You are on page 1of 80
MONITORUL OFICIAL ROMANIEL. PARTEA | AAnul 183 (XXVI) — Nr. 23 bis LEGI, DECRETE, HOTARARI $1 ALTE AGTE Mar, 13 ianuarie 2015 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI MINISTERUL EDUCATIE! NATIONALE PUBLICE CENTRALE ORDIN privind aprobarea Regulamentului de orgat functionare a unitatilor de invajamant preuniversitar*) In tomoiul art. 21 alin, (1), art. 80 alin, (2), art. 86 alin. (1) si (2) si art. 94 alin. (2) lt. g) sis) din Legoa educatioi nationale rr. 1/2011, cu modificarle gi complete ulterioare, In baza prevederilor Hotdraril Guvernului nr. 186/2013 privind organizarea gi functionarea Minjglérului Educatiei Nationale, cu modificdrile gi completarileulterioare, inistrul educatiei nafionale emite prezentul ordin. Ar. 1. — Se aprobé Regulamentul de organizare $i funciionare a unitajlor de Invatmant preuniversitar, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordi. ‘Art. 2. — La data intrari in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiel gi cercetarii nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare € unitaior de invatimant preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 874 din 29 septembrie 2005, ‘cu modificdrile gi completarile ulterioare. Ar. 3. — Direclia generalé educalie gi invajare pe tot parcursul viet, Directia general management, resurse umane gi retea scolara, Disettia generala invatamant in limbile minoritaflor, Dicectia{generala buget-finanfe si resurse umane, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti gi unitatjle de Tnvajamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin ‘Att. 4. ~=Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romane), Partea | Ministrul educatiei nationale, Remus Pricapie Bucuresti, 15 decembrie 2014. Nr. 6.118. Ordinal r.§.115:2014 a fost publica in Monto! Of Roméniel, Parte Ir. 23 din 13 anuare 2015 geste reprodus 9s acest pum bs. MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 CUPRINS ‘Tittul 1 Dispozifit generale Capitolul 1 Cadrul de reglementare Capitotul 2 Prineipit de organizare si finalitaile inva?imAntulul preuniversitar al II Organizarea unitiilor de invigimint Capitotul 1 Refeaua geolara Capitolul 2 Organizarea programului scolar Capitotul 3 Formafiunile de studiu Titlul I Managementul unitafilor de invipimant Capitotul 1 Dispoziti generale Capitolul 2 Consiliul de administratie Capitotul 3 Direetorul Capitolul 4 Directoral adjunct ‘Titlul IV Personalul unitatilor de invapim Capitolul 1. Dispoziti generale Capitolul 2 Personalul didactic Capitolul 3 Personalul nedidactic (Capitotul 4 Evaluarea personalulul din unitate de tnvitimant Capitolul 5 Raspunderea diseiplinara a personalului din unitatea de‘nvafamant ‘Til V Organisme functionale s{responsabilititi ale cadrelor didactice Capitolul 1 Organisme funetionale la nivelul unitaii de invayaaiint ‘See{iunea 1 Consiliul profesoral Sectiunea 2 Consiliul claset See{iunea 3 Catedrele/comisiile metodice Capitolul 2 Responsabilititi ale personalului didactic in Unitatea de invatamant ‘See{iunea 1 Coordonatorul pentru proiecte $i programe educative scolare si extrascolare Sectiunea 2 Profesorul diriginte Capitolul 3 Comisile din unititile de invapimant Secjiunea 3 Comisia de control managerfaf intern Secfiunea 4 Alte comisii din unitifile de invitimnt Capitolul 4 Tipul si confinutul documentelor manageriale itlul VI Structura, organizarea yi responablititile personalului didactic auxiliar si nedi Capitolul 1 Compartimentul secretariat Capitolul 2 Compartimentul finangiar Sectiunea 1 Organizare si responsabilitai Seetiunea 2 Management finaticiar (Capitolul 3 Compartimenturadministrativ Seetiunea 1 Organizare ¥responsabi Sectiunea 2 Managenieait administrativ Capitolul 4 Biblioteci scolar / Centre de documentare si informare ‘Titlul VII Beneficiarii primari al iavatimantulul preuniversitar le beneficiar primar al educatici educatiei ai educatict Capitolul 2 Statutul beneficiarilor prima Secfiunea I Drepturile beneficiarilor primai Sec{iunea 2 Obligatile beneficiarilor primari al educatiel Sectiunea 3 Recompense si sanctiuni ale beneficiarilor primari ai educafiei Capitotul 3 Consilful elevilor Capitolul 4 Activitatea educativa extraycolara Capitolul 5 Evaluarea beneficiarilor primari al educafiei Sectiunea 1 Evaluarea rezultatelor invatari Inchelerea situate goolare Sectiunca 2 Examenele organtzate la nivelul unititilor de favitimant Capitol 6 Transferal benefiiarilor primari ai educatiet ‘Tidal VIN Eyaluarea unitiilor defavatamnt Capitolul 1 Dispoziti generale Capitola 2 Evaluarcainterai a calitii edue MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 Capitolul 3 Evaluarea externa a calitatii educatiei ‘Titlul IX Partenerii educationali Capitolul 1 Drepturile paringilor, tutorilor sau sustinatorilorlegali Capitolul 2 Indatoririle pirin(ior, tutorior sau sustindtorilor legs Capitolul 3 Adunarea generald a piintilor Capitolul 4 Comitetul de paringt Capitolul 5 Consiliul reprezentativ al parinfilor/Asociatia de parinti Capitolul 6 Contractul educational Capitotul 7 Scoala si comunitatea, Parteneriate/protocoale intre unitaile de inyajamant gi afi partenert ‘educational Titlul X Dispoziti finale gi tranzitori Anexa nr, 1- Lista orientativi a comisilor de lucru care pot funetiona la nivelul uni Anexa nr. 2 - Modelul contractului educational ‘Anexa nr 3.~Procedura generali de interventie Ia nivelul unititi de invitimdnt in ftuatii de violent Anexa nr 4, - Procedura generala. de intervenfie la nivelul unitafii de invafamantin situati de violent ce necesita polifii/jandarmeriei/politici localelambulan(ei ‘Anexa nr 5- Nomenclatorul actelor de violent lo? de invatimant MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE A UNITATILOR DE inVATAMANT PREUNIVERSITAR Tiel 1 Dispozitii generale Capitotul 1 Cadrul de reglementare Art.1 (1) Regulamentul de organizare si funetionare a unititilor de invatmant preuniversitar, denumit in continuare Regulament, reglementeazé organizarea si functionarea’ unititilor de invaijimant preuniversitar, mumite in continuare unitifi de invayamant, in cadrul,sistemului de invatimant din Romania, in conformitate cu prevederile legate in vigoare, si se apliotPin toate unitijile de invayamant de stat, particular $i confesional (2) Unitatile de invaramant se organizeaza si functioneaza in conférmitate cu prevederile legislatiei in Vigoare si ale regulamentului intern Art.2 (1) in baza prezentului Regulament, a actelor normative si/sau administrative cu caracter normativ care reglementeazi drepturile si obligatile.,B€neficiarilor primari ai educatiei si ale personalului din unititile de invitimant, precum si a{eontractelor colective de muncé aplicabile, unitatile de invajamant igi elaboreaza propriul regulament de organizare si funetionare. (2) Regulamentul de organizare si functionare o6ntine reglementiri specifice ficcdrei unititi de invatamant, respectiv: prevederi referitoare la cbndifiile de acces in unitatea de invatimént pentru clevi, parinfi, tutori sau sustindtori legali, cadfe didactice si vizitatori, prevederi specifice pentru sectiile cu predare in limbile minoritafilor nationale sau pentru sectiile cu predare in limba romana din unitatile de invatamant cu predare in limbiJe minoritatilor, prevederi referitoare la instituirea zilei scolii, a imnului scolii si a unor insetfhe distinctive pentru clevi, a uniformei scolare pentru prescolari/elevi si altele asemenca. (3) Proicctul regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invifamant se elaboreaza de catre un colectiv de lucru, coordonatde un cadru didactic, Din colectivul de Iueru, numit prin hotérarea consiliului de administratie, fac patte si reprezentanti ai paingilor gi ai elevilor (4) Proiectul regulamentului de-Organizare si fimctionare al unitiii de invatimant se poate supune, spre dezbatere, in consiliul reprezentativ al parintilor/asociatiei parintilor, in consiliu scolar al elevilor si in consiliul profesoral, lagare participa cu drept de vot i personalul didactic auxiliar si nedidactic. (5) Regulamentul de orgéinizare si functionare al unitafii de invapamant, precum si modificarile ultetioare ale acestuia, se aproba, prin hotarare, de catre consiliul de administratie. (6) Dupa aprobare, regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invafamant se inregistreaz Ja secretariatul unitaqii. Pentru aducerea la cunostinga personalului unitatii de invatamant, a paringilor si a elevilor, regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatimant se afigeazd la avizier. Educatoarele/invatatorii/institutorii/profesorii pentru inviiiméntul prescolar/primariprofesorii diriginti au obligafia de a prezenta elevilor si parinjilor regulamentul de organizare si functionare. Personalul unitafii de invayimant, paringi, tutorii sau sustinatorii legali si elevii majori isi vor asuma, prin semndturd, faptul ci au fost informati referitor la prevederile regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invapimént. (7) Respectarea regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invayimant este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare si functionare al unitiii de invitamant constituie abatere si se sanetioneaz conform prevederilor legale. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 (8) Regulamentul de organizare si functionare al unitafii de invafamant poate fi revizuit anual, in termen de cel mult 30 de zile de la inceputul fiecdrui an scolar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invayimént se depun in seris gi se inregistrea7é la secretariatul unitifii de invatamént, de c&tre organismele care au avizat/aprobat regulamentul in vigoare si vor fi supuse procedurilor de avizare si aprobare prevazute in prezentul Regulament. (9) Regulamentul intern al unitatii de invatamant confine dispozitiile obligatorii ppS¥azute la Art. 242 din Legea nr. 53/2003 ~ Codul muncii, republicat, cu. modificarile si completarile ulterioare si in contractele colective de munca aplicabile, si se aproba prin hotarare a Consifidlui de administratie, dup consultarea organizatiilor sindicale din unitatea de invitimant, afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invajamant preuniversitar din unitatea de inv’ Capitotul 2 g Principii de organizare si finalitiile invatiméntulut preuniversitar Art. 3 (I) Unitifile de invagimant se organizeaza si fumetioneayi pe baza principiilor stabilite in conformitate cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, (2) Conducerile unitafilor de invafamant igi fundamenteazé deciziile pe dialog si consultare, promovand participarea parintilor la viata scoli, respectdnd dfeptul la opinie al elevului si asigurdnd transparenta deciziilor si a rezultatelor, printr-o comunicare periodicd, adecvati @ acestora, in conformitate cu Legea educatiei nationale nr, 1/2011, eufnodificarile si completarile ulterioare. Art.4 Unitatile de invayimant se organizeaza si fumefiéneaza independent de orice ingerinfe politice sau religioase, in incinta acestora find interzise crearea si functionarea oricdror formatiuni politice, organizarea si desfigurarea activititilor de natura fipliticd si prozelitism religios, precum si orice forma de activitate care inealcd normele de conduitd*morala si convieluire social, care pun in pericol sinatatea si integritatea fizic& si psihicd a beneficiarilor primari ai educafiei si a personalului din unitate, Titlul 11 Organigarea unitafilor de invafimant Capitolul 1 p Refeaua scolar Art. 5 Unitifile de invatimant-autorizate s2 functioneze provizoriu/acreditate fae parte din reteaua seolara nationala, care se cousfituie in conformitate cu prevederile legale. Art. 6 (1) in sistemul national de invitimdnt, unititile de invitimdnt autorizate si functioneze provizoriwacreditate dobétidesc personalitate juridicd, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. (2) Unitatea de invayimant cu personalitate juridicd (PJ) are urmatoarele elemente definitorii a) act de infiintare - ordin de ministrwhotirare a autorititilor administratiei publice locale sau Jjudefene (dupa caz)/hotirare judecitoreasca/orice alt act emis in acest sens gi respect prevederile legislatiet in vigoare; ) dispune de patrimoniu in proprietate publicd/privata sau prin administrare/comodat/inchiriere (sediu, dotari corespunziitoare, adres); ©) cod de identitate fiscala (CIF); 4) contin Trezoreria Statului; ) stampilé cu stema Romaniei, cu. denumirea Ministerului Educatiei Nationale si cu denumirea exactd a unitii de invatmant corespunzaitoare nivelului maxim de invayimént scolarizat. MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 (3) Fiecare unitate de invajamant cu personalitate juridicd are conducere, personal si buget proprii, intocmeste situatiile financiare, dispundnd, in limitele si conditiile prevazute de lege, de autonomie institutionala si decizionals. (4) Unitatea de invajamént fra personalitate juridicd, subordonatd unei unitati de invayamant cu personalitate juridic, reprezentind un loc de desfigurare a activitatii acesteia, se numeste structurd scolar arondata (AR). Art. 7 (1) in vederea cresterii calitatii educatiei si a optimizarii gestionarii resurselor, unitifile de invapamant si autorittile administratiei publice locale pot decide infiinfarea consorfiilor scolare. (2) Consorfiile scolare se infiinfeaz’, se organizeazA si fumctioneazé pe baza prevederilor Legii educatiei nafionale nr, 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de otganizare si functionare a consortilor scolate, aprobat prin ordin al ministrului educariei nationale. Art (1) Inspectoratele colare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, dupa consultarea autorititilor administratiei publice locale, circumscripfiile scolare ale unititilor de invatamant care scolarizeaza grupe/clase din invatimantal prescolar, primar si gimnazial. (2) Circumscriptia scolara este format din totalitatea strizilor aflate in proximitatea unitafii de invapimant si arondate acesteia, in vederea scolarizarii prescolarilorielevilor din invayamantul prescolar, primar si gimnazial (3) Unitaile de invagimant in cadrul cérora fumetioneaza clase din invajimant obligatoriu sunt obligate si scolarizeze in invatimantul primar si gimnazial, cu prioritate, in limita planului de scolarizare aprobat, elevii care au domiciliul in circumscriptia gcolari a unititii de invatamant respective. inscrierea se face in urma unei solicitiri scrise din partea parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal (4) Patintele, tutorele sau susfinatorul legal are dreptul de a solicita scolarizarea copilului la 0 alta unitate scolar cu clase de invajimént primar sau gimnazial, decdt cea la care domiciliul siu este arondat, inscrierea se face in urma unei solicitiri serise din partea parintelui, tutorelui sau sustindtorului legal si se aproba de c&tre consiliul de administratie al unitifii de invayamant ta care se solicit inserierea, in limita planului de scolarizare aprobat, dupa asigurarea scolarizaii elevilor din circumscriptia scolar& a unitatii de invaqamant respective. Prin exceptie, inscrierea in clasa pregititoare se face conform metodologici specifice, elaborate de Ministerul Educatiei Nationale. (5) Unititile de invayimant, pe baza documentelor fumizate de autorititile locale si serviciul de evidenti a populatiei, au obligatia de a face, anual, recensimantul copiilor din circumscriptia scolar, care au varsta corespunzatoare pentru inserierea in invfimantul preuniversitar (prescolar si primar), Capitolul 2 Organizarea programului scolar Art.9 (1) Anul scolar incepe la I septembrie si se incheie la 31 august din anul calendaristic urmator, (2) Structura anului scolar, respectiv perioadele de desfisurare a cursurilor, a vacantelor si a sesiunilor de examene nationale se stabilese prin ordin al ministrului educatiei nationale. ) in situatii objective, suspendate pe o perioa: cum ar fi epidemii, intemperi, calamitati naturale etc., cursurile scolare pot fi jeterminatd, (4) Suspendarea cursurilor se poate face, dupa caz: a) la nivelul unititii de invatimant, la cererea ditectorului, dupa consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale si ai parinfilor, cu aprobarea inspectorului scolar general; ) la nivelul grupurilor de unitafi de invatamant din acelasi judeymunicipiul Bucuresti, la cererea inspectorului scolar general, dup consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale, cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale; ©} la nivel regional sau national, dupa consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale, prin ordin al ministrului educatici nationale MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 (5) Suspendarea cursurilor este urmat& de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare pang la sférsitul semestrului, respectiv al anului scolar, stabilite de consiliul de administrajie al unitaqit de invatimant si comunicate institufiei care a aprobat suspendarea cursusilor. Art. 10 (1) in perioada vacanfelor scolare gradinitele pot organiza, separat sau in colaborare, activitati educative cu copiii, in baza hotarérii Consiliului de administrate, care aproba gi costurile de hran@, cu respectarea drepturilor previzute de legislajia in vigoare si contractele colective aplicabile pentru tot personalul unitati (2) in vederea participarii la activititile educative mentionate la alin. 1, parinfii si unitatea de invayimant incheie contractul educational prevazut in anexa nr. 2 la prezentul Regulament. Art. 11 (1) in unitatile de invaijimant, cursurile se pot organiza in forma de invaimant cu freevent& sau in forma de invitimant cu frecven{s redus (2) Forma de invitimant cu freeventi poate fi organizata in program de zi sau seral. (3) invayamantul primar funcfioneazd, de regula, in programul de dimineaja. Pentru unitaqile de invayimdnt care functioneazd in cel putin doud schimburi, programul este stabilit de Consiliul de administragic al unitati (4) Cursurile pentru elevii din clasa pregatitoare gi din clasele I si a Hl-a, nu vor incepe inainte de ora 8.00 si nu se vor termina mai térziu de ora 14.00. (5) in invaqimantul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauzi de 15 minute, dup’ fiecare ori si o pauzé de 20 de minute, dup cea de-a doua ord de curs. La clasa pregatitoare si la clasa 1, activititile de predare-invifare-evaluare acoperi 30-35 de minute, restul de timp find destinat activititilor liber-alese, recreative (© in situafiile in care clasele din invifiméntul primar functioneazd impreund cu alte clase din nivelurile supetioare de invafimant, ora de curs este de 50 de minute, iar in ultimele cinei minute invapitorii organizeaz activitagi de tip recreati. (7) Pentru clasele din invafimantul gimnazial, liceal, profesional si din invafaméntul postliceal ora de curs este de 50 de minute, cu o pauza de 10 minute dupa fiecare ord; dupa a treia ord de curs, se poate stabili o pauzi de 15-20 minute. (8) in situatii speciale si pe o perioad’ determinata, durata orelor de curs si a pauzelor poate fi modificati, la propunerea motivatd a directorului, prin hotérarea consiliului de administrafie al unitatii de invatamant, cu aprobarea inspectoratului scolar. Art. 12 Durata si structura anului de studiu, ale&tuirea schemei orare, precum gi organizarea procesului de invagimant in cadrul programului “A doua sansa” sunt reglementate prin metodologie specifica, aprobata prin ordin al ministrului educafiei nagionale Art.13 (1) Prin hotirdrea consiliului de administratie, la cererea pArintilor, unitatile de invitimant pot organiza activitagi cu elevii inainte sau dupa orele de curs, prin programul ,Scoala dupa scoala”. (2) Programul Scoala dupa scoalase organizeazi in baza metodologici aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale. Capitolul 3 Art. 14 (1) in unititile de invitimant, formatiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu gi se constituie, la propunerea directorului, prin hotirare a consifiului de administrafie, conform prevederilor legale. (2) Efectivele formaiunilor de studiu in i legale, (3) in situafii exceptionale, pe baza unei justificéri corespunzitoare, unitijile de invéfimant pot organiza formasiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului ‘A}amantul preuniversitar se constituie conform prevederilor MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 de administratie al inspectoratului scolar, in aceasta situatie, consiliul de administrate are posibilitatea de a consulta si consiliul clasei, in vederea luatii deciziei. (4) fn localitafile in care exist cerere pentru forma de invapimant in limba mater a unei minoritafi nationale, efectivele formatiunilor de studiu pot fi mai mici decét minimul prevazut de lege. Decizia privind infiintarea si functionarea acestor formatiuni de studiu apartine Ministerului Educatiei Nationale, dup consultarea consiliului de administratie al unitatii de invatamént respective (8) Activitatea de invayamant in regim simultan se reglementeaz& prin ordin al miitistrului educatiei nationale. (6) Ministerul Educatiei Nationale stabileste, prin reglementari specifice, disciplinele de invitimant/modulele la care predarea se face pe grupe de elevi. (7) in situayii temeinic motivate, in unitiyile de invafimént liceal si profesional, in care numérul de elevi de la o specializare/domeniu de pregatire profesionala este insufigient pentru alcdtuirea unei clase, se pot organiza clase cu dublu profil sau dubla specializare/califieare. (8) Clasele mentionate la alin. (7) se organizeazi ¢pentruprofiluridomenii de pregitire/specializari/calificari la care disciplinele generale sunt e6mune, la solicitarea consiliului de administrafie al unitafii de invafimant, cu avizul inspectoratdlui scolar si aprobarea Ministerului Educatiei Nationale. (9) La disciplinele comune pentru tofi elevii claselor mentignate la alin, (7), activitatea se desfigoard cu toati clasa, iar la disciplinele/modulele de specialitate activitatea se desfagoara pe grupe. Art. 15 (1) invapimantul special si special integrat pgittru copiii/elevii/tinerii cu deficienfe ugoare, moderate sau grave se face individual, pe grupe sau elase cu efective stabilite prin lege, in funetie de tipul si de gradul deficientei (2) Pentru fiecare copil/elevitinar cu dizabilitghY’ grave/profunde/severe/asociate orientati de cdtre Centrul Judejean de Resurse si Asistenta Educational’ Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenti Educationata pentru invajamantul d& mas, efectivele existente ale claselor se diminueaz cu ‘tei copii/elevistineri. Art. 16 (1) La inscrierea in invijimautil gimnazial, liceal si profesional, se asigur’, de regull, continuitatea studiului limbilor modeme, findnd cont de oferta educational a unitatii de im (2) Conducerea unitatii de invatimggt’va aledtui, de reguld, formatiunile de studiu astfel ineat elevii din aceeasi clasi si studieze aceleasi limbi straine. (3) in unitatile de invaqimant ingate alcdtuirea formatiunilor de studiu nu se poate face cu respectarea conditiilor mentionate la alin, (2), conducerile unitatilor de invatimént vor asigura in orar o plaj si permit cuplarea mai multor clase la studiul limbilor moderne, (4) {in situatii bine specifiedte, la solicitarea serisi a parinfilor si a elevilor, directorul poate efectua modificari in studierea timbilor moderne, prin inversarea ordinii de studiere a celor doud limbi sau chiar prin schimbarea lor. (5) in cazurile mentionate la alin, (4), conducerea unititii de invatimant este obligaté si asigure un program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba modemé respectiva sau nu se aflé la acelasi nivel de studiu cu restul elevilor din clasd/grupa, Titlul U1 Managementul unitatilor de invatimant Capitolul 1 Dispozitii generale Art. 17 (1) Managementul unititilor de invatimant cu petsonalitate juridicd este asigurat in conformitate cu prevederile legale. (2) Unitatea de invayimant cu personalitate juridicd este condus de consiliul de administratie, de director si, dup’ caz, de directori adjunct 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 (3) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, conducerea unitafii de invatimant se consult, dupa caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizafiile sindicale, consiliul reprezentativ al parinfilor/asociatia parintilor, consiliul scolar al elevilor, autorititile administratiei publice locale, precum si cu reprezentantit agentilor economici implicati in susfinerea invatiméntului profesional si tehnic si/sau in desfisurarea instruirii practice a elevilor. Art. 18 Consultanfa si asistenta juridic’ pentru unitafile de invatamant se asigurd, la cererea directorului, de cétre inspectoratele scolare, prin consilierul juridic. Capitotul 2 Consiliul de administratie Art. 19 (1) Consiliul de administratie este organ de conducere al unitatii de invatamant. (2) Consiliul de administratie se organizeazi si functioneazi conform Metodolowiei-cadru de organizare si flmetionare consiliului de administratie din unitatile de iavatdmant, aprobaté prin ordin al ministrului educatiei nationale. (3) Directorul unitatii de invapimant de stat este presedintele consiliului de administratie. Pentru unitigile de mnvatimant particular si confesional, conducerea consiliului de administratie este asigurata de persoana desemnata de fondatori Art. 20 (1) La gedinfele consiliului de administrafie participa de drept, reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invajimént preuniversitar din unitatea de invatamant, cu statut de observatori (2) Pregedintele consiliului de administratie are obligatia de a convoca reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative le nivel de sector de activitate invatémant preuniversitar din unitatea de invafimant la toate sedintele consiliului de administratie, Membrii consiliului de administratie, observatorii si invitatii sunt convocafi cu cel putin 72 de ore inainte de inceperea sedintei ordinare, comunicéndu-li-se ordinea de zi si documentele ce urmeazi a fi discutate. In cazul sedintelor extraordinare convocatea se face cu cel putin 24 de ore inainte. Procedura de convocare se consider’ {ndeplinita daca s-a realizat prin unul din urmatoarele mijloace: posta, fax, e-mail sau sub semmitur (3) La sedinfele consiliului de administratie in care se dezbat aspecte privind elevii, presedintele consiliului de administratie are obligatia de @ convoca reprezentantul elevilor, care are statut de observator, Capitotul 3 Directorul Art. 21 (1) Directorul exercits conducerea executiva a unititii de invatimant, in conformitate cu atributiile conferite de legislatia in vigoare, cu hotirdrile consiliului de administratie al unitaqii de invatamant, cu prevederile prezentului regulament. (2) Functia de director se ocup’, conform legii, prin concurs public, susfinut de cdtre cadre didactice titulare, membre ale corpului national de experti in management educational. Concursul pentru ‘ocuparea fuunctiei de director se organizeaz conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale. (3) Pentru asigurarea finanfirii de baz, a finanférii complementare si a finanfirii suplimentare, directorul incheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unitatii administrativ- teritoriale in a cdrui raza teritoriald se affd unitatea de invatimant, respectiv cu presedintele consiliului judefean, pentru unitafile de invayimant special. Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este anexa la metodologia previizut la alin. (2) (4) Directorul incheie contract de management educational cu inspectorul scolar general. Modelul- cadru al contractului de management educational este anexa la metodologia previzuti la alin. (2). (5) Pe perioada exercitari mandatului, directorul nu poate define, conform legii, functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 (© fn unitajile scolare cu predare gi in limbile minoritifilor nationale, unul dintre directori va fi un cadru didactic din randul minoritatii respective. Respectatea criteriilor de competenta profesionalai este obligatorie, (7) in unitatile seolare cu predare in limbile minoritatilor nationale, in care exist si clase cu predare in limba roménd, unul dintre directori va fi un cadru didactic care nu apartine minoritatilor si care preda in limba romana. (8) Directorul unitigii de invayimant de stat poate fi eliberat din functie la propunerea motivati a consiliului de administratie al inspectoratului scolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administratie al unitatii de invafamant sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri, in aceasta ultima situatie este obligatorie realizarea unui audit de catre inspectoratul scolar. Rezultatele auditului se analizeaza in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. in funcfie de hotirarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, inspectorul scolar general emite decizia de eliberare din functie a directorului unitatii de invatamant (9) Directorul unitisii de invatamant particular si confesional poate fi eliberat din functie, la propunerea consiliului de administratie, cu votul 2 2/3 din membrii si, prin decizia persoanei juridice fondatoare (10) in cazul vacantirié functiilor de director si director adjunct din unititile de invatmant, conducerea interimard este asiguratd, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfargitul anului scolar, de un cadru didactic titular, mumit prin detasare in interesul invafamantului, prin decizia inspectorului scolar general, in baza hotidrii consiliului de administratie al inspectoratului scolar, cu posibilitatea consultérii Consiliului profesoral si cu acordul seris al persoanelor solicitate. ‘Art. 22 (1) In exercitarea funcfici de conducere executiva, directorul are urmatoarele atributii: a) este reprezentantal legal al unitafii de invafamant si realizea7 conducerea executiva a acesteia; ») orgenizeaza intreaga activitate educationala; ©) organizeaza si este direct responsabil de aplicarea legislatiei in vigoare, la nivelul unitatii de invapimant; 4) asiguri managementul strategic al unititii de invijimant, in colaborare cu autorititile administrafici publice locale, dupa consultarca partenerilor sociali si a reprezentantilor pirintilor gi elevilor, ©) sigur managementul operational al unitafii de invatimant; 1) asigurd corelarea obiectivelor specifice unititii de invayimant cu cele stabilite la nivel national gi local; 2) coordoneaza procesul de obfinere a autorizatilor si avizelor legale necesare functiondrii unitapii de invipimant; b) asigurd aplicarea gi respectarea normelor de sindtate si securitate in mune’, 4) semneazi parteneriate cu agenfii economici pentru asigurarea instruiii practice a elevilor; {) prezinté, anual, un raport asupra calitatii educatiei in unitatea de invitimant pe care o conduce, intocmit de Comisia de evaluare si asigurare a calitii; raportul, aprobat de consiliul de administrajie, este prezentat in faa Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al plrinjilor/asociatiei de paint si este adus la cunostin{a autoritatilor administratiei publice locale si a inspectoratului scolar. (2) in exercitarea functiei de ordonator de credite directorul are urmatoarele atributii: a) propune in consiliul de administratie, spre aprobare, proiectul de buget si raportul de executie bugetara, ) réspunde de incadrarea in bugetul aprobat al unitijii de invapamanty ©) se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; " 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 4) raspunde de realizarea, utilizarea, pastrarea, completarea si modemizarea bazei materiale a unitati de invagamant. (3) in exercitarea functiei de angajator, directorul are urmitoarele atributi: ) angajeaz personalul din unitate prin incheierea contractului individual de mun ») intocmeste, conform legii, igele posturilor pentru personalul din subordine; rispunde de angajarea, evaluarea periodic’, formarea, motivarea si incetarea raporturilor de munca alg, personalului din unitate, precum si de selectia personalului nedidactic; ©) propune consiliului de administratic vacantarea posturilor, organizarea conéursurilor pe post si angajarea personalului; 4) indeplineste atributiile previzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invataméntul preuniversitar, precum si de alte acte normative elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, (4) Alte atributii ale directorului sunt: 4) propune inspectoratului scolar, spre aprobare, proiectul planului@e scolarizare, avizat de consiliului de administratie; b) coordoneazai activitatea de elaborare a ofertei educationale a\tinitatii de invapimént si o propune spre aprobare consiliului de administratie; ©) coordoneaza si raspunde de colectarea datelor statisticg pentru sistemul national de indicatori pentru educatie, pe care le transmite inspectoratului scolar si raspunde de introducerea datelor in Sistemul de Informafii Integrat al invaitiméntului din Romania (SUR); 4) propune consiliului de administratie, spre aproftare, Regulamentul de organizare si funetionare al unitatii de invafamant; ©) coordoneazi efectuarea anual a recensiméitului copiilorelevilor din circumscriptia scolar, in cazul unitafilor de invaifamant prescolar, primar si gimnazial; £) stabileste components formatiunilor de studiu in baza hot g) elaboreaza proiectul de incadrare eghpersonal didactic de predare, precum si schema de personal didactic auxiliar gi nedidactic si le supine, spre aprobare, consiliului de administratie; h) numeste, dup’ consultarea consiliului profesoral, in baza hotirarii consiliului de administratie, profesorii diriginti le clase, precuin si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare: ii consiliului de administratie; i) numeste cadrul didactic eaf¥ face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atributiile profesorului diriginte, in conditiile in care acesta este indisponibil pentru o perioada de timp, din motive obiective; j) numeste, in baza hot€yarii consiliului de administratie, coordonatorii structurilor care apartin de unitatea de invafimant cu personalitate juridica, din randul cadrelor didacti care isi desfsoard activitatea in structurile respective; k) stabileste, prin decizie, componenta catedrelor si comisiilor din cadrul unitiii de invafamant, in baza hotirarii consiliului de administratie; de regula, titulare 1) coordoneazi comisia de intocmire a orarului si il propune spre aprobare consiliului de administratie; 1m) aproba graficul serviciului pe scoala al personalului didactic gi al elevilor; atributiile acestora sunt precizate in regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant; 1) propune consiliului de administratie, spre aprobare, Calendarul activitatilor educative al unitaii de invatamant; ©) aproba graficul desfigurarii lucrarilor serise semestriale; MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 p) aproba, prin decizie, regulamentele de funcfionare ale cercurilor, asociatiilor stiinffice, tehnice, sportive si cultural-artistice ale elevilor din unitatea de invayimant in baza hotararii consiliului de administratie; 4) elaboreazi instrumente inteme de lucru, utilizate in activitatea de indrumare, control si evaluate a tuturor activititilor, care se desfisoara in unitatea de invapimént si le supune spre aprobare consiliului de administratie; 1) asigur’, prin effi catedrelor si responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planullil de invapimant, a programelor scolare gi a metodologici privind evaluarea rezultatelor scolare; s) controleaz, cu sprijinul sefilor de catedra/responsabililor comisiilor metadiee, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenfe la ore si prin participéri la diverse activititi educative extracurriculare si extrascolare; 1) monitorizeaza activitatea de formare continua a personalului din unitate; u) monitorizeaza activitatea cadrelor didactice debutante si sprijind-Gntegrarea acestora in colectivul unitatii de invaramant; ¥) aproba asistenfa la orele de curs sau la activitafi educativ® scolare/extrascolare, a sefilor de catedri/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevoderilor legale in vigoare; ‘w) consemneaza zilnic in condica de prezenta absentele si iniatzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare si instruire practicd, precum si inltzierile personalului didactic auxiliar gi nedidactic, de la programul de lucru; x) igi asuma, alaturi de consiliul de administratie, raspunderea public’ pentru performantele unitatii de invatamant pe care o conduce; y) numeste si controleazi personalul care rispundéde sigiliul unititii de invatamant; 2) asigura athivarea documentelor oficiale si scélare: 2a) rispunde de intocmirea, eliberarea, recontituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de studi; rspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea gi gestionarea documentelor.d¢ evident& scolard; bb) aproba vizitarea unitiqii de invagfimant, de eatre persoane din afera unitifi, inclusiv de citre reprezentani ai mass-media. Fac exeeptie de la aceasti prevedere reprezentanfii institutiilor cu drept de indrumare si control asupra unitatilor de invifimént, precum gi persoanele care participa la procesul de monitorizare si evaluare a calitalii sistemului de invayamant. (5) Directorul indeplineste aie atributii stabilite de cétre consiliul de administratic, potrivit legii, precum si orice alte atribufiv/rezultind din prevederile legale in vigoare si contractele colective de muned aplicabile. (©) Pentru realizarea atriButiilor sale, directorul se consult cu reprezentantii organizatiilor sindi reprezentative la nivel de sector de activitate invatimdnt preuniversitar din unitatea de invatimant si/sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor din unitatea de invajamént, in conformitate cu prevederile legale. (7) In lipsé, directorul are obligatia de a delega atributiile catre directorul adjunct sau citre un alt cadru didactic, membru al Consiliului de administratie, Neindeplinirea acestei obligatii constituie abatere disciplinara si se sanefioneaz conform legii. Art. 23 In exercitarea attibutilor gi a responsabilitatilor stabilite in conformitate cu prevederile Art. 22, directorul emite decizii si note de serviciu, Art. 24 Directorul este presedintele consiliului profesoral gi prezideaz gedintele acestuia. Art. 25 (1) Drepturile si obligatiile directorului unitatii de invayimant sunt cele prevazzute de legislatia in vigoare, de prezentul regulament si de contractul colectiv de munc’ aplicabil (2) Perioada concediului anual de odihna al directorului se aproba de etre inspectorul scolar general, 13 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 Capitolul 4 Directorul adjunet Art. 26 (1) in activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul, doi sau trei directori adjuncfi aflati in subordines sa dire: (2) Numirul directorilor adjuneti se stabilegte proportional cu numirul de grupe de anteprescolari/prescolariiclase de elevi ale unititii de invatimant, prin hotirdre a Consiliului de administrafic al inspectoratului scolar. (3) Se poate numi un director adjunct, pentru: a) unitagile de invapimant de nivel primar si/sau gimnazial care au peste 30 de clase de elevi; b) unitafile de invafamant primar si/sau gimnazial care au intre 20 si 30 de clase si indeplinese una dintre conditiile: au cel putin 10 clase inclusiv din invatimantul primar si/sau grupe din invataméntul anteprescolar si pregcolar sau au sectii cu predare in limbile minorititilor intr-o unitate scolar cu predare in limba romana sau au sectii cu predare in limba romana intr-o unitate scolard cu predare intr- © limba a minoritafilor; ©) unitétile de invajimént primar si/sau gimnazial care au intre 20 si 30 de cantina; ase si au internat si 4) unitigile de invatimant liceal/postliceal care au peste 25 de clase: ©) unititile de invayimant liceal/postliceal care au intre 18 si 25 de clase gi indeplinese, una din condifiile: au cel putin 10 clase din invatiméntul primar si/sau grupe din invaijiméntul prescolar sau au sectii cu predare in limbile minoritafilor intr-o unitate scolara cu predare in limba romana sau au sectii cu predate in limba romana intr-o unitate scolara cu predare intr-o limba a minoritafilor; £) unitatile de invjamant liceal/postliceal care au intre 18 si 25 clase si au intemat si cantina, (4) Se pot numi doi directori adjuncti pentru: a) unitatile de invapimant de nivel gimnazial, liceal sau postliceal care functioneazé cu peste 60 de clase de elevi sau cu peste 60 de clase de elevi gi grupe de copii din invatamantul anteprescolar si/sau prescolar, b) unitatile de invaipimant gimnazial, liceal sau postliceal care au intre 50 si 60 de clase si indeplis una dintre condifiile: au clase din filiera tehnologicd sau sunt unita{i de invatamént liceal cu profil teoretic ori vocational si care au grupe de gridinife ori clase de gimnaziu sau sunt unititi eu profil teoretic oi vocational care au gi clase de invafgimant postliceal (5) Se pot numi trei directori adjunefi, pentru unitatile de invatimant de nivel gimnazial, liceal sau postliceal care functioneazd cu peste 70 de clase de elevi sau cu peste 70 de clase de elevi si grupe de copii din invatamantul anteprescolar gi prescolar. Art. 27 (1) Funetia de director adjunct se ocupa, conform legii, prin concurs publie, sustinut de catre cadre didactice titulare, membre ale corpului national de experti in management educational. (2) Organizarea concursului pentru ocuparea fuunctiei de director adjunct se face in conformitate cu metodologia elaborati de Ministerul Educatiei Nationale. (3) Directorul adjunct al unitatii de invatamant de stat poate fi eliberat din functie la propunerea motivati a consiliului de administratie al inspectoratului scolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administrafie al unitatii de invafamant sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri, in aceast’ ultima situafie este obligatorie realizarea unui audit de catre inspectoratul scolar. Rezultatele auditului se analizeaz in consiliul de administrafie al inspectoratului scolar. In functie de hotirarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, inspectorul scolar general emite decizia de eliberare din functie a directorului adjunct al unitatii de invagamant, (4) Eliberarea din functie a directorilor adjuncti ai unitatilor de invatamént liceal militar se face cu respectarea legislatiei in vigoare si cu avizul Ministerului Apararii Nationale MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 Art, 28 (1) Directorul adjunct igi desftisoara activitatea in baza unui contract de management educational incheiat cu directorul unitatii de invatamént si indeplineste atributiile stabilite prin fisa postului, anexd la contractul de management educational, precum gi atributiile delegate de director pe perioade determinate, (2) Directorul adjunct exercit’, prin delegare, toate atributiile directorului, in ipsa acestuia. Art. 29 (1) Perioada concediului anual de odihnd al directorului adjunct se aproba de catre directorul unitatii de invafamant. ¢ (2) Pe perioada exercitirii mandatului, directorul adjunct al unititii de invafanint_nu poate deine, conform legii, funetia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid, politic, la nivel local, judejean sau national Tithul IV Personalul unitatilor de invatamant Capitotul 1. Dispozitii generale Art, 30 (1) in unititile de invatamant, personalul este format’din personal didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare si instruire practic&s@idactic auxiliar si personal nedidactic. (2) Selectia personalului didactic sia celui nedidactic "din unitatile de invayimant se face prin concurs/examen, conform normelor specifice. (3) Angajarea personalului didactic de predare, didactig'@uxiliar si nedidactic in unitatile de invajamant cu personalitate juridica se realizeaza prin incheiered-contractului individual de munca cu unitatea de invafamant, prin reprezentantul su legal. Art. 31 (1) Competentele, responsabilititile, drepitril cele reglementate de legislatia in vigoare. (2) Personalul din invapiméntul preuniversitar trebuie si indeplineasc’ conditiile de studi cerute pentru postul ocupat si sa fie apt din punet dt vedere medical. (3) Personalul din invaimantul preuniyersitar trebuie si aiba o tinut& moral demna, in concordant cu valorile pe care trebuic si le transinité clevilor, 0 vestimentatie decent si un comportament responsabil. intul sunt si obligatiile personalului din invag (4) Personalului din invajimantdl preuniversitar fi este interzis si desfigoare actiuni de natur’ si afecteze imaginea publica a eleyului, viafa intima, privata si familiala a acestuia, (5) Personalului din invatimaniful preuniversitar ii este interzis si aplice pedepse corporale, precum si si agreseze verbal, fizic sayfémotional elevii si/sau colegii (6) Personalul din invaqaaantul preuniversitar are obligatia de a veghea la siguranta elevilor, in incinta unitatii de invatimant, pe parcursul desfturdrii programului scolar si a _activititilor extracurriculare/extrascolare. (7) Personalul din invayimantul preuniversitar are obligatia si sesizeze, dupa caz, institutiile publice de asistentd social®/educationala specializata, directia generala de asistenf& social si protecfia copilului in legaturd cu orice incalcdti ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv in legaturd cu aspecte care fi afecteazi demnitatea, integritatea fizica si psihicd. Art. 32 (1) Structura de personal si organizarea acestuia se stabilesc prin organigramé, prin statele de functii si prin proiectul de incadrare ale fiecdrei unitéti de invayimant. (2) Prin organigrama unitatii se stabilese: structura de conducere si ierarhia inter’, organismele consultative, catedrele, comisiile gi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funefionale previzute de legislatia in vigoare, (3) Organigrama se propune de catre director a inceputul fiecdrui an scolar, se aprobi de catre consiliul de administrate si se inregistreaz4 ca document oficial la secretariatul unitatii de im 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 Art. 33 (1) Coordonarea activitatii structurilor unitatilor de invajamant se realizeaza de catre un coordonator numit, de reguld, dintre cadrele didactice titulare, prin hotérare a consiliului de administratie, la propunerea directorului (2) La nivelul structurilor arondate unitatilor de invayamant cu personalitate juridied se pot constitui colective de lucru proprii. Conform regulamentului de organizare si functionare a unititii de invatimant, acestea sunt integrate in organismele corespunzitoare de la nivelul unititilor de invatamant cu personalitate juridied. Art. 34 Personalul didactic de predare este organizat in catedre/comisit metodice si in colective/comisii de Iucru pe diferite domenii de activitate, in conformitate“éu normele legale in vigoare si cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizafé/$i functionare a unitatii de invitimint cuprinde prevederi specifice referitoare Ia organizarea si fimetionarea catedrelor/eomisiilor Art. 35 Personalul didactic auxiliar este organizat in compartimente;de specialitate care se afla in subordinea directorului/directorului adjunct, in conformitate cu organigrama unitatii de invatdmant. Art. 36 La nivelul fiecirei unitati de invatimant, functioneaza, deqégula, urmitoarele compartimente de specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, prééum gi alte compartimente, potrivit legislatiei in vigoare. Capitolul 2, Personalul didactic Art. 37 Personalul didactic are drepturile si obligaffile previzute de legislatia in vigoare si de contractele colective de munca aplicabile. Art. 38 Pentru incadrarea si menfinerea intr-o funétie didactict de conducere, de predare gi instruire practica sau intt-o funetie didactica auxiliar’, pefSonalul didactic are obligatia s& prezinte un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Sanititi Art. 39 (1) Cadrele didactice care fae dovadd absolvirii unui program acreditat de formare in domeniul managementului educational, cu mininmim 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul national de experti in management educational, iar procedura si criteriile de selectie se stabilese prin metodologie aprobati prin ordin al ministrului educatiei nationale. (2) Personalul didactic are obligatia de a participa la activitifi de formare continua, in conditile legit Art. 40 Se interzice personalulub didactic de predare s4 condiioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatici didactice la clasé d¢“obtinerca oricérui tip de avantaje de la clevi sau de la reprezentantii legali ai acestora, Astfel de ptactici, dovedite de organele abilitate, se sanctioneaz conform legii Art. 41 in unitatile de invafamant se organizeaza permanent, pe durata desfasurarii cursurilor, serviciul pe scoala al cadrelor didadtice, in zilele in care acestea au mai pusine ore de curs. Numarul si atributile profesorilor de serviciu se vor stabili in fnetie de dimensiunea perimetrului scolar, de numarul clevilor si de activititile specifice care se organizeaza in unitatea de invatimant. Capitolul 3 Personalul nedidactic Art. 42 (1) Personalul nedidactic igi desfisoard activitatea in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificatile si completirile ulterioare si ale contractelor colective de ‘munca aplicabil. (2) Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de invapimant sunt coordonate de director. Consiliul de administrajie al unitagii de invafamdnt aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatele concursului (3) Angajarea personalului nedidactic in unitayile de invafamant cu personalitate juridied se face de citre director, cu aprobarea consiliului de administrafie, prin incheierea contractului individual de MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 Art. 43 (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonatd, de regula, de administratorul de patrimoniu. (2) Programul personalutui nedidactic se stabileste de cdtre administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unititii de invajamdnt gi se aprobs de catre directorul/directorul adjunet al unitafii de invayimant, (3) Administratorul de patrimoniu stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. in functie de nevoile unitifi, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare. (4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat in alte activititi decdt cele necesare unititii de inva (5) Administratorul de patrimoniu sau, in lipsa acestuia, alti persoand din cadrul compartimentului administrativ, desemnati de citre director, trebuie si se ingrijeasci, in limita competentelor, de verificarea periodic a clementelor bazei materiale a unitifii de invajimént, in vederea asiguririi securitafii copiilor/elevilor/personalului din unitate, Capitolul 4 Evaluarea personalului din unititile de invatamant Art. 44 (1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislate’ in vigoare. (2) in conformitate cu prevederile legale, inspectoratele gcolare realizeazi auditarea periodic’ a resursei umane din invayimantul preuniversitar, in baza metodologiilor specifice. Art. 45 Evaluarea personalului nedidactic se face la sfarsitul anului calendaristic conform prevederilor legale si ale regulamentalui inter, in baza figei postului Capitotul 5 Rispunderea disciplinard a personalului din unitatea de invatimant Art. 46 Personalul didactic rispunde disciplinar conform Legii educajiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 47 Personalul nedidactic rispunde disefplinar in conformitate cu prevederile Legit nr. 53/2003 — Codul Muneii, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare. Titlul V Organisme functionale si responsabilitafi ale cadrelor Capitotul 1 Organisme functionale la nivelul uni Sectiunea 1 Consiliul profesoral Art. 48 (1) Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de invatimant constituie Consiliul profesoral al unitafii de invatamant. Presedintele consiliului profesoral este directorul idactice le invitmant (2) Consiliul profesoral se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie, la propunerca directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice, (3) Cadrele didactice au dreptul si participe la toate sedinfele Consiliilor profesorale din unititile de invatimant unde isi desfisoard activitatea, obligatia principald fiind de @ participa la sedintele Consiliului profesoral din unitatea de invafamént unde, la inceputul anului scolar, declara c& are norma de baz. Absenta nemotivati de la gedinfele la unitatea la care a declarat c& are norma de baz se considera abatere disciplinara. (4) Consiliul profesoral se intruneste legal in prezenfa a cel putin dowd treimi din numdrul total al ‘membrilor. w 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 (5) Hotirarite se adopta prin vot deschis sau secret, cu cel putin jumatate plus unu din numarul total al ‘membrilor consiliului profesoral si sunt obligatorii pentru personalul unitayii de invagamant, precum si pentru beneficiarii primari ai educatiei. Modalitatea de vot se stabileste la inceputul sedintei (6) Ditectorul unitatii de invayamant numeste, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, in baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele-verbale ale sedin{elor consiliului profesoral (7) La sedintele consiliului profesoral, directorul poate invita, in functie de a8matica dezbatutd, reprezentanti desemnati ai parintilor, ai consiliului elevilor, ai autorititilor administratiei publice locale si ai partenerilor sociali (8) La sfaritul fiecdrei sedinje a consiliului profesoral, tofi membrii si inviteti‘au obligatia si s procesul-verbal de sedinta. (9) Procesele-verbale se scriu in registrul de procese-verbale al consffiului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, ciruia i se alock numir de futegistrare i i se numeroteaza paginile, Pe ultima pagin’, directorul unitifii de invatamant semnéa7a pentru certificarea numarului paginilor registrului si aplicd stampila unitaqii de invayamant. (10) Registrul de procese-verbale al consitiutui profesoral este 4aSofit, in mod obligatoriu, de un dosar care confine anexele proceselor-verbale (rapoarte, progratite, informari, tabele, liste, solicit, memorii, sesiziri etc.), numerotate si indosariate pentra,fiecare sedin{a. Registrul si dosarul se plstrea7 intr-un figet securizat, ale cArui chei se gise8¢ la secretarul gi la directorul unitii de invatamant Art. 49 Consitiul profesoral are urmatoarele atributii (a) gestioneaza si asiguri calitatea actului didactig; jmantului din unitatea de (b) analizeazi si dezbate raportul general priyifid starea si calitatea inva invatamant; (©) alege, prin vot secret, membrii consiliulii de administratie care provin din rindurile personalului didactic; (@) dezbate, avizeazi si propune confiliului de administratie, spre aprobare, planul de dezvoltare institutional a seolii; ‘ (©) dezbate si aproba rapoartele d¥ activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum si eventuale completa sau modificiri ale acestora; (proba componena nomindld a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de invatimént; (g) valideazd raportul privind situatia scolaré semestriala si anuala prezentati de fiecare invafator/institutoriprofésor de invapimdnt primar/diriginte, precum si situatia scolari dupa incheierea sesiunii d@aménari, diferente si corigente; (h) hotaraste asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicata elevilor care sivargesc abateri; (@ propune acordatea recompenselor pentru elevi si pentru personalul salariat al unitifii de invafamant, conform reglementirilor in vigoare; (_valideaz4 notele 1a purtare mai mici decat 7, respectiv mai mici decat 8 — in cazul unitatilor de invafamant cu profil pedagogic, teologic si milita-, precum si calificativele la purtare mai mici de bine”, pentru elevii din invljaméntul primar; (&) propune consiliului de administratie curriculumul la decizia scolii; (0 valideaza oferta de curriculum la decizia seolii pentru anul scolar in curs, aprobati de consiliul de administratie; (m) avizeaza proiectul planului de scolarizare; (n) valideaza figele de autoevaluare ale personalului didactic al unitatii de invapimant, in baza cdrora se stabileste calificativul anual; MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 (©) formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personalutui didactic si didactic auxiliar, care solicit acordatea gradatiei de merit sau a altor distinct si premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activitatii desfigurate de acesta; (p) propune consiliului de administratie programele de formare continua si dezvoltare profesional a cadrelor didactice; (@ propune consiliului de administrafie premierea si acordarea titlului de “Profesorul anului” cadrelor didactice cu rezultate deosebite in activitatea didactica, in unitatea de invatamant; (©) dezbate si avizeaza regulamentul de organizare i functionare al unitatii de invayamant; (8) dezbate, la solicitarea Ministerului Educatiei Nationale, a inspectoratelor scolare sau din proprie initiativa, proiecte de acte normative si/sau administrative cu caracter normativ, care reglementea7 activitatea instructiv-educativa, formuleazi propuneri de modificare sau de completare a acestora; (®. dezbate probleme legate de continutul sau organizarea activitatii instructiv-educative din unitatea de invatamant; propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic; (u) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitati, in conditile legii; (v) indeplineste alte atribuyi stabilite de consiliul de administratie, rezultand din legislatia in vigoare si din contractele colective de munca aplicabile; (w) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invayimant, conform legii Art. 50 Documentele consiliului profesoral sunt: a) tematica si graficul sedinfelor consiliului profesoral; b)_convocatoare ale consiliului profesoral; ©) registrul de pro verbale. sse-verbale al consiliului profesoral, insotit de dosarul cu anexele proceselor- Seetiunea 2 Consitiul claset Art. 51 (1) Consitiul clasei funefioneaza in invatamantul primar, gimnazial, liceal, profesional si postliceal gi este constituit din totalitatea personalului didactic care preda la clasa respectiva, din cel putin un parinte delegat al comitetului de pirinti al clasei, cu exceptia claselor din inviyiméntul postliceal si, pentru toate clasele, cu exceptia celor din invataméntul primar, din reprezentantul elevilor clasei respective, (2) Presedintele consiliului clasei este invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatémantul primar, respectiv profesorul diriginte, in cazul invafamantului gimnazial, liceal, profesional si postliceal. (3) Consiliul clasei se intruneste cel putin 0 dati pe semestru. El se poate intilni ori de céte ori situatia © impune, la solicitarea invifatorului/institutorului/profesorului pentru invijimantul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentan{ilor paringilor si ai elevilor Art. 52 Consiliul clasei isi desfisoara activitatea la nivelul fiecdrei clase, avind urmatoarele obiective: (a) armonizarea activitasilor didactice cu nevoile educationale ale elevilor si cu asteptarile paringilor, (b) evaluarea corecté a progresului scolar si comportamental al elevilor, (©) coordonarea interventiilor multiple ale echipei pedagogice, in vederea optimizirii rezultatelor elevilor, in sensul atingerii obiectivelor educationale, stabilite pentru colectivul clasei; (@) stabilirea si punerea in aplicare a modalitifilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de invatare; (©) organizarea de activitati suplimentare pentru elevii capabili de performante scolare inalte. Art. 53 Consiliul clasei are urmatoarele atributii: (a) analizeazi semestrial progresul scolar si comportamentul fiecdrui elev; 19 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 (b) stabileste masuri de asistenfa educationala, atét pentru elevii cu probleme de invajare sau de comportament, cat si pentru elevii cu rezultate deosebite;, (©) stabileste notele Ta purtare pentru fiecare elev al clasei, in funcjie de comportamentul acestora in unitatea de invayimant preuniversitar si in afara acesteia, si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decat 7,00 si respectiv mai mici decit 8,00 pentru unitatile de invatimant cu profil pedagogic, teologic si militar sau a calificativelor ,suficient” si ,insulicient”, pentru invatimantul primar; (@)_propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; (©) particips la intdlniri cu pirintii si elevii ori de cate ori este nevoie, la solicitarea invatitorului/institutorului/profesorului pentru invayiméntul primar/profesorului diriginte sau a cel putin 1/3 dintre parinti elevilor clasei; () propune invatatorului/institulorului/profesorului pentru invajiméntul primar/profesorului diriginte, din proprie inifiativa sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, dupa caz, sanefiunile diseiplinare prevazute pentru elevi, in conformitate cu legislatia in vigoare;, Art. 54 (1) Hotirarile consiliului clasei se adopt cu votul a jumatate plus I din totalul membrilor, in prezenfa a cel putin 2/3 din numarul acestora. (2) Hotaarile adoptate in sedinjele consiliului clasei se inregistreaza in registrul de procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este insofit in mod obligatoriu, de dosarul care contine anexele proceselor-verbale. (3) Mediile la purtare mai mici decdt 7,00, respectiv mai mici decdt 8,00, in cazul unititilor de invajimant cu profil pedagogic, teologic i militar sunt propuse spre avizare de catre profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumitate plus 1 din totalul membrilor, in prezenfa a cel putin 2/3 din numarul acestora, Ulterior, propunerile avizate sunt inaintate spre aprobare consiliului profesoral Art. 5 Documentele consiliului clasei sunt: a) tematica si graficul sedintelor consiliului clasei; ») convocatoarele la gedintele consiliului clasei; ©) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, insojit de dosarul cu anexele proceselor-verbale. Sectiunea 3 . Catedrele/comisiile metodice Art. 56 (1) in cadrul unei unititi de invatimdnt, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline inrudite sau pe arii curriculare. (2) in invayimAntul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe nivel de invatmant. (3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonata de seful catedrei, respectiv responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de cdtre membrii catedrei/comisiei. (4) Sedinjele catedrei/comisiei metodice se fin lunar sau de céte ori directorul ori_membrii catedrei/comisiei metodice considera cd este necesar. Sedinfele se desfisoard dupa o tematic’ elaborat’ le nivelul catedrei, sub indrumarea sefului de catedr8/responsabilului comisiei metodice, si aprobaté de directorul unitétii de invatamant. Art. 57 Atribufiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele: a) stabileste modalitifile concrete de implementare a curriculumului national, adeevate specificului ‘unitatii de invayamant si nevoilor educationale ale elevilor, in vederea realizarii_ potentiatului ‘maxim al acestora si atingerii standardelor nationale; ) elaboreazé oferta de curriculum la decizia scolii si o propune spre dezbatere consiliului profesoral; ©) elaboreazi programe de activititi semestriale si anuale, menite educationale asumate si la progresul scolar al elevilor; conduci la atingerea obiectivelor MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 4) consiliaza cadrele didactice debutante, in procesul de elaborare a proiectirii didactice si a planificdrilor semestriale; ©) elaboreazi instrumente de evaluare si notare; f) analizeaz periodic performantele scolare ale elevilor; 2) monitorizeazé parcurgerea programei la fiecare clasd gi modul in care se realizeaz’ evaluarea clevilor la disciplina/disciplinele respective; h) planifica si organizeaza instruirea practicd a elevilor; i) organizeazd, in functie de situajia concret’ din unitatea de invayimant,“wetivititi de pregatire special a elevilor cu ritm lent de invatare, ori pentru examene/evaluari siteohcursuri scolare; i) organizeaza activititi de formare continua si de cercetare ~ actiuni spegifice unitatii de invayimant, lecfii demonstrative, schimburi de expetienta ete.; k) implementeaza standardele de calitate specifice; ¢ 1) realizeaza si implementeaza proceduri de imbunatitire a calitiii aetivitatii didactice, Art. 58 Atributiile sefului de catedra/ responsabilului comisiei metbdice sunt urmatoarele: a) organizeaz si coordoneaz intreaga activitate a catedreijéémisiei metodice (intocmeste planul managerial al catedrei, coordoneaz3 realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, elaboreazi rapoarte si analize, propune planuri de obfingre @ performanfelor gi planuri remediale, up consultarea cu. membrii catedrei/comisiei metodiee, precum gi alte documente stabilite prin regulamentul intern, intocmeste si completeaz dosanul catedrei); b) stabileste atributile gi responsabilitaile fiecdrui aiginbru al catedrei/comisiei metodice; atributia de sef de catedri/responsabilul comisiei metodice este stipulata in fisa postului didactic; ©) evalueazi, pe baza unor criterii de perforant stabilite la nivelul unititii de invayimant, in conformitate cu reglementérile legale in vigare, activitatea fiecdrui membru al catedrei/comisiei metodice; 4) propune participarea membrilor catedssi/comisiei metodice la cursuri de formare; €) rispunde in fata directorului, a consiliului de administratie si a inspectorului scolar de specialitate de activitatea profesionala 2 membjilor catedrei/comisici; 1) are obligatia de a participa la acfiunile scolare si extragcolare initiate in unitatea de invajamént, cu acceptul conducerii acesteia; » 2) efectueazii asistente la ore, epnform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului; h) elaboreaz4, semestrial siuiar, la cererea directorului, informari asupra activitatii catedrei/eomisiei metodice, pe care o pregiita in consiliul profesoral;, i) indeplineste orice alf@atributi stabilite de consitiul de administratie. Capitotul 2 Responsabilitafi ale personalului didactic in unitatea de invatimant Sectiunea 1 Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extragcolare Art. 59 (1) Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, este, de reguld, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral si aprobat de citre Consiliul de Administratie. (2) Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare coordoneaz’ activitatea educativi din scoala, initiazi, organizeaza si desfigoard activititi extrascolare si extracurriculare la nivelul uni in colaborare cu seful comisici dirigintilor, cu responsabilul comisiei de invatimant primar, cu consiliul reprezentativ al parinfilor pe scoal@/asociatia de paringi, cu reprezentangi ai consiliului elevilor, cu consilierul scolar si cu partenerii guvemamentali si neguvemamentali a 22 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 (3) Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare gi desfigoara activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educatiei Nationale privind educatia formal sinon-formala (4) Directorul unitayii de invaydmént stabileste atributiile Coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare gi extragcolare, in functie de specificul unitati (5) Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolate si extrascolare poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale in vigoare Art. 60 Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extraggblare are urmitoarele atributi a) coordoneaz’, monitorizeaza si evalueaza activitatea educativa nonformald din scoala b) avizeaza planificarea activitatilor din cadrul programului activititilor edticative ale claseis ©) elaboreazi programuV/calendarul activitatilor educative scolarg”si_extrascolare proprii, in conformitate cu planul de dezvoltare institufionala, cu direcfiile®stabilite de c&tre inspectoratele scolare si Ministerul Educatiei Nationale, in urma consultirii pariitilor si a elevilor. 4) elaboreaza, propune si implementeaza proiecte si programe edlacative de interventie si prevenire a absenteismului, @ abandonului scolar, a violentei, a delisbventei juvenile, precum si programe pentru dezvoltarea abilitatilor de viat’, de educatie Givicd, promovarea sindtitii, programe culturale, ecologice, sportive si turistice, educatie rutier8yprotectie civilé; ©) identifica tipurile de activitati educative extragcolaré€are corespund nevoilor elevilor, precum gi posibilitifile de realizare a acestora, prin conguffiarea beneficiarilor primari si secundari ai educatiei: ) analizeaz, semestrial, impreund cu alte comisii existente la nivelul uni Gisciplinara a elevilor si situatia frecventei acestora la orele de curs; g) prezint& directorului unitatii de invatamént rapoarte privind activitatea educativa si rezultatele acesteia; h)_disemineaza informatiile privind activ de invatimant, situatia 4) faciliteaza implicarea pirintilor si gpartenerilor educationali in activitatile e j) elaboreazi tematici si propunes forme de desfisurare a consultatiilor cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali pe teme educative; k) propune/elaboreazi instruménte de evaluare a activitatii educative nonformale desfisurate la nivelul unitayii de invaiyinnant; 1) indruma, controleaza si g¥alueaza activitatea educativa nonformala din intematele seolare; m) faciliteaza vizite de stG4ii pentru elevi, in fard si strdindtate, desfigurate in cadrul programelor de parteneriat educational Art. 61 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extragcolare contine: a) oferta educationala a unitatii de invatimént in domeniul activititii educative extrascolare; »)_planul anual si semestrial al activitatii educative extrascolare: ©) planificarea calendaristicd a activitatilor educative extrascolare, inclusiv in perioada vacantelor seolare; 4) programe de parteneriat pentru realizarea de activititi educative extrascolare; €) programe educative de preventie gi interventie 1) modalitati de monitorizare si evaluare a activititii educative extragcolare a elevilor; 2) misuri de optimizare a ofertei educative extragcolare; h) rapoarte de activitate semestriale si anuale; MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 i) documente care reglementeaza activitatea extrascolard, in format letric sau electronic, transmise de inspectoratul scolar si Ministerul Educatiei Nationale, privind activitatea educativa extrascolara Art. 62 (1) Inspectoratele scolare vor stabili o zi metodied pentru coordonatorii pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare. (2) Activitatea desfiguraté de coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extragcolare se regiseste in raportul anual de activitate, prezentat in consiliul de administrate. Activitatea educativa scolard si extragcolard este parte a planului de dezvoltare institutional a unititii de invatamant. Sectiunea 2 Profesorul diriginte Art. 63 (I) Coordonarea activitatii claselor de elevi din invayimantul gimnazial, liceal, profesional si postliceal se realizeaz& prin profesorii dirigint. (2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeste o indemnizatie, conform legii (3) Un cadru didactic poate indeplini atribusiile de profesor diriginte, 1a o singurd clas&, (4) in cazul invijiméntului primar, atributiile dirigintelui revin invitétorului/institutorului/ profesorului pentru invatimantal primar. Art. 64 (1) Profesorii diriginfi sunt numii, anual, de catre directorul unitatii de invayimant, in baza hotirarii consiliului de administratie, dup consultarea consiliului profesoral. (2) La numirea dirigintilor se are in vedere principiul continuitafi, astfel incdt o clasa s& aib& acelasi diriginte pe parcursul unui ciclu de invatamant (3) De regula, poate fi mumit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel putin 0 jumatate din norma didacticd in unitatea de invayimant si care predi la clasa respectiva. (4) Pot fi numiti ca profesori ditigingi si cadrele didactice din centrele si cabinetele de asistent& psihopedagogica. Art. 65 (1) Activititile specifice functiei de diriginte sunt previzute intr-o anexi la fisa postului cadrului didactic investit cu aceasta responsabilitate. (2) Planificarea activitatilor dirigintelui se realizeazi, semestrial gi anual, de c&tre acesta, conform proicctului de dezvoltare institutional si nevoilor educationale ale colectivului de elevi pe care il coordoneaza si se avizeaza de catre directorul adjunct sau directorul unitatii de invafamant. (3) Profesorul diriginte isi proiccteaz si igi desfigoard activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual de dezvoltare institufionala al unititii de inva}amant, in acord cu particularitatile educationale ale clasei respective. (4) Profesorul diriginte desfisoara activitati de suport educational, consiliere si orientare profesional pentru elevii clasei pe care o coordoneazi. Activitatile se refera la a) teme stabilite in concordant cu specificul varstei, cu interesele sau solicitirile elevilor, pe baza programelor scolare in vigoare elaborate pentru aria curriculara ,Consiliere gi orientare”; b) teme de educatie pentru sinatate si de promovare a unui stil de viata sindtos, educatie rutiers, educatie civied, educatia si pregitirea antiinfractional a elevilor, protectie civild, educatie antiseismicd, antidrog, prevenirea si combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a violenfei etc., in conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor nationale, precum, si in baza partencriatelor stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu alte ministere, institufii si organizatii (5) _ Dirigintele desfisoaré activititi educative extragcolare, activititi pe care le stabileste dupa consultarea elevilor si a parintilor, in concordant cu specificul varstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. (6) Activititile de suport educational, consiliere si orientare profesional pentru elevii clasei pe care 0 coordoneaza, sunt obligatorii si sunt desf&surate de diriginte, in cadrul orelor de consiliere si 23 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 orientare, orelor de dirigentie sau in afara orelor de curs, dupa ca7. in situafia in care aceste activitifi se desfasoara in afara orelor de curs, dirigintele stabileste, consultind colectivul de elevi, un interval orar pentru desfisurarea activititilor de suport educational, consiliere si orientare profesional, intr-un spatiu prestabilit si destinat acestei activitati, cu aprobarea conducerii unitifii de invaimant. Intervalul orar este anunjat de catre profesorul diriginte elevilor, parinjilor si celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activitifi se realizeazi cu aprobarea directorului unititii de invatamént, iar ora respectiva se consemneazi in condica de prezenfi a cadrelor didactice. Art. 66 (1) Pentru a se asigura o comunicare constant, prompt si eficient& cu pirinti, dirigintele realizea7a activitati de suport educational si consiliere pentru parinfi, tutori sau sustindtori legal (2) Pentru realizarea unei comuniciri constante cu parinfii, tutorii sau sustinatorii legali, profesorul diriginte stabileste 0 ord anal in care este la dispozitia acestora, pentru prezentarea situatiei scolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educationale sau comportamentale specifice ale acestora, (3) Planificarea orelor dedicate intalnirilor dirigintilor cu paringii, tutorii sau susfinatorii legali de la fiecare clas& se aproba de catre director, se comunica elevilor si parintilor, tutorilor sau sustindtorilor legali ai acestora gi se afigeaza la avizierul scolii, Art. 67 Profesorul diriginte are urmitoarele atributii 1. organizeaza si coordoneazi: a) activitatea colectivului de elevi; b) activitatea consiliului clasei; ©) sedintele cu ori este cazul; infii, tutorii sau sustinatorii legali la inceputul gi sfargitul semestrului, $i ori de 4) actiuni de orientare scolara si profesionala pentru elevii cla ©) activititi educative si de consiliere; 4) activititi extracurriculare, in scoala si in afara acesteia;, 2, monitorizeara: a) situafia la invaiturd a elevilor; b) frecventa la ore a elevilor; ©) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competitile scolare; 4) comportamentul elevilor in timpul activitatilor scolare si extrascolare; ©) participarea elevilor la programe sau proiecte si 3. colaboreaza cu: a) profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru solutionarea unor situatii specifice activitatilor scolare si pentru toate aspectele care vizeazi procesul instructiv-educativ, care-i iplicarea acestora in activitati de voluntariat; de asistenté psihopedagogici, in activitii de consiliere gi orientare a elevilor clasei; ©) conducerea scolii, pentru organizatea unor activitati ale colectivului de elevi, pentru inigierea unor proiecte educationale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la intretinerea si dotarea sali de clas, inclusiv in scopul pistrarii bazei materiale, pentru solutionarea unor probleme sau situatii deosebite, aparute in legituri cu colectivul de elevi, 6) comitetul de paringi al clasei gi cu parinti, tutorii sau sustinatori legali pentru toate aspectele care vizeazi activitatea elevilor si evenimentele importante la care acestia participa si cu alti parteneri implicati in activitatea educativa scolara si extrascolari; ©) compartimentul secretariat, pentru elevilor clasei; tocmirea documentelor scolare si a actelor de studii ale MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 £) persoana desemnata de conducerea unitifii de invafamant pentru gestionarea Sistemului de Informafii Integrat al invayamantului din Romania (SHIR), in vederea completatii si actualizarii datelor referitoare la elevii clasei: 4, informeaza: a) elevii si parinfi, tutorii sau susfindtorii tegali acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitafilor de invatamant; ») elevii 5i parinfii acestora cu privire la reglementirile referitoare la examene/teS@ari nationale si cu privire la alte documente care reglementeazi activitatea si parcursul scolar alglevilor; ©) parintii tutori sau sustindtori legali despre situafia seolard, despre compordamentul elevilor, despre freevenfa acestora la ore; informarea se realizeazi in cadrul intalnirilor cu pain, precum gi in seris, ori de cate ori este nevoie; 4) paving, tworii sau susfnitorit legali in cazul in care elevul fiegisteaza peste 10 absente nemotivate; informarea se face in scris; ©) parintii, tutorii sau susfindtorii legali, in scris, in legatura cu situatiile de corigentd, sanctionatile disciplinare, neincheierea situafiei scolare sau repetentie; 5. indeplineste alte atributiistabilite de catre conducerea uniféjii de invayamant, in conformitate eu reglementarile in vigoare sau cu figa postulu Art. 68 Profesorul diriginte are si alte atributi a) rispunde de pastrarea bumurilor cu care este dotatd sfla de clasa, alituri de elevi, paringi, tutori sau sustinatorilegali si de consiliul clasei; b) completeazi catalogul clasei cu datele personalerale elevilor; ©) motiveaza absentele elevilor, in conformitate.ei! procedurile stabilite de prezentul Regulament gi de Regulamentul de organizare si funcfionare abunitajii de invayamant; 4) ncheie sitmaia scolar a flecdrui elev lg Marit de semestma si de an scolar gio consemneaza in catalog si in cametul de elev; €) realizeaza ierarhizarea elevilor la sfagit de an scolar pe baza rezultatelor obfinute de catre acestia la invatatura gi purtare; {) propune consiliului de administréifie acordarea de burse pentru elevi legale; ) completea7a documentele spébifice colectivului de elevi pe care-1 coordonea7i, respectiv: catalogul clasei, cametele de elevi, figa psihopedagogica; h) monitorizeazé completatea portofoliului educational al elevilor, ‘in conformitate cu prevederile 4) intocmeste calendarutctivitatilor educative extrascolare ale clasei; j)elaboreaza portofoliul dirigintelui. Art. 69 Dispozitiile Art. 66-68 se aplicd in mod corespunzator invatitorilor/institutorilor/ profesorilor pentru invaqgimant primar. Capitotul 3 Comisiile din unitatile de invatamant Sectiunea 1 Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar Art. 70 La nivelul fiecdrei unitati de invatamént functioneaza Comisia pentru prevenirea si combaterea violenfei in mediul scolar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violent’ in unitapile de invapamént. Art. 71 (1) Componenta si atributiile Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar respect reglementirile nationale in vigoare. 25 26 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 (2) Componenta nominal a Comisiei pentru prevenirea si combaterea violenfei in mediul scolar se stabileste prin decizia intema a directorului unitatii de invaqimant, dupa discutarea si aptobarea ei in consiliul de administrate. Art. 72 Unitatea de invatimant, in cadrul Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, elaboreazd si adopt anual propriul Plan operational al unitatii scolare privind reducerea fenomenului violenfei in mediul scolar. Art. 73 In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv cu prevederilePlanului cadru de aotiune pentru cresterea gradului de siguranti a elevilor si a personalului diddctic si prevenirea delineventei juvenile in incinta si in zonele adiacente unititilor de invatamant,“esigurarea unui mediu securizat in unitafile de invafimant se realizeaza de catre administratiaypablica local, institutit specializate ale Ministerului Afacerilor Inteme, inspectoratele scolare, si respectiv unitafile de invayamant. Art.74 Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediglY scolar este responsabilé de punerea in aplicare, 1a nivelul unititii de invayamant, 2 prevederilor Planului cadru de actiune pentru cresterea gradului de siguran{& a prescolarilotielevilor si a persofialului si prevenirea delinevenfei juvenile in incinta si in zonele adiacente unititilor de invatanint. In acest sens, Comisia pentru prevenirea si combaterea violenfei in mediul scolar: a) are obligatia de a colabora cu autorititile administratiei pablice locale, cu reprezentantii politiei si ai jandarmeriei pentru a creste siguran{a in unitatea de tyaitimant; b) elaboreaza rapoarte privind securitatea prescolarilor/elevilor din unitatea de invayimant respectivas ©) propune conducerii unitatii de invatimant masuri spécifice, rezultate dupa analiza factorilor de rise sia situatiei specifice, care si aibi drepteonsecinfa cresterea gradului de siguranta a prescolarilor/elevilor gi a personalului din unitaté si prevenirea delincventei juvenile in incinta gi in zonele adiacente unititii de invayamant. Art. 75 in fiecare unitate de invafimant, se stabilese condifiile de acces in scoald personalului unitiii, prescolarilor/elevilor si al vizitatorilor, acgstea fiind incluse in regulamentul de organizare si functionare al unitapii de invapimént. Art. 76 (1) In urma consultirii Consiliuldi reprezentativ al parintilor gi a Consiliului reprezentativ al elevilor, Consiliul profesoral din fiecare‘unitate de invijimént stabileste pentru elevi cel putin un semn distinetiv, cum ar fi: ecuson, uniformd, esarfi sau altele asemenea, in conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind cresterea siguranfei in unitajile de invajamant, cu modificdrile si completarile ulterioare. 2 (2) Semnele distinctive prevazute la alin. (1) vor fi comunicate Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sainspectoratului de politie judetean si Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti originspectoratului de jandarmi judetean. Sectiunea 2 Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatit Art. 77 (1) La nivelul unititilor de invatimant se constituie, prin decizia directorului, data in baza hotararii consiliului de administratie, Comisia pentru prevenirea si combaterea diserimindrii si promovarea interculturalitii 2) _Comisia are drept scop promovarea, in cadrul unitajii de invaimant, a principiilor scolii incluzive. Scoala incluziva este o scoald prietenoas& si democraticd, care valorificd diversitatea culturala, o scoali in care toti copiii sunt respectati si integrati fird discriminare gi excludere generate de originea etnicd, nationalitate, deficienfe fizice sau mentale, origine cultural sau socio-economics, religie, limba materi, convingerile, sexul, varsta, infectia HIV, apartenenta la 0 categorie MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 dezavantajata sau orice criteriu sancfionat de legislatia pentru prevenirea si combaterea discrimindtii din Romania, Preveniea si eliminarea fenomenului de segregate scolara, care reprezinta o forma grav de discriminare, constituie o conditie imperativa pentru implementarea principiilor gcolii incluzive. 3) La nivelul unitafilor de invayamant prescolar, primar si secundar inferior, Comisia este formata din 3 membri : doud cadre didactice si un reprezentant al parintilor, tutorilor sau sustindtorilor legali La nivelul invatiméntului secundar superior si terfiar nonuniversitar comisia este formata din 5 membri: trei cadre didactice, un reprezentant al parintilor, tutorilor sau susfingf@rilor legali si un reprezentant al elevilor. La gedinfele de tucru ale comisiei sunt invitafi si partiejpe, acolo unde este posibil, in calitate de observatori, reprezentanfi ai organizatiilor non-guvemayfiéntale cu activitate in domeniul drepturilor omului (4) Principalele responsabilitati ale Comisiei pentru prevenirea si epmbaterea discrimi promovarea interculturalitétii sunt urmatoarele a) elaborarea unui plan de acfiune pentru prevenirea si combateé# discriminarii si promovarea interculturalitajii, in scopul asiguririi respectiii principiilorgscolii incluzive, in unitatea de invatamant; b) colaborarea cu parintii, tutorii sau sustindtorii legali, mediatdri scolari, Consiliul elevilor, Directia Generala de Asistentd Socialé si Protectia Copilului, (Consiliul National pentru Combaterea Discrimindrii, organizatii nonguvemamentale in domeniul drepturilor omului si alli. factori interesafi_in scopul prevenirii si combaterii cazurilor de discriminare si a promovarii interculturalitati: ©) propunerea nor acfiuni specifice, la nivelul féselor sau al unitifii de invafimant, care si contribuie la cunoasterea si valorizatea celuilaltdJa promovarea interculturalitafi; 4) elaborarea si implementarea unor coduride"conduitd, care si reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unitafii de invafimant, Politica unitagii de invafamant, in acest sens, gi procedurile respective trebuie s& fie clate, coerente, consecvent aplicate si s& presupund att sancfiuni, edt si o abordare constructivag, ©) identificarea si analiza cazurilor dé“Wiscriminare si inaintarea de propuneri de solutionare a acestora, consiliului de administratfé, directorului unitifii de invatimant sau consiliului profesoral, up caz; , ii si 1) prevenirea si medierea confligtelor apirute ca urmare a aplic prineipiilor scolii ineluzive;, © i misurilor ce vizeazai respectarea izarea autorititilor comfipetente in cazul identificdrii formelor grave de discriminare; h) monitorizarea si evaluafea actiunilor intreprinse pentru prevenirea si combaterea discriminarii gi promovarea intercultufilitati; i) elaborarea si monitorizarea implementarii planului de desegregare, acolo unde este cazul; j) claborarea, anual, a unui raport care s8 contin referiri la actiunile intreprinse pentra prevenirea discriminarii si la rezultatele obtinute in rezolvarea cazurilor de discriminare si/sau, dupa az, segregare, Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discrimindrii este inclus in raportul anual de analiza a activititii desfigurate de unitatea de invatamant; (5) _Inspectoratele gcolare monitorizeaza activitatea Comisiilor de combatere a discrimindrii din cadrul unititilor de invatamant Sectiunea 3 Comisia de control managerial intern Art. 78 (1) La nivelul unitatilor de invijimént se constituie, prin decizie a directorului, in baza hotirarii Consiliului de administratie, Comisia de control managerial intem, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanfelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului a 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 intern/managerial, cuprinznd standardele de control intern/managerial 1a entitafile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare, 2) Componenja, modul de organizare si de Iueru, precum si alte elemente privind aceasta comisie se stabilesc, in funetie de complexitatea si de volumul activitijilor din fiecare unitate de invayamant, de catre conducatorul acesteia. Comisia se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie. Art. 79 Comisia de control managerial intern are urmitoarele atributi a) asigura coordonarea deciziilor gi actiunilor compartimentelor structurale ale entitatii publice; b) organizeazd, cand necesitatile o impun, structuri specializate care si sprijine managementul in activitatea de coordonare; ©) coordoneaza si influenteazé decisiv rezultatele interactiunii dintre salariafi in cadral raporturilor profesionale; 4) constientizeazd salariafii asupra consecinfelor deciziilor si ale actiunilor lor asupra intregii emtitati publice; ¢) organizeaza consultari prealabile, in vederea unei bune coordoniti, in cadrul compartimentelor cét si intre structurile unitai de invayimant. Sectiunea 4 Alte comisii din unitatile de invatamant Art. 80 (1) La nivelul unititilor de invatamént se constituie si functioneazd comisiile de lueru, prevazute de legislatia in vigoare si contractele colective de munca aplicabile, mentionate in anexa nr. 1 a prezentului Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, in baza hotarérii Consiliului de administrate, (2) Pentru analiza, monitorizarea si rezolvarea unor situatii specifice, consiliul de administratie poate hotati constituirea unor comisii temporare, altele decdt cele prevazute in anexa nr. | la prezentul Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, in baza hotarérii Consiliului de administratie. Capitotul 4 Tipul si continutul documentelor manageriale Art. 81 Pentru optimizarea managementului unititii de invapimént conducerea acesteia elaboreazi documente manageriale, astfel a) documente de diagnoza; b) documente de prognozii; ©) documente manageriale de evident. Art. 82 (1) Documentele de diagnoza ale unitatii de invayamant sunt: a) rapoartele semestriale asupra activititii desfésurate; b) raportul anual asupra activitatii desfagurate; ©) rapoartele comisiilor si compartimentelor din unitatea de invatimént; 4) raportul de evaluae interna a calitatii (2) Conducerea unitatii de invatamant_ poate elabora si alte documente de diagnozi, dedicate unor domenii specifice de interes, care si contribuie la dezvoltarea institujionala gi Ia atingerea obiectivelor educationale. Art. 83 Raportul semestriaV/anual asupra activitayii desfigurate se intocmeste de citre echipa managerial, in general ca analiza de tip SWOT sau in conformitate cu alte tipuri de analize. Raportul este prezentat, de citre director, spre validare, atét consiliului de administrafie, c4t si consiliului profesoral. Validarea raportului semestrial/anual are loc la inceputul semestrului al doilea/anului scolar urmitor. MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 Art. 84 Raportul semestrial/anual asupra activititii desftigurate este postat, obligatoriu, pe site-ul unitatii de invayamant, dac& acesta exista, ori, in lipsa site-ului, este facut cunoscut prin orice alta forma de mediatizare — tipitire, afigare ete. — devenind astfel document public. Art. 85 Raportul de evaluare intend a calitatii se intocmeste de catre comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii gi este prezentat spre validare atdt consiliului de administrate, cat si consiliului profesoral Art. 86 (1) Documentele de prognoza ale unitatii de invatamant se realizeaz pe baza documentelor de diagnoza ale perioadei anterioare. 2) Documentele de prognoza sunt: a) planul de dezvoltare institurionala, b)_programul managerial (pe an scolar); ©) planul operational al unitiii de invatmant (pe an scolar); 4) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. (3) Directorul poate elabora si alte documente, in scopul optinsizarii managementului unititii de invayamant. Art. 87 (1) Planul de dezvoltare institutional constituie docutrentul de prognoz& pe termen lung al unitatilor din invifiméntal prescolar, primar, gimnazial, liceal’si postliceal si se elaboreaza de catre 0 echipa coordonata de citre director, pentru 0 perioada de Sani, tindnd cont de indicatori nationali si europeni, Acesta confine: a) prezentarea unitatii de invaijimént: istoric si staread€tuald a resurselor umane, materiale, relafia cu comunitatea locala si schema organizatorica; b) analiza de nevoi aleatuita din analiza mediulufintem (de tip SWOT) si analiza mediului exter (de tip PEST); ©) viziunea, misiunea si obiectivele strategice ale unititii de inva 4) planul de dezvoltare, care contine plapificarea tuturor activitatilor unitatii de invayimant, find structurat astfel: functia managerialay obiective, termen, stadiu de realizare, resurse necesare, responsabilititi, indicatori de perfopmanfa si evaluarea anual’; ©) planul operational al etapei curenfs: (2) Planul de dezvoltare institujionald se avizeazi de de administratie c tre consiliul profesoral § aprobi de consiliul (3) Planul de actiune al seolitéste parte a planului de dezvoltare institutionald al unititii de invayamant profesional si tehnic, give coreleaza oferta in educatie si formare profesional cu nevoile de dezvoltare socio-econamtic’ la nivelul ariei de actiune. (4) Planul de actiune al”scolii se realizeaz’ in baza ghidul National de Dezvoltare a invatamantului Profesional si Tehnic. Art. 88 (1) Programul managerial constituie documentul de prognozi pe termen medi si se elaboreaza de catre director pentru o perioada de un an scolar. (2) Programul managerial confine adaptarea directiilor de actiune ale ministerutui si inspectoratului scolar la contextul unititii de invatimant, precum si a obiectivelor strategice ale planul de dezvoltare institutional la perioada anului scolar respectiv. (3) Programul managerial se avizeazi de c&tre consiliul de administratie si se prezinté consiliului profesoral (4) Directorul adjunct va intocmi propriul program managerial conform figei postului, in concordant cu programul managerial al directorului si cu planul de dezvoltare institutionala, le elaborare emis de etre Centrul 29 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 Art, 89 Planul operational constituie documentul de prognoz4 pe termen scurt, se elaboreazii de cdtre director pentru o perioada de un an scolar si confine operationalizarea obiectivelor programului managerial si ale planului de imbundtatire a calititii educatiei corespunzitor etapei, Art. 90 (1) Directoral ia masurile necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru elaborarea sifsau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati, Programul de dezvoltare a sistemului_de control intern/managerial va cuprinde obiectivele, aciunile, responsabilitatile, termenele, precum si alte componente ale misurilor respective. 2) Aetivitatea de control intem este organizati si functioneazi in cadrubscomisiei de control ‘managerial intern, subordonata directorului unitatii de invayamant, Art.91 Documentele manageriale de evident sunt a). statul de funetiis b) organigrama unitatii de invafamant ©). schemele orare ale unitifii de invayimant; 6) planul de scolarizare aprobat; €) dosarul cu instrumentele inteme de lucru ale directorului pétitru indrumare si control/programe operative siptaménale; 4) dosarul privind siguranfa in munca; £) dosarul privind protectia civila; h)_programele de cooperare si parteneriat locale, nationale si internationale. ‘Tithi? VI Structura, organizarea si responsabilititile personalului didactic auxiliar si nedidactic Capitolul 1 Compartimentul secretariat Art. 92 (1) Compartimentul secretariét cuprinde, dup caz, posturile de secretar sef, secretar gi informatician. (2) Compartimentul secretariat éste subordonat directorului unitiii de invatamant si indeplineste sarcinile stabilite de reglementaiile legale si/sau atribuite, prin figele postului, persoanelor mentionate laalin. (1). (3) Secretariatul functioneaizi in program de lucru cu elevi, parinfii, tutorii sau sustinatorii legali sau alte persoane interesate di afara unitati, potrivit unui program de Iueru aprobat de director, in baza hotararii Consiliului de administrate. Art. 93 Compartimentul secretariat are urmitoarele responsabilitat: a) _asigurarea transmiterii informatiilor la nivelul unitafii de invagamant; b) intocmirea, actualizarea si gestionarea bazelor de date de la nivelul unitatii de invatimant; ©) intocmirea, inaintarea spre aprobare directorului si transmiterea situatiilor statistice gi a celorlalte categorii de documente solicitate de cdtre autorititi si institutii competente, de cétre consiliul de administrafie ori de cdtre directorul unitifii de invapamant; 4) inscricrea anteprescolarilor/prescolarilor/clevilor pe baza dosarclor personale, tinerea, organizarea si actualizarea permanenté a evidenfei acestora si rezolvarea problemelor privind migcarea anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor, in baza hotararilor consiliului de administratie; ©) inregistrarea si verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acorda elevilor, potrivit legiis f) 9) 4 s) MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 rezolvarea problemelor specifice pregitirii si desfisurarii examenelor si evaluarilor nafionale, ale examenelor de admitere si de ocupare a posturilor vacante, conform attibutilor specificate in figa postului; completarea, vetificarea si pastrarea in conditii de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create si intrate in unitatea de invatmant, referitoare la situatia scolard a elevilor gi a statelor de funcfii pentru personalul unititi; procurarea, completarea, eliberarea si evidenfa actelor de studii si a documéhtelor scolare, in conformitate cu prevederile .Regulamentului privind regimul juridic al getelor de studii si al documentelor de evidenfa scolar in inva{améntul preuniversitar”, aprobabpsin ordin al ministrului educatiei nationale; selectionarea, evidenta si depunerea documentelor scolare la Arhivel6-Nationale, dupa expirarea termenelor de pastrare, stabilite prin ,.Indicatorul termenelor de pastrare”, aprobat prin ordin al ‘ministrului educatiei nationale; g pastrarea si aplicarea sigiliului unitafii scolare, in urma imputefficirii, in acest sens, prin decizie emis de director, pe documentele avizate si semnate de gpersoanele competente; procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor se realizeaz4 in conformitate,Ga reglementirile stabilite prin ordinul ministrului educatiei nationale; intocmirea si/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentatiilor; asigurarea asistenfei tehnice pentru emiterea/adoptafea actelor de autoritate, pentru incheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau nastef®, modifica sau sting raporturile juridice dintre scoala si angajati, parinti sau alte persoane fizice'Sau juridice; intocmirea, la solicitatea directorului, a statélor de personal pentru tofi angajatii unitatii de invatimant; intocmirea, actualizarea si gestionarea dosarelor de personal ale angajatilor unitatii de invayimant; calcularea drepturilor salariale sau de alt natura; gestionarea corespondentei unitatii déinvatimant; intocmirea si actualizarea procedarllor activititilor desfagurate la nivelul compartimentului, in conformitate cu prevederile legal pistrarea legiturii cu toate compartimentele de spk cadrul autorititilor administratiei publice locales competente in solutionareg problemelor specifice; jalitate din cadrul inspectoratului scolar, din din cadrul altor institutii si autoritati rezolvarea oriciror alty probleme care, potrivit actelor normative in vigoare, contractelor colective de munca aplicabile, hotirdrilor consiliului de administratie sau deciziilor directorului, sunt stabilite in sarcina sa Art. 94 (1) Secretarul sefiSecretarul unititii de invayimént pune la dispozitia cadrelor didactice condica de prezenti, fiind responsabil cu siguranta acesteia (2) Secretarul sef/Secretarul rispunde de integritatea si securitatea cataloagelor. La sfarsitul orelor de curs secretarul verificd, impreund cu profesorul de serviciu, consemnand intr-un proces-verbal,, existenta tuturor cataloagelor. (3) in perioada vacantelor scolare, cataloagele se pastreazd la secretariat. (4) in situasii speciale, atributiile prevazute la alin. (I) si (2) pot fi indeplinite, prin delegate de sarcini, side cltre cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unitatii de invajimant, cu acordul prealabil al personalului solicitat. oy} Se interzice conditionarea eliberdrii adeverintelor, foilor matricole, caracterizlrilor si a oriedror aote de studii sau documente scolare, de obfinerea de beneficii materiale. at 32 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 Capitotul 2 Compartimentul financiar Sectiunea 1 Organizare si responsabilititi Art. 95 (1) Compartimentul financiar reprezint& structura organizatoric din cadrul unitafii de invatamant in care sunt realizate: fundamentarea si executia bugetului, finerea evidentei contabile, intocmirea/transmiterea situatiilor financiare asupra fondurilor si patrimoniului unitatii, precum si celelalte activititi prevazute de legislajia in vigoare cu privire la finanjarea si contabilitatea institutiilor (2) Din compartimentul financier fac parte administratorul financiar si ceilalti angajeti asimilati functiei previzzute de legislatia in vigoare cu denumirea genericd de ,contabil” sau “contabil set” (3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unitatii de invapimént. Art. 96 Compartimentul financiar are urmatoarele atributi si responsabilitati principale: a) desfisurarea activititii financiar-contabile a unitatii gcolare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a intregului patrimoniu al unitatii de invatamént, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu hotdrarile consiliului de administratie; ©) intocmirea proiectului de buget gi a raportului de executie bugetard, conform legislatie’ in vigoare si contractelor colective de munci aplicabile; 4) informarea periodic’ a consiliului de administratie si a consiliului profesoral cu privire la executia bugetari; €) organizarea contabilititii veniturilor si cheltuielilor; 1) consemnarea in documente justificative a oricirei operafii care afecteazé patrimoniul unitatii de invajmant si inregistrarea in evidenta contabild a documentelor justificative, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, in situatiile previzute de lege gi oti de cate ori consiliul de administratie considera necesar; h) intocmirea lucratilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil; i) indeplinirea obligatiilor patrimoniale ale unitatii de invatamadnt fata de bugetul de stat, bugetul asiguratilor sociale de stat, bugetul local gi fafd de tertis i) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatie; k) avizarea, in condifiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotiréri ale consiliului de administrafie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajeaz fondurile sau patrimoniul cunitagi, 1) asigurarea si gestionarea documentelor si a instrumentelor financiare cu regim special; 1m) intocmirea, cu respectarea normelor legale in vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonantarea gi plata cheltuielilor bugetare, realizand operatiunile prevazute de normele legate in materie; n) exercitarea oricéror atributii si responsabilititi, prevazute de legislatia in vigoare, de contractele colective de munca aplicabile sau stabilite de citre director sau de ctre consiliul de administrate Sectiunea 2 . Management financiar Art. 97 (1) intreaga activitate financiard a unitatilor de invapamant se organizeaza si se desfaigoard cu respectarea legislatiei in vigoare MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 (Q) Activitatea financiars a unititilor de invayimant se desfisoard pe baza bugetelor proprii care cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanjare — de baza, complementari si suplimentara, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol si subcapitol al clasificatiei bugetare, Art. 98 Pe baza bugetelor aprobate de citre autoritifile competente, directorii si consiliile de administratie ale unitailor de invaqimant actualizeaza si definitiveaz’ programele anuale de achizitii publice, stabilind si celelalte misuri ce se impun pentru asigurarea incadririi tututor categoriilor de cheltuieli in limitele fondurilor alocate. Art. 99 Este interzisi angajarea de cheltuieli, daci nu este asigurata sursa de finaujare Capitotul 3 Compartimentul administrativ Sectiunea 1 Organizare si responsabilititi Art.100 (1) Compartimentul administrativ este coordonat de admififstratorul de patrimoniu gi este alcdtuit din personalul nedidactic al unitatii de invafamant. (2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unitatii de invatimant, Art. 101 Compartimentul administrativ are urmatoarele atribupi $i responsabilitati principale: a) gestionarea bazei materiale a unitatii de invatimant; reparafiilor si a Iueririlor de intretinere, igigiizare, curitenie si gospodarire a unititii de ©) asiguran eri terenurilor, cladirilor sia tufuror componentelor bazei didactico - material 4) realizarea demersurilor necesare obtinerii autofiZatiilor de funcfionare a unitayii de invapimant; e) recepfionarea bunurilor, serviciilor si a lucrafilor, printr-o comisie constituitd la nivelul unitafii de invapamant; 1) imregistrarea, pe baza aprobatii factofilor competenti, a modificarilor produse cu privire la existenfa, utilizarea si migcarea bunOrilor din inventar si prezenta actelor corespunzitoare compartimentului financiar-contabilpentru a fi operate in evidentele si situatiile contabile; g) finerea evidentei consumului deSmateriale aprobate de factorii de conducere, cu justificdrile corespunzitoare; h) punerea in aplicare a masusllor stabilite de cdtre conducerea unititii de inv: securititi si sinatatii in muted, a situatiilor de urgentd si a normelor P.S.L i) intocmirea proiectului vanual de achizitii cu privire la capitolul bunuri si servieii sia documentatiilor de atribifire a contractelor, impreund cu compartimentul de achizitii publice; j) intocmirea documenfatiei pentru organizarea licitajiilor si monitorizarea executdrii contractelor de inchiriere incheiate de unitatea de invay’mant cu persoane fizive sau juridice; k) alte atributii prevazute de legislatia in vigoare. Sectiunea 2 Management administrativ Art. 102 Evidenta, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situatiilor financiare referitoare la pattimoniu si administrarea bazei didactico-materiale a unititilor de invatimant se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Art. 103 (1) Inventarierea bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea unititii de invijémant se realizeazi in conformitate cu prevederile legale, de citre comisia de inventariere, numita prin decizia directorului. intre imant, pe linia 2) Modificdtile care se opereaza in listele ce cuprind bunurile aflate in proprietatea unitatii de invajmant se supun aprobirii consiliului de administratie de cdtre director sau, dupa caz, de catre 33 34 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 directorul adjunct, 1a propunerea motivatd a compartimentelor de specialitate, vizatd pentru control financiar preventiv Art. 104 (1) Bunurile aflat consiliul de administratie. (2) Bunurile aflate in proprictatea unitatii de invaqamdnt particular sunt supuse regimului juridic al proprietitii private. Art. 105 Bunurile, care sunt temporar disponibile si care fac parte din baza didactico-materiald a unititilor de invafamant, pot fi inchiriate, cu aprobarea consiliului de administratie, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, in proprietatea unititii de invayimant de stat sunt administrate de catre Capitolul 4 iblioteci scolare / Centre de documentare si informare Art. 106 (1) fn unitatile de invajimant se organizeaza si functioneaza biblioteci scolare sau centre de documentare si informare, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor scolare sia centrelor de documentare si informare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale, (2) Biblioteca scolar’ se infiinjeaz prin decizia directorului unitifii de invajamant in baza hotararii consiliului de administratie, Biblioteca scolar se poate reorganiza si integra in centrul de documentare si informare, find interzisa desfiintarea acesteia, (3) Centrele de documentare si informare se pot infiinfa si fumefiona in orice unitate de invijamant din invagamantul de stat, particular si confesional (4) Centrele de documentare si informare se infiinteaz prin decizia directorului Casei Corpului Didactic, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, 1a propunerea consiliului de administratie al unitatii de invayimant cu avizul inspectoratelor scolare. (5) intr-un centru de documentare si informare pot activa, in conditiile legii, atat profesorul documentarist, cft si bibliotecarul scolar (6) Bibliotecarul scolar si profesorul documentarist sunt angajati in conditiile prevazute de lege si se subordoneazi directorului unitatii de invayimant. (7) _ in conformitate cu prevederile legale, in unitifile de invijimént se asiguri accesul gratuit al elevilor si al cadrelor didactice la Biblioteca Scolara Virtuala si la Platforma scolar de e-learning inflingata de Ministerul Educatiei Nationale. (8) Platforma scolar de e-leaming este utilizati de c&tre unitatile de invatamant, pentru a acorda sistent elevilor in timpul sau in afara programului scolar ori pentru cei care, nu pot frecventa temporar scoala, din motive de sinitate. ‘Titlul VI Beneficiarii primari ai invatiméntului preuniversitar Capitotul 1 Dobindirea si exercitarea calititii de beneficiar primar al educatici Art. 107 Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai invayaméntului sunt anteprescolari, prescolarii si elevii. Art. 108 (I) Dobandirea de invatamant, tii de beneficiar primar al educatiei se face prin inscrierea intr-o unitate (2) Inscrierea se aprobé de citre conducerea unititii de invitimdnt cu respectarea_prezentului Regulament si a altor reglementari specifice, urmare a solicitarii scrise primite din partea parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali, inscrierea in unitatile de educatie anteprescolara si in invatémantul prescolar se face conform prevederilor legale in vigoare. MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 Art, 109 (1) inscrierea in clasa pregititoare/clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nafionale. (2) in situagia in care, pe durata clasei pregititoare ori a clasei I, elevul acumuleaz& absenfe urmare a tunor probleme de sindtate sau se observa, din cauza inscrierii anticipate din punct de vedere al varstei, manifestiri de oboseali sau de neadaptare scolar’, parinfi, tutorii sau sustindtorii legali pot depune la unitatea de invitmant o solicitare de retragere a copilului in vederea reinscrieri in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I in urmatorul an scolar. (3) in situatia solicitirii de retragere mentionate la alin, (2), unititile de invaiyimént vor consilia parinfii, tutorii sau sustinatorii legali privind nevoia de a lua decizii in interesul educational al elevului si fi vor informa c@ solicitarea nu poate fi solutionata decat in situafia in care evaluarea dezvoltirit psihosomatice atest necesitatea reinscrierii in clasa pregatitoare, (4) Evaluarea dezvoltirii psihosomatice a elevilor, mentionaté la alineatul (3), se efectueaza sub coordonarea Centrului judefean/al municipiului Bucuresti de resurse i asistenja educationala, Art. 110 inscrierea in clasa a [X-a a invajiméntului liceal sau profesional, respectiv in anul I din invatimantul postliceal se face in conformitate cu metodologia aprobati prin ordin al ministrului educatiei nationale Art. 111 Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu, dacd nu exista prevederi specifice de admitere in clasa respectiva. Art. 112 (1) Calitatea de beneticiar primar al educatiei se exerciti prin freeventarea cursurilor si prin participarea la activitatile existente in programul fiecirei unitati de invafamant, (2) Calitatea de elev se dovedeste cu carnetul de elev, vizat la inceputul fiecdrui an scolar de catre unitatea de invatimant Ja care este inscris elevul Art. 113 (1) Prezenta beneficiarilor primari ai educatiei la fiecare ori de curs se verificd de catre cadrul didactic, care consemneaza in catalog, in mod obligatoriu, fiecare absenfa. Q) Motivarea absentelor se face de citre invafitorul/institutorul/profesorul pentru invayaméntul primar/profesorul diriginte in ziua prezentarii actelor justificative. (3) in cazul elevilor minori, parinfii, tutorii sau sustindtorii legali au obligafia de a prezenta personal invasatorului/institutorului/profesorului pentru invafimantul primat/profesorului diriginte actele justificative pentru absentele copilului siu (4) Actele pe baza cfrora se face motivarea absentelor sunt: adeverinfl eliberaté de medicul cabinetului scolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeveringa sau certificat medical cliberat de unitatea sanitard in cazul in care elevul a fost intemat, cererea scris a pArintelui, tutorului sau sustinatorului legal al elevului, adresati invafétorului/institutorului/profesorului pentru invayimantul primariprofesorului diriginte al clasei. Numarul absenfelor care pot fi motivate, fra documente medicale, doar pe baza cererilor parintilor, tutorilor sau susfinatorilor legali, nu poate depisi 3 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de c&tre directorul unititii de invatimént. Toate adeverinfele medicale trebuie si aibi viza cabinetului, care are in evidenti figele medicale/cametele de sinatate ale elevilor. (5) Actele pe baza cirora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maximum 7 zile de la reluarea activititii elevului si vor fi pastrate de catre invafitorul/institutorul/profesorul pentru invapamantul primar’ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului scolar (6) Nerespectarea termenului prevzut la alin, (5) atrage, de regula, declararea absenfelor ca nemotivate. Art. 114 (1) La cererea sctisi a conducerilor unitatilor de invayamant cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unitatile de invatimant cu program sportiv integrat, a conducerilor cluburilor/asociatilor sportive sau a conducerilor structurilor nationale sportive, directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel local, national si international, 35 36 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 (2) Directorul unitafii de invajamant aproba motivarea absenfelor elevilor care participa Ia olimpiadele seolate nationale, internationale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional si nagional, la corerea scrisi a profesorilor indrumitori/insofitori Art. 115 Flevii din invajamantul obligatoriu, retrasi, se pot refnmatricula, la cerere, numai la inceputul anului scolar la acelasi nivel/ciclu de invatimant/forma de invafimant, redobandind astfel calitatea de elev. Art. 116 Elevii aflati in situatii speciale, cum ar fi, cdsdtorie, nasterea unui copil, persoane aflate in ingrijire, detente si altele asemenea, vor fi sprijinifi si finalizeze invataméntul obligatoriu. Capitotul 2 Statutul beneficiarilor primari ai educafiei Art. 117 Prezentul capitol reglementea7a drepturile gi obligatiile beneficiarilor primari ai educatiei din toate unitajile din invayamantul de stat, particular sau confesional din Romania. Sectiunea 1 Drepturile beneficiarilor primari ai educatiei Art. 118 (1) Orice cetifean roman sau cetifean din farile Uniunii Europene, din statele apartinand Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetian se poate inscrie si poate frecventa, in conditiile prevazute de lege, orice forma de invi}imént in limba romani, in limbile minorititilor nationale sau in limbi de circulatie intemafionala, indiferent de limba sa matemna si de limba in care a studiat anterior. (2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care soliciti sau au dobandit o forma de protectie in Romania, respectiv minorii straini si minorii apatrizi, a cAror sedere pe teritoriul Romaniei este oficial recunoscuti, conform legii. Art. 119 Beneficiarii primari ai educatiei au dreptul si opteze, conform legii, pentru tipul si forma de invatimant pe care le vor urma si si aleagi parcursul scolar corespunzator intereselor, pregitirii $i competentelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educafiei minori, acest drept se exercitd, de citre paringi, respectiv parinti, tutor sau sustinatori legali Art. 120 (1) Anteprescolarii, prescolarii si elevii se bucurd de toate drepturile constitutionale, precum si de egalitate in toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educatiei. (2) Conducerea si personalul din unitatea de invatamdnt au obligatia s& respecte dreptul la imagine al anteprescolarilor, prescolarilor si a elevilor. (3) Nicio activitate organizati in unitatea de invayimént mu poate leza demnitatea sau personalitatea anteprescolarilor, prescolarilor si a elevilor. (4) Conducerea si personalul din unitatea de invajimant mu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educatiei, rezultatele scolare, respectiv lucrari scrise/parfi ale unor Iuerdri serise ale acestora ~ cu exceptia modalititilor prevazute de reglementirile in vigoare. Art. 121 (1) Anteprescolarii, prescolarii si elevii au dreptul si beneficieze de 0 educatie de calitate, prin aplicarea corecta a planurilor-cadru de invajamént, prin parcurgerea integrala a programelor scolare si prin utilizarea de cltre cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, in vederea formirii si dezvoltirii competentelor cheie si atingerii obiectivelor educationale stabilite. (2) Blevii si parinsii, tutorii sau susfindtorii legali ai acestora au dreptul si fie consultati si si-si exprime optiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia scolii aflate in oferta educationala a unitatii de invayimant, in concordant cu nevoile si interesele de invatare ale elevilor, cu specificul scolii si cu nevoile comunitatii locale/partenerilor economic. Art. 122 (1) Anteprescolatii, prescolari si elevii au dreptul la o evaluare obiectiva si corecta. (2) Flevul sau, dupa caz, parintele, tutorele sau susfindtorul legal, are dreptul de a contesta revultatele evaluarii, solicitind cadrului didactic si justifice rezultatele acesteia, in prezenta elevului si a plrintelui, tutorelui sau susfindtorului legal, in termen de 5 zile de la comunicare MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 (3) in situatia in care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisficdtoare, clevul/pirintele, tutorele sau sustinatorul legal poate solicita, in scris, directorului unititii de invétamint, reevaluarea lucrarii scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. (4) Pentru solujionatea cererii de reevaluare, directorul va desemna dowd cadre didactice de specialitate, din unitatea de invapimant, care nu predau la clasa respectiva si care vor reevalua lucrarea (5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice previizute la alin. (4) es@ nota rezultatd in urma reevaluarii. in cazul invitimdntului primar, calificativul este stabilit, prin Gonsens, de catre cele doud cadre didactice, (6) in cazul in care diferenta dintre nota initial, acordati de cadrul didactic de'la clasa si nota acordat in urma reevaluarii, este mai micd de un punet, contestatia este respinsa sisnota acordata initial rimne neschimbati, In cazul in care diferenta dintre nota inijiald si nota acordaf& in urma reevaluarii este de cel putin de un punet, contestatia este acceptata, g (7) in cazul acceptarii contestafiei, directorul anuleaza nota obfinuté in urma evaluarii inifiale. Directorul trece nota acordata in urma contestafiei, autentificd schimbarea prin semnatura si aplic& stampila unitatii de invaqamant (8) Calificativul sau notele obsinute in urma contestafiei, rimafi definitive (9) in situatia in care in unitatea de invayimant mu exist alti invafitori/institutori/profesori pentru invafamantul primar sau profesori de specialitate care-’si nu predea la clasa respectiva, pot fi desemnati, de citre inspectoratul scolar, cadre didagfite din invatamdntul primar sau profesori de specialitate din alte unititi de invatamant, Art. 123 (1) Conducerile unitafilor de invatamént sunt obligate si pun’, gratuit, la dispozitia beneficiarilor primari, bazele materiale si sportive pentru pregatirea organizatl a acestora. (2) Anteprescolarii si prescolarii pot beneficia de uncle misuri de protectie sociala (hrand, supraveghere si odihna) pe durata parcurgerif programului educational in cadrul unitatii de invafamant respective, in conditile stabilite de legislagia in vigoare, (3) Elevii pot fi cazafi in intemnate*si pot manca la cantinele scolare, in condifile stabilite prin regulamentele de organizare si functiortate ale unitatilor respective. Art. 124 (1) Beneficiarii primari ai educatiei din invapimantul de stat au dreptul la scolarizare gratuita. Pentru anumite activitati stabilitezin funetie de niveluri, cicluri si programe de studii se pot percepe taxe, in condifiile prevazute de lee (2) in conditiile prevazute de lege, elevii de la cursurile cu freevent& din invaitaméntul preuniversitar de stat pot beneficia de diferité-tipuri de burse: de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social, bursa ,Bani de lice”, bursa profesionala (3) Criteriile generale de Ycordare a burselor se aprobi prin ordin al ministrului educafici nationale. (4) Consiliile locale, respectiv consiliile judetene, stabilese anual, prin hotirére, cuantumul i numarul burselor care se acordi din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. (5) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursd se face stabilese anual, de citre consiliile de administratic ale unititilor de invayimant, in functic de fondurile repartizate si de rezultatele elevilor. (6) Elevii pot beneficia si de bursi pe baza unui de contract incheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice (7) in conditiile legii, elevii pot beneticia de credite oferite de binci pentru continuarea studiilor. (8) Elevii si cursantii strdini din invapiméntul preuniversitar, precum gi elevii etnici romani cu domiciliul in strdinitate pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale. (9) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unititilor de invayimant de stat, in conditiile leg ar 38 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 Art, 125 Unitafile de invatmant sunt obligate s@ asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea si informarea elevilor de catre cadrele didactice, in cadrul orei de consiliere, consilierea in scopul orientirii profesionale, consilierea psihologica si social prin personal de specialitate Art.126 (1) Statul acorda premii, burse, locuri in tabere si alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performante scolare inalte, precum si celor cu rezultate remarcabile in educatia si formarea lor profesionald saw in activitati culturale si sportive. (2) Statul i alfi factori interesafi susfin financiar activitafile de performanta, & nivel national si intemational, ale elevilor. (3) Statul susfine anteprescolarii, prescolarii si elevii cu probleme si neyoj'Sociale, precum si pe aceia cu cerinfe educationale speciale Art.127 (1) Anteprescolatii, prescolarii gi elevii din unitatile de invayimmant de stat si particulare autorizate/acreditate si confesionale beneficiazd de asistenti medicalay psihologica si logopedica gratuita in cabinete medicale, psihologice si logopedice scolare, ori in ubitti medicale de stat. (2) La inceputul fiecérui an scolar, pe baza metodologiei aprobate;prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si ministrului ii, se realizeaz’ gRaminarea stiri de sindtate a anteprescolarilor, prescolarilor §i elevilor (3) Beneficiarii primari ai educatiei au dreptul la tarife reduge cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de opera, de film si Ia alte manifestiri culturale si sportive organizate de insttutiile publice. (4) Elevii de nationalitate romana din strainatate, bursiefi ai statului roman, beneficiaza pe teritoriul Rominiei de gratuitate la toate manifestarile prevazutéla alin. (3). Art. 128 (1) Elevii din invayiméntul obligatoiiu, profesional si liceal de stat, particular autorizavacreditat beneficiaz, pe tot parcursulpefiului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local in comun, de suprafati, navahsi subteran, precum si pentru transportul intem auto, feroviar si naval (2) _Elevii orfani, elevii cu cerinte edugafionale speciale, precum si cei pentru care s-a stabilit 0 masuri de protectie special, in condifiile legii, sau tutela beneficiaz’ de gratuitate pentru toate categoriile de transport mengionate la alin-(1) pe tot parcursul anului calendaristic. (3) _ Ministerului Educatiei Nationale, prin unitétile de invajamént, deconteaza elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe baz de abonrament, in limita a SO km, in conformitate cu prevederile legale. (4) De aceeasi facilitate méhfionatd la alin, (3) beneficiaza si elevii care locuiese 1a intemat sau in gazdi carora li se asigura decontarea sumei ce reprezint& contravaloarea a 8 cAlitorii dus-intors pe semestru, Art.129 (1) Autorititil6jadministratiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din invataméntul obligatoriu, scolarizati intr-o alta localitate, cu sprijinul agentilor economici sau al colectivitatilor locale, al societatilor de binefacere, precum si al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, in situatii bine justficate, servicii de transport, de mast si de internat 2) in conditiile stabilite prin hotarare a Guvemului, statul subvenfioneazi costurile aferente freeventirii liceului de catre elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, precum si costurile pentru cei care frecventeazii invitimantul profesional. Art. 130 Elevii din invafiméntul preuniversitar de stat, particular si confesional autorizatiacreditat au Greptul s& fie evidentiati si 4 primeascd premii si recompense, pentru rezultate deosebite obtinute la activitatile scolare si extrascolare, precum si pentru o atitudine civic& exemplar Art. 131 Conform legislatiei in vigoare, beneficiarii primari ai educatiei care apartin minoritagilor nationale studiazé si se instruiesc in limba mated, la toate nivelurile, tipurile si formele de invatamant preuniversitar, MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 Art. 132 (1) Copiiiftinerii cu cerinfe educationale speciale, integrati in invafamantul de masa, au aceleasi drepturi ca si ceilalti elevi. (2) Copiiiftinerii cu cerinfe educationale speciale sau alte tipuri de cerinte educationale, stabilite prin ordin al ministrului educatiei nationale, au dreptul s& fie scolarizati in unitafi de invajamant de masi, special si special integrat pentru toate nivelurile de invatimant, diferentiat, in functie de tipul si gradul de deficient’. (3) Includerea beneficiarilor primari ai educatiei in clase cu cerinfe educationale%peciale, in urma diagnosticatii abuzive pe diverse criterii (rasa, nafionalitate, etnie, limba, religie, apartenenfi la 0 categorie defavorizata), se sanctioneaza conform prevederilor legale. (4) in fanctie de tipul si gradul de deficienti, elevii eu cerinfe educationdte speciale pot dobéndi calificdti profesionale corespunzatoare. (5) Copiitinerii cu cerinfe educationale speciale scolarizafi in unitayile fe invayamant special sau de ‘masa beneficiazd de asistent& sociald constind in asigurarea alocatiei‘Zilnice de hrand, a rechizitelor scolare, a cazarmamentului, a imbricimintei si a incaltamintei, in quantum egal cu cel pentru copiii aflati in sistemul de protectie a copilului, scolarizati in unititile de favatamant special sau de mas’, De aceleasi drepturi beneficiaza si copiii/tinerii cu cerinfe educatiénale speciale, scolarizati in alt judet decat cel de domiciliu, care pot primi si cazare gratuita in interhate sau in centrele de asistare pentru copiii cu cerinte educationale speciale. Art. 133 (1) Pentru beneficiarii primari ai educatiei cu eefinte educationale speciale, cu boli cronice sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza’invatimant la domiciliu sau pe ling unitatile de asistenta medical (2) Scolarizarea la domiciliu, respectiv infiinfarge’ de clase sau de grupe in spitale se fac in conformitate cu prevederile metodologiei cadru elaborate de cdtre Ministerul Educafiei Nationale. Art. 134 (1) Anteprescolatii, prescolarii si eleviidu dreptul si participe la activitati extrascolare. (2) Activitatile extrascolare sunt realizatein cadrul unitatilor de invatimant, in cluburi, in palate ale copiilor, in tabere scolare, in baze sportive, turistice si de agrement sau in alte unititi acreditate in acest sens, cu respectarea prevederilor regblamentelor de functionare ale acestora. Art.135 (1) Elevilor din invatimantul préuniversitar de stat si particular/confesional le este garantati, conform legii, libertatea de asociere ifeercuri si in asociati stiinffice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizeaza si functidtieaza pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unitatit de invapamant. ; 2) _Fxercitarea dreptului la-teuniune nu poate fi supusd decdt acelor limitari care sunt prevazute de lege si care sunt necesare intf-o societate democraticd, in interesul siguranfei nationale, al ordinii publice, pentru a proteje sinitatea si moralitatea publica sau drepturile gi libertatile altora. (3) Dreptul la reunitipe se exercita in afara orarului zilnic, iar activitatile pot fi organizate in unitatea de invajimdnt, la cererea geupului de initiativa, numai cu aprobarea consiliului de administratie. in acest caz, aprobarea pentru desfigurarea acestor actiuni va fi conditionata de acordarea de garantii scrise, oficiale, ale organizatorilor sau ale parinfilor, tutorilor sau susfindtorilor legali ai acestora, in cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor gi a bunurilor. (4) incazul im care continutul activitifilor care se desfisoard in unitatea de invafimant de stat sau particular contravine principiilor legale, care guverneaza invatimédntul preuniversitar, directorul unitafii de invayimant poate propune consiliului de administratie suspendarea desfisurdrii acestor activititi si, in baza hotirarii consiliului, poate suspenda sau interzice desfigurarea acestor activitii Art.136 (1) In unititile de invagimant de stat si particular/confesional, libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/publicafii scolare proprii, este garantata, conform legii (2) in cazul in care aceste reviste/publicatii contin elemente care af siguranta national, ordinea publicd, sinatatea si moralitatea, drepturile si ibertifile cetijenesti sau prevederile prezentului Regulament si ale Regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatimant, directorul 39 40 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 propune consiliului de administratie suspendarea redactarii si difuzirii acestora si in baza hott consiliului, le poate suspenda temporar sau le poate interzice definitiv Sectiunea 2 Obligafiile beneficiarilor primari ai educatiei Art.137 (1) Beneficiarii primari ai educatiei din invatamantul de stat, particular si confesional autorizaVacreditat cu freeven(& au obligatia de a freeventa cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de studi, dea dob competentele side asi nsusicunostingele previzute de progfémele scolar, (2) Blevii din invayimantul obligatoriu, inserisi 1a cursuri cu frecvenfi redugisunt oblig; prezinte la cursuri si la fiecare evaluare/sesiune de examene organizati de unitaiga de invitimant Art. 138 (1) Beneficiarii primari ai educatiei trebuie sa aiba un comportament civilizat si o tinuta decenta, atat in unitatea de invapimant, edt gi in afara ei. (2) Beneficiarii primari ai educafiei, in functie de nivelul de inelegere sid@ particutaritatile de varsta gi individuale ale acestora, vor fi stimulati si cunoasea si incurajati si respecte: a). prezentul Regulament si Regulamentul de organizare si functiondie al unititii de invatamant; b) regulile de circulatie; ©) normele de securitate si a sindtaii in muned, de prevenire side stingere a incendiilor; 4) normele de protectie civil; ©) normele de protectic a mediului, Art. 139 Este interzis elevilor si tinerilor din sistemul de‘inv. imant preuniversitar: a) si distruga documentele scolare, precum cataloagé, camete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educational ete.; b) s& deterioreze bumurile din patrimoniul unitafit de invatamant (materiale didactice si mijloace de imant, c&rji de la biblioteca scoli, mobilier scolar, mobilier sanitar, spatii de invajamant etc.); ©) si aducd si s& difuwzeze in unitatea de invatimant materiale care, prin continutul lor, atenteaz la independenja, suveranitatea si integritated nafionald a {arii, care cultiva violenta gi intoleranta; organizeze si si participe la acini de protest, care afectea7 desfasurarea activitatii de invafimnt sau care afecteaza partiéiparea la programul scolar, 4d in spafiile de invatamant; ©) si blocheze caile de ac 9 s defind, si consume sau si comercializeze, in perimetrul unitijii de invipimant gi in afara acestuia, droguri, substante effiobotanice, biuturi alcoolice, figari si si participe la jocuri de noroc; 2) si introducd si/sau si faci in perimetrul unitifii de invayimant de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi munitic, petarde, pocnitori, brichete etc., precum si sprayuri lacrimogene, paralizanfé sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizied si psihic& a beneficiarilor direct ai educatiei si a personalului unitaji de invayamant; h) s& posede si/sau si difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pomogratic; i) sGutilizeze telefoanele mobile in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor; prin exceptie de la aceasta prevedere, este permisé utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, in situatii de urgent sau daci utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; j) sa inregistreze activitatea didactica; prin excepfie de la aceasta prevedere, este permisa inregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, in cazul in care aceast& activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; k) sa lanseze anunfuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de invatamant; 1) sd aiba comportamente jignitoare, de intimidare, discriminate si atitudini ostentative si provocatoare; MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 1m) sf aducd jigniri gi st! manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fafa de colegi si fay de personalul unitafii de invayimant sau si lezeze in orice mod imaginea publicd a acestora; n) s& provoace, si instige si si participe la acte de violenfd in unitate gin afara ei; ©) sé pirdseascd incinta unitafii de invajamént in timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor, fa avizul profesorului de serviciu sau a inva{atorului/institutorului/profesorului pentru invayamantul primariprofesorului diriginte; p) s& aibé o atitudine care constituie 0 ameninfare la adresa siguranfei celotlaifi elevi si/sau a personalului unitifii de invajmant. Art. 140 (1) Elevii au obligatia s& poarte asupra lor carnetul de elev, si-l prézinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali, pentru informare in legaturd cu situatia lor scolara. (2) in unitijile de invapimdnt se organizeaz, permanent, pe urata desPisurdrii cursurilor, serviciul pe scoala al elevilor, in conformitate cu prevederile Reftlamentului de orgenizare si funcfionare al unitifii de invapamant. Organizarea serviciului pe scald se efectueazd numai de catre levi din clasele a Vil-a si a Vill-a din invatamantul gimnagial, elevii din invayiméntul liceal, profesional si/sau postliceal, (3) Obligatiile elevilor care efectueaza serviciul pe scoald sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al unitiii de invayimant. Art. 141 Elevii din sistemul de invatamant de stat, psiticular si confesional autorizavecreditat au obligatia de a utiliza cu grija manualele scolare primité gratuit si de a le restitui in stare bund la sfarsitul anutui scolar. Art. 142 Elevii si tinerii din sistemul de, dhivayimant de stat, particular si confesional autorizaUacreditat, care utilizeaz’ microbuzele geolare, sunt obligati si ocupe locurile stabilite in timpul deplasarii, s& aibé un comportament $¥ un limbaj civilizat si si nu distrug bunurile din mijloacele de transport. )'Sectiunea 3 Recompense si sanctivii ale beneficiarilor primari ai educatiei Art. 143 Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extragcolara si se disting prin comportament exemplar pot primi urptétoarele recompense: a) evidentiere in fafa colegilor clasei; b) evidentiere, de catre directoryiin fata colegilor de scoala sau in fata consiliului profesoral; ©) comunicare verbal sau serisa adre care elevul este evidentiaty 18 parintilor, in care se mentiones: 4 faptele deosebite pentru 4) burse de merit, de,sfidiu, si de performar imantul preunivérsitar de stat; €) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unitatii de invapimant, ori de agenti economici sau de sponsori; 1) premii, diplome, medalii; 2) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, in excursii sau in tabere de profil din fara si din strindtate; h)_premiul de onoare al unitaii de invayamant Art. 144 Performanta elevilor la olimpiadele si concursurile pe discipline, la olimpiadele sau concursurile de creatie tehnico-stiintificd si artistic& si la olimpiadele si concursurile sportive se recompensea7i financiar, in conformitate cu reglementirile stabilite de Ministerul Educatiei Nationale. Art.145 (1) La sfarsitul anului scolar, beneficiarii primari ai educatiei pot fi premiafi prin acordarea de diplome pentru activitatea desfiguratd si/sau rezultatele obfinute. pentru elevii de la cursurile cu freeventé din 4“ 42 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 (2) Acordarea premiilor se face la nivelul unitafii de invatamént, la propunerea invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatémantul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directorului scolii (3) Diplomele se pot acorda: (a) pentru rezultate deosebite 1a invafiturd, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unitafii; numarul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectafi numai dintre aceia care au obtinut media 10 anuala sau calificativul “Foarte bine” la disciplina/modulul respectiva/respectiv: (b) pentru alte tipuri de performante: pentru purtare, pentru o relationare corespunzitoare cu colegii, pentru alte tipuri de activitati sau preocupari care meritd si fie apreciate. (4) Elevii din invapaméntul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obtine premii daca: (a) au obtinut primele trei medii generale pe clasd si acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentra urmatoarele trei medi se pot acorda mentiuni; (b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; (©) au obfinut performante a concursuri, festivaluri, expozitii si la alte acti desfasurate la nivel local, judefean/al municipiului Bucuresti, national sau intemafional; (d) s-au remarcat prin fapte de inalta timut morala si civicd; fi extrascolare (e) au inregistrat, la nivelul clasei, cea mai bund freevenfa pe parcursul anului scolar. (5) Pot fi acordate premii si pentru alte situafii prevazute de Regulamentul de organizare si funcfionare al unitatii de invaipimant Art. 146 Unitatea de invijamént poate stimula activitatile de performanta inalti ale copiilorielevilor la nivel local, national si international, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al parintilor, a agentilor economici, a fundatilor stiintifice si culturale, a comunitatii locale etc. Art. 147 (1) Elevii din sistemul de invitamant de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, slivirgese fapte prin care se inealc& dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanefionati in functie de gravitatea acestora, (2) Sanetiunile care se pot aplica sunt urmatoarele a) observatia b) avertismentul ©) mustrare serisa; 4) retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesionala; ©) climinarea de la cursuri pe o petioada de 3-5 zile; 4) mutarea disciplinard la 0 clasa paralela, din aceeasi unitate de invayimént sau la o altd unitate de invatamant; g) preavizul de exmatriculare; h) exmatricularea. (3) _ Cuexcepfia observatici si a avertismentului, toate sancfiunile aplicate clevilor sunt comunicate, in seris, parinfilor, tutorilor sau sustinatorilor legali si elevului major Art. 148 (1) Observatia const in atentionarea elevului, cu privire la incdlcarea regulamentelor in vigoare, ori a normelor de comportament acceptate si consilierea acestuia astfel incat sii dovedeasca, ulterior, un comportament corespunzitor. Elevului i se va atrage totodati atentia ci, in situatia in care nu igi schimba comportamentul, i se va aplica o sanctiune mai sever’. (2) Sanctiunea se aplicd de catre invapitor/institutor/profesorul pentru inviyimantul primariprofesorul diriginte MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 Art, 149 (1) Avertismentul in fafa clasei si/sau in fafa consiliutui clasei/consitiutui profesoral const in atenfionarea elevului si sfatuirea acestuia si se poarte in asa fel incdt si dea dovada ca infeles fapta comisi, atrigindu-i-se totodati atentia c&, daci nu isi schimbi comportamentul, i se va aplica 0 sanetiune mai severd. Q) Sancfiunea se aplicd de cAtre invafator/institutor/profesorul pentru invafimantul primariprofesorul siriginte Art. 150 (1) Mustrarea scrisé consti in atentionarea elevului, in eseris, de catre invatitor/institutor/profesorul pentru invayimantul primariprofesorul diriginte, -cW’ indicarea faptelor care au determinat aplicarea sanetiunii (2) Sanctiunea se stabileste de cdtre consiliul profesoral, la propunerea consilfului clasei (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-a verbale al consiliului clasei si intr-un Taport care va fi prezentat consiliului profesoral de citre invatitoffinstitutor/profesorul pentru invatiméntul primar/profesorul diriginte, la sfargitul semestrului in care’a fost aplicata. (4) Mustrarea_serisi este redactaté de invatator/institutor/pfofesorul pentru invijiméntul primariprofesorul diriginte, este semnati de acesta si de citre direétor, este inregistrata in registrul de intrari-iesiri al unitatii de invatamadnt; documentul va fi inmanaf,parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali, personal, de catre diriginti sub semnatura sau transmis prin posta, cu confirmare de primire. (5) _ Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei,,.precizandu-se numarul sub care a fost inregistrata in registrul de intrdvi-iesiri al unitafi (6) Sanctiunea este insofiti de scdderea notei 1a purtare, respectiv diminuarea calificativului, in invafamantul primar. Art. 151 (1) Retragerea temporara sau definitivg @ bursei se aplicd de catre director, la propunerea consiliului clasei, aprobat& prin hotirdrea consiliyité profesoral. (2) Sanctiunea este insotita de sedderea ndtei la purtare, respectiv diminuatea calificativului, in invaqmdntul primar, aprobata de consiliul profesoral al unitaii de invayimant. Art.152 (1) Eliminarea de la cursuri pe o perloadl de 3-5 zile consti in inlocuin ‘ elevului, pentru perioada aplicarii sanetiunii, cu un alt tip de activitate desftisuratd, de regula, in cadrul ‘unitafii de invatamant, in sala de lectura, in biblioteca scolii etc. Activitatea pe care o desfagoara elevul este stabiliti de catre director, a pfopunerea consiliului clasei si se realizeazi in conformitate cu prevederile prezentului Regulament $i ale Regulamentului de organizare si functionare al unititii de invatmant. Sanctiunea este insojité de obligatia desfasuririi de activitati in folosul comunitatii scolare. Activitafile desfasurate trebuieS@ fie adecvate varstei gi s nu pund in pericol sindtatea si integritatea fizicd gi psibicd a elevului sangfionat. 2) Daca elevul refuza, 8 participe la aceste activitifi, absentele sunt considerate nemotivate gi se consemneaza in catalogub clase (3) Sanctiunea se consemneaz in catalogul clasei, precizindu-se numarul si data documentului, precum si in raportul consiliului clasei la sfargitul semestrului, (4) Aceasta sanetiune nu se aplicd elevilor de la invatamantul primar. (5) Sanctiunea este insotits de de invatamant. Art.153 (1) Mutarea disciplinara la 0 clas paraleld, in aceeasi unitate de invafimant sau la 0 alta unitate de invayamant, se propune de cAtre consiliul clasei, se aproba de catre consiliul profesoral gi se aplicd prin inménarea, in seris gi sub semnaturd, a sanctiunii, de cdtre invatator/institutor/profesorul pentru invajimantul primar/profesorul diriginte/director, pirintelui, tutorelui sau susfindtorului legal al elevului minor sau elevului, dacd acesta a implinit 18 ani cdderea notei la purtare, aprobatd de consiliul profesoral al unitatii (2) Sanctiunea se consemneaza in catalogul clas iin registrul matticol 43 44 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 (3) Sanctiunea este insofitd de scdderea notei la purtare, aprobata de consiliul profesoral al unitiyii de invayamant la care finalizeazd cursurile semestrului din anul scolar respectiv. (4) Sanctiunea nu se aplica in invayimantal primar. Art. 154 (1) Preavizul de exmatriculare se intocmeste de edtre profesorul diriginte, pentru elevii care absenteaz& nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la 0 singuri disciplini/modul, cumulate pe un an scolar, se semneaz de citre acesta si de director gi se inméneaza si sub semndturd, pirintelui, tutorelui sau susfindtorului legal sau eleytilui, dacd acesta a implinit 18 ani, (2) Sanctiunea nu se aplic& elevilor din invayamantul obligatoriu, (3) Sanctiunea se consemneazi in registrul de eviden{& a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar. (4) Sanetiunea este insotiti de scdderea note la purtare, aprobati de cénsiliul profesoral al unitiii de invatamant. : Art. 155 (1) Exmatricularea const in eliminarea elevului din unitaféa de invayimant in care acesta a fost inscris, pand la sfarsitul anului scolar. 2) Exmatricularea poate fi a) exmatriculare cu drept de reinseriei an de studiu; {in anul urmator, in d¥ecasi unitate de invayimant si in acclagi ) exmatriculare fir3 drept de reinscriere in acceasi unitéié de invitimant; ©) exmatriculare din toate unititile de invayimant, firadrept de reinscriere, pentru o perioada de timp. (3) Sanetiunea nu se aplica elevilor din invajamdntul Sbligatoriu, Art. 156 Elevii exmatticulati din unitatile de invafSmant— liceal si postliceal — din sistemul de aparare, ordine publica si sccuritate national, pentrunshotive imputabile, se pot transfera, in anul scolar urmator, into unitate de invafimént din efeaua Ministerul Educatiei Nationale, cu. respectarea prevederilor prezentului regulament si a regulamentelor specifice din unitafile de invayamant din care au fost exmatriculat. Art. 157 (1) Exmatricularea cu drept d&reinscriere in anul urmator in aceeasi unitate de invatimént gi in acelasi an de studiu, se aplic& eleyilor din ciclul superior al liceului si din invtaméntul postliccal, pentru abateri grave, prevazute dé” prezentul Regulament sau de Regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invayamént sau apreciate ca atare de cdtre consiliul profesoral al unitatii de invayimant 2 (2) Sanejiunea se aplicd si peiitru un numar de cel pufin 40 de absenfe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 302%@7din totalul orelor Ia 0 singuré disciplina de studiu/modul, cumulate pe un an scolar. (3) _ Sanctiunea se aprobi in consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei, Dac abaterea consta in absenfe nemotivate, sanctiunea exmatriculaii se poate aplica numai dacd, anterior, a fost aplicatd sancfiunea preavizului de exmatriculare (4) Sanctiunea se consemneazs in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. (5) Sanctiunea se comunic’, de cdtre directorul unititii de invatamént, in scris si sub semnaturd, parintelui, tutorelui sau susfindtorului legal sau chiar elevului, dac& acesta a implinit 18 ani. (6) Sanctiunea este insotiti de sciderea notei la purtare, aprobati de consiliul profesoral al unititi de invajimant. Art. 158 (1) Exmatricularea fra drept de reinscriere in aceeasi unitate de invaqmant se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de cdtre consiliul profesoral (2) Aplicarea sanctiunii se aproba de catre consiliul profesoral, la propunerea consiliului clase. MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 (3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. (4) Sanctiunea se comunicd de cdtre director, in scris si sub semnaiturd, parintelui, tutorelui sau susfinatorului legal si chiar elevului, daca acesta a implinit 18 ani. (5) Sanctiunea este insofitd de scdderea notei la purtare, aprobati de consiliul profesoral al un de invatamant. Art. 159 (1) Exmatricularea din toate unititile de invajimént, fir drept de refhseriere pentru 0 perioada de 3-5 ani, se aplici elevilor din ciclul superior al liceului si din invayimantul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre consiliul profesoral: (2) Sanctiunea se aplicd prin ordin al ministrului educatiei nationale, pfin care se stabileste si durata pentru care se aplicd aceasti sanctiune. fn acest sens, directorul unjtitii de invyimdnt transmite Ministerului Educatiei Nationale, propunerea motivatd a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sanctiuni, impreuna cu actele sau orice alte probe din care si rezule abaterile deosebit de grave slivargite de elevul propus spre sanctionare. (3) __ Sanctiunea se consemneazi in registrul de procese-verbaleal consiliului profesoral, in catalogul clasei gi in registrul matricol (4) Sanctiunea se comunicd, de catre Ministerul Educati@} Nationale, in scris si sub semndturd, parintelui, tutorelui sau susfindtorului legal si elevului, dac’gcesta a implinit 18 ani. Art. 160 (1) Masura complementara privind sciderea nof@ le purtare asociat& uneia dintre sanctiunile mentionate Ia articolele 150-152 se poate anula daca efevul sanctionat dovedeste un comportament ireprosabil, pang la incheierea semestrului/anutui sco} (2) Anularea, in conditiile stabilite 1a alin, (Jp a masurii privind scdderea notei la purtare, se aproba de autoritatea care a aplicat sanctitunea, Art.161 (1) Pentru elevii din invatamantul secuitdar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenfe nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplini/modul, nota la purtare se scade cu ate un punct (2) Blevii care au media la purtaresdiai mic decat 9 in anul scolar anterior, nu pot fi admisi in unitatile de invjamént cu profil militafyconfesional si pedagogic. Art. 162 (1) Elevii care se fac vingvati de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unitatii de invayimant sunt obligafi, personal sau prin parinfi,tutorii sau sustinatorii legali s8 acopere, in temeiul raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al raspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrifile necesare reparatiilor sau, dup caz, si restituie bunurile sau si suporte toate cheltuielile pentru inlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase. (2) in cazul in care vinOvatul nu se cunoaste, rispunderea material devine colectiva, revenind intregii clase/claselor. (3) in cazul deteriorarii/distrugerii manualelor ycolare primite gratuit, clevii vinovati inlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzitor disciplinei/modulului, anului de studiu si tipului de manual. in caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective. (4) Pentru faptele prevazute la alin. (1) si (3), elevii pot fi sanetionati, in conformitate cu dispozitiile Art. 143 din prezentul regulament. Art. 163 (1) Contestarea sancfiunilor prevazute la Art. 147, cu excepfia exmatricularii din toate unitatile de invayamant, se adreseaza, de cAtre parinte, tutore sau sustinator legal/elevul major, in scris, consiliului de administratie al unititii de invatimant, in termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sanctiunii. Exmatricularea din toate unitajile de invatimdnt poate fi contestati, in seris, la Ministerul Educatiei Nationale, in termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sanctiunii (2) Contestatia se solufioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia, Hotirérea de soluionare a contestatiei este definitiva si poate fi atacati la instanfa de contencios administrativ competenti. 45 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 3) Contestafia prevazuta la alin, (2) reprezinta procedura prealabila reglementati de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completirile ulterioare. Art. 164 (1) Fiecare clasa igi va alege reprezentantul in consiliul elevilor, o data pe an, Ia inceputul primului semestru, Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot sinici nu le este permisa influenarea deciziei elevilor. (2) in fiecare unitate de invagimant de stat, particular si confesional se constituie consiliul elevilor, format din reprezentantii elevilor de la fiecare clasi. Art. 165 (1) Consiliul elevilor este structura consultativa si partener al unitatii de invapimant si reprezintd interesele elevilor din invajaméntul preuniversitar la nivelul unitaqii de invayamént. (2) Prin consiliul elevilor, elevii isi exprima opinia in lesaturd cu problemele care fi afectea7a in mod direct. (3) Consitiul etevilor fimnetioneaza in baza unui regulament propriu, adaptat 1a specificul si nevoile scolii,elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul National al Elevilor. (4) Consitiul profesoral al unitafii de invafamant desemneaz un cadru didactic care va stabili legatura intre corpul profesoral si consiliul elevilor. (5) Conducerea unitijii de invagimant sprijind activitatea Consiliului elevilor, prin punerea la dispozitie a logisticii necesare desfagurdrii activitatii acestuia si a unui spatiu pentru intrunirea Biroului Executiv si Adundrii Generale a respectivului Consiliu al elevilor. Fondurile pentru logisticd gi altele asemenea se asigur din finantarea suplimentarg. Art. 166 Consiliul elevilor are urmatoarele atributi: a) reprezinti interesele elevilor si transmite consiliului de administratie, directorului/directorului adjunct si consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru acestia; )_apaird drepturile clevilor la nivelul unitifii de invayimant si sesizeaza incdlearea lor; ©) se autosesizeaza cu privire la problemele cu care se confrunta elevii, informénd conducerea unitatii de invatimant despre acestea gi propundnd solutii; 4) sprijind comunicarea intre elevi si cadre didactice; ©) dezbate propunerile elevilor din scoala gi elaboreaza proiecte; 4) poate initia activitai extrascolare, serbiri, evenimente culturale, concursuri, excursiis ) poate organiza actiuni de strangere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de ‘mediu gi altele asemenea; h)_sprijind proiectele si programele educative in care este implicati unitates de invatimant; i) propune modalitati pentru a motiva elevii sé se implice in activititi extragcolare; i) dezbate proiectul Regulamentului de organizare gi functionare al unitafii de invatamant; Ws jn asigurarea respectarii Regulamentului de organizare si fimefionare al unitatii de » alegeri pentru functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar, la termen sau in eazul in care acestia nu isi indeplinese atributile. Art. 167 (1) Forul decizional al Consiliului elevilor din unitatea de invayamént este Adunarea generala. (2) Adunarea general a Consiliului elevilor din unitatea de invatimdnt este formata din reprezentantii claselor si se intruneste cel putin o data pe lund. (3) Consiliul elevilor din unitatea de invafamant are urmatoarea structuri: a) Pregedinte; b) Vivepresedinte/vicepresedinti, in functie de numdrul de elevi din seoald; MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 ©) Secretar; 4) Membri: reprezentanfii claselor. (4) Pregedintele, vicepresedintele/vicepresedintii si secretarul formeaz Biroul Exec Art. 168 (1) Consiliul elevilor isi alege, prin vot, presedintele, elev din inv: postliceal (2) Pentru unitafile de invatamént care au doar clase din invayimantul primar gi gimnazial, presedintele Consiliului elevilor este ales dintre elevii claselor a VIL-a —a VIIL-a (3) Presedintele Consiliului elevilor participa, cu statut de observator, la sedinfele consiliului de administrajie al unitifii de invitimant, la care se discuti aspecte privind elévi, la invitatia scrisd a directorului unitijii de invayimant. in functie de tematica anunfatd, pregedintele Consiliul elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant Ia anumitéy sedinte ale consiliul de administratie, Presedintele Consiliului elevilor, elev din invafaméntul liceal sau postliceal, activeaza in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitati. (4) Pregedintele Consiliului elevilor din unitatea de invayimént are urpiditoarele atributi: a) colaboreaza cu responsabilii departamentelor Consiliului elevilar: ») este membru in structura superioard de organizare a elevilorgConsiliul judejean al elevilor/Consiliul elevilor din municipiului Bucuresti; ©) conduce intrunirile Consiliului elevilor din unitatea de irivatamant; 4) este purtitorul de cuvant al Consiliului elevilor din unitaiea de invatamant, €) asigura desftigurarea discufiilor intr-un spirit de gdrectitudine, precum si respectarea ordinii gi a libertitii de exprimare; 1) are obligatia de a aduce la cunostinta conSiliului de administratie al unitétii de invaqimant problemele discutate in cadrul sedinfelor Consilivlui clevilor; 2) propune excluderea unui membru, in cad! Biroului Executiv gi a Adunirii Generale, daca acesta nu igi respectd atributile sau nu respect regillamentul de functionare al consiliului (5) Mandatul presedintelui Consiliului eleVilor este de maximum 2 ani Art. 169 (1) Vicepresedintele Consiliutui elevilor din unitatea de invatémant are urmatoarele atributi: ) monitorizeaza activitatea departamentelor; ») preia atributiile si responsabititaile presedintelui in absenta motivatd a acestuia; ©) elaboreaza programul de actiyftiti al consiliului (2) Mandatul vicepresedinte|ui’Consiliului scolar al elevilor este de maximum 2 ani. (3) in unitatile de invatamgiit, cu predare in limba romana, in care existd si clase/secfii cu predare in limbile minorititilor nationale sau in unitatile de invatimént in limbile minorititilor nationale, in care functioneaza si clase/sectii cu predare in limba romani, in Consiliul elevilor este cooplat, in functia de vicepresedinte, un reprezentant al claselor cu predare in limba minoritétilor nationale, respectiv al claselor cu predare in limba romana, dupa caz. Art. 170 (1) Secretarul Consiliului elevilor din unitatea de invatamént are urmitoarele atributii: a) intocmeste procesul-verbal al intrunirilor Consiliului elevilor din unitatea de invapamant; b) noteaza toate propunerile avansate de Consiliul elevilor. (2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de maximum 2 ani. Art. 171 intrunirile Consiliului clevilor din unitatea de invatmant se vor desfisura de cazul, fiind prezidate de presedinte/un vicepresedinte. Art. 172 Consiliul elevilor din unitatea de invayamant are in componena departamentele prevazute in propriul regulament. Art. 173 (1) Fiecare membru al Consiliului elevilor din unitatea de invitamént poate face parte din cel mult 2 departamente, © ori este 47 48 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 (2) Fiecare departament are un responsabil, (3) Mandatul responsabilului de departament este de maximum 2 ani (4) Membrii departamentelor se intdlnese o data pe lund sau de cate ori este necesar. (5) Membrii unui departament vor fi instiintagi despre data, ora gi locul sedintei de catre responsabilul departamentului. Art. 174 (1) Membrii trebuie si respecte regulile adoptate de cdtre Consiliul elevilor si s& asigure, in randul elevilor, aplicarea hotirérilor luate. (2) Prezenta membrilor la activitafile Consiliului elevilor din unitatea de invayfimant este obligatorie, Membrii Consiliului clevilor din unitatea de invayimant care inregistreaz&tfei absente nemotivate consecutive vor fi inlocuiti din aceste funcfii (3) Membrii Consiliuui elevilor din unitatea de invatimént au datoria@e a prezenta consiliului de administratie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice pragtsului instructiv - educativ cu care se confrunta colectivele de elevi y (4) Tematica discutiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulafii procesului instructiv - educativ, imbunatafirea conditiilor de studiu ale elevilor si organizarea unoF activitdti cu caracter extrascolar de larg interes pentru elevi, activitati care sunt, ca desfisurare, de cémpetenta unitafii de invayimant. (5) Consiliul de administratie al unititii de invayimant va aviza proiectele propuse de presedintele Consiliului elevilor, daca acestea nu contravin normelor legale in vigoare. (6) Elevii care au obtinut in anul scolar anterior o nota purtare sub 9 nu pot fi alesi ca reprezentanti in Consiliul elevilor. (7) Fiecare membru al Consiliului elevilor are dreptil'de a vota prin Da sau Nu sau de a se abtine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, in funcfie de hotdrarea Consiliului elevilor Art. 175. Structurile asociative ale elevilor sunt ) Consiliul Judetean al Elevilor/Consiliul Mehicipal al Elevilor din Bucuresti; b) Consiliul Regional al Elevilor; ©) Consiliul National al Elevilor. Art. 176 (1) Consiliul National dt Blevilor repre preuniversitar de stat, particular si c@nfesional autorizat/acreditat din Romania la nivel national sie format din 43 de membri tul (2) Consiliul National al Eleyifér este structuri consultativa gi partener al Ministerului Educatiet Nationale, Consiliile judefenstal municipiului Bucuresti ale elevilor reprezint& structuri consultative gi sunt parteneri ai inspectoratelUr scolare. Capitotul 4 Activitatea educativa extrascolara Art. 177 Activitatea educativa extrascolara din unitatile de invayimant este conceputé ca mediu de dezvoltare personal, ca modalitate de formare si intitire a culturii organizationale a unititii de invatimant si ca mijloc de imbundtatire a motivatiei, frecventei si performantei scolare, precum si de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. Art. 178 (1) Activitatea educativa extrascolara din unitatile de invatamant se desfisoard in afara orelor de curs. (2) Activitatea educativa extrascolard din unititile de invatimant se poate desfgura fie in incinta unitatii de invayimant, fie in afara acesteia, in palate si cluburi ale copiilor, in cluburi sportive scolare, in baze sportive gi de agrement, in spatii educationale, culturale, sportive, turistice, de divertisment. MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 Art. 179 (1) Activitafile educative extragcolare desfigurate in unitafile de invafamant pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, stiinjifice, sportive, turistice, de educatie rutierd, antreprenoriale, pentru protectie civild, de educatie pentru sindtate gi de voluntariat. (2) Activititile educative extragcolare pot consta in: proiecte si programe educative, concursuri, festivaluri, expozitii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbiri, expeditii, scoli, tabere si caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise ete, (3) Activitatea educativ’ poate fi proiectati la nivelul fiecdrei grupe/ clase de anteprescolar/prescolarifelevi, de c&tre educator-puericultor/educatoare/invatator/institutor! profesorul pentru invafaméntul prescolar/primar/profesorul diriginte, cat si la nivelul unitafii de invafamant, de cdtre coordonatorul pentru proiecte gi programe educative scolare gi extrascolare. (4) Activitatite educative extragcolare sunt stabilite in consitiul profesoral al unitafii de invayamant, impreuna cu consilile elevilor, in urma unui studiu de impact, in conformitate cu opfiunile elevilor si ale pirintilor, tutorilor sau susfindtorilor legali, precum gi cu resursele de care dispune unitatea de invatamant (5) Pentru organizarea activitatilor extrascolare sub forma excursiilor, taberelor, expeditiilor i a altor activitiqi de timp liber care necesita deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie si se respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educafiei nationale. (©) Calendarul activitiilor educative extrageolare este aprobat de consiliul de administrajie al unitiii de invagimant. Art. 180 Evaluarea activitajii educative extrascolare la nivelul unitafii de invajamant se centreaz8 pe: (a) gradul de dezvoltare si diversificare a setului de competenfe cheie; (b) _gradul de responsabilizarea gi integrare social’ (c) _adoptarea unei culturi organizationale demne gi decente; (a) _gradul de formare a mentalitiii specifice invafari pe tot parcursul viet Art. 181 (1) Evaluarea activitifii educative extrascolare la nivelul unitayii de invajamént este realizata, anual, de cite coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare @ — Raportul anual privind activitatea educativ’ extrascolara derulati la nivelul unitajii de invajamant este prezentat si dezbatut in consiliul profesoral si aprobat in consiliul de administratic ) —Raportul anual privind activitatea educativi extrascolard derulati la nivelul unitifii de invijamint este inclus in raportul anual privind calitatea educajiei in respectiva unitate, Art. 182 Evaluarea activitigii educative extragcolare derulate 1a nivelul unitijii de invijimant este parte @ evalulri institujionale a respectivei unitiji de invajimant Capitolul § Evaluarea beneficiarilor primari ai educatiei Seefiunea 1 Evaluarea rezultatelor invatarii. incheierea situatiei scolare Art, 183 Evaluarea are drept scop orientarea si optimizares Art. 184 (1) Conform legii, evaluarile in sistemul de invayamant romanese se realizeazi, la nivelul de disciplind, domeniu de studiu sau modul de pregatire, 2) _ in sistemul de invayimant preuniversitar evaluarea se centreaza pe competente, oferd feed-back real elevilor si sti la baza planurilor individuale de invajare. Art, 185 (1) Evaluarea revultatelor la invafaturd se realizea7a in mod ritmie, conform legi (2) Ficcare semestru cuprinde si perioade de consolidare gi de evaluare a competentelor dobandite de beneficiarii primari ai educatici, in aceste perioade se urmareste: a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare b) fixarea gi sistematizarea cunostinfelor; 49 50 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 ©) stimularea anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor cu ritm lent de invafare sau eu alte dificult in dobindirea cunostintelor, deprinderilor gi in formatea gi dezvoltarea atitudinilor; 4) stimularea pregitirii anteprescotarilor/prescolarilor/elevilor capabili de performana inaltd (3) __La sfirsitul clasei pregititoare, evaluarea dezvoltirii fizice, socio-emofionale, cognitive, a limbajului si a comunicarii precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor fay de invafare ale copilului, realizata pe parcursul intregului an scolar, se finalizeaza prin completatea unui raport, de citre cadrul didactic responsabil, in baza unei metodologii aprobate prin ordin al mihistrului educatiei nationale. ; Art. 186 (1) Instrumentele de evaluare se stabilese in funetie de varsta si de parfitularitatile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educatiei si de specificul fiecaret discipline, Acestea pot fi: a) chestionari orale; b) lucrari serise; ©) experimente gi activitati practice; 4) referate si proiecte; e)_interviuri 1) portofolii; 2) probe practice; h) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice si aprobate de director sau elaborate de ctre Ministerul Educatiei Nationale/inspectoratele scolare. (2) in invayamantul primar, la clasele I- a TV-a, in‘€el secundar si in cel potliceal, elevii vor avea la fiecare disciplind/modul, cu exceptia celor preponderent practice, cel putin o evaluare prin lucrare seris pe semestru. Art. 187 Testele de evaluare, subiectele deeamen de orice tip si luerarile semestriale scrise (teze) se elaboreazd pe baza cerinfelor didacticosmetodologice stabilite de programele scolare, parte a Curriculumulai national. Art. 188 (1) Rezultatele evaluarii se exptimi, dupa caz, prin: a) aprecieri descriptive privind dezyottarea copilului — la nivelurile anteprescolar, prescolar si clasa pregatitoare, ») calificative ~ in clasele ITV sf'{n invajmantul special care scolarizeaza elevi cu deficiente grave, severe, profunde sau asociat ©) note de la 10 la 1 in invayingintul secundar iin invitamantul postliceal (2) Rezultatele evalugfii se consemneazi in catalog, cu cereal albastri, sub forma: ~Calificativul/data” sawGNota/data”, cu exceptia celor de la nivelurile anteprescolar si prescolar, care sunt trecute in caietul de observatii si ale celor de la clasa pregatitoare, care se trec in raportul anual de evaluate. Art. 189 (1) Pentru nivelurile anteprescolar si prescolar, rezultatele evaluat se comunica gi se discuta cu parintii, tutorii sau sustindtorii legali. (2) Calificativele/notele acordate se comunicd in mod obligatoriu elevilor, se tree in catalog gi in cametul de elev de catre cadrul didactic care le acords. (3) in invajamantul primar cu predare in limbile minoritifilor nafionale, calificativele se pot comunica si in limba de predare de cdtre cadrul didactic. (4)__Numarul de calificative/note acordate semestrial fiecdrui elev, la fiecare disciplina de studiu, exclusiv nota de la lucrarea serisa semestriald (tez8), dupa caz, trebuie sa fie cel pusin egal cu numérul siptiménal de ore de curs previzut in planul de invatimant. F: -ptie disciplinele cu 0 or de curs pe siptiméng, la care numarul minim de calificative/note este de dous. MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 (5) in cazul curriculumului organizat modular, numarul de note acordate semestrial trebuie sa fie corelat cu. numdrul de ore alocate fiecdrui modul in planul de invajamant, precum si cu. structura modulului ~ pe componentele teorie/laborator tehnologic/instruire practicd, de reguld, 0 not la un numér de 25 de ore. Numarul minim de note acordate elevului la un modul este de doua, (6) Blevii aflati in situatie de corigenté vor avea cu cel putin un calificativ/o nota in plus fay de numérul de calificative/note prevazute la alin.(4), ultimul calificativiultima not find acordat, de regula, in ultimele dou saptimani ale semestrului, cu conditia ca acesta sd fie prezeft la ore, (7) Disciplinele, 1a care se sustin lucriri scrise semestriale (teze), pregtim si perioadele de desfagurare a acestora se stabilese prin ordin al ministrului educatiei nationale, (8) _Notele la lucririle scrise semestriale (teze) se analizeazi cu clevii intf-o ori special destinat acestui scop si se trec in catalog. Lucririle scrise semestriale (tezele) se‘pistreaz in scoala pana la sfarsitul anutui scolar. Art. 190 (1) La sfargitul fiecdrui semestru si la incheietea anului scolaf cadrele didactice au obligatia sd incheie situatia scolard a elevilor, in conditiile prezentului regulament Q) La sfarsitul fiecdrui semestru, invafatorul/institutoralprofesorul pentru invayiméntul primariprofesorul diriginte consulta consiliul clasei pentru acogtlarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecventa si comportarea elevului, respectarea de citre acesta a reglementérilor adoptate de unitatea de invatamant. 3) La sfargitul ficcdrui semestru invatétorulifstitutorul/profesorul pentru invijiméntul primar/profesorul diriginte consult consiliul clasei pentyd claborarea aprecierii asupra situatiei scolare 2 fiecarui elev. Art. 191 (1) La fiecare disciplina de studiu media’semestriald este caleulata din mumarul de note prevazut de prezentul Regulament. 2) La disciplinele de studiu la cate nu"8e sustine lucrarea scrisi semestriala (teza), media semestriala se obtine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat numir intreg. La 0 iferenta de 50 de sutimi, rotunjirea se faced favoarea elevului (3) Media la evaluarea periodicd est@”media aritmeticd a notelor inserise in catalog, cu exceptia notei de la lucrarea scris semestriala ({eza), medie calculata cu dou zecimale exacte, fird rotunjire, (4) La disciplinele de studiu la eae se sustine luctarea scrisii semestriald (teza) media semestriala se calculeaza asifel: "media semestriala = (3M+T)/4", unde "M" reprezinti media le evaluar periodicd, iar "TI" reprezint& not@obtinutd la lucrarea scrisa semestriala (tez8). Nota astfel obfinuta se rotunjeste la cel mai apropiat-humar intreg. La o diferenti de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului. (5) Media anual la figvare disciplina este data de media aritmeticd a celor dowd medii semestriale, calculata cu doud zecimate exacte, fara rotunjire. In cazul in care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educatie fizica si sport, calificativu/media de pe semestrul in care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuala. (©) Nota lucrarii scrise semestriale (tezi) si mediile semestriale si anuale se consemneazi in catalog cu cemeald rosie. (7) in cazul in care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvolta ca o unitate autonoma de instruire. Media unui modul se calculeaz din notele obtinute pe parcursul desfésuririi modulului, conform prevederilor de la alin, (2), incheierea mediei unui modul care se terminé pe parcursul anului se face in mod obligatoriu in momentul finalizarii acestuia, nefiind conditionata de sfargitul semestrului, Aceasta este contsiderata si media anual a modulului. (8) Media anual general se calculeaza ca medie aritmeticd, fra rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele si de la purtare. Media generald, in cazul curriculumului organizat pe module, se 5 52 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 caleuleaz in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, media general a unui modul find similara cu media generala a unei discipline. Art. 192 (1) La clasele LIV se stabilese calificative semestriale gi amuale la fiecare disciplind de studiu. (2) Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplind/domeniu de studiu se stabileste astfel: se aleg doua calificative cu freeven{a cea mai mare, acordate in timpul semestrului, dup care, in perioadele de recapitulare si de consolidare a materiei, in urma aplicarii unor probe de evaluare sumativa, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele dow’ calificative. (3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare diseiplina/domeniul de studiu este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de eadrul didactic in baza urmatoarelor criterii: a) progresul sau regresul performantei elevului; b) raportul efort-performanta realizatl; ©) eresterea sau descresterea motivatiei elevului; 4) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregatire sau de recuperate, stabilite de cadrul didactic gi care au fost aduse la cunostinfa parintelui, tutorelui sau susfindtorului legal. Art. 193 (1) in invayamantul primar, calificativele semestriale si anuale pe disciplina se consemneazi in catalog de c&tre invafitorul/institutorul/profesorul pentru. invatiméntul primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemneaza in catalog de catre invafatori/institutori/profesorii pentru invaimantel primar, (2) In invataméntul secundar inferior i secundar superior si postliceal mediile semestriale gi anuale pe disciplini/modul se consemneaza in catalog de citre cadrul didactic care a predat disciplina/modulul Mediile la purtate se consemneaza in catalog de profesorii diriginti ai claselor. Art, 194 (1) Blevii scutiji de efort fizic au obligatia de a fi prezeni la orele de educatie fizicd si sport. Acestor elevi nu li se acorda calificative/note si mu li se incheie media la aceasta disciplina in semestrul sau in anul in care sunt scutiti medical. (2) Pentru elevii scutiti medical, profesorul de educatie fizicd si sport va consemna in catalog, la rubrica respectiva, "scutit medical in semestrul ..." sau "scutit medical in anul scolar .. ", specificand totodat documentul medical, numérul si data cliberarii acestuia, Documentul medical va fi atasat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unitifii de invaamant, (3) Elevii scutiji medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati si vind in echipament sportiv la orele de educatie fizicd si sport, dar trebuie s& aiba incaltiminte adecvati pentru silile de sport Absentele la aceste ore se consemneaza in catalog. (4) Pentru integrarea in colectiv a elevilor scutifi medical, in timpul orei de educatie fizica si sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, masurare, supraveghere, inregistrarea unor elemente tehnice, finerea scorului etc. in functie de resursele unitatilor de invétamint, elevii scutiti medical pot beneficia, in timpul orelor se sport, de un program special de gimnastic& medicala, potrivit afectiunilor diagnosticate. Art. 195 Scolarizarea elevilor sportivi nominalizafi de federafiile nafionale sportive pentru centrele nationale olimpice/de excelent’ se realizeaza in unitisi de invapimant, situate in apropierea acestor structuri sportive si respect dinamica selecfiei loturilor. Situaia scolara, inregistrata in perioadele in care elevii se pregitesc in aceste centre, se transmite unititilor de invapimént de care acestia aparfin, in cazul in care scolarizarea se realizeaza in unitifi de invatamént care nu pot asigura pregatirea elevilor la unele discipline de invatamént, situatia scolar’ a acestor elevi se poate incheia, la disciplinele respective, la unitafile de invafimant de care elevii aparfin, dupa intoarcetea acestora, conform prezentului regulament. Art. 196 (1) Elevii pot si nu frecventeze orele de religie. Situatia scolaré anuala se incheie fra disciplina retigie. MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 53 (2) __ in mod similar se procedeaza si pentru elevul c&ruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile necesare pentru frecventarea orelor la aceast& discipling. (3) Elevilor aflati in situafiile prevazute la alin. (1) si (2) li se vor asigura activitaji educafionale alternative in cadrul unitafii de invatamant, stabilite prin hotararea Consiliului de administragie. Art. 197 (1) Sunt declarati promovati elevii care, la sfirsitul anului scolar, obtin la fiecare disciplina de studiwmodul cel putin media anual 5,00/calificativul "Suficient", iar la purtare, media anual 6,00/calificativul "Suficient” ev (2) Elevii liceelor pedagogice si ai liceelor teologice si militare care obtin la purtare, media anual mai mic& de 8,00, nu mai pot continua studiile la aceste profiluri, Acesti,elevi sunt obligati si se transfere, pentru anul scolar urmator, la alte profilur Art. 198 (1) Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv, care nu au media cel putin 6 la disciplinele de specialitate, sunt declarati necorespunzitori pentru aceste profiluri/spteializari. Acesti elevi sunt obligati s4 se transfere, pentru anul scolar urmator, la alte profiluri/specializari (2) Prin exceptie de la alin. (1) elevii de la clasele cu specializarile mftizicd gi coregrafie sunt dectarati necorespunzitori pentru specializarea respectiva si dacd nu obsin ntinim 6,00 la examenul de sfarsit de an scolar, Art. 199 Sunt declarati aménati, semestrial sau anual, elevii @irora nu li se poate definitiva situatia scolard la una sau la mai multe diseipline de studiu/module diff urmatoarele motive: a) au absentat, motivat si nemotivat, la cel putin 50% div numarul de ore de curs previzut intr-un semestru la disciplinele/modulele respective. b) au fost scutiti de freeventa de catre directorul unitafil de invatdmdnt in urma unor solicitiri oficiale, pentru perioada participarii la festivaluri si congursuri profesionale, cultural-artistice si sportive, interne si intemationale, cantonamente si pregafire specializata; ©) au beneficiat de bursa de studiu in strdindtaity recunoscut de Ministerul Educatiei Nationale; ) au urmat studile, pentru o perioada deterninati de timp, in alte piri; €) nu au un numar suficient de calificatiy@/note, necesar pentru incheierea mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale ori-inuale la disciplinele/modulele respective, consemnate in catalog de cdtre cadrul didactic, dipfalte motive decat cele de mai sus. Art. 200 (I) Elevii declarati aménafi pe semestrul I igi vor incheia situatia scolar’ in primele 4 siptamani de la revenirea la scoal (2) incheierea situatici scolgytra elevilor prevézufi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate in rubrica semestriui I, datate Ia momentul evalu (3) Incheicrea situafici givlare a clevilor aménafi pe semestrul al doilea, a celor declarafi aménati pe semestrul I si care nu givau incheiat situafia scolara conform prevederilor alin.(1) si (2) sau aménafi anual se face intr-o petfoada stabiliti de conducerea unitayii de invatamant, inaintea sesiunii de corigente. Elevii aménati, care nu promoveazi la una sau doul diseipline/module de studiu in sesiunea de examene de incheiere a situatiei scolare a elevilor amdnati, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigente. Art. 201 (1) Sunt declarati corigenti elevii care obfin calificative "Insuficient"/medii anuale sub 5,00 la cel mult doua discipline de studiu, precum si elevii amanafi care nu promoveazi examenul de incheiere a situatiei scolare, la cel mult doua discipline de studiu. (2) incazul in care curriculumul este organizat modular, sunt declarafi corigenti: a) elevii care objin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizeaz8 pe parcursul anului scolar, indiferent de numarul modulelor nepromovate; ») clevii care objin medii sub 5, 00 la cel mult dou module care se finalizeazé la sfarsitul anului scolar, precum si elevii amanati care nu promoveaz examenul de incheierea situafiei scolare, Ia cel mult doud module. 54 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 (3) Pentru elevii corigenfi, se organizeaz4 anual o singurd sesiune de examene de corigent3, intr-o perioada stabilita de Ministerul Educafiei Nationale. (4) Pentru elevii corigenti mentionafi la alin. (2) lit. a), se organizeaza si o sesiune speciala de examene de corigenti, in ultima saptimana a anului scolar. Media fiecdrui modul, obtinuta in cadrul sesiunii speciale de corigenta, este si media anual a modulului Art. 202 (1) Sunt declarati repetenti a) elevii care au obtinut calificativul "Insuficient"/medii anuale sub 5,00 la mai mult{de doua discipline de invatimantmodule care se finalizeaza la sfarsitul anului scolar. Prevederil elevilor care mu au promovat, Ia mai mult de doud module, la examenele de corigent& in sesiunea specials, organizata in conformitate cu Art. 201, alin. »b) elevii care au objinut la purtare calificativul anual "Insuficient"/media grfwald mai micd de 6,00; ©) elevii corigenti care nu se prezinta la sesiunea de examen de corfgenti sau la sesiunea spe prevazuti la Art. 201, alin, (4) sau care nu promoveazi examenul la toate disciplinele/modulele la care se afld in situajie de corigenta; 4) elevii aménafi care nu se prezinté la sesiumea de incheieré’a situafiei scolare la cel putin 0 disciplina/modul; ©) elevii exmatriculati, cu drept de reinscriere; acestora li se fiscrie in documentele scolare "Repetent prin exmatriculare, cu drept de reinscriere in acecasi uriitate de invaifamént sau in alt unitate de invatamant”, respectiv ,,fird drept de inscriere in nicio xpiitate de invafamant pentru 0 petioadi de 3 ani 2) __La sfirsitul clasei pregatitoare elevii nu pot i lasati repetenti. Elevii care, pe parcursul clasei pregatitoare, au manifestat dificultati de invatare, imenfionate in raportul de evaluare a dezvoltirii fizice, socio-emotionale, cognitive, a limbajului $¢ a comunicarii, precum si a dezvoltirii capacititilor si atitudinilor fafi de invatare, la finalul clasei pregatitoare, vor riméne in colectivele in care au invajat si Vor intra, pe parcursul anului scolar urfiator intr-un program de remediere/recuperare scolar’, realizat de invatator/institutor/profesorul pentru invayiméntul primar, impreuna cu un specialist de la Centrul Judefean de Resurse gi AsistentEducationala /Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si sistent Educationali, (3) La sfirsitul clasei intdi clevii na: pot fi Wisati repetenti. Elevii care, la incheierea clasei intdi, au manifestat dificultati de invatarg,, mentionate in raportul de evaluare a dezvoltirii fizice, socio- emotionale, cognitive, a limbajulti si a comunicdrii, precum si a dezvoltarii capacititilor si atitudinilor fa{ de invaare, vor rimanein colectivele in care au invafat si vor intra intr-un program de remediere/tecuperare seglard, pe parcursul anului scolar urmator—realizat de invatator/institutor/profesoril pentru invaimantul primar, impreun& cu un specialist de la Centrul Judetean de Resurse gi Asistenta Educationala /Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistent& Educationala. Art. 203 (1) Elevii declarati repetemti se pot inscrie in anul scolar urmator in clasa pe care o repetd, la aceeasi unitate de invatamént, inclusiv cu depisitea numérului maxim de elevi la clas prevazut de lege, sau se pot transfera la alti unitate de invatamant, 2) Pentru elevii din invayamantul secundar superior si din invapiméntul postliceal declarati repetenti la sfirgitul primului an de studii, reinscrierea se poate face si peste cifta de scolarizare aprobati. (3) _ in ciclul superior al liceului si in invapimantul postliceal cu frecventi, elevii se pot afla in situafia de repetentie de cel mult doui ori. Anul de studiu se poate repeta o singura data. (4) Continuarea studiilor de edtre elevii din ciclul superior al liceului sau din invatamantul postliceal, care repet a doua oard un an scolar sau care se afla in stare de repetentie pentru a treia oar, se poate realiza in invatiméntul cu frecvenj& redusé, in situafia in care clevii din invatiméntul secundar superior nu au implinit 18 ani rman in invafimantul cu freevenfa zi/seral MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 Art. 204 (1) Dupa incheierea sesiunii de corigenta, elevii care nu au promovat la o singurd disciplina de invasamant/un singur modul au dreptul sa solicite reexaminarea. Aceasta se acorda de catre director, in cazuri justificate, o singurd data 2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unitaqii de invayamant, in termen de 24 de ore de la afigarea rezultatelor examenului de corigent’ (3) Reexaminarea se desfaisoara in termen de dou’ zile de la data depunerii cererii, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor noului an scolar. : (4) Comisia de reexaminare se numeste de catre director si este formata dij’alte cadre didactice decat cele care au Ricut examinarea Art. 205 (1) Pentru elevii declarati corigenti sau aménafi pentru an scolar, exathinarea se face din toat materia studiaté in amul scolar, conform programei scolare, (2) Pentru elevii amanafi pentru un semestru, examinarea in vedefea incheierii situatiei, se face numai din materia acelui semestru. (3) Pentru elevii care sustin examene de diferent, examinarea @ face din materia studiaté in anul scolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, in functie de situatic. (4) Disciplinele/modulele la care se dau examene de difetenté sunt cele prevaizute in trunchiul comun si in curriculumul diferentiat al specializarii/calificirli profesionale ale clasci la care se face transferul si care nu au fost studiate de candidat. Se sustine’examen separat pentru fiecare an de studiu, (5) in situatia transferdrii clevului dupa semestrul L4séeretarul scolii inscrie in catalogul clasei la care se transfer candidatul numai mediile din primylSemestru de Ia disciplinele pe care elevul le studiaza la specializarea la care s-a transferat. Notele obtinute la examenele de diferente susfimute la disciplinele/modulele previzute in trunchiuk” comun si in curriculum —diferengiat ale specializarii/calificarii profesionale a clasei la caf se transfera si care nu au fost studiate de candidat anterior transferului reprezinta mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective (6) Nuse sustin examene de diferenté pentru disciplinele din curriculumul la decizia seolii, (7) in cazul elevilor transferati, acestia preiau disciplinele opfionale ale clasei in care se transfer. In situatia transferului elevului la inéeputul semestrului al I-lea sau in cursul acestuia, mediile semestriale obtinute la disciplinele opfionale ale clasei, la sfarsitul semestrului al U-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectiva, (8) in cazul transferului pe farcursul anului scolar, pirintele, tutorele sau susfinatorul legal al clevului isi asuma in scris responsabilitatea insusirii de citre elev a confinutului programei scolare parcurse pana in momentul trafsferului, la disciplinele optionale, la unitatea de invafamant primitoare. (9) in situatia meniongt& 1a alin. (7), in foaia matricol’ vor fi trecute si disciplinele optionale pe care le-a parcurs elevuldg unitatea de invatimnt de la care se transfera, la care are situatia scolar’ incheiata pe primul semestru, cat si pe cele ale clasei din unitatea de invatamant la care se transfer, In vest caz, media semestriald la fiecare din aceste discipline optionale devine medie anualé. (10) in cazul transferului elevilor corigenti la cel mult doua discipline/module, cu schimbarea profilului/specializirii/ealificarii profesionale, si care nu vor mai studia la unitatea de invatémant primitoare disciplinele/modulele respective, se vor sustine doar examenele de diferent. Prevederea se aplica si mn cazul elevilor declarati amanat Art. 206 (1) Obligatia de a frecventa invafamantul obligatoriu la forma cu frecventa inceteaza la varsta de 18 ani, Persoanele care nu si-au finalizat invayimantul obligatoriu pana la aceasta varsta si care au depasit cu mai mult de 3 ani varsta clasei ii pot continua studiile, la cerere, la forma de invaimant cu redusi. (2) Persoanele care au depasit cu mai mult de patru ani varsta clasei in care puteau fi inserisi si care nu au absolvit invatimantul primar pand la varsta de 14 ani, precum si persoanele care au depigit cu mai mult de patru ani varsta clasei in care puteau fi inscrisi si care nu si-au finalizat invaijaméntul 55 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 secundar inferior, gimnazial, pot continua studile, la solicitarea acestora, si in programul “A doua sansa”, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale. Art. 207 (1) Elevii care au urmat cursurile intr-o unitate de invayimént din alti tars pot dobandi calitatea de elev in Romania numai dupa echivalarea, de catre Ministerul Educatiei Nationale, a studiilor urmate in strainatate si, dupa caz, dupa sustinerea examenelor de diferent stabilite in cadrul procedurii de echivalare. (2) Elevii mentionafi la alin.(1) vor fi inserisi ca audienti pana la finalizéia procedurii de echivalare, indiferent de momentul in care parinfi tutorii sau susfindtorii legali ai acestora solicita scolatizarea. (3) Activitatea elevilor audieni va fi inregistrata in cataloage provizorit\toate menfiunile privind evaluatile si frecvenja urménd a fi trecute in cataloagele claselor dupa itcheierea recunoasterii si a cchivalarii studiilor parcurse in strindtate si dup promovarea eventualelé? examene de diferenti. (4) Alegerea nivelului clasei in care va fi inscris elevul ca audight se face de catre o comisie format din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru gate se solicita inscrierea, stabilita la _nivelul unitatii de invatimant, din care face parte difectorulidirectorul adjunct si un psiholog/consilier scolar. (5) Evaluarea situatiei elevului si decizia mentionata la alii.(4) vor fine cont de: varsta si nivelul dezvoltirii psiho-comportamentale a elevului, de recomangarea parintilor, de nivelul obfinut in urma unei evaluari orale sumare, de perspectivele de evolutie s¢olara (© in cazul in care parintii, tutorii sau sustintopi legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei, privind nivelul clasei in care va fi inscris efevul audient, elevul va fi inseris la clasa pentru care opteaza parinfii, pe rispunderea acestora asumata prin semnatura, (7) Dosarul de echivalare va fi depus de cdtre’parinfi, tutorii sau sustin3torii legali ai elevului la unitatea de invaimant la care este inscris elevil ca audient. Unitatea de invajamant transmite dosarul catre inspectoratul scolar, in termen de cel smilt § de zile de la inscrietea elevului ca audient. Dosarul este retransmis, in maximum 5 de zilegte citre inspectoratul scolar, citre compartimentul de specialitate din Ministerul Educatiei Natiomale. (8) in cazul in care paringi, tutoriisau susfinitorii legali nu au depus dosarul in termen de 30 de zile de la inscrierea elevului ca audignt, acesta va fi inscris in clasa urmatoare ultimei clase absolvite in Romania sau in clasa stabilita de comisia prevazuté la alin.(4). (9) in termen de maximumZat5 zile de 1a primirea avizului favorabil al Ministerului Educatiei Nationale privind recunoasterei?si echivalarea studiilor, elevul audient este inseris in catalogul clasei gi i se transferd din catalogulprovizoriu toate mentiunile cu privite la activitatea desfigurata - note, absente ete (10) in situatia in care’ studiile ficute in straindtate nu au fost echivalate sau au fost echivalate partial, iar intre ultima clas echivalatd si clasa in care este inscris elevul ca audient exist una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevazuti la alin. (4) solicita inspectoratului scolar, in scris, in termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului in vederea incheierii situatiei scolare pentru anii neechivalafi sau care nu au fost parcursi ori promovati (11) incontextul prevazut la alin,(10) inspectoratul scolar constituie o comisie de evaluare format din cadre didactice gi cel putin un inspector scolar de specialitate care evalueazi elevul, in termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor scolare in vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul cadru de invajamant, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. Comisia va funcfiona in unitatea de invatmant in care urmeaza si fie inscris elevul. Dupa promovarea tuturor examenelor, elevul este inscris in clasa urmitoare ultimei clase promovate, fie prin recunoastere si echivalare, fie prin promovarea examenelor previzute la alin. (10). Modul de desfaisurare si rezultatele evaluirii vor fi trecute intr-un proces verbal care se pastreazd in unitatea de invagémant fn care elevul MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 urmeaz si freeventeze cursurile, Aceasti procedura se aplic& si in cazul persoanelor care revin in fard ‘ira documente de studi. (12) Flevul este examinat in vederea completitii foii matricole cu notele aferente fiecdrei discipline, din fiecare an de studiu neechivalat, in ordine inversa, incepand cu ultimul an de studiu. Daca elevul ‘nu promoveaza examenele previzute la alin. (10) la trei sau mai multe discipline/module, acesta este evaluat, dup caz, pentru o clasi inferioard. Dac’ elevul nu promoveaza examenul de diferenta, la cel mult dowd discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt éfisate rezuttatele evaluairii. Dac& parintelui, tutorele sau susfindtorul legal, respectiv elevul major,:solicita reexaminarea in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor primei examina, se aproba reéXaminarea. In cazul in care nu promoveazi nici in urma reexamindirii, elevul este inscris in prima clisi inferioara pentru care a promovat examenele la toate disciplinele. (13) Pentru persoanele care nu cunose limba romdné, inscrierea in inv@tmantul romfnese se face conform reglementirilor aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale. (14) Copiilor lucratorilor migranti ise aplicd prevederile Legale’ in vigoare privind accesul la invatamantul obligatoriu din Romania, (15) Elevilor strdini care doresc si urmeze studiile in invajmghtul romdnese li se aplicd prevederile elaborate de Ministerul Educafiei Nationale, privind scolarjvarea elevilor straini in invijiméntul preuniversitar din Romania, Art. 208 (1) Elevilor dintr-o unitate de invaimant de stay particulara sau confesionala din Romania, care urmeaza s& continue studiile in alte ri pentru o peifoada determinat& de timp, li se rezerva locul in unitatea de invatamént de unde pleacd, la solicitaréa scrisi a parintelui, tutorelui seu sustindtorului legal. (2) _ Incheierea situatiei gcolare a acestei categorfi de elevi, declarati aménati, se face dupa revenirea in fard, dacd revenirea are loc pana la inceperea’eursurilor noului an scolar. (3) in cazul in care revenirea elevilor pleedti in strdindtate pe parcursul unui an scolar are loc dup inceperea cursurilor noului an scolar, se aplicd procedura referitoare la recunoaslere gi echivalare si, up caz, cea previzuta la articolele preéedente, dac& nu li se poate echivala anul scolar parcurs in strainatate Art. 209 (1) Consiliile profesorale;tfin unitatile de invatimant de stat, particular sau confesional valideaza situatia scolard a elevilor, pe clase, in sedin{& de incheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemnéd#a in procesul-verbal, menfionfndu-se numérul elevilor promovati, numérul si numele elevilor corigenti, repetenti, aménafi, exmatriculati, precum si numele elevilor cu note la purtare mai miei de 7.00. 2) _ Situatia scolard a glevilor corigenti, aménati sau repetenti se comunied in scris parintior, tutorilor sau reprez@htanjilor —legalisau, dup’ az, elevilor__-majori, de care invajitor/institutor/profesorul pentru invataméntul primariprofesorul diriginte, in cel mult 10 zile de la incheierea cursurilor fiecirui semestru/an scolar. (3) Pentru elevii_ amfnafi sau corigen{i, invajatorul/profesorul pentru invafmantul primar/profesorul diriginte comunicd in scris parintilor, tutorelui sau sustindtorului legal, programul de desfisurare a examenelor de corigenta si perioada de incheiere a situatiei scolare. (4) Nu pot fi cute publice, fri acordul parintelui, tutorelui sau susfinditorului legal saw al clevului/absolventului, daci acesta este major, documentele corespunziitoare elevului, cu exceptia situafiei prevazute de Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata. Sectiunea 2 Examencle organizate la nivelul unitatilor de invatimant Art. 210 (1) Examenele organizate de unitafile de invitamént sunt: sr 58 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 a) examen de corigent& pentru elevii declarafi corigenfi la incheierea cursurilor anuale si pentru elevii declarafi corigenti dupa susfinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amdnafi, precum si pentru cei mentionafi la Art.201, alin.(2), lit.a), pentru care se organizeazii o sesiune special’; b) examen de incheiere a situatiei scolare pentru elevii declarati amanati, conform prevederilor Art.200, alin.3); ©) examen de diferente pentru elevii a cdror inscriere in unitatea de invapimant este conditionata de promovarea unor astfel de examene; 4) examindri/testari organizate in vederea inscrierii elevilor in clasa I, respectiv in clasa a V-a, (2) Organizarea, in unitifile de invatamant, a examenelor de admitere in inva{méntul liceal sau profesional, precum gi a examenelor gi evaluailor nationale, se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educafiei nationale. (3) Se interzice organizarea unor examindri in vederea inscrierii elevilor in prima clasi a invafamdntului primar. Examinatea de specialitate, in acest caz, se va face numai in situatia in care parintele, tutorele sau sustinitorul legal decide inscrierea copilului in clasa intdi, respectiv in clasa pregatitoare, inainte de varsta stabiliti prin lege si se realizeazi de cdtre Centrul Judetean de Resurse si sistent Educafionala /Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenf Educationala. (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) unitatile de invatimant cu predare in limbile minorititilor nationale, care pot organiza testari ale nivelului cunoasterii limbii de predare, in cazul in care numarul candidajilor la inscrierea in clasa pregititoare/clasa I depaseste numirul de locuri, in baza metodologiei de inscriere in invaijiméntul primar aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale. (5) Organizatea unor examinari in vederea inscrierii elevilor in clasa I este permis pentru unitafile de invafmant cu profil artistic si cu profil sportiv, in vederea testarii aptitudinilor specifice, in baza metodologiei de inscriere in invajimantul primar, aprobatd prin ordin al ministrului educatiei nationale. (6) Organizarea unor examinari in vederea inscrierii elevilor in clasa a V-a este permisd in urmatoarele situafii a) pentru unititile de invatémant care nu scolarizeaza clase de invatamant primar, iar numdrul cererilor de inscriere in clasa a V-a depaseste numérul locurilor oferite; b) pentru unitatile de invatimant cu profil artistic si cu profil sportiv, in vederea testarii aptitudinilor specifice; ©) pentru unititile de invatmant care urmirese formarea unor clase cu predare in regim intensiv a unei limbi de circulatic intemationalé, in vederea verificarii nivelului de cunoastere a limbii respective. Elevii care anterior admiterii in clasa a V-a, la clasele cu predare in regim intensiv a unei limbi de circulafie intemafionald, au susfinut examene de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie intemationala si au obtinut o diploma nivel A1 sau nivel superior, pot fi admisi fird a mai sustine proba de aptitudini si cunostinfe la limba moderna, fiindu-le acordatd, prin echivalare, nota 10 la respeetiva proba. (7) Orice alt forma de concurs/examinare a elevilor in vederea inscrierii in clasa a V-a, precum gi organizarea claselor pe orice eriterii de ierarhizare a elevilor este interzisa. (8) Elevii care, anterior inscrierii la admiterea in liceu, in clasa a IX-a, la clasele cu predare in regim intensiv sau bilingy a unci limbi de circulatic internafionala, au susfinut examene de competent lingvisticd intr-o limba de circulatie internationala si au obtinut o diploma nivel A2 sau superior, pot fi admisi fra a mai susfine proba de verificare a cunostinfelor la limba moderna respectiva, —fiindu-le acordati, prin echivalate, nota 10 la respectiva proba. Art. 211 Desfigurarea examenelor de diferent are loc, de reguli, in perioada vacanfelor scolare. Art. 212 La examenele de diferent pentru clevii care solicitd transferul de la o unitate de im la alta nu se acorda reexaminare MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 Art. 213 (1) Pentru desfigurarea examenelor existd 3 tipuri de probe: scrise, orale si practice, dupa caz. La toate examenele se sustin, de regula, dou din cele trei probe - proba scrisa si proba orala. (2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorita profilului saw/si specializarii/ealificarit profesionale, este necesara si proba practicd, modalitatile de sustinere a acesteia, precum si cea de-a doua proba de examen sunt stabilite de directorul unitagii de invatimdnt impreund cu membrii catedrei de specialitate. (3) Proba practicd se susfine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfl de activitai (4) Directoral unitatii de invatamant stabileste, prin decizie, in baza hofirdrii consiliului de administratie, componenta comisiilor gi datele de desfigurare a examenelor. Sesiunea de corigente are un presedinte gi céte doud cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplina. Comisia este responsabilé de realizarea subiectelor. (S)___La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactive de ialitate sau dupa caz specialititi inrudite/ din aceeasi arie curricular (©) Peniru examinarea elevilor corigenti, unul dine cadrele(Widactice este cel care a predat clevului disciplina/modulul de invatimant in timpul anului scolat: in mod exceptional, in situatia in care intre elev si profesor exist un conflict care ar putea vigia rezultatul evaluarii, in comisia de examinare este numit un alt cadru didactic de aceeasi specialifate sau dupa caz de specialititi inrudite din aceeasi arie curricular Art. 214 (1) Proba se amenelor are o durat& de 45;de minute pentru invajiméntul primar si de 90 de minute pentru invafimantul secundar si postliceatpdin momentul transerierii subiectelor pe tabla sau al primiri, de catre elev, a foii cu subiecte. Probaseris& confine dou variante de subiecte, dintre care elevul trateaza o singura varianta, la alegere. 2) Proba orala a examenelor se desftsoard prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen, Numarul biletelor de examen este de’doud ori mai mare decét numatul elevilor care susfin examenu! la disciplina/modulul respectiva/tespectiv. Fiecare bilet confine doua subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dati.¢, (3) Fiecare cadru didactic examinatg? acordi elevului cite o not la ficcare probii sustinuti de aceasta. Notele de la probele orale sa practice sunt intregi. Notele de la probele scrise pot fi si fractionare, Media aritmeticd a noteJor acordate la cele doua sau trei probe, rotunjti la nota intreaga cea mai apropiat, reprezintd nota finali la examenul de corigenga, fractiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se in favoarea elevului, (4) Media objinuta de ele"la examenul de corigenta este media aritmetica, caleutata cu dou’ zecimale, fara rotunjire, a notelor finale acordate de cei 2 examinatori. intre notele finale acordate de cei 2 examinatori nu se accept o diferent mai mare de un punct. In caz contrar, medierea 0 face presedintele comisiei de“ekamen, (5) La clasele la care evaluarea cunostin{elor se face prin calificative se procedeaza astfel: dupa corectarea lucrarilor scrise si dupa sustinerea examenului oral fiecare exeminator acordi calificativul stu global; calificativul final al elevului la examenul de corigenta se stabileste de comun acord intre cei 2 examinatori Art. 215 (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, daca obtine cel putin catificativul "Suficient"/media 5,00. 2) Sunt declarati promovafi anual elevii care obtin, la fiecare disciplina/modul la care sustin examenul de corigenti, cel pusin calificativul "Suficient"/media 5,00, (3) Media obtinuta la examenul de corigenta, la cel de incheiere a situatiei scolare pentru elevii amanafi pentru un an si la examenul de diferent& care echivaleaza o disciplina studiata timp de un an scolar, constituie media anualé a disciplinei respective si intra in calculul mediei generale anuale. si sp 59 60 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 (4) La examenul de incheiere a situafiei scolare pentru elevii amdnafi pe semestrul al doilea sau la examen! de diferenta care echivaleazi o disciplina numai pe intervalul unui semestru, media obfinuta constituie media semestriala a elevului la disciplina respectiva. Art. 216 (1) Elevii corigenti sau aménafi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, depuse in cel mult 7 zile lucratoare de Ta data examemului, sunt examinati la 0 data ulterioara, stabilité de consiliul de administragie, dar nu mai tarziu de inceperea cursurilor noului an scolar. ¢ (2) in situafii excepfionale, respectiv intemari in spital, imobilizari Ia pat ets. dovedite cu acte, inspectoratul scolar poate aproba susfinerea examenului si dupa inceperea cursufifor noului an scolar. Art. 217 (1) Rezultatele obtinute la examenele de incheiere a situatiei scofare, la examenele pentru clevii aménafi si la examenele de corigenti, inclusiv la cele de reexamjnare, se consemnea7 in catalogul de examen de cétre cadre didactice examinatoare si se trecCin catalogul clasei de citre secretarul sef/secretarul unitapii de invatamant, in termen de maximum 5,Zile de la afigarea rezultatelor, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor noului an scolar, cu exepfia situatiilor prevazute la Art 216 alin, (2), cdnd rezultatele se consemeaza in catalogul clasei ingetmen de 5 zile de la afigare. (2) Rezultatele objinute de elevi la examenele de diferentd seConsemneaza in catalogul de examen, de citre cadrele didactice examinatoare, iar in registrul métricol si in catalogul clasei de catre secretarul sef/secretarul unitatii de i igimant, fn catalogul de examen se consemneaza calificativéle/notele acordate la fiecare proba, nota acordata de fiecare cadru didactic examinator sauealificativul global, precum si media obtinut de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogyl de examen se semneazi de catre examinatori si de catre presedintele comisiei, imediat dupa termintatea examenului, (4) _ Presedintele comisiei de examen pred sferetarului unitatii de invayimant toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucratile scrise si insemnatile elevilor la proba oraldipracticd. Aceste documente se predau igmediat dupé finalizarea examenelor, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor noului an scolar, eyexceptia situatiilor prevazute la Art, 216 alin, (2) (S)__Lueriile serise si foile cu insempatile elevului la proba oral a examenului se pastreazi in arhiva unititii de invagimant timp de up 3h. (© Rezultatul la examenele de origenta si la examenele de incheiere a situatiei pentru elevii aménafi, precum si situatia scolar anual a elevilor se afigeaz, la loc vizibil, a dou zi dup’ incheierea sesiunii de examen si"Se consemneaza in procesul-verbal al primei sedinfe a consitiului profesoral. Art.218 Dupa terminarea sesiithii de examen, de incheiere a situatiei de corigenfi sau de reexaminare, invatatorul/institutorul/profésorul pentru invatiméntul primar/ profesorul dirigintele consemneaza in catalog situatia scolara ae}évilor care au participat la aceste examene. Capitotul 6 ‘Transferul beneficiarilor primari ai edueatiei Art. 219 Beneficiarii primari ai educatiei au dreptul s se transfere de la o clas Ia alta, de la o unitate de invajamant la alta, de la o filierd la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionald la alta, de la o forma de invatamant Ia alta, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si ale Regulamentului de organizare i functionare al unitatii de invayimant la care se face transferul Art. 220 Transferul beneficiarilor primari ai educatiei se face cu aprobarea consiliului de administratie al unitafii de invayamant la care se solicita transferul si cu avizul consiliului de administrajie al unitatit de invatamént de la care se transfera Art. 221 (1) in invaifiméntul anteprescolariprescolar, primar gi gimnazial, precum si in profesional, liceal si postliceal beneficiarii primari ai educatiei alta, in aceeasi unitate de invatimdnt sau de la o unitate de invafamant Ta alta, in limita efectivelor ‘maxime de anteprescolari/prescolari/elevi la grupa /clasi. MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 (2) fn situafii excepfionale, in care transferul nu se poate face in limita efectivelor maxime de anteprescolari/prescolari/elevi la grupi/clasa, inspectoratul scolar poate aproba depdsirea efectivului ‘maxim, in scopul efectuairii transferului. Art. 222 (1) in invataméntul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se schimba filiera, domeniul de pregitire, specializarea/calificarea profesionala este condifionata. de ptomovarea examenelor de diferenta 2) Disciplinele/modulele la care se susfin examene de diferent& se stabilese prin compararea celor doud planuri cadru, Modalitatile de susfinere a acestor diferente se stabilese de catre consiliul de administratie al unitayii de invaydmant si de catre membrii catedrei. Art. 223 Blevii din invafémantul liceal, din invaitiméntul profesional si din invatimdntul postliceal se pot transfera, pastrdnd forma de invatimant, cu respectarea urmatoarelor conditii a) in cadrul invagimantului liceal, elevii din clasa a TX-a se pot transfera numai dupa primul semestru, daci media lor de admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la specializarea la care se solicit transferul; in situatii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a invajiméntului liceal pot fi transferati gi in cursul primului semestru sau inainte de inceperea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judetene/a municipiului Bucuresti, cu respectarea conditiei de medie, mentionate anterior; ») in cadrul invatimantului liceal, elevii din clasele a X-a ~a Xll-wa XIl[-a se pot transfera, de regul’, daci media lor din ultimul an este cel putin egal cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul; exceptiile de la aceasta prevedere se aprobii de citre consiliul de administratie; ©) in cadrul invataméntului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la clasa a [X-a se pot transfera numai dupa primul semestru, dacd media lor de admitere este cel pufin egala cu media ultimului admis la calificarea profesionald la care se solicita transferul; in situajii medicale deosebite, elevii din clasa a 1X-a a invagimantului profesional cu durata de 3 ani pot fi transferafi gi in cursul primului semestru sau inainte de inceperea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judefene/a municipiului Bucuresti, cu respectarea conditiei de medie, mentionate anterior, 4) in cadrul invafimantului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a si a XI-a se pot transfera, de reguli, daci media lor din ultimul an este cel putin egal cu media ultimului promovat din clasa la care se soliciti transferul. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul de administratie; ©) elevii din clasele a [X-a, a X-a gi a XI-a din invatimantul liceal se pot transfera in aceeasi clasi in invatimantul profesional cu durata de 3 ani dupa sustinerea examenclor de diferent, in limita efectivului de 30 de elevi de clas si in baza criteriilor prevazute de Regulamentul de organizare si functionare al unitafii de invapamant la care se solicit transferul, 4) elevii care au finalizat clasa a IX-a a invatmantului profesional cu durata de 3 ani se pot transfera doar in clasa a IX-a a invijiméntului liceal, ectarea mediei de admitere le profilul si specializarea la care solicité transferul. Elevii din clasele a X-a si a XI-a din invajaméntul profesional cu durata de 3 ani se pot transfera in clasa a X-a din invagimantul liceal, cu respectarea conditiei de ‘medie a clasei la care solicita transferul si dupa promovarea examenelor de diferenta. Art. 224 Blevii din invayimantul liceal, din invayiméntul profesional si din invatimdntul postliceal se pot transfera de la 0 forma de invatamant le alta astfel: a) elevii de la invaqimantul cu freeventa redusi, se pot transfera la forma de invayamant cu frecventd, dupa sustinerea si promovarea examenelor de diferenti, daci au media anuali cel putin 7,00, la fiecare disciplind/modul de studiu, in limita efectivelor maxime de elevi la clasi si potrivit criteriilor prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant; transferul se face, de regula in aceeasi clasd, cu exceptia elevilor din clasa terminal de la invayamantul cu freeventa redusd, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera in clasa terminal din invatimantul cu freeventa; b) levi de la invatimantul cu frecvent’ se pot transfera la forma de invatmant cu frecventa redusi, in limita efectivelor maxime de elevi la clas; 6 62 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 ©) elevii din clasele terminale ale invajamantului liceal se pot transfera de ta invayimantul eu freevent’ la invatémantul cu freeventa redusd, in anul terminal, dupa absolvirea semestrului I si dupa sustinerea, daca este cazul, a examenelor de diferent. Art. 225 (1) Transferurile in care se pistreaz forma de invajimnt se efectueaz3, de regula, in perioada intersemestrialé sau a vacanjei de vari. Prin exceptie, transferurile de la nivelurile anteprescolar gi prescolar se pot face oricand in timpul anului scolar, jindnd cont de interesul superior al copilului. ev 2) Transferurile in care se schimba forma de invayimant se efectueazai in urmaioarele perioade: a) de la invatiméntul cu freeventa la cel cu freevenfi redusi, in perioada-ihtersemestriala sau a vacanjei de var ») de Ia invatamédntul cu freeven{é redusi la cel cu freeventa, numai in peridada vacantei de vara (3) Transferul elevilor in timpul semestrelor se poate efectua, in mod exceptional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, in urmatoarele situatii a) Ia schimbarea domiciliului parinfilor intro alti. localitatgy respectiv intr-un alt sector al ‘municipiului Bucuresti; b) _ in cazul unei recomandari medicale, eliberata pe bazaptinei expertize medicale efectuate de directia de sinatate publica: ©) de la clasele de invatamant liceal la clasele de invatimanttprofesional; 4) la/de la invataméntul de arta, sportiv si militar; ©) de la clasele cu program de predare intensiva a uneislimbi strdine sau cu program de predare bilingy la celelalte clase; 1) in alte situatii exceptionale, cu aprobarea consilibtui de administratie al inspectoratului scolar. Art. 226 Gemenii, tripleti ete. se pot transfera fyelasa celui cu media mai mare sau invers, la cerer parintelui, tutorelui sau sustinatorului legalssau la cererea elevilor daci acestia sunt majori, cu aprobarea directorului unitafii de invayamant: Art. 227 (1) Elevii din unitagile de invafimdnt liceal si postliceal din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, declaratfitapti pentru cariera militar, se pot transfera intr-o unitate din re{caua Ministerului Educatici Nationale potrivit prevederilor prezentului regulament, (2) Copii cadrelor militare in acfivitate, ai militarilor angajati pe baz de contract, ai functionarilor publici cu statut special, in timpial sau din cauza serviciului militar, se pot transfera la cerere, din unitatile de invatamént din refeaula Ministerului Educafici Nationale in unititile de invatamant liceal si postliceal din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nafionald, daca indeplinese criteriile de recrutare si au fost declarapiadmisi la probele de selectie, in baza dosarului de candidat, conform reglementirilor specificedle acestor unit Art. 228 (1) Elevii din invagméntul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unitati de invatamant de stat, in condifiile prezentului regulament. (2) Elevii din invayimantul preuniversitar de stat se pot transfera in invatiméntul particular, cu acordul unitafii primitoare si in conditiile stabilite de propriul regulament de organizare si functionare. Art. 229 (1) Pentru copiii/tinerii cu ceringe educationale speciale, in funcfie de evolutia acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre invayimantul special/special integrat spre invayimantul de mas siinvers. (2) Propunerea de reorientare se face de cdtre cadrul didactic care a lucrat cu copilul in cauzi sau de cAtre parintii, tutorii sau sustindtorii legali ai copilului si de eatre consilierul psihopedagog scolar. Decizia de reorientare se ia de etre comisia de expertiza din cadrul Centrul Judetean de Resurse si Asistenté Educajionala/ Central Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenfé Educationala, cu acordul parinsilor, tutorilor sau susfinatorilor legali. MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 Art, 230 Dupa aprobarea transferului, unitatea de invayimant primitoare este obligata si solicite situatia gcolara a elevului in termen de 5 zile lucrdtoare. Unitatea de invaqamant de la care se transfer clevul este obligaté si trimita la unitatea de invat&mant primitoare, situatia gcolard a celui transferat, in termen de 10 zile Iueratoare de la primirea solicitarii, Pang la primirea situafiei scolare de cdtre unitatea de invyimant la care s-a transferat, elevul transferat participa la cursuri in calitate de audient. Titlul VOL Evaluarea unititilor de invatimant Capitolul 1 Dispozitii generale Art. 231 Evaluarea institutionala se realizeazi in conformitate cu prevederile legale, in dou’ forme fundamentale: a) _inspeotia de evaluate institutionala a unitatilor de invayimants b) _evaluarea interna gi externa a calitatii educatiei. Art. 232 (1) Inspectia de evaluare institutional a unititilor déinvaimant reprezinta o activitate de evaluare generali @ performantelor diferitelor categorii déunitati de invajimént, prin raportare explicit Ia politicile educationale, 1a scopurile si objéttivele dezirabile propuse, Ia standardele asumate in functionarea acestora. (2) Ingpectia de evaluare institutionald se realizeagt de cAtre inspectoratele scolare si Ministerul Educatiei Nationale, prin inspectia scolar’ generalé/a unitatilor de invatamant, in conformitate cu prevederile Regulamentului de inspectie a unitifilof de invayimant, elaborat de Ministerul Educatiei Nationale. (3) in indeplinirea atributiilor previzute de lege, prin inspectia colar, inspectoratele scolare: a) —_indrumé, controleaza si monitorizeaz® calitatea activitatilor de predare-invatare; b) —_controleaz, monitorizeaza si evaltea7a calitatea managementului unitatilor de inv (4) Conducerea unititilor de invayimant si personalul didactic nu pot refuza inspectia scolar’, cu exceptia situatiilor in care din cauze;obiective probate cu acte doveditoare acestia nu-si pot desfisura activititile profesionale curente, 2 Capitolul 2 Evaluarea interna a calitatii educatiei Art. 233 (1) Calitatea educajigi reprezint& 0 prioritate permanent& pentru unitatea de invajamant si este centratd preponderent pe rezultatele procesului invapari (2) Evaluarea interfid se realizeazi potrivit legistajiei in domeniul asigurarii calitayii_ in invayimantul preuniversitar. Art. 234 (1) in conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecdrei unitati de invafimant se inflinjeazi Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC). 2) Pe baza legislatiei in vigoare, unitatea de invafimant elaboreaza si adoptd propria strategie si propriul regulament de functionare a Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitai. (3) Conducerea unititii de invapamant este direct responsabild de calitatea educatiei furnizate Art, 235 in procesele de autoevaluare si monitorizare intend, unitijile de invayimant profesional si tehnic vor aplica instrumentele Cadrului National de Asigurare a Calititi in invaj&mantul profesional si tehnie Art, 236 (1) Componenta, atributiile i responsabilitatile comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitifii sunt realizate in conformitate cu prevederile legale. 63 64 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea $i asigurarea calitijii poate fi remuneratd, cu respectarea legislatiei in vigoare. (3) Orice control sau evaluare extema a calitafii din partea Agenfiei Romane de Asigurare a Calitagii in invayamantul Preuniversitar sau a Ministerului Educatiei Nationale se bazeaza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din unitatea scolara. Capitotul 3 Evaluarea externi a ealititii educatiet Art. 237 (1) © forma specifica de evaluare institutionala, diferité de inspectig™generali a unitiqilor scolare, o reprezinti evaluarea institutional in vederea autorizarii, acreditarjins! evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educajie, realizaté de Agenfia Romana de ‘Asigurare a Calitajii in nvayamantul Preuniversitar. (2) Bvaluarea exter’ a calitifii educatiei in unitijile de invagimant, Se realizeaz in conformitate cu prevederile legale, de cdtre Agentia Romana de Asigurare a Calitagitn Invatamantul Preuniversitar (3) Unitajile de invagamant se supun procesului de evaluare gi acfeditare, in conditile legii (4) Evaluarea si acreditarea se fae la nivelul structurilor instityfionale, conform prevederilor legale. (5) in cazul unitatilor de invayimént supuse evaluarii extern realizati de cdtre Agentia Romana de Asigurare a Calitifii in invatimantul Preuniversitar, in bugetele acestora vor fi asigurate, in mod distinct, din finantarea de baz, sumele necesare acopeririheosturilor, conform tarifelor percepute de citre Agentia Roménd de Asigurare a Calitatii in invayamgitul Preuniversitar pentru aceasta activitate ‘Tityt Ix Partenerii‘¢ducationali €apitotul 1 Drepturile parintilory tutorilor sau sustinatorilor legali Art. 238 Parintele, tutorele sau sustinatordl legal al anteprescolarului/prescolarului/elevului are dreptul si decida, in limitele legii, cu privire laaifitatea de invatamant unde va studia copiluV/elevul, Art. 239 (1) Parintele, tutorele sau sastindtorul legal al copiluluielevului are dreptul sa fie informat periodic referitor la situatia scolara sf comportamentul propriului copil. 2) Parimtele, tutorele sau sisfinatorul legal al copiluluifelevului are dreptul si dobandeasca informatii numai referitor la sitdatia propriului copil, Art. 240 (1) Parintele, tutorelé’ sau susfinatorul legal al copilului/elevului are acces in ineinta unitatii de invajamant daca: ) a fost solicitat/a fost'programat pentru o discufie cu un cadru didactic sau cu directorul unititii de invatamant; b) desfiigoard activititi in comun cu cadrele didactice; ©) depune o cerere/alt document la secretariatul unitatii de invapimant; 4) participa la intdlnirile programate cu educatorul-puericultor/educatoarea/invatatorul/institutorul/ profesorul pentru invafamdnt prescolariprimar/profesorul diriginte. Q) _ Consitiul de administratie are obligatia stabilirii procedurii de acces al parintilor, tutorilor sau susfinatorilor legali in unitafile de invaqmant, pentru alte situafii decdt cele prevazute la alin. (1). Art. 241 (1) Parintii, tutorii sau susfindtori legali au dreptul si se constituie in asociatii cu personalitate juridicl, conform legislatiei in vigoare (2) _ Asociatia parintilor se organizeaza si functioneazii in conformitate cu propriul statut. Art. 242 (1) Parintele, tutorele sau sustindtorul legal al copilului/elevului are dreptul s& solicite revolvarea unor stéri conflictuale in care este implicat propriul copil, prin discufii amiabile, cu MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 salariatul unitajii_ de invajmant —implicat cu educatorul-puericultor/ educatoarea/ invasatorul/institutorul/profesorul pentru invajaméntul prescolat/primar /profesorul diriginte, cu Girectorul unititii de invitamant. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, parintele, tutorele sau susfindtorul legal adreseazi o cerere scrisi conducerii unitatii de invatamant. (2) _ in cazul in care au fost parcurse etapele mentionate la alin. (1), Piri rezolvarea stiri conflictuale, parintele, tutorele sau susfinatoral legal al copilului/elevului are-@teptul sd solicite rezolvarea situafiei la inspectoratal scolar. (3) fn cazul in care au fost parcurse etapele prevazute la alin. (1) si (2Mtird rezolvarea stirii conflictuale, parintele, tutorele sau susfinatorul legal al copiluluifelevuluivare dreptul sf solicite rezolvarea situafiei la Ministerul Educafiei Nationale. Capitolul 2 indatoririle parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali Art. 243 (1) Potrivit prevederilor legale pirintele, tutorele sau susfinitorul legal are obligatia de a asigura freeventa scolara a elevului in invitimantul obligatoriu side a lua misuri pentru colarizarea elevului, pana la finalizarea studiilor. (2) Plrintele, tutorele sau sustindtorul legal care nu asiguré scolarizarea elevului, pe perioada invatiméntului obligatoriu, poate fi sanctionat cu amenda,cuprinsa intre 100 lei si 1000 lei ori este obligat si presteze munc@ in folosul comunitifii (3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzilot contravenionale prevazute la alin(2) se realizea7a de catre persoanele imputemicite de primar in acest scop, la sesizarea consiliului de administratie al unitatii de invayimant. (4) Conform tegislatiei in vigoare, 1a inserjétea copilului/elevului in unitatea de invayimant, parintele, tutorele sau susfindtorul legal are obligafia de a prezenta documentele medicale solicitate, in vederea menfinerii unui climat sindtos la nivel de grupi/clasi/ pentru evitirii degradarii stirii de sindtate a celorlalti elevi/prescolari din coleslivitate/ unitatea de invajémant. (5) Parintele, tutorele sau sustindtoruf‘Tegal al elevului are obligatia ca, cel putin o data pe lund, s& ia legitura cu profesorul pentru iivéjimdntul prescolar/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatiméntul primar/profesorul dixiginte pentru_a cunoaste evolutia copilului/elevului. Prezenta PArintelui, tutorelui sau susfingtorului legal va fi consemnata in caietul educatorului-puericultori educatoarei/invatatorului/institutortlui/profesorului pentru invijimant prescolariprimar, profesorului diriginte, cu nume, datd si semrféturd (6) Patintele, tutorele seu sustinatorul legal al elevului rispunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul geolii, cauzate de elev. (7) Parintele, tutorele sad susfindtorul legal al elevului din invaqamantul primar are obligatia si-l insofeascd pnd la intrarea in unitatea de invétamént, iar la terminarea orelor de curs si-l preia. in cazul in care pirintele, tutorele sau susfinitorul legal nu poate si desfagoare o astfel de activitate, imputerniceste o alt persoand. Art, 244 Se interzice oricaror persoane agresarea fizicd, psihicd, verbala ete., a copiilor/elevilor si a personalului unitapii de invatamant. Art. 245 Respectarea prevederilor prezentului Regulament ia Regulamentului de organizare si functionare al unititii de invatmant este obligatorie pentru paringii, tutorii sau sustindtorii legali ai copiilorielevilor. Capitotul 3 Adunarea generala a parinfilor Art. 246 (1) Adunarea general a patingilor este constituita din tofi paringii, tutorii sau susfinatorit legal ai copiilor/elevilor de la grupi/clasa. 65 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 2) Adunarea generala a parintilor hotiraste referitor Ia activitajile de susfinere a cadrelor didactice si a echipei manageriale a unitatii de invayimant, in demersul de asigurare a condifiilor necesare educa copiilor/elevilor. (3) in adunarea general a parintilor se discut problemele generale ale colectivului de elevi si nu situafia concret a unui elev. Situatia unui elev se discutd individual, numai in prezenga parintelui, tulorelui sau sustindtorului legal al elevului respectiv. Art. 247 (1) Adunarea generati a parintilor se _convoaci de ,8étre educatorul- puericultor/educatoare/invatator/institutor/profesorul pentru invatmantul prescolat/primar/ profesorul diriginte, de catre presedintele comitetului de paringi al clasei sau de cdtre 1/9” din numarul total al membrilor sii ori al elevilor clase 2) Adunarea generala a parinjilor se convoacd semestrial sau ori dé,cite ori este nevoie, este valabil intrunitd fn prezenta a jumatate plus unu din totalul périntilor, tutdfilor sau sustindtorilor legali ai copiilorielevilor din grupa/clasa respectiva si adopt hotaréri cu votul a jumatate plus unu din cei prezenti, in caz contrar, se convoacd o noua adunare generalé a parinfior, in cel mult 7 zile, in care se pot adopta hotarari, indiferent de numarul celor prezenti. Capitolul 4 . Comitetul de parinti Art. 248 (1) in unitifile de invatimdnt, la nivelul fiecdrei_ griipe/clase, se infiinteaza si functioneaz’ comitetul de paringi (2) Comitetul de parinti se alege, prin majoritate sithpla a voturilor, in fiecare an, in adunarea general a plrinfilor, convocata de educatoare/inyStator/institutor/profesorul pentru invatémantul prescolar sau primariprofesorul diriginte care previdesia sedinta, (3) Convocarea adunarii generale pentru alegétea comitetului de pirinfi are loc in primele 30 zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului feolar. (4) Comitetul de parinti se compune dit trei persoane: un presedinte gi doi membri; in prima sedin{& de dupa alegere membrii comitetulii decid responsabilititile fieciruia, pe care le comuni profesorului pentru invaimantul prescolarprimar/profesorului diriginte. (5) __Comitetul de parinti reprezintd fiteresele parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali ai elevilor clasei in adunarea general a parintilof la nivelul geolii, in consiliul reprezentativ al parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali, in consiligl profesoral, in consiliul claset si in relatiile cu echipa managerial Art. 249 Comitetul de pirinti arejitmitoarele atributii: a) pune in practicd deciziilestiate de catre adunarea generala a parinfilor elevilor clasei; deciziile se iau in cadrul adundrii generale a patintilor, cu majoritatea simpla a voturilor paringilor, tutorilor sau sustinatorilor legali prezénti b) sprijina educatoareainvatatoruVinstitutorul/profesorul pentru prescolar/primar! profesorul diriginte in organizarea si desfisurarea de proiecte, programe si activitati educative extrascolare; ©) sprijind educatoarew/invatatorulinstitutorul/profesorul pentru invajimant — pregcolar/primar/ profesorul diriginte in derularea programelor de prevenire si combatere a absenteismului in mediul scolar; 4) atrage persoane fizie. de modemizare a activi au juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe tii educative si a bazei materiale din clasa si din gcoal ©) sprijina conducerea unititii de invatamant_ si educatoarea/invaitorul/institutorul/profesorul pentru t prescolar/primar/ profesorul diriginte gi se implied activ in intretinerea, dezvoltarca gi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei si a unitajii de invatamant; £) sprijind unitatea de invatimant si educatoarca/invatitorulinstitutorul/profesorul pentru inva prescolariprimar/ profesorul diriginte in activitatea de consiliere si de orientare socio-profesionala; MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 £) se implicd activ in asigurarea securitajii copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum gi in cadrul activitatilor educative, extragcolare si extracurriculare;, h) prezintd, semestrial, adundrii generale a parinfilor, justificarea utilizirii fondurilor, dact acestea exist Art. 250 Pregedintele comitetului de parinti reprezinté parinfi, tutorii sau sustindtorii legali in relatiile cu conducerea unitifii de invatimant si alte foruri, organisme gi organiza Art. 251 (1) Comitetul de paringi poate decide s sustina, inclusiv financiar, intretin6¥ea, dezvoltarea si ‘modernizarea bazei materiale a clasei, Hotirdrea comitetului de parin{i nu este obligatorie. (2) Sponsorizarea unei grupe/clase de cdtre un agent economicipersoane ‘vice se face cunoscuts comitetului de parinfi. Sponsorizarea nu atrage dup sine dreptuti suplimentare pentru copii/elevi/paring, tutori sau susfinatori legali (3) Fste interzisd implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didacticesfn strangerea fondurilor. Capitotul 5 Consitiul reprezentativ al piringilor/Asociasia de pirinti Art. 252 (1) La nivelul fiecdrei unititi de invaydmant functioneazeeonsiliul reprezentativ al patingilor. (2) Consiliul reprezentativ al parinfilor din unitatea de inyafimant este compus din presedintii comitetelor de paringi. Art, 253. (1) Consiliul reprezentativ al parinilor igi desemneazi pregedintele gi 2 vicepresedinji ale ciror atributii se stabilesc imediat dupa desemnare, de eghtun acord intre cei 3, $i se consemn procesul-verbal al sedintei (2) Consiliul reprezentatiy al parintilor se intatjieste in sedinfe ori de cfte ori este necesar Convocarea sedinfelor consiliului reprezentativ alpérintilor se face de c&tre presedintele acestuia sau, dupa caz, de unul dintre vicepresedingi. (3) Consiliul reprezentativ al_pirintilor “Gesemneaz’ reprezentantii_parintilor, tutorilor sau susfinatorilor legali in organismele de condué@te si comisiile unitafii de invayamant . (4) Consiliul reprezentativ al pirintiloftiecide prin vot deschis, cu majoritatea simpli a voturilor celor prezenti (5) Pregedintele reprezinta consilitil reprezentativ al périnfilor in relatia cu alte persoane fizice gi juridice (6) _ Pregedintele prezint, anualyraportul de activitate consiliului reprezentativ al parintilor Art. 254 Consiliul reprezentatial parinfilor are urmatoarele atribufii a) propune unitifilor de inyifmant discipline si domenii care si se studieze prin curriculumul lx decizia seolii; b) sprijind parteneriatelé)/educationale intre unititile de invatmdnt si institutiile/organizatiile cu rol educativ din comunitatea | ©) sustine unititile de invagimdnt in derularea programelor de prevenire si de combatere a absenteismului sia violentei in mediul scolar, 4) promoveaza imaginea unititii de invayimant in comunitatea local; €) se ocupi de conservarea, promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minorititilor in plan local, de dezvoltarea multiculturalititii si a dialogului cultural; 4) sustine unitatea de invayimant in organizatea gi desfaguratea tuturor activitatilor; 2) sustine conducerea unitifii de invatimant in organizarea si in desfgurarea consultafiilor cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, pe teme educationale; h) colaboreazé cu institufiile publice de asistent& sociali/educationala specializata, directia general de asistenfa sociala si protectia copilului, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile er 68 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 nonguvemamentale cu atribufii in acest sens, in vederea solufiondrii situafiei elevilor care au nevoie de ocrotire: i) _sprijina conducerea unitifii de invagdmant in intreyinerea si modemizarea bazei materiale; j) sustine unitatea de invajimant in activitatea de consiliere si orientare socio-profesionala sau de integrare sociala a absolventilor; k)_propune masuri pentru scolarizarea elevilor din im absolventilor; :méntul obligatoriu si incadrarea in mun 1) se implica direct in derularea activititilor din cadrul parteneriatelor ce se deglileaz’ in unitatea de invayimant, la solicitarea cadrelor didactice; 1m) sprijind conducerca unititii de invijimant in asigurarea sndtatii gi securittii elevilor, 1) are inifitive si se implicd in imbundtatirea calitafii viet, in bunaCdesfigurarea a activitatii im internate si in cantine; ©) susfine conducerea unititii de invafimént in organizarea si desfagurarea programului Scoala dup x Art. 255 (1) Consiliul reprezentativ al périntilor/asociatia de patinti a unitatii de invatamant poate atrage resurse financiare extrabugetare, constnd in contribusif, donaji, sponsorizari ete., din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si din strdindtate, care Vor fi uilizate pentru: a) modemizarea si intretinerea patrimoniului unitifii de inytamant, a bazei materiale si sportive; ») acordarea de premii si de burse elevilor, ©) sprijinirea financiard a unor activitati extragcolares 4) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precarl; €) alte activitati care privese bunul mers al unitiyii de invaydmant sau care sunt aprobate de adunarea general a parinjlor pe care ti reprezinta. (2) Consiliul reprezentativ al parintilotolaboreaza cu structurile asociative ale parintilor la nivel local, judetean, regional si national Capitolul 6 Contractul educational Art. 256 (1) Unitatile de invatimant incheie cu pirintii, tutorii sau sustindtorii legali, in momentul inscrierii anteprescolarilor/preseolarilor/elevilor, in registrul unic matricol, un contract educational in care sunt inserise drepturile sobligatiile reciproce ale partilor. (2) Modelul contractulu educational este prezentat in Anexa nr, 2, parte integranti a prezentului Regulament. Acesta este-particularizat la nivelul fiecdrei unitati de invatamant prin decizia consiliului de administratie, dupa consultarea consiliului reprezentativ al parinfilor. Art. 257 (1) Contractul educational este valabil pe toati perioada de scolarizare in cadrul unitatii de invatamant (2) Bventualele modificdri se pot realiza printr-un act aditional acceptat de ambele pati si care se ataseaz contractului educational. Art. 258 (1) Contractul educational va cuprinde in mod obligatoriu: datele de identificare a partilor semnatare - respectiv unitatea de invatamént, beneficiarul primar al educatiei, parintele, tutorele sau susfinatorul legal, scopul pentru care se incheie contractul educational, drepturile parjilor, obligatiile partilor, durata valabilititii contractului, alte clauze. (2) Contractul educational se incheie in doud exemplare originale, unul pentru parinte, tutore sau sustinatorul legal, altul pentru unitatea de invatamdnt si igi produce efectele de la data semndtii (3) Consiliul de administratie monitorizeaz’ modul de indeplinire a obligafiilor prevazute in contractul educational. MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 (4) Comitetul de parini al clasei urmareste modul de indeplinire a obligafiilor prevazute in contractul educational de cétte fiecare parinte, tutore sau sustinator legal si adopt masurile care se impun in cazul incdlcarii prevederilor cuprinse in acest document. (5) Candidatii admisi in unitayile de invayimant din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationald incheie cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justitiei $i alte institutii cu atributii in domeniile apararii, informatiilor, ordinii publice si securitatii contracte educafionale prin care sunt stabilite obligatile partilor contractante, conform instrucfitmilor specifice Capitotul 7 Scoala si comunitatea, Parteneriate/protocoale intre unitatile de inyatamant si alti parteneri educafionali Art. 259 Autorititile administratiei publice locale, precum si reprezemtanti ai comunitatii locale colaboreaz cu consiliul de administratie si cu directorul, in vederea atifgerii obiectivelor unitatii de invatamant Art. 260 Unitijile de invatimant pot realiza parteneriate cu asociatig{undatii,institutii de educatie si cultura, organisme economice si organizatii guvemamentale si notiguvemamentale sau alte tipuri de organizafii, in interesul beneficiarilor directi ai educatie. Art. 261 Unititile de invatamant, de sine statitor sau in piitteneriat cu autorititile administratiei publice locale gi cu alte institutii si organisme publice si private: case de cultura, furnizori de formare continua, parteneri sociali, organizatii nonguvemamentaléysi altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de invajare petmanenta, pe bazaixinor oferte de servicii educafionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-tintd interesate. Art. 262 Unitatile de invatamant, in conformitate ot legislatia in vigoare si prevederile prezentului regulament, pot initia, in parteneriat cu autoritagilé’ administrafiei publice locale si cu asociatiile de parinfi, in baza hotararii consiliului de administrajie, activitati educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competentelor dobéndite siu de accelerare a invatarii, precum si activitai de invatare remediala cu clevii, prin programul, Scoala dupa sc Art. 263. (1) Parteneriatul cu autoritatilé»administratiei publice locale are ca scop derularea unor activititi/programe educafionale in vederea atingerii obiectivelor educafionale stabilite de unitatea de invayamant. 2) Activitatite derulate in partenetiat nu pot avea conotatii politice, de propaganda electoral, de prozelitism religios si nu pot fi coptrare moralei sau legilor statului. (3) Autoritifile administragigt publice locale asigur’ condifiile si fondurile necesare pentru implementarea si respectarea,hormelor de sanatate si securitate in muncd si pentru asigurarea securititii copiilor/elevilor sf personalului in perimetrul unitai Art. 264 (1) Unititile de invafimént incheie partencriate si protocoale de colaborare cu agentii economici, in vederea déralarii orelor de instruire practica (2) Protocolul confine prevederi clare cu privire la responsabilititile pirtilor, referitoare la asigurarea securititii elevilor si a personalului scolii, respectarea normelor de sinatate gi securitate in mune, asigurarea transportului la si de la agentul economic, durata activitatilor, drepturile si indatoritile elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale in vigoate. Art. 265 (1) Unitajile de invapimant incheie protocoale de parteneriat cu organizatii nonguvernamentale, unitifi medicale, politic, jandarmerie, institutii de cultura, asociafii confesionale, alte organisme, in vederea atingerii obiectivelor educationale stabilite prin proiectul de dezvoltare institufionala/planul de actiune al unitafii de invayamant, (2) Protocolul confine prevederi cu privire la responsabilitatile partilor implicate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. (3) __ in cazul derulirii unor activitéti in afara perimetrului unititii de invatimént, in protocol se va specifica concret c&rei parti ti revine responsabilitatea asigurarii securit8tii copiilor/clevitor. 69 70 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 (4) Bilantul activitatilor realizate va fi ficut public, prin afigare la sediul unitati, pe site-ul seolii, prin comunicate de presi si prin alte mijloace de informare. (5) Unitajile de invafamant pot incheia protocoale de parteneriat si pot derula activitayi comune cu unitati de invayimant din straindtate, avand ca obiectiv principal dezvoltarea personalititii copiilor si a tinerilor, respectindu-se legislafia in vigoare din statele din care provin institutiile respective. (©) Reprezentantii parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali se vor implica direct in buna derulare a activitatilor din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza in unitatea de invapimént. Titlul X Dispozitii finale si tranzitorii Art. 266 Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a ori examenelor/evaluarilor nationale. Art. 267 in unitajile de invagamant, fumatul este interzis, conform prevedstilor legislajiei in vigoare, Art. 268 In unitigile de invayimant se asigura dreptul fundamental la.fivataturd si este interzisa orice forma de discriminare a anteprescolarilor/prescolarilor/copiilor/elevilot si a personalului din unitate Art. 269 in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentulyi fegulament in Monitorul Oficial al Roméniei, consiliile de administratie ale unitailor de invafamant'sunt obligate ca, pe baza acestuia si a dispozitilor legale in vigoare, sd aprobe propriile regulamente,d¢ organizare si functionare Art. 270 La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, ofice dispozitie contrara se abroga Art. 271 Anexele 1-5 fac parte integranti din prezentul regulament, i all fond destinat derularii MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 n Anexa nr, 1 la Regulamentul de organizare si functionare a unitittilor de invatimant preuniversitar Lista orientativa a comisiilor de lueru care pot functiona la nivelul uniti Comisii cu caracter permanent © Comisia pentra curriculum + Comisia de evaluare gi asigurare a calititi ‘+ Comisia pentru prevenirea si reducerea violenfei in mediul scolar ‘+ Comisia pentru freeventi, combaterea absenteismului si a abandonului scolar ‘+ Comisia pentru perfectionare si formare continua + Comitetul de securitate gi sndtate fn + Comisia pentru situatii de urgenta ‘+ Comisia pentru intocmirea orarului si asigurarea serviciului pe scoali ‘+ Comisia pentru control managerial intern ‘+ Comisia de gestionare SIR ‘+ Comisia pentru programe si proiecte educative ‘+ Comisia pentru olimpiade si concursuri scolare ‘+ Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii $i promovarea interculturalitatii + Comisia interna de evaluare continua (pentru invpéméntal special si special integrat) Comisii cu caracter oca: de *Comisia pentru programe educationala © Comisia de inventariere susjinere ‘*Comisia de recepfie bunuri +*Comisia de casare, de clasare si valorificare a materialelor rezultate ‘#Comisiile pentru organizarea examenelor + Comisia pentru verificarea documentelor scolare si a actelor de studit *Comisia de cercetare diseiplinara + Comisia pentru recensiméntul populatiei scolare ‘© Comisia consiliere, orientare si activ extrascolare © Comisia pentru mentorat R MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatimant preuniversitar Modelul contractului edue ional Antet seoal Avand in vedere prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completirile ulterioare, ale Regulamentului de organizare si functionare a unititilor de inv}imént preuniversitar aprobat prin OMEN nr. » ale Legii nr.272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, Se incheie prezentul: CONTRACT EDUCATIONAL L Partile semnatare 1. Wnitatea de invitirmant) + cu sediul in . reprezentatd prin director, nal. 2.Beneficiarul indirect, dna/dl. plrinte/tutore/sustinator legal al clevului, cu domiciliul in . 3.Beneficiarul direct al educafiei , elev. II, Scopul contractului: asigurarea conditillor optime de derulare a procesului de invaamant prin implicarea si responsabilizarea pirtilor implicate in educatia beneficiarilor directi ai educatiei IIL, Drepturile partilor: drepturile parfilor semnatare ale prezentului contract sunt cele previzzute in Regulamentul de Organizare si Functionare a Unititilor de invajimant Preuniversitar si in Regulamentul de organizare gi funcfionare al unitajii de invagimant. IV. Parfile au cel pufin urmatoarele obligatii: ” 1. Unitatea de invatamént se obligi: a) sf asigure conditiile optime de derulare a procesului de invataimant; b) sd raspunda de respectarea condifiilor si a exigenfelor privind normele de igien scolar, de protectie a muncii, de protectie civili si de paz contra incendiilor in unitatea de invatimant; ©) si ia masuri penta aplicarea de sanctiuni pentru abaterile disciplinare savarsite de personalul unitafii de invatimént, in limita prevederilor legale in vigoare; 4) s& ia masuri pentru aplicarea de sancfiuni pentru abaterile disciplinare sAvarsite de elevi, in limita prevederilor legale in vigoare: ©) personalul din invayimant trebuie sa aibii o fimuta morala demna, in concordanja cu valorile educationale pe care le transmite elevilor gi un comportament responsabil; 1) personalul din invatdmént are obligatia sa sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistent sociala/educafionala specializatd, directia general de asistena sociala si protectia copitului in ewaturd cu aspecte care afectea7 demnitatea, integritatea fizica si psihicd a elevului/copilului; g) personalul din invipimént trebuie si dovedeasca respect si consideratie in relatiile cu elevii i cu parinji/reprezentanfii legali ai acestora; MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 h) personalului din invayimant ii este interzis si desfigoare actiuni de natura si afecteze imaginea publicd a elevului, viata intima, privata si familiata a acestuia; i) personalului din invafamant fi este interzis si aplice pedepse corporale, precum gi si agreseze verbal sau fizic elevii si/sau colegii i) se interzice personalului didactic s& conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasi de obfinerea oricdrui tip de avantaje de la cleyi sau de la paringii/apartinatorii/teprezentantii legali ai acestora k) sunt interzise activitatile care incaled normele de moralitate si orice acti¥vitati care pot pune in pericol sindtatea si integritatea fizicd sau psihicd a copiilor si aMtinerilor, respectiv a petsonalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, precum si activitagile de natura politica gi prozelitismul religios 2. Beneficiarul indirect - parintele/tutorele/sustinatoral legal al capilului/elevului are urmatoarele obligatii: a) obligatia de a asigura freeventa scolara a elevului insinvajamantul obligatoriu si de a lua misuri pentru scolarizarea elevului, pang la finalizarea studitlor, ) la inscrietea copilului/elevului in unitatea de invaffinant, parintele/tutorele/sustinatorul legal are obligatia de @ prezenta documentele medicale soficitate, in vederea menfinerii unui climat sinitos la nivel de grupi/clasd pentru evitaréa degradarii stirii de sindtate a celorlalti elevi/prescolari din colectivitate/ unitatea de invgfamant; ©) parintele/tutorele/susfinatorul legal al elegiilui are obligatia ca, cel pufin 0 data pe lun’, s& ia legatura cu educatoarea/invatétorul/institutorul/profesorul pentru invatimantul prescolar/ profesorul pentru invafimantul primaniprofesorul diriginte pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului; 4) parintele/tutorele/susfindtoral Tegal al elevului réspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul scolii, eadzate de elev; ©) si respecte prevederile, regulamentului de organizare si functionare al unititii de invatamant, 2 hh) parintelui/tutorelui/susfinatorului legal ti sunt interzise agresarea fiziea, psihicd, verbal a personalului un 3. Beneficiarul direct are wmitoarele obliga: a) de a se pregati la fiecare disciplini/modul de studiu, de a dobandi competentele si de a-si insusi cunostinfele prevazute de programele scolare; }) dea frecventa cursurile, in cazul beneficiarilor primari ai educatiei din invayimantul de stat, particular si confesional autorizat/acreditat cu freeventa; ©) dea se prezenta la cursuri si la fiecare evaluare/sesiune de de invafimant, in cazul elevilor din invataméntul obligatoriu, 1 redusa; 4) dea avea un comportament civilizat si o fimuta decemt, atat in unitatea de invatamant, edt si in afara ei; ©) dea respecta regulamentul de organizare si functionare al unitifii de invajamant, regulile de circulatie, normele de securitate si de sinitate in muncd, de prevenire si de stingere a incendiilor, normele de protectie a mediului; amene organizaté de unitate crisi la cursuri eu freevent 73 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 f) de a nu distruge documentele scolare, precum cataloage, camete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educational ete.; 2) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unitatii de invayimant (materiale didactice si mijloace de invajamant, cdrti de la biblioteca scolii, mobilier scolar, mobilier sanitar, spatii de invayimant ete.); h) de a nu aduce sau difuza, in unitatea de invatimant, materiale care, prin continutul lor, atenteazi la independenta, suveranitatea si integritatea national a farii, care cultiva violena si intolerant; i) de a nu organiza/participa la actiuni de protest, care afectea7 desfistirarea activitatii de invapimant sau care afecteaza participarea la programul scolar; j) de a mu define/consuma/comercializa, in perimetrul unitafii de,invayimant si in afara acestuia, droguri, substante etnobotanice, bauturi alcoolice, tigdri; k) de a nu introduce si/sau face uz in perimetrul unititii de invatangant orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brighete etc., precum si sprayuri lactimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acfiuifiea lor, pot afecta integritatea fizica si psihicd a beneficiarilor directi ai educatiei sia personlului unitagii de invatamant; 1) de anu poseda si/sau difuuza materiale care au un caracter, Sbscen sau pornogratic; m)de a nu aduce jigniri si de a nu manifesta agresivitatetn limbaj si in comportament fat de colegi si fata de personalul unitatii de invafamént sau de_a leza in orice mod imaginea publicé a acestora; n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violebf& in unitate gi in afara ei; 6) de a nu parasi incinta scolii in timpul pauzel6r sau dupa inceperca cursurilor, fir avizul profesorului de serviciu sau a invafatoruluidiistitutorului/profesorului pentru. invatamantul primariprofesorului diriginte, V. Durata contractului: prezentul contract™se incheie, de regula, pe durata unui nivel de invatamant VI. Alte clauze: vor fi inscrise prevederisfégale, conform Legii Educatici Nationale nr.1/2011, cu modificatile si completarile ulterioare ghRegulamentului de Organizare si Functionare a Unitafilor de invatamant Preuniversitar, cu. mddificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.272/ 2004 privind protectia si promovarea drepfurilor copilului incheiat azi, , in doua exemplare, in original, pentru fiecare parte, Unitatea scolara, Beneficiar indirect”, Am luat la cunostinga, Beneficiar direct, elevul, (in varsti de cel putin 14 ani) *) Contractul educational-tip urmeazé a fi particularizat, la nivelul fiecirei unititi de invaqimant, prin decicia consiliului de administratie. “” Parintele/tutorele/sustinatorul legal, pentru elevii din invataméantul anteprescolar, prescolar, primar, gimnazial si liceal, respectiv elevul, pentru invifamantul postliceal. MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 75 Anexa nr 3. la Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatimant preuniversitar Procedura generala de interventie la nivelul unititii de invatamént in situatii de violent fin cazu! unei forme ugoare a violenfei scolare: sanctiunea nu ¢ prevazuti in Regulamentul de organizare si functionarel unititii de smant + Este sesizatii comisia de violenta si conducerea scolii (daca este cazul) 4 Se realizeaz’ o anchetd detaliata + Este luata o decizie privind aplicarea sau nu a unei sanefiuni L Se stabilese masuri de asistent pentru vietimi/agresor 2, dac& sanctiunea este previzzutd in Regulamentul de orgahizare si functionare al unitatii de invagamant + Se convoaca Consiliul clase (se analizeazi cazulySe propune gi se stabileste o sanetiune) 1 Se sanctioneaza elevul — invatator/institutor/profesor invafamant primar/diriginte t Aplicd sanctivinea 4 Informeazi parinti, tutorii sau sustindtorii legali 4 Recomanda masuri de asistenfa pentru victima si agresor 4. Monitorizeaza interventiile, colaborand cu parinti si psihologul scolar in cazul unei forme grave dé violenta scolara: ‘+ Dirigintele — anfnfa conducerea unitaqii de invatamant 4 Sesizea7i Autoritatile competente (Jandarmeria/Politia de Proximitate/DGASPC ete.) 4 Sesizeaz& parinfii, tutorii sau sustindtorii legali 1 Informeaza inspectoratul scolar (consilierul de imagine), in raport cu sgravitatea faptei + instiinteaza Comisia de violent * Comisia de violenji— realizeaza o anch detaliata 76 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 — propune masuri specifice = convoacd Consitiul clasei 4 Se stabileste/propune sancfiunea * Dirigintele—-Aplicd sancjiunea conform Regulamentului de organizare si funcfionare al unitapii de invariant e © — Completeazi Fisa de inregistrare a cazului de violenfa si 0 transmite persoanei desemnate de Comisia de violenfa sa centralizeze fisele gi si le firegistreze in baza de date % ‘+ Psihologul scolar—srealizeaza consilierea psihologic’ pentru victimijagresor ‘© Dirigintele si psihologul scolar—scolaboreaza cu familia elevuluty — monitorizeaza cazul + Comisia de violenta se asigurd c& fenomenul de violent a}fost inregistrat, c& masurile de interventic au fost puse in aplicare si urmareste impactul Sestora asupra actorilor implicati in cazul de violenta respect. @ MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/13.1.2015 Anexa nr 4, la Regulamentul de organizare si func preuniversitar onare a unitatilor de invitimant Procedura generala de interventie la nivelul unitatii de invatamant in situatii de violent ce necesiti interventia polifiei/ jandarmeriei/ politiei locale/ambulantei. Incinta unitatii de invafimant reprezintd toatd zona scolii, incluzand salile de\Clasa, cancelarie, coridoare, terenul de sport, anexele, curtea scolii, etc. Proximitatea unititilor de invayimant este reprezentati de suprafata d&teren situati in afara curtii unitafii, precum arterele rutiere, edile de acces cAtre unitatea de invatamant, spafiile verzi din jurul scoli, alte spatii publice situate in apropierea acesteia. * Daca violenfa exercitati consti intr-un incident de sresiune simpli si a fost cauzatoare doar de vitimari corporale usoare (loviredigoari cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind elev cu varsta sub 14 ani, scoalé’poate reactiona prioritar pentru sanctionarea acestui comportament si poate infornty ulterior politistul de proximitate pentru aplanarea unei stiri conflictuale intre parintit victimei si cei ai agresorului ‘+ Daca este vorba despre mai mult decat exercitarea unei violente corporale usoare (lovirea repetata de intensitate medie a vietimei, atunci polijia/jandarmeria trebuie sesizati odatd cu intervenfia echipajuluisninei ambulanje, prin apelul telefonic de urgent la 112.) + in toate cazurile de lovire sau alte violenfe exercitate impotriva unui elev, conducerea scolii trebuie s& informeze parintii victimei si institutiile de aplicare a legii Cei ce vor desfisura astfel de activitati suit cadrele didactice, personalul auxiliar si personalul care asigur’ securitatea/paznicii unitagii seblare, care se autosesizeazi sau sunt sesizati de izbuenirea sau derularca unui act de violent Monitorizarea (activitifile derulate),interventie imant este sesizat sau se autosesizeaz despre existenfa unui eveniment de violenfa in unitatea de invatamant sau in proximitatea acesteia, trebuie si respecte urmitoarele reguli prdtedurale, in functie de eveniment: A. Pentru tipurile de, ¥olenti, care cad sub incidenta codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 3.3., de la 4.2 la 4.4 si 4.6 din Nomenclatorul actelor de violenfa in scoala, cadrul didactic/cadrul ic auxiliar/personal de pazi ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui ent, va proceda astfe ~ se depla respectivas 4 de urgent (dacd nu se afla deja) la locul unde se desfisoara actul de violent - ajuns Ia locul evenimentului, acesta va efectua o scurti analiza a actului de violent& si va comunica imediat conducerii unitatii de invatmant despre cele constatate; - se informeaza daca sunt victime ce necesita ingrijiri medicale; - daca sunt victime care necesita ingrijiri medicale, sund la numirul de urgent 112 si solicita o ambulantas - directorul unitajii de inva}amént va informa de urgenfi reprezentantii isnpectoratului scolar; ~ in cazul in care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor solicita sprijin din partea personalul care asigurd securitatea/paznicului scolii pentru a preveni 0 7 78 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 23 bis/131.2015 eventual degenerare a evenimentului si vor solicita, de urgent’, sprijinul politiei, jandarmeriei, politiei locale; - pang la sosirea echipajului de polifieljandarmerie/politie locala sau ambulanfi, dupa caz, se vor lua masuri de asigurate a primului ajutor vietimelor, solicitand sprijinul cadrului medical din cadrul scolii (daca exista), conducerii scolii, cadrelor didactice, consilierului scolar, personalului de paz, dupa care vor lua masuri pentru transportarea victimei/victimelor la cea mai apropiat unitate medical de urgena; ; - vor fi indepirtafi elevii care nu sunt implicafi in eveniment gi care, priif'zgomote, gesturi, indemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creati. In acest scop, se va folgsi un ton autoritar, ‘8rd a adresa cuvinte jignitoare sau ameninfiri, avand in vedere varsta si comportamentul elevilor. Pe cat posibil, vor fi reyinute date despre agresor/agresori pentru identificarea lor ulterioard, in cazul in care acestia ar reusi si fuga si nu ar fi cunoscuti de elevi; - pe cat posibil, autorii faptei vor fi izolati, conducdndu-i intr-o iv@Apere din incinta unitatii de invatamant; - la sosirea ambulantei, daca este cazul, se vor da toate detalifle despre victima si modul cum s-a intdmplat actul de violenta; - pe cat posibil, se vor lua masuri de protejare a locului pibducerii infractiunii; - la sosirea echipajului politiei/jandarmeriei/politiei JGeale se vor oferi toate datele necesare in vederea identificdtii elevilor/sau a altor persoane implicate in comiterea faptei, precum gi cauza/motivul incidentului (dacd se cunosc), misfile preliminare luate de coal pentru solufionarea evenimentului semnalat (in caz de agresiuni fizice — daci a fost anuntat serviciul de ambulanfai sau in caz de incendiu dacd au fost inforshati pompierii); - pirintii elevilor minori implicati, 2 se prezinte de urgenta la sediul scolii; - echipa de cercetare sositd la fata locului, indeosebi politistul de investigatii criminale, va fi pus la curent cu toate datele si informafiile cu privire la participantit la comiterea actului de vietime si martori, precum sivectivitatile si masurile luate din momentul sosirii la locul 31 ca,vigtima, cat si ca autor in incident vor fi solicitati si B, Pentru tipurile de violenticare cad sub incidenta codurilor de Ia 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.5, 2.4, 3.2, 34, 3.5, din Nomenclatarul actelor de violenfa in scoala, cadrul didactic/auxiliar ce a fost sesizat sau s-a autosesizat,dé producerea unui eveniment, va proceda astfel: ~ dupa Iuarea Ia cunostiifé si, dupa caz, constatarea faptei si a gravitdfii ei, aceasta se aduce la cunostinja profesorului dé) serviciu, conducerii unitajii seolare, administratorului (in cazul distrugerii de bunuri ale sg6lii), profesorului diriginte ete.; ~ in cazul in care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicit& sprijimul personalul care asigura securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, si se sund la numarul de telefon 112, inceredndu-se izolarea gi refinerea persoanci in cauz’i; - in cazul in care aceasta reugeste s& scape, se refin ct mai multe date despre posesorul armei, in vederea informarii echipajelor de politic/jandarmeriei sau, dupa caz, polifistului de proximitate vor interveni la solicitare; ~ das -v al scolii, se anunti si parinfii acestuia; - in cazul in care fapta semnalati consti in furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se manifest prin violenfé agresiva continua), se procedeaza ca mai sus. est MONITORUL OFICIAL Al. ROMANIEI, PARTEA | 79 Anexa nr 5 la Regulamentul de organizare si funetionare a unititilor de invatimént preuniversitar Nomenelatorul actelor de violent Categorie ip cop LAtacla | 1. Violarea —secretului corespondenfei__(accesarea 1 persoana consim{gmantul persoanei a calculatorului, telefonului mobil.¢e.) 2. Discriminare si instigare la discriminare & 3._Insulte grave, repetate x 4, Ameninjiri repetate aS 5. Santaj oe 6. inselaciune a 7._Instigare la violent z 8. Violenje fizice usoare, fara arme (lovire) © 9. Lisarea fri ajutor sau lisarea fird gjutor prin omisiune de | 1.9. instiinjare » 10. Fapte privitoare la viaja sexuala (violuhy actul sexual ou un minor, perversiunea sexual, coruptia sexudlii, seductia, hirjuire sexual) TT, Violent fizicd gravi fra arme (vltimare corporali grav) 12. Violenga fizied cu arme albe 13, Violenga fizied cu arme de 14, Omor sau tentativi de omer 2. Atentat | 1. Introducerea unor persoaie striine in incinta gcolii la 2. Alarma falsa y securitatea [3, Incendiere gi tentaffva de incendiere unitigii | 4, Introducere sau port arma alba in spafiul scolar seolare |. Introducere sattport arma de foc in spatiul scolar 3.Atentat | 1. Insusirea bimilui gisit labunuri | 2, Furt siteuativa de furt 3. Tathaig 4. Distrugerea bunutilor unor persoane 5, Distrugerea bunurilor sco! 4. Alte 1. Consum de alcool faptede [2 Consum de stupefiante sau alte substanje interzise violent’ | 3, Trafic cu stupefiante sau alte substante interzise sau 4. Automutilare atentate la | 5. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii 45. securitate | 6, Suicid sau tentativa de suicid 46. ‘in spatiul (7. Alte tipuri de violenyi 47. seolar EDITOR: GUVERNUL ROMANIE! “Monto Oficial RA, Str Parulu or. 65, sectoral 1, Auewegl CLF ROAZT2€2, ‘BAN: ROssRNCEON=0067 1110000" Banca Comerciala Romina —S A'—~ Suovresia Unive” Aucuregt {BAN RO*2TREZ7005068%%X000551 Directs Ge Tezorere ei Conabitate Pubic a NunielpsuiBucaregs (aloeat numa persoanelorurcionSugetare) a Tol 021.318 529/150, tx 02" 318.51 15.e-nall markoingg@rame ro, ikem: way monitor ro ‘Acres pent pubistate Cort! pent real eu publcul Scuregt, gos. Pandun n+ F MONTORUL iow PS, pra secon to 0240007, fox 0214040078 et a0 72 sided Monitor! Ola a Romdne Pata’ nr 29 bs1212045 cone a0 de pain Pre oi Teen 14534495 Acest numar al Monitorului Oficial al Romaniei a fost tiparit in afara abonamentulul,