„Csak nehogy odáig jussunk, hogy

egyszer majd megverjenek bennünket
a kokárdáért vagy a Kossuth-címerért.
No nem az ávósok, hanem ennek a
»másfajta hazafiságnak« a
feketegatyás keretlegényei.”
Farkas Attila Márton: Kik szeretik Haynaut?
Farkas Attila Márton alias Agnidatta Wolframbodhi,
a „Természetellenes Kilátástalanság Karmikus Gyülekezete” főpapja – aki így vall: „ama társadalmi
rétegből váltam ki (?), amit marginális (fél)értelmiségiként lehetne titulálni”1 – úgy tűnik, arra tette fel
publicisztikai tevékenységének egy részét, hogy az
ultrajobboldaliság általa vehemensen hangoztatott
és vélt inkoherenciáit a lehető legszélesebb közönség
elé tárja, mind a liberálisokat, mind a nacionalistákat
reájuk haragítsa, s talán reményei szerint betiltathassa, vagy megtorolhassa a tradicionalisták tevékeny-

Észrevételek
Farkas Attila Márton
tevékenységével kapcsolatban

ÉSZAKI KORONA ² XXIX-XXX

ségét. Farkas Attila Márton korunk Keszi Imréje, aki
Hamvas Bélát pécézte ki magának, minekutána Lu­
kács György, a „nagy” baloldali gondolkodó – mint a
Rákosi-kormány kultuszminisztere – B-listára is tett.
FAM azonban csavarosabb jelenség, hiszen ő maga
Hamvassal is példálózik, alkalmazkodva a rendszerváltoztatás utáni liberálisabb légkörhöz, amelyben az
immár elhallgathatatlan Hamvast és szellemi örökét
(melynek jelentős képviselője a FAM által heveskedve támadott László András) más módon kell hallgatásra kényszeríteni.
Érvei és érvelési csavarjai most2 is ugyanazok
(bizton felismerhetők), mint néhány éve, amikor
az Élet és Irodalomban háborgott.3 Akkor ezen a
nagyon eredeti címen írta cikkét: „Ezoterikusok
Haynau Baráti Köre”. Azóta retorikája nem sokat
változott, lévén most ezzel állt elő: „Kik szeretik
Haynaut?” Önként adódik a kérdés, hogy miért
mindig Haynauval kell előállni, ha a tradicionalista
köröket kritizáljuk? Talán mert annyira démonizált

amellyel eleink érkeztek a Földre. A Pannon Frontot azóta már rég elhagyta a László-tanítványokat magában foglaló ultrajobboldali szerkesztőgárda. hogy a szélső szó jelentését végre megértsük. Ha elolvassuk a vörös intellektualisták kommunista hatalomátvételeket megelőző megnyilatkozásait. Miféle ügybuzgó aggodalom munkál benne ugyanis. ha ennyire sürgető szükségét érzi. egy győztes és bátor hadvezért. ha „intellektuális” fölénye a többnyire érzelmi alapokra rendeződő nacionalistákhoz képest egyértelmű. addig a főszerkesztőjének bevallása szerint is „eklektikus” Pannon Frontot annál többször. Fontos. és saját. hogy mindenkit mozgósítson a tradicionalizmus – és ezen keresztül a tradicionalitás – ellen. miért nem fordul mondjuk Lenin. Olyan iskolához. Farkas is erre bazíroz. leveleket írattat és írogat azoknak. amely nem a kádárizmusban gyökerezik! – legalábbis. Akkor is. aki közelít felé. hogy ez Farkas álarcának lehullása-e. nemtelen stílusának. hogy a „kádárizmusban gyökerező” (?!) ultrajobboldaliság által veszélyeztetett. hogy a „népi” illúziókkal rendelkező nemzetbarátoknak legalább egy része felismeri az intellektus primátusát. amikor ilyen cinikusan gondolkodva a nép-nemzetiekről. a mostanihoz nagyon hasonló kísérletére cáfolatot írtunk az általa úgy látszik (hogyhogy sem) előszeretettel olvasott Pannon Frontba. ki kell ábrándítanunk őt: az ultrajobboldaliság nem válik érvénytelenné akkor sem. amikor így szól: „Persze már az gyanús lehetett volna. A nyílt liberalizmus vagy a kommunizmus. De Farkas vajon agyafúrtnak hiszi-e magát. Ebben talán Umberto Eco tanítványa. hangvételének pontos analógiáit találjuk. úgy tűnik. az összes közül az egyedüli. és kétségkívül nem kedvelik a kommunizmust vagy a liberalizmust. A László András-i ultrajobboldaliság ugyanis az igazságok oldalán és a metafizikai megfontolások talaján áll. hogy bármekkora eltérések legyenek a közönséges nacionalizmus képviselői és az ultrajobboldaliság intellektuális áramlata között. az intellektuális érvelés és megokolás iskolájához tartozzon. akik értéket tulajdonítanak nemzetüknek. Farkas kissé karrieristának tűnő taktikája lényegében továbbra is az. Az ultrajobboldaliság és a „tradicionalizmus” kérdésében ugyanis. . úgy látszik. aki meggyőződéses magyarszerető (és szigorúan királyhű) volt?4 Farkas első. megalkuvás nélküli elvek harcmezejét. amely mélyen a világ legnemesebb konzervatív áramához tartozik. taktikailag bizonyára belátó a nacionalista oldal. és közegnek szívesebben választja a langyosmocsaras demokrataságot. a lap zavaros gondolatok felé túlságosan megalkuvó volta miatt (amelyek közé valóban be kell soroljuk a Pap Gábor nevével fémjelezhető irányzat eszementségeit. Azonban Farkas előtt. Reméljük – és van is példa erre bőségesen –. főként.ÉSZAKI KORONA ² 75 figura 1848–49-et követően a nacionalista érzületűek körében? Vagy Farkas – hogy az általunk lenézett Freudot vegyük elő – ennyire kényszeresen (ellen-) kultifikálja őt? De ha már a „gonoszt” akarja megjeleníteni. és ahhoz kapcsolja azt is.6 Akárhogy is van. Kevéssé rejtett célja ráadásul. mint bizonytalan alapokról támadó szerzőnk. hogy hadakozzék ellene –. mászolygó szentimentalizmusok és útszéli stílusú bekiabálások színvonala. mint az utóbbi. melyek egyike szerint a „hétmérföldes csizma” interplanetáris jármű volt. hogy moralizmusok. mert noha ezt az idestova harminc tartalmas számot megért folyóiratot egyszer sem említi kétrészes cikkében. amelyre azóta sem válaszolt. valóban szélsőségesebben baloldali politikai értelemben. E taktika érdekes eleme. szintén a „kádári nihilizmusban” gyökerező nép-nemzetiek szegény fejét az őket szívből szerető „szociális” baloldaliság minden megtérőt szeretettel és megértéssel fogadó kebelére hajtsa (amely oldal. aki dacára buddhizmus iránti érdeklődésének. ha Farkas „logikáját” követjük). hogy kontextusukból kiollózott mondatokkal magyart magyar ellen. valamint az olyan szélsőbaloldali ügynöknek felfogható személyek helyett. hogy a kritizált orgánumoknak főként az interneten elérhető változatait ismeri (ez hivatkozásaiból kiderül). amely talán valódi szükségét érzi. Nem kérdezzük meg. ismeretlen maradt e tény. a demok- rata nacionalizmussal való minden rokonsága ellenére. akitől-amitől állítólag a nemzetet félti. mint a tiszta.7) Bármit hisz FAM. amikor végletesen abszurd analógiákat állít fel? Ezek egyike szerint az 1867-es kiegyezést az ultrajobboldaliakon kívül Magyarországon csak a Diner-Dénes József fémjelezte szociáldemokraták tartották negatívnak. egyáltalán nem értékeli a tradicionális akciót.5 Valószínűleg az lehet ennek az oka. vagy Marx alakja felé? Miért nem őket támadja. hogy benépesítsék azt). (Farkassal ellentétben. a legszélsőségesebb nivelláció megvető elutasítása. Természetes. ha ideológiailag nem is. mivel egyértelműen az. hogy felháborítsa őket? De szándéka nem csak ezért vezethet számára nem kedves eredményekhez. az Északi Koronát. miért egy konzervatív államférfit. hogy liberális orgánumokban a nép-nemzeti érzületű olvasókat inti óva (látszólag) az ultrajobboldaliság feltételezett veszedelmeitől. nemzeti érzelműeket a valódi jobboldali értelmiség ellen fordítson – amelynek potens voltát csak-csak elismeri. önálló folyóiratot alapított. liberális és „nép-nemzeti” oldalt sikerülne mozgósítania ellene (mi a „konzervatív liberális” fogalmát nem ismerjük). A tradicionális szellemiséget vallók pedig emberileg mélyen ellenszegülnek a FAM hisztérikus lincshangulatot kelteni szándékozó. amellyel össze kívánná ugrasztani azokat. nem dőlhetünk be a szerző (hiedelmei szerint) agyafúrt taktikájának. ha a teljes kommunista. és bármennyire küszködik azon. hogy eleddig egyetlen »igaz magyar« – aki egyébként előszeretettel akad ki minden szarságon – nem emelte föl a szavát ellenük”. közös pont marad többek között a szélsőbaloldali tévelygések.

Farkas Attila Márton ellenőrizze előbb a zsidóság referenciáit. nem pedig a tradicionális szerzők írásai. aki szereti Lenint? Másrészt Lenin az. Ehhez rosszindulat is kell. Hozzátennénk. nem rendelkezünk illúziókkal a B’nai B’rith-szerű szervezetek világuralmi törekvéseinek valóságos voltát illetően (bármennyire jól rejtettek vagy álcázottak is legyenek). Jógácsára ide vagy oda. tudattól függetlenül létező. valamint közli. hogy az antijudeokratizmus szó jelentése valójában nem egyenlő az antiszemitizmus szó jelentésével. Ebből ugyanis végérvényesen az ke­ rekedik ki számunkra. ez a szó a gojischer). Ludwig Wittgenstein. Nos. Molnár András Jegyzetek http://193. még http:// tinyurl. mert a végén még kiderítené. Saját inkoherenciái felé teljességgel vak. ez következtethető ki – ugyanezt vallja és hiszi. ahol az állami kitüntetések 95%-át zsidók. A Farkashoz hasonló liberális „értelmiség” nevetséges. hogy Carlo Michelstaedter. hogy ezt tegye. Mindez ráadásul bizonyára mélyen kihat a tradicionalitás mibenlétére. hiszen ki az a barom. és ezekből kibomló bizarrériákra van kárhoztatva. Végül. ezért erőzik minduntalan. hogy a judaizmus magyar találmány… FAM írásának utolsó bekezdése a leginkább szána­ lomra méltó. Viktor E.76 ² ÉSZAKI KORONA Odáig megy e stupid ötlet hangoztatásában. A jelenlegi szélsőségesen judeokratikus berendezkedésű földgömbön nem sok esély van ennek letörésére (pontosabban: az esély kerekítve nulla).84. vagy ki hiszi magát zsidónak tradicionalista vagy magukat annak nevező félismerősei közül. talán Farkas csodálkozik majd. Dacára annak. hogy személy szerint nekem elvétve. Tudni véli többek között. ha megtudja. mint az apa és az anya iránti gyűlölet kifejeződése”. hogy azt írja: „Ennek mai szélsőjobbos analógiája: László András és elvbarátai szerint a 67-es kiegyezés súlyos hiba. hogy a félzsidó (ő nevezi így) „Haynau »életműve« alig más. ha így is volna (de biztosíthatom FAM-ot. amelyet a Gondola vagy az Indymedia olvasói – ismeretek hiányában – bizonyára készséggel elhisznek neki. maradék usque 4.99%-át pedig – hogy mégse legyen 100%-os a filoszemitizmus – további baloldaliak kapják). aki véleménye szerint „antiszemita”. a címben szereplő csöppet hatásvadász kérdést megismételnénk ekképpen: Ki szereti Lenint? E kérdés valóban indokolt. mondjuk Guénon vagy Evola tekintetében (így hát FAM & Co. aki a metafizikai szolipszizmust cáfolandó ragaszkodott ahhoz. nem értelmes. ehhez a vakság kevés. és egyáltalán nem csak az izraeli zsidó körök uralma ellen irányul) indokolt lehet-e. akik meglehetősen alkalomszerűen foglalkoztak a kérdéssel (de mindenképpen kevesebbszer. De hogy mások koherenciájában hogyan talál inkoherenciát… nos. zsurnaliér hatásvadászat helyett talán a tradicionális vagy tradicionalista szerzőket kellene megtanulni olvasnia Farkasnak. Egyrészt csodálkozó. és az előbbi értelmén valóban nincs mit szégyellni. Bámulatos lélekbelátásról tesz szerzőnk tanúbizonyságot Freiherr von Haynau személyiségének elemzése kapcsán is. és ami a legkevésbé sem meglepő. egészen odáig göngyölítve a dolgot.” (Kiemelés tőlünk. Frankl. sem). Kaczvinszky József.8 Mi. hogy fennen vádol mindenkit. hogy márpedig az egész tárgyi világ kollektív. Hogy a számára áthághatatlan akadályt képező zsidó-témánál lehorgonyozzunk. amely nem egy rabbi (!) szájából durva sértésként elhangzik (nos.com/3abcqg 1 .) Farkas másik kedvenc területe annak vesézgetése. hogy a végeredmény ez: aki zsidó. Mert különben elméje nyugalma kizökken – a tudattól független objektivitás „nirvánájából”. meggondolatlan engedmény volt az uralkodótól. figyelemre méltó. ami még érthető lenne. az – mintegy születésénél fogva – kisebbrendűségi érzésekre. akik ismerjük. A judeokratizmus-ellenesség azonban elsősorban szellemi értelmű. amit ellenségeink nem tudnak elmondani magukról. hogy a nagy betűs „zsidó” feliratú joker-kártya bevetésével próbálja sötét színben feltüntetni az ultrajobboldalt. Leo Schaya és többen mások (tehát nem csak Otto Weininger) közel állnak hozzánk. hogy ki zsidó. hogy XY szerint 61 évesen 70-nek nézett ki.202. Farkas Attila Márton – tevékenységéből. kísérletszerűen fordultak csak meg az elmémben hasonló gondolatok. mint a fiatalkori Marx). A Farkasra és környezetére sokkal inkább jellemző underground világnak üzenjük:9 mi sohasem rejtettük véka alá. Ám nem ajánljuk. hogy a szerző szerint a világon minden a saját zsidóságunkkal vagy nem-zsidóságunkkal (+ emberi szüleink „gyűlölésével”) kapcsolatos problematika és kételyek körül forog. s amelyeket kizárólag úgy tud felfogni. és azután kutassa. főként egy olyan országban – Erec Hágárról beszélünk –. hiszen azt jelenti.139/bier2/?q=user/2479 Ld. hogy mi az a becsmérlő szó. hogy az antijudeokratizmus (amely definíció szerint nem bármely zsidó. azok is zsidó szerzők hatására). amelyek közül egyik lenne a náci vagy az ultrajobboldali attitűdök elsajátítása (amelyek közé Farkas gyakorlatilag egyenlőségjelet tesz. hiszen az inkoherenciából valóban vakság következik. e problémakör legbőségesebb és legrészletesebb forrása továbbra is a Talmud marad. szokásához híven. mint valamilyen „erőszakolással” és „erőszakoltsággal” kapcsolatos pszichikus devianciákat). hogy az Istent (istenséget) és embert (emberi személyt) végletesen és fatális-tragikusan elválasztó judaizmus szellemi hatását kiküszöbölje – önmagá- ban. hogy csináljanak már valamit az emberek ezzel a tradicionalista bandával. Félretéve a vitát.

a fentiek a szerzőre igazak – aki saját szerencsétlenségeit vetíti másra. sem a konzervatív képbe nem illeszthető be. ott mindenki „beérkezett”. http://us. ejnye. akkor egyenesen kötelessége. hiszen a hatalmon lévőkkel – mint írja – nem lehet együttérezni. részben vagy egészében zsidó származásúak [ejnye-bejnye. magyar szövetségeseket keresve. akiket sokszor zsidónak néztek. com/pannon_front/35/MOLNARA.pdf) 6 Hogy végül is mi a célja. akkor megértését – Hamvassal szemben – úgy látszik soha nem terjesztette ki azon emberek felé. micsoda kritika ez?]. őszintén nemzeti érzületű olvasó számára Marx és Engels A magyar szabadságharcról című könyve (Budapest. aki különösen sok infámiát követett el e téren (is). »de olvasott« emberek közege ez. mondja ezt a Tilos Rádió Radio Stupidity című műsorának vezetője].hu/cikkek/55642 3 Ld.es. sodródó. Az egyik ilyen híresztelő személyiség Kossuth Lajos volt. http://www. akik neki – kizárólag pszichikus és fals szociológiai előfeltevései alapján – nem szimpatikusak. Kossuth /Forrás sorozat/). alternatív fiatalok [no. http://www. hogy indokoltnak tartsa. 8 Ha komolyan gondolja.gondola.geocities. punkból lett szkinheadek. továbbá olyanok. hogy honnan vette szerzőnk ezt a sok pszeudo-antropológiai baromságot. hiszen szerzőnk anarchista monológjában számunkra elveszik.vagy negyedkézből]. ráadásul undergroundba nyomatva a dolgot. Ld. mindenki mással – akármit is képvisel – igen. o.84. még Révai József: Marx és az 1848-as magyar forradalom. meg a zsidó hírlapírók közege].hu/cikkek/55643 valamint http:// www. azonosulni. ha kimondjuk. Ha „megértő” anarchizmusának alapjait Hamvas Béla írásaiban találta meg (aki tudvalevőleg sohasem békült ki egészen a hatalom fogalmával). hogy Farkas Attila Márton – legalábbis írásai alapján ítélve – maga sem tudja.” Nos. (On-line ld.gondola.hu/old/0130/feuilleton.” Mondja ezt az alkímia és a Kelet szakértője… Hozzátennénk.4 Szikra. Budapest. sőt azt sem igazán. képzetlen. 1982. asztrológus csodagyógyászok [ejha]. S bármily meglepő. 1953. hogy szellemi értelemben forradalminak tekinthessük. a román Noua 2 Dreapta nevű neonáci szervezet kelta keresztjétől. hanem bizonyos személyek híresztelései alapján terjedt el Európában. hanem harmad. avantgarde-művészek [köszönjük. hogy mit nem. beleértve természetesen szerzőnket is]. mint Karl Marx és Friedrich Engels ördögi publicisztikai tevékenysége. 9 Idézzünk egy teljes bekezdést! „Amennyire az itt meg-megforduló ismerőseim elbeszéléseiből tudom [tehát nem első. mit is akar valójában. ez a ’48-asok. kávéházi társaságról van szó [eddig azt hittük. de soha sehová meg nem érkező »szellemi útkeresők« [másutt ilyenek nincsenek.ÉSZAKI KORONA ² 77 Ld. amelyre igaz ugyan. Meg kell jegyeznünk továbbá itt. amit ugyebár nehéz földolgozni. el kell olvasnunk életrajzát A Tan Kapuja Buddhista Főiskola már idézett oldalán: http://193. 27–33. Pannon Front. amit anarchista monológjában ír. zömében tipikusan urbánus. amellyel az 1848–49es forradalmi tevékenységet bátorították. hogy sem a humanista. 5 Molnár András: Antitradicionalisták „ÉS” Baráti Köre. hogy a nevezett szervezet egyik román képviselője magyar nyelvű levelet írt. mégsem olyan kirekesztők? – a szerzővel ellentétben]. viszont színvonaltalan ahhoz. amely szerint a kommunista rezsim „kisajátította” volna magának március 15-ét és Kossuth alakját. sz. nem tudjuk. hogy tradicionalistáink jelvénye csak kis mértékben különbözik a Vasgárda mai utóda [sic!]. 7 „Külön érdekes. Groteszk elmélet. . „darkosmetálos” figurák [hijnye]. ha meg akarjuk érteni. E dokumentumok eleve cáfolatát képezik Farkas Attila Márton azon megalapozatlan elméletének. ez dicséret volt]. Ajánlott olvasmány minden gyanútlan. 35.htm 4 A magyarországi forradalom és belháború esszenciális baloldaliságát mi sem fémjelzi jobban. Ekkor azt láthatjuk. hogy Haynau táborszernagy rossz híre nem futótűzként.139/bier2/?q=user/2479.202. Talán nem túlzás. például Londonban tartózkodván. Marginális [de jól hangzik!] értelmiségiek [FAM centrális?]. akadnak itt melegek [nohát.share.