You are on page 1of 59

PEMBANGUNAN MANUSIA

Unit 1
Falsafah Pembangunan Manusia Sebagai Insan Pengenalan Unit ini akan memperkenalkan anda kepada konsep insan dan manusia serta falsafah pembangunan manusia di sepanjang hayat. Sebanyak 11 perspektif akan dibentangkan bagi menerangkan falsafah pembangunan manusia. Pemahaman tentang falsafah pembangunan manusia adalah penting sebagai asas untuk meneliti proses yang dilalui oleh manusia dari awal kejadian sehingga ke akhir hayat. Setiap perspektif yang dibincangkan memberikan takrifan tersendiri tentang pembangunan manusia sebagai insan. Topik-topik yang akan dibincangkan mengenai falsafah pembangunan manusia adalah: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13. Objektif Unit Selepas mempelajari unit ini pelajar akan dapat: a. b. c. Menerangkan falsafah pembangunan manusia di sepanjang hayat Menyenaraikan 11 perspektif yang menerangkan falsafah pembangunan manusia Membincang dan membezakan antara satu perspektif dengan perspektif yang lain. Konsep insan dan manusia Perspektif Multi-dimensi dan Interdisiplinari Perspektif Sepanjang Hayat Perspektif Herediti dan Persekitaran Perspektif Kelangsungan Perspektif Kumulatif Perspektif Kestabilan dan Perubahan Perspektif Kepelbagaian Perspektif Kitaran dan Ulangan Perspektif Perbezaan Individu Perspektif Perbezaan Budaya Perspektif Pengaruh Resiprokal Kesimpulan

Bacaan Rice, F. P. (1998). Human Development: A life span approach. N. J.: Prentice Hall.

1.1 Konsep Insan dan Manusia Kamus Dewan mendefinisikan insan sebagai manusia. Dalam kursus ini, insan merujuk kepada manusia sejagat iaitu manusia secara universal. Kursus ini membincangkan tentang insan dan sistem di mana mereka berinteraksi dan bertransaksi dan kesannya terhadap kualiti hidup. 1.2 Perspektif multi-dimensi dan interdisiplinari

1

PEMBANGUNAN MANUSIA Pembangunan manusia merupakan satu proses yang kompleks yang boleh dibahagikan kepada empat dimensi, iaitu: a. b. c. d. Perkembangan Perkembangan Perkembangan Perkembangan fizikal kognitif emosi sosial

Setiap manusia akan menempuhi kesemua dimensi perkembangan di sepanjang hayatnya. Dimensi tersebut mempunyai ciri umum yang ketara yang mana akan dilalui oleh setiap individu mengikut tahap kitaran hidup. Walaupun demikian, wujud ciri unik yang membezakan seorang individu dengan individu yang lain bersesuaian dengan fitrah kejadian masing-masing. Perkembangan Fizikal Perkembangan fizikal merujuk kepada pertumbuhan dari segi ketinggian dan berat badan, perkadaran pertumbuhan bahagian tubuh, kematangan sistem organ utama tubuh seperti otak dan saraf, motor kasar dan motor halus, kematangan deria dan keperluan penjagaan kesihatan menerusi pemakanan, tidur yang mencukupi dan gaya hidup sihat. Perkembangan seksual juga terangkum dalam perkembangan fizikal. Perkembangan Kognitif Kognisi merujuk kepada perlakuan mengetahui dan mempersepsi. Perkembangan kognitif bermaksud proses di mana individu berkembang dari aspek pengetahuan dan keupayaannya untuk membuat persepsi, berfikir, memahami dan menggunakan kemahiran ini untuk meneruskan kehidupan. Perkara yang amat berkait dengan perkembangan kognitif adalah kemahiran intelek, persekolahan, pendidikan dan kejayaan. Perkembangan Emosi Emosi ialah keadaan perasaan yang merupakan satu elemen penting untuk penerusan kehidupan. Perkembangan emosi bermaksud perkembangan perasaan dan peluahannya dalam konteks hubungan dengan orang atau objek lain di dunia ini. Emosi juga merupakan pengantara komunikasi, faktor penting dalam hubungan sosial dan agen penggalak tingkahlaku yang utama. Emosi merupakan sumber keseronokan mahupun kesedihan yang berupaya mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Perkembangan Sosial Faktor sosial dan budaya (atau sosio-budaya) merupakan pengaruh penting dalam kehidupan seseorang manusia. Konteks pelbagai seperti keluarga, jiran, komuniti, negeri dan negara serta dunia merupakan keadaan persekitaran di mana individu boleh dipengaruhi ataupun mempengaruhi ibubapa, rakan sebaya, saudara-mara, dan individu lain. Bahan seperti media cetak dan elektronik, tempat seperti pusat ibadat dan sekolah serta peristiwa yang berlaku di dunia juga boleh mempengaruhi individu.

Rajah 1 menunjukkan elemen yang terkandung dalam tiap-tiap dimensi perkembangan manusia.

2

PEMBANGUNAN MANUSIA

Rajah 1: Dimensi perkembangan manusia Kesemua dimensi di atas adalah saling bergantung dan menerangkan antara satu sama lain. Sebagai contoh, perkembangan sosial boleh dipengaruhi oleh kematangan biologikal, kemampuan intelektual dan reaksi emosi. Kemahiran kognitif pula misalnya, amat bergantung kepada kecerdasan fizikal, kestabilan emosi dan pengalaman sosial. • Seorang remaja yang obes [FIZIKAL] tidak dapat mengambil bahagian dalam sebarang acara sukan di sekolahnya. Di dalam kelas dia juga kurang cekap mengikuti pelajaran [KOGNITIF]. Dengan pencapaian akademik yang rendah dia merasa terpinggir [SOSIAL]. Oleh itu remaja berkenaan sering murung kerana estim diri yang rendah [EMOSI] dan tidak mempunyai ramai kawan. Seorang tua yang tinggal berseorangan kerana kematian pasangan merasa sunyi [EMOSI], dengan kesihatan yang sering terganggu [FIZIKAL] dan sering ingat-ingat lupa [KOGNITIF] mendapati sukar baginya untuk bergaul dengan masyarakat sekeliling dan ahli keluarga seperti masa mudanya [SOSIAL].

3

PEMBANGUNAN MANUSIA @ Cuba anda fikirkan contoh-contoh lain yang sesuai bagi menerangkan perspektif multi-dimensi dan interdisiplinari.

1.3 Perspektif Sepanjang Hayat Manusia menjalani proses perkembangan di sepanjang hayatnya bermula dari peringkat pra-lahir sehingga ke akhir hayat. Walaupun terdapat beberapa aspek fizikal yang kelihatan terhenti seperti pertumbuhan ketinggian, perkembangan dari segi perubahan dan adaptasi adalah berterusan di sepanjang hidup. Seseorang yang sentiasa sakit semasa kecilnya tidak mustahil untuk menjadi dewasa yang sihat. Kematangan emosi juga meningkat dengan bertambahnya usia seseorang, begitu juga dengan pengalaman sosialisasi individu yang berlangsung di sepanjang hayatnya 1.4 Perspektif Herediti dan Persekitaran Perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor herediti seperti pengaruh genetik dan juga faktor persekitaran. Konsep “natur lwn. nurtur” ini menekankan kepada kepentingan faktor baka dan pengaruh persekitaran dalam membentuk perkembangan manusia. Kedua-dua faktor adalah penting dalam mempastikan manusia berkembang mengikut potensi dan fitrah kejadiannya. 1.5 Perspektif Kelangsungan dan bukan kelangsungan Ahli psikologi berpendapat bahawa wujud beberapa elemen dalam kehidupan manusia yang berlaku secara langsung dan berterusan mengikut peningkatan usia seseorang. Ada juga berpendapat bahawa wujud tahap-tahap tertentu di mana individu mencapai fasa pertumbuhan dan perkembangan tertentu sebelum dapat berkembang ke tahap seterusnya. Perspektif ini amat berkaitrapat dengan pengaruh herediti dan persekitaran ke atas perkembangan manusia. 1.6 Perspektif Kumulatif Kehidupan manusia boleh dipengaruhi oleh pengalaman awal dalam kehidupannya. Pengalaman awal yang dilalui oleh individu dianggap akan terkumpul dan memberi impak kepada pengalaman kehidupan selanjutnya. Walau bagaimanapun pelbagai faktor boleh mempengaruhi pencapaian semasa seseorang dalam hidup dan bukan semata-mata berasaskan pengalaman lampau sahaja. 1.7 Perspektif Kestabilan dan Perubahan Manusia dijangkakan boleh mengalami perubahan atau kekal dalam pelbagai aspek perkembangan hidupnya. Sebagai contoh, seorang remaja yang liar dan lemah pencapaian akademiknya berkemungkinan menjadi dewasa yang matang dan bertanggungjawab ataupun sebaliknya. Hasil beberapa kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa terdapat pelbagai faktor dalam persekitaran yang boleh mempengaruhi sama ada personaliti individu kekal atau berubah pada setiap tahap kehidupannya. 1.8 Perspektif Kepelbagaian Dalam kehidupan manusia mengalami kepelbagaian dalam pertumbuhan dan perkembangan di sepanjang hayatnya. Seorang kanak-kanak yang sedang mengalami transisi ke alam remaja kelihatan besar dari segi fizikal tetapi mungkin masih mempunyai 4

PEMBANGUNAN MANUSIA pemikiran dan emosi seperti seorang kanak-kanak kecil. Kecelaruan akibat kepelbagaian ini kadangkala mengelirukan orang lain seperti ibubapa yang mengharapkan kanak-kanak tersebut bertingkahlaku sebagai seorang remaja. 1.9 Perspektif Kitaran dan Ulangan

Penyesuaian berlaku dalam banyak aspek kehidupan. Kadangkala ia berulang pada tahap kitaran hidup tertentu. Misalnya, krisis identiti yang sering melanda pada zaman remaja mungkin berulang di peringkat umur pertengahan. Kitaran dan ulangan ini boleh berbeza antara individu dan dipengaruhi oleh konteks budaya dan persekitaran yang berlainan. 1.10 Perspektif Perbezaan Individu Individu boleh berbeza dari segi masa dan kadar perkembangan. Misalnya ketinggian dan berat badan yang berbeza; kemampuan kognitif, kestabilan emosi dan kematangan personaliti. Perbezaan boleh juga wujud dari segi kemahiran sosial dan gayahidup. Lazimnya, ciri umum dijadikan indikator bandingan dalam melihat tahap perkembangan individu. Ciri umum ini biasanya ditentukan berdasarkan nilai purata. Namun, nilai purata tidak mengambilkira julat perbezaan yang wujud antara satu individu dengan individu yang lain. Sebagai contoh, purata berat badan bayi baru lahir ialah 3.3 kilogram. Angka ini tidak menggambarkan berapa ramai yang lahir dengan berat badan yang sangat rendah dari nilai purata ini. 1.11 Perspektif Perbezaan Budaya Perbezaan budaya memainkan peranan yang penting dalam perkembangan individu. Sebagai contoh, di Malaysia umur pada kali pertama berkahwin bagi wanita Melayu pada suatu masa dahulu adalah di bawah 18 tahun, berbanding dengan wanita Cina dan India yang berkahwin kali pertama pada usia yang lebih lewat. Budaya juga menetapkan status yang istimewa kepada mereka yang berkahwin walaupun berusia muda berbanding dengan mereka yang belum berkahwin tetapi telah lewat usia 1.12 Perspektif Pengaruh Resiprokal Perspektif tindakbalas dua hala ini melihat bagaimana saling tindak antara individu boleh mempengaruhi perkembangan seseorang. Pengaruh orang dewasa dan persekitaran ke atas perkembangan kanak-kanak adalah tidak dinafikan. Walau bagaimanapun kajian telah membuktikan bahawa perbezaan pelbagai ciri yang ada pada kanak-kanak boleh mempengaruhi interaksi orang dewasa dengan mereka. Sebagai contoh, bayi yang comel dan tidak merengek lebih digemari oleh orang dewasa di sekelilingnya yang seterusnya akan memberikan reaksi mesra dan positif. Sebaliknya, seorang kanak-kanak nakal yang sukar dibentuk akan menjadikan dewasa di sekelilingnya bertindak garang dan menolak kehadiran kanak-kanak tersebut. 1.13 KESIMPULAN  Unit satu telah membentangkan tentang falsafah pembangunan manusia sebagai asas untuk memahami proses yang dilalui oleh manusia dari awal kejadian sehingga ke akhir hayat. Konsep insan dan manusia diterangkan pada awal unit di mana insan merujuk manusia sejagat yang hidup dalam persekitarannya. Terdapat 11 perspektif yang melihat manusia sebagai insan yang berkembang mengikut konsep-konsep yang tersendiri. Perkembangan manusia dilihat sebagai meliputi pelbagai dimensi (fizikal, kognitif, emosi dan sosial), berlangsung sepanjang hayat secara berterusan, saling mempengaruhi antara satu sama lain.

  

5

PEMBANGUNAN MANUSIA Perkembangan manusia juga dianggap dipengaruhi oleh pengaruh baka dan asuhan, serta budaya di samping itu terdapat perkembangan yang berulang ataupun berlangsung dalam kitaran.

Latihan 1. Senaraikan ciri perkembangan umum yang dilalui oleh seorang kanak-kanak tadika dan seorang dewasa berusia 60 tahun mengikut dimensi perkembangan fizikal, kognitif, emosi dan sosial yang telah anda pelajari. Kanak-kanak tadika: Orang dewasa berumur 60 tahun:

2. Huraikan bagaimana seorang remaja boleh saling berhubung dengan persekitarannya. [Untuk menjawab soalan ini anda perlu meneliti perspektif-perspektif yang telah dipelajari].

6

PEMBANGUNAN MANUSIA

Unit 2
Pembangunan Manusia dalam Konteks Ekologikal Pengenalan Unit ini akan memperkenalkan pendekatan ekologi manusia dalam mengkaji pembangunan insan. Pendekatan ekologikal melihat bahawa manusia tidak wujud dalam vakum. Setiap aspek dalam kehidupan manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh persekitaran di mana manusia itu berada. Persekitaran merujuk kepada semua yang berada di luar sistem organisma. Ekologi manusia menganggap manusia sebagai organisma biologikal dan sosial yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. Anda akan diperkenalkan dengan dua model ekologi manusia iaitu Ekologi Pembangunan Manusia oleh Urie Bronfenbrenner (1979) dan Teori Ekologi Manusia oleh Margaret Bubolz dan Susan Sontag (1993). Kedua-dua model ini mempunyai ciri tersendiri dan menerangkan konsep asas pendekatan ekologikal iaitu organisma, persekitaran dan salingtindak antara keduanya. Topik-topik yang akan dibincangkan mengenai pembangunan manusia dalam konteks ekologikal adalah: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Latarbelakang pendekatan ekologikal Konsep asas ekologikal Persekitaran Kepentingan perspektif ekologi dalam memahami pembangunan manusia Kesimpulan

Objektif Unit Selepas mempelajari unit ini pelajar akan dapat: a. Memahami pendekatan ekologi manusia dalam mengkaji pembangunan insan b. Menyenarai dan menerangkan konsep utama ekologi manusia c. Menerangkan kelebihan penggunaan perspektif ekologi manusia dalam mengkaji pembangunan insan. Bacaan Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press. Bristor, M. W. (1995). Individuals & family systems in their environment. 2nd. Ed. IO: Kendal/Hunt Pub. Co. 2.1 Latarbelakang pendekatan ekologikal Bidang Ekologi Manusia melihat individu sebagai insan yang berinteraksi dan bertransaksi dengan persekitarannya. Dari aspek sejarah, pemikiran ekologikal telah dapat dikesan dalam kerja-kerja awal Aristotle dan Plato mengenai pertumbuhan penduduk dan kestabilan persekitaran. Perkataan ecology telah diketengahkan oleh Ernest Haeckel, seorang ahli zoologi berbangsa German pada tahun 1869. Haeckel berpendapat bahawa individu terbentuk hasil kerjasama antara persekitaran dan herediti organisma. Beliau mencadangkan satu cabang sains diwujudkan untuk mengkaji organisma dalam persekitaran. Seorang ahli kimia, Ellen Swallow Richards mencadangkan satu bidang sains yang menganalisis persekitaran rumah dan keluarga diwujudkan. Kajian Ellen mengenai edaran udara, kualiti air, sanitasi, pemakanan dan makanan mendorong beliau 7

PEMBANGUNAN MANUSIA merumuskan bahawa wujud hubungan rapat antara tingkahlaku dengan kesihatan manusia serta kualiti persekitaran mereka. Ellen berpendapat bahawa persekitaran menjalani transformasi akibat teknologi, tetapi beliau percaya manusia tetap perlu mengekalkan kawalan terhadap hidup dan persekitaran masing-masing. Pendekatan ekologikal adalah unik kerana terdapat konsep asasnya yang juga wujud dalam pelbagai disiplin sains sosial, sastera dan kemanusiaan serta beberapa bidang sains gunaan yang lain. Perspektif ekologi yang memfokus kepada individu dan keluarga adalah berasaskan fenomena holistic (menyeluruh), multi-disiplin dan sistemik serta mengenengahkan salingtindak antara fenomena tersebut. Berlatarbelakangkan bidang ekonomi rumahtangga yang mendokong falsafah dan konsep yang sama, Beatrice Paolucci dari Michigan State Universiti mencadangkan konsep bahawa keluarga sebagai sistem sokongan hidup yang bergantung kepada persekitaran semulajadi untuk pengekalan fizikal dan persekitaran sosial untuk nilai kemanusiaan dan kualiti serta makna kehidupan. Usaha Paolucci diteruskan oleh Margaret Buboltz dan Susan Sontag dari universiti yang sama. Urie Bronfenbrenner dari Cornell University memberikan penekanan kepada aspek kontekstual dalam melihat pembangunan manusia. Pada awalnya Bronfenbrenner memperkenalkan 4 jenis sistem persekitaran iaitu sistem mikro, meso, ekso dan makro yang juga akan diterangkan dalam unit ini. 2.2 Konsep asas ekologikal Teori Ekologi Manusia menggunapakai konsep-konsep asas daripada 3 komponen besar konsep dalam teori Sistem Umum, Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga. Jadual 1 akan menerangkan tentang konsep-konsep tersebut:

Konsep Sistem Umum Sistem Elemen/Objek Ciri Perhubungan Persekitaran Maklumat/informasi Tenaga Bahan Ruang Masa Homeostasis Maklumbalas Sempadan

Konsep Ekologi Manusia Ekosistem manusia Organisma/individu Persekitaran Interaksi Pola Salingbergantungan Persepsi Organisasi Kepelbagaian Adaptasi Teknologi Kefungsian Holism Limitasi Niche

Konsep Ekologi Keluarga Ekosistem keluarga Keluarga Sumber Keperluan Nilai Matlamat Pengadilan Pembuatan keputusan Komunikasi Pembangunan manusia Personaliti Kesejahteraan Kualiti kehidupan manusia

Jadual 1: Konsep Sistem Umum, Ekologi Manusia dan Ekologi Keluarga # Sila baca "Individual & family systems in their environment" oleh Bristor, M. W. Bab 3 mukasurat 37 hingga 54 untuk membantu anda memahami topik ini dengan lebih jelas. 2.3 Persekitaran Persekitaran terdiri daripada keseluruhan aspek fizikal, biologikal, sosial, ekonomi, politik, estetik dan struktur yang terdapat di sekeliling manusia. Persekitaran merupakan konteks tingkahlaku dan perkembangan manusia. Persekitaran boleh diklasifikasikan menurut sumber yang ada di dalamnya. Ini termasuk persekitaran semulajadi atau bio-fizikal, 8

PEMBANGUNAN MANUSIA persekitaran sosio-budaya dan persekitaran teknologi-binaan manusia (Bubolz & Sontag, 1993) • • • Persekitaran semulajadi/bio-fizikal terdiri daripada sumber bumi yang asli seperti tanah, air, masa, tumbuhan, haiwan, fosil, mineral dan lain-lain Persekitaran sosio-budaya terdiri daripada institusi sosial seperti persanakan (kinship), agama, politik, ekonomi, rekreasi atau kumpulan simbolik. Persekitaran teknologi-binaan manusia termasuk rumah, jambatan, sistem hidroelektrik, bangunan serta sistem jalanraya.

Secara grafik, persekitaran yang disarankan oleh Bubolz & Sontag (1990) boleh digambarkan seperti berikut:

Rajah 2: Ekosistem Keluarga Cuba anda senaraikan contoh lain bagi setiap persekitaran berikut: Persekitaran semulajadi/bio-fizikal : __________________________________________ Persekitaran sosio-budaya:__________________________________________________ Persekitaran teknologi-binaan manusia:________________________________________ Persekitaran boleh juga diklasifikasikan kepada persekitaran mikro dan makro. Klasifikasi ini adalah berdasarkan saiz persekitaran tersebut. Mikro merujuk kepada saiz persekitaran yang kecil, manakala makro pula merujuk kepada saiz persekitaran yang besar. Bronfenbrenner (1979) melihat persekitaran ekologikal manusia berdasarkan 9

PEMBANGUNAN MANUSIA hubungannya dengan konteks di mana individu itu berinteraksi. Beliau membahagikan persekitaran ekologikal tersebut kepada 5 sistem iaitu sistem-mikro, meso, ekso, makro dan krono.Sistem-sistem ini saling terangkum antara satu sama lain dengan persekitaran yang paling dalam atau dekat sebagai tempat di mana individu itu berkembang. Sistem-mikro: Persekitaran yang paling hampir dengan individu. Sebagai contoh, sistem-mikro bagi kanak-kanak sekolah rendah ialah persekitaran rumah dan bilik darjahnya. Sistem-meso: Merujuk kepada hubungan antara 2 atau lebih keadaan di mana individu yang berkembang itu berada dan bertingkahlaku secara aktif. Sebagai contoh, sistem-meso bagi seorang dewasa ialah hubungan antara keluarga, kerja dan kehidupan sosial. Bagi seorang kanak-kanak pula, sistem-mesonya terdiri daripada hubungan antara rumah, sekolah dan jiran.

Sistem-ekso: Sistem-ekso merujuk kepada keadaan yang tidak melibatkan individu secara langsung, tetapi peristiwa yang berlaku di dalam persekitaran ini mempengaruhi sistem individu dan keluarga. Sebagai contoh, sistem-ekso seorang pelajar sekolah termasuklah tempat kerja ibubapanya. Sistem-makro: Persekitaran ini adalah abstrak dan merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi yang mendokong sesuatu budaya. Sebagai contoh, budaya, perspektif dunia, agama, sistem perundangan, sistem pendidikan dan keselamatan negara. Sistem-krono: Sistem ini merujuk kepada pola peristiwa dan transisi yang berlaku dalam persekitaran individu di sepanjang hayatnya. Elemen masa memainkan peranan penting dalam sistem ini. Aktiviti    Sila analisis sistem-sistem yang wujud di persekitaran di mana anda berinteraksi. Labelkan setiap sistem yang anda kenalpasti. Huraikan bagaimana interaksi dan transaksi berlaku antara anda dan sistemsistem tersebut.

2.4 Kepentingan perspektif ekologi dalam memahami pembangunan manusia Perspektif ekologi mengambilkira pendekatan holistik yang melihat pelbagai faktor berkaitan individu dalam konteksnya. Pendekatan holistik memberi penekanan kepada aspek menyeluruh yang dianggap lebih besar daripada gabungan bahagian-bahagiannya (the whole is greater than the sum of the parts). Dengan menggunakan pendekatan tersebut, sebarang fenomena boleh diteliti dari pelbagai sudut dan tidak terhad kepada satu sudut pandangan sahaja. Semua aspek yang berpotensi mempengaruhi sesuatu isu 10

PEMBANGUNAN MANUSIA atau fenomena itu diambilkira. Ini membolehkan tindakan bagi menangani sesuatu fenomena itu diambil secara lebih seimbang dan menyeluruh. Penyelesaian holistik boleh membantu meningkatkan kualiti hidup individu, keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, fenomena salahlaku di kalangan pelajar sekolah mungkin disebabkan oleh gabungan pelbagai faktor seperti personaliti pelajar, keluarga, pengaruh rakan sebaya, iklim sekolah dan media-massa. Maka, untuk menangani isu salahlaku ini, sumbangan kesemua faktor tersebut perlu diambilkira supaya penyelesaiannya adalah lebih menyeluruh dan dapat memberi faedah khususnya kepada kesejahteraan pelajar, keluarga dan masyarakat amnya. Sebagai kesimpulannya, perspektif ekologikal menggalakkan perkara berikut dalam usaha memahami manusia: a. Pemikiran bersepadu b. Pemikiran kreatif c. Fokus dinamik yang komprehensif d. Pemahaman sistem e. Penaakulan beretika f. Kepelbagaian g. Tindakan yang praktikal h. Pemahaman tentang diri 2.5 Kesimpulan Pendekatan ekologi menggalakkan pemikiran kritikal. Dengan menggunakan pendekatan holistik, anda akan dapat mengumpulkan banyak maklumat untuk mengkaji sesuatu isu dan mencari penyelesaian untuk tujuan jangkapendek atau jangkapanjang. Di samping itu, anda boleh menyusun strategi mengikut keutamaan dan dapat meningkatkan pelbagai aspek seperti meningkatkan kretiviti pemikiran, menaakul secara beretika, meneliti kepelbagaian dan memahami diri sendiri.

Latihan Sila dapatkan satu artikel berasaskan penyelidikan daripada jurnal berwasit (contoh: Journal of Marriage and the Family; PERTANIKA Journal of Social Sciences and Humanities, Child Development, Family Issues). Baca dan analisis artikel tersebut. Senaraikan konsep ekologi/ekosistem yang terdapat dalam artikel tersebut dan huraikan bagaimana ia digunakan.

11

PEMBANGUNAN MANUSIA

Unit 3
Kitaran Hidup Manusia Pengenalan Unit ini akan memperkenalkan perkembangan insan menerusi tahap-tahap dalam kitaran hidupnya. Kitaran hidup manusia bermula dari saat persenyawaan berlangsung dan berakhir apabila individu itu meninggal dunia. Bagi memudahkan perbincangan, sarjana terdahulu telah mengklasifikasikan kitaran hidup manusia kepada beberapa tahap yang berasaskan kepada pertumbuhan dan perubahan yang berlaku kepada diri individu tersebut. Ciri yang hadir pada setiap tahap adalah universal berasaskan fakta saintifik. Tetapi tidak dinafikan setiap individu mempunyai keunikan masing-masing dari segi ciri, masa dan tempoh sesuatu tahap tersebut. Secara umumnya, terdapat tahap kritikal di mana seseorang individu melalui detik “mudah-ajar”. Pada detik ini individu mudah menerima asuhan dan didikan yang cuba diterapkan kepadanya. Biasanya tahap ini berlangsung pada zaman awal kanak-kanak. Sekiranya kanak-kanak terabai di saat genting perkembangannya, kemungkinan perkembangan kanak-kanak akan terjejas dan lebih cenderung dipengaruhi gejala kurang sihat. Bak kata pepatah “Melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Anda perlu merujuk bahan bacaan tambahan untuk mendalami setiap tahap kerana apa yang dibentangkan dalam unit ini adalah pengenalan kepadanya sahaja. Anda juga akan berpeluang mempelajari setiap tahap secara khusus dan terperinci apabila anda mengambil kursus-kursus berkenaan pada semester-semester yang akan datang. Topik-topik yang akan dibincangkan mengenai kitaran hidup manusia adalah: 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Peringkat Konsepsi dan Kehamilan Peringkat Kelahiran Peringkat Bayi (2 tahun pertama selepas kelahiran) Peringkat Awal Kanak-kanak (3 hingga 6 tahun) Peringkat Pertengahan Kanak-kanak (7 hingga 12 tahun) Peringkat Awal Remaja (13 hingga 15 tahun) Peringkat Penghujung Remaja (16 hingga 19 tahun) Peringkat Awal Dewasa (20-an hingga 30-an) Peringkat Pertengahan Dewasa (40-an hinggan 50-an) Peringkat Penghujung Dewasa (60 tahun ke atas) Kesimpulan

Objektif Unit Selepas mempelajari unit ini pelajar akan dapat: a. b. c. Memahami pembangunan manusia menerusi tahap-tahap yang ada dalam kitaran hidupnya. Menyenarai dan menerangkan ciri utama yang wujud dalam setiap tahap kitaran hidup manusia Membezakan tahap dalam kitaran hidup manusia dan ciri yang ada pada tahap tersebut.

Bacaan Rice, F. P.(1998). Human development. 3rd. ed. N. J.: Prentice Hall. Mohammed Ali Albar (1992). Perkembangan manusia: Menurut al-Quran & hadis. Terjemahan Dr. Rusli Hj. Nordin. K. L: Crescent News. 12

PEMBANGUNAN MANUSIA Jamilah Jamaludin (1998). Perkembangan manusia dari janin ke dewasa. K. L.: Dewan Bahasa & Pustaka. 3.1 Peringkat Konsepsi dan Kehamilan Peringkat konsepsi dan kehamilan atau dikenali juga sebagai peringkat pra-natal merupakan peringkat pertama dalam kitaran hidup manusia. Peringkat ini bermula dengan persenyawaan ovum dan sperma, yang membentuk sel-sel yang berkembang membentuk janin. Secara biologikal, peringkat prenatal ini melalui tempoh-tempoh berikut: a. Tempoh germinal – berlangsung dari persenyawaan sehingga pelekatan sel tersenyawa ke dinding rahim yang mengambil masa lebihkurang 14 hari b. Tempoh embrionik – bermula dari usia 2 minggu sehingga 8 minggu persenyawaan berlaku c. Tempoh fetus – dari usia 2 minggu sehingga ke penghujung kehamilan Dalam Islam, istilah Nutfah, Alakah, dan Modghah menerangkan tempoh-tempoh yang tersebut di atas [Rujuk Mohammed Ali Albar (1992). Perkembangan manusia: Menurut alQuran dan hadis]. Proses kehamilan yang normal berlangsung selama lebihkurang 9 bulan 10 hari biasanya dibahagikan kepada 3 tri-mester seperti berikut:   Trimester Pertama (awal kehamilan sehingga 3 bulan pertama) Trimester Kedua (tempoh 4 hingga 6 bulan kehamilan) Trimester Ketiga (3 bulan terakhir kehamilan)

Di sepanjang tempoh tersebut, janin yang dikandung mengalami pertumbuhan struktur tubuh yang asas serta perkembangan organ. Faktor baka (herediti) dan persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan janin dalam peringkat prenatal ini. Seseorang wanita yang hamil mengalami pelbagai perubahan fizikal, emosi dan sosial akibat pengaruh perubahan hormon yang berlaku dalam tubuh badannya. 3.2 Peringkat Kelahiran Setelah tamat tempoh kehamilan, bayi bersedia untuk dilahirkan. Proses kelahiran berlangsung dalam 3 peringkat. Pada peringkat pertama berlaku tanda-tanda kelahiran serta pembukaan serviks dan rahim. Peringkat kedua diikuti dengan pembukaan serviks sepenuhnya disamping ibu merasa gesaan untuk meneran. Peringkat ketiga gesaan semakin kerap, ibu terus meneran sehingga bayi terlahir diikuti urinya. Kelahiran bayi boleh berlaku secara normal atau dengan bantuan alat seperti forsep dan vakum atau melalui pembedahan caesarian. 3.3 Peringkat Bayi (2 tahun pertama selepas kelahiran) Bermula selepas lahir, peringkat bayi berakhir apabila bayi itu memasuki peringkat kanak-kanak bertatih iatu lebihkurang pada umur 2 tahun. Tempoh ini menyaksikan pelbagai perubahan yang mendadak berlaku pada diri bayi. Perkembangan keupayaan motor dan koordinasi fizikal, kematangan deria dan keupayaan berbahasa bayi dapat dilihat dengan jelas. Perapatan terbentuk antara bayi dengan ahli keluarga dan penjaga, bayi belajar mempercayai atau tidak mempercayai, juga belajar untuk meluahkan atau memendam kasihsayang dan kemesraan. Bayi juga belajar meluahkan beberapa perasaan yang asas, membentuk keupayaan kendiri dan belajar berdikari. Bayi pada tahap ini juga mempamerkan ciri personaliti dan temperamen yang berbeza. 3.4 Peringkat Awal Kanak-Kanak (3 hingga 6 tahun) Peringkat ini berlangsung dari umur 3 hingga 5 tahun. Peringkat ini juga boleh dikenali sebagai peringkat umur pra-sekolah. Kanak-kanak pada peringkat umur ini meneruskan 13

PEMBANGUNAN MANUSIA pertumbuhan yang drastik dari segi fizikal, kognitif dan linguistik. Kanak-kanak peringkat awal telah mula pandai menjaga diri, membentuk konsep kendiri dan identiti dan peranan gender serta menunjukkan minat untuk bermain dengan kanak-kanak lain. Kualiti hubungan ibubapa-anak amat kritikal pada peringkat ini bagi menjamin proses sosialisasi berjalan lancar. 3.5 Peringkat Pertengahan Kanak-Kanak (7 hingga 12 tahun) Pada peringkat ini kanak-kanak mula membaca, menulis dan memahirkan diri dalam matematik. Mereka belajar memahami dunia dan berfikir secara logik. Oleh kerana sekolah merupakan mikro-sistem yang penting bagi kanak-kanak peringkat ini, kejayaan merupakan satu perkara penting. Perkembangan psiko-sosial dan moral juga berkembang pesat pada peringkat ini. Kualiti hubungan dalam keluarga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial anak. 3.6 Peringkat Awal remaja (13 hingga 15 tahun) Peringkat remaja adalah tempoh transisi antara alam kanak-kanak dan alam dewasa. Perubahan fizikal yang ketara berlaku terutamanya pada kanak-kanak perempuan yang pada lazimnya mengalami tahap baligh lebih awal dari kanak-kanak lelaki. Pada peringkat ini kanak-kanak matang secara seksual dan mula berfikiran secara operasi formal. Remaja mula mahukan kebebasan dari ibubapa dan membentuk hubungan erat dengan rakan sebaya. Komunikasi ibubapa-remaja yang efektif dapat membantu dalam penyesuaian hubungan antara keluarga dan remaja pada peringkat ini. 3.7 Peringkat Penghujung remaja (16 hingga 19 tahun) Pembentukan identiti diri merupakan tugas utama yang menjadi agenda penting dalam peringkat penghujung remaja. Remaja mula berfikir dan bertindak dalam menentukan kerjaya pilihan, meneruskan pengajian dan akhirnya bekerja. Hubungan dengan rakan berlainan jantina mula terbentuk di samping kekal berhubung baik dan mesra dengan orang lain. 3.8 Peringkat Awal dewasa (20-an dan 30-an) Cabaran penting pada peringkat awal dewasa termasuklah menjalin hubungan intim, menetapkan pilihan kerjaya dan berjaya dari aspek pekerjaan. Pelbagai keputusan hidup lain yang penting juga perlu dibuat pada peringkat ini seperti pemilihan pasangan, berkahwin dan menjadi ibubapa. Terdapat juga individu dewasa yang berhadapan dengan perceraian dan perkahwinan semula. Keputusan penting yang dibuat pada peringkat ini bakal mempengaruhi hidup di kemudian hari. 3.9 Peringkat Pertengahan dewasa (40-an dan 50-an) Pada peringkat ini, golongan dewasa pertengahan mula merasakan bahawa mereka kesuntukan masa dalam hidup ini. Mereka akan mengimbas kembali perjalanan hidup sebelum ini dan seterusnya menyebabkan krisis peringkat pertengahan umur berlaku. Bagi golongan dewasa yang mempunyai anak yang telah meninggalkan rumah, peringkat ini boleh meningkatkan “kebebasan” mereka. Pada tahap ini ramai yang mampu mencapai tahap tanggungjawab personal dan sosial yang maksimum serta berjaya dalam kerjaya. Walau bagaimanapun ubahsuaian perlu dilakukan kerana perubahan juga berlaku dari segi fizikal, emosi dan keadaan pekerjaan (jika berkenaan). 3.10 Peringkat Penghujung Dewasa (60 tahun ke atas) Peringkat ini memerlukan individu melakukan banyak penyesuaian terutamanya akibat perubahan dalam kapasiti fizikal, keadaan emosi dan sosial serta hubungan dengan orang lain. Tumpuan lebih perlu diberi ke atas jagaan kesihatan untuk menjamin keupayaan fizikal dan kesejahteraan secara keseluruhan. Terdapat golongan dewasa yang mampu meneruskan minat dan mungkin kerjaya ??? mendalami ilmu dan kemahiran kognitif. 14

PEMBANGUNAN MANUSIA Dewasa pada peringkat ini juga mula memberi makna baru bagi hubungan yang wujud antara mereka dengan anak-anak yang telah dewasa, cucu-cicit dan saudara-mara yang lain terutamanya apabila salah seorang pasangan telah meninggal dunia. Mengekalkan hubungan baik dengan rakan sebaya adalah satu perkara penting dalam membantu dewasa mengekalkan kesejahteraan hidup. Bagi dewasa yang mengalami pengalaman positif dalam kehidupannya, peringkat ini dilalui dengan kegembiraan dan rasa puashati terhadap hidup serta sedikit keresahan dalam menghadapi kematian. 3.11 Kesimpulan

 Perkembangan manusia mengikut kitaran hidup terbahagi kepada beberapa  
 peringkat bermula dengan peringkat prenatal dan berakhir dengan kematian. Pada setiap peringkat wujud perubahan dan perkembangan dalam dimensi utama kehidupan iaitu fizikal, kognitif, emosi dan sosial. Pengaruh faktor herediti dan persekitaran sama-sama memainkan peranan dalam membantu individu mencapai tahap perkembangan yang optimum dan menjalani kehidupan dengan penuh jaya dan sejahtera.

Latihan 1.Sila senaraikan ciri perkembangan yang utama bagi individu dalam setiap peringkat hidup berikut: a. b. c. d. Peringkat bayi Peringkat kanak-kanak sekolah rendah Peringkat remaja awal Peringkat pertengahan dewasa

2. Jelaskan kenapa detik mudahajar penting dalam pembangunan individu. Beri contoh yang sesuai.

15

PEMBANGUNAN MANUSIA

Unit 4
Fitrah dan Potensi Individu Pengenalan Unit ini akan memperkenalkan kepada anda tentang konsep fitrah dan potensi individu. Pemahaman tentang kedua-dua konsep ini adalah penting kerana pembangunan seseorang itu berkaitrapat dengan fitrah dan potensi yang ada dalam dirinya. Sebagai agen pembangunan manusia, kepekaan anda terhadap konsep fitrah dan potensi individu akan mendorong anda untuk membekalkan rangsangan yang berkualiti demi melahirkan insan cemerlang dan sejahtera sesuai dengan tuntutan dan aspirasi agama, bangsa, masyarakat dan negara. Ini adalah juga selaras dengan fokus ekologi manusia yang menitikberatkan bukan sahaja kepada kesejahteraan hidup individu tetapi juga insan sejagat. Topik-topik yang akan dibincangkan mengenai fitrah dan potensi individu adalah: 4.1 Fitrah manusia Hiraki keperluan manusia 4.2 Potensi manusia 4.3 Kepentingan memahami perkembangan fitrah dan potensi manusia 4.4 Kesimpulan Objektif Unit Selepas mempelajari unit ini pelajar akan dapat:

a.
b. c.

Memahami makna fitrah dan hiraki keperluan manusia Memahami makna potensi manusia. Membincangkan tentang kepentingan memahami mengenai fitrah dan potensi bagi merangsang perkembangan individu.

Bacaan Kamaruddin Hj. Husin (1996). Sekolah dan perkembangan kanak-kanak. K. L: Utusan Pub. & Distributors. Mitsch, R. (1994). Nurturing your child’s potential: How to make the most of your child’s emotional, physical, and intellectual promise. Ann Arbor, Michigan: Servant Publications. Rozumah, B. (2001). Lahirkan anak pintar: Interaksi positif ibu bapa dengan anak prasekolah. Singapore: Times Book International.

16

PEMBANGUNAN MANUSIA 4.1 Fitrah manusia Secara umumnya perkataan fitrah boleh diertikan sebagai sifat semulajadi. Setiap manusia lahir dengan berbekalkan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah. Antaranya termasuklah bakat, keupayaan fizikal, mental dan emosi. Lazimnya fitrah pemberian Tuhan itu berkecendurungan ke arah kebaikan. Malah setiap manusia yang lahir ke dunia ini mempunyai fitrah atau sifat semulajadi yang suci dan sempurna. Namun pengaruh negatif daripada asuhan dan persekitaran yang tidak berkualiti boleh menjejaskan kesucian dan kesempurnaan itu. Oleh itu adalah penting supaya manusia itu dibimbing dan dididik supaya sifat semulajadinya terasuh ke arah kebaikan. Umumnya, fitrah semulajadi manusia terbahagi kepada dua aspek iaitu: a. b. Jasmani Rohani FITRAH JASMANI Secara semulajadi manusia memerlukan tiga perkara asas untuk kekal hidup. Tiga perkara tersebut adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tanpa perkara asas ini sukar bagi manusia untuk terus hidup dengan selasa. Oleh itu untuk membangun dan berjaya dalam hidup manusia perlu memperolehi ketiga-tiga perkara asas ini. ROHANI Sifat semulajadi manusia ialah menginginkan kebenaran dan ketuhanan. Keadaan ini sesuai dengan pengertian fitrah sebagai ciptaan Tuhan. Fitrah juga merupakan naluri manusia terhadap kepercayaan kepada Tuhan penciptanya. Dengan lain perkataan naluri untuk beragama wujud dalam diri setiap manusia. Maka untuk kesejahteraan manusia perlu memenuhi tuntutan nalurinya. 4.2 Hiraki Keperluan Manusia Untuk menjamin fitrah atau sifat semulajadi dapat berkembang dengan maju, setiap individu perlu memenuhi tuntutan beberapa keperluan asasi. Abraham Maslow telah mengenalpasti lima keperluan asasi manusia. Beliau telah menyusun keperluan tersebut secara hiraki untuk melambangkan bahawa wujud beberapa tahap dalam keperluan manusia untuk hidup. Tahap keperluan tersebut bermula dengan yang paling asas iaitu keperluan fisiologi, sehinggalah ke tahap yang tertinggi iaitu keperluan pencapaian hasrat diri atau nirwana diri. Menurut Maslow, setiap individu perlu memenuhi keperluan yang paling asas terlebih dahulu sebelum dapat meneruskan kepada tahap yang lebih tinggi. Namun keperluan tersebut tidak perlu dipenuhi mengikut urutan satu persatu. Seseorang boleh memenuhi beberapa keperluan serentak. Keupayaan atau tidak keupayaan individu untuk melengkapkan kelima-lima keperluannya akan mempengaruhi persepsinya terhadap proses kehidupan dan persekitarannya. Rajah 3 menunjukkan hiraki keperluan manusia yang diperkenalkan oleh Maslow.

17

PEMBANGUNAN MANUSIA

Keperluan pencapaian nirvana diri Keperluan penghargaan Keperluan kasih sayang dan termilik Keperluan keselamatan

Keperluan fisiologi

Rajah 3: Hiraki Keperluan Maslow Keperluan fisiologi Pada tahap pertama keperluan manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan fizikal. Makanan, minuman, rehat dan riadah adalah antara unsur penting yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Individu yang memperolehi unsur ini dengan seimbang akan dapat menjamin kesempurnaan keperluan fisiologi atau tubuh badannya. Sekiranya keseimbangan ini terbina semenjak daripada peringkat awal hidup, individu akan memperolehi kecergasan bukan sahaja dari segi fizikal malah juga mental. Individu yang sihat lazimnya berkeperibadian baik, tenang dan ceria. Sifat ini penting dalam usaha untuk menghasilkan insan yang mulia dan cemerlang. Keperluan keselamatan Tahap kedua keperluan manusia ialah jaminan keselamatan. Seperti keperluan fisiologi, keperluan ini adalah juga asas untuk manusia kekal hidup (survive). Untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimum, manusia perlu mendapat perlindungan dan keselamatan secukupnya selain makanan, minuman dan pakaian. Keluarga merupakan tempat pertama individu mendapat keperluan ini seperti juga keperluan fisiologi. Apabila keperluan ini didapat dilengkapkan individu akan merasa selasa, tenteram, dan mempercayai orang serta persekitarannya. Sekiranya tidak akan merasa terancam, takut dan terganggu dari segi mental, fizikal, sosial serta emosi. Keperluan kasih sayang dan termilik Setiap individu memerlukan kasih sayang dan perasaan dipunyai (termilik) terutama daripada orang yang signifikan (penting) dalam hidupnya seperti ibu bapa dan ahli keluarga. Kedua-dua keperluan ini apabila dipenuhi membuatkan individu merasa hidupnya mempunyai tempat untuk bermesra, bermanja, mengadu dan meluahkan perasaan. Ia juga akan merangsang individu ke arah perkembangan yang sihat terutama dari segi emosi. Individu yang memperolehi kasih sayang dan rasa dipunyai ini juga telah didapati lebih cerdas, ceria dan aktif. Namun, sekiranya kedua-dua keperluan ini terabai, seseorang itu merasakan hidupnya tidak sempurna. Malah dia akan sentiasa kelihatan murung, gelisah, tidak sihat, tidak aktif dan tidak bahagia. Oleh itu untuk perkembangan yang optimum manusia perlu memperolehi kasih sayang yang mencukupi, di samping rasa dipunyai oleh mereka yang penting disekelilingnya. Keperluan penghargaan Secara semulajadi manusia ingin memenuhi keperluan penghargaan kendiri. Keperluan ini merujuk kepada perasaan ingin dihormati, disanjung dan dipuji. Dengan kejayaan memenuhi perasaan ini, seseorang itu akan merasakan dirinya berguna dan dihargai. Perasaan ini akan selanjutnya mendorong kepada keyakinan diri yang tinggi. 18

PEMBANGUNAN MANUSIA Penghargaan kendiri yang tinggi sering dikaitkan dengan kejayaan dalam pelbagai bidang kehidupan. Sebagai contoh seorang pelajar yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi lazimnya cemerlang dalam bidang akademik. Individu yang rendah penghargaan kendiri biasanya merupakan seorang yang pasif, tidak ceria, tidak berani mencuba, selalu menyendiri, selalu gagal dan merasakan tiada apa-apa yang positif mengenai dirinya. Keperluan pencapaian nirwana diri Tingkat keperluan tertinggi bagi manusia menurut Maslow ialah keperluan pencapaian hasrat diri atau nirwana diri. Keperluan ini bermakna menggunakan keupayaan dan bakat yang terpendam untuk mencapai potensi diri yang optimum. Individu ditahap ini lazimnya sudah mencapai tahap keunikan atau kesempurnaan yang diinginkannya. Individu begini biasanya mempunyai kawalan diri yang tinggi. Tindakan dan tingkah lakunya dibimbing oleh matlamat dan kesempurnaan yang ditentukannya sendiri. Menurut Maslow tidak ramai individu mampu mencapai tahap keperluan tertinggi ini. Mereka yang berjaya memiliki ciri seperti realistik, berdikari, kreatif, fleksibel, mempunyai perspektif sendiri, penghargaan kendiri tinggi, penyelesai masalah dan kuat dari segi kerohanian. Aktiviti: Cuba bincangkan bagaimana Agama anda mendefinisi dan menerangkan tentang konsep fitrah. Pelajar Islam boleh memetik beberapa firman ALLAH swt. dan hadis Nabi s.a.w untuk menjawab aktiviti ini. Konsep fitrah daripada perspektif Agama Firman ALLAH swt. Petikan Hadis Nabi s.a.w 4.2 Potensi manusia Potensi manusia merujuk kepada kebolehan atau keupayaan yang terpendam dalam diri manusia. Secara mudah, potensi disebut juga sebagai kemungkinan (possibility) yang wujud dalam diri seseorang. Kebolehan/keupayaan/kemungkinan tersebut mesti dirangsang supaya kewujudannya terserlah dan berkembang maju. Seperti fitrah, potensi juga adalah anugerah Tuhan yang maha pencipta. Potensi wujud dalam diri individu sejak dia dilahirkan. Walau bagaimanapun potensi merupakan sebahagian daripada fitrah, malah kedudukannya boleh dilihat sebagai lebih rendah daripada fitrah. Fitrah akan terus berkembang walaupun tidak dirangsang, tetapi potensi individu akan terbantut sekiranya dibiarkan. Perkembangan potensi individu banyak bergantung kepada rangsangan yang diterimanya. Perkembangan yang berkualiti terhasil daripada rangsangan yang berkualiti. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak akan tetap boleh bercakap dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi walaupun tidak dilatih untuk berbuat demikian. Secara fitrahnya kanak-kanak itu memang berkemampuan untuk bercakap dan berkomunikasi. Seandainya kanak-kanak itu berpeluang untuk berinteraksi dengan orang di sekelilingnya dan didedahkan dengan sumber serta rangsangan untuk meningkatkan perkembangan bahasanya, tahap penguasaan bahasa kanak-kanak itu sudah pasti lebih tinggi daripada kanak-kanak lain yang tidak memperolehi peluang yang sedemikian. Satu contoh menarik untuk menunjukkan perkaitan rapat antara fitrah dan potensi ialah dari segi kemampuan manusia untuk terbang. Secara fitrah sememangnya manusia tidak dianugerahkan oleh Tuhan dengan kebolehan untuk terbang bebas di udara seperti seekor burung, namun manusia mempunyai potensi untuk mencipta alat untuk 19

PEMBANGUNAN MANUSIA membantunya terbang dari satu tempat ke satu tempat. Ini bermakna wujud kemampuan atau keupayaan untuk manusia melakukan sesuatu demi mencapai citacitanya. Ringkasnya selaras dengan fitrah yang ada dalam diri, manusia mampu mengasah potensinya untuk maju. Sebagaimana fitrah, potensi manusia boleh juga dilihat dari aspek jasmani dan rohani. Dari aspek jasmani, manusia berpotensi untuk melakukan pelbagai aktiviti seperti bersukan, berkebun, riadah, rekreasi dan sebagainya. Manakala dari segi rohani, manusia berpotensi untuk memahami konsep, berfikiran kreatif dan kritis, inovatif, berhujah dan sebagainya sesuai dengan fitrah yang ada padanya. Potensi manusia yang dihuraikan ini lazimnya diklasifikasikan kepada aspek intelektual, kerohanian, sosio-emosi dan fizikal. Selaras dengan keperluan individu, kesemua aspek ini perlu dirangsang daripada peringkat awal hidup supaya setiap individu dapat mencapai kemajuan dan kecemerlangan yang holistik. cth Rangsangan untuk perkembangan intelek anak peringkat prasekolah Wujudkan suasana yang menggembirakan untuk anak belajar Cipta mainan untuk anak belajar mengira, membaca dan menulis Kreatif dalam menyampaikan ketiga-tiga kegiatan di atas seperti disertakan dengan gambar, lawak jenaka dan lakonan Bantu anak menerima dan belajar daripada kesilapan Galakkan dan tanamkan sikap untuk terus mencuba Tenangkan anak jika berlaku kesilapan Terangkan kepada anak bahawa kesilpan boleh dibaiki dan diatasi. Beri peluang anak bersoal jawab. Kemukakan soalan terbuka, iaitu soalan yang memberi anak peluang menghuraikan idenya, bukan soalan yang cuma memerlukan jawapan ‘ya’ atau ‘tidak’ sahaja. Peka kepada peluang pembelajaran. Jadikan setiap keadaan dan tempat di mana anak berada sebagai tempat untuk belajar. Misalnya, kalau berada di pejabat pos, tunjukkan kepadanya apa yang berlaku di situ.

[Sumber: Rozumah, B. (2001). Lahirkan anak pintar: Interaksi positif ibu bapa dengan anak prasekolah. Singapore: Times Book International 4.3 Kepentingan memahami perkembangan fitrah dan potensi manusia Seperti yang telah dibincangkan setiap manusia telah dibekalkan dengan fitrah dan potensi. Kedua-dua unsur ini memainkan peranan penting dalam pembangunan diri manusia. Memahami bagaimana fitrah dan potensi berkembang dan menyumbang kepada pembangunan diri manusia akan mendorong kepada usaha yang lebih teratur untuk melahirkan manusia yang cemerlang dan resilien. Sifat semulajadi manusia seperti boleh berfikir, bercakap dan melakukan kerja untuk mencari rezeki adalah ketetapan yang dilengkapi oleh Tuhan untuk setiap manusia sejak azali lagi. Secara fitrahnya perlu difahami bahawa setiap manusia ditetapkan untuk menuju ke arah kebaikan. Ini bermakna tiada manusia yang dilahirkan ke dunia ini dengan ketetapan untuk melakukan kejahatan atau kemusnahan. Malah manusia dilahirkan dengan sifat suci dan bersih baik dari segi fizikal, mental, sosial ataupun emosi. Walau bagaimanapun kesucian ini boleh tercemar sekiranya manusia berinteraksi dan bertransaksi dengan ekosistem yang disfungsi. Sebagai contoh, setiap manusia dilahirkan dengan fitrah untuk hidup berkelamin iaitu mempunyai naluri untuk berkahwin dan hidup berpasangan. Sifat semulajadi ini adalah 20

PEMBANGUNAN MANUSIA sesuatu yang mulia untuk mempastikan kelangsungan generasi pewaris. Walau bagaimanapun sekiranya naluri ini tidak dilaksanakan dengan cara yang betul iaitu yang tidak diiktiraf oleh Agama maka akan lahir generasi pewaris yang sesat dan tidak berkualiti. Kewujudan fenomena seperti berzina, rogol, sumbang mahram, berkhalwat dalam masyarakat hari ini memberi gambaran bagaimana fitrah yang suci untuk hidup berkelamin telah tercemar hasil interaksi dan transaksi dengan sistem sosial yang tidak sihat. Keadaan ini juga memberi gambaran akibat buruk hasil daripada fitrah yang tidak terbimbing dan terpesong daripada landasan Agama. Sekiranya fenemona seperti ini berterusan dalam masyarakat, apakah kualiti manusia yang akan terlahir? Apakah implikasinya terhadap usaha membangunkan manusia dan insan sejagat? Seiring dengan fitrah wujud dalam diri setiap manusia potensi yang perlu dicungkil untuk ia berkembang maju. Satu ciri potensi yang perlu difahami ialah ia mungkin berbeza di antara seorang individu dengan individu yang lain. Mungkin ada individu yang lebih berpotensi dalam satu bidang tetapi tidak dalam bidang yang lain. Seperti fitrah, potensi yang wujud dalam diri manusia boleh dibentuk ke arah kelebihan yang lebih tinggi. Rancangan dan latihan yang sesuai dan berkualiti boleh merangsang perkembangan potensi ke tahap yang maksimum sesuai dengan izin Tuhan. Misalnya dari segi intelek, didikan dan latihan yang berkualiti akan dapat meningkatkan tahap kecerdasan seseorang sehingga dia menjadi seorang yang berjaya. Asuhan dan latihan juga boleh membentuk potensi seseorang sehingga meningkat ke tahap profesional. Contohnya, anak-anak Dato’ Sidek terkenal sebagai pemain badminton profesional hasil latihan rapi yang telah dirancangkannya untuk mereka. Oleh itu sejauhmana potensi manusia itu berkembang banyak bergantung kepada rangsangan yang diterima. Selain rangsangan berkualiti faktor umur, baka, dan persekitaran juga boleh mempengaruhi juga tahap perkembangan potensi seseorang. Jelaslah bahawa fitrah dan potensi individu itu boleh berkembang secara semulajadi atau dibentuk oleh faktor-faktor yang wujud dalam konteks di mana individu itu berada. Aktiviti: Dengan ringkas cuba bincangkan mengapa penting untuk memahami tentang perkembangan fitrah dan potensi manusia? 4.4 Kesimpulan Manusia dilahirkan ke dunia dengan berbekalkan fitrah dan potensi. Fitrah merujuk kepada sifat semulajadi manusia, manakala potensi pula merupakan keupayaan yang terpendam dalam diri manusia dan perlu dijelmakan. Fitrah manusia mempunyai perkaitan yang rapat dengan keperluan asasinya yang mesti dilengkapkan. Keperluan asasi manusia disusun secara hiraki oleh Abraham Maslow. Pelbagai faktor dalam ekosistem manusia boleh mempengaruhi perkembangan kedua-dua fitrah dan potensi manusia. Usaha yang terancang adalah perlu bagi merangsang perkembangan fitrah dan potensi manusia ke arah kecemerlangan.

Latihan: Sila senaraikan teknik yang boleh anda gunakan untuk merangsang perkembangan potensi individu berikut dari segi intelektual, kerohanian, emosi dan fizikal. (Catatkan siapa individu yang diberi tumpuan dalam bulatan contoh bayi, kanak-kanak sekolah rendah atau remaja). Untuk membantu anda mencari ide untuk aktiviti ini, sila rujuk buku oleh Mitsch, R. (1994) dan Rozumah, B. (2001).

21

PEMBANGUNAN MANUSIA

Unit 5
NILAI MURNI DAN BUDAYA MANUSIA Pengenalan Unit ini akan membincangkan perkara asas yang berkaitan dengan nilai seperti ciri, klasifikasi, orientasi, fungsi dan pola nilai. Proses yang melibatkan nilai seperti membuat penilaian, penjelasan dan perubahanjuga akan dijelaskan. Nilai adalah perkara penting dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi tingkahlaku manusia dalam persekitarannya. Topik-topik yang akan dibincangkan mengenai kitaran hidup manusia adalah: 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Definisi, ciri dan klasifikasi nilai Orientasi nilai Fungsi nilai Pola nilai Proses menilai Penjelasan dan perubahan nilai Anjakan paradigma Nilai sejagat Kesimpulan

Objektif Unit selepas mempelajari unit ini pelajar akan dapat: • • • memahami makna, ciri dan klasifikasi nilai menerangkan ciri utama yang wujud dalam setiap tahap kitaran hidup manusia menggunakan pemahaman tentang nilai dalam menganalisa perkara penting dalam pembangunan manusia

Bacaan Bristor, M. W. (1995). Individuals and family systems in their environments. IO: Kandall/Hunt. 5.1 Definisi, ciri dan klasifikasi nilai Proses menilai ialah proses di mana maklumat, sumber dan tenaga dipilih, disusun mengikut kepentingan atau keutamaan dari segi nilainya. Dalam kehidupan seharian, kita sering berdepan dengan cabaran dan keadaan yang memerlukan kita membuat keputusan dan bertindak. Setiap situasi yang memerlukan kita membuat pilihan, keputusan dan mengambil tindakan melibatkan proses menilai. Proses ini didasarkan kepada kepercayaan, sikap dan nilai kita. Nilai akan mempengaruhi persepsi, pemilihan matlamat dan cara yang sesuai untuk mencapai matlamat. Dua peranan utama nilai ialah untuk menjadi kriteria dalam memilih dan membantu menyusun atur pilihan mengikut keutamaan. Nilai merujuk kepada ide yang dipunyai oleh individu tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nilai merupakan konsep intemal tentang apa yang dimahukan seperti sesuatu yang disukai, disanjungi, "committed" terhadapnya. Manusia menggunakan nilai bagi memandu tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana untuk bertingkahlaku terhadap orang lain. 22

PEMBANGUNAN MANUSIA Terdapat pelbagai definasi yang boleh membantu kita memahami makna nilai. antaranya ialah: "... sesuatu yang boleh mempengaruhi keputusan individu untuk membuat pemilihan dan yang boleh menghasilkan respon yang membabitkan emosi "(Linton, 1954). "... konsepsi yang eksplisit ataupun implisit, unik bagi individu atau kumpulan, tentang perkara yang dimahukan yang mempengaruhi pemilihan cara dan penyudah tingkahlaku (Kluckhohn, 19 71). "... kepercayaan yang berlanjutan tentang cara perlakuan tertentu atau keadaan terakhir kewujudan yang diutamakan sama ada personal atau sosial " (Rokeach, 19 73). Cara perlakuan tertentu clikenali sebagai nilai instrumental dan keaddan terakhir kewujudan dikenali sebagai nilai terminal. Jadual 2 menunjukkan senarai bagi nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai Terminal Kehidupan yang selesa (kehidupan yang mewah) Kehidupan yang tidak menjernukan (kehidupan yang memberangsangkan, aktif) Rasa pencapaian (sumbangan yang berlanjutan) Keamanan dunia (tiada peperangan dan pertentangan) Keindahan dunia (keindahan sernulajadi dan seni) Nilai Instrumental Bercita-cita tinggi (bekerja keras, berazarn tinggi) Berpandangan luas (berfikiran terbuka) Berkebolehan (cekap, berkesan) Periang (senang hati, sentiasa gembira) Bersih (teratur, kernas)

Kesamaan Tabah (persaudaraan, peluang yang sama untuk (berpegang teguh kepada kepercayaan semua) sendiri) Keselarnatan keluarga (menjaga orang yang dikasihi) Kebebasan (berclikari, pilihan bebas) Kebahagiaan (kepuasan) Keharmonian dalarnan (bebas dari ketegangan dalaman) Cinta yang matang (perhubungan seks dan kerohanian) Keselarnatan negara (perlindungan daripada serangan) Kenikmatan (kehidupan yang gembira/mewah) Keselarnatan (selarnat, kehidupan yang berterusan) Hormat diri (harga diri) Peingiktirafan sosial (honnat, kagurn) Persahabatan sejati Pengampun (sedia memaafi orang lain) Suka menolong (bekerja untuk kebajikan orang lain) Jujur (ikhlas, benar) Imaginatif (berani, kreatif) Berdikari (serba boleh, mampu diri) Intelektual (pandai, suka berfikir) Logik (tekad, rasional) Penyayang (pengasih, lembut) Kepatuhan (taat, menghormati) Berbudi-bahasa (bersopan, beradat) Bertanggungjawab 23

PEMBANGUNAN MANUSIA

(sahabat yang karib) Kebijaksanaan (permaharnan yang matang)

(boleh diharap, boleh dipercayai) Kawal. diri (mengawal. diri, disiplin diri)

Jadual 2: Nilai Instrumental dan Nilai Terminal

1. Klasifikasi nilai Nilai merupakan perkara penting yang mempengaruhi hampir kesemua aspek kehidupan kita. Mengklasifikasikan nilai membantu kita bagaimana nilai mempengaruhi kehidupan harian. Nilai boleh diklasifikasikan kepada 3 kategori iaitu nilai personal, nilai moral dan nilai sosial. Nilai Personal Nilai personal merangkumi ciri atau cara individu bertindak dalam kehidupan seharian yang dilahirkan dalam tingkahlaku seperti disiplin, motivasi, ketepatan masa, ketertiban, penilaian diri terhadap usaha, ketetapan pendirian dan orientasi matlamat. Nilai-nilai ini merupakan sebahagian dari ciri personal seseorang. Nilai personal adalah unik bagi setiap individu di mana nilai persona dipilih mengikut kepentingan masing-masing.] Nilai Moral Nilai moral membekalkan rasa salah atau benar, dan berkait dengan tanggungjawab untuk hidup dengan cara yang melindungi kebebasan dan hak orang lain. Nilai moral menggambarkan kesopanan moral. Sikap dan kepercayaan bermoral ditunjukkan dari segi kejujuran, boleh diharapkan, toleransi, ketenangan fikiran, keadilan, integriti, prihatin kepada faedah jangkapanjang dan konsisten dari segi kesempurnaan dan tindakan. Nilai Sosial Nilai sosial dapat dilihat melalui perhubungan dengan orang lain. Nilai ini adalah seperti sokongan, kerjasarna, penghargaan, berdikari, saksarna, pemurah, adil, patuh undangundang, menerima keputusan ramai, saling bergantungan, serta mengiktiraf kebaikan dan maruah orang lain. 5.2 Orientasi Nilai Orientasi nilai merujuk kepada pembudayaan nilai murni dalarn kehidupan harian. Terdapat 5 orientasi nilai yang asas iaitu: 1) Orientasi aktiviti, 2) Orientasi kemanusiaan 3) Orientasi individu-alam, 4) Orientasi masa dan 5) Orientasi hubungan. Orientasi Aktiviti Orientasi aktiviti menjawab persoalan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang pengaruhi oleh budaya. Orientasi aktiviti boleh dinilai daripada 3 sudut iaitu pelaku (being), apa yang dilakukan ((being-in-becoming) dan apa yang tercapai olehnya (doing). Terdapat budaya yang menekan kepada aspek pencapaian lebih daripada lain-lain aspek. Orientasi "apa yang akan dilakukan" dapat dilihat di kalangan intelektual di mana aktiviti 24

PEMBANGUNAN MANUSIA yang menggalakkan pekembangan personaliti yang menyeluruh serta pencapaian keunggulan diri menjadi turnpuan utama. Orientasi yang memberi penekanan kepada pelaku mengambilkira siapa individu yang melakukan dan bukan apa yang boleh dicapainya serta ekspresi personalitinya yang spontan. Orientasi Kemanusiaan Semulajadi Manusia dilahirkan suci dan sempurna. Pandangan ini bercanggah dengan pendapat yang menyatakan bahawa manusia lahir dengan kualiti baik dan jahat. Dengan sifat yang suci dan sempurna manusia berkembang untuk kebaikan. Jika individu disosialisasikan dengan orientasi keimanan dan amalan baik maka akan terserlahlah kualiti baik individul itu. Faktor keimanan diberi penekanan dalam orientasi ini di mana ia berfungsi sebagai panduan untuk bertingkahlaku. Orientasi ini sekiranya tersebar kepada manusia sejagat akan menjamin keharmonian dalam kehidupan. Orientasi Individu-alam Oientasi ini berkait dengan hubungan di antara individu dengan alam sekitarnya. Kualiti kehidupan manusia dan alam sekitar bergantung kepada bagaimana individu melihat hubungannya dengan alam. lndividu pasif merasakan mereka tidak boleh menyumbang kepada kesejahteraan alam. Individu yang ingin menguasai alam pula menyalahgunakan sumber alam dalam kehidupan. Individu yang peka mementingkan keharmonian hubungannya dengan alam, selaras dengan perspektif ekologi yang menganggap saling pergantungan antara manusia dan alam. Orientasi masa Kehidupan manusia dipengaruhi oleh orientasi masa depan, kini dan lampau. Faktor agarna dan budaya menentukan orientasi masa yang diberi keutama. Sebagai contoh masyarakat Cina amat mementingkan budaya masa lampau di mana nenek-moyang yang telah meninggal dunia mempengaruhi caragaya kehidupan mereka. Manakala Masyarakat maju lebih menitikberatkan kepada masa depan tanpa mengira apa yang telah berlaku sebelum itu. Elemen masa sama ada masa lampau, kini ataupun masa depan adalah mempunyai kepentingan dalam kehidupan manusia. Kesemua dimensi masa ini perlu diambilkira dalam merancang dan melaksana sesuatu aktiviti. Orientasi hubungan Orientasi hubungan dengan orang lain merangkumi 3 pilihan. Dalam hubungan dengan orang lain, manusia berfungsi dalam cara linear, kolateral atau individualistik. Linear merujuk kepada hubungan interpersonal berdasarkan persamaan tingkahlaku dengan mengiktiraf perbezaan. Dalam orientasi ini, orang yang lebih tua dan biasanya lelaki biasanya berkuasa pilihan kolateral menekankan kepada penyelesaian masalah. Apabila masalah timbul, keluarga asas serta keluarga luas secara kumpulan terlibat dalam mencari penyelesaian. Keputusan dibuat untuk kebaikan kumpulan. Ketua dalam kumpulan ini dilantik berdasarkan kelayakan dan bukan umur ataupun tradisi Pilihan orientasi individualistik pula memberi penekanan kepada keupayaan individu dalarn penyelesaian masalah. Bagaimanapun individu itu mempunyai tanggungjawab terhadap kumpulan secara keseluruhan. Kedudukan dan tanggungjawab individu itu distrukturkan secara tesendiri. Walaupun fokus kepada individualistik, kerjasama dan semangat berkumpulan diberi penekanan. 5.3 Fungsi Nilai Nilai membekalkan orientasi dan kerangkakerja bagi memandu manusia bertingkahlaku. Tiga fungsi utama nilai ialah:

25

PEMBANGUNAN MANUSIA i. Piawai untuk bertindak Nilai membekalkan manusia dengan piawai bandingan untuk manusia mernutuskan sama ada hendak memuji atau mengadili diri atau orang lain Sebagai piawai, nilai membolehkan justifikasi dibuat ke atas sesuatu tindakan. Piawai ini juga akan menghasilkan pola tindakan yang konsisten. ii. Pembuatan keputusan dan penyelesaian konflik Keputusan dibuat dengan memproses input dari persekitaran menggunakan maklumat yang diterima menerusi persepsi yang dipengaruhi orientasi nilai seseorang. Penyelesaian konflikjuga dapat dilakukan dengan berasaskan nilai seseorang. Penyelesaian konflik boleh menjadi sukar akibat persepsi seseorang terhadap konflik itu, makna yang dilihat berasaskan nilai yang dipegang serta tejemahan kedua-duanya yang dipupuk oleh situasi emosi yang tidak stabil. Dengan menggunakan pendekatan ekosistem, pembuatan keputusan akan menjadi lebih mudah apabila isu itu dapat difahami secara lebih menyeluruh, seterusnya membantu dalam menyelesaikan konflik yang ada. Motivasi Nilai mempunyai komponen motivasi yang kukuh. Seperti yang dinyatakan oleh Rokeach (1973), nilai instrumental merujuk kepada nilai jangkapendek yang mendorong pencapaian matlamat sementara nilai terminal pula merujuk kepada matlamat yang lebih besar dan bejangkapanjang. Nilai boleh menjadi pendorong apabila ia mempengaruhi pembuatan keputusan yang boleh meraih estim diri seseorang. 5.4 Pola Nilai Nilai sering dikaitkan dengan budaya tertentu. Ahli masyarakat dalam sesuatu kelompok budaya lebing cenderung memegang nilai yang hampir sama Walaupun terdapat nilai tradisional yang dipegang kukuh, perkembangan terkini melihat kelompok budaya semakin terbuka kepada kepelbagaian dalam makna bagi sesuatu nilai dan menjadikannya saling berkaitan. Pola nilai juga bergantung kepada faktor masa dan keadaan. Perkembangan terkini melihat manusia semakin berupaya bertindak atas dasar kesedaran tentang kepentingan diri dan bukan semata-mata demi kepentingan orang lain semata-mata. 5.5 Proses Nilai Nilai wujud dalam pelbagai tahap iaitu personal, keluarga ataupun budaya. Menerusi proses sosialisasi, individu mempelajari dan membentuk nilai dari ibubapa dan ahli keluarga serta anggota masyarakat dalam budayanya. Kajian yang dijalankan telah mengenalpasti bahawa ibu merupakan orang yang paling berpengaruh dalam membantu individu membentuk nilai masing-masing. Meniti alam dewasa, individu membentuk nilai tersendiri hasil dari menilai nilai yang dipelajari dari keluarga dan menggabungkannya dengan pengalaman peribadi. Proses transmisi nilai berlangsung menerusi 3 mekanisme iaitu pengukuhan, mencontohi dan menerimapakai. Menerusi pengukuhan, perlakuan yang menggambarkan nilai yang boleh diterima diberi ganjaran sementara hukuman dikenakan bagi perkara sebaliknya. Menerusi pencontohan, agen sosialisasi paling rapat dalam kehidupan individu iaitu ibubapa dan guru menunjukkan contoh teladan nilai yang sesuai menerusi tingkahlaku mereka supaya dapat dicontohi oleh generasi muda. Menerimapakai nilai pula merupakan proses yang melibatkan penyerapan dan penerimaan nilai yang sesuai dengan piawai personal seseorang. Dengan meningkatnya usia dan meluasnya pengalaman, definasi

26

PEMBANGUNAN MANUSIA nilai juga turut meluas. Perkara ini juga dibantu dengan kematangan individu dalam membuat keputusan. Terdapat 3 pendekatan di mana nilai boleh di perolehi, iaitu pendekatan tradisionalautoritarian; pendekatan relatif mutlak dan pendekatan organismik-straktur perkembangan. i. Pendekatan Tradisional-Autoritarian Pendekatan tradisional-autoritarian berasaskan kepada kepercayaan kepada nilai mutlak yang sedia ada. Manusia bertanggungjawab untuk mempelajari dan hidup berdasarkan nilai ini. Nilai ini merupakan sebahagian dari tradisi masyarakat. Kepatuhan kepada ketua dan orang yang lebih berkuasa adalah dipentingkan. Setiap ahli dalam masyarakat tradisional secara umum mengetahui nilai yang benar dan salah. Proses sosialisasi bergantung kepada peraturan dan kefahaman yang ditetapkan, ketakutan, hukuman, ganjaran, pujian dan tuduhan. Manusia menurut pendekatan ini dilihat sebagai individu yang bertindak pasif (menerima dan patuh) terhadap persekitaran. ii. Pendekatan Relatif-Mutlak Pendekatan ini memberi penekanan kepada nilai yang relatif, di mana tidak ada sebarang prinsip etika atau peraturan moral yang mutlaq. Pendekatan ini adalah berlawanan dengan pendekatan di atas. Pendekatan relatif mutlak menjadikan individu "agung", mengenepikan struktur dan organisasi persekitaran dan berpegang kepada betapa penting dan perlunya untuk membina kebenaran mengikut persepsi sendiri. iii. Pendekatan organismik-struktur-perkembangan Pendekatan ini berdasarkan pandangan yang berlainan terhadap manusia, persekitaran dan perkaitan di antaranya. Organismik merujuk kepada kajian tentang manusia sebagai keseluruhan yang berfungsi Pendekatan ini juga melihat individu sebagai keseluruhan yang tersusun, berintegrasi dan sistematik. Dengan yang demikian ia melihat manusia secara intrinsiknya aktif dan bermotivasi dan menolak pandangan manusia dikawal oleh unsur luar. Pandangan ini tentunya bertentangan dengan agama Islam dan amalan budaya timur. Elemen struktur dalam pendekatan ini merujuk kepada ciri keseluruhan yang sistematik, bertransformasi dan kawal kendirii Elemen perkembangan merujuk kepada tahap perkembangan manusia di mana manusia berkebolehan untuk meningkat kepada tahap perkembangan pemikiran yang lebih tinggi dan seterusnya berkebolehan untuk meningkat dari segi kefahaman nilai dan moral. 5.6 Penjelasan dan Perubahan Nilai Sistem nilai wujud dalam diri seseorang melalui tiga proses iaitu memilih, menghargai, dan melakukan. Proses memilih melibatkan pertimbangan secara bebas ke atas beberapa altematif dan akibat dari pemilihan tersebut. Proses menghargai bermaksud berpuashati dengan pilihan yang dibuat dan mengakui pilihan itu. Proses melakukan adalah termasuk menggunakan nilai tersebut dalam semua perlakuan dalam hidup secara konsisten. Kesemua proses ini akan menjadi sebahagian daripada orientasi nilai individu. Pegangan nilai seseorang mempunyai kemungkinan untuk berubah bergantung kepada perubahan yang berlaku dalarn kehidupan mereka. Nilai yang dipegang menentukan sama ada individu mahu atau tidak menerima perubahan tersebut. Pada masa kini nilai tradisional terdedah kepada cabaran disebabkan perubahan yang dilalui oleh manusia merentasi era pasca industn'Atebagai contoh, nilai sosial seperti mengambilberat halehwal kebaj ikan jiran lebih banyak dipraktikkan dalarn era pra indust~berbanding pasca industri.

27

PEMBANGUNAN MANUSIA 5.7 Anjakan Paradigma Anjakan paradigma merujuk kepada penyusunan semula nilai asas bagaimana manusia melihat dunia paradigma sosial terdiri dari kumpulan nilai, kepercayaan dan pengalaman yang dikongsi oleh majoriti anggota masyarakat. Peredaran masa boleh menyumbang kepada perubahan dalam paradigma sosial. Anjakan paradigma ini lazimnya berlaku beransur-ansur dan bukan secara mendadak. Jadual 3 menunjukkan anjakan nilai daripada tradisi kepada baru:) Nilai Lama Etika tidak menghargai diri Tahap hidup yang lebih tinggi Definisi kejayaan yang diterima Kehidupan keluarga yang tradisional Keyakinan dalam industri, institusi Hidup untuk bekerja Mengagungkan hero Expansionism Patrionism Perturnbuhan yang tidak selari Perturnbuhan industrial Penerimaan teknologi Nilai Baru Etika pencapaian diri Kualiti kehidupan yang lebih baik Definisi kejayaan yang tersendiri Keluarga alternatif Yakin pada diri sendiri Bekerja untuk hidup Suka akan ide Pluralism Kurang nationalistik Lebih kesedaran tentang had Perkernbangan maklumat/perkhidmatan Orientasi teknologi'

Peranan seksual yang tradisional Peranan seksual yang kabur

Jadual 3: Anjakan Nilai Lama kepada Baru Aktiviti Bincangkan bagaimana anjakan pradigma yang jelas berlaku di kalangan masyarakat Malaysia masa kini. Sila beri contoh yang sesuai. 5.8 Nilai Sejagat Terdapat kajian yang mengenalpasti nilai yang dikongsi sejagat tanpa mengira sempadan bangsa dan tradisi budaya. Di antara nilai tersebut ialah: Cinta (kasih sayang): Asas tingkahlaku moral ialah keharmonian, kasihsayang dan saling tolong-menolong. Ihsan merupakan konsep yang paling tepat untuk menerangkan nilai ini. Dengan kasihsayang dan ihsan manusia boleh saling menolong pada tahap personal. Kebenaran: Nilai yang berkait dengan kebenaran termasuklah kejujuran, menunaikan janji, bercakap benar, dan yakin. Keyakinan perlu bagi membolehkan kebenaran disahihkan. Keadilan: Nilai adil merujuk kepada cara melayan orang lain sebagaimana kita mahu diperlakukan. Nilai adil juga dikaitkari dengan kesaksamaan sesama manusia.

28

PEMBANGUNAN MANUSIA Kebebasan: Keperluan untuk mempunyai kebebasan bersuara dan bertingkahlaku tanpa perlu merujuk kepada orang lain hadir dalam kebanyakan diri manusia. Kebebasan memerlukan rasa tanggungjawab,dan etika. Perpaduan: Nilai perpaduan menyatukan peranan individu dalam masyarakat. Istilah yang berkaitan dengan perpaduan termasuklah harmoni, kerjasama, masyarakat, dan semangat berkumpulan. Berkongsi, sumber alam adalah mesej perpaduan bagi semua manusia. Toleransi: Berkongsi persekitaran memerlukan individu mempunyai nilai toleransi yang tinggi. Toleransi merangkumi rasa hormat terhadap hak orang lain untuk mempunyai ide dan komitmen untuk mendengar pelbagai pandangan dan menghargai kepentingan pandangan tersebut. Nilai ini berkait pula dengan nilai menghargai kepelbagaian yang menjadi satu keperluan bagi penerusan hidup. Tanggungjawab: Nilai tanggungjawab ialah sebahagian dari nilai kebebasan. Tanggungjawab adalah penting dalam mempastikan hak dilindungi. Konsep ini amat penting bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa dilakukan. Menghargai kehidupan: Keamanan hidup hanya akan dapat dicapai apabila manusia menghargai kehidupan. Saling berbunuhan adalah dilarang manusia digalakkan mencari jalan damai dalam menyelesaikan konflik. Lain-lain nilai sejagat: Kegigihan, kebijaksanaan, keramahan, kestabilan, dan hak untuk mempunyai persekitaran yang sihat adalah antara nilai sejagat yang biasa diketengahkan. 5.9 Kesimpulan • • Nilai wujud dalam semua aspek kehidupan. Nilai mempengaruhi tingkahlaku dan proses membuat yang akhirnya memberi kesan ke atas perkembangan individu dan keluarga. Cabaran kehidupan yang pelbagai menjadikan nilai sebagai perkara penting dalam hidup. Tekanan ekonomi, perubahan demografi, amalan pendidikan, era teknologi maklumat dan sebagainya memerlukan manusia meniliti nilai sejagat yang ada di dunia ini. Setiap manusia bertanggungjawab mengkaji diri, meneliti apa makna kehidupan dan apa tujuan hidup dalam meneruskan kehidupan yang lebih bermakna.

Latihan 1. Sila senaraikan 10 nilai yang anda rasa penting ada bagi seorang individu dewasa mengikut hirarki kepentingannya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2. Jelaskan bagaimana anjakan paradigma mempengaruhi kehidupan seseorang pelajar universiti. Beri contoh yang sesuai.

29

PEMBANGUNAN MANUSIA

Unit 6
EKOSISTEM INDIVIDU Pengenalan Anda telah mempelajari konsep-konsep asas dalam pendekatan Ekologi Manusia. Kini anda meneliti pula unsur paling asas dalam perkembangan manusia iaitu individu itu sendiri. Unit ini akan memperkenalkan tentang bagaimana individu berfungsi sebagai sebahagian dari sistem ekologi manusia. Pemahaman tentang individu serta persekitarannya dapat membantu memahami bagaimana individu berfungsi atau sebaliknya. fTiga aspek yang diberi penekanan dalam memahami sistem individu ialah persekitaran fizikal, personaliti dan komunikasi interpersonal. Ketiga-tiga aspek ini berinteraksi dengan persekitaran keluarga bagi menghasilkan persekitaran yang sihat dan produktif ataupun sebaliknya. lndividu yang mempunyai pandangan positif, mendapat pemakanan sempurna, dan sihat fizikalnya akan berfungsi dengan berkesan, mampu menggunakan sumber sebaik mungkin,dan boleh adaptasi kepada perubahan, tekanan dan transisi. Individu yang sedemikian menjadi ahli keluarga, ahli masyarakat dan warganegara, yang lebih efektif. Topik-topik yang akan dibincangkan mengenai individu dan keluarga adalah: 6.1 6.2 6.3 6.4 Sistem fizikal individu Sistem internal Sistem interpersonal Kesimpulan

Objektif Unit Selepas mempelajari unit ini pelajar akan dapat: • • • Memahami aspek utama dalam sistern individu. Menghuraikan sistem fizikal, internal dan interpersonal. Membincangkan pengaruh ketiga-tiga sistern individu ke atas pernbangunan individu.

Bacaan Bristor, M. W. (1995). Individuals & family systems in their environment. 2nd . Ed. 10: Kendal/Hunt Pub. Co. 6.1 Sistem Fizikal Individu Penelitian tentang sistern individu dan interaksinya dalam keluarga dapat membantu pemahaman yang tinggi tentang sistem keluarga. Aspek pertama dalam sistem individu yang akan anda teliti di sini ialah sistem fizikal individu berkenaan. Terdapat 3 elemen asas yang menjadi input dalam sistem fizikal individu iaitu: a. Oksigen b. Nutrien c. Air Ketiga-tiga elemen ini penting untuk penerusan dan kefungsian hidup individu. Elemen tersebut berasal dari persekitaran semulajadi. Oksigen merupakan keperluan utama 30

PEMBANGUNAN MANUSIA sistem fizikal individu di mana tubuh badan tidak dapat berfungsi walaupun seminit tanpa oksigen. Air merupakan kornpaun yang penting dan paling banyak terdapat dalam tubuh individu. la merupakan 50 hingga 6O peratus daripada jumlah berat badan. Manusia biasanya boleh hidup tanpa air untuk beberapa hari, tetapi individu yang sangat muda atau sangat tua tidak dapat bertahan melebihi satu hari tanpa air.Elemen keperluan fizikal yang ketiga bagi individu ialah nutrien iaitu makanan, vitamin dan mineral. Keperluan pemakanan yang asas bagi individu ialah karbohidrat, lemak, dan protein. Walaupun ketiga-tiga elemen ini terhasil dari persekitaran semulajadi, persekitaran binaan manusia dan sosio-budaya turut memberi pengaruh ke atas kesediaadaan, kualiti dan penggunaannya. Sebagai contoh, pencemaran akibat perbuatan manusia dalam persekitaran binaan dan sosio-budaya boleh mempengaruhi kualiti udara, air dan makanan. 6.2 Sistem Internal Individu Persekitaran dalaman individu yang akan dibincangkan dalam kursus ini terdiri daripada konsep kendiri dan personaliti. Pembentukan konsep kendiri berlaku di sepanjang proses sosialisasi individu. Konsep kendiri ialah persepsi individu terhadap diri dan merangkumi sernua pemikiran dan perasaan individu terhadap diri sendiri. Sub kepada konsep kendiri ialah estim-diri yang merupakan aspek perasaan mengenai nilai dan harga diri. Secara ekologikal, individu boleh mempunyai pelbagai persepsi tentang diri dan keupayaan yang mana secara langsung mempengaruhi tingkahlaku dan personalitinya. Individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif lazimnya dapat menjalankan fungsi hidup dengan berkesan, Personaliti individu terdiri daripada gabungan pelbagai ciri yang berkembang selepas lahir dan seterusnya terbentuk sepanjang hidup. Semasa bayi, ciri personaliti dipercayai terbentuk berasaskan naluri dan emosi seperti lapar, dahaga, takut dan seronok. Sepanjang peringkat dewasa personaliti terus terbentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan persekitaran sosio-budaya. Jenis personaliti adalah sebahagian daripada punca yang menjadikan individu berlainan di antara satu sama lain. Caragaya individu berinteraksi dengan keluarga, rakan dan orang di sekelilingnya banyak dipengaruhi kecenderungan personalitinya. Menurut teori Jungian, setiap individu mempunyai empat pasang kecenderungan personaliti alternatif. Seseorang berkemungkinan mempunyai kecenderungan personaliti berikut: Ekstrovert Peka Berfikir Mengadili atau atau atau atau Introvert Spontan Berperasaan Membuat persepsi

Kecenderungan personaliti ini menggambarkan gabungan pengaruh genetik dan pengalaman awal kehidupan. Kecenderungan dalam konteks ini bermakna penampilan sesuatu personaliti lebih terserlah berbanding dengan yang lain. Ini bermakna, personaliti lain juga wujud dalam individu tetapi kurang menonjol. Jadual berikut menunjukkan ciri personaliti ekstrovert dan introvert. Ekstrovert Bercakap dahulu, berfikir kemudian Introvert Berfikir dahulu sebelum bercakap

Kenal ramai orang dan menganggap ramai Tidak mempunyai ramai kawan rapat orang sebagai kawan rapat Gemar akan kepelbagaian dan aksi. Boleh berbual atau membaca walaupun tv terpasang. Tidak menghiraukan bunyi bising dan ganguan. Mendominasi perbualan Gemarkan suasana sunyi dan aman. Boleh memberi tumpuan yang sangat tinggi dalam suasana damai. Dianggap sebagai pendengar yang baik.Selalu 31

PEMBANGUNAN MANUSIA

merasa seperti teraniaya. Mudah didekati dan digemari rakan dan orang yang tidak dikenali Suka menghadiri majlis dan berbual Lebih suka mengahasilkan ide dalam kumpulan. Menggalakkan orang lain meluahkan ide Kelihatan pendiam, tidak peramah. Suka berkongsi majlis istimewa dengan dengan ramai orang beberapa orang tertentu sahaja Berfikir tentang ide, melakukan refieksi ide dan mengharapkan ide tersebut boleh diluahkan dengan tegas

Mendengar adalah lebih rumit berbanding Suka menyatakan ide tanpa diganggu oleh dengan bercakap. Suka menjadi perhatian sesiapa orang lain Banyak bercakap Perlu diperakukan oleh rakan dan gemar maklumbalas orang lain tentang pencapaian yang diperolehi Banyak berfikir Lebih gemar menyendiri

Sering merasa syak wasangka terutama jika Suka berbual panjang pada bila-bila masa orang lain sering memuji atau mengulang apa yang telah dinyatakan. Jadual 4: Ciri Personaliti Ekstrovert dan Introvert Jelas dapat dilihat perbezaan kedua-dua jenis personaliti ini. Tetapi perlu diingat bahawa lindividu mungkin mempunyai kedua-dua ciri personaliti ini tetapi hanya satu yang akan menonjol. Jadual berikut pula menunjukkan ciri-ciri yang lazimnya ada pada individu yang mempunyai personaliti peka dan spontan. Peka Lebih gemarkan jawapan yang tepat bagi setiap soalan khusus. Perincian adalah sangat penting Spontan Cenderung memikirkan pelbagai perkara dalam satu masa; sering dituduh pelupa

Memberi tumpuan ke atas setiap Mendapati masa depan dan segala perbuatan.Tidak memikirkan apa akan kemungkinannya menarik; gembira berlaku. Lebih gemar melakukan sesuatu tentang tempat yang akan ditujuinya berbanding memikirkan tentang sesuatu Mendapatkan kerja sesuai yang Percaya bahawa perincian adalah memberikan hasil yang mudah tampak. membosankan dan mengulang Tidak gemar membersihkan sesuatu. Percaya bahawa apabila sesuatu tidak rosak, maka tidak perlu membetulkannya. Tidak faham dengan sikap yang sentiasa ingin memperbaiki segala sesuatu Suka memikirkan bagaimana sesuatu perkara boleh berlaku atau terjadi

Gemar mendengar sesuatu yang teratur Mencari hubungan dan salingkalt perkaramengikut giliran dan bukan rambang. perkara yang berlaku dan tidak Lebih mudah bekerja dengan bukti yang menerimanya begitu sahaja konkrit berbanding dengan ide dan teori Tidak gemar berkhayal Menggunakan masa untuk berfikir secara reflektif, membayangkan dan melihat hubungan dan salinghubungan perkara yang berlaku serta mencari maknanya.

Membaca bermula dari muka pertama Boleh membaca mana-mana halaman sehinggalah ke akhir dan bukan mula di yang diminati. 32

PEMBANGUNAN MANUSIA

mana-mana sahaja Mengambil kenyataan seperti seadanya. Kecewa apabila arahan yang diberi tidak Memberl jawapan yang umum, Tidak jelas, apabila perincian diberikan gemar apabila didesak untuk kemudian dan jika arahan jelas memperincikan sesuatu disalahertikan sebagai arahan kabur Melihat sesuatu yang terperinci berbanding dengan gambaran keseluruhan. Melihat keseluruhan dan salinghubungannya dengan yang lain.

Hanya percaya apabila sesuatu itu sahih Melihat tentang kemungkinan dan berbukti kebarangkalian Jadual 5: Ciri Personaliti Peka dan Spontan Jadual berikut pula meneliti ciri personaliti seorang pemikir dan seorang perasa. Pemikir Perasa

Tidak mudah melahirkan emosi dan Sangat peka kepada emosi sendiri dan sering tidak selesa berurusan dengan orang lain aspek emosi orang lain Menganggap sebarang keputusan adalah Kekal tenang, tabah dan objektif baik apabila mengambilkira perasaan walaupun orang lain sedang bersedih orang lain Menyelesaikan konflik berasaskan keadilan dan kebenaran dan bukan untuk menyukakan orang lain Suka membuktikan sesuatu untuk tujuan penjelasan, mengambilkira kesemua pandangan dalam perbincangan demi kemajuan pemikiran Kelihatan lebih tegas, menyatakan perkara yang sebenar dan tidak hipokrit Sangat mengambilberat perasaan orang lain terutarna dalam mempertimbang pandangan orang lain Lebih gemarkan keharmonian berbanding kejelasan, sering merasa malu jika wuj ud konflik dalam kumpulan atau perhimpunan keluarga dan sentiasa cuba mengelakkannya Tidak teragak-agak menarik balik katakata yang telah melukakan perasaan orang, boleh dituduh tidak tetap fikiran

Mengiktiraf diri dengan objektiviti dan Sering mengambilkira semua perkara sering dikatakan dingin dan tidak secara peribadi prihatin Sering membuat keputusan yang sukar dan tidak faharn mengapa rarnai orang mudah terganggu oleh banyak perkara Sering memikirkan sama ada orang lain memikirkan tentang kemahuan anda walaupun sukar untuk melafazkannya

Memikirkan adalah lebih penting mengatakan kebenaran dari disukai. Sering meletakkan kepentingan dan Percaya bahawa tidak perlu menyukai keperluan orang lain lebih dahulu dari diri orang supaya dapat bekerja sendiri dengannya dan menghasilkan kerja yang baik Terpesona dengan perkara yang logik dan saintifik. Lebih mudah mengingati Orang lain dan perasaan mereka adalah nombor dan rajah berbanding muka lebih penting dalam membuat keputusan dan nama Jadual 6: Ciri-ciri Personaliti Pemikir dan Perasa 33

PEMBANGUNAN MANUSIA Berikut pula adalah ciri bagi personaliti pengadil dan pembuat persepsi Pengadil Menunggu orang lain walaupun mereka tidak menepati masa Meletakkan sernua benda/perkara pada tempatnya Pembuat persepsi Mudah terganggu dan hilang turnpuan Suka meneroka perkara baru

Tahu bahawa jika orang melakukan Tidak merancang tetapi menunggu semua perkara yang sepatutnya permintaan. Sering dianggap tidak dilakukan perkara akan menjadi lebih terurus dan menangguh kerja mudah Menyusun-atur keja seharian, sukar Bergantung kepada kerja di saat jika perkara tidak berlangsung seperti terakhir. yang dirancangkan Tidak suka akan kejutan, lebih berstruktur Menyenaraikan sernua perkara dan menggunakan senarai tersebut Mempunyai sistem yang terurus Membuat kenyataan secara tegas Mahu menyelesaikan kerja. Tertutup Percaya bahawa kreativiti, spontan dan berdayatindak lebih penting dari hidup yang teratur dan kernas. Bertindak mengikut keadaan Menjadikan kerja sebagai sesuatu yang seronok untuk dilakukan Tidak mempunyai sistern. Sering menukar topik perbualan mengikut apa yang terlintas di fikiran Tidak gernar terikat dan mahukan pilihan yang terbuka Cenderung untuk membiarkan kerja tidak selesai walaupun tidak selalu. Terbuka.

Jadual 7: Ciri Personaliti Pengadil dan Pembuat Persepsi 6.3 Persekitaran Interpersonal Persekitaran interpersonal memberi fokus kepada aspek komunikasi. Proses komunikasi memainkan peranan penting fungsi sistem individu. Komunikasi ialah proses menggunakan maklumat untuk melahirkan makna kepada orang lain dan ia penting untuk adaptasi, kejeleketan dan kefungsian individu dalam persekitarannya. Elemen struktur dalam proses komunikasi terbahagi kepada 4 bahagian: 1. 2. 3. 1. Penyampai Mesej/ Maklumat Media/Pengantara Penerima

Rajah berikut menunjukkan bagaimana kesemua elemen tersebut bertindak menghasilkan proses komunikasi.

34

PEMBANGUNAN MANUSIA

Rajah 4: Proses Komunikasi Elemen struktur dalarn proses komunikasi tersebut di atas merupakan perkara asas dalam proses komunikasi. Elemen lain seperti teknologi mempunyai kaitan rapat dengan elemen asas tersebut. Pada lazimnya turnpuan diberikan kepada elemen mesej dan media dan sering mengabaikan elemen penerima dan bagaimana reaksi penerima ke atas mesej yang diperolehi. Penerima juga mungkin kurang peka dengan apa maksud sebenar penyampai. Kegagalan sedemikian akan menjadikan proses komunikasi menjadi kurang berkesan. Berikut dijelaskan secara ringkas tentang setiap elemen struktur komunikasi: I. Penyampai Orang yang mereka dan menghantar mesej ialah penyampai dalarn proses komunikasi. Sistem individu dilihat secara menyeluruh sebagai penyampai dari aspek komunikasi tanpa lisan. Penampilan diri dari segi gaya tubuh, memek muka, gerakan, nada suara dan gaya suara memainkan peranan penting dalam komunikas. Jarak fizikal antara penyampai, sentuhan atau tidak melakukan sentuhan semasa berkomunikasi, perlakuan peribadi seperti pemilihan warna, penyusunan. alatperabut rumah dan pej abat dan lainlain juga menjadi aspek yang dinilai dalam menentukan kredibiliti seorang penyampai. Penampilan diri penyampai adalah penting dalam kebanyakan situasi terutamanya yang kritikal seperti temuduga, penyelesaian konflik, soal peribadi dan seumparnanya. II. Mesej/Maklumat Mesej adalah unit maklumat yang disampaikan oleh penyampai kepada penerima. Penyampai mereka mesej yang menggambarkan pemikirannya.Mesej boleh merangkumi perasaan, fikiran, ide, cadangan atau arahan. Selepas menyedia dan mengkodkan mesej, penyampai akan menentukan sama ada mesej itu perlu diterangkan, disembunyikan, di tapis atau dijadikan sesuai untuk penerima dan keadaan mesej seterusnya dihantar kepada penerima. Penerima akan menerima mesej, mengkodkan semula mesej supaya boleh diterimapakai dalam sistem individu Secara amnya mesej difikirkan dalam bentuk perkataan. Perkataan diucapkan, dibaca dan ditaakul. Manusia terdidik untuk menggunakan perkataan. Perkataan adalah penting terutamanya tentang pilihan perkataan, penggunaan frasa, cara bagaimana perkataan di jalin dan mempengaruhi emosi dan deria rasa penerima dan mempengaruhi mesej yang diterima. Setiap mesej mempunyai empat bahagian iaitu: 1. 2. 3. 4. Subjek bagi mesej tersebut Predikat memberitahu apa yang dilakukan Objek memberitahu ke mana tindakan itu diarahkan Kandungan tindakan tersebut 35

PEMBANGUNAN MANUSIA Perkataan juga hanya merupakan simbol atau petanda dan bukan benda yang diwakilinya. Simbol atau petanda ini dipersetujui dalam konteks budaya setempat. Dalam era pasca industri, manusia beredar ke era visual simbolik di mana komunikasi lebih berasaskan garnbar dan imej. III.. Media/Pengantara Media merupakan cara mesej dipersembahkan kepada penerima. Mesej yang diterima selalunya amat dipengaruhi oleh cara mesej tersebut dipersembahkan. Sebagai contoh, masa merupakan satu elemen yang sangat mahal dalam pengiklanan televisyen. Oleh yang demikian, iklan di persembahkan dalam masa yang singkat dengan gambar, pergerakan, imej, dan bunyi yang mampu menarik perhatian penonton dalam tempoh masa yang begitu terhad. IV. Penerima Pihak yang menerima mesej dikenali sebagai penerima. Dalam komunikasi, pihak yang menghantar mesej perlu memahami penerima dan konteks di mana mesej itu akan diterima oleh penerimanya. P ihak penerima boleh memberikan intepretasi yang berbeza dari apa yang dimaksuakan oleh penghantar mesej. Ini seterusnya boleh memberikan reaksi yang berbeza oleh penerima mesej. Pengaruh budaya juga memainkan peranan tentang penggunaan perkataan dan pergerakan dalam berkomunikasi. 6.4 Proses dan impak interaksi dan transaksi keluarga dengan Persekitaran Bentuk komunikasi mempengaruhi makna keluarga Dalam proses komunikasi, makna diperolehi melalui interpretasi yang berterusan dan respon kepada mesej. Anggota fizikal, sensitiviti yang melibatkan penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau membentuk set pertarna penapisan dalam komunikasi. Persepsi individu turut disaring melalui sistem keluarga dan sistem sosial, penggunaan bahasa, penerimaan individu dalam melihat dan menginterpretasi sesuatu perkara serta persetujuan sosial yang piawai bagi seluruh dunia. Melalui cara ini, kita mempunyai tanggapan yang sama terhadap simbol verbal dan non-verbal. Sebagai contoh, kita berkongsi pengalaman yang am dengan ramai individu lain, tetapi pengalaman yang lebih khusus hanya dikongsi bersama kumpulan kecil. Sebagai contoh, kita hanya berkongsi pengalaman yang global (seperti bahasa, kawasan geografl, budaya dan kepercayaan) dengan ramai individu dan pada masa yang sama kita berkongsi pengalaman yang khusus serta belajar memahami sesama sendiri dengan cara yang unik di dalam sistern keluarga. Pengalaman sosial membentuk dunia yang kita diarni bersarna. Bahasa yang kita gunakan sering membataskan bentuk serta makna. Sebagai contoh, dalam sesetengah bahasa, terdapat banyak perkataan deskriptif untuk pelbagai elemen. Perkataanperkataan ini membenarkan pelbagai cara untuk melihat dan menerangkan makna perkataan ini. Walaupun bahasa boleh menghasilkan makna, kita boleh meluaskan persepsi dengan belajar bahasa baru dan bersikap lebih terbuka kepada pengalaman baru. Oleh itu, secara keseluruhannya budaya mempengaruhi persepsi dan makna, tetapi kumpulan individu secara langsung seperti keluarga, kelas di sekolah, kumpulan kerja atau rakan-rakan turut membekalkan pengaruh besar dalarn membentuk caragaya persepsi individu. Tempat dan ruang menarnbahkan makna kontekstual dan mempengaruhi cara kita membentuk pernahaman terhadap maklumat yang diterima. Walaupun, sistern fizikal dan sosial membekalkan penapisan asas untuk makna, individu turut mempengaruhi interpretasi di dalam sistem masyarakat yang lebih luas. Individual constraints merujuk kepada interpretasi yang kita bentuk kepada makna berpandukan 36

PEMBANGUNAN MANUSIA sejarah dan pengalarnan individu. Setiap individu mempunyai cara yang unik dalam menganalisis maklumat dan melihat setiap perkara. Sebagai contoh, di dalam sistern keluarga, seorang individu mungkin mempersepsikan percutian keluarga mereka sebagai 'gembira' dan memori yang indah, manakala ada individu lain yang mempersepsikannya sebagai 'membosankan'. Sebagai ahli keluarga, kita turut berkongsi persepsi dengan ahli keluarga yang lain memandangkan pembelajaran kita mengenali dunia adalah hampir sama. Setelah menjalankan kefungsian dalam keluarga, individu biasanya selesa untuk mengendalikan simbol bahasa kerana kernarnpuan memahaminya di dalam sistern keluarga tersebut. Contohnya, sebagai anak, apabila kita mendengar panggilan ibu, kita dapat menjangkakan apa yang diingininya berpandukan nada suara, kecemasan suaranya serta samada behau memanggil dengan nama penuh atau tidak. Kesimpulannya, bentuk komunikasi yang mempengaruhi makna dalam keluarga:         • • • • • • • • Dalam bentuk verbal dan non-verbal Khusus kepada perhubungan di dalam sistem Memerlukan timbal-balas Sering dapat diramal Mesej yang mengandungi maklumat dan perasaan Membentuk hubungan Boleh berubah disebabkan tekanan dalam sistern Merangsang perabahan di dalam sistern

Di antara faktor penting yang menyumbang kepada pernbangunan makna dalarn keluarga ialah:     • • • • Pengaruh keluarga asal Peraturan komunikasi keluarga Komunikasi dan gender Kerangkakerj a komunikasi

Pengaruh keluarga asal Keluarga asal merujuk kepada keluarga di mana kita dilahir dan dibesarkan. Pengalaman tertentu dalarn sistern keluarga akan membentuk kombinasi personaliti dan khazanah budaya yang unik kepada individu. Ini disebabkan kebanyakan hubungan dengan ahli keluarga yang berlangsung pada peringkat awal usia individu akan berterusan sehingga dewasa dan juga kepada pasangan individu kelak. Sistem keluarga merupakan sumber pembelajaran yang paling bermakna. Keluarga mengajar individu mempersepsikan dan menapis pelbagai maklumat serta memberi perspektif kepada persekitaran keluarga serta persekitaran di sekeliling keluarga. Oleh itu, keluarga asal memberi pengaruh paling besar terhadap pembangunan sistem baru. Bagaimanapun, sumber lain seperti media, pendidikan dan institusi keagamaan, jiran dan keluarga rakan turut menunjukkan generasi muda bagaimanakah cara hidup keluarga sebenarnya. Peraturan komunikasi keluarga Peraturan merupakan persetujuan yang menentu serta membataskan perlakuan serta tingkahlaku pada setiap masa. Sistem keluarga ditadbir oleh peraturannya sendiri, dan peraturan ini membentuk struktur. Peraturan ini membentuk gambaran yang membenarkan ahli keluarga mengetahui apakah panduan dalam sistem mereka. Individu mungkin kurang menyedari peraturan komunikasi keluarga mereka kerana peraturan ini 37

PEMBANGUNAN MANUSIA adalah berterusan dan membangun dari masa ke semasa bergantung kepada penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Komunikasi dan gender Bagi bentuk komunikasi keluarga, perbezaan mengikut gender akan wujud. Peraturan mengikut gender ini akan menentukan siapa yang harus memainkan peranan atau memberi respon terhadap tingkahlaku komunikasi, contohnya menangis, memeluk, pendedahan diri, memukul atau berlawan. Sebagai contoh, kebanyakan sumber menyatakan isteri akan menunjukkan lebih perasaan dan emosi di dalarn mesej bagi hubungan mereka berbanding suarni. Wanitajuga dikenalpasti sering menggunakan bahasa untuk meningkatkan keintiman semasa berkongsi perasaan berbanding lelaki yang kurang ekspresif Kerangka komunikasi keluarga Proses komunikasi digunakan oleh sistern keluarga untuk membentuk kumpulan yang dapat berkongsi maklumat. Tindakan ini biasanya diatur oleh satu kerangka komunikasi. Dengan membangunkan rangkaian untuk saluran maklumat tertentu, ahli keluarga dapat berkongsi makna melalui interaksi dan menentukan laluan melalui rangkaian tertentu di dalam kerangka komunikasi keluarga tersebut. Saluran maklumat ini akan menjadi jaringan komunikasi yang digunakan di dalam keluarga. Kerangka ini akan mempengaruhi laluan mesej daripada seorang ahli kepada ahli yang lain serta individu di luar keluarga. Laluan tersebut mungkin dalarn bentuk horizontal apabila seorang adik bertanyakan sesuatu kepada abangnya atau apabila ibu dan anak menyelesaikan masalah bersam. Komunikasi vertical pula wujud apabila perbezaan kuasa mempengaruhi laluan komunikasi, contohnya dalam keluarga yang mempunyai ibubapa yang tidak bertolak ansur dalam peraturan. Keluarga yang mudah mengadaptasi di dalam pembuatan peraturan akan melibatkan perubahan di dalam kerangkakerja komunikasi mereka berbanding keluarga yang kurang mengadaptasi, di mana mereka menggunakan kerangka komunikasi yang sama dalam setiap perkara. Kerangkakerja komunikasi dianggap dapat mengekalkan rol dan peraturan di dalam sistem. Peraturan mungkin mempengaruhi kerangkakeja dan dalam masa yang sama kerangkakeja komunikasi turut membentuk peraturan. Pemprosesan maklumat bergantung kepada kerangkakej a komunikasi dalam sistem dan kerangkakej a turut mempengaruhi j enis pemprosesan maklumat yang akan diwuj udkan.

38

PEMBANGUNAN MANUSIA

Unit 7
INTERAKSI DAN TRANSAKSI INSAN DENGAN PERSEKITARAN KELUARGA Pengenalan Unit ini akan memperkenalkan tentang bagaimana insan berinteraksi dan bertransaksi dalarn sistern keluarga. Pari perspektif ekologi, keluarga dikenali sebagai sistern ekologikal kerana ia terdiri daripada individu sebagai organisma hidup yang berinteraksi dengan persekitaran-kndividu berinteraksi antara satu sama lain dengan persekitarannya terutama persekitaran keluarga, berkongsi nilai, sumber, matlarnat, tanggungjawab dan mempunyai kornitmen sepanjang masa; individu dan keluarga tidak wujud secara berasingan, mereka perlu berinteraksi untuk memperolehi sumber, bahan, tenaga dan maklurnat sebagai memenuhi keperluan hidup. Aktiviti individu dengan keluarganya merupakan proses ekologikal. yang berlangsung dalam konteks masa.) Topik-topik yang akan dibincangkan mengenai individu dan keluarga adalah: 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Ekosistem keluarga sebagai sistem sosial Bentuk dan struktur keluarga Fungsi ekologikal keluarga Proses dan impak interaksi dan transaksi keluarga dengan persekitaran Kesimpulan

Objektif Unit Selepas mempelajari unit ini pelajar akan dapat: 1. Memahami aspek utama dalam ekosistem keluarga. 2. Menghuraikan struktur dan fungsi keluarga. 3. Membincangkan saling pengaruh individu dan sistem keluarga ke atas persekitaran. Bacaan Bristor, M. W. (1995). Individuals & family systems in their environment. 2nd . Ed. IO: Kendal/Hunt Pub. Co. Bubolz, M. M. dan Sontag, M. S. (1993). Human ecology theory dalam Sourcebook of family theories and methods: A contextual approach. N.Y.: Plenum Press. 7.1 Ekosistem keluarga sebagai sistem sosial Keluarga berinteraksi dalam persekitarannya dikenali sebagai ekosistem di mana setiap bahagian dalam keluarga dan keseluruhan persekitaran adalah saling bergantungan dan berkait antara satu sama lain. Keluarga juga menj alankan tugas pengekalan fizikal dan biologi seperti menyediakan keperluan makan, minum dan tempat tinggal serta melahirkan zuriat untuk penerusan hidup berkeluarga. Tugas keluarga juga meliputi aspek psiko-sosial dan asuhan kepada setiap individu yang menggotainya untuk kebaikan keluarga dan masyarakat amnya.) Struktur dan kefungsian keluarga ini akan dibincangkan dengan lebih terperinci dalam topik lain selepas ini. Kesejahteraan individu dan keluarga saling berkaitan dengan kesejahteraan dunia secara amnya Secara terperinci, faktor andaian berikut perlu diteliti dalam memahami ekologi keluarga; 39

PEMBANGUNAN MANUSIA • • • komponen, struktur keluarga dan persekitarannya serta proses yang berlangsung di antara keduanya adalah saling bergantungan dan berkaitan, maka ianya perlu dianalisis sebagai sistem sebagai sebahagian dari sistem manusia, keluarga merupakan sebahagian dari keseluruhan sistem hidup yang saling berkait dengan organisma hidup dan bukan hidup yang terdapat dalam persekitaran. keluarga mempunyai ciri separa terbuka, bermatlamat, dinamik dan adaptif . Keluarga juga memberi respon, berubah, berkembang, bertindak dan mengubahsuai persekitarannya. Adaptasi merupakan proses berterusan dalam sistem keluarga kesemua bahagian dalarn persekitaran adalah bersalingkait dan mempengaruhi antara satu sama lain. Persekitaran semulajadi fizikal-biologikal menyediakan sumber yang perlu sebagai asas untuk hidup, ia dipengaruhi dan mempengaruhi persekitaran sosio-budaya dan binaan manusia. Keluarga berinteraksi dengan pelbagai persekitaran keluarga adalah sistem yang melakukan transformasi tenaga dan memerlukan bahan dan tenaga untuk pengekalan dan penerusan, untuk berinteraksi dengan sistem lain dan untuk berfungsi. Maklumat membantu dalam mengurus, menggalakkan dan melakukan transformasi bahan-tenaga dalam ekosistern keluarga dua set peraturan utama mempengaruhi interaksi keluarga dengan persekitarannya iaitu 1) undang-undang semulajadi fizikal dan biologikal seperti peraturan termodinamik tentang pertukaran bahan-tenaga, dan 2) nilai dan peraturan yang direka oleh manusia. Perspektif ekosistem mementingkan keduadua set peraturan persekitaran tidak menentukan tingkahlaku manusia tetapi meletakkan batasan dan kekangan di samping peluang untuk keluarga berkembang keluarga mempunyai pelbagai darjah kawalan dan kebebasan dalam aspek interaksi dalarn persekitaran Pembuatan keputusan merupakan proses mengawal utama yang mengarah tingkahlaku dalam mencapai matlamat individu dan keluarga yang seterusnya akan mempengaruhi persekitaran luas yang lain.

• • •

Nilai asas dalam pendekatan ekologi keluarga ialah untuk penerusan hidup dan peningkatan kualiti hidup individu dan keluarga konsep asas ekologi keluarga adalah seperti yang telah dibincangkan sebelum ini dalam Unit 2. konsep dan definisi yang penting untuk difahami ialah: Keluarga Ulnit asas masyarakat yang dianggotai oleh organisma yang berinteraksi dalam persekitarannya. Definisi keluarga merangkumi keanggotaan oleh ahli yang mempunyai pertalian sama ada oleh perkahwinan, secara biologikal atau diangkat menjadi ahli serta mereka yang saling bergantungan tetapi berdikari, berkongsi matlamat, sumber dan mempunyai komitmen terhadap satu sama lain. Definisi keluarga ini bersifat ekologikal, namun ia perlu disesuaikan mengikut konteks agarna dan sosio-budaya setempat. Keperluan Keadaan yang perlu dipenuhi untuk meneruskan hidup dan bertingkahlaku secara adaptif dikenali sebagai keperluan. Tiga kategori keperluan individu dan keluarga ialah: 1) keperluan untuk mepunyai, 2) keperluan untuk berhubung dan 3) keperluan untuk wujud. Keperluan untuk mempunyai merujuk kepada perolehan bahan-tenaga dan maklumat sebagai asas keperluan hidup. Keperluan untuk berhubung pula merujuk kepada keperluan untuk disayangi dan menyayangi, diterima dengan baik serta untuk berkomunikasi. Keperluan untuk wujud merujuk kepada keperluan untuk pertumbuhan dan perkembangan individu termasuk pencapaian kecemerlangan diri. Keperluan berhubung dan wujud banyak dipengharuhi oleh budaya. Oleh itu, keperluan individu dan keluarga mesti diambilkira mengikut konteks masyarakat dan ekosistem. 40

PEMBANGUNAN MANUSIA

Nilai: Nilai merentas sistem individu dan keluarga serta merupakan bahagian penting dalam proses keluarga. Definisi dan fungsi nilai telah dibincangkan dalam Unit 4. Bila membicarakan tentang ekosistem keluarga nilai serta matlamat individu dan keluarga perlu difahami kerana ia boleh mempengaruhi proses membuat keputusan dan tindakan manusia dan interaksi mereka dalam persekitaran sosio-budaya. Matlamat: Setiap individu dan keluarga mempunyai matlamat iaitu sesuatu yang mendorong keluarga berusaha untuk mencapainya. Gabungan nilai dan matlamat merupakan faktor pendorong bagi keluarga untuk berfungsi sehingga ke tahap optimum. Dalam usaha ini, pelbagai sumber boleh digunakan oleh keluarga bagi mempastikan matlamat tercapai.Matlamat juga dipengaruhi oleh masa iaitu ia boleh merupakan matlamat jangkapendek atau matlamat jangkapanjang. Sumber: Sumber digunakan oleh sistem keluarga bagi mencapai matlamat, jangkaan dan permintaan. Terdapat pelbagai jenis dan potensi sumber untuk memenuhi keperluan individu dan keluarga. Secara umumnya sumber terbahagi kepada dua jenis iaitu sumber manusia dan sumber material. Sumber manusia ialah ciri personal seperti pengetahuan, kemahiran psikomotor, ciri emosi seperti kasihsayang, cinta, kesihatan, tenaga dan masa. Sumber material ialah perkara dan bahan yang boleh memenuhi permintaan di luar diri manusia. Sumber bukan manusia ini adalah seperti bahan semulajadi ataupun berproses, perumahan, harta, wang dan pelaburan. Pengurusan: Pengurusan ialah satu proses komprehensif yang melibatkan pencapaian, rekacipta, koordinasi dan penggunaan sumber untuk mencapai matlamat dan merealisasikan nilai. Pengurusan melibatkan proses yang saling berkait dan berorientasikan kerja seperti penetapan matlamat, perancangan, implementas dan penilaian juga proses berorientasi kemanusiaan seperti motivasi, pembelajaran dan integrasi. Pembuatan keputusan terlibat dalam semua proses pengurusan. Hasil dari aktiviti membuat keputusan dan pengurusan akan menjadi maklumat asas kepada sistern keluarga untuk pembuatan keputusan di masa depan. Membuat keputusan: Pembuatan keputusan ialah sistem kawalan bagi aktiviti keluarga. Keputusan dibuat dalam aktiviti penyelesaian masalah, pencapaian matlamat, dan aktiviti harian. Perkara asas dalam membuat keputusan melibatkan: a. Menyedari keputusan diperlukan b. Mengenalpasti, membanding dan menilai alternatif c. Memilih alternatif yang sesuai Pembuatan keputusan adalah satu proses yang kompleks dalam keluarga kerana:   Keluargaperlumembuatbanyakjeniskeputusan:teknikal,ekonomi, perandangan dan politik Kebanyakan keputusan keluarga dibuat apabila wujud kadaan yang tidak pasti atau berisiko Terdapat keputusan yang melibatkan keputusan secara berkumpulan atau oleh seluruh ahli keluarga

Aktiviti pengekalan: Aktiviti pengekalan merangkurni sebahagian besar kehidupan harian keluarga seperti aktiviti ekonomi, pengelauaran, penggunaan, pengasuhan, tugas rumah dan penjagaan ahli keluarga. Ia memerlukan transformasi bahan-tenaga dan rnaklumat. Aktiviti pengekalan adalah aktiviti biasa, berulang dan berpanjangan. Komunikasi: Seperti mana yang telah dibincangkan dalarn unit sebelum ini, komunikasi merupakan proses interaksi yang penting dalarn sistem keluarga.) Pembangunan Manusia: Keluarga merupakan mikrosistern yang kritikal untuk pernbangunan manusia. Sistem lain seperti meso, ekso dan makro adalah juga pengaruh 41

PEMBANGUNAN MANUSIA yang kuat terhadap pembangunan manusia. Seperti yang telah dibincangkan dalam Unit 1, pernbangunan manusia berlangsung sepanjang hayat daripada peringkat konsepsi, bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa. Kualiti kehidupan manusia dan kualiti persekitaran: Kualiti kehidupan manusia adalah sinonim dengan kesejahteraan hidup manusia. Di peringkat individu, kebahagiaan, keamanan, kepuasan merupakan ciri kehidupan yang diinginkan berbanding kesengsaraan, kekecohan, dan ketidakpuasan. Manakala contoh kualiti kehidupan keluarga pula ialah kesediaadaan tempat tinggal yang selesa dengan kemudahan yang lengkap berbanding ketiadaan tempat tinggal atau tempat tinggal yang tidak sernpurna. Pada peringkat masyarakat, kadar kematian bayi dan pengangguran adalah contoh indikator kualiti kehidupan. Kualiti persekitaran semulajadi, binaan manusia dan sosiobudaya merujuk kepada kapasiti persekitaran membekalkan sumber manusia dan bukan manusia untuk pengekalan hidup. Persekitaran yang berkualiti tinggi boleh dihuraikan sebagai mempunyai ciri yang selamat, menyokong dan mernuaskan secara estetik dan sesuai untuk didiami dan diduduki. 7.2 Bentuk dan struktur keluarga Setelah memaharni ekosistern keluarga sebagai sistern sosial, anda akan didedahkan kepadkperkara asas mengenai keluarga iaitu dari segi bentuk dan strukturnya. Bentuk Keluarga Menurut perspektif sistem, bentuk merujuk kepada bahagian sistem yang boleh dilihat. Bentuk keluarga merujuk kepada ahli yang terlibat dalam sistem keluarga. Keluarga boleh wujud dalam pelbagai bentuk termasuk nuklear, luas, induk tunggal, pasangan berkahwin tanpa anak, keluarga tiri,dan keluarga kahwin semula Keluarga nuklear merupakan keluarga yang mempunyai ahli yang terdiri daripada ibu, bapa dan anak-anak. Keluarga konjugal merujuk kepada keluarga nuklear yang terbentuk berasaskan ikatan perkahwinan. Keluarga luas ialah unit keluarga yang terdiri daripada ibu, bapa, anak-anak dan ahli keluarga yang lain seperti datuk, nenek, ibu/bapa saudara dan saudara mara. Ahli dalam keluarga luas boleh terdiri daripada 3 atau lebih generasi. Bilangan ahli dalam keluarga luas biasanya lebih ramai daripada ahli dalam keluarga nuklear. Keluarga konsanguines ialah keluarga luas yang berasaskan kepada hubungan darah. Keluarga lengkap ialah keluarga yang terdiri daripada ibu dan bapa serta anak. Keluarga induk tunggal ialah keluarga yang diketuai oleh ibu atau bapa dan mengandungi satu atau lebih anak. Keluarga ini terbentuk akibat perceraian, kematian atau perpisahan. Keluarga kahwin semula pula ialah keluarga yang terbentuk apabila salah seorang atau kedua-dua pasangan pernah berkahwin sebelumnya. Keluarga tiri ialah keluarga yang terbentuk apabila salah seorang atau kedua pasangan mempunyai anak hasil daripada perkahwinan terdahulu. Selain daripada pelbagai bentuk keluarga di atas, keluarga juga boleh diklasifikasikan kepada dua j enis iaitu keluarga orientasi dan keluarga prokreasi. Keluarga orientasi ialah keluarga di mana seseorang itu dilahirkan. Keluarga prokreasi pula merupakan keluarga yang terbentuk kemudian seperti keluarga yang terhasil apabila individu berkahwin. Struktur Perspektif sistem mendefinisikan struktur keluarga kepada saling hubungan antara elemen dalam keluarga. Secara konsepsual, struktur merujuk kepada pola interaksi yang terbentuk dalam sistem keluarga. Pola ini menjadi kerangka struktur yang menghubungkan elemen dalam kelaurga dan membantu keluarga menjalani aktiviti kehidupan. 42

PEMBANGUNAN MANUSIA

Elemen struktur merangkumi kedudukan sosial yang boleh didapati dalam semua organisasi sosial. tanpa mengira ciri personal ahli organisasi tersebut. sebagai contoh, dalam keluarga nuklear, struktur merangkumi kedudukan sebagai isteri-ibu, suami-bapa, anak-adik-beradik. Kedudukan dalam keluarga dikaitkan dengan peranan yang perlu dijalankan dan tingkahlaku yang dijangkakan. Setiap kedudukan ahli dalam keluarga boleh menjalankan pelbagai peranan seperti sebagai pencari nafkah, suarni, bapa, dan pendidik. 7.3 Fungsi ekologikal keluarga Fungsi keluarga adalah merujuk kepada aktiviti yang dijalankan oleh keluarga yang menyumbang kepada pengekalan dan penerusan hidup individu dan keluarga secara keseluruhannya. Secara ekologikal, fungsi keluarga menggambarkan tujuan dan aktiviti keluarga dalarn masyarakat yang lebih luas. Tidak ada keluarga yang wujud bersendirian. Setiap keluarga berinteraksi dengan keluarga lain serta komuniti melalui sistem yang saling berkaitan antara satu sama lain. Secara umumnya keluarga menjalankan fungsi yang harnpir sama. Lima fungsi keluarga yang boleh dikenalpasti dalam semua konteks budaya adalah seperti berikut: 1 . Reproduksi iaitu proses melahirkan generasi pelapis 2. Menghalal atau membenarkan fungsi seksual 3. Mensosialisasi anak sebagai ahli masyarakat yang produktif 4. Mewujudkan hubungan ekonomi secara resiprokal antara keluarga dan masyarakat 5. Membekalkan sumber sokongan emosi kepada ahli Fungsi keluarga juga boleh dilihat menerusi peranannya untuk ahli keluarga iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Perlindungan Ekonomi Asuhan Pengantara Pendidikan Adaptasi Penerusan (Continuity)

Perlindungan Keluarga berperanan membekalkan aspek keselarnatan kepada ahli menerusi penyediaan tempat tinggal dan perlindungan dari persekitaran yang membahayakan. Peranan keluarga dari aspek perlindungan ini termasuklah menyediakan langkah-langkah keselamatan dalam mernastikan ahli keluarga selamat di rumah, di kawasan kejiranan, dalam perjlanan pergi dan balik dari sekolah dan tempat kerja. Persoalan yang sering dikaitkan dengan aspek perlindungan termasuklah:

a. Apakah langkah-langkah keselamatan yang diambil untuk memastikan
keselamatan diri? b. Apakah sumber yang diperlukan bagi melindungi kesihatan dan keselamatan ahli keluarga? c. Bagaimanakah keluarga berbincang dan mengajar ahli keluarga tentang perkara yang membahayakan seperti dadah dan penyakit serta cara untuk melindungi diri dari pengaruhnya? Ekonomi

43

PEMBANGUNAN MANUSIA Keluarga juga berfungsi untuk membekalkan perkara asas ekonorni seperti keperluan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Seperti yang telah anda pelajari dalarn Unit 4, Maslow menyatakan bahawa keperluan asas manusia seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal perlu dipenuhi sebelum manusia maju ke tahap keperluan seterusnya. Memenuhi keperluan asas dapat dilakukan dengan memberi dan menerima di antara ahli keluarga serta institusi sosial yang membekalkan barangan dan perkhidmatan untuk kegunaan seperti perniagaan, kerajaan, jiran dan rakan. Persoalan yang dikaitkan dengan aspek ekonomi sebagai kefungsian keluarga meliputi: a. Apakah sumber yang akan digunakan untuk memperolehi keperluan asas ekonomi keluarga? b. Siapakah pencari nafkah utama dalam keluarga? c. Apakah barangan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh keluarga yang perlu dibekalkan melalui pengeluaran isirumah oleh ahli keluarga? d. Siapakah yang membuat keputusan tentang penggunaan sumber seperti duit, kemahiran, masa, ruang dan tenaga? Asuhan Fungsi asuhan dalam keluarga termasuklah memberi dan menerima ganjaran emosi dan kasihsayang yang diperlukan bagi membolehkan ahli keluarga membesar. Fungsi ini meliputi pembekalan sokongan emosi dan j agaan fizikal untuk ahli keluarga. Dalam sistem keluarga, sokongan emosi dan j agaan fizikal melibatkan keseluruhan ahli keluarga termasuk suami-isteri dan anak-anak di sepanjang tempoh kitaran hayat mereka. Fungsi asuhan antara anak-anak dan ibubapa berlangsung secara resiprokal di mana anak-anak bukan sahaj a menenima sokongan emosi dan j agaan fizikal malahan membekalkan ibubapa dengan berkongsi ide, maklumbalas dan persepsi mengenai keperluan mereka dalam menjalani kehidupan sebagai anak dalam era tertentu. Perkongsian sihat ini diharap dapat meningkatkan kualiti hubungan ahli keluarga, termasuk meningkatkan darjah kepuasan hubungan suami-isteri sebagai ibubapa yang berkongsi peranan sebagai agen utama fungsi asuhan dalam keluarga. Persoalan yang sering dilibatkan dalam fungsi asuhan termasuklah: a. Bagaimana ahli keluarga memperuntukkan masa untuk memupuk hubungan antara pasangan b. Bagaimanakah kefungsian asuhan berlangsung dalam isirumah keluarga induk tunggal? c. Bagaimanakah setiap ahli keluarga diasuh? Pengantara Keluarga menjalankan fungsi sebagai sistem penapis di mana keluarga mengenalpasti dan memilih maklumat, tingkahlaku dan sumber yang sesuai dengan nilai, agama, kepercayaan, matlamat dan gaya hidup. Fungsi ini menggambarkan ciri keluarga yang berupaya untuk mewujudkan sempadan terbuka, tertutup atau separa, terbuka. Ciri tersebut dapat membantu keluarga bersifat memilih terhadap input yang masuk ke dalam sistem keluarga. Kesej ahteraan rohani dan j asmani merupakan unsur utama yang perlu dititikberatkan oleh keluarga dalam proses ini. Persoalan yang dikaitkan dengan fungsi pengantara ialah: a. Bagaimanakah keluarga menetapkan sempadan dalam kehidupan seharian? b. Bagaimanakah keluarga berfungsi sebagai pengantara dalam mengasuh dan mendidik ahli dalam memilih maklumat atau sumber yang sesuai? c. Input yang bagaimanakah boleh mempengaruhi keluarga dalam menetapkan sempadan yang terbuka, tertutup atau separa terbuka? Pendidikan Fungsi pendidikan termasuk membantu ahli keluarga memperolehi disiplin personal asas, kemahiran interaksi, keupayaan memainkan peranan, sikap dan aspirasi yang sesuai, dan 44

PEMBANGUNAN MANUSIA orientasi nilai yang menepati keperluan persekitaran masakini dan akan datang. Pendidikan boleh berlangsung dalam pelbagai cara, umumnya ia boleh berlaku secara formal dan bukan formal. Pendidikan formal diperolehi di luar rumah, biasanya menerusi sistem sekolah ataupun pusat pengajian tinggi, Pendidikan bukan formal diperolehi dari pengalaman hidup seharian dan melalui pemerhatian. Persoalan yang dikaitkan dengan fungsi pendidikan oleh keluarga ialah: a. Bagaimanakah keluarga boleh mengenalpasti kaedah yang boleh memupuk pembelajaran ahlinya? b. Bagaimanakah keluarga boleh menyediakan persekitaran yang merangsang pembelajaran? c. Sejauhmanakah keluarga terlibat dalam sistem pendidikan ahlinya? Adaptasi Keluarga berfungsi untuk mewujudkan keharmonian di antara persekitaran rumah dengan persekitaran luar yang pelbagai (fizikal, biologikal, teknikal, ekonomi, politik, sosial dan emosional) dan sering berubah Perubahan dalam masyarakat lazim terjadi dan mempengaruhi keluarga. Sikap keluarga menentukan keupayaan ahli untuk beradaptasi. Kemahiran membentuk dan mengasuh ahli keluarga untuk beradaptasi adalah sesuatu yang mencabar, dan sekiranya berjaya ia merupakan aset yang produktif bagi keluarga. Persoalan yang dikaitkan dengan fungsi adaptasi keluarga termasuklah: a. Bagaimanakah keluarga mengurangkan tekanan apabila berlakunya perubahan dalam persekitaran? b. Apakah penyesuaian peranan yang perlu dilakukan oleh keluarga dalam proses beradaptasi bagi memastikan kefungsian keluarga tidak terjejas. c. Apakah kemahiran yang perlu dikuasai oleh keluarga untuk beradaptasi secara berkesan? Penerusan Fungsi penerusan merujuk kepada perasaan stabil dalam keluarga di sepanjang masa. lni termasuk perasaan kekeluargaan dan ikatan istimewa yang wujud dalam keluarga seperti melahir dan membesarkan anak. Perasaan ini boleh diluahkan melalui pelbagai cara oleh hli keluarga dalam pelbagai konteks suka dan duka. Sebagai contoh, penerusan boleh diluahkan menerusi perkataan, perbuatan, pemberian objek atau artifak keluarga kepada ahli, perayaan, dan perhimpunan keluarga seperti kenduri-kendara. Fungsi penerusan membekalkan ahli keluarga dengan perasaan kekitaan dan persaudaraan yang tebal, rasa selamat dan kesedaran mengenai asal-usul masing-masing. Persoalan yang dikaitkan dengan fungsi penerusan ialah: a. Adakah pasangan mahu mempunyai anak dan bila? b. Apakah aktiviti yang boleh dilakukan oleh keluarga untuk menyemai dan memupuk semangat kekitaan? c. Apakah peninggalan keluarga yang boleh diturunkan dari generasi ke generasi? 7.5 Kesimpulan ..... Latihan....

45

PEMBANGUNAN MANUSIA

Unit 8
INTERAKSI DAN TRANSAKSI INSAN DENGAN PERSEKITARAN: MASYARAKAT Pengenalan Unit ini akan memperkenalkan tentang bagaimana insan berinteraksi dan bertransaksi dalam sistem masyarakat. Individu dan keluarga merupakan unit asas masyarakat yang mana kedua-duanya saling mempengaruhi antara satu sama lain. Memahami konteks masyarakat yang mempengaruhi dinamik individu dan keluarga akan membantu anda meneliti implikasinya ke atas kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat itu sendiri. Topik-topik yang akan dibincangkan mengenai individu dan keluarga adalah: 1. Konsep Masyarakat 2. Masyarakat dan Perubahan • Masyarakat Tradisi • Masyarakat Industri • Masyarakat Teknologi Maklumat 3. Masyarakat dan Pembangunan Manusia • Impak Masyarakat/Komuniti terhadap Individu dan Keluarga • Titik perternuan keluarga komuniti • Kawasan Kejiranan dan Sistern Sokongan • Ekologi Kornuniti dan Patologi Sosial Individu-Keluarga 4. Kesimpulan Objektif Selepas mempelajari unit ini pelajar akan dapat: a. Memahami aspek utama dalam sistem masyarakat. b. Menghuraikan struktur dan fungsi masyarakat. c. Membincangkan saling pengaruh sistem individu, keluarga dan masyarakat. Bacaan Garbarino..... 1. Konsep Masyarakat Masyarakat terdiri daripada lebih dari satu individu yang berinteraksi dalam kawasan geografi dan mempunyai hubungan atau ikatan sosial. Sebagai satu sistem sosial, masyarakat menjalankan fungsi berkaitan kawasan setempat seperti kawalan sosial, penglibatan sosial, sosialisasi, saling menyokong, pengeluaran dari segi ekonomi, pengedaran dan penggunaan Oleh itu, masyarakat mempunyai komponen sosial dan ekonomi. Ciri sesebuah masyarakat boleh dipengaruhi oleh faktor sejarah dan kedudukan geografi, pihak berkuasa tempatan dan ahli komuniti itu sendiri. Ciri tersebut juga boleh dipengaruhi oleh faktor luar daripada komuniti seperti perubahan tren di peringkat sistem makro. Ciri komuniti mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kualiti kehidupan keluarga yang menganggotainya. Pengaruh ini wujud dalarn pelbagai j enis, dan pendekatan ekologi mengingatkan kita untuk mengambilkira kedua-dua pengaruh langsung dan tidak langsung di semua peringkat persekitaran keluarga. Perspektif ekologi menarik tumpuan kita kepada bagaimana komuniti mempengaruhi dinamik dalaman sistem mikro keluarga. 46

PEMBANGUNAN MANUSIA Sebagai contoh, masalah ekonomi dalam masyarakat misalnya penutupan kilang boleh mempengaruhi kadar kejadian keganasan rumahtangga. Komuniti juga mempengaruhi sistem mikro seperti sekolah dan kejiranan. Pendekatan ekologi memperjelaskan bagaimana komuniti mempengaruhi sistem meso iaitu hubungan antara keluarga dengan konteks lain seterusnya mengukuhkan penghargaan keprihatinan bagaimana pelbagai ciri komuniti mempengaruhi kehidupan ahlinya. 2. Perubahan Masyarakat Perubahan masyarakat berlaku hasil daripada peredaran zaman iaitu bermula dengan zaman pra industri sehingga pasca industri.Toffler (1980) mengklasifikasikan perubahan tersebut kepada Gelombang Pertama, Kedua dan Ketiga Setiap gelombang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Rajahl*** menunjukkan model perubahan masyarakat dan keluarga. Dalam era pra industri, keluarga bergantung kepada persekitaran semulajadi untuk mendapatkan sumber makanan. Ekosistem keluarga aktif beradaptasi menjalankan aktiviti bertani dan memburu. Sistem keluarga luas dan bersaiz besar membekalkan tenaga buruh untuk bekej a di ladang. Segala urusan ditentukan oleh orang lelaki dan mereka yang lebih tua. Pola kediaman keluarga didominasi oleh sistem patrilokal dan matrilokal sementara segala urusan perkahwinan diatur dan ditentukan oleh mereka yang berkuasa. Perceraian j arang berlaku dalam masyarakat pra industri. Peredaran zaman turut mengubah ekonomi masyarakat daripada pertanian kepada perindustrian.Disebabkan oleh tekanan masyarakat sistem keluarga luas dalam era pra industri berubah kepada sistem keluarga nuklear. Perubahan ini mengubah fungsi dan dinamik keluarga sesuai dengan tuntutan masyarakat era industri. Berbeza dengan keluarga dalam era pra industri, keluarga di era industri mempunyai kediaman sendiri serta mengurus dan mengatur kuasa dan tanggungjawab. Lelaki sebagai ketua isirumah merupakan pencari nafkah sementara wanita menguruskan rumahtangga dan saiz keluarga semakin mengecil akibat penggunaan kontraseptif oleh kaum wanita dan penglibatan wanita dalarn sektor ekonomi. Perubahan ini juga menggalakkan agihan peranan dan tanggungjawab yang sama rata antara suami isteri. Walau pun demikian, kadar perceraian adalah pada tahap sederhana. Di era pasca industri pula keluarga berada di persimpangan antara era industri dan teknologi maklumat. Era baru ini menghasilkan perspektif dan cabaran baru yang mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan keluarga. Selain daripada keluarga nuklear wujud beberapa bentuk keluarga yang lain dalam masyarakat pada era pasca industri. Keluarga induk tunggal dan keluarga tiri adalah dua j enis keluarga yang makin ketara kewujudannya dalarn masyarakat. Ini berlaku disebabkan oleh perceraian dan kematian pasangan. Selain itu, keluarga "komuter" atau keluarga jarak jauh juga wujud di mana pasangan suami isteri yang mempunyai anak atau tanpa anak tinggal j auh berasingan disebabkan oleh komitmen pekerjaan. Adalah dijangkakan keluarga nuklear akan terus mengecil manakala keluarga luas akan pupus. Namun di Malaysia, bentuk keluarga seperti keluarga homoseksual, keluarga kontrak, keluarga pelbagai pasangan serta pasangan yang tidak berkahwin tidak akan diperakui kewujudannya disebabkan oleh pegangan agama, budaya dan nilai masyarakat yang tidak menerima keluarga tersebut. Saiz keluarga yang kecil menjadi tren keluarga Malaysia dalam era pasca industri disebabkan oleh pertumbuhan sosial, teknologi dan ekonomi yang pesat, penurunan kadar kesuburan dan peningkatan tahap pendidikan kaum wanita. Purata bilangan anak dalam era pasca industri ialah 3 berbanding 6 pada era sebelum ini. Dalam era pasca industri, lelaki dan wanita semakin lewat berkahwin. Lelaki berkahwin pada umur lebih kurang 28 tahun sementara wanita berkahwin pada umur 24 tahun. Purata umur berkahwin adalah tertinggi di kalangan wanita Cina berbanding wanita Melayu dan India. Bagi wanita, peningkatan dalam pendidikan serta penglibatan dalam sektor ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi tren ini. Era pasca industri juga menghasilkan peningkatan golongan yang tidak berkahwin. Di samping; itu kadar 47

PEMBANGUNAN MANUSIA perceraian didapati meningkat di era pasca industri. Faktor tekanan kehidupan yang kompleks pada era ini dianggap menyumbang kepada kejadian ini. Pasangan berkahwin dalam era pasca industri bersikap lebih terbuka dalam perkongsian tugas dan tanggungjawab kaum lelaki didapati lebih bersedia untuk berkongsi peranan bersama isteri dalam urusan rumahtangga dan penjagaan anak Disebabkan penglibatan aktif kaum wanita dalam dunia pekejaan urusan penjagaan anak terpaksa diambilalih oleh pihak lain seperti pusat jagaan kanak-kanak dan pembantu rumah. Fenomena ini semakin berleluasa dan mempunyai implikasi ke atas kehidupan keluarga. Di samping keperluan penjagaan untuk bayi dan kanak-kanak di era pasca industri keluarga berhadapan juga dengan isu penjagaan warga tua. Masyarakat di Malaysia kini berhadapan dengan peningkatan bilangan wargatua. Adalah dijangkakan menjelang tahun 2010 sebilangan besar penduduk akan terdiri daripada mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Situasi ini berlaku kerana penurunan kadar kesuburan dan kadar kematian dalam masyarakat. Kemajuan yang tercapai dalam era pasca industri mengubah masyarakat kepada caragaya kehidupan yang berorientasikan maklumat, teknologi dan komunikasi (ICT information, communication and technology) Pemilikan dan penggunaan alat dan bahan teknologi maklumat meningkat di kalangan ahli masyarakat. Pada masa kini terdapat banyak keluarga yang mempunyai alatan seperti VCR, VCD, cakra laser, mesin faksimili, mesin penjawab telefon, alat kelui, televisyen digital, telefon selular serta komputer berinternet serta mel elektronik. Pemilikan dan penguasaan. alat bahan ICT dalam keluarga dan masyarakat mempunyai pelbagai implikasi yang perlu diteliti dan dikaji.???? Rajah 1 menunjukkan model perubahan masyarakat dan keluarga di sepanjang tempoh 3 era tersebut.

48

PEMBANGUNAN MANUSIA

Perubahan Masyarakat Era Pasca Industri/Teknologi /Komunikasi Gelombang Ketika Era Industri Gelombang Kedua • • • • • • • • • • • • • Era Pra Industri Masyarakat Agrarian Gelombang Pertama • • • • • • •

Perubahan Keluarga Pelbagai struktur keluarga Keluarga dwi-pekerja Struktur kuasa egalitarian Peningkatan umur berkahwin Peningkatan bilangan individu tidak berkahwin Saiz keluarga semakin mengecil Peningkatan kadar perceraian Perkahwinan berasaskan cinta Keluarga nuklear Pola kediaman neolokal Lelaki sebagai pencari nafkah Wanita mengurus rumahtangga dan anak Saiz keluarga mengecil Kadar perceraian sederhana Masyarakat bertani dan memburu Keluarga besar dan luas Pola kediaman patrilokal atau matrilokal Dominasi oleh yang lebih tua dan lelaki Perkahwinan diatur Kadar perceraian rendah

Rajah***1: Model Perubahan Masyarakat dan Keluarga 3. Masyarakat dan Pembangunan Manusia Sebagai unit asas dalam masyarakat, kehidupan individu dan keluarga banyak dipengaruhi oleh masyarakat. Pengaruh ini boleh dikaji daripada pelbagai aspek Empat aspek yang menjadi tumpuan dalam unit ini ialah ekonomi komuniti, keadaan geografi bandar, pinggir bandar dan luarbandar, kepadatan peranan sosial dan kestabilan persekitaran. Ekonomi komuniti Faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang kuat ke atas kehidupan individu dan keluarga.Terdapat pelbagai sistem ekonomi mengikut konteks pekerjaan, barangan dan perkhidmatan yang dibekalkan oleh sektor pemiagaan dan industri di dalam sesebuah masyarakat. Kadar pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil boleh menjejaskan kehidupan keluarga. Sebagai contoh, terdapat kajian yang telah menunjukkan kaitan antara masalah ekonomi dengan masalah penderaan anak dalam keluarga. Persekitaran bandar, pinggir bandar dan luar bandar Di samping pengaruh ekonomic, status persekitaran masyarakat iaitu bandar, pinggir bandar dan luar bandar juga merupakan penentu kepada kualiti kehidupan keluarga. Pengaruh lokasi ini boleh dilihat menerusi komponen yang terdapat dalam persekitaran 49

PEMBANGUNAN MANUSIA semulajadi, binaan manusia dan sosio-budaya. Di bandar, persekitaran semulajadi banyak telah diubahsuai dan disusun untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia. Pembangunan teknologi dan infrastruktur telah membuka peluang pekejaan yang lebih banyak dan ini menjadikan migrasi dari luarbandar ke bandar semakin berleluasa. Fenomena ini menghasilkan perubahan dalam bentuk keluarga di mana keluarga nuklear menjadi bentuk keluarga yang lebih mudah untuk beradaptasi dengan kehidupan bandar.Di sarnping itu kedapatan elemen dalam sistem makro yang lain seperti kemudahan pendidikan, kesihatan dan perdagangan, telah menjadi faktor penarik kepada keluarga dari luarbandar untuk berhijrah ke bandar. Kemajuan dalam bidang pendidikan dan ekonomi telah membantu keluarga meningkatkan taraf hidup. Walau bagaimanapun, perubahan gaya hidup keluarga di bandar juga mempunyai implikasi yang agak kurang menyenangkan seperti ianya menjadikan hubungan keluarga renggang, tersendiri dan tidak mempunyai sistem sokongan yang kuat. Arus kemajuan kehidupan di bandar juga telah mempengaruhi individu dan keluarga yang menganggotai masyarakat pinggir bandar. Selain dari faktor ekonomi yang menjadi penarik bagi individu dan keluarga mendiami pinggir bandar, lokasi ini juga menawarkan nilai yang tersendiri kepada penghuninya. Konsep "moden tetapi sederhana" iaitu berada di antara ciri bandar dan luarbandar menjadikan kawasan pinggir bandar lebih selesa untuk didiami. Terdapat penduduk pinggir bandar yang bekerja di bandar tetapi memilih untuk menjadi ahli komuniti pinggir bandar. Kawasan luar bandar khususnya di Malaysia masih kekal dengan tradisi masyarakat petani sebagai aktiviti ekonomi utama walaupun pada kadar yang rendah. Industri kecil yang memberi tumpuan kepada pengeluaran barangan makanan. pertanian menjadikan keluarga luarbandar sebagai usahawan yang tidak perlu bergantung nasib kepada hasil bumi atau lautan semata-mata. Arus kemajuan juga telah membawa beberapa pengusaha kilang ke bandar-bandar kecil berhampiran kampung-kampung yang mana ini telah membuka banyak peluang pekerjaan khususnya kepada golongan muda. Sistem prasarana luar bandar juga semakin meningkat. Persekitaran semulajadi di luar bandar lebih terpelihara berbanding di bandar dan ini di sokong dengan polisi pemerintah yang mahu mengekalkan kehijauan alam semulajadi.Naiktaraf kawasan hutan rimba dan lokasi rekreasi adalah dengan tujuan untuk menarik pelancong luar serta warga bandar dan pinggir bandar "retreat" dari kesibukan kehidupan harian. Walaupun sistem keluarga luas masih wujud di luar bandar, tetapi bilangannya adalah semakin mengecil. Persekitaran sosio-budaya di Malaysia menyaksikan bahawa kampung halaman adalah tempat yang mesti dituju semasa hari perayaan dan juga di musim percutian. Fenomena ini ketara di kalangan semua kumpulan etnik khususnya bagi orang Melaka. Sistem sokongan dan ikatan kekeluargaan didapati masih utuh di kalangan masyarakat luar bandar. Beberapa ciri yang ketara bagi masyarakat luar bandar kini ialah terdapat banyak rumah dan tanah pertanian yang terbiar dan bilangan warga tua yang tinggal sarna ada berpasangan ataupun bersendirian. Fenomena ini adalah disebabkan oleh migrasi generasi muda ke bandar ataupun pinggir bandar. Kepadatan Peranan Sosial Pengaruh masyarakat yang paling ketara ialah kepadatan peranan sosial bagi persekitaran sesebuah keluarga. Kepadatan peranan sosial ini merujuk kepada kepelbagaian peranan. yang perlu dipelajari oleh anak dan yang boleh diperolehi oleh ibubapa. Keluarga pelbagai generasi menawarkan kepadatan sosial yang lebih ketara berbanding dengan keluarga satu generasi dewasa. Sistem mikro keluarga pelbagai memperolehi faedah daripada kewujudan pelbagai generasi peranan yang dilakukan oleh ahli keluarga seperti mengurus rumahtangga, mencari nafkah, dan bekerja. Ibubapa dalam sistem keluarga pelbagai generasi berpeluang mendapat khidmat sokongan sosial yang banyak dan sedia ada dalam sistem tersebut. Kehadiran orang dewasa dalam persekitaran anak yang memainkan pelbagai 50

PEMBANGUNAN MANUSIA peranan, menyumbang kepada pengkayaan sosial anak tersebut. Kepadatan sosial sesebuah masyarakat menentukan sejauhmana kesediadaan sokongan yang boleh diperolehi oleh ahli keluarga. Kestabilan Persekitaran Persekitaran masyarakat yang stabil dan selesa adalah penting dalam menentukan kualiti hidup individu dan keluarga. Masyarakat yang perlu berpindah-randah akibat faktor malapetaka seperti banjir dan peperangan ataupun politik seperti penempatan semula kawasan setinggan adalah tidak stabil. Membina semula masyarakat yang dipindahkan biasanya adalah lebih sukar berbanding membina persekitaran fizikal untuk mereka. Sebagai contoh, perpindahan penduduk daripada kawasan terpencil ke penempatan terancang seperti FELDA memerlukan strategi yang sesuai bagi membentuk j aringan sosial di kalangan peserta. Titik pertemuan keluarga – komuniti Terdapat banyak aspek dalam hubungan keluarga-komuniti yang boleh mempengaruhi kanak-kanak dan ibubapa dalam komuniti. Amalan pihak berkuasa tempatan, hubungan ibubapa dengan pihak sekolah, tempat kerja ibubapa, dan respon komuniti tentang keperluan kepada penjagaan kanak-kanak adalah contoh sokongan persekitaran kepada keluarga. Keluarga-Pihak Berkuasa Tempatan Pihak berkuasa tempatan memainkan peranan seperti menempatkan penduduk mengikut zon dan merancang pembangunan kawasan dalam membentuk konteks komuniti bagi keluarga yang mendiami kawasan tersebut. Penyediaan perkhidmatan dan kemudahan bagi penduduk merupakan salah satu daripada peranan penting pihak berkuasa tempatan. Perancangan petempatan oleh pihak berkenaan perlu mengambilkira penyediaan persekitaran yang kondusif bagi penduduk dengan mengenalpasti keperluan khusus golongan tertentu seperti padang permainan untuk kanak-kanak, rumah ibadat, dan sekolah. Pengurusan pihak berkuasa tempatan yang kurang efektif boleh menjadikan kawasan penempatan sebagai kawasan tidak selamat dan kurang selesa untuk didiami. Ini seterusnya boleh memberi kesan negatif kepada kehidupan individu dan keluarga. Keluarga dan Pekerjaan Interaksi keluarga dengan persekitaran tempat kerja adalah satu titik pertemuan yang kritikal bagi perkembangan keluarga dan ahlinya terutama kanak-kanak Komuniti memainkan peranan penting dalam menyediakan sistem sokongan bagi membantu mengurangkan tekanan yang dialami oleh ibubapa berhubung dengan pekerjaan. Sebagai contoh, masyarakat boleh menyediakan kemudahan seperti pusat j agaan kanak-kanak, pusat j agaan untuk individu kurang upaya, menjalankan tugas kawalan sosial menangani masalah salahlaku dan gejala sosial dan menghidupkan budaya masyarakat penyayang. Keluarga dan Sekolah Titik perternuan antara sekolah dan rumah adalah merupakan aspek perhubungan keluarga-komuniti yang paling diiktiraf dan dipentingkan. Sistem meso ibubapa-sekolah yang kukuh akan menguntungkan kanak-kanak terutamanya dari segi perkembangan akademik dan pembentukan sahsiah. Faktor komuniti seperti lokasi sekolah yang terletak dalam kawasan komuniti menjadikan ahli komuniti yang berdekatan sebagai agen sosialisasi kepada pelajar sekolah berkenaan. Di samping itu saiz populasi sekolah juga memberi kesan kepada perkembangan pelajar. 51

PEMBANGUNAN MANUSIA Sekolah yang mempunyai bilangan pelajar yang terlalu ramai selalunya menghadapi masalah dari segi disiplin pelajar. Pelajar yang bermasalah ini pula mernperolehi pencapaian akademik yang rendah dan terpinggir. Keadaan yang sedemikian memberikan implikasi yang kompleks kepada pelajar serta keluarganya. Komuniti juga boleh memainkan peranan dalam menyediakan suasana yang menggalakkan kejayaan persekolahan seeprti penyediaan program kernasyarakatan yang menggalakkan perkembangan akademik dan penyediaan biasiswa ataupun bantuan kewangan untuk pelajar yang berpotensi tetapi kurang berkemampuan. Penjagaan Kanak-Kanak Penyediaan pusat j agaan kanak-kanak merupakan indikator kualiti dan kuantiti sokongan komuniti kepada keluarga. Ciri komuniti mempengaruhi kesedia-adaan pusat atau sistem jagaan kanak-kanak yang formal (berlesen) dan bukan formal (seperti oleh j iran). Peraturan dan undang-undang yang digunapakai oleh pihak berkuasa dalarn sesebuah komuniti berkenaan. sistem j agaan kanak-kanak memainkan peranan penting dalam menentukan sistem jagaan kanak-kanak berlangsung dalam keadaan terkawal dan berkualiti. Sistem penjagaan kanakkanak selepas waktu persekolahan atau di antara waktu persekolahan juga merupakan salah satu daripada indikator kualiti dan kuantiti sokongan komuniti kepada keluarga. Kawasan Kejiranan dan Sistem Sokongan Jiran ialah orang yang boleh diharapkan menolong semasa diperlukan dan yang boleh diharapkan ketika sistem sokongan lain tidak hadir. Kesakitan, kernatian, kecemasan, perayaan, perkahwinan dan seumparnanya boleh menghimpunkan jiran tetangga. Jiran memainkan peranan penting dalam mewujudkan sistem kawalan dan piawai sosial terutamanya dalam sosialisasi kanak-kanak. Konsep kejiranan. yang baik membekalkan sistern sokongan yang jitu bagi kanak-kanak di mana kanak-kanak merasa selesa dan dipunyai tinggal dalam persekitaran tersebut. Keluarga yang mendiami kawasan yang mempunyai sistem hubungan kejiranan yang baik memperolehi rasa selamat dan tenteram terutamanya dalarn urusan mendidik dan mensosialisasi anak-anak.Persekitaran kejiranan yang lemah dan berisiko menjadikan keluarga terutamanya mereka yang berpendapatan rendah hilang sistem sokongan terdekat yang boleh diharapkan. Ekologi Komuniti dan Patologi Sosial Individu-Keluarga (cth ...) Patologi sosial ialah masalah atau ketidakfungsian dalam kualiti persekitaran sosial. kajian menunjukkan bahawa wujud salingkait antara patologi sosial, tekanan dan sokongan yang wujud dalam komuniti dan keluarga. Komuniti yang bermasalah atau berisiko tinggi menggambarkan ekologi komuniti tersebut mempunyai tekanan yang tinggi dan sistem sokongan sosial yang lemah. Antara indikator patologi sosial yang melibatkan keluarga adalah penderaan kanak-kanak dan keganasan rumahtangga, delinkuensi juvana, pembuangan bayi, penyakit jangkitan seksual dan penagihan dadah. Sebagai contoh, kehidupan di rumah yang mempunyai persekitaran yang penuh sesak, bising dan bilangan ahli keluarga yang ramai mempunyai kecenderungan yang tinggi ke arah patologi sosial individu-keluarga. Biasanya, persekitaran seumpama ini adalah kotor dengan sampah sarap, mempunyai kernudahan asas yang minimum dan sering dirosakkan dan iklim kejiranan yang kurang mesra membawa kepada risiko patologi yang lebih tinggi. Ekologi komuniti seperti ini mendedahkan kekurangan dari aspek geografi, politik, ekonomi, kesihatan dan sosial. Kesimpulan

52

PEMBANGUNAN MANUSIA • Perubahan masyarakat dari era pra. industri ke era pasca industri mempengaruhi dinamik kehidupan individu dan keluarga. • Faktor ekonomi komuniti, geografi bandar, pinggir bandar dan luarbandar, kepadatan peranan sosial dan kestabilan persekitaran merupakan antara elemen dalam ekologi komuniti yang signifikan dan menentukan kualiti kehidupan individu dan keluarga. • Ekologi komuniti yang berisiko mendorong kepada perkembangan kejadian patologi sosial individu-keluarga.

53

PEMBANGUNAN MANUSIA

Unit 9
INTERAKSI DAN TRANSAKSI MANUSIA DENGAN PERSEKITARAN GLOBAL Pengenalan Unit ini akan memperkenalkan tentang bagaimana persekitaran global mempengaruhi interaksi dan transaksi manusia. Perspektif ekologi melihat persekitaran global sebagal persekitaran makro yang menjadi acuan kepada pola manusia bertingkahlaku. Cuba anda renungkan kepelbagaian caragaya kehidupan keluarga menurut lokasi berbeza dalam dunia ini. Corak komunikasi, makanan, adat istiadat dan corak pemikiran berbeza mengikut kawasan geografi. Sebagai contoh, makanan segera yang satu masa dahulu hanya popular di negara barat, kini makanan tersebut boleh didapati di seluruh pelusuk dunia. Walaupun perbezaan wujud dengan ketara, tetapi manusia masih mempunyai elemen kesamaan. Sebagai manusia yang hidup dalam planet yang sama, manusia menghadapi masalah yang hampir sama di dalam persekitarannya. Cabaran ekonomi, kejadian malapetaka, iklim politik negara dan banyak lagi perkara yang berlangsung dalam dunia mempunyai pengaruh yang tersendiri ke atas individu dan keluarga di serata dunia. Negara kita, seperti mana juga negara lain, saling bersandar dan bergantung antara satu sama lain dalam menghasilkan sistem dunia. Fenomena ini menjadikan perspektif ekologi manusia mencapai peringkat antarabangsa di mana sesuatu kejadian atau perkara yang wujud dalam sesebuah negara, secara globalnya mempunyai kesan ke atas negara lain. Dalam unit ini istilah globalism merujuk kepada keahlian manusia dalam komuniti global di mana wujud saling tindak antara persekitaran dalam persekitaran global dan ini memberi impak ke atas sistem individu dan keluarga . Topik-topik yang akan dibincangkan mengenai individu dan keluarga adalah: 1. 2. 3. 4. Globalisasi dan pembangunan manusia Kuasa pencetus perubahan Saling-kait isu global Kesimpulan

Objektif Unit Selepas mempelajari unit ini pelajar akan dapat: a. Memahami aspek utama dalam sistem global. b. Menghuraikan fenomena globalisasi..???? c. Membincangkan saling pengaruh sistem global ke atas individu, keluarga dan masyarakat. Bacaan Bristor... 1. Globalisasi dan pembangunan manusia Sempadan negara. akan sentiasa wujud secara geografi tetapi isu dan cabaran masyarakat merentasi sempadan negara. Keputusan berkaitan persekitaran, keluarga, pendidikan serta aliran sumber adalah contoh bagaimana amalan dalam kehidupan seharian tidak dibatasi sempadan geografi. Kesedaran tentang isu globalisasi semakin 54

PEMBANGUNAN MANUSIA perlu di era pasca industri kerana ia mempunyai pengaruh yang langsung ke atas kualiti kehidupan manusia. Mengapa isu ini perlu diberi perhatian? Pertama, sebagai ahli masyarakat global, kita perlu peka kepada masa depan dunia yang kita diami ini. Kedua, kebanyakan isu yang dihadapi oleh masyarakat global membentangkan cabaran yang baru apabila dilihat dalarn konteks global. Sebagai contoh, istilah demokrasi difahami dan dipraktikkan secara berbeza mengikut konteks negara yang mengamalkannya. Perspektif global akan menggalakkan pemikiran untuk mencari penyelesaian yang membawa kepada keseimbangan antara satu sistem politik dunia dengan beberapa sistem yang bercanggah. ... Perbezaan?? ????? Salah satu cabaran kritikal bagi ekologi manusia ialah memupuk kesedaran global. Pemikiran dari segi kesan keputusan individu ke atas dunia terangkum dalam kesedaran global. Sebarang keputusan yang dibuat akan menentukan sejauh mana sumber digunakan dengan cara yang menyokong persekitaran secara ekologikal. Kesedaran global meluaskan pemahaman kita tentang perspektif persekitaran. la menuntut kita mengambilkira saling tindak di antara keluarga dan persekitaran dunia. Dalarn era komunikasi dan teknologi, dua sumber global yang penting ialah maklumat dan pengetahuan. Kedua-dua merupakan sumber yang membekalkan kuasa. Menggunakan sumber maklumat dan pengetahuan dengan cara yang betul akan membantu meningkatkan kualiti kehidupan, sebaliknya penyalahgunaan maklumat dan pengetahuan akan membawa impak negatif 2. Kuasa pencetus perubahan Perubahan memerlukan bekalan ekonomi dan anj akan dalam sikap manusia. Manusia tidak akan berubah tanpa perubahan sikap. Tekanan ekonomi juga akan mendorong kepada perubahan sikap manusia. Pendedahan kepada maklumat dan pengetahuan menghasilkan kuasa untuk berubah. Terdapat tiga kuasa yang saling berkait dan dikatakan sebagai isu penting yang perlu ditangani dalam membentuk dunia iaitu:    • Persekitaran mudah rapuh • Keseimbangan Kuasa dan Kawalan senjata • Pertumbuhan Penduduk

Persekitaran Mudah Rapuh Persekitaran tempat tinggal. manusia secara globalnya mempunyai ciri mudah rapuh jika tingkahlaku manusia yang tidak terkawal dibiarkan berleluasa. Pencemaran alam sekitar, pembuangan sampah dan bahan sisa, dan pengabaian boleh mencemarkan kualiti persekitaran semulajadi manusia. Isu global ini seterusnya mempunyai implikasi kepada kemiskinan dan kekurangan sumber. Etika ekologi memerlukan manusia bertindak dalam persekitaran globalnya dengan mengambilkira implikasi jangkapendek dan jangkapanjang setiap keputusan dan tingkahlaku ke atas kebaikan dunia sejagat. Keseimbangan Kuasa dan Kawalan Senjata Penggunaan senjata nuklear oleh negara-negara yang mempunyai kuasa dan sumber untuk mengeluarkan senj ata tersebut menj adi satu bentuk ancaman global. Penyalahgunaan senjata nuklear ke atas kesihatan dan keamanan dunia mempunyai impak yang sangat mengerikan. Perancangan ke arah dunia yang aman tenteram mernerlukan komitmen dan tanggungjawab kuasa-kuasa besar ini dalam menghapuskan senjata berkenaan dan dalam mengawalselia kawasan-kawasan yang berpotensi untuk pembinaan senjata. Pertumbuhan Penduduk

55

PEMBANGUNAN MANUSIA Pertumbuhan penduduk dunia yang pesat dilihat sebagai faktor yang boleh menimbulkan pelbagai masalah. Persoalan yang timbul ialah apakah kapasiti penduduk yang boleh ditampung oleh bumi? Pertambahan bilangan penduduk akan meningkatkan penggunaan sumber untuk memenuhi keperluan makanan, pakaian, perlindungan, ruang dan keselamatan. Tuntutan keperluan sumber yang meningkat ini membebankan persekitaran dan menjadikan manusia bersaing kuasa sehingga mungkin mengancam atau menggunakan kekerasan untuk memperolehi sumber. 'Ketiga-tiga kuasa besar dunia iaitu kualiti persekitaran, keseimbangan kuasa dan pertumbuhan penduduk adalah saling bergantungan. Daripada perspetif ekologi, interaksi dinamik antara ketiga-tiga kuasa ini perlu diberi perhatian dan diuruskan dalam menangani isu dunia. Selain daripada kuasa-kuasa tersebut, isu lain yang mencetuskan perubahan dalam urusan dunia adalah tennasuk bioteknologi, kesihatan, komunikasi dan tingkahlaku budaya, keadilan dan hak manusia, kepercayaan, identiti kumpulan dan musyawarah dalam membuat keputusan. Bioteknologi Bioteknologi dalam negara industri adalah berkaitan dengan penggunaan 'teknologi tinggi seperti penggunaan optik fiber dan telekomunikasi, aplikasi komputer canggih dan teknologi laser dalam perubatan. Secara geografi, sumber-sumber asli yang boleh membantu dalam pembangunan bioteknologi banyak terdapat di negara-negara tropikal dan sub-tropikal negara-negara ini belum maju dari segi teknologi dan pengetahuan untuk membangunkan bioteknologi. Untuk menyeimbangkan pembangunan, negara lebih maju perlu menyalurkan pengetahuan, kepakaran dan pengalaman kepada negaranegara lain yang masih dalam proses pembangunan.

Kesihatan, Makanan dan Kesejahteraan Makanan dan bekalan nutrien yang mencukupi adalah asas untuk kesihatan dan kesejahteraan. Makanan merupakan masalah utama bagi kebanyakan negara. kerana banyak negara tidak mempunyai sistem agihan yang lancar dan bekalan makanan tempatan yang mencukupi. Ini menghadkan bekalan, kepelbagaian dan kualiti makanan. Negara perindustrian di Barat telah membangun dari segi teknologi perubatan dan penggunaan teknik perubatan yang canggih dengan kos yang tinggi. Ini menyebabkan ramai penducluk tidak mendapat kemudahan kesihatan yang diperlukan. Model penjagaan kesihatan di Barat masih berasaskan rawatan dan penyembuhan setelah diserang penyakit. Sistem yang lebih produktif sepatutnya berasaskan model yang mempromosi gayahidup sihat untuk mencegah penyakit dan menggalakkan perkembangan individu sihat. Pemakanan yang sihat, pengurusan tekanan dan aktiviti fizikal yang mencukupi adalah perlu untuk mencegah penyakit secara global, perkongsian maklumat dan hasil penyelidikan, agihan bekalan perubatan dan kesediadaan kemudahan penjagaan kesihatan dapat membantu meningkatkan kualiti hidup manusia. Komunikasi dan Tingkahlaku Budaya Agihan dan perkongsian pengetahuan dan maklumat menerusi komunikasi elektronik dapat membuka banyak peluang dan pilihan kepada penduduk dunia. Pelbagai bahasa dan budaya boleh dipelajari dan ini membolehkan penduduk dunia berkomunikasi dan berinteraksi secara lisan dan bukan lisan antara satu sama lain. Matlamat komunikasi global ialah untuk mewujudkan masyarakat yang boleh berkornunikasi antara satu sama lain dan dengan pihak berkuasa dengan memberi penumpuan kepada pendidikan dan kesejahteraan manusia. Masyarakat yang mempunyai kerajaan yang mengamalkan sistem pentadbiran dan pemerintahan secara musyawarah, beretika dan menegakkan keadilan akan dapat berfungsi secara lebih berkesan sebagai ahli komuniti global. 56

PEMBANGUNAN MANUSIA Keadilan dan Hak Asasi Manusia Dewasa ini maklumat sernakin menjadi sumber utarna dunia dan ini menjadikan keadilan perlu bergantung kepada rangsangan pembelajaran, menggalakkan manusia berfikir untuk diri sendiri dan mengiktiraf pemikiran kreatif. Keadilan adalah fungsi hak asasi dan pembangunan manusia. Jurang keadilan yang paling asas ialah antara mereka yang mempunyai peluang untuk mendapatkan pengetahuan moden dan mereka yang tidak memperolehinya.

"Hak Asasi Manusia Antarabangsa" adalah satu falsafah politik global tetapi tidak diamalkan secara universal. Oleh itu bagaimanakah keadilan dan hak asasi manusia dapat dipertahankan?

Kepercayaan Keadilan memerlukan kepercayaan, satu ciri yang sukar dipupuk dalam komuniti global. Urusan perdagangan yang saling bergantung memerlukan elemen kepercayaan daripada sernua yang terlibat supaya dapat membentuk ekonomi yang boleh dinikmati oleh ramai. Amalan dunia yang mengenakan kekangan ekonomi kepada negara tertentu menyebabkan pembangunan ekonomi negara berkenaan terencat yang mana memberi impak negatif kepada masyarakat. Kepercayaan juga diperlukan dalam banyak asyek saling pergantungan global terutama dari segi kuasa dan kawalan senjata. Peperangan yang berlaku antara kuasa-kuasa besar boleh menyebabkan permusuhan yang berterusan antara negara yang terlibat. Keadaan ini sudah tentu memudharatkan kehidupan penduduk negara berkenaan. Identiti Kumpulan Kepadatan penduduk dunia menj adikan manusia merasa 'hilang identiti' melainkan mereka mempunyai identiti kumpulan. Mengetahui asal-usul keturunan dan identiti budaya adalah perlu bagi menimbulkan 'rasa dipunyai' dalam komuniti. Identiti kumpulan ini boleh mempengaruhi sikap dan tingkahlaku sesama manusia. Sejarah telah menyaksikan beberapa perubahan dalam konsep 'kekitaan' dan persepsi terhadap orang lain dan mengurangkan sikap prasangka antara satu sama lain. Teknologi global menarik manusia untuk bersatu sebagai kelompok homogen, di samping mengizinkan perkembangan dan pengekalan keunikan budaya dan bahasa masyarakat masingmasing.

Sifat homogen dan heterogen (kepelbagaian dan pluralism) ini jika diambi secara positif akan menjadi sumber tenaga yang boleh disalurkan untuk menghasilkan kuasa yang produktif. Musyawarah dalam Membuat Keputusan Kepimpinan yang berasaskan kepada musyawarah lebih diterima oleh masyarakat dunia kini berbanding kepimpinan yang berasaskan kepada pernerintahan autoritarian atau ala - diktator. Konsep musyawarah menggalakkan perubahan sistemik kepada paradigma baru yang menggalakkan interaksi dalarn organisasi. Pemimpin baru yang berwawasan diperlukan untuk melihat secara global, berfikir secara ekologikal dan memahami perbezaan keperluan antara negara dan kumpulan, serta boleh bertanggungjawab mengambil penyelesaian kreatif. Pemimpin seumparna ini menyuburkan semangat musyawarah dengan rmenggalakkan penglibatan manusia di semua peringkat individu, 57

PEMBANGUNAN MANUSIA keluarga, masyarakat untuk mengambil bahagian dalam membuat keputusan. Situasi begini mewuj udkan semangat bertanggungj awab di kalangan sernua pihak terlibat bagi menjamin kesejahteraan dan keamanan hidup dalam persekitaran yang pelbagai. Saling-kait Isu dan Masalah Global Isu dan masalah yang berlaku dalarn sesebuah negara boleh mempengaruhi keselamatan dan kehidupan manusia secara global. Terdapat isu dan masalah negara yang merentasi sempadan geografi yang mana menarik perhatian global untuk turut campurtangan apabila keselarnatan dan kemanusiaan menjadi agenda utamanya. Contohnya, isu peperangan etnik dalarn sesebuah negara akan diberi perhatian oleh badan yang berurusan dengan hak asasi manusia, pertubuhan kesihatan dan sebagainya. Keanggotaan dalam pertubuhan seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ASEAN, dan Negara Commonwealth menjadikan sebarang isu dan masalah yang berlaku dalam negara ahli pertubuhan berkenaan mendapat perhatian dan respon dari pertubuhan tersebut. Oleh yang demikian, aspek keselarnatan dunia memerlukan pemimpin yang mempunyai kesedaran ekologikal yang mampu untuk: • • • • • mengurus, menjangka, menghindar dan menjadi pengantara konflik serantau; mengurus krisis; mengenepikan permusuhan; menghentikan peperangan dan mengekalkan keamanan.

Masalah dunia yang besar boleh meruntuhkan kerajaan dan memberi kesan kepada negara-negara. dan keluarga. Masalah dunia mempunyai beberapa ciri yang sama iaitu: • • • tempoh yang panjang dan berlanjutan; skop global dan saling bergantungan.

Satu contoh masalah dunia yang berlanjutan, global dan saling memberi kesan secara global ialah pengedaran dadah yang telah wujud sejak lama dahulu dan masih tidak dapat dibanteras. Masalah ini wujud di seluruh dunia dan mempunyai implikasi kepada pembangunan manusia. Malangnya, walaupun masalah ini global, ia sukar diatasi kerana sistem pentadbiran global tidak memberi penumpuan kepada kos dan faedah j angkapanj ang. Menurut perspektif ekologikal, isu dan masalah dunia boleh diurus dengan baik menerusi pendekatan pencegahan dan bukan rawatan. Adalah lebih ekonomikal dan berkesan untuk: • • • • • • Mencegah individu dari diserang penyakit dengan menyediakan kemudahan imunisasi dan j agaan perubatan pada kos berpatutan. Menggalakkan manusia mengarnalkan gayahidup sihat dengan membekalkan maklumat bersesuaian. Mencegah manusia daripada terjerumus ke lembah kemiskinan berbanding menarik mereka keluar daripada kemiskinan. Menggalakkan pelajar mencapai potensi sebenar dengan memperuntukkan sumber kepada golongan yang lebih memerlukan. Menyediakan kemudahan perumahan yang berpatutan kepada golongan yang kurang berkemampuan Mengelakkan kanak-kanak dari sakit dan kebuluran daripada membekalkan program memulih dan memberi makanan setelah mereka sakit.

58

PEMBANGUNAN MANUSIA • • Mengekalkan kebersihan persekitaran dengan memastikan persekitaran semulajadi terpelihara daripada membelanjakan wang yang banyak untuk membersihkan pencemaran yang telah berlaku. Mengelakkan konflik dari tercetus menerus musyawarah berbanding terlibat dengan konflik yang merugikan.

Kesimpulan • • • Sebagai masyarakat global, kita berkongsi ruang, sumber dan peluang. Oleh yang demekian, kita perlu berfikir dan berinteraksi dengan cara yang membawa kepada faedah global. Cabaran utama bagi masyarakat dunia dalam berinteraksi dan bertransaksi ialah dalam mengiktiraf dan menghargai perbezaan antara individu dalam negara yang berbeza. Perspektif ekologi manusia mengiktiraf salinghubung dan saling pergantungan antara ahli masyarakat dunia dan mencadangkan penyelesaian yang mengambilkira kebaikan insan sejagat.

Latihan 1. Bagaimanakah globalisasi mempengaruhi kehidupan anda dan keluarga? 2. Bincangkan bagaimana isu kemiskinan boleh dihuraikan dari aspek jangkamasa berlanjutan, skop yang global dan saling berkaitan dengan isu lain.

59