„Csak nehogy odáig jussunk, hogy

egyszer majd megverjenek bennünket
a kokárdáért vagy a Kossuth-címerért.
No nem az ávósok, hanem ennek a
»másfajta hazafiságnak« a
feketegatyás keretlegényei.”
Farkas Attila Márton: Kik szeretik Haynaut?
Farkas Attila Márton alias Agnidatta Wolframbodhi,
a „Természetellenes Kilátástalanság Karmikus Gyülekezete” főpapja – aki így vall: „ama társadalmi
rétegből váltam ki (?), amit marginális (fél)értelmiségiként lehetne titulálni”1 – úgy tűnik, arra tette fel
publicisztikai tevékenységének egy részét, hogy az
ultrajobboldaliság általa vehemensen hangoztatott
és vélt inkoherenciáit a lehető legszélesebb közönség
elé tárja, mind a liberálisokat, mind a nacionalistákat
reájuk haragítsa, s talán reményei szerint betiltathassa, vagy megtorolhassa a tradicionalisták tevékeny-

Észrevételek
Farkas Attila Márton
tevékenységével kapcsolatban

ÉSZAKI KORONA ² XXIX-XXX

ségét. Farkas Attila Márton korunk Keszi Imréje, aki
Hamvas Bélát pécézte ki magának, minekutána Lu­
kács György, a „nagy” baloldali gondolkodó – mint a
Rákosi-kormány kultuszminisztere – B-listára is tett.
FAM azonban csavarosabb jelenség, hiszen ő maga
Hamvassal is példálózik, alkalmazkodva a rendszerváltoztatás utáni liberálisabb légkörhöz, amelyben az
immár elhallgathatatlan Hamvast és szellemi örökét
(melynek jelentős képviselője a FAM által heveskedve támadott László András) más módon kell hallgatásra kényszeríteni.
Érvei és érvelési csavarjai most2 is ugyanazok
(bizton felismerhetők), mint néhány éve, amikor
az Élet és Irodalomban háborgott.3 Akkor ezen a
nagyon eredeti címen írta cikkét: „Ezoterikusok
Haynau Baráti Köre”. Azóta retorikája nem sokat
változott, lévén most ezzel állt elő: „Kik szeretik
Haynaut?” Önként adódik a kérdés, hogy miért
mindig Haynauval kell előállni, ha a tradicionalista
köröket kritizáljuk? Talán mert annyira démonizált

ha ideológiailag nem is. amellyel eleink érkeztek a Földre. hogy moralizmusok. szintén a „kádári nihilizmusban” gyökerező nép-nemzetiek szegény fejét az őket szívből szerető „szociális” baloldaliság minden megtérőt szeretettel és megértéssel fogadó kebelére hajtsa (amely oldal. az Északi Koronát. Olyan iskolához. hogy mindenkit mozgósítson a tradicionalizmus – és ezen keresztül a tradicionalitás – ellen.ÉSZAKI KORONA ² 75 figura 1848–49-et követően a nacionalista érzületűek körében? Vagy Farkas – hogy az általunk lenézett Freudot vegyük elő – ennyire kényszeresen (ellen-) kultifikálja őt? De ha már a „gonoszt” akarja megjeleníteni. az intellektuális érvelés és megokolás iskolájához tartozzon. hogy a szélső szó jelentését végre megértsük. Ha elolvassuk a vörös intellektualisták kommunista hatalomátvételeket megelőző megnyilatkozásait. ha a teljes kommunista. A László András-i ultrajobboldaliság ugyanis az igazságok oldalán és a metafizikai megfontolások talaján áll. Kevéssé rejtett célja ráadásul. Fontos. hogy a kritizált orgánumoknak főként az interneten elérhető változatait ismeri (ez hivatkozásaiból kiderül). Ebben talán Umberto Eco tanítványa. valamint az olyan szélsőbaloldali ügynöknek felfogható személyek helyett. nem dőlhetünk be a szerző (hiedelmei szerint) agyafúrt taktikájának. ki kell ábrándítanunk őt: az ultrajobboldaliság nem válik érvénytelenné akkor sem. mint a tiszta. A Pannon Frontot azóta már rég elhagyta a László-tanítványokat magában foglaló ultrajobboldali szerkesztőgárda. ha Farkas „logikáját” követjük). Az ultrajobboldaliság és a „tradicionalizmus” kérdésében ugyanis. hogy bármekkora eltérések legyenek a közönséges nacionalizmus képviselői és az ultrajobboldaliság intellektuális áramlata között. hogy hadakozzék ellene –. Természetes. miért egy konzervatív államférfit. valóban szélsőségesebben baloldali politikai értelemben. az összes közül az egyedüli. hogy benépesítsék azt). mászolygó szentimentalizmusok és útszéli stílusú bekiabálások színvonala. egyáltalán nem értékeli a tradicionális akciót. aki közelít felé. amelyre azóta sem válaszolt. megalkuvás nélküli elvek harcmezejét.6 Akárhogy is van. (Farkassal ellentétben. De Farkas vajon agyafúrtnak hiszi-e magát. E taktika érdekes eleme. a mostanihoz nagyon hasonló kísérletére cáfolatot írtunk az általa úgy látszik (hogyhogy sem) előszeretettel olvasott Pannon Frontba. ismeretlen maradt e tény. . hogy a „népi” illúziókkal rendelkező nemzetbarátoknak legalább egy része felismeri az intellektus primátusát. addig a főszerkesztőjének bevallása szerint is „eklektikus” Pannon Frontot annál többször. leveleket írattat és írogat azoknak. önálló folyóiratot alapított. és ahhoz kapcsolja azt is. a lap zavaros gondolatok felé túlságosan megalkuvó volta miatt (amelyek közé valóban be kell soroljuk a Pap Gábor nevével fémjelezhető irányzat eszementségeit. Nem kérdezzük meg. főként. hangvételének pontos analógiáit találjuk. Akkor is. A nyílt liberalizmus vagy a kommunizmus. ha „intellektuális” fölénye a többnyire érzelmi alapokra rendeződő nacionalistákhoz képest egyértelmű. melyek egyike szerint a „hétmérföldes csizma” interplanetáris jármű volt. taktikailag bizonyára belátó a nacionalista oldal. mint az utóbbi. akik értéket tulajdonítanak nemzetüknek. amikor így szól: „Persze már az gyanús lehetett volna.7) Bármit hisz FAM. amellyel össze kívánná ugrasztani azokat. vagy Marx alakja felé? Miért nem őket támadja. mert noha ezt az idestova harminc tartalmas számot megért folyóiratot egyszer sem említi kétrészes cikkében. nemzeti érzelműeket a valódi jobboldali értelmiség ellen fordítson – amelynek potens voltát csak-csak elismeri. és közegnek szívesebben választja a langyosmocsaras demokrataságot. Farkas kissé karrieristának tűnő taktikája lényegében továbbra is az. a legszélsőségesebb nivelláció megvető elutasítása. hogy liberális orgánumokban a nép-nemzeti érzületű olvasókat inti óva (látszólag) az ultrajobboldaliság feltételezett veszedelmeitől. amely talán valódi szükségét érzi.5 Valószínűleg az lehet ennek az oka. amikor ilyen cinikusan gondolkodva a nép-nemzetiekről. amikor végletesen abszurd analógiákat állít fel? Ezek egyike szerint az 1867-es kiegyezést az ultrajobboldaliakon kívül Magyarországon csak a Diner-Dénes József fémjelezte szociáldemokraták tartották negatívnak. hogy felháborítsa őket? De szándéka nem csak ezért vezethet számára nem kedves eredményekhez. liberális és „nép-nemzeti” oldalt sikerülne mozgósítania ellene (mi a „konzervatív liberális” fogalmát nem ismerjük). Farkas is erre bazíroz. és kétségkívül nem kedvelik a kommunizmust vagy a liberalizmust. úgy tűnik. egy győztes és bátor hadvezért. közös pont marad többek között a szélsőbaloldali tévelygések. aki meggyőződéses magyarszerető (és szigorúan királyhű) volt?4 Farkas első. nemtelen stílusának. és bármennyire küszködik azon. Miféle ügybuzgó aggodalom munkál benne ugyanis. hogy a „kádárizmusban gyökerező” (?!) ultrajobboldaliság által veszélyeztetett. hogy eleddig egyetlen »igaz magyar« – aki egyébként előszeretettel akad ki minden szarságon – nem emelte föl a szavát ellenük”. mivel egyértelműen az. Azonban Farkas előtt. a demok- rata nacionalizmussal való minden rokonsága ellenére. hogy kontextusukból kiollózott mondatokkal magyart magyar ellen. A tradicionális szellemiséget vallók pedig emberileg mélyen ellenszegülnek a FAM hisztérikus lincshangulatot kelteni szándékozó. és saját. amely mélyen a világ legnemesebb konzervatív áramához tartozik. amely nem a kádárizmusban gyökerezik! – legalábbis. miért nem fordul mondjuk Lenin. akitől-amitől állítólag a nemzetet félti. úgy látszik. Reméljük – és van is példa erre bőségesen –. aki dacára buddhizmus iránti érdeklődésének. ha ennyire sürgető szükségét érzi. hogy ez Farkas álarcának lehullása-e. mint bizonytalan alapokról támadó szerzőnk.

zsurnaliér hatásvadászat helyett talán a tradicionális vagy tradicionalista szerzőket kellene megtanulni olvasnia Farkasnak. Végül. főként egy olyan országban – Erec Hágárról beszélünk –. Frankl. Dacára annak. hogy a félzsidó (ő nevezi így) „Haynau »életműve« alig más. szokásához híven. és ami a legkevésbé sem meglepő. és azután kutassa. az – mintegy születésénél fogva – kisebbrendűségi érzésekre. amit ellenségeink nem tudnak elmondani magukról. ha megtudja. akik ismerjük. egészen odáig göngyölítve a dolgot.com/3abcqg 1 .84. Kaczvinszky József. ez a szó a gojischer). A Farkasra és környezetére sokkal inkább jellemző underground világnak üzenjük:9 mi sohasem rejtettük véka alá. hogy Carlo Michelstaedter. a címben szereplő csöppet hatásvadász kérdést megismételnénk ekképpen: Ki szereti Lenint? E kérdés valóban indokolt. hogy a nagy betűs „zsidó” feliratú joker-kártya bevetésével próbálja sötét színben feltüntetni az ultrajobboldalt. még http:// tinyurl. mondjuk Guénon vagy Evola tekintetében (így hát FAM & Co.76 ² ÉSZAKI KORONA Odáig megy e stupid ötlet hangoztatásában. talán Farkas csodálkozik majd. Félretéve a vitát. amelyek közül egyik lenne a náci vagy az ultrajobboldali attitűdök elsajátítása (amelyek közé Farkas gyakorlatilag egyenlőségjelet tesz. hogy az Istent (istenséget) és embert (emberi személyt) végletesen és fatális-tragikusan elválasztó judaizmus szellemi hatását kiküszöbölje – önmagá- ban. hogy ezt tegye. hogy ki zsidó.99%-át pedig – hogy mégse legyen 100%-os a filoszemitizmus – további baloldaliak kapják). hogy márpedig az egész tárgyi világ kollektív. hogy csináljanak már valamit az emberek ezzel a tradicionalista bandával.8 Mi. hogy XY szerint 61 évesen 70-nek nézett ki. nem értelmes. hiszen az inkoherenciából valóban vakság következik. mint valamilyen „erőszakolással” és „erőszakoltsággal” kapcsolatos pszichikus devianciákat). amelyet a Gondola vagy az Indymedia olvasói – ismeretek hiányában – bizonyára készséggel elhisznek neki. aki a metafizikai szolipszizmust cáfolandó ragaszkodott ahhoz. Hogy a számára áthághatatlan akadályt képező zsidó-témánál lehorgonyozzunk. és egyáltalán nem csak az izraeli zsidó körök uralma ellen irányul) indokolt lehet-e. tudattól függetlenül létező. s amelyeket kizárólag úgy tud felfogni. hogy személy szerint nekem elvétve. és az előbbi értelmén valóban nincs mit szégyellni. mint a fiatalkori Marx).” (Kiemelés tőlünk. hogy az antijudeokratizmus (amely definíció szerint nem bármely zsidó. Hozzátennénk. A Farkashoz hasonló liberális „értelmiség” nevetséges. amely nem egy rabbi (!) szájából durva sértésként elhangzik (nos. Ehhez rosszindulat is kell.139/bier2/?q=user/2479 Ld. ha így is volna (de biztosíthatom FAM-ot. maradék usque 4. A judeokratizmus-ellenesség azonban elsősorban szellemi értelmű. ahol az állami kitüntetések 95%-át zsidók. Molnár András Jegyzetek http://193.) Farkas másik kedvenc területe annak vesézgetése. aki szereti Lenint? Másrészt Lenin az. Ám nem ajánljuk. aki véleménye szerint „antiszemita”. meggondolatlan engedmény volt az uralkodótól. ezért erőzik minduntalan. Farkas Attila Márton – tevékenységéből. Ludwig Wittgenstein. sem). és ezekből kibomló bizarrériákra van kárhoztatva. mert a végén még kiderítené. Ebből ugyanis végérvényesen az ke­ rekedik ki számunkra. Nos. ez következtethető ki – ugyanezt vallja és hiszi. hogy fennen vádol mindenkit. Mindez ráadásul bizonyára mélyen kihat a tradicionalitás mibenlétére. ehhez a vakság kevés. hogy mi az a becsmérlő szó. kísérletszerűen fordultak csak meg az elmémben hasonló gondolatok. akik meglehetősen alkalomszerűen foglalkoztak a kérdéssel (de mindenképpen kevesebbszer. e problémakör legbőségesebb és legrészletesebb forrása továbbra is a Talmud marad. Saját inkoherenciái felé teljességgel vak.202. Viktor E. Tudni véli többek között. Bámulatos lélekbelátásról tesz szerzőnk tanúbizonyságot Freiherr von Haynau személyiségének elemzése kapcsán is. hogy a judaizmus magyar találmány… FAM írásának utolsó bekezdése a leginkább szána­ lomra méltó. hogy a végeredmény ez: aki zsidó. valamint közli. figyelemre méltó. A jelenlegi szélsőségesen judeokratikus berendezkedésű földgömbön nem sok esély van ennek letörésére (pontosabban: az esély kerekítve nulla). hogy az antijudeokratizmus szó jelentése valójában nem egyenlő az antiszemitizmus szó jelentésével. nem rendelkezünk illúziókkal a B’nai B’rith-szerű szervezetek világuralmi törekvéseinek valóságos voltát illetően (bármennyire jól rejtettek vagy álcázottak is legyenek). Jógácsára ide vagy oda. Leo Schaya és többen mások (tehát nem csak Otto Weininger) közel állnak hozzánk. hiszen ki az a barom. azok is zsidó szerzők hatására). De hogy mások koherenciájában hogyan talál inkoherenciát… nos. Farkas Attila Márton ellenőrizze előbb a zsidóság referenciáit. vagy ki hiszi magát zsidónak tradicionalista vagy magukat annak nevező félismerősei közül. Mert különben elméje nyugalma kizökken – a tudattól független objektivitás „nirvánájából”. hiszen azt jelenti. hogy azt írja: „Ennek mai szélsőjobbos analógiája: László András és elvbarátai szerint a 67-es kiegyezés súlyos hiba. Egyrészt csodálkozó. nem pedig a tradicionális szerzők írásai. ami még érthető lenne. mint az apa és az anya iránti gyűlölet kifejeződése”. hogy a szerző szerint a világon minden a saját zsidóságunkkal vagy nem-zsidóságunkkal (+ emberi szüleink „gyűlölésével”) kapcsolatos problematika és kételyek körül forog.

még Révai József: Marx és az 1848-as magyar forradalom. Talán nem túlzás.es. http://www. mondja ezt a Tilos Rádió Radio Stupidity című műsorának vezetője]. akiket sokszor zsidónak néztek.hu/old/0130/feuilleton. meg a zsidó hírlapírók közege]. 35. ha meg akarjuk érteni. sőt azt sem igazán. amellyel az 1848–49es forradalmi tevékenységet bátorították. amelyre igaz ugyan. magyar szövetségeseket keresve. mindenki mással – akármit is képvisel – igen. el kell olvasnunk életrajzát A Tan Kapuja Buddhista Főiskola már idézett oldalán: http://193.” Nos. mint Karl Marx és Friedrich Engels ördögi publicisztikai tevékenysége. sodródó.” Mondja ezt az alkímia és a Kelet szakértője… Hozzátennénk.gondola. ez a ’48-asok. ott mindenki „beérkezett”.gondola. beleértve természetesen szerzőnket is]. a román Noua 2 Dreapta nevű neonáci szervezet kelta keresztjétől. hanem bizonyos személyek híresztelései alapján terjedt el Európában. ez dicséret volt]. a fentiek a szerzőre igazak – aki saját szerencsétlenségeit vetíti másra.4 Szikra. »de olvasott« emberek közege ez.ÉSZAKI KORONA ² 77 Ld. részben vagy egészében zsidó származásúak [ejnye-bejnye. ráadásul undergroundba nyomatva a dolgot. 5 Molnár András: Antitradicionalisták „ÉS” Baráti Köre. hogy tradicionalistáink jelvénye csak kis mértékben különbözik a Vasgárda mai utóda [sic!]. Ekkor azt láthatjuk. Meg kell jegyeznünk továbbá itt. sz. Marginális [de jól hangzik!] értelmiségiek [FAM centrális?]. nem tudjuk. akkor egyenesen kötelessége. továbbá olyanok. „darkosmetálos” figurák [hijnye].202. hogy indokoltnak tartsa. akik neki – kizárólag pszichikus és fals szociológiai előfeltevései alapján – nem szimpatikusak. 7 „Külön érdekes. ejnye. S bármily meglepő. hogy Farkas Attila Márton – legalábbis írásai alapján ítélve – maga sem tudja.pdf) 6 Hogy végül is mi a célja. hogy a nevezett szervezet egyik román képviselője magyar nyelvű levelet írt. alternatív fiatalok [no. ha kimondjuk. http://us. aki különösen sok infámiát követett el e téren (is).139/bier2/?q=user/2479. kávéházi társaságról van szó [eddig azt hittük. Budapest.84. asztrológus csodagyógyászok [ejha].hu/cikkek/55642 3 Ld.geocities. punkból lett szkinheadek. azonosulni. képzetlen. viszont színvonaltalan ahhoz. 1953. http://www. 27–33. de soha sehová meg nem érkező »szellemi útkeresők« [másutt ilyenek nincsenek. hogy honnan vette szerzőnk ezt a sok pszeudo-antropológiai baromságot. com/pannon_front/35/MOLNARA.hu/cikkek/55643 valamint http:// www. sem a konzervatív képbe nem illeszthető be. Pannon Front. Kossuth /Forrás sorozat/). hogy Haynau táborszernagy rossz híre nem futótűzként. zömében tipikusan urbánus. (On-line ld. őszintén nemzeti érzületű olvasó számára Marx és Engels A magyar szabadságharcról című könyve (Budapest. amely szerint a kommunista rezsim „kisajátította” volna magának március 15-ét és Kossuth alakját. mit is akar valójában. Ha „megértő” anarchizmusának alapjait Hamvas Béla írásaiban találta meg (aki tudvalevőleg sohasem békült ki egészen a hatalom fogalmával). akadnak itt melegek [nohát. avantgarde-művészek [köszönjük. 1982. hiszen a hatalmon lévőkkel – mint írja – nem lehet együttérezni. E dokumentumok eleve cáfolatát képezik Farkas Attila Márton azon megalapozatlan elméletének. hogy szellemi értelemben forradalminak tekinthessük.vagy negyedkézből]. hanem harmad. Az egyik ilyen híresztelő személyiség Kossuth Lajos volt. amit ugyebár nehéz földolgozni. hogy sem a humanista. . amit anarchista monológjában ír. mégsem olyan kirekesztők? – a szerzővel ellentétben]. hogy mit nem. 8 Ha komolyan gondolja. hiszen szerzőnk anarchista monológjában számunkra elveszik.share. Ajánlott olvasmány minden gyanútlan. 9 Idézzünk egy teljes bekezdést! „Amennyire az itt meg-megforduló ismerőseim elbeszéléseiből tudom [tehát nem első. o. akkor megértését – Hamvassal szemben – úgy látszik soha nem terjesztette ki azon emberek felé. Groteszk elmélet.htm 4 A magyarországi forradalom és belháború esszenciális baloldaliságát mi sem fémjelzi jobban. Ld. például Londonban tartózkodván. micsoda kritika ez?].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful