You are on page 1of 35

r.Gr.nan nal www.inanunal.

com

TUNCEL NVERSTES
MHENDSLK FAKLTES
GENEL MATEMATK-2 DERS
2010-2013 BAHAR DNEMLER ARASINAV FNAL VE BTNLEME SORULARI
r.Gr.nan NAL
www.inanunal.com

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


TUNCEL NVERSTES
MHENDSLK FAKLTES ELEKTRK-ELEKTRONK MHENDSL BLM
MATEMATK-2 DERS BTNLEME SINAVI
19.06.2013

1.

sin x dx integralini hesaplaynz.

2. Analitik dzlemde ; x-ekseni , x+y=2 dorusu ve y x erisi arasnda kalan snrl blge x-ekseni
etrafnda dndrlyor. Oluan dnel cismin hacmini hesaplaynz.
1

3.

dx

1 x

integralinin yaknsaklk durumunu inceleyiniz.

4. f ( x, y, z) (4 x 2 y 2 z 2 ).e xyz fonksiyonunun birinci mertebeden ksmi trevlerini bulunuz.

5. s ln( x2 y 2 z 2 ) , x u v, y u v, z 2 uv olduunda gre

s
trevini hesaplaynz.
u

6. f ( x, y, z) x 2 y 5z fonksiyonu x2 y 2 z 2 30 kresi zerinde tanmlanyor. Bu fonksiyonun en


byk ve en kk deerlerini bulunuz.

7. B ( x, y) : 0 x 3, 2 x y x 2 1 blgesini dzlemde izerek bu blge zerinde


2y

( x 1)

dA

integralini hesaplaynz.

e e e

8.

ln x ln y ln zdzdydx 1 olduunu gsteriniz.


1 1 1

1,4,5 ve 8.sorular 10 PUAN ; dierleri 15er PUAN dr.


Baarlar.
r.Gr.nan NAL

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


TUNCEL NVERSTES
MHENDSLK FAKLTES ELEKTRK-ELEKTRONK MHENDSL BLM
MATEMATK-2 DERS FNAL SINAVI
06.06.2013

3 7
x
1.

2.

20
3 4x

dx integralini hesaplaynz.

2
4 x

1
Denklemi y (e x e x ), 0 x 1 olan eri parasnn Ox-ekseni
2
etrafnda dndrlmesi sonucu oluan ekildeki gibi bir dnel
cismin yzey alann hesaplaynz.

3.
1

Yanda verilen B ( x, y ) : x 1 ve 0 y ve blgesinin


x

Ox-ekseni etrafnda dndrlmesi sonucu oluan dnel


cismin hacminin sonlu olduunu gsteriniz.

4. f ( x, y) xy log(1 x2 y 2 ) fonksiyonunun tanm kmesini bulunuz ve analitik dzlemde gsteriniz.

r.Gr.nan nal www.inanunal.com

5. u ln( x3 y3 z 3 3xyz ) fonksiyonu iin ux u y uz ifadesini hesaplaynz.

6. Hacmi 1000 m3 olan dikdrtgenler prizmas eklindeki kapal bir kutunun yzey alan en az ka m2
olabilir hesaplaynz.

7. B ( x, y) : 0 x 3, 2 x y x 2 1 blgesini dzlemde izerek bu blge zerinde


2y

( x 1) dA
2

integralini hesaplaynz.

8.

1 1

0 0

x2 y 2

xyzdzdydx integralini hesaplaynz.

Snav sresi 70 dakikadr.


1,4,5 ve 8.sorular 10 PUAN ; dierleri 15er PUAN dr.
Baarlar.
r.Gr.nan NAL

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


TUNCEL NVERSTES
MHENDSLK FAKLTES ELEKTRK-ELEKTRONK MHENDSL BLM
MATEMATK-2 DERS MAZERET SINAVI
14.05.2013
NUMARASI:

ADI-SOYADI:
SORULAR

1. Aadaki integralleri hesaplaynz? (20p)

a)
2.

2 x 4 6 x3 7 x 2 2 x 2
x3 3x2 3x 1 dx
d

2 sin cos
3

3.

1 xdx

b)

ln 2 x dx
x

ln 4 x

integralini hesaplaynz. (15 p)

112
olduunu gsteriniz. (10 p)
15
ekildeki y x 2 parabol ile y=1 dorusu arasnda kalan blgenin

4.

alan P ve AOB geninin alan Q ise P/Q yu hesaplaynz.(10p)

5.
ekilde verilen dnel cismin hacmini hesaplaynz. (10p)

6. x 2 ( y 1)2 1 emberinin y 1 dorusu etrafnda dndrlmesiyle oluan yzeyin (torus) alann


hesaplaynz. (20p)

7.

dx

x(ln x)

integralinin yaknsaklk durumunu inceleyiniz, yaknsak ise deerini hesaplaynz. (15p)

Snav sresi 70 dakikadr.


r.Gr.nan NAL
Baarlar.

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


TUNCEL NVERSTES
MHENDSLK FAKLTES ELEKTRK-ELEKTRONK MHENDSL BLM
MATEMATK-2 DERS ARASINAVI
20.04.2013
SORULAR
1. Aadaki integralleri hesaplaynz? (20p)

a)

dx

sin

b)

7 x 2x
2

x cos5 xdx

et dt
2. 2t
integralini hesaplaynz. (15 p)
e 5et 4
e

3.

x ln xdx
1

e2 1
olduunu gsteriniz. (15 p)
4

4. Taban yarap 3, ykseklii 12 birim olan bir dairesel dik koni tepesinden y birim uzakta, tabanna paralel bir
dzlemle kesiliyor. Elde edilen dairesel kesitin alannn ortalama deerini hesaplaynz? (15 p)

5.
Yanda verilen taral alan hesaplaynz (15p).

6.

x a cos t
y a sin t

0t

erisi veriliyor.

a) Erinin uzunluunu integral yardm ile hesaplaynz.


b) Bu eri parasnn oy-ekseni ile snrlad blge ox-ekseni etrafnda dndrldnde oluan cismin
yzey alann integral yardm ile hesaplaynz. (20p)
7. (Bonus)

y a 2 x 2 yar emberi biimindeki bir homojen telin ox-eksenine gre momentini hesaplaynz? (15p)
Snav sresi 70 dakikadr.
r.Gr.nan NAL
Baarlar.

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


EEM MATEMATK-2 DERS ARASINAV SORULARININ ZMLER

r.Gr.nan nal www.inanunal.com

r.Gr.nan nal www.inanunal.com

r.Gr.nan nal www.inanunal.com

10

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


TUNCEL NVERSTES
MHENDSLK FAKLTES MAKNE VE JEOLOJ MHENDSL BLMLER
MATEMATK-2 DERS BTNLEME SINAVI
25.06.2012

NUMARASI:

ADI-SOYADI:

SORULAR
1.

ekildeki taral alan hesaplaynz?

2.
ekilde verilen dnel cismin hacmini
bulunuz?

3.

x t cos t

y 1 sin t
t

erisinin uzunluunu hesaplaynz?

4. y 2 x 1 , 0 x 3 erisi ile snrlanan blgenin ox -ekseni etrafnda dndrlmesi sonucu oluan


dnel cismin yzey alann hesaplaynz?

5. Aadaki integralleri hesaplaynz?


a)

sin d
cos2 cos 2

b)

x3dx
x 4
2

11

c) ( x 1)2 e x dx

r.Gr.nan nal www.inanunal.com

6.

x
0

dx
1

genelletirilmi integralini hesaplaynz?

7. Aadaki erilerin kartezyen koordinatlardaki denklemlerini yaznz.

a) r 2cos sin

b) r sin( ) 2
6

Not:

Snav sresi 80 dakikadr.


lk 15 dakika kmak yasaktr.
Soru kad sizde kalabilir.
5. soru 30,8.soru 20 ve dierleri 10 puandr.

BAARILAR
r.Gr.nan NAL

12

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


TUNCEL NVERSTES
MHENDSLK FAKLTES MAKNE VE JEOLOJ MHENDSL BLMLER
MATEMATK-2 DERS FNALSINAVI
04.06.2012
SORULAR
1.
ekildeki taral alan hesaplaynz?

2.

ekilde verilen dnel cismin hacmini


bulunuz?

3. y ln(sec x), 0 x

erisinin uzunluunu hesaplaynz?

x
4. y 3cosh( ) , ln16 x ln81
4

erisi ile snrlanan blgenin ox -ekseni etrafnda dndrlmesi

sonucu oluan dnel cismin hacmini hesaplaynz?

5. Aadaki integralleri hesaplaynz?

a)

5dx
25 x 9
2

b)

2 cos
0

13

r.Gr.nan nal www.inanunal.com

6.

xdx

3
2

genelletirilmi integralini hesaplaynz?

7. y 4et (sin t cos t ),0 t 2

fonksiyonunun ortalama deerini hesaplaynz?

8.Aada kartezyen koordinatlarda verilen eri denklemlerini kutupsal koordinatlarda yaznz.


a) x 2 y 2 4

b) x y

Not:

Snav sresi 90 dakikadr.


lk 15 dakika kmak yasaktr.
Soru kad sizde kalabilir.
5. ve 8. sorular 20 dierleri 10 puandr.

BAARILAR
r.Gr.nan NAL

14

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


TUNCEL NVERSTES
MHENDSLK FAKLTES MAKNE VE JEOLOJ MHENDSL BLMLER
MATEMATK-2 DERS MAZERETSINAVI
01.06.2012
Snav sresi 75 dakikadr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

TOPLAM

SORULAR

ekilde taral olan alan hesaplaynz.(10)

1.

f ( x) xe x fonksiyonun 0,1 aralndaki ortalama deerini bulunuz?(10)

2.

ekilde verilen dnel cismin hacmini hesaplaynz.(10)

3.

4. y x2 1,0 x 2 erisinin uzunluunu hesaplaynz?(10)


5. y xsin x fonksiyonunun trevini logaritmik trev alarak bulunuz?(10)
6. Aadaki integralleri hesaplaynz?(50p)

e)

a)

c)

2x 3
x 3x 3
2

dx

x2
x2 3x 2dx

b)

t sin tdt

8cos

2 sin 2 d

d)

sec xdx
ln(sec tan x)
15

BAARILAR
r.Gr.nan NAL

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


TUNCEL NVERSTES
MHENDSLK FAKLTES MAKNE VE JEOLOJ MHENDSL BLMLER
MATEMATK-2 DERS ARASINAVI
21.04.2012

1.

2.

3.

4.

5.

6.

B1

B2

B3

TOPLAM

SORULAR
1. f ( x) 5 5x2/3 , 1 x 8 erisi ile ox-ekseni arasnda kalan blgenin alann bulunuz?(10)
2 y

2. g ( y )

sin 2 tdt fonksiyonun y

noktasndaki trevini hesaplaynz?

3. y 4 x2 , 2 x 2 erisi ox-ekseni etrafnda dndrlyor.


a)oluan dnel cismin hacmini
b)oluan dnel cismin yzey alann
bulunuz?
4. x cos3 t ve y sin 3 t 0 t 2 denklemi ile verilen astroid erisinin uzunluunu hesaplaynz?(10)

5. y

x( x 1)( x 2)
( x 2 1)(2 x 3)

fonksiyonunun trevini logaritmik trev alarak bulunuz?(10)

6. Aadaki integralleri hesaplaynz?

cos(arccos x)

a)
2

x x2 1

dx

c)

cos t

sin tdt

b)

d)

16

4dt
t (1 ln 2 t )

sec xdx
ln(sec tan x)

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


Aadaki problemleri zdnz takdirde bonus kazanacaksnz!
1.
ekilde verilen 10 m uzunluundaki ubuk soldan saa doru
x
younluu sabit olmak yerine ( x) 1
kg/m olacak ekilde
10
kalnlamaktadr. ubuun ktle merkezini bulunuz. (10)

2. Bir yayn doal uzunluu 1 m dir. 24 Nluk bir kuvvet yay 1.8 m germektedir. Yay doal uzunluundan
2 m amak iin ne kadar i gerekir hesaplaynz?(10)

3. Taban 6m ve ykseklii 3 m olan bir ikizkenar dik gen plaka dikey ve taban yukarda olacak ekilde bir
yzme havuzunun yzeyinin 2m altna yerletiriliyor.
Plakann bir tarafna suyun uygulad kuvveti bulunuz?(10)

Not:

Snav sresi 75 dakikadr.


lk 15 dakika kmak yasaktr.
Soru kad sizde kalabilir.

BAARILAR
r.Gr.nan NAL

17

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


T.C
TUNCEL NVERSTES MHENDSLK FAKLTES
JEOLOJ MHENDSL BLM
MATEMATK-2 DERS BTNLEME SINAVI

13.07.2011

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TOPLAM

SORULAR
1.Aadaki integralleri hesaplaynz?(20p)

a) cos h3x

1
2
3x 5 dx
2
1 x

b)

3x 5dx

2. y x 2 ;0 x 1 eri parasnn altnda kalan alan hesaplaynz?(10p)


3. y

x ;0 x 2 erisi ox ekseni etrafnda dndrlyor. Buna gre meydana gelen,


a) dnel cismin hacmini
b) dnel yzeyin alann

bulunuz?(20p)
4.

y ln sin x erisinin x

ve x

2
apsisli noktalar arasndaki parasnn uzunluunu
3

bulunuz?(10p)
5. f ( x, y) ln(4 x 2 y 2 ) fonksiyonunun tanm kmesini bulup analitik dzlemde gsteriniz?(10p)
6. f ( x, y) x 2 y 2 xy 5 fonksiyonunun ikinci mertebeden ksmi trevlerini bulunuz.?(15p)
7. z x 2 y 2 , x u v, y u v eitlikleri ile verilen fonksiyonlar iin
(15p)

Snav sresi 60 dakikadr.


BAARILAR
r. Gr. nan NAL

18

z
z
ve
trevlerini hesaplaynz?
u
v

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


T.C
TUNCEL NVERSTES MHENDSLK FAKLTES
NAAT VE MAKNE MHENDSL BLMLER
MATEMATK-2 DERS BTNLEME SINAVI

12.07.2011
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TOPLAM

SORULAR
1.Aadaki integralleri hesaplaynz?(20p)

1
3

3x
a) cos h3x 2 3x 5 dx

2. y sinx;0 x
3. x

b)

3x 10

eri parasnn altnda kalan alan hesaplaynz?(10p)

y ;0 y 2 erisi ox ekseni etrafnda dndrlyor. Buna gre meydana gelen,


a) dnel cismin hacmini
b) dnel yzeyin alann

bulunuz?(20p)
4.

yx

erisinin x 0 ve x 5 apsisli noktalar arasndaki parasnn uzunluunu bulunuz?(10p)

5. f ( x, y) 4 x y xy fonksiyonunun tanm kmesini bulup analitik dzlemde gsteriniz?(10p)


2

6. z e x cos y fonksiyonunun zxx z yy 0 denklemini saladn gsteriniz?(15p)


7.Taban yarap r=3cm,ykseklii h=10 cm olan bir dairesel koninin yarap 0,01cm artrlr, ykseklii 0,1
cm azaltlrsa hacmi ne kadar deiir?(15p)

Snav sresi 60 dakikadr.


BAARILAR
r. Gr. nan NAL

19

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


T.C
TUNCEL NVERSTES MHENDSLK FAKLTES
NAAT VE MAKNE MHENDSL BLMLER
MATEMATK-2 DERS BTNLEME SINAVI

12.07.2011

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TOPLAM

SORULAR
1.Aadaki integralleri hesaplaynz?(20p)
a)

sin x 6cos2 x dx

b)

dx
x 6x 5
2

2. y x 2 ;0 x 1 eri parasnn altnda kalan alan hesaplaynz?(10p)


3. y

1 3
x , 0 x 1 erisi ox ekseni etrafnda dndrlyor. Buna gre meydana gelen,
2
a) dnel cismin hacmini
b) dnel yzeyin alann

bulunuz?(20p)
4.

x 4t 3 , y 3t 2 , t 0, parametrik denklemi ile verilen erinin yay uzunluunu hesaplaynz. (10p)

5. f ( x, y) 4 x y x y fonksiyonunun tanm kmesini bulup analitik dzlemde gsteriniz?(10p)


2

6. z ye

fonksiyonunun xzx yz y z denklemini saladn gsteriniz?(15p)

7. z 1.001

3.014

ifadesinin yaklak deerinin hesaplaynz.(15p)

Snav sresi 60 dakikadr.


BAARILAR
r. Gr. nan NAL

20

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


T.C
TUNCEL NVERSTES MHENDSLK FAKLTES
GIDA MHENDSL BLM
MATEMATK-2 DERS BTNLEME SINAVI

12.07.2011
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TOPLAM

SORULAR
1.Aadaki integralleri hesaplaynz?(20p)
a)

sec

5 x esin x cos x 3x 5 dx
2

b)

2
dx
x 20

2. y ln x; e x e2 eri parasnn altnda kalan alan hesaplaynz?(10p)


3. x

y ;0 y 2 erisi ox ekseni etrafnda dndrlyor. Buna gre meydana gelen,


a) dnel cismin hacmini
b) dnel yzeyin alann

bulunuz?(20p)
4.

x a cos t ve y asint , 0 t

eri parasnn uzunluunu bulunuz?(10p)

5. f ( x, y) 5 4 x y x y fonksiyonunun tanm kmesini bulup analitik dzlemde gsteriniz?(10p)


2

6. z xy , x eu cos v , y eu sin v fonksiyonlar iin

z
z
ve
trevlerini hesaplaynz. (15p)
u
v

7. Taban yarap r=3cm,ykseklii h=10 cm olan bir dairesel silindirin yarap 0,01cm artrlr, ykseklii 0,1
cm azaltlrsa hacmi ne kadar deiir?(15p)

Snav sresi 60 dakikadr.


BAARILAR
r. Gr. nan NAL

21

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


T.C
TUNCEL NVERSTES MHENDSLK FAKLTES
GIDA MHENDSL BLM
MATEMATK-2 DERS BTNLEME SINAVI

12.07.2011
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TOPLAM

SORULAR
1.Aadaki integralleri hesaplaynz?(20p)

a) cos h3x
2. y cos x;
3. y

1
2
3x 5 dx
2
1 x

b)

2x 3
dx
3x 10

x eri parasnn altnda kalan alan hesaplaynz?(10p)

x ;0 x 2 erisi ox ekseni etrafnda dndrlyor. Buna gre meydana gelen,


a) dnel cismin hacmini
b) dnel yzeyin alann

bulunuz?(20p)
4.

y ln sin x erisinin x

ve x

2
apsisli noktalar arasndaki parasnn uzunluunu
3

bulunuz?(10p)
5. f ( x, y) 5 4 x y x y fonksiyonunun tanm kmesini bulup analitik dzlemde gsteriniz?(10p)
2

6. f x, y, z x 2 y 2 2 z 2 fonksiyonunun f xx f yy f zz 0 denklemini saladn gsteriniz?(15p)


7.

2,999 4, 001
2

ifadesinin yaklak deerini hesaplaynz? (15p)

Snav sresi 60 dakikadr.


BAARILAR
r. Gr. nan NAL

22

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


T.C
TUNCEL NVERSTES MHENDSLK FAKLTES
EVRE-GIDA-NAAT- KMYA - JEOLOJ VE MAKNE MHENDSL BLMLER
MATEMATK-2 DERS DNEMSONU SINAVI

1.

28.06.2011

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TOPLAM

SORULAR
1.Aadaki integralleri hesaplaynz?(20p)

3 7
x

a)
x

b)

x arcsin xdx

9 x 2 1 x 2 dx integralini hesaplaynz?(10p)

3. y

3 4x

dx

2
4 x

2.

20

1 3 1
x , 0 x 1 erisi ox ekseni etrafnda dndrlyor. Buna gre meydana gelen,
2
6x
a) dnel cismin hacmini
b) dnel yzeyin alann

bulunuz?(20p)
4.

x 3y

astroid erisinin evre uzunluunu

hesaplaynz?(10p)

5. f ( x, y) ln(4 x 2 y 2 ) fonksiyonunun tanm kmesini bulup analitik dzlemde gsteriniz?(10p)


6. z

x 2 y 2 fonksiyonunun xzx yz y z denklemini saladn gsteriniz?(15p)

7. z x 2 y 2 , x u v, y u v eitlikleri ile verilen fonksiyonlar iin

z
z
ve
trevlerini hesaplaynz?
u
v

(15p)

Snav sresi 90 dakikadr.


BAARILAR

r. Gr. M. Tuncay GENOLU

r. Gr. nan NAL

23

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


EVRE-GIDA-NAAT- KMYA - JEOLOJ VE MAKNE MHENDSL BLMLER
BRNC RETM MATEMATK-2 SINAVI ZMLER
28.06.2011

20 PUAN

10 PUAN

24

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


20 PUAN

10 PUAN

25

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


10 PUAN

15 PUAN

15 PUAN

26

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


T.C
TUNCEL NVERSTES MHENDSLK FAKLTES
EVRE-GIDA-NAAT- KMYA - JEOLOJ VE MAKNE MHENDSL BLMLER
MATEMATK-2 DERS DNEMSONU SINAVI ikinci

1.

28.06.2011

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TOPLAM

SORULAR
1.Aadaki integralleri hesaplaynz.(20p)
a)

5
e
sin


1 e 1 cos

2.

x ln( x

1)dx

16 x 2 3x dx integralini hesaplaynz.(10p)

3. y

b)

x ,0 x 2 eri paras ox ekseni etrafnda dndrlyor. Buna gre meydana gelen,


a) dnel cismin hacmini
b) dnel yzeyin alann

bulunuz? (20p)
4. Parametrik denklemi

x 2(t sin t )
, 0 t 4

y 2(1 cos t )

olan ekildeki gibi bir sikloidin bir yaynn uzunluunu bulunuz?(10p)


5. f ( x, y) 9 x 2 y 2 fonksiyonunun tanm kmesini bulup analitik dzlemde gsteriniz. (10p)
6. z x 2 y 2 fonksiyonunun Laplace Denklemi denilen zxx z yy 0 denklemini saladn gsteriniz? (15p)
7. z e xy , x u cos v, y u sin v eitlikleri ile verilen fonksiyonlar iin

z
z
ve
trevlerini hesaplaynz.
u
v

(15p)

Snav sresi 90 dakikadr.


BAARILAR

r. Gr. nan NAL

r. Gr. M. Tuncay GENOLU

27

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


EVRE-GIDA-NAAT- KMYA - JEOLOJ VE MAKNE MHENDSL BLMLER
KNC RETM MATEMATK-2 SINAVI ZMLER
28.06.2011

28

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


20 PUAN

10 PUAN

29

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


10 PUAN

15 PUAN

15PUAN

30

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


TUNCEL NVERSTES MHENDSLK FAKLTES

GIDA-NAAT-MAKNE VE JEOLOJ MHENDSL BLM MATEMATK-2 DERS MAZERET SINAVI


03.06.2011
1.Aadaki integralleri hesaplaynz?(30P)
a)

sin d

cos sin

b)

sin

dx
x.cos 4 x

c)

( x 1)

dx
x2 2x 2

2. f : 0,1 R fonksiyonu srekli olsun.

xf (sin x)dx 2 f (sin x)dx


0

dir. Bundan faydalanarak

x sin x
3 sin 2 x

dx

2
6

olduunu gsteriniz.(15P)
3.Bir firmann t gnde elinde hangi rn varsa o rnn says I (t ) ile gsterilir. I ya envanter
fonksiyonu denmektedir.
Bir toptanc firmas olan Sigma A. her 30 gnde bir 1200 paket ikolata sevkiyat teslim
almaktadr. Firma ikolatalar alclara dzenli bir ekilde datmakta ve bir sevkiyat geldikten t gn
sonra elindeki paketlerin envanteri I (t ) 1200 40t , 0 t 30 ile verilmektedir. Buna gre,
a)Sigma A.nin 30 gnlk srede ortalama gnlk envanterini
b) Bir paketi 1 gn tutmann masraf 3 TL ise gnlk ortalama tutma masrafn
bulunuz.(10P)
4. ( x a)2 y 2 r 2 emberinin Oy ekseni etrafnda dndrlmesiyle elde edilen cismin hacmini
bulunuz?(10P)
5. x a cos t , y b sin t denklemi ile verilen elipsin alann bulunuz?(10P)
6. f ( x, y) 9 x 2 y 2 ln( x 2) fonksiyonunun tanm kmesini bulup analitik dzlemde
gsteriniz?(10P)
7. f ( x, y) x3 y 3 sin y fonksiyonu veriliyor.(15P)
a)Ksmi trevlerini bulunuz.
b) P(1,0) noktasndaki lineerletirilmiini bulunuz.
c)Tam diferansiyelini bulunuz.
BAARILAR
r.Gr.nan NAL

31

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


MHENDSLK FAKLTES
JEOLOJ MHENDSL BLM MATEMATK-2 DERS ARASINAVI

04.05.2011
ADI-SOYADI:

NO:

MZA:

SORULAR
1. Belirsiz integral ve belirli integral kavramlarn aklaynz. ntegral hesabn temel teoremini ifade
ediniz, bu teorem bize ne fayda salar? Aklaynz.(10p)
2. Aadaki integralleri hesaplaynz?(30p)
a)

b) sin

3.
yararlanarak,

= (

cos

c)

1)

) eitliini salayan a ve b saylarn bulunuz.Bundan

=
integralini hesaplaynz?(10p)
4. ntegrallerin trevi ne anlama gelmektedir?Aklaynz.Leibnitz formln ifade ediniz ve bundan
faydalanarak

( )=

fonksiyonunun trevini bulunuz?(10p)

5. Aadaki integralleri hesaplaynz?(20p)

6.
Yandaki ekilde verilen

2 dorusu ve

=2
parabol arasnda kalan blgenin alann
hesaplaynz.(10p)

7.
=
bulunuz?(10p)

emberinin st yarsnn

etrafnda dndrlmesi sonucu oluan cismin hacmini

Snav Kurallar:

Soru kadn msvedde amal kullanabilir ve snav sonunda alabilirsiniz.


Snav sresi 100 dakikadr.

BAARILAR
r.Gr.nan NAL

32

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


MHENDSLK FAKLTES
NAAT ve MAKNE MHENDSL BLM MATEMATK-2 DERS ARASINAVI
30.04.2011
ADI-SOYADI:

NO:

MZA:

SORULAR
1. Belirsiz integral ve belirli integral kavramlarn aklaynz. ntegral hesabn temel teoremini
ifade ediniz, bu teorem bize ne fayda salar? Aklaynz.(10p)
2. Aadaki integralleri hesaplaynz?(30p)
a)
3.

b)

c)

= dnm yaparak
(

integralini hesaplaynz?(10p)
4. Bir kentte ortalama gnlk scaklk derecesi 1 Temmuzdan sonraki t aylarnda yaklak olarak ,
= 61

= ( )

eklinde deimektedir.Buna gre 1 Eyll ve 1 Aralk aylar arasnda deien ortalama scakl
bulunuz.(10p)
5.

Yandaki ekilde =
parabol ve = 1 dorusu ile snrl
parabolik dilim verilmitir. M.. nc yzylda yaayan
Arimed ekilde gsterilen taban uzunluu
ve tepe noktas
olan

geninin alannn

nn parabolik dilimin

alanna eit olduunu ispatlamtr. Bu gerei integralden


faydalanarak dorulaynz?(10p)
6.

deiken deitirmesi yaparak

=
olduunu gsteriniz?(15p)
7. =
,
=
erisinin snrlad kapal blgenin st yars
etrafnda
dndrldnde meydana gelen dnel cismin hacmini bulunuz? Erinin grafiini ve oluacak cismin eklini
iziniz?(15p)
Snav Kurallar:

Soru kadn msvedde amal kullanabilir ve snav sonunda alabilirsiniz.


Snav sresi 100 dakikadr.

BAARILAR
r.Gr.nan NAL

33

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


MHENDSLK FAKLTES
GIDA MHENDSL BLM MATEMATK-2 DERS ARASINAVI
30.04.2011
ADI-SOYADI:

NO:

MZA:

SORULAR
1. Belirsiz integral ve belirli integral kavramlarn aklaynz. ntegral hesabn temel teoremini ifade
ediniz, bu teorem bize ne fayda salar? Aklaynz.(10p)
2. Aadaki integralleri hesaplaynz?(30p)
a)
3. ,

b)
olmak zere

cos

c)
sin

dnm yardmyla

integralini hesaplaynz?(10p)
4. fonksiyonu , aralnda integrallenebilen bir fonksiyon olsun. = ( ) fonksiyonunun
aralndaki ortalama deerini ifade ediniz.Bu ifadenin geometrik anlamn aklaynz. ( ) =
fonksiyonunun , aralndaki ortalama deerini bulunuz?(10p
5.

deiken deitirmesi yaparak

=
olduunu gsteriniz?(20p)
= 1 elipsi tarafndan snrlanan blgenin alann hesaplaynz?(10p)

6.
7.

12

36

Yandaki tarl blgenin


etrafnda
dndrlmesiyle oluan dnel cismin hacmini
bulunuz?(10p)

Snav Kurallar:

Soru kadn msvedde amal kullanabilir ve snav sonunda alabilirsiniz.


Snav sresi 100 dakikadr.

BAARILAR
r.Gr.nan NAL

34

r.Gr.nan nal www.inanunal.com


MHENDSLK FAKLTES
GIDA MHENDSL BLM (1.R.+2.R) MATEMATK-2 DERS
BTNLEME SINAVI 2010

SORULAR

1.

) lim
2.

1
1

) = ln

ln

) =

5. = 2

?(

?(

?(
=

?(

8.

?(
)

) (

, ( )= .

7.

ln(

) = cosh (

2)

0,2

6.

).

) = .

=0

= ln(

4.

( )

3.
) =(

) lim

)
6
2

SINAV SRES 90 DAKKADIR.

16

1
(1

BAARILAR.
.GR.NAN NAL
35