You are on page 1of 130

TAJNE NITI IZMEU MESIHA DEDALA, MISTERIJE

BERMUDSKOG TROKUTA I LETEIH TANJIRA


Autor Muhammed Isa Davud
Prevod na bosanski: Mr. Mahmut KARALI
Izdava LIBRIS d.o.o.
Za izdavaa:
Said KATICA Recenzenti prevoda dr. Izet TERZI Midhat ef. ELEBI
Biblioteka ILM
Urednik Izedin IKALO
Lektura i korektura prof. Ahmed MEHI Tehniko ureenje, desig i DTP
ZIS art design tampa BEMUST Za tampariju Mustafa BEIREVI
Sarajevo, 2001./1422.h.g.
CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo
297: 141.33 248.21
821.411.21-97 DAVUD, Muhammed Isa
Tajne niti izmeu Mesiha Dedala, misterije Bermudskog trokuta i leteih
tanjira / Muhammed Isa Davud ; prevod na bosanski Mahmut Krali. Sarajevo : Libris, 2001. - 262 str. ; 20 cm. - (Biblioteka lim)
Bibliografske i druge biljeke uz tekst
ISBN 9958-9516-3-0
COBISS/BiH-ID 9965062

TAJNA VEZA
TAJNE NITI IZMEU MESIHA DEDALA, MISTERIJE
BERMUDSKOG TROKUTA I LETEIH TANJIRA
Prevod na bosanski: Mr. Mahmut KARALI

UVOD
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Gospodaru na, oprosti meni, i roditeljima mojim, i svim vjernicima
na dan kad se bude polagao raun!.1
Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao
vjernik u dom moj ue, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo
propast poveaj.2
1
Kuran: Ibrahim, 41.
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Ovo je obznana ljudima i da njome budu opomenuti i da znaju da je

samo On jedan Bog, i da razumom obdareni prime pouku!3


Posveta:
Muhammedu, salallahu alejhi ve sellem, koji je upozorio cijelo
ovjeanstvo na zlo olieno u biu Mesiha Dedala ili drugaije reeno
Antikrista. On nije uputio poziv samo ljudima odreenog vremenskog
razdoblja (ili odreenim kategorijijama ljudi) i nije rekao: o muslimani,
niti: o vjernici, niti je uzvikivao: o sljedbenici Muhammeda, salallahu
alejhi ve sellem, nego je pozvao cijelo ovjeanstvo, pa i vie od toga:
pozvao je sve ljude i dine.
O ljudi!...
Nije postojalo vee iskuenje na Zemlji otkako je uzvieni Allah
stvorio Ademovo potomstvo od iskuenja Dedala.
Uzvieni Allah nije poslao ni jednog vjerovjesnika a da nije upozorio
svoj narod na Dedala.
3
Kuran: Ibrahim, 52.
Ja sam posljednji vjerovjesnik, a vi ste sljedbenici posljednjeg
vjerovjesnika, i on (Dedal) e se, u to nema sumnje, meu vama
pojaviti. Pa ukoliko se pojavi dok ja budem meu vama ja u ga
pobijediti za sve muslimane. Ukoliko se, pak, on pojavi poslije mene
svako e se za sebe morati (s njim) suoiti. Poslije mene je Allah jedina
uzdanica svakom muslimanu.4
Upuujem specijalan poziv uenjacima i misliocima, a i poziv svakom
umnom muslimanu da razmisli o ovom problemu.
Autor
4
Ovo je dio podueg hadisa koji je zabiljeio Ibn Made u Sunenu
od Ebu Umame i kazao daje vjerodostojan. Takoer su ga zabiljeili i Ibn
Huzejme i Hakim.
PREDGOVOR
Moja knjiga uvajte se Mesiha Dedala koji e u osvajanje svijeta
krenuti sa Bermudskog trokuta, pobudila je hvala Allahu veliko
interesovanje, tako da imam sve manje vremena da odgovorim na
stotine pisama i telefonskih poziva od odgovornih ljudi i mislilaca.
Hvala Uzvienom Allahu, samo dva pisma imala su sadraj kojim se
pokuavaju osporiti navodi u pomenutoj knjizi, to je i razumljivo ako se
ima u vidu skromnost (njihovog naina) razmiljanja i rasuivanja.
Knjiga, uvajte se Mesiha Dedala, sadri nekoliko osnova
zasnovanih na nepobitnim injenicama sa izuzetkom (hipo)teze o
njegovu roenju i ivotu kao i utjelovljenju Dedala dvojnika u sluaju
Temima ed- Darija koje sam takoer najednom mjestu spomenuo samo
kao puku teoriju.
Napokon dolazi ova moja knjiga Tajne niti izmeu Mesiha Dedala,
misterije bermudskog trokuta i leteih tanjira, kao korekcija ranijih

teoretisanja navedenih u mojoj prethodnoj knjizi uvajte se Mesiha


Dedala, a i kao potvrda ve ranije zastupljenih teza.
U knjizi uvajte se Mesiha Dedala su data podrobna objanjenja o
Dedalovoj taktici u osvajanju intelekta i razuma metodom idejnih i
ejtanskih osvajanja,
o njegovim tajnim vezama sa amerikim arobnjakom Devidom
Koperfildom, pojanjenjima iskuenja Mesiha Dedala kao i
vjerovjesnikim nagovjetajima bliskosti roka kada e se on pojaviti.
Uenjaci moji, profesori moji i ostali moji itaoci i itateljke...
U ovoj knjizi su navedena podrobna objanjenja o vezi izmeu
Mesiha Dedala, bermudskog trokuta i leteih tanjira... Prije njih u
iznijeti jednu injenicu koju u ponuditi openito svima vama, a posebno
gospodi uenjacima: Mesih Dedal, neka je na njega Allahovo
prokletstvo, jedan je od onih kojima je dat rok. On je roen prije
Musaova, alejhis-selam, vremena. On, Allahov prokletnik, uz Iblisa, nije
nita drugo do (Samirija) vlasnik drevnih iskuenja sa teletom u vrijeme
Izraeliana. To sam ve objasnio nepobitnim dokazima iz Kurana.
Izuavao sam Tevrat na hebrejskom jeziku, a listao sam ga, takoer,
stranicu po stranicu i to vie puta u prevodu na arapski jezik i u njemu
nisam naao nikakvog spomena Samirije.
Svi oni koji razumiju vjeru, razliite pravce i iskrivljene religije kao i
strunjaci za pitanje jevreja, shvataju da tu postoji tradicionalno
neprijateljstvo izmeu jevreja i sljedbenika Samirije, iji su uzroci
nepoznati, osim to stoji u objavama da postoji neto to se deavalo u
odreenim vremenskim epohama...
Meutim, ono to me je dodatno zbunilo i zaudilo jeste (kako se ini)
svima jasan momenat, meni, pak, trenutno nejasan, a radi se o
problemu Samirije i dijaloga koji je voen izmeu Mesiha i jevreja, iji se
tekst nalazi u osmom poglavlju Johaninog jevanelja.
Zbog ega vi ne razumijete moj govor. Radi toga to niste ustanju
uti moje rijei. Va otac je Iblis. Strasti vaeg oca elite da
upranjavate. To je ono to je od samog poetka bilo pogubno za ljude.
On nema nikakve potvrde u istini, jer u njemu istine nema. Kad god
izgovori neistinu, on izgovori samo ono to mu je svojstveno, jer je on
laov i otac neistine. to se, pak, tie mene, ja govorim samo istinu i
zbog toga mi vi ne vjerujete. Ko me od vas moe nagovoriti na grijeh?!
Pa ako ja govorim istinu zato mi onda ne vjerujete?!
Onome kome se Allah smiluje taj e sluati moje rijei. Vi ih ne
sluate radi toga to ne spadate meu one kojima se Allah smilovao.
Jevreji su na to dali odgovor i kazali mu: Zar mi ne govorimo dobro kada
tvrdimo da si ti Samirija i da je sa tobom ejtan? Isus je odgovorio:
Sa mnom nije ejtan, moj otac je najplemenitiji, vi mene vrijeate.
Ja ne traim slavu. Postoji onaj ko trai i koje bezvrijedan...5

Johanino jevanelje, 8. poglavlje, 43-50


Ovo je jedino mjesto u svetim knjigama i Starog i Novog zavjeta gdje
je spomenut Samirija.
Jasno je da spominjanje Samirije dolazi u kontekstu onoga to se
objavljuje vezano za ovjeka koji je ranije spomenut i dogaaja izmeu
njega i ejtana. Ne odbacuj mogunost povezanosti izmeu njih ili
njegove potpune ili djelimine opsjednutosti ejtanom. To e pojasniti
veina injenica koje navodim u ovoj knjizi, kao
i teza o postanku Dedala, za to sam naao osnov u vanredno
vrijednim i rijetko dostupnim rukopisima.
Prema tome, ukoliko se ustanovi da je teza o porijeklu Mesiha
Dedala valjana, to e pobiti navod iz predhodne knjige uvajte se
Mesiha Dedala, gdje sam naveo da je roen u Jemenu. Iako je tano
da je Dedal ivio u Jemenu i napajao se sa vrela jemenskih uenjaka,
od prije sam ustvrdio da je on roen u Siriji. Meutim, (definitivno) on je
roen u Samim... U svakom sluaju oba mjesta - i Samira i Sirija - se
nalaze u amu.
Prema tome, cijenim da je vienje Temima ed- Darija njega, kako stoji
u Muslimovu Sahihu, bilo stvarno vienje lino Mesiha Dedala,
svejedno da lije uz njega bio i ejtan ili nije. Istina je, sa Allahovom
pomoi, takva kakvom sam je razloio na osnovu razumskih dokaza koje
vam nudim radi (eventualne) polemike. To je moj stav koji vam nudim, ali
ga nikome ne nameem, u iju ispravnost sam sada vrsto uvjeren.
Predaja koju biljei Taberanija, a u kojoj stoji da Mesih Dedal nije
ovjek, nego da je ejtan koji je u sedamdeset halki svezan na nekom od
jemenskih ostrva je predaja koja nema valjanog utemeljenja. Ili je rije o
predaji u kojoj je izraena pogrena teorija.
Takoer je nepouzdana predaja koju biljei Ebu Davud u Sunenu da
je Mesih Dedal onaj koji je u Vjerovjesnikovo, salallahu alejhi ve sellem,
vrijeme bio poznat po imenu Ibn Sajjad.
Ibn Hader je u djelu Fethul-Bari, (komentar Buharijeva Sahiha),
ustvrdio daje najispravnije miljenje (onih koji kau) da Mesih Dedal nije
onaj koji je poznat po imenu Ibn Sajjad.
Nakon mog studioznog izuavanja ivota Mesiha Dedala, a vezano
za Temima ed-Darija, utvrdio sam, hvala Allahu, da je to bio njegov dinkarin koji se pojavio u ljudskom liku, to zapravo nije daleko od rezultata
istraivanja do kojih su doli na preci traei kompromis meu razliitim
vienjima odreenih situacija.
Ibn Hader u djelu Fethul-Bari kae: Krajnji ishod u pokuaju
traenja kompromisa izmeu hadisa o sluaju Temima ed-Darija te
vijesti o mitskoj ivotinji i hadisima u kojima se govori daje Dedal Ibn
Sajjad, jeste da je Dedal koga je Temim vidio stvarni Dedal, dok je Ibn
Sajjad ejtan koji se tog momenta, kada mu je Allah odredio da izae,

pojavio u liku Dedala, a potom otiao.


I to je, Allah najbolje zna, mogue.
Da, gospodo uenjaci...
Nisam bio daleko ni prilikom mog prvog idtihada. A sad sam sasvim
blizu istini, ili bolje reeno istina je sad tu pred nama. Nudim je ali je ne
nameem. Sad je iznosim sasvim uvjeren u nju.
Mesihu Dedalu, neka je na njega Allahovo prokletstvo, ostavl jen je
rok do odreenog vremena. Onog dana kada se Mesih Dedal, neka je
na njega Allahovo prokletstvo, pojavi nee se pojaviti na magarcu u
kojega e razmak izmeu uiju biti etrdeset arina, kao to se pripisuje
predaji Hakima u Mustedreku!!
I da je hadis pouzdan siguran sam da tu postoji zamjena i neto
pridodano toj predaji, a to znai da izvorna predaja kazuje kako e se
Dedal pojaviti na jahalici u koje e razmak izmeu uiju biti etrdeset
arina. To znai da e razmak izmeu njenih bonih krajeva biti otprilike
33 metra to, zapravo, odgovara veliini raspona aviona i vienih leteih
tanjira!
Ili, pak, da e Mesih Dedal, neka je na njega Allahovo prokletstvo,
na magarcu putovati po mjestima na kojima ive siromasi i obini svijet,
ukazuje da e to biti na jahalici koja je napravljena u njegovu obliku, ili u
obliku magarice to ukazuje na niskost. Veliina e biti izraz opeg
nereda, tako da e njegovo osnovno prevozno sredstvo biti letei tanjir
na kome e juriti po Zemlji brzinom koja e biti nedostina za ljudsku
tehnologiju!
Tirmizija u hadiskoj predaji koju prenosi od Vjerovjesnika, salallahu
alejhi ve sellem, biljei sljedee: Prilikom pojave Dedala... ljudi e ga
slijediti, a na njihovim licima e biti dvostrukom koom obloeni tit.
To znai da e oni obui zatitne kacige, koje se najee oblae radi
otrovnih gasova, onakve kakve oblae stanovnici istone Azije, meu
kojima su prije svega Japanci. Oni su nosioci napretka i kao takvi nee
stagnirati, jer je jedan od uzroka ukraavanja ovog svijeta i taj da se na
njemu dogodi Sudnji dan. To e se ukravanje sve vie poveavati dok
ne dostigne granicu izluenosti.
Uzvieni Allah veli:
Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini
pomisle da su oni toga gospodari, doe zapovijed Naa, nou ili danju, i
Mi to pokosimo, kao da prije niega nije bilo. Eto, tako mi potanko
izlaemo dokaze narodu koji hoe da razmisli.6
PRVI DIO
Nekoliko rijei na poetku
U najljepoj zemlji nae planete, vedskoj, uhvatio sam, uz Allahuvu
pomo, skrivene niti, ili su one uhvatile mene, zbog uzroka koji je u

Allahovu znanju odreen. Na sveanosti u povodu otvaranja udesnog


arhitektonskog zdanja, koje se nalazi pored jezerceta okruenog umom
snijegom prekrivenom, sreo sam plemia iz vedske kraljevske
porodice. Nije to bilo nae prvo vienje ali je bio prvi susret na kome mi
je otvoreno rekao da je grofa skandinavskog porjekla erepa Spiridovia
ubio jevrejski oekivani kralj. Sve to je od mene traio za tu znaajnu
informaciju je da mi ovo bude posljednji susret sa njim u vedskoj i da
njegovo ime ne spominjem ni u knjizi, a niti kroz razgovor. Svi nai
naredni susreti su se deavali na drugim mjestima. U momentu kada
smo se rastajali on me ljubazno zagrli i kroz osmijeh mi ree: Prema
doktrinama jevrejskog kralja jedini njihov neprijatelj koga mu nije
doputeno ubiti je glupan, ebleh ili luak. A moje miljenje o tebi je, to ti
otvoreno kaem, da si ti rijetko vien mislilac i hrabar pisac, pa da li si
eli ubrzati kraj?
Rekoh: Ne zaboravi da sam ja musliman, predan Allahu, a Uzvieni
Allah u asnom Kuranu kae: ...a kad Allahov odreeni as doe, zaista
se nee, neka znate, odgoditi.7 Uzvieni Allah kae i ovo: Allah sigurno
nee ostaviti u ivotu nikoga kome smrtni as njegov doe; a Allah dobro
zna ono to vi radite.8 Stvoritelj ivota i smrti Koji nema sudruga veli:
Svaki narod ima svoj kraj i kada doe njegov kraj, nee ga moi ni za
tren jedan ni odloiti ni ubrzati.9
Da bi nae due bile smirene i da bi naa srca bila uvjerena treba
imati na umu da smru kao i ivotom sasvim gospodari iskljuivo Allah.
Uzvieni Allah kae: Sve to je ivo umire Allahovom voljom u asu
suenom.10
Budi uvjeren daje moje vjerovanje u Allaha vre od stamenih brda.
Neprestano je pred mojim oima trajna mudrost Allahove britke sablje
Halida b.Velida, radijallahu anhu: Nema mjesta na mom tijelu a da nije
sabljom zasjeeno, strijelom ubodeno ili kopljem probodeno. Ja sam
uestvovao u stotinu i vie bitaka, a evo umirem u mojoj postelji onako
kako umire i kamila. Straljive oi nisu mogle spavati.11
7
Kuran: Nuh, 4.
8
Kuran: El-Munafikun, 11.
9
Kuran: El-Araf, 34.
10
Kuran: Ali Imran, 145.
11
Halid b.Velidove lijei su rezime produkta savrenosti istinskog
vjerovanja, koje, kada se usadi u duu, moraju proizvesti lijepo
ponaanje. Njegov govor je odraz savrenog pouzdanja u Vladara nad
vladarima, a Vladar nad vladarima jeste Uzvieni Allah. Kada se
musliman pokrene on je siguran u svoje pokrete, i siguran je u
ostvarenje svoga cilja. On se sa potpunim uvjerenjem, povezanim sa
prijetnjom, obraa svojim neprijateljima:
U vedskoj sam pohvatao sve konce, osim ovoga (ubijstvo pomenutog

grofa), u Njemakoj sam ih povezao, Postupajte onako kako postupate,


a i ja u postupati, pa ete znati koga e stii patnja koja e ga poniziti, i
koga patnja vjeno snai. (Kuran: Ez-Zumer, 39. i 40.)
Kad su mekkanski idolopoklonici uhvatili Zejda b.Desineta poeli su da
ga mue, inei to kao odmazdu muslimanima za poraz na Bedru, i za
ljude koje su na Bedru izgubili. Smiljali su naine kako da ga
najsvirepije mue. Potpuno su mu zabranili hranu i pie, a kada je doao
dan pogubljenja, svi su se iskupili, donijeli svoje sablje, potom su iz
zatvora izveli Zejda. Tad mu Ebu Sufjan ree: Sada emo te svega na
komade sasjei. Ukoliko eli da se od toga spasi ti zanijei svoga
Boga i mi emo ti oprostiti. Zejd e na to: Tako mi Allaha, da vas ima
jo nekoliko puta po toliko koliko vas trenutno ima to mi ni najmanje ne bi
pokolebalo moje vjerovanja niti bi za atom umanjilo moje uvjerenje u
Allaha. Te rijei su ozlojedile Ebu Sufjana koji iz sveg glasa povika:
Zaklinjem te onim ime se vi kunete da li bi sada volio da je Muhammed
ovdje umjesto tebe pa da njemu glavu odsijeemo, a tebe pustimo tvojoj
porodici. Zejd na to ree: Tako mi onoga koji je Muhammeda sa
istinom poslao, ne bi elio da Muhammed bude na mom mjestu pa
makar ga samo trnom uboli, a mene oslobodili i pustili mojoj porodici.
Tada se Ebu Sutjan, tresui se od bijesa, okrenu svojim drugovima i
ree: Tako mi boga nisam vidio da iko ikoga onako voli kako
Muhammeda vole njegovi sljedbenici. Potom su idolopoklonici naredili
Zejdu da se ispenje prema stubu na kome e ga objesiti. On ih zamoli da
mu dozvole da klanja dva rekata i oni mu to dozvolie. Klanjao je dva
kratka rekata potom se okrenuo prema njima i rekao: Tako mi Allaha,
da se nisam pobojao da ete pomisliti kako ja oteem s namazom zbog
straha od smrti, ja bih dugo i dugo stajao pred (mojim Gospodarom)
Allahom. Ne sluajui to to je govorio poveli su ga prema drvetu na
koje e ga objesiti, okrenuvi ga od Kible, zatim su se iskupili svi kurejki
mladii sa sabljama i kopljima i svaki je sebi odredio dio Zejdova tijela po
kome e ga udariti, a onda su ga svi u isti mah udarili. I dok su njihove
sablje i koplja trgala Zejdovo tijelo on iz sveg glasa povika: Svjedoim
da nema drugog boga osim Allaha koji nema druga i suvlasnika i
svjedoim da je Muhammed njegov rob i poslanik.
a u Francuskoj sam utvrdio pravce. Svi su oni vodili prema uasnoj
palai ija se glava pribliava, ili, da se preciznije izrazim, dosee do
Sjedinjenih Amerikih Drava kako bi potvrdio pretpostavku da mozak
koji sve to planira djeluje upravo tu.
U velikoj zemlji vedskoj - o kojoj se u islamskom svijetu vrlo malo
zna - preciznije kazano u arobnom gradu Upsala, zatim u gradovima
Umea i Lund, potvreno mije kroz razgovore koje sam vodio sa mnogim
obrazovanim ljudima i nekim uglednim izdavaima da knjiga The Hidden
Hand 12 grofa skandinavskog porijekla erepa Spiridovia nije u cijelosti

objavljena, ak nije objavljen ni njen primjerak na engleskom jeziku.


Bez sumnje grof je bio izizetno ugledan i moralan ovjek. Posjedovao je
dosta tajnih informacija o masonima koji vladaju svijetom... Kukaviluk i
strah amerikih izdavaa, koji su se moda bojali i za vlastiti ivot,
Nakon toga ree: Neka je na tebe Allahov mir, milost i blagoslov o
Allahov poslanie!, i ispusti duu.
Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, se u momentu kada su
izveli Zejda da ga pogube nalazio u Medini. Kada su ga pogubili on je iz
sveg glasa uzviknuo: Neka je i na tebe Allahov mir, milost i bereket o
Zejde. Ashabi su se stresli pri spomenu Zejdova imena. On im tada
ree: Idolopoklonici su ovog momenta izveli Zejda da ga pogube. I kada
su se svom estinom sruili prema njemu, posljednje rijei koje je
izgovorio i kojima su zavrene njegove stranice bile su da mi je nazvao
selam. Meleki su me o tome obavijestili i ja sa mu uzvratio selam.
Potom Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, ree: Uistinu ehid
ne osjeti veeg bola prilikom umiranja od bola kakav osjeti neki od vas
kada se trnom ubode.
12
Sakrivena ruka
primorali su autora da same knjigu, ali i pored toga masoni mu nisu
oprostili. Potvrdio mi je jedan vedski uglednik iz grada Veke daje grof
bio rtva jevrejske zavjere, zbog toga to je vie znao nego to je trebao
da zna. Uz to, on je posjedovao neka veoma znaajna dokumenta, a
meu njima i stanovite rijetke rukopise koji su bili stari i po nekoliko
hiljada godina, a koji su govorili o buduem ustroju svijeta. Svi
dokumenti, za koje su znali neki njemu bliski ljudi, misteriozno su nestali
kao to se i njegova smrt desila na misteriozan nain.
Sjetio sam se neega to je o njemu pohvalno kazao jedan engleski
izdava koji je dobro komercijalizirao njegovu knjigu: The secret world
Govermment.13 Proitaj ovu knjigu pa e se slika o svijetu izmijeniti u
tvojim oima. U ovoj knjizi se nalaze objanjenja za stotine zagonetnih
historijskih dogaaja. Da bi izdava baru izvjesnoj mjeri umirio svoju
savjest, zbog neobjavljivanja svih injenica u cijelosti, odluio je da radi
na irenju reputacije skandinavskog grofa.
Izdava je, govorei o grofu, izmeu ostalog rekao i ovo: erep
Spiridovi (Cherep Spiridovich) je potomak plemike porodice koja
potie iz Skandinavije. Njegov pradjed je bio grof Rurik koga su Slaveni
godine 862. pozvali u Novgorod gdje je formirao vladajuu strukturu koja
e kasnije Rusiji dati njeno ime. Grof je opisan kao duhovno jak i
osjeajan ovjek. Opisana jaina i osjeajnost proizile su iz
skandinavskih obija koje je naslijedio, te iz posebnog naina
obrazovanja i vjebi kroz koje je proao.
13
Tajnastvena vlast koja rukovodi svijetom
Odlikovao se posebnim talentom i vjetinom pisanja te izuzetnom

moi pamenja. Posebno ga je radovalo prikupljanje razliitih informacija


iz raznih mjesta i izvora. Svi su ovi faktori igrali znaajnu ulogu u
pogledu njegovog fantastinog razumijevanja sadanjosti i utjecale na
jaanje njegove vizije budunosti.
Vie vedskih uglednika mi je otvoreno reklo da je uzrok ubojstva
ovog princa to to je na vie kongresa, a i u nekim svojim pisanim
djelima, otvoreno ukazivao na neophodnost razotkrivanja i skretanja
panje cijelog svijeta na tajne jevrejske korporacije koje bi trebalo
dokrajiti, nakon to su otkrivene.
Isticao je, takoer, da rjeenje svih svjetskih problema, bez obzira na
kom se kraju Zemlje oni pojavljivali, lei u unitenju onih koji se nazivaju
jevrejima, prije nego li oni nekoga izmeu sebe proglase kraljem svijeta,
koji e usmjeriti skupine robova i poslunih sluga na mrnju, a Allah
Jedini zna kakvu crnu mrnju skrivaju u svojim srcima prema svakom
onome ko nije jevrej. New York Times (najpopularniji ameriki dnevni
list) u broju od 23. oktobra 1926. godine, donosi veliki naslov: Smrt
grofa Spiridovia u hotelskoj sobi koji se uguio otrovnim plinom prije
poetka velikog sastanka Slavena.
U lanku je stajalo: Juer je, usljed trovanja plinom u hotelskoj sobi,
umro grof erep Spiridovi koji je teio ujedinjenju miliona Slavena
razasutih po cijelom svijetu... Njegova smrt se poklapa sa danom prije
poetka kongresa Slavena koji je odreen jo prije nekoliko godina.
Harijet Boli, vlasnica hotela, je pokucala na vrata sobe u koju se
smjestio grof. Poto se nije odazvao, a osjetila je miris plina, izvjestilaje
policiju koja je provalila vrata. Nakon uviaja, ljekar Dord Mori,
pomonik sudskog vjetaka lijenik i Viljem Petit su se sloili daje smrt
rezultat Boije odredbe.
Grof je proveo dugo vremena putujui izmeu Evrope i Amerike zbog
vane stvari koju je odabrao sam, a to je: ujedinjenje dvjesto miliona
Slavena u jedno udruenje. Potvrdili su mi u Njemakoj, a prije toga i u
Francuskoj mnogi uglednici da zlo u svijetu za uzde dre predsjednici
tajnih korporacija koje se spajaju u jednu na ijem je elu veliki upravitelj,
ali niko ne zna koje on.
Jedna njemaka porodica mije otvoreno rekla da postoje odreena
sjedita podzemlja i tajna skrovita u vedskoj, Njemakoj, u obje
Amerike, Egiptu, Jemenu, Palestini, Maroku i Vatikanu koja otvoreno
ukazuju na ono ta e se ovih dana, a ta poslije desiti.
U kontekstu onoga to je otkrio u nekim dokumentima na koja je
naiao, starjeina ove porodice mi je rekao: Vi ste muslimani. Na vama
je velika odgovornost da spasite svijet od najveeg svjetskog silnika
(Dedala), koji e izai na ovaj svijet. Vozit e se avionom ija je
tehnologija ranije bila nepoznata. Protiv njega e se boriti udan mladi,
iz arapskog svijeta, koji e imati veliku mo. Doi e sa Sinaja, a jo e

biti udnije ono to e on sa njim uraditi.


Pod dojmom napornih razmiljanja, dugih putovanja i mnogobrojnih
susretausnio sam san o najboljem i Allahu,
delle anuhu, najdraem gradu na svijetu Mekki Mukerremi 14 koji sam
spomenuo na poetku moje knjige: uvajte se Mesiha Dedala koji e u
osvajanje svijeta krenuti sa Bermudskog trokuta.
Nakon ovog sna koji mi je ukazao na bliskost ili poetak kraja i
naznake Velikih znakova Sudnjeg dana prosvijetlio sam um svjetlom
Allahove Knjige i nadahnuo srce Knjigom u koju ne moe prodrijeti
neistina ni sprijeda a ni straga, a koja je objavljena od Mudrog i hvale
Dostojnog.
Kako oni ne razmisle o Kuranu, ili su im na srcima katanci!15
Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o rijeima
njezinim razmislili...16
Haris je sa senedom prenio od Alije, radijallahu anhu, koji je kazao:
uo sam Allahova Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, kada je rekao:
Pojavit e se iskuenja poput dijela tamne noi. Rekoh: Allahov
Poslanie, ima li izlaza iz njih? On ree: 'Izlaz je Knjiga Uzvienog
Allaha. U njoj su vijesti o onome to se desilo prije vas, i nagovjetaj
onoga to e se dogoditi poslije vas. U njoj su propisi koji reguliu
odnose izmeu vas. On je govor koji rastavlja istinu od neistine, i lakrdija
nikakva on nije.
14 Zabiljeio je Ibn Derir od Ibn Abbasa da se Vjerovjesnik, salallahu
alejhi ve sellem, nakon to je izaao iz Mekke i stigao do peine okrenuo
prema Mekki i rekao: Ti si grad koji si najdrai Allahu, i grad koji je
najdrai meni. Da me idolopoklonici iz tebe ne istjerae ja od tebe ne bih
izaao. Kuran: Muhammed, 29.
Koji god ga silinik napusti Allah e ga unititi. Ko bude slijedio drugu
uputu, osim njegove Allah e ga poniziti. On je Allahovo vrsto ue,
jasno svjetlo i mudri spomen. On je ispravni put. Sa njim se ne pobuuju
strasti, sa njim se ne mrse jezici, ne sukobljavaju miljenja. Njega se ne
zasiuju uenjaci, on ne dodijava bogobojaznima, i ne haba se zbog
mnotva odgovora. Ne prestaju divljenja njemu. On je taj za koga dini,
kada su ga uli, rekoe: - Mi smo, doista Kuran, koji izaziva divljenje,
sluali. - Ko bude nauio ono to on u sebi sadri, napredovat e. Ko
bude govorio po njemu, istinu e govoriti. Ko po njemu bude sudio,
pravedno e suditi. Ko po njemu bude postupao bit e nagraen, a ko
bude pozivao k njemu bit e upuen na pravi put.17
Pomnim analiziranjem najveih poslanica koje je Uzvieni Stvoritelj
uputio ljudima i dinima izveo sam sljedee zakljuke:
1. Da Mesih Dedal, neka je na njega Allahovo prokletstvo, uistinu
postoji.
2.
Da je Mesiha Dedala Allah prokleo na nain kako je prokleo i

Iblisa, to je spomenuto u asnom Kuranu. To se ne moe zakljuiti iz


pogrenog Begavijevog komentara ajeta: Stvaranje nebesa i Zemlje je
sigurno vee nego stvaranje roda ljudskog, ali veina ljudi ne zna18 da
se ovdje pod ljudskim rodom podrazumijeva i Dedal, koji je spomenut
na drugom mjestu u asnom Kuranu. Izjanjavanje o ovom problemu je
naravno otvoreno kako bi muslimani istraili, otkrili i utvrdili da je Dedal
bio uzronik najveih nereda na zemlji u povijesti ljudskog roda.
17

Hadis biljei Tirmizija


Ahmed je u Musnedu zabil jeio da je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve
sellem, kazao: U vremenu od stvaranja Adema, pa do Sudnjeg dana,
nee biti veeg iskuenja od pojave Dedala. U predaji ovog hadisa koji
Muslim biljei u Sahihu stoji: U vremenu od stvaranja Adema pa do
nastupa Sudnjeg dana, pojava Dedala e biti najkrupniji dogaaj.
U knjizi uvajte se Mesiha Dedala, to u samom tekstu a to u
fusnoti, kazao sam i ovo: ... Da (pojava Dedala) nije krupna i opasna
stvar, ne bi Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, koji je najbolji uzor,
preporuio da, nakon svakog posljednjeg teehuda, a prije selama,
neprestano traimo utoite i zatitu izgovarajui rijei: Boe moj!
Utjeem ti se da me sauva od dehennemske patnje, iskuenja u
kaburu, iskuenja ivota i smrti i iskuenja Mesiha Dedala.19
Biljei Muslim u Sahihu od Ibn Abbasa, raijallahu anhu: Allahov
poslanik, salallahu alejhi ve sellem, ih je pouavao ovoj dovi isto onako
kao to ih je pouavao suri iz Kur ana. Muslim b. Haddad kae:
Obavijeten sam da je Tavus Ravija koji ovaj hadis prenosi od Ibn
Abbasa, jednom priliko rekao svom sinu: Jesi li u namazu prouio ovu
dovu? Nisam, odgovori, a on e na to: Ponovi namaz.
19
Hadis biljee: Enes, Libu Hurejre, Aia, Ibn Abbas, Sad i Amr
b.uajb. Vidi djelo En-Nihaje fil-Fiteni vel-Melahimi od Ibn Kesira I dio,
169. i 170. strana. U izdanju Darut-turasil-arebi.
Nevevi u 5. tomu Komentara Muslimova Sahiha veli: Iz rijei Tavusa
se da zakljuiti daje on naredbu (o uenje spomenute dove u namazu)
shvatio u smislu obaveze (vadib), te je iz tog razloga traio da njegov
sin, koji ju je propustio, obnovi namaz. Veina uenjaka smatra da
uenje ove dove u namazu, nije obavezno - vadib, nego je lijepo mustehab. Tavus je moda ovo uinio radi toga to je elio da odgoji
svoga sina i da mu ukae na znaaj uenja ove dove, ne zbog toga to
je cijenio daje njeno uenje u namazu obavezno, a opet Allah najbolje
zna.
Prema tome Tavus je iz Vjerovjesnikova, salallahu alejhi ve sellem,
ponavljanja i trajnog traenja utoita od Allaha da ga zatiti od zla
Mesiha Dedala, u svakom namazu, te Vjerovjesnikovog, salallahu alejhi
ve sellem, nastojanja da njoj poui ashabe isto onako kao to ih pouava

suri iz Kurana, razumio daje njeno uenje obavezno, a da njeno


proputanje skrnavi farz. Imajui u vidu sve navedeno, nije nikakvo udo
to je poznati zahirijski uenjak Ibn Hazm ez-Zahiri u svom djelu ElMuhalla stao na stanovite daje spominjanje Vjerovjesnikovog traenja
utoita, nakon teehuda farz. On se pri tome rukovodio i hadisom koji
biljei Muslim u Sahihu od Ebu Hurejre: Kada neko od vas proui EtTehijjatu neka zatrai utoite od etveroga, govorei: Boe moj! Traim
da me zatiti od dehennemske patnje, patnje u kaburu, od iskuenja
ivota i smrti i od zla iskuenja Mesiha Dedala
U drugoj predaji stoji: Kada neko od vas zavri posljednji teehud
neka od Allaha zatrai utoite od etveroga: od dehennemske patnje,
patnje u kaburu, od iskuenja ivota i smrti i zla Mesiha Dedala.
3. Daje Mesih jedan od trojice kojima je ostavljen rok, ukoliko se
prihvati uvjerenje da ima vie od dvojice onih kojima je Allah ostavio rok.
Dokaz za to je ono to je spomenuto u asnom Kuranu: Daj mi
vremena do dana njihova oivljenja!
- zamoli on. Daje ti se vremena! - ree On.20
Mnoina u arapskom jeziku poinje od broja tri. Prema tome:
Prokletom Iblisu je ostavljen rok.
Isau, alejhis-selam, je ostavljen rok, i Prokletom Mesihu Dedalu je
ostavljen rok.
MESIH DEDAL... ROENJE I POSTANAK... I NJEGOV POSEBAN
IVOT U SKLOPU IVOTA KOJI JE PRED NJIM
Znam daje ovaj naslov dugaak i da nije u skladu sa onim to je
poznato izdavaima i piscima, da naslov ne treba biti dui od pet rijei,
osim u izuzetnim situacijama. Ja nisam imao druge mogunosti.
Ovaj mi se naslov sam po sebi nametnuo zbog njegove
proporcionalnosti sa duinom Dedalovog ivotoa koji se protee iz
stoljea u stoljee.
No, brzo prihvatimo konce od njihovog poetka...
Nastojmo zadrati kretanje izmeu laganog i urnog jer je za borbu
dolo vrijeme. Mi elimo i teimo da doe kraj velikom iskuenju i kraj
ovjeku koji je postavio strategiju za poniavanje muslimana i vjeto
pokrenuo krvavi sukob.
Znam da ono to piem, Allahovom voljom, prije mene nije niko
napisao. Ne zbog toga to sam ja izuzetan mislilac i genijalan pisac,
nego zato to je to nastalo kao plod mukotrpnog istraivanja,
razmiljanja i rizinih putovanja.
Sve ono to slijedi (moja ranije pomenuta teza o roenju i ivotu
Mesiha Dedala) predoavam sudu javnosti, bez pretenzija da svoje
stavove nekom nametnem.
Mi smo sada - vremenski vraeni unazad - u gradu Es-Samiri, malom

gradu u Palestini, u stanovitom vremeplovu (felash back). Kasnije u


vrijeme Davuda, alejhis-selam, ovaj gradi e izrasti u veliki grad, a
poslije e postati i prijestonica Izraelianske carevine kakvu je ostavio
Sulejman, alejhis-selam. To je otprilike jedno stoljee prije roenja Isaa,
alejhis-selam.
... ivjeli su jedan ovjek ijedna ena kao potomci Jehuze... Nakon
trideset godina braka dobili su potomka. Roenje on (Dedal), za njih
dvoje neto najtetnije kako ga je opisao Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve
sellem: Njegovo oko spava, a ne spava njegovo srce.21
21
U Musnedu Imama Ahmeda nalazi se sljedei Vjerovjesnikov,
salallahu alejhi ve sellem, hadis: ivjet e Dedalov otac i majka u
braku tridest godina, a nee imati djeteta. Potom e im se roditi djeak
orav, koji e biti neto najtetnije i od najmanje koristi. Njegove e oi
spavati, a nee spavati njegovo srce.
Dedalova porodica... i poetak nesree
Ova porodica - otac, majka, a i svi preci - je oboavala kipove...
Kip u liku krave im je predstavljao vrhovno boanstvo. To, zapravo, i
nije bio kip, nego je bio ejtan prkosni utjelovljen u lik kipa krave.22
Prinosili su rtve kipovima, a ustvari su ih prinosili ejtanima.
Svakodnevno bi ostavljali rtve i alkohol, izraavajui im time pokornost i
prijateljstvo. Kasnije ne bi nali ni traga od prinesenih rtava, a u
posudama bi zatekli samo po koju kapljicu alkohola. Smatrali su daje to
znak zadovoljstva njihovih bogova pa su im svakodnevno upuivali
molbu da im podare djecu.
Kada je Allah htio da ena, roena nakon bluda najblie rodbine,
zanese sa ovjekom, roenim, takoer, kao plod incesta, ejtan se
uvukao u mokraovod ovjeka
22
Poznato je da islam zabranjuje pravljenje kipova i statua, i
zabranjuje da se njima ukraavaju domovi. U Buharijevu i Muslimovu
Sahihu se nalazi hadis u kome Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem,
kae: Uistinu, meleki ne ulaze u kuu kojoj su kipovi, statue i slike.
Ako meleki, koji su simbol Allahove milosti i zadovoljstva, izlaze iz
kue u kojoj su kipovi i statue i bjee od nje, logino je da e na njihovo
mjesto doi ejtani i dini nevjernici. Ja sam u knjizi Razgovor sa dinom
muslimanom objasnio vezu izmeu ejtana, dina i kipova.
idolopoklonika kako bi nesmetano uestvovao u njihovom spolnom
odnosu. Tako su se pomijeale sperme (ljudska i dinska)23, a zapravo
sve je ve bilo odreeno. Jedne strane olujne noi ovjek i ena zaue
glas sa strane na kojoj se nalazio kip u liku divlje krave, koji ih obavijesti
daje on sa njima zadovoljan, i daje naredio melekima da im podare
djeaka, pa ukoliko njih dvoje, prema njemu, ne budu poveali svoje
molitve, pokornost i prinoenje rtava, on e ga preobraziti u ensko.
Njih dvoje mu uinie seddu, istiui da ele muko. On im tada naredi

da mu kao rtvu prinesu debelu kravu, daje stave ispred njega, i da se


kod njega ne pojavljuju cijelu no. ejtan se poigravao s njima kako je
elio, vjeto koristei to to on vidi a to njih dvoje ne vide, jer din vidi
ono to je u unutranjosti ovjeka, kao da su njegove oi poput X zraka.
On je zaee vidio u samom poetku ali nije mogao znati hoe li biti
muko ili ensko. Znajui koliko ovjek eli muko koje bi ponijelo
njegovo ime, i koliko ena eli zadovoljiti mua, oglasio je daje muko,
pa ukoliko Allah, Gospodar svjetova, bude htio da bude ensko, on e ih
obavijestiti da ga nisu zadovoljili, ili da su mu licemjerno prinosili rtve,
to mu nee biti teko, jer din udi za laima, obmanom i glumom, isto
onako, kao to ovjek udi za hladnom vodom u vruem i sparnom
danu.
23 U mojoj knjizi uvajte se Mesiha Dedala koji e u osvajanje
svijeta krenuti sa Bermudskog trokuta ukazao sam na injenicu da je je
Mesih Dedal od onih koji su zaeti u vrijeme menzesa Naime, njegovi
roditelji su imali odnos u vrijeme kada je majku bila pod menzesom, tako
da se desilo ejtansko zaee. Savremena medicina potvruje da
menstruacija ne spreava zaee.
Ovo ne govorim tek tako, od sebe. Sve to sam naveo spomenuto je
u stjenovitim gravurama, i rukopisima u gradu Irbidu u Jordanu.
Vremenom su gravure i natpisi nestali sa stijena, ali je ostala predaja
sauvana u pamenju nekih uenjaka iz ama koji su je s pokoljenja na
pokoljenje prenosili i tako sauvali od zaborava. U njoj je kazivanje o
djeaku, roenom nakon trideset godina braka njegovih roditelja, a koji
je od roenja imao defektne oi, i koji je po cijeli dan i no spavao.
Rijetko bi se budio i to samo kad bi htio podojiti krupnu prsatu majku.
Navodi o Dedalovoj porodici potvreni su u hadisu koji je prenio
Ahmed u Musnedu, a u kome stoji: Otac mu je bio visok i debeo. Imao
je nos poput kljuna, a majka mu je bila krupna i debela, imala je duge
ruke i velke dojke. Njeno je dijete nije htjelo dojiti pa je dobila mlijenu
groznicu, to joj je prouzrokovalo trovanje, a kasnije i smrt.
On joj je bio prvo dijete koje je po nju bilo kobno, i za nju neto
najtetnije, kako je obavijestio Muhammed, salallahu alejhi ve sellem, u
ranije navedenom hadisu.
udno je bilo daje dijete ostalo u ovakvom stanju nekoliko godina,
rijetko se micalo, tako je otac mislio da je paralizovano, i da su bogovi
ljuti na njega.
Uprkos svemu otac je redovno izvravao sve svoje obaveze prema
njima, ali se na djetetu nisu primjeivale nikakve promjene...
Otac mu je donosio kozije mlijeko nastojei ga probuditi i pridii.
Dijete bi uzelo gutljaj, dva, a potom ponovo zaspalo. Otac bi se uvjerio
daje ivo samo kada bi mu ruku ili uho stavio na srce i uo otkucaje.
Da, o Allahov Poslanice, njegove oi spavaju, a ne spava njegovo

srce!
Prole su etiri godine, a dijete jo nije bilo prohodalo... Jedne noi,
dok je otac spavao pored njega, dijete se iznenada pomaklo. Poelo je
puzati i pokuavalo se pridii na noge, stojei etveronoke, kao
ivotinja. Prope se na noge i poe lagano da hoda, a da to otac nije ni
primijetio.
inilo se da je u ovom djetetu nekakva druga, ve obuena dua,
koja gaje u momentu aktivirala i primorala na ustajanje... Ali, nije to bila
nova dua, nego je to bio izopaeni din.
U dijete defektnih oiju se nastanio ejtan (iz kipa u liku) krave, odnio
ga do kipova i ostavio ga da po drugi put zaspe pored njih.
Otac se probudio i naao ga kako spava u okrilju idola. Bezuspjeno
je pokuavao si objasniti ovaj udni dogaaj. Pozvao je susjede koji mu
nisu povjerovali ve su ga optuili tvrdei daje on tamo ostavio
nepomino dijete.
Mnogi su, opet, u ovom vidjeli udo pa su posjeivali dijete kako bi od
njega dobili blagoslov.
Kad je za cijeli sluaj, preko svojih pijuna, saznao vladar odmah je
naredio da se djeakov otac privede, traei od n jega da prizna kako je
sve sam isplanirao i odnio dijete kod kipova. Ovaj je to energino odbio,
a vladar naredi da ga izbiuju i da ga bace u tamnicu prepunu mieva.
Vjerujui da nema drugog boga osim velikog vladara gradova,
ekspedicija krenu da pogubi svakoga onoga koji oboavae kravu.24
Budui daje (Dedalov otac) osjetio bezizlaznost vlastite pozicije bi
primoran da slae. Izjavi pred vladarem i stanovnicima grada da nema
drugog boga osim vladara, i da niko osim njega ne moe ni nauditi ni
pomoi, te daje on jedan, jedini koji nosi blagoslov i koji ga dijeli. uvi
to, vladar naredi da ga puste iz zatvora i naredi da se motri na njegovo
dijete koje ne smije napustiti vladarev dvorac.
Djeak je postao neto to bi najtetnije za njegovog oca. Zbog njega
je bio zatvaran, muen i na kraju ga zauvijek izgubi.
24
Oboavanje krave je stara idolatrija. Podrazumijeva ono to je kod
prvobitne zajednice bilo poznato pod nazivom tavtamija, a odnosi se na
oboavanje, kod prvobitnog ovjeka, ivotinja ili biljki. Ljudi su vjerovali
da izmeu njih i ivotinja i biljki postoji stvarna familijarnost i bliskost.
Oboavanje ivotinja je istovremeno smatrano i svetim i opakim.
ivotinje su kod njih bile zatiene zakonom Tabu, tj. zakonom zabrane.
Njima je bilo zabranjeno da ih ubijaju i jedu njihovo meso. U nekim
sredinama se, jo do danas, zadralo vjerovanje u zabranu jedenja
mesa (zbog svetosti) nekih ivotinja. Tako je krava i danas nedodirljiva
kod Indijaca, a svinja kod jevreja.

MJESEC JE IZAAO IZ PUTANJE... ON SKRIVA TAJNE


Djeak ostade pod vladarevim nadzorom u njegovu dvorcu.
Nakon to proe godina - a njemu bijae pet - djeak se poe buditi iz
udnog sna i poe se pomalo micati. Nastojae da govori sa dvoranima
zamuckujui i izgovarajui slovo po slovo. Primijetivi u njegovim oima
mnoge defekte, pokuae da ih lijee. Meutim, ljekari na dvoru dooe
do jedinstvene dijagnoze koju saoptie vladaru. Ona je glasila:
Defekti su neizljeivi, jer je ono takvo roeno da bi takvo i ivjelo.
Nije proao ni itav mjesec, dok su stanovnici spavali, kad li do njih
doprije boanski povik da su oni bludnici i homoseksualci kao i
stanovnici Sodome i Gomore. Tvoj Gospodar ih je pustio da jo
spletkare i dao im vremena kako bi se obistinila Allahova rije o kazni.
I, stigla ih je kazna odakle se nisu ni nadali. Allah je naredio DibriliEminu da ih, kao to je uinio sa stanovnicima Sodome i Gomore, u
zemlju utjera sve, osim malog djeaka koji je u vladarevu dvoru, a koga
treba odnijeti na ostrvo u velikom moru (Jemensko more) - ovo e more
imati znaaj u buduim dogaajima - te da ga na ostrvu sama ostavi,
poslije da ga, po Allahovu nareanju, obilazi, brine se o njemu i nosi mu
hranu i pie, da ga vrati u duboki san kakav je ranije imao, a potom da
se on, Dibril, vrati i uniti grad, i to na taj nain da ono to je bilo gore
sada bude dolje. Tako se Allahova rije istine prema nevjernicima
upotpunosti ispunila.
Dibril je, besprijekorno izvravajui Allahovu naredbu, odnosio sa
Allahove zemlje hranu djeaku koji je bio sam. Allah mu je govorio:
Dibrilu, Ovaj djeak je Moj rob! Pred Sudnji dan e se proglasiti bogom
i biti oboavan. Ja u mu poslati onoga ko e ga kazniti i ubiti u
odreeno vrijeme, a Moj rob koji je bio Vjerovjesnik u jednom vremenu27
to nee iznevjeriti i pred Sudnji dan e mi postati prijatelj.28
Ostrvo na kome se nastanio djeak, zvalo se Ostrvo strasne zmije i
kosmate ivotinje. U legendi koja krui o ovom ostrvu se kae daje, ko
god je kroio na njega ostao mrtav. Ubila bi ga zmija koja je dugaka
nekoliko stotina metara. Kosmata ivotinja - ivotinja sa dugakom
dlakom
27
To je Isa, alejhis-selam, koji e se povratiti pred Sudnji dan,
obnoviti eriat sa kojim je doao Muhammed, salallahu alejhi ve sellem,
i ubiti Dedala.
28
Ovo sam predanje uo od jednog uenjaka iz Jemena koji se zove
Hajdar b. Arif Billaha Abdullah b. Selam b. ari koji posjeduje rukopise
stare po nekoliko hiljada godina. Neki od njih su nastali 700 godina prije
roenja Isa, alejhis-selam, a koji su bili dostupni samo rijetkim ljudima.
On ivi u mjestu Rejdeh u kome uglavnom ive jevreji. Taj ovjekje jo
iv i ima preko 110 godina. Ne eli da ivi u urbanim mjestima, veinu
ivota proveo je u pustiji pod atorima. Kada sam ga upitao kako je

uspio sauvati vitalnost u tim godinama rekao mi je da ne proputa noni


namaz (salatut- teheddud) i ne proputa klanjanje ranog sabaha.
Rijetko kad jede meso i slanu hranu. Uglavnom se hrani mlijekom i
hurmama, a pije med sa vodom.
- govori sve jezike svijeta. Ona vlada ostrvom, a zmija je njen uvar.
Zmija je slijepa pa je ivotinja usmjerava, a ona je slua.
Malo ostrvo izgleda kao skupina stijena koje su se sakupile da
oblikuju tlo prepuno izvorima pitke vode, gusto ispreplitanog drvea i
raznovrsna dobra kao to su rue, rastinje, drvee i jabuke ute boje,
udnog izgleda kao da su dinske glave prijatna oblika i sklada, a ne kao
ejtanske runog i zastraujueg oblika. Ostrvo je smjeteno u Indijskom
okeanu, odmah iza Jemena, a vrijeme na ostrvu je toplo i kiovito.
Cijeli predio je, zapravo, more prepuno raznovrsnih ostrva. Nalazi se
blizu Jemena i zove se Jemensko more. To nije Arapski zaljev kako neki
(pogreno) smatraju.
Ostrvo na kome se nalazi djeak je usamljeno, duboko u moru, i
daleko je od svih ostrva. Gledano sa vee udaljenosti doima se poput
zvijezde koja se udaljila od ostalih zvijezda, ili na mjesec koji je iskoio iz
putanje prepune mjesecima kako bi bio izuzetak za stvar koja je
odreena.
KAD RUKOPISI PROGOVORE I OTKRIJU NEKE MISTERIOZNOSTI
Na temelju nekoliko veoma vrijednih i veoma rijetkih rukopisa koji
postoje, a koje posjeduje jedan od uenjka u Kudusi-erifu, moemo
nastaviti putovanje kroz prolost, sve dok ne stignemo do sadanjosti.
Dibril, alejhis-selam, je poeo da odlazi kod ovog djeaka, bez da ga
djeak vidi i primijeti, prvo radi toga to je on za njega kao i za ostale
ljude nevidljiv, i drugo to je djeak neprestano spavao kao daje
stanovnik peine.
U danu kada je djeak napunio osam godina oi su mu se, skupa sa
njegovim srcem, poele buditi. Spavao je sasvim malo...
U tom periodu, kad god bi se probudio pokraj sebe bi u posudama
naao ukusno jelo i pitku vodu. Jeo bi i napio se, a potom ponovo
zaspao. Meutim, on je sada mogao ustajati i kretati se, shvatati i
razumijevati. Mogao je loviti ribu iz vode slijedei tihi apat koji je jasno
razumio. Izgledalo je da je to bio apat instikta (uradiu tako, kako bi bilo
tako), a, zapravo, taj apat i panja prema ovom djeaku bila je od
strane Dibrila, alejhis-selam.
Djeak je ivio poetni ugodni ivot kao da je Robinzon Kruso
(Robinson Crusoe) na svom putovanju - osim ako pisac Danijel Defo
(Daniel Defoe) nije svoju priu
o njihovu neprijatelju izvukao iz arapsko-muslimanskog naslijea - ili
kao da je mali Fejruz koji je sam na ostrvu blaga i uda. Nalazio se u

stanju izmeu zbunjenosti i zauenstiosti, straha i opreza, hrabrosti i


neustraivosti poeo kretati po ostrvu.
A ostrvo puno ptica i ivotinja... Izgledalo je kao daje on vladar ostrva,
jer meu ivotinjama nije bilo ni jedne opasne i grabeljive, osim
zastraijuih zmija koje su iz mora izlazile na ostrvo.
Jednog dana se iznenadi... etajui ostrvom naie na ogromnu
kosmatu ivotinju koja mu, oiju izbuljemh kao u krave, poe govoriti
razumljivim jezikom: Ti si djeak koga je Allah spasio od propadanja u
zemlju u mjestu zvanom Samireh. Veliki Dibril te iz njega izbavio
i donio ovdje, snabdijevao te hranom i piem, pa zato nemoj iznevjeriti
Allahovo jamstvo jer je On svim ljudima u srca usadio predanost prema
Njemu i vjeru u Njega i bit e tako sve dok budu slijedili priroenu vjeru,
a ti si sam, pa zato budi odan i vjeruj samo u Jednog i Jedinog
Gospodara svemira. Zatim ga pozva da je slijedi do kamene ploe koja
je bila ispisana jasnim knjievnim arapskim jezikom i poe ga
poduavati, slovo po slovo, a on je ponavljao za njom. Kasnije mu
pokaza daje slijedi do druge kamene ploe na kojoj su bile ispisane
poruke:
Prva Poruka: Nema boga osim Allaha.
Druga: Allah je jedan i nema druga.
Trea: Tebe je odgajao Dibril, pa ne iznevjeri
Allahovo jamstvo.
etvrta: Ti si sam na ovom ostrvu.
Peta: Jedi i pij to eli, spavaj kako eli i robuj Allahu u svim prilikama,
slavei Njegovu jednou. To je tvoj namaz koji ti je propisan. (Allah je
Vladar... Allah je Jedan.. Nema roditelja niti djece... Allah je Najvei...
Allah je Najuzvieniji... Allah je Vladar..)
esta: Budi, o ovjee budunosti, budi ovjekom dananjice, ali pazi!,
ni u jednom danu na ovom ostrvu nemoj biti ovjekom budunosti.
U sedmoj Poruci je pisalo: Ti nee imati druge Knjige, osim one sa
kojom e doi posljednji vjerovjesnik Muhammed, salallahu alejhi ve
sellem, na poetku razdoblja pred Sudnji dan. Pa ukoliko u nju
povjeruje ti e biti ovjek budunosti koji vjeruje u Allaha, a ukoliko je
zanijee, ti e biti ovjek budunosti kome je obeana Allahova kazna.
Ti e biti prisutan kada budu dolazili i ostali vjerovjesnici koji su odani
Allahu, a svaki je vjerovjesnik odan Allahu, delle anuhu. Pa ukoliko
bude vjerovao u ono to mi budemo vjerovali, Allah e ti olakati da
povjeruje i u onoga koji e biti peat i zavretak poslanika koji su bili
prije njega, a zvat e se Pouzdani Muhammed. On e se pojaviti kao
Vjerovjesnik i Poslanik u neukom narodu, preselit e se u (grad) koji e
obilovati drveem, palmama, vrelima, bunarevima pitke vode i plodnim
zemljitem. A ukoliko bude nijekao one koji su bili prije
Muhammeda, Allah e tvoje srce 29 omotati neistim crnim omotom,30

tako da e ono postati crno poput izvrnutog vra napunjenog blatom na


osvijetljenom ogledalu.31
29
Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, kae: U tijelu ima jedan
komad, ako je on zdrav, zdravo je itavo tijelo, a ako je on pokvaren
pokvari se itavo tijelo, a to je srce. (Hadis biljee:
Buharija i Muslim) To znai da je srce mjesto nijeta i namjera. Namjere
(nijete) i srce posjeduje samo njihov vlasnik.
31
Neisti crni omot je vid Boije kazne za ovjekovo srce kada se on
okrene od svoga Stvoritelja. To je zastor za srce od Gospodara na ovom
svijetu, a na Sudnjem danu ga eka jo vei zastor kao to stoji u
rijeima uzvienog Allaha: A nije tako! Ono to su radili prekrilo je srca
njihova, uistinu, oni e toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni
biti. (Kuran: El-Mutafifin, 14-15) Imam Ibn Kajjim, osvrnuvi se na one
ija su srca neistim omotom zamotana tvrdi da su ih njihovi grijesi
sprijeili da preu razdaljinu izmeu njih i njihovih srca kako bi stigli do
njih i prepoznali ono to e ih popraviti i oistiti od onoga to e ih unititi
i isprljati, te kako bi mnogi preli razdaljinu izmeu srca i njihova
Gospodara da bi srca do Njega mogla doprijeti i spasiti se u Njegovoj
bliskosti i Njegovoj plemenitosti kako bi bili sretni i zadovoljni. Ali su
grijesi bili zapreka izmeu njih i njihovih srca te njihovih srca i
Gospodara svih svjetova.
31
Huzejfe b. Jeman, radijallahu anhu, veli daje Allahov Poslanik,
salallahu alejhi ve sellem, kazao: Srca e biti izloena iskuenjima kao
to je hasura izloena habanju. Pa koje god srce iskuenju podlegne bit
e na njega stavljena crna taka, a koje ga srce savlada na njega e biti
stavljena bijela taka, tako da e svako srce postati jedno od dvije vrste
srca: cmo srce koje nee znati za dobro niti e odbacivati zlo i samo e
slijediti strasti i bijelo srce kome nee moi nauditi iskuenje dok postoje
nebesa i zemlja. To znai kada god ovjek podlegne iskuenju ono na
srce ostavi trag i za njega se priljubi crnu mrlja, isto kao to se hasura
priljubi uz tijelo onoga koji na njoj spava. Kadi Ijad veli: Uporedio je srce
koje ne prihvata dobro sa izvrnutim vrem u kome se ne moe zadrati
voda.
Tvoje srce nee vidjeti svjetla niti e tvoj razum gledati ita drugo osim
sebe, isto kao onaj prokleti Iblis koji je udaljen od Allcihove milosti i
nastanio se jo od davnina na Zemlji. Ti e biti njemu drug, a on tvoj
saveznik, a lo li je drug saveznikov ako je ovaj proklet i odbaen i ako
se nee dirati do roka odreenog na ovome svijetu, jer na buduem
svijetu Allah nee pruiti Svoju milost onima koji su se udaljili od Njegove
milosti.
Budi! - o jedini stanovnice ostrva koga je odgajao veliki Allahov melek
- od onih koji vjeruju u Allaha, Njegove meleke i Njegove poslanike, u
protvnom e, uistinu, biti zao zbog ega e u tamnici provesti hiljadu

godina i to e ti biti opomena. Radosna vijest za tebe bit e da su Arapi


Mekke zanijekali Vjerovijesnika Pouzdanog i njegovo progonstvo u
Medinu, grad drvea i palmi. Tvoja uloga e biti presudna na dan kada
se budu sjekle palme u mjestu Bejsan u gradu Vjerovjesnikova Israa i
Mirada.
Autor Et-Tahrira veli: Hadis ima sljedei smisao: Kada ovjek slijedi
svoje strasti on je sklon grijeenju. Kad god pogrijei, svakim grijehom
koji poini u njegovo srce ue tama. I poto postane tamno iz njega
izae svjetlo islama. Srce ti je poput vra ako se prevrne, prospe sve to
je u njemu tako da se u izvmut vr vie nita ne moe nasuti. (Pogledaj
komentar Muslimova Sahiha od imama Nevevija). U djelu Igasetil-Lehfan
Ibn Kajjim je dao dobro objanjenje. On kae: Srca se, s obzirom na
njihov odnos prema iskuenjima, mogu podijeliti na dvije vrste: srce koje
kada bude izloeno iskuenju ono ga i prihvati i upije kao to spuva
upije vodu, i ono na njemu ostavi crnu mrlju. Tako da, ukoliko ono, kada
god bude izloeno iskuenju poklekne, svaki put to iskuenje na njemu
ostavi crnu mrlju, i sve dotle dok ono upotpunosti ne pocrni...
Muhammeda, Allah e tvoje srce29 omotati neistim crnim omotom,30
tako da e ono postati crno poput izvrnutog vra napunjenog blatom na
osvijetljenom ogledalu.31
29
Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, kae: U tijelu ima jedan
komad, ako je on zdrav, zdravo je itavo tijelo, a ako je on pokvaren
pokvari se itavo tijelo, a to je srce. (Hadis biljee: Buharija i Muslim)
To znai da je srce mjesto nijeta i namjera. Namjere (nijete) i srce
posjeduje samo njihov vlasnik.
30
Neisti crni omot je vid Boije kazne za ovjekovo srce kada se on
okrene od svoga Stvoritelja. To je zastor za srce od Gospodara na ovom
svijetu, a na Sudnjem danu ga eka jo vei zastor kao to stoji u
rijeima uzvienog Allaha: A nije tako! Ono to su radili prekrilo je srca
njihova, uistinu, oni e toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni
biti. (Kur an: El-Mutafifin, 14-15) Imam Ibn Kajjim, osvrnuvi se na one
ija su srca neistim omotom zamotana tvrdi da su ih njihovi grijesi
sprijeili da preu razdaljinu izmeu njih i njihovih srca kako bi stigli do
njih i prepoznali ono to e ih popraviti i oistiti od onoga to e ih unititi
i isprljati, te kako bi mnogi preli razdaljinu izmeu srca i njihova
Gospodara da bi srca do Njega mogla doprijeti i spasiti se u Njegovoj
bliskosti i Njegovoj plemenitosti kako bi bili sretni i zadovoljni. Ali su
grijesi bili zapreka izmeu njih i njihovih srca te njihovih srca i
Gospodara svih svjetova.
31
Huzejfe b. Jeman, radijallahu anhu, veli daje Allahov Poslanik,
salallahu alejhi ve sellem, kazao: Srca e biti izloena iskuenjima kao
to je hasura izloena habanju. Pa koje god srce iskuenju podlegne bit
e na njega stavljena crna taka, a koje ga srce savlada na njega e biti

stavljena bijela taka, tako da e svako srce postati jedno od dvije vrste
srca: crno srce koje nee znati za dobro niti e odbacivati zlo i samo e
slijediti strasti i bijelo srce kome nee moi nauditi iskuenje dok postoje
nebesa i zemlja. To znai kada god ovjek podlegne iskuenju ono na
srce ostavi trag i za njega se priljubi crnu mrlja, isto kao to se hasura
priljubi uz tijelo onoga koji na njoj spava. Kadi Ijad veli: Uporedio je srce
koje ne prihvata dobro sa izvmutim vrem u kome se ne moe zadrati
voda.
Tvoje srce nee vidjeti svjetla niti e tvoj razum gledati ita drugo osim
sebe, isto kao onaj prokleti Iblis koji je udaljen od Allahove milosti i
nastanio se jo od davnina na Zemlji. Ti e biti njemu drug, a on tvoj
saveznik, a lo li je drug saveznikov ako je ovaj proklet i odbaen i ako
se nee dirati do roka odreenog na ovome svijetu, jer na buduem
svijetu Allah nee pruiti Svoju milost onima koji su se udaljili od Njegove
milosti.
Budi! - o jedini stanovnie ostrva koga je odgajao veliki Allahov melek
- od onih koji vjeruju u Allaha, Njegove meleke i Njegove poslanike, u
protvnom e, uistinu, biti zao zbog ega e u tamnici provesti hiljadu
godina i to e ti biti opomena. Radosna vijest za tebe bit e da su Arapi
Mekke zanijekali Vjerovijesnika Pouzdanog i njegovo progonstvo u
Medinu, grad drvea i palmi. Tvoja uloga e biti presudna na dan kada
se budu sjekle palme u mjestu Bejsan u gradu Vjerovjesnikova Israa i
Mirada.
Autor Et-Tahrira veli: Hadis ima sljedei smisao: Kada ovjek slijedi
svoje strasti on je sklon grijeenju. Kad god pogrijei, svakim grijehom
koji poini u njegovo srce ue tama. I poto postane tamno iz njega
izae svjetlo islama. Srce ti je poput vra ako se prevrne, prospe sve to
je u njemu tako da se u izvrnut vr vie nita ne moe nasuti.
(Pogledaj komentar Muslimova Sahiha od imama Nevevija).
U djelu Igasetil-Lehfan Ibn Kajjim je dao dobro objanjenje. On kae:
Srca se, s obzirom na njihov odnos prema iskuenjima, mogu podijeliti
na dvije vrste: srce koje kada bude izloeno iskuenju ono ga i prihvati i
upije kao to spuva upije vodu, i ono na njemu ostavi crnu mrlju. Tako
da, ukoliko ono, kada god bude izloeno iskuenju poklekne, svaki put to
iskuenje na njemu ostavi crnu mrlju, i sve dotle dok ono upotpunosti ne
pocrni...
I prilikom proviranja i presuivanja voda u mjestima Zugar i Tiber.
Toga dana e tebi biti zabranjeno da ue u Mekku, koju je Gospodar
svjetova uimo plemenitom, u Medinu, osim u predjelu Uhuda, brda koje
je zavolilo Allaha i Allah je njega zavolio, i Kudus, mjesto israa i mirada
posljednjeg Vjerovjesnika, salallahu alejhi ve sellem.
Ovo je od Allahova znanja tebi. Napisao ga je Dibril, pouzdani
donosilac objave, i ostavio ti je trag pored stijene peat od pouzdanog

donosioca objave Dibrili-Emina izaslanika Gospodara Svijctova.


Djeak je pored sedme najvee i najkrupnije stijene, na kojoj je ovo
ispisano, ugledao komad kamena, prekrasne boje, na kojoj je stajala
obojena zemlja, kao daje to tinta kojom mu je Dibril ispisao Allahovo
upozorenje: A Mi ni jedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo
poslali.32 To je znak, peat, ili pokazatelj da kamen nije odavde sa
ostrva, a moda, Allah najbolje zna, ni sa cijele Zemlje. Ovo mastilo je
udno mastilo, ostalo gaje koliko pet tinti mjerenih pregrtem djeijih
ruku, a ne prelazi koliinu od tri ake obinog ovjeka.
ivotinja je poela da objanjava sva ova znaenja, a na njemu je da
sam odabere hoe li u budunosti biti ovjek dobra ili ovjek zla. ovjek
dobra e biti obini ovjek i vladar koji e uspjeti, dok e ovjek zla biti
moan i ugledan u carstvu tmine, koje pripada svijetu dina nevjernika i
ejtana, a i u carstvu zla koje pripada svijetu ljudi, a i ti si jedan od njih,
koji e vladati ali e njegova vladavina kratko trajati, a kakav e mu biti
kraj i zavretak
Allah Jedini znade. Djela se vrednuju po njihovu zavretku, a niko ne
zna kakv e mu zavretak biti.
Djeak upita ivotinju: A ko si ti? Ko te je doveo ovdje? Ko te je
nauio da govori kao ovjek? Ona mu odgovori daje ona ivotinja kojoj
je nareeno da bude ovakva, da bude ovdje, da ju je Dibril donio iz
jedne ume sa kraja svijeta, i daje ona jedina ove vrste dok su ostale
izumrle, da bi ga titila i pazila u situacijama kada je on odsutan... Ja u
s tobom ostati na ostrvu sve dok se ne odlui (hoe li biti ovjek dobra
ili ovjek zla). Moje vrijeme ovdje istie tvojim izlaskom sa onim to sam
odabere. Poslije ga obavijesti da joj je nareen razgovor sa njim,
nakon ega e zautiti i uvati svoj jezik, osim od ivotinjskog glasa, i
nee po drugi put progovoriti sve dok se ne priblii vrijeme njegovog
izlaska iz doma na ostrvu, pred Sudnji dan. to se tie stanja izmeu
toga da bi ti o njima govorila, njih jedino Allah zna, i ona su skrivena od
svih stvorenja. Ovo o emu ti sada govorim su samo dio preporuka
Dibrila Povjerljivog.
Ovdje zanijemi jezik ivotinje, i ona se povrati u prvobitno stanje,
stanje obine ivotinje koja ne govori. Njeno ime je Dessasa33 i ona je
prikupljala vijesti za djeaka. Ona nije bila obina pijunka nego ta koja
je mnoge vijesti saoptila djeaku. Ona je jedno od najveih uda. Neka
je slavljen Onaj koji kada neto hoe uradi, koji kada neto hoe niko ga
u tome ne moe sprijeiti, koji kada neto presudi, nema toga ko njegovu
presudu moe odloiti, neka je Slavljen i Uzvien od onoga to Mu
pripisuju.
33
Mitska ivotinja nastanjena na morskim otocima.
Sve to sam napisao u prethodnom poglavlju pod naslovom Kad
rukopisi progovore jeste rezime nekoliko antikih rukopisa koje sam

pronaao u podzemnoj galeriji dvojice palestinskih seljaka pisanih


antikim aramskim pismom, nastala otprilike etiri stoljea prije roenja
Musaa, alejhis-selam. Oni su kako ja mogu pretpostaviti - a Allah
najbolje zna - veina onoga to je Ibrahim, alejhis- selam, izdiktirao u
Svetoj dolini od onoga to mu je Allah, Gospodar svih svjetova, objavio o
buduem i ovom svijetu, o velikim iskuenjima i najveem meu njima.
Rukopise je ispisao na listovima slinim listovima papirusa ovjek za
koga kau da se zvao Azad b. Harim b. Safur, suvremenik Allahova
vjerovjesnika Ibrahima, alejhis-selam, koji gaje esto pitao o iskuenju
(ovjeka Dedala opasnog) za kojega je Allah naredio vjerovjesnicima
da upozore svoje narode na njega. Azad je jedan od onih koji su se
najvie druili sa Ibrahimom, alejhis-selam, u vrijeme njegovog boravka
u naim krajevima, a najvie panje je posveivao ovom problemu.
Rukopise su naslijedili Azadovi potomci koji su ih dali prepisati na
aramijskom jeziku u vrijeme Isaa, alejhis-selam. Potomci ovih potomaka
su ih sakrili i pitali Isaa, alejhis-selam, o onome o emu je obavijestio
Ibrahim, alejhis-selam, pa im je tu vijest potvrdio i saoptio daje i njemu
Uzvieni Allah objavio da svoj narod obavezno upozori na Dedala.
Uzvieni Allah je htio da palestinski zemljoradnik nae ove rukopise i
papiruse i preda ih znamenitom palestinskom uenjaku u Kudsu. On nas
je upoznao o njihovu sadraju nakon to je deifrovao tajno pismo i
poruke, jer je on strunjak za drevnu aramijsku gravuru i brojne jezike
koji su ve izumrli. On ih jo uva u podzemnoj galeriji u staroj kui u
Kudsu. Njegov nadimak je Ebu Basil Izud-Din Nur, a njegovo pravo ime
samo Uzvieni Allah zna.
Ja lino smatram da je istina sve ovo to je naprijed spomenuto,
imajui u vidu da je Nuh, alejhis- selam, koji je vremenski ivio prije
Ibrahima, alejhis- selam, upozoravao svoj narod na njega, tako da se
onda Ibrahimova, alejhis-selam, pria o njemu nimalo ne ini neobinom.
Buharija u svom Sahihu kae kako je ispriao Abdan: Nama je
ispriao Abdullah, prenijevi od Junusa, on od Zuhrija koji je kazao daje
alim rekao daje rekao Ibn Omer: Jednom prilikom je Allahov Poslanik,
salallahu alejhi ve sellem, stao pred ljude, i nakon to se zahvalio Allahu
onako kako mu to prilii, spomenuo je Dedala rekavi: - Ja vas
upozoravam na njega, svaki je vjerovjesnik upozorio svoj narod na njega
i Nuh je na njega upozorio svoj narod. Meutim, ja u vam kazati ono to
nijedan vjerovjesnik nije kazao svom narodu: - Znajte daje on orav, a
Uzvieni Allah nije orav.
TAJNA POSLANIKOVOG ZNAKA KOD SEDAM STIJENA
Djeak je i dalje ostao na ostrvu i nije ga naputao. Otkrio je ogromnu
pilju na velikom brdu pepeljaste boje, kao da je ostatak starog vulkana.
pilju je preuredio u stan, namjeten prtljagom i stvarima, a onda poe

obilaziti sve krajeve ostrva, otkrivajui ga i uivajui sam u njegovim


dobrima kao daje vladar bez naroda.
A koliko je vladara koji imaju vlast i imaju odrijeene ruke ali ne
vladaju, nego se njima vlada...
Prolazio je dan po dan, godina po godina, a djeak je stasao i rastao.
Napunio je dvadeset godina, ali nije obavljao dnevno slavljenje i
velianje Allaha (zikr) koje mu je stavljeno u dunost kao obavezni
namaz. ivotinja ga je esto obilazila kruei oko njega kao da ga je
htjela podsjetiti na neto vano to je zaboravio. Jednom ga dovede do
sedam stijena kako bi ponovo proitao Poruke, ali on se okrenu od nje.
Jednom prilikom, okrenuvi lice (prema gore), pogleda u nebo i ree joj:
Ko zna jesu li ove rijei pouzdane? Ja sam ovdje jedini, nisam vidio
Dibrila koji je poslan, niti sam vidio propadanje zemlje, niti sam vidio
Boga... Ne znam, moda su ak ove rijei napisane i tvojim rukopisom,
kako ne bih imao vlast nad tobom kakvu imam nad ovim ostrvom. Ili je
to gravura koju su ribe sluajno u moru urezale na stijenama, a koje je
morski val izbacio ovdje, ili nije...
ivotinja kriknu iz sveg glasa tako daje odjeknulo na sve strane
ostrva, i pobjee od njega u gusto spleteno drvee, a on poe vikati na
nju: Ja ne znam... Ja ne znam drugog, osim mene... Sve oko mene je
meni pokorno... Sve oko mene govori da sam ja bog ovog ostrva, i sve
stoje ovdje je moje vlasnitvo...
ivotinja pobjee iz njegovog vidokruga i nije se do sljedeeg dana
pojavljivala... Dola je da sa njim razgovara na jasnom arapskom jeziku:
Dibrili-Emin mije naredio da ti kaem kako je stvar ozbiljna, a na tebi je
izbor. Ukoliko eli da se uvjeri daje stvar uzviena, uzmi Dibrilov
peat... pa je smoila djeakovu ruku u udnu tintu... i stavi od nje na
ta hoe pa e vidjeti znak za tebe, a nakon toga robuj Najmilostivijem
Allahu. A ako tako ne postupi ona ti je prijetnja da e sutra biti
odbaen ovjek.
oravi mladi - defektnih oiju - uze aku ove tinte, koja lii na
obojenu zemlju pomijeanu s vodom, malo se zagleda u nju a potom je
baci na veliku mrtvu pticu, slinu velikom orlu, koja je uginula prije
nekoliko dana, kad li ptica, Allahovom moi, kriknu, oivi i odletje u zrak.
To je bio znak od Allaha, Gospodara svih svijetova, koji nee pozivati na
odgovornost i kanjavati dok na izvjestan nain ne upozori i ne upozna
Svoja stvorenja koja su zaduena. Orao se nije zadrao dugo, nakon
nekoliko minuta se vratio na svoje mjesto i umro kao to je mrtav i bio.
Mladi upita ivotinju: Sta je ovo to se desilo?
Ona ree: U ovoj tinti je dio moi, duha i snage Dibrila. Dibril je
veliki melek koji ima snagu ivota i svjetlo za oivljavanje umrlih, uz
Allahovu dozvolu i pomo. On e, uz Allahovu pomo, oivljavati mrtve
za Vjerovjesnika koji e doi u tvom narodu. Dibril e prigrliti umrlog

dovom Vjerovjesnika i umrli e, Allahovom dozvolom, ustati iv.


Obavijestit e o onome to oni budu pitali, a potom e se ponovo vratiti
meu mrtve.
Allah te je poastio kerametom, a poslije ovoga ti vie nee imati
nikakva znaka. Pa prigrli sebi spas, nakon koga nee imati onoga koji
e te koriti.
ivotinja je ponovila: To ti je prilika da bude ovjek dobra, pa je ne
proputaj jer je sljedei dan prenatrpan stranim stvarima.
Poslije svega ivotinja je zautala... Mladi je pored nje proao kao
da nije nita uo. Tada je bilo jasno da je on preokrenuo stvar za sebe,
jer je sebi utuvio u glavu da bude ovjek bog...
Pa ta bi znailo biti ovjek dobra, ak kad bi bio kao melek u odnosu
na to da bude bog koji vlada, ini ono to hoe i sve posjeduje... Pa kako
da propusti priliku da postane bog.
Rije bog znai, kako mu je objasnila ivotinja, da mu se sve
pokorava, dok se rije boanstvo usporeuje sa rijeju bog, pa hoe li
mu se sve pokoriti, od onoga to zna i to ne zna, to je ulo za njega a
nije ga vidjelo i kada ga vidi nakon to e ulo za njega ukoliko se
proglasi bogom. To je jedinstven sadraj...
to se tie zavretka, ko zna, kao to mu je kazala ivotinja, kakav je
njegov kraj, ak i ako bude proklet i udaljen od milosti, moda se povrati
Bogu.
Ali... koji bog?
O Uzvienoj rijei Allah on nita vie ne zna, osim onoga to mu je
ivotinja kazala, a to je daje On Stvoritelj i njen i njegov i svega
postojeeg te daje On Onaj Koji gaje spasio i poslao meleka da ga
odgoji.
Sve ovo sto je reeno, za njega ne znai nita, osim kada bude
isprobavao sebe u ulozi boanstva i pone raspravljati sam sa sobom.
Trag Poslanika o kojemu je priala ivotinja nije nita drugo do njena
igra. Ona zna mnogo, a uz to, ona me pokuava prevariti... Prema tome,
ja sam i njoj takoer bog... Meutim, ona me se ne boji kao to me se
boje ostale ivotinje u umi... Zato u pokuati daje zastraim.
Zapalio je baklju i poeo sa potragom. Naavi je, uze zapaljenu
drvenu baklju, udari je po leima, a ona od njega pobjee i nestade kao
to so nestane topei se u vodi. Kada je srete drugi dan pokua je
uvjeriti kako je vie nee kanjavati ukoliko mu se pokori.
ivotinja ponovo - zbog izuzetnog stanja, molei Allaha da mu oprosti
- progovori: Meni je nareeno, Allahovom naredbom, a ne naredbom
nekakvog stvorenja.
Prola je pored njega i upozorila ga da u noi koja dolazi moda nee
imati sna, a nakon toga dolazi prokletstvo od Allaha i protjerivanje sa
ostrva na Allahovu zemlju da vidi Allahovo carstvo i, da bi mu posljednja

prilika bila prisuststvo trojice odabranih vjerovjesnika.


Odjurila je bjeei od njega kao da se uplaila zarazne bolesti.
Mladi je urnim korakom poao prema sedam stijena razgovarajui
sam sa sobom: Trag Poslanika o kome je priala ivotinja je samo
misteriozna igra... U stvarnosti i ne postoji Bog, nego je sve ovako...
stvoila priroda koja me okruuje... Nebo, vjetar, vodu, vatru, blato,
drvee i cvijee... I ovaj orao koji se izgubio u zemlji, nakon to je umro...
Prema tome materija je ta koja proizvodi stvorenja... Moda se tajna one
obojene zemljene tvari koja je stalno mokra krije u kakvoi koju ne
znam. Sve te tvari je kasnije skupio u posudu u koju mu je Dibrili-Emin
stavljao hranu i otiao u peinu, ostavivi da stvar prenoi.
Kada je mladi po obiaju htio da spava, san mu nije dolazio na oi.
Sanje nestao kao kad ptica prhne iz kaveza bez povratka. Okretao se sa
jedne na drugu stranu, jeo i pio u nadi da e zaspati, ali nije bilo koristi.
Sjetio se ivotinje i onog to mu je govorila. Pomisli u sebi daje moda
uzbuen zbog njenih rijei.
Besanog gaje zatekao i izlazak sunca...
Poeo je planirati bijeg sa ostrva na nain kako ga je obavijestila
ivotinja, a to je da nou naloi vatru... Moda ga neko od njemu slinih
ljudi, o kojima mu je ivotinja priala, ugleda i odvede tamo gdje eli..., a
on e dobro zapamtiti put, ukoliko poeli da se vrati na ostrvo. Meutim,
gdje da sabere tolika drva kako bi cijelu no mogao paliti veliku vatru, a
jo je veoma teak i umoran i eli spavati.
Nastavio je tako razmiljati i planirati otvorenih oiju dok ne utonu u
san. Kada se probudio ve je bio potpuni mrak. Shvati daje no ve
nastupila dok je spavao. Ustade i poe sabirati drva, suhe grane koje su
pale sa drvea i lie da bi naloio vatru. Otiao je na obalu ostrva,
naloio veliku vatru i poticao je cijele noi.
Tako je radio tri noi uzastopno.
Posljednje noi ugledao je kako mu se sa ostrva neko ogromno tijelo
pribliava i zastade na odreenoj udaljenosti, toliko da je do njega mogla
doprijeti svjetlost. Nakon izvjesnog vremena ugleda sablast poput malog
drveta koja je na obali stajala nepomino. Iz nje izae pet snanih ljudi.
Stajao je zbunjen ispred njih. Ovo je prvi put daje vidio stvorenja slina
sebi. Obradovao se kada je uo da oni, kao i on, govore arapskim
jezikom...
Bili su to Arapi iz Jemena koji je bio udaljen, od ovog istinskog
sretnika, etiri hiljade i vie milja.
IZLAZAK SA OSTRVA... I PRORANSTVO FILOZOFA
Mladi im je ispriao sve to mu se dogodilo, pa i to da je razgovarao
sa ivotinjom od koje nije bilo ni traga... Nisu mu povjerovali...
Doaptavali su se kako je on lud ili je opsjednut dinima...

Izgled njegovih defektnih oiju dodatno je poticao njihove sumnje...


Dogovorili su se da ga smjeste na najnii nivo kopna blizu Jemena i da
se na taj nain rijee ovoga loeg predznaka. Jer, otkako se sa njima
ukrcao u lau, valovi su se s laom poigravali na takav nain kakav kroz
itav ivot nisu iskusili. Kao da se more rasrdilo na njih i kao da ih je
eljelo progutati te ih na taj nai kazniti zbog druenja s njim. Jedan od
njih je pravdavao mladia govorei: On se jedini spasio od katastrofe i
ivio nekoliko godina na ostrvu nakon to je zadobio povrede u oima i
mozgu..., zato, pustimo takav razgovor. Predloie mu da ode kod
uvenog arapskog lijenika u Jemen koji je ivio u gradu Merebu...
Dadoe mu neto novca iju vrijednost nije shvatio dok nije doao na
odredite. Posmatrao je udan ivot i ljude svuda oko sebe uei svaki
dan neto novo. Shvatao je sistem ivota veoma brzo kao daje imao
mo i bistrinu stotinu ljudi... Posjedovao je takvu sposobnost, vrstinu i
neobinu brzinu rasuivanja, kao i brojne darovitosti, da mu se divio ko
god gaje vidio.
Jedno vrijeme je radio kao najamnik kod nekog jemenskog mudraca
koji ga upita za ime. Samirija, odgovorio je on. Mudrac, primijetivi kod
mladia nesvakodanju darovitost, otroumnost, snagu, neobino
ponaanje i mo brzog razmiljanja i rasuivanja, ree mu: Mladiu iz
Samireha! Ukoliko bude ivio bit e ili vladar u dobru ili vladar u zlu...
Mladi se sjeti svoga razgovora sa ivotinjom, ali mu srce nastavi slijediti
razum, pa poe razmiljati o povratku u zemlju svoga oca i svojih
predaka... U Palestinu. Ali, enja gaje vukla na ostrvo...
Kupio je veliku lau za imovinu koju je sakupljao dugo godina.
Plovio je morem, obilazio i druge gradove, ali nije prestajao misliti na
ostrvo. Uputio se tamo na velikoj lai, na koju su se ukrcali i ljudi
najamnici, pa se inilo da je on veliki gusar, a oni njegovi vitezovi...
Usidrili su se na domak ostrva, a on se sam ukrcao u amac i odveslao
do obale kako bi ponovo naao ivotinju. Doekala ga je na obali...
Pogledom mu je kazala sve... Bez rijei je odjurio brzo u umu... Prvo
ega se sjetio bila je posuda u kojoj je bio znak Poslanika. Ozeo ju je, a
sa njom je uzeo i komadi arenog kamena otkinutog od stijene na kojoj
mu je Dibril, alejhis-selam, ispisao Poruke upute i svjetla. Vratio se na
svoju lau i otputovao u Palestinu. Lau je ostavio u drevnoj Haifi, a
kopnom otiao do Samireha. Doavi u Samireh imao je stotinu godina,
ah nije osjeao starost i iznemoglost, kao da se vrijeme zaustavilo u
godinama njegove mladosti. Nastojao je povezati niti prolosti o kojoj je
sluao od kosmate ivotinje na ostrvu, meutim, niko mu nikakva
odgovora nije davao, osim to su mu rekli da se tamo prije stotinu
godina desila katasrofa (propadanje zemlje).
Meutim, pria o djetetu koga je vladar oteo od oca njima je bila
nepoznata, osim to muje neki starac iz grada Delila ipriao da su mu

kazivali dvojica ljudi koji su dugo ivjeli u gradu Erbidu u Palestini, daje u
ovom gradu ivio djeak koga su boanstva u liku krave prigrlila u svoj
zagrljaj, ali da ga je vladar, koji nije elio postojanje drugog boga osim
njega, zato to su dijete boanstva blagoslovila, uzeo od oca. Kasnije je
djeak umro, u vrijeme propadanja zemlje koje se desilo, na vladarevu
dvoru. Upitao ih je: ta vi oboavate ovdje u Samirehu? Kravu,
odgovorie oni. Krava je iznad svih boanstava i gospodara... Zar ne
vidi da nam ona puni kue raznim dobrima, sirom i mlijekom, ak se ni
mievi, koji su neprijatelji naih proizvoda, ne pribliavaju kuama u
kojima je krava.
Tek tada je shvatio da muje kosmata ivotinja na ostrvu govorila cijelu
istinu. Ipak, nije elio da oboava ono to ne vidi i ne uje i odlui da
oboava sebe. inilo mu se daje pree voljeti i oboavati sopstveno bie
nego bilo ta drugo od onoga to ga okruuje. On je od njih otroumniji u
svakom pogledu, usprkos tome to na ovoj zemlji ne ivi slino njima.
Obuzeo gaje silan osjeaj daje bog ili sin boiji...
Bitno je da je u njemu posebna dua. To je boanstvena dua, a ne
dua kao kod obinih ljudi. Dokaz za to je: daje on jedini s kim je
razgovarala ivotinja i koji je sa njom razgovarao, da ga se sve boji i u
njemu vidi nadnaravnu mo, da muje ivotinja priznala kako je on taj
koga je odgajao Dibri, veliki melek... ak muje i jemenski mudrac
nagovijestio da e, ukoliko bude ivio, biti vladar.
MESIH-DEDAL U ZEMLJI FARAONA... I JEZIV SUSRET SA
MUSAOM, ALEJHIS-SELAM
Nakon viegodinjeg boravka u Samirehu, otputovao je u veliku
zemlju za koju je uo, kao i za mnoga velika uda koja se nalaze u njoj.
Otputovao je u Egipat kojim su vladali faraoni. Nastojao je zadobiti
povjerenje kod jednog od najveih egipatskih mudrih sveenika
obasipajui ga laskavim i utivim rijeima da e mu biti vjerni sluga i sin
pokorni ukoliko ga poui mudrosti i znanju i priblii ga vladaru, faraonu.
Pomenuti sveenik bijae zagazio u tristotu godinu ivota. Kod neznanca
je odmah primijetio znakove izuzetne otrumnosti, koja je bila daleko
ispred njegovih godina ivota, znakove talenta i rjeitosti. Pokuao gaje
odvratiti od nakane da se pribliava faraonu uz objanjenje daje on
rasistiki vladar koji mrzi strance, a kao primjer je naveo sluaj jevreja
iju je muku djecu ubijao, a ensku ostavljao u ivotu... Faraon je silnik
na zemlji, za njega nije niko vrijedan ni velik, pa makar ga on lino
odgojio na svom dvoru, kao to je uinio sa svojim posinkom po imenu
Musa (Mojsije - to znai Izbaen iz Nila). Mudrac muje sasvim
pouzdano ispriao vijest o Musau, alejhis-selam... Poto mu se dopala
vijest o Musau i njegovu bijegu, nakon ubojstva egipanina, i on
mudracu, sasvim pouzdano, ispria ta se njemu dogodilo.

uvi to egipatski mudrac ree: Onda si i ti Musa (Mojsije) drugi,


ali iz Samireha a ne iz Egipta. ovjeku defektnih oiju se svidjelo ime
(Musa), a jo mu se vie dopalo to ga je mudrac nazvao Musaom
Samirisjkim kako bi se razlikovao po pripadnosti Samirehu od Musaa koji
bio iz Egipta.
Prema tome ovdje postoji neto zajedniko izmeu (ovjeka iz
Samireha) koji se, nakon to je izbaen iz vladareva dvora, skrasio na
zelenom ostrvu, i (ovjeka iz Egipta) koji se, nakon to je izbaen iz Nila
skrasio na vladarevu dvoru.
Porcenje je savim jasno... Izmeu ove dvije linije postoji paralela, uz
mogunost skraenja meusobne udaljenosti. Vidjet e se ta donose
dani ispred nas.
Samirija je oprezno tragao za Musaom, alejhis- selam. Sve ga je
usmjeravalo ka njemu. Poele su se ponavljati vijesti da se Musa i
njegov brat Harun nalaze u gradu i da trae susret sa faraonom. Musa je
sa faraonom inae imao vie dijaloga.
Ovdje se Samirija susreo sa Musaom... Nije mu nita rekao osim to
da i on kao i Musa potie od Ishaka b. Jakuba, i da mu je praotac nekad
davno, kako su mu prenijeli njegovi djedovi, bio vladar Samireha.
Meutim, Musaa, alejhis-selam, vjerovjesnika tog vremena, nije
zanimalo to to je bilo.34 Od Samirijeje traio samo jedno: da prihvati sve
ono to mu je Svevinji objavio, od
34
Kae se da je jedan izraelianski uglednik Musau, alejhis-selam,
nabrojao imena devet vladara iz reda njegovih djedova i pradjedova, pa
je Allah objavio Musau da mu kae: Svi koje si spomenuo su stanovnici
dehennema, a ti si deseti. Istinu je kazao Uzvieni Allah: Pa kad se u
rog puhne, tada rodbinskih veza meu njima nee biti i jedni druge nee
nita pitati. (Kuran: El-Muminun, 101.)
vjerovanja, propisa i mudiza. Samirija nije prihvatio Musaa kao
vjerovjesnika, ve odlui da se strpi dok se izbliza u to ne uvjeri... ivio je
sa Izraelianima, od njih se i oenio, ali nije imao djece, jer ovaj ovjek,
poput mazge, nee imati poroda, poto je u osnovi mjeanac (sperme
koja je halal i sperme koja je haram i ejtanske sperme), kao i tovama
mazga koja je nastala od sperme konja i magarca.
Samirija je prisustvovao svim Musaovim mudizama koje je pokazao
faraonu, njegovu narodu i Izraelianima.
Ovdje emo malo zastati pred zanimljivim kuranskim prizorom u suri
Taha u kome u, uz Allahovu dozvolu, pokazati vienje koje nije ranije
spominjano, osim to sam na njeg ukazo na poetku knjige, pozivajui
uenjake, obrazovane ljude i muslimanske intelektualce da razmisle.
Prvo: Razmislite i prostudirajte kuranski tekst.
Drugo: Nakon to ga lagano proitamo tri puta: analizirajmo, istraimo
i zamolimo Uzvienog Allaha da nam da inspiraciju i da nam otkrije

znaenje navedenih ajeta.


A zato si prije naroda svoga pourio, o Musa?
Evo ide za mnom - odgovori on a pourio sam k Tebi, Gospodaru
moj, da bude zadovoljan.
Mi smo narod tvoj poslije tvog odlaska u iskuenje doveli - ree on -,
njega je zaveo Samirija.
I
Musa se narodu svome vrati srdit i alostan. O narode moj - ree
- zar vam Gospodar va nije dao lijepo obeanje? Zar vam se vrijeme
oduljilo, ili hoete da vas
stigne srdba Gospodara vaeg, pa se zato niste drali obeanja koje
ste mi dali.
Nismo prekrili dato ti obeanje od volje svoje
- odgovorie. Bili smo natovareni teretima, nakitom narodnim, pa smo to
bacili. A to isto uradio je i Samirija, pa im izlio tele koje je davalo glas kao
da mue, i oni su onda rekli: ovo je va bog i Musaov bog, on Ga je
zaboravio! Zar oni nisu vidjeli da im ono ni rijei ne odgovara i da od njih
ne moe nikakvu nevolju otkloniti niti im ikakvu korist pribaviti?
A njima je Harun jo prije govorio: O narode moj, vi ste njime samo u
iskuenje dovedeni; Gospodar va je Milostivi, zato slijedite mene i
sluajte nareenje moje!
Mi emo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa - odgovorili su
oni.
O Harune, povika Musa - ta te je sprijeilo, kad si vidio da su zalutali,
da za mnom nisi poao: Zato nisi nareenje moje posluao?
O sine majke moje, ree Harun, ne hvataj me za bradu i za kosu
moju! Ja sam se plaio da ti ne rekne: Razdor si meu sinovima
Israilovim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao.
A ta si to ti htio, o Samirija? - upita Musa.
Ja sam vidio ono to oni nisu vidjeli - odgovori on -, pa sam aku
zemlje ispod izaslanikove stope uzeo
i to bacio i eto tako je u mojoj dui ponikla zla misao.
Eto onda se gubi! - ree Musa itavog svog ivota e govoriti: Neka
me niko ne dotie! A eka te jo i odreeni as koji te nee mimoii.
Pogledaj samo ovoga tvog boga kojem si se klanjao; mi emo ga
sigurno spaliti i po moru mu prah rasuti.
Va bog je - Allah, drugog boga, osim Njega, nema! On sve zna.35
Razmisli, (dragi itaoe) osluhni, usredsredi vid i srce i raspali sjaj i
svjetlost razboritosti!
U razgovoru sa Musaom Uzvieni Allah nije zastao kod rijei Njih je
zaveo Samirija nego je istovremeno upotpunio razgovor o ovom
problemu. Kuranska retorika na neki nain usmjerava nau panju na
njega kako bi nas dovela do odreenih dogaaja koji ukazuju na to daje
to ostatak razgovora ili pak na kraju razgovora ukazuje na to daje to

boija odredba Musau, alejhis-selam. Na njemu je da poruku dostavi


onako kako muje nareeno, daje dostavi bez ikakvih dodavanja ili
umanjivanja, bez ikakve ljutnje i uzbuenja, jer njegov sluaj nije kao
sluaj Izraeliana koji se nee pokajati dok jedni druge ne pokolju.
Musa se vratio svome narodu srdit i tuan. Njemu se trebalo pridruiti i
sedamdeset ljudi koji su odabrani da u udreeno vrijeme stanu pred
Gospodara. Oni mu se, nakon njegova povratka, ispriae da su bili
primorani da ostanu na strani Haruna, koga je Musa ostavio da ga
mijenja meu Izraelianima, a koji je opomenuo narod,
prije nego to je bio opomenut, da se ne vraa u nevjerstvo i irk. Harun
im je rekao: O narode moj, vi ste njime samo u iskuenje dovedeni;
Gospodar va je Milostivi, zato slijedite mene i sluajte nareenje
moje!... Musa, koji je Allahov vjerovjesnik i poslanik, upozoravao vas je
na sva iskuenja, ak i na iskuenje Dedalovo koji bi mogao biti i
Samirija. Upozoravao vas je Musa da je Dedal silan i moan, i da je
smutljivac.36
Nas sedamdeset se oko njih rairilo i svaki im je od nas govorio:
Zar oni nisu vidjeli da im ono (zlatno tele) ni rijei ne odgovara i da
od njih ne moe nikakvu nevolju otkloniti niti im ikakvu korist pribaviti?
Objasnili su Musau ta se desilo: Otkrili smo da je veina ljudi
pokrala kue egipana. Ponijeli su njihovo zlato koje su pokrali ili
iznevjerivi povjerenje. Samirija tada ree: Ja sam istinski poslanik
vama i Musau koji je zaboravio ko mu je gospodar iako je ispred njega,
ako razmilja. To je tele koje su oboavali nai preci u Samirehu, njega
su od nas ukrali Egipani i prozvali ga Prezreno tele. Egipani nisu znali
da su ih arobnjaci prevarili.
Potom ih je prokletnik obavijestio da im je ustanju pokazati boga ukoliko
kao rtvu, svo zlato i ono to su pokrali, stave u jamu ili stijenu...
On sakupi najvjetije majstore pa sa njima poe topiti zlato i salijevati ga
u kalupe, a potom ga hladiti morskom vodom. Od zlata im je napravio kip
u liku teleta. Prvo je isklesao lik teleta od kamena koji je stavio u
rastopljeno zlato, potom je hlaenjem vodom razdvojio kamen od zlata.
Svi su bacali zlato dok su imali, a potom ga obavijestie da zlata vie
nema.
36

Mufesiri smatraju da je odreeni rok zbog koga je Musa ukorio svoj


narod ustvari obeanje, a ne odreeni rok njihova dolaska za njim na
Turi-Sinaj, iako je mogue da podrazumijeva i jedno i drugo, a Allah
najbolje zna.
Samirija je ustao... A i Samirija je bacio. Meutim, oni nisu znali da
je ono to mu je bilo u ruci zapravo bilo razmueno mastilo, koje je
ostalo od Dibrila, alejhis-selam. Od kalupa se nije razdvajao kao da je
dragocjenost koju uva do vremena kad mu bude potrebna.37

Kada je ogromno tele, ivotnog lika poput dinosaura, bilo gotovo,


ukazalo se ispred njih, poelo je mukati kao da ih poziva da mu seddu
uine. Samirija, ejtanov izaslanik, poe ih nagovarati da mu seddu
uine. I svi mu seddu uinie osim Haruna i Joea b.Nuna koji je tada
bio djeak i koji je svoje srce istinski Allahu predao.
U Tefsiru Ibn Kesira ima rivajet od Ibn Abbasa u kome stoji da je
Harun, alejhis-selam, elio da spasi Izraeliane od prljavtine ukradenog
nakita i da ga je htio pohraniti u jednu jamu pa kada se vrati Musa,
alejhis-selam,
37
U jednom predanju u Ibn Derirovu Tefsiru izneseni su podaci
slini ovima koje smo mi naveli iz rijetkih starih rukopisa. Tu stoji daje
Dibril uistinu odgajao Samiriju...
Samirija je prepoznao Dibrila jer mu je on dolazio, kada se njegova
majka pobojala da e joj dijete biti zaklano i ubijeno, dolazio je i hranio
ga iz svojih prsta. Iz nekih njegovih prsta je sisao mlijeko, iz nekih med,
a iz nekih maslo. Hranio gaje sve dok je porastao. Poto ga je ugledao u
moru kada je potopljen faraon prepoznao ga je...
Za nas je vano da postoji vie predanja da je Dibril odgajao
Samiriju dok je bio mali. A da li gaje Samirija vidio diskutabilno je, jer on
nije vjerovjesnik da bi ga mogao vidjeti, a Allah najbolje zna.
neka on odlui ta e sa njim uiniti.38 Meutim, doao je Samirija i na
zlato bacio aku zemlje koju je uzeo ispod Poslanikove stope i zamolio
Haruna da on zamoli Allaha da mu uslia dovu. Harun, ne znajui ta
Samirija smjera, zamoli Allaha da mu uslia dovu i dova mu bi usliana.
Samirija mu tada ree: Molim Allaha da ovo zlato postane tele, i ono
postade teletom koje je mukalo, tj. putalo postepeno i lagano glas, kao
dar i iskuenje.
Zlatni kip ispred njih se preobrazio u tele koje je izgledalo kao pravo...
Tele koje je mukalo i hodalo, a ne u obini kip koji je imao sprijeda i
straga rupu i koji kada puhne vjetar zapiti. Ne,... ne!
Glas je glas i ne naziva se pitanjem... A pitanje je pitanje i ne
naziva se glasom... Odlika kuranskog jezika se ogleda i u tome to on
ukazuje na neto konkretno i precizno odreeno, tako da ovdje nema
poreenja.
asni Kuran kae: Pa im izlio tele koje je davalo glas kao da mue, i
oni su onda rekli: Ovo je va bog i Musaov bog, on ga je zaboravio!
Od Izraeliana je bilo udno to to su dozvolili da se sa njima
poigravaju ejtan i Samirija, traei od njih da se klanjaju teletu iako su
bili prisutni kad gaje majstor pravio, kad gaje oblikovao, kad gaje stavljao
na vatru, kad je po njemu udarao ekiem, kad gaje hladio i kad ga je
svojim rukama prevrtao naprijed i nazad.
38
U Tefsiru Ibn Derira stoji da im je Harun, alejhis-selam, rekao:
O sinovi Israilovi, bogatstvo i nakit Kopta vam nije dozvoljen, zato ga

svega sakupite, iskopajte rupu i stavite ga u nju, pa kada doe Musa i


rekne da vam je dozvoljeno vi ga ponovo uzmite.
udno je i to to se nisu zadovoljili time da ga priznaju za svoga
boga, nego su ga proglasili i bogom Musaovim, alejhis-selam, i tako mu
pripisali idolopoklonstvo i klanjanje drugom pored Uzvienog Allaha i to
klanjanje najglupljim ivotinjama koje ne mogu odbraniti ni sebe. Bilo je
uistinu drsko i neumjesno ivotinju koja se navodi kao primjer neega
niskog i glupog proglasiti bogom Musaa, alejhis-selam, koji je sa
Milostivim izravno razgovarao.
Oni se nisu zadovoljili time, nego su Musaa, alejhis-selam, proglasili
zalutalim i grjenikom. Rekli su: On ga je zaboravio.
Ibn Abbas kae: ... zalutao i pogrijeio put. U drugoj predaji od njega
stoji da je Musa otiao da trai svoga Gospodara pa je zalutao i nije
znao gdje se nalazi. Od njega se prenosi i ovo: Zaboravio je da vam
spomene daje ovo njegov i va bog. Raireno miljenje je daje rije (i
on gaje zaboravio) iz Samirijina govora i govora onih koji su sa njim tele
oboavali.
Od Ibn Abbasa postoji i drugo predanje, a ono glasi da: Ovdje
Uzvieni Allah obavjetava o Samiriji da je on zaboravio, tj. napustio ono
to je imao od vjerovanja.39
Oni koji su se prema Musau, alejhis-selam, loe ponijeli bili su
Samirijine pristalice koje je prokletnik kupio imovinom, zlatom i ivotnim
potreptinama nakon to se proglasio istinskim poslanikom i sinom
boijim.
39
Ibn Abbas, Igasetul-Luhfan min mesajidi-ejtan, izd. Darul- Adl u
Aleksandriji, II. dio, str. 300 i 301.
I uprkos Harunovim upozorenjima, nastavili su da ga ibadetom i
pjesmom veliaju i okruuju. Tele je zautalo... Postalo je obian kip od
zlata bez glasa i pokreta, jer je prestalo djelovanje Dibrilovog znaka. Ali,
bez obzira na to, lzraeliani koji su zapali u iskuenje nastavili su i dalje
da se klanjaju kipu koji niti je mogao nauditi niti kakvu korist pribaviti.
Srdit, u ime Allaha, Musa, alejhis-selam, uhvati svoga brata za kosu i
bradu, vukui ga k sebi i korei ga, ree: ta te je sprijeilo, kad si ih
vidio da su zalutali, da za mnom nisi poao i obavijestio me o ovoj stvari
im je poela? Zato nisi nareenje moje posluao kada sam ti ga izdao,
a glasilo je: 'Zastupaj me u narodu mome, i red pravi i ne slijedi puteve
onih koji su smutljivci.40
Harun je rekao: O sine majke moje!. Pokuavajui da ga smeka
podsjetio gaje na majku, iako muje brat i po ocu i po majci, zato kae:
O sine majke moje, ne hvataj me za bradu i za kosu moju. Ovo je
Harunovo ispriavanje Musau i njegovo pravdanje izostanka. Sve ovo ga
je sprijeilo da mu se pridrui i obavijesti ga o ovoj krupnoj stvari. Jo je
kazao: Ja sam se plaio da te slijedim i da te obavijestim o ovome da

ti ne rekne: Razdor si meu sinovima Israilovim posijao i nisi postupio


onako kako sam ti rekao41 Zato nisi uradio ono to sam ti rekao
ostavljajui te svojim zamjenikom nad njima?42
40
Kuran: Araf, 142.
41
Kuran: Taha, 94.
42
Vidi Ibn Kesirov Tefsir, izdava Mektebetu ebabil- Ezher, III. dio,
str. 164.
OPASNOST... ISKROVITE TAJNI
Gore spomenuti prizor bio je jednovremeno i najopasniji u
meusobnim susretima i kontakima izmeu njih (Musaa, alejhis-selam, i
Samirije) jer se u njemu skriva najvea tajna za razotkrivanje Dedala,
kao to zeleno drvo ili ibica skriva vatru.
Musaa, alejhis-selam, karakterizira nervoza i velika srdba kada se
naljuti, u ime Allahadelle anuhu.. On je silan na zemlji kada se naljuti,
u ime Allaha. Znano nam je da, kada se u ime Njega naljuti, ima toliku
srdbu i gnjev da se ne zna ta e u tom asu uraditi. U prilog tome
govori i injenica da je Musa, alejhis-selam, kada se vratio svome
narodu i vidio ih da se klanjaju teletu, bacio ploe na kojima je bio
zapisivan Tevrat. Neki vele da ih je razbio. Ovako stoji kod sljedbenika
knjige koji tvrde da ih je razbio i da mu je Allah u zamjenu poslao druge.
U Kuranu nema nita to upuuje na takvo neto. U Kuranu stoji samo
to da ih je bacio kada je vidio ono to je vidio.
Sljedbenici ranije objavljenih knjiga tvrde da su bile dvije ploe, a Kuran
istie da ih je bilo vie. Poto ga sama obavijest, od strane Allahadelle
anuhu, da se njegov narod poeo klanjati teletu, nije uzrujala, On mu
naredi i da to vidi. To pojanjava i hadis kojeg biljee Ahmed i Ibn
Hibban od Ibn Abbasa koji je kazao daje Allahov Poslanik,
salallahu alejhi ve sellem, rekao: Sama vijest nije kao vienje.43 Bez
obzira da li su ploe bile razbijene ili nisu, a menije blie ovo drugo,
Musaovo, alejhis-selam, bacanje ploa je jo jedan dokaz koji potvruje
da njegova srdba, kada bi se naljutio u ime Allaha, nije imala granica.
Od te silne srdbe on je svoga brata Haruna povukao za kosu i bradu.44
Sloit ete se sa mnom, da je izuzetno udno i neobino te da nije u
skladu sa njegovim osobinama o kojima nam govori Kuran, da ovjek,
koji je poznat po svom temperamentu, blago i utivo razgovara sa
Samirijom koji je smislio i izazvao nered, i raspalio njegovu vatru.
Musaov, alejhis-selam, razgovor sa Samirijom se uglavnom svodio na
traenje pojanjenja zbog ega je uinio ovaj veliki nered i kako vidi izlaz
iz njega.
Sloit ete se da je neto sasvim neobino u tome da Musa, alejhisselam, koji je kao odgovor Izraelianima vidjevi ih okruene oko teleta
od srdbe bacio ploe naruio ih nazivajui ih zalutalim i onima koji su

iznevjerili obeanje dato Bogu, stane ipred Samirije i bez ikakve reakcije
mimo s njim razgovara.
43
Vidi djelo Kasasul-Enbijai od Ibn Kesira, recenzija dr. Mustafa
Abdul-Vahid. Izdava Darul-kutubul-Hadiseti u Egiptu, II. dio str. 120. i
121.
44
Kao to tvrdi Ibn Kajjim, Uzvieni Allah ga nije ukorio zbog toga jer
gaje srdba u ime Allaha podstakla na to. Iako gaje Uzvieni Allah
obavijestio o iskuenju kome je podlegao njegov narod, on se nije
rasrdio dok to oima svojim nije vidio. Tek kad je to i lino vidio u njemu
se javila posebna srdba, jer vijest nije kao vienje.
Neobino je ako znamo daje Musa uhvatio svoga brata za kosu i
bradu te mu srdito uzviknuo: O Harune, ta te je sprijeilo, kad si ih
vidio da su zalutali, da za mnom nisi poao? Zato nisi nareenje moje
posluao?45
Da, mi smo navikli od Musaa, alejhis-selam, da se srdi i odmah reaguje,
ili da u ljutnji istodobno i reaguje..kao to je uinio sa Egipaninom kada
gaje udario i odmah usmrtio. Ma koliko mufesiri tvrdili da rije hatbun,
koju je Musa upotrijebio u dijalogu sa Samirijom, ukazuje na okrutnost i
odvratnost, istina je da po prvi put Musa, alejhis-selam, govori ali ne
reaguje.(???) Zato, s pravom, ovdje stavljamo hiljadu znakova pitanja.
Ovo je neto u ta se ne moe povjerovati, osim u jenoj situaciji: daje
Musaovo dranje bez reakcije, i njegovo zadovoljenje samo govorom
uslijedilo na temelju onoga to muje Uzvieni Allah po tom pitanju
objavio... U nastavku razgovora, koji se u Kur anu na trenutak prekida,
pojanjava se daje tu, pored poslanice koja muje data, jo postojala i
preporuka Uzvienog Allaha Musau, alejhis-selam, kako e postupiti
tokom razgovora sa Samirijom.
A ta si to ti htio, o Samirija? - upita Musa.46
Rije el-hatbu ukazuje na neto to je znaajno. Meutim, metod u
cijelosti sadri njenost i utivost kao da razgovara sa svojim sinom,
bratom ili ovjekom kod koga ima kakvu potrebu ili je u tekoj situaciji pa
muje potreban onaj ko e mu pomoi. Slian primjer sa izrazom hatbun
nalazimo u razgovoru sa uajbovim, alejhis-selam, dvijema kerkama:
ta vi radite? - upita on. Mi ne napajamo dok obani ne odu odgovorie one - a otac nam je veoma star.47
45

Kuran: Taha, 91.-92.


Kuran: Taha, 95.
Ja sam vidio ono to oni nisu vidjeli - odgovori on pa sam aku
zemlje ispod izaslanikove stope uzeo i to bacio, i eto tako je u mojoj dui
ponikla zla misao.48
Interesantno je kako Samirijin odgovor sadrava svu snagu u nainu
izraavanja, kao da je izvrio jednu od svojih obaveza, ili kao daje izveo
46

eksperiment sa njima koji je dugo prieljkivao, pa kada mu se za to


ukazala prilika, eto, on je nije propustio...
I uspio je. On je skinuo masku sa sebe i pokazao da je on ovjek koji
je dokuio ono to narod nije uspio da dokui i da je proao kroz
iskustva koja su mu omoguila da vidi ono to oni nisu kadri vidjeti...
Otkrio je da je on ovjek koji posjeduje mo kakvu drugi ne posjeduju, da
razmilja na nain na koji drugi ne razmiljaju i da poznaje zakone (fizike
i hernije) koji mu omoguavaju da pronalazi stvari kakve prije njega niko
nije pronaao. On je puno nauio u godinama dugog ivota, a i sauvao
je znak Poslanika koji mu je poslan sa neba, kako ga je obavijestila
ivotinja sa kojom je proveo djetinjstvo na ostrvu usred Jemenskog
mora.
47
Kuran: Kasas, 23.
Ovaj primjer sa uajbovim, alejhis-selam, kerkama se spominje
samo zbog rijei El-Hatabu, kako bi se ukazalo na Musaovo blago
obraanje drugima, dok nema veze sa razgovorom izmeu Musaa,
alejhis-selam, i Samirije.
Taberija je u svom Tefsiru naveo i drugi kiraet: (Vidio sam ono to vi
ne vidite) kao da razgovara sa Musaom
i njegovim drugovima, to znai daje Samirija rekao Musau: Vidio sam
ono to ni ti, a ni tvoji drugovi ne vidite.
U Razijevu tefsiru Mefaatihul-Gajbi je navedeno da to znai: Vidio
sam ono to oni nisu vidjeli. Ispravno je i miljenje onih koji rije vidjeti
tumae u smislu znanja.
Ovdje je Musa shvatio da stoji pred Dedalom za kojega muje
Uzvieni Allah naredio da svoj narod upozori na njega. Meutim, on je
sada zaduen da mu prenese Allahovu poslanicu i nema vlasti nad njim,
a da ima vlast nad njim Musa, alejhis-selam, ne bi ni trenutka ekao,
sabljom bi mu glavu odrubio i to odmah nakon to gaje vidio, ili nakon
to je od njega dobio odgovor. Pogotovo onda kad je priznao da on stoji
iza svega ovoga i da je ta zla misao ponikla u njegovoj dui.
Eto onda se gubi - ree Musa.
Gubi se!... ovako... da... potpuno slobodan, bez kazne, poto ga
putanje ini slobodnim... gdje nema kazne... nema pogubljenja... nema
zatvora... samo odlazak... putovanje po zemlji... putovanje, odlazak,
zamor, uivanje, novi ljudi, novi susreti... Nije bitno... bitno je to daje
slobodan. I to itavog svog ivota.
To znai: ivot je pred tobom otvoren, o Samirija. Na njemu moe
uivati, skakati poput divljai u pustinji i raditi ta hoe. Ti biraj ta eli
initi. Ali e stalno, o Samirija, govoriti: Neka me niko ne dotie! Niko ti
zla nee uiniti, niti e zlo do tebe dospjeti sve dok je rok pred tobom
otvoren.
udno je da mnogi mufesiri misle da rijei: E onda se gubi - ree

Musa itavog svog ivota e govoriti: Neka me niko ne dotie! znae


da e on (Samarija) oboliti od kone bolesti to e biti razlogom da e se
ljudi bojati da mu se pribliavaju.
Ibn Kesir kae: Kao to si ti uzeo i doticao ono to nisi trebao uzimati
niti doticati od Poslanikova znaka, tako e tvoja kazna na ovom svijetu
biti da e govoriti: Nema doticanja, tj. niti e ti doticati ljude niti e oni
doticati tebe.49 udno je da Ibn Kesir tvrdi da e iskusiti kaznu zbog
toga to je dotakao i uzeo znak Poslanika, a ne zbog iskuenja koje je
priredio Izraelianima. A ruku na srce svaki bi ovjek, daje bio na mjestu
Samirije i daje kao on, kako stoji u pouzdanoj predaji, vidio Dibrila i
njegovog konja i daje vido kako na mjestu gdje njegov konj ugazi odmah
nie novo zelenilo i da je vidio trag njegovog konja, pohitao da uzme od
toga bez ikakva razmiljanja i bez ikakve loe namjere.
Seid Ktb veli: Gubi se to dalje i niko te nee doticati ni zlim ni
dobrim, niti e ti ikoga doticati. Ovo je bila jedna od kazni po Musaovoj
vjeri. Kazna progonstva i obavijest da je uprljan i da mu se niko ne
pribliava i da se on nikome ne pribliava.50
Prvi dio reenice Seida Kutba je ispravan, dok je drugi dio diskutabilan i
treba ga pomnije razmotriti. Nelogino je ono gdje se kae da on nikoga
nee doticati. Pod pretpostavkom da je Samirija i protjeran izmeu
Izraeliana, a to se nije desilo, on e se i dalje mijeati sa drugima.
I da ga je Musa, alejhis-selam, kaznio kaznom progonstva, to bi potvrdilo
nae miljenje da je on napustio Izraeliane, a Musa nije nita vie
uinio, osim to mu je saoptio daje ivot pred njim otvoren i da se on
treba udaljiti od njegovog naroda i da ga nee niko doticati. Ukoliko bi
neko i pokuao da ga dotakne - sa zlim - neka kae: Neka me niko ne
dotie! tj. nema pravo da me iko dotie i da mi se pribliava sa zlim i ko
pokua nee uspjeti.
49

Ibn Kesirov Tefsir, III. dio, str. 164.


Sed Kutb, Fi zilalil-Kuran, IV/2349
Razija je zauzeo meki stav po kome Musaove, alejhis-selam, rijei
upuene Samiriji imaju sljedee znaenje: Uinit u te prognanim, na taj
nain, to nee, ukoliko bude i htio nekoga obavijestiti o svom stanju,
govoriti nita drugo osim: Neka me niko ne dodiruje!
Ovaj stav i ja podravam jer je najblii stvarnosti. Samirija je dakle
protjeran iz Musaova naroda, a progonstvo nije sva kazna. Prava kazna
se sastoji u tome da je pred njim otvoren ivot koji e proivjeti u lai,
uenju i obmanjivanju. Dokaz tome je da je za pokajanje, onima koji su
se klanjali teletu, propisano da ubijaju jedni druge, pa da li bi bilo logino
da za onoga ko je proizveo sav nered i iskuenje kazna bude samo
obino progonstvo.
Nakon toga dolazi velika nesrea: ...a eka te jo i odreeni as koji
50

te nee mimoii. Sloboda koju ti ima nije apsulutna jer tamo postoji
neko u ijim e rukama biti tvoja kazna, postoji neko u ijim e rukama
biti tvoje ubojstvo i izvrenje tvoje kazne. ak i u ovo vrijeme, a vrijeme
je odreeno kod Uzvienog Allaha itavog svog ivota e govoriti:
Neka me niko ne dotie!
Zbog toga nije bio sluajan odgovor Allahova Poslanika Muhammeda,
salallahu alejhi ve sellem, Omeru b.Hattabu, radijallahu anhu, kadaje
mislei da e Ibn Sajjad moda biti Mesih Dedal, rekao: Allahov
Poslanice, pusti me da mu odrubim glavu. Allahov Poslanik, salallahu
alejhi ve sellem, mu ree: Pa kada bi to i bio on, ti nad njim ne bi imao
vlasti, i kada bi i bio on, za tebe u njegovu ubojstvu ne bi bilo nikakvog
dobra.51
U podugakom hadisu koji je zabiljeio Muslimu Sahihu od Dabira b.
Abdullaha, radijallahu anhu, stoji: ...da je Omer b.Hattab rekao: 'Dozvoli
mi, Allahov Poslanie, da ga ubijem. Allahov Poslanik, salallahu alejhi
ve sellem, e na to: I kada bi to i bio on, ti nisi za njega zaduen, za
njega je zaduen Isa sin Merjemin. I kada bi to i bio on ti ne bi imao
pravo da ubije ovjeka kome je dato obeanje.
Zabiljeio je Ebu Davud et-Tajalisi u Musnedu - a nalazi se i u ElDamius-Sagiru od Sujutije - da je Alkami prenio od Ebu Hurejre koji je
kazao daje Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, rekao: Dedala
e moi ubiti samo Isa, alejhis-selam.
ak ni Mehdija radijallahu anhu, koji e se boriti protiv Dedala i koji
e mu biti najvei neprijatelj, nee ga lino moi ubiti, nego e ga,
Allahovom dozvolom u odreenom roku koji nee prekoraiti, ubiti Isa,
alejhis- selam, pod ijom se linou Dedal i predstavlja.
51
Hadis prenosi Kurtubi u djelu: Et-Tezkire
Razmislite dragi moji uai jo jedanput:a
eka te jo i odreeni as koji te nee mimoii.
Ovaj odreeni as e, bez sumnje, biti na ovome svijetu. Jer je
poznato da e Sudnji dan biti odreeni as za sva stvorenja, a ne
specijalno samo za Samiriju. On je, odreeni as koji ga nee mimoii,
strogo vezao za rijei koje su ispred njega: da se gubi slobodan bez
doticanja.
On se slobono kree, slobodno bira, niko od stvorenja nema nad njim
moi osim u odreenom vremenu. Musa, alejhis-selam, je u odnosu na
njega poput ovjeka koji silniku kae: Sreemo se ja i ti jednog dana.
Meutim, to nije Sudnji dan kako kau mufesiri, jer je svima nama
odreeni as Sudnji dan. On mu govori za poseban odreeni as koji ga
nee mimoii. Ovaj e odreeni as, kako se da iz teksta razumjeti, doi
poslije Musaova, alejhis-selam, vremena. Da nije tako Musa bi sa njim
drugaije postupio. Ali (poruka se moe tumaiti
i ovako): Neka ga niko ne dotie u Musaovo, alejhis- selam, vrijeme.

to bi znailo da e se u drugom vremenu, Allah zna najbolje, moi


doticati.
Pogledaj samo ovoga tvog boga kojem si se klanjao: mi emo ga
sigurno spaliti i po moru mu prah rasuti. Va bog je - Allah, drugog boga,
osim Njega nema! On sve zna!52
Musa, alejhis-selam, je spalio kip (zlatno tele) i po moru mu prah
rasuo.
Spalio ga je zbog toga to on nije obino zlato, nego je jo od prije,
makar i u predodbama, poput sihra kada zaokupi bolesnika, bio meso i
krv. Ili (je to postao) posredstvom znaka Poslanika koji ga je uinio
neupotrebljivim. Dok zlato i kada ga spali ili ga istopi na vatri postaje
jo plemenitije. On (Musa, alejhis-selam) nije elio to. Zbog toga ga je
uinio poput praine koju je prosuo po Crvenom mom. U prah i pepeo ga
je pretvorio pred oima svijeta i oima Samirije kako bi svi znali da nema
drugog boga osim Allaha, koji sve zna: ono to se dogodilo, to se
trenutno deava, to e se u budunosti desiti, i kako bi se desilo ono
to se nije desilo, da se desi.
Samirija je stao da se oprosti sa svojim lanim bogom, a Musa,
alejhis-selam, je svoj narod poveo u dolinu Sinaj. Samirija je stao pored
obale Crvenog mora
i opratajui se od Izraeliana govorio: Do drugog vienja, o sinovi
Israilovi, i to onoga dana kad Musa ne bude s vama.
DRUGI SUSRET SA VELIKANOM U SLOBODNOM IVOTU MESIHA
(DEDALA)
Otputovao je sam u klanac na Sinaju daleko od Musaa, alejhis-selam,
i njegova naroda. Sjeo je na vrh visokog brda kako bi pratio morske lae
koje su dolazile
i odlazile elei se ukrcati na bilo koju i otploviti u bilo kom pravcu.
Ukrcao se na prvu lau koja je ila prema zemlji zvanoj Galija.
Tu je ivio jedno izvjesno vrijeme, a potom se preselio meu
bugarska plemena, a nakon toga je due vrijeme ivio sa stanovnicima
Urala, a potom i sa turskim memlukim plemenima, da bi na kraju
otputovao u Durdan.53
Kad se malo navikao, ukrcao se na lau i po drugi put otputovao na
poznato zeleno ostrvo u Jemenskom moru.
Interesantno je daje doivio prilinu starost a na njegovu licu nije bilo
ni jedne bore. Kretao se i skakutao kao mladi od trideset godina i ako je
roen stotinu godina prije Musaova, alejhis-selam, roenja.
Stekao je mnoga iskustva od razliitih naroda i nauio nekoliko
pisama i jezika, poev od hieroglifa pa do mesopotanskih jezika...
53
Mjesto na obali Kaspijskog mora.
Na zelenom ostrvu je ivio kao vladar kao to je i neko bio.

Prvo to je potraio bila je kosmata ivotinja, ali je nije naao.


Kao da je bez traga iezla. Poto je prolo mnogo godina od
njihovog posljednje susreta, pomisli da je umrla. Otiao je do sedam
stijena i odmah uoio promjene na njima. Skoro sve rijei uklesane na
stijenama su se isprale. Vidljiva je bila samo jedna Poruka: Nema boga
osim Allaha. On je Jedan i Jedini i nema druga. Njemu pripada vlast i
zahvala, On oivljava i usmruje i nad svim je On moan.
Prvi dojam ga je prenerazio, ali ve trenutak kasnije srce mu je nalo
smiraj u samoj pomisli na novosteena znanja. Pored ustrajnosti da
nikada ne mijenja svoj nijet i da se ne kaje za ono to je poinio, jo je
postao i zaljubljen u sebe kao to kae pjesnik:
Predade se ljubavi dok ne zavoli - a kada zavoli ne mogae izdrati
Ugleda puinu mislei da je val - i kada je se domognu, on se utopi
Sam na ostrvu bez ivotinje nije mogao da ivi. Ukrcao se na lau i
otputovao u Samiru zemlju svojih pradjedova. Ovaj svijet i sve oko njega
mu je sada izgledalo drugaije. Tamo je naao jednu skupinu koja se
zvala Samirijja. Ta grupa je bila mjeavina jevreja i eurijina, a formirana
je nakon propasti velike babilonske drave kada su se vratile neke
jevrejske skupine. Oni su za svoje potrebe sagradili hram u kome su,
umjesto hrama u Kudusu, upranjavali svoje vjerske obrede.
Primijetio je da grad Samireh54 nosi novo ime Derzim - koje je
dobio po najuvenijem brdu pored njega.55 Mesih, defektnih oiju,
primijeti da Samirijjani misle kako su oni posljednji ostaci Musaove,
alejhis- selam, prave vjere, i misle da je Musa, alejhis-selam, odredio
njegovu Kiblu prema Bejtul-Ilu tj. Allahovoj kui nakon to su razglasili
daje njihov pradjed Jakub na ovom mjestu bogu sagradio njegov sveti
hram.
Najvee iznenaenje za njega je ipak bilo to kada je uo za ovjeka
od Davudove loze sa majkine strane koji tvrdi da je Vjerovjesnik i da je
on Mesih koji e jevreje spasiti i izbaviti od nasilja i progona i da on nije
doao da kritikuje postojei zakon, nego da ga dopuni. Samirija je elio
da sazna je li taj ovjek uistinu Vjerovjesnik ili nije. Odlui da ga ispita.
54
Drevni grad Samireh je podignut prije grada Nablisa. Samireh je
postala prijestonica carevine Izraeliana jo u vrijeme Sulejmana,
alejhis-selam. Tokom vremena je pod utjecajem razliitih vjerovanja i
ideologija gubio primat prijestonice da bi ga Umeri ponovo proglasio
prijestonicom koji je imao vlast nad Izraelianima (885. 874. godine
prije roenja Isa, alejhis-selam). Nalazio se 48 milja sjeverno od Kudsa.
55
Prolo je oko dvije stotine godina otkako Samirijjini izgradie hram.
On je bio stalna prijetnja hramu u Kudsu. Ovaj hram u Derzimu
(Samirehu) je opstojao sve dok ga nije poruio neki sveenik iz Kudsa.
Meutim, Samirijini su ga ponovo obnovili. Postojao je sve do uvene
revolucije koju su poveli Samirijini, izraelianskog porijekla, u petom

stoljeu po roenju Isaa, alejhis- selam. Rimljanski vojskovoa


Sebastijan je sruio ovaj grad i na njegovu mjestu podigao novi, u kome
do danas borave Samirijjini pomno uvajui vlastite obiaje i tradiciju i
koji ne priznaju drugog hrama do onoga koji je poruen.
Poslao je jednog ovjeka kod njega, a on osta vani. ovjek ree: Ako
si uistinu Vjerovjesnik obavijesti me koje vani?
Isa, alejhis-selam, malo zauti a onda mu ree: Brate moj!..
Obavijesti onoga to te je poslao da Uzvieni Allah prima pokajanje od
Njegovih robova i oprata velike grijehe ukoliko Mu se rob pokaje, prizna
ga za jedinog Gospodara i kod povratka (Gospodaru) bude iskren. Onaj
koji je sklonio uspavanog djeaka sa vladareva dvora i brinuo se o
njemu na ostrvu ivotinje kada je bio mali, i koji ga je pouio vjeri u
Jednog Boga i pouio ga kako da mu se klanja pomou natpisa Njegova
Povjerljivog Dibrila, kadar je oprostiti i zavoenje sinova Israilovih sa
teletom ukoliko oholi povjeruje u Isaa, alejhis-selam, i ono to mu se od
Indila objavljuje.
ovjek je iziao i obavijestio Samiriju o onome to je reeno.
uvi to Samirija ree: On je arobnjak kome dolazi ejtan. Jer daje
on Vjerovjesnik ne bi znao ko sam ja i ono ta se sa mnom zbilo, poto
vjerovjesnici ne govore o tajnim stvarima, tajne poznaje samo Allah.
Samo ejtan od ejtana uspije ugrabiti poneku vijest, kako su me
obavijestli neki arobnjaci iz Egipta.56
56
Dedal je slagao. ejtani ne dolaze vjerovjesnicima. Uzvieni Allah
uvijek istinu govori. On kae: Hou li vam kazati kome dolaze ejtani?
Oni dolaze svakom lacu, grijeniku, oni prislukuju, i veinom oni lau.
( Kuran: uara, 221 - 223.) Prema tome ejtanima i drskim dinima je
namjera da posiju nered, nevjerstvo, grijehe, mrnju, neprijateljstvo i
nepokornost prema Allahu, dok je namjera vjerovjesnika dobrobit ovoga i
budueg svijeta.
Dedal je pobrkao gajb sa gajbom... Svaku vrstu gajba, svejedno da
lije on bio, ili je trenutno, ili e biti, ili pak nee ni biti, a da je bio kako bi
se zbio Uzvieni Allah zna. Mogue je da on Vjerovjesniku pokae neto
od gajba kako bi osnaio njegov dokaz Poslanstva. Gajb koji poznaju
ejtani je vijest koju oni uju od meleka dok razgovaraju na nebesima, a
potom, onom to su uli, dodaju po stotinu lai57 od sebe i to tako
saope svojim prijateljima.
Sve je ovo gajb, a nije gajb, na primjer, da se neki ovjek skloni iza
zida da bismo mi drugog pitali da nam
57
U Buharijevu Sahihu stoji daje Aia, radijallahu anha, kazala: Ljudi
su Vjero vjesnika, salallahu alejhi ve sellem, pitali o vraarima pa je
rekao: Oni nisu nita. Ljudi rekoe: A Allahov Poslanie, oni kau
poneto i to se obistini, a Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, e na
to: Te rijei istine din upamti, potom je, poput kokoi, kljukne svom

prijatelju u uho a sa njom pomijeaju jo vie od stotinu lai.


Buharija biljei od Ebu Hurejre da je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve
sellem, rekao: Kada Allah izda naredbu na nebesima, meleki, poput
lanca, o stijenu udare svojim krilima u znakj)okornosti Njegovim rijeima.
Kada se umire, jedni drugima kau: Staje rekao va Gosodar? lstinu,
On je Uzvien i Velik, odgovore drugi. To uju oni to prislukuju vijesti,
jer se oni popnu jedan na drugoga i kada uje vijest onaj prvi je saopti
onom ispod sebe, onaj onome ispod sebe i tako dok ne dospije na jezik
arobnjaka ili vraa. Katkada ga strefi meteor prije negoli uje vijest, a
katkada je uje prije negoli ga strefi meteor, a onda uz nju doda jo
stotinu lai. Tada se kae: Zar nam taj i taj nije tada i tada to i to rekao,
potvrujui istinitost rijei koje su se ule sa nebesa.
Muslim od Ibn Abbasa biljei slino ovome. Buharija od Aie,
radijallahu anha, biljei daje Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem,
kazao: Meleki na nebu razgovaraju o naredbi koja se izda u vezi zemlje,
pa od toga ejtani neto uju i poput kokoi kljukaju je u uho arobnjaka.
Oni tome dodaju jo stotinu lai.
kae koje iza zida. Ovo je skrivanje, a ne gajb... Njega moe otkriti din,
melek Objavom, ili da otkrovenjem Allah pokae svome Vjerovjesniku ili
dobrom vjerniku.
Ali, Dedal izbjegava razgovor. On se, makar i slabim dokazom, eli
opravdati zbog nevjerovanja u Isaa, alejhis-selam, negirajui da se ikako
sa njim susreo. On je u dubini svoje due ubijeen da je Isa sin
Merjemin drugi Vjerovjesnik o kome je proitao na kamenoj ploi.
Meutim, on ga ne eli slijediti, pa makar ga on imenovao za upravitelja
ili vladara nekog grada ili drave... On eli neto sasvim drugo jer sebe
vidi sposobnim za to... Zato on ne bi bio vjerovjesnik, pa i vie od
toga?! Zato ne bi bio bog i vladao svim zemljama kroz koje je proao, u
kojima je boravio, u koje je putovao kao i onima u koje nije putovao...
On eli da mu sve pude pokorno... ali kako to postii? ivotinja ga je
obavijestila da mu je propala posljednja prilika ukoliko zanijee drugog
Vjerovjesnika. Ukoliko ga zanijee, a nakon nje se pojavi i trei
Vjerovjesnik postae bogom koji e zapovijedati ali nee vladati.
Meutim, on sada planira da postane bogom koji e i zapovijedati i
upravljati, jer zapovjednika nema bez vlasti... Kako nastade ovako slian
govor? Mora daje ivotinja ejtan koja se dokopala vijesti sa nebesa i
saznala da u ja biti najvei ovjek u ovom kosmosu. Ili je slagala dok
mije tu vijest prenosila, ili su joj saoptene mnoge vijesti pa mi ih je
manjkave i nepotpune prenijela. Tako laac sebi opravdava la, ubica
zloin, izdajnik izdajstvo. To je taj psiholoki kompleks koji je uvijek
prisutan u svijesti i srcu svakog zloinca, bez obzira u kom mjestu i
vremenu ivio.
Isa, alejhis-selam, je ekao ovjeka da doe sa onim to je bio vani.

Ali kako bi doao kad je on taj koji e mu sutra ukrasti i ime i nadimak.
Isa, alejhis-selam, je upozorio svoj narod i pomagae na iskuenje
ovjeka Dedala koji e se nazvati Mesihom a on nee biti Mesih i koji
e se proglasiti gospodarom vasione, a on nije gospodar vasione.
Upozorio ih je na njegovo zlo i njegovu aroliju.
Mesih, defektnih oiju, je odluio da otputuje na kraj svijeta u zemlje
koje se zovu Indija - zemlja Bude,58 zemlja plamteih vulkana - Japan i
zemlja zida - Kina. Nastavio je da putuje morem, kopnom i nenaseljenim
mjestima. Susrete sa ljudima je koristio i vjeto pamtio pouke kojima
nema kraja..., ali vlast jo nije stekao.
58
Budha je nadimak za budnog poznavaoca i svijetlog uenjaka.
Njegovo pravo ime je Sezhata. Roen je 563. godine prije lsaa, alejhisselam, od roditelja koji su poticali iz plemena Sakija. Pripadao je
vladarskoj porodici. Povukao se od ene i djece i zakaluerio se.
Tada je prozvan Gotama, to znai sveenik. ak su i drvo Buda pod
kojim je on sjedio nazvali drvetom znanja ili svetim drvetom.
Buda je bio, sudei prema njegovu duhovnom i obrazovnom nauku i
metodu, obini filozof, a nije bio vjerovjesnik kako to misle neki.
On nije bio ovjek koji je primio objavu od Boga, niti je od Boga doao
sa novom vjerom i propisima iz obredoslovlja. Radi toga se nije
suprotstavljao Hindusima i njihovim boanstvima.
Ebu Mekarim Azad koji je bio ministar prosvjete u Indiji veli: ini mi
se daje bolje da se Buda svrsta meu filozofe nego meu vjero vjesnike,
jer se on u svojim istraivanjima nije zanimao za postojanje Boga...
On je svoja istraivanja i poinjao i zavravao, a da se nije osvrtao na
vjeru u Boga. Tek su njegovi sljedbenici ovo uenje okrenuli u vjerskom
pravcu uzdignuvi Budu na stepen boanstva.
Poinio je mnoga zlodjela. Prolio je mnogo krvi. Napadao je ljude,
otimao im i pljakao imovinu poput velikog gusara, a uz to nije nita vie
posjedovao do jedne lae. Zanio se milju da vlada svijetom. Odlui da
se vrati na zeleno staro ostrvo u Jemenskom moru, da se tamo odvoji od
svijeta i da u samoi razradi strategiju kako da uspostavi vlast nad
zemljama kroz koje je proao. Sa svojim ljudima se ukrca na lau i krenu
prema Jemenu. Tamo se odvojio od ljudi, uzeo kese zlata ujedan veliki
mijeh, ukrcao se sam i krenuo prema ostrvu.
Tek to se na njega iskrcao i uao u umu, krenuvi prema
nekadanjoj peini u kojoj je boravio, ispred njega se na putu iznenada
isprijei ivotinja a sa njom dvadeset ljudi, ija su lica bila poput suneve
vreline i sjaja. Tijela su im bila visoka poput drvea, a u rukama su drali
strane eljezne lance kao da su od zlata koje nije sa ovoga svijeta, a
zveckali su poput velike zmije. Samirija, sav preplaen, upita ivotinju:
ta je ovo? Ko su ovi? Kako su doli ovamo? Zar ti nisam rekao da si ti
ejtanica i da ima svoje sluge? Sva u udu ivotinja povika: O ti,

najgluplji ovjee! Propustio si dvije prilike i pred tobom nije ostalo nita
drugo do posljednje obeanje.
No, prije nego to je kosmata ivotinja zavrila govor i prije nego to
je on ponovio pitanje na njega se sruilo dvadeset ljudi, tako daje od
straha pao u nesvijest. Kada je doao svijesti naao se u peini.
ivotinja je stajala ispred njega. Htjede pomjeriti ruke i noge da bi ustao
kad osjeti teinu na rukama i nogama i zau zastraujue zveckanje.
Jutarnje svjetlo je ispunjavalo peinu dopirui kroz njene gornje i bone
otvore i stalno otvorena vrata.
Tek tad primijeti daje okovan u lance. Na rukama i nogama su mu bili
podui lanci, da bi se mogao kretati i ustajati, sjediti i izlaziti radi
fizioloke potrebe u klozet koji je ranije sebi pripremio izvan peine,
pored koje ga je pripremio sebi i bunar sa vodom. Uvijek je dosta drao
do istoe i urednosti svoga tijela. Obuze ga zebnja i strah jer se na to
od ranije nije navikao. Pokua da skine okove sa sebe, ali kako da to
uini kada su i na rukama i na nogama zakljuani stranim katancem.
To je bilo neto tako strano to nije ni uo nikada ranije, ak ni od
stranih faraona i ostalih silnika koje je susreo. Svi lanci su bili
privreni za stjenovite zidove peine kao da su s njima srasli.
Razdvojiti bi ih mogao samo vulkan. ak i kada bi uspio razdvojiti lance
od zidova peine kako da ih skine sa ruku i nogu?! Stvar je postala toliko
teka, kao kad bi gavran letio iznad mora ne vidjevi nigdje kopno.
U stanju psiholoke napetosti, nervne rastreenosti i unutarnjeg
sloma tog ovjeka i njegove unutarnje utnje, ivotinja mu ree:
O budui Dedalu i boe nevjerstva i zla! Ti si sada u vremenu u
kome se treba pojaviti posljednji Vjerovjesnik i Allahov miljenik
Muhammed, salallahu alejhi ve sellem. On je roen prije nekoliko dana
dok si ti bio na morskoj puini nemaran prema onome to donose
Odredbe... Ti si na poetku posljednjeg vremenskog razdoblja na Zemlji.
Nee biti puten iz okova do smrti miljenika Muhammeda, salallahu
alejhi ve sellem, i njegova preseljenja na budui svijet. Znak blizine
tvoga izlaska iz okova bie njegova Hidra u Medinu, nakon to mu se
Arapi suprotstave i i protjeraju njegovu porodicu iz Mekke, potom
njegova pobjeda nad njima.
Znak kada e kao silnik izai na ovaj svijet bit e sjea palmi
Bejsana, smanjenje vode u Tiberijskom jezeru, presahnue vode u vrelu
Zugar i jo mnoga znamenja prije pojave tvoga neprijatelja koji e te
rasrditi.
Tada se Dedal rasrdi pa, okovima obuzdan, ree: Otkud ja znam
daje tvoj govor istina? Zar nee prestati sa arolijom i udaljiti tvoje
ejtane od mene...
Ja elim slobodu zbog vlasti na ovome svijetu. Ovaj svijet nema
drugog vladara osim mene. Ti uzurpira moje pravo.

Ja sam po godinama najstariji ovjek. Proteklo vrijeme nije ostavilo


nikakvog traga na meni. Sve to me okruuje na ovome svijetu mnogo
se promijenilo, samo sam ja ostao isti; niti sam osijedio niti ostario.
Prema tome, ja sam sin bogova!
ivotinja shvati da mora prekinuti razgovor s njim pa mu ree:
Bio ti strpljiv ili ne bio, Allahovo obeanje je istinito. Ti si proklet i
odbaen kao i prokleti Iblis na koga su te upozorili Poslanikovi natpisi
tebi.
Poslije ovoga ivotinja se udaljila od njega. Dolazila je samo s
vremena na vrijeme i donosila mu plodove da ih jede. S njim vie nije
razgovarala iako ju je on, svaki put kad bi se pojavila, pokuavao navesti
na razgovor. Na njegove upite ivotinja je odgovarala samo pogledom
to gaje dodatno uzrujavalo.
Potrajalo je tako sve do dana kada je ivotinja ugledala ovjeka kako se
u lai pribliava obali jezera. Sa sobom je imao i saputnike...
ivotinja se okrenu prema njemu obavijestivi ga daje u peini ovjek
koji od njega oekuje radosnu vijest. Poto joj se on bojaljivo primaknu,
ona mu ree: Nemoj se bojati ni ti, ni ovi to su s tobom, ja nisam
ejtan. Menije od Allaha nareeno da na ovom ostrvu ugostim ovjeka
koji e sutra imati (vanu) ulogu na ovom svijetu, a nareeno mije od
Allahovog izaslanika da ti zaelim dobrodolicu i da ti reknem da sa njim
razgovara.
Ovaj ovjek je bio ugledni ashab Temim ed-Dari 59 sa svojim
saputnicima. U predanju starog rukopisa koji posjeduje jedan uenjak iz
Kudusi-erifa stoji da je razgovor voen iskljuivo sa Temimom, dok u
predaji koja se nalazi u Muslimovu Sahihu stoji daje razgovor voen sa
cijelom skupinom u kojoj je bio i Temim, a Allah najbolje zna kako je bilo.
Evo ta se dogodilo sa Temimom ed-Darijem. Muslim u Sahihu veli:
Ispriao nam je Ibn Burejde, kae: Meni je ispriao Amir b. erahil eabijj da je on upitao Fatimu bint Kajs, sestru Dahhaka b.Kajsa koja je
bila meu prvim muhadirkama, rekavi: 'Ispriaj mi hadis koji si izravno
ula od Allahova Poslanika, salallahu alejhi ve sellem. Ona ree:
Ukoliko eli ja u ti ispriati. elim, ispriaj mi, odgovori on. Ona
ree: Udala sam se za Ibn Mugiru, jednog od, u to vrijeme, najuglednijih
mladia iz plemena Kurej. On je poginuo u prvim borbama borei se uz
Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem. Poto sam ostala
udovica doe Abdur-Rahman b. Avf, sa grupom ashaba da me zaprosi
za sebe, a doe i Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, da me zaprosi
za svoga tienika Usamu b.Zejda.
59
Temim ed-Dari je ugledni ashab. Primio je islam 9. godine po
Hidri. Prije prelaska na islam bio je kranski sveenik u Palestini.
Umro je 40. godine po Hidri. Ovaj hadis spada u vrline Temima edDarija. Od njega Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, prenosi ovo

kazivenje.
Poto sam ve bila upoznata daje Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve
sellem, rekao: Ko voli mene neka voli i Usamu, kada mije Allahov
Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, poeo govoriti o tome ja sam rekla:
Allahov Poslanie, ja tu stvar preputam tebi, ti me vjenaj za koga
hoe. On ree: Preseli se kod erikove majke, a erikova majka je
bila bogata ensarijka koja je mnogo dijelila na Allahovom putu i kod koje
su navraali brojni gosti. Uiniu to, rekoh. On e na to: Poto kod
erikove majke dolaze mnogi gosti, plaim se da ti nekad nee spasti
ogrta i zavratiti se odjea sa tvojih dokoljenica pa da ti ljudi nee vidjeti
ono to ne voli da ti vide, zato se ti ipak preseli kod tvog amidia
Abdullaha b. Amrab. Ummi Maktuma.
Preselila sam se kod njega i ostala dok mi nije istekao zakonski rok
ekanja. Nakon to mije istekao iddet ula sam Vjerovjesnikova glasnika
kako vie: 'Zajedniki namaz! Otila sam u damiju i klanjala za
Allahovim Poslanikom, salallahu alejhi ve sellem. Bila sam u prvom safu
ena. Kada Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, zavri namaz,
smijui se sjede na mimberu i ree: Neka svako ostane na svom
mjestu, a onda nastavi: Znate li vi zbog ega sam vas okupio? Allah i
njegov Poslanik to najbolje znaju, odgovorie, a on ree: Tako mi
Allaha, ja vas nisam skupio ni radi elje niti radi straha, nego sam vas
okupio, da vam kaem o Temimu ed-Dariju koji je bio kranin i koji je
primio islam, i koji mije neto ispriao, a to je u duhu onoga to sam
vam ve govorio o Mesihu- Dedalu. Ispriao mije da se sa tridest ljudi iz
(jemenskih) plemena Lahm i Duzam ukrcao u lau. Sa njima su se
mjesec dana valovi poigravali po moru da bi na kraju, pred akam, sa
laom pristali uz obalu jednog ostrva, sjeli u amac 60 i iskrcali se na
ostrvo. Kada su se iskrcali na ostrvo srela ih je kosmata ivotinja, koja je
imala obilatu dlaku na sebi tako da su joj teko raspoznavali prednji od
zadnjeg dijela tijela.
Ugledavi je rekoe: - ta si ti? - Ja sam Dessasa.
- A ta je to Dessasa, upitae. Ona ree: - Idite do onoga ovjeka u
peini, on eljno oekuje vijest od vas.
Poto nam spomenu ovjeka, mi se rastavismo od nje iz bojazni da
nije ejtan. Hitro smo uli u peinu, kad li u njoj najkrupniji ovjek koga
smo ikad vidjeli. Ruke mu iznad vrata vezane ogromnim lancima, a
izmeu koljena i nonih lanaka eljezom.
60
Temim ed-Dari i njegovi saputnici su se sa lae na obalu jezera
prebacili sa nekoliko amaca koje su sa sobom nosili na lai, a s kojima
se bilo najjednostavnije kroz pliak iskrcati na obalu. U ovoj injenici je
odgovor nekim orjentalistima meu kojima je i M. Hartman koji negiraju
da su Arapi prije islama imali znanja o pomorstvu. Ova informacija
potvruje injenicu da su se arapi jo prije islama bavili popiorstvom. Dr.

Enver Abdul-Halim u svojoj knjizi (Pomorstvo i nauka o morima kod


Arapa) veli: Ako su stanovnici Hidaza i Nedda malo znali o moru i
pomorstvu, stanovnici junog dijela su imali veliko znanje i iskustvo u
tome. Iza njih je hiljadugodinje iskustvo o moru i pomorstvu jo prije
islama. Oni su poznavali tajne vjetrova i to znanje su od njih preuzeli
Grci. Arapski brodovi su prvi otkrili mnoge nepoznanice Indijskog okeana
prema Kini.
Rekosmo: - Teko tebi, ko si ti?
Vi pretpostavljate ko sam ja, nego, vi mene obavijestite o tome
ko ste vi?
Mi smo Arapi, rekoe. Ukrcali smo se u lau i krenuli. Zatekli smo
se na moru kad se uzburkalo. Talasi su se s nama poigravali mjesec
dana, a onda su nas donijeli pored obale ovog ostrva gdje smo se i
usidrili. Sjeli smo na amce i iskrcali se na ostrvo. Na njemu smo sreli
kosmatu ivotinju koja je dlakava tako da joj se ne raspoznaje prednji od
zadnjeg kraja tijela. Ugledavi je mi smo joj rekli: - Teko tebi, ta si ti? Ja sam Dessasa, odgovorila je. - A ta je to Dessasa, upitasmo je, a
ona ree: - Idite do onoga ovjeka u peini, on sa nestrpljenjem oekuje
vau vijest. Krenuli smo brzo prema tebi u strahu od nje jer nismo sigurni
da nije ejtanica. On ree: - Obavijestite me o palmama Bejsana.61
Rekosmo: - ta te o njima zanima?
- Pitam vas o njegovim palmama. Da li raaju, upita on.
- Da, raaju odgovorismo mu mi.
On ree: - Uskoro vie nee raati... Obavijestite me o Tiberijskom
jezeru.62
Rekosmo: - ta te o njemu zanima? - Zanima me da li u njemu ima
vode, ree on.
61
Bejsan je jo od davnina poznati grad u Palestini. Nalazi se na
strani prema starom amu.
62
Tiberijsko jezero je krasno. Duina mu je deset, a irina est milja.
Njegovi talasi doseu i do zidina palae koja je pored njega. Bilo je dosta
duboko tako da su po njemu plovili i brodovi. Sada mu je voda u
opadanju. To je slatko jezero koje je bogato ribom. Od Kudusa je
udaljeno oko stotinu milja.
Da u njemu ima puno vode, odgovorismo mi.
On ree: - Njegova voda e uskoro presuiti...
A obavijestite me o Vrelu Zugar,63 ponovo e on.
- A ta te o njemu zanima, upitasmo mi. - Zanima me imali u njemu
vode i da li je stanovnici koriste za navodnjavanje, pitao je on.
- Da, u njemu je puno vode i stavovnici je koriste i za navodnjavanje,
rekosmo mi. On tada ree: - A obavijestite me o Vjerovjesniku
Pouzdanom, ta je uradio?
- Napustio je Mekku i nastanio se u Jesrib, odgovorismo mi.

- Jesu li mu se Arapi suprotstavili, upita on. - Jesu, odgovorismo.


- A ta je uinio sa njima, ponovo e on. - On ih je sa svojim
pristalicama pobijedio i oni su mu se pokorili, rekosmo, a on e na to:
To se znai ve dogodilo!
Jeste, dogodilo se, odgovorismo mi, a on e na to: - Za njih e
biti dobro ukoliko mu se pokore, ree. A sad u vas obavijestiti o sebi. Ja
sam Mesih. Uskoro e mi biti dozvoljeno da izaem i ja u izai. Putovat
u po zemlji i neu ostaviti ni jedan grad a da u njega, u roku od
etrdeset noi, ne uem, osim Mekke i Medine. U ta dva grada mije
zabranjen ulazak. Kad god budem pokuao da uem ujedan od njih
preda mnom e se pojaviti melek sa sabljom i odbiti me od njega. Na
svakom prilazu prema njima e biti meleki koji e ih uvati.
63
Ovo vrelo je, kako tvrdi El-Kelbi, nazvano po eni koja gaje
pronala. Ona se zvala Zugar. Nakon to gaje pronala tu se pored
njega i nastanila, koristei njegovu vodu za pie, druge ivotne potrebe i
navodnjavanje. Presuenje ovoga vrela e biti znak da e se uskoro
pojaviti ovaj prokletnik (Dedal).
(Fatima bint Kajs) veli: Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, je
tada udarivi svojim tapom o minberu rekao: Ovo je Tajiba, ovo je
Tajiba! (tj. Medina) Jesam li vam o tome govorio? Jesi, odgovorie
ljudi, a Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, ree: Zaudilo me je da
se Temimova pria poklapa sa onim to sam vam ja o njemu i o Mekki i
Medini govorio. Eto, on je u amskom ili u Jemenskom moru. Nije od
strane istoka! On nije od strane istoka! On nije od strane istoka!,
i pokazao je rukom prema istoku.
(Fatima) kae: Ovo sam zapamtila od Allahova Poslanika, salallahu
alejhi ve sellem.64
Temim ed-Dari i njegovi saputnici su otili (sa ostrva) i na njega se
vie nisu vraah. ak i da su razmiljah da se na njega vrate ne bi vie,
bez obzira na njihovu pomorsku vjetinu, uspjeli doi do njega.
Pomenuto se ostrvo nakon ovoga dogaaja vie nije moglo posjeivati,
jer su ga talasi, Allahovom moi, pokrenuli tako da je u okeanu izgledalo
kao pokretljivi brod. Allah je propisao da na njega nakon Dedala vie
niko nee moi da ue.
Allahov miljenik Muhammed, salallahu alejhi ve sellem, je preselio...
64
Vidi Muslimov Sahih sa komentarom Nevevija, XVIII. dio, str. od
78. do 83., Matbeatu-l-Masrijje ve mektebetuha.
Kad se Mesih, defektinh oiju, jednog dana iz sna probudi ugleda
kako mu se lanci na njegovim rukama i nogama tope i nestaju poput soli
u vodi. Ili kao da se eljezo, tokom 63 godine, koliko je trajao ivot
Vjerovjasnika, izjelo. Ne, nije se radilo o tome... Sve se to zbilo iz poasti
prema Vjerovjesniku, salallahu alejhi ve sellem. Pa kao to je
onemogueno ejtanima da prislukuju vijesti sa nebesa nakon roenja

Vjero vjesnika, salallahu alejhi ve sellem, tako isto je onemogueno


Mesihu, defektnih oiju, (Dedalu) da hoda po zemlji za vrijeme ivota
Vjerovjesnika i miljenika Muhammeda, salallahu alejhi ve sellem. I tek
to se (Dedal) oslobodio velikih okova... kad se pred njim pojavi
ivotinja koja mu ree: Rastajemo se, o najgori ovjee na zemlji!...
Ti na dunjaluk, a ja u Allahova prostranstva, Gospodara mog, tvog, a i
Gospodara svega to postoji... U berzeh kojega niko ne pozna osim
Allah.65
65
Dessasa nije ona ivotinja koja je spomenuta u rijeima
Uzvienog Allaha: I kada doe vrijeme da oni budu kanjeni, Mi emo
uiniti da iz zemlje izie jedna ivotinja koja e im rei da ljudi u dokaze
Nae nisu uvjereni. (Kuran: En-Neml, 82.)
Rukopisi koje posjeduje uenjak iz Kudsa ukazuju daje kraj ivota
ivotinje vezan za Dedalov izlazak sa ostrva i skidanje njegovih okova...
Prema tome ona je umrla. Takoer, opis ivotinje koja e se pojaviti i
razgovarati sa ljudima ne odgovara opisu Dessase, tako da znamo da
ova ivotinja nije ta. Osim toga, ivotinja koja e razgovarati sa ljudima
pojavit e se, Allah najbolje zna, nakon zavretka Dedalova fitneta. EdDumejri je u djelu ivot ivotinja naveo rijei Abdullaha b. Amra b. Asa,
radijallahu anhu, koje ukazuju na to da e ivotinja koja e se pojaviti i
razgovarati sa ljudima biti Dessasa koja je spomenuta u kazivanju
Temima ed-Darija, radijallahu anhu. Ona se nalazi na ostrvu u
Kulzumskom moru. Mislim da ovakvo Abdullahovo razmiljanje nema
mjesta. Jer opis, kako je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, opisao
ivotinju koja e
Dedal upita: A kuda?
Ona mu odgovori: Zar se ne sjea da sa tvojim izlaskom dolazi kraj
mom ivotu. A vrijeme tvog izlaska se primaklo zajedno sa vremenom
kada e more progutati ovo ostrvo... Tvoj ponovni izlazak na ovaj
prolazni svijet... i vlast je u Gospodara vasione, Allaha, Gospodara
svjetova, osim koga drugog Boga nema. On je Vladar, a ti nisi nita
drugo do rob potinjeni. Sam si izabrao svoju sudbinu... Neka je na tebe
Allahovo Prokletstvo, na tebe i na onoga ko te primi u svoj dom.
razgovarati sa ljudima i kako stoji u kurnskom tekstu, ne odgovara, kako
sam ve ranije istakao, opisu Dessase. Oito je da Vjerovjesnikove
rijei u kojima opisuje ovu posljednju ivotinju nisu doprle do Abdullaha
b. Amra.
U Tefsiru Fethul-Kadir od evkanija stoji daje ona zapravo velika
zmija koja se nalazila u bunaru pored Kabe i uvala njezino blago. Kae
se da je bila zaduena da pazi i na zidove Kabe, a kada su Kurejevii
htjeli da obnove Kabu, odnio ju je orao, to je za njih bio znak daje bog
zadovoljan izgradnjom. Ove rijei nisu vjerodostojne.
U Kurtubijevu Tefsiru stoji daje ivotinja (koja e se pojaviti iz zemlje)

nastala od deveta deve dobrog ovjeka. Kao dokaz za to on uzima


predaju koju je Ebu Davud et-Tajalisi zabiljeio u Musnedu od Usejda elGafarija koji je rekao: Allahovu Poslaniku, salallahu alejhi ve sellem,
spomenuta ivotinja nije prilazila, a onda je spomenuo hadis u kome stoji
i ovo: ... nije im se pokazivala, osim to je katkad rikala izmeu oka
(Kabe) i Mekami Ibrahima.
Ovaj hadis je zabiljeio i Hakim u Mustedreku i kazao da mu je sened
vjerodostojan. On hadis navodi u vezi sa spomenom ivotinje koja e se
pojaviti iz zemlje. Meutim, veina hadiskih uenjaka ovaj hadis
ocjenjuju slabim. Posebno je slab zbog toga to u nekoliko predaja
umjesto rijei rikala, stoji rije derala, i rije pribliavala. Ja naginjem
onome to je spomenuo Kurtubi.
ivotinja je otila u umu, a zabludjeli Mesih se ukrcao na svoju lau
krenuvi prema novoj zemlji u novome svijetu za koju je uo, a do koje
su stigli faraoni prije Musaa, alejhis-selam, i priali o njoj da je to zemlja
boje zlata. Tamo su na nekim stijenama ostavili natpise koji e svjedoiti
da su oni stizali do ove zemlje. Priali su i o narodima u njoj koji se
klanjaju ejtanu kao i o tome da ejtan tamo ima i more i kopno.
U sjeanje su mu se urezale sve te rijei, a u njegovoj dui je ponovo
ponikla zamisao da je on prikladan da bude bog ovom narodu koji se
klanja onome to ne vidi. Krenuo je, a njegov razum je mislio i stvarao
predodbu...
Ovaj ovjek je pun snage i mladosti kao daje roen tek danas, a ne
prije tri hiljade godina.
Prije nego poe u tu novu zemlju Dedal udlui da malo svrati u
arapske zemlje i da se upozna sa vjerom sa kojom je doao
Muhammed, salallahu alejhi ve sellem. Obiao je Jemen, am i Irak, a
potom krenu prema Junoj Africi a onda i prema zemljama Magriba.
Pohranivi saznanja i iskustva do kojih je doao, odlui da krene u
zemlje zapada i novi svijet, da se naseli u jednoj od tih zemalja, pa da
odatle putuje tamo gdje eli.
Njegovo odredite su bile zemlje dviju Amerika.
I te je bilo? ta se dogodilo? To to mu se desilo, desilo se, a vidjet
emo ta dalje slijedi.
DRUGI DIO
MESIH U SUSJEDNIM ZEMLJAMA (EJTANOVO MORE)
Doplovio je do Latinske Amerike, do njene razuene obale, traei
ostrvo Bermud ili Bermuda,66 kako ga tamo obini svijet naziva, htijui se
nastaniti tu u drugom svijetu u kome nema nita drugo do uitka sa svim
njegovim slobodama, bez okova i zabrana, jer se veina stanovnika
66
Rije bermuda oznaava sedmi mjesec koptske godine (hisan).
Jedan amerikanac iz Portorika me je obavijestio da u starim jezicima

rije bermuda znai obala svjetlosti, jer se ejtan nastanio tamo i


proglasio se bogom svjetlosti i osvjetljenja. Povrina ostrva Bermuda
iznosi 53 km2 a na njemu ivi oko 70.000 stanovnika. Glavni grad na
njemu je Hamilton. Bermuda ustvari podrazumijeva skupinu od 347
ostrva. Sva se ona nalaze u Atlanskom okeanu. Od Sjedinjenih
Amerikih Drava su udaljena oko 930 km. Interesantno je daje od tih
347 ostrva samo naseljeno njih 20 dok za ostala ostrva stanovnici
smatraju da su naseobine dina i potomaka boga ejtana.
Sa britanskom kolonizacijom ovih ostrva 1684. godine na njih je
prodrla krianska vjera. Meutim, ve od samog poetka njenog
irenja, sveenici su je proglasili ogrankom vjere koja oboava ejtana ili
novim zakonodavstvom koje je u skladu sa vremenom. Od 1968. godine
ostrva su dobila lokalnu samoupravu i odvojila se od engleske
administracije, a od sedamdesetih ona su potpuno potpala pod ameriku
administraciju. Na njima se, kako me je obavijestio jedan amerikanac,
nalazi amerika tajna vazduna baza. Razlog radi koga je ostrvo
Bermuda postalo poznato jeste taj to se ono smatra glavom
Bermudskog trougla koji je zaokupio panju itavog svijeta zbog
zastraujuih misterioznih dogaaja koji su se na njemu desili.
ovoga ostrva, ak moda i svi, klanjaju ejtanu... Neki uz ejtana
oboavaju i ene a neki vukove i lisice!!! udna sredina. Sva se ta
boanstva na kraju svode na vjeru oboavanja ejtana. Dedal je u
njima pronaao svoj najvei ideal. Dodvoravao im se i predstavljao kao
vladar ove zemlje. Govorio je da gaje veliki bog ejtan poslao njima i da
e im on biti bog posrednik izmeu njih i njihova gospodara ejtana.
On e biti jedini posrednik i jedini bog pred njima koji nee imati druga.
Saznavi za to arobnjaci i veliki vraari su mu navijestili rat, jer ih je on
nadmaio u otkrivanju informacija na temelju bojih zakona, iz fizike i
hemije, i zakona u kosmosu koristei se pri tom takoer i nekim
trikovima faraonovih arobnjaka.67
67
Postojale su dvije vrste faraonovih arobnjaka. Jedna od njih je bila
oficijelna ije je zanimanje priznavala egipatska vlast, dozvolila joj da
radi taj posao i obraala im se za miljenje. Oni su uivali veliki ugled
kod faraona, to je uinilo da mnogi sinovi vladara i zapovijednika
postanu lanovima njhovog drutva. Jedan o takvih bio je Umnehteb
b.Habi, vezir vladara Amnufisa treeg koji je bio darovit arobnjak, a ija
se statua i do danas uva u Egipatskom muzeju pod brojem 3. Meu
vjetije arobnjake vladarskog dvora ubraja se i Sizutris, koji je u aroliji
nadmaio sve arobnjake svoga vremena. Faraoni su toliko cijenili i
potovali arobnjake da su ih uzimali kod sebe i od njih crpili saznanja i
informacije. Nazivali su ih sekretarima vladara i povjerenicima ivota.
Faraoni su od njih traili da im objanjavaju duevne sklonosti i da im
tumae snove. Smatrali su da uz njihovu pomo postiu pobjede nad

neprijateljima.
to se tie druge vrste neoficijelnih arobnjaka, njih vlast nije
priznavala pa oni nisu mogli raditi taj posao bez posebno pribavljenog
odobrenja. Ukoliko bi se uhvatio neko ko bi radio bez odobrenja bio bi
estoko kanjen, ak i smrtnom kaznom. (Vidi knjigu Medicina u vrijeme
faraona od dr. Julesa Guisrta)
Jedan od arobnjaka je rekao: Ovaj ovjek je boiji sin. Ta rije je
bila sasvim dovoljna pred svijetom koji je ponavljao iste rijei kao daje
hipnotisan. Meutim, drugi su u njemu vidjeli svoju propast i gubitak line
koristi te su odluili da ga se rijee. Na to gaje upozorio jedan od
njegovih sljedbenika pa se dao u bijeg i otplovio.
Vjetar gaje okrenuo tamo kuda nije namjeravao pa je stigao do zemlje
Engleske, Irske i kotske, a potom je otplovio i u Francusku.
Tamo je upoznao stanovnike ovih zemalja ali nije odluio da ostane
meu njima. Velikm se amcem po drugi put vratio u Junu Ameriku,
odsjednuvi ovaj put na obali ostrva koje se zove Portoriko. Primijetivi
da su njeni stanovnici iskreniji u oboavanju ejtana od stanovnika
Bermude, pitao ih je otkud im ova vjera i kako se rairila meu njima. Bi
mu reeno: Pojavio se, pred zalazak sunca, iznad brda, jedan ogromni
ovjek u liku jakog svjetla kao daje urena vatra i povikao naim
pradjedovima:
Sve sam ovo spomenuo radi toga da bismo se uvjerili kako su izmeu
ovih arobnjaka i grupa dina i ejtana postojali sporazumi i ugovori na
bazi kojih su oni svoje vojske stavljali na raspolaganje arobnjacima da
bi pomou njih mogli izvoditi arolije kave ele, a koje su ljudi smatrali
mudizama. Meutim, znamo da to nisu bile mudize nego su bile samo
vradbine, jer da nije tako ne bi faraonovi arobnjaci povjerovali u
Gospodara svijetova, Musaova i Harunova Boga. arobnjaci ne zaaraju
sebe, zato su samo oni vidjeli da Musaova zmija jede njihovu uad, dok
su svi drugi vidjeli daje Musaova zmija pojela njihove zmije. Tad su se
arobnjaci uvjerili daje Musa od Boga potpomognut mudizom, a
mudiza mijenja stvarnost neega nasuprut aroliji koja je ne mijenja,
nego je samo predstavlja drugaijom u oima ljudi.
Ja sam va gospodar! Ukoliko mi se ne poklonite ja u potresti zemlju i
on su mu se od straha poklonili.68
Mesih, defektnih oiju, upita: A da li se taj ovjek jo pojavljuje?
Oni rekoe: Pojavljuje se svake godine jedanput ili dva puta iznad
onog uvenog brda koje su nai preci
68
Ibn Tejmijje u djelu El-Furkan bejne evlijai rahman ve evlijaiejtan kae: Od ljudi neko u zraku ugleda prijesto iznad koga je svjetlo i
uje kako mu neko govori: Ja sam tvoj gospodar. Pa ukoliko bude od
onih koji poznaju, on e znati daje to ejtan, zatraie utoite od Allaha
i toga e nestati. Nekima od njih ejtani izvade noge iz okova i

onemogue oruju da ih ubije. Kao to je sluaj sa Harisom edDimakijem koji se u amu pojavio u vrijeme vladavine Abdul-Melika
b.Mervana i pokazivao svijetu ljude kako na konjima jau po zraku,
govorei im da su to rneleki, a ustvari su to bili dini. Kada su ga
muslimani uhvatili da bi ga ubili jedan od njih ga pogodi kopljem, ali
koplje ne mogae ui u njegovo tijelo. Vidjevi to Abdul-Melik mu ree:
Nisi spomenuo Allahovo ime On tada spomenu Allahovo ime baci koplje
i ubi ga.
ejtani i njihovi potomci su se od davnina poigravali sa ljudima. Samo
ih traenje utoita od Allaha moe savladati. Uzvieni Allah istinu
govori: O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: Ne klanjajte se
ejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni, ve se klanjajte Meni; to je put
pravi. On je mnoge od vas u zabludu doveo, kako niste pameti imali?!
(Kuran: Jasin, 60 - 62.)
Neka niko ne misli da ovim narodima nije od Allaha doao onaj koji e
ih opomenuti. Doao im je opominja koji ih je upozorio i objasnio im.
Uzvieni Allah istinu govori: ...a nije bilo naroda kome nije doao onaj
koji ga je opomenuo. (Kuran: Fatir, 24.) Uzvieni Allah kae: A Mi
nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali. (Kuran: Isra,
15.)
nazvali Brdo sjaja jer veliki ejtan, na bog, iznad njega obasjava svojom
svjetlou.69
Mesih, defektnih oiju, (Dedal) predloi nekim velikodostojnicima
ovog naroda da sa njima prisustvuje toj godinjoj ceremoniji ili
(godinjem pojavljivanju sjaja), to oni prihvatie uz uslov da se i on
zajedno s njima njemu pokloni i da s njima obavi molitvu koju im je on
propisao. On upita: A u emu se sastoji ta molitva? Nakon to mu
postavie uvjete, a on ih prihvati, oni mu rekoe:
Boe na... Gospodaru na... Okreem se tebi, o postojea
svijetlosti, koji nosi i svjetlou obasjava sva stvorenja. Okreem ti se
svojim biem, sa vjerom, ljubavlju i svetou. Ti si dobar i ti si sr
dobrote. Radi toga ti obeavam da u biti pokorni rob tebi i da u te
voljeti, i da u biti neprijatelj bogu zla. Ti si duh istine. Ti nam se o
presvijetli Iblisu pojavi, jer mi skrivenog boga ne volimo. On se skriva u
tami, zbog toga tamu preziremo i uini da se ona preobrazi u vatru i
svjetlost. Ja sam Iblisu tvoj, tijelom, duom i krvi. Pa uini sa mnom sve
ono to vodi ka slavljenju tvoga imena. Iblisu veliki... Primi moju molitvu i
moju poniznost, i osvijetli mi put tvojim svjetlom, a kada se primakne moj
posljednji dan vidjet e da u hrabro doekati smrt. Ja sam potpuno
spreman da, slavei tebe, preselim u vjenu vatru... Usliaj!
69
Jedno od Iblisovih imena je i Lucifer ili nosa svjetlosti. To je u
osnovi latinski naziv za blistavu zvijezdu kada postane jutarnjom
zvijezdom. To u samom poetku nije imalo lo predznak dok nije dolo u

rijeima Vjerovjesnika, salallahu alejhi ve sellem, da je vladar Babilona


sebe nazivao jutarnjom zvijezdom i dok havarijuni iz Isaovih, alejhisselam, rijei nisu razumjeli daje on vidio ejtana u obliku zvijezde koja
pada sa neba.
Dedal se sloi sa njima prikrivajui u sebi varku.
Doao je oekivani dan... Mesih je prisustvovao ejtanovoj iluminaciji.
Meutim, za udo ejtan koji se smatra bogom nije doao, ili je doao ali
se nije pojavio. I kada su bili sigurni nakon dva dana da se on ove
godine zbog, kako su mislili, njegove velike prezauzetosti oko ureenja
kosmosa, nee ni pojaviti, on im se iz tame iznad brda pojavi trei dan.
Njegovo se tijelo sijalo poput fosfora u tami. Pozvao ih je da mu se
poklone. Svi mu se poklonie osim jednog, Mesiha, defektnih oiju.
Ustvari, on im se i prestavio u ulozi Iblisa. Uvjerivi se da se Iblis nee
pojaviti nakon to su prola dva dana... On svoje tijelo namaza neim
poput fosfora ili je to stvarno bio fosfor, obloi ga nekom sjajnom
oplatom i predstavi im se u sjaju .
Ree im: Znak moga zadovoljstva sa vama je da meu vama ivi
ovjek, on je moj sin. Poslao sam ga vama i cijelom svijetu. On e vam
biti vladar, on je sin boiji. uvat e vas i paziti. On je meu vama
stranac jer je u vau zemlju tek stigao. Ako vam to naredi pokorite mu
se, a ako vam neto zabrani ne odbijajte. Ako ta od vas bude traio
podajte mu, a ako vam ta dadne vi mu se poklonite. On je od mene, a
ja sam od njega. Mi smo jedno kao to su sunce i njegova svjetlost.
Znak njegova boanstva je neobinost njegovih oiju. Ko u njih bude
gledao nai e dennet i zadovoljstvo. Potom je isezao ispred njih i
vie ga nisu vidjeli. Poeli su da tragaju za izaslanikom strancem i
naoe ga kako spava pod drvetom na ulazu u umu. Probudie ga, a
on je i bio budan, i poklonie se pred njim mrmljajui rijei kojima trae
zadovoljstvo i blagonaklonost. On im ree: Ustanite, moj vam je otac
veliki bog oprostio sve vae grijehe, poslije ovog dana radite ta hoete.
Ko god poini kakav grijeh neka sa svim to je poinio doe kod mene i
neka meni prizna, a ja u se zauzeti kod moga oca. Moj otac mi nee
odbiti ono to molim i to traim. Dedal iznova poe osjeati stabilnost.
Ali, njegove ambicije nemaju granica... a njegovim eljama nema kraja...
On eli da zavlada svim zemljama koje je obiao, u kojima je boravio i
kroz koje je proao... Ovdje je poetak.
Stanovnici grada poee mu iskazivati svoju odanost dajui mu sve
to eli od materijalnih i fizikih uitaka. Zatrai da mu naprave ogromnu
lau. Sam je nacrtao teniko tjeenje njenog trupa, poput lae sunca kod
faraona pa mu je oni napravie kako bi sa njom mogao obilaziti cijeli
svijet. Ubijedio ih je da e uiniti sve kako bi cijeli svijet slijedio ovo
ostrvo i kako e on cijeli biti njegova carevina, ija e prestonica biti to
ostrvo... Kasnije je otplovio s nekim od svojih ministara i njemu

najodanijih ljudi prema Sjevernoj Americi. To putovanje bijae na


poetku osmog stoljea, po roenju Isaa, alejhis-selam. Uoe u
Ameriku po prvi put od strane Floride, zaobiavi i Floridu i Majami bi i
zaustavie se na mjestu gdje su ogromne pustinje. Iskrca se sa svojim
ljudima na obalu govorei im: Ova zemlja e biti moja. Krenuvi, malo
kasnije, u obilazak terena Dedal je naiao na peine i kue u peinama
u kojima su ivjeli polu goli ljudi. Zvali su se Hermesi, tj. oboavaoci
Hermesa. A Hermes je jedno od Iblisovi imena. Dobio ga je po tome to
puno lae, jer rije hermes znai laac. Prema tome, oni su bili
oboavaoci laca. Meutim, oni su izvitoperili znaenje rijei hermes,
upotrebljavajui je u smislu: gospodar ili bog ili gospodar vladar.
GRAD OEKIVANOG PROROKA ILI BOGA KOJI DOLAZI
Ove ljude je zaveo Iblis dovodei neke od njih u zabludu i utiui na
njihov razum. Meutim, druga dva naroda bliska njima, oboavali su
Sunce. Oni su slijedili vjerovanje faraona koji su stigli na tlo Amerike jo
prije est ili sedam hiljada godina i ostavili tragove na koje su pradjedovi
ovih ljudi gledali kao svetost. ejtan je bio zadovoljan sa njima zbog toga
to su oboavali neto drugo osim istinskog Boga.
Mesih, defektnih oiju, odmah poe proturati novo vjerovanje i
oboavanje njegovog bia, kroz tumaenje naziva Amerike obale koja
se zove Florida, a korjen su joj dvije rijei flor i ideh, ili flora i ida to bi
trebalo da znai oekivani prorok ili bog koji dolazi. Prema tome,
stvarno znaenje imena grada Floride, prema starom indijanskom
narijeju kojim su govorili crveni Indijanci ija su tijela pocrvenila od
suneve ege, a koji su veoma davno doselili ovdje, jeste grad
oekivanog proroka ili grad boga koji dolazi.
Meutim, oni su ove predjele nazvali predjelima Kermesa, tj. predjelima
ovjeka boga. Dedal ih ponovo upozori daje on taj oekivani bog kojega
im je nagovijestio njegov otac veliki ejtan. Poslije povede rat protiv
oboavaoca Sunca koji njega i njegove pristalice silom pokorie.
Za vladara nad njima bi imenovan jevrej iz Maroka, koji se zvae Kaih
b. Dermed, a koji je bio poznat kao ubica i razbojnik. Poto Dedala
osudi na smrtnu kaznu, on pobjee kud su ga more i zemlja mogli nositi.
Zaustavio se u Zemlji velikog zla u drutvu pustolova koji su mislili
samo na jedno, a to je: skupljanje imovine i zlata na bilo kakav nain,
tako daje Kristofor Kolumbo rekao: Amerika je zemlja zlata za onoga ko
ode tamo. Time je zapravo rekao: Daje to takva zemlja da ko u nju ode
ne vraa se, jer je put do nje teak, i ona je sama po sebi teka, a njeni
stanovnici su bez morala. Ali, ove rijei shvaene kao da je to zemlja
puna zlata, to je na izvjetan nain i istina jer je puna raznih dobara, a i
ko u nju ode ne vraa se jer se utopi u taj nemoral. Kaih je ipak bio
meu prvima koji su potpomogli Mesiha, defektnih oiju. Okupio je ljude

oko njega nakon to mu je pruio dokaze, pa je prirodno da on upravlja


pod vodstvom Mesiha, defektnih oiju.
Uvjeren sam da je trvdnja kako je Kristofor Kolumbo (Cristoforo
Colombo) okrio Ameriku 1492. godine na izvjestan nain evropsko
uveliavanje i obmana. Amerika je veoma stara zemlja. Naseljena je
ljudima jo prije vie od dvadeset hiljada godina. Njeni prvobitni
stanovnici su imali svoju civilizaciju koju su od njih naslijedili drugi narodi
kao to su Maje, Astici i Inke, a koji ovamo dospjee kao i faraoni, i na
njoj izgradie druge civilizacije.
Ovaj kontinent je dobio naziv Amerika, po Amerigu Vespuiju
(Amerigo Vespucci) koji je ivio u Evropi od 1454. - 1512. godine, po
Isau, alejhis-selam.
SUSRET SA IBLISOM PROKLETIM
Sedam stoljea prije Kolumbijevih putovanja u Sjevernu Ameriku,
Mesih Dedal se nalazio u Junoj Americi radei svoje poslove u
Portoriku.
Odluio je da Portoriko i ostrvo Bermuda budu baze piramida poput
faraonovih, s tim to e ove biti vee i znaajnije od onih egipatskih.
Njihovo sjedite bit e Grad oekivanog proroka, a to je on. Poslao je
svoje izaslanike, i to kao trgovce, u sve zemlje svijeta, a ustvari oni su
bili njegovi pijuni koji su ga izvjetavali i prikupljali mu podatke. U
osmom stoljeu po lsau, alejhis- selam, (drugom po Hidri) otplovi
svojom sunevom laom u zamiljeni trokut, kako bi posjetio omiljenu
obalu na Floridi. U toku mrane noi primijeti neku svjetlost kako se
ukazuje iz daleka. Uini mu se daje slino dvorcu od stakla poput
kristala. Prema svjetlu lampe ugleda stvorenja slina psima ili
magarcima. Do njeg poe dopirati galama i vreva na jeziku koji ne
razumije.
Dedal upita svoje saputnike: ta je ono to ja vidim?
Oni rekoe: Gospodaru na., boe na, mi ne vidimo nita drugo,
osim svjetlosti, i ne ujemo nita drugo osim vrevu, pa obavijesti nas o
onome ta ti vidi a mi ne vidimo. Ti si na bog i vidi ono to mi ne
vidimo.
Uredu, ree im on. Prepustite svar meni.
Iz kabine izvadi neke supstance, pomijea ili... tako da se
posmatraima inio kao osvijetljeno brdo, ili kao ogromna zvijer koja na
sebi ima svjetlo i svjetiljke. Odmah primijeti da sva stvorenja koja su
okruivala dvorac u ulozi uvara od straha ure da uu u dvorac. Neki
od njih pobjegoe daleko iz dvorca i daleko od proelja lae koja se
pribliavala dvorcu, kako bi se sakrili iza njega. U isto vrijeme, njegovi
ljudi odjednom poee zijevati i padati u san kao da su opijumom opijeni.
I on takoer poe zijevati, meutim, mahinalno stavi ruku na usta i na

nos i spremi se da ue u ovaj udni dvorac. Uavi, iznenadi se kad


ugleda na desetine i stotine stvorenja koja lie na pse, magarce, zmije i
make koji se okruie oko njega ukazujui mu poast i gostoprimstvo.
Jedan od njih mu prie i prui mu ruku koja je bila sva crna kao i crna i
gusta dlaka po njoj, kao da je psea ili kao da je dlaka crnog vola.
Obrati mu se rijeima koje (nikada prije) nije uo ali ih je razumio isto
onako kao to ovjek razumije ovjeka. Smisao njegovih rijei bio je
sljedei: Veliki vladar te oekuje. On je bog i gospodar ovog kosmosa.
Ti e veeras biti njegov gost kako biste potpisali ugovor ljubavi i
povezivanja u zajednikom poslu, u kome e ti biti vidljivi, a on
nevidljivi, skriveni gospodar.
Dedal je razumio svaku rije. Krenuo je sa velikom pratnjom ejtana
koji su se tiskali u grupama oko njega. Bilo ih je na milione, razliitih
oblika i veliina: od veliine mrava, pele, lanka ljudskog prsta, veliine
prsta, ljudske ake, pa do veliine podlaktice ljudske ruke. Plesali su i
pjevali nerazumljive pjesme, na osnovu ega je zakljuio
da se raduju i to tako kao da su otkrili riznicu sa zakopanim blagom.
Poao je preme ogromnoj arenoj zgradi koja je sva bila iscrtana
ejtanskim znakovima. Najvie je na njoj bilo znakova aka, prstiju,
otvora, raskrsnica i likova ivotinja koje su prisutne kod ljudi, a naroito
likova majmuna, dakle, udo kakvo do tada nije vidio... Na jednom zidu
primijeti udne ploe u ijim su udubinama bile ispisane poruke i
radosne vijesti koje se tiu i ljudi i dina.70
Iznenadno ga zaustavie pred jednim zavojem tako da bi kod velikog
gospodara uao poget. On odbi, a oni mu doapnue daje to poasni
pozdrav kada se ulazi kod gospodara boga. Dedal im tada (odvano)
ree: Ja sam gospodar bog. Oni mu se poklonie... i ostavie ga sama.
Proao je zavoj i uao u ogromnu prostoriju koja je bila sasvim
mrana, samo je iz jednog kraja prodirala narandasta svijetlost...
Odjedanput osjeti kako svu prostoiju obasja svjetlost poput vatre, a on
se nae licem u lice sa stvorenjem neobinog oblika i stranog izgleda.
Krv bi mu se sledila u ilama da se ono ne preobrazi u lik ejha iz
70
Dini imaju mo da grade i ukraavaju isto kao i ljudi. To se jasno
vidi iz ajeta: A Sulejmanu vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od
mjesec dana, a navee rastojanje od mjesec dana; i uinili smo da mu iz
izvora rastopljen bakar tee i da dinovi, voljom njegova Gospodara,
pred njim rade; a kad bi neki od njih otkazao poslunost nareenju
Naem, uinili bismo da ognjenu patnju osjeti. Oni su mu izraivali to
god je htio; hramove i spomenike, i zdjele kao atrnje, i kotlove
nepokretne. Trudite se i budite zahvalni, o eljadi Davudova! A malo je
zahvalnih meu robovima Mojim. (Kur an: Sebe, 12 - 13.) Ovi ajeti
zorno svjedoe dinsku graditeljsku sposobnost i vjetinu voljom
Gospodara svih svjetova.

Nedda koga je Mesih, defektnih oiju, od ranije poznavao. Prokleti Iblis


mu bez naklanjanja izrazi dobrodolicu. Dedal mu odgovori na njegove
rijei dobrodolice, takoer bez naklanjanja. Nakon to se rukovae
prokleti Iblis mu ree: ovjee Sudnjeg dana! Ja te oekujem ve
milionima godina a pripremio sam ti pribor jo prije nego to se pojavio
ovaj Vjerovjesnik arap, kako bismo unitili njegove sljedbenike koji su
nam ostali jo jedina smetnja. Neprijateljstvo izmeu nas i njih je jo
uvijek aktuelno, pa ili e oni, ili emo mi pobijediti. Ukoliko pobijedimo mi
emo time poraziti Boga, a ukoliko od Boga budemo poraeni, mi emo
ostati bogovi uz njega i drugih uz nas nee biti. Stvaraemo kao to On
(Allah) stvara i kreirat emo kao to On kreira.
Ako nije tako, reci mi: Odakle je Allah doao sa ovim stvorenjima, i kako
ih je stvorio pomou Kafa i Nuna? Ti e bez sumnje upoznati koje bio
bog prije Njega i koje uspio razumjeti Njegove tajne a potom ga
iznevjeriti. On je uspio sve ovo stvoriti pomou tajni koje je saznao...
Ja i ti emo uspjeti dostii ono to je on dostigao samo unitenjem onog
naroda ijem je Vjerovijesniku Allah oprostio sve grijehe koje je poinio i
koje e poiniti. To je narod kome je data no Lejletul-Kadr, koja je
vrednija od hiljadu mjeseci; narod kome je dato stajanje na Arefatu sa
koga se osoba vraa ista od grijeha kao novoroene onoga dana kada
ga majka rodi; narod kome je data mogunost traenja oprosta i on im
oprata ono za ta oprost trae; narod kome je ostavio mogunost
pokajanja i prima ga od njih sve dok dua nekom od njih ne doe u
grkljan... Oni sami sebe izlau opasnosti, pa zato ih mi onda ne bismo
zaveli i unitli
pomou strasti i ovosvjetskih iskuenja: imovinom, djecom, enama,
vlau i ugledom. Poslaemo im nae pomagae i nae potomke koji e
ih odvratiti od vjere njihovih oeva i unititi im, ono to se zove Kuran u
njihovim srcima, tako da ostanu muslimani samo po imenu. A jevreje
emo, a od kojih si i ti, uiniti gospodarima, omoguiti im da ostvare svoj
san i zavladaju Palestinom. Tako da e ti (uz pomo njih) zavladati
cijelim svijetom, a ja u kao tvoj skriveni drug i suvlasnik biti na
prijestolju.
UASAN UGOVOR
Dedal je otvorio usta i izbuljio oi... Prvi put je uo uvjerljiv govor o
Boijem biu koji je stvorio itav kosmos. Pitao gaje o Ademu i Havi i o
pitanju doaptavanja (vesvesa) njima dvoma da bi ih izveo iz denneta
kako govore vjerska predanja. Iblis zanijeka i obavijesti ga da je
vjerovjesnicima sputena istinita objava pa su je oni izvitoperili, ak su i
Muhammedov Kuran, poslije njega, njegovi ashabi izvitoperili na nekim
mjestima. Sav se problem krije u prii Ademove mrnje prema Azazilu.71
Situacija nije onakva kako se govorilo meu njima dvojicom.

On je ipak uspio uvjeriti Mesiha, defektnih oiju, da se Adem posluio


lukavstvom da bi Azazila izveo iz denneta. inio je to na nain da ga je
podsticao da zavede Havu. On na to nije pristao i o tome je obavijesio
Boga koji se rasrdi na Adema i Havu zbog njihove mrnje i elje da njih
dvoje sami, bez Azazila 72, budu u dennetu. Meutim, Adem je
obavijestio veeg boga, kako bi uzvratio udarac Iblisu, da je Azazil taj,
koji je ubijedio Havu da pojede plod zabranjenog drveta, uprkos tome to
su ga njih dvoje svojom voljom jeli, i uprkos mojim upozorenjima njima
dvoma da to ne ine. Bog se rasrdi na nas sve - ovo je Iblisov govor izvede nas na Zemlju i obavijesti nas dok smo bili na putu naeg silaska,
da e onaj koji pobjedi drugu stranu biti bog, ili sin boiji.
71

Ime Azazil predstavlja drevno i tajno Iblisovo ime koje znai


Ojaan od Allaha.
Dedal je paljivo sluao svog velikog prijatelja, kao daje opinjen
velikom arolijom. Okretao se kako ga ne bi nagrdio profesionalni
arobnjak. Kitnjasta rije, uvjerljiva misao, impresivna teorija, a zanimljiv
gest, kao da mu je otac koji je za njim, nakon to ga je izgubio, tragao
dugo vremena.
Zavrili su potpisivanjem ugovora u kome je stajalo: Nas dvojica smo
jedno bie, jedan vidljiv a drugi nevidljiv. Cilj ovog ujedinjenja je unitenje
islama i muslimana radi potvrivanja i objelodanjivanja greke Velikog
Boga koji je ostario, a potom objelodanjivanja da su jevreji najbolji narod
koji se ikad pojavio, a ne laljivi muslimani.
72
Ime Azazil se spominje u Starom zavjetu. U stara vremena je bilo
poznato u smislu kao bog ruenja ili bog pustoenja, jer je Iblis napustio
ljude i njihove domove.
Dogovorili su se da centralni Iblisov dvorac bude pored Bermuda. Tu
e biti lblisova stalna rezizdencija, kao to i jeste. Utemeljit e se prema
najsavremenijim naunim metodama i najvrim faktima fizike u kojima
prednjai svijet dina, a do kojih su neto malo dostigli i ljudi. To e biti
cijeli grad iji e jedan dio biti u vodi, a drugi na povrini vode, poput
palae iji je gornji dio plivajui i koji se moe odvojiti od donjeg, koji je
(uprkos svemu) stabilan, a koji je zatien snagom radijacije. Vlasnik
dvorca, koji e sjediti na prijestolju, bit e ovjek sa ostrva u istonom
moru.
To e mu biti privremeno sjedite iz koga e obavljati poslove (cijele)
zemaljske kugle, sve do momenta stvarnog izlaska.
to se tie detalja ugovora i strategije djelovanja, slijedi njihova
razrada na naim posebnim tajnim sastancima, a bit e snimljeni i
stenogrami koji e uvati (vjerodostojan) govor.
Mi smo jedno... i sa naim smo Gospodarom sauesnici u vlasti.
U potpisu

Vladar dina i ejtana Iblis koji je nepravedno odbaen zbog prokletog


Adema i njegovih potomaka koji ne slijede nas.
Oekivani vladar jevreja kome je obeana milenijska vlast na kojoj e
ostati.
Iblis pusti krik u znak pobjede i nade u budunost u kojoj e ostvariti
svoje uvjerenje o Ademovim potomcima. On se obrati cijelom svijetu
dina nevjernika i ejtana i odra im sljedei govor:
U ime mene velikog boga obraam se vama, i cijelom ovom svijetu...
U ime mog prijatelja, druga i brata blizanca Samirije koji e mi dozvoliti
da mu ukaem ast skraenjem njegova imena, ne na nain kako to ine
Arapi izostavljanjem posljednjeg slova, nego na nain kako to inimo mi
vladari izostavljanjem dva slova iz imena, tako da e moj prijatelj postati
Sam ili (amida Sam) za sve ljude. On je moj brat i moja statua pred
njima. Zbog toga je amida Sam i va amida..., i amida svakome ko
bude vjerovao u nas. On je moj brat i moja kopija ljudima. On e biti moj
zauzetnik kod ljudi. Da se on nije pojavio ja bih cijelo ovjeanstvo
savakao svojim ustima. Meutim, on se pojavi njima odan da ostvari
nadanja namuenog naroda ujevrejskoj zemlji. Veselite se o rtve
nepravde... Danas je poetak novog ivota u historiji Zemlje i u vaoj
historiji. To je historija koja vam dozvoljava da zavladate ljudima u slubi
vaeg boga i njegova blizanca.
Ja sam taj ovjek..., a taj ovjek je ja.
Pijte vino..., jer je mozgovima potreban odmor. Slavite etrdeset dana
i etrdeset noi, a nakon toga ete se oprostiti od mog blizanca kako bi
mogao otii da uspostavi vlast nad ljudima umjesto mene. Pomozimo mu
u izgradnji najvee palae u unutranjosti vode i na vodi, na
najuzvienijem mjestu, na ovome svijetu pored ovoga mog dvora. Od
veeras poinje slavlje, hajde rairite se!
Dvorac se prolamao od veselja i ugodnih veeri sve do zore. Iblis je
svog blizanca poveo u veliku gostinjsku prostoriju pripremljenu u njegovu
ast.
Svake noi su se sastajali do zore, a onda bi svaki od njih otiao u
svoju spavau sobu.
Tokom etrdeset noi zavren je program rada i okvir ejtanske
strategije za uspostavljanje vlasti nad svijetom. Napravljeni su i
zamiljeni protokoli za putovanja po svijetu i metode uspostavljanja vlasti
nad njim...
Dedal je nakon oprotajne sveanosti pokrenuo svoju povorku ljudi
koji su se budili iz etrdesetodnevnog pijanstva. Nakon buenja prvo to
su uradili bilo je klanjanje Dedalu. Rekoe: Neka si svet na gospodaru
i boe na. Uinio si nas, tvojom mudrou, mrtvim, a evo sad smo ivi
tvojom milou. On ih upita: Znate li vi koliko je vremena prolo otkako
ste ovdje mrtvi?

Ne, odgovorie oni. On im ree: etrdeset dana... Neka vam bude


trajni obiaj da se, nakon etrdest dana od smrti vaih blinjih, okupljate.
Ja u ih nakon etrdeset dana proiviti po drugi put da bi ih uveo u
Firdevs, samo, vi ih neete vidjeti.
Tako je eteresnica postala novotarija koju su, naalost, muslimani
naslijedili od jevrejskog Dedala i faraona koji su se takoer okupljali
nakon etrdeset dana od smrti njihovih blinjih, jer (su smatrali da) dua
u tom periodu zavri polaganje rauna... To je u osnovi izmiljotina koju
je Dedal preuzeo za sebe od faraona, a potom i od Iblisa, u vrijeme
proslave sa njim, neka je na njih svo Allahovo prokletstvo.
NAKON SUSRETA SA IBLISOM
Tako Dedal stoljeima temelji svoj najvei san, palau u obliku
piramida. Odlazio je iz mjesta u mjesto da bi prikupio saznanja i
informacije koje nije posjedovao. Nije se mogao zasititi ni imetka, ni
uitaka, a ni znanja.
U esnaestom stoljeu po Isau, alejhis-selam, obreo se u Francuskoj
da bi sa Majerom Ruildom (Majer Ruchild) planirao revoluciju 1798.
godine i temelje podvale (sloboda - brastvo - jednakost) kako bi pod
ovim platom Dedalovi ljudi preuzeli vlast nad zemljama, a da bi sa te
pozicije njihova vojska krenula u osvajanje svijeta, otimainu materijalnih
dobara i pripremila se za put prema Kudsu.
Ameriki general Viljem Di Kar (Vilijam J. Car) priznaje da, jo od
vremena francuske revolucije godine 1789. pa do danas,73 postoji
skrivena snaga koja podstie revolucije koristei velike linosti. Bio je, i
jo uvijek postoji, odreeni broj linosti koji ispred pomenute skrivene
snage predstavljaju znane cikluse. Iako su njihova imena razliita, oni
ne izlaze iz okvira istrumentarija tajnih sila koje djeluju iz sjene. Oni
bivaju upotrijebljeni
73
Bilo je to 13. oktobra 1958. godine kada je autor pomenute knjige
stavio svoj potpis na uvod knjige, to je znailo daje tada zavrio pisanje
svog djela.
za podsticanje revolucija, a kada obave svoj posao, budu odbaeni od
strane tih sila kojima su sluili da bi ih na kraju optuili i natovarili ih
teretom koji oni istinski ne mogu podnijeti. Tako umiru u sramoti i grijehu,
dok skrivene snage, koje stoje iza svjetskih zavjera, ostaju iste i
zatiene od bilo kakvih sumnji...
Napokon, Dedal se preselio u Englesku kako bi tamo uio i
poduavao i da bi se osvetio zbog svojih sunarodnjaka. Edvard Prvi je
bio prvi kralj Engleske koji je protjerao jevreje iz svili zemalja. Zbog toga
je (Dedal) trebao posijati sjeme smutnje koje e proizvesti razdor
izmeu kralja i njegove vlade. Ovo sjeme on je ostavio u rukama onih
koji su to dobro razumjeli. I zaista se engleski narod podijelio, prvo na

protestante i katolike, da bi se nakon toga protestanski tabor podijelio na


dvije grupe: konzervativce i slobodne. Menasih b. Israil iz Engleske
opozicije a koji je bio Dedalova isturena ruka, vrbovao je Olivera
Kromvela (Oliver Cromwell) da preuzme kraljevski prijesto, da bi
Kromvel uistinu 1653. godine sebe proglasio gospodarem, uvarem
Engleske.
Prokletnik se stalno prebacivao od mjesta do mjesta sijui sjeme
(smutnje) osnivajui tajne i javne korporacije i izazivajui brojne krvave
sukobe svojim tajnim spletkama sa zauujuom preciznou, da bi se
nakon svega vratio u svoju palau. Njegova palaa poe rasti i iriti se, a
(Bermudski) trougao od osamnaestog stoljea po Isau, alejhis-selam,
postade poznat.
ivot Mesiha Dedala, od 17. pa sve do 20. i poetka 21.vijeka bijae
sav ispunjen putovanjima,
kreiranjem, prouavanjem i poduavanjem te planiranjem i realizacijom
svih vrsta zala. to se tie njegovih brojnih spoznaja koja trenutno
zaokupljuju ovjekov um ona ne predstavljaju ni kap u mom u odnosu na
spoznaju Allahovih vjerovjesnika, poslanika i dobrih ljudi, sa svim onim
to podrazumijeva snagu vjerovanja, irinu poimanja Allaha koja se
manifestuje kroz razmiljanja, rasuivanja i spominjanja (Zikrullah).
Mesih Dedal je opasno iskuenje: dug ivot plus snaga i mladost, jer je
on mladi strac ili mladi u godinama, plus veoma aktivna ivotna lijezda
pa brojne revolucije u njegovoj ruci plus najvei prijatelji zla
i tmine u njegovoj slubi jednako je Oekivani jevrejski vladar...
krvoloni kukavica... koji se plai izii javno.
Gledano iz drugog ugla, zaista, Dedalov neobino dug ivot, prepun
razliitih iskustava, nije mogue prikazati u jednoj knjizi. On je kao i Iblis
svjedok mnogih vremena... meutim, njegovo je svjedoenje la kojom
eli zastrti istinu. Ono je svjedoenje falsifikatom koji eli prekriti sunce
velom tmine. Moda e biti iznenaenje za moje drage itaoce ako
kaem daje Dedal pisao neka svoja sjeanja i neka kazivanja koja su
pretoena u Holivudske filmove.
to se tie njegovih tajnih napomena i kazivanja o njegovim
poduhvatima i tamnoj strategiji on ih uva u svom tajnom uredu u velikoj
palati i prenosi ih na raunar, nakon to ih je ispisao rukom.
Ovaj silnik i falsifikator, koji se smatra bogom, napisao je oko deset
tomova knjiga. Svaki tom ima oko tri hiljada stranica velikog formata. Na
kraju svakog toma svojeruno je stavio svoj peat i naslov.
Prvih pet tomova nose naslov: Kad zavladam ovim svijetom, a pet
posljednjih: Dan kada e kosmos biti u mojoj aci, a zemaljska kugla
moj ured.
Uistinu je pretjerao sa svojim eljama da prigrabi cijeli kosmos. I
pored ostvarene vlasti, moi i zapanjujuih izuma, on e se pojaviti srdit,

a rasrdit e ga Mehdija koji e ga ekati u Kudsu, nakon to osvajanja


njegove vojske stignu do praga Misteriozne carevine vatikanske
drave.
Neka je slavljen, Allah Uzvieni i Veliki!... (Mudrost stvaranja poznaje
samo On!)
Ako ovjek nije stvoren sretnim to zapanji njegove odgajatelje i
propadne sva nada...
Jer Mesih koga je odgajao Dibril postade nevjernik, a Musa koga je
odgajao faraon je (Allahov) Poslanik.
DVORAC MESIHA DEDALA JE U BERMUDSKOM TROKUTU A
PREDIO EGIPTA MU JE U SRCU
Planeta na kojoj ivimo zove se Zemlja. Uzvieni Allah ju je tako
nazvao jo od njena stvaranja. Dokaz za to su rijei Uzvienog: A kada
ree tvoj Gospodar melekima: Ja u postaviti namjesnika na Zemlji.74
Zemlja je prah (suhi) plus voda, ili, ona je prah (suhi) koji plovi izmeu
dva okeana koji ga okruuju: zranog i vodenog. Oba okeana pritiu
ovjeije tijelo. Na povrini Zemlje pritisak zraka na tijelo je oko 15
ritala75 po kvadratnom inu tijela. Ovaj pritisak je ustvari teina zraka ija
je osnova kvadratni in kod povrine Zemlje. Ona se u visinama
poveava do najviih granica. Takoer i pritisak u vodi. Njegva teina je
ista kao i teina boce u morskoj vodi. Njegova donja granica je in u
dubini, a njegova gornja ganica je kod povrine vode.
Dedal je savladao sve vjetine na vodi: plovidba, plivnje, ronjenje...
A kako i ne bi kad je odrastao na Ostrvu.
Jedan lan ronilalog kluba u Kalifomiji 1959. godine po Isau, alejhisselam, izmjerio je vrijeme svog boravka ispod povrine mora bez
predaha. Ono je iznosilo 13 minuta i 42,5 sekunde. Dedal je jo vjetiji
u tome. On je meu prvima upozorio da zemlja nije nita drugo nego
mala koliina praha naspram atlanskih voda, i da moraju postojati nauni
metodi u pogledu postupanja sa vodom, posebno prilikom ronjenja. Zato
to pritisak vode na tjelo ovjeka na povrini vode iznosi 14,6 ritala po
jednom kvadratnom inu tijela, a toliki je otprilike i pritisak zraka. Pa
kada ovjek uranja u vodu pritisak na tijelo se poveava u omjeru jednog
pritiska zraka i to nakon svake 33 stope silaska u vodu ..Prema tome
pritisak na dubini od 5000 stopa bude vei od 150 pritisaka zraka, a to je
mnogo. Taj pritisak pada na ovjekova prsa i onemuguava mu da die,
posebno u stanju dueg ronjenja.76
74

Kuran: El-Bekare, 30.


Posebna mjera
Danas poznajemo sputanje na dubinu od 600 stopa ispod vode77
pomou podmornica. Dedal je jo prije vie desetina i stotina godina
75

koristio naprave koje e kasnije biti poznate pod nazivom dubinske kugle
(Bathysphere) i dubinski amci (Bathy Scaphe), to e jo kasnije biti
poznato kao podmornice. U vremenu u kome su obine podmornice
stigle na dubinu od 700 stopa i neto vie uz ogranienu vidljivost i
pokretljivost, posebno kada stignu na dubinu od 1000 stopa ispod vode,
Dedal se na dubini od dvije, tri hiljade stopa povukao u pokretnu
labaratoriju
76 Iz lanka pod nazivom Ronjenje i ronioci" od dr. Ahmeda Zekkija,
Meddeletul-Arebi, broj 191, ramazan 1394. hidretske/ oktobar 1974.
godine po Isau, alejhis-selam, na strani 29.
77
Ovo je dubina do koje se prvi spustio engleski mornar 1956.
godine prilikom istraivanja nafte u Sjevernom moru. Nakon njega su se
neki spustili i na dubinu od 1000 stopa, ali su pretjerali u toj avanturi i
stradali.
koja ima i staklene prozore, iz koje prate i prouavaju ivot u moru i
konfiguraciju morskog dna.
Da, tako mi Allaha, on je uistinu genijalae. Ne elim omalovaiti
njegovo pravo... Meutim on je genijalac zla... Neka je Allahovo
prokletstvo na zloince.
U ostatku rijetkih rukopisa koje je uzeo jedan arapski arheolog stalno
nastanjen u Njemakoj, proitao sam nekoliko odlomaka iz studije:
Iskrice o vijesti najgoreg ovjeka od muslimanskog uenjaka Kamila elBerrija,78 u kojoj on izmeu ostalog kae:... Dini i ejtani su pomagai
opinjenog zavodnika koji e pred Sudnji dan biti poznat po imenu Mesih
sin dina, ejtana i ovjeka, a koji e eljeti vlast poput Sulejmanove,
alejhis-selam, vlasti. Grade mu veliki dvorac od metala, kristala i
mermera. Oni su prekrili zakon mora, da bi pripremili posao, u skladu
sa Boijom odredbom, onome koji hoe zlo i da bi mu trasirali put ka
stranputici i zlu. Allah e ga poniziti rukom Mehdija pred Sudnji dan koji
e ga sustii.
Sluaj Dedala je spomenut u Kuranu. On e biti jedan od predznaka
Sudnjeg dana. Sudnji dan e se nakon njega kroz izvjesno vrijeme
dogoditi. Ovo e trajati stoljeima, a nakon toga e doi naredba...79
78
Ovaj uenjak spada meu uenjake petog stoljea po Hidri.
ivio je u Bagdadu i iza sebe ostavio brojna djela koja su Tatari i
vladari sa zapada uzeli.
79
Interesantno je daje ovaj rukopis, od koga je ostalo samo 13
listova, star svega stotinu i neto vie godina ali gaje zub vremena
unitio. Iz njega se jasno vidi da su u njemu neke svari preuzete iz
starog rukopisa, da li knjige ili broure. Vlasnik rukopisa zabranjuje ak i
njegovo kopiranje.
U istom ovom, zlata vrijednom rukopisu, stoji i ovo: Mesih Dedal
ima samo jedno krupno oko. Pojavljuje se i na kopnu i na moru i na

ljunkovitoj zemlji na posjedu prokletog ejtana. Njegovi mu potomci


silom rade i grade dvorac za prokletnika koji e se pojaviti pred Sudnji
dan.
Interesantno je da se rijei koje su u pomenutom rukopisu sadrene
ne vezuju za Vjerovjesnika, niti ashaba, niti bilo kog tabiina. On to se iz
rukopisa da razumjeti jeste da ga autor pie u obliku proze, a na temelju,
do tog vremena, poznatih i pouzdanih injenica.
Iz ovoga se takoer da razumjeti da su ejtani, koji imaju vezu sa
vodom, obilato pomagali Dedalu. Dinsko i ejtansko pomaganje
Dedalu ima potvrdu u Vjerovjesnikovu sunnetu i onom to je preneseno
od ashaba i tabiina. U mojoj knjizi uvajte se Mesiha Dedalci naveo
sam sljedee: Moda je Kab El-Ahbar bio potpuno iskren kada je rekao:
ejtani govore Mesihu Dedalu: - Trai pomo od nas u svemu to
eli.80
Ahmed b.Hanbel je zabiljeio od Dabira b.Abdullaha da je kazao da
je rekao Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem: Dedal e se
pojaviti onda kada se prema vjeri bude lakomisleno odnosilo i kada se
bude odstupilo od nauke..., i uo sam da e sa njim biti i ejtani koji e
razgovarati sa ljudima.81
80
Es-Sefarini, Mesih Dedal i tajnovitost Sudnjeg dana, izd.
Mektebetut-turasil-islami, Egipat, str. 41.
81
Ibn Kesir, En-Nihaje fil- fiteni vel melahimi, izd. Neru darit- turasilislami u Ezheru, II. dio, str. 119. Hadis biljei Ahmed u Musnedu 3/ 367 i
368 halepsko izdanje.
Navedeno je u skladu sa onim to je prenio Ebu Umame od Vjero
vjesnika, salallahu alejhi ve sellem:...u okviru njegovih zavoenja bit e i
to: da e doi beduinu
i kazati: ta misli, ukoliko ti ja proivim tvog oca i tvoju majku, hoe li
posvjedoiti da sam ja tvoj gospodar? Hou, odgovorit e on, a onda
e se ejtani preobraziti u likove njegova oca i majke i rei: Siniu moj!
Slijedi ga jer je on, uistinu tvoj gospodar...82
U predanju Nuajmab.Hammada stoji: .. .Doi e mu ena i rei:
Gospodaru, proivi mi sina, brata i mua, do te mjere da e prigrliti
ejtana, jer e njihove kue biti pune ejtana. A doi e mu beduin i rei:
Gospodaru, proivi nam nae kamile i nae ovce, pa e im ejtan dati
iste kamile i ovce...
Pomaganje dina i ejtana Dedalu e katkada imati savjetodavni,
a katkada stvarni karakter. Stvarno pomaganje, po mom miljenju,
nee prelaziti granice sadrane u dovi koju je uio Sulejman, alejhisselam: Boe! Daj mi vlast kakvu nee imati vie niko poslije mene. 83
Dedal je, zahvaljui svojim putovanjima, jo davno shvatio da voda
prekriva vie od 70% zemljine povrine. Takoer je shvatio da bi sunce
moglo biti veliki potencijalni izvor energije iz okeana. Bio je meu prvima

koji je shvatio da se energija moe prozvoditi iz atlanskih i morskih


talasa, kretanja plime na osrvima i iskoritavanjem predjela prevlaka.
Takva mogunost (za ovjeka) jo je u sferi teorije dok je to kod njega
svamost.
82
Vidi djelo Et-Tasrih bima tevaterefi nuzulil-Mesih, strana 145.
Dedal tvrdi da velika koliina vode koja ima mali pad moe proizvesti
energije kao i manja koliina vode sa velikim padom. Problem jeste u
tome to Dedal sa svojim sunarodnjacima i drugim pomagaima ide
uvijek ispred (nama poznate) tehnologije stoljee ili dva, a Allah najbolje
zna. Prije neto vie od stotinu godina Dedal je proizveo struju iz
talasa, dok je 1968. godine, svjedok proizvodnje prvog komercijalnog
proizvoaa struje i to u Norvekoj.
Dedal je prvi otkrio mugunost iskoritavanja i transformisanja
energije koju proizvode: plima i oseka, morski talasi, tople i hladne
morske struje, akumulirana toplotna energija u morskim dubinama...
CILINDRINI DVORAC... I PREDIO EGIPTA
Ako bi neko traio da samo jednom rijeju opiem Dedalov dvorac
rekao bih: bajka ili mit. Pitanje izgradnje dvorca u Atlanskom okeanu,
svejedno da li je to na povrini vode ili na dnu, ili paku sredini okeana,
koji je djelimino vidljiv, a djelimino skriven, jeste bajka.
Osnovna karakteristika Dedala i jeste nastojanje da bajke pretoi u
stvarnost.84
84
U mojoj knjizi uvajte se Mesiha Dedala, rekao sam: Ovaj ovjek
sanja da izgradi ogromni dvorac koji e biti temelj grada za koji e se
misliti da je na zemlji, a on e, ustvari, biti i izvan nje. Takoer... to je
njegov drevni san... jer on posjeduje vanredne sposobnosti i predodbe.
Iblis mu je odabrao mjesto u Atlanskom okeanu gdje je i Iblisov
prijesto u meuprostoru gdje se dodiruju tople i hladne morske struje.
To pomae da se reprodukuje zapanjujua energija koja e mu biti
ptrebna kasnije. Otiao je sa onim s kim je postigao dogovor i uradili su
to to su uradili, i utemeljili to to su utemeljili, temelj za ogromni dvorac
u Bermuddskom trokutu, inspirisan graditeljskom upomuu velike
piramide i izraelianske zvijezde estokrake, koji nisu nita drugo do dva
hrama ispreplitani jedan u drugi.
Njegov izbor oblika dvorca u vidu dva razliita trougla ili dvije
isprepletene piramide na trouglu Bermuda nije samo zbog toga da bi
time potvrdio vlastito nasljee u Davudovoj, izraelanskoj zvijezdi, a
Davud, alejhis-selam, jeste od toga ist, nego da bi, prije svega, ostvario
meusobnu ravnoteu izmeu oblika i mjesta, jer je kontrast oblika poput
kontrasta mjesta: Doticanje dvaju razliitih trokuta plus doticanje razliitih
vodenih struja (tople i hladne) jednako je mudar posao, plus mudar um.
Nakon zavretka Poslanstva on e tvrditi da je poslanik... I nee se

zaustaviti na tome, on e tvrditi daje bog... Nee se ni kod toga


zaustaviti... lano e se predstavljati svijetu, tvrdei, da on proivljava
umrle.
Mesih Dedal je prije svjcga jevrej. On iri la da sujevreji sagradili
piramide. On bi iz ljubavi prema Egiptu i egipatskim piramidama, kad bi
mogao, ustvrdio da ih je on sagradio. Njemu je u krvi da sa svojim
pristalicama spominje Egipat. U krvi mu je i strah od Egipta koji prenosi
i na svoje pristalice. A kako i ne bi bio kad je Egipat Allahov tobolac na
Zemlji. Egipatska vojska je najbolja vojska na Zemlji. Egipani su
najstrpljiviji ljudi, a njihove ene raaju uvijek nove heroje. Iz ovoga
razaznajemo tajnu velike jevrejske zavjere protiv Egipta.
U Egiptu su kljuevi povratka islamskog hilafeta. Egipat je duhovni
stoer i oslonac u izgradnji novog islamskog preporoda, i, openito,
duhovno najbogatija zemlja na svijetu. Zato i jeste strategija (svetog
planera) nasrtanje na Egipat sa svih strana.
Dedal je bio protv Musaa, alejhis-selam. Samim tim je i protiv
orginalnog Tevrata. Meutim, on podrava postojei Tevrat jer je i sam
uestvovao u njegovom koncipiranju (odstupanju od originala) umeui u
njega nove momente koje sada eli realizirati.
Dedal je dva puta protjeran iz Egipta:
Prvi put je protjeran kadaje sa Musaovim narodom pobjegao.
On je za Egipane stranac. A kako i ne bi bio kad je bjelodano
istokrvni jevrej, i kako je kao takav mogao u njemu ostati uprkos
njegove velike elje.
Drugi put je protjeran kada mu je Musa, alejhis- selam, na Sinaju
rekao: E onda se gubi! itavog svog ivota e govoriti: Neka me niko
ne dotie!85
Ljubav i mrnja prema Egiptu su dvije suprotnosti koje u srcu nosi
prokleti Dedal. Slagao je na Allaha, a Allah je ist od onoga to mu
pripisuje, tvrdei daje on u Tevratu rekao: Svaki stanovnik Egipta zna
da sam ja Gospodar, zbog toga to su ugnjetavani, ja sam se odazvao
Izraelanima.86 i: .. .Uinit u zemlju Egipat ruevnom, pustom i
nenaseljenom od Meddela do Asuana, njom nee kroiti ni ljudska ni
ivotinjska noga. Ostat e nenastanjena etrdeset godina. Uinit u
Egipat opustoenim u sredini opustoenih zemalja, a njegove gradove u
sredini poruenih gradova koji e biti pusti etrdeset godina. Egipane
u razbacati meu ostale narode i raspriti ih po zemljama jer je tako
rekao gospod bog. Nakon etrdeset godina sakupit u Egipane iz svih
naroda meu kojima su bili razbacani. Vratit u egipatske sunje i
povratiti ih u zemlju Fetrus u kojoj su roeni. Oni e tamo imati
beznaajnu dravu, beznaajniju od svih drava, tako da nee moi,
nakon tog, ustati protiv drugih naroda. Uinit u ih toliko beznaajnim da
nee moi pokoravati druge narode...87

Pored toga... jasno je ta je Egiptu i Egipanima elio... i ta im jo


uvijek eli...:
Ubacit u strah u zemlju Egipat...88
85
Kuran: Taha, 97.
86
Tevrat - Putovanje Hazkijela - poglavlje 29 - broj 6.
87
Tevrat - Putovanje Hazkijela - poglavlje 29 - od 10 - 16.
88
Tevrat - Putovanje Hazkijela - poglavlje 30 - od broja 13.
"... Izlit u svoju srdbu na utvrde Egipta.. ,89
...U njima (e) stradati veliine i moi njihove.. ,90 O sine Ademov!
Jadikuj nad narodom Egipta i natjeraj njega i djevojke velikih naroda u
podzemni svijet sa onima koji su zbijeni u dep.91
Mesih (Dedal), neka je na njega Allahovo prokletstvo, prezire Egipat
zbog toga to je to Egipat. Prezire Egipat zbog toga stoje to islam. Mrzi
Egipat zbog toga to je to Kuran. A volio bi Egipat kada bi slijedio ideje
Mesiha (Dcdala) i razmiljanja unakaenih.
Egipat i dalje ostaje kost u grlu bezbonika.
Njime se ukraava vrijeme svih uglednika i ljudi ovoga svijeta. Uz
pomo Allaha, mi emo zaplaiti sve Allahove neprijatelje. Egipat je
tobolac za strijele... i nesavitljivi ma. Sa arapskog otoka e krenuti
kruna, krvavi bojevi i mir.
Delaludin es-Sujuti biljei od Ibn Zevlaka daje je Egipat u Kuranu
spomenut (izravno) na 28 mjesta. On kae: Spomenut je u Kuranu, to
izravno a to u prenesenom znaenju, na vie od 30 mjesta. A od
Kindija je prenesen komentar nekih ajeta u kome on izmeu ostalog
kae: Nije poznato da postoji ijedna zemlja na svijetu da ju je Uzvieni
Allah na ovakav nain pohvalio, ili da ju je opisao na ovakav nain, ili da
joj je ukazao poast osim Egipta.92
89
Tevrat - Putovanje Hazkijela - poglavlje 30 - od broja 15.
90
Tevrat - Putovanje Hazkijela - poglavlje 30 - od broja 18.
91
Tevrat - Putovanje Hazkijela - poglavlje 32 - broj 18.
92
Vidi djelo: Husnul-Muhadare fi ahbari Masri vel Kahire.
U Egiptu je ivio Idris, alejhis-selam. Ibrahim, alejhis-selam, je dolazio
u posjetu Egipatu i u njemu ivio izvjesno vrijeme. Oenio se Haderom,
Egipankom, koja mu je rodila sina vjerovjesnika Ismaila, alejhis-selam,
ije je hodanje izmeu Safe i Merve postalo obavezno za Allahove
robove tokom hada i umre: Safa i Merva su Allahova asna mjesta,
zato onaj koji Kabu hodoasti ili umru obavi ne ini nikakav prestup ako
krene oko njih...93 Ibrahim, alejhis-selam, se u Hidazu molio za njegove
stanovnike: Gospodaru na, ja sam neke potomke svoje naselio u
kotlini u kojoj se nita ne sije, kod Tvog asnog hrama, da bi,
Gospodaru na, molitvu obavljali; zato uini da srca nekih ljudi eznu za
njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili.94
To nije nita drugo do enja za onim to je vidio u Egiptu: dolina Nila

i njegova plodna uvijek zelena delta, puna mnogovrsnih dobara, (dolina)


koja plijeni srca ljudi, a iji stnovnicu bijahu uvijek u izobilju. Ibrahim,
alejhis- selam, je ostavio svoga sina Ismaila i enu u kotlini u kojoj se
nita ne sije nakon to je posjetio plodnu dolinu. U Egiptu je boravio i
vladao i Jusuf, alejhis-selam: I onda onaj iz Misra, koji ga je kupio, ree
eni svojoj: Uini mu boravak prijatnim! Moe nam koristan biti, a
moemo ga i posiniti! I eto tako Mi Jusufu dadosmo lijepo mjesto na
Zemlji i nauismo ga tumaenju snova - A AUah ini to hoe, ali veina
ljudi ne zna.95
93
Kuran: El-Bekara, 158.
94
Kuran: Ibrahim, 37.
Nakon toga trajno preseljenje Jusufovih, alejhis- selam, roditelja u
Egipat: I kad izioe pred Jusufa, on privi roditelje svoje na grudi i ree:
Nastanite se u Misru, svakog straha, ako Bog da, osloboeni!96
to se tie Musaa, alejhis-selam, on je cijeli ivot proveo u Egiptu:
Kada smo majku tvoju nadahnuti onim to se samo nadahnuem stie:
Metni ga u sanduk i u rijeku baci, rijeka e ga na obalu izbaciti...97
Rije jemm u arapskom jeziku znai more ili rijeku. Isto znaenje ima i
u starom egipatskom jeziku. Rije jemm je egipatska rije koja je
poznata jo od vremena 18. Dinastije, koja je vladala otprilike u 16.
stoljeu prije roenja Isaa, alejhis-selam. Stari Egipani su upotrebljavali
rije jemm za more ili rijeku. Ovaj izraz je u Kuranu upotrijebljen na
osam mjesta, i svaki put je spomenut vezano za Egipt. U smislu Nila je
spomenut tri puta, a u smislu mora u kome se utopio faraon pet puta.98
To bi znailo da Kuran ukazuje na jedno uobiajeno poznato mjesto i
njegove stanovnike.
Musa, alejhis-selam, ima egipatsko, a ne hebrejsko ime, jer ga ena koja
gaje uzela i posinila ne bi nazvala imenom naroda koga je tada mrzila.
Prema tome naziv Musa je izveden iz infinitiva glagola roenje, a znai
dijete ili djeak, a nije izveden iz hebrejske rijei mueh to znai
oslobodilac ili spasitelj. Kao da su oni koji su ga tako nazvali znali ta e
postati naeni djeak.
96

Kuran: Jusuf, 99.


Kuran: Taha, 38. - 39.
98
Dr. Ahmed Abdul-Hamid Jusuf, Egipat u Kur anu i Sunnetu, str. 87.
Radi toga je jevrejski historiar Jozefis, u pokuaju pomirenja izmeu
hebrejskog i egipatskog znaenja ovog imena, vratio ime egipatskom
korijenu i egipatskoj izvedenici, veui to za ono to je dolo u Tevratu
gdje se ime vezuje za ono to je voda izbacila. On kae: Egipani vodu
nazivaju mu, dok za onoga ko je izvaen iz vode kau usis, s tim to se
ova druga rije vie upotrebljava u smislu hvaljen. Meutim, jevrej i se
zalau za ono to je neistinito.
97

ak se mjesto u kome se Musa, alejhis-selam, susreo sa dobrim


ovjekom po svoj prilici nalazi u Egiptu u meuprostoru u Suesu gdje se
sastaju Sredozemno i Crveno more. Kuran o tome jasno govori: A kada
Musa ree momku svome: Sve u ii dok ne stignem do mjesta gdje se
sastaju dva mora, ili u dugo, dugo ii...99
Poznato je iz tradicije o ivotopisu Musaa, alejhis- selam, da on nije
naputao Egipat, osim kada je otiao u Medjen nakon to je sa svojim
narodom otiao na Sinaj,100 gdje je kasnije i umro, a i Sinaj se nalazi u
Egiptu.
Egipat je takoer bio utoite i lsau, alejhis-selam, i njegovoj majci
Merjemi, dok je Isa, alejhis-selam, jo bio u beici. Uzvieni Allah veli: I
sina Merjemina i majku njegovu smo znakom uinili. Mi smo njih na
jednoj visoravni sa tekuom vodom nastanili.101
99
Kuran: Kehf, 60.
100
Dr. Ahmed Abdul-Hamid Jusuf, Egipat u Kur anu
i Sunnetu, str. 150.
Ibn Ebi Hatim biljei od Abdur-Rahmana b. Zejda b. Eslema daje
govorei o ovom ajetu rekao: Toje Egipat, poto visoravni sa tekuom
vodom ima samo u Egiptu.
Ibn Munzir biljei u svome Tefsiru od Vehba b. Munebbiha daje
komentariui rijei: najednoj visoravni sa tekuom vodom ostavili
rekao: Ta je visoravan u Egipatu. Ibn Asakir biljei u djelu Tarihu
Dimik preko Derira od Dahaka, a on od Ibn Abbasa: Isa, alejhisselam, je kao dijete viao uda, to je bilo nadahnue od Allahadelle
anuhu To se proulo meu jevrejima, i kako je Isa, alejhis-selam,
rastao oni su se poeli interesovati za njega. Majka se uplaila za njega
pa joj je Allah objavio da sa njim ode u Egipat. Na to se odnose rijei
Uzvienog Allaha: Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekuom vodom
nastanili. Ibn Abbas kae: To je Egipat.102
Pa neka se Dedal srdi na Egipat... zato se ne bi srdio? Najbolje je
Egipat opisao Amr b. As nakon to ga je osvojio u pismu vladaru
pravovjernih Omeru b. Hattabu, radijallahu anhu: Egipat je zemlja praha
i zelenog drvea. Okruuju ga pranjava brda i crvenkasto-bijeli pijesak.
Kroz njegovu sredinu se provlai Nil. Jutrima je blagoslovljen, a tokom
dana ugodan. Tee katkada uvean a katkada umanjen poput Sunca i
Mjeseca. Nekada njegova voda nadoe i prouzrokuje brojne nesree.
Pojaaju ga (brojna) vrela i izvori. Tako, kada se raesti njegov vrtlog i
poveaju valovi izlije se na obale. Tada je onemoguen prelazak iz
mjesta u mjesto osim malim laama, laganim i rijenim amcima...
Kada dostigne odreeni nivo voda se povlai na nivo koji je prije imala.
102
Delaluddin es-Sujuti, Husnul-Muhadare fi ahbari Masr vel Kahire,
izd.Metbeatu-arkojje, str.3.
Tada (stanovnitvo) obrauje i zasijava zemlju molei Gospodara da

(vodostaj) ne poraste. A kada se dobije opskrba i hrana iz zemlje tad


Egipat, o vladaru pravovjernih, postaje poput bijelog zrna bisera... Neka
je blagoslovljen Allah koji ini ta hoe.
Pa kako onda Dedal ne bi mrzio Egipat i Egipane i kako da ne bude
razjaren na njih?
Najvea lekcija koju je Mesih (Dedal) nauio od nekog sveenika
bila je daje najvea piramida rezervoar tajni i riznica znanja i spoznaja.
On je znao prije francuskog uenjaka M. Bovisa da su graevine u
odnosu na veliku piramidu srazmjemo podignute, jer da nisu postavljene
na isti nain na magnetnoj osi koja spaja istoni sa zapadnim magnetnim
poljem stvorila bi se daleko manja energetska polja od onih iji se efekat
vidi: balzamiranje mesa, uvanje namirnica, preiavanje vode, rast
bilja i brzo opraivanje cvijea.
Dedal je jo od prije stotina godina znao da, koja god bi ivotinja
uginula u velikoj piramidi ne bi istrulila, samo bi se osuila kao daje
balzamirana.103
Dedal, Allah ga prokleo, dobro zna da je neophodno, kako bismo
spoznali uzrok odreenih dogaaja na nain kako nam je o njima
govorio, poznavanje zakonitosti o: energetskim poljima, snazi
elektromagnetizma, gama
103
U ovom (dvadesetom) stoljeu francuski istraiva Kari Bovis
podigao je malu piramidu koja je visoka svega dvije i po stope. Unutra je,
u sami vrh, stavio uginulu maku. Le make se osuio i preobrazio u
mumiju, ali nije istrhnuo.
zracima, kosmikim zracima, zatim ovladavanje vjetinama iz opitne
hernije i poznavanje svojstava ruda... Dedal je uen, njegova spoznaja
nije zanemariva, ovladao je razliitim naunim disciplinama i u svim
oblastima imao je poneto znanja, jer je bio u mogunosti da ih upozna.
Zar nije Musau, alejhis-selam, rekao: Ja sam vidio ono to oni nisu
vidjeli.104
Uenjaci Bil ul (Bili Schoul) i Ed Pti (Ed Pettit) vele: Kae se da sve
na ovome svijetu ima svoju suprotnost. Ako je to tako onda, na nekom
mjestu, mora postojati suprotnost (ovoj) piramidi, ili tamo (negdje) postoji
drugi vid (piramide) koji radi protiv dobrobiti ovjeanstva. Ako je to tako
onda je lijepo da vjerujemo da e ona ostati vjeno pohranjena u
skrivenom svijetu.105
Je li mogue da su oni o tome neto saznah ili je to puka sluajnost?
A onda slijedi pitanje: ta e to biti pohranjeno, Mesih Dedal ili njegov
dvorac u obliku piramide? Mislim da su oni u svojim pretpostavkama
otili daleko... Njegov dvorac u obliku piramide ostat e skriven, a onda
e prije njegova pojavljivanja biti sruen.... i nee se nikada pokazati.
Postojanje piramide u vodi ili na vodi jeste sjedinjenje velike snage moi
plus miris ovoga svijeta i njegova tajna. Miel akelin (Michel Guaquelin)

u knjizi Kosmika vremena veli: Nije samo voda ta koja tee na ovoj
naoj Zemlji, na njoj tee i na ivot...
104
Kuran: Ta-ha, 96.
105
El-Kuvvetus- Sirijjeti lilehram, prijevod (na arpski jezik) Emin Selame
str. 98.
On nastavlja: ...u kosmosu se iva bia kreu poput koloida u
labaratorijskim epruvetama. Kosmike sile djeluju na njih putem vode
koja se nalazi u njihovim organizmima.
Ranije pomenuti istraivai Bil ul i Ed Pti 106 vele daje Inez Pti prala
lice vodom koja je u piramidi stajala dvije sedmice, a da pri tom nije
upotrijebila nikave druge kozmetike preparate. Nakon pet sedmica
njene prijateljice su joj poele govoriti: Gospoo Inez! ime tretirate lice,
va ten ima poseban sjaj!
itateljka Mrs. C. M iz Majame sa Floride im je poslala pismo u kome
je, izmeu ostalog, stajalo i ovo: .. .U vaoj knjizi Misteriozna snaga
piramida spomenuli ste korisnost upotrebe vode koja odstoji u
unutranjosti piramida za pranje lica. Kod mene je ve dugo vremena
prisutna sumnja da kozmetiki preparati za uljepavanje kupljeni u ariji
sadre medikamente koji kode tenu, a naroito ukoliko se dugo
upotrebljavaju. U posljednje etiri sedmice ne upotrebljavam za lice nita
drugo osim vode iz piramida. Modaje ovo potvrda takvom razmiljanju,
moda sam dala priliku koi da ponovo odahne. Bilo kako bilo moja je
koa nakon dvadest dana postala svjea...
itatelj T. M. nastanjen u Denveru, amerika drava Kolorado, istim
istraivaima je uputio pismo u kome, izmeu ostalog, kae i ovo: ..
.Voda iz piramide je ukusnija od obine vode i daleko lake padne na
stomak i laka je za probavu u organizmu.
106
Njihova knjiga koju su skupa napisali nosi naslov: Misteriozna snaga
piramida.
Istrivai su se osvrnuli na navedeni pasos iz pisma: Ovo je znaajno
zapaanje zbog toga to se solami pleksus smatra jednom od sedam
centrala ivotne energije ili centralama energije u ovjeku. Solarni
pleksus je taj koji je pogodan za primanje solarne energije. U Elivdu
ovaj centar dovode u vezu sa vatrom. Oni su za neke piramide kazali:
daje u sredini vatra. U velikoj piramidi u sredini komore postoji vladarev
kamen kao to postoji solami pleksus u sredini ljudskog tijela. Vatra i
voda imaju dvije suprotne osobine. Moda da vatra u sredini piramide
dospije do vode i izazove promjene.
Ove rijei su opasne... Gornji navodi otvaraju mogunost da
istraujemo ono to se zove posao Dedala po pitanju proizvodnje
udesne energije elektromagnetizma koristei boravak u meuprostoru
(na kome se sastaju dvije vodene struje topla i hladna) i njegovu gradnju
dvorca u obliku velike piramide,107 ili vie piramida iji su oblici lanano

povezani.
107
U mojoj knjizi uvajte se Mesiha Dedala kazao sam: Proiruje se
njegov dvorac, a proiruju se i saznanja. Do ega god ljudski umovi i
ljudska saznanja dosegnu za dvadeset godina on je ispred njih stotinu
godina. Kada grupa uenjaka inoviraju neku napravu njegovi ljudi su ve
slinu njoj izumili prije pedeset ili sto godina i to takve snage i moi da
ljudi danas takvo neto ne mogu ni zamisliti.
U svom radu, svojim istraivanjima i pronalascima, Dedal je dostigao
takav nivo koji daleko nadmauje sva nauna otkria i svu mo i snagu
koju posjeduju ljudi. Moete li zamisliti da se on kree brzinom vjetra
pomuu radijacijskih naprava promjenljive brzine i snage. Moete li
zamisliti da se kree pomou vibracija i daje izumio ogromne infrazvune
naprave i motore bez zvuka, ili sa sasvim tihim zvukom, ali bez buke.
Moete li zamisliti da je izumio radijacijske naprave pomou kojih boji
atmosferu u boju kakvu eli. I ne samo to,
on je izmislio i druge naprave pomou kojih u atmosferi postavlja
elatinske zidove poput ploa od stakla. Moete li zamisliti da je izumio
zrane mlinove nevjerovatne usisne moi i nezamislive snage
privlaenja da mogu u isti mah privui i zaposjesti po nekoliko velikih
aviona i brodova. Da li su naa saznanja o tome da je toplota
akumulirana na dnu mora, napredna? Ne nikako. (Jer smo ostali na
nivou konstatacije dok Dedal tu istu energiju ve dugo iskoritava.)
Naa saznanja su u tom pogledu sasvim minorna. Dedal je u tom
pogledu ispred nas bar dva stoljea. Dakako, to je iskoristio do
zapanjujuih granica. Jesmo li nauili razvoj snage nuklearne fuzije koja znai imitiranje procesa unutar Sunca - na nau planetu, ili
drugaije kazano, toje snaga koja je nastala iz nuklearnog jedinjenj a
jednog ili dva elementa kako bi oblikovali novi elemenat ili novu snagu.
Ne, mi to nismo nauili. Meutim, on je to znao i iskoristio jo prije
jednog i po ili dva stoljea. Istodobno niko do danas ne moe dati pravi
odgovor na pitanje kada e otpoeti izgradnja reagencije spajanja.
Moete li zamisliti da on koristi etiri vrste energije: sunevu, zranu,
toplotnu (u morima i okeanima) i hidro energiju. Moete li pojmiti da je
proizveo onoliko elektriciteta, radijacije i magnetne energije koliko mu je
potrebno za ostvarenje svih postavljenih ciljeva u cijeloj dravi ispod
vode koja se protee na oko 350 km kvadratnih, uz napomenu da
povrina trokuta Bermuda iznosi oko 770 hiljada km kvadratnih.
Izgled Dedalova dvorca je jedinstven, glavna toka mu se nalazi na
sjeveru ostrva Bermude, na jugoistoku mu je Portoriko, a na jugozapadu
mu je Majami - Florida. Sastavljen je od dijelova u obliku meusobno
povezanih piramida, i mogue gaje u svakom trenutku premjestiti kao
daje ogromni brod.
Jedan dio njegovog dvorca je okom vidljiv i nalazi se iznad vode.

Oko njega je magnetno polje i usisna snaga koja moe uhititi bilo ta
bez obzira na njegov gabarit i teinu. Kakav god bi brod ili avion uao u
zonu vidika za tili tren bi bio uniten. Kod njega vai pravilo: Onaj ko to
vidi nee izai. to god (i ko god) tamo ue, jaki ga ejtan uzima i
izbacuje na svijet. Slino se desilo uvenom amerikom arobnjaku
Devidu Koperfildu. Dvorac Mesiha Dedala je ogroman. Gornji dio ne
zauzima cijeli prostor ostrva Bermuda, dok donji dio koji je ispod vode,
gotovo da zauzima sav taj prostor jer se protee ak do obale Majame
na Floridi. Ono to je zaudno u svemu tome jeste da je dvorac u obliku
piramida vrlo specifian i misteriozan.
Ovaj udni dvorac je iznutra podijeljen na kvartove. U svakom su vile
za stanovanje, ulice, aerodromi i tvornice. Svaki kvart je zatvoren tako
da do njega ne dopire nita od prirodne Suneve svjetlosti, a svaki je i
savreno raskoan. Tamo ne postoje porodice... ivot se odvija u
iluzijama... Sve ene su supruge, a djeca, i muka i enska su kerke
gospodara... Nema oinstva niti materinstva... Vojne vjebe su zvjerskog
i zatvorenog tipa. On je prvi meu amerikancima proirio vijest da
nevinost kod djevojaka uzrokuje bolesti raka pa zbog toga preporuuje
da se nuno nevinosti treba osloboditi to prije. Dedal, Allah ga prokleo,
je ivio sa svojim izopaenim narodom, mukarcima i enama, skupa
doivljavajui starost, u takvoj seksualnoj prljavtini duboko ispod
ivotinjskog nivoa. Oni se vaspitavaju da mrze islam i muslimane, ali da
vole muslimanske ene.
Tu je smjetena prostorija iz koje Dedal u izuzetnoj situaciji moe
sve njegove dijelove u trenu unititi. To u sluaju ako bi neko pokuao
da ga zauzme iako on u to ne vjeruje, pogotovo to zna da na Zemlji ne
postoji oruje kojim bi se moglo napasti i ugroziti ovo podruje. Ameriki
pisac Vicent Dadis je o Bermudskom trokutu napisao sljedee: Postoji
tamo jedno podruje u obliku trokuta koje se nalazi izmeu istone obale
Floride i ostrva Bermude. Utvreno je daje ono veoma opasno kako za
brodove i podmornice tako isto i za sve zrane letjelice. Tu je
misteriozno nestalo oko stotinu brodova i aviona sa vie od hiljadu ljudi.
Ti misteriozni dogaaji deavaju se jo od 1945. godine. Sve pomenuto
u potpunosti nestaje, tako da se nikada nije pronaao nijedan dio aviona
ili broda, niti ijedno tijelo nestalih ljudi... Sateliti koji su postavljeni iznad
Bermude poslali su nejasne snimke, osim jednog na kome se vidio suhi
trupac ali nedovoljno jasan. Brojni pokuaji da se precizno snimi ta se
tu deava, ostali su bez rezultata. Na kraju je profesor Vin Miidijan
zavapio: Mi se nalazimo pred ogromnom silom koja nema granica.. o
kojoj apsulutno nita ne znamo.

BEZNAAJNO PISMO
Jednan od Mesihovih pokuaja zaluivanja nekih ljudi bio je i
plasiranje jedne udne obmane. Naime, on je poslao anonimno pismo
potpisano inicijalima (M.N.J) svim velikim naunim institucijama u
Francuskoj u kome je preciznim znanstvenim jezikom napisao: Ja sam
zaduen da vam proslijedim ovo pismo koje mi je stiglo od stanovnika
planete Broksima. Stanovnici ove planete se zovu Bafi ili narod Bafi, a
ive na planeti koja je jedan i po puta vea od Zemlje. Temperatura na
ovoj planeti slina je onoj na Zemlji. Ljudi na ovoj planeti ne ive
porodinim ivotom. Tamo nema porodica. Dijete odmah po roenju biva
odvedeno na nepoznato mjesto gdje ostane deset godina, a nakon toga
ga opskrbljuju posebnom snagom mudrosti i razumijevanja. Naposlijetku
ga ostavljaju samog...
Na ovo beznaajno pismo osvrnuo sam se u fusnoti moje knjige
uvajte se Mesiha Dedala gdje sam kazao: ...Ovaj ovjek iznosi istinu
o svom programu i nainu rada sa svojim narodom. Ako nije tako, ko su
onda oni koje je opisao rijeima: uzimaju ga i opskrbljuju ga?
Da postoji ivot na nekoj drugoj planeti, da li bi on bio izvan moi
Uzvienog Allaha, i bi li on bio izuzetak iz Njegovih zakona koji (sami po
sebi) predstavljaju svako dobro, blagostanje, uputu i bogobojaznost.
Da... ali, oi nisu slijepe, ve srca u grudima.108
Dedal eli djecu. eli da ona nemaju svijesti o porijeklu niti osjeaja
(zahvalnosti) za panju, osim prema onome ko ih je pomogao u ivotu i
ko ih je vaspitao. On je njihov bog, on im je sve. Zato on nije zadovoljan
niim, ni vjerom ni narodom koji bi djecu odvojili od njegovog stada. Nije
zadovoljan ni islamom, ni kranstvom, ni judeizmom, niti bilo kakvim
zakonom koji su ljudi postavili. Jedino je zadovoljan komunizmom i ji je i
on tvorac.
Postoji li drugi bog osim Allaha koji bi mogao uspostaviti drugi sistem
za ivot Bata na (nekoj drugoj) planeti, pod prestpostavkom da je ta
vijest tana, a oito da nije. Uzvieni Allah kae: U Allahovj vlasti su svi
na nebesima i na Zemlji.109
udno je da je prof. Unejs Mensur ovo pismo spomenuo u njegovoj
knjizi Oni koji su se spustili sa nebesa, na nain koji vodi u zabludu,
iznosei nekakve udne dokaze koji nemaju utemeljenja u nauci, tvrdei,
da su stanovnici sa drugih planeta stupili u kontakt sa nama. Veina
strunjaka koji su se bavili istraivanjima svemira i nebeskih zvijezda
tvrde da se tako neto nije nikada desilo, i najvjerovatnije se ni u
budunosti nee desiti.
Ameriki istraiva Don Vatson u knjizi Vanzemaljci u jednom poglavlju
pod naslovom: Obmana... iza koje stoji la, kae: ...Mnogi koji su
opinjeni razmiljanjem o drevnim stvorenjima sa drugih planeta nisu
svjesni da su pod uticajem opijuma koji se zove Gubitak povjerenja u

mudra rukovodstva na cijeloj zemljinoj kugli u pogledu njihove moi da


rijee probleme na Zemlji. Zato oekuju rjeenja sa nebesa. Vjerovanje u
snagu nebesa je poput vjerovanja primitivaca u boanstvenu mo
prirodnih pojava. Meu njima je jedna grupa koja nije nita drugo do
grupa laljivca i prevaranata koji ele najskuplji vid estitog naunog
istraivanja vratiti unazad. A oni zapravo rade za meetare koji ele da
naa (realna nauna) stremljenja gumu u fatamorganu iz koje neemo
moi dohvatiti ni kapi vode usprkos naoj neizdrivoj ei.
108

Kuran: Hadd, 46.


Vatson svoju knjigu zavrava ovako: Ja ne odbacujem mogunost da
su ovakva razmiljanja ubaena od strane ruske tajne slube kako bi
nau panju usmjerili u prazno, dok oni tajno rade na naem unitenju.
U pomenutoj knjizi je, izmeu ostalog, kazao i ovo: ...Obavijestio me
je jedan od povjerljivih ljudi, da su, kako oni misle, ljudi sa drugih
planeta, ustvari sluge oekivanog jevrejskog Mesiha. Meutim, ja ne
vjerujem u Mesiha niti vjerujem u bilo kakvu vjeru. Mislim da su to sve
izmiljotine ljudi koji znaju prirodu svog tajnog posla.
Ovaj ovjek je ubijeen da takve stvari serviraju tajne slube.
U tim rijeima ima dosta istine. Jer takve stvari proturaju pripadnici
posebne tajne slube koja radi samo za jednog ovjeka. To su oni o
kojima su ga obavijestili da su sluge Mesiha Dedala.
Daje ovaj ovjek vjerovao u Boga mnogo toga bi mu bilo jasnije.
Konkretnije, razumio bi prirodu takve igre, zato i kuda ona vodi.
Cijenim da je profesor Unejs Mensur obmanut i drim da on
obmanjuje i samoga sebe, nastojei da doe do dokaza koji potvruju
ispravnost njegove zablude, a u koju je uvjeren iz dna svoje due. On
(svoju zabludu) eli poduprijeti svim i svaim i naunim i nenaunim
metodama... (pod geslom): Bitno je moje miljenje... bitan sam ja.
"O Herbert Spencer je istinu kazo kada je rekao: Tamo postoji princip
za ometanje svih injenica i za spreavanje bilo kakvih korisnih
rasprava. Taj princip je imaginacija prolosti. To je dovoljno da
ovjeanstvo ostavi u dubokom neznanju.
Dvorac Mesiha Dedala u obliku piramida koji je spojen sa trokutom
ejtana - Allah ih prokleo - jo uvijek predstavlja arhitektonski raritet, i po
konstrukciji, i po izvedbi. Ta rijetkost je naalost u slubi zla i niega u
njoj nema dobrog.
110
Prilikom mog prisustvovanja sveanosti povodom Dana dravnosti
Saudijske arabije 1413. h.g. / 1992. po Isau, alejhis-selam, na koju me je
pozvao saudijski ambasador preko ministra gosp. prof. Ebu Bekra Refia,
susreo sam se sa prof. Unejsom Mensurom. Nakon sveanosti poklonio
sam mu primjerak moje knjige uvajte se Mesiha Dedala koja nije
promijenila njegova ubjeenja osim to je prestao da iri prie o biima

sa drugih planeta koji napadaju Zemlju. Nakon naeg devetog susreta


profesor je odustao od svih svojih ranijih (hipo)teza i prihvatio injenice
navedene u mojoj knjizi. Tokom devet dana (koliko je trajalo nae
druenje) dobio sam brojne pozive, i to sa najviih istanci, koji potvruju
ispravnost mojih navoda. Ne poriem postojanje bia na drugim
planetarna, to sam naveo u svojoj knjizi Razgovor sa dinom
muslimanom (koju je na bosanski jezik preveo prof. Mahmud Karali,
izdata 2000.g., op.ured.) ali poriem daje ostvaren bilo kakav kontakt sa
njima.

TREI DIO
NAJVEI GUSAR, GUSARENJE... I OTIMAINA... NEMA
NEPOZNANICA I NEMA TAJNI IZA POHODA NA BERMUDSKI
TROKUT I (VIENJA) LETEIH TANJIRA
Mi muslimani nismo odvojeni od svijeta... Dok zapadni svijet i Amerika
jo od prije desetak godina istrauju vidljive letee tanjire, mi smo puki
posmatrai ili propagatori bijedne ideje o tome da su oni sa drugih
planeta. ak smo i vidjeli letee tanjire u Damasku, potom u Aliru, Libiji,
zatam prolazei kroz Dedu. U Egiptu je letei tanjir sletio i ugrabio
djeaka koji se zvao Abdul-Kerim. Na njemu su izveli nekoliko
eksperimenata nakon to je izgubio svijest. Kada je doao sebi naao
se, uspavan, u sred pustinje i potpuno obnaen. Nakon svega kod sebe
je primijetio dvije posebnosti koje ranije nije imao. Prva je: kada se
priblii televizijskom ili radio prijemniku izaziva smetnje u prijemu, i
druga: mogao je progutati (i probaviti) staklo a da mu ne naudi.
U emu je stvar?
Pokuajmo razjasniti neke misterije!

LETEI TANJIRI NA SVOM PUTU OD DEDE DO EGIPTA


O ivote! Nasiljem je zaogrnut ovaj svijet - pa izgubismo svijetla jutra.
Ko to strahom mir zamijeni - i donosioca radosne vijesti promijeni u
opominjaa.
U ljude se strah ugnijezdi - pa vie niti uje poj niti radost osjea.
Kad nas u smrt povedu shvatiemo - da mnogo znasmo a mnogo i ne
znasmo.
Ovo stihove je napisao uvaeni ejh Husejn Ureb prvi ministar
hadda i vakufa u Saudijskoj Arabiji. On je, pored ministarske funkcije
koju je obavljao, bio poznatiji kao pjesnik i knjievnik. Rado sam se
odazvao na njegov poziv i posjetio ga u njegovom domu u kvartu EnNuzha, jednom od najljepih dijelova Mekke. Proveli smo no vodei
zanimljive razgovore, veinom se bavei problemima i potrebama
novinarstva to su uostalom bila i moja svakodnevna pitanja poto sam
u to vrijeme bio generalni direktor u novini En-Nedve Liu unil-Fikri VesSekafetil-Islami. On ree: Juer sam putovao za Dedu. Voza je vozio
prilino brzo... Moj pogled u nebo zarobio je zapanjujui prizor i sledio mi
pogled: eskadrila leteih tanjira, boje srebra, letjela je zastraujuom
brzinom...
Imali su udan oblik poput guski u letu... Upitah: A u kom pravcu?
On ree: ini mi se da su doli preko pustinje iz pravca Hulejsa 111
nedaleko od Mekke i da su ili prema Dedi. Rekoh: Mislim da e od
Dede letjeti prema Egiptu. Rekao sam vozau: Pogledaj u nebo ali
pazi na cestu. Poto vidje isto to i ja zaprepasti se.
Husejn Ureb je pouzdan i iskren ovjek. Kralj Fejsal ga je imenovao
za svoga zamjenika u nekim vanijim resorima. Ono to bijae udno u
svemu kazanom jeste da on nije imao objanjenja za ono to je vidio,
iako nije imao sumnje u vienje. Znao je da to to je vidio spada u
nadnaravna djela i daje neprirodno. Oblik i pokreti letjelica nisu liili na
pokrete aviona, raketa i kosmokih brodova. Cijelo vee smo priali o
pojavi leteih tanjira koja zaokuplja svijet, ali ga tada nisam obavijestio o
mojim posljednjim istraivanjima i aspiracijama na tom polju. Obavijestio
sam ga o tome da sam vidio letei tanjir u Kairu polovinom novembra
1990. godine, tano u 4,30 h ujutro, koje je dolazilo iz pravca El-Meai i
ilo prema mjestu gdje se nalaze piramide. Sluajno sam pored sebe
imao dvogled. Uprkos mojim istraivanjima ovih tajni, u tom trenutku
sam osjetio bojazan za onoga ko bi nijekao neto to je pred njim:
Zastraujua brzina, jaka svjetla i trepui migavci zelene boje, bez
zvuka, poput zvijezde izbaene iz bezvunog topa.
111
Hulejs je dolina obilata vodom i zelenilom, sa oko 500 bunareva za
navodnjavanje, a postoji i vrelo Hulejs koje je mogue sprovesti do
Dede. Smjetena je oko stotinu kilometara sjeverno od Mekke. U toj
dolini ima tridesetak sela u kojima ivi oko 30 hiljada stanovnika.

OD SLONOVA DO LETEIH TANJIRA


Prolo je vie od etrdeset godina otkako su letei tanjiri predmet
istraivanja, polemika i razgovora. Meutim, veina onih koji se bave
ovim problemom se ne pitaju da li su krenuli u ispravnom smjeru?!
Ogromna je razlika izmeu zapaanja ili (pukog) zapisivanja tili
zapaanja i njihovog podvrgavanja eksperimentalnom istraivanju.
Prije bilo kakvih pretpostavki o znaaju detaljnih zapaanja evropski
znanstvenici iz fizijoligije su to znali jo u srednjem vijeku, vijeku slonova
- ako se moe tako kazati - kroz svoja izuavanja vezana za sortiranje
sisavaca, premda nikada ni jedan nisu vidjeli. Ogromni oblik tijela ovih
stvorenja nametao je pitanje o nainu njihovog razmnoavanja, parenja i
nagonske povezanosti.
Iluzorne pisce, koji su pisali svoje udne predodbe, to je izmorilo do
te mjere daje jedan od njih rekao: Moda se jedan od njih popne na
lea drugog, ili moda se to upotpuni pod vodom, jer prisustvo vode
olakava teinu.
Za njihove udove on je kazao da mujak izbaci tenost u tijelo enke.
Naunik iz oblasti geografije Steabo je napisao: Mujak slon
oplouje enku u zanosu poput ludila i to izluivanjem masne materije u
disajne organe enke.
Nijedan od onovremenih evropskih naunika (iz oblasti zoologije) nije
propustio priliku da posmatra i izuava ponaanje slona u svim
situacijama.
Sposobnost uobraavanja (za pisce) predstavlja neto dobro, a
ponekad je i ugodno, meutim, bujna matovitost ne vodi na stepen
naunog zapaanja i promatranja koja bi dala rezultate pri ozbiljnom
izuavanju.
Isti je sluaj i sa leteim tanjirima. Veina miljenja ide u tom pravcu
daje to obina fantazija, gdje mata igra veliku ulogu. Drugi vele da
vienje leteih tanjira proizilazi iz psiholoke napetosti ili stranih ivotnih
pritisaka, tako da nita od onoga to je kazano na ovu temu nije stvarno,
niti nauno utemeljeno. Neki smatraju da se tu samo radi o (pogreno
vienim) priprodnim pojavama, ili pak refleksijama svjetlosti pri ispaljenju
raketa to neki vide u liku ovalnih krugova. Openito uzevi, neki
uenjaci smatraju da na irenje vijesti o pojavi leteih tanjira treba gledati
kao na injenicu da smo mi u drugoj polovici dvadesetog stoljea kada je
vidan tehnoloki napredak, kada je i proizvodnja uznapredovala i kada
se poveao broj prevoznih srestava koja u zrak isputaju velike koliine
gasova i drugih primjesa.
Ipak, injenica da su uestala svjdoenja (o vienju leteih tanjira)
mnogih ljudi od povjerenja naune krugove nije mogla ostaviti
ravnodunim, to je primoralo i ameriko Ministarstvo odbrane u
Pentagonu da osnuje posebnu instituciju pod nazivom Projekat plave

knjige iji je osnovni zadatak da prati saznanja o leteim tanjirima i


dugim nepoznatim svemirskim letjelicama, to Komanda
upotpunosti potvruje da tamo postoji stalni manevar ili (bolje reeno)
polurat izmeu amerikih borbenih aviona i leteih tanjira. U tom
manevru kosmiari uvijek pobjeuju, a niko ne zna ta se zapravo
deava.
Sa dva dogaaja, u kojima je dolo do sukoba, veo tajni skinuo je
istraiva, zaljubljenik u kosmike znanosti, Tom Kamajlila. Informacije o
tim dogaajima dao je narednik amerikih zranih snaga Hil koji je
odgovarajui Kamajlili na pitanje o istinitosti nestanka ratnog aviona
rekao: Moramo priznati da su to istiniti dogaaji. Poodavno smo
zabiljeili (prvi) nestanak naeg aviona, to se nerijetko deava i danas.
Otmiari (cijenim da) dolaze sa nebesa.
Prvi sluaj se desio sa ratnim avionom F 86. Poletio je za leteim
tanjirom, praen na ekranu radara u zranoj bazi. Avion je kruio iznad
irokog prostora tragajui za nepoznatom letjelicom. Kontrolor leta, koji
ga je pratio na radaru, primijetio je da se letei tanjir usmjerio prema
avionu. Odmah je upozorio pilota da tanjir juri prema njemu.
Brzinom svjetlosti je dolo do sudara, a nije prolo ni nekoliko sekundi
kada je na ekranu radara ostao samo tanjir.
Kontrolori su pokuali uspostaviti kontakt sa tajanstvenom letjelicom
koja je ve trenutak kasnije nestala sa ekrana radara. I avion i
tajanstvena letjelica su nestali bez traga. Spasilake ekipe amerike
vojske su uloili velike napore da pronau makar i najmanji dio od
krhotine nestalog aviona, ali nikakvog traga nije bilo. Sve je izgledalo
nestvarno, kao priinjenje ili fatamorgana.
Komanda amerikog zrakoplovstva nevoljko je priznala misteriozni
nestanak svoga aviona.
Drugi sluaj bliskog susreta zavren je pogibijom 26 ljudi u
transportnom vojnom avionu, to je takoer praeno na radaru.
Kreui se zapanjujuom brzinom na vidnom polju radara nala se
tajanstvena letjelica, munjevito se usmjerivi prema transporteru. I prije
nego to je kontrolor leta uspio upozoriti pilota dvije take na ekranu su
se sjedinile, a potom, u treptaju oka, na ekranu nije bilo vie niega.
Odmah je pretraen prostor, i vode koje su bile u blizini ali nije bilo ni
traga. Avion je potpuno nestao, samo su na povrini vode nali torbu
generala koji se nalazio u avionu. Spasilake ekipe su intenzivno tragale
za izgubljenim avionom, a osnovane su i brojne aocijacije koje su imale
za cilj potragu za nepoznatom letjelicom. Jedna od njih se zvala Nikab
kojom je rukovodio bivi oficir ameriih zranih snaga.
Angaovani su istraivai, eksperti u ovoj oblasti, kako bi rasvijetlili
navedene sluajeve. Ovaj pravac su nazvali na engleskom jeziku UFO
(NLO)112, a na latinskom jeziku se zvao (OVNI).

112

Neidentifikovani Letei Objekt

TRAGEDIJA PODIJELILA JAVNO MNIJENJE!!!


DA LI JE LOGINO DA NEKO NAPADA SA VENERE?
Jo vee interesovanje za nepoznatim posjetiocima poelo je od
1946. godine kada su se skandinavske zemlje, a posebno vedska,
osloboale spektralnih raketa. U poetku je postojala bojazan da se radi
o tajnom oruju proizvedenom u Sovjetskom Savezu, ali je ubrzo postalo
jasno da se radi o neemu udnom to se moglo objasniti jedino
postojanjem udnih tijela u obliku rakete koja su preplavila nebo
sjeverne Evrope. Nijedan od oko dvije hiljade izvjetaja upuenih
vedskom ministarstvu odbrane ne biljei tragove sputanja niti
unitenja pomenutih tijela. inilo se da su mogla dolaziti sa bilo koje
strane svijeta, a ne samo sa istone strane.
Sluaj je postao zabrinjavajui kada je Amerika sljedee godine
ponovo registrovala val leteih tanjira. Ameriki general je dobio tajnu
naredbu koja je dola od Tuvajninda kojom se nareuje osnivanje
zrane grupe koja bi se bavila ispitivanjem pojavljivanja nepoznatih
letjelica.Ovaj predmet je upuen komandi zranih snaga u Rajt Parsinu
sa oznakom strogo pov. pod brojem 2-A. Nadzor je povjeren Generalnoj
upravi, odsjek tajne slube pri Centru za zrane studije.
Projekat pod nazivom Fenomen ili Projekat tanjira pokrenut je u
Centru zrane baze 2. januara 1948. godine, nakon to je prikupljen
dovoljan broj informacija o NLO- ima. Osnovni cilj spomenutog projekta
predstavljao je zatitu od eventualnog ugroavanja amerike nacionalne
sigurnosti. Desilo se da je nekoliko osoba u zranom prostoru iznad
Luisvila, u dravi Kentaki, vidjelo nepoznatu letjelcu elipsastog oblika
srebrenaste boje sa crvenim svjetlima, dimenzija izmeu 80 i 100
metara, kako leti prema jugu. Lokalna policijska stanica je odmah
obavijestila komandu zranih snaga u Fort Knoksu. Uspostavljen je
kontakt sa aerodromom u Dudman Fildu ija je kontrola leta nakon
nepunih petnaest minuta na ekranu radara registrovala uljeza. Budui da
kontrolori, a ni njihovi nadreeni nisu mogli precizno utvrditi da lije
registrovani letei objekat avion ih balon, hitno, telegramski obavijestie
deurnog oficira, potom odgovornog u lokalnoj stanici bezbijednosti i, na
koncu, uspostavie kontakt sa komandantom zrane komande
(J. F. Hiks). Ovaj posljednji je izdao naredbu kapetanu Mentilu da
odmah djeluje sa grupom ratnih aviona F-51.
Kapetan Tomas Mentil je bio uveni pilot koji se proslavio u izvrenju
najvanijih zadatka koje je amerika avijacija u paktu sa Engleskom
obavila protiv Njemake sa francuske obale u Atlanskom okeanu u
drugom svjetskom ratu u poznatoj bitci Denkrek. Kapetan Mentil je
poletio, a sa njim i porunici piloti Handriks, Kliments i Hamond, kako bi

presreli nepoznatu zranu letjelicu. Kontrola leta je, naravno, budno


pratila ovaj zanimljivi let. Toga dana, januara 1948. godine, u 15 sati
poslije podne kapetan se
svojoj komandi javio radio vezom rekavi: Jo nita ne vidim. Sad u
krenuti prema Ohaju.
U 15h i 2 min. kapetan Mentil se ponovo oglasio svojoj komandi:
Nalazim se na visini od 9.400 m i jo se diem, do sada jo nita ne
primjeu jem.
15h i 9 min. visina 10.400 m. ni do sada nieg nema.
15h i 11 min. (visoki drhtavi, vidno uzbueni glas) Sada... to je to.
U obliku broda, neto ogromno, dugo oko 70 m. U njegovom gornjem
dijelu primjeujem obru i kupolu koja se oko svoje osi okree velikom
brzinom. Visina 10.500 m. Kontrolori, netremice gledajui u monitore
radara, odjednom, registrovae i nepoznatu letjelicu.
15h i 12 min. Pilot koji se nalazio na desnom krilu izvjetava:
Vidim neto da leti, pokuavam da snimim. Kapetan Mentil mu se
pribliava. Stiem dojam daje to neto iznad mene na visini od 150 m,
pokuavam da mu se pribliim.
15h i 14 min. Kapetan Mentil se od mene udaljaljio 900 m. Smanjio
je brzinu i ja u mu se pridruiti. ini mi se da je letei tanjir napravljen
od metala. Obasjava ga i prekriva kolut od utog svjetla. Njegova boja se
mijenja od ute na crveno, poput narande.
15h i 15 min. Razdaljina svega 350 m. Nepoznata letjelica poveava
brzinu, nastoji da pobjegne. Die se pod uglom od 45 stepeni.
15h i 16 min. Pilot sa desnog krila izvijetava: Kapetan Mentil
poveava brzinu, ini mi se da je u velikoj depresiji pa ne moe odrati
rastojanje izmeu njega i letjelice, koje ne iznosi vie od dva metra.
Letjelica se die.
Kapetan Mentil je uao u oblak... ne vidimo i ne znamo ta se deava.
Kapetan Mentil se posljednji put javio u 15h i 18 min. Ovdje kapetan
Mentil. Ovo je neto ogromno. Leti neshvatljivom brzinom. Sada...
Nakon izgovora rijei sada nije rekao nita, a niko nije znao ta se
zapravo desilo. Piloti Hamond i Kliments od komande su traili dozvolu
za sputanje, imajui u vidu daje kapetan Mentil nestao iz njihova vidika.
Trei pilot Hendriks se ve vratio u bazu.
Druga formacija je uzletjela i dala se u potragu za kapetanom
Mentilom. Tano u 16h naili su na komade njegovog aviona razbacane
u radijusu od kilometar i po. Sat koji se nalazio na ruci mrtvog kapetana
prestao je mjeriti vrijeme tano u 15h i 18 minuta.
Kao to se i oekivalo uzavrelo je ameriko javno mnijenje. Novine su
ovom bolnom dogaaju dale veliki publicitet, jer je postojala ogromna
razlika izmeu pukog posmatranja i opisivanja misterioznog svjetla i
stradanja jednog od najveih, najhrabrijih i najpoznatijih amerikih pilota.

Nakon navedenog dogaaja ak su se i oni koji su na misteriju


nepoznatih letjelica gledali s podsmijehom i nevjericom, nali na rubu
uvjerenja u njihovo postojanje. iroka javnost je spoznala da se ovaj
dogaaj ne smije marginalizirati, ve mu se mora prii krajnje ozbiljno
zbog opasnosti koje sa sobom nosi, a evidentno je da ima i neprijateljsku
snagu i karakter.
Boe!
Da li je kapetan Mentil susreo vanzemaljski brod kojim upravljaju
nepriajateljski raspoloena bia ili je rije
o novom tajnom sovjetskom oruju koje se tek pojavilo?!!!
Posebno je ovaj dogaaj zabrinuo ameriki narod nakon to je
zvaninik koji je odgovoran za ono to se desilo, ne uzbuujui se puno,
dao objanjenje - da se kapetan Mentil, napadajui planetu Veneru,
sudario sa njom, u pokuaju da joj se priblii.
Astronomi i drugi naunici odbacili su ovo objanjenje, tvrdei daje
toga dana bilo oblano te da se planeta Venera nije mogla vidjeti, i da
kapetan Mentil avionom nije mogao proi ni granicu Zemljinog zranog
omotaa. Stiglo je jo jedno objanjenje koje je izazvalo jo vee
zabune, a glasilo je: Kapetan Mentil je napao na neprijateljski balon koji
je trebao ispitati gornji sloj hemisfere. Meutim, Centar kontrole letenja
izriito je negirao navedeni izvjetaj tvrdei da u tom sektoru nije bilo
nikakvih balona.
OSCILACIJA LETEIH TANJIRA
28. juna 1947. godine jedan ameriki pilot je saoptio da je vidio
devet leteih tanjira koji su iznad amerikog neba letjeli zapanjujuom
brzinom. Godine 1952. dok je muziar Vilijam Skojrez, na putu prema
radio stanici, prolazio autom oko 5,40h ujutro, pored ume u Kanzasu,
iznenada je ugledao strano tijelo pored puta pa se zaustavio kako bi ga
pogledao iz neposredne blizine. Kasnije je ovo tijelo opisao kao dva
sljepljena pua duga 18 metara, a visoka 4,5 metara. Tijelo je lebdilo tri
metra iznad povrine zemlje, a imalo je nekoliko redova osvijetljenih
prozora kroz koje je vidio neke likove kako se kreu. Najednom od
prozora ugledao je glavu i trup nekog bia. Tijelo se iznenada poelo
dizati velikom brzinom, ostavljajui iza sebe jasne tragove na travi. U julu
1952. godine djelatnici amerikog Ministarstva odbrane bili su zgranuti
pojavom misterioznih letjelica upravo iznad zgrade Ministarstva. Ureaji
su registrovali kruenje leteih tanjira razliitih oblika.
Registrovani broj vienih leteih tijela krajem 1952. godine iznosio je
11.501. dokjebroj onihkoji su ih vidjeli premaio etvrtinu miliona.
Misteriozne letjelice su se najee pojavljivale na nebu sjeverne Evrope
i iznad Atlantika.
Pilot Piter Kilijan 24. februara 1959. godine upravljao je

etveromotornim avionom Daglas - 6. Avionu se iznenada pribliilo


nepoznato tijelo okruglog oblika. Radio veze bile su u prekidu sve do
momenta kada se tijelo udaljilo zapanjujuom brzinom. U svemu
navedenom najhitnije je da su nepoznatu letjelicu istovremeno, skupa s
pilotom, vidjeli i svi putnici koji su bili u avionu.
Od 1960. godine ponovo su poele kruiti neobjanjive prie o
nepoznatim leteim tijelima vienim na nebu Velike Britanije.
Dva su mjesta bila najpoznatija po posjeti stranih tijela, a to su:
Vormenstir u Vilajru i mjesto koje se nalazi u oblasti Velsa koje e
kasnije biti nazvano Brodhafmskim trokutom.
U Alfmu u Sjevernoj kotskoj dvije djevojke su bile svjedoci lebdenja
srebrenastog leteeg tanjira koji je po nebu isijavao crvena svjetla.
Kapetan kosmikog broda Mirkiri, zajedno sa lanovima posade, 16.
juna 1963. godine letei iznad Havaja registrovao je nerazumljive
glasove na posebnom kanalu svoje radio stanice, a neto kasnije,
prelijeui vazduni prostor iznad grada Pert u Australiji, iz daleka su
primijetili letei tanjir. Vidjela gaje i kontrolna stanica sa Zemlje.
Treeg juna 1964. godine, brod Dimini-4, takoer iznad Havaja,
susreo se sa cilindrinim tijelom srebrenaste boje i uspio ga snimiti.
Svemirski brod Dimini-7 je 4. decembra 1965. godine uspio napraviti
i odaslati snimke ogromnog leteeg tanjira. lste godine je pozornik
spasilake slube Loni Zamora vidio letei tanjir koji se spustio blizu
grada Sucuro u Novom Meksiku. Loni je otiao na mjesto gdje se
nepoznata letjelica spustila na kome je zatekao dva nepoznata bia
visine oko 120 cm. Stajali su pored kosmikog broda srebrenasto bijele
boje. im su ga ugledali uli su u brod i zapanjujuom brzinom odletjeli.
Nakon to je obavijestio policiju mjesto je detaljno pregledano. Uoeni su
tragovi na mjestu gdje je ovaj nepoznati kosmiki brod stajao.
Kosmonaut, pukovnik Dejms Mec Dejvid, godine 1965. dok je kruio
oko Zemlje na visini od 160 km primijetio je na povrini Zemlje okrugla
tijela sa izvuenim antenama. Jims i njegov kolega kosmonaut pukovnik
Edvajt pokuali su snimiti ova tijela, ali su ona brzo nestala.
Iste godine dok je gosp. Vilijam Haul sa porodicom autom prolazio
pored mjesta Fudi Hil idui iz Teksasa ugledali su plavo svjetlo na nebu
koje se kretalo paralelno s njima. Kad god bi Haul poveao brzinu
poveao bije i to nepoznato tijelo. Odjedanput se to nepoznato tijelo
udaljilo velikom brzinom i potpuno ga je nestalo. Iste godine saoptili su
neki zemljoradnici kako su, radei na njivi u mjestu Kili u Kentakiju,
ugledali nepoznata bia te da su na njih otvorili vatru, ali nijednog nisu
povrijedili. Metak bi udario u njih, a potom odletio u zrak. Treeg juna
1966. godine komadant posade kosmikog broda Dimini-9 primijetio je
da su nepoznata bia sa vie leteih tanjira pratili kosmiki brod od
njegovog uzlijetanja. Radnici koji su radili u kontrolnoj stanici na zemlji

vidjeli su ova bia pored kosmikog broda.


Osamnaestog jula iste godine dva letea tanjira su ila za kosmikim
brodom Dimini-10 a onda su brzo nestala. Tom prilikom komadant
posade Jung traio je osmatranje sa zemlje nakon ega je primjeeno
neto ogromno na nebu. U periodu od osamnaestog do dvadesetestog
maja 1969. godine kosmiki brod Apolo- 10 primijetio je dva kosmika
tijela kako ga prate tokom njegova obilaska oko mjeseca, a i poslije kada
je bio na putu ka Zemlji. etrnaestog novembra 1969. godine sa
zemaljskog kontrolnog tornja primijeena su dva svijetla tijela kako idu
za kosmikim brodom Apolo-12 nedaleko od Mjeseca, a potom je
primijeen veliki letei tanjir koji baca crveno svjetlo kada se Apolo
primakao Zemlji.
Nuno je napomenuti da su kosmonauti a i ljudi koji lete sa njima
natprosjene osobe koje imaju izuzetnu mo zapaanja i vanrednu
prisebnost. Oni su pouzdani i vrijedni svakog potovanja, posebno kada
je rije o zapaanju pri vizuelnom promatranju.
Muhammed Ali, svjetski ampion u boksu, 1972. godine je izjavio
kako je trenirajui u njujorkom Central parku, prije zalaska sunca, vidio
lebdee svjetlo iznad sebe kao da ga prati. Prema njegovim rijeima
misteriozno svjetlo je imalo oblik ogromne sijalice koja (kao da) je
okaena za nebeski svod.
Don Dulijanje 1973. godine izjavio daje vidio letei tanjir blizu
Anarbara u Miigenu, opisujui ga kao svijetlee vertikalne osi koje
isijavaju ukastu svjetlost.
Iste je godine Dimi Karter, guverner Dordije, koji e kasnije postati
presjednik Sjedinjenih Amerikih Drava, dok je sa svojih dvadest
prijatelja sjedio za rukom, vidio ogromno tijelo veline Mjeseca koje se
kree mijenjajui boje od crvene u zelenu, lste godine su trojica
kosmonauta Dek Lozma, Evin Dajrut i Alan Bin snimili letei tanjir
crvene boje koji ih je pratio oko 10 minuta dok su na visini od 400 km
kruili oko Zemlje.
Te godine su dvojica radnika arls Hekson i Kalvin Parker lovei blizu
Baskadula u Misisipiju, iznenada ugledali kosmiki brod
srebrenastosjajne boje kako lebdi iznad njih. Duina mu je bila oko 30
metara. Kada se brod spustio otvorila su se vrata sa bone strane i iz
njega su izala tri nepoznata bia. Na sebi su imala pepeljasta odijela.
Koa im je bila kudrava, a ruke sline kandama. Imali su samo po jedno
sjajno oko. Iznenada su obojica osjetih neku nevidljivu silu koja ih je
nosila prema rijeci. Jednostavno su natjerani da preplivaju na drugu
stranu rijeke do nepoznatih bia te da sa njima uu u brod.
U unutranjosti broda postavili su ih na sto za pregled. Kamera,
postavljena na strop broda iznad stola, snimala ih je oko 20 minuta,
nakon ega su ih pustih. Vratili su se neozlijeeni i ispriali ta im se

desilo. Kasnije su podvrgnuti ispitivanju na detektoru lai, ah aparat je


uvijek pokazivao da govore istinu. umski radnik Trivis Valton je 1975.
godine sa jo petericom svojih prijatelja vozei se autom po Arizoni
iznad visokog drvea ugledao neobino svjetlo kako neujno lebdi.
Valton je iskoio iz auta i uputio se prema svjetlu, ali gaje neobino
zraenje oborilo na zemlju. Auto se zaustavilo, a ostatak drutva je
potrao da ga spasi. Na njihovo zaprepatenje od Valtona nije bilo ni
traga. Nestao je, kao da se ispario u nebo. Pet dana kasnije Valton se
pojavio u oblinjem gradu Hejberu izjavivi daje pet dana proveo u
leteem tanjiru sa nepoznatim biima ija je tjelesna konstrukcija
najslinija ljudskim embrijima. Valton nije nita promijenio u svom iskazu
ni nakon to su ga podvrgli ispitivanju na detektoru lai.
Dvije medicinske sestre su, 1977. godine, vraajui se sa posla iz
Staten Ejlanda u Njujorku, ugledale nepoznato tijelo u obliku ogromne
cigare kako se sputa u oblinju umu o emu su odmah obavijestile
policijsku patrolu... Samo trenutak kasnije, praen pogledima zbunjenih
policajaca i medicinskih sestara, letei tanjir je poput bljeska nestao u
dubini horizonta.
Sve do vremena pisanja ovih redaka 1991. godine ne bi proao ak ni
mjesec dana bez registrovanja slinih sluajeva: u Novom Zelandu,
Australiji, kotskoj, Palestini, Aliru, sjevernoj Italiji i Damasku. Na jednoj
plantai u Libiji nedavno su viena nepoznata bia kako to je pored
leteeg tanjira, kao da su otklanjali kvar na vanjskom dijelu njihove
letjelice. Kada je plantaer pokuao da im se priblii sprijeili su ga, ali
su mu dozvolili da ih promatra... Poto su otklonili kvar pokrenuli su
letjelicu i nestali ostavljajui tragove na plantai.
SPOJ DVIJU TAJNI LETEIH TANJIRA... I TROKUTA BERMUDA
Tano od 1978. godine otkrivena je veza izmeu dvije tajne, koje, bez
pretjerivanja, predstavljaju najveu misteriju svijeta. To je utvreno
nakon to su kontrolori leta imali priliku da na svojim monitorima puna
dva sata prate ogromni letei tanjir koji se dizao iznad tajanstvenog
predjela jo od ranije poznatog pod imenom Bermudski trokut koji se ve
dugo vremena smatra grobljem misteriozno nestalih brodova i aviona.
Opte je poznato da na ovom mjestu nikada nije bilo mogue pronai
bilo kakve tragove od nestalih aviona i brodova ...
Nastavimo slijediti tajanstvenu nit...
KAO DA SU IEZLI U ZRAKU
U etvrtak 5. decembra 1945. godine u 2 sata poslij e podne pet
aviona iz sastava amerike mornarice u Lavedirdelu poletjelo je u
vjebovna izvianja. Vrijeme je bilo lijepo. Ubrzo su piloti prijavili smetnje
u sistemu za navigaciju ne znajui objasniti ta je uzrok tome. to je jo

bitnije mornariki brod (nosa aviona) sa kog su avioni bili navoeni bio
je izloen istim smetnjama. Dva sata po isplovljavanju prekinute su sve
veze sa avionima.
Avion tipa Martin poslan je u potragu za izgubljenim. Poslije dvadeset
minuta leta, nakon to nije naao nikakvog traga o nestaloj eskadrili i
sam je misteriozno nestao. Budui da niko nije znao dati odgovor na
pitanje gdje je nestalo est aviona sa dvadesetsedam lanova posade,
misterija se samo produbila. Kao da su i avioni i ljudi koji su bili u njima
bez traga iezli u zraku.
NESTANAK KIKLOPA
Nakon nesree sa izgubljenim avionima leksikon engleskog jezika je
po prvi put upoznao termin straan, a to je Bermudski trokut.
Tek tada, teorija o nepoznatim magnetnim silama poinje da se
shvata ozbiljno, uzimajui u obzir injenicu da su svi savremeni sistemi
za navigaciju, pa ak i (klasina) mornarika busola prestajali da
funkcioniu pod dejstvom tih udnih i nepoznatih sila.
Nestanak navedenih aviona nije bila najvea neSrea koja se
dogodila. Nestao je i veliki ameriki transportni brod Kiklop iz sastava
amerike mornarice ija je nosivost bila oko 20.000 tona.
Kiklop je sa svojih 309 lanova posade nestao izmeu Barbadosa i
Norfolka u Virdiniji, a da nije zabiljeen nikakav znak traenja pomoi.
Od ogromnog broda nije pronaen nikakv trag, kao da se rasplinuo u
zraku i izgorio u dodiru sa nepoznatom zvijezdom.
NIZ STRAVINIH NESTANAKA
Bermudski trokut je postao, i jo uvjek je nerazrjeiva enigma.
O njemu najbolje govore njegova brojna imena: ejtanski trokut,
Trokut smrti ili Atlansko groblje. Spomenut emo samo neke od njegovih
misterija:
1947.godine nestao je avion C45, 150 km daleko od Bermudskog
trougla.
1948.godine nestao je etveromotorni avion Teodor 4, zajedno sa
tridesetjednim putnikom. Iste godine nestaje avion tipa DC-3 sa
trdesetdva putnika.
1949.godine bez traga je nestao avion Teodor 4.
1950.godine izgubljen je avion Globmaster iz sastava amerikih
zranih snaga.
Iste godine je, bez ikakva traga, nestao i oko stotinu metara dugaak
teretni ameriki brod Sandra 55, skupa sa svim lanovima posade.
1952.godine zabiljeen je nestanak britanskog transportnog aviona
tipa Jork, skupa sa tridesettri osobe.
1954.godine je nestao ameriki helikopter tipa Lokejd sa

etrdesetdvije osobe.
1956.godine nestao je ameriki helikopter tipa Martin P5M sa deset
osoba.
1962.godine nestao je avion tipa KB 50 iz sastava amerikih zranih
snaga sa dodatnim punjenjem goriva.
1963.godine nestao je transportni ameriki brod Marin Soulfarkvin
dugaak oko 130 metara.
Iste godine su nestala i dva amerika aviona tipa Strato namijenjena
za obuku i vjebe sa kompletnom opremom. Takoer je nestao i
transportni avion C 132.
1967.godine nestao je vojni avion tipa YC 122 i jedan transportni
avion.
1970.godine nestao je francuski transportni avion Milton Patrids.
1973.godine nestao je sa kompletnim teretom i tridesetdvije osobe
Njemaki tanker Anita ija je teina iznosila 20.000 tona.
1974.godine 900 milja jugozapadno od ostrva Oziris u Americi,
nestao je borbeni avion.
Avioni i brodovi izbjegavaju pribliavnje Bermudskom trokutu, pa su
sluajevi nestanaka znatno rjei. Na kraju, znaajno je pomenuti daje
Bermudski trokut dio zapadnog dijela Atlanskog okeana, u blizini
jugoistone obale Amerike. Smjeten je u prostoru izmeu ostrva
Bermuda na sjeveru do Floride na jugu, te od Bahamskog mora u
Portoriku sa istoka pa do merdijana na zapadu.
GENIJALCIU POKUAJU RAZRJEENJA DVOSTRUKE TAJNE
Poznato je da su mnoga nauna istraivanja bila usmjerena prema
pronalaenju rjeenja i spoznaji loginih uzroka koji bi dah odgovor na
mnoga otvorena pitanja.
tampano je na desetine knjiga koje potvruju prisustvo nepoznatih
kosmikih tijela kao i nestanke aviona, brodova i podmornica u
Bermudskom trokutu.
Jedna od najpoznatijih knjiga ove vrste je El Triangulo de les
Bermudas koju je napisao arls Birlic. Osim pomenute knjige o
Bermudskom trokutu, napisao je i knjigu pod nazivom Sluaj pada
jednog leteeg tanjira.
Mislilac i pisac Johans Boutler je napisao etiri knjige, koje
tematiziraju razrjeenje ovih dviju tajni, pod naslovima: Bre od lifta,
Putovanje u beskonanost, Ljudski snovi i Odskok vremena. Na
univerzitetu u Koloradu napisano je nekoliko nauno-istraivakih studija
o problemu nepoznatih kosmiki tijela.
Suzi Smit je snimila nekoliko susreta kosmonauta sa biima iz
nepoznatih letjelica. Njena knjiga je poznata pod naslovom: Stranci iz
kosmosa.

Sva nauna objanjenja, napisana u svrhu rasvjetljavanja navedenih


fenomena, moemo sabrati u jednu zbirku sa naslovom:
Zbirka miljenja, ijeenja i objanjenja
do kojih su naunici doli, uz jednoglasan stav da su neutemeljena. Neki
kao uzroke ovih nestanaka u moru navode postojanje poremeaja
gravitacije u spornom podruju, tj. postojanje antigravitacije.
Ovakva tumaenja, od strane stanovitog broja naunika se odbacuju
istiui da ona ukazuju na nedovoljno poznavanje problema spoljne
gravitacije. O svemu do ega su doli naunici i o njihovim reenim
tezama moemo kazati sljedee: Ako u istinu postoji antigravitacija tada
je Bermudski trokut najbolji dokaz njene primjene.
Ameriki strunjak Iran Sanderson misteriju Bemiudskog trokuta
objanjava time to se na tom podruju sastaju hladne i tople vodene
struje te da se one kreu suprotno jedna drugoj ka gore i ka dolje.
Sanderson vjeruje da ti snani pokreti suprotnih struja i razliite
temperature proizvode (snano) magnetno polje koje je uzrok svim ovim
dogaajima.
Ova teza je odbaena kao neosnovana. Ne postoji dokaz na osnovu
koga bi se moglo ustanoviti da sudar razliitih vodenih struja u okeanu
utie na stvaranje magnetnog polja na zemlji. Sandersonova teza,
takoer, ne prua objanjenje ni za podruja na kopnu koja su slina
onome to se zove Groblje ejtana, od kojih se dva nalaze na sjevernom
i junom polu, tree na sjeveru velike Sahare,, a etvrto na jugozapadu
Indije. ,
Osim toga pomenuta teza ne nudi objanjenje kako su se na tim
naputenim mjestima nali toliki prazni brodovi i ta je. uzrokovalo
nestanak njihovih brojnh posada... te ta ih je primoralo da napuste
brodove i kamo su oni nestali?!
DUE CRNACA KOJIMA JE UINJENO NASILJE
Postoji novija teorija koja se bavi objanjenjem onoga to se deava
na Bermudskom trokutu. Prema toj teoriji uzrok svemu je djelovanje
napaenih dua iz nevidljivog svijeta, a posebno dua crnaca kojima je
uinjeno nasilje. Dvojica istjerivaa dua su izvijestli da u tom mjestu ima
na milione dua. To su prije svega due deset miliona crnaca koji su ivi
baeni u more koje su pojeli morski psi to se desilo na poetku stoljea
robova prilikom njihovog prebacivanja brodovima iz Afrike u Ameriku.
Osnovu ovoj teoriji postavio je britanski psiholog Kejns Makul koji kae:
Mi u psihologiji ovo stanje nazivamo sindromom ludila ili uobiajeni
postupak bolesnika koji imaju modani udar.
Makul vjeruje da due ne vole zlostavljanje ili uznemiravanje ljudi, ve
nastoje da se pojave i porue svijetu kako su one zbunjene due koje
nisu umrle prirodnom smru. One kontaktiraju samo sa srodnim duama.

Psiholog to poredi sa stanjem izgubljenog malog djeteta koje nije kadro


da govori. U tom stanju dijete eli udnim postupcima privui panju
odraslih. Na ovakvo razmiljanje naveo ga je udan dogaaj. Putovao je
esto zbog odravanja predavanja u razliitim gradovima Amerike.
Jednom prilikom mu se pokvario automobil. Zaustavio se pored obale.
Dok je pokuavao otkloniti kvar uo pjesmu crnaca. Mislio je da to
pjevaju neki ljudi na brodu. Kada se uvjerio da niko od njih ne pjeva i da
na brodu ne postoji radio niti kasetofon odakle bi ljudi mogli uti pjesmu,
to je vidjela i njegova ena, u njemu se javilo ovakvo razmiljanje.
Ovakvo razmiljanje je posebno potakla spoznaja da su kroz historiju
upravo mornari sa brodova bacali crnce u more kao hranu morskim
psima, samo zarad uzimanja odtete u velikoj koliini novca koji su
isplaivale osiguravajue kue za nestale crnce. Tako su dobivali vie
nego da su ih prodali drugim bijelcima. I ne samo da su bacali samo
zdrave crnce, nego su bacali i bolesnike i trudnice. Osim toga neki su se
crnci i dobrovoljno bacali u more, vjerujui daje smrt u slobodi bolja od
ivota u ropstvu i ponienju.
Neki historiari potvruju da ukupan broj crnaca koji su ivi baeni u
more kao hrana morskim psima dostie cifru od blizu 10 miliona, to je
priblino broju crnaca koji su nasilno ivi pokopani i na kopnu.
Makul, koji je ranije bio sveenik i lijenik, uveo je posebnu molitvu za
spokoj tih dua jer vjeruje da im je potreban spokoj i mir pa ih se ne
treba bojati. Makul, star 67 godina, vjeruje da molitva rjeava problem,
posebno nakon to ju je isprobao u 600 sluajeva diljem cijelog svijeta.
Prema tome, bilo bi potrbno obaviti Makulovu molitvu i u podruju
trougla.
Ipak, Makul je odbio da tamo ode uz obrazloenje da osjea izvjesne
potekoe i daje bolestan.
Za razliku od njega sveenik Omand, koji podrava Makulovu teoriju,
odluio je da ode u mjesto sasvim blizu Bemiudskog trokuta (ali ne u
podruje samog Trokuta) kako se ne bi izloio opasnosti, ili kako ga ne
bi nestalo.
Penzionisanog sveenika Omanda, inae dobrog poznavaoca
tajanstvenih sluajeva, oni koji ga bolje poznaju zovu Duevni kirurg.
On se i ranije bavio istjerivanjem duhova iz ljudskih i ivotinjskih tijela
i iz domova.
Nakon to je sveenik Omand obavio molitvu u tom mjestu rezultat
svega bio je: Nita!
Poslije svega, u Bermudskom trokutu, zabiljeeno je vie novih
nestanaka.

JO UVIJEK SU UMOVI ZBUNJENI


Jo uvijek veina naunika nijee postojanje leteih tanjira.
Oni to smatraju obinom fantazijom. Neki priznaju njihovo postojanje,
smatrajui da oni dolaze sa drugih planeta. Umovi su, dakle, jo uvijek
zbunjeni.
Objanjenja fenomena Bermudskog trokuta jo uvijek su daleko od
realnog, neto poput tvrdnje da npr. valove uzrokuju potresi koji se
deavaju na dnu okeana, ili kada bi se nestanci aviona i brodova tumaili
razarajuim djelovanjem gromova u spornom podruju. Neki su u svojim
pretpostavkama otili jo i dalje kada govore o naruavanju kontinuiteta
toka vremena to moe dovesti do prelaska u drugu vremenasku
dimenziju.
Jo uvijek je najrasprostranjenije miljenje onih koji cijelu misteriju
pojanjavaju pojavom nepoznatih leteih ili podvodnih objekata, uvjereni
da njima upravljaju piloti iz drugog svijeta koji ponekad silom odvode
neke l jude da bi stekli uvid u nain ivota stanovnika Zemlje i da bi doli
do uzoraka savremene zemaljske tehnologije.
Postoji iznimno miljenje jednog od evropskih psihologa koji je umro
1944. godine, a koga su nazivali Uspavani prorok. On je vjerovao daje
taj predio Atlantika nekada potopljen Bejminskim morem. To je mjesto
na kome su se desili sluajevi nestanaka pa izvori energije koje su
koristili stanovnici Atlantika jo uvijek ometaju i mehanike kompase, a i
savremene ureaje za navigaciju.
TA JE ISTINA?! KO STOJI IZA DVOSTRUKE ZAGONETKE:
LETEIH TANJIRA I BERMUDSKOG TROKUTA?!
U cilju rasvjetljavanja fenomena Bermudskog trokuta izvreno je
precizno satelitsko snimanje cijele njegove povrine. Zauujue je bilo
da su svi satelitski snimci nejasni, osim jednoga na kome se nazire
neto poput kopna u prostoru. Meutim, ureaji instalirani na brodove
kojima su plovile razliite nauno-istraivake ekspedicije u vodama
Bermudskog trokuta potvrdili su daje postojanje bilo kakvog kopna na
ovom prostoru apsulutno nemogue.
to se, pak, tie teze po kojoj su u ovom podruju mogle postojati
upljine i napukline, u kojima su prirodni zakoni zastajali u svom
djelovanju, ona apsulutno nema nikakvog naunog utemeljenja. Dokaz
tome je da je Kristofor Kolumbo 1492. godine po Isau, alejhis-selam,
bezbjedno proao kroz podruje Bermudskog trokuta iako je i on
primijetio neke svjetlosne prizore koji moda imaju vezu sa dinima.
Poslije Kolumbovog vremena pa sve do nedavno tuda su nesmetano
plovili (razliiti) istraivai, vojske, kolonizatori i gusari.
Prema tome ono to se deava u Bermudskom trokutu predstavlja
neto novo to se nije deavalo prije dva ili vie stoljea.

to se tie teze o prisustvu napaenih dua u podruju trokuta, ona


moe biti razumljiva samo kao mogunost postojanja odreenih dinskih
skupina koje nastanjuju mora i okeane. to se, pak, tie moguih otmica
aviona i brodova od strane napaenih dua to je neto to je nelogino i
apsurdno. Uostalom, zato nije koristila molitva sveenika Omanda?
EVO PRAVE ISTINE IZ POIMANJA JEDNOG MUSLIMANA
Istina koju treba otkriti cijelom ovjeanstvu glasi da postoji tijesna
veza izmeu leteih tanjira i Bermudskog trokuta. Kao to je ameriki
istraivaki tim uvidio daje podruje Floride najpogodnije mjesto za
lansiranje kosmikih brodova, tako su i oni koji upravljaju leteim
tanjirima uvidjeli da je Bermudski trokut najpogodnije mjesto za
lansiranje leteih tanjira. Tako je trokut postao baza ovih letjelica ija je
tehnologija daleko ispred kosmikih brodova, a i naega vremena
uopte.
Astronomi nude najbolji odgovor onima koji tvrde da letei tanjiri
dolaze sa drugih planeta. Oni kau: Galaksija najblia Zemlji, za koju se
pretpostavlja da bi na njoj moglo biti ivota, je Ipsilon Urejdan. Ona je od
Zemlje udaljena izmeu 10 i 11 svjetlosnih godina to za nau
tehnologiju nije samo astronomska razdaljina, nego i razdaljina koju je
teko zamisliti. Koliko bi nam trebalo vremena kada bismo prema njoj
krenuli sa naim kosmikim brodovima poput Apola?
Zaudno je da mi openito mislimo kako su civilizacije izvan Zemlje,
ukoliko one postoje, daleko naprednije u odnosu na nau civilizaciju na
Zemlji. Meutim, ako bismo to pokuali posmatrati obrnuto, odgovor bi
bio sasvim prirodan: Ako bi te civilizacije bile manje napredne od nae
civilizacije onda one ne bi posjedovale emisione naprave kao to su
odailjai i prijemnici. Ukoliko bi, pak, bile naprednije od nae onda ne bi
trebale imati nikave elje ili potrebe da stupaju u kontakt sa nama jer
mogu uhvatiti nae radio i tv signale i na temelju toga potpuno sagledati
stepen naeg napretka.
Zato se moe zakljuiti da se svi kontakti obino ostvaruju izmeu
civilizacija koje su na priblinom stupnju napretka. Tako, u ovom sluaju
bi morali postojati problemi pri ostvarenju kontakta s ciljem
ujednaavanja tehnologija. Gledajui iz ovog ugla, nije mogue da tamo
postoji bilo kakva vremenska saradnja izmeu planeta, osim u okviru
kosmikih mjerila.
Ovo je miljenje Johansa Fon Batlera i amerikog astronoma Franka
Dereka.
Zbog toga je neprihvatljiva i (u osnovi) netana pretpostavka da
tajanstvenim letjelicama upravljaju bia sa drugih planeta. U protivnom,
oni bi zagospodarili cijelom zemaljskom kuglom, imajui u vidu da
posjeduju tehnologiju koja je desetine pa i stotine godina ispred nae.

Zar bi ulagali toliko truda, prelazei razdaljinu od nekoliko miliona


svjetlosnih godina, samo zato da bi izveli opite na otetim ljudima ili pak
uzeli uzorke i ukrali neke proizvode ili obitelji ili da bi izveli neke tajne
opite na uzorcima ljudi.
Zato se ne bi ostvario osjeaj za otvorenu sradnju i meusobnu
razmjenu saznanja i informacija, nakon to su se uvjerili da su ljudi
(uglavnom) dobra bia, od kojih
je veina slaba i potlaena, dok je manjina uobraena i ohola ija je mo
ograniena. Krajnji domaaj u nauci kod njih je daleko ispod onoga to
od tehnologije posjeduju letei tanjiri ili onoga to se u Bermudskom
trokutu naziva (nezamislivo snanim) talasima elektromagnetizma.
Ja podravam amerikog doktora Alena J. Hanejka koji tvrdi da sve
ono (misteriozno) to se deava u Bermudskom trokutu, i ono to se
deava sa leteim tanjirima nije nita drugo do djelo genijalaca,
maksimalno inteligentnih i inventivnih ljudi, koji znaju ta ine, a koji su
bez sumnje sa nae Zemlje.
Podravam i tvrdnje velikog fiziara dr. Mori Dejsoba koji je ubijen
pod nerazjanjenim okolnostima i to nakon to je potvrdio rijei sline
navedenim. Takoer, i velikog uenjaka Dejmsa Mac donalda...
Nakon opsenog i mukotrpnog istraivanja, dugih putovanja i brojnih
susreta sa odgovornim strunjacima i ozbiljnim naunicima kao epilog,
krajnje odgovorno cijelom ovjeanstvu mogu uputiti poruku:
Bermudski trokut je baza za lansiranje i ateriranje leteih tanjira.
U ovoj velikoj bazi postoji narod koji radi u toj slubi, a na ijem je
elu predsjednik, vladar, veliki administrator i veliki mozak za zlo Iblis,
Allah ga prokleo.
Taj narod nisu Jedud i Medud, niti su odbjegli Japanci, nego su
ljudi od Ademova potomstva koji imaju viziju i snove da, u tehnolokom,
naunom i tehnikom pogledu zavladaju cijelim svijetom.
ETVRTI DIO
SEDAM INJENICA INJENICA PRVA
Letei tanjiri niti su iluzija niti fikcija, a niti su u sprezi sa prirodnim
pojavama. Oni su istina i naa realnost.
Sve svjetske tajne slube na najviem nivou ire propagandu da
letei tanjiri nisu nita drugo do drutvena halucinacija. A kada budu
pritisnuti od javnog mnijenja onda obavezno uute uz devizu: ne ujem,
ne vidim, ne govorim. Dalubova statistika iz 1973. godine potvruje
daje vie od 16 miliona Amerikanaca oima, sasvim jasno, vidjelo letee
tanjire. Uz ovu statistiku dolo je i saoptenje u kome se kae da 40%
Amerikanaca smatra da je CIA ili nemona ili, pak, zna tajnu koju skriva
od amerikog naroda.
20. jula 1952. godine pojavila se formacija leteih tanjira iznad Bijele

kue u Vaingtonu. Sasvim jasno ih je vidjela ogromna veina graana.


Praeni su i na radarima iz nekoliko centara... Jedan avion je krenuo
uljezima u susret, ali su mu svi ureaji zablokirali nakon to ga je zasuo
val blistavog svjetla iz jednog od tanjira. Nakon toga tanjiri su nestali
ludom brzinom, kao u snu.
Od 1948. godine tajna sluba pri amerikoj avijaciji poela je pod
ifrom operacija sajn pratiti i prouavati letee tanjire. Poslije jedne
godine rada nastavila je isti projekat pod ifom operacija erda.
Od 1951. godine radi pod ifrom operacija plava knjiga.
Rad se odvijao u strogoj tajnosti sve dok nije Robert Simans, sekretar
amerikih zrani snaga, neoekivano dao slubeno saoptenje o
zavretku projekta (operacija plava knjiga), pozivajui se na zavrni
bilten koji je nazvao Bilten Kondon po imenu predsjednika grupe
uenjaka sa univerziteta u Koloradu, koji su radili na istom projektu a za
raun amerikih zranih snaga. Zapanjujue je bilo to (a to je izazvalo
velike proteste na amerikim ulicama i veliko negodovanje u srednjim
naunim krugovima) to sadraj zavrnog biltena veoma kratko
konstatuje daje problem (leteih tanjira) isti privid, insinuacija, iluzija i
fikcija te da (tvrdnja o njihovom postojanju) nema valajnog utemeljenja.
Zvanino saoptenje koje dao Pentagon jo je vie uznemirilo mislioce,
strunjake, a i iroke narodne mase. U spornom saoptenju je stajalo:
Ono to se naziva nepoznatim leteim objektima (NLO), moe biti samo
jedna od tri stvari i nita drugo:
1. Prelomljeni sunevi zraci zbog oblaka razliitih frekfencija.
2. Mali meteori iji kristali prelamaju sunevu svjetlost.
3. Krupni komadi grada (tue) nastali usljed velike hladnoe koji su
se u padu pod dejstvom razliitih pritisaka spljotili, a sjajno zlatnu boju
su dobili usljed prelamanja sunevih zraka.
Poznati istraiva Ralf Blum je na ovo saoptenje dao sljedei
komentar: Pokuavam zamisliti grupu oficira tajne slube koji su
napravili ovo zvanino saoptenje kako piju kafu nakon to su zavrili
ovaj izliv ponienja na nae umove. Pitaju li se hoe li im njihova djeca
prihvatiti ovakva nakaradna objanjenja?! Ili su moda bili pijani pa su se
onako alkoholizirani udaljili od stvarnosti koja je jasna svakom
razboritom ovjeku.
Pod pritiskom javnog mnijenja amerika vlada je bila primorana izdati
zvanino objanjenje u kome se kae: Nepoznata letea tijela dola su
sa drugih planeta.
Istovremeno su irili propagandu da su Sjedinjene Amerike Drave
proizvele novo tajno naoruanje, koje strunjaci isprobavaju. Dranje
istine u tajnosti je u interesu amerike nacionalne sigurnosti. U to vrijeme
je tajna sluba pri amerikim zranim snagama pripremala izvjetaj o
leteim tanjirima koji je uputila vrhovnom komadantu (amerike) vojske,

bazirajui ga na miljenjima meritornih strunjaka. U tom izvjetaju je


stajalo: Pojava ije je prouavanje zavreno predstavlja neto to je
postojee i stvarno. Ona se ne moe okarakterisati insinuacijom niti
iluzujom. Potvreno je vienje leteih tijela koja se pribliavaju Zemlji.
Ona su u obliku amaca a otprilike su veliine naih aviona. Potvreno
je da su ta tijela viena u pokretu kako vre udne manevre, to upuuje
na zakljuak da tim tijelima neko rukuje, svejedno da li to ini runo ili
robotizovano ili pak njima upravlja iz daleka.
U istom izvjetaju jezgrovito su opisane specifinosti misterioznih
tijela na sljedei nain:
- Njihov trup je od metala, a strop im je takav da se o njega prelamaju
svjetla.
- Iza sebe ne ostavljaju nikakvih tragova osim za vrijeme manevara.
- Imaju okrugli jajasti oblik. Sa don je strane su ravni, a na vrhu imaju
kupole.
- Pojavljuju se u formacijama od tri do devet letjelica, ili u veem broju,
poput jata patki.
- Neujna su, a prema nekim predanjima od njih se uje slaba buka.
to se tie vedske o njoj emo posebno govoriti. vedski se narod
umnogome razlikuje od amerikog. Dovoljno je napomenuti da je
nepismenost za njih nepoznanica. Prosjean kvocijent inteligencije kod
njih je daleko iznad drugih naroda. Jo od 1946. godine u vedskoj se
viaju letei tanjiri. Njihovi su uenjaci potvrdili postojanje i drugih
dogaaja o kojima su obavijeteni, a prelaze cifru od 630 dogaaja
godinje. Izjave kraljevskog dvora su bile u izuzetno otrom tonu pa su
upozoravale i obavezivale strunjake da cijelom problemu pristupe
krajnje ozbiljno. to se, pak, tie izjava vrhovne komande vojske one su
se uglavnom svodile na sljedee: Ovo je opasna stvar... (ta se krilo
iza ovih udesnih pojava).. vetska vojska nije sjedila skrteni ruku ali
nije davala nikakve izjave osim u situacijima kada bi narod osjetio strah.
Domain jedne vedske porodice mije pokazao svoju neobjavljenu
knjigu koju je nazvao Krajnje povjerljivo. U njoj je sabrao tri hiljade izjava
ljudi koji su tokom dvadeset godina na podruju skandinavskih
zemalja: vedske, Danske, Norveke, Finske i Islanda, vidjeli letee
tanjire. On knjigu zavrava sljedeim komentarom: Ova vienja su
stvarna, i moe ih poricati samo onaj ko je lud, pijan, posenilio, neznalica
ili agent onoga koje planirao ovo uasno tajno oruje.
Pitao sam ga: A je si li doao do konstruktora ovih letjelica? Negirao
je rekavi: Ovo su obine pretpostavke... (Ostatak naroda ije je
porijeklo iz dijela potopljenog Atlantika, a koji ne eli sa nama kontakt
osim u sluaju krajnje nude.)
Neka je slava Uzvienom Allahu... Nakon to je objavljena moja knjiga
uvajte se Mesiha Dedala u kojoj sam govorio o Dedalovoj

povezanosti sa leteim tanjirima jedan ugledni i iskreni arapski emir mi je


rekao: Tvoje tvrdnje mogu poricati samo dvije vrste ljudi: totalni
neznalica i totalni agent koji dobro pozna reenu istinu ali mu je glava
skupa dabi je priznao. Za vrijeme naeg druenja u Stokholmu sunce je
zalo u 21 h i 7 min, da bi ponovo izalo u lh i 45 min, a nae sijelo, koje
je bilo prepuno dokaza o istinitosti pojavljivanja leteih tanjira, je jo
trajalo. Kraljevske vedske zrane snage su posjedovale sigurna
dokumenta i dokaze koji su ukazivali daje propaganda o nepostojanju
leteih tanjira lana, a koja je imala za cilj umiriti ameriko javno
mnijenje, jer je veina leteih tanjira viena u Sjedinjenim amerikim
Dravama. Od ukupnog broja registrovanih vienja u cijelom svijetu
tamo ih je bilo oko 90%. Ispriao mi je vlasnik jednog velikog hotela u
gradu Upsali kako se njegov brat, inae civilni pilot, dok je upravljao
avionom u po bijela dana suoio sa leteim tanjirom. Susret je trajao tri
minute. Pomislio je da e avion biti ugrabljen ili sruen. Obratio se pilotu
leteeg tanjira. Bilo mu je odgovoreno na tenom engleskom jeziku:
Proi mimo i ne pitaj. Dovoljno je da zna da vas ve odavno pratimo.
Letei tanjir je nestao kao daje bio san, a ureaji koji su tri sporne minute
bili blokirani ponovo su profunkcionisali. Brat vlasnika hotela je napustio
pilotski poziv i posvetio se prouavanju astronomije.
Vratimo se Americi., zagonetka., razrijeenje.. la., ili stvarnost...
Dr. Dejms Mekdonald, profesor prirodnih znanosti na univerzitetu
Arizona, je razrijeio dileme oko postojanja leteih tanjira, smatrajui ih
zbiljom o kojoj ne treba polemisati, ve je svaki odani graanin ovaj
svjetski fenomen duan prouavati. Profesor je obavijestio sve amerike
korporacije da je vieasovni prekid struje u Njujorku 1965. godine u
vrstoj sprezi sa pojavom leteih tijela. Naalost, zagonetne letjelice je
predstavio kao kosmike izviake brodove koji su doli sa drugih
planeta. Saoptenje uenjaka Univerziteta Kolorado profesor Mekdonald
izriito smatra pogrenim.
10. januara 1969. godine saoptenoje daje Istrani nacionalni komitet o
nebeskim fenomenima koji broji oko 10 hiljada lanova iz etrdeset
zemalja izdao naunu kritiku spornog Izvjetaja iz Kolorada, a koju je
saoptio dr. Gordon Lour zamjenik direktora Komiteta. U njoj je stajalo:
Izvjetaj Lige uenjaka iz Kolorada obuhvatilo je svega 59 sluajeva,
dok je Komitet korporaciji poslao oko 700 sluajeva. Posebno su ukazali
na sluaj koji se desio 26. novembra 1968. godine, a koji su vidjela
trojica slubenika kontrolnog tornja u Bismarku u Sjevernoj Dakoni.
Registrovali su dva letea tijela jedno iznad drugog. Sedam minuta su
pratili njihovo kretanje na radaru. Vidjeli su kako je ti jelo koje je bilo
ispod krenulo pod uglom od 180% da bi se prikljuilo drugom tjelu (iznad
njega). Zatim su oba zastala, jedno vrijeme lebdila, a potom, diui se
zastraujuom brzinom, nestala.

Takoer je i ameriki kongresmen Viljem Rejan kritikovao izvjetaj


Univerziteta Kolorado. On je ironino kazao: Neuko je i nenauno na
pojavu leteih tijela gledati na ovako neprimjeren nain koji izaziva
uenje i zbunjenost, u vrijeme kada osvajamo kosmos i elimo da se
spustimo na Mjesec. U svojstvu lana Komisije za nauku i kosmiko
brodarenje pri amerikom parlamentu, Rejan je u svom istraivanju
nastavio: Vianje ovih tijela je jo uvijek prisutno, pa ko to moe
znansveno zanijekati?
Istovremeno je izila i kn jiga dr. Davida Sandoza izuzetnog
amerikog znansvenika u kojoj on potvruje istinitost postojanja leteih
tanjira.
U 1950. godini su uestali sluajevi vianja leteih tanjira, te ja narod
poeo da upuuje zahtjeve amerikoj vladi traei dodatna objanjenja.
Tom prilikom su stizala udna objanjenja od amerikih zranih snaga u
kojima su te pojave nastojali prikazati kao obine iluzije i fikcije, to je jo
vie uznenirilo narod na amerikim ulicama. Domai mislioci su vrili
stalni pritisak na Trumanovu vladu, zahtijevajui da mu se uskrati
povjerenje, to gaje primoralo da 4. aprila 1950. godine zakae
konferenciju za tampu na kojoj je izdao soptenje u kome je izmeu
ostalog stajalo: Pouzdano se zna da letea tjela ne dolaze na Zemlju iz
Sjedinjenih Amerikih Drava, niti iz bilo koje druge zemlje. Ne postoji
apsulutno nikakva opasnost po ameriku nacionalnu sigurnost.
Oko Gospodara nije nemamo. On uva ovaj narod!!
Boe! Na kog je to Gospodara presjednik Truman mislio?
I koje to oko uva interese amerikog naroda?
Presjednik Truman je bio jevrej. Pripadao je pokretu masona koji
vjeruju u dolazak Mesilia (Dedala) koji e ih izbaviti.
Uistinu je bilo udno kada je izdao naredbu broj: 146/B 1951. godine,
ponovno obnovljenu 1953. godine, a koja je objavljena u biltenu
zdruenih pomorskih i zranih snaga amerike vojske (Janap), gdje je
stajalo i ovo: I ostali radnici koji rade u ovim ustanovama su obavezni
da ute i skrivaju sve informacije o leteim tanjirima do kojih dou na
posredan ili neposredan nain.
Naredbom, koja je imala strogo povjerljivi karakter, propisane su i
kazne za svakog ko radi u ovim ustanovama ukoliko se oglue o
navedenu naredbu, i to: 10.000 amerikih dolara, ili do 10 godina
zatvora. To je vailo i za pilote i trgovinske firme, kao iz sve one koji
izdaju bilo kakvo saoptenje o NLO-ima.
U jednoj bazi amerikih zranih snaga izdata je naredba broj: 200/2 a
onda je zamijenjena naredbom broj: 80/17 u kojoj je stajalo: Ne doputa
se irenje bilo kakvih informacija o NLO-ima, osim onih koje je mogue
potvrditi. Sto se tie povjerljivih izvjetaja o stvarnim dogaajima, oni se
smatraju tajnom. Mogu biti dostupni samo onima koji su za to ovlateni.

Sve materijalne dokaze slati u Tehniki centar za svemirska istraivanja


u Dejtonu, a u materijalne dokaze spadaju: djelovi nepoznatih leteih
tijela koji stignu iz pouzdanih izvora. Sve fotografije i slike skinute sa
radara, a koje ukazuju na manevre ili brzinu kretanja leteih tanjira, i
same slike leteih tanjira.113
Boe! Radi ega ovakva uoptenost?
Stvar je - Tako mi Boga - veoma opasna.
113
Uzrok, zbog kogaje obnovljena naredba 1953. godine u kojoj su
propisane i stroge kazne, bio je neobian dogaaj koji se desio gosp.
Danu Kejmbalu dravnom sekretaru pri Ministarstvu pomorstva. Naime
Kejmbal je sa lanom visokog vijea Ministarstva mornarice u aprilu
1952. godine poletio avionom prema Havajskim ostrvima. Za njima je
poletio drugim avionom komandant mornarice Artur Radford. Iznenada
su se pojavila dva neidentifikovana letea objekta koja su se velikom
brzinom pribliila avionu u kome je bio Kejmbal. Nakon to su oko njega
obila nekoliko puta nestala su u pravcu drugog aviona koji je od njih bio
udaljen oko 80 km. Tijela su i oko aviona Radforda obila nekoliko puta
nevjerovatnom brzinom.
Po miljenju pilota mornarike avijacije, brzina kojom su obili oko
NLO-a nije bila nia od 3000 km/h. Nakon toga su nestali ne ostavivi
iza sebe nikakvog traga.
Odmah po dolasku na Havaje Kejmbal je poslao telegramski izvjetaj
Oruanim zranim snagama zaduenim za istraivanje NLO- a.
Po povratku u Vaington potraio je dodatna pojanjenja. Odgovor
pretpostavljenih se sveo na upozorenje da ukoliko eli sauvati svoju
poziciju, treba zaboraviti sve to je vidio. Ovo je bio odgovor Kalfina
Polistera, direktora Obavjetajne slube pri mornarici, Kejmbalu,
dravnom sekretaru pri Ministarstvu mornarice.
INJENICA DRUGA
Letei tanjiri nisu nita drugo do gluhe letjelice koje mogu
istovremeno biti i rakete, i avioni, i kosmiki brodovi
i amci... savrene tehnologije. Navod potvruje svjedoenje Antona
Filipa, panskog momka trideseih godina, koji je bio izloen otmici od
strane etiri neidentifikovana bia iz leteeg tanjira, a koji je rekao:
Letei tanjir je, u krajnjem sluaju, ogromni avion u obliku spueve
koljke, bezvuan, savreniji od bilo kojeg aviona koji poznaje svijet
To se zbilo u paniji 1987. godine.
Hulio F., koga su otela neidentifikovana bia ujutro 5. februara 1978.
godine, opisao je letei tanjir ili kosmiki brod na sljedei nain:
"...Pokuavam se sjetiti detalja letjelice u koju su me odveli.
To je brod u obliku izvmutog tanjira za supu. Upotpunosti je od metala
boje sjajnog srebra. Krila i strop mu sainjavaju dvije, pa i vie od dvije

treine oblika. Lijep je, nema sumnje. Izmeu kupole i krila se nalazi
jedna halka ija je visina oko metar i po. Od te halke - koja je od istog
metala - iri se spektar raznih meusobno isprepletenih boja: plave,
zelene, crvene i ute... Stie se dojam da se halka kree sa desna na
lijevo, suprotno kazaljki na satu. Meutim, to je samo privid koji nastaje
prelamanjem svjetlosti i sjaja koji iz nje izvire.
U najboljoj knjizi koja je objavljena u toku 1966. godine The White
Sands Axcident od Danijela Frija 114 nalazi se pria o istinitom
dogaaju, a koju je skrivao esnaest godina zbog stroge zabrane
prianja o ovim i slinim spoznajama. U njoj stoji da je u noi 4. jula
1950. godine etao poligonom na kome se vri proba raketa F-2 u Vajt
Sandsu. Poligon je dugaak oko 2,5 km. U toku etnje iznenada je
ugledao nepoznato tijelo, a kada je po drugi put pogledao, vidio je tijelo
elipsastog oblika kako se neujno sputa na zemlju, na udaljenosti od 20
metara od njega. Najinteresantnije je bilo to to je jedini zvuk koji je
proizvela nepoznata letjelica bio lagani um poput pucketanja granice.
Ininjer Fri je zauen obiao itav krug oko nepoznatog objekta ija je
visina iznosila oko 8, a duina 9 metara. Na njemu nije primjeivao
nikakvih otvora. Razmiljao je... Ukoliko ovo letee tijelo ima posadu ona
se morala nekako i ukrcati, bilo da se ulaz nalazi sa gornje ili sa donje
strane. Priao je i rukom dohvatio srebernasti metalni strop iz koga je
izbijalo zasljepljujue bljetavilo. Dodirom je osjetio da je veoma gladak, i
vru vie nego obino. Lagano je udario po stropu. Prsti mu zadrhtae
kad u glas, koji kao da je dolazio iz dubine: Molim da ne dira oplatu.
Jo uvi jek je vrua.
Fri se prepade i spopade ga straan nemir. Skoi nazad i pade na
zemlju u kominom prizoru, kako je kasnije govorio. Kao u stranom
bunilu uo je glas na tenom engleskom jeziku tako daje u prvi mah
pomislio kako je to glas nekog amerikanca poput njega.
114
Danijel Fri vai za najznamenitijeg amerikog strunjaka na polju
kostruisanja svemirskih raketa.
Nastavio je svoju istinitu priu: Samo to sam pomislio daje to glas
nekog amerikog moreplovca, zau isti glas, kao daje znao ta mislim:
Ne, ja nisam Amerikanac poput tebe, nego me moja sluba primorava
da tvoj jezik nauim kako bi s tobom mogao razgovarati. Tvoje uvjerenje
da sam ja Amerikanac, upuuje na to da moj trud u protekle dvije
godine, dok sam uio tvoj jezik, nije bio uzaludan. ovjee, nikada ranije
nisam bio na ovoj planeti pa dok se naviknem na Zemljin zrak i ovu silu
tee, proie jo etiri godine... Cilj mog putovanja je izuavanje
ovjekovih mogunosti prilagoavanja na (razliite) okolnosti. elimo
istraiti ovjekove mogunosti, njegovu spremnost i intelektualnu
sposobnost razumijevanja ideja koje su veoma daleko od tradicionalnih.
ovjee! Nai su preci, tokom proteklih stoljea, vie puta dolazili na

Zemlju, ali na alost nisu uspjeli u ostvarenju svojih ciljeva. Nadamo se


da su se sada stekli bolji uslovi. Ljudi su, u odnosu na preanji period,
mnogo uravnoteeniji i stabilniji. Mi stanovnicima Zemlje elimo pruiti
ruku pomoi na putu njihova napretka. Fri nastavlja: Dok sam
netremice nijemo sluao tajanstveni glas, stajao sam na pijesku kao
ukopan. Glas mi se ponovo javi: Priznam da ti je teko sluati me stojei
tu na pijesku. Zato predlaem da poe sa nama na jedno kratko
putovanje. Pogledaj ovaj na letei tanjir. To je obina kapsula kojom se
upravlja iz daleka. Opremljen je bezvunim motorom, a predvien je i za
prevoz tereta. U njemu ima jedna prostorija sa nekoliko sjedita za
putnike...
Ja, (inae), boravim u komandnom centru, na centralnoj platformi,
kako bi vi Zemljani kazali, smjetenoj na visini od 1450 km od Zemlje.
Kad zavrim sa uputstvima, spustit u ulazni dio ispod donjeg stropa
letjelice koji vodi u prostoriju dugu 2,70 m i iroku 2,10 m. U njoj su se
nalazile etiri stolice sa naslonjaima.
Nakon toga mi ovaj glas ponudi putovanje do Njujorka, koje e u
odlasku i povratku trajati svega pola sata. Nije mi nita drugo preostalo
nego da prihvatim ovu udnu ponudu. Uao sam i uhvatio se za stolicu
privrenu za pod, nalik na sjedite u avionu. Za nekoliko sekundi
Zemlja se neshvatljivom brzinom poela udaljavati od mene. Posebno
zanimljivo je to da na sebi nisam osjetio nikakav pritisak. Imao sam
osjeaj da se letjelica uopte ne kree. Uas, kroz providnu povrinu
poda letjelice, ugledah svjetla grada. Iako smo za svega dvije ili tri
sekunde dostigli visinu od 33.000 m nisam osjeao nikakav strah.
Neshvatljivo jeste, ali je istina! Ni sam sebi nisam mogao odgovoriti na
pitanje ta je uzrok odsustvu straha u meni i pored zastraujue brzine
letjelice? Isti mi je glas dao odgovor na moje (naglas nepostavljeno)
pitanje, rekavi: Pogonska sila koja nas pokree otprilike je ista kao i
polje tee, tako da ta tea ne utjee ni na jedan atom vanjskog omotaa
letjelice, pa ak ni na jedan atom putnika u njoj. Krajnji domet brzine
odreuje jaina pogonske snage. S obzirom da je ta snaga usklaena sa
masom, imajui u vidu da Zemljina tea djeluje na oblik letjelice, bez
umanjenja, poetna snaga izmeu stolice i tijela ostaje stabilna. Postoji
samo jedno ogranienje za nju, a to je da e se ova snaga smanjivati u
onom omjeru u kojem se smanjuje polje Zemljine tee...
Iznad Njujorka letjelica se spustila na visinu od 32.000 m. Ininjer
Danijel Fri je zabiljeio sljedee: Nakon to se letjelica spustila na visinu
od 32.000 m jedan snop svjetla, koji se vidio iz grada, rasprio se u
milione svijetlih taaka poput plave mase na crnom platnu. Prizor je bio
dirljiv ali najvelianstveniji je bio kratki boravak iznad Njujorka. Pri
povratku u Vajt Sands postigli smo daleko veu brzinu nego prilikom
odlazka.

Naputajui tajanstveni brod osjetio sam teinu u nogama kao da su


o njih okaene vree cementa. Prije nego to sam s mukom iskoraio
nekoliko koraka po pijesku primijetili daje otvor na koga sam izaao
potpuno nestao. Tajanstvena letjelica je, isijavajui blistavu narandastu
svjetlost, uas rasparala nebo, a prostor na kome je stajala pretvorio se
u jak magnetni vrtlog koji me je povukao tako snano da sam izgubio
ravnoteu i gotovo se sruio. Umjesto tajanstvene letjelice pred oima mi
je titrala narandasta svjetlost.
Fri je svoju knjigu zavrio ovako:
Uistinu sam sve ono to mi se desilo opisao u podrobnom izvjetaju,
precizno pojanjavajui sve to sam doivio i vidio. Imajui u vidu
posebna uputstva o obaveznom uvanju tajni o svemu to se deava u
Vajt Sandsu, s obzirom da je to vojna oblast, moj izvjetaj je objavljen
tek nakon to je prolo 12 godina od navedenog dogaaja. Ako bi
zanemarili neobine stavove ininjera Daniela Fria o tome da je
tajanstvena letjelica u kojoj se vozio dola sa udaljenosti od nekoliko
miliona sunevih godina, moglo bi se pretpostaviti da je ona samo dio
ruskog arsenala tajnog naoruanja, projekat uraen u sklopu rata
zvijezda. Ja kaem: I kada bih zanemario gornji navod, ostaje otvoreno
nekoliko pitanja, a prije svega problem brzine kojim se jo davno
pozabavio i Ajntajn. On je sebi postavio sljedee pitanje: Kako bih
gledao na ovaj svijet kada bih bio u mogunosti da letim brzinom
svjetlosti, i kako bi svijet gledao na mene? Moda bi svijet u meni vidio
boga.115
A ako su svemirska bia uistinu htjela stanovnicima Zemlje pruiti
ruku saradnje na putu prosperiteta, zato im je onda nisu pruili u
proteklim godinama otkako se pojavljuju. Ili, ako uistinu posjeduju takvu
udnu mo i snagu zato onda ne pokore Zemlju i ne uspostave svoju
vlast i u pojavnom svijetu. Nadalje, misteriozni pilot koji (perfektno)
govori na istom engleskom jeziku, ne mjeajui nijedno slovo iz
indijskog, kineskog ili francuskog jezika, tvrdei da gaje nauio za svega
dvije godine, ne zvui uvjerljivo pa i kad bi bila istina da gaje u toku dvije
godine nauio sa filmova i kaseta, zasigurno ga ne bi mogao tako
usavriti
115
U mojoj knjizi uvajte se Mesiha Dedala sam naveo:
...da je on koristio svjetlost i pronikao u njene tajne. Ovladao je
tajnama magnetizma i uspio napraviti senzorne naprave na razini atoma,
najsitnijeg dijela molekula. Konstruisao je (ljudskom oku) nevidljive
naprave... Da.. Mesih Dedal leti brzinom svjetlosti, onako kako je
Ajntajn mogao samo zamisliti... Da .. Mesih Dedal je uspio sintetizirati
vie razliitih sila i iskoristiti ih za proizvodnju vjetake gravitacije kojom
je mogue paralizirati rad bilo koje metalne naprave.. Da.. Mesih Dedal
je izumio novu vrstu vjetake svjetlosti vjeto koristei rasipajue zrake

iz mora kako bi paralizovao (ciljeve) na Zemlji. Nauno je potvreno da


sudar tijela pri kretanju velikom brzinom proizvodi novu energiju i nova
energetska polja. On je u svemu ovome daleko ispred nas.
bez mijeanja sa ljudima koji govore taj jezik. A ako gaje nauio
druei se sa Zemljanima kako je mogue da ga niko nije primijetio.
Najbolji komentar koji sam uo o problemu leteih tanjira svakako je
komentar dr. Deka Flcliha, astronoma i profesora iz oblasti matematike
na Univerzitetu u Sorboni116 koji je na kraju svoje knjige Messengers
ofDeseption rekao: Nepoznata letea tijela, bez obzira ko stoji iza njih,
se poigravaju sa ovjekom i njegovim razumom doaptavajui mu da je
vidio neto to ne postoji. Oni takoer uzimaju ovjeka tamo gdje e ga
suoiti sa njihovim crnim namjerama.
U svojoj knjizi Dozvola putovanja u Madoniju profesor Flelih
potvruje da: Na polju istraivanja nepoznatih leteih tijela ne pokazuje
se nita kao u stvarnosti. Tamo ne postoji nikakva stvarnost koju je
mogue precizno utvriti kao to je sluaj kod pojave nepoznatih leteih
tijela... Kad ovjek, bez snage i moi (da utjee na bilo to), doe do
stalno promjenljivog prizora, punog neobinih svjetala i boja, a onda se
taj prizor zavri susretom sa nekim biem koje je slino njemu (Hum
anoid), izvjesna je samo zbunjenost iako nita od svega nije
vjerodostojno!!! A, ipak, istina je da postoji: Postoji neko izuzetno jako
umno ustrojstvo, meusobno ulagivanje i podrugivanje. Mislim daje ono
jako podlo i da stoji iza ovih misterioznih pojava. Ono vue sve konce
varki o kojima govorimo.
116
Bio je takoer i direktor naunog instituta za unapreivanje
elektronskih raunara u Santa Moniki, Kalifomija, a radio je i kao
savjetnik u NASA-i.
Da li je ono izvan Zemlje?! To nije neophodno znati!!! Lino sam uo
priznanja mnogih uenjka daje brojka vienja nepoznatih leteih tijela u
svijetu veoma visoka, te da - po njegovu miljenju koje podravam - nije
mogue da te pojave dolaze izvan Zemlje, imajui u vidu veliki broj
registrovanih vienja.
to se tie materijala od koga je napravljen letei tanjir sva
svjedoenja, bez izuzetka, potvruju da je napravljen od mase koja
moe podnijeti veliku tempereturu, to znai daje, ili od metala, ili od
mjeavine plastike i aluminijuma, ili pak sline mase koja moe podnijeti
velika optereenja i visoku temperaturu.
Moje uvjerenje do koga sam doao je da je napravljen od
stoprocentnog magnezijuma... koji je izuzetno rijedak, a li gaje mogue
proizvesti pod posebnim uslovima. Postoji takoer pretpostavka da se
letei tanjir pravi od eljeznih komada koji su do izvjesnog stepena
magnetizirani, ili od eljeza koje je potpuno magnetizirano, meutim,
mogue ga je obraditi izuzetnom termikom obradom i nakon toga ga

upotrijebiti za pravljenje letjelica. Ali, do sada to osim Dedala nije niko


uradio. On, usprkos nevjerstvu i zabludi, veoma dobro zna (veliku tajnu)
koja se krije u rijeima Uzvienog Allaha: ..A gvoe smo stvorili, u
kome je velika snaga i koje ljudima koristi i da bi Allah ukazao na one
koji pomau vjeru Njegovu i poslanike Njegove kad Ga ne vide. Allah je
uistinu moan i silan.117
udimo se to danas neislamski svijet prednjai u eksploataciji i
obradi eljeza (a i u cijeloj metalopreraivakoj industriji), a ne udimo
se to najvei neprijatelj islama zloupotrebljava njegovu snagu i korist
na putu obmanjivanja svijeta i promovisanja vlastite linosti u boga.
Istovremeno, da su muslimani ovaj i druge metale intenzivno prouavali i
koristili ih uz iskreno uvjerenje u Allahovu potporu, zasigurno bi im Allah
podario mo i snagu kakvu ne mogu ni zamisliti i otkrio bi im daleko vie
od onoga do ega je dosegao ovaj prokletnik. Mesih Dedal i njegovi
strunjaci su uspjeli da upotrijebe (kvare i zlato) za izradu nekih oplata i
naprava u leteim tanjirima.
Neki zapadni strunjaci smatraju daje letei tanjir mogue napraviti i
na Zemlji. Jo od prije deset godina na tome radi jedna grupa eksperata
u gradu Bodolesku, nedaleko od Moskve. Oni na tome jo uvijek rade i
istrauju naine kako da naprave letei tanjir ili avion koji e imati
osobine leteeg tanjira. Jedan od projektanata, koji nije elio da se
predstavi, je vedskom predstavniku rekao: Cilj cijeloga projekta je
zapravo skretanje panje na najznaajnije domete savremene fizike."118
Struni tim je sebi stavio u zadatak da konstruie letjelicu ovalnog oblika
koju e pokretati motor izuzetne snage imajui u vidu svjedoenja onih
koji su vidjeli letee tanjire pokretane nepoznatom energijom. Niko ne
zna emu slue zlatne niti presvuene slojem kvarca, uoene na
pronaenim ostacima leteeg tanjira 29. janura 1986. godine nedaleko
od grada Danligorsk na krajnjem istoku Sovjetskog Saveza.
118

Ranije sam istakao daje svijet fizike i njenih tajni, istinska znanost.
Kroz otkrivanje zakonitosti koje je Allah postavio u kosmosu mogue je
napraviti uda za koja bi obini svijet mislio da su arolije ili mudize.
Mesih Dedal je na tom polju mnogo postigao ime eli zavesti ljude ili
im se prikazati bogom.
Pronalazai iz Berdolska smatraju da sadanji razvoj kosmoplovstva
usporava to to prevoz jednog kilograma tereta u kosmos kota veoma
skupo, kao kad bi ovjek posjekao cijelo drvo da bi pripalio jednu cigaru.
Jedini mogui izlaz iz ovog tehnolokog orsokaka predstavlja
savladavanje sile Zemljine tee (na nain drukiji od postojeeg). Prema
njihovu miljenju dan kada e se postii ova pobjeda nije daleko.119
Kad je rije o pogonskom gorivu leteih tanjira ono se bazira na
upotrebi energije plina ozona i snage jonsko-magnetnog polja.

Hulijo F., koji je bio otet, je kazao: Kada sam uao ispod letjelice
osjetio sam veoma jak miris plina ozona, koji je vjerovatno nastao u
jonskom polju, jer je specifinost jonskih zraka da pale masu na velikoj
razdaljini troei solarnu energiju. Kasnije sam i u unutranjosti letjelice
osjetio miris ozona. Ipak, najvie sam se uznemirio kad su puka i
aparat za brijanje koje sam imao uza se, naglo krenuli prama gore
privueni jakom nevidljivom silom. Tako sam osjetio prisutnost jakog
magnetnog polja unutar letjelice.
119
Ovu vijest je objavio jordanski asopis Svijet u broju 139 od 13.
jula 1990. godine.
U sluaju otmice Engleza Dona i njegove ene Ilin, Don je kazao:
Pokretna sila broda ima dva sistema: jonski pogon za putovanje u
okviru izvan kosmikog polja i magnetna snaga unutar Zemljinih zranih
omotaa prema bilo kojoj planeti. Ovaj kosmiki brod je opasan
magnetnim poljem, koje je sada daleko ogranienije u odnosu na ranije.
Dok je ovo polje bilo iroko uzrokovalo je brojne nesree u blizini broda..
Don nastavlja: ...Ovo snano magnetno polje koriste za djelominu,
a kada je to potrebno i za totalnu kamuflau kada brod postaje potpuno
nevidljiv to potpuno onemoguava njegovo fotografi sanje ili, u ranijem
sluaju, fotografije su djelomino zamuene.
Dragi moji itaoci, obratite panju na prethodni navod! U njemu se
krije opasna zasjeda a i kljuevi za Dedalovo budue promovisanje
sebe u boga.
Stvarna uloga magnetizma i svih privlanih sila koje je Uzvieni Allah
uspostavio u kosmosu je jo uvijek nama nepoznata, ali je mogunost
istraivanja o tome otvorena. Ko bude na tome radio sigurno e neto
postii, ko bude istraivao sigurno e neto otkriti. Intelektualna
mogunost razuma je ogromna, postavljanje ciljeva je potpuno
dozvoljeno da bi spoznao samu sr stvari, s tim to sr Allahova bia
razum nikada nee moi spoznati.
I policajac Herbert irmer, koji je takoer bio otet od strane bia iz
leteeg tanjira u decembru 1967. godine, tvrdi da njihove letjelice rade
na principu elektromagnetizma i da na sredini letjelice postoji agregat u
obliku kristala koji je privren za dva velika stuba.
Taj agregat spreava utjecaj potencijalnih elektromagnetnih polja
doputajui im kontrolu nad silama tee.
U intrevjuu koji je dao ovako je odgovarao na postavljena pitanja:
Posjeduju li letei tanjiri odbrambene mehanizme?
Rekli su mi da radarski snopovi sa Zemlje mogu prouzrokovati
oteenje pa ak i pad svemirskog broda. U sluaju pada, intervencijom
sa Centralnog broda, oteena svemirska letjelica moe biti pretvorena u
pepeo.
Kako radar moe neto pokvariti?

Ne znam, govorili su o neemu to ja ne razumijem.


A ta zna o Centralnom brodu?
To je ogromno tijelo. Mi to nazivamo svemirskom stanicom.
Na Centralnom brodu je glavna komanda za sve njihove aktivnosti.
Istovremeno, tu su i centralne kontrolne stanice... One su veoma, veoma
daleko u kosmosu, tako da mi ne moemo ni zamisliti njihovo postojanje.
Centralni brod transportuje letee tanjire, koje mi gledamo, do baze
odakle ih isputa na Zemlju. Svaki Centralni brod i svaki letei tanjir
koriste svjetlosne zrake pomou kojih mogu da motre sve ciljeve na
Zemlji, svejedno da li su unutra zgrade ili fabrike ili izvan njih. Takoer
su u mogunosti nadzirati sve veze kojima se ljudi koriste na Zemlji.
INJENICA TREA
Kosmoplovci u leteim tanjirima su obini ljudi, ma koliko to ljudi
negirali i ma koliko im to izgledalo udno. Time elim da kaem da su
kosmoplovci i piloti leteih tanjira ljudi koje je Dedal oteo im su se
rodili. Ili su se pak rodili na njegovu dvorcu i nauili jezik i govor koji se
vie ne upotrebljava na ovom svijetu.
Mesih Dedal, Allah ga prokleo, govori mnoge jezike, stare i nove,
one koji su jo u upotrebi i one koji su ve izumrli. On je sa grupom
svojih uenjaka uspostavio poseban jezik za svoj narod slian drevnom
sanskritskom. To je istovremeno i ifrovani jezik, tako da ukoliko se
sretnu dva ovjeka iz njegova naroda koji se meusobno ne poznaju, on
im je i poseban znak za raspoznavanje.. I ovdje se otvaraju kapije!!
Sluaj ininjera Danijala Fria to potvruje. On je izjavio da prilikom
njegova putovanja u leteem tanjiru nije vidio ni jednog kosmoplovca, ali
je glas koji mu se obratio mogao biti samo glas ovjeka. U svom
izvjetaju on je doslovno kazao: Bio sam potpuno smiren zbog njegovog
glasa, jer sam bio uvjeren daje on ovjek kao i ja. lako me je uvjeravao
da je on sa druge planete, ja ni jednog trena nisam sumnjao da sam u
drutvu ovjeka, ali ovjeka koji je napredniji od mene.
O sluaju koji se lino desio Oskaru Lenkihu bivem gradolnaelniku
grada Glajmshauzena kod Majningena u Njemakoj, koji je pod
zakletvom izjavio da je, skupa sa svojom kerkom, vidio letei tanjir boje
sjajnog aluminijuma na malom proplanku u umi. Priznao je pred
sudijama rekavi: Kerka i ja, sakriveni iza breuljka, vidjeli smo dvije
osobe visoke oko 120 cm kako oblae srebrenastosjajnu odjeu.
Na prsima jednog od njih nalazilo se neto poput unja veliine tri
kutije cigareta sloenih jedna na drugu. Iz njega je zraila isprekidana
plava svjetlost. Ili sujedan za drugim. Iznenada je jedan od njih kucnuo
u staklenu kapuljau svoga druga. Prvi je u nas otro pogledao, nisam
mu vidio lice jer je bilo uvueno u sjajno odijelo. inilo se da smo im
pokvarili plan. Potrali su prema letjelici i kroz mali prozor, uli unutra.

Na letjelici su se nalazili okrugli prozori poput onih na podmornicama.


Brodsko jedro koje se nalazilo na gornjem dijelu bilo je uvueno u
kupolu. Brod se poeo kretati prema gore. Nakon to se podigao
brodsko jedro se pokazalo u donjem dijelu. Moda je to sistem pogonske
snage letjelice gdje se nalaze motori. Letjelica se podigla na visinu od
oko 30 m, malo zastala, a potom odletjela u kosmos. Na pitanje:
"Vjerujete li da su to mogla biti kosmika bia, Lenkih je odgovorio: .
.Zato da ne... Ukoliko i na drugim planetarna postoje ljudi slini
nama...Visina ovih bia je obina kao i kod svakog ovjeka. Jasno je da
se radi o ljudskim tijelima... U sluaju koji se desio u Junoj Americi
dvojica policajaca su sreli ovjeka i enu u udnoj odjei, koji su im rekli:
Mi smo doli sa druge planete da pomognemo ljudima.
Takoer je Antonio Fejlas Buvas, jedan od onih koga je oteo letei
tanjir 1958. godine potvrdio da su ga otela kosmika bia. Pokuao je
pobjei ali ga je jedan od njih koji je Antoniu bio do ramena zadrao.
Antonio se okrenuo prema njemu a on ga je snano odgurnuo pa je pao
na lea. Ostala trojica koji su bili sa njim su ga okruili i na njemu izveli
udan eksperiment. Uzeli su mu neto krvi, na nain kako to ine Arapi,
pomou staklene cijevi, u staklenu au.
Antonio kae: Siguran sam da su i peterica koje sam vidio unutar
broda bili kosmiki ljudi ili su slini ljudima. Obukli su odijela koja su im
bila pripijena uz tijelo, napravljena, ini mi se, od njenog debelog
platna, boje pepela sa irokom crnom prugom po sredini. Na glavi su im
bile kacige sive boje privrene metalnim vrpcama. Na oima su imali
okrugle naoale. ini mi se da su im oi bile plave. Na sredini kacige
uoio sam tri cjevice srebrnaste boje, ali nisam siguran jesu li izraene
od kauuka ili metala.
On je ak opisao i enu koju su mu doveli radi spavanja.
Opisao ju je kao obinu enu, s tim to je bila izuzetno lijepa. Kosa
joj je lijepa, mekana i kovrdava, pala niz lea i povijena unutra. Imala je
krupne plave oi. Nos joj je bio pravilan, obrazi duguljasti. Lice joj je bilo
neto due nego to je kod Indijanki iz June Amerike koje su poznate
po ljepoti. Imala je njene usne, a ui su joj bile iste kao i kod naih
ena. ini mi se da je to bila najljepa ena koju sam u ivotu vidio...
Imala je podue ruke sa lijepim noktima. Bila je neto nia od mene.
Engleski asopis FIying Saucer Rewievje objavio razgovor sa njim o
ovom sluaju: Odnos je obavljen na isti nain kao o ga obave svaki
mukarac i ena, s tim to ona sa mnom nije razgovarala ali sam se sa
njom s lahkoom sporazumijevao.
Antonio je lijeniku Vontisu u njegovoj ordinaciji u Rio de eneiru, u
prisustvu uvenog novinara Doa Martina potvrdio da je polni odnos
izmeu njega i kosmike ene obavljen sasvim prirodno i da se ona
tokom tog ina ponaala kao i ena ljudskog roda. Mislili su daje momak

lud, radi ega je doveden u bolnicu da bi mu se obavile ljekarske


pretrage. Rezultati pretraga su pokazali da je potpuno zdrav i da nema
nikakvih simptoma umnog poremeaja. ak je osjeao veliki stid dok je
ljekaru priao o svom odnosu sa kosmikom enom.
Slian sluaj objavio je i kolumbijski asopis Fija u januaru 1976.
godine. Opisao je sluaj kolumbijca Liberta Kuntijera iz Bogote koga je
otelo nekoliko osoba koje su izale iz kosmikog broda, zgrabili ga i uveli
unutra. On ih je opisao kao visoke oko 1,5 metar, svijetlog tena i bez
trepavica. Meu njima su bila i tri enska bia duge kose. Na mene je
nasrnula grupa. Pri pokuaju da pobjegnem etvericu sam oborio na
zemlju. Ali stiglo je pojaanje pa su mi na nos stavili krpu namoenu, ni
danas ne znam ime, to me je onesvijestilo. Kada sam, nakon
izvjesnog vremena, doao sebi bio sam u nekoj jako osvijetljenoj
prostoriji. Pored mene su bila tri obnaena enska bia. Izgledale su kao
i nae ene. Sa njima sam imao ono to svaki mukarac ima sa enom,
a pri tom su mi dale nekakav uti napitak od koga se dobija seksualni
nagon i snaga.
U svojoj knjizi Nepoznata letea tijela i njihovi kosmoplovci,
argentinski pisac Roberto J. Banks iznosi priu o razvodu Ignjacia
Babaloa iz Buenos Aerosa zbog njegovog odnosa sa kosmikom
enom, dok je bio otet 1986. godine. To je izazvalo ljubomoru kod
njegove supruge, koja se nakon njegova priznanja daje bila ljepa od
nje, od njega razvela. Dini i Koral Lorensen su u svijoj knjizi Flying
Saucer Occupants iznijeli miljenje jednog strunjaka iz oblasti genetike
po pitanju seksualnog odnosa sa kosmikim djevojkama. Evo rezimea
tog njegovog miljenja: Ukoliko je istina to to se desilo, onda je i
posada nepoznatog leteeg tijela ljudskog porijekla, jer je apsurdno da
se seksualni odnos moe desiti izmeu organizama razliitih
konstrukcija. To je nemogue, osim ako su istog genetskog porijekla.
U knjizi Susreti sa onima koji su slini ovjeku, Antonio Ribera iznio je
nekoliko opisa kosmoplovaca koji su doli sa drugih planeta. Ima ih
razliitih, od gorostasa do patuljaka, do onih nalik robotima. Neki od njih
imaju samo jedno veliko oko. Neki imaju samo tri prsta osim to je jasno
da je stvarna ruka unutar velike rukavice... Moda je to 99% varka. U
nekim opisima stoji da imaju ruke sa po pet obinih prstiju.
U knjizi Srangers from Space, najprodavanijoj knjizi u Americi za
1977. godinu, Suzi Smit tvrdi da sva svjedoenja govore slino: .oni koji
su doli u leteim tanjirima postupaju isto kao i ljudi, osim to su im
postupci a i odjea udni, i u veini sluajeva apsulutno ne govore, ili
ako nekada govore onda koriste ljudima strane jezike.
Sasvim je jasno da su kod njih neki pokreti glumaki - naravno radi
obmane - kao to je sluaj sa enom koja je poslije odnosa sa panskim
mladiem rukom pokazala na svoj stomak, a zatim je podigla prema

nebu elei mu saoptiti da e imati kosmiko dijete.


Nakon to sam proitao veliki broj knjiga i napisa
o ovom problemu, postavio sebi posljednje pitanje: Ako su ovi
kosmoplovci koji su doli leteim tanjirima uistinu sa drugih planeta,
zato onda one koje su oteli nisu sa Zemlje odveli na njihovu planetu i
tamo vrili eksperimente kakve su htjeli, a onda ih ponovo vratili na
Zemlju, s obzirom da posjeduju udna meuplanetarna prevozna
sredstva?!
Narode... Te zauujue letjelice na naoj Zemlji... Nain ophoenja
svemirskih bia i njihova zauujua mo predstavljaju poigravanje sa
naom trenutnom percepcijom koju Mesih Dedal smatra veoma
nazadnom, a to mu otvara mogunost da se sa lahkoom poigrava
intelektom ljudi. On u mozgove ubacuje ideje kakve eli, irei ono to
narode odvodi u zabludu iz koje se teko mogu povratiti.
INJENICA ETVRTA
Ostali se letei tanjiri pokreu iz baze koja je ispod vode... Najvea
podvodna baza je na Bermudima.
U najuvenijem intervijuu koji je dao oteti panjolac Hulio, neki su
odgovori bili nejasni pa zahtijevaju dodatnu razradu, dok su ostali bili
jasni. Hulio za ljude iz leteih tanjira kae: Mi i oni smo jedno... S tim to
su oni ljudi budunosti.
Na pitanje odakle dolaze, on je odgovorio: Kada sam im postavio isto
takvo pitanje oni su mi odgovorili: To nije bitno. Nakon mog insistiranja
rekli su: 'Poznavanje mjesta odakle smo mi doli nita ti nee znaiti!!!
Istraiva Kolins ga je pitao: Jesu li oni ovdje samo u prolazu ili su,
pak, stalno nastanjeni ovdje?
Stalno su boravili ovdje, odgovori on.
A gdje, upita ga Kolins.
Oni imaju vie baza, odgovorio je.
Dr. Fin gaje upitao: A ta je cilj njihove posjete?
Hulijo ree: Kada sam to pitao kazali su mi da to nije posjeta, ve da
su stalno prisutni meu nama.
Bilo je sasvim jasno da je u tijelo Hulia, dok je bio u besvjesnom
stanju, ugraena neka naprava. Primijetio je da mu razum esto blokira,
kao da mu je na mozgu ugraen
mehanizam za zapreavanje sjeanja koji ga sputava u govoru do te
mjere da je jednom prilikom uzviknuo: Oni mi ne dozvoljavaju da
govorim o mom iskustvu sa njima, ali do odreene granice... Neki dijelovi
i mjesta iz (tog) iskustva su oito pod odreenim nadzorom.
A kada je upitan: Koji su to dijelovi?
On je odgovorio: To kao to ste me pitali: Gdje se nalaze te baze.
Don i njegova supruga Ilin, oteti od strane nepoznatih napadaa, su

priznali, ili preciznije reeno, oni su uspjeli da progovore uprkos osjeaju


da im je na mozgu strana blokada. Njih dvoje su dali odgovor na pitanje
u vezi tajanstvenih baza, to je iznenadilo ispitivae. Odgovor je glasio:
Oni su stalno tu na Zemlji., meu nama.
Don je dodao: Oni imaju vie stalnih baza. Kod pitanja gdje?, osjeti
stranu blokadu i pritisak na svoj nervni sistem. Usprkos svemu ipak
ree: Njihove su baze u naim morima i okeanima i u mjestima koja mi
nazivamo trokutima. Te baze su skrivene ispod vode. Veina njihovih
dolazaka kree se ispod vode... Potom izgovori kratku reenicu: Oni se
pojavljuju samo u blizini obala.
U svom interviju Herbcrt Skirmerje naveo da su ga otmiari obavijestili
kako se njihove baze nalaze u naem svijetu i to ispod zemlje i vode.
Rekao je i to da su mu dozvolili saoptiti tajnu o jednoj velikoj njihovoj
bazi. To je podvodna baza koja se nalazi sasvim blizu obale Floride,
izmeu tog poluostrva i ostrva Bermuda, tj. u predjelu uvenog
Bermudskog trokuta gdje su na misteriozan nain nestali brojni brodovi i
avioni. Jedna im se baza nalazi u polarnim podrujima, a druga u moru
naspram obala Argentine, mogue u vodama Novog zaliva gdje se
biljee novi udni dogaaji. Dobro je u svemu tome to su ga obavijestili
da su te baze osnovane radi zatite posada nepoznatih leteih tijela i
radi zatite stanovnika Zemlje.
Bami Hil i njegova supruga Beti, koji su takoer bili oteti od strane
misterioznih napadaa, su potvrdili da su odijela onih koji su ih oteli
napravljena tako da mogu podnijeti pritisak ispod vode i pritisak zraka.
Lica nekih od njih govore da ive u vjetakoj sredini tj. u mjestu u kome
nema infekcija niti promjena u zraku.
Da... Dvorci Mesiha Dedala su zatvorenog tipa sa vjetakim
osvjetljenjem gdje se udie vjetaki kiseonik upumpan savremenijom
metodom nego to se to ini u avionima kojima letimo. Prilikom analize
opisa tijela nekih gorostasa iz nepoznatih leteih objekata ustanovljeno
je da su izrazito miiavi i bez masnih naslaga na tijelu. Prsa su im
prilino iroka. Jedan analitiar je kazao: ...Ovo je poput sluaja sa
indijancima koji ive na visoravnima planinskog masiva Ande gdje se
udie manja koliina kiseonika. Na osnovu toga moemo pretpostaviti
daje svijet iz koga dolaze kosmoplovci nepoznatih leteih tijela, svijet u
ijem zraku ima manje kiseonika nego to ga ima u naem zraku na
Zemlji. Ovo ne odbacuje mogunost da su neki njegovi dvorci, otvorenog
tipa u kojima se udie obini zrak, na povrini vode, iako ih je veina
potpuno zatvorenog tipa gdje vjetako sunce stalno baca svjetlost, i
nou i danju. On je za svoj narod gospodar kojeg oboavaju i bog koji
vlada.
Nad ostrvima Bermuda i Portorika prisustvo leteih tanjira je
svakodnevna pojava. Kod njih je ve odavno rairena vijest da u vodi

okeana postoji udna riznica koju uvaju aneli iz reda Gospodareve


vojske.
Obavijestio me je jedan turista iz Portorika - prilikom njegove posjete
Gardeki - da je Bermuda ostrvo ejtana i da oni u Portoriku esto viaju
njegove letee naprave. Kada sam mu rekao da su to naprave
jevrejskog oekivanog kralja, pogledao me je zaueno i upitao: Ko ti je
to kazao... Mene je obavijestio moj otac koj je bio kranski svetenik da
e gospod Mesih po drugi put doi iz njegovog skrivenog sklonita koje
se nalazi na nebu ispod vode, jer je gospodarev prijesto na vodi.
Meutim ja mu lino ne vjerujem, jer u srcu i svijesti doivim lom kad se
govori o Mesihovom proglaenju bogom.
Vodili smo duge razgovore, posebno o ovoj mojoj knjizi. Obavijestio
me je da njegov otac, svetenik krije mnoge tajne koje ne kazuje
nikome. Sve sto je iz njega uspio izvui jeste priznanje da je on vojnik
dolazeeg gospodara koji e se uskoro pojaviti da vrati mir na Zemlji.
Da e hodati pomou svjetlosnih zraka i da mu nita nee kazati, nita.
Doi e ovjeanstvu po drugi put., skruen., demokratian., i pun
strahoptovanja. Sakrie jedno oko dok ne povrati slavu gospodara na
cijeloj Zemlji, a onda e ga otkriti prijateljima, a drugo e mu biti
pomueno od prevelike tuge zbog grijeenja kranskog naroda i
protjerivanja jevreja koji e se povratiti u hram gospodara tako da e on
postati gospodar svima.
Pitao sam ga: Tako ti Boga, reci mi, je li tvoj otac ulazio u trokut
smrti?
Ne znam, ree on, osim., to moj otac esto nestane, a kad se vrati
kae nam: Bio sam na gozbi gospodara, na takvoj gozbi koju ne mogu
opisati.
Od mog sagovornika sam saznao da postoji knjiga u Portoriku koju je
napisao arls Housih a zove se Letei tanjir u nepoznatoj vodi u kojoj je
spomenuto esnaest sluajeva sa esnaest podmoraca pod vodom. Oni
su vidjeli iste letee tanjire, ko to su i oni koji lebde po nebu, kako plove
pod vodom prema dnu poput podmornica, samo to su pokretljiviji i bri.
Bacaju svjetla boje spektra. Jednoga od ronilaca su zahvatili zraci sa
leteeg tanjira koji su mu prouzrokovali paralizu u rukama i nogama,
uguio bi se da ga prijatelj nije izvukao.
INJENICA PETA
Letei tanjiri su vlasnitvo samo jednog ovjeka, Mesiha Dedala i
njegovih ljudi i radnika. O bazi tajanstvenih letjelica obavijestio nas je
Veliki Allahov Vjerovjesnik Muhammed, salallahu alejhi ve sellem, jo
prije vie od 1.400 godina. U vjerodostojnom hadisu koji biljei Muslim
stoji daje Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, na pitanje ashaba:
Kojom e se brzinom Dedal kretati po Zemlji, odgovorio je: Brzinom

oblaka kojeg nose vjetrovi.


U predaji Nevasa b.Semaba stoji: ...Rekli smo: Allahov Poslanie,
kakvom e se brzinom on kretati po Zemlji? On odgovori: Brzinom
oblaka koga nosi vjetar.
U predaji koju biljei Sujutija u djelu Ed-Duml- Mensur stoji: .
.Poput oblaka kojeg nosi snaan vjetar.
Komentatori ovih hadisa kau da ovdje rije gajs znai oblak. Dakle
kretat e se brzinom oblaka kojeg nosi snaan i jak vjetar.
Ja dodajem da rije gajs znai i kia. Kada puhne snaan vjetar on
kiu prenosi od mjesta do mjesta, od zemlje do zemlje nesagledivom
brzinom.
Zamisli kiu koja poinje da pada iz oblaka iznad Dede, a onda
puhne snaan vjetar koji oblak odnese od Dede prema Kairu, i ona
umjesto u Dedi pada u Kairu.
Ovo to je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, rekao o Dedalovoj
brzini kretanja po Zemlji, prije vie od 1400 godina je jedino pravo
objanjenje o energiji Dedalovih letjelica pomou koje se kreu i
prebacuju iz mjesta u mjesto. Moda nam Vjcrovjesnikovo poreenje
brzine kretanja Dedala sa oblakom i vjetrovoma, ukazuje na to da e
ovaj ovjek koristiti prirodne potencijale koje je Uzvieni Allah razastro
po kosmosu, ali za zlo i nerede meu ljudima.
U Hakimovoj predaji stoji daje Ebul-Fadl el-Lejsi rekao: Bio sam u
Kufi kada neko ree da se pojavio Dedal. Otili smo kod Huzejfe
b.Usejda i ja sam mu rekao: Pojavio se Ddal. Huzejfe ree: Sjedi, i ja
sam sjeo, a onda je uzviknuto meu ljudima: To je obojena zmiljotina.
Potom je Huzejfe rekao: Da se Dedal pojavi u vae vrijeme djeca bi
ga gaala kamenicama. Meutim, on e se pojaviti onda kada se izgubi
povjerenje meu ljudima, i kada se u vjeri postane lakomisleno i kada se
rodbina bude mrzila. On e stii u svako mjesto. Pred njim e se zemlja
skupljati poput ovnovske koe.
U mojoj knjizi uvajte se Mesiha Dedala objanjavajui ovaj hadis
sam kazao: Da... Stii e u svako mjesto... Stii e u svako mjesto
zasraujuom brzinom i zapovijedati onima to zapovijedaju i zavladati
onima to vladaju...
Da... Pred njim e se zemlja skupljati poput ovnovske koe... Njegovi
koraci e biti veoma dugaki... Sa kraja na kraj zemlje e stizati velikom
brzinom. Premotavae velike razdaljine brzinom onoga koji premotava
ovnovsku kou.
Takoer sam rekao: Njegov jedan korak jednako je 5 km u sekundi ili
75 km svako petnaest sekundi. To znai: 5 km u sekundi jednako je 18
hiljada km za jedan sat. Moda je ova stvar jo vie unaprijeena.
Ali, to e ako Bog da biti uzaludni koraci, poput koraka ovna koji bjei od
klanja. Koliko god se krio i sakrivao., i ma gdje bjeao eka ga otri no.

Sve to je potrebno zlim silama da ostvare pobjedu nad


protagonistima dobra jeste da ih uini neaktivnim. Meutiim, aktivnost je
jo prisutna kod Allahovih skrivenih
i bogobojaznih vojnika. Osim toga, ko je taj kome su poznate Allahove
zamke?
U impresivnom pokusu, kojega su 1952. godine izveli direktor
aviokompanije Pun Amerikan, pilot Vilijam B. Ne i njegov pomonik,
pilot Velfor Tenjiri, sa ekskadrilom leteih tanjira ustanovili su da je
najvea brzina tih nepoznatih letjelica, na osnovu mjerenja koja su
pratila dva pilota iz svojih aviona (D S /A), bila je 75 km u 15 sekundi, to
odgovara brzini od 18.000 km u jednom satu...
Na posebnom sastanku koji je odran u stanujednog Nijemca, dvojica
kontrolora leta su mi potvrdila daje na radaru u Bonu posmatran letei
tanjir koji se kretao brzinom od 24.000 km/h. Istu su mi informaciju
potvrdila i dvojica prijatelja iz Amerike koji se bave istraivanjima
kosmosa. Jedan od njih dvojice mi se zakleo Bogom daje oekivani
jevrejski kralj (Mesih Dedal) vlasnik ovih naprava. On je pokuao
nekolicini istraivaa, koji se bave ispitivanjima sluajeva leteih tanjira,
ponuditi miljenje da oni dolaze sa drugih planeta. Takoer, da oni
dolaze sa odreenih mijesta iz unutranjosti zemlje. Ovo razmiljanje
nije daleko od stvarnosti. Kada sam mu pokazao rezultate mojih
istraivanja do kojih sam doao, on me srdano uze za ruku
i ree: Ja sam kranin. Vjerujem daje Muhammed uistinu Vjerovjesnik
iako sam kranin. Ono to je va Vjerovjesnik kazao o brzini Dedalova
kretanja po Zemlji, je jedino objanjenje prirode njegovog kretanja. Imam
dojam daje razmiljao o njegovoj leteoj napravi koja je konstruisana na
principu kretanja vjetrova, oblaka i sijevanja munje. Rijei ovog
Amerikanca su me uvjerile da i Dedal, poput njegova prijatelja Iblisa,
dobro zna daje asni Kuran Allahov govor, daje on istina i daje objavljen
od Mudrog Koji je hvale dostojan, ali pod utjecajem svojih elja, iz
Kurana uzima samo ono to mu koristi, a cjelovitu istinu sadranu u
Kuranu odbacuje. On je meu prvima prihvatio rijei Uzvienoga Allaha:
Reci: Posmatrajte ono to je na nebesima i na Zemlji..120
On je bio meu prvima koji su mrzili Sulejmana, alejhis-selam, zbog
toga to mu je Allah dao vlast kavu nee vie niko imati poslije njega.
Mesih Dedal je potajno prieljkivao znanje onakvo kakvo je imao
onaj to je uio iz Knjige i koji je prenio prijesto kraljice od Sabe iz
Jemena u Palestinu kao to stoji u rijeima Uzvienog:
O dostojanstvenici, ko e mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego
to oni dou da mi se pokore?
Ja u ti ga donijeti - ree Ifrit, jedan od dinova - prije nego iz ove
sjednice svoje ustane, ja sam za to snaan i pouzdan.
A ja u ti ga donijeti ree onaj koji je uio iz Knjige - prije nego to

okom trepne. I kad Sulejman vidje da je prijesto ve pred njega


postavljen, uzviknu: Ovo je blagodat Gospodara moga koji me iskuava
da li u zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan - u svoju je korist
zahvalan, a ko je nezahvalan - pa Gospodar moj je neovisan i
plemenit.121
On je pokuavao... i jo uvijek pokuava...
120
Kuran: Junus, 101.
U poetku je uspio i neto postgao ali ga nikada nee dostii.
To to je postigao nije ni 1% od ukupnog znanja koje je imao onaj
to je uio iz Knjige.
I to 1% predstavlja poluudo i neobinost za dananjeg ovjeka.
To me je umalo uinilo uvjerenim da su princip reciprociteta i
razliitosti u miljenjima uenjaka postavljeni u smislu da su civilizacije
na ljestvici poredane po broju. Da se svaka od njih naslanja na drugu. Ja
kaem da nisu. Civilizacije se ne naslanjaju jedna na drugu kao
stepenica na stepenicu. One su kao halke, gdje je svaka halka odvojena
jedna od druge, ali sve skupa upotpunjuju jedan krug. Ponekad
napredak jedne od njih izgleda poput kretanja luka koji ide odozdo na
gore, a onda se opet vraa na dolje..., a Allah najbolje zna.
Vraam se predmetu ove moje knjige... Mesihu..
On je shvatio da je brzina kojom je prebaen Belkisin prijesto, uistinu
bila iznad uobiajene i da je ideja
o prebacivanju postavljena na naunoj osnovi. Dokaz tome su rijei
Uzvienog u asnom Kuranu: ree onaj koji je uio iz Knjige. Mesih je
shvatio daje onaj koji je uio iz Knjige iskoristio brzinu poput brzine
munje, tj. brzine svjetlosti.
Ovo me uvjerava da je on ovjek i da nije din. Jer daje din Iblis,
prokleti, bi mu saoptio to saznanje. Da... Iblis je, ovjeku koji jednak
njemu, saoptio mnoga saznanja iz oblasti fizike, i kosmike stvarnosti
kao i zakone uzroka i posljedica. Ali sve ono to mu je saoptio ulazi u
taj 1% posto znanja, u odnosu na znanje onaj koji je uio iz Knjige.
Otuda Iblisova mrnja prema ovjeku, ili preciznije reeno, prema
onome koji je istiski spoznao Allaha, ostaje da plamti u svakom vremenu
i u svakoj civilizaciskoj epohi. Onaj koji je uio iz Knjige je uistinu
koristio najveu brzinu koja postoji u kosmosu, poznatu i nama a i onima
prije nas, a to je brzina svjetlosti.
Moda neko od vas, dragih itaoca, nee moi shvatiti istinsku dubinu
onoga to elim kazati, osim poslije kratkog pregleda stvarnih
karakteristika fenomena brzine svjetlosti. Svjetlost je neto najbre u
kosmosu. Ona, pravolinijski, ide brzinom od (priblino) 300.000 km u
sekundi. U kosmosu do danas nije poznata vea brzina.
Nije jednostavno stvoriti predodbu o ovoj ogromnoj razdaljini koju
ona pree u tako malom djeliu vremena. Da bismo imali jasniju

predodbu pokuat emo tu razdaljinu uporediti sa poznatim


razdaljinama na Zemlji. No, prije toga moramo imati jasnu predodbu o
duini trajanja jedne sekunde. Bez pravilnog shvatanja vremena,
razdaljine u kosmosu e nam ostati nezamislive.
Kada kaemo da naa srca pokreu ivot, to znai da ona rade na
principu stalnih otkucaja. Svaki se otkucaj sastoji od skupljanja i irenja
(sranog miia). Jedan otkucaj srca potroi 0,8 dijelova sekunde.
Ovim bi brzina otkucaja srca dok ovjek odmara bila daleko manja, od
60 otkucaja u minuti. Radi lakeg shvatanja uzet emo da jedan otkucaj
srca traje jednu sekundu...
Drugi primjer: Ona traje koliko onaj to broji izgovori jedan (dvocifreni)
broj. Izgovor jednog broja traje jednu sekundu. To znai dok srce otkuca
jedan otkucaj, ili
dok neko kae, npr. dvdesetdva svjetlos je prela razdaljinu od
300.000 km. Razdaljina izmeu Kaira i Asuana je 1000 km, dok je
razdaljina izmeu Bagdada i Londona 4000 km. Otuda moemo da
kaemo da svjetlost za jednu sekundu pree razdaljinu izmeu Kaira i
Asuna 300 puta. A razdaljinu izmeu Bagdada i Londona 75 puta.
To znai da svjetlost za jednu sekundu moe 8 puta obii oko
zemaljske kugle. Na temelju toga moemo kazati: Udaljenost izmeu
Mjeseca i Zemlje je 1,5 svjetlosna sekunda, to je 450 puta od Kaira do
Asuana.
Udaljenost izmeu Zemlje i sunca je 8 svjetlosnih minuta. To znai da
svjetlost za 8 minuta pree udaljenost od 150 miliona km. Prenik
sunevog sistema iznosi manje od 11 svjetlosnih sati, pretoeno u
kilometre to je 5880 milona km. Svjetlost pree prenik Zemlje za 46
dijelova sekunde. Prenik suneva sistema je vei od prenika Zemlje za
1,83 milona puta.
Da se vratimo prijestolju kraljice Belkise...
U pokuaju imitacije i razumijevanja Mesih Dedal je nadoao na istu
ideju na koju je nadoao i egipanin dr. Jahja Seid el-Mahderi koji je,
makar i teoretski, razumio tajne sluaja, a to je na najbolji nain
objasnio u svojoj knjizi Kuranski ajeti u svjetlu nauke, rekavi: ...Prema
saznanjima kojima trenutno raspolaemo, logino objanjenje za ono to
je uradio onaj koji je uio iz Knjige, svjedno da li je bio ovjek ili din,
jeste da je on prijesto kraljice od Sabe prvo preobrazio u neku vrstu
energije, ne mora da znai daje to bila toplotna energija poput one koju
mi trenutno dobivamo iz atomskih reaktora, nego u energiju
poput elektrine ili suneve koju je mogue slati pomou
elektromagnetnih talasa. Drugo, da je tu energiju putem
elektromagnetnih talasa poslao iz Sabe u Sulejmanovu, alejhis-selam,
carevinu, a poznato je da se elektromagnetm talasi kreu brzinom
svjetlosti, 300.000 km u sekundi. Tako daje Sulejmanu, alejhis-selam,

stigla za manje od jednog dijela sekunde, iz udaljenosti od oko 3000 km.


Tree i posljednje je: daje on energiju, nakon to je stigla, ponovo
preobrazio u materiju u isti ublik u kome je i bila, tako da se svaki dio i
svaki atom povratio na prvobitno mjesto.
Energija i materija su dva razliita oblika za neto to je jedno. Materija
se moe pretvoriti u energiju, a i energija u materiju... ovjek je uspio
pretvoriti materiju u energiju pomou atamskih reaktora koji proizvode
struju. Takoer je ovjek uspio, istina u daleko manjem omjeru, da
pretvori i energiju u materiju u Particle akceleratoru iako je to jo na
nivou djelia materije. Pretvaranje materije u energiju i energije u
materiju je neto to je mogue i nauno i praktino. Materija i energija
su dva srodnika. Nee dogaaj ovog pretvaranja, na irem planu,
prekinuti nita drugo osim potekoe koje se jave i despotizam u
sadanjim naunim i praktinim mogunostima i okolnostiama. Nema
sumnje da usvajanje novih tehnologija koje bi omoguile brzo i lahko
pretvaranje energije u materiju i materije u energiju zahtijeva ogroman
napredak u nauci. Nivo naih trenutnih naunih i praktinih mogunosti u
ovoj obalsti nije nita vei od nivoa djeteta koje ui da ita.
Ukoliko ovjek jednog dana bude u mogunosti da s lahkoom pretvara
materiju u energiju i obrnuto to e rezultirati radikalnim promjenama i
velikim revolucijama u unaprijeenju svakodnevnog ivota. Jedan od
rezultata e biti i taj to e se energija, brzinom svjetlosti, moi slati
mikrotalasima u mjesto u koje elimo, a onda je vraati nazad i pretvariti
u materiju. Tako emo moi poslati bilo koju napravu, u svaki kraj na
Zemlji koji odaberemo ak i na Mjesec i na Mars, za svega nekoliko
sekundi ili minuta. Osnovna potekoa u realizaciji tog sna, po miljenju
fiziara, jeste potpuni povratak dijelova ili atoma materije u prvobitni
oblik: da svaki atom zauzme prvobitno mjesto koje je imao prije njegova
pretvaranja u energiju.
Pomo efikasnih raunarskih strojeva na tom planu je neophodna.
Druga bitna potekoa koja zabrinjava dananju nauku jeste valjanost i
sabiranje postojeih elektromagnetnih talasa kojih nema vie od 60% a
to je zbog njihova rasprivanja po zraku. ovjek dvadesetog stoljea nije
u stanju uraditi ono to je uradio onaj koji je uio iz Knjige prije vie od
dvije hiljade godina. Sposobnost dananjeg ovjeka ne ide dalje od
pokuaja da objasni ono to se dogodilo.
Ono u emu je dananji ovjek uspio jeste pretvaranje dijelova
materije tekih supstanci, kao to je uranijum, u energiju posrestvom
cijepanja atoma ovih supstanci. to se tie drugih nuklearnih procesa
koji se postiu spajanjem atoma laganih supstanci poput hidrogena
i helijuma koji raaju energije sunca i zvijezda ovjek sve do danas nije
ustanju da ih kontrolira. ak kada bi ovjek i uspio kontrolisati energiju
atomskih jedinjenja, proizvedena energija bi bila jo uvijek u poetnom

obliku koju bi bilo teko slati na velike daljine a da se njen vei dio ne
raspri.
Transformacija materije u mikrotalase, koju postie ljudski faktor,
trenutno je u poetnoj fazi i zahtijeva pretvaranje materije prvo u
toplotnu, potom u mehaniku, i napokon u elektrinu energiju da bi se na
kraju mogla slati pomou mikrotalasa. Zato primjeujemo da se vei dio
materije sa kojom smo poeli eksperiment raspri tokom transformacija
tako da na kraju ostane samo mali dio koji moemo poslati putem
mikrotalasa. Jer, transformacija materije u toplotnu, potom u mehaniku,
i na koncu u elektrinu energiju ne ostavlja vie od 20% snage. ak i
kada bi premaili trenutnu tehnoloku koliinu u transformaciji uranijuma
u energiju, ono to bi bilo transformisano u energiju bi bio samo djeli od
uranijumove koliine, dok bi vei dio ostao u nuklearnom otpadu, ija e
energija zraiti hiljadama i milionima godina pretvarajui se u druge
supstance.
Ovo nije krajnji cilj... S druge strane je nuno spajanje i sakupljanje
ovih talasa, zatim njihovo ponovno transformisanje u energiju, potom u
materiju i vraanje svakog dijela i svakog atoma na njegovo prvobitno
mjesto. Prikupljanje zraka i njihovo transformisanje u elektrinu energiju,
u oblik u kome su poslati, ne ostavlja ni 50% od osnovne materije. A
nakon njihove transformacije iz materije u energiju i slanja putem
elektromagnetskih i mikrotalasa i njihovog ponovnog prihvatanja i
transformiranja u energiju ne ostavlja ni 10% od prvobitne materije, i to
je prije nego uinimo posljednji korak, a to je transformacija ove energije
ponovo u materiju. Ovaj posljednji korak, transformacija energije u
materiju ovjek 20. vijeka jo nije kadar izvesti.
Ukoliko bi ovjek pod najpovoljnijim okolnostima uspio taj ostatak od
50% energije i transformisati u materiju na kraju bi mu ostalo manje od
5% od materije sa kojom je poeo. To znai da smo poeli sa
prijestoljem kraljice Belkise i na odreen ga nain transformisali u
energiju, zatim poslali tu energiju putem mikrotalasa, a onda preuzeli te
talase i transformisali ih ponovo u energiju pa u materiju ne bi nam
ostalo na kraju vie od 5% od prijestolja kraljice Belkise. Ostatak bi se
rasprio tokom tih postupaka. Od tog procenta (5%) koliko bi nam ostalo
od osnovne materije ne bismo mogli napraviti ni najmanji dio njenoga
prijestolja, kao to su ruke ili nogare. Meutim, rezultat, onoga koji je
uio iz Knjige, u tom postupku je bio sto postotan, tako da je Sulejman,
alejhis-selam, neka je na njega i na Muhammeda salavat i selam, kako
stoji u Kuranu, rekao: Promijenite izgled njezina prijestolja da vidimo
hoe li ga ili nee prepoznati!
I kad ona doe, bi joj reeno: Je li ovakav prijesto tvoj - kao da je on uzviknu ona. A nama je prije nego njoj dato znanje, i mi sino
muslimani.122

To je bilo neobino vienje... Sa dr. Mahderijem, da ga Allah sauva


za islam i muslimane, se slaem u svemu osim u tome daje onaj koji je
uio iz Knjige bio din te da mu je prokleti Iblis davao mo i snagu...
Ne... Ja drim daje istina daje ovjek moniji od dina i daje kod
Allaha plemenitiji i uzvieniji. Kakve god bile mogunosti Iblisa i Mesiha
Dedala, muslimani koji vjeruju u Allaha su moniji. Mehdi i njegovi ljudi
e dekoraciju i sjaj na Zemlji utemeljiti na savremenim naunim
osnovama koje e u raznim granama nauke biti ispred Dedalovih
dostignua, a to e rasrditi Dedala i njegove slube i okrenuti ih jo
vie protiv islama i muslimana.
Na temelju ranije izreenog, Mesih Dedal je, oigledno bezuspjeno,
htio kopirati ovaj neobini posao. Meutim, s obzirom da svako ko se
trudi neto postigne, tako je i uspio da nadmai uenjake naeg
vremena i da prije njih napravi sebi letjelicu ogromne brzine koja leti 6,66
km u sekundi. Poto su neki naunici razumjeli tajne znanstvenih igara
otpoela su ubojstva pod nerazjanjenim okolnostima, a policijske
uprave i tajne slube su prikrivale istinu o tim sluajevima. Njihova
saoptenja za javnost, da se radi o samoubojstvu ili da je ubojstvo
poinjeno javno a ubica je jo na slobodi, kod onih koji razumiju, izazivali
su smijeh i ironiju. Privoeni su i optuivani nevini koji sa ubojstvima nisu
imali ama ba nita, kao to je sluaj sa ubojstvom Kenedija, zato je
direktno optuen neki zanesenjak.
U mojoj knjizi uvajte se Mesiha Dedala sam neto rekao, to je
neophodno ponoviti da bi moji dragi itaoci jo jednom o tome razmislili.
Evo jo jednom tog teksta: .. .Dimi Karter je vidio letea tijela i to
vienje potvrdio u prusustvu dvadeset osoba. Def Karter sin amerikog
predsjednika o tome iznosi stav i kae: Moj otac je siguran da ta
nepoznata letea tijela nisu iz reda ni jedne vrste naih aviona, a ne
zaboravite da moj otac pozna atomsku fiziku i daje sluio u ratnoj
mornarici.
Nakon kratkog vremena ameriki Presjednik je izjavio: Kad stignem u
Bijelu kuu poduzet u sve neophodne mjere da se svim izvjetajima o
vienju nepoznatih leteih tijela pozabave odgovorni uenjaci.
Poslije dvije godine njegovog predsjednikovanja, ameriko a i
svjetsko javno mnijenje, u oekivanju da Predsjednik izvri dato
obeanje, nije dobilo nita pa ak ni za trajanja cijelog mandata po tom
pitanju Karter se nikada nije oglasio.
Boe! Zbog ega?
Da li je u Bijeloj kui postojao neko ko je bio vei od Kartera i ko je
imao veu mo i uticaj od njega? Bez sumnje to je mogue.
Moda je neko i skrivao stvari od njega. Ili je moda veliki njihov
gospodar, nakon Karterova saoptenja, elio mu pokazati da ne moe
tako govoriti, stavljajui mu time flaster na usta.

Ili mu je moda reeno: Ukoliko eli sauvati svoj ivot, a ne samo


poloaj, onda to dalje od te teme!
ta se krilo iza tog ili znali su dr. Dejsub, Don Kenedi i drugi, ali
prije negoli su progovorili uutila ih je nepoznata ruka.
Dr. Mori Dejsub, veliki strunjak u oblasti fizike, krajnje sistemski i
precizno se bavio prouavanjima, analizama i ispitvanjima fenomena
leteih tanjira nakon to ih je i sam vidio. Ovaj izuzetni uenjak je veoma
rano doao do potpunog uvjerenja daje pogreno stanja otkrivanja ovih
nepoznatih leteih tijela, nazivati grekom i iluzijama.
Dejsub je potvrdio da letei tanjiri rade na principu savremene
tehnike do koje stanovnici Zemlje jo nisu stigli. Takoer je potvrdio da
su letei tanjiri i kosmiki brodovi snabdjeveni rashladnim ureajima koji
su prikladni za sva etiri godinja doba na Zemlji.
Nakon opasnog eksperimenta, nazvanog Filadelfia a koji je izvren
uz pomo amerikih razaraa tipa Elbrid s ciljem prikrivanja brodova
elektromagnetim poljima, koji je donekle uspio u dijelu koji se odnosi na
prikrivanje, a propao u dijelu koji se odnosi na sigurnost, imajui u vidu
daje mnoge putnike (od toga) spopalo ludilo od kojih se veina bacila u
vodu. Osim toga i brod je nakon tog eksperimenta bio neupotrebljiv.
Dejsub je poeo ispitivati greke, radi ega ga je Centralna
obavijetajna sluba pokuala smijeniti sa poloaja da bi ga udaljila od
tog posla. Sredinom aprila 1959. godine Desub je telefonski razgovarao
sa dr. Mensonom Falnetajnom, strunjakom u oblasti okeanografije,
geografije mora i ivota ranijih naroda, i saoptio mu da sa njim eli
razgovarati o nekim otkriima vezanim za eksperiment Filadelfija, ali
Dejsub nije stigao na sastanak. Naen je mrtav u autu uguen plinom iz
motora. Saoptenje o tom sluaju je glasilo: Radi se o samoubojstvu!
Mislim da je Dejsub doao do pouzdanih informacija koji su ga mogli
dovesti do valjanih odgovora, a to, oigledno, nekome nije odgovaralo.
Veliki strunjak dr. Dejms Mekdonald je u svojim istraivanjima,
nakon Dejsuba, doao do istih saznanja do kojih je doao i on, ali je 13.
juna 1971. godine naen ubijen
hicem iz pitolja u potiljak, blizu mosta na Zlatnom koritu u pustinji
Arizone. Zvanian izvjetaj je bio isti kao i u sluaju Dejsuba: Radi se o
samoubojstvu.?! Ubila gaje ista ruka koja je ubila i Kenedija pod udnim
i nerasvijetljenim okolnostima. Sluaj njegova ubojstva je ostao
nerasvijetljen. U to vrijeme su neke strane otvoreno ukazale da tamo
postoje tajne sile koje djeluju iz sjene. One su odgovorne za njegovo
ubojstvo, jer je on radio neke stvari koje se ne podudaraju sa generalnim
opredjeljenjem Centralne amerike obavjetajne slube. Vjerovatno ova
podudarnost (krutih stajalita) izmeu amerikih i ruskih obavjetajnih
slubi po pitanju leteih tanjira i istraivanja o njima, nije sluajna. Kad
god se desi sluaj (vien ja leteih tijela) u Sovjetskom Savezu, uenjaci

i novinari poure sa demantijima izdajui zvanina saoptenja kako se,


zapravo, radi o obinim iluzijama i privienjima.
INJENICA ESTA
DEDAL JE KRALJ IPRESJLDNIK TAJNE SVJETSKE DRAVE I
SVIH SVJETSKIH MASONSKIH VLADA.
On je spolutni jedini lider novog svjetskog poretka. Nagovjeten je jo
1776. godine na amerikoj novanici na apoenu od jednog dolara.
On je Oekivani lani Mesih protiv koga e se boriti Mehdija, a na
kraju e ga ubiti (pravi Mesih) Isa, alejhis-selam.
1777. godine pripremljena je cjelokupna strategija
- politiki, ekonomski i idejno - za zaposijedanje svijeta. Pripremio ju je
veliki vra, jevrejski skriveni kralj Mesih.
Ta strategija, za iju se treinu zna, poznata je pod nazivom
Jevrejska opasnost. To je i naslov knjige koju je 1905. godine napisao
prof. Serdi Nejlos. On je doao do nekoliko orginalnih dokumenata o
ejtanskoj strategiji, koje mu je dala izvjesna Ganija. Ona ih je ukrala od
svog momka, velikog jevrejskog rabina, koji radi za oekivanog
jevrejskog kralja Mesiha Dedala. Ovaj jevrej je sa sobom nosio tajnu
dokumentaciju, vraajui se sa posebnog sastanka predsjednika
(jevrejskih) korporacija Velikog istoka, a koji je odran u Parizu 1901.
godine.
Ovu knjigu je preveo engleski novinar Viktor Marsden, a u vrijeme dok
je prevodio ova dokumenta dobio je vie prijetnji ubojstvom to ga nije
pokolebalo. Nastavio je sa prevodom i knjiga je objavljena pod naslovom
Protokoli sionskih mudraca.
Nekoliko godina nakon objavljivanja knjige Marsden je umro pod
nerazrijeenim okolnostima.
Strana halabuka i pritisci na izdavae, povlaenje sporne knjige iz
prodaje i njeno ponovno tampanje, nisu pokolebali mnoge iskrene
mislioce i istraivae da potvrde kako ti dokumenti nisu zapravo nita
drugo do kopija orginalne drevne ejtanske strategije koju je smislio
Adams Vajhaubert 1770. godine. On je osniva Nuranijskih korporacija
koje imaju za cilj noenje ejtanskog svjetla. On je otvoreno naglasio da
je krajnji cilj te strategije uspostavljanje jednistvene vlasti na cijelom
svijetu. To je isto ono to je objelodanio njemaki pisac Cvek u svojoj
knjizi Jedini orginalni rukopisi. Isto ono to je naeno u primjerku poiljke
koja je upuena aktivistima korporacije Nosioci Mesihova svjetla u
Parizu u kojoj im se nalae da tamo planiraju i pripremaju revoluciju.
Boijom odredbom ta poiljka je otkrivena. Grom je usmrtio nosioca
poiljke na putu od Frankfurta prema Parizu. Prilikom uviaja policija je
kod njega nala ta udna dokumenta koja su predali bavarskim vlastima.
U knjizi Stijene na ahovskoj tabli general Vilijam Di Kar kae:

Nakon to su bavarske vlasti pomno izuile dokument o zavjeri izdale


su naredbu snagama sigurnosti da zaposjednu 'Udruenje veliki istok
koje je osnovao Vajhaubert i da pretresu stanove nekoliko njegovih
saradnika, visokih linosti, kao i dvorac barona Basusa u Sandersdorfu.
Dodatni dokumenti, pronaeni prilikom pretresa, uvjerili su vlast u
Bavariji daje dokument koji je naen samo kopija originalnog dukumenta
o zavjeri zacrtanoj od strane ejtanskog svetenika koji stoji na elu
Udruenja nosilaca svjetlosti. On je odluan da upotrijebi ratove i
nemire kako bi na jedan od tih naina uspio uspostaviti vlast nad
svijetom. 1785. godine je valast iz Bakarija zabranila rad Udruenja
veliki istok proglasivi njegovo djelovanje protuzakonitim.
1786. godine vlast iz Bakarija je objavila pojedinosti te zavjere pod
naslovom: Orginalni dokumenti o uspostavljanju sistema i svetonazora
Nosilaca svjetlosti. Jedan primjerak je poslan visokim dravnim i
crkvenim velikodostojnicima.
Da... Drevna zavjera, aktivna i pokretna... U svemu je najudnije to
to je, iako otkrivena, sve njoj ilo u prilog. Ona je mogla pokrenuti sve.
asopis New York World je 17. februara 1921. godine upriliio intervju
sa gosp. Henri Fordom koji je tom prilikom istakao: Najvanije to elim
kazati o Protokolima jeste da se oni primjenjuju u skladu sa dananjim
kretanjima... Prolo je 16 godina otkako su se pojavili, a oni se jo uvijek,
sve do danas, usklauju prema aktuelnoj meunarodnoj situaciji.
Tridesetetiri godine nakon to su izgovorene ove rijei ameriki
general Vilijam Di Kar je kazao: Prole su 34 godine otako je Ford
izgovorio ove rijei, a one su sve do sada sukladne sa stvarnou u kojoj
ivimo.
A ja kaem: Mi smo sada u 1994. godini (vrijeme pisanja knjige,
op.ured.) a ova prokleta strategija, uz udan kompromis i dalje ide ka
ostvarenju svoga cilja. Meutim, na iznenaenje njenih protagonista i
pobornika Allah ini to hoe, ali veina ljudi ne zna.
U primjerku na engelskom jeziku koju je preveo Marsden objavljenje i
dokument u kome je naslikana bijela zmija kako je opasala cijelu
zemaljsku kuglu sastavivi rep sa glavom. To predstavlja cijelu strategiju
bez postojanja praznina u njoj. Ova zmija je simbol onoga to jevreji
trebaju realizirati i znak snage njihovog oekivanog kralja. Taj znak je
ukraden od faraona, jer je zmija bila simbol vlasti i snage faraona, a
poznato je da su podanici u to vrijeme izraivali zlatne statue u liku zmije
i njima ukraavali krune svojih vladara.
Marsden kae: ini mi se daje ovaj znak peat Protokola, a ucrtana
svijetla piramida, (ispod zmije) jeste znak njihove drevne povezanosti sa
faraonima Egipta.
Marsden nije shvatio nita vie o prirodi ove veze, osim to, po
njegovu miljenju, osnivanje masonskih pokreta datira od vremena

faraona. Ovakvo shvatanje ja ne odbacujem. Jer je Mesih (Dedal) ivio


u vrijeme faraona, a osim toga neki su masonski velikani u svijetu
otvoreno priznali da su im: i njihovo vjerovanje, i simboli i njihovi rangovi
faraonski iz Egipta. Njima su preneseni preko Izraeliana koji su ivjeli u
Egiptu i iz njega protjerani.
Ovakvom shvatanju bih dodao jo i ovo: Mesih Dedal, Allah ga
prokleo, dobro zna daje Egipat riznica zemaljske kugle i njen dragulj te
da je Egipat vodi islamskog svijeta i njegov mozak... Zbog svega
reenog, a i zbog Dedalove neskrivene ljubavi prema njemu i mrnje
prema islamu eli po svaku cijenu odvratiti od islama da bi ga uinio
jevrejskim ili ateistikim.
Znak Mesiha Dedala na apoenu od jednog dolara.123
123

U drevnoj kineskoj mudrosti stoji da trougao na vodi simbolizira zlo,


dok krug simbolizira ubojstvo i prolijevanje krvi.

Marsden nije objasnio tajnu vode na ovom znaku i broda ili lae na
njenoj povrini, osim to je rekao daje to simbol zavoenja. Meutim,
istina je sasvim drugo.. .Mesih Dedal misli daje on najpametniji na
ovom svijetu i da jedini posjeduje savrenu inteligenciju, a to je,
zapravo, znak njegove maloumnosti i pomanjkanja inteligencije.
Razum muslimana je mnogo moniji i snaniji kada spozna uzroke i
potpuno se preda istraivanju.
Voda simbolizira Atlanski okean u Bermudskom trokutu.
Dvije podlaktice Mesiha Dedala su simbol obuhvatanja dvorca i
uspostavljanja kontrole nad svim inovacijama. Laa predstavlja simbol
nestalih brodova nakon to su uli u spornu zonu Mesiha Dedala.
Iskoristio ih je za pronalaenje jedne vrste energije, vrei na njima
pokuse na povrini vode. Trenutno ih posjeduje mnogo.
Na kraju, razboritom nije teko zakljuiti, postaje razvidno jasno daje
zvanini peat Mesiha Dedala otisnut na amerikom novcu, na apoenu
od jednog dolara.
Piramida simbolizira postojanje diktatorske vlasti
- pokrivene platom demokracije - koju postavlja jedinstvena Svjetska
vlada pod upravom jednog kralja, vladara. On je (po vlastitom sudu)
izvor svjetla za ovaj svijet. Njegov se sitem zove Sistem novog svijeta.

Protestanski voa u Americi Bath Robertson je uvjeren da znak


otisnut na dolaru nema apsulutno nikakve veze sa osloboenjem
Amerike, tvrdei da je to znak Adamsa Vajhauberta, osniva ejtanske
korporacije The Illuminati koja je prodrla u masonizam, - kao da ona ne
pripada masonizmu - u komunistiku partiju u Rusiji, u
okrugli sto u Engleskoj, u Ameriko interesno vijee i u Federalno
zatitno vijee. Otprilike, prodrla je u Americi u sve, svaku kuu, svaku
firmu, svaku ustanovu, svaki pokret, ak i u ameriki pokret Novi zavjet.
On je, takoer, uvjeren da je peat na dolaru projektirao arls
Tombison, lan Kongresa, odani cionista. to se tie teksta na latinskom
koji se vidi u unutranjosti peata on znai: Novi svjetski poredak ili Novi
poredak za pokoljenja. Oko na vrhu piramide, prema objanjenju Batha
Robertsona, simbolizira egipatskog boga Ozirisa koji se vraa sa tajnih
sveanosti koje prireuju masoni.
Objanjavajui znaenje ovog peata general Vilijam Di Kar kae: ..
.Oko na vrhu piramide alje signale na sve strane pijunskim i
teroristikim korporacijama pri gestapou koje je osnovao Vajhaubert pod
platom bratstva a kojima je zadatak da tite tajne organizacije i
teroristikim metodama prisiljavaju svijet da se povinuje njenim
zakonima i pravilima. Ove korporacije su odigrale znaajnu ulogu u
izazivanju francuske revolucije.
Dvije rijei koje su utisnute u gornjem dijelu znaka Annuit coeptis
znae: Naa stvar (zavjera) krunisana je uspjehom. A rijei utisnute u
donjem dijelu ovoga znaka Novus Ordo seclorum znae: Novi drutveni
poredak. Primjetno je da masoni ovaj znak nisu napravili dok se nisu
ujedinili sa pokretom Nosioci ejtanskog Svjetla, a to je pokazao
kongres Vilmsbad 1782. godine.
Pjer Hibs je napisao knjigu pod naslovom Na putu jevrejske
meunarodne demokratije u kojoj je kazao: Ameriki dolar je cionistika
novanica te se ne treba uditi to su cionisti na svoju novanicu koja je
preplavila svijet stavili i svoj peat kojim nagovjetavaju njohov Novi
svjetski poredak.
U jednoj od knjiga koje je napisao Derimij, ministar pravde u
francuskoj vladi 1848. godine, po porijeklu jevrej i visoko rangirani
(tridesettrei) voa Jevijkog cionistikog meunarodnog pokreta, stoji:
Pribliava se dan kada e Jerusalem postati kua molitve iz koje e se
boija zastava, zastava jedinstvenog Izraela, uzdignuti i na krajnjim
obalama. Nemogue je da jevrej bude prijatelj kraaninu ili muslimanu
prije nego to se rodi svjetlo vjere, vjere jednog uma, iji se rok za itav
svijet ve pribliava.
Ovim je ukazao na ameriki dolar koji e obasjati svjetlom svakoga do
koga doe, nagovjetavajui mu novi svjetski poredak u koji e se vratiti
Mesih.

1920. godine je otkriveno ubojstvo jednog amerikog, ikakog,


mladia koji se zvao Bobi Frank. Ubili su ga jevrej i iz osvete nakon to
je htio da napusti jevrej sku oraganizaciju Kaballa, u kojoj su mladii iz
najuglednijih jevrejskih porodica u Americi. Ubili su ga kada su otkrili
daje prihvatio neku novu vjeru, a napustio jevrej sku. Ubili su ga i zbog
toga to je vie znao nego to je trebao znati i to je upoznao svoje
prijatelje da su tajni agenti oekivanog jevrejskog kralja poeli
propagandu njegove vlasti putem dolara od jednoga apoena na kojem je
otisnut simbol koji treba da ujedini svijet pod njegovom vlau.
Jevreji kuju zavjeru protiv itavog svijeta. Ona nema nita zajedniko
sa jevrejskom vjerom niti sa moralom.
Niko od njih nije nita kazao o novoj vjeri koju je prihvatio Bobi Frank,
ije je svjetlo ispunilo njegovo srce i razum njegov, i nakon ega je
vrsto odluio da napusti ovujevrejsku organizaciju. Policijski inspektor u
ikagu, Reks Vatson je okonao sluaj i uhapsio dvojicu mladievih
ubica koji su priznali da su poinili taj zloin, ali su prikrili ostale uesnike
i organizaciju koja stoji iza tog zloina. Od njih dvojice se saznalo da je
mladi prihvatio Muhammedovu vjeru. Iznudio je od njih ovo priznanje
nakon to je jedan od njih priznao da mu je mladi govorio udne rijei o
arapskom Vjero vjesniku i daje upozoravao svijet na opasnost
oekivanog jevrejskog kralja, Mesiha Dedala. Tajne slube (ranije
pomenute jevrejske organizacije Kabala) su angaovale Klarinsa Daroa,
najuspjenijeg advokata u Sjedinjenim Amerikim Dravama, da brani
ubice, a inspektoru Vatsonu su zabranile da prisustvuje suenju. ak mu
je zabranjeno da, uopte, bude u ikagu dok traje suenje, pod
izgovorom da e se on sa sudijama tajno sastajati. Ovog velikog
inspektora je tajna policija silom udaljila sa posla, nakon to je poeo
upozoravati na meunarodnu jevrej sku zavjeru iji se peat i zvijezda,
za koju tvrde daje bila na oklopu Davuda, alejhis- selam, sasvim jasno
vide na amerikom dolaru.
Istina, u koju nema sumnje, je da znak Mesiha Dedala i njegov
peat, razboritom, govore sve.
Jer sintagma Novus ordo seclorum doslovno znai: Novi svjetski
poredak. Ispod nje na engeleskom jeziku stoji The Great Seal - Peat
najveeg, a iznad Annuit Coeptis - Uspjeh je na ili Zadatak (je)
uspjean,
a znai i Veliki uspjeh ili Jedini kralj ili Peat Egipanina ili Veliki
Egipanin... Na temelju ovoga je sa dolara mogue razumjeti sljedee:
Veliki peat za jedinog kralja, koji se vraa svome velianstvenom
korijenu i dogaajima koji su njegovu linost darovali Egiptu.
Istraujui ovaj problem saznao sam da dvije navedene rijei (Annuit
Coeptis) na francuskom jeziku glase: Le grand Coptis to znai: Veliki
kopt. Prema tome kopt je Egipanin, a nije kranin kako mnogi misle.

Isto tako rije anneou znai: halka ili peat. Prema tome to je peat
Mesiha (Dedala) koji se smatra velikim egipatskim sveenikom. ta li je
to to je ovog Egipanina odvelo na tlo Amerike? Odvelo gaje to to on
smatra da je Amerika otvoreno polje za njegovo djelovanje, za njegove
ideje i njegove eksperimente, dok je Egipat njegova prapostojbina. Radi
toga emo o drugim teorijama na drugom mjestu.
Slova tariha: MCCCLXXVI uklesanog u Dedalovoj bazi, koja je
dnovremeno predstavljaju i brojani iskaz, oznaavaju datum kada je
najavljeno zvanino osnivanje Korporacije nosilaca ejtanskog svjetla.
Prvi korak rada bit e zaposijedanje svjeskih umova, potom njihovih
zemalja i bogatstava, a nije to datum stjecanja nezavisnosti Amerike.
Orao na dolaru iju glavu podie jevrejska estokraka zvijezda
simbolizira jevreje, cioniste, Izraeliane i sve one koji imaju veze sa
Hebrejima...
Masoni ovu zvijezdu nazivaju Davudovim oklopom koji je po njihovu
miljenju naslijedio Sulejman Vjerovjesnik Kralj. Ona po njima ukazuje
na dva oka kod preplitanja dva trougla. Svako oko trokuta predstavlja
rebra. Sulejman je - koji je po njihovom miljenju jevrej - sa trokutom
namjeravao da to bude boije oko, a kasnije je to oko ili trokut postalo
simbol boga lino. Zato jevrej ima, a i masonima naravno, simbol
predstavlja svetinju.124
Mene je kao mislioca ponukalo da razmiljam o broju zvijezda koje
sainjavaju zvijezdu estokraku, a kojih ni vie ni manje nema nego
trinaest. Takoer sam zapazio tankovijasta pera iznad repa orla, trinaest
kopalja kose u jednoj kandi orla, a u drugoj kandi trinest otvorenih
listova na grani masline i, na kraju, trinaest spratova piramide koja dri
budno oko Mesiha Dedala. Nakon dugog razmiljanja na kraju sam
doao do rezultata: Broj jevrejskih skupina koji su potomci Jakuba, je
dvanaest. Oni se nazivaju i potomcima Ishaka i Ibrahima, alejhis-selam.
Ove skupine su ogranci sinova Israilovih - idovi, poput plemena kod
arapa koji su od potomaka Ismaila, alejhis-selam.
U Kuranu Uzvieni Allah kae: Mi smo ih na dvanaest rodova
podijelili. 125
Odakle je onda doao jo jedan koji upotpunjuje zbir od trinaest, a
koji je vie puta ponovljen na dolaru. Upravo on je vaniji od svih
dvanaest prethodno nabrojanih. On je njima sve. On je taj stvarni koji se
sam pridodao njima, uinivi od njih trinaest rodova, makar i lano.
124
Masonizam, Mahmud Sabit e-azili, str. 51.
Oni su jevreji (Hazari) za koje jevrejski pisac i uenjak Artur Kistler
(umro 1983. godine) dri da su podijeljeni u trinaest plemena. Na kraju
knjige The Thireteenth Tribe Kistler konstatuje da dananji jevreji nisu od
tih trinaest plemena koji vuku porijeklo od Jakuba, a koja su spomenuta
u Kuranu i Tevratu, ve da potiu od Hazara (trinaesto pleme) iji su se

potomci proirili po mnogim zemljama istone Evrope, posebno u


Poljskoj, Maarskoj i Rusiji. To znai da oni nisu doli iz Palestine,
nego iz Kavkaza i srednje Azije.
Takoer je i Ibrahim Poljak, jevrej ruskog porijekla koji se sa ocem
1923. godine preselio u Palestinu, a koji danas radi kao profesor Istorije
Jevreja na univerzitetu u Tel Avivu, u mnogim svojim istraivanjima i
knjigama priznaje da su dananji jevreji porijeklom od Hazara. I ne samo
to, nego on otvoreno odbacuje svaku pomisao da dananji jevreji vuku
porijeklo od plemena koja su u Tevratu spomenuta.
Vilijam Di Kar u djelu Stijene na ahovskoj ploi kae: Mnoga su
nesemitska plemena u grupama preko moreuza u Kaspijskom moru
prela iz Azije u staru Evropu jo u prvom stoljeu nove ere. Ovi su
narodi kroz povijest nazvani Hazarima. Nastanili su se u istonoj Evropi,
gdje su formirali jaku Hazarsku Carevinu. Oni su svoju vlast stalnim
ratovanjem postepeno irili do pred kraj drugog stoljea nove ere dok
nisu zauzeli veinu podruja istone Evrope, zapadno od Urala i
sjeverno od Crnog mora. Tad su jevrejski Hazari, koji su u to vrijeme bili
superiorniji u odnosu na katolianstavo i islam, marljivo poeli graditi
sinagoge i kole kako bi se jerejska vjera izuavala i u
drugim pokrajinama njihove carevine. Da bi pokazali svoju superiornost i
snagu silom su uzimali glavarinu od dvadesetpet drugih naroda.
Hazarska drava je opstojala blizu 500 godina, da bi poetkom 13.
stoljea potpala pod vlast Rusa koji su ih napali sa sjevera i u sastavu
ruske imperije ostala sve do crvene revolucije 1917. godine. Borbe koje
su protiv Hazara voene u 13. stoljeu ukazuju daje veina jevreja ostala
da ivi unutar ruske imperije.
U knjizi Hazari, koja je po prvi put objavljena na arapskom jeziku, a
koja je izala u Tel Avivu 1944. godine, autor prof. E. N. Poljak kae:
Ovaj jevrejski hazarski narod moemo smatrati nukleusom velike
jevrejske naseobine u istonoj Evropi...
Porodica ove naseobine - kako oni koji su ostali ovdje tako i oni koji
su odselili u Sjedinjene Amerike Drave, Izrael ili neku drugu zemlju trenutno sainjavaju jevrejsku veinu u svijetu. Stvarnost govori da je
ogromna veinajevreja koji danas ive u svijetu porijeklom iz istone
Evrope, i uglavnom porijeklom od Hazara. To znai da njihovi preci nisu
doli iz Jordana nego od rijeke Volge. Da, nisu doli iz zemlje Kenan
nego su doli iz Kavkaza. Prema tome oni su genetski blii plemenima
Ujgur i Maar nego to su potomcima Ibrahima, Ishaka i Jakuba. Ipak,
ostao je veliki broj otvorenih pitanja na koje istraiva ne moe dati
siguran odgovor, ak ni Poljak, ni Kistler pa ni maarski prof. H. Frirfon
koga smatraju pouzdanim autoritetom na polju poznavanja historije
Hazara.
Posebno interesantno pitanje na koje jo uvijek nije dat valjan

odgovor jeste svakako zato su jaki Hazari prigrlili judaizam, vjeru


slabanih idova.
Njihovo priklanjanje jevrejskoj vjeri i naputanje idolopoklonstava
dogodilo se 740. godine, pa da li je Dedalova aktivnost dovela do
ovoga?
ak i uenjak Bejuri u knjizi: Povijest Istonorimske imperije nastoji
stvar prebaciti na politiki kolosijek. Po njemu: Vladar Hazara nije
prihvatio islam zbog nunosti pokoravanja sultanu, halifi muslimana. Nije
prihvatio ni kranstvo kako ne bi slijedio crkvu Istonorimske imperije.
Zadovoljio se prihvatanjem judaizma koji nije imao ni drave ni vlasti, a
osim toga oni imaju svete knjige koje podjednako potuju i muslimani i
krani.
Ove rijei imaju lijepu vanjtinu, ali su bez suine... Jer prihvatanje
vjere bez razumijevanja i poznavanja njenih naela i principa u najmanju
je ruku stvar iza koje stoji milion znakova pitanja.
S obzirom da ova moja knjiga nema za cilj da se bavi istraivanjem
povijesti Hazara, vraam se onome to je predmet knjige.
vrsta kanda orla na dolaru simbolizira vlast Mesiha Dedala, dok
broj trinaest, to je svakome jasno, somolizira trinaest korijena jevreja.
Svi simboli koje sam spomenuo, otisnuti na apoenu jednog dolara,
potvruju istinitost injenica koje iznosim. ak i voda oko piramide... To
je ista ona voda koja se nalazi na klieu Mesiha Dedala na Protokolima.
Ovaj Iblis od ljudskog roda otkriva sebe utanjem, a pratit e ga i
zvanini proglasi u pogodnom momentu kad to on procijeni.
Ipak, na kraju e se izjaloviti njegova procjena: A vi ne moete nita
htjeti ako to Allah, Gospodar svijetova, nee!126
On e biti primoran na izlazak onda kada to najmanje bude elio, jo
e traiti da bude zastupnik muslimana.
INJENICA SEDMA
Pojava Mesiha Dedala koji e za sebe tvrditi da je Vjerovjesnik i bog
je veliki predznak Smaka svijeta. To nee biti kraj ovoga svijeta kako
misle neki nego poetak posljednje etape koja e, Allah najbolje zna,
trajati i nekoliko stoljea. Prije njegova pojavljivanja e se pojaviti
Mehdija.
Prije nekoliko godina sam se sprijateljio sa francuskim orjentalistom,
dobrim poznavaocem knjievnog arapskog kao i jo nekolicine izumrlih
jezika - sirjanski, aramski i hebrejski - strunjakom u komparaciji religija,
koji je na kraju iskreno prihvatio islam.
Prilikom jednog od naih susreta, na kome me je obavijestio daje
prihvatio islam, obeao mije dati izuzetno vrijedan poklon. To je bilo
kada sam se sajednog putovanja vraao u Kairo. Izvrio je obeanje.
Pokazao mije kopije starih knjiga koje mije prevodio. U njima je stajala

potvrda da e se kranski zapad i Amerika boriti protiv muslimana


i preko starih rukopisa, od kojih e neki biti muslimanski i biti ukradeni a
neki e biti iz perioda od prije roenja Isaa,alejhis-selam, i kasnije.
Nakon to mije dozvolio da zapisujem prevod, ree: Ako eli doi do
ovakvih i jo starijih kopija rukopisa, otii u Vatikan i na univerzitete u
vedskoj, Njemakoj i neka mjesta u Francuskoj.
Rukopis koji mi je pokazao bio je od izvjesnog Ibn Harela er-Rumija,
jevreja za koga je u opaski francuski profesor i doktor rekao: On je,
kako sam mogao zakljuiti iz njegove povijesti, vjerovao u Boga i
Njegove istinite rijei.
Ibn Harel u svojim stihovima kae:
Slobodan je Dedal, slobodan je Kehbad, slobodan je i cijeli kosmos,
cijeli, Njegova je stvar na dalekoj obali, i pusto. Svakom ovjeku je Dedal - i svakoj stvari zamor i nesrea. On je varalica a znanje njegovo
je arolija i obmana, a Gospodar,
Gospodar Kehbadu naredit e da Dedala ubije
i da srui grad, grad najgori, koga e propast i tuga zahvatiti.
Nema vee slobode od slobode kosmosa i slobode asti, mir e vratiti
Gospodar Zemlje, dok Kehbad e na obalama i rijekama
ratovati.
Pokvarenjak i sloboda su - aa i glava - slobodan je i spletkaro i
varalica, Slobodan je lav, a slobodna e biti i poezija.
***
Istok i zapad, svaki Arap i nearap, svaka stvar i cijeli ovaj svijet
Bit e pokorni Kehbadu, a slobodan e biti Dedal, Beskrajno slobodan
sve dok se ne vrati Mesih, Istinski.
Tada e
Svi vuci skupa sa ovcama veliati Gospodara, i sloboda kosmosa e
zasjati.
Kehbad e biti ubijen, nakon koga e vlast pripasti Mesihu Istinskom.
Gospodarit e godinama, umrijet e Kehl, a slobodni e biti i Jedud i
Medud.
Mesih e doi. Nee ni umrijeti, a iznova pusto.
Sav e ovaj svijet biti u tugi, i u zlu.
Mesih e se obratiti Gospodaru i on e mu se odazvati, Unitit e
Jeduda i Meduda pticama iz Babila.
***
Svoju pjesmu Harel je zavrio estercem:
Cijeli svijet e iznova udahnuti mir, i postati kua Kehbadova.
Allah je htio da se Mesih vrati i da svaki slobodni bira, Svakoga je
Gospodar upu tio i pozvao da mu se pokori. to god ko bude htio - imat
e Svijet je prolazan - smrt ga eka Sve to je na njemu eka vjeni
put...

Da... Ovi stihovi svakako predstavljaju veliko iznenaenje...


Ali ima neto i vee od ovoga...
U hadisu koji prenosi Nuajm b. Hammad Vjerovjesnik, salallahu alejhi
ve sellem, preporuuje svojim sljedbenicima, koji e osvojiti Rim,
a odatle stii i do Vatikana, da budu oprezni na odreenom mjestu u
kome je neto skriveno: Kada osvojite Rim, uite u njegovu istonu
crkvu na vrata koja su od istoka. Kada proete sedam ploa, osmu
razbite jer je pod njom Musaov, alejhis-selam, tap, Indil i nakiti iz
Bejtul-Makdisa.
Ovaj e se hadis uz Allahovu pomo ostvariti prije pojave Mesiha
Dedala.
Prije toga e, uz Allahovu pomo, biti nekih nagovjetaja koji e
sadravati ohrabrenja za muslimane,127 poput teksta koji je Ibn Harel elJehudi er-Rumi preuzeo od Baria b.Hamisa, Musaovog, alejhis-selam,
Hidra u kome stoji da e Mesih Dedal skupa sa Iblisom povesti strane
borbe protiv islama i muslimana i svakog onoga ko im se suprotstavi pa
makar bio i jevrej.
Moja knjiga, koju imate pred sobom, predstavlja samo krik upozorenja...,
i to ne samo muslimanima nego cijelom ovjeanstvu, da e se pojaviti
ovjek, uzronik i do tada mnogih nereda, koji e prouzrokovati
prolijevanja krvi milona ljudi, kako prije tako i nakon njegovog konanog
pojavljivanja. U tome e mu pomoi zapad pod vodstvom jevreja koji
zagovaraju hiljadugodinju vlast u okviru koje
127
Spomenuo sam Vatikan iz razloga to je Vatikan skladite najveih
i najznaajnijih rukopisa u svijetu.
e jevreji proivjeti udoban ivot pod vodstvom njihova Mesiha,
cionistikog kralja, koji e se pojaviti prije nego sazriju okolnosti za
svjetski rat, koji e ovjeanstvo vratiti na poetak i koji e tada povesti
jevrejski narod ka civilizaciji Gospodara koji oduvijek postoji.
Oni tako razmiljaju, o tome sanjaju i na tome predano rade.
Zar niste proitali ta je Hajim Vajcman kazao u svojim memoarima?!
On doslovno kae: italac se treba zapitati ta je navelo Engleze da
svesrdno pomau jevreje i brinu o njihovoj sigurnosti u Palestini?
Odgovor je jasan. Englezi, posebno oni koji su zavrili stare kole, su
pod velikim utjecajem Tevrata. Engleska privrenost vjeri nam je
pomogla da ostvarimo svoja nadanja. Jer Englez vjernik vjeruje u ono
to se nalazi u Tevratu o nunosti povratka jevreja u Palestinu. S te
strane nam je engleska crkva pruila najveu pomo.
Vajcman apsulutno nije pogrijeio kada je rekao da svaki kranin
vjeruje u Svetu knjigu. Svi oni vjeruju u njeno temeljno naelo: da svaki
jevrej ima pravo na Palestinu.
Kranski dr. Deri Falvil, koji ima amerko dravljanstvo, je u jednom
svom predavanju kazao: ...Uprkos nastojanju i naporu koje je uloila

naa - amerika - vlada u pogledu kejmpdevidskog sporazuma izmeu


Egipta i Izraela, taj sporazum nee dugo trajati. Mi uistinu ulaemo velike
napore na planu postizanja mira u Kudsu i visoko cijenimo dvojicu velikih
dravnika: Presjednika Republike Egipat i Predsjednika izraelske vlade
koji po svaku cijenu ele mir, ali i ja i ti dobro znamo da nema
istinskog mira na srednjem istoku sve do onog dana kada e gospod
Mesih sjesti na Davudov prijesto u Kudsu.
U brouri pod naslovom Da li postoji veza izmeu povratka jevreja i
Mesiha Drugog, egipatski sveenik Ikram Lemi priznaje da je ovo
vjerovanje duboko ukorijenjeno ak i kod egipatskih krana.
On doslovno kae sljedee: ...Ovakvo uvjerenje je ukorijenjeno u
srcima onih koji u njega duboko vjeruju, do te mjere da vjerniku izaziva
unutarnji moralni i misaoni procjep. U jednom razgovoru sa kranskim
pilotom koji slijedi ovakvo uvjerenje rekao mi je da u sebi osjea
procijep: Bio bi spreman, ukoliko bi uslijedila naredba, udariti po Izraelu
jer volim svoju zemlju, ali istovremeno vjerujem da na kraju Izrael mora
pobijediti. Kako moe biti siguran u svoje osjeaje prema svojoj zemlji, a
da istovremeno bude i siguran naspram svoga uvjerenja. U kakvom
procijepu on ivi? Zar eli da pobijedi Izrael koji mu je pobio brau i
prijatelje i koji je uzronik njegovih ekonomskih i socijalnih nevolja i
uzronik stradanja mnogih ljudskih i moralnih vrijednosti unutar drutva u
kome ivi. Ili pak, kao graanin koji voli svoju zemlju prezire Izrael i na
taj nain, protivno svojim uvjerenjima, biva protiv Boijeg plana o
ureenju svijeta.
Sveenik Ikram Lemi je pravedno postupio i olakao sebi kada je
zanijekao hiljadugodinju vlast Mesiha, suosjeajui sa ovim pilotom i
njemu slinim u Evropi koji vjeruju u istu ideju.
elim umiriti sve muslimane, krane i jevreje da e se zasjedanje
Mesiha u prijesto u Kudsu Allahovom voljom obistiniti, meutim, to e biti
Allahov Mesih koji je pokoran Allahu. Prije njega e na taj prijesto u
Kudsu, koje e biti prijestonica islamskog hilafeta, sjesti Mehdija. Na taj
prijesto nikada, niti za trenutak, nee zasjesti Mesih Dedal, za koga
krani i jevreji vjeruju da je istinski spasitelj i izbavitelj, ma koliko ga
dugo oekivali.
Musliman je suosjeajan. Iskreni musliman suosjea sa onima koji su
potlaeni, koje Amerika i ostatak bogatog zapadnog svijeta nepravedno
iskoritavaju, ubirui brojne etve, varaju, prolijevaju krv da bi po zemlji
leeva i lobanja sijali gorke tikvice...
Pa kako onda neko razuman moe oekivati da na toj zemlji niknu
rue i penica?!