CiUG CALENDARIO XERAL PAU 2015 – ACCESO 2015-2016

Centros

CALENDARIO XERAL
PAU 2015 – ACCESO CURSO 15-16
DECEMBRO 2015
9-13

Envío aos centros de Secundaria e ás Universidades das fichas de solicitudes para
participar nas Comisións Delegadas e nas Comisións de Avaliación na PAU vindeira (data
límite de entrega: 13 de febreiro de 2015).

XANEIRO 2015
7-16

Envío dos calendarios específicos aos centros de Secundaria, Directores dos Grupos de
Traballo, LERDs, etc

12

Envío dende a CiUG aos centros de FP das fichas de datos.

FEBREIRO 2015
13

Data límite para recepción na CiUG das solicitudes para participar nas Comisións
Delegadas e nas Comisións de Avaliación na PAU

MARZO 2015
6

Sorteo público, na sede da CiUG, ás 13.00 horas, dos exames da PAU.

31

Envío aos centros sen Xade das instrucións sobre NERTA.

ABRIL 2015
6-24

Gravación polos centros sen XADE na aplicación NERTA dos datos persoais e
cualificacións de Bacharelato.

10

Envío ás entidades bancarias dos importes das taxas de matrícula para a PAU, indicando
datas de matrícula.

23-27

Envío aos centros do material para a matrícula da PAU.

30

Envío aos centros con Xade das instrucións sobre NERTA.

MAIO 2015
12-29

Matrícula anticipada on line para a realización da PAU.

25

Límite para a avaliación final de Bacharelato

26-27

Reclamacións ás cualificacións de Bacharelato nos centros.

26-29

Gravación nos centros sen XADE das cualificacións de 2º Bacharelato.

26-29

Prematrícula PAUnos centros de Secundaria, onde se entregará a cada solicitante un
resgardo de matrícula co código de acceso á aplicación NERTA e as instrucións sobre a
aplicación.

29

Comunicación aos centros de Secundaria sobre o profesorado que vai participar na PAU.

29 maio1 xuño

Matrícula Ordinaria PAU, por parte dos centros nos LERD, para alumnado que superou 2º
Bacharelato na convocatoria de xuño 2015 e envío por mensaxería urxente aos LERD
1

CiUG CALENDARIO XERAL PAU 2015 – ACCESO 2015-2016

Centros

polos centros de Secundaria da listaxe de matriculados xerada en NERTA e do resto da
documentación relacionada na convocatoria de matrícula ordinaria PAU.

XUÑO 2015
1

Reclamacións ás cualificacións de Bacharelato ante a Comisión de Supervisión da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

1

Reclamación nos centros de Secundaria ás listaxes provisionais de matriculados (ata as
14.00)

5

Comunicación por fax da Consellería á CiUG e aos centros de Secundaria do resultado
das reclamacións ás cualificacións do Bacharelato.

5

Límite de gravación dos centros en NERTA das modificacións ás listaxes provisionais de
matriculados.

5

Consulta en NERTA das listaxes provisionais de matriculados.

5

Xeración en NERTA, e impresión na CiUG, das listaxes definitivas de matriculados:
matriculados por Comisión Delegada e materia, matriculados por centro, Comisión
Delegada e materia, relación nominal de matriculados por centro e Comisión Delegada.

8

Matrícula Extraordinaria para alumnado que aprobe 2º Bacharelato na convocatoria xuño
despois da resolución das reclamacións pola Comisión de Supervisión da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria

8 xuño3 xullo

Solicitudes Anticipadas de Admisión para cursar ensinanzas universitarias oficiais de
Grao no SUG con límite de prazas, a través de NERTA.

10-11-12

REALIZACIÓN DA PAU (FASES XERAL E ESPECÍFICA)

15

Comunicación, por correo electrónico, dos criterios específicos de avaliación, para a súa
publicación nos LERD, nos centros de Secundaria e na web da CiUG.

19

Xeración en NERTA das Actas de cualificacións provisionais da PAU e das listaxes
nominais de aprobados por Comisión Delegada.

19

Envío polos responsables do soporte NERTA á CiUG das cualificacións provisionais da PAU
para consulta na web da CiUG mediante DNI.

19

Publicación on line das cualificacións provisionais (a partir das 20,00 horas)

19

Xeración das Actas de cualificacións provisionais da PAU.

19

Envío polos responsables do soporte NERTA aos interesados, por correo electrónico, das
cualificacións provisionais da PAU.

19

Xeración en NERTA polos LERD das tarxetas de cualificacións da PAU.

20-23

Solicitudes de segunda corrección e reclamación ás cualificacións da PAU (ata as 14.00
horas do día 25).

22

Impresión nos LERD das tarxetas de cualificacións da PAU.

2

CiUG CALENDARIO XERAL PAU 2015 – ACCESO 2015-2016
22 xuño3 xullo

Centros

Solicitude Ordinaria de Admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas univertarias
oficiais de Grao no SUG. Esta solicitude poderase facer a través da aplicación NERTA, non
sendo preciso neste caso a entrega da mesma nos LERD

23

Envío dos LERD aos centros, por correo urxente, ás 14.00 horas, das tarxetas de
cualificacións provisionais da PAU.

25

Gravación na CiUG, polos responsables do NERTA, con lectora óptica, das cualificacións
modificadas despois da primeira revisión dos exames (das 9.00 ás 20.00 horas).

26

Xeración polos responsables do NERTA dos Anexos I e II de resolución das solicitudes
de segunda corrección e reclamación.

26

Xeración na CiUG e nos LERD dos Anexos I e II.

26

Publicación na CiUG e nos LERD dos Anexos I e II.

26

Envío dende a CiUG aos LERD e aos Reitorados da Resolución pola que se fan públicos os
Anexos I e II.

26

Envío polos responsables do NERTA aos interesados, por correo electrónico, das
cualificacións.

26

Envío polos responsables do NERTA aos LERD das tarxetas de cualificacións da PAU.

29

Impresión nos LERD das tarxetas de cualificación da PAU con modificación de nota e envío
por correo urxente aos centros de Secundaria.

29 xuño
1 xullo

Solicitudes de revisión á segunda corrección.

XULLO 2015
2

Gravación na CiUG, por persoal do NERTA con lectora óptica, das cualificacións
modificadas despois da revisión á segunda corrección (das 9.00 a 13.00 horas).

2

Xeración en NERTA dos Anexos III e IV de resolución das solicitudes de revisión á
segunda corrección.

2

Xeración en NERTA do ficheiro de consultas de cualificacións para a web da CiUG.

2

Xeración en NERTA na CiUG e nos LERD dos Anexos III e IV.

2

Publicación na CiUG e nos LERD dos Anexos III e IV.

2

Envío aos LERD e aos Reitorados da resolución pola que se fan públicos os Anexos III e IV.

2

Envío do NERTA aos interesados, por correo electrónico, das cualificacións.

3

Impresión nos LERD das tarxetas de cualificación da PAU con modificación de nota e envío
por correo urxente aos centros de Secundaria.

6-7

Solicitude Extraordinaria de Admisión (Preinscrición) en titulacións do SUG para
alumnos que aproben a PAU despois da reclamación a segunda corrección.

13

Xeración na CiUG e nos LERD das listaxes de admitidos e de espera do 1º Prazo de
matrícula.

13

Envío do nerta ás Universidades do ficheiro co alumnado convocado ao 1º Prazo de
matrícula (as 18,00 horas)
3

CiUG CALENDARIO XERAL PAU 2015 – ACCESO 2015-2016

Centros

13

Exposición na Internet, ás 18.00 horas, das listaxes de admitidos e de espera do 1º Prazo
de matrícula.

13

Envío do NERTA aos interesados, por correo electrónico, do estado da súa matrícula.

13-30

Solicitude Especial de Admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas universitarias
oficiais de Grao do SUG con límite de prazas para titulados universitarios que teñan feito
o depósito do título.

15-17

1º PRAZO DE MATRÍCULA (ata ás 14:00 horas do día 17)

15-17

Reclamacións nos LERD ás listaxes de admitidos e espera do 1º prazo de matrícula

21

Xeración na CiUG e nos LERD das listaxes de admitidos e de espera do 2 Prazo de
matrícula

21

Envío NERTA ás Universidades do ficheiro co alumnado convocado ao 2º Prazo de
matrícula (as 15,00 horas).

21

Envío do NERTA aos interesados, por correo electrónico, do estado da súa matrícula.

22-24

2º PRAZO DE MATRÍCULA (ata ás 14:00 horas do día 24)

22-24

Reclamacións nos LERD ás listaxes de admitidos e espera do 1º prazo de matrícula

28

Xeración na CiUG e nos LERD das listaxes de admitidos e de espera do 3º Prazo de
matrícula.

28

Envío do NERTA ás Universidades do ficheiro co alumnado convocado ao 3º Prazo de
matrícula (as 15,00 horas).

28

Exposición na Internet, ás 15.00 horas, das listaxes de admitidos e de espera do 3º Prazo
de matrícula.

28

Envío do NERTA aos interesados, por correo electrónico, do estado da súa matrícula.

29-31

3º PRAZO DE MATRÍCULA (ata ás 14:00 horas do día 31)

29-31

Reclamacións nos LERD ás listaxes de admitidos e de espera no 3º Prazo de matrícula.

AGOSTO 2015
3-23

Resolución na CiUG das Reclamacións á Preinscrición dos dous primeiros prazos de matrícula.
Gravación das modificacións.

24-26

Envío aos Centros de Secundaria do material para a matrícula PAU de setembro.

SETEMBRO 2015
1-10

Matrícula anticipada on line para a realización da PAU.

1

Xeración na CiUG e nos LERD das listaxes de admitidos e de espera do 4º Prazo de
matrícula.

1

Envío do NERTA ás Universidades do ficheiro co alumnado convocado ao 4º Prazo de
matrícula (as 15,00 horas).

1

Exposición na Internet, ás 15.00 horas, das listaxes de admitidos e de espera do 4º Prazo
de matrícula.

1

Envío do NERTA aos interesados, por correo electrónico, do estado da súa matrícula.

2-4

4º PRAZO DE MATRÍCULA (ata ás 14:00 horas do día 4)
4

CiUG CALENDARIO XERAL PAU 2015 – ACCESO 2015-2016

Centros

2-4

Reclamacións nos LERD ás listaxes de admitidos e de espera no 4º Prazo de matrícula.

3

Límite para a avaliación final de Bacharelato

3

Envío dos nomeamentos aos membros de Comisións de Avaliación, Delegadas, auxiliares,
etc.

3-4

Reclamacións ás cualificacións de Bacharelato nos centros de Secundaria.

7-8

Prematrícula para a PAU nos centros de Secundaria, onde se entregará a cada solicitantes
un resgardo de matrícula co código de acceso á aplicación NERTA e as instrucións sobre a
aplicación.

7

Reclamacións ás cualificacións de Bacharelato ante a Comisión de Supervisión da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (ata as 18.00 horas).

8

Xeración na CiUG e nos LERD das listaxes de admitidos e de espera do 5º Prazo de
matrícula.

8

Envío do NERTA ás Universidades do ficheiro co alumnado convocado ao 5º Prazo de
matrícula (as 15,00 horas).

8

Exposición na Internet, ás 15.00 horas, das listaxes de admitidos e de espera do 5º Prazo
de matrícula.

8

Envío do NERTA aos interesados, por correo electrónico, do estado da súa matrícula.

9-11

5º PRAZO DE MATRÍCULA (ata ás 14:00 horas do día 11)

9-11

Reclamacións nos LERD ás listaxes de admitidos e de espera do 5º Prazo de matrícula.

9

Límite para a gravación nos centros sen XADE das cualificacións de 2º Bacharelato.

10

Matrícula Ordinaria PAU, por parte dos centros nos LERD, do alumnado que superou 2º
Bacharelato na convocatoria de setembro 2015 e envío por mensaxería urxente aos
LERD polos centros de Secundaria da listaxe de matriculados xerada en NERTA e do
resto da documentación relacionada na convocatoria de matrícula ordinaria PAU.

11

Envío por fax dende a Consellería á CiUG e aos centros de Secundaria do resultado das
reclamacións ás cualificacións do Bacharelato (ás 14.00 horas).

11

Gravación na CiUG e nos LERD das reclamacións á preinscrición presentadas no Cuarto
prazo de matrícula.

11

Xeración en NERTA na CiUG, LERD e centros de Secundaria das listaxes provisionais de
matriculados por centro para a PAU (ás 14.00 horas).

11

Consulta en NERTA das listaxes provisionais de matriculados por centro para a PAU (a
partir das 14.00 horas).

14

Matrícula Extraordinaria para a realización da PAU do alumnado que aprobe 2º
Bacharelato na convocatoria de setembro despois da resolución das reclamacións pola
Comisión de Supervisión da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (das 9.00 ás
14.00 horas).

14

Límite para gravación nos centros de Secundaria das modificacións ás listaxes provisionais
de matriculados por centro para a PAU (ata as 12.00 horas).

14

Consulta en NERTA da listaxe definitiva de matriculados para a PAU.

14

Comunicación aos centros de Secundaria do profesorado que vai participar nas PAU.

15

Constitución das Comisións Delegadas, ás 18.00 horas, nas sedes das Comisións
Delegadas onde se vai a realizar a PAU.

5

CiUG CALENDARIO XERAL PAU 2015 – ACCESO 2015-2016

Centros

16-17-18

REALIZACIÓN DA PAU (FASES XERAL E ESPECÍFICA)

21

Envío, por correo electrónico, dos criterios específicos de avaliación, para a súa publicación
nos LERD, nos centros de Secundaria e na web da CiUG.

22

Xeración na CiUG e nos LERD das listaxes de admitidos e de espera do 6º Prazo de
matrícula.

22

Envío do NERTA ás Universidades do ficheiro co alumnado convocado ao 5º Prazo de
matrícula (as 15,00 horas).

22

Exposición na Internet, ás 15.00 horas, das listaxes de admitidos e de espera do 6º Prazo
de matrícula.

22

Envío do NERTA aos interesados, por correo electrónico, do estado da súa matrícula.

23-25

6º PRAZO DE MATRÍCULA (ata ás 14:00 horas do día 25)

23-26

Reclamacións nos LERD ás listaxes de admitidos e de espera do 6º Prazo de matrícula.

24

Elaboración no NERTA das Actas de cualificacións provisionais da PAU e das listaxes
nominais de aprobados por Comisión Delegada.

24

Envío do NERTA á CiUG das cualificacións provisionais da PAU para consulta na web da
CiUG mediante DNI.

24

Envío dende a CiUG ás Reitorías e aos LERD da resolución sobre cualificacións
provisionais da PAU para a súa publicación.

24

Xeración das Actas de cualificacións provisionais de da PAU.

24

Envío do NERTA aos interesados, por correo electrónico, das cualificacións provisionais da
PAU.

24

Envío á prensa da listaxe provisional de aprobados por Comisión Delegada na PAU de
setembro.

24

Impresión nos LERD das tarxetas de cualificacións da PAU.

28

Envío dende os LERD aos centros das tarxetas de cualificacións da PAU, por correo
urxente, ás 14.00 horas.

28 – 30

Solicitudes de segunda corrección e reclamación ás cualificacións da PAU, ata as 14.00
horas do día 30.

28 S-2 Out

Solicitude de Admisión (Preinscrición) en titulacións con límite de prazas do SUG para
alumnos que aproben a PAU na convocatoria extraordinaria (setembro 2015).

OUTUBRO 2015
1

Gravación na CiUG, por persoal do NERTA con lectora óptica, das cualificacións
modificadas despois da primeira revisión dos exames (das 9.00 ás 14.00 horas).

2

Xeración no NERTA dos Anexos I e II de resolución das solicitudes de segunda corrección e
reclamación.

2

Xeración no NERTA do ficheiro de consultas de cualificacións para a web da CiUG.

2

Xeración na CiUG e nos LERD dos Anexos I e II.

2

Publicación na CiUG e nos LERD dos Anexos I e II.

6

CiUG CALENDARIO XERAL PAU 2015 – ACCESO 2015-2016

Centros

2

Envío dende a CiUG aos LERD e aos Reitorados da Resolución pola que se fan públicos os
Anexos I e II.

2

Envío do NERTA aos interesados, por correo electrónico, das cualificacións.

2

Impresión nos LERD das tarxetas de cualificación da PAU con modificación de nota e envío
por correo urxente aos centros de Secundaria.

2

Límite para a recepción da documentación nos LERD dos que fixeron a solicitude anticipada
de admisión a través da aplicación NERTA.

3-7

Solicitudes de revisión á segunda corrección.

8

Gravación na CiUG, por persoal do NERTA con lectora óptica, das cualificacións
modificadas despois da revisión á segunda corrección (das 9.00 a 12.00 horas).

8

Xeración no NERTA dos Anexos III e IV de resolución das solicitudes de revisión á
segunda corrección.

8

Xeración no NERTA do ficheiro de consultas de cualificacións para a web da CiUG.

8

Xeración en NERTA na CiUG e nos LERD dos Anexos III e IV.

8

Publicación na CiUG e nos LERD dos Anexos III e IV.

8

Envío aos LERD e aos Reitorados da resolución pola que se fan públicos os Anexos III e IV.

8

Envío do NERTA aos interesados, por correo electrónico, das cualificacións.

8

Xeración e impresión nos LERD das Tarxetas de cualificación da PAU con modificación de
nota.

9

Solicitude Extraordinaria de Admisión (Preinscrición) en titulacións do SUG para
alumnos que aproben a PAU despois da reclamacuión a segunda corrección das
cualificacións.

13

Xeración na CiUG e nos LERD das listaxes de admitidos e de espera do 7º Prazo de
matrícula.

13

Envío do NERTA ás Universidades do ficheiro co alumnado convocado ao 7º Prazo de
matrícula (as 15,00 horas).

13

Exposición na Internet, ás 20.00 horas, das listaxes de admitidos e de espera do 7º Prazo
de matrícula.

13

Envío do SASUGA aos interesados, por correo electrónico, do estado da súa matrícula.

14-16

7º PRAZO DE MATRÍCULA (ata ás 14:00 horas do día 16)

14-14

Reclamacións nos LERD ás listaxes de admitidos e de espera no 7º Prazo de matrícula.

19

Gravación na CiUG e nos LERD das reclamacións á preinscrición presentadas no 7º prazo
de matrícula (das 9.00 ás 14.00 horas).

20

Xeración na CiUG e nos LERD das listaxes de admitidos e de espera do 8º Prazo de
matrícula (derradeiro)

20

Envío do SASUGA ás Universidades do ficheiro co alumnado convocado ao 8º Prazo de
matrícula (as 15,00 horas).

20

Exposición na Internet, ás 20.00 horas, das listaxes de admitidos e de espera do 8º Prazo
de matrícula (derradeiro).

20

Envío do SASUGA aos interesados, por correo electrónico, do estado da súa matrícula.
7

CiUG CALENDARIO XERAL PAU 2015 – ACCESO 2015-2016

Centros

21-23

8º PRAZO DE MATRÍCULA (DERRADEIRO) (ata ás 14:00 horas do día 23)

21-23

Reclamacións nos LERD ás listaxes de admitidos e de espera no 7º Prazo de matrícula.

27

Comunicación da CiUG ás Vicerreitorías das tres Universidades das titulacións con límite de
prazas do SUG con prazas sobrantes.

NOVEMBRO 2015
3-7

Envío aos centros de Secundaria das fichas de matriculados e datos dos centros (dirección,
teléfono, fax, correo electrónico, etc).

10-14

Envío aos centros de Secundaria do aviso da dispoñibilidade da Estatística da PAU 2014.

DECEMBRO 2015
1-3

Envío aos centros de Secundaria e ás Universidades das fichas de solicitudes para
participar nas Comisións Delegadas e nas Comisións de Avaliación na PAU vindeira (data
límite de entrega: 13 de febreiro de 2015).

11

Reunión na CiUG para a aprobación do calendario da PAU-2016 e acceso á universidade
2016-2017.

8