You are on page 1of 2

Adobe ACROBAT

Membuang halaman-halaman yang tidak diperlukan
Langkah – langkah:
1. “Open” fail PDF yang ingin buang halaman tertentu.
2. Contohnya, Dokumen asal mempunyai 13 halaman tetapi anda ingin kekalkan 5
halaman sahaja.
Jumlah
halaman = 13

3. Menu Bar > Document > Ectract Pages…

Document >
Extract
Pages…

4. Pada paparan dialog yang dipamerkan, tetapkan bilangan muka surat yang
diperlukan.
1. Tetapkan bilangan hamalan.

2. Tandakan “√” pada “Delete Pages
After Extracting”.
3.

[DOCUMENT TITLE]

Klik “OK”.

SUMITRA F.K. KAN, 11 JAN 2015

1

Adobe ACROBAT

Membuang halaman-halaman yang tidak diperlukan
5. Anda dapati bilangan halaman sudah berkurangan menjadi 5 halaman sahaja.

6. Save dokumen anda.

[DOCUMENT TITLE]

SUMITRA F.K. KAN, 11 JAN 2015

2