You are on page 1of 2

Pekrska gledalika druina

Kulturno drutvo

Odrasla gledalika skupina s svojim lastnim ustvarjanjem e deveto leto


odstira bogastvo govorjene besede in ie pot k svojemu zvestemu
obinstvu. V teh letih se nam je pridruilo petdeset ljubiteljskih igralcev. Igralci in vsi, ki soustvarjajo novo komedijo, si elimo, da bi se tudi
nova predstava uvrstila med uspenice. Kadar ima Tone Partlji svoje
prste vmes, se to vedno uresnii.

Pekre - Limbu
Leto VIII, t. 1, januar 2015

V igralni sezoni 2013/14 je Partljieva komedija Da te kap doivela


dvajset ponovitev. Mladinska igralska skupina je v reiji Nike Bezeljak
nastopila z odlino predstavo Na odru. V sodelovanju z Bistrikim teatrom in Srednjo olo Slovenska Bistrica pa so izvedli No mladih v
Pekrah. Skupaj smo nastopili na proslavi slovenskega kulturnega praznika in na sveanem zakljuku krajevnega praznika.
Na volilnem obnem zboru smo izvolili novega predsednika. Dolgoletni
predsednik drutva Joe ernel je predal krmilo Stanku Zorcu. Drutvo
je Joetu ernelu v zahvalo podelilo naziv astni predsednik, posebna
priznanja drutva pa so prejeli Joe Gruden, Stanko Zorec, Katja Belec,
Neja Lah in Nika Pregarc. Franci Pivec, predsednik ZKD Maribor, je za
ve kot pet let aktivnega udejstvovanja na podroju ljubiteljske gledalike dejavnosti estnajstim lanom drutva podelil bronaste Linhartove
znake Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Igralca Lidija Meznari in Drago Koletnik sta bila e med dobitniki regijskih priznanj, ki jih
podeljuje JSKD. V predstavi Da te kap je Lidija Meznari prejela priznanje za stransko vlogo Matilde, radijske napovedovalke, Drago Koletnik
pa za stransko vlogo Feliksa, ribikega uvaja.

Anica Jurkovi

Dom kulture Pekre

Kulturno drutvo Pekre - Limbu


Bezjakova 4, 2341 Pekre - Limbu

Prizori z vaj

Spletna stran:

http://www.pekre-limbus.si

Spletni dnevnik:

http://blog.pekre-limbus.si

E-pota:

kd.pekrelimbus@gmail.com

Uredniki odbor:

Anica Jurkovi, Sergej Lah, Tone Partlji

Predstave v januarju in februarju 2015


Petek, 16. januar, ob 19. uri
Sobota, 17. januar, ob 19. uri
Nedelja, 18. januar, ob 19. uri
Sobota, 24. januar, ob 19. uri
Nedelja, 25. januar, ob 19. uri
Prodajno mesto vstopnic:
Dom kulture Pekre eno uro pred predstavo.
Predprodaja vstopnic od 12. januarja:
Okrepevalnica Jelka Pekre (tel. 02/613 28 50), Majda Cenc Pekre (tel. 041/785-282)
in Zadruga Limbu (tel. 02/613 23 44).

Tone Partlji
Siromaki iz Gosposke ulice
Anonimni avtor
Burka o jezinem dohtarju
Reija

Tone Partlji

Scenograf

Andrej Jurkovi

Kostumografka

Metka Ajhmajer

Vodja predstave

Miha Horvat

Glasba

dr. Inge Breznik

Vodja tonskih in svetlobnih


efektov
Rekviziti

Rok Mlaker

Poslikava in oblikovanje
scenskih elementov
Plakat oblikovala

Atena Bonjak, Lidija Piek , Matej


Kuni, Aleksandra Zavec in Zlatko
Daks
Deja Popoek

Scenske spremembe

Marjan Vozelj

epetalka

Majda Cvetanovski

Fotografija, promocija, spletne strani

Sergej Lah

Lidija Meznari

Osebe v Siromakih iz
Gosposke ulice
Pevka ruskih romanc

Danila Vozelj

Pevka iz Srbije

Nevena Josipovi

Ugledna gospa

Rosvita Domajnko

tudentka

Deja Popoek

Fant

David Trop

Brezposelni mo

Stanko Zorec

Brezposelna ena

Anka Fingut

Gluhonemi

Gaper erjal

Upokojenka

Majda Cenc

Harlekina

Dr. Inge Breznik, Lidija Meznari

Predsednica odvetnike
zbornice

Mirjam Klav Dolinar

Osebe v Jezinem
dohtarju
Jezini dohtar

Mirko Ploj

Njegova ena

Ksenija Oni

Suknar

Gregor Antolii, Gaper erjal

Sodnica

Anica Jurkovi

Ovar

Drago Koletnik

BURKA O JEZINEM DOHTARJU


Letos smo si izbrali za svojo
gledaliko komedijsko preizkunjo Burko o jezinem
dohtarju, srednjeveko burko ali farso, ki je bila igrana
e v zadnjih desetletjih 15.
stoletja, prvi natisnjena pa
leta 1485 v Franciji. (La Farce
de Maitre Pathelin.)
V slovenini je igra Burka o
jezinem dohtarju izla v knjini izdaji 1935 v prevodu in priredbi Kristine (Vrhoveve) Brenkove in Emila Smaska, ljubitelji pa so jo igrali e
prej pod naslovom Advokat
Petelin. Imamo pa tudi opero
Kruna Cipcija z naslovom
Mojster Petelin.
Kako, da je ta navidez preprosta burka, ki ji niti avtorja
ne poznamo, vabljiva za gledalie e ve kot petsto let
in obenem e zmerom privlana za publiko?
Zmerom je pa za publiko
zanimivo, kadar je na odru
prevaran prevarant. S tem je
po splonem mnenju nekako pravici zadoeno. V Jezinem dohtarju
pa imamo opravka z dvema prevarama (blago in ovce) ter vsaj s tremi
prevaranti (jezini dohtar, suknar, ovar), a tudi odvetnikova ena pridno sodeluje pri moevi prevari.
Grob ljudski jezik v ljubiteljskih skovanih verzih daje e dodatno
dimenzijo ljudskosti. Poenostavljeni in bolj ali manj enodimenzionalni
liki so v takih igrah zmerom dobrodoli. Koristoljubni prodajalci, kakor
suknar, preprosti in neuki sluabniki, kakor na ovar, iznajdljivi in lanivi prevaranti, kakor na jezini dohtar, so od nekdaj priljubljeni junaki
na deskah, ki pomenijo
svet.
Seveda je Burka o jezinem
dohtarju pravzaprav neke
vrste kratka ala, zato je
neznani avtor ali morda kasneji dopolnjevalci pravzaprav zdruil ali lahko bi celo
rekli zlepil dve navidez
nepovezani prevari prvo si
privoi jezini dohtar s suknarjevim blagom, drugo pa prebrisani norec ovar prav tako s suknarjem in njegovimi ovcami. Toda ovar povrh prevara e prvaka med prevaranti - jezinega dohtarja, kar je za obinstvo kar neke vrste happy
end. Da zmaga preprost in tudi nekoliko neumen junak, je bila od
nekdaj za obinstvo prava stvar Da pa se najbolj moti ravno Pravica,
pa je e viek, al nadvse aktualen tudi danes in pri nas. Najbr je zaradi
teh komedijskih prijemov burka veselo prijadrala vse do dananjega

REVEI IZ GOSPOSKE ULICE


Da bi nao burko e bolj aktuaizirali in ponaili, smo jo umestili v
skupinske prizore mariborskih
reveev. Zadnji dogodki okoli nevarnosti steaja mariborske
obine, ukinitve socialnih pomoi,
ki jih je napovedal upan sociolog,
potem ko jih je v prvem pol mandatu dodatno uvedel, pa so nao zamisel naredile iznenada e bolj aktualno in goo In draljivo. Zato
zanemo igro s Karitasom, Rdeim kriem in Zavodom za zaposlovanjein z njihovim zlomom. etudi gre za resne in alostne rei, ki so Gosposko ulico spremenile v Berako ulico, poskuamo tudi bedo kloarjev,
ulinih pevcev in muzikantov in beraev nekako humorno teatralizirati in
komentirati.

Himna reveev
Neko bila je polna miza,
zdaj pa vse nas
jebe kriza.
Neko smo lahko garali,
kaj malega priparali.
Kaj pa danes, hej, povej!
Revei potrebujejo e po mnenju Rimljanov
kruha in iger; gledalie lahko zagotovo
ponudi igre, kruha pa ne. Zato v nai
montani komediji igralki v kostumu
harlekina povabita berae z Gosposke,
Nam so dali okol vrata zanko, oziroma Berake ulice v Pekre na komedijo
o prevarah Tam se bodo prepriali, da se
sami pa spraznili banko.
ljudje varajo, kradejo in laejo od vekomaj,
pravica pa je nemona in osmeena. MajhNas je vse zadela beda.
Vi, bogati, klinc vas gleda
na tolaba zanje pa je, da je vse skup najbolj
nategnil preprost in reven ovar, kakrni
so oni sami. Njemu to seveda radi oprostijo. Toda naredili smo e korak
naprej v priredbi. Osmeeni sta dve predstavnici institucij ali oblasti:
sodnica v Dohtarjuin v nai dopisani igri e predsednica odvetnike
zbornice Slovenije, ki bi elela kot nekaken deus ex machina razreiti
komedijo tako, da bi kaznovala komedijante, ker se norujejo iz pravosodja, sodnikov in advokatov. Toda avtor osebno in komedijanti se
ponorujejo tudi z njo. Kajti, ko si popoln reve, si tudi odvezan vljudnosti, lahko si celo nesramen in predvsem svoboden in lahko ree
upanom, ministrom,
predsednikom in
predsednicam tudi beee,
beee, beee!
Ko si na tleh, se lahko
sprdai iz vsakogar
tam zgoraj. S kom se bo
obinstvo identificiralo,
skoraj ne dvomim.
Danes pa je prazna miza,
danes vse nas jebe kriza.
Barabe imajo na denar,
za nas, dravo jim ni mar.

Tone Partlji