You are on page 1of 2

Present Simple

I. Budowa:
Zdanie twierdzce: podmiot + czasownik (w 3 os. l.p. z kocwk 's')

II. Uycie
fakty i stany
niezmienne

Cris lives in London. Krzysiek mieszka w Londynie.

oglne prawdy i
prawa natury

The sun sets in the West. Soce zachodzi na Zachodzie.

czynnoci
odbywajce si
regularnie, zwyczaje

I usually visit her once a year. Zazwyczaj odwiedzam j raz na


rok.

rozkaday jazdy,
grafiki

The train for Manchester leaves at 3:30 pm on Friday. Pocig


do Manchester odjeda o 15:30 w pitek.

Pytanie oglne: Do (Does) + podmiot + czasownik w formie podstawowej


(w 3 os. l.p. bez kocwki 's')

wskazwki,
instrukcje

You turn left on the second crossroad. Skr w lewo na drugim


skrzyowaniu.

Przykad: Do you go to school every day? Czy ty codziennie chodzisz do szkoy?


Does he go to school every day? Czy on codziennie chodzi do szkoy?
Do they go to school every day? Czy oni codziennie chodza do szkoy?

The hero escapes when his car crashes into the sea. Bohater
recenzje filmw,
relacje sportowe, aby wyskoczy z samochodu, kiedy jego samochd wpad do
morza
streci przebieg
wydarze

Przykad: I go to school every day. Chodz codziennie do szkoy.


Chris goes to school every day. Chris chodzi codziennie do szkoy.
W przypadku czasownikw zakoczonych na -ss, -sh, -ch, -x, -o, dodajemy w trzeciej
osobie liczby pojedynczej kocwk -es: kiss -> kisses, watch -> watches, go ->goes.
Jeli czasownik koczy si na y poprzedzone spgosk, y zamieniamy y na i,
dodajemy -es: try -> tries, copy -> copies.
Do czasownikw zakoczonych na y poprzedzone samogosk dodajemy tylko -s:
say -> says.

Pytanie szczegowe: zaimek pytajcy + podmiot + czasownik w formie


podstawowej
(w 3 os. l.p. bez kocwki 's')
Przykad: Where do you go every day? Gdzie chodzisz codziennie?
Where does Cris go every day? Gdzie Cris chodzi codziennie?
Zdanie przeczce: podmiot + do (does) + not (don't, doesn't) + czasownik w formie
podstawowej (w 3 os. l.p. bez kocwki 's')
Przykad: I don't go to school. Nie chodz do szkoy codziennie.
He doesn't drink alkohol.On nie pije alkoholu.

Albert Einstein is dead. Albert Einstein nie yje.


The sky is blue. Niebo jest niebieskie.

I get up at 7 am. Wstaj o 7 rano.

III. Przyswki czstotliwoci

always zawsze
often - czsto
usually -zazwyczaj
sometimes - czasami
seldom rzadko
rarely - rzadko
never - nigdy*
ever - kiedykolwiek*
generally przewanie
occasionally - okazjonalnie

from time to time - od czasu do czasu


once a day/month/year - raz na dzie/
miesic/ rok
twice a a day/month/year - dwa razy na
dzie/ miesic/ rok
three times a day/month/year - trzy razy
na dzie/ miesic/ rok
four times a ... etc.

I. Budowa

Present Continuous
Zdanie twierdzce: podmiot + 'to be' + czasownik z kocwk -ing
(I) am (We) are
(You) are (You) are
(He/she/it) is (They) are
Przykad: I am doing my homework now. Teraz odrabiam prace domow.
He is watching TV. On oglda telewizj.

czynnociach i zdarzeniach
odbywajcych si w biecej
chwili

I am travelling by coach.

Jad autokarem.

czynnociach dziejcych si
teraz, ale nie koniecznie w
trakcie mwienia

Sue is learning to drive.

Sue uczy si jedzi


samochodem.

zaplanowanych przyszych
czynnociach

I'm meeting my grandmother in Za 10 minut spotkam


ten minutes.
si z babci.

Zdanie pytajce:
III. Przyswki czstotliwoci

Pytanie oglne: 'to be' + podmiot + czasownik z kocwk -ing


Przykad: Are you doing your homework now? Czy odrabiasz teraz swoj prac
domow?

now - teraz

this month - w tym miesicu

at the moment - w tym momencie

this week - w tym tygodniu

Pytanie szczegowe: zaimek pytajcy + 'to be' + podmiot + czasownik z kocwk


-ing
Przykad: What are you doing now? Co teraz robisz?
Where are you going? Gdzie idziesz?

at present - obecnie

tonight - dzi w nocy

nowadays - obecnie

still - wci

Zdanie przeczce: podmiot + 'to be' + not + czasownik z kocwk -ing


Przykad: I am not drinking beer now. Nie pij teraz piwa.
He is not drinking tea now. On nie pije teraz herbaty.

II. Uycie

today - dzisiaj