorumlusu olamaz.”
The oldest picture, at age 7.
En eski resmi, 7 yaşında.
“Education is that which remains
when one has forgotten everything
learned in school.”
“Only two things are infinite, the
universe and human stupidity, and
I am not sure about the former.”
******
“Eğitim okulda öğrenilen
unuttuklarımızdan geriye
kalanlardır.”
“Sadece iki şey sınırsızdır; evren ve
insanoğlunun ahmaklığı, ilkinden
o kadar da emin değilim. ”

At age 14.
14 yaşında.
High school diploma,
in 1896 at age 17.5

****

Lise Diploması, 1896 yılında


17.5 yaşında
“A hundred times every day I remind
myself that my inner and outer life,
depend on the labours of other men,
living and dead, and that I must
exert myself in order to give in the
same measure as I have received.”

****

“Her gün kendime kendi iç ve dış


hayatimin ölü veya yaşayan diğer
insanların emeğinin ürünü
olduğunu ve kendi aldığım ve
almakta olduğum derecede
vermeye gayret etmem gerektiğini
hatırlatırım.”
Wedding with Mileva,
in 1903 at age 24.
Mileva ile Evliliği,
1903 yılı, 24 yaşında.
“If my theory of relativity
is proven successful,
Germany will claim me as a German, and
France will declare that I am a citizen of
the world.
Should my theory prove untrue, France will
say that I am a German, and Germany will
declare that I am a Jew.”

****

“Izafiyet teorisini ispatlayabilirsem


Almanya benim bir Alman oldugumu
iddia edecek, Fransa ise dünya vatandasi
oldugumu söyleyecek.
Yok ispatlayamazsam Fransizlar zaten bir
Alman oldugumu mirildanacak,
Almanya ise yahudi oldugumu
açiklayacak.
In 1905 at age 26.
1905 yılı, 26 yaşında.
EINSTEIN’S “MIRACLE YEAR”
Published Works in 1905 at age 26:

EINSTEIN’NIN “MUCİZE YILI”


1905 yılında yayınlananlar, 26 yaşında:

1. The Photoelectric Effect, used Planck’s Quantum Hypothesis.


2. Special Theory of Relativity.
3. How Mass and Energy, were Equivalent.
******
1. Fotoelektrik Etki, Planck’ın Kuantum Kuramında kullanıldı
2. Özel İzafiyet Teoremi
3. Kütle ve Enerji Eşitliği
The first, from four pages of Einstein’s General Theory of Relativity sent for
publication on March 1916 at age 37.
37 yaşında, 1916 yılı Mart ayında ilk kez yayınlanan Einstein’in Genel İzafiyet
Teoremi’nden dört sayfa.
“Since the mathematicians have
invaded the theory of relativity, I do
not understand it myself anymore.”
“The human mind has first to
construct forms, independently,
before we can find them in things.”

*****
“Matematikçiler,İzafiyet Kuramına
el attıktan sonra,ben kendi
With Elsa, his second wife, in
kuramımı tanıyamaz hale
1920 at age 41.
geldim.”
İkinci eşi Elsa ile,
1920 yılında 41 yaşında. “İnsan aklın sınırlarını
zorlamadıkça hiçbir şeye
ulaşamaz.”
In 1921 at age 42, Nobel Prize for his 1905 work on the
Photoelectric Effect.
*****
1921 yılında, 42 yaşında iken Fotoelektrik Etki varsayımı ile 1905
yılında Nobel Ödülünü kazandı.

“Science without religion is lame; religion without science is blind.”


“These thoughts did not come in any verbal formulation.
I rarely think in words at all.
A thought comes, and I may try to express it in words afterward.”
****
“Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır.”
“Düşüncelerin hiçbir sözlü formülasyonu yok. Ben nadiren kelimelerle
düşünürüm. Bir düşünce ünce gelir ve daha sonra onu kelimelere dökmeye
çalışabilirim.”
“Each of us visits that Earth
involuntarily and without an
invitation. For me it is enough to
wonder at its secrets.”
“There are two ways to live your life.
One is as though nothing is a
miracle. The other is as though
everything is a miracle.”
****
“Her birimiz Dünya’ya gayri ihtiyari ve
davetsiz olarak geldik. Bana göre, artık
onun gizemlerini merak etmeyi
bırakmalıyız.”
“Hayatı yaşamanın iki yolu vardır: Biri
hiçbirşeyin mucize olmadığını
düşünmek, diğeri herşeyin mucize
In 1921 olduğunu düşünmek.”
1921 yılında
“Do not worry about your difficulties in
mathematics, I assure you that mine
are greater.”
“The most incomprehensible thing about
the world is that it is at all
comprehensible.”

****

“Matematikte karşılaştığınız güçlükler


için endişe etmeyin. Emin olun
benim karşılaştıklarım sizinkilerden
daha büyüktür.”
“Dünyada anlaşılması en güç olan,
onun (dünyanın) anlaşılabilir
olmasıdır”
In 1927
1927 yılında
“It would be possible to describe
everything scientifically, but it
would make no sense; it would
be without meaning, as if you
described a Beethoven
symphony as a variation of
wave pressure.”

****
“Herşeyi bilimsel olarak
tanımlaman mümkündür,
ancak; Beethoven senfonisini
dalga basıncının varyasyonu
olarak tanımlarsan anlamsız
olur.”
In 1928
1928 yılında
“One reason why mathematics
enjoys special esteem, above all
other sciences, is that its laws are
absolutely certain and
indisputable, while those of other
sciences are to some extent
debatable and in constant danger
of being overthrown by newly
discovered facts.”
****
“Matematikçilerin diğer tüm bilim
adamları arasında özel saygı
görmelerinin bir nedeni de
matematiğin kurallarının kat’i
kesin ve tartışılmaz olmasıdır. In 1929, with
Diğer bilim adamlarının Max Planck, author of
tartışmaya açık olan Quantum Hypothesis.
çalışmalarının yeni buluşlarla Kuantum Kuramı’nın yazarı Max
devrilme tehlikesi vardır.” Planck ile birlikte, 1929 yılı
“Imagination is more
important than
knowledge.”
****
“Hayalgücü bilgiden
In 1930 , with Rabindranath Tagore,
daha önemlidir”
modern India’s poet,
Nobel Laureate for Literature.
Modern Hindistan’ın şairi
Rabindranah Tagore ile, 1930 yılı
“If you are out to
describe the truth,
leave elegance to the
tailor.”
****
In 1931, with Thomas Mann, german
democrat and novelist, Nobel Laureate
“Hakikati tasvir etmek
for Literature. istiyorsan, zarafet işini
Alman Demokrat ve Yazar Thomas
Mann ile birlikt, 1931 yılı
terziye bırak.”
“Before God we are all equally wise -
equally foolish.”
“The most beautiful thing we can
experience is the mysterious. It is the
source of all true art and science.”
****
“Allah önünde hepimiz
eşit derecede bilge ve eşit
derecede aptalız.”
“Tadabileceğiniz en güzel
deneyim gizemdir. Gerçek
sanatı ve bilimi besleyen
temel duygu da gizemdir.”
In 1932
1932 yılı
“Sometimes one pays
most for things one
gets for nothing.”
****
“Bazen başkasının
Becoming an American Citizen in 1940
hiçbir şey karşılığında
at age 61 aldığı şeyi; bir başkası
with his secretary and
his stepdaughter. çok fazla ödeyerek
1940 yılında, 61 yaşında Amerikan alır.”
vatandaşı olurken, sekreteri ve üvey
kızkardeşi ile birlikte.
“I know not with what
weapons World War III
will be fought,
but World War IV
will be fought with sticks
and stones.”
In 1942, with ****
Robbert Oppenheimer III. Dünya Savaşının ne ile
the main scientist in the yapılacağını bilmiyorum,
creation of the atomic fakat IV. Dünya Savaşı
bomb. sopalar ve taşlarla
Atom bombasının icatında çalışan baş yapılacak.
bilim adamı Robbert Oppenheimer ile
birlikte, 1942 yılı
“Great spirits have always found violent
opposition from mediocrities. The latter
cannot understand it when a man does not
thoughtlessly submit to hereditary prejudices
but honestly and courageously uses his
intelligence.”
****
“Yüksek ruhlar, her zaman sıradan
akılların şiddetli
muhalefetleriyle karşılaşırlar.
Onlar bir adamın hiç
düşünmeden kalıtsal ön yargılara
neden yönelmediğini, ancak
dürüstçe ve cerasetle kendi
zekasını kullandığını
anlayamazlar.”

In 1950
1950 yılı
Albert Einstein
Born 14 March 1879 Ulm, Wurttemberg Germany.
Death 18 April 1955 at age 76 Princeton, New Jersey, USA.
Albert Einstein
Almanya, Wurttember, Ulm’da 14 Mart 1879 yılında doğdu.
Amerika, New Jersey Princeton’da 76 yaşında 18 Nisan 1955’de vefat etti.

Dies of hearth failure.


Einstein was cremated in Trenton, New Jersey.
His ashes were scattered at an undisclosed place.
Kalp yetmezliğinden vefat etti.
New Jerjey, Trenton’a yakıldı.
Külleri nerede olduğu açıklanmayan bir alana döküldü.