You are on page 1of 4

„Csak nehogy odáig jussunk, hogy

egyszer majd megverjenek bennünket
a kokárdáért vagy a Kossuth-címerért.
No nem az ávósok, hanem ennek a
»másfajta hazafiságnak« a
feketegatyás keretlegényei.”
Farkas Attila Márton: Kik szeretik Haynaut?
Farkas Attila Márton alias Agnidatta Wolframbodhi,
a „Természetellenes Kilátástalanság Karmikus Gyülekezete” főpapja – aki így vall: „ama társadalmi
rétegből váltam ki (?), amit marginális (fél)értelmiségiként lehetne titulálni”1 – úgy tűnik, arra tette fel
publicisztikai tevékenységének egy részét, hogy az
ultrajobboldaliság általa vehemensen hangoztatott
és vélt inkoherenciáit a lehető legszélesebb közönség
elé tárja, mind a liberálisokat, mind a nacionalistákat
reájuk haragítsa, s talán reményei szerint betiltathassa, vagy megtorolhassa a tradicionalisták tevékeny-

Észrevételek
Farkas Attila Márton
tevékenységével kapcsolatban

ÉSZAKI KORONA ² XXIX-XXX

ségét. Farkas Attila Márton korunk Keszi Imréje, aki
Hamvas Bélát pécézte ki magának, minekutána Lu­
kács György, a „nagy” baloldali gondolkodó – mint a
Rákosi-kormány kultuszminisztere – B-listára is tett.
FAM azonban csavarosabb jelenség, hiszen ő maga
Hamvassal is példálózik, alkalmazkodva a rendszerváltoztatás utáni liberálisabb légkörhöz, amelyben az
immár elhallgathatatlan Hamvast és szellemi örökét
(melynek jelentős képviselője a FAM által heveskedve támadott László András) más módon kell hallgatásra kényszeríteni.
Érvei és érvelési csavarjai most2 is ugyanazok
(bizton felismerhetők), mint néhány éve, amikor
az Élet és Irodalomban háborgott.3 Akkor ezen a
nagyon eredeti címen írta cikkét: „Ezoterikusok
Haynau Baráti Köre”. Azóta retorikája nem sokat
változott, lévén most ezzel állt elő: „Kik szeretik
Haynaut?” Önként adódik a kérdés, hogy miért
mindig Haynauval kell előállni, ha a tradicionalista
köröket kritizáljuk? Talán mert annyira démonizált

miért egy konzervatív államférfit. hogy a szélső szó jelentését végre megértsük. aki közelít felé. és ahhoz kapcsolja azt is. a demok- rata nacionalizmussal való minden rokonsága ellenére. amely mélyen a világ legnemesebb konzervatív áramához tartozik. amikor ilyen cinikusan gondolkodva a nép-nemzetiekről. Természetes. amellyel össze kívánná ugrasztani azokat. önálló folyóiratot alapított. az Északi Koronát. amely nem a kádárizmusban gyökerezik! – legalábbis. De Farkas vajon agyafúrtnak hiszi-e magát. az összes közül az egyedüli. ha „intellektuális” fölénye a többnyire érzelmi alapokra rendeződő nacionalistákhoz képest egyértelmű. mászolygó szentimentalizmusok és útszéli stílusú bekiabálások színvonala. mint a tiszta. ha ideológiailag nem is. a mostanihoz nagyon hasonló kísérletére cáfolatot írtunk az általa úgy látszik (hogyhogy sem) előszeretettel olvasott Pannon Frontba. Az ultrajobboldaliság és a „tradicionalizmus” kérdésében ugyanis. Farkas is erre bazíroz. nemtelen stílusának. amelyre azóta sem válaszolt. hogy felháborítsa őket? De szándéka nem csak ezért vezethet számára nem kedves eredményekhez. az intellektuális érvelés és megokolás iskolájához tartozzon. amikor végletesen abszurd analógiákat állít fel? Ezek egyike szerint az 1867-es kiegyezést az ultrajobboldaliakon kívül Magyarországon csak a Diner-Dénes József fémjelezte szociáldemokraták tartották negatívnak. aki meggyőződéses magyarszerető (és szigorúan királyhű) volt?4 Farkas első. . hangvételének pontos analógiáit találjuk. ismeretlen maradt e tény. Fontos. hogy bármekkora eltérések legyenek a közönséges nacionalizmus képviselői és az ultrajobboldaliság intellektuális áramlata között. hogy mindenkit mozgósítson a tradicionalizmus – és ezen keresztül a tradicionalitás – ellen. hogy hadakozzék ellene –. mint bizonytalan alapokról támadó szerzőnk. A tradicionális szellemiséget vallók pedig emberileg mélyen ellenszegülnek a FAM hisztérikus lincshangulatot kelteni szándékozó. valóban szélsőségesebben baloldali politikai értelemben. akik értéket tulajdonítanak nemzetüknek. A Pannon Frontot azóta már rég elhagyta a László-tanítványokat magában foglaló ultrajobboldali szerkesztőgárda. egyáltalán nem értékeli a tradicionális akciót. ha Farkas „logikáját” követjük). a lap zavaros gondolatok felé túlságosan megalkuvó volta miatt (amelyek közé valóban be kell soroljuk a Pap Gábor nevével fémjelezhető irányzat eszementségeit. úgy látszik. melyek egyike szerint a „hétmérföldes csizma” interplanetáris jármű volt.ÉSZAKI KORONA ² 75 figura 1848–49-et követően a nacionalista érzületűek körében? Vagy Farkas – hogy az általunk lenézett Freudot vegyük elő – ennyire kényszeresen (ellen-) kultifikálja őt? De ha már a „gonoszt” akarja megjeleníteni. amellyel eleink érkeztek a Földre. közös pont marad többek között a szélsőbaloldali tévelygések. miért nem fordul mondjuk Lenin. hogy moralizmusok. egy győztes és bátor hadvezért. hogy benépesítsék azt). hogy a „népi” illúziókkal rendelkező nemzetbarátoknak legalább egy része felismeri az intellektus primátusát. taktikailag bizonyára belátó a nacionalista oldal. mivel egyértelműen az. A László András-i ultrajobboldaliság ugyanis az igazságok oldalán és a metafizikai megfontolások talaján áll. mint az utóbbi. hogy a „kádárizmusban gyökerező” (?!) ultrajobboldaliság által veszélyeztetett. aki dacára buddhizmus iránti érdeklődésének. hogy eleddig egyetlen »igaz magyar« – aki egyébként előszeretettel akad ki minden szarságon – nem emelte föl a szavát ellenük”. E taktika érdekes eleme. és saját.7) Bármit hisz FAM. akitől-amitől állítólag a nemzetet félti. A nyílt liberalizmus vagy a kommunizmus.6 Akárhogy is van. és bármennyire küszködik azon. hogy ez Farkas álarcának lehullása-e. leveleket írattat és írogat azoknak. Reméljük – és van is példa erre bőségesen –. vagy Marx alakja felé? Miért nem őket támadja. úgy tűnik. főként. Azonban Farkas előtt. nemzeti érzelműeket a valódi jobboldali értelmiség ellen fordítson – amelynek potens voltát csak-csak elismeri. szintén a „kádári nihilizmusban” gyökerező nép-nemzetiek szegény fejét az őket szívből szerető „szociális” baloldaliság minden megtérőt szeretettel és megértéssel fogadó kebelére hajtsa (amely oldal. Miféle ügybuzgó aggodalom munkál benne ugyanis. ha a teljes kommunista. nem dőlhetünk be a szerző (hiedelmei szerint) agyafúrt taktikájának. megalkuvás nélküli elvek harcmezejét. és közegnek szívesebben választja a langyosmocsaras demokrataságot. hogy a kritizált orgánumoknak főként az interneten elérhető változatait ismeri (ez hivatkozásaiból kiderül). (Farkassal ellentétben. valamint az olyan szélsőbaloldali ügynöknek felfogható személyek helyett. addig a főszerkesztőjének bevallása szerint is „eklektikus” Pannon Frontot annál többször. Nem kérdezzük meg. Olyan iskolához. hogy kontextusukból kiollózott mondatokkal magyart magyar ellen. Akkor is. hogy liberális orgánumokban a nép-nemzeti érzületű olvasókat inti óva (látszólag) az ultrajobboldaliság feltételezett veszedelmeitől. liberális és „nép-nemzeti” oldalt sikerülne mozgósítania ellene (mi a „konzervatív liberális” fogalmát nem ismerjük). amely talán valódi szükségét érzi. és kétségkívül nem kedvelik a kommunizmust vagy a liberalizmust. mert noha ezt az idestova harminc tartalmas számot megért folyóiratot egyszer sem említi kétrészes cikkében. amikor így szól: „Persze már az gyanús lehetett volna. Ebben talán Umberto Eco tanítványa. ki kell ábrándítanunk őt: az ultrajobboldaliság nem válik érvénytelenné akkor sem. Kevéssé rejtett célja ráadásul.5 Valószínűleg az lehet ennek az oka. Ha elolvassuk a vörös intellektualisták kommunista hatalomátvételeket megelőző megnyilatkozásait. Farkas kissé karrieristának tűnő taktikája lényegében továbbra is az. ha ennyire sürgető szükségét érzi. a legszélsőségesebb nivelláció megvető elutasítása.

hiszen azt jelenti.139/bier2/?q=user/2479 Ld. aki a metafizikai szolipszizmust cáfolandó ragaszkodott ahhoz. ez következtethető ki – ugyanezt vallja és hiszi. Ludwig Wittgenstein. s amelyeket kizárólag úgy tud felfogni. hogy az antijudeokratizmus szó jelentése valójában nem egyenlő az antiszemitizmus szó jelentésével. Dacára annak. aki véleménye szerint „antiszemita”. tudattól függetlenül létező. hogy a szerző szerint a világon minden a saját zsidóságunkkal vagy nem-zsidóságunkkal (+ emberi szüleink „gyűlölésével”) kapcsolatos problematika és kételyek körül forog. hogy mi az a becsmérlő szó. Saját inkoherenciái felé teljességgel vak. hogy azt írja: „Ennek mai szélsőjobbos analógiája: László András és elvbarátai szerint a 67-es kiegyezés súlyos hiba. főként egy olyan országban – Erec Hágárról beszélünk –. vagy ki hiszi magát zsidónak tradicionalista vagy magukat annak nevező félismerősei közül. nem pedig a tradicionális szerzők írásai.com/3abcqg 1 . Molnár András Jegyzetek http://193. és azután kutassa. ha így is volna (de biztosíthatom FAM-ot. egészen odáig göngyölítve a dolgot. Mert különben elméje nyugalma kizökken – a tudattól független objektivitás „nirvánájából”. maradék usque 4. ha megtudja. mint a fiatalkori Marx). hogy csináljanak már valamit az emberek ezzel a tradicionalista bandával. meggondolatlan engedmény volt az uralkodótól. Jógácsára ide vagy oda. ehhez a vakság kevés. Nos. hogy XY szerint 61 évesen 70-nek nézett ki. hogy a félzsidó (ő nevezi így) „Haynau »életműve« alig más. és ezekből kibomló bizarrériákra van kárhoztatva. Farkas Attila Márton – tevékenységéből. hogy a nagy betűs „zsidó” feliratú joker-kártya bevetésével próbálja sötét színben feltüntetni az ultrajobboldalt. Mindez ráadásul bizonyára mélyen kihat a tradicionalitás mibenlétére. hogy az antijudeokratizmus (amely definíció szerint nem bármely zsidó.8 Mi. Egyrészt csodálkozó. Kaczvinszky József. a címben szereplő csöppet hatásvadász kérdést megismételnénk ekképpen: Ki szereti Lenint? E kérdés valóban indokolt. A Farkasra és környezetére sokkal inkább jellemző underground világnak üzenjük:9 mi sohasem rejtettük véka alá. aki szereti Lenint? Másrészt Lenin az. hiszen az inkoherenciából valóban vakság következik. ahol az állami kitüntetések 95%-át zsidók. hiszen ki az a barom. akik ismerjük. és az előbbi értelmén valóban nincs mit szégyellni. nem értelmes. Viktor E. mint az apa és az anya iránti gyűlölet kifejeződése”. hogy a judaizmus magyar találmány… FAM írásának utolsó bekezdése a leginkább szána­ lomra méltó. hogy ki zsidó. talán Farkas csodálkozik majd. és ami a legkevésbé sem meglepő. Tudni véli többek között. azok is zsidó szerzők hatására). hogy márpedig az egész tárgyi világ kollektív. az – mintegy születésénél fogva – kisebbrendűségi érzésekre.99%-át pedig – hogy mégse legyen 100%-os a filoszemitizmus – további baloldaliak kapják). hogy ezt tegye. Végül. Leo Schaya és többen mások (tehát nem csak Otto Weininger) közel állnak hozzánk.” (Kiemelés tőlünk. és egyáltalán nem csak az izraeli zsidó körök uralma ellen irányul) indokolt lehet-e.84.202. A judeokratizmus-ellenesség azonban elsősorban szellemi értelmű. ez a szó a gojischer). Bámulatos lélekbelátásról tesz szerzőnk tanúbizonyságot Freiherr von Haynau személyiségének elemzése kapcsán is. sem). A jelenlegi szélsőségesen judeokratikus berendezkedésű földgömbön nem sok esély van ennek letörésére (pontosabban: az esély kerekítve nulla). valamint közli. De hogy mások koherenciájában hogyan talál inkoherenciát… nos. e problémakör legbőségesebb és legrészletesebb forrása továbbra is a Talmud marad. Hogy a számára áthághatatlan akadályt képező zsidó-témánál lehorgonyozzunk. nem rendelkezünk illúziókkal a B’nai B’rith-szerű szervezetek világuralmi törekvéseinek valóságos voltát illetően (bármennyire jól rejtettek vagy álcázottak is legyenek). mert a végén még kiderítené. Ám nem ajánljuk. Ebből ugyanis végérvényesen az ke­ rekedik ki számunkra. Farkas Attila Márton ellenőrizze előbb a zsidóság referenciáit. figyelemre méltó. amit ellenségeink nem tudnak elmondani magukról. ami még érthető lenne. ezért erőzik minduntalan. mondjuk Guénon vagy Evola tekintetében (így hát FAM & Co. szokásához híven. akik meglehetősen alkalomszerűen foglalkoztak a kérdéssel (de mindenképpen kevesebbszer. zsurnaliér hatásvadászat helyett talán a tradicionális vagy tradicionalista szerzőket kellene megtanulni olvasnia Farkasnak. A Farkashoz hasonló liberális „értelmiség” nevetséges.76 ² ÉSZAKI KORONA Odáig megy e stupid ötlet hangoztatásában. amely nem egy rabbi (!) szájából durva sértésként elhangzik (nos. hogy fennen vádol mindenkit. amelyek közül egyik lenne a náci vagy az ultrajobboldali attitűdök elsajátítása (amelyek közé Farkas gyakorlatilag egyenlőségjelet tesz. kísérletszerűen fordultak csak meg az elmémben hasonló gondolatok. mint valamilyen „erőszakolással” és „erőszakoltsággal” kapcsolatos pszichikus devianciákat). Frankl. hogy az Istent (istenséget) és embert (emberi személyt) végletesen és fatális-tragikusan elválasztó judaizmus szellemi hatását kiküszöbölje – önmagá- ban. hogy a végeredmény ez: aki zsidó. Hozzátennénk. amelyet a Gondola vagy az Indymedia olvasói – ismeretek hiányában – bizonyára készséggel elhisznek neki. Félretéve a vitát. hogy Carlo Michelstaedter. Ehhez rosszindulat is kell.) Farkas másik kedvenc területe annak vesézgetése. még http:// tinyurl. hogy személy szerint nekem elvétve.

5 Molnár András: Antitradicionalisták „ÉS” Baráti Köre.” Mondja ezt az alkímia és a Kelet szakértője… Hozzátennénk. beleértve természetesen szerzőnket is]. Marginális [de jól hangzik!] értelmiségiek [FAM centrális?].4 Szikra. akadnak itt melegek [nohát. a fentiek a szerzőre igazak – aki saját szerencsétlenségeit vetíti másra. mégsem olyan kirekesztők? – a szerzővel ellentétben]. 9 Idézzünk egy teljes bekezdést! „Amennyire az itt meg-megforduló ismerőseim elbeszéléseiből tudom [tehát nem első. aki különösen sok infámiát követett el e téren (is).gondola. még Révai József: Marx és az 1848-as magyar forradalom. a román Noua 2 Dreapta nevű neonáci szervezet kelta keresztjétől. micsoda kritika ez?]. (On-line ld. részben vagy egészében zsidó származásúak [ejnye-bejnye. »de olvasott« emberek közege ez. hogy indokoltnak tartsa. ráadásul undergroundba nyomatva a dolgot. képzetlen.” Nos. akiket sokszor zsidónak néztek.84. hogy szellemi értelemben forradalminak tekinthessük. Meg kell jegyeznünk továbbá itt.ÉSZAKI KORONA ² 77 Ld. őszintén nemzeti érzületű olvasó számára Marx és Engels A magyar szabadságharcról című könyve (Budapest. kávéházi társaságról van szó [eddig azt hittük. ejnye. hiszen a hatalmon lévőkkel – mint írja – nem lehet együttérezni. punkból lett szkinheadek. akkor megértését – Hamvassal szemben – úgy látszik soha nem terjesztette ki azon emberek felé. Az egyik ilyen híresztelő személyiség Kossuth Lajos volt. amelyre igaz ugyan. ott mindenki „beérkezett”.pdf) 6 Hogy végül is mi a célja. amit anarchista monológjában ír. hogy tradicionalistáink jelvénye csak kis mértékben különbözik a Vasgárda mai utóda [sic!].hu/cikkek/55642 3 Ld. ha kimondjuk. amit ugyebár nehéz földolgozni. zömében tipikusan urbánus. sodródó.geocities. http://www. com/pannon_front/35/MOLNARA. akik neki – kizárólag pszichikus és fals szociológiai előfeltevései alapján – nem szimpatikusak. hogy Farkas Attila Márton – legalábbis írásai alapján ítélve – maga sem tudja. amellyel az 1848–49es forradalmi tevékenységet bátorították. mint Karl Marx és Friedrich Engels ördögi publicisztikai tevékenysége. 27–33. Ajánlott olvasmány minden gyanútlan. meg a zsidó hírlapírók közege].es. amely szerint a kommunista rezsim „kisajátította” volna magának március 15-ét és Kossuth alakját. . hogy a nevezett szervezet egyik román képviselője magyar nyelvű levelet írt. hanem harmad. hiszen szerzőnk anarchista monológjában számunkra elveszik. nem tudjuk. akkor egyenesen kötelessége. hogy sem a humanista. ha meg akarjuk érteni.139/bier2/?q=user/2479. 35. 1982. továbbá olyanok. el kell olvasnunk életrajzát A Tan Kapuja Buddhista Főiskola már idézett oldalán: http://193. Talán nem túlzás. sőt azt sem igazán. Ld. Kossuth /Forrás sorozat/). Groteszk elmélet.vagy negyedkézből]. avantgarde-művészek [köszönjük. mit is akar valójában. E dokumentumok eleve cáfolatát képezik Farkas Attila Márton azon megalapozatlan elméletének. „darkosmetálos” figurák [hijnye]. sem a konzervatív képbe nem illeszthető be. sz. mindenki mással – akármit is képvisel – igen. hogy mit nem. asztrológus csodagyógyászok [ejha]. magyar szövetségeseket keresve.htm 4 A magyarországi forradalom és belháború esszenciális baloldaliságát mi sem fémjelzi jobban. Budapest. de soha sehová meg nem érkező »szellemi útkeresők« [másutt ilyenek nincsenek.gondola. http://www. azonosulni. viszont színvonaltalan ahhoz.202. http://us. 7 „Külön érdekes. o. például Londonban tartózkodván. 1953.share. S bármily meglepő. alternatív fiatalok [no. mondja ezt a Tilos Rádió Radio Stupidity című műsorának vezetője]. Ha „megértő” anarchizmusának alapjait Hamvas Béla írásaiban találta meg (aki tudvalevőleg sohasem békült ki egészen a hatalom fogalmával). ez dicséret volt]. Ekkor azt láthatjuk. 8 Ha komolyan gondolja. hogy Haynau táborszernagy rossz híre nem futótűzként. Pannon Front. hogy honnan vette szerzőnk ezt a sok pszeudo-antropológiai baromságot.hu/cikkek/55643 valamint http:// www. ez a ’48-asok.hu/old/0130/feuilleton. hanem bizonyos személyek híresztelései alapján terjedt el Európában.