You are on page 1of 24

SMk Kampung Gelam , Melaka

Ulangkaji Tingkatan 1 Matematik


Paper 1
Kertas 1

NAMA:

TINGKATAN:

This paper consists of 100 questions. Answer all questions. Every question is followed by four alternative
answers A, B, C and D. For each question, choose one answer only. Blacken your answer on the objective
answer sheet provided. If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have made.
Then blacken the new answer.
Bahagian ini mengandungi 100 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan
jawapan iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada
kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah
dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

13 thousands, 9 hundreds, 3 tens and 2 ones when written in numerals is


13 ribu, 9 ratus, 3 puluh , dan 2 sa apabila ditulis dalam angka ialah

A 13 929
B 13 930
2

C 13 931
D 13 932

Round off 6 977 722 to the nearest ten.


6 977 722 dibundarkan kepada puluh yang terdekat ialah

A 6 977 820
B 6 977 720
3

C 6 977 710
D 6 977 730

What is the largest number which can be formed with digits 2, 6, 9, 0 and 1?
Apakah nombor paling besar yang dapat dibentuk dengan digit 2, 6, 9, 0 dan 1?

A 96 210
B 92 106
4

C 92 016
D 91 206

What is the difference between the smallest and the largest 3-digit numbers after 500?
Berapakah beza antara nombor 3-digit terkecil dan terbesar selepas 500?

A 333
B 498
5

C 499
D 1 998

What is the sum of the smallest and the largest 5-digit numbers after 40 000?
Berapakah hasil tambah nombor 5-digit terkecil dan terbesar selepas 40 000?

A 40 001
B 99 999
6

C 140 000
D 140 001

Which of the following has the quotient 61?


Antara yang berikut, yang manakah mempunyai hasil bahagi 61?

A
C
B
D
7

1 364 22
3 355 55
3 420 57
3 900 65

The product of 8 508 79 is


Hasil darab 8 508 79 ialah

A 646 608
B 655 116

C 663 624
D 672 132

114 54 6 + 14 =
A 3
C 119
B 112
D 144

180 (12 + 18) 3 =


A 15
C 36
B 18
D 270

10

Which of the following is not a number sequence?


Antara yang berikut, yang manakah bukan satu urutan nombor?

A
B
C
D
11

137, 136, 134, 130, 127, ...


166, 159, 152, 145, 138, ...
4, 10, 16, 22, 28, ...
87, 90, 94, 99, 105, ...

Find the product of all even numbers between 77 and 81.


Hitungkan hasil darab untuk semua nombor genap antara 77 dan 81.

A 6 162
B 6 240
12

C 6 318
D 6 400

Find the sum of all even numbers between 35 and 39.


Hitungkan jumlah semua nombor genap antara 35 dan 39.

A 73
B 74
13

C 75
D 112

Diagram 1 shows five number cards.


Rajah 1 menunjukkan lima kad nombor.

95

23

29
Diagram 1

19

85

Rajah 1

The cards which represent prime numbers are


Kad nombor yang mewakili nombor perdana ialah

A 19, 23 and 29 only


19, 23 dan 29 sahaja

B 23, 29 and 85 only


23, 29 dan 85 sahaja

C 29 and 85 only
29 dan 85 sahaja

D 29, 85 and 95 only


29, 85 dan 95 sahaja

14

3 and 13 are prime factors of 234. Another prime factor of 234 is


3 dan 13 ialah faktor perdana bagi 234. Satu lagi faktor perdana bagi 234 ialah

A 2
B 4
15

C 8
D 9

The sum of all prime factors of 66 is


Hasil tambah semua faktor perdana 66 ialah

A 5
B 13

C 14
D 16

16

Common multiples of 18 and 24 are


Gandaan sepunya 18 dan 24 ialah

A 30 and 60

C 48 and 96

30 dan 60

B 42 and 84

48 dan 96

D 72 and 144

42 dan 84

17

72 dan 144

h is the common multiple of 2 and 4. 360 is the common multiple of 18 and h. Which of the following
can be the value of h?
h ialah gandaan sepunya 2 dan 4. 360 ialah gandaan sepunya 18 dan h. Antara yang berikut, yang manakah
boleh menjadi nilai h?

A 20
B 48
18

C 56
D 64

What is the sum of the lowest common multiple and the highest common factor of 16, 24 and 80?
Berapakah hasil tambah gandaan sepunya terkecil dan faktor sepunya tertinggi untuk 16, 24 dan 80?

A 248
B 481
19

C 484
D 722

Which of the following has been arranged in ascending order?


Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam tertib menaik?

7 9 1
,
,
13 16 2
7 2 1
B
, ,
19 7 3
A

20

2 11 6
,
,
3 14 7
12 2 7
D
, ,
17 3 11
C

Which of the following has been arranged in descending order?


Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam tertib menurun?

1 3 7
, ,
2 7 15
5 17 4
B
,
,
6 20 5
A

21

12 3 1
, ,
19 5 2
3 1 1
D
,
,
11 12 6
C

Which of the following has been arranged in ascending order?


Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam tertib menaik?

5 3 1
, ,
18 7 4
14 4 5
B
, ,
19 5 8
A

22

2 1 1
,
,
19 13 4
1 3 7
D
,
,
4 11 16
C

Diagram 2 shows a list of fractions.


Rajah 2 menunjukkan satu senarai pecahan.

7 1 1 4 16
,
, ,
,
27 25 2 11 17
Diagram 2
Rajah 2

If the fractions in Diagram 2 are arranged in ascending order, the fraction that lies in the middle is
Jika pecahan-pecahan dalam Rajah 2 disusun dalam urutan menaik, pecahan yang terletak di tengah-tengah
ialah

1
2
1
B
25
23

24

25

26

27

28

4
11
7
D
27

1
17
8 7 =
2
20
13
A
20
13
B 1
20

C 2

5
3
2
8 8 4 =
6
4
3
9
A 16
16
2
B 4
3

C 5

11 1 2 1
=
14 5 3 2
173
A
210
1
B 1
3

C 2

5 1
1
1 +3 =
8 4
2
5
A
38
5
B 2
38

C 4

2 2
2
2 + 1 =
7 5
3
20
A 2
21
20
B 3
21

C 4

1
2
13
D 3
20

2
3
2
D 6
3

173
210
25
D 3
42

D 5

20
21
10
D 5
21

Which of the following has the closest value to 0.5058?


Antara berikut, yang manakah mempunyai nilai yang paling hampir dengan 0.5058?

A 0.58
B 0.55
29

C 0.506
D 0.5

2
2
Arrange 2.5, , 0.8 and 1
in ascending order.
3
100
Susunkan 2.5,

2
2
, 0.8, dan 1
dalam tertib menaik.
3
100

2
2
A 2.5, 1
, 0.8,
100
3
2
2
B
, 0.8, 1
, 2.5
3
100
2
2
C 0.8, 2.5, , 1
3 100
2 2
D 1
, , 2.5, 0.8
100 3
30

Calculate 60

846
.
1 000

Hitungkan 60

846
.
1 000

A 59.154
B 51.54
31

C 0.54
D 0.154

Given that 8 26 = 208, which of the following products has the value of 2.08?
Diberi 8 26 = 208, yang manakah antara hasil darab berikut mempunyai nilai 2.08?

32

I 0.08 2600
II 0.8 2.6

III 8 0.26
IV 800 0.026

A I and II
B I and III

C I and IV
D II and III

1
8 + 3.6 =
2
A 30.7
B 30.6

33

10(67.319 6.7319) =
A 60.5771
B 60.5871

34

C 605.771
D 605.871

3
3 + 2.49 2 =
4
A 12.48
B 8.73

35

C 9.9
D 9.8

C 6.48
D 5.73

107 75 912
+
+
= 1.769
1 000 x 1 000
What is the value of x?
Apakah nilai bagi x?

A 10
B 100

C 1 000
D 10 000

36

Table 1 shows the total number of students and the number of girls in three sports houses in a school.
Jadual 1 menunjukkan jumlah bilangan pelajar dan bilangan pelajar perempuan dalam tiga buah rumah sukan
dalam sebuah sekolah.

Sports
house
Rumah
sukan

Total

Number of girls

Jumlah

Bilangan pelajar
perempuan

43

20

12

2
3

20

0.4

Red
Merah

Yellow
Kuning

Blue
Biru

Table 1
Jadual 1

Calculate the total number of boys in the three sports houses.


Kira jumlah bilangan pelajar lelaki dalam tiga buah rumah sukan itu.

A 29
B 38
37

C 39
D 45

Express 25% as a fraction in its lowest term.


Nyatakan 25% sebagai suatu pecahan dalam sebutan terendah.

1
6
4
B
7
A

38

1
100
1
D
4
C

Express 0.59 as a percentage.


Nyatakan 0.59 sebagai peratusan.

A 590%
B 59%
39

C 5.9%
D 0.59%

Table 2 shows the number of share units that Jeffri bought in four companies, W, X, Y and Z, and the
percentage of dividend for each share unit given by the companies.
Jadual 2 menunjukkan bilangan unit saham bagi empat syarikat W, X, Y dan Z yang dibeli oleh Jeffri dan
peratusan dividen bagi setiap unit saham yang diberi oleh syarikat-syarikat tersebut.

Percentage
Number of of dividend
Company share unit for each unit
Syarikat

Bilangan
unit saham

Peratusan
dividen bagi
setiap unit

W
X
Y
Z

124
125
118
123
Table 2

8
14
17
10

Jadual 2

One share unit of each company is priced at RM1. Jeffri receives the highest payment of dividend from
company

Harga satu unit saham bagi setiap syarikat ialah RM1. Jeffri menerima bayaran dividen yang paling tinggi dari
syarikat

A W
B X
40

C Y
D Z

Table 3 shows the original price and the percentage discount of four brands of DVD players, P, Q, R
and S, offered in a cheap sale.
Jadual 3 menunjukkan harga asal dan peratusan diskaun bagi empat jenis pemain cakera DVD, P, Q, R, dan S
yang ditawarkan dalam suatu jualan murah.

DVD
players
Pemain
cakera DVD

Original
price
(RM)
Harga asal
(RM)

P
Q
R
S

130
280
440
230
Table 3

Discount
(%)
Diskaun
(%)

40
60
45
10

Jadual 3

The cheapest DVD players after the discount is


Pemain cakera DVD yang paling murah setelah diskaun ialah

A RM78
B RM112
41

C RM207
D RM242

Amira bought a car for RM64 200. After one year, she sold the car for RM57 780. What is the loss
percentage?
Amira membeli sebuah kereta dengan harga RM64 200. Selepas setahun, dia menjual kereta itu dengan harga
RM57 780. Berapakah peratusan kerugian?

A 90%
B 25%
42

C 15%
D 10%

2
2
There were 65 boys and 60 girls in a group. of the boys and of the girls attended a camp. Calculate
5
5
the percentage of the students in the group who attended the camp.
Terdapat 65 orang pelajar lelaki dan 60 orang pelajar perempuan dalam suatu kumpulan.

2
daripada pelajar
5

2
daripada pelajar perempuan dalam kumpulan itu menyertai suatu kem. Hitung peratusan pelajar
5
dalam kumpulan itu yang menyertai kem itu.
lelaki dan

A 19%
B 21%

C 40%
D 60%

43

On Monday, the oil level in a tank was 9.5 m. On Tuesday, the oil level had increased by 20%, and on
Wednesday, the oil level had decreased by 15%. Calculate the oil level in the tank on Wednesday, in m.
Pada hari Isnin, paras minyak di dalam sebuah tangki ialah 9.5 m.. Pada hari Selasa, par
paras minyak meningkat
sebanyak 20%,, dan pada hari Rabu, paras minyak menurun sebanyak 15%.. Hitung paras minyak di dalam tangki
itu pada hari Rabu, dalam m.

A 1.71
B 1.9
44

C 9.69
D 11.4

Hamdan saves 15% of his monthly salary every month. He saves RM1 800 in a year. If his monthly
salary for that year is the same, calculate his monthly salary.
Hamdan menyimpan 15% daripada gaji bulanannya setiap bulan. Dia menyimpan RM1 800 dalam setahun. Jika
gaji bulanan Hamdan bagi sepanjang
panjang tahun itu adalah sama, hitung gaji bulanannya.

A RM1 800
B RM1 400
45

C RM1 100
D RM1 000

Which of the following number lines represents the integers 1,


1, 1, 3, 4, 0 and 2 correctly?
Antara garis-garis
garis nombor berikut, yang manakah mewakili integer 1, 1, 3, 4, 0, dan 2 dengan betul?

46

Which of the following is not an integer?


Antara berikut, yang manakah bukan merupakan suatu integer?

A 9.5
B 30
47

C 4
D 0

Calculate 3 + 9 (6).
Hitung 3 + 9 (6).

A 12
B 0
48

C 6
D 18

Calculate 3 (4) + 5.
Hitung 3 (4) + 5.

A 12
B 4

C 2
D 6

49

Calculate 5 (10) (9).


Hitung 5 (10) (9).

A 24
B 6
50

C 4
D 14

In an experiment, the initial temperature of a solution was 1C. The temperature of the solution
increased by 10C when it is heated. When the solution was cooled, its temperature decreased by 10C.
Calculate the final temperature, in C, of the solution.
Dalam suatu eksperimen, suhu awal suatu larutan ialah 1C. Suhu larutan itu menaik 10C apabila dipanaskan.
Apabila larutan disejukkan, suhunya menurun 10C. Hitung suhu akhir, dalam C, larutan itu.

A 6
B 1
51

C 0
D 2

Diagram 3 shows the numbers in the cells of a table.


Rajah 3 menunjukkan nombor-nombor dalam sel-sel sebuah jadual.

x
4
2
7
4
9
Diagram 3
Rajah 3

When each of the cell in the table is filled with a number, the sum of each row and column are the
same. Find the value of x.
Apabila setiap sel dalam jadual itu diisi dengan satu nombor, jumlah bagi setiap row dan column adalah sama.
Cari nilai x.

A 7
B 0
52

C 2
D 10

Calculate 7 + 8 + 2.
Hitung 7 + 8 + 2.

A 3
B 1
53

C 13
D 17

In which of the following statements does n represent an unknown?


Antara n dalam pernyataan berikut, yang manakah mewakili satu anu?

Lih Peng has n dogs.


Lih Peng mempunyai n ekor anjing.

II Norul goes shopping at shopping mall


n.
Norul pergi membeli-belah di kompleks
membeli-belah n.

III Li Ming lives in village n.


Li Ming tinggal di kampung n.

IV There are n buildings in a town.


Terdapat n buah bangunan di bandar.

A I and II

C II and III

I dan II

II dan III

B I and IV

D III and IV

I dan IV

54

III dan IV

Which of the following pairs of terms are unlike terms?


Antara pasangan-pasangan sebutan berikut, yang manakah merupakan sebutan-sebutan tak serupa?

A 5k, 10k
B 10a, 3ac
55

C 4h, 2h
D 6b, 4b

How many terms are there in the algebraic expression 8p + 9q 2r 7?


Berapakah sebutan dalam ungkapan algebra 8p + 9q 2r 7?

A 1
B 2
56

C 3
D 4

Subtract 7 from 4q.


Tolak 7 daripada 4q.

A 7 + 4q
B 3q
57

k+k=
A 2+k
B k2

58

C 3 + q
D 4q 7

C kk
D 2k

Stephanie weighs (3p 5q) kg, Noraini weighs (6p + 4q) kg and Hui Yee weighs (5p 7q) kg.
Calculate their total mass.
Jisim Stephanie ialah (3p 5q) kg, jisim Noraini ialah (6p + 4q) kg dan jisim Hui Yee ialah (5p 7q) kg. Hitung
jumlah jisim mereka.

A (14p + 8q) kg
B (14p 8q) kg
59

C (14p + 8q) kg
D (14p 8q) kg

How many terms are there in the algebraic expression 9x 8y + 2z 4?


Berapakah sebutan dalam ungkapan algebra 9x 8y + 2z 4?

A 1
B 2
60

14p 10 + 18p + (1) =


A 4p + 11
B 4p + 11

61

C 3
D 4

C 4p 11
D 4p 11

Convert 2.227 m to cm and round off your answer to the nearest cm.
Tukar 2.227 m kepada cm dan bundarkan jawapan anda kepada cm yang terdekat.

A 2 227
B 223

C 222
D 22

62

Convert 1.985 m to cm and round off your answer to the nearest cm.
Tukar 1.985 m kepada cm dan bundarkan jawapan anda kepada cm yang terdekat.

A 1 985
B 199
63

C 198
D 20

Convert 48 m 27 cm to m.
Tukar 48 m 27 cm kepada m.

A 48.0027 m
B 48.027 m
64

24 km 20 m =
A 240.02 km
B 240.002 km

65

C 24.02 km
D 24.002 km

3 g 152 mg 2 g 661 mg =
A 491 mg
B 591 mg

66

C 48.27 m
D 480.27 m

C 1 g 491 mg
D 1 g 591 mg

Normah had a sack of 10 kg rice. After a week of cooking, only 6 kg 360 g of rice was left. How much
of rice, in g, has been cooked by Normah?
Normah mempunyai satu guni beras yang berjisim 10 kg. Setelah memasak selama seminggu, hanya 6 kg 360 g
beras yang masih tinggal. Berapakah beras, dalam g, yang telah dimasak oleh Normah?

A 3 634
B 3 640
67

C 3 647
D 3 650

The time on Jeffri's watch is 5 minutes slower than the actual time. The time on Jonathan's watch is 2
minutes faster than the time on Jeffri's watch. If the time on Jonathan's watch is 12.15 p.m., the actual
time is
Masa yang ditunjukkan pada jam tangan Jeffri adalah 5 minit lebih lambat daripada masa sebenarnya. Masa
yang ditunjukkan pada jam tangan Jonathan adalah 2 minit lebih pantas daripada masa yang ditunjukkan pada
jam tangan Jeffri. Jika masa yang ditunjukkan pada jam tangan Jonathan ialah 12.15 p.m., masa sebenarnya
ialah

A 12.20 p.m.
B 12.18 p.m.
68

C 12.17 p.m.
D 12.12 p.m.

Find the time interval between 0115 hours and 0540 hours.
Cari jarak waktu antara jam 0115 dan jam 0540.

A 4 hours 25 minutes
4 jam 25 minit

B 4 hours 35 minutes
4 jam 35 minit

C 5 hours 25 minutes
5 jam 25 minit

D 5 hours 35 minutes
5 jam 35 minit

69

Diagram 4 shows some angles at a point.


Rajah 4 menunjukkan beberapa sudut pada satu titik.

Diagram 4
Rajah 4

Find the value of k.


Cari nilai k.

A 27
B 30
70

C 45
D 54

Diagram 5 shows some angles at a point.


Rajah 5 menunjukkan beberapa sudut pada satu titik.

Diagram 5
Rajah 5

Find the value of s + t.


Cari nilai s + t.

A 41
B 72
71

C 92
D 122

In Diagram 6, STU is a straight line.


Dalam Rajah 6, STU ialah satu garis lurus.

Diagram 6
Rajah 6

Find the value of c.


Cari nilai c.

A 118
B 128

C 138
D 148

72

Diagram 7 shows four straight lines drawn on square grid.


Rajah 7 menunjukkan empat garis lurus yang dilukis pada petak-petak
petak petak segiempat sama.

Diagram 7
Rajah 7

Which two lines are perpendicular to each other?


Dua garis yang manakah adalah garis-garis
garis
serenjang?

A AB and CD
AB dan CD

B AB and PQ
AB dan PQ

73

C CD and RS
CD dan RS

D PQ and RS
PQ dan RS

Diagram 8 shows four straight lines drawn on square grid.


Rajah 8 menunjukkan empat garis lurus yang dilukis pada petak-petak
petak petak segiempat sama.

Diagram 8
Rajah 8

Which two lines are parallel?


Dua garis yang manakah adalah garis-garis
garis
selari?

A AB and CD

CD dan PQ

B AB and RS

D CD and RS

AB dan RS

74

C CD and PQ

AB dan CD

CD dan RS

In Diagram 9, PQRS is a straight line.


Dalam Rajah 9, PQRS ialah satu garis lurus.

Diagram 9
Rajah 9

Which two lines are perpendicular to each other?


Dua garis yang manakah adalah garis-garis
garis
serenjang?

A I and II

C I and III

I dan II

B II and III

I dan III

D III and IV

II dan III

75

III dan IV

The hour hand and the minute hand of a clock are parallel at
Jarum jam dan jarum minit sesebuah jam adalah selari pada

A 12.00 p.m.
B 2.20 p.m.
76

C 3.00 p.m.
D 3.30 p.m.

In Diagram 10, AFB and CFD are straight lines.


Dalam Rajah 10, AFB dan CFD adalah dua garis lurus.

Diagram 10
Rajah 10

Find the value of x + y.


Cari nilai x + y.

A 36
B 54
77

C 84
D 198

Which of the following is a quafrilateral?


Yang manakah antara berikut adalah sisi empat?

78

Which of the following figures has only one line of symetry?


Antara yang berikut, rajah yang manakah mempunyai hanya satu garis simetri?

79

All of the following figures has only one line of symetry except
Semua rajah yang berikut mempunyai hanya satu garis simetri kecuali

80

In Diagram 11, ABC and DBE are straight lines.


Dalam Rajah 11, ABC dan DBE ialah garis lurus.

Diagram 11
Rajah 11

The value of m is
Nilai m ialah

A 52
B 62
81

C 72
D 82

In Diagram 12, ABD is a right--angled triangle, BCD is an isosceles triangle and CDE is a straight line.
Dalam Rajah 12, ABD ialah sebuah segi tiga bersudut tegak, BCD ialah sebuah segi tiga sama kaki dan CDE
adalah garis lurus.

Diagram 12
Rajah 12

The value of m is
Nilai m ialah

A 60
B 64
82

C 68
D 72

In Diagram 13, PQRS and RTU are straight lines.


Dalam Rajah 13, PQRS dan RTU ialah garis lurus.

Diagram 13
Rajah 13

The value of m is
Nilai m ialah

A 115
B 125
83

C 135
D 145

In Diagram 14, XYZ is an equilateral triangle.


Dalam Rajah 14, XYZ ialah sebuah segi tiga sama sisi.

Diagram 14
Rajah 14

The value of a + b is
Nilai a + b ialah

A 85
B 95

C 105
D 115

84

In Diagram 15, PQT and RSU are straight lines.


Dalam Rajah 15, PQT dan RSU ialah garis lurus.

Diagram 15
Rajah 15

The value of m is
Nilai m ialah

A 77
B 87
85

C 97
D 107

In Diagram 16, PQRS is a rectangle and TUVW is a square.


Dalam Rajah 16, PQRS ialah sebuah segi empat dan TUVW ialah sebuah segi empat sama.

Diagram 16
Rajah 16

Given that QX = 15 cm. Find the perimeter of the shaded region, in cm.
Diberi QX = 15 cm. Cari perimeter kawasan berlorek, dalam cm.

A 54
B 62
86

C 66
D 74

In Diagram 17, PQUV is a square and QRST is a rectangle. PQR and QUT are straight lines.
Dalam Rajah 17, PQUV ialah segi empat sama dan QRST ialah segi empat tepat. PQR dan QUT adalah garis
lurus.

Diagram 17
Rajah 17

Given that the area of PQUV is 81 cm2 and the area of the whole diagram is 125 cm2, calculate the
length of RS, in cm.
Diberi luas PQUV ialah 81 cm2 dan luas seluruh rajah ini ialah 125 cm2, hitung panjang RS, dalam cm.

A 10
B 11
87

C 12
D 13

In Diagram 18, BCDE is a square and ABEF is a rectangle. ABC and DEF are straight lines.
Dalam Rajah 18, BCDE ialah segi empat sama dan ABEF ialah segi empat tepat. ABC dan DEF adalah garis
lurus.

Diagram 18
Rajah 18

Given that the area of BCDE = 64 cm2, calculate the area of ABEF, in cm2.
Diberi luas BCDE = 64 cm2, hitung luas ABEF, dalam cm2.

A 48
B 54
88

C 60
D 66

In Diagram 19, ABCD is a parallelogram and ECD is a straight line.


Dalam Rajah 19, ABCD ialah segi empat selari dan ECD adalah garis lurus.

Diagram 19
Rajah 19

If the area of the triangle BEC is 105 cm2, find the area of the whole diagram, in cm2.
Jika luas segi tiga BEC ialah 105 cm2, cari luas seluruh rajah, dalam cm2.

A 245
B 350
89

C 385
D 665

In Diagram 20, PQRS is a rectangle and PTQ is a straight line.


Dalam Rajah 20, PQRS ialah segi empat tepat dan PTQ adalah garis lurus.

Diagram 20

Rajah 20

The area of the shaded region is the same as the area of a square U.. Find the length, in cm, of the sides
of the square U.
Luas kawasan berlorek adalah sama dengan luas segi empat sama U. Cari panjang, dalam cm, sisi segi empat
sama U.

A 10
B 11
90

C 12
D 13

In Diagram 21, ABCD is a rectangle and DCE is a straight line.


Dalam Rajah 21, ABCD ialah segi empat tepat dan DCE adalah garis lurus.

Diagram 21
Rajah 21

Given that the area of ABCD = 130 cm2, calculate the area of triangle BEC,, in cm2.
Diberi luas ABCD = 130 cm2, hitung luas segi tiga BEC, dalam cm2.

A 66
B 91
91

C 136
D 153

Diagram 22 shows a rectangle ABCD.


Rajah 22 menunjukkan sebuah segi empat tepat ABCD.

Diagram 22
Rajah 22

The following rectangles have the same measurements as the rectangle ABCD. Which of the following
shaded region has the same area as the shaded region ABC?
Segi empat tepat yang berikut mempunyai ukuran yang sama dengan segi empat tepat ABCD. Antara yang
berikut, kawasan berlorek yang manakah mempunyai luas yang sama dengan kawasan
kawasan berlorek ABC?

92

In Diagram 23, ABC is a straight line.


Dalam Rajah 23, ABC adalah garis lurus.

Diagram 23
Rajah 23

Find the area of the shaded region, in cm2.


Cari luas kawasan berlorek, dalam cm2.

A 237
B 324.5
93

C 408.5
D 496

Diagram 24 shows a cuboid.


Rajah 24 menunjukkan sebuah kuboid.

Diagram 24

Rajah 24

State the face which has an area of 42 cm2.


Nyatakan muka yang mempunyai luas 42 cm2.

A ABCD
B AEFB
94

C BCGF
D CDHG

Diagram 25 shows a geometric solid.


Rajah 25 menunjukkan sebuah pepejal geometri.

Diagram 25
Rajah 25

Which of the following shows the correct number of faces, edges and vertices of the geometric solid?
Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan bilangan muka, tepi dan bucu yang betul bagi pepejal geometri
itu?

Faces

Edges

Vertices

Muka

Tepi

Bucu

5
5
8
9

8
9
6
6

9
6
9
8

A
B
C
D
95

Diagram 26 shows three cuboids.


Rajah 26 menunjukkan tiga kuboid.

Diagram 26
Rajah 26

Given that the total volume of the cuboids is 1 218 m3. Find the value of h.
Diberi jumlah isi padu kuboid-kuboid
kuboid ialah 1 218 m3. Berapakah nilai h?

A 5m
B 6m

C 7m
D 8m

96

Diagram 27 shows two cuboids.


Rajah 27 menunjukkan dua kuboid.

Diagram 27
Rajah 27

Calculate the total volume of the cuboids.


Hitung jumlah isi padu kedua-dua
dua kuboid itu.

A 38 m3
B 192 m3
97

C 201 m3
D 212 m3

Diagram 28 shows a rectangular cake.


Rajah 28 menunjukkan sebuah kek segi empat.

Diagram 28
Rajah 28

If the cake is cut into 24 equal pieces, find the volume of each piece, in cm3.
Jika kek itu dipotong kepada 24 ketul kek yang sama saiz, cari isi padu setiap ketul kek, dalam cm3.

A 11
B 12
98

C 13
D 14

A solid consists of two cuboids of the same size. Each cuboid is 8 m long, 2 m wide and 9 m high. Find
the volume of the solid.
Sebuah pepejal terdiri daripada dua kuboid yang sama saiz. Setiap kuboid adalah 8 m panjang, 2 m lebar and 9
m tinggi. Hitung isi padu pepejal itu.

A 26 m3
B 144 m3
99

C 288 m3
D 297 m3

A cube has edges of 4 cm. If the length of each edge of the cube is decreased by 2 cm, find the change
in volume of the cube, in cm3.
Sebuah kubus mempunyai tepi-tepi
tepi 4 cm. Jika semua tepi kubus itu dikurangkan 2 cm, cari peruba
perubahan isi padu
kubus itu, dalam cm3.

A 56
B 61

C 125
D 152

100 Diagram 29 shows a cuboid made up of cubes of the same size.


Rajah 29 menunjukkan sebuah kuboid yang terdiri daripada kubus-kubus
kubus kubus yang sama saiz.

Diagram 29
Rajah 29

What is the volume, in cm3, of the cuboid?


Berapakah isi padu kuboid itu, dalam cm3?

A 36
B 144

C 285
D 288

Answer:
1D
6C
11 B
16 D
21 D
26 A
31 D
36 C
41 D
46 A
51 B
56 D
61 B
66 B
71 D
76 B
81 D
86 B
91 A
96 D

2B
7D
12 B
17 A
22 C
27 A
32 D
37 D
42 C
47 A
52 A
57 D
62 B
67 B
72 B
77 D
82 A
87 A
92 B
97 D

3A
8C
13 A
18 A
23 A
28 C
33 D
38 B
43 C
48 D
53 B
58 D
63 C
68 A
73 D
78 C
83 B
88 A
93 A
98 C

4B
9B
14 A
19 C
24 A
29 B
34 B
39 C
44 D
49 A
54 B
59 D
64 C
69 A
74 B
79 D
84 C
89 A
94 B
99 A

5C
10 A
15 D
20 C
25 D
30 A
35 B
40 A
45 D
50 B
55 D
60 D
65 A
70 C
75 A
80 D
85 B
90 B
95 B
100 D