You are on page 1of 6

GODINJI PLAN NASTAVNOG GRADIVA PO MJESECIMA

OSMA OSNOVNA KOLA


-----------------------------------------------------------------------NAZIV KOLE /
K0OLSKA / 2007./2008.

BRKA
------------------------------------------------------------------------( MJESTO / )

HRVATSKI JEZIK
------------------------------------------------------------------------( NASTAVNI PREDMET / )
VII.. SEDMI
---------------------------------------------------------------------------( RAZRED / )

Septembar / / Rujan

Mjesec

Sati /
Planirano

16

Ostvareno

16

LJILJANA LOVRI
-----------------------------------------------------------------POTPIS NASTAVNIKA /

Plan nastavnog gradiva1.UPOZNAVANJE UENIKA S PROGRAMOM RADA I PRIJEDLOGOM LEKTIRE
2SLUBA RIJEI U REENICI - PONAVLJANJE IZ 6. RAZREDA
3. PREDIKAT .. IMENSKI,- GLAGALSKI,REENICA BEZ PREDIKATA
4. REENICA-PODJELA PO SADRAJU I SASTAVU
5. SAFET-beg BAAGI ..SJAJ MJESEE
6. I TANJ E- UMJETNIKI TEKST-INTONACIJA ,TEMPO, PAUZE
7. SLAGANJE REENINIH DIJELOVAKONGLUENCIJA
8. KULTURA IZRAAVAN J APRIAN jE STVARNOG DOG AAJA I DOIVLJAJA UZ UPORABU OPISA I
DIJALOGA,, DINAMINOST RADN J EGOVORNA VJEBA
9. PRIAN J E DOGAAJA ILI DOIVL J AJAPISMENA VJEBA
10. MAK DIZDAR,,-ZAPIS O ZEML J I
11. SLOENA REENICAODNOS REENICA
12.VRSTE NEZAVISNO SLOENIH REENICA
13.ANALIZA I ISPRAVAK PISMENE VJEBE
14.VELIKO POETNO SLOVO U PISANJU
15. LEKTIRA: DINKO IMUNOVI : DUGA
16LEKTIRA: DINKO IMUNOVI:DUGA

Napomena

Oktobar / /Listopad

Mjesec

Novembar / / Studeni

Mjesec

Sati /
Planirano

Ostvareno

18

18

Sati /
Planirano

Ostvareno

17

18

Plan nastavnog gradiva


Napomena

SASTAVNA REENICA -- OBRADA


2 SUPROTNA REENICA --OBRADA
3, IAN RAMLJAK: SAN BEZ UZGLAVLJA
4, RASTAVNA REENICA OBRADA
5,ALEKSA ANTI: O, KLASJE MOJE
6. ORTOGRAFIJA: PISANJE NADIMAKA
7. RADOJE DOMANOVI: MRTVO MORE
8. I SKLJ UNA REENICA OBRADA
9, TIN UJEVI : DAD
10. ZAKLJUNA REENICA OBRADA
11, ORTOGRAFIJA : PISANJE TITULA IVIH VLADARA
12, NEZAVISNO SLOENE REENICE VJEBA
13, KULTURA IZRAAVANJA : OPIS LINOSTI IZ KNJEOVNOG DJELA GOVORNA VJEBA
14,KULTURA IZRAAVANJA : OPIS LINOSTI IZ KNJEOVNOG DJELA PISMENA VJEBA
15, LEKTIRA : PERL BAK : BELIKI TALASI
16.LEKTIRA: PERL BAK : VELIKI TALASI
17.A.ENOA, ZLATAROVO ZLATO
18.A.ENOA, ZLATAROVO ZLATO

Plan nastavnog gradiva


1
1.ANALIZA I ISPRAVAR PISMENE VJEBE
2 NEZAVISNO SLOENE REENICE- PONAVLJANJE
3M. K. :FILM ,LIK ,POKRET, ZVUK, SVJETLO, BJA
4.ORTOGRAFIJA: PISANJE VLASTITIH IMENICA ,IMENA IVOTINJA
5.ANELKO VULETI: KAD BUDEM VELIK KAO MRAV
6.NEZAVISNO SLOENE REENICE PISMENA PROVJERA
7. URO SUDETA; DIJETE
8.ZAVISNO SLOENE REENICE: USTROJSTVO
9.DOBRIA CESARI : BALADA IZ PREDGRAA 2 SATA
11. ZAVISNO SLOENE REENICE: ODNOS SUREENICA
12. PETA R PRERADOVI: JEZIK RODA MOGA
13. ZAVISNO SLOENA REENICA- IZRICANJE PREDIKATA 2 SATA
15. ZAVISNO SLOENA REENICA IZRICANJE SUBJEKTA 2 SATA
17. LEKTIRA : EUGEN KUMII : ZAUENI SVATOVI 2 SATA

Napomena

Decembar / / Prosinac

Mjesec

Januar / / Sijeanj

Mjesec

Sati /
Planirano

Ostvareno

11

10

Sati /
Planirano

Ostvareno

Plan nastavnog gradiva


1.PRIPRAVA ZA PRVU PISMENU ZADAU OPIS LJUDI U ZATVORENOM PROSTORU


2.PRVA PISMENA ZADAA
3. S. LAGERLEF: SVETA NO - USVAJANJE
4. S. LAGEREF : SVETA NO - USVAJANJE
5.KONTROLNI ZADATAK
6.. LEKTIRA: D . F. KURER : POSL J EDN J I MOHIKANAC
7.. LEKTIRA : D . F. KUPER: POSL J EDN J I MOHIKANAC
8.ANALIZA KONTROLNOG ZADATKA
9.ANALIZA I ISPRAVAK PISMENE ZADAE
10. VJEBA IZRAAJNOG ITANJA

Plan nastavnog gradiva


11

11

Napomena

1.IZRICAN J E ATRIBUTA I APOZICIJE


2. IZRICAN JE OBJEKTA
3.MEDIJSKA KULTURA: LEKTIRNI ELEMENTI U FILMU
4 D. MAKSIMOVI : PAHUL J ICE SNJENE
5.ORTOGRAFIJA : PRAVOPISNI ZNACI
6. PERO B UDAK : MEAVA
7. PERO BUDAK : M EAVA
8. VREMENSKA REENICA
9.M J ESNA REENICA
10. SLOENE REENICE : VJEBA
11.ORTOGRAFIJA VELIKO POETNO SLOVO, VJEBA

Napomena

Febuar / / Veljaa

Mjesec

Mart / / Oujak

Mjesec

Sati /
Planirano

Ostvareno

Plan nastavnog gradiva


Napomena

1.UZRONA REENICA --- OBRADA


2.ZAVISNO SLOENE REENICE VJEBA
3 J. S. POPOVI : POKENDIRENA TIKVA
4 NAINSKA REENICA OBRADA
5 D Z. H. D Z UBRAN : IZREKE POTOKA
6. IZRICAN J E NAMJ EREOBRADA
7. JOSIP KOZARAC : TENA
8. JOSIP KOZARAC :TENA
9.KULTURA IZRAAVAN J A : IZVJEE S ELEMENTIMA REPORTAE GOVORNA VJEBA
10. IZVJEE S ELEMENTIMA REPORTAE PISMENA VJEBA
11. ANA FRANK : ANINA PRVA L J UBAV
12. ANA FRANK : ANINA PRVA L J UBAV
13. ANALIZA I ISPRAVAK PISMENE VJEBE
14. LEKTIRA : V. NOVAK : IZ VELEGRADSKOG PODZEML J A
15. LEKTIRA: V. NOVAK IZ VELEGRADSKOG PODZEML J A
16. ZAVISNO SLOENE REENICE VJEBA
17. A.P.EHOV,, VANJKA - USVAJANJE

17

Sati /
Planirano

Ostvareno

Plan nastavnog gradiva1.IZRICAN J E DOPUTEN J A OBRADA
2..B. RADIEVI : KAD MLIDIJAH UMRIJETI
3.ORTOEPIJA:IZRAAJNO RECITIRAN J E LIRSKE PJESME
4. Z. DIZDAREVI : MAJKA
5.IZRICAN JE POGODBE OBRADA
6.. SIJARI _KOZA
7.ZAVISNO SLOENE REENICEVJEBA
8.M. PEI: ZELENO OGLEDALO KUPE
9. M. PEI : ZELENO OGLEDALO KUPE
10. UPITNE REENICE PRETVARAN J E NEUPRAVNOG GOVORA U UPRAVNI
11 ZAVISNO SLOENE REENICE SISTEMA TIZACIJA
12. LEKTIRA: IVAN CANKAR:DESETICA
13. LEKTIRA: IVAN CANKAR: ALICA KAVE
14.VJEBA IZRAAJNOG ITAN J A
15.REENICE NEZAVISNE ZAVISNE

15

Sati /

Napomena

April / / Travanj

Mjesec

Planirano

Sati /
Planirano

16

Plan nastavnog gradiva


Napomena

1. ORTOGRAFIJAZAREZ U SLOENOJ REENICI , UMETNUTE REENICE , INVERZILA


2. MEDIJSKA KULTURA: RAZGOVOR O GLEDANOM FILMU
3.BIBLIJA : ISUSOVO ROEN J E
4. ORTOGRAFIJA : IJEKAVSKI IZGOVOR
5. H. HUMO : ZVUCI U SRCU
6, VJEBA ITAN J A -- ZVUCI U SRCU
7. SVETOZAR OROVI : PIJUN
8.KULTURA IZRAAVAN J A: RASPRAVL J AVL J AN JE O KN J IZ I - POZORINOJ PREDSTAVI GOVORNA VJ .
9. RASPRAVL J E O KN J IZI ,POZORIN J OJ PREDSTAVIPISMENA VJEBA
10.REENICE: NEZAVISNEZAVISNE VJEBA
11. ANALIZA I ISPRAVAR PISMENE VJEBE
12. LEKTIRA: HRVOJE HITREC : SMOGOVCI
13. LEKTIRA; HRVOJE HITREC : SMOGOVCI

13

Mjesec

Maj / / Svibanj

Ostvareno

Plan nastavnog gradiva


Ostvareno

1. ARAPSKA USMENA NARODNA BALKA :SINDIBAD POMORAC


2.ARAPSKA USMENA BAJKA: SINDIBAD POMORAC
3. NEZAVISNO SLOENE REENICE PONAVL J AVL J AN J E
4.RAZVOJ HRVATSROG JEZIKA
5. HRVOJE HITREC : L J UBAV DUN J E I MAZALA
6.HRVOJE HITREC : L J UBAV DUN J E I MAZALA
7.RAZVOJ BOSANSKOG JEZIKA
8. PRIPRAVA ZA PISMENU ZADAU RASPRAVL J AN J E O AKTUALNIM TEMAMA
9. 2. PISMENA ZADAA: RASPRAVL J AN J E O AKTUALNIM TEMAMA
10. MEDIJSKA KULTURA: POZORITE I T V
11. LEKTIRA; S. EGZIPERI : MALI PRINC -- 2 SATA
13.ANALIZA I ISPRAVAK PISMENE ZADAE
14.VJEBA ITAN J A LJ UBAV DUN J E I MAZALA
15.ORTOGRAFIJA: RASTAVL J E NA KRAJU RETKA
16. RAZVOJ SRPSKOG JEZIKA

Napomena

Mjesec

Sati /

Juni / / Lipanj

Planirano

6.

Plan nastavnog gradiva


Ostvareno

1. KN J I EVNI RODOVI SLINOSTI ,-- RAZLIKE SISTEMA TIZACILA


2.USTROJSTVO REENICE VLEBA
3.PRAVOPISUPRAVNI GOVORVJEBA
4.ANALIZA LEKTIRNIH DJELA
5.REENINI I PRAVOPISNI ZNACI -- VJEBA
6.KN J IEVNE VRSTE SLINOST RAZLIKA

Napomena