TEORI PEMEROLEHAN BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Kanak-kanak merupakan golongan yang paling mudah untuk

menerima sesuatau bahasa. Walaubagaimanapun, pemerolehana bahasa ini bergantung pada tahap kecerdasan kanak-kanak tersebut. Terdapat tiga teori yang membincangkan pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pembelajaran. (B.F Skinner) Teori yang pertama adalah teori behavioris. Teori ini menkankan kepentingan persekitaran dalam pembelajaran bahasa. Teori pemerolehan ini berlandaskan teori pelaziman operan yang menyatakan pembelajaran bahasa kanak-kanak berlaku apabila ibu bapa mengajar kanak-kanak bercakap dan memberi galakan dengan memberi peneguhan setiap kali mereka dapat menyebut perkataan yang diajar. Peneguhan yang diberi bertujuan mengukuhkan suatu perlakuan bahasa yang betul dalam tatabahasa kanak-kanak. Ganjaran yang diberi boleh dalam bentuk premier, sekunder atau sosial. Hal ini dapat merangsang perkembangan dan penguasaaan bahasa kanak-kanak. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahawa manusia secara semula jadinya dilahirkan dengan keupayaaan mempelajari bahasa. Keupayaan bertutur manusia adalah satu bentuk perlakuan yang dikenal sebagai perlakuan bahasa. Perlakuan ini terbentuk berdasarkan prinsip rangsangan dan tindak balas. Dalam mempelajari bahasa, persekitaran mempunyai pengaruh yang amat tinggi terhadap kanak-kanak. Pengaruh rangsangan persekitaran dalam bentuk bahasa dan bukan bahasa akan membantu knk2 menguasai bahasa dgn lebih cepat. (Noam Chomsky) Seterusnya adalah teori mentalis yang menyatakan bahawa pemerolehan bahasa berlaku secara mentalis. Menurut teori ini, knk2 dilahirkan dengan alat pemerolehan bahasa yang bersifat unversal. Melalui alat ini, knk2 berpotensi secara semulajadi untuk mempelajari bahasa dlam apa sahaja bahasa. Teori ini merupakan satu hipotesis yang digelar hipotesis nurani. Hipotesisi ini mengatakan bahawa otak manusia telah dipersiapkan secara semulajadi untuk

berbahasa. Otak manusia telah dilengkapkan dengan struktur bahasa sejagat yang dikenal sebagai language acquisition device. Bagi menguatkan lagi teori ini, pengasasnya telah memberikan empat kenyataan iaitu proses pemerolehan bahasa knk2 adalah sama. Seterusnya pemerolehan bahasa initidak ada kaitan dengan kecerdasan minda. Beliau juga menegaskan bahawa pemerolehan bahasa tidak dipengaruhi oleh emosi dan tatabahasa yang diperoleh oleh knk2 adalh sama. Beliau juga memberikan hujah pemerolehan bhs knk2 dalm bahsa ibundanya. Beliau mengatakan bahawa wujud unsur kesejagatan dalam suatu bahasa iaitu kesejagatan formal yang teridir dari ciri tatabahasa dan kesejagatan substantif yang berupa kategori tatabahasa. Seterusnya, bentu ujaran yang didengar knk2 tidak akan diperoleh tanpa keupayaan sejadi dan knk2 dapat menguasai bhs ibunda dalam tempoh antara 4 hingga 5 tahun. (Jean Peaget) Teori seterusnya adalah teori kognitif yang menyatakan bahawa perkembangan bahasa knk2 berkait rapat dengan kedinamikan mentalnya. Teori ini berpendapat bahawa bahasa knk2 adalah manifestasi penting dari perkembangan mental mereka. Untuk menguasai pemerolehan bahsa, knk2 perlu melalui beberapa peringkat perkembangan kognitifnya. Aliran ini menganggap bahasa adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh sesuatu proses dalam otak dan saraf setelah menerima bahan buku dalam bentuk perangsang daripada pancaindera. Apa yang perlu dikaji adalah proses yang terjadi dalam otak dan saraf yang dapat merumus dan menghasilkan bahasa itu sehingga bersifat agak abstrak. Kreativiti yang wujud di dalam otak atau pemikiran penutur bahasa itu adalah keperluan dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir dan bukannya hanya alat luar. Mengikut pandangan aliran ini lagi, bahasa yg diperoleh pada peringkat awal tidak bergantung kepada operasi rangsangan dan tindak balas sahaja seperti yang dituntut oleh golongan behaviur, tetapi peranan kognitif turut sama. Tanpa peranan kognitif perkembangan bahasa seperti sintaksis, morfologi dan fonologi hanya terbatas kepada apa yang dapat dialami sahaja. Peringkat Umur pemerolehan

Pertama

18 bulan hingga 2 tahun

Membentuk skema atau struktur kognitif hasil daripada interaksi yang aktif dengan persekitaran Pengetahuan digambarkan dalam pelbagai bentuk simbolik

Kedua

2 hingga 7 tahun

Tahap pemikiran praoperasi konkrit Pada usia sekitar 4 tahun, mereka sudah mula boleh bercakap Mampu membentuk ayat dan memahami pecakapan orang lain

Ketiga

7 hingga 12 tahun

Menguasai kemahiran hukum pengekalan, konsep hubungan, pengkategorian, dan persirian. Melepasi usiaini mereka telah dikategorikan dalm peringkat operasi formal

1. Jadual tahap pemerolehan bahasa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful