You are on page 1of 33

nh 1: Biu m vung n

(H.E x 250)
1. ng gp (vng tu ca thn); 2. Biu m vung n

nh 2: Biu m lt n
(H.E x 250)
1. Chm mao mch Malpighi; 2. Khoang Bowmann;
3. Biu m lt n (L ngoi bao Bowmann)

Nguyn Vn Khim

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 3: Biu m tr n
(H.E x 250)
A. Biu m tr n; B. M lin kt (lp m)
1. T bo mm kha; 2. T bo hnh i tit nhy

nh 4: Biu m tr gi tng c lng chuyn


(H.E x 250)
A. Biu m; B. M lin kt
1. T bo tr c lng chuyn; 2. T bo hnh i tit nhy

Nguyn Vn Khim

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 5 : Biu m lt tng khng sng ha


(H.E x 250)
A. Biu m; B. M lin kt (Lp m)
1. Lp y; 2. Lp Manpighi;

nh 6 : Biu m lt tng sng ha


(H.E x 250)
A. Biu m (Biu b); B. M lin kt
1. Lp y (Lp sinh sn) 2. Lp si (Lp Manpighi) 3. Lp ht 4. Lp sng;
Nguyn Vn Khim

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 7 : T bo si, t bo ni m
(H.E x 250)
A. Biu m (Biu b); B. M lin kt
1. Lp y (Lp sinh sn) 2. Lp si (Lp Manpighi) 3. Lp ht

4. Lp sng

nh 8 : M m
(H.E x 250)
1. T bo m
2. Nhn t bo

Nguyn Vn Khim

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

1. T-ng bo

nh 9 : T-ng bo Bch cu
(H.E x 100)
2. Limpho bo

3. Bch cu a nhn

nh 10 : Si chun Si to keo
(Orecine Eosinex 250)
1. Si chun
2. Si to keo

Nguyn Vn Khim

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 11 : Si vng
(Ngm bc x 250)

nh 12 : Sn trong
(H.E x 100)
1. Khe khp
2. Sn trong
3. Vng ct kho
4. Mng sn
5. X-ng

Nguyn Vn Khim

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 13 : Sn trong
(H.E x 250)
1. Cht cn bn sn
2. T bo sn
3. Tp on sn cng dng kiu vng
4. Tp on sn cng dng kiu trc

nh 14 : X-ng Have c
(H.E x 250)
A.H thng Have in hnh B.H thng Have trung gianC.H thng ct mc trung gian
1. ng Have
2. L x-ng
3. T bo x-ng

Nguyn Vn Khim

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 15 : X-ng xp
(H.E x 100)
1. Vch x-ng
2. Hc tu

nh 16
1. T bo x-ng

Nguyn Vn Khim

: X-ng xp
(H.E x 250)
2. T bo nhn khng l

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

1. Nhn si c trn

1. Si c ct dc

Nguyn Vn Khim

nh 17 : C trn
(HE x 250)
2. C trn ct ngang

nh 18 : C vn
(HE x 250)
2. Si c ct ngang

3. C trn ct dc

3. Vn ngang

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 19 : C tim
(H.E x 250)
1. Si c ct dc 2. M nt

A. Cht trng

Nguyn Vn Khim

nh 20 : Tu sng
(H.E x 250)
B. Cht xm
1. Nron a cc hnh sao

10

2. Si trn

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 21 : Tiu no
(Cajal 2 x 100)
1. Cht xm

2. Cht trng

nh 22 : Cht xm tiu no
(Cajal 2 x 250)
1. Lp phn t
2. T bo Purkinige

Nguyn Vn Khim

11

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

1. Lp phn t

nh 23 : i no
(Cajal 2 x 250)
2. Lp t bo thp

3. Lp a hnh

nh 24 : Dy thn kinh no tu
(HE x 100)
1. Bao lin kt
2. B si thn kinh c myelin

Nguyn Vn Khim

12

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

1. Tr trc

nh 25 : Dy thn kinh no tu
(HE x 100)
2. Bao myelin
3. Nhn t bo schwann

nh 26 : Tiu th Vanter - Pacini


(HE x 250)
1. Khi trung tm
2. Bao l

Nguyn Vn Khim

13

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 27 : Mao mch
(HE x 250)

nh 28 : ng mch c - Tnh mch c


(HE x 100)
A. ng mch c B. Tnh mch c
1. o trong
2. o gia

Nguyn Vn Khim

14

3. o ngoi

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 29 : ng mch chun
(HE x 250)
1. o trong
2. o gia

nh 30 : Dy thn kinh no tu
(HE x 100)
1. V x
2. Vch x
3. Nang bch huyt

Nguyn Vn Khim

15

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 31 : Bch hch (vng tu)


(HE x 100)
1. Dy nang
2. Dy x
3. Hang bch huyt

A. Tu trng
B. Tu

Nguyn Vn Khim

nh 32 : Lch
(HE x 100)
1. Tiu ng mch lch
3. Dy Billroth

16

2. Nang bch huyt


4. Xoang tnh mch

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 33 : Tuyn c
(HE x 100)
A. Vng v B. Vng tu

nh 34 : Tuyn c (vng tu)


(HE x 1000)
1. T bo tuyn c 2. T bo sao 3. Tiu th Hassall

Nguyn Vn Khim

17

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 3: Da
(HE x 250)
1. Biu b
2. Chn b

1. Tuyn b

Nguyn Vn Khim

nh 36 : Nhng phn ph thuc


(HE x 100)
2. Tuyn m hi
3. Lng

18

4. C dng lng

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

A. Ph nang

nh 37 : Phi
(HE x 100)
B. Tiu ph qun chnh thc 1. Biu m

2. C Reissessen

nh 38 : Phi
(HE x 100)
A. Ph qun gian tiu tu B. Ph nang
1. Biu m
2. Tuyn
3. Sn trong
4. V lin kt

Nguyn Vn Khim

19

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 39 : Ph qun
(HE x 100)
A. Tng nim mc
1. Biu m
2. Lp m
3. C nim
B. Tng d-i nim mc
4. Tuyn thc qun chnh thc
C. Tng c

nh 40 : y v
(HE x 100)
A. Tng nim mc B. Tng d-i nim mc
1. Biu m
2. Lp m
3. C nim

Nguyn Vn Khim

20

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 41 : Tuyn y v
(HE x 100)
1. T bo chnh
2. T bo vin

nh 42 : T trng
(HE x 100)
A. Tng nim mc
B. Tng d-i nim mc
1. Biu m
2. Lp m
3. C nim
4. Tuyn Lieberkuhn
5. Tuyn Bruner

Nguyn Vn Khim

21

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 43 : Tng thn kinh Auerbach


(HE x 250)
A. Lp c vng B. Lp c dc C. Tng thn kinh Auerbach -> T bo giao cm

nh 44 : Hng trng
(HE x 100)
A. Van ngang
B. Tng d-i nim mc
1. Biu m
2. Lp m (Tuyn Liebekuhn)
3. C nim

Nguyn Vn Khim

22

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

1. Biu m

nh 45 : Rut tha
(HE x 100)
A. Tng nim mc B. Tng d-i nim mc
2. Lp m (Tuyn Liebekuhn) 3. Nang bch huyt

nh 46 : Tiu thu gan


(HE x 250)
1. Tnh mch trung tm tiu thu
3. Mao mch nan hoa

Nguyn Vn Khim

23

2. B Remack
4. T bo Kupffer

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 47 : Khong Kiernan
(HE x 250)
A. Tiu thu gan
B. Khong ca
1. Tnh mch ca
2. ng mch gan

1. Nang n-c

Nguyn Vn Khim

nh 48 : Tuyn d-i hm
(HE x 250)
2. Nang nhy
3. Nang pha

24

3. ng mt

4. ng Pfluger

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 49 : Tuyn d-i hm
(HE x 100)
1. ng Pfluger
2. ng bi xut ci

1. Tiu o Langerhans

Nguyn Vn Khim

nh 50 : Ty
(HE x 250)
2. Tu ngoi tit

3. ng bi xut trong tiu thu

25

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

1. Tiu thu tu

1. Tiu cu thn

Nguyn Vn Khim

nh 51. Tu
(HE x 100)
2. ng bi xut gian tiu thu

nh 52. Thn (vng v)


(HE x 250)
2. ng gn
3. ng xa

26

4. Thp Ferreinn

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 53 : Thn (vng tu)


(HE x 250)
1. Quai Henle
2. ng gp

nh 54 : Tinh hon
(HE x 100 )
1. ng sinh tinh
2. Tuyn k
Nguyn Vn Khim

27

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 55 : ng sinh tinh
(HE x 100)
1. Tnh nguyn bo 2. tinh bo
3. Tin tinh trng 4. Tinh trng 5. T bo Sertoli

nh 56 : Bung trng
(HE x 250)
1. Nang trng nguyn thu
2. Nang trng c
3. Nang trng c hc
4. Biu m ph bung trng

Nguyn Vn Khim

28

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 57 : Nang trng c hc
(HE x 100)
1. T bo nang
2. Hc nang trng
4. Mng trong sut
5. V nang trng

3. Non

nh 58 : Nim mc t cung tr-c kinh


(HE x 100)
1. Tuyn t cung
2. M lin kt

Nguyn Vn Khim

29

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 59 : Nim mc t cung sau kinh


(HE x 100)
1. Tuyn t cung
2. M lin kt

1. Nhung mao rau

Nguyn Vn Khim

nh 60 : Rau thai ng-i


(HE x 100)
2. Khong gian nhung mao

30

3. m t bo rng

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 61 : Rau thai ng-i


(HE x 100)
1. Trc lin kt ca nhung mao rau
2. L nui hp bo
3. Khong gian nhung mao
4. m t bo rng

nh 62 : Tuyn th-ng thn


(HE x 100)
A. Tuyn th-ng thn v
B. Tuyn th-ng thn tu
1. Lp cung
2. Lp b
3. Lp d-i

Nguyn Vn Khim

31

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

1. Thy tr-c

1. T bo -a acid

Nguyn Vn Khim

nh 63 : Tuyn yn
(HE x 100)
2. Thu trung gian

3. Thu sau

nh 64 : Tuyn yn (thu tr-c)


(HE x 100)
2. T bo -a base
3. T bo k mu

32

4. Mao mch

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn

nh 65 : Mt (gic mc)
(HE x 250)
1. Biu m tr-c mc
2. Chn b gic mc

3. Biu m sau gic mc

nh 66 : Mt
(HE x 250)
A. Cng mc
B. Mng mch
C. Vng mc th gic
1. Biu m sc t
2. Lp nn v que
3. Lp t bo hai cc
4. Lp t bo 3 cc

Nguyn Vn Khim

33

drkhiemnguyen@yahoo.com.vn