Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie

Kwantitatieve fase

PRESENTATIE
06/01/2010 DDB Pim van der Linden
DDB 0949

ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN
2

Achtergrond Dalende trend in lidmaatschap
Aantal leden daalt (4,3 miljoen in 2000, 4,0 miljoen in 2007) Aantal uitleningen daalt (155 miljoen in 2000, 125 miljoen in 2007)

DE GEBRUIKER HAAKT AF

Bovendien worden bibliotheken lokaal gefinancierd, wat ook een aantal consequenties heeft: Onvoldoende focus en regie om goed in te springen op digitale mogelijkheden Lappendeken aan diensten die (te) ver af staan van verwachtingen gebruiker

3

Context Missie: terug aansluiting vinden bij het publiek
Dit betekent dat – opdat de bibliotheek haar maatschappelijke rol zou kunnen vervullen – er opnieuw aansluiting dient gezocht te worden bij het beoogde doelpubliek.

De bibliotheek van de toekomst dient dan ook in staat te zijn haar publieke missie met het cultuurondernemerschap en snelheid van een internetonderneming te realiseren.

Om dit te realiseren stelt de Projectgroep Bibliotheek volgende missie voorop: een bibliotheek die “connectie tot de collectie” weet waar te maken.

4

Kwantitatieve opvolgfase Na de kwalitatieve inzichten...de kwantificering

5

METHODOLOGIE
6

Methodologie
Het kwantitatieve onderzoek werd uitgevoerd door middel van on-line panel interviews bij 2000 Nederlanders. Er werd geopteerd voor online bevraging om het concept rond “bibliotheek.nl” te bevragen bij respondenten met een zekere vertrouwdheid ten aanzien van internet. Zowel actieve bibliotheek-leden werden bevraagd als niet-leden. Volgende quota’s werden gehanteerd voor de steekproef: 50% leden – 50% niet-leden 50% mannen – 50% vrouwen Leeftijd 14 -65 jaar, met een gelijke verdeling: 14-18 jaar: 16% 19-24 jaar: 16% 25-34 jaar: 17% 35-44 jaar: 17% 45-54 jaar: 17% 55-65 jaar: 17% Geografische spreiding (Noord, Oost, Zuid, West) Uitsluiting van volgende sectoren: marketing, journalistiek, bibiliotheekwezen
7

Specifieke aandachtsgroepen Jongeren 14-18 jaar en allochtonen
Specifieke aandachtsgroepen voor de Openbare Bibliotheken zijn: Jongeren (14-18 jaar) Allochtonen (zelf niet in Nederland geboren of minimum één van de ouders is niet in Nederland geboren)

8

BESCHRIJVING VAN DE STEEKPROEF
9

Steekproefbeschrijving Totale steekproef
N=2000

Regio

Noord: 14% Oost: 21% Zuid: 22% West: 43%
10
Basis: Totale steekproef N=2000

Steekproefbeschrijving Totale steekproef
N=2000

11
Basis: Totale steekproef N=2000

LIDMAATSCHAP OPENBARE BIBLIOTHEEK
JONGEREN
12

Beschrijving leden Invloed van leeftijd
Na de middelbare school (op 19 jarige leeftijd) nemen we de grootste dip in lidmaatschap waar. Uit het kwalitatief onderzoek zagen we dat de redenen voornamelijk liggen in: Algemene “boekenmoeheid”; het niet meer verplicht zijn om te lezen Andere interesses in het algemeen (vrienden, sporten, specifieke hobby,…) Overstap van gratis lidmaatschap naar betalend lidmaatschap Voor diegenen die verder studeren: Overstap naar universiteitsbibliotheek Minder tijd om boeken te lezen (meer studieboeken)

14‐18 14‐18 82% 82% 35‐44 35‐44 49% 49%
Dip in lidmaatschap vanaf 19 jaar

45‐54 45‐54 55% 55%

55‐65 55‐65 66% 66%

19‐24 19‐24 25% 25%

25‐34 25‐34 24% 24%

Vraag: Bent u momenteel lid van de Openbare Bibliotheek? Basis: Totale steekproef N=2000

13

Lidmaatschap Motivatie om lid te blijven bij 14-18 jarigen
Van de 14-18 jarigen die zelf niet hebben gekozen om lid te worden, stelt 81% dat ze lid zouden blijven indien ze hier zelf voor zouden moeten kiezen. Herleid naar het totale aantal 14-18 jarige leden betekent dit 13% uitval. In realiteit is de uitval veel hoger (kijkend naar het aantal leden onder 19-24 jarigen).

Vraag: Indien u zelf zou moeten kiezen, zou u dan lid blijven? Basis: Jongeren die niet zelf gekozen heb om lid te zijn – 14-18 jarigen N=185

14

Uitdaging 1: Blijvend motiveren van de jongeren na de middelbare school

De uitdaging bestaat erin om jongeren, na het beëindigen van de middelbare school, te blijven motiveren om hun lidmaatschap te behouden.

15

LIDMAATSCHAP OPENBARE BIBLIOTHEEK
IDENTIFICATIE VAN DE “GRIJZE” LEDEN
16

Lidmaatschap “Grijze” leden
Ruim een vierde (27%) van de niet-leden zijn in feite “grijze leden”: personen die zelf geen lid zijn van de Openbare Bibliotheek maar wel soms gebruik maken van het lidmaatschap van een familielid of kennis.

Proportie “grijze” leden binnen  de niet‐leden: 27%

Vraag: Bent u momenteel lid van de Openbare Bibliotheek? Basis: Totale steekproef , Niet-leden N=1000

17

Grijze leden Redenen van niet-lidmaatschap
Voor grijze leden zijn de redenen van niet-lidmaatschap enerzijds dat ze te weinig gaan om zichzelf lid te maken en zien anderzijds het nut niet in niet om zelf lid te worden want hebben toegang via de lidkaart van familie of kennis. De prijs van de contributie is slechts voor 17% een expliciete reden voor niet-lidmaatschap

Significant hoger  voor grijze leden Significant hoger  voor niet‐leden Significant hoger  voor niet‐leden

Vraag: Wat zijn de redenen dat u geen lid bent van de Openbare Bibliotheek? Basis: Totale steekproef - Niet-leden N=1000

18

Grijze leden Bezoekintensiteit Openbare Bibliotheek
Grijze leden zijn voornamelijk functionele bezoekers (gaan enkel wanneer ze iets nodig hebben) of gaan maar eerder zelden naar de Openbare Bibliotheek.

INTENSITEIT

Vraag: Hoe zou u uzelf omschrijven? Basis: Totale steekproef – N=2000

19

Grijze leden Frequentie Bezoek Openbare Bibliotheek
Hoewel de grijze leden eerder functionele en occasionele bezoekers zijn, gaat toch zo’n 28% minimum één keer per maand naar de Openbare Bibliotheek.

LEDEN

GRIJZE  LEDEN
4% 24%

NIET‐ LEDEN
0% 3%

Minimum wekelijks Minimum  maandelijks maar  niet maar dan1  keer per week Een of meerdere  keren per jaar  (maar niet  maandelijks) Nooit

16% 54%

Frequentie

29%

66%

24%

2%

6%

73%

Vraag: Hoe vaak doet u elk van volgende activiteiten? – De Openbare Bibliotheek bezoeken Basis: Totale steekproef – N=2000

20

Grijze leden Welke boeken/werken consulteren/ontlenen zij?
Grijze leden zijn relatief meer op zoek naar “feitelijke” kennis (naslagwerken, documentaires,…)
Basis: bezoekers van  OB N=

Leden

Grijze leden

Niet‐leden

Vraag: Wat ontleent of zoekt u zoal in de Openbare Bibliotheek? Basis: Totale steekproef – N=1428 (bezoekers van de bibliotheek)

Een fictieboek/roman Een non‐fictieboek Een naslagwerk  Reisgids Kinderboeken Tijdschriften Muziek‐cd Een film (voor  13% volwassenen) Strips 10% Een documentaire 7% Games 6% Een kinderfilm 5% Bladmuziek (partituren) 4% Kranten 4% Internet 3% Wegenkaarten,  plattegronden 2% Digitale bestanden 1% E‐Books 1% Significant hoger versus  Significant lager versus 
Significant hoger versus  oranje cel in rij(99%  betrouwbaarheid) blauwe cel in rij (99%  betrouwbaarheid)

Frequentie

977 79% 51% 31% 22% 17% 19% 13%

251 57% 34% 40% 15% 19% 9% 9% 6% 11% 13% 5% 3% 8% 4% 4% 2% 2% 0%

200 49% 29% 34% 11% 14% 8% 7% 7% 12% 8% 8% 3% 4% 6% 5% 3% 2% 2%

21

Specifieke kenmerken grijze leden: Voornamelijk mannen (63%) Relatief meer 19-24 jarigen (28%) Relatief meer professioneel actief of nog studerend (hogere studies) KOLOMPERCENTAGES
N=

Socio-demografische beschrijving van leden, “grijze” en niet-leden
Totaal
2000

Leden
1000

Grijze leden
266

Niet-leden
734

GESLACHT man vrouw LEEFTIJD 14-18 jaar 19-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-65 jaar ACTIVITEITSGRAAD professioneel actief niet-professioneel actief student/loop school anders REGIO Noord Oost Zuid West URBANISATIEGRAAD grote stad kleine stad dorp Platteland LEEFSITUATIE Woon in bij ouders Woon alleen/samen met kinderen Woon alleen/samen zonder kinderen
Basis: Totale steekproef N=2000

Significant hoger  versus totaal (99%  betrouwbaarheid) Significant lager  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

50% 50% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 49% 17% 26% 8% 14% 21% 22% 43% 29% 34% 33% 4% 26% 30% 44%

39% 61% 26% 8% 8% 17% 19% 22% 42% 19% 31% 8% 14% 22% 21% 43% 26% 34% 36% 5% 31% 31% 38%

63% 37% 11% 28% 17% 18% 15% 12% 50% 11% 32% 7% 17% 20% 20% 44% 31% 36% 30% 2% 29% 36% 35%

61% 39% 4% 23% 29% 17% 15% 12% 59% 17% 17% 7% 13% 19% 25% 43% 33% 34% 28% 4% 19% 27% 54%

22

Specifieke kenmerken grijze leden: Voornamelijk hoger opgeleiden Minder uit lagere sociale klassen

Socio-demografische beschrijving van leden, “grijze” en niet-leden
Totaal
2000

KOLOMPERCENTAGES
N=

Leden
1000

Grijze leden
266

Niet-leden
734

Significant hoger  versus totaal (99%  betrouwbaarheid) Significant lager  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

OPLEIDING Laag (LO/LBO) Midden (MAO/MBO) Hoog (HAO/HBO/WO) SOCIALE KLASSE Laag (D,E) Midden (C1,C2) Hoog (A,B)

14% 37% 49% 33% 43% 24%

14% 35% 51% 31% 42% 27%

8% 37% 55% 23% 48% 29%

16% 39% 45% 38% 42% 20%

23
Basis: Totale steekproef N=2000

Profiel van de “grijze” leden
Specifieke kenmerken: Voornamelijk mannen (63%) Relatief meer 19-24 jarigen (28%) Relatief meer professioneel actief of nog studerend (hogere studies) Hoger opgeleid (55%) Minder uit lage sociale klassen Redenen van niet-lidmaatschap: Vinden enerzijds dat ze te weinig gaan om zichzelf lid te maken (58%) en zien het nut niet in om zelf lid te worden want hebben toegang via de lidkaart van familie De prijs van de contributie is slechts voor 17% een expliciete reden voor niet-lidmaatschap Type van relatie Eerder een functionele relatie met de bibliotheek

Waarvoor komen ze? Relatief meer op zoek naar feitelijke kennis (naslagwerken, documentaires, …) Geschreven boeken (minder interesse voor digitale informatie -> vinden ze via andere bronnen) Unieke informatie die niet op internet te consulteren is Boeken die men niet de moeite waard vindt om zelf te kopen Een rustige plek om te kunnen werken

Bezoeksfrequentie: Voornamelijk eerder occasionele bezoekers, maar toch brengt 28% van de grijze leden minimum maandelijks een bezoek aan de Openbare Bibliotheek

24
Basis: Grijze leden N=266

Uitdaging 2: De “grijze” leden ombuigen in echte leden

De uitdaging bestaat erin de grijze leden een motief te geven om zichzelf lid te maken.

25

Bezoekintensiteit Openbare Bibliotheek Pyramide
Er kunnen 5 groepen van bezoekers onderscheiden worden die zich kenmerken door een verschil in bezoeksintensiteit aan de Openbare Bibliotheek:

Actieve bezoekers van de Openbare  Bibliotheek Bezoekers maar zouden liever wat  meer gaan Gaan enkel wanneer ze iets nodig  hebben Gaan slechts heel af en toe of enkel  begeleiden van familielid Gaan nooit naar de Openbare  Bibliotheek
26

INTENSITEIT

Bezoekintensiteit Openbare Bibliotheek LEDEN
Onder de leden verhouden deze groepen zich als volgt: Meer vrouwen (73% tav 61% onder totaal leden) Meer oudere leeftijdsgroep (55‐65 jaar) Minder studenten Meer loyale leden (langer dan 10 jaar lid) Iets meer vrouwen (68% tav 61% onder totaal leden) Hoge lidmotivatie ‐> allen hebben zelf gekozen voor  lidmaatschap of zouden lid blijven indien dit eigen keuze zou zijn Meer mannen (50% tav 39% onder totaal leden) Meer studenten Lidmaatschap minder eigen beslissing maar slechts 5% zou   lidmaatschap stoppen indien ze zelf de keuze hadden Meer mannen (60% tav 39% onder totaal leden); meer  lagere sociale klassen (40% tav 31%) Lage motivatie lidmaatschap: meer lid gemaakt door  anderen, 22% van deze groep zou niet meer lid zijn  indien ze zelf de keuze hadden) Te kleine groep onder de leden om te  beschrijven

INTENSITEIT

27
Basis: Totale steekproef – Leden – N=1000

Bezoekintensiteit Openbare Bibliotheek NIET-LEDEN
Onder de niet-leden verhouden deze groepen zich als volgt:
Niet-leden = inclusief grijze leden

INTENSITEIT

De potentiële groei onder nietleden situeert zich voornamelijk bij deze groepen

28
Basis: Totale steekproef – Niet-Leden – N=1000

Beschrijving intensiteitsgroepen NIET-LEDEN
Niet-leden = inclusief grijze leden

INTENSITEIT

Zeer beperkte basis; enkel indicaties: zien dure contributie relatief  meer als reden om geen lid te zijn (31% tav 15% onder totaal niet‐ leden) ; 10% van deze groep geeft aan een intentie te hebben om lid  te worden; proportie grijze leden/niet‐leden: 58% / 42%; relatief  meer hoger opgeleiden (60% tav 48%) en uit hogere sociale klasse  (29% tav 21%) Meer studenten (35% tav 21% onder totaal niet‐leden) Meer grijze leden (70% tav 27% onder totaal niet‐leden) Meer hoger opgeleiden (57% tav 48% onder totaal niet‐leden)

Meer grijze leden (42% tav 27% onder totaal niet‐ leden)

29
Basis: Totale steekproef – Niet-Leden – N=1000

Conclusies

Om het ledenbestand van de Openbare Bibliotheek te verhogen, kan er op volgende vlakken gewerkt worden: 1. Uitval van de jongeren opvangen: de Openbare Bibliotheek blijvend boeiend houden bij jongeren (vooral na de middelbare school) 2. Grijze leden identificeren en omvormen in betalende leden 3. Nieuwe leden aantrekken

Om dit te kunnen bewerkstelligen dienen we te identificeren wat de noden en verwachtingen zijn die het Nederlandse publiek heeft ten aanzien van de Openbare Bibliotheek.

30

Mijn ideale  Openbare  Bibliotheek

Noden en verwachtingen  van de bezoeker van de  Openbare Bibliotheek

Beschrijving vanuit de  “perfecte” beleving: Wat is de IDEALE Openbare Bibliotheek?

Hoe voldoet de huidige  Openbare Bibliotheek  aan deze  verwachtingen?

Hoe voldoet  bibliotheek.nl aan deze  verwachtingen?

31

DE IDEALE OPENBARE BIBLIOTHEEK
32

Mijn ideale  Openbare  Bibliotheek

De Ideale Openbare Bibliotheek Verwachtingen

% Top 2 Belangrijkheid (6,7)

Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak belangrijk vindt wanneer u denkt aan uw IDEAL Openbare Bibliotheek? Basis: Totale steekproef – N=2000

33

Mijn ideale  Openbare  Bibliotheek

De Ideale Openbare Bibliotheek Persoonlijkheid

% Top 2 Belangrijkheid (6,7)

Vraag: Geef voor elk persoonlijkheidswoord aan in welke mate u dit kenmerk belangrijk vindt wanneer u denkt aan uw IDEALE Openbare Bibliotheek. Basis: Totale steekproef – N=2000

34

Mijn ideale  Openbare  Bibliotheek

De Ideale Openbare Bibliotheek De belangrijkste verwachtingen

De meest belangrijke verwachtingen van de ideale Openbare Bibliotheek:

De Ideale Openbare Bibliotheek heeft in eerste instantie een zeer ruim aanbod waar je in kan rondkijken maar die je wel op een snelle en efficiënte manier toelaat te vinden wat je zoekt.

Daarnaast is de ideale Openbare Bibliotheek vooral vriendelijk (maar met een zekere bekwaamheid, intelligentie; niet in de zin van onvoorwaardelijk joviaal) en praktisch.

35

De Ideale Openbare Bibliotheek De belangrijkste verwachtingen

Dit zijn de basisvoorwaarden waaraan de Openbare Bibliotheek moet voldoen. Naast deze basisvoorwaarden constateren we nuances in verwachtingen. Voor sommigen zijn bepaalde elementen belangrijker dan anderen. Dit uit zich in verschillende relatiepatronen ten aanzien van de Openbare Bibliotheek.

36

RELATIEPATRONEN

37

Verwachtingen ten aanzien van de Openbare Bibliotheek
Om opnieuw aansluiting te vinden bij het grote publiek, dient de Openbare Bibliotheek te onderkennen wat van hem verwacht wordt en hoe deze verwachtingen ingevuld kunnen worden. De algemene basisverwachting = “een ruim aanbod dat praktisch en

klantvriendelijk georganiseerd is en waar je snel en efficiënt vindt wat je zoekt”
Maar de verwachtingen van de Openbare Bibliotheek overstijgen dit puur functionele. Er zijn ook meer emotionele verwachtingen ten aanzien van de Openbare Bibliotheek. Deze kunnen omschreven worden in termen zoals “Wat kan de Openbare Bibliotheek voor mij betekenen? Welke gevoelens wil ik krijgen? Naar wat ben ik op zoek?”

38

Mindmap: verwachtingen van de Openbare Bibliotheek
In de hoofden van het publiek komen de verwachtingen ten aanzien van de Openbare Bibliotheek als volgt tezamen en kunnen we 4 verwachtingsterritoria onderscheiden:
BRON VAN EXPLORATIE
320 330 340 350 000 010 020 030 040

I
310

WE
050

300

060

290

070

BRON VAN BELEVING

BRON VAN KENNIS

280

080

270

090

260

100

250

110

240

120

230

130 220 210 200 190 180 170 160 150 140

ME

THEM

BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN
* mindmap: statische mapping van de verwachtingen en persoonlijkheid van de ideale Openbare Bibliotheek zoals

39

Conclusies Verwachtingspatronen

Naast de basisverwachtingen werden nuances geïdentificeerd. In het hoofd van de Nederlander werden 4 verwachtingspatronen ten aanzien van de Openbare Bibliotheek geformuleerd: Bron van kennis: De Openbare Bibliotheek is een verzamelplaats van kennis en informatie over de wereld en het leven Bron van beleving: De Openbare Bibliotheek is een plek, een forum, waar je dingen kan beleven: waar je even uit de drukte kan stappen, waar je in een plek van stilte en sereniteit kan komen maar eveneens andere mensen kan ontmoeten. Bron van exploratie: Een open houding naar de Openbare Bibliotheek toe waar je verrast wil worden, geprikkeld, waar je nieuwsgierigheid wordt gevoed en je aanzet om nog meer te weten te komen. De Openbare Bibliotheek heeft een actieve, inspirerende rol binnen deze context. Bron van doelgericht zoeken: Men weet wat men zoekt en verwacht van de Openbare Bibliotheek dat deze zoektocht succesvol en gemakkelijk wordt ingevuld. De Openbare Bibliotheek heeft een eerder passieve, uitvoerende rol binnen deze context.

40

Basisverwachting van de bibliotheek
BRON VAN EXPLORATIE
320 330 340 350 000 010 020 030 040

I
310

WE
050

300

060

290

070

BRON VAN BELEVING

BRON VAN KENNIS

280

080

270

090

De  basisverwachting  van de Openbare  Bibiotheek ligt in  het territorium  van “bron van  kennis” en  “doelgericht  zoeken

260

100

250

110

240

120

230

130 220 210 200 190 180 170 160 150 140

ME

THEM

BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN

41

5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe
o n g t di g i e n o 320 Uitn tdekk I n o
310


330 340

BRON VAN EXPLORATIE
350 000 010 020 030

O040 ntm geli oeten WE jkge   stem van  de n 050
060

300

290

070

BRON VAN BELEVING

BRON VAN KENNIS

280

080

270

090

260

100

250

110

n  Leveren va de meerwaar

240

230

Bron  ontsp van  120 ann ontsn ing /  appin g
130 220 210 200 190 180 170 160 150 140

ME

THEM

BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN Nuttige functionaliteit

42

5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe
BRON VAN EXPLORATIE
320

I
310

Uitnodiging tot ontdekken:

330

340

350

000

010

020

030

040

300

290

De Ideale Openbare Bibliotheek = • Een onuitputtelijke bron tot ontdekken • Inspireert en stimuleert om nog meer te  weten • Verrast me telkens door het aanbod • Geeft me de mogelijkheid alles zelf te  ontdekken • Leergierig, nieuwsgierig

Ontmoeten van  gelijkgestemden:

WE
050

BRON VAN KENNIS

280 Leveren van meerwaarde:

De Ideale Openbare Bibliotheek = • Een overkoepelende  verzamelplaats van cultuur 060 • Plek waar mensen met dezelfde  interesses elkaar kunnen  ontmoeten 070 • Plek waar ik gezellig kan vertoeven • Sociaal, zorgzaam, joviaal
080

BRON VAN BELEVING

De Ideale Openbare Bibliotheek = • Zorgt dat ik snel en efficiënt vind wat ik  270 zoek • Laat toe rond te kijken in het ruime  aanbod 260 • Komt tegemoet aan mijn  onuitputtelijke nieuwsgierigheid •250 Laat toe alles digitaal te consulteren • Praktisch, bekwaam en vriendelijk
240

Bron van ontspanning /  090 ontsnapping:
De Ideale Openbare Bibliotheek = • Plek waar ik tot mezelf kan komen 100 • Laat me toe weg te dromen • Plek waar ik geconcentreerd kan  werken/studeren 110 • Plek waar ik gezellig kan vertoeven • Sereen, zorgzaam
120

230

ME

220

Nuttige functionaliteit: De Ideale Openbare Bibliotheek = • Zorgt ervoor dat ik op vlotte wijze mijn taken kan  maken / researchwerk kan doen • Plek waar ik geconcentreerd kan werken/studeren 210 200 190 180 160 • Laat toe alles digitaal te consulteren 170 • Modern, degelijk, zakelijk BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN

130 150 140

THEM

43

De grootste relatiepatronen in omvang bevinden zich dicht bij het territorium van Bron van doelgericht zoeken
tot  in g   odig ken k Uitn tde320 on 3% I 1
310

Relatieve groottes Totale steekproef

BRON VAN EXPLORATIE
330 340 350 000 010 020 030

O nt m ge040 oeten lijkg  v este WE an  m de 14% n
050

300

060

290

070

BRON VAN BELEVING

BRON VAN KENNIS

280

080

270

090

260

100

250

110

n  Leveren va de 18% meerwaar

240

120

230

130 220 210 200 190 180 170 160 150 140

Bron  ontsp van  ann ontsn ing /  appin g 20%

ME

THEM

Nuttige functionaliteit 36%

BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN

44

Leden bevinden zich relatief meer in Uitnodiging tot ontdekken en Leveren van meerwaarde. Niet-Leden bevinden zich relatief meer in de relatie Nuttige Functionaliteit
o n g t di g i e n o 320 Uitn tdekk I n o
310

Relatieve groottes Leden versus Niet-Leden


330 340

BRON VAN EXPLORATIE
350 000 010 020 030 040

WE
050

300

060

290

070

BRON VAN BELEVING

BRON VAN KENNIS

280

Leden

080

270

090

260

100

250

110

n  Leveren va de meerwaar

240

Niet-leden
220 210 200 190 180 170 160 150 140

120

230

130

ME

THEM

BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN Nuttige functionaliteit

45

Vrouwen bevinden zich relatief meer in de relaties Uitnodiging tot ontdekken, Leveren van meerwaarde en Bron van ontspanning/ontsnapping terwijl mannen relatief meer aanwezig zijn in het relatiepatroon Bron van doelgericht zoeken
tot  in g   odig320 n Uitn tdekke I n o
310

Relatieve groottes Verschillen naar Geslacht

BRON VAN EXPLORATIE
330 340 350 000 010 020 030 040

WE
050

300

060

290

070

BRON VAN BELEVING

BRON VAN KENNIS

280

Vrouwen

080

270

090

260

100

250

110

n  Leveren va de meerwaar

240

Mannen
220 210 200 190 180 170 160 150 140

120 ontspa 130

230

Bron v an  n ni n g  / ontsn appin   g

ME

THEM

Nuttige functionaliteit

BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN

46

De jongste leeftijdsgroepen bevinden zich relatief meer in het relatiepatroon Nuttige Functionaliteit; 19-34 jarigen bevinden zich relatief meer in Bron van ontspanning/ ontsnapping en 45+ jarigen relatief meer in Ontmoeten van gelijkgestemden
BRON VAN EXPLORATIE
320 330 340 350 000 010 020 030

Relatieve groottes Verschillen naar Leeftijd

I
310

O040 ntm geli oeten WE jkge   stem van  de n 050
060

300

45+ jarigen

290

070

BRON VAN BELEVING

BRON VAN KENNIS

280

080

270

090

260

19-34 jarigen

100

250

110

240

18-24 jarigen
220 210 200 190 180 170 160 150 140

120 ontspa 130

230

Bron v an  n ni n g  / ontsn appin   g

ME

THEM

Nuttige functionaliteit

BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN

47

Relatieve groottes Verdeling binnen sub-groepen
Totaal nietleden 8% 14% 44% 19% 14% allochtonen 10% 15% 36% 23% 16% Overige Nietleden 7% 13% 47% 19% 14%

KOLOMPERCENTAGES Uitnodiging tot ontdekken Leveren van meerwaarde Nuttige functionaliteit Bron van ontspanning / ontsnapping Ontmoeten van gelijkgestemden KOLOMPERCENTAGES Uitnodiging tot ontdekken Leveren van meerwaarde Nuttige functionaliteit Bron van ontspanning / ontsnapping Ontmoeten van gelijkgestemden

Totaal 13% 18% 36% 20% 14% Mannen 9% 16% 43% 18% 14%

Leden 17% 21% 27% 20% 15%

Grijze leden 11% 18% 36% 20% 15%

Vrouwen 16% 20% 28% 22% 15%

Relatief meer aanwezig binnen deze sub-groep Relatief minder aanwezig binnen deze sub-groep 48

Relatieve groottes Verdeling binnen sub-groepen
KOLOMPERCENTAGES Uitnodiging tot ontdekken Leveren van meerwaarde Nuttige functionaliteit Bron van ontspanning / ontsnapping Ontmoeten van gelijkgestemden Totaal 13% 18% 36% 20% 14% 14-18 11% 18% 43% 16% 12% 19-24 8% 16% 42% 23% 11% 25-34 12% 19% 34% 23% 12% 35-44 15% 19% 30% 22% 14% 45-54 12% 19% 32% 19% 18% 55-65 15% 17% 34% 15% 19%

Relatief meer aanwezig binnen deze sub-groep Relatief minder aanwezig binnen deze sub-groep 49

Relatiepatronen Conclusie

Hoewel relatieve verschillen kunnen aangeduid worden naar socio-demografische kenmerken toe of functionele kenmerken (zoals lidmaatschap) blijken deze niet één op één te liggen met de verwachtingen binnen deze groepen. Bijvoorbeeld: hoewel er binnen de niet-leden 44% in een “Nuttige functionaliteits-relatie” staan met de Openbare Bibliotheek, bevindt de meerderheid van de niet-leden (de overige 56%) zich dus in de andere relatiepatronen. Een socio-demografische segmentatie is bijgevolg niet voldoende genuanceerd om de verwachtingen duidelijk te beschrijven en op een zinvolle manier relaties met het doelpubliek aan te gaan. Een segmentatie die vertrekt vanuit de verwachtingen van de mens, de bezoeker, is waardevoller in deze context.

50

HUIDIGE OPENBARE BIBLIOTHEEK
PERCEPTIE
51

Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek
Hoe wordt de huidige Openbare Bibliotheek gepercipieerd?

In welke mate voldoet de huidige Openbare Bibliotheek reeds aan de verwachtingen?

Sterktes

In welke mate voldoet de huidige Openbare Bibliotheek (nog) niet aan de verwachtingen?

Zwaktes

52

: dit item scoort beduidend lager ten aanzien van het ideaal : dit item scoort beduidend hoger ten aanzien van het ideaal

De huidige beleving van de Openbare Bibliotheek versus het ideaal Verwachtingen
Index ten aanzien van  ideaal

Gerangschikt op het belang van de ideale verwachting:

% Top 2 Past (6,7) % Top 2 Belangrijkheid (6,7)
Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak past bij de Openbare Bibliotheek zoals u deze nu kent? Basis: Totale steekproef – N=2000

53

De huidige beleving van de Openbare Bibliotheek versus het ideaal Persoonlijkheid Gerangschikt op het belang van de ideale
: dit item scoort beduidend lager ten aanzien van het ideaal : dit item scoort relatief lager ten aanzien van het ideaal : dit item scoort beduidend hoger ten aanzien van het ideaal

verwachting:

Index ten aanzien van  ideaal

% Top 2 Past (6,7) % Top 2 Belangrijkheid (6,7) 54

Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak past bij de Openbare Bibliotheek zoals u deze nu kent? Basis: Totale steekproef – N=2000

Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek
ALGEMENE STERKTES
Laat toe rond te kijken in het ruime aanbod Is voor mensen zonder middelen om boeken/muziek/films aan te kopen Geeft de mogelijkheid om alles zelf te ontdekken Is een verstandige manier om miskopen te vermijden Overkoepelende verzamelplaats van cultuur Degelijk, Zorgzaam

ALGEMENE ZWAKTES
Zorgt ervoor dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek Helpt me op vlotte wijze mijn taken te maken en researchwerk te doen Verrast me telkens door het aanbod Praktisch, vriendelijk, warm, enthousiast, leergierig, nieuwsgierig, dynamisch Te streng, zakelijk

55

Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek

Hoe scoort de huidige Openbare Bibliotheek ten aanzien van de verschillende verwachtingen van de relatiepatronen?

56

Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek Verschillen tussen relatiepatronen
Uitnodiging tot  ontdekken De huidige  bibliotheek  voldoet aan  deze  verwachting Leveren van  meerwaarde
• Laat toe rond te  kijken in het  ruime aanbod • Bekwaam,  vriendelijk

Nuttige  functionaliteit
• Plek waar ik  geconcentreerd  kan werken • Laat toe alles  digitaal te  consulteren • Degelijk, zakelijk

Bron van  ontspanning/  ontsnapping
• Plek waar ik  gezellig kan  vertoeven • Plek waar ik  geconcentreerd  kan werken • Sereen,  zorgzaam

Ontmoeten van  gelijkgestemden
• Overkoepelende  verzamelplaats  van cultuur • Plek waar  mensen met  dezelfde  interesses elkaar  ontmoeten • Zorgzaam, joviaal

• Geeft de  mogelijkheid  alles zelf te  ontdekken

Kloof tussen  verwachting  en huidige  beleving

• Onuitputtelijke  bron van  ontdekken • Inspireert en  stimuleert • Verrast me  telkens • Leergierig,  nieuwsgierig

• Zorgt dat ik snel  en efficiënt vind  wat ik zoek • Komt tegemoet  aan mijn  onuitputtelijke  nieuwsgierigheid • Alles digitaal  consulteren • Praktisch

• Zorgt dat ik mijn  taken op vlotte  wijze kan maken

• Plek waar ik tot  mezelf kan  komen • Laat me toe weg  te dromen

• Plek waar ik  gezellig kan  vertoeven • Sociaal

Hoe beter  tegemoet  komen?

Inspireren

Modern en praktisch organiseren

Hulp bieden, faciliteren

Ontspannen sfeer creëren

Sociaal platform bieden 57

BIBLIOTHEEK.NL
EVALUATIE

58

Concept bibliotheek.nl

59

Concept bibliotheek.nl Evaluatie
Op vlak van aantrekkelijkheid en gebruiksintentie kan bibliotheek.nl rekenen op een positieve respons (62% van de respondenten geeft aan de site waarschijnlijk te gebruiken).

Top 2:  57%

Top 2:  62%

Vraag: In welke mate vindt u dit idee aantrekkelijk?

Vraag: Beeld u zich in dat deze internetsite al zou bestaan, in welke mate zou u deze gebruiken?

60
Basis: Totale steekproef N=2000

Concept bibliotheek.nl Evaluatie (2)
Onder de leden staat 69% niet absoluut weigerachtig ten aanzien van een meerkost voor deze dienst. Onder niet-leden zou bibliotheek.nl 16% sterk kunnen overtuigen om effectief lid te worden.

Bereid heid  69%

Overtuigings kracht: 64%

Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u hiervoor bereid zijn iets extra te betalen? Basis: Totale steekproef , Leden N=1000

Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u dit kunnen overtuigen om lid te worden van bibliotheek.nl? Basis: Totale steekproef , Niet-Leden N=1000

61

Binnen de niet-leden staan de grijze leden en de leeftijdsgroep 19-24 jaar relatief positiever ten aanzien van het concept.

Concept bibliotheek.nl Aantrekkelijkheid
Top 2       Top 2%  Top 2%  % bij leden bij niet‐
leden 57% 66% 56% 46% 53% 61% 56% 56% 53% 59% 58% 60% 57% 64% 66% 60% 62% 67% 72% 68% 66% 60% 66% 66% 56% 46% 46% 52% 34% 54% 48% 47% 46% 49% 50% 48%

Vraag: In welke mate vindt u dit idee aantrekkelijk? Basis: Totale steekproef N=2000

Significant hoger  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

Significant lager  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

62

Binnen de niet-leden is de effectieve gebruiksintentie relatief hoger bij de grijze leden en de leeftijd 45+. Ook bij allochtonen is de gebruiksintentie onder nietleden hoger. Gebruiksintentie lijkt relatief lager bij de jongere leeftijdsgroepen maar is nog 61% bij de 14-18 jarigen en 49% bij 19-34 jarigen.

Concept bibliotheek.nl Gebruiksintentie
Top 2       Top 2%  Top 2%  % bij leden bij niet‐
leden 62% 75% 68% 42% 57% 67% 61% 49% 49% 69% 71% 74% 65% 72% 77% 66% 63% 70% 83% 81% 81% 71% 75% 75% 68% 42% 48% 51% 34% 44% 42% 56% 58% 61% 61% 49%

Vraag: Beeld u zich in dat deze internetsite al zou bestaan, in welke mate zou u deze dan gebruiken? Basis: Totale steekproef N=2000

Significant hoger  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

Significant lager  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

63

De jongste leeftijdsgroep onder de leden staat weigerachtig ten aanzien van het betalen van een extra voor bibliotheek.nl.

Concept bibliotheek.nl Bereidheid extra te betalen
Top 2        %
69% 67% 70% 56% 61% 70% 73% 75% 77% 69%

Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u hiervoor bereid zijn iets extra te betalen? Basis: Totale steekproef , Leden N=1000

Significant hoger  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

Significant lager  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

64

Onder niet-leden is de overtuigingskracht van bibliotheek.nl om toch lid te worden het grootst bij grijze leden maar ook relatief hoger bij allochtonen.

Concept bibliotheek.nl Overtuigingskracht om lid te worden
Top 2        %
64% 80% 58% 61% 68% 60% 68% 65% 64% 61% 60% 79%

Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u dit kunnen overtuigen om lid te worden van bibliotheek.nl? Basis: Totale steekproef , Niet-Leden N=1000

Significant hoger  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

Significant lager  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

65

Het concept is relatief aantrekkelijker voor de relatiepatronen Leveren van meerwaarde en Uitnodiging tot ontdekken.

Concept bibliotheek.nl Aantrekkelijkheid
Top 2       Top 2% Top 2% Bij leden Bij niet‐ % leden
57% 66% 48%

69%

70%

67%

71%

75%

65%

43%

56%

34%

63%

67%

58%

57%

62%

52%

Vraag: In welke mate vindt u dit idee aantrekkelijk? Basis: Totale steekproef N=2000

Significant hoger  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

Significant lager  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

66

De gebruiksintentie bij niet-leden is relatief hoger in de relatiepatronen Leveren van Meerwaarde en Uitnodiging tot ontdekken

Concept bibliotheek.nl Gebruiksintentie
Top 2       Top 2% Top 2% Bij leden Bij niet‐ % leden
62% 75% 49%

74%

78%

67%

73%

81%

61%

49%

67%

38%

67%

79%

53%

65%

73%

58%

Vraag: In welke mate vindt u dit idee aantrekkelijk? Basis: Totale steekproef N=2000

Significant hoger  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

Significant lager  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

67

Onder de leden zijn de personen in een Nuttige functionaliteits-relatie met de Openbare Bibliotheek het minst bereid om iets extra te betalen.

Concept bibliotheek.nl Bereidheid extra te betalen
Top 2        %
69%

78%

71%

58%

67%

77%

Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u hiervoor bereid zijn iets extra te betalen? Basis: Totale steekproef , Leden N=1000

Significant hoger  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

Significant lager  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

68

Onder de niet-leden kan het concept de personen in een Nuttige functionaliteitsrelatie het minst overtuigen om lid te worden.

Concept bibliotheek.nl Overtuigingskracht om lid te worden
Top 2        %
64%

85%

82%

49%

73%

69%

Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u dit kunnen overtuigen om lid te worden van bibliotheek.nl? Basis: Totale steekproef , Niet-Leden N=1000

Significant hoger  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

Significant lager  versus totaal (99%  betrouwbaarheid)

69

Concept bibliotheek.nl Conclusies

Over het algemeen wordt het concept bibliotheek.nl positief onthaald. Onder niet-leden zou bibliotheek.nl 16% sterk kunnen overtuigen om lid te worden. (Bij allochtonen loopt dit op tot 23%.) De 18-24 jarigen die geen lid zijn (slechts een kleine groep) staat relatief positiever ten aanzien van het concept, maar over het algemeen spreekt het concept meer de leeftijdsgroepen 35+ aan. Naar relatiepatronen staan de relaties “Leveren van meerwaarde” en “Uitnodiging tot ontdekken” relatief positiever ten aanzien van het concept. De relatie “Nuttige functionaliteit” staat relatief minder positief ten aanzien van het concept. In het volgende hoofdstuk gaan we na in welke mate bibliotheek.nl beter aansluiting zou kunnen vinden bij de verwachtingen van de verschillende relatiepatronen.

70

BIBLIOTHEEK.NL
PERCEPTIE

71

bibliotheek.nl

Hoe wordt het concept bibliotheek.nl gepercipieerd?

Kan bibliotheek.nl een oplossing bieden voor de Openbare Bibliotheek om beter aansluiting te vinden bij het doelpubliek? Kunnen bepaalde kloven gedicht worden?

72

: dit item biedt geen toegevoegde waarde : dit item scoort beduidend beter ten aanzien van het ideaal

Perceptie bibliotheek.nl versus het ideaal Verwachtingen
Index ten aanzien van het  ideaal

Gerangschikt op het belang van de ideale verwachting:

% Top 2 Past (6,7) % Top 2 Belangrijkheid (6,7)

Vraag: Denkend aan de beschrijving van bibliotheek.nl, kunt u voor elk van de volgende uitspraken aangeven in welke mate deze passen bij bibliotheek.nl? Basis: Totale steekproef – N=2000

73

: dit item scoort beduidend slechter ten aanzien van het ideaal : dit item scoort beduidend beter ten aanzien van het ideaal

Gerangschikt op het belang van de ideale verwachting:

Perceptie bibliotheek.nl versus het ideaal Persoonlijkheid
Index ten aanzien van het  ideaal

% Top 2 Past (6,7) % Top 2 Belangrijkheid (6,7) 74

Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak past bij de Openbare Bibliotheek zoals u deze nu kent? Basis: Totale steekproef – N=2000

Perceptie bibliotheek.nl
ALGEMENE STERKTES
Is een onuitputtelijke bron tot ontdekken Geeft de mogelijkheid alles zelf te ontdekken Verstandige manier om miskopen te vermijden Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid Helpt op vlotte wijze mijn taken en researchwerk te maken Inspireert en stimuleert me om nog meer te weten Verrast me telkens door het aanbod Overkoepelende verzamelplaats van cultuur Modern, dynamisch, actief Praktisch, intelligent, nieuwsgierig
75

ALGEMENE ZWAKTES
Is voor mensen zonder middelen om boeken/muziek/films aan te kopen Plek waar ik in rust geconcentreerd kan werken Plek waar ik tot mezelf kan komen Laat me toe weg te dromen Te streng, zakelijk Niet vriendelijk, sociaal, gemoedelijk & warm

Kan bibliotheek.nl meerwaarde bieden?
Zwaktes  huidige  bibliotheek Sterktes  huidige  biblitoheek bibliotheek.nl  biedt geen  toegevoegde  waarde bibliotheek.nl  heeft wel  toegevoegde  waarde

% Top 2 Belangrijkheid (6,7)
Vraag: Denkend aan de beschrijving van bibliotheek.nl, kunt u voor elk van de volgende uitspraken aangeven in welke mate deze passen bij bibliotheek.nl? Basis: Totale steekproef – N=2000

76

Zwaktes  huidige  bibliotheek Minder  uitgesproken  zwaktes  huidige  bibliotheek

Sterktes  huidige  biblitoheek

Kan bibliotheek.nl meerwaarde bieden?
bibliotheek.nl  biedt geen  toegevoegde  waarde bibliotheek.nl  heeft wel  toegevoegde  waarde

% Top 2 Belangrijkheid (6,7)

Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak past bij de Openbare Bibliotheek zoals u deze nu kent? Basis: Totale steekproef – N=2000

77

bibliotheek.nl ten aanzien van de traditionele bibliotheek Conclusies
Alle algemene zwaktes van de huidige Openbare Bibliotheek worden beter opgevangen door bibliotheek.nl. bibliotheek.nl biedt op volgende punten een toegevoegde waarde ten aanzien van de huidige Openbare Bibliotheek: Zorgt ervoor dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek Helpt me op vlotte wijze mijn taken te maken en researchwerk te doen Verrast me telkens door het aanbod Praktisch Daarnaast moeten we wel opmerken dat bibliotheek.nl ook sommige sterktes van de huidige Openbare Bibliotheek minder goed opvangt. Op volgende punten kan bibliotheek.nl geen toegevoegde waarde bieden ten aanzien van de huidige Openbare Bibliotheek: Laat toe rond te kijken in het ruime aanbod Is voor mensen zonder middelen om boeken/muziek/films aan te kopen Degelijk Zorgzaam

78

bibliotheek.nl

Wat zijn de sterktes en zwaktes van bibliotheek.nl per relatiepatroon?

79

Perceptie Bibliotheek.nl Sterktes en zwaktes per relatiepatroon
Uitnodiging tot  ontdekken
• Geeft de  mogelijkheid  alles zelf te  ontdekken • Onuitputtelijke  bron van  ontdekken • Inspireert en  stimuleert • Verrast me • Leergierig,  nieuwsgierig

Leveren van  meerwaarde

Nuttige  functionaliteit

Bron van  ontspanning/  ontsnapping

Ontmoeten van  gelijkgestemden

Fit tussen  bibliotheek. nl en de  ideale  bibliotheek

• Komt tegemoet  aan mijn  onuitputtelijke  nieuwsgierigheid • Alles digitaal  consulteren • Bekwaam,  praktisch

• Laat toe alles  digitaal te  consulteren • Degelijk, zakelijk

• Plek waar ik  gezellig kan  vertoeven

• Joviaal

Kloof tussen  bibliotheek. nl en de  ideale  bibliotheek

•/

• Laat toe rond te  kijken in het  ruime aanbod • Zorgt dat ik snel  en efficiënt vind  wat ik zoek • Vriendelijk

• Plek waar ik  geconcentreerd  kan werken • Zorgt dat ik mijn  taken op vlotte  wijze kan maken

• Plek waar ik  geconcentreerd  kan werken • Plek waar ik tot  mezelf kan  komen • Laat me toe weg  te dromen • Sereen,  zorgzaam

• Overkoepelende  verzamelplaats  van cultuur • Plek waar  mensen met  dezelfde  interesses elkaar  ontmoeten • Plek waar ik  gezellig kan  vertoeven • Sociaal,zorgzaam
80

Doet bibliotheek.nl beter dan de traditionele bibliotheek? Per relatiepatroon
Uitnodiging tot  ontdekken
• Onuitputtelijke  bron van  ontdekken • Inspireert en  stimuleert • Verrast me  telkens • Leergierig,  nieuwsgierig

Leveren van  meerwaarde
• Zorgt dat ik snel  en efficiënt vind  wat ik zoek • Komt tegemoet  aan mijn  onuitputtelijke  nieuwsgierigheid • Alles digitaal  consulteren • praktisch • Zorgt dat ik snel  en efficiënt vind  wat ik zoek • Komt tegemoet  aan mijn  onuitputtelijke  nieuwsgierigheid • Alles digitaal  consulteren • praktisch

Nuttige  functionaliteit

Bron van  ontspanning/  ontsnapping

Ontmoeten van  gelijkgestemden

Kloof tussen  relatie‐ patroon en  de huidige  Openbare  Bibliotheek
Performantie  van  bibliotheek.nl Groen: biedt  meerwaarde/ Rood: biedt  geen  meerwaarde  t.a.v. de  traditionele  bibliotheek

• Zorgt dat ik mijn  taken op vlotte  wijze kan maken

• Plek waar ik tot  mezelf kan  komen • Laat me toe weg  te dromen

• Plek waar ik  gezellig kan  vertoeven • Sociaal

• Onuitputtelijke  bron van  ontdekken • Inspireert en  stimuleert • Verrast me  telkens • Leergierig,  nieuwsgierig

• Zorgt dat ik mijn  taken op vlotte  wijze kan maken

• Plek waar ik tot  mezelf kan  komen • Laat me toe weg  te dromen

• Plek waar ik  gezellig kan  vertoeven • Sociaal

BIBLIOTHEEK.NL KAN EEN DEEL VAN DE ZWAKHEDEN VAN  DE TRADITIONELE BIBLIOTHEEK BETER OPVANGEN EN  EEN MEERWAARDE BIEDEN

BIBLIOTHEEK.NL KAN MINDER  BIJBRENGEN
81

BIBLIOTHEEK.NL
FUNCTIONALITEITEN

82

Functionaliteiten bibliotheek.nl Meest interessante ideeën, toepassingen en kenmerken*

*Minimum 50% van de steekproef vindt dit idee interessant
Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

83

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in de overige functionaliteiten

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

84

Functionaliteiten bibliotheek.nl Conclusies
De meest interessante functionaliteiten van bibliotheek.nl kunnen beschreven worden als digitaal verlengstuk van de traditionele bibliotheek (waar alle functies die je in de gewone bibliotheek vindt ook on-line vindt). Functionaliteiten als digitaal verlengstuk van de traditionele bibliotheek: On-line verlengen van ontleningen Een ruim aanbod is een basisvoorwaarde (recente werken maar ook oudere werken die moeilijker te vinden zijn, aanbod van alle bibliotheken in Nederland) Een “aanvraagknop” waarmee je een werk kan lenen of reserveren Efficiënte en gemakkelijke zoekmachine On-line lid worden Een “boekengevoel” geven (scans van covers, korte inhoud, eerste blad,…) On-demand toegang tot digitale bronnen Mogelijkheid geven te snuisteren, te snuffelen in het aanbod; niet per se vertrekken vanuit een zoekopdracht

85

Functionaliteiten bibliotheek.nl Conclusies

De functionaliteiten die geënt zijn op het geven van inspiratie scoren relatief lager ten aanzien van de eerder functionele elementen maar kunnen toch rekenen op een aanzienlijke interesse maar dan wel voornamelijk wanneer de aanbevelingen gedaan door bibliotheek.nl gebaseerd zijn op individuele informatie: •op basis van vroeger ontleengedrag •op basis van een persoonlijk interesseprofiel

De meest interessante functionaliteiten rond interactie zijn: • zelf werken beoordelen (door middel van het toekennen van sterren) • “tip een vriend”

Functionaliteiten die om meer inspanning vragen (recensies schrijven, …) kunnen op minder interesse rekenen.

86

Functionaliteiten bibliotheek.nl Detailanalyse
IDEEËN ROND: HOE BIBLIOTHEEK.NL RAADPLEGEN?
Top 2        Bottom 2  % %

57%

19%

53%

21%

48%

21%

28%

40%

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

87

Voor leden is een link op de internetsite van de lokale bibliotheek relatief interessanter. Grijze leden en 19-24 jarigen vinden een link op sociale netwerksites relatief interessanter.

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken
Man Vrouw 14‐18 19‐24 25‐34 35‐44 45‐54 55‐65 Allocht onen

IDEEËN ROND: HOE BIBLIOTHEEK.NL RAADPLEGEN?
Top 2% Heel interessant +  interessant N= Een link naar  bibliotheek.nl op de  internetsite van mijn  lokale bibliotheek Een link naar  bibliotheek.nl op de  internetsite van school  of universiteit bibliotheek.nl  beschikbaar op de  computers in mijn  lokale bibliotheek Een link naar  bibliotheek.nl op  sociale netwerksites  zoals Hyves, Facebook  en LinkedIn

Totaal Leden

Grijze  Niet‐ leden leden

2000

1000

266

734

1000

1000

320

320

340

340

340

340

323

57%

68%

58%

42%

51%

63%

56%

51%

50%

59%

61%

63%

54%

53%

56%

61%

45%

50%

56%

56%

55%

50%

53%

51%

51%

56%

48%

55%

55%

36%

43%

53%

51%

49%

47%

48%

48%

47%

51%

28%

29%

34%

25%

27%

30%

29%

33%

29%

27%

29%

21%

36%

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep

Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

88

Voor de relaties Nuttige Functionaliteit en Bron van ontspanning/ontsnapping is een link op sociale netwerksites relatief interessanter.

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken

IDEEËN ROND: HOE BIBLIOTHEEK.NL RAADPLEGEN?
Top 2% Heel interessant + interessant

Totaal

Uitnodiging tot  Leveren van  Nuttige  Bron van  Ontmoeten  ontdekken meerwaarde functionaliteit ontspanning/  van  ontsnapping gelijkgestemde n
249 69% 357 70% 715 41% 393 61% 286 64%

N= Een link naar bibliotheek.nl op de  internetsite van mijn lokale bibliotheek Een link naar bibliotheek.nl op de  internetsite van school of universiteit bibliotheek.nl beschikbaar op de  computers in mijn lokale bibliotheek Een link naar bibliotheek.nl op sociale  netwerksites zoals Hyves, Facebook en  LinkedIn

2000 57%

53%

62%

62%

39%

61%

57%

48%

52%

54%

37%

54%

58%

28%

32%

25%

23%

36%

29%

Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep

Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

89

Functionaliteiten bibliotheek.nl Detailanalyse
IDEEËN ROND: OPZOEKEN, BEKIJKEN, LENEN
Top 2        Bottom 2  % %
71% 70% 68% 68% 67% 61% 57% 54% 52% 51% 51% 50% 49% 48% 47% 45% 38% 38% 34% 32% 9% 10% 10% 11% 11% 12% 13% 16% 18% 18% 19% 18% 21% 21% 21% 23% 28% 28% 31% 33%
90

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

Ruim gezien meer interesse rond deze ideeën bij 45+ en minder bij 25-.

IDEEËN ROND: OPZOEKEN, BEKIJKEN, LENEN
Top 2% Totaal Heel interessant +  interessant N= 2000 Mogelijkheid om de  geleende werken  online te verlengen Ruim aanbod van de  meest recente boeken Een aanvraagknop  waarmee je een boek  kunt lenen of  reserveren Gemakkelijk en  eenvoudig boeken,  cd’s, dvd’s opzoeken in  de catalogus De boeken uit  lokale  collectie met  leentermijn van drie  weken eenmalig gratis  verlengen Toegang tot het  aanbod van alle  openbare bibliotheken  in Nederland 71%

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken
Man Vrouw 14‐18 19‐24 25‐34 35‐44 45‐54 55‐65 Allocht onen
340 79% 323 68%

Leden

Grijze  Niet‐ leden leden
266 71% 734 58%

1000 81%

1000 64%

1000 78%

320 65%

320 63%

340 69%

340 76%

340 75%

70%

80%

72%

57%

64%

77%

65%

65%

67%

72%

74%

79%

68%

68%

76%

68%

57%

61%

75%

60%

62%

67%

74%

74%

71%

67%

68%

75%

70%

57%

62%

74%

60%

63%

65%

73%

71%

74%

65%

67%

75%

68%

54%

60%

73%

57%

58%

67%

67%

73%

76%

67%

61%

67%

65%

52%

57%

65%

58%

58%

60%

61%

61%

69%

66%
91

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep deze sub‐groep

Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

Ruim gezien meer interesse rond deze ideeën bij 45+ en minder bij 25-.

IDEEËN ROND: OPZOEKEN, BEKIJKEN, LENEN
Top 2% Heel interessant +  interessant N= Het feit dat iedereen in  Nederland toegang heeft tot  hetzelfde aanbod via deze  internetsite Aanbod van “oudere” boeken uit ons cultureel  verleden Scans van voorbeeldpagina’s  van de boeken “On‐demand” toegang tot  digitale bronnen zoals films,  muziek, kranten, ... Boeken die ontleend zijn uit  ...terug te sturen met een  meegeleverde gefrankeerde  retourenvelop. Toegang tot de collecties  van de Koninklijke en  Universiteitsbibliotheek

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken
Man Vrouw 14‐18 19‐24 25‐34 35‐44 45‐54 55‐65 Allocht onen
340 323

Totaal Leden

Grijze  Niet‐ leden leden
266 734

2000

1000

1000

1000

320

320

340

340

340

57%

63%

59%

48%

54%

61%

51%

55%

56%

54%

59%

66%

62%

54%

57%

57%

47%

50%

58%

44%

49%

52%

54%

56%

65%

59%

52%

56%

54%

45%

49%

55%

49%

48%

55%

54%

53%

52%

51%

51%

53%

55%

46%

51%

51%

47%

51%

51%

55%

50%

51%

51%

51%

54%

52%

46%

47%

54%

47%

49%

51%

53%

52%

53%

59%

50%

54%

54%

45%

51%

50%

49%

50%

48%

49%

49%

57%

55%

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep

Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

92

Niet-leden vinden het thuisbezorgen in de totale set van ideeën relatief interessant.

IDEEËN ROND: OPZOEKEN, BEKIJKEN, LENEN
Top 2% Totaal Heel interessant +  interessant N= 2000 Scans van de cover van  cd’s en de mogelijkheid  kleine stukjes te  beluisteren Scans van de cover van  dvd’s en de  mogelijkheid om een  trailer te bekijken Digitale toegang tot de  krantenbank  (krantenarchieven van  minimaal 1 dag oud) Mogelijkheid om  boeken/cd’s/dvd’s te  laten thuisbezorgen

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken
Man Vrouw 14‐18 19‐24 25‐34 35‐44 45‐54 55‐65 Allocht onen
340 323

Leden

Grijze  Niet‐ leden leden
266 734

1000

1000

1000

320

320

340

340

340

49%

55%

48%

42%

46%

53%

48%

45%

49%

53%

51%

49%

50%

48%

52%

50%

43%

46%

51%

50%

45%

49%

51%

50%

46%

50%

47%

50%

47%

41%

45%

48%

44%

48%

44%

46%

46%

51%

54%

45%

45%

48%

43%

42%

48%

38%

46%

47%

46%

41%

48%

51%

Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep

Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

93

14-18 jarigen vinden de digitale toegang tot muziek en tvprogramma’s relatief interessanter.

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken
Man Vrouw 14‐18 19‐24 25‐34 35‐44 45‐54 55‐65 Allocht onen
340 35% 323 42%

IDEEËN ROND: OPZOEKEN, BEKIJKEN, LENEN
Top 2% Totaal Heel interessant +  interessant N= 2000 Digitale toegang tot  muziek (streaming) Digitale toegang tot tv‐ programma’s en  documentaires van de  publieke omroep Digitale toegang tot  filmcollectie, met  nadruk op arthouse  films Mogelijkheid om  boeken via e‐reader  digitaal te lenen (klein  bedrag per lening) 38%

Leden

Grijze  Niet‐ leden leden
266 36% 734 33%

1000 42%

1000 37%

1000 39%

320 43%

320 38%

340 35%

340 41%

340 36%

38%

39%

41%

34%

37%

38%

42%

40%

36%

37%

38%

33%

42%

34%

36%

35%

30%

34%

33%

34%

35%

33%

35%

34%

30%

39%

32%

35%

31%

29%

31%

34%

30%

32%

33%

35%

29%

36%

39%

Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep

Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

94

De relatie Leveren van meerwaarde is relatief meer geïnteresseerd in de mogelijkheid op gemakkelijk en eenvoudig werken op te zoeken in een catalogus.

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken
Uitnodiging tot  Leveren van  Nuttige  Bron van  Ontmoeten  ontdekken meerwaarde functionaliteit ontspanning/  van  ontsnapping gelijkgestemde n
249 91% 84% 86% 357 89% 87% 82% 715 49% 49% 47% 393 80% 81% 77% 286 77% 79% 77%

IDEEËN ROND: OPZOEKEN, BEKIJKEN, LENEN
Top 2% Heel interessant + interessant

Totaal

N= Mogelijkheid om de geleende werken  online te verlengen Ruim aanbod van de meest recente  boeken Een aanvraagknop waarmee je een  boek kunt lenen of reserveren Gemakkelijk en eenvoudig boeken,  cd’s, dvd’s opzoeken in de catalogus De boeken uit  lokale collectie met  leentermijn van drie weken eenmalig  gratis verlengen Toegang tot het aanbod van alle  openbare bibliotheken in Nederland

2000 71% 70% 68%

68%

84%

86%

46%

75%

76%

67%

85%

79%

47%

73%

74%

61%

74%

73%

42%

70%

70%
Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

95

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken
IDEEËN ROND: OPZOEKEN, BEKIJKEN, LENEN
Top 2% Heel interessant + interessant

Totaal

Uitnodiging tot  Leveren van  Nuttige  Bron van  Ontmoeten  ontdekken meerwaarde functionaliteit ontspanning/  van  ontsnapping gelijkgestemde n
249 71% 357 67% 715 41% 393 64% 286 65%

N= Het feit dat iedereen in Nederland  toegang heeft tot hetzelfde aanbod via  deze internetsite Aanbod van “oudere” boeken uit ons  cultureel verleden Scans van voorbeeldpagina’s van de  boeken “On‐demand” toegang tot digitale  bronnen zoals films, muziek, kranten,  ... Boeken die ontleend zijn uit ...terug te  sturen met een meegeleverde  gefrankeerde retourenvelop. Toegang tot de collecties van de  Koninklijke en Universiteitsbibliotheek

2000 57%

54% 52%

63% 67%

62% 62%

38% 36%

63% 58%

61% 55%

51%

63%

58%

36%

58%

59%

51%

62%

63%

35%

56%

57%

50%

60%

60%

39%

57%
Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep

50%
Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

96

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken
IDEEËN ROND: OPZOEKEN, BEKIJKEN, LENEN
Top 2% Heel interessant + interessant

Totaal

Uitnodiging tot  Leveren van  Nuttige  Bron van  Ontmoeten  ontdekken meerwaarde functionaliteit ontspanning/  van  ontsnapping gelijkgestemde n
249 60% 357 55% 715 36% 393 58% 286 54%

N= Scans van de cover van cd’s en de  mogelijkheid kleine stukjes te  beluisteren Scans van de cover van dvd’s en de  mogelijkheid om een trailer te bekijken Digitale toegang tot de krantenbank  (krantenarchieven van minimaal 1 dag  oud) Mogelijkheid om boeken/cd’s/dvd’s te  laten thuisbezorgen

2000 49%

48%

60%

56%

35%

54%

53%

47%

53%

51%

37%

52%

52%

45%

50%

48%

34%

53%
Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep

50%
Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

97

Binnen de totale set van ideeën is de relatie Nuttige Functionaliteit relatief meer geïnteresseerd in de digitale toegang tot tv-programma’s, tot filmcollecties en boeken via ereader te lenen.

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken
Uitnodiging tot  Leveren van  Nuttige  Bron van  Ontmoeten  ontdekken meerwaarde functionaliteit ontspanning/  van  ontsnapping gelijkgestemde n
249 45% 357 38% 715 30% 393 44% 286 43%

IDEEËN ROND: OPZOEKEN, BEKIJKEN, LENEN
Top 2% Heel interessant + interessant

Totaal

N= Digitale toegang tot muziek  (streaming) Digitale toegang tot tv‐programma’s  en documentaires van de publieke  omroep Digitale toegang tot filmcollectie, met  nadruk op arthouse films Mogelijkheid om boeken via e‐reader  digitaal te lenen (klein bedrag per  lening)

2000 38%

38%

39%

40%

30%

44%

43%

34%

39%

31%

27%

42%

38%

32%

38%

27%

29%

37%

37%

Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep

Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

98

Functionaliteiten bibliotheek.nl Detailanalyse
IDEEËN ROND: AANBEVELINGEN, TIPS, INSPIRATIE
Top 2        Bottom 2  % %
47% 19%

37%

27%

34%

28%

34%

30%

33%

27%

30%

30%

26%

35%

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

99

Mogelijkheid om te bekijken wat andere mensen ontlenen of aanbevelingen van bekende mensen zijn relatief interessanter voor de jongere groepen.

IDEEËN ROND: AANBEVELINGEN, TIPS, INSPIRATIE
Top 2% Heel interessant +  interessant N= Aanbevelingen gedaan door  bibliotheek.nl op basis van wat  u vroeger geleend hebt Mogelijkheid om persoonlijke  aanbevelingen toegestuurd te  krijgen binnen uw  interesseprofiel Recensies uit kranten en  magazines De mogelijkheid om te  bekijken wat andere mensen  die dit boek/cd/dvd leenden Recensies van andere mensen Focus op een speciaal  boek/cd/dvd op de homepage  die aansluit bij de actualiteit Aanbevelingen gedaan door  bekende/inspirerende mensen

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken
Man Vrouw 14‐18 19‐24 25‐34 35‐44 45‐54 55‐65 Allocht onen
340 46% 323 49%

Totaal Leden

Grijze  Niet‐ leden leden
266 45% 734 37%

2000 47%

1000 54%

1000 41%

1000 52%

320 48%

320 46%

340 48%

340 45%

340 46%

37%

41%

38%

31%

32%

41%

38%

35%

38%

38%

37%

36%

45%

34%

35%

40%

30%

35%

33%

37%

36%

32%

34%

32%

34%

39%

34% 33% 30%

36% 34% 32%

38% 37% 30%

29% 30% 26%

32% 31% 30%

35% 34% 29%

38% 35% 34%

39% 35% 34%

37% 34% 31%

31% 33% 24%

29% 31% 26%

27% 28% 28%

38% 35% 37%

26%

28%

27%

24%

24%

28%

33%

29%

30%

20%

22%

24%

34%

Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep

Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

100

Ideeën rond aanbevelingen, tips en inspiratie vinden in de totale set van ideeën relatief meer interesse bij de Nuttige functionaliteitsrelatie.

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken
Uitnodiging tot  Leveren van  Nuttige  Bron van  Ontmoeten  ontdekken meerwaarde functionaliteit ontspanning/  van  ontsnapping gelijkgestemde n
249 56% 357 53% 715 33% 393 56% 286 52%

IDEEËN ROND: AANBEVELINGEN, TIPS, INSPIRATIE
Top 2% Heel interessant + interessant

Totaal

N= Aanbevelingen gedaan door  bibliotheek.nl op basis van wat u  vroeger geleend hebt Mogelijkheid om persoonlijke  aanbevelingen toegestuurd te krijgen  binnen uw interesseprofiel Recensies uit kranten en magazines De mogelijkheid om te bekijken wat  andere mensen die dit boek/cd/dvd  leenden Recensies van andere mensen Focus op een speciaal boek/cd/dvd op  de homepage die aansluit bij de  actualiteit Aanbevelingen gedaan door  bekende/inspirerende mensen

2000 47%

37% 34% 34% 33% 30%

42% 36% 39% 37% 31%

40% 34% 31% 34% 26%

25% 28% 27% 27% 24%

47% 39% 41% 37% 37%

43% 40% 38% 35% 35%

26%

25%

21%
Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep

22%
Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

36%

31%

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

101

Functionaliteiten bibliotheek.nl Detailanalyse
IDEEËN ROND: INTERACTIEVE TOEPASSINGEN
Top 2        Bottom 2  % %
35% 29%

31%

31%

27%

37%

26%

34%

25%

38%

21%

44%

18%

48%

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

102

Relatief meer interesse voor ideeën rond interactieve toepassingen bij niet leden, mannen, jongere leeftijdsgroepen (14-34) en allochtonen.

IDEEËN ROND: INTERACTIEVE TOEPASSINGEN
Top 2% Heel interessant +  interessant N= Mogelijkheid om  boeken/cd’s/dvd’s zelf te  beoordelen (sterren toe te  kennen) De mogelijkheid om zelf  aanbevelingen te doen aan  vrienden met een knop “Tip  een vriend” Recensies van anderen kunnen  waarderen Taggen van catalogusitems Zelf recensies kunnen  schrijven Gebruikmaken van catalogus  en widgets ,,, in sociale  netwerken als Hyves,  Facebook, LinkedIn Mogelijkheid om samen met  bibliothecarissen artikelen te  schrijven voor Wikipedia

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken
Man Vrouw 14‐18 19‐24 25‐34 35‐44 45‐54 55‐65 Allocht onen
340 323

Totaal Leden

Grijze  Niet‐ leden leden
266 734

2000

1000

1000

1000

320

320

340

340

340

35%

36%

41%

33%

34%

37%

42%

39%

39%

34%

29%

29%

43%

31%

32%

36%

30%

28%

35%

32%

33%

39%

32%

28%

25%

38%

27% 26% 25%

27% 28% 24%

32% 27% 28%

25% 22% 24%

26% 27% 24%

27% 24% 26%

34% 33% 30%

33% 32% 30%

30% 27% 31%

22% 22% 23%

22% 19% 19%

21% 20% 16%

37% 34% 35%

21%

21%

23%

22%

22%

21%

23%

26%

25%

19%

16%

18%

29%

18%

17%

19%

17%

18%

17%

19%

23%

22%

14%

15%

13%

26%
103

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep

Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

Ideeën rond interactieve toepassingen vinden in de totale set van ideeën relatief meer weerslag bij de relaties Nuttige Functionaliteit, Bron van ontspanning/ontsnapping en Ontmoeten van gelijkgestemden

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken
Uitnodiging tot  Leveren van  Nuttige  Bron van  Ontmoeten  ontdekken meerwaarde functionaliteit ontspanning/  van  ontsnapping gelijkgestemde n
249 38% 357 39% 715 25% 393 44% 286 42%

IDEEËN ROND: INTERACTIEVE TOEPASSINGEN
Top 2% Heel interessant + interessant

Totaal

N= Mogelijkheid om boeken/cd’s/dvd’s  zelf te beoordelen (sterren toe te  kennen) De mogelijkheid om zelf  aanbevelingen te doen aan vrienden  met een knop “Tip een vriend” Recensies van anderen kunnen  waarderen Taggen van catalogusitems Zelf recensies kunnen schrijven Gebruikmaken van catalogus en  widgets ,,, in sociale netwerken als  Hyves, Facebook, LinkedIn Mogelijkheid om samen met  bibliothecarissen artikelen te schrijven  voor Wikipedia

2000 35%

31%

37%

32%

22%

39%

38%

27% 26% 25% 21%

29% 27% 25% 20%

23% 25% 23% 15%

23% 23% 21% 19%

33% 28% 32% 29%

32% 29% 27% 26%

18%

17%

13%
Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep

16%
Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

22%

21%

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

104

Functionaliteiten bibliotheek.nl Detailanalyse
IDEEËN ROND: LID WORDEN
Top 2        Bottom 2  % %

57%

16%

57%

18%

57%

15%

52%

20%

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

105

Speciale tarieven voor studenten zijn relatief interessanter voor 14-18 jarigen. On-line lid worden via bibliotheek.nl is relatief interessanter voor 55-65 jarigen.

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken

IDEEËN ROND: LID WORDEN
Top 2% Heel interessant +  interessant

Totaal Leden

Grijze  Niet‐ leden leden
266 734

Man

Vrouw 14‐18

19‐24

25‐34

35‐44

45‐54

55‐65 Allocht onen
340 323

N= 2000 Gratis lidmaatschap met kleine  vergoedingen voor geleende  57% items die buiten de  basiscollectie vallen Speciale tarieven voor  scholieren en studenten Een vast bedrag waardoor je  onbeperkte toegang krijgt tot  alle toepassingen Mogelijkheid om online  (internetsite bibliotheek.nl) lid  te worden van de Openbare  Bibliotheek 57%

1000

1000

1000

320

320

340

340

340

64%

57%

48%

52%

63%

58%

50%

56%

61%

56%

62%

63%

66%

62%

43%

53%

62%

66%

59%

49%

51%

60%

59%

64%

57%

65%

57%

45%

53%

60%

57%

51%

55%

56%

58%

63%

64%

52%

60%

56%

41%

46%

58%

48%

50%

53%

55%

47%

58%

61%

Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep

Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

106

Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in ideeën, toepassingen en kenmerken
IDEEËN ROND: LID WORDEN
Top 2% Heel interessant + interessant

Totaal

Uitnodiging tot  Leveren van  Nuttige  Bron van  Ontmoeten van  ontdekken meerwaarde functionaliteit ontspanning/  gelijkgestemden ontsnapping
249 72% 357 71% 715 38% 393 64% 286 64%

N= Gratis lidmaatschap met kleine  vergoedingen voor geleende items die  buiten de basiscollectie vallen Speciale tarieven voor scholieren en  studenten Een vast bedrag waardoor je  onbeperkte toegang krijgt tot alle  toepassingen Mogelijkheid om online (internetsite  bibliotheek.nl) lid te worden van de  Openbare Bibliotheek

2000 57%

57%

72%

69%

40%

63%

64%

57%

70%

67%

39%

65%

65%

52%

67%

64%

35%

59%

59%

Relatief  interessanter voor  deze sub‐groep

Relatief minder  interessant voor  deze sub‐groep

Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

107

AANBEVELINGEN

108

Aanbevelingen Differentiatie van bibliotheek.nl ten aanzien van de traditionele bibliotheek
DIFFERENTIATIE TEN AANZIEN VAN DE TRADITIONELE BIBLIOTHEEK

Om bibliotheek.nl succesvol te kunnen neerzetten, dient bibliotheek.nl meer te zijn dan een digitaal verlengstuk van de traditionele bibliotheek. bibliotheek.nl dient zich te onderscheiden door een interactieve relatie aan te gaan met zijn bezoekers. Deze interactiviteit moet zich uiten door actief het publiek te inspireren, uit te nodigen, te stimuleren om het rijke aanbod te consulteren maar ook een open en geïnteresseerde houding hebben ten aanzien van het publiek.

Huidig model bibliotheek
consulteren

Interactief model bezoekers bibliotheek
inspireren consulteren

bezoekers

109

Aanbevelingen Positionering bibliotheek.nl
BRON VAN EXPLORATIE
320 330 340 350 000 010 020 030 040

I
310

WE

300

Onderscheidende positionering bibliotheek.nl

050

060

290

070

BRON VAN BELEVING

BRON VAN KENNIS

280

080

270

260

250

Basispositionering Openbare Bibliotheek

090

100

110

240

120

230

130 220 210 200 190 180 170 160 150 140

ME

THEM

BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN

110

Aanbevelingen Positionering bibliotheek.nl
POSITIONERING VAN BIBLIOTHEEK.NL

bibliotheek.nl dient zich te positioneren als een inspirerende en behulpzame partner die niet alleen het contact tussen bezoeker en Openbare Bibliotheek faciliteert maar ook ondersteunt en dit op een menselijke, betrokken manier.

111

Aanbevelingen Positionering bibliotheek.nl
POSITIONERING VAN BIBLIOTHEEK.NL

Om 1. 2. 3.

de positionering te realiseren kunnen verschillende DO’s geformuleerd worden: op vlak van functionaliteiten op vlak van “look and feel” op vlak van lidmaatschapformules

112

Aanbevelingen Concrete uitwerking bibliotheek.nl: functionaliteiten
CONCRETE UITWERKING BIBLIOTHEEK.NL 1. DO’s op vlak van functionaliteiten: Een ruim aanbod is een basisvoorwaarde (recente werken maar ook oudere werken die moeilijker te vinden zijn) Houd de nadruk op de kernactiviteit van de bibliotheek , namelijk “geschreven” werken Creëer het “boekengevoel” door scans van covers, korte inhoud, toegang tot het eerste blad,… toe te voegen Geef de mogelijkheid om te snuisteren, te snuffelen in het aanbod; niet per se vertrekken vanuit een concrete zoekopdracht Integreer een efficiënte en gemakkelijke zoekmachine die gestructureerd is vanuit de (psycho) logica van de bezoeker en dit op een menselijke manier (voorzie verschillende invalspunten) Bied zeker de mogelijkheid om ontleningen on-line te verlengen Bouw een “aanvraagknop” in waarmee je een werk kan lenen of reserveren Bied feitelijke kennis (zoals naslagwerken en documentaires) digitaal aan; romans of non-fictieboeken hebben een lagere relevantie om digitaal aangeboden te worden.
113

Aanbevelingen Concrete uitwerking bibliotheek.nl: functionaliteiten
CONCRETE UITWERKING BIBLIOTHEEK.NL 1. DO’s op vlak van functionaliteiten (2): Baseer de aanbevelingen door bibliotheek.nl eerder vanuit de bezoeker zelf (op basis van het vroeger ontleengedrag en op basis van een interesseprofiel). Geef het gevoel dat de bibliotheek hen persoonlijk kent. Laat de mogelijkheid om werken zelf te kunnen beoordelen (door middel van de toekenning van sterren)

114

Aanbevelingen Concrete uitwerking bibliotheek.nl: “look and feel”
CONCRETE UITWERKING BIBLIOTHEEK.NL 2. DO’s op vlak van “look and feel”: Geef het karakter van de site een warme uitstraling (menselijk, vriendelijk, “organisch”) Richt de structuur van de site op de (psycho) logica van de bezoeker Voorzie aparte modules voor gericht zoeken, grasduinen door het aanbod, een inspiratiegedeelte , een sociaal platform waar bezoekers in contact met elkaar kunnen komen, functionele informatie (prijsformules, lid worden, adressen van Openbare Bibliotheken,…) De functionaliteiten rond inspiratie mogen niet opdringerig geformuleerd zijn Ga uit van een tone-of-voice die persoonlijk aanspreekt. Vermijd een te intellectuele aanpak maar blijf wel degelijk, intelligent

115

Aanbevelingen Concrete uitwerking bibliotheek.nl: lidmaatschapformules
CONCRETE UITWERKING BIBLIOTHEEK.NL 3. DO's op vlak van lidmaatschapformules: Voorzie twee aparte lidmaatschap formules Een uitgebreide formule die een “all-in” pakket biedt waar alle functionaliteiten onbeperkt toegankelijk zijn binnen een vaste contributie Een basisformule die een lagere instap-contributie vraagt maar waar men een klein bedrag betaalt telkens men iets consulteert/ontleent (deze formule is beter geschikt om “grijze” leden aan te trekken)

116

Aanbevelingen bibliotheek.nl: Communicatie
COMMUNICATIE Een goed doordacht en onderbouwd communicatieprogramma is essentieel en is niet enkel nodig om het publiek in kennis te stellen van deze website maar het is ook een basisvoorwaarde om op juiste en sterk inhoudelijke wijze inhoud te geven aan de positionering van bibliotheek.nl Voor sommige doelgroepen zijn nuances in communicatie aan te raden: Specifieke communicatie naar de jongeren doelgroep: Benadruk het feit dat bibliotheek.nl een partner is die ondersteuning en faciliterend is bij het zoeken naar informatie (vermijd “betutteling”) Benadruk de interactiviteit die bibliotheek.nl biedt: het zelf beoordelen van boeken, het “taggen” van items, het bekijken wat anderen interessant vonden,… Bied een voordelig tarief voor studenten, scholieren

117

Aanbevelingen bibliotheek.nl: communicatie
COMMUNICATIE Specifieke communicatie naar de “grijze” leden: Communiceer duidelijk de voordelen van het individueel lidmaatschap door bv. de inspiratie-module te benadrukken -> deze is gebaseerd op individueel ontleengedrag en persoonlijke interessegebieden Benadruk de beperkte lidmaatschapsformule waar een kleine bijdrage wordt gevraagd voor het lidmaatschap en waar per ontleend werk een bedrag wordt aangerekend Kom tegemoet aan hun zoektocht naar eerder “feitelijke” kennis door te wijzen op de toegankelijkheid van naslagwerken en documentaires (digitaal te consulteren)

118

Aanbevelingen bibliotheek.nl: communicatie
COMMUNICATIE Specifieke communicatie naar allochtonen: Er zijn geen fundamentele verschillen in verwachtingen van bibliotheek.nl tussen autochtonen en allochtonen, bijgevolg dient er geen specifieke communicatie ontwikkeld te worden voor de allochtone bevolking

119

Aanbevelingen Traditionele bibliotheek ten aanzien van bibliotheek.nl
TRADITIONELE BIBLIOTHEEK TEN AANZIEN VAN BIBLIOTHEEK.NL Er dient een complementariteit gecreëerd te worden tussen bibliotheek.nl en de traditionele bibliotheken: Binnen de traditionele bibliotheek kan bibliotheek.nl dienen als zoekmachine om snel en efficiënt binnen het aanbod zaken te vinden. Het aanbod van computers met toegang tot bibliotheek.nl binnen de traditionele bibliotheek is daarom noodzakelijk. Verder is er een rol weggelegd voor de traditionele bibliotheken om beter tegemoet te komen aan de bezoekers die op zoek zijn naar “beleving” (de relatiepatronen “Bron van ontspanning/ontsnapping” en “Ontmoeten van gelijkgestemden”). De bibliotheek als fysieke plek om zich even terug te trekken uit de drukke wereld, een plaats om even weg te dromen is een sterkte van de traditionele bibliotheek -> aanbieden van een gezellige, toch serene en kalme sfeer De bibliotheek als fysieke plek om gelijkgestemden te ontmoeten -> aanbieden van ontmoetingsruimten (bv. boekencafé), speciale themadagen, discussiefora, leesclubs,…
120

Aanbevelingen Traditionele bibliotheek ten aanzien van bibliotheek.nl
BRON VAN EXPLORATIE
320 330 340 350 000 010 020 030 040

I
310

WE

300

Onderscheidende positionering bibliotheek.nl

050

060

290

070

BRON VAN BELEVING

BRON VAN KENNIS

280

270

260

250

Basispositionering Openbare Bibliotheek

Onderscheidende positionering 090 traditionele bibliotheek 100
110

080

240

120

230

130 220 210 200 190 180 170 160 150 140

ME

THEM

BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN

121

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful