RASPORED POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2014/2015.

GODINI
ISPITNI ROK: Januarski
PERIOD: 19.01.-26.01.2015.
Datum: 19.01.2015. godine
Vreme: 09,00 sati

Naziv predmeta

Engleski jezik I

Engleski jezik II

Elektrotehnički materijali
Uzemljivači
Mikrotalasna tehnika-kolikvijum

Grupa
E-NNP
EEN-NNP
B-E
B-M
B-EEN
B-RI
B-T
B-US
T-NNP
US-NNP
E-NNP
EEN-NNP
B-M
B-RI
B-T
B-US
R-NNP
US-NNP
B-EEN
EEN-NNP
B-EEN
B-T
MS

Broj
stud.
3
1
10
10
33
101
9
37
1
1
1
2
1
2
1
3
3
1
20
1
2
8
40

Sale

50

A1

200

A1
A2
A3
A4
Č1

40

A2

A1
A1
A1
A1
A1
A3
A3
A4
A1
A1
131
131
131
131
131
131
131
131
525
525
525
525
A2

Regulacija el.mot.pogona-kolokvijum
Datum: 19.01.2015. godine
Vreme: 14,00 sati

Izvori za napajanje-kolokvijum
Datum: 20.01.2015. godine
Vreme: 09,00 sati

Digitalna elektronika - kolokvijum

Datum: 20.01.2015. godine
Vreme: 14,00 sati

Elektronska merenja-kolokvijum

US, EEN, RI

1

Datum: 21.01.2015. godine
Vreme: 09,00 sati

Računarska grafika-usmeni deo II
kolokvijuma
Opšta teorija električnih mašina
Multimedijalni sistemi
Projektovanje VLSI
Mikrokontroleri
Mikrokontroleri i programiranje
Socijalni i pravni aspekti informatike
Društvo i održivi razvoj
Autoelektronika
Osnovi telekomunikacionih mreža

B-EEN
B-E
B-E
B-M
B-E
B-RI
B-US
US-NNP
B-RI
R-NNP
T-NNP
T-NNP

40

A1

1
11
5
2
5
1
1
1
1
2
1
1
1

A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A1
A1
121
A1
A1

30

A1
A2
A3
A4
Č1
Č2
525
131
231
431
531
123
221
222
223
226
227
A1

80
2
1
1
2
57 (20)
1
1
5
3
3

A3
A1
A1
A1
A1
A2
Lab
Lab
Lab
A1
A1

Datum: 22.01.2015. godine
Vreme: 09,00 sati

Matematika I - kolokvijum

Elektroenergetske komponente kolokvijum
Matematika III-kolokvijum
Odabrana poglavlja iz el.mot.pogoni
Kvantna i statistička fizika
Programski jezici
Zaštita informacija
Internet tehnologije
Web programiranje
Računarske komunikacije
Sistemi za akviziciju podataka

B-E, T, M, US
EEN-NNP
B-EEN
M-NNP
B-RI
B-RI
T-NNP
B-RI
R-NNP
T-NNP
US-NNP

2

Datum: 23.01.2015. godine
Vreme: 09,00 sati

Obrada video signala
Elektroenergetska kablovska tehnika
Modeliranje električnih mašina i
pogona
Obrada audio signala
Digitalna obrada slike
Izvori za napajanje
Projektovanje štampanih ploča
Matematički metodi u računarstvu
Verovatnoća i statistika
Arhitektura i organizacija računara
Arhitekture računara
Osnovi analize signala i sistema
Osnovi mikrotalasne tehnike
Mobilni komunikacioni sistemi
Optičke mreže
Lineaarni SAU
Nelinearni SAU
Operativni sistemi
Informacioni sistemi
Antene i antenski sistemi
Teorija sistema
Uvod u informacione sisteme

E-NNP
EEN-NNP
EEN-NNP

1
1
1

A1
A1
A1

B-E
B-E
B-E
B-EEN
B-US
B-M
B-RI

11
7
9
36
24
18
110

R-NNP
R-RI
R-NNP
B-RI
B-T
B-T
T-NNP
B-T
B-US
B-US
R-NNP
R-NNP
T-NNP
US-NNP
US-NNP

3
7
5
64
3
8
3
1
1
1
8
1
1
1
1

A1
A1
A1
A1
525
A2
A2
A3
A3
A4
A2
A4
A4
A4
A4
525
A3
A3
A4
A4
A4
A4
A4

Datum: 24.01.2015. godine
Vreme: 09,00 sati

Računarske
učionice

Objektno-orjentisano programiranje kolokvijum
Datum: 26.01.2015. godine
Vreme: 09,00 sati

Računarska grafika - II kolokvijum,
praktični deo
Elektrane - kolokvijum
Računarske komunikacije
Osnovi likovne kulture i teorija forme
Nesimetrični režimi rada el. mašina
Metrologija električnih veličina
Električna i elektronska merenja
Sistemi za rad u realnom vremenu
Tehnika prenosa slike
Optoelektronika
Osnovi energetske elektronike

R-SNP
E-NNP
EEN-NNP
M-NNP
B-M
B-EEN
B-US
US-NNP
B-E
T-NNP
B-E
B-E
B-M
B-EEN

50
2
1
1
1
37
54
54
1
16
1
9
1
18
1

234
521
522
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A3
A4
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

3

Sistemi za upravljanje i nadzor u
industriji
Inženjerska pedagogija
Pedagoška psihologija
Didaktika
Metodika nastavnog rada
Dokimologija
Matematika 4
Obrada signala u telekomunikacijama
Komutacija i rutiranje
Merenje neelektričnih veličina
Uvod u softversko inženjerstvo
Razvoj sist.softvera i sistemsko
programiranje
Modelovanje u telekomnikacijama
Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi
Bežični pristup internetu

B-EEN

2

A1

B-T
B-T
B-T
B-US
R-NNP
R-NNP

58
58
1
1
1
1
12
2
4
1
1

121
121
121
121
121
A2
A2
A2
A2
A2
A2

T-NNP
T-NNP
T-NNP

2
2
1

A2
A2
A2

4